1991 vp- A 6. Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1991 vp- A 6. Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991"

Transkriptio

1 1991 vp- A 6 Asetus Hongkongin kanssa eräiden tekstiilituotteiden Hongkongista tapahtuvan tuonnin rajoittamisesta ja valvomisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991 Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta 15 päivänä helmikuuta 1974 annetun lain (157/74) 1 ja 3 :n nojalla: 1 Hongkongissa 22 päivänä toukokuuta 1991 Suomen puolelta ja 11 päivänä heinäkuuta 1991 Hongkongin puolelta allekirjoitettu sopimus eräiden tekstiilituotteiden Hongkongista tapahtuvan tuonnin rajoittamisesta ja valvomisesta on voimassa 1 päivästä tammikuuta 1992 niin kuin siitä on sovittu. 2 Tullilaitoksen tehtävänä on seurata edellä mainitun sopimuksen nojalla tapahtuvaa tavaroiden maahantuontia. 3 Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991 Tasavallan Presidentti MAUNO KOIVISTO Ministeri Pertti Salolainen SopS 103/91 SäädK 1490/ R

2 2 (Suomennos) SOPIMUS Suomen hallituksen ja Hongkongin hallituksen välillä koskien eräiden tekstiilituotteiden vientiä Hongkongista tuontia varten Suomeen 1. Johdanto 1. Tämä sopimus sisältää järjestelyt, joista on sovittu Suomen hallituksen ja Hongkongin hallituksen välillä koskien tiettyjen tekstiilituotteiden vientiä Hongkongista Suomeen. 2. Näihin järjestelyihin on ryhdytty 31 paivänä heinäkuuta 1986 allekirjoitetulla pöytäkirjalla pidennetyn kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen ja erityisesti sopimuksen 1 ja 4 artiklojen nojalla. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING Beetween the Government of Finland and the Government of Hong Kong relating to the export from Hong Kong of certain textile products for import into Finland 1. Introduction 1. This Memorandum of Understanding sets out the arrangements that have been agreed between the Government of Finland and the Government of Hong Kong regarding Hong Kong's exports of certain textile products to Finland. 2. These arrangements have been made having regard to the Arrangement Regarding International Trade in Textiles as extended by the Protocol dated 31 July 1986, and in particular to Articles 1 and 4 of the Arrangement. Kattavuus 3. Näitä järjestelyjä sovelletaan vietäessä tämän sopimuksen 1 ja II liitteissä mainittuja tekstiilituotteita Hongkongista Suomeen. Coverage 3. These arrangements shall apply to Hong Kong's exports to Finland of the textile products set out in Annexes I and II to this Memorandum. Voimassaoloaika 4. Nämä järjestelyt ovat voimassa ajanjaksoina tammikuun 1 päivästä 1992 joulukuun 31 päivään 1992 sekä tammikuun 1 päivästä 1993 joulukuun 31 päivään Kumpikin osapuoli voi koska tahansa lakkauttaa nämä järjestelyt vähintään sadankahdenkymmenen päivän irtisanomisajalla, jolloin järjestelyjen voimassaolo lakkaa sadankahdenkymmenen päivän irtisanomisajan mentyä umpeen. Duration 4. These arrangements shall apply for the periods 1 January 1992 to 31 December 1992 and 1 January 1993 to 31 December Either party may at any time terminate these arrangements provided that at!east one hundred and twenty days notice is given, in which event the arrangements shall come to an end at the expiry of the one hundred and twenty days period.

3 3 II. Vientiä rajoittavat järjestelyt Rajoitukset 6. Hongkongin hallitus rajoittaa I liitteessä mainittujen tekstiilituotteiden vientiä liitteen sarakkeissa (e)- (t) mainittuihin määriin niissä mainituksi ajaksi ottaen huomioon, mitä alla olevissa 8, 9, 10, 11 ja 12 kappaleissa on esitetty. 7. Näiden rajoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi Suomen hallitus sallii I liitteessä mainittujen, hongkongilaisia alkuperää olevien tekstiilituotteiden maahantuonnin vain edellytyksin, että nämä tuontitavarat on varustettu Hongkongin kauppaministeriön antamalla lisenssillä, johon on merkitty, että tavaraerä on vähennetty sovituista määristä. Tuotteiden keskinäinen vaihdettavuus 8. Minkä tahansa I liitteessä mainitun tekstiilituotteen vienti voi ylittää 5 prosentilla I liitteen sarakkeissa (e) - (t) mainitun määrän edellytyksin, että vastaava vähennys tehdään jostakin muusta I liitteen sarakkeiden (e)- (t) määrästä kauden aikana. 9. Tällaisten vähennysten laskemiseksi käytetään tämän sopimuksen I liitteen sarakkeessa (g) lueteltuja muuntolukuja. II. Export restraint arrangements Restraint Limits 6. The Government of Hong Kong shall restrict exports of the textile products set out in Annex 1 to the limits or sub-limits set out in columns (e)- (t) for the periods stated therein, save as provided for in paragraphs and 12 below. 7. The Government of Finland shall for the purpose of these restraint arrangements admit imports of the textile products of Hong Kong origin set out in Annex 1 only where such imports are covereed by an export licence issued by the Trade Department, Hong Kong, and endorsed to the effect that the consignments concerned have been debited to the agreed limits or sub-limits. Swing 8. For any textile product set out in Annex I, exports may exceed the limit or sub-limit in columns (e) - (t) of Annex I by 5 per cent, provided that a corresponding reduction is applied in any one or more of the other limits or sub-limits in columns (e) - (t) during the period. 9. For the purpose of calculating such corresponding reductions, the conversion factors listed in column (g) of Annex I to this Memorandum of Understanding shall apply. Vientivaje ja vientiennakko 10. Hongkongin hallitus voi neuvoteltuaan ensin Suomen hallituksen kanssa hyväksyä tekstiilituotteiden viennin I liitteen sarakkeissa (e) - (t) mainittujen määrien ylityksen, joka vastaa sitä määrää, miltä osin edeltävän kauden laivaukset jäivät vajaiksi mainitulle edeltävälle kaudelle sovellettavista määristä, siten muutettuina kuin Suomen hallituksen ja Hongkongin hallituksen 10 päivänä syyskuuta 1986 ja 6 päivänä lokakuuta 1986 allekirjoitetun sopimuksen kappaleiden 10 ja 11 määräykset edellyttävät, tai tämän kappaleen määräysten mukaan muutettuina, tai määrällä, joka ylittää 11 prosentilla I liitteen sarakkeissa (e) - (t) mainitut määrät, edellyttäen, että vienti tapahtuu saman ryhmän tuotteissa, missä alitus on tapahtunut. Näistä vaihtoehdoista sovelletaan pienempää ylitysmäärää (vientivaje). Carryover and Carryforward JO. The Government of Hong Kong may, after consultation with the Government of Finland, approve exports of textile products in excess of the limits or sub-limits set out in columns (e) - (t) of Annex I by an amount equal to that quantity by which shipments in the preceding period fall short of the limits applicable to that preceding period, as adjusted by the provisions in paragraphs 10 and 11 of the Memorandum of Understanding signed by the Government of Finland and the Government of Hong Kong on 10 September 1986 and 6 October 1986, or by the provisions in this paragraph, or 11 per cent of the limits or sub-limits set out in columns (e) - (t) or Annex I, whichever is the less (carryover), provided that such exports are in the same categories where the shortfalls occur.

4 4 11. Hongkongin hallitus voi neuvoteltuaan ensin Suomen hallituksen kanssa hyväksyä vientimäärät, jotka ylittävät 6 prosentilla 1 liitteen sarakkeissa (e) - (f) mainitut määrät (vientiennakko). Milloin sovittuja määriä on korotettu vientiennakolla, on vastaava määrä vähennettävä saman ryhmän osalta välittömästi seuraavan kauden aikana. 12. Yhteenlaskettuina vientivajeen ja vientiennakon ei tule ylittää 11 prosenttia 1 liitteen sarakkeissa (e) - (f) sovituista määristä. 13. Mikäli tämän sopimuksen 1 liitteessä lueteltujen tekstiilituotteiden vienti tammikuun 1 päivän ja joulukuun 31 päivän 1993 välisenä aikana alittaa 1 liitteen sarakkeessa (f) mainitut määrät 10 kappaleen vientivajemääräyksellä sopeutettuna, Hongkongin hallitus voi neuvoteltuaan ensin Suomen hallituksen kanssa hyväksyä välittömästi seuraavalle rajoituskaudelle saman ryhmän kohdalla mahdollisesti sovittavien määrien ylittämisen nyt kyseessä olevan vajeen määrällä tai 11 prosentilla niistä määristä, joista sovitaan välittömästi seuraavalle rajoituskaudelle. Näistä vaihtoehdoista sovelletaan pienempää ylitysmäärää. 11. The Government of Hong Kong may, after consultation with the Government of Finland, approve the export of amounts in excess of the limits or sub-limits set out in columns (e) - (f) up to 6 per cent of these limits or sub-limits (carryforward). Where the limits or sub-limits are increased by carryforward, corresponding deductions shall be made from the limits or sub-limits in respect of the same categories in the immediately following period. 12. The carryover and carryforward taken together shall not exceed 11 per cent of the agreed limits or sub-limits set out in columns (e) - (f) of Annex lf exports of the textile products listed in Annex 1 to this Memorandum in the period 1 January to 31 December 1993 are less than the agreed limits or sub-limits in column (f) of Annex 1 as adjusted by the carryover provision in paragraph 10 above, the Government of Hong Kong may, after consultation with the Government of Finland, approve the export of amounts in excess of any limits or sub-limits which may be agreed in respect of the same categories in the immediately following restraint period, equal to the actual shortfalls or 11 per cent of the agreed limits or sub-limits for the immediately following restraint period, whichever is the less. Jälleenvienti 14. Suomen hallitus ilmoittaa Hongkongin hallitukselle, mikäli Suomeen tuotuja, sovittuihin määriin sisältyviä tekstiilituotteita on myöhemmin jälleenviety Suomesta. Hongkongin hallitus voi tällöin hyvittää asianomaisia sovittuja määriä kyseessä olevilla erillä. Re-export 14. The Government of Finland will inform the Government of Hong Kong when imports into Finland of the textile products that have been debited to the agreed limits are subsequently re-exported from Finland. The Government of Hong Kong may then credit the quantities involved to the appropriate limits or sub-limits. Tilastojen vaihto 15. Hongkongin hallitus toimittaa Suomen hallitukselle kuukausittain tilastotiedot niiden 1 liitteessä lueteltujen tekstiilituotteiden määrästä, joille on annettu lisenssi Suomeen tapahtuvaa vientiä varten, ja jotka on vähennetty 1 liitteen sarakkeissa (e) - (f) mainituista määristä. 16. Suomen hallitus toimittaa Hongkongin hallitukselle neljännesvuosittain tilastotiedot jo- Exchange of Statistics 15. The Government of Hong Kong will provide the Government of Finland with monthly statistics of the textile products listed in Annex 1 licensed for export to Finland and debited to the limits or sub-limits set out in columns (e) - (f) of Annex The Government of Finland will provide the Government of Hong Kong with quarterly

5 5 kaisen 1 liitteessä mainitun tekstiilituotteen kokonaistuonnista sekä niiden tuonnista Hongkongista ja muista tärkeistä tuontimaista. statistics of total imports and of imports from Hong Kong and other significant suppliers of each of the textile products set out in Annex I. Neuvottelut 17. Suomen hallitus ja Hongkongin hallitus sopivat jommankumman osapuolen pyynnöstä neuvottelevansa jokaisesta kysymyksestä, joka voi aiheutua näiden rajoitusjärjestelyjen toteuttamisesta. 18. Jos Hongkongin hallitus toteaa, että Hongkong näiden järjestelyjen seurauksena joutuu tilanteeseen, joka ei ole tasapuolinen muihin toimittajiin verrattuna, Hongkongin hallitus voi esittää Suomen hallitukselle pyynnön neuvotella asianmukaisista korjaustoimenpiteistä, kuten näiden järjestelyjen kohtuullisesta muuttamisesta. Consultations 17. The Government of Finland and the Government of Hong Kong agree to consult together, at the request of either party, on any matter arising from the implementation of these restraint arrangements. 18. If the Government of Hong Kong considers that, as a result of these restraint arrangements, Hong Kong is being placed in an inequitable position vis-a-vis another supplier, the Government of Hong Kong may request the Government of Finland to consult with a view to appropriate remedial action such as a reasonable modification of these restraint arrangemen ts. III Vientivaltuutusta koskevat järjestelyt 19. Hongkongin hallitus tulee vaatimaan, että kaikki II liitteessä lueteltujen tuotteiden vienti Suomeen tapahtuu Hongkongin kauppaministeriön antaman valtuutuksen nojalla. Vientivaltuutus annetaan ainoastaan kyseessä olevien tavaroiden toimitusta koskevaa kiinteää toimitussopimusta vastaan, ja se on voimassa 3 kuukautta antopäivästä lukien. 20. Vientilisenssit vientivaltuutuksen alaisten tavaroiden laivausta varten antaa Hongkongin hallitus kysymyksessä olevaa vientivaltuutusta vastaan sen voimassaoloaikana. Vientivaltuutus on voimassa 28 päivää sen antamispäivästä. Hongkong!:! hallitus ei anna lisenssejä Suomeen tapahtuvaa vientiä varten II liitteessä luetelluille tavaroille, ellei niitä varten ole voimassa olevaa vientivaltuutusta. 21. Hongkongin hallitus lähettää Suomen hallitukselle kaksi kertaa kuukaudessa tilastotiedot, joista ilmenevät ne määrät II liitteessä lueteltuja tavaroita, joille on annettu vientivaltuutus. Hongkongin hallitus suostuu tiedottamaan välittömästi Suomen hallitukselle, mikäli poikkeuksellisen suurta vientimäärää koskeva vientivaltuutusanomus on tehty, tai jos vientivaltuutusanomusten havaitaan tavanomaista enemmän keskittyneen määrättyyn tuotteeseen. Poikkeuksellisen suuria määriä ja tavanomaisesta poikkeavaa anomusten keskittymistä ar- III. Export authorization arrangements 19. The Government of Hong Kong shall require all exports to Finland of the products listed in Annex II to be covered by export authorizations issued by the Trade Department, Hong Kong. An export authorization shall be issued only on evidence of a firm contract for the supply of the goods involved and shall be valid for 3 months from the date of issue. 20. Export licences to ship goods covered by an export authorization will be issued by the Government of Hong Kong on presentation of the relevant export authorization within the latter's validity period. An export licence shall be valid for 28 days from the date of issue. The Government of Hong Kong shall not issue export licences in respect of exports to Finland of the products listed in Annex II which are not covered by a valid export authorization. 21. The Government of Hong Kong shall provide the Government of Finland with halfmonthly statistical returns showing the quantities covered by export authorization issued to Hong Kong exporters in respect of the products listed in Annex II. The Government of Hong Kong agrees to notify the Government of Finland immediately upon receipt of any applications for export authorizations in exceptionally large amounts or unusual concentration of applications for export authorizations in the products. In judging what constitutes

6 6 vioidessaan Hongkong ottaa huomioon viimeaikaisen kaupan tason sekä varmistuu siitä, että vientivaltuutuksin vietävät määrät eivät ole sen laatuisia, että niistä aiheutuu voimakasta ja olennaista nousua kyseisen tuotteen tuonnissa Suomeen. 22. Suomen hallitus sallii II liitteessä lueteltujen, hongkongilaista alkuperää olevien tekstiilituotteiden tuonnin, milloin tuonti täyttää kaikki normaalit maahantuontiehdot ja sitä seuraa jäljennös Hongkongin kauppaministeriön antamasta vientilisenssistä. 23. Suomen hallitus voi pyytää Hongkongin hallitusta ryhtymään neuvotteluihin, mikäli Suomen hallitus katsoo tarpeelliseksi markkinahäiriön todellisen uhan poistamiseksi rajoittaa II liitteessä mainitun tuotteen jatkuvaa kauppaa. Neuvottelupyyntöön on liitettävä yksityiskohtainen, tosiasioihin pohjautuva lausunto Suomen markkinatilanteesta, jonka tulee sisältää kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen A-liitteen mukaiset tiedot. Hongkongin hallitus ja Suomen hallitus ryhtyvät neuvotteluihin mahdollisimman pian pyynnön esittämisen jälkeen päästäkseen sopimukseen tai molemminpuolisesti hyväksyttävään tulokseen kahden kuukauden kuluessa neuvottelupyynnön esittämisestä. Mikäli on kyse tuotteista, joiden tuonti on aikaisemmin ollut rajoitusten alaista, tulee näissä neuvotteluissa huomioida, mitä yllä mainittuun 31 heinäkuuta 1986 päivättyyn pöytäkirjaan liitettyjen tekstiilikomitean johtopäätösten 11 kappaleen viimeisessä lauseessa on todettu. 24. Kunnes neuvotteluissa on päästy tulokseen Suomen hallitus voi pyytää Hongkongin hallitusta rajoittamaan vientivaltuutusten määrän sinä aikana, jonka kuluessa neuvottelupyyntö on tehty, tasolle, joka vastaa vähintään: a) välittömästi edeltäneen kauden aikana kyseiselle tuotteelle myönnettyjen vientivaltuutusten määrää lisättynä 10 prosentilla; b) tammikuun 1 päivää 1987 seuranneiden kausien aikana kyseiselle tuotteelle myönnettyjen vientivaltuutusten keskimäärää, lisättynä 10 prosentilla; c) sen kauden aikana myönnettyjen vientivaltuutusten määrää, jonka kuluessa neuvottelupyyntö tehtiin, lisättynä 6 prosentilla; exceptionelly large or unusual concentrations of applications, Hong Kong will have regard to recent levels of trade and will ensure that the quantities covered by the issue of export authorizations in question would not be such as to cause a sharp and substantial increase of imports of the products in question into Finland. 22. The Government of Finland shall admit imports of the textile products of Hong Kong origin listed in Annex II where such imports satisfy all normal conditions of entry, and are accompanied by a copy of an export licence issued by the Trade Department, Hong Kong. 23. The Government of Finland may request the Government of Hong Kong to consu1t if, in the opinion of the Government of Finland, a limitation on further trade in the products listed in Annex II may be necessary to eliminate real risks of market disruption. Such a request shall be accompanied by a detailed factual statement of market conditions in Finland, including data similar to that conpemplated in Annex A of the Arrangement Regarding International Trade in Textiles. The Government of Finland and the Government of Hong Kong shall enter into consultations as soon as possible following notification of the request, with a view to reaching agreement or a mutually acceptab1e conclusion within two months from the date of notification. In the case of products the export of which to Finland has previously been under restraint, such consultations shall have full regard to the last sentence of paragraph 11 of the conclusions of the Textiles Committee attached to the aforesaid Protoco1 dated 31 July Pending completion of consultations, the Government of Finland may request the Government of Hong Kong to limit, during the period in which the request for consultations is made, the issue of export authorizations of the product concerned, to a level not less than the highest of: (a) the level of the export authorizations issued for the product concerned in the immediate preceding period, increased by 10 per cent; (b) the average of the level of exprt authorizations issued for the product concerned in the preceeding periods since 1 January 1987, increased by 10 per cent; (c) the level of export authorizations issued since the commencement of the period in which the request for consultations is made, increased by 6 per cent;

7 7 d) aikaisemman rajoitusmäärän tasoa, mikäli sellaista on sovellettu. Hongkongin hallitus suostuu noudattamaan mainittua pyyntöä. 25. Siinä tapauksessa, että neuvotteluissa ei voida päästä sopimukseen, Suomen hallituksella on oikeus pyytää Hongkongin hallitusta rajoittamaan kyseisten tuotteiden vienti Suomeen sen kauden aikana, jonka kuluessa neuvottelupyyntö on tehty, tasolle, joka vastaa vähintään yllä olevan 24 kappaleen mukaisesti laskettua tasoa. Hongkongin hallitus suostuu noudattamaan mainittua pyyntöä. 26. Suomen hallitus ja Hongkongin hallitus sopivat, etteivät nämä vientivaltuutusta koskevat järjestelyt vaikuta Suomen ja Hongkongin kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen mukaisiin oikeuksiin. 27. Suomen hallitus ja Hongkongin hallitus sopivat neuvottelevansa keskenään jommankumman osapuolen pyynnöstä jokaisesta kysymyksestä, joka voi aiheutua näiden vientivaltuutusta koskevien järjestelyjen toteuttamisesta. IV Yleistä 28. Suomen hallitus ja Hongkongin hallitus sopivat neuvottelevansa keskenään jommankumman hallituksen pyynnöstä saattaakseen nämä järjestelyt yhdenmukaisiksi tekstiilituotteiden kansainvälistä kauppaa koskevan hallintojärjestelmän kanssa tai minkä tahansa myöhemmän, ylempänä 2 kappaleessa viitaitua sopimusta seuraavan tai korvaavan hallintojärjestelmän kanssa. 29. Tämän sopimuksen liitteet muodostavat sen erottamattoman osan. Tehty kahtena alkuperäiskappaleena Hongkongissa. Hongkong, 22 toukokuuta 1991 Suomen hallituksen puolesta Erik H agfors Neuvotteleva virkamies (d) the previous restraint level, if any. The Government of Hong Kong agrees that it will honour such a request. 25. In the event that consultations do not result in agreement, the Government of Finland shall have the right to request the Government of Hong Kong to limit exports to Finland of the products concerned during the period in which the request for consultations is made, to a level not less than that calculated in accordance with the formula set out in peragraph 24 above. The Government of Hong Kong agrees that it will honour such a request. 26. The Government of Finland and the Government of Hong Kong agree that these export authorization arrangements shall not derogate from the rights of Finland and Hong Kong under the Arrangement Regarding Internationel Trade in Textiles. 27. The Government of Finland and the Government of Hong Kong agree to consult, at the request of either party, on any matter arising from the implementation of these export authorization arrangements. IV. General 28. The Government of Finland and the Government of Hong Kong agree to consult at the request of either government with a view to bringing these arrangements into conformity with the international regime for trade in textile products or with any subsequent regime succeeding or replacing the Arrangement referred to in paragraph 2 above. 29. The Annexes to this Memorandum shall be considered an integral part of it. Done in two originals in Hong Kong. Hong Kong, 22 May 1991 For the Government or Finland Erik Hagfors Ambassador Hongkong, 11 heinäkuuta 1991 Hongkongin hallituksen puolesta T H Chau Kauppa- ja teollisuusm; Hong Kong, 11 July 1991 For the Government of Hong Kong T H Chau Secretary for Trade and Industry

8 8 Liite 1 (a) Ryhmä (b) Tavara (c) Suomen tullitariffinimike"'> (d) Hongkongin tullitariffinimike*) (e) (f) Määrärajoitusten ajanjaksot 1 tammikuuta-31 joulukuuta 1992 (kappaletta) 1993 (g) Muutosluku (kappale/kg) 1 Miesten ja poikien pitkät ja lyhyet alushousut neulasta, puuvillaa tai tekokuitua Naisten ja tyttöjen kangaspuserot sekä miesten ja poikien kangaspaidat, puuvillaa tai tekokuitua joista naisten ja tyttöjen yllämainittuja kangaspuseroita enintään Miesten ja poikien sekä naisten ja tyttöjen pitkät kangashousut, puuvillaa ex ex ex ex Miesten ja poikien anorakit (myös hiihtotakit ja -pusero!), tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, takit ja bleiserit, naisten ja tyttöjen päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit (myös hiihtotakit ja -pusero!), tuulipusero!, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, jakut, takit ja bleiserit, puuvillaa tai tekokuitua ex ex ) Tariffinimike on ainoastaan ohjeellinen.

9 9 Annex 1 (a) (b) (c) (d) (e) (1) (g) Category Description Finnish Hong Kong Restraint Limit Periods Conversion Statistical Statistical 1 January-31 December Faetor Classification Classification 1992 (pieces) 1993 (pieces per) Number > Number > kilogram 1 Men's and boys' underpants and briefs, knitted or crocheted, of cotton or of man-made fibres Men'sc and boys' shirts, women's and girls' blouses, shirts and shirt-blouses, not knitted or crocheted, of cotton or of man-made fibres of which Women's and girls's blouses, shirts and shirt-blouses, not knitted or crocheted, of cotton or of mao-made fibres Men's, boys', women's and gir1s' trou ex sers, not knitted or crocheted, of cot ex ton ex ex Men's and boys' anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jack ets and simi1ar articles, jackets and blazers, of cotton or of man-made fibres; ex Women's and girls' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks (includ ing ski-jackets), wind-cheaters, wind jackets and similar articles and jackets, of cotton or of man-made fibres ex J The subheadings serve for indicative purposes on1y R

10 10 Liite II (a) Ryhmä (b) Tavara (c) Suomen tullitariffinimike*) (d) Hongkongin tullitariffinimike ) E 1 Pujopaidat, neu1etakit, 1iivit, pusero! ja paidat (mukaan lukien T-paidat ja aluspaidat), neulosta, puuvillaa ex ex ex ex6l.l E 2 Pujopaidat, neuletakit, liivit, pusero! ja paidat (mukaan lukien T-paidat ja aluspaidat), neulosta, tekokuitua, pois lukien T-paidat ja muut aluspaidat tekokuitufilamenttia ex ex ex6l.ll ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex E 3 Naisten ja tyttöjen pikkuhousut ja muut alushousut, neulosta, puuvillaa tai tekokuitua E 4 Rintaliivit ex J Tariffinimike on ainoastaan ohjeellinen.

11 11 Annex II (a) (b) (c) (d) Category Description Finnish Statistical Number*l Hong Kong Statistical Number*l E 1 Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats, blouses, shirts, shirt-blouses, T -shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted, of cotton ex ex ex ex E2 Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats, blouses, shirts, shirt-blouses, T -shirts singlets and other vests, knitted or crocheted, of man-made fibres (excluding T-shirts and other vests of man-made filaments) ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex E3 Women's and girls' briefs and panties, knitted or crocheted, of cotton or of man-made fibres E4 Brassieres, of cotton or of man-maded fibres ex *l The subheadings serve for indicative purposes only.

12

1991 vp- A 5. Asetus. Kiinan kansantasavallan kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

1991 vp- A 5. Asetus. Kiinan kansantasavallan kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta 1991 vp- A 5 Asetus Kiinan kansantasavallan kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991 Ulkoasiainministeriön toimialaan

Lisätiedot

Asetus Thaimaan kanssa eräiden tekstiilituotteiden Thaimaasta tapahtuvan tuonnin rajoittamisesta ja

Asetus Thaimaan kanssa eräiden tekstiilituotteiden Thaimaasta tapahtuvan tuonnin rajoittamisesta ja 1983 vp. - A n:o 2 Asetus Thaimaan kanssa eräiden tekstiilituotteiden Thaimaasta tapahtuvan tuonnin rajoittamisesta ja valvomisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta Annettu Helsingissä 25 päivänä

Lisätiedot

1991 vp - A 1. Asetus. Kiinan Kansantasavallan kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamisen voimaansaattamisesta

1991 vp - A 1. Asetus. Kiinan Kansantasavallan kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamisen voimaansaattamisesta 1991 vp - A 1 Asetus Kiinan Kansantasavallan kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamisen voimaansaattamisesta Annettu Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 1991 Ulkoasiainministeriön

Lisätiedot

1991 vp- A 7. Asetus. Korean tasavallan kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

1991 vp- A 7. Asetus. Korean tasavallan kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta 1991 vp- A 7 Asetus Korean tasavallan kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991 Ulkoasiainministeriön toimialaan

Lisätiedot

Asetus Intian kanssa eräiden tekstiilituotteiden Intiasta Suomeen tapahtuvasta viennistä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Asetus Intian kanssa eräiden tekstiilituotteiden Intiasta Suomeen tapahtuvasta viennistä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta 1983 vp. - A n:o 3 Asetus Intian kanssa eräiden tekstiilituotteiden Intiasta Suomeen tapahtuvasta viennistä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 198:3 Ulkoasiainministeriön

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2000 N:o 55 SISÄLLYS N:o Sivu 55 Tasavallan presidentin asetus otsonikerrosta heikentäviä

Lisätiedot

ARRANGEI1ENT REGARDING INTERNATIONAL TRADE IE TEXTILES. notification under Article h. Bilateral Agreement between Finland and Malaysia

ARRANGEI1ENT REGARDING INTERNATIONAL TRADE IE TEXTILES. notification under Article h. Bilateral Agreement between Finland and Malaysia GENERAL AGREEMENT ACCORD GENERAL SUR C0HFIDEHTIAL ON TARIFFS AND LES TARIFS DOUANIERS TRADE ET LE COMMERCE I?iS^51979 Textiles Surveillance Body Organe de surveillance des textiles ARRANGEI1ENT REGARDING

Lisätiedot

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi LIITE I Hankkijan ilmoitus tuotteista, joilla on etuuskohteluun oikeuttava alkuperäasema ILMOITUS Hankkijan

Lisätiedot

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi 1 (8) Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi 1) LÄHETYSKOHTAINEN HANKKIJAN ILMOITUS ALKUPERÄTUOTTEILLE (suomenkielinen malli) Hankkijan ilmoitus,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 1999 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 64 SISÄLLYS N:o Sivu 64 Asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 N:o 116 119 SISÄLLYS N:o Sivu 116 Laki Kiinan kanssa kansainvälisen ilmakuljetusliiketoiminnan

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 22.10.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 280/3 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1011/2013, annettu 21 päivänä lokakuuta 2013, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2003 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2003 N:o 32 33 SISÄLLYS N:o Sivu 32 Tasavallan presidentin asetus Kiinan Kansantasavallan

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

HE 183/1998 vp. kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevaan

HE 183/1998 vp. kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevaan HE 183/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle helposti pilaautuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen 18 artiklan

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: EU-SVEITSI-SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2006,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: EU-SVEITSI-SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2006, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.01.2006 SEK(2006) 115 lopullinen Luonnos: EU-SVEITSI-SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2006, pöytäkirjan nro 2 taulukon III ja taulukossa IV olevan b kohdan korvaamisesta

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

2017/S Contract notice. Supplies

2017/S Contract notice. Supplies Supplies 153936 2017 25/04/2017 S80 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. -: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products 2017/S 080-153936 Contract notice

Lisätiedot

yhteisöjen ja Euroopan vapaakauppaliiton välisissä neuvotteluissa päätetty soveltaa väliaikaisesti

yhteisöjen ja Euroopan vapaakauppaliiton välisissä neuvotteluissa päätetty soveltaa väliaikaisesti 1993 vp - HE 15 Hallituksen esitys Eduskunnalle tiettyjen maatalouden järjestelyjen väliaikaista soveltamista koskevan, Euroopan talousyhteisön kanssa kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 283/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 283/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 283/2014) Valtioneuvoston asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet 22.3.2012 Timo Koskimäki 1 Sisältö Johdannoksi Esimerkit Mikro: Kännykän arvonlisän komponentit Makro: Suomen kauppatase ja viestintäklusteri Kauppatilastojen

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2002 N:o 11 SISÄLLYS N:o Sivu 11 Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa tehdyn

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2002 N:o 17 SISÄLLYS N:o Sivu 17 Tasavallan presidentin asetus kidutuksen ja epäinhimillisen

Lisätiedot

7562/15 rir/sj/akv 1 DGG 2B

7562/15 rir/sj/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0026 (COD) 7562/15 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper II) Neuvosto

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

LISÄYS TODISTUSKIRJAN KAAVA

LISÄYS TODISTUSKIRJAN KAAVA 290 N:o 30 LISÄYS TODISTUSKIRJAN KAAVA Kansainvälinen todistuskirja käymäläjäteveden aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisestä Annettu alusten aiheuttamasta meren pilaantumisesta vuonna 1973 tehdyn kansainvälisen

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2008/0101(CNS) 2.9.2008 TARKISTUKSET 9-12 Mietintöluonnos Luca Romagnoli (PE409.790v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

v INSTA-CERT Name and address of certificate holder Uponor Infra Oy Kouvolantie 365, PO Box 21 15561 Nastola Finland CERTIFICATE Date of valid edition No. 23-05-2017 2003 Date of first issue 16-06-2005

Lisätiedot

Etämyynnin asema lainsäädännössä

Etämyynnin asema lainsäädännössä Etämyynnin asema lainsäädännössä Etämyyntiseminaari elintarvikealan valvojille ja toimijoille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikelainsäädännön päämääränä on kuluttajien etujen suojeleminen!

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

I LISÄYS - Kansainvälisen ilmansuojelutodistuskirjan kaava 11 Nykyinen I lisäys Kansainvälisen ilmansuojelutodistuskirjan kaava korvataan seuraavasti:

I LISÄYS - Kansainvälisen ilmansuojelutodistuskirjan kaava 11 Nykyinen I lisäys Kansainvälisen ilmansuojelutodistuskirjan kaava korvataan seuraavasti: 248 N:o 45 I LISÄYS - Kansainvälisen ilmansuojelutodistuskirjan kaava 11 Nykyinen I lisäys Kansainvälisen ilmansuojelutodistuskirjan kaava korvataan seuraavasti: KANSAINVÄLINEN ILMANSUOJELUTODISTUSKIRJA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 11.2.2009 2008/0108(CNS) TARKISTUKSET 2-5 Lausuntoluonnos Bogusław Sonik (PE419.909v01-00) maatalouden

Lisätiedot

PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet

PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet 1 / 7 ' Tilastokeskus PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet Toimiala 14 Vaatteiden valmistus Sarake 'Tuotannon tyyppi' kertoo, mitä tietoja nimikkeestä tiedustellaan: S = myyty tuotanto, T = myyty tuotanto

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2000 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000 N:o 50 51 SISÄLLYS N:o Sivu 50 Laki Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen

Lisätiedot

PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 1 DATED 25 JULY 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME

PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 1 DATED 25 JULY 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 1 DATED 25 JULY 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME This Prospectus Supplement dated 25 July 2014 (the Prospectus Supplement or Prospectus

Lisätiedot

Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12

Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12 Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12 5 Euroalueen teollisuuden luottamusindeksi, vas.ast. / Industrial

Lisätiedot

Returns to Scale II. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Esitelmä 8 Timo Salminen. Teknillinen korkeakoulu

Returns to Scale II. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Esitelmä 8 Timo Salminen. Teknillinen korkeakoulu Returns to Scale II Contents Most Productive Scale Size Further Considerations Relaxation of the Convexity Condition Useful Reminder Theorem 5.5 A DMU found to be efficient with a CCR model will also be

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Alternative DEA Models

Alternative DEA Models Mat-2.4142 Alternative DEA Models 19.9.2007 Table of Contents Banker-Charnes-Cooper Model Additive Model Example Data Home assignment BCC Model (Banker-Charnes-Cooper) production frontiers spanned by convex

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2010 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 78 79 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Suomen ja Latvian välillä raakaöljyn ja

Lisätiedot

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti?

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? For professional use only Not for public distribution Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? 08.02.2012 Jyrki Merjamaa, Head of Asset Management Aberdeen Asset

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

61 RYHMÄ VAATTEET JA VAATETUSTARVIKKEET, NEULOSTA. c) ortopediset välineet, kirurgiset vyöt, kohjuvyöt ja niiden kaltaiset esineet (nimike 9021).

61 RYHMÄ VAATTEET JA VAATETUSTARVIKKEET, NEULOSTA. c) ortopediset välineet, kirurgiset vyöt, kohjuvyöt ja niiden kaltaiset esineet (nimike 9021). 61 RYHMÄ VAATTEET JA VAATETUSTARVIKKEET, NEULOSTA Huomautuksia 1. Tähän ryhmään kuuluvat ainoastaan sovitetut neuletuotteet. 2. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) nimikkeen 6212 tavarat; b) nimikkeen 6309 käytetyt

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2011

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2011 45/2011 (Suomen säädöskokoelman n:o 320/2011) Tasavallan presidentin asetus Kansainvälistä Valuuttarahastoa koskevan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2005 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005 N:o 6 9 SISÄLLYS N:o Sivu 6 Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006 N:o 103 106 SISÄLLYS N:o Sivu 103 Laki Suomen ja Viron välillä raakaöljyn

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Horisontti 2020 ajankohtaisinfo

Horisontti 2020 ajankohtaisinfo Horisontti 2020 ajankohtaisinfo Hanna Vuorinen Kustannusasioiden NCP 1.12.2016 Aiheet Uusi malliavustussopimus ja kommentoitu avustussopimus Malliavustussopimuksen muutokset Art. 4.2. Budjettisiirrot Art.

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LTY Miettinen-Bellevergue Seija (LVM EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LTY Miettinen-Bellevergue Seija (LVM EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2012-00160 LTY Miettinen-Bellevergue Seija (LVM 11.09.2012 EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Viite Asia Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 07/04/2017 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2017 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017 MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ: LUKU 40 02 Varaukset rahoitustukea

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Käyttöohje. USB Charger UCH20

Käyttöohje. USB Charger UCH20 Käyttöohje USB Charger UCH20 Sisältö Johdanto... 3 USB Charger: Tietoja... 3 USB-laturin käyttäminen... 4 Laitteen akun lataaminen...4 Juridiset tiedot...5 Declaration of Conformity...6 2 Johdanto USB

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 20, 2007 Series 14/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: RAUTARUUKKI OYJ The AGM of Rautaruukki Oyj has approved a dividend of EUR 2.00 per share which will be effective

Lisätiedot

Sopimus kansainvälisessä kaupassa. Enterprise Europe Network, Helsingin seudun kauppakamari päällikkö, OTK Maija Kärkäs 12.6.

Sopimus kansainvälisessä kaupassa. Enterprise Europe Network, Helsingin seudun kauppakamari päällikkö, OTK Maija Kärkäs 12.6. Sopimus kansainvälisessä kaupassa Enterprise Europe Network, Helsingin seudun kauppakamari päällikkö, OTK Maija Kärkäs 12.6.2013, Turku Esityksen sisältö Yleistä sopimusten tekemisestä Sopimuksen checklist

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden

Lisätiedot

Lääkkeiden hyvät jakelutavat estämässä lääkeväärennösten pääsyä laillisiin jakelukanaviin. Sidosryhmätilaisuus Fimea Anne Junttonen

Lääkkeiden hyvät jakelutavat estämässä lääkeväärennösten pääsyä laillisiin jakelukanaviin. Sidosryhmätilaisuus Fimea Anne Junttonen Lääkkeiden hyvät jakelutavat estämässä lääkeväärennösten pääsyä laillisiin jakelukanaviin Sidosryhmätilaisuus Fimea 6.5.2013 Anne Junttonen Lääkkeiden hyvät jakelutavat Lääkeaineiden hyvät jakelutavat

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

Alankomaiden, Suomen ja Ruotsin valtuuskunnat ilmoittivat äänestävänsä vastausehdotusta vastaan. Tässä yhteydessä annettiin seuraavat lausumat:

Alankomaiden, Suomen ja Ruotsin valtuuskunnat ilmoittivat äänestävänsä vastausehdotusta vastaan. Tässä yhteydessä annettiin seuraavat lausumat: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. kesäkuuta 2009 (30.06) (OR. en) 10539/09 INF 151 API 81 JUR 263 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Tiedotustyöryhmä Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta /2011 (Suomen säädöskokoelman n:o 1095/2011) Tasavallan presidentin asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta /2011 (Suomen säädöskokoelman n:o 1095/2011) Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2011 (Suomen säädöskokoelman n:o 1095/2011) Tasavallan presidentin asetus Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

PAINOLASTIVEDEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN TODISTUSKIRJAN MALLI PAINOLASTIVEDEN KÄSITTELYÄ KOSKEVA KANSAINVÄLINEN TODISTUSKIRJA

PAINOLASTIVEDEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN TODISTUSKIRJAN MALLI PAINOLASTIVEDEN KÄSITTELYÄ KOSKEVA KANSAINVÄLINEN TODISTUSKIRJA käyttäen; ja;.3 voimassaolon päättymispäivä voi säilyä ennallaan edellyttäen, että yksi tai tarvittaessa useampi vuosikatsastus tehdään siten, että E 1 säännössä määrätyt katsastusten enimmäisväliajat

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 1999 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1999 N:o 108 110 SISÄLLYS N:o Sivu 108 Asetus Suomen hallituksen ja Pohjoismaiden

Lisätiedot