OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ"

Transkriptio

1 Ohje 1 (10) OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Yleistä Tukihakemuslomaketta käytetään haettaessa laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueille annetussa laissa (1186/2009, laajakaistatukilaki) tarkoitettua valtiontukea Viestintävirastosta. Viestintävirasto toimii valtionapuviranomaisena hankkeissa, jotka sijaitsevat kunnissa, joissa kuntien maksuosuus on 8 % tai 33 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Tuen hakeminen ja rakentamishankkeen aloittaminen Laajakaistarakentamisen tukea on haettava Viestintävirastolta ennen tukihakemuksen mukaisen rakentamishankkeen aloittamista. Laajakaistatukilain mukaan tukikelpoisia ovat ainoastaan hakemuksen vireilletulon jälkeen syntyneet kustannukset. Tukihakemus tulee vireille, kun se on saapunut Viestintävirastoon. Hakemus on täytettävä huolellisesti ja sen mukana on toimitettava kaikki vaadittavat liitteet. Hakemusta on kuitenkin mahdollista täydentää sen vireilletulon jälkeen. Hakemuksessa ei saa esittää väärää tai virheellistä tietoa. Valtion tuen maksatusta haetaan erillisellä hakemuksella ja tuen maksatus perustuu aina toteutuneisiin tukikelpoisiin rakentamiskustannuksiin, jotka on kyettävä todentamaan. Maksatusta voi hakea vasta, kun tukipäätös on annettu ja muut maksatukselle asetetut edellytykset täyttyvät. Jos maakuntaliitto on julistanut hankkeeseen liittyvän tuen haettavaksi tai sen jälkeen, puolet tuen määrästä voidaan maksaa tuenhakijan pyynnöstä ennakkoon sen jälkeen, kun tukipäätös on annettu. Huomioitavia asioita valtion tuen myöntämisen edellytyksistä Tukikelpoinen alue on määritelty laajakaistatukilain 3 :ssä ja lakia täsmentävässä liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa (246/2010, jäljempänä LVM:n asetus). LVM:n asetuksen mukaisia tukikelpoisia maantieteellisiä alueita koskevat kartat ovat Viestintäviraston internetsivuilla (www.ficora.fi) Laajakaista osiossa. Edellä mainituissa kartoissa tukikelvottomaksi määritelty alue on merkitty punaisella viivoituksella ja tässä ohjeessa siitä käytetään nimitystä punainen alue. Punaisen alueen ulkopuolelle jäävät alueet ovat lähtökohtaisesti tukikelpoisia alueita. Lähtökohtaisesti tukea voidaan myöntää vain maakuntaliiton määrittelemälle hankealueelle. Hankealueen ulkopuoliselle verkonosalle tukea voidaan myöntää vain, jos kyseinen verkonosa on välttämätön esim. hankealueen verkon kytkemiseksi yleiseen viestintäverkkoon. Laajakaistatukilain 8 4 momentissa todetaan, että tukea voidaan myöntää vain, jos tuen myöntämisellä ei arvioida olevan muita kuin vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia. Valtion tuella on todennäköisesti vähäistä suurempia kilpailuvaikutuksia esimerkiksi silloin, jos samalla maantieteellisellä alueella sijaitsee jo

2 2 (10) viestintäverkko, jolla voidaan tarjota liittymiä 100 megabitin yhteysnopeudella (HE 176/2009, s. 27). Asiaa on käsitelty tarkemmin Viestintäviraston muistiossa verkon tukikelpoisuuden arvioinnista. Tarvittaessa hankealuetta koskevan markkina-analyysin yksityiskohtaisemman version voi pyytää Viestintävirastosta osoitteesta Valtion tuen myöntämisen edellytykset on määritelty laajakaistatukilain 8-9 :ssä. Lisäksi tuen ehtoja on määritelty lain :ssä. Tuen ehdoista on lisätietoa muun muassa ohjeessa teleyrityksille laajakaistahankkeen tuen hakemiseksi, Viestintävirastolta internetsivuilla (www.ficora.fi) Laajakaista osiossa. Valtion tuen myöntämisen edellytyksenä on se, että tuen saaja maksaa hankkeen tukikelpoisista kustannuksista vähintään 34 prosenttia ja kunta 8 tai 33 prosenttia. Valtion tukea myönnetään vastaavasti enintään 58 tai 33 prosenttia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Valtion tukea voidaan myöntää hankkeen investointikustannuksiin, jotka ovat 1) syntyneet tukihakemuksen vireilletulon jälkeen ja 2) syntyneet edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonnassa tarpeellisen viestintäverkon rakentamisesta; sekä 3) välttämättömiä tukikelpoisella alueella sijaitsevien, käyttäjän vakinaiseen asuin- tai sijaintipaikkaan toimitettavien liittymien tarjonnassa. Valtion tukea ei voida myöntää 1) viestintäverkon ylläpitokustannuksiin; 2) kustannuksiin, jotka kohdistuvat enintään kahden kilometrin päähän käyttäjän vakinaisesta asuin- tai sijaintipaikasta ulottuvalle tilaajayhteyden osalle; 3) kustannuksiin alueella, joka ulottuu kahden kilometrin päähän sellaisesta liityntäpisteestä, josta voidaan tarjota edistyksellisiä viestintäpalveluita. Valtion tuen maksamisen edellytyksenä on, että laajakaistahanke on valmistunut. Tuen hakijan on lähtökohtaisesti rakennettava verkko valmiiksi ennen kuin myönnetty tuki voidaan maksaa (mahdollista ennakkoon maksettavaa 50 %:n osuutta lukuun ottamatta). Tämä tulee huomioida tukihakemusta ja hankkeessa rakennettavaa verkkosuunnitelmaa laadittaessa. Rakennettu verkko voi perustellusta syystä poiketa vähäisessä määrin suunnitellusta ja tukipäätöksen pohjana olleesta verkosta. Tällaisia hyväksyttäviä pienimuotoisia muutoksia voivat olla esimerkiksi odottamattomista maastoesteistä johtuvat reittimuutokset sekä kysynnän puutteen takia rakentamattomat talokaapelit ja muut yksittäiset yhteydet. Pitkäkestoisissa ja laajamittaisissa hankkeissa, joihin liittyvä valtiontuki on maakuntaliiton päätöksellä julistettu haettavaksi ennen , tuki voidaan hakijan pyynnöstä maksaa erissä valtionavustuslain (688/2001) 12 mukaisesti. Säännöksen mukaan: "Valtionavustus maksetaan valtionavustuksen saajalle yhtenä tai useampana eränä kustannusten ajoittumisen perusteella. Valtionapuviranomainen voi päättää, että valtionavustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella sen jälkeen kun avustuksen käytöstä on esitetty valtionapuviranomaiselle hyväksyttävä selvitys."

3 3 (10) TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET 1 HAKIJA Hakemuslomakkeen kohtaan 1A hakija täyttää hakijaa ja hankkeelle nimettyä yhteyshenkilöä koskevat tiedot. Hakijana voi olla yritys, yhteisö tai säätiö. Hakija täyttää lomakkeelle tiedon siitä, onko hakija hakemuksen vireilletulohetkellä toimintansa aloittava yritys, vai jo toimiva yritys. Mikäli hakija on tätä hanketta varten perustettu ja hakemusvaiheessa toimintansa aloittava yritys, on hakijan toimitettava hakemuksensa liitteenä liiketoimintasuunnitelma tai muu kuvaus yrityksen toiminnasta sekä maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma. Hakija merkitsee kohtaan 1B tiedon myös siitä, onko hakija tehnyt Viestintävirastolle teletoimintailmoituksen. Mikäli hakija ei hakemuksen vireilletulohetkellä harjoita teletoimintaa, on hakijan teletoiminnan alkaessa tehtävä Viestintävirastolle viestintämarkkinalain 3 :ssä tarkoitettu teletoimintailmoitus. Viestintävirasto on julkaissut ohjeen ilmoituksen antamisesta kotisivuillaan osoitteessa: Tuettavasta hankkeesta on pidettävä projektikirjanpitoa. Kohtaan 1C on merkittävä kirjanpitäjän yhteystiedot ja kirjanpitoaineiston säilytyspaikan yhteystiedot. Projektikirjanpidon aineisto on säilytettävä 10 vuoden ajan hankkeen valmistumisesta lukien. 2 HANKETTA KOSKEVAT TIEDOT Hakemuslomakkeen kohtaan 2A merkitään tuettavan hankkeen nimi ja kunnat, joiden alueella hanke toteutetaan. Kohdassa 2A annetaan lisäksi tietoa hakumenettelystä, jolla hakija on valittu hankkeen toteuttajaksi. Valtion laajakaistatukea voi hakea ainoastaan maakunnan liiton toteuttamassa hakumenettelyssä valituksi tullut yritys tai yhteisö. Hakemukseen liitetään jäljennös maakunnan liiton päätöksestä, jolla hankkeen toteuttaja on valittu, sekä selvitys päätöksen lainvoimaisuudesta (hakemuksen liite 2.1). Mikäli päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, on tukihakemukseen liitettävä hallinto-oikeuden päätös siitä, että maakunnan liiton päätöstä voidaan noudattaa valituksesta huolimatta. Hakemukseen on liitettävä maakunnan liiton hakumenettelyyn toimitettu tarjous liitteineen (hakemuksen liite 2.1). Mikäli hakijan tekemä tarjous on joiltakin osin täsmentynyt esimerkiksi, kunnan ja tuen hakijan tekemällä sopimuksella, on jäljennös myös tästä sopimuksesta toimitettava liitteenä. Hakemuslomakkeen kohdassa 2B ilmoitetaan myös hankkeen aloittamis- ja arvioitu valmistumisajankohta. Hankkeen aloittamisajankohdaksi voidaan merkitä esimerkiksi ajankohta, jolloin rakennettavan viestintäverkon suunnittelu aloitetaan. Hakija ilmoittaa kohdassa 2C hanketta koskevissa tiedoissa onko hankkeen toteutukselle asetettu ehto, jonka täyttyminen on verkon rakentamisen edellytys. Tällainen ehto voi olla esimerkiksi edellytys tietyn tilaajamäärän saavuttamisesta ennen kuin verkkoa ryhdytään toteuttamaan. Mikäli tällainen ehto on asetettu, on hakemuksessa myös lyhyesti kuvattava, missä päätöksessä tai minkä osapuolen kanssa solmitussa sopimuksessa kyseinen ehto on asetettu. Lisäksi on kuvattava

4 4 (10) lyhyesti ehdon sisältö, millä perustein ehto laukeaa ja miten ehdon poistumisesta ilmoitetaan osapuolille. Myös ehdon voimassa olon takaraja on ilmoitettava hakemuksessa. Lähtökohtaisesti Viestintävirasto ei voi antaa tukipäätöstä ennen, kuin verkon toteutuksen edellytyksenä ollut ehto on poistunut. Hakemuslomakkeen kohdassa 2D hakija ilmoittaa vielä, toteutetaanko hanke tai sen osa yhteisrakentamishankkeena muiden yhdyskuntaa palvelevien rakenteiden, kuten vesi-, viemäri- ja sähköjohtojen, ja näihin liittyvien rakennelmien kanssa. Lisäksi kohdassa 2E hakija ilmoittaa, onko hakijalla hankealueella hallinnassaan viestintäverkko, josta voidaan tarjota asiakkaille 100 Mbit/s-liittymiä. Mikäli hakijalla on hallinnassaan tällainen viestintäverkko, on siitä toimitettava erillinen selvitys. Selvityksessä on oltava mukana karttaliite, mistä käy ilmi tällaisen verkon sijainti. Hakija merkitsee hanketta koskeviin tietoihin kohtaan 2F arvionsa kaikkien rakennettavaan viestintäverkkoon liitettävien potentiaalisten tilaajien enimmäismäärästä ja rakennettavan verkon alueella sijaitsevien vakituisten asuntojen sekä yritysten ja julkishallinnon toimipaikkojen lukumäärästä. Tukikelpoisia tilaajia ovat tukikelpoisella alueella sijaitsevat vakituisten asuntojen, yritysten ja julkisen sektorin toimipaikkojen tilaajat. Esimerkiksi loma-asuntoihin rakennettavat liittymät eivät ole tukikelpoisia tilaajaliittymiä, mutta nämä voidaan kuitenkin sisällyttää verkon alueella sijaitsevien mahdollisten tilaajien yhteismäärään. Hakijan on hakemuksen kohdassa 2G esitettävä lyhyt kirjallinen tiivistelmä hankekuvauksesta. Hankekuvauksen tiivistelmästä tulee käydä ilmi hankealueen sijainti, kohderyhmä, hyödynsaajat, tavoitteet, toimenpiteet, tulokset ja vaikutukset. Kohdan 2H lopussa hakija ilmoittaa, onko hakija saanut toimintaansa rahoitusta pääomasijoituksena julkisilta toimijoilta, joita ovat esimerkiksi kunnat, valtio tai muut julkisyhteisöt. Mikäli hakija on saanut pääomasijoituksia julkisilta toimijoilta, on hakemuksen liitteenä toimitettava tarkempi selvitys yhtiöön tehdyn pääomasijoituksen määrästä, ehdoista ja rahoittajasta. Selvityksestä on käytävä ilmi täyttääkö pääomasijoitus ns. markkinasijoittajaperiaatteen edellytykset. Lisätietoa EU:n valtiontukisääntelystä on Työ- ja elinkeinoministeriön internetsivulla osoitteessa: 3 HANKKEEN RAHOITUSTA KOSKEVAT TIEDOT Hakija merkitsee kohtaan 3A hankkeelle haettavan valtion tuen määrän. Haettavan tuen määräksi voidaan merkitä enintään määrä, jonka hakija on maakunnan liiton hakumenettelyssä ilmoittanut haettavan valtion tuen määräksi. Hakemuslomakkeen kohtaan 3B hakija merkitsee määrän, jolla hankkeeseen osallistuva kunta tai kunnat ovat laajakaistatukilain 8 :n mukaisella maksuosuudellaan sitoutuneet rahoittamaan hanketta. Hakemukseen on liitettävä rahoitusta koskeva kunnan toimielimen päätös kunkin kunnan osalta. Päätöksistä on käytävä ilmi niiden lainvoimaisuus. Hakemuslomakkeen kohdassa 3C hakija ilmoittaa muun hakemansa tai saamansa julkisen tuen määrän. Muun julkisen tuen osalta ilmoitetaan rahoittajan nimi, käytetty rahoitusinstrumentti ja rahoitusinstrumenttiin sisältyvä julkisen tuen määrä. Laajakaistatuen myöntämiseen sovelletaan laajakaistatukilain lisäksi myös valtionavustuslakia ja Euroopan Unionin valtiontukisääntöjä. Julkisella tuella tarkoitetaan valtionavustuslain 4 :n 1 momentin 2 kohdan mukaisesti valtion, kunnan

5 5 (10) tai muun julkisyhteisön taikka julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön antamaa tai sen varoista maksettavaa avustusta, lainaa ja muuta rahoitusta, korkotukea, takausta, maksuhelpotusta ja muuta näihin rinnastettavaa taloudellista etuutta sekä Euroopan yhteisön tai muista Euroopan unionin varoista myönnettävää tukea verojärjestelmän kautta annettavaa tukea lukuun ottamatta. Valtionavustuslain 6 :n 3 momentin mukaan valtionavustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää Euroopan yhteisön tai Suomen lainsäädännössä säädettyä valtionavustuksen tai muun julkisen tuen enimmäismäärää. Laajakaistahankkeelle laajakaistatukilain nojalla myönnettävän tuen hankekohtainen enimmäismäärä on 66 % tukikelpoisista kustannuksista. Jos maakuntaliitto on julistanut hankkeeseen liittyvän tuen haettavaksi tai sen jälkeen, tuen hankekohtainen enimmäismäärä on 90 % tukikelpoisista kustannuksista. Hankkeen todellinen tuki-intensiteetti määräytyy hankkeen tarjouskilpailumenettelyn tulosten perusteella. Hakemuksessa on eriteltävä sekä hakijan saamat julkiseksi tueksi katsottavat eri rahoitusmuodot että niiden sisältämät julkisen tuen euromäärät. Hakijan tehtävänä on hankkia laajakaistahanketta rahoittavalta julkiselta taholta peruteltu selvitys siitä, sisältävätkö kyseisen tahon myöntämät erilaiset rahoitusinstrumentit julkista tukea sekä mikä niiden mahdollisesti sisältämän julkisen tuen määrä on. Rahoituspäätökset ja selvitykset on toimitettava tukihakemuksen liitteenä. Viestintävirasto kiinnittää tuen hakijan huomion siihen, että virheellisesti myönnetty tai maksettu valtiontuki voidaan periä takaisin vaikka virhe olisi tapahtunut viranomaisen toiminnassa. Tämä koskee kaikkia julkista tukea myöntäviä viranomaisia. Hakija merkitsee hakemuslomakkeen kohtaan 3D hankkeelle hakemansa tai saamansa EU-rahoitteisen tuen määrä. Mikäli hankkeelle on haettu tai myönnetty EUrahoitteista tukea, on hakemukseen liitettävä selvitys saadusta tai haetusta rahoituksesta (hakemuksen liite 3.2). Hakemuksen kohtaan 3E hakija merkitsee tiedon tuen hakijan omasta rahoitusosuudesta. Tuen hakijan tulee osallistua hankkeen rahoitukseen vähintään 34 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Jos maakuntaliitto on julistanut hankkeeseen liittyvän tuen haettavaksi tai sen jälkeen, tuen hankekohtainen enimmäismäärä on 90 % tukikelpoisista kustannuksista, jolloin tuen hakijan on osallistuttava hankkeen rahoitukseen vähintään 10 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Hakemuksen kohtaan 3F hakija merkitsee hankkeen rakennusaikaisen tulorahoituksen. Rakennusaikaisella tulorahoituksella tarkoitetaan tuloja, jotka on saatu ennen kuin valtion tuki hankkeelle on maksettu loppuun. Tuloiksi merkitään valtionavustuksen kohteena olevasta tuen hakijan toiminnasta ja hankkeesta rakennusaikana saatavat tulot, esim. tulot yhteisrakentamisesta. Näihin tuloihin ei kuitenkaan ilmoiteta rakennusaikana loppuasiakasliittymien myynnistä saatuja tuloja, koska ne huomioidaan erillisenä eränä maksatuksen jälkeen tapahtuvassa ylituoton valvonnassa. Tuen hakijan on kohdassa 3G ilmoitettava hankkeen kokonaisrahoitus yhteensä, ilman arvonlisäveroa.

6 6 (10) 4 TUEN AVULLA RAKENNETTAVASSA VIESTINTÄVERKOSSA TARJOTTAVAT TUKKU- JA VÄHITTÄISPALVELUT Kohdassa 4A kuvataan lyhyesti tuen avulla rakennettavassa verkossa tarjottavat viestintä- ja verkkopalvelut. Hakemukseen liitetään tarkempi selvitys verkossa tarjottavien edistyksellisten viestintäpalvelujen ominaisuuksista ja laadusta. Selvityksenä voidaan esittää esimerkiksi luonnos palvelukuvauksesta tai muu selvitys (hakemuksen liite 4.1). Selvityksestä tulee käydä ilmi ainakin tarjottavien palvelujen minimivalikoima, tilaajayhteyksien toteutustapa ja hinta sekä keskeisimmät vuokratuotteet hintoineen. Tukihakemuksen yhteydessä on oltava kuvaus vähintään yhdestä hankealueen verkossa tarjottavasta tukkutuotteesta, jonka avulla toinen teleyritys voi tarjota edistyksellisiä viestintäpalveluja, ja sen hinnoittelusta. Kohdassa 4B on ilmoitettava palveluntarjoaja, joka tulee tarjoamaan edistyksellisiä viestintäpalveluja tuen avulla rakennetussa verkossa. Mikäli hakija ei itse toimi palveluyrityksenä, tulee hakijan kuitenkin sitoutua huolehtimaan siitä, että vähintään yksi teleyritys tarjoaa verkossa laajakaistalain 9 :n mukaisesti viestintä- ja verkkopalveluja (kohdat 4C, 4D ja 4E). Tällöin hakemuksen liitteenä on esitettävä selvitystä verkko- ja palveluoperaattorin välisen sopimuksen ehdoista. Selvityksenä voidaan esittää esimerkiksi aiesopimus tai muu vastaava asiakirja tulevasta yhteistyöstä. Hakemuksen liitteenä 4.2. on esitettävä selvitys viestintäverkon ja -palveluiden yhteenliittämisestä muiden teleyritysten kanssa. Selvityksenä voidaan esittää esimerkiksi aiesopimus tai muu vastaava suunnitelma. Mikäli verkko liitetään omaan olevassa olevaan verkkoon, riittää tästä maininta. Liitteestä tulee käydä ilmi myös osoite, jossa verkkojen yhteenliittäminen tehdään. 5 TUEN AVULLA RAKENNETTAVAA VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TIEDOT Tukihakemukseen merkitään tuen avulla rakennettavaa verkkoa ja siinä käytettäviä kaapeleita sekä verkkoon liitettävien laitteiden, verkon rakenteiden ja laitetilojen lukumääriä koskevat tiedot. Tässä ei ilmoiteta toiselta teleyritykseltä tai muulta toiselta osapuolelta vuokrattavia rakenteita, yhteyksiä tai laitteita. Hakija voi tarvittaessa lisätä lomakkeeseen rivejä. Aktiivilaitteiden osalta kohtaan 5A tuen hakijan tulee eritellä (tyyppi-kenttä) ainakin runkoverkon laitteet liityntäsolmuista (esim. tilaajakytkin). Halutessaan tuen hakija voi käyttää myös hienojakoisempaa jaottelua. Hakijan tulee ilmoittaa kohdassa 5B kytketäänkö tilaajat verkkoon 1 vai 2 kuidulla. Lisäksi hakijan tulee ilmoittaa käytetäänkö hankkeessa mastoja tai pylväitä ja näiden määrä. Rakennettavan verkkoreitin pituus yhteensä ilmoitetaan kohdassa 5C. Verkkoon sisältyvien kaapeleiden yhteispituus ilmoitetaan kohdassa 5D, sekä myös eriteltynä kaapeleiden paksuuden mukaan. Tuen hakija voi halutessaan jättää ilmoittamatta kohdissa 5C ja 5D yksittäiset alle 2 kilometrin mittaiset tilaajayhteydet tai talokaapelit ja pelkästään ns. punaisella alueella sijaitsevia tilaajia varten rakennetut yhteydet. Mikäli näitä yhteyksiä ei ilmoiteta verkkosuunnitelmassa, ei näiden yhteyksien rakentamisesta aiheutuvia kustannuksiakaan saa sisällyttää hakemuksen kohdassa 6 tarkoitettuun hankkeen

7 7 (10) kustannusarvioon. Mikäli nämä yhteydet jätetään ilmoittamatta, tällä voi olla vaikutusta hankkeelle myönnettävän tuen määrään. Tuen hakijan on liitettävä hakemukseensa seuraavat selvitykset: 5.1 Verkkosuunnitelma karttapohjalla ja luettelo yhteysväleistä 5.2 Luettelo aktiivilaitteiden laitetiloista Tuen hakijan on toimitettava Viestintävirastolle verkkosuunnitelma ensisijaisesti paikkatietomuotoisena verkkokuvana. Mikäli tuen hakijalla ei ole käytössään paikkatietomuotoista verkkosuunnitelmaa, hakija voi toimittaa verkkosuunnitelman karttapohjalle piirrettynä verkkokuvana. Paikkatietoinen verkkokuva kuitenkin helpottaa ja nopeuttaa tukihakemuksen käsittelyä. Paikkatietomuotoinen verkkokuva toimitetaan Viestintävirastolle MapInfo TABtai Shape-muotoisena tiedostona. Muiden tiedostomuotojen osalta olkaa yhteydessä Viestintävirastoon etukäteen niiden soveltuvuudesta. Tuen hakijan tulee lisäksi ilmoittaa paikkatietojen pohjana käyttämänsä koordinaatisto. Karttapohjalle piirretty verkkokuva tulee toimittaa sähköisenä esimerkiksi PDFmuodossa. Karttapohjan mittakaavaksi riittää 1: Käytetty mittakaava tulee ilmoittaa kuvan yhteydessä. Mittakaavan tulee olla riittävän tarkka, jotta kartta on luettavissa tulosteesta ja näytöltä. Tuen hakijan on nimettävä tai muuten merkittävä verkon osat siten, että hakemuksen liitteessä 5.2. luetellut aktiivilaitteet ovat löydettävissä helposti karttakuvasta. Hakija voi esimerkiksi piirtää ja nimetä laitetilat karttakuvaan ja listata liitteeseen kussakin laitetilassa sijaitsevat aktiivilaitteet. Verkkosuunnitelmasta on lisäksi käytävä ilmi kuvaus yhteysväleistä. Tuen hakija saa itse päättää tarkemman tarkkuustason, jolla haluaa eri yhteysvälit raportoida. Yhteysvälit on kuitenkin määriteltävä siten, että yhteysväli vaihtuu ainakin kaapelimäärän tai kaapelissa olevan kuitumäärän muuttuessa. Yhteysvälien alun ja lopun on käytävä selvästi ilmi Viestintävirastolle toimitetavasta verkkokuvasta. Tuen hakijan on esitettävä kukin yhteysväli selvästi joko erillisessä Excel-muotoisessa taulukossa tai karttakuvassa josta käyvät ilmi vastaavat tiedot. Yhteysväleistä on käytävä ilmi ainakin seuraavat tiedot: yhteysvälin tunnus (verkkokuvasta löytämistä varten) yhteysvälin kapasiteetti (esim. kuitumäärä) yhteysvälin reittipituus ja kaapelipituus metreissä. Kaapelipituus tulee ilmoittaa erikseen ainoastaan, jos se poikkeaa reittipituudesta. Alla on esitetty yksinkertaistettu Viestintäviraston piirtämä kuvitteellinen esimerkki verkosta ja sen yhteysvälien ilmoittamisesta. Kuva ei ole vaaditussa mittakaavassa 1:20 000, eikä kuvaan ole piirretty tilaajayhteyksien viimeisiä osia tilaajille saakka.

8 8 (10) Copyright Maanmittauslaitos Käyttöoikeuslupa MML/VIR/MYY/303/09. Aineiston kopiointi ilman Maanmittauslaitoksen lupaa on kielletty. Kuva 1: Esimerkki yhteysvälien ilmoittamisesta karttakuvassa Hakemuksen liitteestä 5.2 on oltava kuvaus laitetilasta ja sen hankkeessa rakennettavasta kalustuksesta (mm. sähköliittymä ja akusto), laitetilan sijainti (osoite tai paikkatieto) sekä tieto siitä, mitä aktiivilaitteita tilassa sijaitsee. Luettelossa on oltava seuraavat tiedot laitekohtaisesti: laitteen/laitetilan tunnus, jolla laite on löydettävissä liitteen 5.2 mukaisesta karttakuvasta laitteen tuotenimi (esim. Cisco Catalyst 45XX) laitteen kapasiteetti (tilaajakytkimissä porttimäärä) Hakijaa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että hakemuksessa ja sen liitteissä toimitetut tiedot verkosta ovat oikeat ja keskenään yhtäpitävät. 6 HANKKEEN KUSTANNUSARVIO Hankkeen kustannusarvio -kohdassa ilmoitetaan arvioidut rakentamiskustannukset vain kohdassa 5 kuvatulle viestintäverkolle, jolle tukea haetaan. Rakentamiskustannuksia, jotka eivät aiheudu kohdassa 5 esitetyissä verkkotiedoissa kuvatun verkon rakentamisesta, ei saa sisällyttää kustannusarvioon. Kohdassa 6D Hankkeen kustannusarvio yhteensä, on ilmoitettava hankkeen kustannukset kokonaisuutena ja tuen hakijan arvio siitä, mikä osuus kustannuksista on tukikelpoista. Kustannukset ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Tässä ilmoitetut hankkeen kokonaiskustannukset voivat olla pienemmät kuin kohdassa 3 ilmoitettu hankkeen kokonaisrahoitus, mikäli kaikkea rakennettavaa verkkoa ei kuvata kohdan 5 verkkosuunnitelmassa eikä sille haeta tukea Viestintävirastosta. Ero voi johtua esimerkiksi siitä, että tuen hakija ei ilmoita verkkosuunnitelmassaan alle 2 kilometrin pituisia tilaajayhteyksiä eikä hae niille tukea. A. Laitteet, kaapelit sekä muu käyttöomaisuus Käyttöomaisuutta koskevaan kustannusarvion kohtaan merkitään rakentamishankkeen toteuttamiseksi tarvittavien laitteiden, laitetilojen, viestintäverkon sekä verkon muiden rakenteiden hankinnan kustannukset kokonaisuudessaan. Verkon muiden rakenteiden hankinnasta aiheutuviin kustannuksiin voidaan lukea esimerkiksi mastojen, pylväiden,

9 9 (10) jakopisteiden ja antennien hankintahinnat. Kohtaan "muu käyttöomaisuus" merkitään hankkeen rakentamisessa tarvittavien laitteiden poistot ja/tai vuokrakustannukset. Alihankintana teetettävistä töistä merkitään kustannusarvion tähän kohtaan laitteiden ja tarvikkeiden kustannusosuus alihankintana toteutetun palvelun kokonaishinnasta. B. Henkilökustannukset Henkilökustannuksia koskevaan kustannusarvion kohtaan merkitään viestintäverkon rakentamisesta aiheutuvat hankkeen arvioidut palkka- ja sivukulut. Hankkeen henkilökustannuksia ovat esimerkiksi viestintäverkon rakentamiseen liittyvistä auraus- ja kaivuutöistä, kaapelien asentamisesta ja kuitujen hitsauksesta aiheutuvat palkkakulut ja lakisääteiset sivukulut. Alihankintana teetettyjen töiden osalta sisällytetään työsuorituksiin liittyvä kustannusten osuus alihankintana toteutetun palvelun kokonaishinnasta. Hankkeen muihin henkilökustannuksiin merkitään esimerkiksi tuettavan hankkeen suunnittelusta ja dokumentoinnista aiheutuvat palkkakulut ja lakisääteiset sivukulut sekä alihankintana teetettyjen töiden osalta niistä suoritettavat palkkiot. C. Muut kustannukset Kustannusarvion kohdassa muut kustannukset ilmoitetaan hankkeen arvioidut yleiskustannukset, matkakustannukset sekä pääasiassa hankkeen käytössä olevien laitteiden, tietokoneohjelmistojen ja muista käyttöoikeusmaksuista aiheutuvat kustannukset. Henkilökohtaisten tietokoneiden, matkapuhelinten tms. vastaavien työskentelyvälineiden hankintamenoja ei voida sisällyttää hankkeen välittömiin kustannuksiin, koska ne ovat luonteeltaan yleiskustannuksia ja sisältyvät yleiskustannusten mukaisesti tilitettäviin kustannuksiin. Yleiskustannusluonteisia menoja ei hyväksytä muissa kustannuslajeissa. Tuenhakijan on liitettävä tukihakemukseen erittely muista kustannuksista (liite 6.1). Hankkeen kustannusten kirjaaminen ja raportointi Hankkeen edetessä sen kustannukset kirjataan tuenhakijan kirjanpitoon muiden kustannusten tavoin. Hankkeesta on tämän lisäksi pidettävä erillistä projektikirjanpitoa, jonka avulla valtiontuen käyttö voidaan yksilöidysti raportoida valtiontukiviranomaiselle. Menoista, joilla ei ole kassavirtavaikutusta tai jotka muusta syystä on laskennallisesti kohdistettava hankkeelle (esimerkiksi poistot ja koneiden leasing-kustannukset), on johdettava hankkeelle kuuluva osuus projektikirjanpitoon. Hankkeelle kohdistettavien henkilökustannusten on perustuttava tuntitasoiseen työajanseurantaan, jossa tunnit on kirjattava vähintään viikoittain päiväkohtaisesti. Tuenhakijan on pyydettäessä toimitettava tuen maksatusta hakiessaan hankkeen kustannusten valvomisen edellyttämät tiedot, kuten tositekopiot, laskuerittelyt ja alihankintana ostettujen palveluiden valintaperusteet. Viestintävirasto voi hyväksyä hankkeen kustannuksiksi henkilökustannuksia, laite-, kaapeli- ja käyttöomaisuushankintoja sekä yleiskustannuksia. Kustannuslajeja ovat: laite-, kaapeli- ja muut käyttöomaisuushankinnat, henkilökustannukset sekä muut kustannukset. Alihankintana ostetuista palveluista on esitettävä laskuerittely, jossa työn osuus laskutussummasta on yksilöity ja listattu tilatussa palvelussa käytetyt tarvikkeet

10 10 (10) kappale-/kaapelimetrimäärineen. Alihankintapalveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä ulkoistettua verkon rakennustyötä että mahdollisia asiantuntijapalveluita. 7 HAKIJALLE MYÖNNETTÄVÄN TUEN MAKSU ENNAKKOON Jos maakuntaliitto on julistanut hankkeeseen liittyvän tuen haettavaksi tai sen jälkeen, puolet tuen määrästä voidaan maksaa tuenhakijan pyynnöstä ennakkoon sen jälkeen, kun tukipäätös on annettu. Hakija voi pyytää ennakkomaksua jo tukihakemuksessaan. 8 HAKIJAN VAKUUTUS JA SUOSTUMUS Hakemuksen allekirjoittaa hakijan puolesta henkilö tai henkilöt, joilla on nimenkirjoitusoikeus. Hakija vastaa mm. hankkeen tavoitteiden toteuttamisesta, varojen käytöstä ja niiden seurannasta ja raportoinnista. Hakemuslomakkeessa ja sen liitteissä on selkeästi yksilöitävä kohdat, jotka hakija katsoo liikesalaisuuksiksi.

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1768/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta Muistio 1 (5) Dnro: 31.5.2016 1248/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Laajakaistatukilain 11 :n 1 momentin 1-3 kohdan mukaan tukikelpoisia kustannuksia ovat kustannukset,

Laajakaistatukilain 11 :n 1 momentin 1-3 kohdan mukaan tukikelpoisia kustannuksia ovat kustannukset, 1176/9521/2010 1 (7) VERKON TUKIKELPOISUUDEN ARVIOINTI Tässä muistiossa kuvataan n näkemys keskeisimpiin verkon tukikelpoisuuden arviointiin liittyviin kysymyksiin. Muistion tarkoituksena on auttaa teleyrityksiä

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 24.2.2016 1282/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva) Analyysi 1 (6) Tämä markkina-analyysi korvaa Dnro: 14.12.2012 päivätyn analyysin 25.5.2016 1760/9520/2012 Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 9.3.2016 1767/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta 1

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Lappi hankealue 81 (Rovaniemi)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Lappi hankealue 81 (Rovaniemi) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1732/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Lappi hankealue 81 (Rovaniemi) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin maakunnan liiton

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1749/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala hankealue 43 (Outokumpu) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) 1047/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Pieksämäki

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 21 (Kankaanpää)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 21 (Kankaanpää) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1780/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 21 (Kankaanpää) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Satakunnan maakunnan

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 14.12.2012 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1771/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI) 1025/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Pohjanmaan maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Karijoki

Lisätiedot

Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa /9520/ päivätyn markkina-analyysin

Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa /9520/ päivätyn markkina-analyysin Analyysi 1 (6) Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 4.4.2016 1071/9520/2011 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KYMENLAAKSO HANKEALUE 31 (KOUVOLA)

Lisätiedot

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA VIESTINTÄVI- RASTOSTA

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA VIESTINTÄVI- RASTOSTA 985/9521/2010 1 (10) OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA VIESTINTÄVI- RASTOSTA 1. YLEISTÄ Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueella (1186/2009) (jäljempänä laajakaistatukilaki)

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Kainuu hankealue 10 (Kajaani)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Kainuu hankealue 10 (Kajaani) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1716/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Kainuu hankealue 10 (Kajaani) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Kainuun maakunnan liiton

Lisätiedot

Tämä analyysi korvaa päivätyn analyysin /9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA LAPPI HANKEALUE 57 (KOLARI)

Tämä analyysi korvaa päivätyn analyysin /9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA LAPPI HANKEALUE 57 (KOLARI) Analyysi 1 (7) Tämä analyysi korvaa Dnro: 28.10.2011 päivätyn analyysin. 14.1.2016 1081/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA LAPPI HANKEALUE 57 (KOLARI) Markkina-analyysi koskee Lapin maakunnan

Lisätiedot

Yleiset tukikelpoisuusperiaatteet laajakaistahankkeiden verkonrakentamisessa. Laatua verkkoon seminaari, Hotelli Scandic Rovaniemi 28.5.

Yleiset tukikelpoisuusperiaatteet laajakaistahankkeiden verkonrakentamisessa. Laatua verkkoon seminaari, Hotelli Scandic Rovaniemi 28.5. Yleiset tukikelpoisuusperiaatteet laajakaistahankkeiden verkonrakentamisessa Laatua verkkoon seminaari, Hotelli Scandic Rovaniemi 28.5.2014 Viestintäviraston rooli Laajakaista 2015 -hankkeessa Markkina-analyysit

Lisätiedot

Tuen saajan erityiset velvollisuudet

Tuen saajan erityiset velvollisuudet Valtiontukea laajakaistarakentamiseen Teleyrityksen ABC, 12.10.2016 Päivi Peltola-Ojala Tuen saajan erityiset velvollisuudet Verkko- ja viestintäpalvelujen tarjonta Käyttöoikeuden luovuttaminen Julkaisuvelvoite

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan laajakaistarakentamisen tuesta

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI) 570/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI) Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakuntaliiton ilmoittamaa hankealuetta Kannonkoski -hanke. Liikenne-

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ETELÄ-SAVO JOROINEN (4) - HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ETELÄ-SAVO JOROINEN (4) - HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 31.5.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 549/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ETELÄ-SAVO JOROINEN (4) - HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA 1 Hankealueen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KAINUU HANKEALUE 1 (SOTKAMO)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KAINUU HANKEALUE 1 (SOTKAMO) 556/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KAINUU HANKEALUE 1 (SOTKAMO) Markkina-analyysi koskee Kainuun maakuntayhtymän ilmoittamaa hankealuetta, joka kattaa koko Sotkamon kunnan.

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien maksatus

Maatalouden investointitukien maksatus Maatalouden investointitukien maksatus 21.4.2015 1 Miten saada myönnetty investointituki maksuun? Hyrrän kautta Maksua ja nostolupaa on mahdollista hakea myös lomakkeella Tuki maksetaan/lainaa myönnetään

Lisätiedot

HE 21/2010 vp. tuoton osuuden palauttamiseen eräissä tapauksissa. Laki laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueilla

HE 21/2010 vp. tuoton osuuden palauttamiseen eräissä tapauksissa. Laki laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueilla Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain sekä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 15 (VIEREMÄ)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 15 (VIEREMÄ) 670/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 15 (VIEREMÄ) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakuntaliiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Vieremä Eteläinen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille 0 Sisällys Maksatushakemuksien täyttäminen sähköisessä järjestelmässä... 2 Ennakkomaksatushakemus... 2 Välimaksatushakemus... 3 Välimaksatushakemus operatiivinen

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

LIITE 1: HANKKEEN KUVAUS JA SILLE ASETETUT VAATIMUKSET

LIITE 1: HANKKEEN KUVAUS JA SILLE ASETETUT VAATIMUKSET Liite 1 s. 1 LIITE 1: HANKKEEN KUVAUS JA SILLE ASETETUT VAATIMUKSET 1. Tiedot hankinnan kohteesta Tällä tarjouspyynnöllä Kymenlaakson Liitto pyytää tarjouksia Miehikkälän kunnan alueella olevan Laajakaista

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 145/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain 8 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi laajakaistarakentamisen tuesta

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituen myöntämisen yleisistä ehdoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 :n nojalla:

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2016-2020 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 :n nojalla:

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Laajakaista kaikille tilannekatsaus

Laajakaista kaikille tilannekatsaus Laajakaista kaikille 2015 - tilannekatsaus 21.6.2011 Kajaanin kirjaston Kalevala Sali klo 12:00-14:10 Kainuun maakunta Paula Karppinen, suunnittelija Kainuun maakunta kuntayhtymä, aluekehitys paula.a.karppinen@kainuu.fi

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Pirjo Onkalo, tarkastaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 28.5.2015 Kymmenen virran sali Yleistä laajakaistojen rahoittamisesta Ohjelmakaudella

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 14, muutetaan 3 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa ja DM

Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa ja DM Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa 9.9. ja 16.9.2014 DM 1321497 Yksinkertaisen kustannusarvion (flat rate) kokeilu Tekesin rahoittamissa hankkeissa Kokeiluun

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä.

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. PALVELUSETELI Tuen myöntämisen kriteerit Tavoite Kenelle Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. Entisen Rovaniemen maalaiskunnan

Lisätiedot

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä TUKIKELPOISUUDEN EDELLYTYKSET Kustannukset aiheutuneet päätöksessä hyväksyttynä

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY PÄÄTÖS 19.3.2009 YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY OHJEET YLEISAVUSTUKSEN HAKEMISESTA, KÄYTTÄMISESTÄ JA

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

HE 2/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laajakaistarakentamisen tukea haja-asutusalueilla koskevan lainsäädännön muuttamisesta

HE 2/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laajakaistarakentamisen tukea haja-asutusalueilla koskevan lainsäädännön muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laajakaistarakentamisen tukea haja-asutusalueilla koskevan lainsäädännön muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan laajakaistarakentamisen tuesta

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._...

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._... Päätös OKM/359/522/2013 19.12.2013 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Sibeliuksenväylä 55 A 04400 Järvenpää Viite Hakemuksenne 28.11.2013 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Teleyritysten ABC -koulutus 12.10.2016 Mitä tarkoittaa olla teleyritys ja Viestintäviraston asiakas? Saara Punkka Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Viestinnän välittäminen Yleinen teletoiminta Verkkotoimilupaa

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA

LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA Lausuntopyyntö 1 (5) Dnro: 5.11.2014 1236-1317/940/2014 Teleyritykset LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA Seuraavat maakuntaliitot käynnistävät laajakaistarakentamisen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Tilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pohjois-Pohjanmaalla 15.12.2015 Palveluesimies Virpi Niemi 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta.

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. 1 HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. Saapumismerkinnät Saapumisleima Diaarinumero 1 Tiedot hakijasta* a) Hakijan yhteystiedot: Nimi* Jakeluosoite* Postinumero*

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020)

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020) 1 (5) TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020) Ohje tarjoajalle: Tarjoajan tulee antaa tarjouksessaan kaikki tässä lomakkeessa pyydetyt tiedot. Tarjoaja voi halutessaan

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savo Rautalampi -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savo Rautalampi -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 11.4.2016 1276/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savo Rautalampi -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? vs

Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? vs Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? 2014-2020 vs. 2007-2013 Maksua haetaan sähköisesti ja käsittely tapahtuu sähköisesti (paperillakin voi hakea, mutta ei mielellään) Hakijalle lähtee ilmoitus

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot