OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ"

Transkriptio

1 Ohje 1 (10) OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Yleistä Tukihakemuslomaketta käytetään haettaessa laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueille annetussa laissa (1186/2009, laajakaistatukilaki) tarkoitettua valtiontukea Viestintävirastosta. Viestintävirasto toimii valtionapuviranomaisena hankkeissa, jotka sijaitsevat kunnissa, joissa kuntien maksuosuus on 8 % tai 33 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Tuen hakeminen ja rakentamishankkeen aloittaminen Laajakaistarakentamisen tukea on haettava Viestintävirastolta ennen tukihakemuksen mukaisen rakentamishankkeen aloittamista. Laajakaistatukilain mukaan tukikelpoisia ovat ainoastaan hakemuksen vireilletulon jälkeen syntyneet kustannukset. Tukihakemus tulee vireille, kun se on saapunut Viestintävirastoon. Hakemus on täytettävä huolellisesti ja sen mukana on toimitettava kaikki vaadittavat liitteet. Hakemusta on kuitenkin mahdollista täydentää sen vireilletulon jälkeen. Hakemuksessa ei saa esittää väärää tai virheellistä tietoa. Valtion tuen maksatusta haetaan erillisellä hakemuksella ja tuen maksatus perustuu aina toteutuneisiin tukikelpoisiin rakentamiskustannuksiin, jotka on kyettävä todentamaan. Maksatusta voi hakea vasta, kun tukipäätös on annettu ja muut maksatukselle asetetut edellytykset täyttyvät. Jos maakuntaliitto on julistanut hankkeeseen liittyvän tuen haettavaksi tai sen jälkeen, puolet tuen määrästä voidaan maksaa tuenhakijan pyynnöstä ennakkoon sen jälkeen, kun tukipäätös on annettu. Huomioitavia asioita valtion tuen myöntämisen edellytyksistä Tukikelpoinen alue on määritelty laajakaistatukilain 3 :ssä ja lakia täsmentävässä liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa (246/2010, jäljempänä LVM:n asetus). LVM:n asetuksen mukaisia tukikelpoisia maantieteellisiä alueita koskevat kartat ovat Viestintäviraston internetsivuilla ( Laajakaista osiossa. Edellä mainituissa kartoissa tukikelvottomaksi määritelty alue on merkitty punaisella viivoituksella ja tässä ohjeessa siitä käytetään nimitystä punainen alue. Punaisen alueen ulkopuolelle jäävät alueet ovat lähtökohtaisesti tukikelpoisia alueita. Lähtökohtaisesti tukea voidaan myöntää vain maakuntaliiton määrittelemälle hankealueelle. Hankealueen ulkopuoliselle verkonosalle tukea voidaan myöntää vain, jos kyseinen verkonosa on välttämätön esim. hankealueen verkon kytkemiseksi yleiseen viestintäverkkoon. Laajakaistatukilain 8 4 momentissa todetaan, että tukea voidaan myöntää vain, jos tuen myöntämisellä ei arvioida olevan muita kuin vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia. Valtion tuella on todennäköisesti vähäistä suurempia kilpailuvaikutuksia esimerkiksi silloin, jos samalla maantieteellisellä alueella sijaitsee jo

2 2 (10) viestintäverkko, jolla voidaan tarjota liittymiä 100 megabitin yhteysnopeudella (HE 176/2009, s. 27). Asiaa on käsitelty tarkemmin Viestintäviraston muistiossa verkon tukikelpoisuuden arvioinnista. Tarvittaessa hankealuetta koskevan markkina-analyysin yksityiskohtaisemman version voi pyytää Viestintävirastosta osoitteesta Valtion tuen myöntämisen edellytykset on määritelty laajakaistatukilain 8-9 :ssä. Lisäksi tuen ehtoja on määritelty lain :ssä. Tuen ehdoista on lisätietoa muun muassa ohjeessa teleyrityksille laajakaistahankkeen tuen hakemiseksi, Viestintävirastolta internetsivuilla ( Laajakaista osiossa. Valtion tuen myöntämisen edellytyksenä on se, että tuen saaja maksaa hankkeen tukikelpoisista kustannuksista vähintään 34 prosenttia ja kunta 8 tai 33 prosenttia. Valtion tukea myönnetään vastaavasti enintään 58 tai 33 prosenttia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Valtion tukea voidaan myöntää hankkeen investointikustannuksiin, jotka ovat 1) syntyneet tukihakemuksen vireilletulon jälkeen ja 2) syntyneet edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonnassa tarpeellisen viestintäverkon rakentamisesta; sekä 3) välttämättömiä tukikelpoisella alueella sijaitsevien, käyttäjän vakinaiseen asuin- tai sijaintipaikkaan toimitettavien liittymien tarjonnassa. Valtion tukea ei voida myöntää 1) viestintäverkon ylläpitokustannuksiin; 2) kustannuksiin, jotka kohdistuvat enintään kahden kilometrin päähän käyttäjän vakinaisesta asuin- tai sijaintipaikasta ulottuvalle tilaajayhteyden osalle; 3) kustannuksiin alueella, joka ulottuu kahden kilometrin päähän sellaisesta liityntäpisteestä, josta voidaan tarjota edistyksellisiä viestintäpalveluita. Valtion tuen maksamisen edellytyksenä on, että laajakaistahanke on valmistunut. Tuen hakijan on lähtökohtaisesti rakennettava verkko valmiiksi ennen kuin myönnetty tuki voidaan maksaa (mahdollista ennakkoon maksettavaa 50 %:n osuutta lukuun ottamatta). Tämä tulee huomioida tukihakemusta ja hankkeessa rakennettavaa verkkosuunnitelmaa laadittaessa. Rakennettu verkko voi perustellusta syystä poiketa vähäisessä määrin suunnitellusta ja tukipäätöksen pohjana olleesta verkosta. Tällaisia hyväksyttäviä pienimuotoisia muutoksia voivat olla esimerkiksi odottamattomista maastoesteistä johtuvat reittimuutokset sekä kysynnän puutteen takia rakentamattomat talokaapelit ja muut yksittäiset yhteydet. Pitkäkestoisissa ja laajamittaisissa hankkeissa, joihin liittyvä valtiontuki on maakuntaliiton päätöksellä julistettu haettavaksi ennen , tuki voidaan hakijan pyynnöstä maksaa erissä valtionavustuslain (688/2001) 12 mukaisesti. Säännöksen mukaan: "Valtionavustus maksetaan valtionavustuksen saajalle yhtenä tai useampana eränä kustannusten ajoittumisen perusteella. Valtionapuviranomainen voi päättää, että valtionavustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella sen jälkeen kun avustuksen käytöstä on esitetty valtionapuviranomaiselle hyväksyttävä selvitys."

3 3 (10) TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET 1 HAKIJA Hakemuslomakkeen kohtaan 1A hakija täyttää hakijaa ja hankkeelle nimettyä yhteyshenkilöä koskevat tiedot. Hakijana voi olla yritys, yhteisö tai säätiö. Hakija täyttää lomakkeelle tiedon siitä, onko hakija hakemuksen vireilletulohetkellä toimintansa aloittava yritys, vai jo toimiva yritys. Mikäli hakija on tätä hanketta varten perustettu ja hakemusvaiheessa toimintansa aloittava yritys, on hakijan toimitettava hakemuksensa liitteenä liiketoimintasuunnitelma tai muu kuvaus yrityksen toiminnasta sekä maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma. Hakija merkitsee kohtaan 1B tiedon myös siitä, onko hakija tehnyt Viestintävirastolle teletoimintailmoituksen. Mikäli hakija ei hakemuksen vireilletulohetkellä harjoita teletoimintaa, on hakijan teletoiminnan alkaessa tehtävä Viestintävirastolle viestintämarkkinalain 3 :ssä tarkoitettu teletoimintailmoitus. Viestintävirasto on julkaissut ohjeen ilmoituksen antamisesta kotisivuillaan osoitteessa: Tuettavasta hankkeesta on pidettävä projektikirjanpitoa. Kohtaan 1C on merkittävä kirjanpitäjän yhteystiedot ja kirjanpitoaineiston säilytyspaikan yhteystiedot. Projektikirjanpidon aineisto on säilytettävä 10 vuoden ajan hankkeen valmistumisesta lukien. 2 HANKETTA KOSKEVAT TIEDOT Hakemuslomakkeen kohtaan 2A merkitään tuettavan hankkeen nimi ja kunnat, joiden alueella hanke toteutetaan. Kohdassa 2A annetaan lisäksi tietoa hakumenettelystä, jolla hakija on valittu hankkeen toteuttajaksi. Valtion laajakaistatukea voi hakea ainoastaan maakunnan liiton toteuttamassa hakumenettelyssä valituksi tullut yritys tai yhteisö. Hakemukseen liitetään jäljennös maakunnan liiton päätöksestä, jolla hankkeen toteuttaja on valittu, sekä selvitys päätöksen lainvoimaisuudesta (hakemuksen liite 2.1). Mikäli päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, on tukihakemukseen liitettävä hallinto-oikeuden päätös siitä, että maakunnan liiton päätöstä voidaan noudattaa valituksesta huolimatta. Hakemukseen on liitettävä maakunnan liiton hakumenettelyyn toimitettu tarjous liitteineen (hakemuksen liite 2.1). Mikäli hakijan tekemä tarjous on joiltakin osin täsmentynyt esimerkiksi, kunnan ja tuen hakijan tekemällä sopimuksella, on jäljennös myös tästä sopimuksesta toimitettava liitteenä. Hakemuslomakkeen kohdassa 2B ilmoitetaan myös hankkeen aloittamis- ja arvioitu valmistumisajankohta. Hankkeen aloittamisajankohdaksi voidaan merkitä esimerkiksi ajankohta, jolloin rakennettavan viestintäverkon suunnittelu aloitetaan. Hakija ilmoittaa kohdassa 2C hanketta koskevissa tiedoissa onko hankkeen toteutukselle asetettu ehto, jonka täyttyminen on verkon rakentamisen edellytys. Tällainen ehto voi olla esimerkiksi edellytys tietyn tilaajamäärän saavuttamisesta ennen kuin verkkoa ryhdytään toteuttamaan. Mikäli tällainen ehto on asetettu, on hakemuksessa myös lyhyesti kuvattava, missä päätöksessä tai minkä osapuolen kanssa solmitussa sopimuksessa kyseinen ehto on asetettu. Lisäksi on kuvattava

4 4 (10) lyhyesti ehdon sisältö, millä perustein ehto laukeaa ja miten ehdon poistumisesta ilmoitetaan osapuolille. Myös ehdon voimassa olon takaraja on ilmoitettava hakemuksessa. Lähtökohtaisesti Viestintävirasto ei voi antaa tukipäätöstä ennen, kuin verkon toteutuksen edellytyksenä ollut ehto on poistunut. Hakemuslomakkeen kohdassa 2D hakija ilmoittaa vielä, toteutetaanko hanke tai sen osa yhteisrakentamishankkeena muiden yhdyskuntaa palvelevien rakenteiden, kuten vesi-, viemäri- ja sähköjohtojen, ja näihin liittyvien rakennelmien kanssa. Lisäksi kohdassa 2E hakija ilmoittaa, onko hakijalla hankealueella hallinnassaan viestintäverkko, josta voidaan tarjota asiakkaille 100 Mbit/s-liittymiä. Mikäli hakijalla on hallinnassaan tällainen viestintäverkko, on siitä toimitettava erillinen selvitys. Selvityksessä on oltava mukana karttaliite, mistä käy ilmi tällaisen verkon sijainti. Hakija merkitsee hanketta koskeviin tietoihin kohtaan 2F arvionsa kaikkien rakennettavaan viestintäverkkoon liitettävien potentiaalisten tilaajien enimmäismäärästä ja rakennettavan verkon alueella sijaitsevien vakituisten asuntojen sekä yritysten ja julkishallinnon toimipaikkojen lukumäärästä. Tukikelpoisia tilaajia ovat tukikelpoisella alueella sijaitsevat vakituisten asuntojen, yritysten ja julkisen sektorin toimipaikkojen tilaajat. Esimerkiksi loma-asuntoihin rakennettavat liittymät eivät ole tukikelpoisia tilaajaliittymiä, mutta nämä voidaan kuitenkin sisällyttää verkon alueella sijaitsevien mahdollisten tilaajien yhteismäärään. Hakijan on hakemuksen kohdassa 2G esitettävä lyhyt kirjallinen tiivistelmä hankekuvauksesta. Hankekuvauksen tiivistelmästä tulee käydä ilmi hankealueen sijainti, kohderyhmä, hyödynsaajat, tavoitteet, toimenpiteet, tulokset ja vaikutukset. Kohdan 2H lopussa hakija ilmoittaa, onko hakija saanut toimintaansa rahoitusta pääomasijoituksena julkisilta toimijoilta, joita ovat esimerkiksi kunnat, valtio tai muut julkisyhteisöt. Mikäli hakija on saanut pääomasijoituksia julkisilta toimijoilta, on hakemuksen liitteenä toimitettava tarkempi selvitys yhtiöön tehdyn pääomasijoituksen määrästä, ehdoista ja rahoittajasta. Selvityksestä on käytävä ilmi täyttääkö pääomasijoitus ns. markkinasijoittajaperiaatteen edellytykset. Lisätietoa EU:n valtiontukisääntelystä on Työ- ja elinkeinoministeriön internetsivulla osoitteessa: 3 HANKKEEN RAHOITUSTA KOSKEVAT TIEDOT Hakija merkitsee kohtaan 3A hankkeelle haettavan valtion tuen määrän. Haettavan tuen määräksi voidaan merkitä enintään määrä, jonka hakija on maakunnan liiton hakumenettelyssä ilmoittanut haettavan valtion tuen määräksi. Hakemuslomakkeen kohtaan 3B hakija merkitsee määrän, jolla hankkeeseen osallistuva kunta tai kunnat ovat laajakaistatukilain 8 :n mukaisella maksuosuudellaan sitoutuneet rahoittamaan hanketta. Hakemukseen on liitettävä rahoitusta koskeva kunnan toimielimen päätös kunkin kunnan osalta. Päätöksistä on käytävä ilmi niiden lainvoimaisuus. Hakemuslomakkeen kohdassa 3C hakija ilmoittaa muun hakemansa tai saamansa julkisen tuen määrän. Muun julkisen tuen osalta ilmoitetaan rahoittajan nimi, käytetty rahoitusinstrumentti ja rahoitusinstrumenttiin sisältyvä julkisen tuen määrä. Laajakaistatuen myöntämiseen sovelletaan laajakaistatukilain lisäksi myös valtionavustuslakia ja Euroopan Unionin valtiontukisääntöjä. Julkisella tuella tarkoitetaan valtionavustuslain 4 :n 1 momentin 2 kohdan mukaisesti valtion, kunnan

5 5 (10) tai muun julkisyhteisön taikka julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön antamaa tai sen varoista maksettavaa avustusta, lainaa ja muuta rahoitusta, korkotukea, takausta, maksuhelpotusta ja muuta näihin rinnastettavaa taloudellista etuutta sekä Euroopan yhteisön tai muista Euroopan unionin varoista myönnettävää tukea verojärjestelmän kautta annettavaa tukea lukuun ottamatta. Valtionavustuslain 6 :n 3 momentin mukaan valtionavustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää Euroopan yhteisön tai Suomen lainsäädännössä säädettyä valtionavustuksen tai muun julkisen tuen enimmäismäärää. Laajakaistahankkeelle laajakaistatukilain nojalla myönnettävän tuen hankekohtainen enimmäismäärä on 66 % tukikelpoisista kustannuksista. Jos maakuntaliitto on julistanut hankkeeseen liittyvän tuen haettavaksi tai sen jälkeen, tuen hankekohtainen enimmäismäärä on 90 % tukikelpoisista kustannuksista. Hankkeen todellinen tuki-intensiteetti määräytyy hankkeen tarjouskilpailumenettelyn tulosten perusteella. Hakemuksessa on eriteltävä sekä hakijan saamat julkiseksi tueksi katsottavat eri rahoitusmuodot että niiden sisältämät julkisen tuen euromäärät. Hakijan tehtävänä on hankkia laajakaistahanketta rahoittavalta julkiselta taholta peruteltu selvitys siitä, sisältävätkö kyseisen tahon myöntämät erilaiset rahoitusinstrumentit julkista tukea sekä mikä niiden mahdollisesti sisältämän julkisen tuen määrä on. Rahoituspäätökset ja selvitykset on toimitettava tukihakemuksen liitteenä. Viestintävirasto kiinnittää tuen hakijan huomion siihen, että virheellisesti myönnetty tai maksettu valtiontuki voidaan periä takaisin vaikka virhe olisi tapahtunut viranomaisen toiminnassa. Tämä koskee kaikkia julkista tukea myöntäviä viranomaisia. Hakija merkitsee hakemuslomakkeen kohtaan 3D hankkeelle hakemansa tai saamansa EU-rahoitteisen tuen määrä. Mikäli hankkeelle on haettu tai myönnetty EUrahoitteista tukea, on hakemukseen liitettävä selvitys saadusta tai haetusta rahoituksesta (hakemuksen liite 3.2). Hakemuksen kohtaan 3E hakija merkitsee tiedon tuen hakijan omasta rahoitusosuudesta. Tuen hakijan tulee osallistua hankkeen rahoitukseen vähintään 34 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Jos maakuntaliitto on julistanut hankkeeseen liittyvän tuen haettavaksi tai sen jälkeen, tuen hankekohtainen enimmäismäärä on 90 % tukikelpoisista kustannuksista, jolloin tuen hakijan on osallistuttava hankkeen rahoitukseen vähintään 10 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Hakemuksen kohtaan 3F hakija merkitsee hankkeen rakennusaikaisen tulorahoituksen. Rakennusaikaisella tulorahoituksella tarkoitetaan tuloja, jotka on saatu ennen kuin valtion tuki hankkeelle on maksettu loppuun. Tuloiksi merkitään valtionavustuksen kohteena olevasta tuen hakijan toiminnasta ja hankkeesta rakennusaikana saatavat tulot, esim. tulot yhteisrakentamisesta. Näihin tuloihin ei kuitenkaan ilmoiteta rakennusaikana loppuasiakasliittymien myynnistä saatuja tuloja, koska ne huomioidaan erillisenä eränä maksatuksen jälkeen tapahtuvassa ylituoton valvonnassa. Tuen hakijan on kohdassa 3G ilmoitettava hankkeen kokonaisrahoitus yhteensä, ilman arvonlisäveroa.

6 6 (10) 4 TUEN AVULLA RAKENNETTAVASSA VIESTINTÄVERKOSSA TARJOTTAVAT TUKKU- JA VÄHITTÄISPALVELUT Kohdassa 4A kuvataan lyhyesti tuen avulla rakennettavassa verkossa tarjottavat viestintä- ja verkkopalvelut. Hakemukseen liitetään tarkempi selvitys verkossa tarjottavien edistyksellisten viestintäpalvelujen ominaisuuksista ja laadusta. Selvityksenä voidaan esittää esimerkiksi luonnos palvelukuvauksesta tai muu selvitys (hakemuksen liite 4.1). Selvityksestä tulee käydä ilmi ainakin tarjottavien palvelujen minimivalikoima, tilaajayhteyksien toteutustapa ja hinta sekä keskeisimmät vuokratuotteet hintoineen. Tukihakemuksen yhteydessä on oltava kuvaus vähintään yhdestä hankealueen verkossa tarjottavasta tukkutuotteesta, jonka avulla toinen teleyritys voi tarjota edistyksellisiä viestintäpalveluja, ja sen hinnoittelusta. Kohdassa 4B on ilmoitettava palveluntarjoaja, joka tulee tarjoamaan edistyksellisiä viestintäpalveluja tuen avulla rakennetussa verkossa. Mikäli hakija ei itse toimi palveluyrityksenä, tulee hakijan kuitenkin sitoutua huolehtimaan siitä, että vähintään yksi teleyritys tarjoaa verkossa laajakaistalain 9 :n mukaisesti viestintä- ja verkkopalveluja (kohdat 4C, 4D ja 4E). Tällöin hakemuksen liitteenä on esitettävä selvitystä verkko- ja palveluoperaattorin välisen sopimuksen ehdoista. Selvityksenä voidaan esittää esimerkiksi aiesopimus tai muu vastaava asiakirja tulevasta yhteistyöstä. Hakemuksen liitteenä 4.2. on esitettävä selvitys viestintäverkon ja -palveluiden yhteenliittämisestä muiden teleyritysten kanssa. Selvityksenä voidaan esittää esimerkiksi aiesopimus tai muu vastaava suunnitelma. Mikäli verkko liitetään omaan olevassa olevaan verkkoon, riittää tästä maininta. Liitteestä tulee käydä ilmi myös osoite, jossa verkkojen yhteenliittäminen tehdään. 5 TUEN AVULLA RAKENNETTAVAA VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TIEDOT Tukihakemukseen merkitään tuen avulla rakennettavaa verkkoa ja siinä käytettäviä kaapeleita sekä verkkoon liitettävien laitteiden, verkon rakenteiden ja laitetilojen lukumääriä koskevat tiedot. Tässä ei ilmoiteta toiselta teleyritykseltä tai muulta toiselta osapuolelta vuokrattavia rakenteita, yhteyksiä tai laitteita. Hakija voi tarvittaessa lisätä lomakkeeseen rivejä. Aktiivilaitteiden osalta kohtaan 5A tuen hakijan tulee eritellä (tyyppi-kenttä) ainakin runkoverkon laitteet liityntäsolmuista (esim. tilaajakytkin). Halutessaan tuen hakija voi käyttää myös hienojakoisempaa jaottelua. Hakijan tulee ilmoittaa kohdassa 5B kytketäänkö tilaajat verkkoon 1 vai 2 kuidulla. Lisäksi hakijan tulee ilmoittaa käytetäänkö hankkeessa mastoja tai pylväitä ja näiden määrä. Rakennettavan verkkoreitin pituus yhteensä ilmoitetaan kohdassa 5C. Verkkoon sisältyvien kaapeleiden yhteispituus ilmoitetaan kohdassa 5D, sekä myös eriteltynä kaapeleiden paksuuden mukaan. Tuen hakija voi halutessaan jättää ilmoittamatta kohdissa 5C ja 5D yksittäiset alle 2 kilometrin mittaiset tilaajayhteydet tai talokaapelit ja pelkästään ns. punaisella alueella sijaitsevia tilaajia varten rakennetut yhteydet. Mikäli näitä yhteyksiä ei ilmoiteta verkkosuunnitelmassa, ei näiden yhteyksien rakentamisesta aiheutuvia kustannuksiakaan saa sisällyttää hakemuksen kohdassa 6 tarkoitettuun hankkeen

7 7 (10) kustannusarvioon. Mikäli nämä yhteydet jätetään ilmoittamatta, tällä voi olla vaikutusta hankkeelle myönnettävän tuen määrään. Tuen hakijan on liitettävä hakemukseensa seuraavat selvitykset: 5.1 Verkkosuunnitelma karttapohjalla ja luettelo yhteysväleistä 5.2 Luettelo aktiivilaitteiden laitetiloista Tuen hakijan on toimitettava Viestintävirastolle verkkosuunnitelma ensisijaisesti paikkatietomuotoisena verkkokuvana. Mikäli tuen hakijalla ei ole käytössään paikkatietomuotoista verkkosuunnitelmaa, hakija voi toimittaa verkkosuunnitelman karttapohjalle piirrettynä verkkokuvana. Paikkatietoinen verkkokuva kuitenkin helpottaa ja nopeuttaa tukihakemuksen käsittelyä. Paikkatietomuotoinen verkkokuva toimitetaan Viestintävirastolle MapInfo TABtai Shape-muotoisena tiedostona. Muiden tiedostomuotojen osalta olkaa yhteydessä Viestintävirastoon etukäteen niiden soveltuvuudesta. Tuen hakijan tulee lisäksi ilmoittaa paikkatietojen pohjana käyttämänsä koordinaatisto. Karttapohjalle piirretty verkkokuva tulee toimittaa sähköisenä esimerkiksi PDFmuodossa. Karttapohjan mittakaavaksi riittää 1: Käytetty mittakaava tulee ilmoittaa kuvan yhteydessä. Mittakaavan tulee olla riittävän tarkka, jotta kartta on luettavissa tulosteesta ja näytöltä. Tuen hakijan on nimettävä tai muuten merkittävä verkon osat siten, että hakemuksen liitteessä 5.2. luetellut aktiivilaitteet ovat löydettävissä helposti karttakuvasta. Hakija voi esimerkiksi piirtää ja nimetä laitetilat karttakuvaan ja listata liitteeseen kussakin laitetilassa sijaitsevat aktiivilaitteet. Verkkosuunnitelmasta on lisäksi käytävä ilmi kuvaus yhteysväleistä. Tuen hakija saa itse päättää tarkemman tarkkuustason, jolla haluaa eri yhteysvälit raportoida. Yhteysvälit on kuitenkin määriteltävä siten, että yhteysväli vaihtuu ainakin kaapelimäärän tai kaapelissa olevan kuitumäärän muuttuessa. Yhteysvälien alun ja lopun on käytävä selvästi ilmi Viestintävirastolle toimitetavasta verkkokuvasta. Tuen hakijan on esitettävä kukin yhteysväli selvästi joko erillisessä Excel-muotoisessa taulukossa tai karttakuvassa josta käyvät ilmi vastaavat tiedot. Yhteysväleistä on käytävä ilmi ainakin seuraavat tiedot: yhteysvälin tunnus (verkkokuvasta löytämistä varten) yhteysvälin kapasiteetti (esim. kuitumäärä) yhteysvälin reittipituus ja kaapelipituus metreissä. Kaapelipituus tulee ilmoittaa erikseen ainoastaan, jos se poikkeaa reittipituudesta. Alla on esitetty yksinkertaistettu Viestintäviraston piirtämä kuvitteellinen esimerkki verkosta ja sen yhteysvälien ilmoittamisesta. Kuva ei ole vaaditussa mittakaavassa 1:20 000, eikä kuvaan ole piirretty tilaajayhteyksien viimeisiä osia tilaajille saakka.

8 8 (10) Copyright Maanmittauslaitos Käyttöoikeuslupa MML/VIR/MYY/303/09. Aineiston kopiointi ilman Maanmittauslaitoksen lupaa on kielletty. Kuva 1: Esimerkki yhteysvälien ilmoittamisesta karttakuvassa Hakemuksen liitteestä 5.2 on oltava kuvaus laitetilasta ja sen hankkeessa rakennettavasta kalustuksesta (mm. sähköliittymä ja akusto), laitetilan sijainti (osoite tai paikkatieto) sekä tieto siitä, mitä aktiivilaitteita tilassa sijaitsee. Luettelossa on oltava seuraavat tiedot laitekohtaisesti: laitteen/laitetilan tunnus, jolla laite on löydettävissä liitteen 5.2 mukaisesta karttakuvasta laitteen tuotenimi (esim. Cisco Catalyst 45XX) laitteen kapasiteetti (tilaajakytkimissä porttimäärä) Hakijaa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että hakemuksessa ja sen liitteissä toimitetut tiedot verkosta ovat oikeat ja keskenään yhtäpitävät. 6 HANKKEEN KUSTANNUSARVIO Hankkeen kustannusarvio -kohdassa ilmoitetaan arvioidut rakentamiskustannukset vain kohdassa 5 kuvatulle viestintäverkolle, jolle tukea haetaan. Rakentamiskustannuksia, jotka eivät aiheudu kohdassa 5 esitetyissä verkkotiedoissa kuvatun verkon rakentamisesta, ei saa sisällyttää kustannusarvioon. Kohdassa 6D Hankkeen kustannusarvio yhteensä, on ilmoitettava hankkeen kustannukset kokonaisuutena ja tuen hakijan arvio siitä, mikä osuus kustannuksista on tukikelpoista. Kustannukset ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Tässä ilmoitetut hankkeen kokonaiskustannukset voivat olla pienemmät kuin kohdassa 3 ilmoitettu hankkeen kokonaisrahoitus, mikäli kaikkea rakennettavaa verkkoa ei kuvata kohdan 5 verkkosuunnitelmassa eikä sille haeta tukea Viestintävirastosta. Ero voi johtua esimerkiksi siitä, että tuen hakija ei ilmoita verkkosuunnitelmassaan alle 2 kilometrin pituisia tilaajayhteyksiä eikä hae niille tukea. A. Laitteet, kaapelit sekä muu käyttöomaisuus Käyttöomaisuutta koskevaan kustannusarvion kohtaan merkitään rakentamishankkeen toteuttamiseksi tarvittavien laitteiden, laitetilojen, viestintäverkon sekä verkon muiden rakenteiden hankinnan kustannukset kokonaisuudessaan. Verkon muiden rakenteiden hankinnasta aiheutuviin kustannuksiin voidaan lukea esimerkiksi mastojen, pylväiden,

9 9 (10) jakopisteiden ja antennien hankintahinnat. Kohtaan "muu käyttöomaisuus" merkitään hankkeen rakentamisessa tarvittavien laitteiden poistot ja/tai vuokrakustannukset. Alihankintana teetettävistä töistä merkitään kustannusarvion tähän kohtaan laitteiden ja tarvikkeiden kustannusosuus alihankintana toteutetun palvelun kokonaishinnasta. B. Henkilökustannukset Henkilökustannuksia koskevaan kustannusarvion kohtaan merkitään viestintäverkon rakentamisesta aiheutuvat hankkeen arvioidut palkka- ja sivukulut. Hankkeen henkilökustannuksia ovat esimerkiksi viestintäverkon rakentamiseen liittyvistä auraus- ja kaivuutöistä, kaapelien asentamisesta ja kuitujen hitsauksesta aiheutuvat palkkakulut ja lakisääteiset sivukulut. Alihankintana teetettyjen töiden osalta sisällytetään työsuorituksiin liittyvä kustannusten osuus alihankintana toteutetun palvelun kokonaishinnasta. Hankkeen muihin henkilökustannuksiin merkitään esimerkiksi tuettavan hankkeen suunnittelusta ja dokumentoinnista aiheutuvat palkkakulut ja lakisääteiset sivukulut sekä alihankintana teetettyjen töiden osalta niistä suoritettavat palkkiot. C. Muut kustannukset Kustannusarvion kohdassa muut kustannukset ilmoitetaan hankkeen arvioidut yleiskustannukset, matkakustannukset sekä pääasiassa hankkeen käytössä olevien laitteiden, tietokoneohjelmistojen ja muista käyttöoikeusmaksuista aiheutuvat kustannukset. Henkilökohtaisten tietokoneiden, matkapuhelinten tms. vastaavien työskentelyvälineiden hankintamenoja ei voida sisällyttää hankkeen välittömiin kustannuksiin, koska ne ovat luonteeltaan yleiskustannuksia ja sisältyvät yleiskustannusten mukaisesti tilitettäviin kustannuksiin. Yleiskustannusluonteisia menoja ei hyväksytä muissa kustannuslajeissa. Tuenhakijan on liitettävä tukihakemukseen erittely muista kustannuksista (liite 6.1). Hankkeen kustannusten kirjaaminen ja raportointi Hankkeen edetessä sen kustannukset kirjataan tuenhakijan kirjanpitoon muiden kustannusten tavoin. Hankkeesta on tämän lisäksi pidettävä erillistä projektikirjanpitoa, jonka avulla valtiontuen käyttö voidaan yksilöidysti raportoida valtiontukiviranomaiselle. Menoista, joilla ei ole kassavirtavaikutusta tai jotka muusta syystä on laskennallisesti kohdistettava hankkeelle (esimerkiksi poistot ja koneiden leasing-kustannukset), on johdettava hankkeelle kuuluva osuus projektikirjanpitoon. Hankkeelle kohdistettavien henkilökustannusten on perustuttava tuntitasoiseen työajanseurantaan, jossa tunnit on kirjattava vähintään viikoittain päiväkohtaisesti. Tuenhakijan on pyydettäessä toimitettava tuen maksatusta hakiessaan hankkeen kustannusten valvomisen edellyttämät tiedot, kuten tositekopiot, laskuerittelyt ja alihankintana ostettujen palveluiden valintaperusteet. Viestintävirasto voi hyväksyä hankkeen kustannuksiksi henkilökustannuksia, laite-, kaapeli- ja käyttöomaisuushankintoja sekä yleiskustannuksia. Kustannuslajeja ovat: laite-, kaapeli- ja muut käyttöomaisuushankinnat, henkilökustannukset sekä muut kustannukset. Alihankintana ostetuista palveluista on esitettävä laskuerittely, jossa työn osuus laskutussummasta on yksilöity ja listattu tilatussa palvelussa käytetyt tarvikkeet

10 10 (10) kappale-/kaapelimetrimäärineen. Alihankintapalveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä ulkoistettua verkon rakennustyötä että mahdollisia asiantuntijapalveluita. 7 HAKIJALLE MYÖNNETTÄVÄN TUEN MAKSU ENNAKKOON Jos maakuntaliitto on julistanut hankkeeseen liittyvän tuen haettavaksi tai sen jälkeen, puolet tuen määrästä voidaan maksaa tuenhakijan pyynnöstä ennakkoon sen jälkeen, kun tukipäätös on annettu. Hakija voi pyytää ennakkomaksua jo tukihakemuksessaan. 8 HAKIJAN VAKUUTUS JA SUOSTUMUS Hakemuksen allekirjoittaa hakijan puolesta henkilö tai henkilöt, joilla on nimenkirjoitusoikeus. Hakija vastaa mm. hankkeen tavoitteiden toteuttamisesta, varojen käytöstä ja niiden seurannasta ja raportoinnista. Hakemuslomakkeessa ja sen liitteissä on selkeästi yksilöitävä kohdat, jotka hakija katsoo liikesalaisuuksiksi.

Muistio 1 (8) 20.8.2010 OHJE VALTION TUEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ YLEISTÄ

Muistio 1 (8) 20.8.2010 OHJE VALTION TUEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ YLEISTÄ 1 (8) OHJE VALTION TUEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa laissa (1186/2009) tarkoitettua laajakaistarakentamisen tukea sta. toimii valtionapuviranomaisena hankkeissa,

Lisätiedot

OHJE VALTION TUEN MAKSUHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE VALTION TUEN MAKSUHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Ohje 1 (5) 11.3.2013 OHJE VALTION TUEN MAKSUHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Yleistä Maksuhakemuslomaketta käytetään haettaessa laissa laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueille (1186/2009, jäljempänä

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 2.2.2015 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1748/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala hankealue 42 (Nurmes) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1258/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1314/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Pieksämäki 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Pyhäntä

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Pyhäntä Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1266/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Pyhäntä 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1316/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Savonlinna 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1768/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta Muistio 1 (5) Dnro: 31.5.2016 1248/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) 1213/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Viljolahti-Hevonlahti

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) 1211/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Härmäniemi-Joutsenlahti

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa Muistio 1 (5) Dnro: 2.12.2013 1196/940/2013 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue Muhos 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan

Lisätiedot

Laajakaistatukilain 11 :n 1 momentin 1-3 kohdan mukaan tukikelpoisia kustannuksia ovat kustannukset,

Laajakaistatukilain 11 :n 1 momentin 1-3 kohdan mukaan tukikelpoisia kustannuksia ovat kustannukset, 1176/9521/2010 1 (7) VERKON TUKIKELPOISUUDEN ARVIOINTI Tässä muistiossa kuvataan n näkemys keskeisimpiin verkon tukikelpoisuuden arviointiin liittyviin kysymyksiin. Muistion tarkoituksena on auttaa teleyrityksiä

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Kempele

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Kempele Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1250/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Kempele 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 31 (Heinävesi)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 31 (Heinävesi) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1702/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 31 (Heinävesi) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 34 (Kangasniemi)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 34 (Kangasniemi) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1705/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 34 (Kangasniemi) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 31.5.2016 1272/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1773/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 24.2.2016 1282/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

Viestintäviraston puheenvuoro

Viestintäviraston puheenvuoro Viestintäviraston puheenvuoro Maaseudun laajakaistat -seminaari Päivi Peltola-Ojala 3.2.2011 Laajakaistan edistäminen Viestintäviraston toiminnan painopistealue Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan,

Lisätiedot

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva) Analyysi 1 (6) Tämä markkina-analyysi korvaa Dnro: 14.12.2012 päivätyn analyysin 25.5.2016 1760/9520/2012 Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Karjala hankealue Lemi

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Karjala hankealue Lemi Analyysi 1 (5) Dnro: 21.9.2017 985/940/2017 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Karjala hankealue Lemi Taustaa Markkina-analyysi koskee Etelä-Karjalan maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) 1535/9520/2010 1 (4) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) Markkina-analyysi koskee Varsinais-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Masku-hanke.

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 9.3.2016 1767/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta 1

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Lappi hankealue 81 (Rovaniemi)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Lappi hankealue 81 (Rovaniemi) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1732/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Lappi hankealue 81 (Rovaniemi) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin maakunnan liiton

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1749/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala hankealue 43 (Outokumpu) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 1.12.2015 1355/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Pohjanmaa hankealue Alavus

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Pohjanmaa hankealue Alavus Analyysi 1 (5) Dnro: 29.9.2017 992/940/2017 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Pohjanmaa hankealue Alavus Taustaa Markkina-analyysi koskee Etelä-Pohjanmaan liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 36 (Mikkeli)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 36 (Mikkeli) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1707/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 36 (Mikkeli) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 18.1.2013 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1736/9520/2012 Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) 1047/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Pieksämäki

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 103 (Kuopio)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 103 (Kuopio) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1766/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 103 (Kuopio) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 21 (Kankaanpää)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 21 (Kankaanpää) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1780/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 21 (Kankaanpää) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Satakunnan maakunnan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN NILSIÄ SANKIMÄKI- SAARVONMÄKI (88) -HANKEALUEEN TUKIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN NILSIÄ SANKIMÄKI- SAARVONMÄKI (88) -HANKEALUEEN TUKIKELPOISUUDESTA Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin. Analyysi 27.2.2015 Dnro: 1202/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN NILSIÄ SANKIMÄKI- SAARVONMÄKI (88) -HANKEALUEEN

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 23 (Nakkila)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 23 (Nakkila) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1830/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 23 (Nakkila) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Satakunnan maakunnan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Pohjois-Pohjanmaa hankealue Sievi

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Pohjois-Pohjanmaa hankealue Sievi Analyysi 1 (5) Dnro: 6.10.2017 970/940/2017 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Pohjois-Pohjanmaa hankealue Sievi Taustaa Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 5 (RAASE- PORI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 5 (RAASE- PORI) 1223/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 5 (RAASE- PORI) Markkina-analyysi koskee Uudenmaan maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Raasepori IIIb -hanke.

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 14.12.2012 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1771/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI) 1025/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Pohjanmaan maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Karijoki

Lisätiedot

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA VIESTINTÄVI- RASTOSTA

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA VIESTINTÄVI- RASTOSTA 985/9521/2010 1 (10) OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA VIESTINTÄVI- RASTOSTA 1. YLEISTÄ Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueella (1186/2009) (jäljempänä laajakaistatukilaki)

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA HONKAJOKI (10) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA HONKAJOKI (10) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 4.3.2015 860/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA HONKAJOKI (10) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1 Hankealueen

Lisätiedot

Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa /9520/ päivätyn markkina-analyysin

Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa /9520/ päivätyn markkina-analyysin Analyysi 1 (6) Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 4.4.2016 1071/9520/2011 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KYMENLAAKSO HANKEALUE 31 (KOUVOLA)

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Kainuu hankealue 10 (Kajaani)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Kainuu hankealue 10 (Kajaani) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1716/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Kainuu hankealue 10 (Kajaani) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Kainuun maakunnan liiton

Lisätiedot

Tämä analyysi korvaa päivätyn analyysin /9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA LAPPI HANKEALUE 57 (KOLARI)

Tämä analyysi korvaa päivätyn analyysin /9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA LAPPI HANKEALUE 57 (KOLARI) Analyysi 1 (7) Tämä analyysi korvaa Dnro: 28.10.2011 päivätyn analyysin. 14.1.2016 1081/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA LAPPI HANKEALUE 57 (KOLARI) Markkina-analyysi koskee Lapin maakunnan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA JÄMIJÄRVI (11)-HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA JÄMIJÄRVI (11)-HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 28.10.2011 päivätyn ja 30.11.2011 täsmennetyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 861/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA JÄMIJÄRVI (11)-HANKEALUEEN TUKIKEL-

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI PÄIJÄT-HÄME HÄMEENKOSKI (10)-HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI PÄIJÄT-HÄME HÄMEENKOSKI (10)-HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1215/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI PÄIJÄT-HÄME HÄMEENKOSKI (10)-HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

LAAJAKAISTAHANKKEEN KUSTANNUSTEN JA TULOJEN RAPORTOINTI

LAAJAKAISTAHANKKEEN KUSTANNUSTEN JA TULOJEN RAPORTOINTI Ohje 1 (6) 4.4.2013 LAAJAKAISTAHANKKEEN KUSTANNUSTEN JA TULOJEN RAPORTOINTI 1. Tarkoitus ja sisältö Laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain (1186/2009) mukaan rakennettavien viestintäverkkojen

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KYMENLAAKSO IITTI 29 -HANKEALUEEN TUKIKELPOI- SUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI KYMENLAAKSO IITTI 29 -HANKEALUEEN TUKIKELPOI- SUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1069/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI KYMENLAAKSO IITTI 29 -HANKEALUEEN TUKIKELPOI- SUUDESTA 1 Hankealueen

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 14.10.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 5. Hanke-ehdotuslomake

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 14.10.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 5. Hanke-ehdotuslomake HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 14.10.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 5. Hanke-ehdotuslomake Tiedot hankkeesta ja hanke-ehdotuksen laatijasta Hankkeen nimi ja kunta Hämeenlinnan Hauhon laajakaistahanke,

Lisätiedot

Yleiset tukikelpoisuusperiaatteet laajakaistahankkeiden verkonrakentamisessa. Laatua verkkoon seminaari, Hotelli Scandic Rovaniemi 28.5.

Yleiset tukikelpoisuusperiaatteet laajakaistahankkeiden verkonrakentamisessa. Laatua verkkoon seminaari, Hotelli Scandic Rovaniemi 28.5. Yleiset tukikelpoisuusperiaatteet laajakaistahankkeiden verkonrakentamisessa Laatua verkkoon seminaari, Hotelli Scandic Rovaniemi 28.5.2014 Viestintäviraston rooli Laajakaista 2015 -hankkeessa Markkina-analyysit

Lisätiedot

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA 1 Lnro 2340A OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA Koskee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan myönnetyistä lisävaroista rahoitettavia

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo 106 (Maaninka) - hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo 106 (Maaninka) - hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 29.2.2016 1769/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo 106 (Maaninka) - hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KYMENLAAKSO IITTI (30) -HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI KYMENLAAKSO IITTI (30) -HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Analyysi 17.9.2015 Dnro: 1070/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI KYMENLAAKSO IITTI (30) -HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA 1 Hankealueen

Lisätiedot

LIITE 2: KELPOISUUSEHTOJEN JA TARJOUKSEN RAKENTEEN TARKISTUSLOMAKE

LIITE 2: KELPOISUUSEHTOJEN JA TARJOUKSEN RAKENTEEN TARKISTUSLOMAKE LIITE 2: KELPOISUUSEHTOJEN JA TARJOUKSEN RAKENTEEN TARKISTUSLOMAKE Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaihe on tarjoajien kelpoisuuden arviointi. Arviointi suoritetaan tämän lomakkeen ja sen liitteiden

Lisätiedot

Sopimus kunnan myöntämästä tuesta Laajakaista kaikille 2015 -hankkeelle: Mallikylän hanke

Sopimus kunnan myöntämästä tuesta Laajakaista kaikille 2015 -hankkeelle: Mallikylän hanke Sopijapuolet Tuen myöntäjä Mallikunta 1 (Tilaaja) Katuosoite 1 00000 POSTITOIMIPAIKKA Y-tunnus 0000000-0 Tuen saaja Teleyritys X (Toimittaja) Katuosoite 1 00000 POSTITOIMIPAIKKA Y-tunnus 0000000-0 Tuettavan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI PIRKANMAA SASTAMALA (3)- HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI PIRKANMAA SASTAMALA (3)- HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 17.6.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 619/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI PIRKANMAA SASTAMALA (3)- HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA 1 Hankealueen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 45/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueilla

Lisätiedot

TUKIPÄÄTÖKSEN MUKAISTEN KUSTANNUSTEN JA TUOTTOJEN KÄSITTELY

TUKIPÄÄTÖKSEN MUKAISTEN KUSTANNUSTEN JA TUOTTOJEN KÄSITTELY Viestintävirasto Muistio 1 (6) TUKIPÄÄTÖKSEN MUKAISTEN KUSTANNUSTEN JA TUOTTOJEN KÄSITTELY 1 TARKOITUS JA SISÄLTÖ Laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain (1186/2009) mukaisissa

Lisätiedot

Tuen saajan erityiset velvollisuudet

Tuen saajan erityiset velvollisuudet Valtiontukea laajakaistarakentamiseen Teleyrityksen ABC, 12.10.2016 Päivi Peltola-Ojala Tuen saajan erityiset velvollisuudet Verkko- ja viestintäpalvelujen tarjonta Käyttöoikeuden luovuttaminen Julkaisuvelvoite

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan laajakaistarakentamisen tuesta

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 27.3.2015 Avustuksen tausta: lainsäädäntö ja valvonta Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen

Lisätiedot

Ohje 2. VALTION TUEN EDELLYTYSTEN HUOMIOIMINEN PILOTTIHANKKEEN KILPAILUTUKSESSA

Ohje 2. VALTION TUEN EDELLYTYSTEN HUOMIOIMINEN PILOTTIHANKKEEN KILPAILUTUKSESSA Ohje 1 (6) Viestintämarkkinat ja -palvelut Yleispalvelun valvonta OHJE PILOTTIHANKKEIDEN KILPAILUTTAMISEKSI () 1. TAUSTA Valtioneuvosto on 4.12.2008 antamallaan periaatepäätöksellä asettanut hankkeen,

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 1

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 1 689/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 1 Markkina-analyysi koskee Uudenmaan maakuntaliiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Bromarv-Tenhola -hanke. Liikenne-

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI) 570/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI) Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakuntaliiton ilmoittamaa hankealuetta Kannonkoski -hanke. Liikenne-

Lisätiedot

Sopimus kunnan myöntämästä tuesta Laajakaista kaikille 2015 hankkeelle: Lieksan laajakaistahanke 1(8)

Sopimus kunnan myöntämästä tuesta Laajakaista kaikille 2015 hankkeelle: Lieksan laajakaistahanke 1(8) Laajakaista kaikille 2015 hankkeelle: Lieksan laajakaistahanke 1(8) Sopijapuolet Tilaaja Y-tunnus 0169321-6 Lieksan kaupunki (Tuen myöntäjä) Rantalantie 6 81720 Lieksa Toimittaja Y-tunnus 2462309-3 Pielisen

Lisätiedot

Analyysi MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNNAN KANKAANPÄÄ (6)-HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

Analyysi MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNNAN KANKAANPÄÄ (6)-HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 15.12.2015 686/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNNAN KANKAANPÄÄ (6)-HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1 Hankealueen

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ETELÄ-SAVO JOROINEN (4) - HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ETELÄ-SAVO JOROINEN (4) - HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 31.5.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 549/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ETELÄ-SAVO JOROINEN (4) - HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA 1 Hankealueen

Lisätiedot

Sopimus kunnan myöntämästä tuesta Laajakaistahankkeelle: Kontiolahti III

Sopimus kunnan myöntämästä tuesta Laajakaistahankkeelle: Kontiolahti III 1(7) Sopijapuolet Tilaaja Kontiolahden kunta (Tuen myöntäjä) Keskuskatu 8 81100 Kontiolahti Y-tunnus 0169048-8 Toimittaja Kaisanet Oy (Tuen saaja) Pohjolankatu 20 87100 Kajaani Y-tunnus 2366937-2 Yleistä

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KAINUU HANKEALUE 1 (SOTKAMO)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KAINUU HANKEALUE 1 (SOTKAMO) 556/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KAINUU HANKEALUE 1 (SOTKAMO) Markkina-analyysi koskee Kainuun maakuntayhtymän ilmoittamaa hankealuetta, joka kattaa koko Sotkamon kunnan.

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Sopimus kunnan myöntämästä tuesta Laajakaista kaikille 2015 -hankkeelle: Juuan laajakaista- hanke (9)

Sopimus kunnan myöntämästä tuesta Laajakaista kaikille 2015 -hankkeelle: Juuan laajakaista- hanke (9) Sopijapuolet Tilaaja Juuan kunta (Tuen myöntäjä) Poikolantie 1 83900 JUUKA Y-tunnus 0168654-2 Toimittaja (Tuen saaja) Pielisen tietoverkko-osuuskunta c/o Nurmeksen Lämpö Oy Kauppatori 3 75500 NURMES Y-tunnus

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KYMENLAAKSON HANKEALUEIDEN 26 SEKÄ 17,18 JA 19 TUKIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI KYMENLAAKSON HANKEALUEIDEN 26 SEKÄ 17,18 JA 19 TUKIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 24.9.2015 1026/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI KYMENLAAKSON HANKEALUEIDEN 26 SEKÄ 17,18 JA 19 TUKIKELPOISUUDESTA

Lisätiedot

SOPIMUS KUNNAN TUEN MYÖNTÄMISESTÄ LAAJAKAISTAHANKKEILLE SUONENJOKI KÄRKKÄÄLÄ, LEMPYY JA MUSTOLANMÄKI-RIEPONLAHTI

SOPIMUS KUNNAN TUEN MYÖNTÄMISESTÄ LAAJAKAISTAHANKKEILLE SUONENJOKI KÄRKKÄÄLÄ, LEMPYY JA MUSTOLANMÄKI-RIEPONLAHTI 1 SOPIMUS SOPIMUS KUNNAN TUEN MYÖNTÄMISESTÄ LAAJAKAISTAHANKKEILLE SUONENJOKI KÄRKKÄÄLÄ, LEMPYY JA MUSTOLANMÄKI-RIEPONLAHTI Sopijapuolet Tilaaja Suonenjoen kaupunki Keskuskatu 3, PL 13 77601 Suonenjoki

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA SIIKAINEN (7)-HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA SIIKAINEN (7)-HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 18.12.2015 687/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA SIIKAINEN (7)-HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA 1 Hankealueen

Lisätiedot

Tuettavan hankkeen perustiedot 2(9) Sopimus kunnan myöntämästä tuesta

Tuettavan hankkeen perustiedot 2(9) Sopimus kunnan myöntämästä tuesta 1(9) Sopimus kunnan maksamasta tuesta (Luonnos) Laajakaista kaikille 2015: Emäsalon hanke Sopijapuolet Tilaaja Porvoon kaupunki (alla Tilaaja ) (Tuen myöntäjä) Raatihuoneenkatu 9 06101 Porvoo Y-tunnus

Lisätiedot

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Sopimus Taipalsaaren kunnan myöntämästä tuesta Saimaan Kuidun Taipalsaaren laajakaistahankkeelle

Sopimus Taipalsaaren kunnan myöntämästä tuesta Saimaan Kuidun Taipalsaaren laajakaistahankkeelle 1(6) Sopimus Taipalsaaren kunnan myöntämästä tuesta Saimaan Kuidun Taipalsaaren laajakaistahankkeelle Sopijapuolet ja sopimuksen kohde Toimittaja: Saimaan Kuitu Oy yhteyshenkilö Tuomo Puhakainen osoite

Lisätiedot

HE 21/2010 vp. tuoton osuuden palauttamiseen eräissä tapauksissa. Laki laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueilla

HE 21/2010 vp. tuoton osuuden palauttamiseen eräissä tapauksissa. Laki laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueilla Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain sekä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Aihe: Liikenne- ja viestintävaliokunta tiistai klo 12:00 / HE 2/2017 vp / Asiantuntijapyyntö

Aihe: Liikenne- ja viestintävaliokunta tiistai klo 12:00 / HE 2/2017 vp / Asiantuntijapyyntö Aihe: Liikenne- ja viestintävaliokunta tiistai 07.03.2017 klo 12:00 / HE 2/2017 vp / Asiantuntijapyyntö Tervehdys! Kiitän kutsusta saapua esittämään Saimaan Kuidun asiantuntijalausunto laajakaistalain

Lisätiedot

Yritystuen maksaminen

Yritystuen maksaminen Yritystuen maksaminen Leadertyön ajankohtaispäivät 28.10.2015 Maaseutuvirasto Tukien maksatusyksikkö Per-Ola Staffans Yritystuen maksamiseen liittyviä säännöksiä Ns. maaseuturahastoasetus (EU) N:o 1305/2013

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 20.9.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 5. Hanke-ehdotuslomake

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 20.9.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 5. Hanke-ehdotuslomake HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 20.9.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 5. Hanke-ehdotuslomake Tiedot hankkeesta ja hanke-ehdotuksen laatijasta Hankkeen nimi ja kunta EmsaloNet Porvoo, Emäsalo Hanke-ehdotuksen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

HANKEKUVAUSLOMAKE Diaarinumero: 1078/9521/2009

HANKEKUVAUSLOMAKE Diaarinumero: 1078/9521/2009 HANKEKUVAUSLOMAKE Diaarinumero: 1078/9521/2009 LIITE 1a A. Hankkeen nimi LAAJAKAISTA KAIKILLE B. Maakunta, jonka alueella laajakaistaverkkohanke sijaitsee: KESKI-SUOMI C. Kunta/kunnat, joiden alueella

Lisätiedot

OHJE TUENHAKIJALLE Kiintiöilmoitus koordinaattorille Maksatushakemuksen täyttäminen

OHJE TUENHAKIJALLE Kiintiöilmoitus koordinaattorille Maksatushakemuksen täyttäminen OHJE TUENHAKIJALLE Kiintiöilmoitus koordinaattorille Maksatushakemuksen täyttäminen 1 YLEISTÄ Tuen piiriin kuuluvan yrityksen investoinneista ilmoittaminen Tuen piiriin kuuluva yhtiö voi tehdä koordinaattorille

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille

Tiedotustilaisuus Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille Tiedotustilaisuus Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille valtionavustuksista 19.3.2010 klo12-15 15 Avustusten hakeminen Annikki Häkkilä Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille myönnettävät avustukset

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO LAPINLAHTI (18) HANKEALUEEN TUKIKELPOI- SUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO LAPINLAHTI (18) HANKEALUEEN TUKIKELPOI- SUUDESTA Analyysi 673/9520/2010 1 (6) 12.2.2016 Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 17.6.2010 päivätyn markkina-analyysin MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO LAPINLAHTI (18) HANKEALUEEN TUKIKELPOI- SUUDESTA 1. Hankealueen

Lisätiedot