H.Palmu Muutos A: KIRKKONUMMEN KUNTA SEPÄNKANGAS 3 KAAVA-ALUE STRÖMSBY RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H.Palmu 01.02.2007 Muutos A: 16.02.2007 KIRKKONUMMEN KUNTA SEPÄNKANGAS 3 KAAVA-ALUE STRÖMSBY RAKENNETTAVUUSSELVITYS"

Transkriptio

1 TYÖ Muutos A: KIRKKONUMMEN KUNTA SEPÄNKANGAS 3 KAAVA-ALUE STRÖMSBY RAKENNETTAVUUSSELVITYS Sisältö: Jakelu: 10s+liitteet g:\geo2006\g153_7011\pohjatutkimusasiakirjat\g153_7011_lausunto_a.doc GEOTEK OY PL 17 (Koronakatu 2) Puhelin (09) LY-tunnus Kotipaikka Espoo ESPOO Telefax (09) Krnro ALV rek.

2

3 TYÖ (10) Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekninen suunnittelu PL Kirkkonummi Sepänkannas 3. Strömsby POHJATUTKIMUKSET JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS 1. YLEISTÄ Kirkkonummen kunnan toimeksiannosta Geotek Oy on tehnyt joulukuussa 2006 pohjatutkimuksen Strömsbyssä Sepänkangas 3- nimisellä kaava-alueella. Alueelle on asemakaavan laadinta käynnissä. Pohjatutkimuksen perusteella on laadittu alueen rakennettavuusselvitys. 2. TUTKIMUSSELOSTUS Tutkimukset käsittivät painokairauksen 49 tutkimuspisteessä. Kairausten yhteydessä otettiin häiriintyneitä maanäytteitä 10 tutkimuspisteestä yhteensä 20 kpl. Näytteistä määritettiin maalajit (silmämääräisesti) ja luonnontilainen vesipitoisuus Geotek Oy:n maalaboratoriossa. Kolmesta savinäytteestä tutkittiin hienousluku. Pisteiden paikannuksessa käytettiin DGPS-laitteistoa. Kairauspisteiden kohdalla vaaittiin maanpinnan korkeusasemat N43- korkeusjärjestelmän mukaisesti. 3. POHJASUHTEET Tutkimusalueen pinta-ala on n. 24 hehtaaria. Kaava-alueella sijaitsee joitakin asuinrakennuksia Upinniementien läheisyydessä sekä autokorjaamo kaava-alueen kaakkoisosassa. Tutkimusalueen kaakkoisosassa on myös vanhan kasvihuoneen perustusrakenteita. Maastoltaan tutkimusalue on vaihtelevaa. Ominaista on kallioisuus, kallioiden välissä olevat tasaisemmat maastokohdat sekä metsäisyys. Tutkimusalueen etäosassa on peltoaukea. Tutkimusalueen länsirajaa pitkin kulkee Upinniementie. Tutkimusalueen keski- ja eteläosan poikki kulkee Upinniementieltä lähtevä kylätie. Maanpinnan korkeusasema vaihtelee tutkimusalueella välillä. Alimmillaan maanpinta on tutkimusalueen pohjoisosassa Upinniementien vieressä ja korkeimmillaan tutkimusalueen koilliskulmauksen kalliolla. Maapohjan suhteen tyypillisintä ovat kallion päällä olevat hiekkamoreeni- ja hiekkakerrostumat. Hiekkamoreeni on paikoitellen silttipitoista. Hiekan joukossa on puolestaan kiviä ja lohkareita. Kalliopaljastumat nousevat saarekkeenomaisesti esiin näistä kerrostumista.

4 TYÖ (10) Kallioiden ja hiekkamoreenikumpareiden välissä tavataan savisia, osin soistuneita painanteita. Ne voidaan erottaa neljänä osa-alueena. Savikko 1 Savikko sijaitsee tutkimusalueen pohjoisosassa Upinniementien varressa. Alueen savi on pehmeää ja liejuista. Savikon pohjoisimmalla osalla savea peittää maatunut turve, jota tutkimusten yhteydessä tavattiin enimmillään noin 2 m paksuudelta. Maanpinnan korkeusasema vaihtelee alueella välillä. Aluetta halkoo pohjoisesta länsi-lounaaseen kohti Upinniementietä kulkeva valtaoja. Pehmeikkömaakerroksen (= liejuinen savi ja savi + turve) suljettu leikkauslujuus on siipikairausten perusteella kn/m 2 eli sen konsistenssi on hyvin pehmeä...pehmeä. Vesipitoisuus vaihtelee otettujen maanäytteiden perusteella %:n välillä. Kerrostuma on huonosti kantavaa ja kuormituksen vaikutuksesta voimakkaasti kokoonpuristuvaa. Pehmeikön laitamilla saven leikkauslujuus on todennäköisesti em. arvoja suurempi ja savi siten myös kantavampaa. Pehmeikkökerrostuman kokonaispaksuus vaihtelee kairausten ja maaston topografian perusteella noin m välillä. Pehmeikkökerrostuman alla on kallioon rajoittuva keskitiivis...tiivis hiekkamoreeni- ja hiekkakerrostuma. Pohjavesi on noin 0.5 m syvyydessä maanpinnasta, mutta runsaiden sateiden aikana se nousee lähes maanpintaan. Alueen maaperä on kokonaisuudessaan routivaa. Savikko 2 Savikko 2 sijaitsee tutkimusalueen koillisosassa kahden kalliolaueen länsipuolella. Maanpinnan korkeusasema vaihtelee savikkolaueella välillä. Savikon eteläosassa, missä maanpinnan korkeusasema on välillä , savea peittää maatunut turve ja savi on liejuista. Turvetta on paksuimmillan noin m. Savikon pohjoisosassa, missä maanpinta on ylempänä, ei turvepeitettä esiinny ja savi on puhtaampaa. Kaiken kaikkiaan saven alapinta alueella on noin m syvyydessä maanpinnasta. Liejuisen ja turvepitoisen saven suljettu leikkauslujuus on siipikairauksen perusteella kn/m 2. Tämän kerrostuman vesipitoisuus on otettujen maanäytteiden perusteella %. Kerrostuma on konsistenssiltaan pehmeää. Pohjoisosan saven vesipitoisuus on puolestaan maanäytteen perusteella vain 26% ja savi on jäykkää/puolikovaa.

5 TYÖ (10) Turvepeitteisen savikon alueella pohjavesi on noin 0.5 m syvyydessä maanpinnasta. Runsaiden sateiden aikana pohjavesi nousee kuitenkin lähes manpintaan. Ylempänä olevan savikon (missä turvepeitettä ei esiinny) osalta pohjavesipinnan arvioidaan olevan m syvyydessä maanpinnasta. Saven alla on kallioon rajoittuva keskitiivis...tiivis hiekkkamoreeni- ja hiekkakerrostuma. Turvepetteinen liejuinen savi on huonosti kantavaa ja kuormituksen vaikutuksesta voimakkaasti kokoonpuristuvaa. Alueen maaperä on kokonaisuudessan routuívaa. Savikko 3 Savikko 3 sijaitsee Upinniementien varressa hieman tutkimusalueen keskikohdan eteläpuolella. Maanpinnan korkeusasema vaihtelee alueella välillä. Alueella tavattava savi on jäykkää...puolikovaa. Siipikairauksella todettu saven suljettu leikkauslujuus on kn/m 2 ja saven vesipitoisuus on maanäytteiden perusteella %. Savikerroksen paksuus vaihtelee kairausten ja alueen topografian perusteella m välillä. Savikon keskellä on moreeni/kalliokumpare. Saven alla on keskitiivis...tiivis hiekkamoreeni- ja hiekkakerrostuma. Pohjavesi on alueella arviolta m syvyydessä maanpinnasta. Alueen maaperä on kokonaisuudessa routivaa. Savikko 4 Savikko 4 sijaitsee tutkimusalueen eteläosassa. Maanpinnan korkeusasema alueella vaihtelee välillä. Savikon reunamat ja sen pohjois- sekä länsiosa (missä maanpinnan korkeusasema on ylempänä kuin noin +9.5) käsittää jäykkää...puolikovaa savea. Saven paksuus on kairausten ja topografian perusteella noin m. Saven vesipitoisuus on maaperänäytteiden perusteella %. Pohjavesipinnan arvioidaan olevan tällä alueella m syvyydessä mannpinnasta. Savikon keski- ja etäosassa (joka on tai on ollut peltoa ja jossa maanpinnan korkeusasema on tason noin +9.5 alapuolella) savi on juoksevaa...hyvin pehmeää. Saven suljettu leikkauslujuus on siipikairauksen perusteella kn/m 2 ja saven vesipitoisuus on %. Savikerroksen paksuus vaihtelee kairausten perusteella

6 TYÖ (10) m välillä. Pohjavesipinnan arvioidaan olevan tällä alueella noin m syvyydessä maanpinnasta. Saven alla on kallioon rajoittuva keskitiivis...tiivis hiekkamoreeni- ja hiekkakerrostuma. Juoksevan...hyvin pehmeän saven alueella maapohja on hyvin huonosti kantavaa ja kuormituksen vaikutuksesta voimakkaasti kokoonpuristuvaa. Alueen maaperä on kokonaisuudessaan routivaa. Savikko 4:n eteläosasta kulkee sen länsiosaan (Upinniementien alittavaan rumpuun) valtaoja. Valtaojaan on yhdistetty alueen peltoojia. 4. RAKENNETTAVUUS Kaava-alue voidaan jakaa rakennettavuudeltaan viiteen tyypilliseen alueeseen: normaalisti rakennettava alue (2), vaikeasti rakennettava alue (3a-3b), paaluperustusta edellyttävä alue (4) ja erittäin vaikeasti rakennettava alue (5a-5b). Kyseiset rakennettavuusalueet on rajattu piirustuksessa Normaalisti rakennettava alue (luokitustunnus 2) Alueen pinnanmuodostus on melko tasainen; maanpinnan kaltevuus on enintään 15%. Maapohja käsittää hiekkamoreenia, hiekkaa, jäykkäplastista/puolikovaa savea ja kalliota. Savikerroksen paksuus on enintään noin 2.5 m. Maakerrokset ovat routivia, jolloin matalaan perustetut maanvaraiset rakenteet on tarvittaessa routasuojattava. Rakennukset voidaan perustaa anturoilla kallion tai kantavan maapohjan varaan. Savikkoalueella voidaan soveltaa antura- tai laattaperustusta. Keskitiiviin...tiiviin hiekkaoreenin geotekninen kantavuus on kn/m 2 ja keskitiiviin...tiiviin hiekan kn/m 2. Jäykän/puolikovan saven geotekninen kantavuus on kn/m 2. Kallion kantavuus on 1 3 MN/m 2. Kalliota joudutaan todennäköisesti monin paikoin louhimaan rakennusten ja rakenteiden vaatimalla tavalla. Turve ja humuksinen maa-aines on poistettava rakennusten ja rakenteiden kohdalta. Maanvaraisten perustusten alle tulee rakentaa vähintään 200 mm paksuinen alustäyttö hyvin kantavasta murskeesta tai sorasta. Kuivatusvedet (salaojavedet) imeytetään joko hiekkapitoiseen maastoon tai johdetaan sadevesijärjestelmään. Sadevesijärjestelmänä voivat toimia avo-ojat, jotka yhdistetään kaava-alueella oleviin valtaojiin. Maaperän puolesta voidaan alueelle rakentaa useampikerroksisia rakennuksia ja niihin voidaan tehdä kellareita. Kellareiden osalta voidaan joutua salaojavesien pumppaukseen.

7 TYÖ (10) Vaikeasti rakennettava alue (luokitustunnus 3a ja 3b) 3a käsittää hyvin pehmeän...pehmeän saven alueen, jossa savikerroksen paksuus on enimmillään noin 2.5 metriä. Samoin se käsittää ohuemman savialueen, kun alue on alavaa ja pohjavesi on lähellä maanpintaa tai kun saven päällä on turvetta m. Alavat alueet voivat olla märkinä aikoina myös ajoittain veden alla. 3b käsittää kallioalueen, jossa maanpinnan kaltevuus on 15 30%. Rakennukset perustetaan anturoilla kallion varaan tai anturoilla kallion päälle tehdyn mursketäytön (paksuus vähintään 200 mm) varaan. Alapohjat tehdään maanvaraisina rakenteina, ellei alustäytön paksuus tule niin suureksi, että kantava alapohja on järkevämpi ratkaisu. Savikkoalueella (3a) rakennukset perustetaan pilarianturoilla tai sokkelianturoilla kantavan hiekkamoreenikerroksen tai kallion varaan taikka käytetään laattaperustusta. Laattaperustus edellyttää kuitenkin rakennuspaikan varsin tasaista pinnanmuodostusta ja pohjasuhteiden homogeenisuutta. Turve on poistettava laattaperustuksen alta ja korvattava kantavalla kitkamaatäytöllä. Anturoille perustetun rakennuksen alapohja tehdään savikkoalueella pääsääntöisesti kantavana (liejuisen saven alueella lisäksi tuulettuvana) rakenteena. Maanvarainen alapohja edellyttää joko lattianalaista massanvaihtoa riittävään syvyyteen tai sitä, että rakennuspaikan savi on jäykkää. Turve tulee poistaa rakennusten kohdilta myös kantavan alapohjarakenteen ollessa kyseessä. Kaivutöitä haittavat po. alueella saven pehmeys ja lähellä maanpintaa oleva pohjavesi. Tästä syystä kaivu joudutaan tekemään joko vedenalaisena tai huolehtimaan kaivantojen tehokkaasta työnaikaisesta kuivanapidosta pumppauksella. Kallion ja häiriintymättömän hiekkamoreenin geotekninen kantavuus on sama kuin normaalisti rakennettavalla alueella. Kalliota joudutaan yleisesti louhimaan rakennusten ja rakenteiden taikka tontin tasauksen edellyttämällä tavalla. Kuivatus hoidetaan kuten normaalisti rakennettavilla alueilla. 3aalueilla kuivatus saattaa edellyttää salaojavesien pumppausta, ellei rakennusten korkeusasemaa nosteta selvästi maanpinnan yläpuolelle tai rakennuspaikan koskeusasemaa itsessään nosteta täyttämällä. Paalutusta edellyttävä alue (luokitustunnus 4) Paalutus tulee kyseeseen savikon 4 pehmeikköalueella, jossa savikerroksen paksuus ylittää noin 2.5 metriä. Alueen savi on juoksevaa tai hyvin pehmeää. Paalutus tehdään teräs- tai teräsbetonisilla lyöntipaaluilla paalutusluokan II mukaisesti. Paalusuunnittelussa tulee ottaa

8 TYÖ (10) huomioon paalujen lyhyydestä ja maapohjan pehmeydestä aiheutuva huono sivuvastus, jolloin paalut tulee kiinnittää jäykästi perustusrakenteisiin. Paalujen varmuus nurjahdusta vastaan tulee tarkistaa, koska saven leikkauslujuus on alueella selvästi alle 7 kn/m 2. Paalut suositellaan varustettavaksi kalliokärjillä, koska saven huonon sivuvastuksen takia paalun alapään kiinnitys tulee saada tukevaksi. Kuivatus hoidetaan salaojituksella, josta vedet puretaan joko rakennettavaan sadevesiviemäriin tai alueella olevaan valtaojaan (joka tulee perata ja tarvittaessa syventää). Rakennusten korkeusaseman määrityksessä huomioidaan kuivanapidon asettamat vaatimukset. Alueen kuivatus vaatiin erityistä huomioita. Kellareita ei suositella rakennettavaksi paalutettaviin rakennuksiin. Sen sijaan niiden kerrosluvun olisi hyvä olla vähintään II, jotta pohjarakennuskustannus rakennusneliötä kohden ei nousisi kohtuuttoman suureksi. Piha-alueiden putkijohdot on perustettava paalujen tai syvästabiloinnin varaan. Siirtymät rakennuksesta piha-alueelle (kuten ovien ja portaiden edustat) edellyttävät teräsbetonista siirtymälaattaa tai kevytsorakiilausta taikka syvästabilointia. Erittäin vaikeasti rakennettava alue (luokitustunnus 5a) Alue käsittää liejuisen saven päällä olevan turvealueen, jossa turpeen paksuus on noin m. Tälläinen alue tavataan savikon 1 pohjoisosassa ja savikon 2 eteläosassa. Alueita on pidettävä erittäin vaikeasti rakennettavina, koska kaikki turve on poistettava rakennusten kohdalta ja korvattava kantavalla maatäytöllä huomioiden lisäksi lähellä maanpintaa oleva pohjavesi. Myös liikennealueilla ja kunnallisteknisten johtojen kohdalla turve on poistettava ja korvattava kantavalla kitkamaatäytöllä taikka turve on massastabiloitava. Piha- ja liikennealueet tulisivat painumaan huomattavasti, jos niiden alle jäisi kokoonpuristuvaa turvetta. Rakennusten perustusrakenteena tulevat kyseeseen pilarianturat tai lyhyet paalut. Alapohjat tehdään kantavina ja mieluimmin myös tuulettuvina rakenteina. Rakennukset ja piha-alueet tulee salaojittaa. Kuivatusvesien purku saattaa edellyttää pumppausta. Erittäin vaikeasti rakennettava alue (luokitustunnus 5b) Alue käsittää kallioalueen, jossa pinnan kaltevuus on yli 30%. Tällaisia alueita tavataan tutkimuslueen koillis- ja keskiosan kallioilla sekä paikoitellen tutkimusalueen pohjois- ja eteläosien kalliopaljastumilla..

9 TYÖ (10) 5. KUNNALLISTEKNINEN RAKENTAMINEN Rakennnusten perustamistapa on sama kuin alueella 3b, mutta rakennussuunnittelussa tulee ottaa huomioon maaston suuret korkeusvaihtelut. Louhintatarve on tällä alueella yleistä niin rakennusten, pihojen, liikennealueiden kuin putkijohtojenkin osalta. Rakennuspohjat salaojitetaan, koska rakennusten alla oleva kallio läpäisee huonosti vajovesiä. Maapohjan pilaantuneisuutta ei ole selvitetty tämän tutkimuksen yhteydessä. Normaalisti rakennettavilla alueilla liikenneväylät ja kunnallistekniset putkijohdot voidaan rakentaa normaalilla tavalla. Maan kantavuusluokka on A-D (kallio-hiekkamoreeni/jäykkä savi). Louhintatarvetta tulee esiintymään etenkin putkijohtokaivannoissa. Kaivannot tehdään luiskattuina. Turve ja humusmaa tulee poistaa rakenteellisten täyttöjen kohdilta. Vaikeasti tai erittäin vaikeasti rakennettavilla pehmeillä ja/tai vetisillä savialueilla putkijohdot perustetaan esim. lankkuarinan varaan tai putkijohtojen alla tehdään massanvaihto kitkamailla kantavaan maapohjaan asti. Yli 2 metrin syvyiset kanaalikaivannot edellyttävät tuentaa. Liikenneväylät mitoitetaan maapohjan kantavuusluokan E-F mukaisesti ottaen huomioon pengerkorkeutta koskevat rajoitukset ja/tai pohjanvahvistustoimenpiteet. Turve tulee poistaa rakenteellisten täyttöjen kohdilta tai se tulee massastabiloida paikan päällä. Vaikeasti tai erittäin vaikeasti rakennettavilla jyrkillä kallioalueilla putkijohtojen ja liikenneväylien rakentaminen edellyttää louhintaa. Paalutusta edellyttävällä alueella putkijohdot perustetaan joko paaluarinan varaan tai syvätabiloinnin varaan. Katu- ja tierakenteet perustetaan syvästabiloinnin varaan. 6. POHJARAKENTAMISEN GEOTEKNISIÄ NÄKÖKOHTIA Kaava-alueen eteläosan juoksevalla...hyvin pehmeällä savikkoalueella ei yli noin 1 m pengerryksiä voida tehdä satbiliteettimielessä ilman pohjanvahvitustoimenpiteitä. Lisäksi maapohjan kokoonpuristuminen on niin voimakasta, että noin metriä korkea pengerrys tulisi aiheuttamaan maapohjan painumaa noin %:a pengerkorkeudesta. Tarkastelu on tehty alueella tavattavan saven leikkauslujuudella 5 kn/m 2 ja saven vesipitoisuudella 80 %. Painuma tapahtuisi kokonaisuudessaan vuodessa savikerroksen paksuuden ollessa m. Puolet painumasta tapahtuisi vuodessa.

10 TYÖ (10) 7. POHJARAKENNUSKUSTANNUSTARKASTELU Pohjavahvistustoimenpiteenä tulee kyseeseen lähinnä syvästabilointi kalkki-sementtipilareilla. Kaava-alueen pohjois- ja keskiosan turvealueella tie- /katurakentaminen tai alueiden pengertäminen vaatii joko turpeen vaihtamista kantavaan kitkamaa/louhetäyttöön tai turpeen massastabilointia paikan päällä. Savea käsittävässä rinnemaastossa pehmeä savi tulee poistaa merkittävän (h > metriä) pengerryksen alta ainakin alarinteen puoleiselta täyttöosuudelta, jottei täyttö aiheuttaisi liukusortumaa. Kaava-alueelta ei tämän tutkimuksen yhteydessä tehty radonselvitystä. Otetuista maanäytteistä ei löydetty merkkejä saasteista. Talonrakennus Normaalisti rakennettavilla maa-alueilla pohjarakentaminen ei edellytä kustannuksia lisääviä erityisiä pohjarakennustoimenpiteitä. Pohjarakentamisen, perustukset ja alapohja mukaanluettuina, voidaan arvioida edustavan noin %:a kokonaisrakennuskustannuksista. Jos rakennuksiin suunnitellaan tehtäväksi maanalaisia tiloja, on todennäköinen louhinta huomioitava kustannuksissa. Louhinnan hinnaksi voidaan arvioida määrästä riippuen /m 3. Vaikeasti tai erittäin vaikeasti rakennettavilla alueilla joudutaan tekemään syviä perustuskaivantoja, suorittamaan massanvaihtoa, rakentamaan kantavia alapohjia ja louhimaan kalliota. Jos massanvaihtotarve on 1.0 metriä, voidaan siitä arvioida aiheutuvan /m 2 lisäkustannus. Kantava alapohja on puolestaan noin 150 % normaalia maanvaraista alapohjaa kalliimpi. 1 metrin kalliolouhinta aiheuttaa noin /m 2 kustannuksen. Syvien pilarianturoiden rakentaminen kaivuineen ja täyttöineen on noin 50% kalliimpaa kuin normaalisyvyyteen tulevan jatkuvan anturan rakentaminen. Paaluperustusta vaativilla alueilla voidaan paalutuksen lisäkustannukseksi arvioida /rakennusala-m 2. Lisäksi paalutettaviin rakennuksiin tulee kantava alapohja ja siitä aiheutuva lisäkustannus. Kunnallistekninen rakentaminen ja liikennealueet Syvästabilointi φ kalkki-sementtipilareilla aiheuttaa rakennettavuusalueella 4 noin /m 2 kustannuksen. Vahvistinverkon kustannukseksi voidaan arvioida 7 /m 2 ja lujitekankaan kustannukseksi /m 2. Massanvaihdon (rakennettavuusalue 3a) kustannusarvio on 20 /m 3, jos

11 TYÖ (10) massanvaihtoon käytetään kaava-alueelta syntyvää louhetta. Kevytsorakevennyksen hinta on n /m LISÄTUTKIMUSTARVE Tutkimustuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon, että painokairaus menetelmänä ei anna varmaa tietoa kalliopinnan korkeusasemasta tai lyöntipaalun tunkeutumisesta. Painokairaukset voivat päättyä tiiviiseen moreenikerrokseen taikka siinä olevaan kiveen tai lohkareeseen. Lähtökohtaisesti voidaan otaksua paalujen tunkeutuvan tässä kohteessa m painokairausten päättymistasoa syvemmälle. Alueelle voidaan esittää lisätutkimuksia. Lähinnä tulevat kysymykseen: - porakonekairaukset (kalliopinnan varmistaminen) - painokairaukset ja näytteenotto savialueen rajan ja savikerroksen taikka turpeen paksuuden varmistamiseksi - heijarikairaukset (paalujen tunkeutumissyvyys) - kartoitustyöt (pinnanmuodostuksen ja puuston määrittäminen Tonttikohtaisesti tarvitaan rakennushankkeiden yhteydessä tehtäviä täydentäviä pohjatutkimuksia perustamistavan ja perustamissyvyyden varmistamiseksi. GEOTEK OY Esa Ärmänen TkL, osastopäällikkö Hannu Palmu DI, osastopäällikkö LIITTEET Laboratoriotutkimusten tulokset Kairausdiagrammit 1:100 Pohjatutkimuskartta :2000 Pohjatutkimusleikkaukset :500/1:100 Rakennettavuusalueet :1000 Pohjavesien/hulevesien virtaussuunnat :2000

12 LIITE 1 MAANÄYTTEIDEN LABORATORIOTUTKIMUSTEN TULOKSET

Työ (4) T. Birling Lohja kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus PL LOHJA

Työ (4) T. Birling Lohja kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus PL LOHJA Työ 266-7001 1 (4) Lohja kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus PL 71 08101 LOHJA Tytyri-Hiidensalmi POHJATUTKIMUKSET JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS 1. YLEISTÄ Lohjan kaupungin toimeksiannosta Geotek Oy on tehnyt

Lisätiedot

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys KIRKKONUMMEN KUNTA SEPÄNKANNAS III Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys P18602 7.5.2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YLEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 KATUALUEET...

Lisätiedot

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 2 5 6 5 7 7 1. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si 3 3.a Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 1. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö paaluperustus 5-12m kadut, pihat mahd. kalkkipilarointi

Lisätiedot

G271_7012 1 H.Palmu 23.03.2011 SIUNTION KUNTA PALONUMMEN ALUE KORTTELIT 171, 172, 173, 174 JA 175 02580 SIUNTIO YLEISPIIRTEINEN POHJATUTKIMUS Sisältö: Jakelu: 4s G:Geo2011\G271_7012\Tekniset_raportit\Tutkimusraportti.doc

Lisätiedot

Carlanderin kaava-alueen lisätutkimukset ja perustamistapaohjeistus

Carlanderin kaava-alueen lisätutkimukset ja perustamistapaohjeistus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PORVOON KAUPUNKI Carlanderin kaava-alueen lisätutkimukset ja perustamistapaohjeistus Perustamistapaohjeistus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23323 Perustamistapaohjeistus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 21.9.2010 Viite 82130365 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA,

Lisätiedot

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS INSINÖÖRITOIMISTO e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2017 TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUE SIPOO KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN

Lisätiedot

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 Laatija Tarkastaja Iikka Hyvönen Jari Hirvonen SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

1 Rakennettavuusselvitys

1 Rakennettavuusselvitys 1 Rakennettavuusselvitys 1.1 Toimeksianto Rakennettavuusselvityksen tavoitteena on ollut selvittää kaavarunko-/asemakaava-alueen pohjaolosuhteet ja alueen soveltuvuus rakentamiseen sekä antaa yleispiirteiset

Lisätiedot

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Kangasalan kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä Rev A 27.10.2015 GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS TARASTENJÄRVEN ASEMA- KAAVA-ALUE 740 KANGASALA TÄMÄ RAPORTTI KORVAA

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 7330 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 4.11.2013 PARIKKALA 4.11.2013 7330 mh/pkm/po 2 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 1 YLEISTÄ Parikkalan kunnan toimeksiannosta

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS Insinööritoimisto Geotesti Oy TYÖNRO 060292 RAKENNETTAVUUSSELVITYS AHLMANIN ALUE TAMPERE MPERE Insinööritoimisto Geotesti Oy DI Katri Saarelainen RAKENNETTAVUUSSELVITYS 05.12.2006 1(4) TYÖNRO 060292 Ahlmanin

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Nurmijärven kunta. Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Nurmijärven kunta. Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä Luonnos 5.11.2014 Viite 1510013691 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS 1 Päivämäärä Luonnos

Lisätiedot

ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS

ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS UUDENMAAN POHJATUTKIMUS OY GEO 00 Ristipellontie 7, 0090 HESINKI AUEEINEN POHJATUTKIMUS Purolaakso 060 KERAVA . YEISTÄ Toimeksiannon saaneena on Uudenmaan Pohjatutkimus Oy tehnyt pohjatutkimuksen (geo

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA/ MAANKÄYTTÖ

LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA/ MAANKÄYTTÖ 0 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA/ MAANKÄYTTÖ KYTÖLÄN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS 24.5.2011 1 TYÖ NRO: 408058 TILAAJA: LAHDEN KAUPUNKI KOHDE: KYTÖLÄN KAAVA-ALUE LAHTI TEHTÄVÄ: RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

Rakennustoimisto Pohjola Oy Rakennuskeskus Centra Katinen, Hämeenlinna

Rakennustoimisto Pohjola Oy Rakennuskeskus Centra Katinen, Hämeenlinna Rakennustoimisto Pohjola Oy Rakennuskeskus Centra Katinen, Hämeenlinna RAKENNETTAVUUSSELVITYS LUONNOS 8.9.2011 1. YLEISTÄ Päivämäärä 08.09.2011 Proj. nro 82138231 Selvityksen kohde on Katisen kaupunginosassa,

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys

Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys SAARIJÄRVEN KAUPUNKI P17623 21.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 ALUEEN RAKENNETTAVUUS... 4 4.1 Yleistä... 4 4.2 Rakennukset... 4 4.3 Kunnallistekniikka...

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS 27.04.2012 Työnro 120007 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Cargotec Valmetinkatu Tampere A-Insinöörit Suunnittelu Oy TAMPERE Satakunnankatu 23 A 33210 Tampere Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 778 ESPOO Harakantie 18

Lisätiedot

Pitkäkarin pohjoisosan ja Kylmäniemenlahden rakennettavuusselvitys

Pitkäkarin pohjoisosan ja Kylmäniemenlahden rakennettavuusselvitys Raahen kaupunki Tekninen palvelukeskus 23.3.2012 Ruskatie 1 92140 PATTIJOKI Raahen kaupunki Pitkäkarin pohjoisosan ja Kylmäniemenlahden rakennettavuusselvitys Raahe Raahen kaupunki SISÄLLYS 1 TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI

RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI KOHTEEN ALUSTAVA RAKENNETTAVUUSSELVITYS 30.11.2016 Viite 1510030132 Versio 1 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut J. Hirvonen Ramboll Kirjastokatu 4 70100 Kuopio Finland

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS RAKENNETTAVUUSSEVITYS PAIMIO MEIJERITIEN ÄNSIOSAN ASEMAKAAVA 9.11.2015 1 (5) _Rakennettavuusselvitys1.docx Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Tehdyt tutkimukset... 3 2.1 Mittaukset... 3 2.2 Pohjatutkimukset... 3

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13 SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4204/13 UUDENMAAN MAANRAKENNUSSUUNNITTELU OY PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808

Lisätiedot

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10 VIHDIN KUNTA Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3632/10 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta

Lisätiedot

RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Eteläinen asemakatu 2 11130 RIIHIMÄKI Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 1.2.2011 Viite 82125243 09 RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS RIIHIMÄKI,

Lisätiedot

Päivämäärä JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Päivämäärä JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.05.2016 JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.05.2016 Laatija Tarkastaja Iikka Hyvönen Jari

Lisätiedot

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS HARRISAAJON KAAVA- ALUEELLA KITTILÄN RAATTAMASSA

RAKENNETTAVUUSSELVITYS HARRISAAJON KAAVA- ALUEELLA KITTILÄN RAATTAMASSA Koulukatu 28 Puh. (08) 5354 700 Sähköposti: gb@geobotnia.fi 90100 Oulu Fax (08) 5354 710 Internet: www.geobotnia.fi Forsström Rakennus Oy Työ n:o 10539 PL 560 19.8.2008 67701 Kokkola RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

ALUEELLINEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS KORTTELIT 5705, 5706, 5707 JA 5708 (SAVIALUEELLA SIJAITSEVAT TONTIT)

ALUEELLINEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS KORTTELIT 5705, 5706, 5707 JA 5708 (SAVIALUEELLA SIJAITSEVAT TONTIT) PORVOON KAUPUNKI, OMENATARHAN ASEMAKAAVA-ALUE ALUEELLINEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS KORTTELIT 5705, 5706, 5707 JA 5708 (SAVIALUEELLA SIJAITSEVAT TONTIT) Viite 82131721 Versio 1.2 Pvm Hyväksynyt Mervi Fors

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

Repokallion kaava-alue

Repokallion kaava-alue S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JOENSUUN KAUPUNKI Repokallion kaava-alue Rakennettavuusselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19997 Rakennettavuusselvitys Saljola Suvi Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Pirkkahalli, pysäköintialue

Pirkkahalli, pysäköintialue Työnro 070012 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere POHJARAKENNESUUNNITELMA 1 (5) RI Tiina Ärväs 11.01.2008 Työnro 070012 Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE

HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE Päivämäärä 12.4.2011 HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE Päivämäärä

Lisätiedot

101, +118.62 +113.20 / 5.42. 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m

101, +118.62 +113.20 / 5.42. 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m 101, +118.62 2.00 3.00 373 L 4.00 5.00 +113.20 / 5.42 333 L kn 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m Number101 Method PAKL X 6989356.742 3 Y 28485661.384 3 Date 13.5.2013 2.00 102, +118.56 +116.31 / 2.25 286 L

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010 3136 SEINÄJOEN KAUPUNKI POHJATUTKIMUSSEOSTUS 10.8.2010 SUUNNITTEUTOIMISTO 3136 AUETEKNIIKKA OY TUTKIMUSSEOSTUS JP 10.8.2010 SISÄYSUETTEO 1 TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET... 1 2 TUTKIMUSTUOKSET... 1

Lisätiedot

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) K74026 T1 21.8.2017 ALUSTAVA NUPURI NUPURINKARTANONTIE KORTTELI 74026 T1 Yleistä Alueen alustavaa rakennettavuusselvityksen määrittämistä varten on

Lisätiedot

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 Viite 8214459921 Versio 1 Pvm 15.2.2013 Hyväksynyt Tarkistanut Ari Könönen Kirjoittanut Jari Hirvonen 1 1. YLEISTÄ Tilaajan toimeksiannosta

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS ISOKUUSI III AK 8639 VUORES, TAMPERE

RAKENNETTAVUUSSELVITYS ISOKUUSI III AK 8639 VUORES, TAMPERE Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.8.2016 RAKENNETTAVUUSSELVITYS ISOKUUSI III AK 8639 VUORES, TAMPERE ID 1 629 446 RAKENNETTAVUUSSELVITYS ISOKUUSI III AK 8639 VUORES,

Lisätiedot

20719 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS 6.11.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.com

20719 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS 6.11.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.com 20719 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS 6.11.2006 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523 5252 SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET

Lisätiedot

HIETA-AHON KAAVARUNKO, KIIMINKI MAAPERÄ- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS

HIETA-AHON KAAVARUNKO, KIIMINKI MAAPERÄ- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS HIETA-AHON KAAVARUNKO, KIIMINKI MAAPERÄ- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS 9.8.2012 HIETA-AHON KAAVARUNKO, KIIMINKI MAAPERÄ- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä Työ nro Laatija Tarkastaja 9.8.2012 82139158 Mikko

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN 1. YLEISTÄ Selvityksen kohde on asemakaava-alue Tampereen keskustan

Lisätiedot

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11294 SKOL jäsen LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS Lepsämäntie 01800 KLAUKKALA POHJATUTKIMUSRAPORTTI 15.12.2011 Liitteenä 4 kpl pohjatutkimuspiirustuksia: - 001 pohjatutkimusasemapiirros 1:1000-002

Lisätiedot

ALUSTAVA RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVOI- TUSTA VARTEN

ALUSTAVA RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVOI- TUSTA VARTEN TEKNINEN KESKUS Ritaportin liikenteen ja ympäristön yleissuunnittelu ALUSTAVA RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVOI- TUSTA VARTEN 6.6.2008 Oulun kaupunki Tekninen keskus Ritaportin liikenteen ja ympäristön

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA Nysäkuja- Velhonkaari Rakennettavuusselvitys

NURMIJÄRVEN KUNTA Nysäkuja- Velhonkaari Rakennettavuusselvitys NURMIJÄRVEN KUNTA Nysäkuja- Velhonkaari Rakennettavuusselvitys 28.9.2015 2 Nurmijärven kunta Nysäkuja- Velhonkaari RAKENNETTAVUUSSELVITYS Sisällysluettelo 1 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSKOHDE 4 2 TUTKIMUKSET

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI. Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14

KERAVAN KAUPUNKI. Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14 KERAVAN KAUPUNKI Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Salaojituskerroksen rakeisuusalueet Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4437/14/1

Lisätiedot

Varilan koulu PERUSTAMISTAPASELVITYS. Sastamala. Projektinumero

Varilan koulu PERUSTAMISTAPASELVITYS. Sastamala. Projektinumero Projektinumero 2017-5 PERUSTAMISTAPASELVITYS Varilan koulu Sastamala PERUSTAMISTAPASELVITYS 20.01.2017 1(4) Projektinumero 2017-5 Varilan koulu Sastamala YLEISTÄ Rakennuskohde Toimeksiannosta olen laatinut

Lisätiedot

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12 VIHDIN KUNTA Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4003/12 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4003/12/1 1:2000 Leikkaus A-A 4003/12/2 1:1000/1:100

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

Päivämäärä JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Päivämäärä JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.05.2016 JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.05.2016 Laatija Tarkastaja Iikka Hyvönen Jari

Lisätiedot

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI Työ nro 10675-3 04.11.2014 RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 33960 PIRKKALA PUH 03-368 33 22 * Pohjatutkimukset

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI 601

JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI 601 Vastaanottaja Janakkalan kunta Leena Turkka Junttilantie 1 14200 Turenki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.3.2010 Viite 82127816 JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI

Lisätiedot

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09 VIHDIN KUNTA Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3392/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3392/09/1 1:2000 Leikkaus

Lisätiedot

Näsilinnankatu 40. Pohjatutkimusraportti. Uudisrakennus Työnro

Näsilinnankatu 40. Pohjatutkimusraportti. Uudisrakennus Työnro Työnro 160091 Näsilinnankatu 40 Uudisrakennus Pohjatutkimusraportti 23.8.2016 A-Insinöörit Suunnittelu Oy ESPOO HELSINKI KUOPIO OULU PORI TAMPERE TURKU p. 0207 911 888, www.ains.fi Y-tunnus 0211382-6 Näsilinnankatu

Lisätiedot

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) K45085 T12 16.8.2017 ALUSTAVA ÅMINNE PULPETTIPOLKU KORTTELI 45085 T12 Yleistä Alueen alustavaa rakennettavuusselvityksen määrittämistä varten on lähtötietoina

Lisätiedot

13976 POHJOLA RAKENNUS OY SIPOON TOIVOLA ITÄINEN SUURSUONKUJA SIPOO POHJATUTKIMUS 26.11.2013 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI

LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI Vastaanottaja Loviisan kaupunki, vesiliikelaitos Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 31.5.2010 Viite 82130218 LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI RAKENNETTAVUUSSELVITYS LOVIISAN

Lisätiedot

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) K45031 T3 31.5.2016 ALUSTAVA KURTTILA MAAKAUPPIAANKUJA KORTTELI 45031 T3 Yleistä Alueen alustavaa rakennettavuusselvityksen määrittämistä varten on

Lisätiedot

Tesoman Rautatiekortteli

Tesoman Rautatiekortteli Projektinumero 2014-13 POHJATUTKIMUSRAPORTTI Tesoman Rautatiekortteli TAMPERE / HRK Konsultointi Oy POHJATUTKIMUSRAPORTTI 15.05.2014 1(5) Projektinumero 2014-13 Tesoman Rautatiekortteli TAMPERE YLEISTÄ

Lisätiedot

LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS 21.11.2014 Työnumero 140107 LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkalan kunta Pirkkala ESPOO Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 779 TAMPERE Satakunnankatu 23

Lisätiedot

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11113 SKOL jäsen ROUTION ALUETUTKIMUS Ratsutilantie 08350 LOHJA LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA 30.06.2011 Liitteenä 6 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pohjatutkimusasemapiirros

Lisätiedot

POHJATUTKIMUSRAPORTTI

POHJATUTKIMUSRAPORTTI G P GEOPALVELU OY TYÖ N:O 17125 SKOL jäsen KARLSÅKER OMAKOTITALOTONTIT 20, 22, 24 26 / 132 / KARLSÅKER / SIUNTIO Pellonkulma 02580 SIUNTIO 15.6.2017 Liitteenä 6 kpl pohjatutkimuspiirustuksia -001 pintavaaitus

Lisätiedot

Notkopuiston päiväkodin laajennuksen perustamistapalausunto

Notkopuiston päiväkodin laajennuksen perustamistapalausunto TUUSULAN KUNTA TEKNINEN TOIMI/TILAKESKUS Notkopuiston päiväkodin laajennuksen perustamistapalausunto 1 (6) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 2 POHJASUHTEET... 3 2.1 Maaperä... 3 2.2 Pohjavesi... 3 3 POHJARAKENNUSRATKAISUT...

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki Pietilän alue RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Sisällysluettelo

Järvenpään kaupunki Pietilän alue RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Sisällysluettelo JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Pietilän alue Rakennettavuusselvitys 26.1.2017 2 Järvenpään kaupunki Pietilän alue RAKENNETTAVUUSSELVITYS Sisällysluettelo 1 POHJATUTKIMUS 4 1.1 Tutkimuskohde 4 1.2 Tehdyt tutkimukset

Lisätiedot

YIT / KANKAAN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

YIT / KANKAAN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Seija Takanen Päivämäärä 31.5.2012 YIT / KANKAAN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Laatija Jouni Mali Tarkastanut Timo Raitanen Viite projekti 82142235 1. YLEISTÄ Ramboll Finland Oy (jäljempänä

Lisätiedot

LEPOLA 3 ALUE KAAVARUNGON MAAPERÄ- TUTKIMUS, RAKENNETTA- VUUSSELVITYS JA PERUS- TAMISTAPALAUSUNTO

LEPOLA 3 ALUE KAAVARUNGON MAAPERÄ- TUTKIMUS, RAKENNETTA- VUUSSELVITYS JA PERUS- TAMISTAPALAUSUNTO Vastaanottaja Järvenpään kaupunki, kaupunkiympäristö, kaavoitus Päivämäärä 31.12.2010 Viite 82132289 LEPOLA 3 ALUE KAAVARUNGON MAAPERÄ- TUTKIMUS, RAKENNETTA- VUUSSELVITYS JA PERUS- TAMISTAPALAUSUNTO KAAVARUNGON

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI PORVOON LÄNSIRANTA TONTIT 440-1, 440-2, 447-2, 448-1, 448-2 ja 448-3

PORVOON KAUPUNKI PORVOON LÄNSIRANTA TONTIT 440-1, 440-2, 447-2, 448-1, 448-2 ja 448-3 PORVOON KAUPUNKI PORVOON LÄNSIRANTA TONTIT 440-1, 440-2, 447-2, 448-1, 448-2 ja 448-3 TONTINLUOVUTUSKILPAILU RAKENNETTAVUUSSELVITYS Viite 82119395 Versio 2 Pvm Hyväksynyt M. Fors / Porvoon kaupunki Tarkistanut

Lisätiedot

HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS

HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Heinolan kaupunki Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 10.6.2014 Viite 1510011290 HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA Päivämäärä 10.6.2014,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN ASEMANSEU- TU KAAVAVAIHEEN MAAPERÄ- TUTKIMUS JA ALUSTAVA RA- KENNETTAVUUSSELVITYS

HÄMEENLINNAN ASEMANSEU- TU KAAVAVAIHEEN MAAPERÄ- TUTKIMUS JA ALUSTAVA RA- KENNETTAVUUSSELVITYS Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Miikka Kilpinen Asiakirjatyyppi Alustava rakennettavuusselvitys Päivämäärä 12.3.2015 Viite 1510017708 HÄMEENLINNAN ASEMANSEU- TU KAAVAVAIHEEN MAAPERÄ- TUTKIMUS JA ALUSTAVA

Lisätiedot

AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: Kiinteistö Oy Federleynkatu 37 Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 5711 4.12.2014 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie 10 B 13110 HÄMEENLINNA Kiinteistö

Lisätiedot

NIEMENRANTA IV KAAVA-ALUE, Oulunsalo

NIEMENRANTA IV KAAVA-ALUE, Oulunsalo 25.11.2010 Tekniset palvelut Kauppiaantie 5 Pl 4, 90461 Oulunsalo NIEMENRANTA IV KAAVA-ALUE, Oulunsalo Rakennetavuusselvitys SaL, EiN 25.11.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1. Toimeksianto 1 2. TEHDYT TUTKIMUKSET

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 LIITE 7 12552 YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS RAUMAN KOILLINEN TEOL- LISUUSALUE OYK

RAKENNETTAVUUSSELVITYS RAUMAN KOILLINEN TEOL- LISUUSALUE OYK Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.8.2016 RAKENNETTAVUUSSELVITYS RAUMAN KOILLINEN TEOL- LISUUSALUE OYK RAKENNETTAVUUSSELVITYS RAUMAN KOILLINEN TEOLLISUUSALUE OYK Tarkastus

Lisätiedot

Työnro Hauralanranta. Rakennettavuusselvitys

Työnro Hauralanranta. Rakennettavuusselvitys Työnro 170091 Rakennettavuusselvitys 30.10.2017 2 (7) Työnro 170091 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tehdyt tutkimukset... 4 Ympäröivät rakennukset... 4 Pintasuhteet... 4 Pohjasuhteet... 4 Perustaminen...

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815

FCG Finnish Consulting Group Oy JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815 JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815 18.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 1 Rakennushankkeen kuvaus:... 1 Suunnittelijat, asiantuntijat:... 1 2.

Lisätiedot

Kohde käsittää vireillä olevan asemakaavan 8255 Hervantajärven kaupunginosassa Tampereen kaupungin kaakkoisosassa, Ruskonkehän eteläpuolella.

Kohde käsittää vireillä olevan asemakaavan 8255 Hervantajärven kaupunginosassa Tampereen kaupungin kaakkoisosassa, Ruskonkehän eteläpuolella. Hiidenmäen rakennettavuusselvitys asemakaavoitusta varten 19.10.2011 Kohde Kohde käsittää vireillä olevan asemakaavan 8255 Hervantajärven kaupunginosassa Tampereen kaupungin kaakkoisosassa, Ruskonkehän

Lisätiedot

UUDENMAAN POHJATUTKIMUS OY

UUDENMAAN POHJATUTKIMUS OY UUDENMAAN POHJATUTKIMUS OY GEO 095 www.uudenmaanpohjatutkimus.fi Ristipellontie 7, 00390 HELSINKI POHJATUTKIMUS - 579-2 Arinakuja 4 KERAVA . YLEISTÄ Uudenmaan Pohjatutkimus Oy tehnyt pohjatutkimuksen (GEO

Lisätiedot

Mäntytie 4, Helsinki p. (09) tai , fax (09)

Mäntytie 4, Helsinki p. (09) tai , fax (09) INSINÖÖRITOIMISTO Severi Anttonen Ky e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2239 TAKKULAN KAAVA-ALUE Huikankatu-Vesiniityntie 32700

Lisätiedot

Työ nro 11431 09.10.2015 RAKENNETTAVUUSSELVITYS KERAVAN KAUPUNKI KANGASPERHONTIE VIRRENKULMA, KERAVA

Työ nro 11431 09.10.2015 RAKENNETTAVUUSSELVITYS KERAVAN KAUPUNKI KANGASPERHONTIE VIRRENKULMA, KERAVA Työ nro 11431 09.10.2015 RAKENNETTAVUUSSELVITYS KERAVAN KAUPUNKI KANGASPERHONTIE VIRRENKULMA, KERAVA TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 33960 PIRKKALA PUH 03-368 33 22 * Pohjatutkimukset FAX 03-368

Lisätiedot

TYÖ 394-7001 1 (7) V. Hatara 08.03.2012 ETELÄRANTA HÄMEENLINNA RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Versio A Korvaa version 28.02.2012

TYÖ 394-7001 1 (7) V. Hatara 08.03.2012 ETELÄRANTA HÄMEENLINNA RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Versio A Korvaa version 28.02.2012 TYÖ 394-7001 1 (7) ETELÄRANTA HÄMEENLINNA RAKENNETTAVUUSSELVITYS Versio A Korvaa version 28.02.2012 Sisältö: Jakelu: 7s+liitteet TYÖ 394-7001 2 (7) 1. YLEISTÄ Hämeenlinnan Eteläranta Oy:n toimeksi annosta

Lisätiedot

MYLLYPURO. havainnekuva. Kaavan mukaisesta rakentamisesta: Rakennuksen kerrosluku: Ehdottomasti käytettävä kerrosluku on 2.

MYLLYPURO. havainnekuva. Kaavan mukaisesta rakentamisesta: Rakennuksen kerrosluku: Ehdottomasti käytettävä kerrosluku on 2. 97 MYLLYPURO havainnekuva Kaavan mukaisesta rakentamisesta: Rakennuksen kerrosluku: Ehdottomasti käytettävä kerrosluku on 2. Asuinrakennuksiin saa sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta työtilaa

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS TÄRPÄTTITEHTAAN ASEMA- KAAVA-ALUE, RAUMA

RAKENNETTAVUUSSELVITYS TÄRPÄTTITEHTAAN ASEMA- KAAVA-ALUE, RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.5.2017 RAKENNETTAVUUSSELVITYS TÄRPÄTTITEHTAAN ASEMA- KAAVA-ALUE, RAUMA RAKENNETTAVUUSSELVITYS TÄRPÄTTITEHTAAN ASEMAKAAVA-ALUE, RAUMA

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6.

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6. Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.6.2016 Viite 1510025613 HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

Espoon kaupungin maaperätiedot mallintamisessa. Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa työpaja 13.3.

Espoon kaupungin maaperätiedot mallintamisessa. Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa työpaja 13.3. Espoon kaupungin maaperätiedot mallintamisessa Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa työpaja..0 Espoon kaupunki Tekninen keskus Geotekniikkayksikkö Rakennettavuusluok

Lisätiedot

LAHTI ENERGIA, KOISKALAN LÄMPÖ- KESKUS RAKENNETTAVUUSLAU- SUNTO

LAHTI ENERGIA, KOISKALAN LÄMPÖ- KESKUS RAKENNETTAVUUSLAU- SUNTO Vastaanottaja Lahti energia Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.12.2016 Viite 1510030698 LAHTI ENERGIA, KOISKALAN LÄMPÖ- KESKUS RAKENNETTAVUUSLAU- SUNTO RAKENNETTAVUUSLAUSUNTO 1 Päivämäärä 22.12.2016

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI VANHAN VETURITALLIN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

PIEKSÄMÄKI VANHAN VETURITALLIN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen Päivämäärä 4.7.2012 PIEKSÄMÄKI VANHAN VETURITALLIN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Timo Raitanen, Hannu Lauhakari Hannu Lauhakari Viite

Lisätiedot

Virtain kaupunki. Nallelan alueen maaperätutkimus. Perustamistapa- ja pohjatutkimuslausunto HKM Infra Oy

Virtain kaupunki. Nallelan alueen maaperätutkimus. Perustamistapa- ja pohjatutkimuslausunto HKM Infra Oy 1061 Virtain kaupunki Nallelan alueen maaperätutkimus Perustamistapa- ja pohjatutkimuslausunto HKM Infra Oy Nikolaintie 6 A 622 KAUHAVA (06) 434 23 www.hkminfra.fi Sisällysluettelo NAEAN AUEEN MAAPERÄTUTKIMUS...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS

KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS 9757 KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS 31.3.2003 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09)

Lisätiedot

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI 18.06.2014 Sisällysluettelo: 1. Projektin kuvaus 2. Alueen kuvaus 3. Maaperän kuvaus 4. Perustaminen 5. Kuivatus 6. Routasuojaus Liitteet

Lisätiedot

Sipoonlahden koulun laajentaminen. Neiti Miilintie, Sipoo POHJATUTKIMUS JA PERUSTAMISTAPASUUNNITELMA

Sipoonlahden koulun laajentaminen. Neiti Miilintie, Sipoo POHJATUTKIMUS JA PERUSTAMISTAPASUUNNITELMA 14871 Sipoonlahden koulun laajentaminen Neiti Miilintie, Sipoo POHJATUTKIMUS JA PERUSTAMISTAPASUUNNITELMA 7.12.2016 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI. Reservikomppanian alue

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI. Reservikomppanian alue H. Haverinen 2.12.2011 1 (7) JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Reservikomppanian alue 04460 NUMMENKYLÄ, JÄRVENPÄÄ RAKENNETTAVUUS- JA PERUSTAMISTAPASELVITYS H. Haverinen 2.12.2011 2 (7) RAKENNETTAVUUS- JA PERUSTAMISTAPASELVITYS

Lisätiedot

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) K44061 T2 31.5.2016 ALUSTAVA KAUKLAHTI BASSENRAITTI KORTTELI 44061 T2 Yleistä Alueen alustavaa rakennettavuusselvityksen määrittämistä varten on lähtötietoina

Lisätiedot

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS TOURU MATTILANMÄKI JUVELA, TAMPERE

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS TOURU MATTILANMÄKI JUVELA, TAMPERE Työ nro 670 2.11.2011 RAKENNETTAVUUSSELVITYS TOURU MATTILANMÄKI JUVELA, TAMPERE TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 33960 PIRKKALA PUH 03-36 33 22 * Pohjatutkimukset FAX 03-36 33 17 * Pohjarakennussuunnittelu

Lisätiedot

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2)

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) K20006 T6 25.5.2016 ALUSTAVA KUURINNIITTY KIRJOMÄKI KORTTELI 20006 T6 Yleistä Alueen alustavaa rakennettavuusselvityksen määrittämistä varten on lähtötietoina

Lisätiedot

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) K44073 T2 16.8.2017 ALUSTAVA KAUKLAHTI KAUPPAKUMPPANINTIE KORTTELI 44073 T2 Yleistä Alueen alustavaa rakennettavuusselvityksen määrittämistä varten

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.4.2016 Viite 1510026179 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS

Lisätiedot

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS KOY KALEVAN AIRUT SARVIJAAKONKATU KALEVA, TAMPERE

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS KOY KALEVAN AIRUT SARVIJAAKONKATU KALEVA, TAMPERE Työ nro 11611 21.01.2016 RAKENNETTAVUUSSEVITYS KOY KAEVAN AIRUT SARVIJAAKONKATU KAEVA, TAMPERE TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 33960 PIRKKAA PUH 03-368 33 22 * Pohjatutkimukset FAX 03-368 33

Lisätiedot

Lääkäriliitto. Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys. Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus. Söderkulla, Kallbäck

Lääkäriliitto. Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys. Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus. Söderkulla, Kallbäck Lääkäriliitto Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus Söderkulla, Kallbäck Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys 13.08.2014 Latokartanontie 7A, 00700 Helsinki etunimi.sukunimi@sipti.fi

Lisätiedot