suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä"

Transkriptio

1 Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" : :- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin välisenä aikana ns. "kaikki mukaan li-kilpailu? jonka tarkoituksena olisi saada mahdollisimman suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä seuraaville pä:itöksilleen~ 1) Kilpailun nimeksi ehdottad. toimikunta "Koko kansan kisat". 2) SuoritusL..jiksi on toimikunta hyviiksynyt ~-ot Gelun, johon kuuluisivat seuraavat lajit : 100 m:n juoksu (naisilla sekä v ja sen jälkeen syntyneillä pojilla 60 m~n juoksu). pituushyppy j a kuulantyöntö. Tulosrajavaatimuksia ei aseteta e 3) Kilpailua vc:.rten on pä.ätetty r yhtyj. valmistuttama.an rintamerhl{iä, jota oyytäisiin ottelun suorittaneille mk:n 25:~ hinnasta, josta seura t saisivat myyntipalkkiona mk 5 : - kappale elta. T oi mil~unta esittää, että me rhlciä tilattaisiin kplo n- 4) Kilpailun j ärjestämisestä otetaan yhteys kaikkiin työväen poliittisiin j ärj estöihin, SAK:n ka utto.. kaikkiin a mmattiosastoihin, joiden kautta ta :.~ s liike- j a teollisuuslaitoksiin. 5) Kilpailun yhte ~~ dess ä pyritään järjestämään pitä jien välinen kilpailu, josta parh~immi ll e kunnille j aettaisiin palkinnot käytettäväksi palkintoina esim. koulujenvälisissä kilpailuissao 6) Kilpailua hoitamo.an olisi palkattava 1.6. lähtien toiminnanjohtaja. 7) Toimiln.m ~ a on l ast inut kilpn ilulle seuraavan talous arvion: M eno t : - palkat :- ukä painatus- ja ma inoskulut : - - postituskulut :- - palkinnot 75., 000:- - merkkien va l mistus, kplo ~ 7/ :- I - seurojen osuus merkkien myyn Tulot: - sekalaisia kuluja m k nistä 250~000:- ======~~=========== - merkkien myynni s t ä, kpl å 25/- m k =====-= = :-============:.::: r n- e- n lu- 9.t J.t

2 Oikaisu 30-v.juhlatoimikunnan kutsuvieraita koskevaan luetteloono 2. Aatteelliset järje.töt: Poistetaan Nuor"Gen Talkoot ja Työväen Akatemian Toveri- Poistetaan Suomen Urheilu-Paini-Nyrkkeily-Suunnist211is a~~~v~~~,gto-poikaurheilu-uima-pesäpallo-kanootti-luistelu-koripallo Käsipallo-Moottori-Hiihto-Verkkopallo-JäZi.kieklw- ja Shakkilii tto sekä Svenska Finlands Idrottsförbund. 4. Taloudelliset järj3stöt, Poistetaan Pohjoismaiden Yhdyspankki, Kansnllis-Os.Jke Pankki, Kaleva Salminen Oy, Suomen Gummitehdas Oy, AElltose n Kenkätehdas Oy, Fredriksson'in Lakkitehdas, Työma.1huolto. 5. Yksityiset: Poistetaan V. Isola, KtA. Fagerholm (on hallituksen luettelossa), Toimi Tanner (nimi kirjoitettu kahdesti), Lilli Pesonen (nimi on mainittu Lilli Laineena ), Jussi Raitio s Vilho HOl:kanen, SelLla Nieminen, J. Etholen (nimi kirjoitettu kahdesti), Bjrönströl?1, Th., Suomen Punainen Risti, T:ri Snellman, T:ri Miesmäki, Olavi Lindblom, Lauri Kantola, Anton Aito, Opetusministeriön Nuorisotyölauta _~1li1t a, Vieno Hamara, Onni To ivonen. 6. Aikaisempia jaostojen jäseniä: Poistetaan 1l~ri Vihavainen (kuollut), Lauri Kompa (nykyinen jaoston jäsen), Hilda Haulimäki, A. Leinonen (nimi kir j oi":;ettu kelhdesti). ~. Liiton entisiä toimihenkilöitä: Poistetaan J. Klami (nimi kirjoitettu kahdesti), Onni Hnini (nimi kirjoitettu kahdesti). Luetteloon lisätään g Armi Sulonen, Pentti Lahti ja kaikl';:i tähän mennessä TULn ansiomerkin saaneet. ä r n- e- n luat llt

3 Kutsuvieraat liiton 30-v.juhlaan ~ Julkiset laitokset: Eduskw1nan puhemies Eduskunta Hallitus ~/ /J Diplomaattikunta I ~, Helsingin kaup in Valtuusto \ I. ~L.. Helsingin kaupungin Hallitus ~ J RautLtiehallitus t.~. Posti- ja lennätirihalli tus ~~ Kouluhallitus /~ Uudenmcan läänin Maaherra Poli1sikomentaja ~'. P.:llopäällikki:S 1., 0. 0"...\_ r:, I ~~,... Puolustusvoimain ylipäällikkö ~... Helsingin kaupungin suomenkielisten kansakoulujen johtokunta II II ruotsin.lcielisten II 11 Aatteelliset järjestöt: Suomen SosiGlidemokrc::attinen Puolue Suomen Kommunistinen Puolue SuoHell K.'lnsan Demokraattinen Liitto Sosi:11idemokraattinen Yhtenäisyys puolue Sosialidemokraattinen Naisliitto Suome~ Naisten Demokr a~ ttine n liitto Työläisnuorisoliitto Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto Nuoret Kotkat Päivän ITuoret DemokrQ ~ t t iset Pioneerit Sosi31id8mokrQattine ~ R ~ ittiusliitto Työväen Sivistysliitto Työväen Matkailuliitto Työväen Lusiikkiliitto 'fyöväen Fäyttämöiden liitto Työväenopistojen liitto Työväen Shakkiliitto Finlands Svenska Arbetarförbund Työväen ~ sperantoliitto Suomen 'l.mmattiyhdistysten Keskusliitto.slintnrviketyöläisten liitto Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan liitto J olometallityöntekijäin liitto Kirjatyöntekijäin liitto Kuljetustyöntekijäin liitto Kunn2n"liyöntekijäin liitto KQGomat eollisuustyöväen liitto Lasi- j a Posliinityöväen liitto Liiketyöntekijäin liitto M~a - j a Metsätyöväen liitto MGrimies-Unibni Me t 2llityöväen liitto Muur nricn liitto Na hkc.-, J a l kine- j a Kumityöväen liitto 2aperiteollisuustyöntekijäin liitto Rakennustyölä i s ten liitto Rcut2tieläisten liitt o PUu"Gyöväen liitto 8 o s i2 lidemoy~ aa ttine n Sanoma lehtimiesliitto Pienviljelijäin liitto Hel singi n Työväenyhdistys Työläisliitto Vlctetustyölä i s t en liitto Ve"c urimi e syhd ist ys Luotsi- j a Ma j nklc}illi eslii t t o K~n Gak ouluj en liiesopet t a j nin yhdistys Metsä"calousammattili i tto M ielis a ir nq nhoit a j 2 i~ liitt o Muusikkojen liitto PO ~3"i;i r1ieslii tto S uke l :~.:1 j a in liitto Tullimiesliitto Vankilevirknilijain liitto Poliisien liitto Valtion Vahtimestariyhdistys Pn2 sivuorenkntu 3 Knisaniomenkatu f7j, "~"~ Paa sivuorenkatu 5 Paasivuorenkatu 3 Paasivuorenkatu 3 Yr jönkatu 31 Yrjönkc.tu 31 Kaikukatu 2 pgasivuorenkntu 3 Tampere, ~ yöväo nt o. lo ~hkonk ~ tu 17 h 219 Pc.2 sivuorenk:t tu 5 - II # - Turku Kir j a työnte ki j ä i nl>:a "ii u Pa:l s i vuor e l'1..ka t u 5 - II - Tampere, Työväen"lialo P... :;.sivuorenka t u 5 Unioninkatu 32 Pnasivuorenkatu 5 SAK P:l2si vuorenkatu 5 II - il - - II - Tampere, T y ö v ä e n " ~a lo Pa.1 s i vuor e nka tu 5 Sturenkatu 27 Paasivuorenka tu 5 Pn3sivuor enkatu 3 Ka i kukatu 2 C Paa s i vuorenkat u 5 llk- 9. r- n- e- Cl luat.l.t r-

4 Suomi-Neuvostoliitto-Seura ~4A..~ --:.. ((>v."...(. ""'".. Suomnlctis-A.merikkalainan.. Seura S,~.,_" _ lä-~ Suomn l3.is-engh~ntiloinel1 Seura Suomol~is-Ruotsalainen Seura Suomalais-T::mskalainan"Seura Suomnlais-R~nskalainen Seura Norden-Yhdistys Helsinki-Seura Nuorten Talkoot Helsingin k"upungin Urheilu- jo Ratkeilylautakunta Raittiusyhdistys Koitto Suomen Sanomclahtimiesliitto Työväen Akatemia r- n - iv I W,.Ö.å9R A~Eet9Rl1aR i'9'1opikwltq d~ - ~ 'VI Kristillinen Työv 2.enliitto ~Urhe1lujärjestöt: Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto (SVUL) Suomen Urheellulii tto (0 - I Suome~l 2ainilii tt 0 Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Suunnistamisliitto Suomon Voimisteluliitto Suolilen Painonnost olii tto " Suomen Poikaurheiluliitto Suomen Uimaliitto Suomen Pesäpalloliitto Suomen Palloliitto Suomen Kanoottiliitto Suomen Luisteluliitto Suomen Koripalloliitto Suomen Käsipnlloliitto Suomen Pyöräilyliitto Suomen Moottoriliitto Suomen Hiihtåliitto Suomen Verkkopalloliitto Suomen Jääkiekkoliitto ~ g~emen 8fiakkilil~ Finlcnds Svenska Ce'n-crul Idrdtsförbund Finlunds Svenska Kvinnogymn"ostikförbund Fi.:.1l211ds Svensk:l Idrot-tsförbund Suome ~1. Kuuromykkien Urheilulii t OGO Suomen Naist en Liikuntaknsv2tusliitto Vc::ltion Urheilula ut2kunta Stadion Säätiön Hallitus Suomen Urheiluopisto Urheilumuseo Simonkatu 12 Korkeavuorenkatu 30 Simonkatu 12 4, Taloudelliset järjestöt :, Kulrn.-Gusosuuskuntien Keskusliitto r.y. ~leinen Osuuskauppaliitto Osuustl1..J.clmkauppa r.1. Suomen Osuuskauppojen Ke skuskunta r.l. OSl"'.u.sliike El anto r.l. ~r K:lns.J-yhtiö " Kustannus Oy. Kansanvalta ~ Yhteismainos Oy. ~ Vakuutusyhtiö Turva tl Urheilutarpeita Oy. O? I SLlOIilen Pankki " t Työväen Säästöp2Lnkki,. t Pohjoismnide n YhdYSpankk ICansallis-Os.:: ke -Pankki J f Veil:lm ustoimi s"t o Oy. J? ~llo- P8. i t a Oy. t: Suomen l rikoq Oy. Kc l cva S3lminen Oy. Suomen Gummi -Gchda s Oy. Aa l-i;osen Ke njcät ehd as Fredriksson~n Lakkitehdns Koulumatkai.lutoimisto KC::lns8a Mn tltc2toimi s to Lomalii tto. Työm ~2 huoito r.y. Yhdistyne~t Villatetlaa t Oy. Suomen Si:viili- j a Aseve 1 vollisuusinva liidien 1.. ii tt 0 Yleisrad:3.o Mikonkatu 17 Vilhonkatu 21 Häm3cntie 19 Mikonkatu 21 Y..aj,kukatu 2 ämeentie 19 Paasivuorenkatu 3 l1ni-oninkatu 32 Tampere e lsinki II It II II II Tampere Helsinki H:ki - Nokia Tampere Jyväskylä H: ki, Bulevardi 12 II II II II II Mannerhe imin-l;ie 44 II (O n- a lu- 9.t ~t

5 Yksityiset: Eino Pekkala A. Kctra B. A.hola A. Kosonen K" Niininen K. Jokinen E. Tuomi P.. Lehto V.J. Kostiainen V II IsoIn H. Luo-'Gonen Severi Koskinen Helmi Paasonen Helmi Rossi Lydi3 Huhtnmo Irja.. Rainio A. VC\ lk3.ma. Y. Tähtinen U~ n urminen lvi. S:~ lokannel K Siltanen Ie. A. F3gerholm O. Ji'.Jger E. Kn-:;.J. jisto J. ~+:j :~ ma E. K. ICc\lervo ::;lina J ä.äskeläinen J.'a imi Taisto V ~~ inö Lähteinen j '! :~'c ti Leskinen ~ oi mi Tanner Uuno Harjanne Väinö Laherma Yrjö Lehto J. Etholen V. Visa K. Altti Pelli"lGl. 'J: ervo Eikka Mäkinen Lilli Laine Viljo Suomi'nEw Väinö Koivula Väinö Leskinen V. Veinio Onni Viander Siiri Vuorinen Viktor Penttinen Er kki Hurrae Kusti Pietikäinen Ir jö Ahtio A. Liljeros lif. A. ICoht anen F. Lä.hde V. L::-,ckso 1 ll:ili i' 'Linde 11 II. He l enius. J ~ Vuor i mad. J~.. ICo i vist 0 VR J ärving n, R. XOQ ja V. Ves t erinen A. Le inonen Rouv::l I::Iikkola "J:?OUVQ Vilppula J,"t OUV2 Rinne n V Cl He l enius Pi et::lri Salmenoja ICulervo Tuukkanen V. Vuinio Rouva K3ngaS 01[1 Fogeiberg Onn'i Hoini Julius Iaami Aili Ka ukonen Väinö Pahlsten Lilli Pe sonen Osk"".ri Reinikninen, pää johtaja Artturi S2crimaa, Konttoripäällikkö Joutseno, Sähkö Voi kkaustoimisto Rakennuslii t ~ 0 Annankatu 18 Humalistonkatu 19 Lääkintähallitus (KK) tilintarkast Qjll ä r n- e-... a iuat ::tt

6 Matti Kallinen Kartrlo Soinio Jussi Tossav~inen l\.'f2 ija Vanrmuala Os kari Rikkilä, johtaja V ~ inö Pesola, säveltäjä Jussi Red tio, toimitta ja Vilho Hokkanen, toimittaja Se l nm Nimeinen T oi ~i Tanner, johtaja TUQllDnen, V, apulaisliikennepää llikkö J. Etholen Loimu, konttoripäällikkö Berg, ins. Björnström, Th., t a ito Suomen Punainen Risti Snellman, tohtori Mi esmäki, tohtori Sylvia Lehtor2nta Olavi Lindblom, j ärjestösihte eri Kantola 9 vclistusohj23 j a Ope t usministeriön Uuorisotyöl aut nkunta Arvo Kos l::i m.:t2 Kaarlo Vnl k c; mn Anto Aito Vi eno H.:::mara Onni Toivonen, Os astopäällikkö He i nämies, M., kaupunkioscston pää llikkö U~ R. Söderholm, Tekstiiliosaston pä ~ llikkö Re i no Lanksonen, j nlkinoosaston päällikkö Kas ki & Salonen fj!eho Kir j.1 pa ino G''6: Aikaisemp i a jaostojcn j äseniä: Vihtori Harjunen O. AlI.l anko Unto Anlto Te ~.1ulli Kalle Luoma Bryno Helme O. Lehtonen Toivo Hervnla Olli Louhimo Emil I sola V. Pchlsten J. Suokas 'ra uno Pe ltonen Arvi Tuhkunen V. Kasurinen Toivo Gerdt Ilmari Vihav.:::: i nen P,:wvo Vuario G. Viks t r öm Edvi n Si mula O. Va l pas Vil j 0 Vuorinen Väi nö Honkcni emi A. Päi värinta Väinö Var e l.fus Aarne Koski nen Lu u.ri Nyström Kalle ' Ho.ul i mä!c i Jnl mar Ojala '~J 8 ur i Kompa v\> Kasur inen V.. Sili us Arttur Ahl R8. uha Ruohonen Vi isu Sa lovaar a El i s o Aht a j a Lyyli Pirhonen liii.:7.rtt8 Alanko Hi l da Haulimäki Terttu Sal minen Isa Kallio AIli SalomQa Elsa - Ki rsti Kos t iainen Hilklw Suot Q18 Viiri Ni emi ( 1m:) Paasivuorenkatu 2 D Pori Kapteeninkatu 11 Rnutatiehallitus, Vilho n k~ 13 Käpylä, Untamontie 4 C Suomen Gummitchda s Oy. Nokia " II KK: n Ma inoskeskukseu joh'i:;a j a Annankatu 16 Suomen Punainen Risti Lääkintähuol lon j ärjest ä j ä SAK Työpaikk.::::urheil un muvottel: SAI{ P ä.,~ skylänrinne 6 A Knnsanhuoltoministeriö ä r n- s- a luat

7 A.1.:me Kalervo Siiri Lahtinen Hilja Rautalap~i A.. Leinonen Erkkilän Kukkatehdas, Oiva Hurme, I:ino Kivistö. 1~.Ji~rilcunnat : Helsinki Häme Knrj~la Keski-Suomi Kuo;>io Kyuenlnnkso Lop:yi Oulu Pohjanm.~n Snim.J.3 Satakunta ~~mpe re Uusimaa Varsill3is-Suomi Helsingin pi1rikunnnsta: O. Järvelä A. Arenius o. Gr:lhn O. }!yman M. R:Jn~~n n.. f illy J:lli Kahila. V. A.ir<J.lcsinen L Laiho S. I\. l ~ va :<:. ' ~ijälä V. R. Ketonummi :\.. Aaltonen O. ~'li chelsson p. Oja-aho 8~ Liito~ entisiä toimiherucilöitä: J. ::lnmi E. IC.:mkinen A. Ka ukonen Onni Haini J. Siivola ~. lt'ykyiset j ::l.ostojen jäsenet. ~ 0 0 Nyk-,yisct toimihenkilöt: A.htio, Helvi Hickman, Ulla-Brita Helenius, 311en Huttunen, Leo Hu t;-gunen, Unto Jokinen, Reino Järvlfmen, Toivo icarhu, Eeva Ka llio,orvokki IC:rikko, Paavo Karttu, Art'curi Kasvio, Taisto Komula inen, Ma ire Kuusela, Veikko Lahtinen, ~.'[eri Lindström, Helvi Hartin, Pekka IIikalunas, Romua ld Mononen, Eino Iont onen, Sakari ~i1ust onen, Toivo Määttä,Toivo l'tenonen, Esko lhemerucari, Urho Nurm1~ ' Anna-Liisa Nygren, Helge Paakki, Sinikka Peuhkuri, Veikko Piispa, Laila Rajala-Rinne, Greta ukä r n- 9 - Cl l.uat.lt

8 Rantanen, 3ino Reini,!\.arne Salmi, Pentti Salo p Olli Sal'Onen, Toivo Sandberg, Helena Savolainen, Toini Tirkkonen, Risto Turunen, :::;va Virkki, Raili ~ iuokko, Eino A. Åberg, Maj -Lie Kyl~känen, Joonas Te len, Toivo 11:. Liittotoimikunta" ':;2.) Tietotoimistot ja Sanomalehdet: S~omen. ~ietotoimisto Työvaen '-'Sariomalehtien Tietotoiw,isto Demokraattinen LehtipJlvelu.- Helsingin Sanomat H~vudstadsbladet Sosi~lidemokr a atti Vap2B S3na Työkansan Sanomat Maakansa Kauppalehti Kuluttajain lehti Palkkatyöläinen Urheilu Suomen Urheilulehti Sport Pressen Terä -:Cyöläisnuori 0 l'tyt tid Svenska Dem Nya Pressen ~~~~I~Ca~v~~~tT l ~ettn~ ~;-'~ ~~ r ~~ ~~ ~1f~

9 Kokous 13/49-1. Työväen Urheiluliitto r. y :n liittotoimikunnan liiton toimistossa toukokuun 19 pnä 1949 pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t y s 1 i s ta Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaol o ja kokouksen päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja Painijoukkue Istanbuliin. Suomen Painikomitea on valinnut EM- vapaapainikilpailuihi n seuraavan joukkueen: N. Turkkila, 1. Ruikka TUL ja L. Viitala, P. Pihlajamäki SPL. Joukkueen johtaja A. Himberg ja tuomarina M. Haajanen (TUL). Haajasen valinnan suhteen oli painijaostossa erimielisyyksiä vähemmistön kannattaessa tuomariksi P. Koposta, valitsijamiesten asettuessa myös Haajasen kannalle. Käsiteltyään ko e kysymyksen asettui UTT jaoston päätöksen kannalle. UTTn puheenjohtaja Kivi olisi toivonut, että tuomariksi matkalle olisi lähetetty P. Koponen. r... atkan rahoittamiseksi on opetusministeriö myöntänyt mk : Liitto- ottelu FSGT:n kanssa. Nyrkkeily jaosto pyytää lupaa saada ryhtyä neuvotteluihin nyrkkei lyl iitto- ottelun aikaansaamiseksi FSGT: n kanssa. Ottel u olisi tarkoitus järjestää kuluvan vuoden lopulla. UTT esi ttää jaost on aloitteen hyväksyttäväksi ehdolla, että Ranskan joukkue saadaan tänne ensin ja vastaviera ilu s en j ä l keen Sokol-liiton tarjouksia. Sokol-li i tto on t arjonnut kilpailijain vaihtoa jalkapal l oi l ussa, nyrkkeilyssä, painissa, uinnissa, yleisurheilussa ja voimistelussa. Lisäksi on liitto pyytänyt naisjoukkuetta näytösmatkalle Tsekkoslovakiaan. Aikaisemmin on kiireellisyyssyistä hyväksytty jalkapalloilua koskeva esitys. UTT on, käsiteltyään kysymyksessä olevat muut esitykset, päättänyt liittotoimikunnalle esittää, että naisvoimistelujoukkue lähetettäisiin Tsekkoslovakiaan näytösmatkalle ja että vastavierailulie kutsuttaisiin miesjoukkue. Mitä muihin tarjouksiin tulee UT~ esittää, että ne tapahtuisivat seurojen puitteissa, jolloin tulisi kysymykseen esim. 3-4 miehiset ryhmät Urheilunäyttely:u järjestely. Valtiovarainministeriö on myöntänyt markan suuruisen avustuksen urheilunäyttelyn järjestämiseksi Lingiaadien yhteydessä välisenä aikana. Näyttelyn järjestely toimikunta on jo ryhtynyt toimenpiteisiin näyttelymateriaalin hankkimiseksi. Periaatteena on pidetty Juomen urheilun esiintymistä yhtenäisenä. "ralokuvamateriaali kerätään lähinnä 111 liittojuhlan ja Suurkisojen tapal~sista. Lisäksi t ulee kuvia Helsingin olympiakisojen urheilupaikoista, urheiluopistoista jne. räyttelyn suunnittelutyön tekee arkkitehti Teräsvirta. Yäyttelyyn liittyy lisäksi esittely matkailusta ja urheiluteollisuudesta, josta vastaavat alan liikkeet. Urheilua varten on näyttelytilaa varattu n. 50 Näyttelytoimikunnassa on liiton edustajana ollut Eino Rantanen. Järjestelytoimikunnan toimenpiteet hyväksyttäneen ". - Jaostosihteerien työnjako. Käsitellään edellisestä kokouksestä siirtynyt UTT :n esitys jaostosihteerien työnjaosta.

10 Kokous 13/ Rauhantaistelun Keskuskomitea. Mainitunniminen komitea esittää, että TUL val i tsisi edustajansa järjestöön ja myöntäisi sille markan suuruisen avustuksen. Työvaliokunta on käsitellyt asian ja päättänyt, että asia ei anna aihetta toimenpiteisiin.liiton taholta. Valiokunnan jäsen Lennart Kivi oli esityksen hyväksymisen kannalla. Päätetään toimenpiteistä Edustajakokouksia. KK : n edustajakokous pidetään Helsingissä kuluvan toq~okuun pä ivinä. TUL:lle saapunut kutsu kokoukseen. Sosialidemokraattinen Rait tiusl iitto viettää 25- v. juhlaansa Yliopiston pienessä juhl asal issa ensi kesäkuun 12 pnä. Liitoll e saapunut kutsu Lomal iiton liittokokous. Sääntömääräinen lii ttokokous pi detään Heinol assa kesäkuun päivinä. Sääntö j en 5. :n mukaan TUL on oi keutettu l ähettämään kokoukseen yhden edustajan. Päätetään edustajan valitsemisesta ja evästämisestä Laina- anomuksia. Työvali okunta on käsitellyt Kotkan Kirin lainaanomuksen ja päättänyt esittää liittotoimikunnalle, että seuralle myönnettäisiin sen anomaan tarkoitukseen käytettäväksi markan slluruinen laina yhden vuoden maksuajalla. Niinikään valiokunta esittää, että Turun Pallo VeikoilIe myönnettäi siin urheil uvälineiden hankki mista varten markan suurui nen laina yhden vuoden maksuajalla Liit toneuvoston kokous. Si hteeri esi t t ää l i i t totoi mikunnan päätettäväks i seuraavaa: 1) Liit toneuvost on kokouksen puheenjohtajana vuorottelevat lii ton puheenjohtajat, sihteereinä valistusohjaaja Toivo Salonen ja järjestöohjaaja Pekka ~artin. 2) Olisiko juhlavuoden johdosta huomioon otettava joitakin erikoisia toimenpiteitä kokouksen suhteen: Ko koushuoneen jv~la - asu, mahdollinen tarjoilu y. m S. - Onni KassIin Itävaltaan., Itävallasta saapunut kutsu, jossa Onni Kasslinia pyydetään kilpailumatkalle maahan Jaosto ja UTT puoltavat edellytyksellä, että kilpailut ovat UCI:n alaisia. Kutsujat maksavat kulut ja päivärahat Naisten maaottelu Norja - Suomi. SUL :n naisurheilun neuvottelukunta on temlyt aloitteen naisten yleisurheilumaaottelun aikaansaamisesta I\or- '-. jan ja Suomen välillä. Liiton naisyleisurheilujaosto on käsitellyt ehdotuksen ja ilmoittaa olevansa kielteisellä kannalla maaottel uun nähden, pyytäen kuitenkin lupaa saada ryhtyä toimenpiteisiin kansainvälisen kosketuksen aikaansaamiseksi eri maiden naisurheilijain kanssa. UTT yhtyy naisten yleisurheilujaoston kannanottoon ~. - Yleisurheilumaaottelu Italia - Suomi. Itali an Urheiluliitto on Suomen Urheiluliitolle saapuneessa kirjelmässä esittänyt yleisurheilumaaottelun järjestämistä v Roomassa ja v Helsingissä. Yhteistoimintavaliokunta tekee päätöksensä seuraavassa kokouksessao Yleisurheilujaosto puoltaa ottelun järjestämistä. UTT yhtyy jaoston kannanottoon. L- l- a

11 Kokous 13/ Yleisurheiluliitto-ottelu Puola - TUL. Puolan ammattiliittojen keskusneuvosto on kutsunut TULn yleisurheilujoukkueen, johon kuuluisi 25 henkilöä (niistä kolme johtajaa), Puolaan osallistumaan kolmeen kilpailuun 10 päivän aikana. ~uo lalaiset maksavat Puolassa oloaikana joukkueen matkat, asunnon ja ruo 'an.!.ieidän maksettavaksi jäisivät matkakulut Gdanskiin ja takaisin sekä p~ivärahat. Jaosto esittää ratkaistavaksi, voidaanko koe ottelu suorittaa liitto-otteluna, koska tällöin on olemassa mahdollisuus, että Suomen Urheiluliitto ryhtyy järjestämään a dolliset uudet maaottelut liitto-otteluina. Tällaista on ainakin viittailtu yhteistoimintavaliokunnassa olevien edustajien taholta. Yhteistoimintavaliokunta anpäättänyt tutkia mahdollisuuksia ko e ottelun ja siihen myönnettävien lupien järjestämiseksi. UTT:n lausunto: Siinä tapauksessa, että Puolan kanssa suunniteltu liitto-ottelu vaarantaisi maaottelujen järjestänistä, esittää UTT, että ottelu muutettaisiin B-maaottelw{si tai ellei SUL ole tähän halukas, tapahtuisi ottelu ammatillisten järjestöjen nimissä. Suomessa olisi järjestelyssä mukana SAK, varsinaisten käytännöllisten asioiden hoidon jäädessä alan urheilujaostolle '. - Urheilualojen luokittelu. Liittotoimikunnan toimeksiannosta UT ~ esittää liittotoimikunnan vahvistettavaks! urheilualojen luokittelua koskevan ehdotuksen (liite m 1) Pohjoismainen nuorisoleiri. Pohjoismaisen nuorisourheilun yhteistoimintavaliokunnan toimesta järjestetään tänä vuonna leiri Horjassa. ~Llle leirille l ähettää Suomi 20 osanottajaa johtajineen. Liittomme osuus on 7 leiriläistä ja 2 johtajaa. uorisovaliokunta 9.5 pitämässään kokouksessa valitsi seuraavan joukkueen: Johtajiksi Orvokki Komulainen, Pentti Komulainen, leiriläisiksi ~ija Stenfors, Lielahden Kipinä,,.aija Häikiö, Hels ingin Jyry, Eine Hanseq Vesi-Veikot, Kotka, ~ itva Normasto, Turun Veikot, Ilmari Haapalainen, Kuopion Ri'ento, :a. Heino, Puistolan Urheilij at ja Kurt Lindström, Pohjan Sport. Liitolle leiristä aiheutuvat kulut nousevat n markkaan. Valiokunta esittää, että kaikki leirille lähtevät kutsuttaisiin liiton toimesta Pajulahteen leirille 4 päiväksi ennen matkalle lähtöä. Kus tannukset lisäksi mk : Bergenin poikaleiri. Bergenin paikalliset urheiluseurat jär jest~vät poikaleirin ja pyytävät 5+1 osanottajaa Suomesta. liuorisovaliokunta käsitteli kysymyksen ja totesi, että k.o. leirille olisi lähetettävä 2 edustajaa, sillä tämänlaatuiaella leirillä voi olla paljon opittavaa omaa leiri toimintaamme varten. Leirille l ähteviksi ehdokkaiksi valiokunta asetti Yrjö Ronimuksen ja Toivo ustosen. Kustannukset n. mk : Yutsuja ulkomaille. Liittomme ensimmäinen nuorisourheilijain poikaleiri järjestetään Pajulahden Kangasla.rru:n.ella. Yuorisovaliokunta esittää, että tälle leirille saataisiin lähettää kutsuja naapurimaihin, joista pyydettäisiin lähettämään 1+5 käsittäviä poikaurheilujoukkueita k.o. leirille asianomaisten kustannuksella. Kutsuja on ajateltu lähettää seuraaville maille: Norja, C:anska, reuv'ostoliitto ja Tshekkoslovakia. Nuoriso-ohjaajien jatkokurssi pidetään Tälle kurssille on ajateltu yhdeksi luennoitsijaksi tohtori Johanssonia Norjasta. Valiokunta esittää, että lähetet täisiin kutsu sekä pyydettäisiin häntä ottamaan mukaansa kaksi nuortenohjaajaa. Vieraille kustannettaisiin perilläollessa majoitus ja ruoka ~. - Nuorisoleirien ja - kurssien ohja ~ja t. Nuorisovaliokunnan toimesta järjestetään kuluvan kesän aikana l ähtien kursseja ja leirejä aina

12 Kokous 13/ saakka. Koska omat toimitsijavoimat eivät riitä tätä ohjelmaa lävitse vi emään, esitt ää valiokunta, että liittotoimikunta paikkaisi kesän ajaksi näihin tehtäviin Outi Jyrkänteen ja Tauno Kanervan ~. - Liiton osanotto Lingiadeihin. Naistoimikunta ja voimistelujaosto esittävät edelleen Lingiadeihin lähetettäväksi aikaisemmin nimeämänsä her. kilöt (HelVi Ahtio, Kerttu Vehviläinen, Kirsti Vallenius ja Eino Rantanen). Toimikunta ja jaosto pitävät tärkeänä, että vaikutteiden saanti muiden maiden voimistelusuunnista on erikoiser tärkeä. I)i tkäaikainen harrastus vain omassa piirissä vaatii joskus uusia virikkeitä muualtakin. Juuri tähän olisi Lingiadeissa erikoiset mahdollisuudet lukuisten maiden esittäessä siellä omaa suuntaansa. Lingiadeissa ei sittenkään ole ni,in paljon suuria massaesityksiä, kuin eri maiden valioesityksiä. (Suurin massaesitys tulee ennakkotietojen mukaan olemaan ruot-! salaisten perheenäitien yhteisnäytös, johon osallistuu n voimistelijaa). T. I~aistoimikunta esittää, että Liisa r.1ustonen valittaisiin ne:jänneksi naistarkkailijaksi. T. Liiton toimisto esittää organisatiotarkkailijaksi jaost opäällikkö Eino Rantasen, joka samalla toimisi joukkueen johtajana. Tulkkina Helvi Ahtio Pajulahti. 1) Työvaliokunta esittää, että Pajulahden opiston vahtimestariksi kiinnitettäisiin Leo Seliverstow Helsingistä. KUL~ausipalkka markkaa ynnä asunto, l ämpö ja valo. 2) Samalla työvaliokunta ilmoittaa hyväksyneensä toimistopäällikön toimenpiteet neiti Toini Savolaisen siirtämisestä Pajulahden opiston kanslianhoitajaksi. ::?alkka mk :- kuukaude~sa ~. - Uimarei ta Hollantiin. Uintijaosto haluaa julkituoda tyytymättömyytensä sen johdosta, että ltk. ei ole katsonut välttämättömäksi lhhettää flollannissa kilpailevan uintijoukkueen mukaan varsinaista johtajaa. Jaosto haluaa huomauttaa, että liittomme uintirintamalla on lukuisasti sellaisia herikilöi tä, jotka ovat vuosikausia tehneet uhrautuvaa työtä liittomme ja koko Suomen uintiurheilun hyväksi. dellä olevaan viitaten jaosto esittää, että ltk. vastaisuudessa huomioisi ulkomaille lähetettävien uintijoukkueiden yhteydessä myöskin johtajakysyinyksen jaoston esittäoässä muodossa f,. - Ylioppilasnyrkkeilijät r. y. Ylioppilasnyrkkeilijät r. y. on tiedustellut Nyrkkeilykomitealta, voiko yhdistyksen edustajia osallistua., TULn ja SNLn seurojen j ~~r jestämiin nyrkkeilykilpailuihin. Seura ei kuulu asianomaisiin liittoihin. Nyrkkeily jaosto toivoo ltk:n kannanmäärittelyä kysymyksestä. y. ' v. juhlat.., Juhlatoimikunta esittää, että juhlaan kutsuttaisiin Tasavallan Herra Presidentti ja että hänet käytäisiin henkilökohtaisesti kutsumassa juhlaan ~. - Liiton muutto. Helsingin Työväen.2yörä- Veikkoihin on liittynyt päivämäärällä entinen IK- 32:n jäsen Olavi Linnonmaa. J:uuttopaperi t kunnossa, edustusoikeus uudessa seurassa alkaen ,. - Uusia seuroja. ili- l~: ge!s~n~i~ Ei~r~:_ Helsingin Työväe Lentopalloilijat, per ,y. Helsingissä, piirin lausunto kielteinen. ~ot!iä~e~n_p~ieil. Heinolan Lentopalloilijat, per He ino- 1 lassa, piirin lausunto kielteinen. '/. 9. '/..-,,n ei :0 Seuraavat uudet anomukset on toimisto käsitel- l-

13 Kokous 13/49-5. Karjalan piiri : Voimistelu- ja Urheiluseura Patrikall POIli'li stus r. y. per Ilomantsissa, siirtyi kokouksesta 5/95-/49. Voimistelu- ja Urheiluseura Kelvän l immo r. y. per Pielisjärvellä. Voimistelu- ja Urheiluseura Uudenkylän Terä r. y., per Värtsilässä. ~e~k~s~o~eg Eiir~:... Voimistelu- Ja Urhelluseura Tlkan Valo r. y. per Jyväskylän mlk, siirtyi kokouksesta 5/95-/49. Voimistelu- ja Urheiluseura Saarenmaan Saavutus r. y., per Jyväskylän mlk. ~u2p~og Ei!r!:_. V- ja U- seura SuonenJoen Vesa r. y., per Suonenjoella, jäi pöydälle kokouksesta 5/49. Iisalmen voimistelu- ja urheiluseura Vesa r. y., per Iisalmen kaupungissa, siirtyi kokouksesta 5/95/ 49. Voimistelu- ja Urheiluseura Itä-Karttulan J7ske r. y., per Karttulassa, siirtyi kokouksesta 5/95-/49. Voimistelu- ja Urheiluseura Jokijärven Jyry r. y. per Pielavedellä, siirtyi kokouksesta 5/95-/49. Voimistelu- ja Urheiluseura Kuuslahden Veto r. y. per Siilinjärvellä. ~aeig Ei!r!:_ Voimistelu- ja Urheiluseura r:leltauksen!lahti r. y. per Rovaniemen mlk. Qu!ug Eiir!:_ Voimistelu- ja Urheiluseura Kuivasjärven. ura r. y., per Haukiputaalla. Voimistelu- ja Urheiluseura Sievin Isku r. y., per Sievissa. ~a~~a~ Ei!r!:_ Voimistelu- ja Urheiluseura Lamposaaren Taimi r. y., per Lappeella. Voimistelu- ja Urheiluseura Ruokojärven Isku r. y., per Kerimäellä. Satakunnan piiri : V~imistelu- ja Urheiluseura Kovelahden Kova r. y. per Ikaalisten kunnassa, siirtyi kokouksesta 5/95-/49. ~a~p~r~eg Eiir~ :_ Voimistelu- ja Urheiluseura Vahannan Viesti r. y. per Ylöjärvellä. Nokian Moottorimiehet r. y., per Nokialla. gu~egm~ag Ei!r!:_ Voimistelu- ja Urheiluseura Nopon l.ouseva r. y., per Hyvinkäällä. Voimistelu- ja Urheiluseura Vaskijärven Väkä r. y., per Ul. Pyhäjärvellä. Voimistelu- ja Urheiluseura Ahmon Vesa r. y., per UI. Pyhäjärvellä. Voirnistelu- ja Urheiluseura TuoriIan ~ eräs r. y., per UI. Pyhäjärvellä. ya~s!n~i~s~o~e~ Ei!~!: Voimistelu- ja Urheiluseura Pappisten Toive r. y. per Loimaalla, siirtyi kokouksesta 5/95-/49. Voimistelu- ja Urheiluseura Virttaan fousu r. y., per Alastarossa. ahta ensinmainittua tapausta lukuunottamatta ovat muiden kohdalta piirien lausunnot myönteisiä. Sihteeri esittää, että Helsingin ja Häneen lentopalloseurojen anomukset siirrettäisiin käsiteltäväksi siksi, kunnes mainittu urheiluala on otettu liiton ohjelmaan, Kuopion ja Varsinaissuomen piiriin kuuluvien seurojen anomukset käsitel täväksi siksi, kunnes piirit ovat hyväksyneet liiton seurat piirijärjestön jäseniksi. Uudenmaan piirissä on samaan pitäjään perustettu yhtakaisesti kolme uutta seuraa. Olisi syytä piiritoimikunnalta tiedustella, onko tarkoituksenmukaisuussyyt todellakin näiden seurojen osalta otettu huomioon ja onko seuroilla" edellytyksiä menestyvään toimintaan..:uiden esillä olevien seurojen anomukset olisi sitä vastoin hyväksyttävä. Samalla esitetään seuraavat sääntömuutokset vah- a vistettavaksi : Sorvalin Voimistelu- ja Urheiluseura Veikot r. y. jonka nimi muutettu Viipurin Voimistelu- ja Urheiluseura Veikot r. y :ksi ja kotipaikka Lahden kaupunkiin sekä Kyrön Työväen voimistelu- ja urheiluseura Alku r. y., joka hyvälcsynyt liiton mallisäännöt.

14 Kokous 13/49-6. Pää t ö k s et Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla ol ivat liiton puheenjohtaja Olavi Suvanto (8) sekä jäsenet Unto Siivonen (13), Pauli Koponen (13), Helvi Raatikainen (1 1 ), Arvi Heiskanen (12), Lennart Kivi ( 11), Lauri Nurmi (12), Aarne Leskinen ( 12), Vieno Aaltonen (13), Kustaa Vuori (8) ja liiton toimitsijat E. Rantanen, Leo Huttunen, Toivo Järvinen, Greta Rajal a- Ri nne, Helvi Ahtio, Veikko Peuhkuri, Urho Niemenkari, Esko Nenonen, Unto Huttunen, Toivo Mustonen, Joonas Kykkänen ja Helge Fygren sekä sihteeri Eino A. Wuokko, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Päätösvaltaisuus merkit tiin Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 12/49 pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt päätökset. Käsittelyn yhteydessä puheenjohtaja käsityksenään ilmoitti, ettei hänen mielestään voida päättäjäispuhetta pitää kesken ohjelman, minkä vuoksi hän ehdotti tässä suhteessa muutosta. Niinikään hän kiinnitti huomiota joukkotervehdyksen sanamuotoon ja piti sitä vähemmän onnistuneena. Hänen esityksestään liittotoimikunta näiltä osilta pal autti ohjelmaluonnoksen juhl a toimikunnan tarkistettavaksi Painijoukkue Istanbuliin. Painijoukkueen ja johtajien valinta hyväksyttiin Liitto-ottelu FSGT :n kanssa. Liittotoimikunta yhtyi UTTn lausuntoon Sokol- liiton tarjouksia. Lii ttotoimikunta yhtyi UTTn esitykseen. Käs i ttel yn yhteydessä ltk :n jäsen A. Leskinen saattoi l i i ttotoi mi kunnan tiet oon, että Oslon hiihtokongressin kutsu ja materiaal i ol i tull ut Suomen Hiihtol iitolle jo helmikuussa, mutta että asiasta yhteistoi mintavaliokunnalle ilmoitett iin vasta kokouksen kynnyksellä. Liittotoimikunta päätti lähettää tiedustelun tapahtuneen johdosta. Edelleen kiinnitettiin huomiota Suomen Uimaliiton puheenjohtajan selityksebn, että Suomen Uimaliitto hoitaa yksin uintikongressin edustuksen. Tapauksen johdosta liittotoimikunta päätti koota ainehistoa asian käsittelyä varten liittoneuvoston kokouksessa Urheilunäyttelyn järjestely. Selostus merkittiin kuulluksi Jaostosihteerien työnjako. Liittotoimikunta vahvisti jaostosihteerien työnjaon UT~n esityksen mukaisesti Rauhantaistelun Keskuskomitea. Liittotoimikunta yhtyi työvaliokunnru1 kantaan. Päätös tehtiin 6 äänellä 3 vastaan. Ltk:n jäsen Vieno Aaltonen esitti päätöksen johdosta vastalauseensa Edustajakokouksia. KK:n edustajakokoukseen valittiin Arvi Heiskanen. Raittiusliiton 25-v. juhlaan järjestää edustajan toimisto Lomaliiton liittokokous. Lomaliiton liittokokoukseen, joka pidetään kesäkuun pnä 1949 Heinolassa valittiin ltk:n jäsen Kus taa Vuori ~. - Laina-anomuksia. Lii ttotoimikunta hyväksyi työvaliokunnru1 esitykset ja myönsi Kotkan KirilIe ja Turun Pallo-Veikoille kummallekin mar1cam suuruisen lainan.

15 Kokous 13/ Liittoneuvoston kokous. 1) Liittotoimikunta päätti esittää liittoneuvoston kokoukselle, että kokouksen puheenjohtajina toimisivat liiton puheenjohtaja Olavi Suvanto ja Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Paavo Aitio sekä sihteereinä Toivo Salonen ja Pekka,Iartin. 2) Edelleen liittotoimikunta päätti, ettei ole syytä erikoisella tavalla lavastaa tilaisuutta ~. - Onni KassIin Itävaltaan. Liittotoimikunta hyväksyi esityksen edellytyksellä, että j ärjestäjät vastaavat kaikista kuluista Naisten maaottelu Norja - Suomi. Liittotoimikunta yhtyi UTTn kantaan Yleisurheilumaazottelu Italia - Suomi. Liittotoimikunta yhtyi UTTn kantaan Yleisurheiluliitto- ottelu Puola - TUL. Liittotoimikunta yhtyi UTTn lausuntoon Urheilualojen luokittelu. Liittotoimikunta vahvisti urheilualojen luokittelun UTTn esittämällä tavalla ~. - Pohjoismainen nuorisoleiri. Työvaliokunta esitti, että tarkoitukseen myönnetään leirille osallistumisesta aiheutuva määräraha, mutta ei hyväksynyt neljän päivän valmennusesitystä. Liittotoimikunta yhtyi työvaliokunnan kantaan, mutta katsoi, että varsinaisille maaseutuseuroille olisi ollut varattava enemmän paihl{oja, minkä vuoksi liittotoimikunta l ähetti esityksen siltä osalta takaisin nuorisovaliokuntaan tarkistamista varten Bergenin poikaleiri. Sen johdosta, ettei ollut esitetty päteviä perusteluja edustajien lähettämiseksi ko e leirille, työvaliokunta ehdotti esityksen hylättäväksi. Liittotoimikunta yhtyi työvaliokunnan kantaan Kutsuja ulkomaille. Liittotoimikunta hyväksyi nuorisovaliokunnan esityksen ja päätti lähettää kutsut esityksessä mainittujen maiden lisäksi myös Ruotsille. Kutsuttavien l uku vru1ennettiin ja 1+3 vahvuutta pidettiin sopivimpana. Niinikään hyväksyttiin esitys norjalaisten nuoriso-ohjaajien kutsumisesta syyskuun jatkokurssille Nuorisoleirien ja - kurssien ohjaajat. esityksen. Liittotoimikunta hyväksyi nuorisovaliokunnan Liiton osanotto Lingiadeihin. Liittotoimikunta vahvisti Lingiadeihin lähetettävän tarkkailijain joukkueen kokoonpanon Pajulahti. Liittotoimikunta kiinnitti Pajulahden opiston vahtimestariksi Leo Seliverstowin Helsingistä esitetyin palkkaja luontaiseduin sekä hyväksyi toimistopäällikön toimenpiteet opiston kanslianhoitajan paikan täyttämisestä Uimareita Hollantiin. Uintijaoston mielenilmaus merkittiin tiedoksi Ylioppilasnyrkkeilijät r. y. Kysymys palautettiin takaisin nyrkkeilyjaostoon selvityksen hankkimiseksi siitä, minkälaatuisista kilpailutilaisuuksista ja osanotosta on kysymys. I a

16 Kokous 13/ _ ~ v.juhlat. Liittotoimikunta hyväksyi juhlatoimikunnan esityksen ja piti välttämättömänä, että puheenjohtaja on mukana kutsua esitettäessä ~. - Liiton muutto. Esillä ollut liiton muutto vahvistettiin Uusia seuroja. Liittotoimikunta siirsi anomusten käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Esillä olleet sääntömuutokset vahvistettiin. 1 Vakuudeksi : ~ ij~ Eino A. Yluokko I

17 ~iite m 1 ltk:n yk:an 13!49~ A-luokka a) Jaostotoiminta - b~l Jaostosihteeri - Valmentaja - Valmennustyö - e) Kurssitoiminta - f) ICilpailutoiminta kaikessa laajuudessa - g) Mestaruuskilpailut Kilpailulajit: Yleisurheilu - Paini - J alkapalloilu - Hiihto- mäenlasku Nyrkkei..L.J - Uinti - Pyöräily - Miest~voimistelu TULn urheilualojen luokittelu ============================= B-luokka a) Jaostotoiminta - b) Jaostosiht v oot~o o - c) Kurssitoiminta - d) Neuvontatyö - e) Kilpailutoiminta - f) Mestaruuskilpailut urheilulliset ::äkö kohdat huomioonottas:-: Kilpailulajit: Luistelu - Painonnosto - Koripallo - Käsipallo - Jääpallo - Pesäpallo - Jääkiekko - Me lonta - Naisten yleisurh" - Moottoripyöräily - Pujottelu - Naisten voimistelu - C-luokka a) Toimilulan valvonta - b) Jaostopo o~t~oo - c) Neuvontatyö - d ) Kotimai. nen kilpailutoiminta - e) Piirien mestnruuskil pailut harrastuksest' riippuen Kilpailulajit! Verkko pallo - Pöytätennis - Lentopallo - Soutu - Sisähypyt - Hengenpelastus - Purjehdus - Shakki - S01vitystä edelläolevaan: Luokittelu on laadittu aloittain huomioimalla harrastu~sen laajuus ja alan kansainvälinen asema~ Tästä johtuen on tarkoituksenmukaisena pidettävä, että eri alojen tason kohottamiseen kiinnitetään huomiota esitetyssä järjestyksessä, mikä sei~{a on otettava huomioon käytettäessä liiton varoja eri alojen kurssi-, koulutus- ja valmennus toimintaan o A-luo~{a: Pyrkimyksenä pidettävä, että alan käytännöllisiä asioita hoitaa erikoissihteeri, joka vapautetaan muiden alojen sihteerin tehtävistä. Periaatteellisena ohjeena on pidettävä myöskin sitä, että tässä luokassa oleville aloille voidaan kiinnittää vakinaisluontoiset valmentajat. Kilpailutoiminta tapahtuu kaikessa laajuudessa~ B-luokka: Alojen käytännöllisiä asioita hoitåa toistaiseksi, kuten nykyisinkin A-luokan sihteeri o Alan kurssi- ja koulutustoimintaa tuetaan sen kehitysmahdollisuuksien mukaan. Vakinaisluontoisia valmentajia ei tässä luokassa toistaiseksi palkata, vaan tapahtuu työ neuvonnan muodossa. Kilpailutoiminta rajoitetaan siten, että liiton ja piirien mestaruuskilpailujen järjestäminen jää riippuvaksi urheilullisista näkökohdista.. C-luokka: Toistaiseksi seurataan näiden alojen kehittymistäo Te htävä jätetään.jaostopäälliköile. Varsinaista kurssi- ja koulutustoimintaa ei järjestetä, vaan voi kysymykseen tulla tilapö.inen neuvontatyö. Kilpailutoiminta r ajoitetaan kotimaisiin, lähinnä piirikunnallisiin kilpailuihin. Lii tcnmestaruuskilpailuj o. ei jär jeste.tä" Piirien mestaruuskilpailujen järjestäminen jää riippuvaksi harrastuksen l aajuudesta piirien alueella~

18 Vas talause liittotoimikunnan pidetyssä kokouksessa tehtyyn 10. pykälää 245. kohtaa koskevaan päätökseen. Sen johdosta, että liittotoimikunnan n~s. enemmistöryhmä 6 äänellä vähemmistöryhmän 3 vastaan päätti ennakka-avustuksena jakaa Kuopion piirille ainoastaan /- muiden saadessa /-, haluaa allekirjoittanut huomauttaa seuraavaa: 1) Kun perustelut työvaliokunnan käsi ttel yssä rajoittuivat siihen että pienille piirikunnille annettaisiin vähemmän ja ainoana sellaisena esitettiin Kuopion piiri, niin ei t ämä numerotietojen mukaan pidä paikkaansa, joten kysymyksessä oli puhtaasti poliittisen vainon merkeissä tehty esitys. 2) Ltk:n kokousess8 teht,yn. huomautukseen siitä, että k.o. piiri on jättänyt hyväksymättä erään seuran ja tämä olisi määrärahavähennyksen syynä, niin on sanottava että päätöksen tehnyt enemmistöryhmä on yleensä seurojen hyväksymiseen nähden ottanut jo aikaisemmin sellaisen kannan, ~ttä esim.., vain määrätyt seurat ovat tulleet liittoon hyväksytyksi. Näin on tapahtunut ei ainostaan Kuopion vaan muidenkin piirien kohdalta ja tiettävästi eräiden seurojen, jotka kuuluvat jälkimmäiseen piiriin, papereita ei vieläkään ole ltk:lle esitetty, 3) Mainitunlainen menettely ei missään tapauksessa ole omiaan vahvistamaan liiton sekä sisäistä että ulkonaista asemaa eilä edistäm mään työläisurheilua maassamme. Helsingissä ~~.

19 Kokous 14/49-1. \.. Työväen 'Urheiluliitto r. y : n liittotoimikunnan liiton toin;istossa kesäkuun 2 pnä 1949 pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t y s 1 i s ta Kokouksen päätösval taisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo, ja kokouksen p~ätösvaltaisuus J - Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja ~. - Liitto- ot telu SPL - TUL. Palloilujaosto on yhdessä valitsijamiesten kanssa val innut SPL : a vastaan suoritettaviin otteluihin seuraavat joukkueet: A- joukkue : V. Vilermo (HK), P. Koivisto (KTP), E. Saarnio (KTP), Kaino Honkanen (TuVe), T. Pylkkönen (HP), R. Suojanen (TuPy), K. Lilja (TK~), O. ~ilja (T_:S:) ~ H. Reunanen (RTU), K. Lehtovirta (TuVe) Ja A.Ioller CruVe). Varalle : E. Flinck (et?), E. Sal mi (tcr) ja A. Hakala (KTI). B- joukkue : R. Lillunen (TuVe), A. Salonen (HK), R. Laine (TuKV), r.~. Laitinen (HPo), H. Henell (HK), T. Paananen (KTP), H. Palin (TuTo), A. Hirvonen (TuVe), S. Björklund (KoRe) ~.I. Mehto (HE) ja L:. Paananen (KTP). 1 Varalle: ~. Grönlund (TuTo), Keijo Honkanen (TuVe), T. Tamminen (Tu:::o), T. ljikkilä (TPV) ja.d. Roos (TuTo). A- ottelu suoritetaan Helsingissä B- ottelu Turussa Järjestäjinä He l singissä liitot ja ~urussa sikäläiset piirit :. - E:- nyr kkeilyj oukkue. Suomen l.yrkkei lykomi tea on Oslossa pidettäviin Eli-nyrkkeilyi hi n vali nnut osanot t ajiksi: L. Ljungber g, S. Sei tol a, ~. Piispa, L. Li ndoerg, Kl. ":iljander, j. Salo, H. Siljander j a T. /ahl ström. Joukkueen johtajaksi on valittu A. Heiskanen, tuomareiksi V. Resko ja ~. :lononen sekä huoltajnksi J. Laaksonen SrL. Jlirjestelyt~rkkailijoiksi on valittu U. ":Tiemenkari ja U. Leskinen SlL~ Joukkueen johtajaksi valittu A. Heiskanen ollessa sairauden ja työesteiden vuoksi estetty matkalle lähtemästä ehdottaa jaosto, että jo~~kueen johtajaksi nimetään V. Resko ja hänen tilalleen tuomariksi 11. Hokkanen. Kansainvälisien tuomari oikeuksien saamista varten lähettää SNLI joukkueen mukana ylimääräisen tuomarin K. Sampilan. Koska kansainvälisiä tuom3rioikeuksia tarvitaan olympialaisten yhteydessä, esittää jaosto, että liitto kustantaisi myös yhden ylimääräisen tuomarin ::::;r.r- kilpailuihin ja eh" ottaa tehtävään H.!~urmion. " E.. :- nyrkkeilymestaruuskilpailujen radioselostaja. Yl eisradi o valinnut.ui.i- nyrkkeilymestarlluskilpail~jen radioselostajaksi jaostosihteeri Toivo J ~ätän. M~~ttä matkustaisi Suomen joukkueen mukana ja palaisi joukkueen mukana Yleisradio maksaa kaikki kulut :. - Rangaistuksia. Yle isur 1eilujaosto on kokouksessaar pä"ttänyt rangaista Heloingin Jyryn jäsentä Voitto Jalavaa kilpailukelvottomu.udella saakka ja 'rurun Veikkojen j&sentä Paavo Ukkosta at1karalla julkisella varoituksella. Syy: kurittomuus liiton valmennusleirillä Suomen Urheiluopistossa Jaosto esi ttä~' rangaistukse ~ lii ttotoioikunnan vahvistettavaksi. Voitto Jalava ja Paavo Ukkonen poistuivat Suomen Urheiluopistossa ajalla pidetyltä edustusyl eis rheilijain valmennusleiriltä ilman lupaa Eeinolaan, josta jonkinverran päihtyneinä palasivat yöllä takaisin opiotolle aiheuttaen siell~ häiriötä.

20 Kokous 14/ ~. - Uusia seuroja. Käsitelli:l.':in edellisestä kokouksesta siirtynyt esitys uusien seurojen hyväksymisestä liiton jäseniksi Liittoneuvoston julkilausrnna. Sihteeri esittää liittotoimikunnan päätetts.väksi Liittoneuvoston kokouksen urheilun yhteistoimintaa koskevan julkilausuman sanamuodon sen ehdotuksen pohjalla, jonka liittoneuvoston kokous hyväksyi :. - Pohjoismainen nuorisoleiri. Käsitellään kokouksesta 13/271/49 siirtynyt nuorisovaliokunnan esitys osallistumisesta pohjoismaisille nuorisoleireille. Nuorisovaliokunta on kokouksessaan valinnut pohjoismaiselle llllorisoleirille IJorjaan ' seuraavat johtajat ja osanottajat: Orvokki Komul~inen, Pentti Komulainen, ~ ija Stenfors, Lielahden Kipinä, ~aija Hliikiö, Helsingin Jyry, Eine Hansen, Kotkan Vesi-Veikot, Ilmari Haapalainen, Kuopion ~iento, Raimo Heino, Puistolan Urheilijat, Reijo Peltonen, Turun r yrkivä, Raili Viljola, Porin Veto ~. - Pyöräilijöitä Ruotsiin. Södermalms Cykelklubben on kutsunut Vauhti-Veikkojen jäseniä V. Kasslinia ja KI. Luukasta osallistumaan Västbergaloppettiin kilpailuihin Jao$to ja Pyöräilykornitea ovat kutsun käsitelleet ja puoltavat luvan myöntämistä. Kulut suorittaa järjestävä seura. Jalkapallovalmentaj o.n na1 1 <:kaus.unglantilaioe jalkapalloj ouj{kueell ki:.i.ydessä Suomessa toukokuussa, neuvottelivat Palloilujaostoll edustajat valmentajan saannista maahamme. Englannista on nyt saapunut kirjel mä, missä i l moitetaa Jesse Carverin olevan halukkaan vastaanottamaan t ehtuvän n. 1,::: kk. ajaksi. lustavissa neuvotteluissa sovittiin Caverin kuukausipalkaksi mk : :- sekä päiv;'rahaa mk 700: :-. Lisäksi on kustannettava h~nen ja hänen rouvansa matka tänne ja takaisin ~nglantiin. Palloilujaosto esittä~, että e. rn. ehdoilla valmentaja otettaisiin vähintään 6 viikon ajaksi. Kurssimenoarviossa on tarkoitukseen varattu määräraha. UTTn lausunto esitetään 1 tl :n kokouksessa ~. - Kuopion piirin anomus. Kuopion piiri on myöhästyneenä lähettänyt anomuksen mk :- määrärahan saamiseksi piirin tilapäisen jalkapallovalmentajru: palkkaamiseksi 5 kk:n ajaksi. Palloilujaosto esittää, että piirille tarkoitukseen myönnetään mk ?- ja määräraha merkitään tilapäisen jalkapallovalmentajan palkkaukseen kurssimenoarviossa olevalle tilille. UTTn lausunto esitetään ltk:n kokouksessa ~. - Oulun piirin avustusanomus. Oulun piiri anoo mk :- suuruista avustusta yleisurheiluvalmentaja Tauno Arotien palkkaamiseksi lähirmä Kainuun seuroja varten yhden kuukauden ajaksi. Kokonaiskustannukset on arvioitu markaksi. Yleisurheilujaosto puoltaa mk :- myöntämistä. Kysymyksessä on ylimääräinen määräraha. UTTn lausunto esitetään ltk:n kokouksessa Urheilunäyttely Tampereella. Tampereen Urheilunäyttelytoimikunta kutsuu liiton edustajaa näyttelyn avajaistilaisuuteen, joka pidetään Tampereella kello 15,00 kauprulgintalossa. Toimisto il:loittaa, että e _lei lii tto'!;oir:likunta katso tarpeelliseksi lähettu0 edustajaa tilaisuuteen, voivat liiton edustajina toimia jaos~äällikkö ~ino 3antanen ja toimittaja Toivo Järvinen, jotka liiton näyttelyn järjestelyasiois-

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y.

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. 1977 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1977 ISBN 951-9375-08-2 SISÅLTÖ Liikuntapoliittinen katsaus.......................................

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOMNT AKERTOMUS TYÖVÄEN URHELULTTO r.y. TOMNTAKERTO~US VUODELTA 1976 Kansikuva: TUL :n nuorten talvipäivät Jyväskylässä osoittivat TUL:n nuorisotyön voiman. Päivien korkeatasoiseen

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1955 sekl vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen ASIAlU ETTE LO esityksineen HELSINGISSÄ 1956 TYOVAEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

sihteerinä. Lu a myönnettiin.

sihteerinä. Lu a myönnettiin. Kokous 21/39. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan liiton toimistossa 8 påivänä toukokuuta 1939 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat U. Rinne (21) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (21), T. H.Vilppula

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen,

Lisätiedot

x. SVUL:n tilinpäätös... \... 58

x. SVUL:n tilinpäätös... \... 58 70 x. SVUL:n tilinpäätös............ \............. 58 XI. XII. XIII. Talousasiat Vuonna 1956 myönnetyt SVUL:n ansiomerkit, plaketit ja standaarit Loppusanat SVUL:n Tuen toiminta v. 1956...............

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 37 JÄSENLIITTOA JA 18 PIIRIÄ 3.847 SEURAA. 744.336 JÄSENTÄ 384 MAAOTTELUA 27 URHEILUSSA 173.040 KOULUTUSTILAISUUTTA, JOISSA 2.991.106 OSANOTTAJAA 57.125 KILPAILUA JA OTTELUA,

Lisätiedot

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

Bryssel Berliini (DDR) Varsova

Bryssel Berliini (DDR) Varsova " Bryssel Berliini (DDR) Varsova Kolme mielenkiintoista kaupunkia. Kaikki erityyppisiä ja omalla tavallaan viehättäviä. Nyt voitte lentää myös näihin kaupunkeihin kotoisesti Finnairin koneilla. Brysseliin

Lisätiedot

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi:

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi: 8.. Vuosikertomuksen yhteydessä (sivu 15) vahvistettiin liiton ansiomerkkien jako.vuo~elt.a 19?5. Puheenjohtaja J. W. Walden suoritti jaon ansioituneille pall.oil:ll~lle~ille ~a ~amassa yhteydessä hän

Lisätiedot

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966,

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, SUOMEN OLYMPIAYHIDISTYS ry. Hels' i H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, YhdistYKsen "vai tuuskunnan vuosikokouksen 10.5. 1966 -hyväksy. män hallituksen esityksen mukaisesti on valmennustoimintaa

Lisätiedot

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302 14 15 kosta tasapainosta, ja se tapahtui siitä huo limatta, että keskuspankki koetti nousua jarruttaa. Esimerkkinä tästä pyrkimyk sestä mainittakoon, että joulukuun 24 päi vänä pankki nimenomaan ilmoitti,

Lisätiedot

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1964 ~ Z \.0 Z CJ) (.0 Ii R LJ C ~... KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö. Yhdistyksen jäsenmäärä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918 PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918 KOTKASSA 1920 - KYMINLAAKSON TYÖVÄEN KIRJAPAINO Osanottajat. Edustajat: tfudenmaan läänin vaalipiiristä:

Lisätiedot