Kirkkovuoden eri aikojen lyhyitä vastauslauluja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkovuoden eri aikojen lyhyitä vastauslauluja"

Transkriptio

1 Päivän rukoushetket Kirkkovuoden eri aikojen lyhyitä vastauslauluja Lyhyitä vastauslauluja eli responsorioita käytetään erityisesti rukoushetkissä vastauksena raamatunlukuun. 1. adventtisunnuntai Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 791. å å å å å å å å å Rie - muit - kaa, tai - vaat! I - loit - se, maa! kertosäe kertosäe å å å å å å å å Rat - ket - kaa rie - muun, te vuo - ret! å å å å å å å å å Rie - muit - kaa, tai - vaat! I - loit - se, maa! å å å å å å å å Rat - ket - kaa rie - muun, te vuo - ret! å å å å å å å å å a - no - kaa ty - tär ii - o - nil - le: å å å å å å å Katso, sinun pe - las - ta - ja - si dventtiaika saa - puu. å å å å å å å å å å å å å å Kunnia I - säl - le ja Po - jal - le Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 792. ja Py - häl - le Hen - gel - le. å å å å å å å å å å å å åå å å å Mi - nä rie - muit - sen Her - ras - ta, i - loit - sen Ju - ma - las - ta - ni. 434

2 å å å å å å å å å å å å åå å å å Mi - nä rie - muit - sen Her - ras - ta, i - loit - sen Ju - ma - las - ta - ni. åqå å å å å å å Herra lohduttaa kan - saan - sa, hän hoitaa köyhi - ä lap - si - aan. kertosäe Qå å å åå å å å å å å å å å Kunnia I - säl - le ja Po - jal - le ja Py - häl - le Hen - gel - le. kertosäe Joulu ja jouluaika Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 793. å å å å å å å å å å å å å å a - na tu - li li - hak - si ja a - sui kes - kel - läm - me. å å å å å å å å å å å å å å a - na tu - li li - hak - si ja a - sui kes - kel - läm - me. åqå å åååå å å å å å åå å Hä - nes - sä o - li e - lä - mä, ja elämä oli ih - mis - ten va - lo. kertosäe Qå å å åå å å å å å å å å å Kunnia I - säl - le ja Po - jal - le ja Py - häl - le Hen - gel - le. kertosäe Uudenvuodenaatto ja uudenvuodenpäivä Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 794. å å å å å å å å å å å å å å å å å Her - ra, an - na meil - le a - pu - si! Oi Her - ra, an - na me - nes - tys! å å å å å å å å å å å å å å å å å Her - ra, an - na meil - le a - pu - si! Oi Her - ra, an - na me - nes - tys! å å å åqå å å åååå ååå å å å å å å Kiit - tä - kää Her - raa, hän on hy - vä! Iä - ti kes - tää hä - nen ar - mon - sa. 435

3 kertosäe Qå å å åå å å å å å å å å å Kunnia I - säl - le ja Po - jal - le ja Py - häl - le Hen - gel - le. kertosäe Paastonaika Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 795. Tuhkakeskiviikosta lähtien. å å å å å å å å å å å å å å Herra, älä o - le kau - ka - na, an - na voi - maa, rien - nä a - vuk - si. å å å å å å å å å å å å å å Herra, älä o - le kau - ka - na, an - na voi - maa, rien - nä a - vuk - si. Qå å ååå å å å å å å Jumala on tur - vam - me ja lin - nam - me, auttajamme hä - dän het - kel - lä. kertosäe Qå å å åå å å å å å å å å å Kunnia I - säl - le ja Po - jal - le ja Py - häl - le Hen - gel - le. kertosäe Paastonaika Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro paastonajan sunnuntaista lähtien. å å å å å å å å å å å å å å å r - mah - da mi - nu - a, Ju - ma - la, ar - mah - da mi - nu - a. å å å å å å å å å å å å å å å r - mah - da mi - nu - a, Ju - ma - la, ar - mah - da mi - nu - a. å åå å å å å å å Murtunut mieli on uh - ri - ni, särkynyttä sydäntä si - nä et hyl - kää. å å å å å å å å å å å å å å å r - mah - da mi - nu - a, Ju - ma - la, ar - mah - da mi - nu - a. 436

4 Pääsiäinen Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 797. å åååå å å å åå å å å åå åå å Laulakaa Her - ral - le uu - si lau - lu! Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja! å åååå å å å åå å å å åå åå å Laulakaa Her - ral - le uu - si lau - lu! Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja! å å å å å Tämän päivän on Herra teh - nyt, iloitkaa ja riemuit - kaa sii - tä. å åå å å å åå åå å Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja! å å å å å å å åqå å å å å å å å å å Kun - ni - a I - säl - le ja Po - jal - le ja Py - häl - le Hen - gel - le. å åååååå å åå å å å åå åå å Laulakaa Her - ral - le uu - si lau - lu! Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja! Helluntai Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 798. å å å å å åå å å å åå åå å Henki auttaa mei - tä, heik - ko - ja. Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja! å å å å å åå å å å åå åå å Henki auttaa mei - tä, heik - ko - ja. Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja! å å å å å Te saatte voi - man, kun Pyhä Henki tu - lee tei - hin. å åå å å å åå åå å Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja! å å å å å å å åqå å å å å å å å å å Kun - ni - a I - säl - le ja Po - jal - le ja Py - häl - le Hen - gel - le. 437

5 å å å å å åå å å å åå åå å Henki auttaa mei - tä, heik - ko - ja. Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja! Pyhän Kolminaisuuden päivä Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 799. å å å å å å å å Pyhä, pyhä, py - hä on Her - ra e - ba - ot! å åå å å å åå åå å Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja! å å å å å å å å Pyhä, pyhä, py - hä on Her - ra e - ba - ot! å åå å å å åå åå å Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja! å å Tulkaa, kumartukaa maa - han, å å å polvistukaamme Herran, Luojam - me, e - teen. å åå å å å åå åå å Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja! å å å å å å å åqå å å å å å å å å å Kun - ni - a I - säl - le ja Po - jal - le ja Py - häl - le Hen - gel - le. å å å å å å å å Pyhä, pyhä, py - hä on Her - ra e - ba - ot! å åå å å å åå åå å Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja! Pyhäinpäivä Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro

6 å å å å åå å å å åå åå å Karitsan häiden aika on tul - lut. Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja! åå å å åå å å å åå åå å Karitsan häiden aika on tul - lut. Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja! å å å He saavat nähdä hänen kas - von - sa, å å å å heidän otsassaan on hä - nen ni - men - sä. å åå å å å åå åå å Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja! å å å å å å å åqå å å å å å å å å å Kun - ni - a I - säl - le ja Po - jal - le ja Py - häl - le Hen - gel - le. å å å å åå å å å åå åå å Karitsan häiden aika on tul - lut. Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja! 439

7 Kiitoslaulut akariaan kiitoslaulu (Benedictus) Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 801. akariaan kiitoslaulua käytetään aamurukouksessa. ntifoni Q Q å å å åååå å å å å å å åå åå å å Mei - dän Ju - ma - lam - me ar - mah - taa mei - tä hy - vyy - des - sään: QQ å å å å å å å å å å å åå åå å å Kiitoslaulu QQ Kor - keu - des - ta saa - puu luok - sem - me aa - mun - koit - to. å å Y lis - tetty ( + ) å å å olkoon Herra, Israelin Ju - ma - la! QQ rmossaan hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille QQ å å Vä ke - vän pelastajan hän on nostanut meille QQ niin kuin hän ikiajoista asti on luvannut å å å å lu - nas - tuk - sen. å å å palvelijansa Daavidin su - vus - ta, å å å å Q Q å å pyhien profeetto - jen - sa suul - la. å å å Hän on pelastanut meidät vihollistemme val - las - ta, QQ å å å å å kaikkien vihamies - tem - me kä - sis - tä. QQ å å å å Hän on nyt osoittanut laupeu - ten - sa, 440

8 QQ å å å å QQ QQ uskollisuutensa isi - äm - me koh - taan. å å å å å Hän on pitänyt mielessään pyhän liit - ton - sa, å å å å valan, jonka hän isällemme braha - mil - le van - noi. Q Q å å Näin me saamme pelotta palvella häntä å å å vihollisistamme QQ pyhinä ja vanhurskaina hänen edessään va - pai - na, å å å å å kaikkina elä - mäm - me päi - vi - nä. QQ å å å å Ja si nua, lapsi, kutsutaan Korkeimman profee - tak - si. QQ å å å å å inä käyt Herran edellä ja rai - vaat tien hä - nel - le. QQ å å å å Q Q i nä johdat hänen kansansa tuntemaan pelas - tuk - sen, å å å å syntien anteeksi - an - ta - mi - sen. QQ å å å å Näin mei - dän Jumalamme hyvyydessään armahtaa mei - tä: QQ å å å å Korkeudesta saapuu luoksemme aa - mun koit - to. QQ å å å å e lois - taa pimeydessä ja kuoleman varjossa elä - vil - le, 441

9 QQ å å å å se ohjaa jalkamme rau - han tiel - le. QQ å å å å å å å å å å Kun ni - a Isälle ja Po - jal - le Q Q QQ ntifoni å å ja Py - häl - le Hen - gel - le, å å niin kuin oli alussa, nyt on ja ai - na, å å å å iankaikkisesta iankaik - ki - seen. a - men. inua, Jumala, me ylistämme (Te Deum) Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 802. Te Deum -hymniä voidaan käyttää etenkin juhla-aikoina aamurukouksessa akariaan kiitoslaulun sijasta. inua, Jumala, me ylistämme, sinua, Herra, me kunnioitamme. inua, ikuista Isää, kumartaa koko maailma. inulle kaikki enkelit, sinulle taivaat ja kaikki vallat, sinulle kerubit ja serafit laulavat lakkaamatta:»pyhä, pyhä, pyhä Jumala, Herra ebaot. Taivas ja maa on täynnä sinun kunniasi suuruutta.» inua kiittävät alati pyhä apostolien kuoro, kirkkaina loistavat profeetat ja marttyyrien säteilevä joukko. inua, kaikkivaltias Isä, sinua, Isän ainoa Poika, sinua, Pyhä Henki, ylistää pyhä seurakuntasi kaikkialla maailmassa. inä, Kristus, kirkkauden kuningas, Isän ikuinen Poika, et kaihtanut Neitsyen kohtua, kun tulit vapahtamaan ihmisen. Kukistettuasi kuoleman vallan sinä avasit uskoville taivasten valtakunnan. inä istut Jumalan oikealla puolella, Isän kirkkaudessa. Uskomme, että kerran tulet takaisin tuomarina. 442

10 Tule auttamaan palvelijoitasi, jotka lunastit kalliilla verelläsi. Vie meidät pyhiesi joukkoon ikuiseen kirkkauteesi. Pelasta kansasi, Herra, ja siunaa omiasi, kaitse ja kanna heitä nyt ja aina. Joka päivä me kiitämme sinua ja ylistämme nimeäsi ikuisesti. Varjele, Herra, meidät armossasi tänä päivänä kaikelta synniltä. rmahda meitä, Herra, armahda meitä. inun laupeutesi olkoon yllämme, kun me panemme toivomme sinuun. inuun, Herra, me turvaamme. Älä milloinkaan hylkää meitä. Te Deum -hymnin sävelmä å å å å å å å åå åå å å i - nu - a, Ju - ma - la, me y - lis - täm - me, å å å å å å å åå å åå å si - nu - a, Her - ra, me kun - ni - oi - tam - me. å å å å å å åå å i - nu - a, i - kuis - ta I - sää, å å å å åå å åå å ku - mar - taa ko - ko maa - il - ma. å å å å å åå åå å i - nul - le kaik - ki en - ke - lit, å å å å å å å åå ååå å si - nul - le tai - vaat ja kaik - ki val - lat, å å å å å å å åå åå å si - nul - le ke - ru - bit ja se - ra - fit å å å å åå ååå å lau - la - vat lak - kaa - mat - ta: 443

11 åå å åå åå å åå å å å å åå "Py - hä, py - hä, py - hä å å å å åå å åå å Ju - ma - la, Her - ra e - ba - ot. å å å å å åå å Tai - vas ja maa on täyn - nä å å å å å åå å åå å si - nun kun - ni - a - si suu - ruut - ta." å å å å å å åå åå å - nu a kiit tä - a - - ti å å å å å å å ååå å py - hä a - pos - to - li - en kuo - ro, å å å å å å åå åå å kirk - kai - na lois - ta - vat pro - fee - tat å å å å å å å å åå ååå å ja mart - tyy - ri - en sä - tei - le - vä jouk - ko. å å å å å å å å ååå åå i - nu - a, kaik - ki - val - ti - as I - sä, å å å å å å å å ååå å si - nu - a, I - sän ai - no - a Poi - ka, å å å å åå ååå åå si - nu - a, Py - hä Hen - ki, å å å å å å å å å å å å åå ååååååå y - lis - tää py - hä seu - ra - kun - ta - si kaik - ki - al - la maa - il - mas - sa. å å å å å å å å å å i - nä, Kris - tus, kirk - kau - den ku - nin - gas, 444

12 å å å å å å å I - sän i - kui - nen Poi - ka, å å å å å å å å åå å et kaih - ta - nut Neit - sy - en koh - tu - a, å å å å å å åå å å å kun tu - lit va - pah - ta - maan ih - mi - sen. å å å å å å å å å ååå å Ku - kis - tet - tu - a - si kuo - le - man val - lan å å å å å å å å å å å å å åå å å si - nä a - va - sit us - ko - vil - le tai - vas - ten val - ta - kun - nan. å å å å å å å å å å å å åå å i - nä is - tut Ju - ma - lan oi - ke - al - la puo - lel - la, å å å å å å I - sän kirk - kau - des - sa. å å å å å ååå å Us - kom - me, et - tä ker - ran å å å å å å åå å å tu - let ta - kai - sin tuo - ma - ri - na. å å å å å å å å å åå å Tu - le aut - ta - maan pal - ve - li - joi - ta - si, å å å å å å å å å åå å å jot - ka lu - nas - tit kal - liil - la ve - rel - lä - si. å å å å å å å åå å Vie mei - dät py - hi - e - si jouk - koon å å å å å ååå å i - kui - seen kirk - kau - tee - si. 445

13 å å å å å å åå å Pe - las - ta kan - sa - si, Her - ra, å å å å åå ååå å ja siu - naa o - mi - a - si, å å å å å åå å å å ååå å kait - se ja kan - na hei - tä nyt ja ai - na. å å å å å å å å å åå å Jo - ka päi - vä me kii - täm - me si - nu - a å å å å å å å å å å åå å å ja y - lis - täm - me ni - me - ä - si i - kui - ses - ti. å å å å å å å å å ååå å Var - je - le, Her - ra, mei - dät ar - mos sa - si å å å å å å å å å å å tä - nä päi - vä - nä kai - kel - ta syn - nil - tä. å å å å å ååå å å å å å å r - mah - da mei - tä, Her - ra, ar - mah - da mei - tä. å å å å å å å å å åå å i - nun lau - peu - te - si ol - koon yl - läm - me, å å å å å å å å å å kun me pa - nem - me toi - vom - me si - nuun. å å å å åå å ååå åå åå åå i - nuun, Her - ra, me tur - vaam - me. å åå å å åå å åå ååååå å Ä - lä mil - loin - kaan hyl kää mei - tä. Marian kiitoslaulu (Magnificat) Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 803. Marian kiitoslaulua käytetään iltarukouksessa. 446

14 ntifoni å å å å å å åå å Kris - tus - ta, Va - pah - ta - jaam - me å å å å å å åå å å ja i - an - kaik - kis - ta Ju - ma - laa, å å å å å å å å å å årå åå ååå Ma - ri - an poi - kaa, me y - lis - täm - me i - kui - ses - ti. Kiitoslaulu å å Mi nun ( + ) å å å å å å å sieluni ylistää Her - ran suu - ruut - ta, å å mi nun henkeni riemuitsee Jumalasta, Vapahtajas - ta - ni, sillä hän on luonut katseensa vähäiseen å å å å å å å pal - ve - li - jaan - sa. å å Täst e - des kaikki sukupolvet ylistävät minua autu - aak - si, sillä Voimallinen on tehnyt minulle suu - ri - a å å Hä nen nimensä on å å py - hä, polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa å å å å å å te - ko - ja. å å å å å å å niille, jotka hän - tä å å å Hä nen kätensä on tehnyt mahtavia te - ko - ja, pel - kää - vät. å å å å hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sy - dä - mes - sään. 447

15 å å å å Hän on syössyt vallanpitäjät istui - mil - taan å å å å å ja korot - ta - nut å å al - hai - set. å å Näl käi - set hän on ruokkinut runsain mää - rin, å å å å mutta rikkaat hän on lähettänyt pois tyh - jin kä - sin. å å å å Hän on pitänyt huolen Israelista, palveli - jas - taan, å å å å å å hän on muis - ta - nut kan - saan - sa å å ja o - soittanut laupeutensa brahamille å å ja hänen jälkeläisilleen, ajasta ai - kaan, å å å å å niin kuin hän on isil - lem - me lu - van - nut. å å å å å å å å å å å Kun ni - a Isälle ja Po - jal - le ja Py - häl - le Hen - gel - le, ntifoni å å niin kuin oli alussa, nyt on ja å å ai - na, å å å å å iankaikkisesta ian - kaik - ki - seen. a - men. 448

16 imeonin kiitoslaulu (Nunc dimittis) Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 804. imeonin kiitoslaulua käytetään kompletoriossa. ntifoni å å å å å åå å å å å å å uo - je - le mei - tä, Her - ra, val - vo - es - sam - me, å å å å å å å å var - je - le nuk - ku - es - sam - me, å å å å å å Qå å å å å niin et - tä val - vom - me Kris - tuk - sen kans - sa å å å å å å åå å å ja voim - me le - vä - tä tur - vas - sa. Kiitoslaulu å å å å å å + Her - ra, ( ) nyt sinä annat palvelijasi rauhas - sa läh - te - ä, å åå å å å niin kuin o - let lu - van - nut. å å å å å å Mi - nun silmäni ovat nähneet sinun pe - las - tuk - se - si, å åå å å jonka olet kaikille kansoille val - mis - ta - nut: å å å å å å va - lon, joka koittaa paka - na - kan - soil - le, å åå å å kirkkauden, joka loistaa Israelille, kan - sal - le - si. 449

17 å å å å å å å åå å å å Kun - ni - a Isälle ja Po - jal - le ja Py - häl - le Hen - gel - le, å å å å å niin kuin oli alussa, nyt on ja ai - na, å åå å å ntifoni iankaikkisesta iankaik - ki - seen. a - men. 450

18 silaulajan sävelmä esirukoukseen ävelmää voidaan käyttää rukousjakson litaniatyyppisessä esirukouksessa. Jos rukouspyyntö on kaksiosainen, jätetään sulkeissa oleva sävelmän osa pois. Tekstin sovittamisesta sävelmään on esimerkkinä aamurukouksen esirukous. esilaulajan sävelmä: 1. å åå ( ) 2. ( ) 3. ( ) å å åå å å å ( åå ) esimerkki: å å å å Jumala, me kiitämme sinua tästä uudes - ta päi - väs - tä. å å å å nna Kristuksen ylösnousemuksen valaista e - lä - määm - me. å å å å å å å Her - ra, ar - mah - da mei - tä. nna valosi lois - taa å å å å kai - kil - le, å å å å å jotka elävät pimeydessä ja kuo - le - man var - jos - sa. å å å å å å å Kris - tus, ar - mah - da mei - tä. nna Pyhän Hengen kantaa meissä tä - nään å å å å iloa, rakkautta ja kärsi - väl - li - syyt - tä. å å å å he - del - mää: å å å å å å å Her - ra, ar - mah - da mei - tä. 451

19 Päivän rukouksen sävelmä ävelmää voidaan käyttää rukousjaksoon kuuluvassa päivän rukouksessa. nsimmäistä kadenssia käytetään rukouksen puhutteluosan lopussa, toista keskiosan päätteeksi ja kolmatta rukouksen lopussa. Päätöksessä (esim. Kuule meitä ) käytetään jälleen ensimmäistä kadenssia. simerkkinä tekstin sovittamisesta sävelmään on maanantain aamurukous (s. 293). rukouksen sävelmä: ( ) ( ) 3. ( å å å ) å å å å å å å å ( å) å esimerkki: Herra Jumala, taivaallinen Isä. å å inä loit päivän valon hallitsemaan pime - yt - tä. å å å å å uta meitä ottamaan vastaan hy - vät lah - ja - si, å å å å å jakamaan rakkauttasi keskenämme ja vaeltamaan va - lon lap - si - na. å å Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen täh - den. 452

20 Isä meidän -rukouksen sävelmät Isä meidän -rukouksen sävelmät on tarkoitettu ensisijaisesti rukoushetkiin, mutta niitä voidaan käyttää myös muissa jumalanpalveluksissa. ävelmä 1 Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 805a. å å å I sä meidän, joka o - let å Py hi - tetty olkoon si - nun å å å å å tai - vais - sa. å å å å å ni - me - si. å å å å å Tulkoon sinun val - ta - kun - ta - si. å å å å å Tapahtukoon si - nun tah - to - si, å å å å å å å å å myös maan pääl - lä niin kuin tai - vaas - sa. å å å å å å å n na meille tänä päivänä meidän jokapäi - väi - nen lei - päm - me. å å å Ja an - na meille meidän syn - tim - me å niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä å å å å å Äläkä saata mei - tä kiu - sauk - seen, å å å å å å å å å å å å å vaan pääs - tä mei - dät pa - has - ta. an - teek - si, å å å å å vas - taan rik - ko - neet. 453

21 å å å å illä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikki - ses - ti. a - men. 454

22 ävelmä 2 Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 805b. å å å å I sä meidän, joka olet tai - vais - sa. å å å å å Pyhitetty olkoon si - nun ni - me - si. å å Tulkoon sinun valtakun - ta - si. å å å å å Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin tai - vaas - sa. å å å å n na meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen lei - päm - me. å å å å å Ja an - na meille meidän syntimme an - teek - si, å å å å å niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vas - taan rik - ko - neet. å å å å å å å Ä lä - kä saata meitä kiu - sauk - seen, vaan päästä meidät pa - has - ta. å å å å illä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikki - ses - ti. a - men. 455

23 Valon hymni Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 755b. å å å å å å åå å å å 1. Oi, i - lon läh - de ja au - rin - kom - me, å å å å å å Qå å å sä - tei - ly tai - vai - sen kirk - kau - den. å å å å å å å å åå å Her - ram - me Kris - tus, näin meil - le lois - tat å å å å å å å å å va - lo - a Luo - jam - me i - kui - sen. 2. Pois päivä laskee, vaan iltaan syttyy kirkkaus päivääkin kirkkaampi. Me kumarramme maan, taivaan Luojaa, Poikaa ja Henkeä iäti. 3. Jumalan Poika, myös luomakunta sinua kaikkineen ylistää. Toivoon sen suljet, se kiittää siitä valossa kantaen elämää. 456

Iltarukouksen edellä voi olla Valon rukous (s. 91). Tällöin palvelus jatkuu raamatunluvulla (kohta 4).

Iltarukouksen edellä voi olla Valon rukous (s. 91). Tällöin palvelus jatkuu raamatunluvulla (kohta 4). Iltarukous (Vesper) Iltarukouksen edellä voi olla Valon rukous (s. 91). Tällöin palvelus jatkuu raamatunluvulla (kohta 4). 1. Johdanto Johdannon edellä voi olla virsi, laulu tai soitinmusiikkia. Mikäli

Lisätiedot

Rukous päivän päättyessä eli kompletorio

Rukous päivän päättyessä eli kompletorio Rukous päivän päättyessä eli kompletorio (Completorium) Rukoushetken edellä voi olla Valon rukous (s. 91). Tällöin palvelus jatkuu raamatunluvulla (kohta 5). 1. Johdanto Johdannon edellä voi olla virsi,

Lisätiedot

Psalmin kertosäkeitä

Psalmin kertosäkeitä Psalmin kertosäkeitä Kaste Tämän päivän on Herra tehnyt Ps. 118:24. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 852. Tuomo Nikkola 2001 Tä - män päi - vän on Her - ra teh - nyt, i - loit - kaa ja rie - muit

Lisätiedot

Ehtoollisrukous (Eukaristinen rukous)

Ehtoollisrukous (Eukaristinen rukous) Ehtoollisrukous (Eukaristinen rukous) Prefaatio Prefaation alku å L To tisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaik - ki - al - la, å å py hä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaik -

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

P/E Meidän auttajamme on Her - ra,

P/E Meidän auttajamme on Her - ra, Rukoushetken rakenne noudattaa pienen rukoushetken kaavaa. Rakennetta voidaan käyttää soveltaen. Rukoushetken johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. Rukoushetken laulettavaksi merkityt

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

E Kunnia Isälle ja Po - jal - le ja Pyhälle Hen - gel - le, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aa - men. Hal - le - lu - ja.

E Kunnia Isälle ja Po - jal - le ja Pyhälle Hen - gel - le, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aa - men. Hal - le - lu - ja. amurukous (Laudes) 1. Johdanto Johdannon edellä voi olla virsi, laulu tai soitinmusiikkia. Halleluja jätetään pois paastonaikana tuhkakeskiviikosta lähtien. Pieni kunnia jätetään pois paastonaikana 5.

Lisätiedot

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LSTN VIRSI UUSI ILO MSSUUN! ineistoa 1. adventin perhemessuun oosianna! uta meitä m # # # c # # # # # # m/ D/F oo si an na! Kan san jou kon kans sa käymme F 4 F Þ m / Þ huu ta maan.

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä. Aamen. Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

JUMALANSYNNYTTÄJÄN KIITOSVIRSI Kaikilla kahdeksalla ekhoksella (Jakeet resitoidaan improvisoiden ekhoksen perussävelellä) Säv./sov.

JUMALANSYNNYTTÄJÄN KIITOSVIRSI Kaikilla kahdeksalla ekhoksella (Jakeet resitoidaan improvisoiden ekhoksen perussävelellä) Säv./sov. JUMALANSYNNYTTÄJÄN KIITOSVIRSI Kaikilla kahdeksalla ekhoksella (Jakeet resitoidaan improvisoiden ekhoksen perussävelellä) Säv./sov. Jaakko Olkinuora 1. ekhos Me y lis tämme Si nu a jo ka o let ke ru be

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Gregoriaanisen tyylin mukaiset psalmisävelmät

Gregoriaanisen tyylin mukaiset psalmisävelmät Musiikkia psalmeihin Gregoriaanisen tyylin mukaiset psalmisävelmät Psalmisävelmät ovat kaksiosaisia psalminjakeiden rakenteen mukaisesti (esisäe, jälkisäe). Psalmiteksti sovitetaan sävelmään siten, että

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Jumalanpalvelusten kaavat

Jumalanpalvelusten kaavat Jumalanpalvelusten kaavat Jumalanpalvelukset Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus on seurakunnan elämän keskus. unnuntain, Herran päivän, jumalanpalveluksena se on viikoittainen

Lisätiedot

D. Koulua aloitettaessa

D. Koulua aloitettaessa D. Koulua aloitettaessa Kouluun lähtevien siunaaminen voidaan toimittaa keväällä tai syksyllä juuri ennen koulun alkamista. iunaamisen toimittaa pappi tai muu seurakunnan työntekijä. Kouluun lähtevien

Lisätiedot

7/ 12.10.07 Euhologion / Kaste Rukoukset neljäntenäkymmenentenä päivänä lapsen syntymän jälkeen

7/ 12.10.07 Euhologion / Kaste Rukoukset neljäntenäkymmenentenä päivänä lapsen syntymän jälkeen 7/ 12.10.07 Euhologion / Kaste Rukoukset neljäntenäkymmenentenä päivänä lapsen syntymän jälkeen www.ortodoksi.net Euhologion / Kaste Rukoukset neljäntenäkymmenentenä päivänä lapsen syntymän jälkeen 40.

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Neitsyt Marian syntymä 8. syyskuuta

Neitsyt Marian syntymä 8. syyskuuta Neitsyt Marian syntymä 8. syyskuuta Jarmo Huttu 2015 Neitsyt Marian syntymä 8. syyskuuta Avuksihuutopsalmi (Ps. 141, LXX) 6. stikiirasävelmä Herra, minä huudan sinua, kuule mi nu a. Kuule minua, oi Her

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Ensimmäinen sävelmäsarja

Ensimmäinen sävelmäsarja Ensimmäinen sävelmäsarja 318 I Johdanto 1. Alkuvirsi Virren sijasta voidaan käyttää psalmia, kuorolaulua tai soitinmusiikkia. Psalmissa on suositeltavaa käyttää kertosäkeistä toteutustapaa (ks. päivän

Lisätiedot

Gregoriaanisen tyylin mukaiset psalmisävelmät

Gregoriaanisen tyylin mukaiset psalmisävelmät Musiikkia psalmeihin Gregoriaanisen tyylin mukaiset psalmisävelmät Psalmisävelmät ovat kaksiosaisia psalminjakeiden rakenteen mukaisesti (esisäe, jälkisäe). Psalmiteksti sovitetaan sävelmään siten, että

Lisätiedot

Petter Ohls. Voitko suojan antaa? laulu ja yhtye

Petter Ohls. Voitko suojan antaa? laulu ja yhtye 23 012 Petter Ohls Voitko suojan antaa? laulu ja yhtye 1997 Copyright by the Composer ll Rights Reserved No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without the

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Luettelo tekstien ja sävelmien tekijöistä

Luettelo tekstien ja sävelmien tekijöistä Luettelo tekstien ja sävelmien tekijöistä Lyhenteet: t teksti s sävelmä Tekstit ja laulut Virsikirjan jumalanpalvelusliite Armahda meitä, Herra Jumalamme 721 Armahda minua, Jumala 796 Armollinen Jumala

Lisätiedot

Lauluja. 1. Ot - saa - ni ja rin - taa - ni ris - tin - merk - ki. Jee - sus, kuo - le - ma - si täh - den

Lauluja. 1. Ot - saa - ni ja rin - taa - ni ris - tin - merk - ki. Jee - sus, kuo - le - ma - si täh - den Lauluja Kaste 1. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 806. Lauletaan virren 492 sävelmällä. Ivar Widéen 1919 Dm C B A Gm Dm 1. Ot - saa - ni ja rin - taa - ni ris - tin - merk - ki A7 Dm F/A Gm C7

Lisätiedot

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy 1 Kokeet Kopiointiehdot Tämän verkkoaineiston muokkaaminen on sallittua. Aineiston tulostaminen, kopiointi, välittäminen tai muu jatkokäyttö sellaisenaan tai muokattuna edellyttää kuitenkin oikeudenomistajan

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

26. LIPUN SIUNAAMINEN

26. LIPUN SIUNAAMINEN 26. LIPUN IUNAAMINEN Pappi siunaa pyydettäessä lipun. Lipun siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muussa sopivassa paikassa. Ennen toimitusta kannetaan kuoriin uomen lippu ja sen jäljessä siunattava

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Perhejumalanpalvelukset

Perhejumalanpalvelukset Perhejumalanpalvelukset 269 Johdantosanat Johdantosanojen alussa puhuttelun jälkeen kerrotaan päivän ja sen jumalanpalveluksen erityisluonteesta. Tämän vapaan osan merkkinä on käytetty seuraavassa kahta

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Ortodoksisen kirjal isuuden julkaisuneuvosto

Ortodoksisen kirjal isuuden julkaisuneuvosto paraklesis PARAKLSIS paraklesis Pienen ja suuren anomuskanonin palvelukset Jumalansynnyttäjälle Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto Sisällys Nuotitetut ja neumitetut tekstit Pieni anomuskanoni

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Läheisen kuoltua. Voidaan käyttää esimerkiksi virttä 249, 383, 384 tai 397.

Läheisen kuoltua. Voidaan käyttää esimerkiksi virttä 249, 383, 384 tai 397. Läheisen kuoltua Rukoushetki läheisen kuoltua (saattohartaus) vietetään omaisten pyynnöstä. Se pidetään potilashuoneessa, sairaalan kappelissa tai kodissa. Rukoushetken johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Neljäs sävelmäsarja 361

Neljäs sävelmäsarja 361 Neljäs sävelmäsarja 361 362 I Johdanto 1. Alkuvirsi Virren sijasta voidaan käyttää psalmia, kuorolaulua tai soitinmusiikkia. Psalmissa on suositeltavaa käyttää kertosäkeistä toteutustapaa (ks. päivän psalmi,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

HAUTAUSMAAN TAI SIUNAUSKAPPELIN VIHKIMINEN

HAUTAUSMAAN TAI SIUNAUSKAPPELIN VIHKIMINEN HAUTAUMAAN TAI IUNAUKAPPELIN VIHKIMINEN 189 Hautausmaan ja/tai siunauskappelin vihkimisen (KJ 17:3) toimittaa piispa tai hänen määräämänsä pappi. 1. Alkuvirsi Virren sijasta voi olla psalmi, kuorolaulu

Lisätiedot

Ensimmäinen veisu Vakiintunut sävelmä, toimittanut Jopi Harri

Ensimmäinen veisu Vakiintunut sävelmä, toimittanut Jopi Harri Runoillut pyhä Johannes Damaskolainen. Ensimmäinen sävelmäjakso. Ensimmäinen veisu Vakiintunut sävelmä, toimittanut Jopi Harri Y - lös-nou - se - mi -sen päi-vä! Ih - mi - set, kir - kas - tu - kaam-me!

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Perinteisen kirkkomusiikin hengessä säveltänyt ja sovittanut. Jopi Harri

Perinteisen kirkkomusiikin hengessä säveltänyt ja sovittanut. Jopi Harri Perinteisen kirkkomusiikin hengessä säveltänyt ja sovittanut Jopi Harri Suomen ortodoksisen arkkipiispakunnan piispainkokous on hyväksynyt tämän teoksen koekäyttöön 18.3.2008. XVII ORTODOKSISTEN KIRKKOLAULUPÄIVIEN

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

B. Kirkkoa rakennettaessa

B. Kirkkoa rakennettaessa B. Kirkkoa rakennettaessa Ennen töiden alkamista tai peruskiveä laskettaessa voidaan kirkon rakennuspaikalla viettää rukoushetki. Kaavaa voidaan käyttää myös seurakunnan muuta toimitilaa rakennettaessa.

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Johdanto. 1. Alkuvirsi. 2. Alkusiunaus. Siunaus. Vuorotervehdys. Siunaus. L I - sän ja + Po - jan ja Py - hän Hen - gen ni - meen.

Johdanto. 1. Alkuvirsi. 2. Alkusiunaus. Siunaus. Vuorotervehdys. Siunaus. L I - sän ja + Po - jan ja Py - hän Hen - gen ni - meen. anajumalanpalvelus anajumalanpalveluksen kaavaa voidaan käyttää sekä sunnuntain tai muun pyhäpäivän pääjumalanpalveluksena että arkipäivän tai erityistilanteiden jumalanpalveluksena (esim. nuorten jumalanpalvelukset,

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Maahan kätkeminen. Rukoushetken johtaja laatii johdantosanat itse tai käyttää seuraavia vaihtoehtoja:

Maahan kätkeminen. Rukoushetken johtaja laatii johdantosanat itse tai käyttää seuraavia vaihtoehtoja: Maahan kätkeminen Kaavaa voidaan käyttää uurnaa tai tuhkaa maahan kätkettäessä tai kun vainaja lasketaan hautaan toisella paikkakunnalla varsinaisen hautaan siunaamisen jo tapahduttua. Rukoushetken johtaa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 3 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0031 Helsinki www.oph.fi/verkkokauppa

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI Päivitetty 26.12.2014 SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän...

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus

Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus Pyhäinpäivän iltajumalanpalveluksessa muistetaan uskossa Kristukseen kuolleita ja erityisesti seurakunnan poisnukkuneita jäseniä sekä rukoillaan heidän puolestaan (ks.

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Toinen sävelmäsarja 333

Toinen sävelmäsarja 333 333 I Johdanto 1. Alkuvirsi Virren sijasta voidaan käyttää psalmia, kuorolaulua tai soitinmusiikkia. Psalmissa on suositeltavaa käyttää kertosäkeistä toteutustapaa (ks. päivän psalmi, kohta 5). Alkumusiikin

Lisätiedot

Halleluja ja kolminaisuustroparit (suuri paasto)

Halleluja ja kolminaisuustroparit (suuri paasto) Halleluja ja kolminaisuustroparit (suuri paasto) Znamnyj rosv 1. SÄVELMÄ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w w Halle lu ja hal le lu ja, hal le lu ja. Kohot ruumiillisin kuvauksin... Kunnia... Kohottakaamme

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot