suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä"

Transkriptio

1 Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" : :- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin välisenä aikana ns. "kaikki mukaan li-kilpailu? jonka tarkoituksena olisi saada mahdollisimman suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä seuraaville pä:itöksilleen~ 1) Kilpailun nimeksi ehdottad. toimikunta "Koko kansan kisat". 2) SuoritusL..jiksi on toimikunta hyviiksynyt ~-ot Gelun, johon kuuluisivat seuraavat lajit : 100 m:n juoksu (naisilla sekä v ja sen jälkeen syntyneillä pojilla 60 m~n juoksu). pituushyppy j a kuulantyöntö. Tulosrajavaatimuksia ei aseteta e 3) Kilpailua vc:.rten on pä.ätetty r yhtyj. valmistuttama.an rintamerhl{iä, jota oyytäisiin ottelun suorittaneille mk:n 25:~ hinnasta, josta seura t saisivat myyntipalkkiona mk 5 : - kappale elta. T oi mil~unta esittää, että me rhlciä tilattaisiin kplo n- 4) Kilpailun j ärjestämisestä otetaan yhteys kaikkiin työväen poliittisiin j ärj estöihin, SAK:n ka utto.. kaikkiin a mmattiosastoihin, joiden kautta ta :.~ s liike- j a teollisuuslaitoksiin. 5) Kilpailun yhte ~~ dess ä pyritään järjestämään pitä jien välinen kilpailu, josta parh~immi ll e kunnille j aettaisiin palkinnot käytettäväksi palkintoina esim. koulujenvälisissä kilpailuissao 6) Kilpailua hoitamo.an olisi palkattava 1.6. lähtien toiminnanjohtaja. 7) Toimiln.m ~ a on l ast inut kilpn ilulle seuraavan talous arvion: M eno t : - palkat :- ukä painatus- ja ma inoskulut : - - postituskulut :- - palkinnot 75., 000:- - merkkien va l mistus, kplo ~ 7/ :- I - seurojen osuus merkkien myyn Tulot: - sekalaisia kuluja m k nistä 250~000:- ======~~=========== - merkkien myynni s t ä, kpl å 25/- m k =====-= = :-============:.::: r n- e- n lu- 9.t J.t

2 Oikaisu 30-v.juhlatoimikunnan kutsuvieraita koskevaan luetteloono 2. Aatteelliset järje.töt: Poistetaan Nuor"Gen Talkoot ja Työväen Akatemian Toveri- Poistetaan Suomen Urheilu-Paini-Nyrkkeily-Suunnist211is a~~~v~~~,gto-poikaurheilu-uima-pesäpallo-kanootti-luistelu-koripallo Käsipallo-Moottori-Hiihto-Verkkopallo-JäZi.kieklw- ja Shakkilii tto sekä Svenska Finlands Idrottsförbund. 4. Taloudelliset järj3stöt, Poistetaan Pohjoismaiden Yhdyspankki, Kansnllis-Os.Jke Pankki, Kaleva Salminen Oy, Suomen Gummitehdas Oy, AElltose n Kenkätehdas Oy, Fredriksson'in Lakkitehdas, Työma.1huolto. 5. Yksityiset: Poistetaan V. Isola, KtA. Fagerholm (on hallituksen luettelossa), Toimi Tanner (nimi kirjoitettu kahdesti), Lilli Pesonen (nimi on mainittu Lilli Laineena ), Jussi Raitio s Vilho HOl:kanen, SelLla Nieminen, J. Etholen (nimi kirjoitettu kahdesti), Bjrönströl?1, Th., Suomen Punainen Risti, T:ri Snellman, T:ri Miesmäki, Olavi Lindblom, Lauri Kantola, Anton Aito, Opetusministeriön Nuorisotyölauta _~1li1t a, Vieno Hamara, Onni To ivonen. 6. Aikaisempia jaostojen jäseniä: Poistetaan 1l~ri Vihavainen (kuollut), Lauri Kompa (nykyinen jaoston jäsen), Hilda Haulimäki, A. Leinonen (nimi kir j oi":;ettu kelhdesti). ~. Liiton entisiä toimihenkilöitä: Poistetaan J. Klami (nimi kirjoitettu kahdesti), Onni Hnini (nimi kirjoitettu kahdesti). Luetteloon lisätään g Armi Sulonen, Pentti Lahti ja kaikl';:i tähän mennessä TULn ansiomerkin saaneet. ä r n- e- n luat llt

3 Kutsuvieraat liiton 30-v.juhlaan ~ Julkiset laitokset: Eduskw1nan puhemies Eduskunta Hallitus ~/ /J Diplomaattikunta I ~, Helsingin kaup in Valtuusto \ I. ~L.. Helsingin kaupungin Hallitus ~ J RautLtiehallitus t.~. Posti- ja lennätirihalli tus ~~ Kouluhallitus /~ Uudenmcan läänin Maaherra Poli1sikomentaja ~'. P.:llopäällikki:S 1., 0. 0"...\_ r:, I ~~,... Puolustusvoimain ylipäällikkö ~... Helsingin kaupungin suomenkielisten kansakoulujen johtokunta II II ruotsin.lcielisten II 11 Aatteelliset järjestöt: Suomen SosiGlidemokrc::attinen Puolue Suomen Kommunistinen Puolue SuoHell K.'lnsan Demokraattinen Liitto Sosi:11idemokraattinen Yhtenäisyys puolue Sosialidemokraattinen Naisliitto Suome~ Naisten Demokr a~ ttine n liitto Työläisnuorisoliitto Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto Nuoret Kotkat Päivän ITuoret DemokrQ ~ t t iset Pioneerit Sosi31id8mokrQattine ~ R ~ ittiusliitto Työväen Sivistysliitto Työväen Matkailuliitto Työväen Lusiikkiliitto 'fyöväen Fäyttämöiden liitto Työväenopistojen liitto Työväen Shakkiliitto Finlands Svenska Arbetarförbund Työväen ~ sperantoliitto Suomen 'l.mmattiyhdistysten Keskusliitto.slintnrviketyöläisten liitto Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan liitto J olometallityöntekijäin liitto Kirjatyöntekijäin liitto Kuljetustyöntekijäin liitto Kunn2n"liyöntekijäin liitto KQGomat eollisuustyöväen liitto Lasi- j a Posliinityöväen liitto Liiketyöntekijäin liitto M~a - j a Metsätyöväen liitto MGrimies-Unibni Me t 2llityöväen liitto Muur nricn liitto Na hkc.-, J a l kine- j a Kumityöväen liitto 2aperiteollisuustyöntekijäin liitto Rakennustyölä i s ten liitto Rcut2tieläisten liitt o PUu"Gyöväen liitto 8 o s i2 lidemoy~ aa ttine n Sanoma lehtimiesliitto Pienviljelijäin liitto Hel singi n Työväenyhdistys Työläisliitto Vlctetustyölä i s t en liitto Ve"c urimi e syhd ist ys Luotsi- j a Ma j nklc}illi eslii t t o K~n Gak ouluj en liiesopet t a j nin yhdistys Metsä"calousammattili i tto M ielis a ir nq nhoit a j 2 i~ liitt o Muusikkojen liitto PO ~3"i;i r1ieslii tto S uke l :~.:1 j a in liitto Tullimiesliitto Vankilevirknilijain liitto Poliisien liitto Valtion Vahtimestariyhdistys Pn2 sivuorenkntu 3 Knisaniomenkatu f7j, "~"~ Paa sivuorenkatu 5 Paasivuorenkatu 3 Paasivuorenkatu 3 Yr jönkatu 31 Yrjönkc.tu 31 Kaikukatu 2 pgasivuorenkntu 3 Tampere, ~ yöväo nt o. lo ~hkonk ~ tu 17 h 219 Pc.2 sivuorenk:t tu 5 - II # - Turku Kir j a työnte ki j ä i nl>:a "ii u Pa:l s i vuor e l'1..ka t u 5 - II - Tampere, Työväen"lialo P... :;.sivuorenka t u 5 Unioninkatu 32 Pnasivuorenkatu 5 SAK P:l2si vuorenkatu 5 II - il - - II - Tampere, T y ö v ä e n " ~a lo Pa.1 s i vuor e nka tu 5 Sturenkatu 27 Paasivuorenka tu 5 Pn3sivuor enkatu 3 Ka i kukatu 2 C Paa s i vuorenkat u 5 llk- 9. r- n- e- Cl luat.l.t r-

4 Suomi-Neuvostoliitto-Seura ~4A..~ --:.. ((>v."...(. ""'".. Suomnlctis-A.merikkalainan.. Seura S,~.,_" _ lä-~ Suomn l3.is-engh~ntiloinel1 Seura Suomol~is-Ruotsalainen Seura Suomalais-T::mskalainan"Seura Suomnlais-R~nskalainen Seura Norden-Yhdistys Helsinki-Seura Nuorten Talkoot Helsingin k"upungin Urheilu- jo Ratkeilylautakunta Raittiusyhdistys Koitto Suomen Sanomclahtimiesliitto Työväen Akatemia r- n - iv I W,.Ö.å9R A~Eet9Rl1aR i'9'1opikwltq d~ - ~ 'VI Kristillinen Työv 2.enliitto ~Urhe1lujärjestöt: Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto (SVUL) Suomen Urheellulii tto (0 - I Suome~l 2ainilii tt 0 Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Suunnistamisliitto Suomon Voimisteluliitto Suolilen Painonnost olii tto " Suomen Poikaurheiluliitto Suomen Uimaliitto Suomen Pesäpalloliitto Suomen Palloliitto Suomen Kanoottiliitto Suomen Luisteluliitto Suomen Koripalloliitto Suomen Käsipnlloliitto Suomen Pyöräilyliitto Suomen Moottoriliitto Suomen Hiihtåliitto Suomen Verkkopalloliitto Suomen Jääkiekkoliitto ~ g~emen 8fiakkilil~ Finlcnds Svenska Ce'n-crul Idrdtsförbund Finlunds Svenska Kvinnogymn"ostikförbund Fi.:.1l211ds Svensk:l Idrot-tsförbund Suome ~1. Kuuromykkien Urheilulii t OGO Suomen Naist en Liikuntaknsv2tusliitto Vc::ltion Urheilula ut2kunta Stadion Säätiön Hallitus Suomen Urheiluopisto Urheilumuseo Simonkatu 12 Korkeavuorenkatu 30 Simonkatu 12 4, Taloudelliset järjestöt :, Kulrn.-Gusosuuskuntien Keskusliitto r.y. ~leinen Osuuskauppaliitto Osuustl1..J.clmkauppa r.1. Suomen Osuuskauppojen Ke skuskunta r.l. OSl"'.u.sliike El anto r.l. ~r K:lns.J-yhtiö " Kustannus Oy. Kansanvalta ~ Yhteismainos Oy. ~ Vakuutusyhtiö Turva tl Urheilutarpeita Oy. O? I SLlOIilen Pankki " t Työväen Säästöp2Lnkki,. t Pohjoismnide n YhdYSpankk ICansallis-Os.:: ke -Pankki J f Veil:lm ustoimi s"t o Oy. J? ~llo- P8. i t a Oy. t: Suomen l rikoq Oy. Kc l cva S3lminen Oy. Suomen Gummi -Gchda s Oy. Aa l-i;osen Ke njcät ehd as Fredriksson~n Lakkitehdns Koulumatkai.lutoimisto KC::lns8a Mn tltc2toimi s to Lomalii tto. Työm ~2 huoito r.y. Yhdistyne~t Villatetlaa t Oy. Suomen Si:viili- j a Aseve 1 vollisuusinva liidien 1.. ii tt 0 Yleisrad:3.o Mikonkatu 17 Vilhonkatu 21 Häm3cntie 19 Mikonkatu 21 Y..aj,kukatu 2 ämeentie 19 Paasivuorenkatu 3 l1ni-oninkatu 32 Tampere e lsinki II It II II II Tampere Helsinki H:ki - Nokia Tampere Jyväskylä H: ki, Bulevardi 12 II II II II II Mannerhe imin-l;ie 44 II (O n- a lu- 9.t ~t

5 Yksityiset: Eino Pekkala A. Kctra B. A.hola A. Kosonen K" Niininen K. Jokinen E. Tuomi P.. Lehto V.J. Kostiainen V II IsoIn H. Luo-'Gonen Severi Koskinen Helmi Paasonen Helmi Rossi Lydi3 Huhtnmo Irja.. Rainio A. VC\ lk3.ma. Y. Tähtinen U~ n urminen lvi. S:~ lokannel K Siltanen Ie. A. F3gerholm O. Ji'.Jger E. Kn-:;.J. jisto J. ~+:j :~ ma E. K. ICc\lervo ::;lina J ä.äskeläinen J.'a imi Taisto V ~~ inö Lähteinen j '! :~'c ti Leskinen ~ oi mi Tanner Uuno Harjanne Väinö Laherma Yrjö Lehto J. Etholen V. Visa K. Altti Pelli"lGl. 'J: ervo Eikka Mäkinen Lilli Laine Viljo Suomi'nEw Väinö Koivula Väinö Leskinen V. Veinio Onni Viander Siiri Vuorinen Viktor Penttinen Er kki Hurrae Kusti Pietikäinen Ir jö Ahtio A. Liljeros lif. A. ICoht anen F. Lä.hde V. L::-,ckso 1 ll:ili i' 'Linde 11 II. He l enius. J ~ Vuor i mad. J~.. ICo i vist 0 VR J ärving n, R. XOQ ja V. Ves t erinen A. Le inonen Rouv::l I::Iikkola "J:?OUVQ Vilppula J,"t OUV2 Rinne n V Cl He l enius Pi et::lri Salmenoja ICulervo Tuukkanen V. Vuinio Rouva K3ngaS 01[1 Fogeiberg Onn'i Hoini Julius Iaami Aili Ka ukonen Väinö Pahlsten Lilli Pe sonen Osk"".ri Reinikninen, pää johtaja Artturi S2crimaa, Konttoripäällikkö Joutseno, Sähkö Voi kkaustoimisto Rakennuslii t ~ 0 Annankatu 18 Humalistonkatu 19 Lääkintähallitus (KK) tilintarkast Qjll ä r n- e-... a iuat ::tt

6 Matti Kallinen Kartrlo Soinio Jussi Tossav~inen l\.'f2 ija Vanrmuala Os kari Rikkilä, johtaja V ~ inö Pesola, säveltäjä Jussi Red tio, toimitta ja Vilho Hokkanen, toimittaja Se l nm Nimeinen T oi ~i Tanner, johtaja TUQllDnen, V, apulaisliikennepää llikkö J. Etholen Loimu, konttoripäällikkö Berg, ins. Björnström, Th., t a ito Suomen Punainen Risti Snellman, tohtori Mi esmäki, tohtori Sylvia Lehtor2nta Olavi Lindblom, j ärjestösihte eri Kantola 9 vclistusohj23 j a Ope t usministeriön Uuorisotyöl aut nkunta Arvo Kos l::i m.:t2 Kaarlo Vnl k c; mn Anto Aito Vi eno H.:::mara Onni Toivonen, Os astopäällikkö He i nämies, M., kaupunkioscston pää llikkö U~ R. Söderholm, Tekstiiliosaston pä ~ llikkö Re i no Lanksonen, j nlkinoosaston päällikkö Kas ki & Salonen fj!eho Kir j.1 pa ino G''6: Aikaisemp i a jaostojcn j äseniä: Vihtori Harjunen O. AlI.l anko Unto Anlto Te ~.1ulli Kalle Luoma Bryno Helme O. Lehtonen Toivo Hervnla Olli Louhimo Emil I sola V. Pchlsten J. Suokas 'ra uno Pe ltonen Arvi Tuhkunen V. Kasurinen Toivo Gerdt Ilmari Vihav.:::: i nen P,:wvo Vuario G. Viks t r öm Edvi n Si mula O. Va l pas Vil j 0 Vuorinen Väi nö Honkcni emi A. Päi värinta Väinö Var e l.fus Aarne Koski nen Lu u.ri Nyström Kalle ' Ho.ul i mä!c i Jnl mar Ojala '~J 8 ur i Kompa v\> Kasur inen V.. Sili us Arttur Ahl R8. uha Ruohonen Vi isu Sa lovaar a El i s o Aht a j a Lyyli Pirhonen liii.:7.rtt8 Alanko Hi l da Haulimäki Terttu Sal minen Isa Kallio AIli SalomQa Elsa - Ki rsti Kos t iainen Hilklw Suot Q18 Viiri Ni emi ( 1m:) Paasivuorenkatu 2 D Pori Kapteeninkatu 11 Rnutatiehallitus, Vilho n k~ 13 Käpylä, Untamontie 4 C Suomen Gummitchda s Oy. Nokia " II KK: n Ma inoskeskukseu joh'i:;a j a Annankatu 16 Suomen Punainen Risti Lääkintähuol lon j ärjest ä j ä SAK Työpaikk.::::urheil un muvottel: SAI{ P ä.,~ skylänrinne 6 A Knnsanhuoltoministeriö ä r n- s- a luat

7 A.1.:me Kalervo Siiri Lahtinen Hilja Rautalap~i A.. Leinonen Erkkilän Kukkatehdas, Oiva Hurme, I:ino Kivistö. 1~.Ji~rilcunnat : Helsinki Häme Knrj~la Keski-Suomi Kuo;>io Kyuenlnnkso Lop:yi Oulu Pohjanm.~n Snim.J.3 Satakunta ~~mpe re Uusimaa Varsill3is-Suomi Helsingin pi1rikunnnsta: O. Järvelä A. Arenius o. Gr:lhn O. }!yman M. R:Jn~~n n.. f illy J:lli Kahila. V. A.ir<J.lcsinen L Laiho S. I\. l ~ va :<:. ' ~ijälä V. R. Ketonummi :\.. Aaltonen O. ~'li chelsson p. Oja-aho 8~ Liito~ entisiä toimiherucilöitä: J. ::lnmi E. IC.:mkinen A. Ka ukonen Onni Haini J. Siivola ~. lt'ykyiset j ::l.ostojen jäsenet. ~ 0 0 Nyk-,yisct toimihenkilöt: A.htio, Helvi Hickman, Ulla-Brita Helenius, 311en Huttunen, Leo Hu t;-gunen, Unto Jokinen, Reino Järvlfmen, Toivo icarhu, Eeva Ka llio,orvokki IC:rikko, Paavo Karttu, Art'curi Kasvio, Taisto Komula inen, Ma ire Kuusela, Veikko Lahtinen, ~.'[eri Lindström, Helvi Hartin, Pekka IIikalunas, Romua ld Mononen, Eino Iont onen, Sakari ~i1ust onen, Toivo Määttä,Toivo l'tenonen, Esko lhemerucari, Urho Nurm1~ ' Anna-Liisa Nygren, Helge Paakki, Sinikka Peuhkuri, Veikko Piispa, Laila Rajala-Rinne, Greta ukä r n- 9 - Cl l.uat.lt

8 Rantanen, 3ino Reini,!\.arne Salmi, Pentti Salo p Olli Sal'Onen, Toivo Sandberg, Helena Savolainen, Toini Tirkkonen, Risto Turunen, :::;va Virkki, Raili ~ iuokko, Eino A. Åberg, Maj -Lie Kyl~känen, Joonas Te len, Toivo 11:. Liittotoimikunta" ':;2.) Tietotoimistot ja Sanomalehdet: S~omen. ~ietotoimisto Työvaen '-'Sariomalehtien Tietotoiw,isto Demokraattinen LehtipJlvelu.- Helsingin Sanomat H~vudstadsbladet Sosi~lidemokr a atti Vap2B S3na Työkansan Sanomat Maakansa Kauppalehti Kuluttajain lehti Palkkatyöläinen Urheilu Suomen Urheilulehti Sport Pressen Terä -:Cyöläisnuori 0 l'tyt tid Svenska Dem Nya Pressen ~~~~I~Ca~v~~~tT l ~ettn~ ~;-'~ ~~ r ~~ ~~ ~1f~

9 Kokous 13/49-1. Työväen Urheiluliitto r. y :n liittotoimikunnan liiton toimistossa toukokuun 19 pnä 1949 pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t y s 1 i s ta Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaol o ja kokouksen päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja Painijoukkue Istanbuliin. Suomen Painikomitea on valinnut EM- vapaapainikilpailuihi n seuraavan joukkueen: N. Turkkila, 1. Ruikka TUL ja L. Viitala, P. Pihlajamäki SPL. Joukkueen johtaja A. Himberg ja tuomarina M. Haajanen (TUL). Haajasen valinnan suhteen oli painijaostossa erimielisyyksiä vähemmistön kannattaessa tuomariksi P. Koposta, valitsijamiesten asettuessa myös Haajasen kannalle. Käsiteltyään ko e kysymyksen asettui UTT jaoston päätöksen kannalle. UTTn puheenjohtaja Kivi olisi toivonut, että tuomariksi matkalle olisi lähetetty P. Koponen. r... atkan rahoittamiseksi on opetusministeriö myöntänyt mk : Liitto- ottelu FSGT:n kanssa. Nyrkkeily jaosto pyytää lupaa saada ryhtyä neuvotteluihin nyrkkei lyl iitto- ottelun aikaansaamiseksi FSGT: n kanssa. Ottel u olisi tarkoitus järjestää kuluvan vuoden lopulla. UTT esi ttää jaost on aloitteen hyväksyttäväksi ehdolla, että Ranskan joukkue saadaan tänne ensin ja vastaviera ilu s en j ä l keen Sokol-liiton tarjouksia. Sokol-li i tto on t arjonnut kilpailijain vaihtoa jalkapal l oi l ussa, nyrkkeilyssä, painissa, uinnissa, yleisurheilussa ja voimistelussa. Lisäksi on liitto pyytänyt naisjoukkuetta näytösmatkalle Tsekkoslovakiaan. Aikaisemmin on kiireellisyyssyistä hyväksytty jalkapalloilua koskeva esitys. UTT on, käsiteltyään kysymyksessä olevat muut esitykset, päättänyt liittotoimikunnalle esittää, että naisvoimistelujoukkue lähetettäisiin Tsekkoslovakiaan näytösmatkalle ja että vastavierailulie kutsuttaisiin miesjoukkue. Mitä muihin tarjouksiin tulee UT~ esittää, että ne tapahtuisivat seurojen puitteissa, jolloin tulisi kysymykseen esim. 3-4 miehiset ryhmät Urheilunäyttely:u järjestely. Valtiovarainministeriö on myöntänyt markan suuruisen avustuksen urheilunäyttelyn järjestämiseksi Lingiaadien yhteydessä välisenä aikana. Näyttelyn järjestely toimikunta on jo ryhtynyt toimenpiteisiin näyttelymateriaalin hankkimiseksi. Periaatteena on pidetty Juomen urheilun esiintymistä yhtenäisenä. "ralokuvamateriaali kerätään lähinnä 111 liittojuhlan ja Suurkisojen tapal~sista. Lisäksi t ulee kuvia Helsingin olympiakisojen urheilupaikoista, urheiluopistoista jne. räyttelyn suunnittelutyön tekee arkkitehti Teräsvirta. Yäyttelyyn liittyy lisäksi esittely matkailusta ja urheiluteollisuudesta, josta vastaavat alan liikkeet. Urheilua varten on näyttelytilaa varattu n. 50 Näyttelytoimikunnassa on liiton edustajana ollut Eino Rantanen. Järjestelytoimikunnan toimenpiteet hyväksyttäneen ". - Jaostosihteerien työnjako. Käsitellään edellisestä kokouksestä siirtynyt UTT :n esitys jaostosihteerien työnjaosta.

10 Kokous 13/ Rauhantaistelun Keskuskomitea. Mainitunniminen komitea esittää, että TUL val i tsisi edustajansa järjestöön ja myöntäisi sille markan suuruisen avustuksen. Työvaliokunta on käsitellyt asian ja päättänyt, että asia ei anna aihetta toimenpiteisiin.liiton taholta. Valiokunnan jäsen Lennart Kivi oli esityksen hyväksymisen kannalla. Päätetään toimenpiteistä Edustajakokouksia. KK : n edustajakokous pidetään Helsingissä kuluvan toq~okuun pä ivinä. TUL:lle saapunut kutsu kokoukseen. Sosialidemokraattinen Rait tiusl iitto viettää 25- v. juhlaansa Yliopiston pienessä juhl asal issa ensi kesäkuun 12 pnä. Liitoll e saapunut kutsu Lomal iiton liittokokous. Sääntömääräinen lii ttokokous pi detään Heinol assa kesäkuun päivinä. Sääntö j en 5. :n mukaan TUL on oi keutettu l ähettämään kokoukseen yhden edustajan. Päätetään edustajan valitsemisesta ja evästämisestä Laina- anomuksia. Työvali okunta on käsitellyt Kotkan Kirin lainaanomuksen ja päättänyt esittää liittotoimikunnalle, että seuralle myönnettäisiin sen anomaan tarkoitukseen käytettäväksi markan slluruinen laina yhden vuoden maksuajalla. Niinikään valiokunta esittää, että Turun Pallo VeikoilIe myönnettäi siin urheil uvälineiden hankki mista varten markan suurui nen laina yhden vuoden maksuajalla Liit toneuvoston kokous. Si hteeri esi t t ää l i i t totoi mikunnan päätettäväks i seuraavaa: 1) Liit toneuvost on kokouksen puheenjohtajana vuorottelevat lii ton puheenjohtajat, sihteereinä valistusohjaaja Toivo Salonen ja järjestöohjaaja Pekka ~artin. 2) Olisiko juhlavuoden johdosta huomioon otettava joitakin erikoisia toimenpiteitä kokouksen suhteen: Ko koushuoneen jv~la - asu, mahdollinen tarjoilu y. m S. - Onni KassIin Itävaltaan., Itävallasta saapunut kutsu, jossa Onni Kasslinia pyydetään kilpailumatkalle maahan Jaosto ja UTT puoltavat edellytyksellä, että kilpailut ovat UCI:n alaisia. Kutsujat maksavat kulut ja päivärahat Naisten maaottelu Norja - Suomi. SUL :n naisurheilun neuvottelukunta on temlyt aloitteen naisten yleisurheilumaaottelun aikaansaamisesta I\or- '-. jan ja Suomen välillä. Liiton naisyleisurheilujaosto on käsitellyt ehdotuksen ja ilmoittaa olevansa kielteisellä kannalla maaottel uun nähden, pyytäen kuitenkin lupaa saada ryhtyä toimenpiteisiin kansainvälisen kosketuksen aikaansaamiseksi eri maiden naisurheilijain kanssa. UTT yhtyy naisten yleisurheilujaoston kannanottoon ~. - Yleisurheilumaaottelu Italia - Suomi. Itali an Urheiluliitto on Suomen Urheiluliitolle saapuneessa kirjelmässä esittänyt yleisurheilumaaottelun järjestämistä v Roomassa ja v Helsingissä. Yhteistoimintavaliokunta tekee päätöksensä seuraavassa kokouksessao Yleisurheilujaosto puoltaa ottelun järjestämistä. UTT yhtyy jaoston kannanottoon. L- l- a

11 Kokous 13/ Yleisurheiluliitto-ottelu Puola - TUL. Puolan ammattiliittojen keskusneuvosto on kutsunut TULn yleisurheilujoukkueen, johon kuuluisi 25 henkilöä (niistä kolme johtajaa), Puolaan osallistumaan kolmeen kilpailuun 10 päivän aikana. ~uo lalaiset maksavat Puolassa oloaikana joukkueen matkat, asunnon ja ruo 'an.!.ieidän maksettavaksi jäisivät matkakulut Gdanskiin ja takaisin sekä p~ivärahat. Jaosto esittää ratkaistavaksi, voidaanko koe ottelu suorittaa liitto-otteluna, koska tällöin on olemassa mahdollisuus, että Suomen Urheiluliitto ryhtyy järjestämään a dolliset uudet maaottelut liitto-otteluina. Tällaista on ainakin viittailtu yhteistoimintavaliokunnassa olevien edustajien taholta. Yhteistoimintavaliokunta anpäättänyt tutkia mahdollisuuksia ko e ottelun ja siihen myönnettävien lupien järjestämiseksi. UTT:n lausunto: Siinä tapauksessa, että Puolan kanssa suunniteltu liitto-ottelu vaarantaisi maaottelujen järjestänistä, esittää UTT, että ottelu muutettaisiin B-maaottelw{si tai ellei SUL ole tähän halukas, tapahtuisi ottelu ammatillisten järjestöjen nimissä. Suomessa olisi järjestelyssä mukana SAK, varsinaisten käytännöllisten asioiden hoidon jäädessä alan urheilujaostolle '. - Urheilualojen luokittelu. Liittotoimikunnan toimeksiannosta UT ~ esittää liittotoimikunnan vahvistettavaks! urheilualojen luokittelua koskevan ehdotuksen (liite m 1) Pohjoismainen nuorisoleiri. Pohjoismaisen nuorisourheilun yhteistoimintavaliokunnan toimesta järjestetään tänä vuonna leiri Horjassa. ~Llle leirille l ähettää Suomi 20 osanottajaa johtajineen. Liittomme osuus on 7 leiriläistä ja 2 johtajaa. uorisovaliokunta 9.5 pitämässään kokouksessa valitsi seuraavan joukkueen: Johtajiksi Orvokki Komulainen, Pentti Komulainen, leiriläisiksi ~ija Stenfors, Lielahden Kipinä,,.aija Häikiö, Hels ingin Jyry, Eine Hanseq Vesi-Veikot, Kotka, ~ itva Normasto, Turun Veikot, Ilmari Haapalainen, Kuopion Ri'ento, :a. Heino, Puistolan Urheilij at ja Kurt Lindström, Pohjan Sport. Liitolle leiristä aiheutuvat kulut nousevat n markkaan. Valiokunta esittää, että kaikki leirille lähtevät kutsuttaisiin liiton toimesta Pajulahteen leirille 4 päiväksi ennen matkalle lähtöä. Kus tannukset lisäksi mk : Bergenin poikaleiri. Bergenin paikalliset urheiluseurat jär jest~vät poikaleirin ja pyytävät 5+1 osanottajaa Suomesta. liuorisovaliokunta käsitteli kysymyksen ja totesi, että k.o. leirille olisi lähetettävä 2 edustajaa, sillä tämänlaatuiaella leirillä voi olla paljon opittavaa omaa leiri toimintaamme varten. Leirille l ähteviksi ehdokkaiksi valiokunta asetti Yrjö Ronimuksen ja Toivo ustosen. Kustannukset n. mk : Yutsuja ulkomaille. Liittomme ensimmäinen nuorisourheilijain poikaleiri järjestetään Pajulahden Kangasla.rru:n.ella. Yuorisovaliokunta esittää, että tälle leirille saataisiin lähettää kutsuja naapurimaihin, joista pyydettäisiin lähettämään 1+5 käsittäviä poikaurheilujoukkueita k.o. leirille asianomaisten kustannuksella. Kutsuja on ajateltu lähettää seuraaville maille: Norja, C:anska, reuv'ostoliitto ja Tshekkoslovakia. Nuoriso-ohjaajien jatkokurssi pidetään Tälle kurssille on ajateltu yhdeksi luennoitsijaksi tohtori Johanssonia Norjasta. Valiokunta esittää, että lähetet täisiin kutsu sekä pyydettäisiin häntä ottamaan mukaansa kaksi nuortenohjaajaa. Vieraille kustannettaisiin perilläollessa majoitus ja ruoka ~. - Nuorisoleirien ja - kurssien ohja ~ja t. Nuorisovaliokunnan toimesta järjestetään kuluvan kesän aikana l ähtien kursseja ja leirejä aina

12 Kokous 13/ saakka. Koska omat toimitsijavoimat eivät riitä tätä ohjelmaa lävitse vi emään, esitt ää valiokunta, että liittotoimikunta paikkaisi kesän ajaksi näihin tehtäviin Outi Jyrkänteen ja Tauno Kanervan ~. - Liiton osanotto Lingiadeihin. Naistoimikunta ja voimistelujaosto esittävät edelleen Lingiadeihin lähetettäväksi aikaisemmin nimeämänsä her. kilöt (HelVi Ahtio, Kerttu Vehviläinen, Kirsti Vallenius ja Eino Rantanen). Toimikunta ja jaosto pitävät tärkeänä, että vaikutteiden saanti muiden maiden voimistelusuunnista on erikoiser tärkeä. I)i tkäaikainen harrastus vain omassa piirissä vaatii joskus uusia virikkeitä muualtakin. Juuri tähän olisi Lingiadeissa erikoiset mahdollisuudet lukuisten maiden esittäessä siellä omaa suuntaansa. Lingiadeissa ei sittenkään ole ni,in paljon suuria massaesityksiä, kuin eri maiden valioesityksiä. (Suurin massaesitys tulee ennakkotietojen mukaan olemaan ruot-! salaisten perheenäitien yhteisnäytös, johon osallistuu n voimistelijaa). T. I~aistoimikunta esittää, että Liisa r.1ustonen valittaisiin ne:jänneksi naistarkkailijaksi. T. Liiton toimisto esittää organisatiotarkkailijaksi jaost opäällikkö Eino Rantasen, joka samalla toimisi joukkueen johtajana. Tulkkina Helvi Ahtio Pajulahti. 1) Työvaliokunta esittää, että Pajulahden opiston vahtimestariksi kiinnitettäisiin Leo Seliverstow Helsingistä. KUL~ausipalkka markkaa ynnä asunto, l ämpö ja valo. 2) Samalla työvaliokunta ilmoittaa hyväksyneensä toimistopäällikön toimenpiteet neiti Toini Savolaisen siirtämisestä Pajulahden opiston kanslianhoitajaksi. ::?alkka mk :- kuukaude~sa ~. - Uimarei ta Hollantiin. Uintijaosto haluaa julkituoda tyytymättömyytensä sen johdosta, että ltk. ei ole katsonut välttämättömäksi lhhettää flollannissa kilpailevan uintijoukkueen mukaan varsinaista johtajaa. Jaosto haluaa huomauttaa, että liittomme uintirintamalla on lukuisasti sellaisia herikilöi tä, jotka ovat vuosikausia tehneet uhrautuvaa työtä liittomme ja koko Suomen uintiurheilun hyväksi. dellä olevaan viitaten jaosto esittää, että ltk. vastaisuudessa huomioisi ulkomaille lähetettävien uintijoukkueiden yhteydessä myöskin johtajakysyinyksen jaoston esittäoässä muodossa f,. - Ylioppilasnyrkkeilijät r. y. Ylioppilasnyrkkeilijät r. y. on tiedustellut Nyrkkeilykomitealta, voiko yhdistyksen edustajia osallistua., TULn ja SNLn seurojen j ~~r jestämiin nyrkkeilykilpailuihin. Seura ei kuulu asianomaisiin liittoihin. Nyrkkeily jaosto toivoo ltk:n kannanmäärittelyä kysymyksestä. y. ' v. juhlat.., Juhlatoimikunta esittää, että juhlaan kutsuttaisiin Tasavallan Herra Presidentti ja että hänet käytäisiin henkilökohtaisesti kutsumassa juhlaan ~. - Liiton muutto. Helsingin Työväen.2yörä- Veikkoihin on liittynyt päivämäärällä entinen IK- 32:n jäsen Olavi Linnonmaa. J:uuttopaperi t kunnossa, edustusoikeus uudessa seurassa alkaen ,. - Uusia seuroja. ili- l~: ge!s~n~i~ Ei~r~:_ Helsingin Työväe Lentopalloilijat, per ,y. Helsingissä, piirin lausunto kielteinen. ~ot!iä~e~n_p~ieil. Heinolan Lentopalloilijat, per He ino- 1 lassa, piirin lausunto kielteinen. '/. 9. '/..-,,n ei :0 Seuraavat uudet anomukset on toimisto käsitel- l-

13 Kokous 13/49-5. Karjalan piiri : Voimistelu- ja Urheiluseura Patrikall POIli'li stus r. y. per Ilomantsissa, siirtyi kokouksesta 5/95-/49. Voimistelu- ja Urheiluseura Kelvän l immo r. y. per Pielisjärvellä. Voimistelu- ja Urheiluseura Uudenkylän Terä r. y., per Värtsilässä. ~e~k~s~o~eg Eiir~:... Voimistelu- Ja Urhelluseura Tlkan Valo r. y. per Jyväskylän mlk, siirtyi kokouksesta 5/95-/49. Voimistelu- ja Urheiluseura Saarenmaan Saavutus r. y., per Jyväskylän mlk. ~u2p~og Ei!r!:_. V- ja U- seura SuonenJoen Vesa r. y., per Suonenjoella, jäi pöydälle kokouksesta 5/49. Iisalmen voimistelu- ja urheiluseura Vesa r. y., per Iisalmen kaupungissa, siirtyi kokouksesta 5/95/ 49. Voimistelu- ja Urheiluseura Itä-Karttulan J7ske r. y., per Karttulassa, siirtyi kokouksesta 5/95-/49. Voimistelu- ja Urheiluseura Jokijärven Jyry r. y. per Pielavedellä, siirtyi kokouksesta 5/95-/49. Voimistelu- ja Urheiluseura Kuuslahden Veto r. y. per Siilinjärvellä. ~aeig Ei!r!:_ Voimistelu- ja Urheiluseura r:leltauksen!lahti r. y. per Rovaniemen mlk. Qu!ug Eiir!:_ Voimistelu- ja Urheiluseura Kuivasjärven. ura r. y., per Haukiputaalla. Voimistelu- ja Urheiluseura Sievin Isku r. y., per Sievissa. ~a~~a~ Ei!r!:_ Voimistelu- ja Urheiluseura Lamposaaren Taimi r. y., per Lappeella. Voimistelu- ja Urheiluseura Ruokojärven Isku r. y., per Kerimäellä. Satakunnan piiri : V~imistelu- ja Urheiluseura Kovelahden Kova r. y. per Ikaalisten kunnassa, siirtyi kokouksesta 5/95-/49. ~a~p~r~eg Eiir~ :_ Voimistelu- ja Urheiluseura Vahannan Viesti r. y. per Ylöjärvellä. Nokian Moottorimiehet r. y., per Nokialla. gu~egm~ag Ei!r!:_ Voimistelu- ja Urheiluseura Nopon l.ouseva r. y., per Hyvinkäällä. Voimistelu- ja Urheiluseura Vaskijärven Väkä r. y., per Ul. Pyhäjärvellä. Voimistelu- ja Urheiluseura Ahmon Vesa r. y., per UI. Pyhäjärvellä. Voirnistelu- ja Urheiluseura TuoriIan ~ eräs r. y., per UI. Pyhäjärvellä. ya~s!n~i~s~o~e~ Ei!~!: Voimistelu- ja Urheiluseura Pappisten Toive r. y. per Loimaalla, siirtyi kokouksesta 5/95-/49. Voimistelu- ja Urheiluseura Virttaan fousu r. y., per Alastarossa. ahta ensinmainittua tapausta lukuunottamatta ovat muiden kohdalta piirien lausunnot myönteisiä. Sihteeri esittää, että Helsingin ja Häneen lentopalloseurojen anomukset siirrettäisiin käsiteltäväksi siksi, kunnes mainittu urheiluala on otettu liiton ohjelmaan, Kuopion ja Varsinaissuomen piiriin kuuluvien seurojen anomukset käsitel täväksi siksi, kunnes piirit ovat hyväksyneet liiton seurat piirijärjestön jäseniksi. Uudenmaan piirissä on samaan pitäjään perustettu yhtakaisesti kolme uutta seuraa. Olisi syytä piiritoimikunnalta tiedustella, onko tarkoituksenmukaisuussyyt todellakin näiden seurojen osalta otettu huomioon ja onko seuroilla" edellytyksiä menestyvään toimintaan..:uiden esillä olevien seurojen anomukset olisi sitä vastoin hyväksyttävä. Samalla esitetään seuraavat sääntömuutokset vah- a vistettavaksi : Sorvalin Voimistelu- ja Urheiluseura Veikot r. y. jonka nimi muutettu Viipurin Voimistelu- ja Urheiluseura Veikot r. y :ksi ja kotipaikka Lahden kaupunkiin sekä Kyrön Työväen voimistelu- ja urheiluseura Alku r. y., joka hyvälcsynyt liiton mallisäännöt.

14 Kokous 13/49-6. Pää t ö k s et Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla ol ivat liiton puheenjohtaja Olavi Suvanto (8) sekä jäsenet Unto Siivonen (13), Pauli Koponen (13), Helvi Raatikainen (1 1 ), Arvi Heiskanen (12), Lennart Kivi ( 11), Lauri Nurmi (12), Aarne Leskinen ( 12), Vieno Aaltonen (13), Kustaa Vuori (8) ja liiton toimitsijat E. Rantanen, Leo Huttunen, Toivo Järvinen, Greta Rajal a- Ri nne, Helvi Ahtio, Veikko Peuhkuri, Urho Niemenkari, Esko Nenonen, Unto Huttunen, Toivo Mustonen, Joonas Kykkänen ja Helge Fygren sekä sihteeri Eino A. Wuokko, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Päätösvaltaisuus merkit tiin Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 12/49 pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt päätökset. Käsittelyn yhteydessä puheenjohtaja käsityksenään ilmoitti, ettei hänen mielestään voida päättäjäispuhetta pitää kesken ohjelman, minkä vuoksi hän ehdotti tässä suhteessa muutosta. Niinikään hän kiinnitti huomiota joukkotervehdyksen sanamuotoon ja piti sitä vähemmän onnistuneena. Hänen esityksestään liittotoimikunta näiltä osilta pal autti ohjelmaluonnoksen juhl a toimikunnan tarkistettavaksi Painijoukkue Istanbuliin. Painijoukkueen ja johtajien valinta hyväksyttiin Liitto-ottelu FSGT :n kanssa. Liittotoimikunta yhtyi UTTn lausuntoon Sokol- liiton tarjouksia. Lii ttotoimikunta yhtyi UTTn esitykseen. Käs i ttel yn yhteydessä ltk :n jäsen A. Leskinen saattoi l i i ttotoi mi kunnan tiet oon, että Oslon hiihtokongressin kutsu ja materiaal i ol i tull ut Suomen Hiihtol iitolle jo helmikuussa, mutta että asiasta yhteistoi mintavaliokunnalle ilmoitett iin vasta kokouksen kynnyksellä. Liittotoimikunta päätti lähettää tiedustelun tapahtuneen johdosta. Edelleen kiinnitettiin huomiota Suomen Uimaliiton puheenjohtajan selityksebn, että Suomen Uimaliitto hoitaa yksin uintikongressin edustuksen. Tapauksen johdosta liittotoimikunta päätti koota ainehistoa asian käsittelyä varten liittoneuvoston kokouksessa Urheilunäyttelyn järjestely. Selostus merkittiin kuulluksi Jaostosihteerien työnjako. Liittotoimikunta vahvisti jaostosihteerien työnjaon UT~n esityksen mukaisesti Rauhantaistelun Keskuskomitea. Liittotoimikunta yhtyi työvaliokunnru1 kantaan. Päätös tehtiin 6 äänellä 3 vastaan. Ltk:n jäsen Vieno Aaltonen esitti päätöksen johdosta vastalauseensa Edustajakokouksia. KK:n edustajakokoukseen valittiin Arvi Heiskanen. Raittiusliiton 25-v. juhlaan järjestää edustajan toimisto Lomaliiton liittokokous. Lomaliiton liittokokoukseen, joka pidetään kesäkuun pnä 1949 Heinolassa valittiin ltk:n jäsen Kus taa Vuori ~. - Laina-anomuksia. Lii ttotoimikunta hyväksyi työvaliokunnru1 esitykset ja myönsi Kotkan KirilIe ja Turun Pallo-Veikoille kummallekin mar1cam suuruisen lainan.

15 Kokous 13/ Liittoneuvoston kokous. 1) Liittotoimikunta päätti esittää liittoneuvoston kokoukselle, että kokouksen puheenjohtajina toimisivat liiton puheenjohtaja Olavi Suvanto ja Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Paavo Aitio sekä sihteereinä Toivo Salonen ja Pekka,Iartin. 2) Edelleen liittotoimikunta päätti, ettei ole syytä erikoisella tavalla lavastaa tilaisuutta ~. - Onni KassIin Itävaltaan. Liittotoimikunta hyväksyi esityksen edellytyksellä, että j ärjestäjät vastaavat kaikista kuluista Naisten maaottelu Norja - Suomi. Liittotoimikunta yhtyi UTTn kantaan Yleisurheilumaazottelu Italia - Suomi. Liittotoimikunta yhtyi UTTn kantaan Yleisurheiluliitto- ottelu Puola - TUL. Liittotoimikunta yhtyi UTTn lausuntoon Urheilualojen luokittelu. Liittotoimikunta vahvisti urheilualojen luokittelun UTTn esittämällä tavalla ~. - Pohjoismainen nuorisoleiri. Työvaliokunta esitti, että tarkoitukseen myönnetään leirille osallistumisesta aiheutuva määräraha, mutta ei hyväksynyt neljän päivän valmennusesitystä. Liittotoimikunta yhtyi työvaliokunnan kantaan, mutta katsoi, että varsinaisille maaseutuseuroille olisi ollut varattava enemmän paihl{oja, minkä vuoksi liittotoimikunta l ähetti esityksen siltä osalta takaisin nuorisovaliokuntaan tarkistamista varten Bergenin poikaleiri. Sen johdosta, ettei ollut esitetty päteviä perusteluja edustajien lähettämiseksi ko e leirille, työvaliokunta ehdotti esityksen hylättäväksi. Liittotoimikunta yhtyi työvaliokunnan kantaan Kutsuja ulkomaille. Liittotoimikunta hyväksyi nuorisovaliokunnan esityksen ja päätti lähettää kutsut esityksessä mainittujen maiden lisäksi myös Ruotsille. Kutsuttavien l uku vru1ennettiin ja 1+3 vahvuutta pidettiin sopivimpana. Niinikään hyväksyttiin esitys norjalaisten nuoriso-ohjaajien kutsumisesta syyskuun jatkokurssille Nuorisoleirien ja - kurssien ohjaajat. esityksen. Liittotoimikunta hyväksyi nuorisovaliokunnan Liiton osanotto Lingiadeihin. Liittotoimikunta vahvisti Lingiadeihin lähetettävän tarkkailijain joukkueen kokoonpanon Pajulahti. Liittotoimikunta kiinnitti Pajulahden opiston vahtimestariksi Leo Seliverstowin Helsingistä esitetyin palkkaja luontaiseduin sekä hyväksyi toimistopäällikön toimenpiteet opiston kanslianhoitajan paikan täyttämisestä Uimareita Hollantiin. Uintijaoston mielenilmaus merkittiin tiedoksi Ylioppilasnyrkkeilijät r. y. Kysymys palautettiin takaisin nyrkkeilyjaostoon selvityksen hankkimiseksi siitä, minkälaatuisista kilpailutilaisuuksista ja osanotosta on kysymys. I a

16 Kokous 13/ _ ~ v.juhlat. Liittotoimikunta hyväksyi juhlatoimikunnan esityksen ja piti välttämättömänä, että puheenjohtaja on mukana kutsua esitettäessä ~. - Liiton muutto. Esillä ollut liiton muutto vahvistettiin Uusia seuroja. Liittotoimikunta siirsi anomusten käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Esillä olleet sääntömuutokset vahvistettiin. 1 Vakuudeksi : ~ ij~ Eino A. Yluokko I

17 ~iite m 1 ltk:n yk:an 13!49~ A-luokka a) Jaostotoiminta - b~l Jaostosihteeri - Valmentaja - Valmennustyö - e) Kurssitoiminta - f) ICilpailutoiminta kaikessa laajuudessa - g) Mestaruuskilpailut Kilpailulajit: Yleisurheilu - Paini - J alkapalloilu - Hiihto- mäenlasku Nyrkkei..L.J - Uinti - Pyöräily - Miest~voimistelu TULn urheilualojen luokittelu ============================= B-luokka a) Jaostotoiminta - b) Jaostosiht v oot~o o - c) Kurssitoiminta - d) Neuvontatyö - e) Kilpailutoiminta - f) Mestaruuskilpailut urheilulliset ::äkö kohdat huomioonottas:-: Kilpailulajit: Luistelu - Painonnosto - Koripallo - Käsipallo - Jääpallo - Pesäpallo - Jääkiekko - Me lonta - Naisten yleisurh" - Moottoripyöräily - Pujottelu - Naisten voimistelu - C-luokka a) Toimilulan valvonta - b) Jaostopo o~t~oo - c) Neuvontatyö - d ) Kotimai. nen kilpailutoiminta - e) Piirien mestnruuskil pailut harrastuksest' riippuen Kilpailulajit! Verkko pallo - Pöytätennis - Lentopallo - Soutu - Sisähypyt - Hengenpelastus - Purjehdus - Shakki - S01vitystä edelläolevaan: Luokittelu on laadittu aloittain huomioimalla harrastu~sen laajuus ja alan kansainvälinen asema~ Tästä johtuen on tarkoituksenmukaisena pidettävä, että eri alojen tason kohottamiseen kiinnitetään huomiota esitetyssä järjestyksessä, mikä sei~{a on otettava huomioon käytettäessä liiton varoja eri alojen kurssi-, koulutus- ja valmennus toimintaan o A-luo~{a: Pyrkimyksenä pidettävä, että alan käytännöllisiä asioita hoitaa erikoissihteeri, joka vapautetaan muiden alojen sihteerin tehtävistä. Periaatteellisena ohjeena on pidettävä myöskin sitä, että tässä luokassa oleville aloille voidaan kiinnittää vakinaisluontoiset valmentajat. Kilpailutoiminta tapahtuu kaikessa laajuudessa~ B-luokka: Alojen käytännöllisiä asioita hoitåa toistaiseksi, kuten nykyisinkin A-luokan sihteeri o Alan kurssi- ja koulutustoimintaa tuetaan sen kehitysmahdollisuuksien mukaan. Vakinaisluontoisia valmentajia ei tässä luokassa toistaiseksi palkata, vaan tapahtuu työ neuvonnan muodossa. Kilpailutoiminta rajoitetaan siten, että liiton ja piirien mestaruuskilpailujen järjestäminen jää riippuvaksi urheilullisista näkökohdista.. C-luokka: Toistaiseksi seurataan näiden alojen kehittymistäo Te htävä jätetään.jaostopäälliköile. Varsinaista kurssi- ja koulutustoimintaa ei järjestetä, vaan voi kysymykseen tulla tilapö.inen neuvontatyö. Kilpailutoiminta r ajoitetaan kotimaisiin, lähinnä piirikunnallisiin kilpailuihin. Lii tcnmestaruuskilpailuj o. ei jär jeste.tä" Piirien mestaruuskilpailujen järjestäminen jää riippuvaksi harrastuksen l aajuudesta piirien alueella~

18 Vas talause liittotoimikunnan pidetyssä kokouksessa tehtyyn 10. pykälää 245. kohtaa koskevaan päätökseen. Sen johdosta, että liittotoimikunnan n~s. enemmistöryhmä 6 äänellä vähemmistöryhmän 3 vastaan päätti ennakka-avustuksena jakaa Kuopion piirille ainoastaan /- muiden saadessa /-, haluaa allekirjoittanut huomauttaa seuraavaa: 1) Kun perustelut työvaliokunnan käsi ttel yssä rajoittuivat siihen että pienille piirikunnille annettaisiin vähemmän ja ainoana sellaisena esitettiin Kuopion piiri, niin ei t ämä numerotietojen mukaan pidä paikkaansa, joten kysymyksessä oli puhtaasti poliittisen vainon merkeissä tehty esitys. 2) Ltk:n kokousess8 teht,yn. huomautukseen siitä, että k.o. piiri on jättänyt hyväksymättä erään seuran ja tämä olisi määrärahavähennyksen syynä, niin on sanottava että päätöksen tehnyt enemmistöryhmä on yleensä seurojen hyväksymiseen nähden ottanut jo aikaisemmin sellaisen kannan, ~ttä esim.., vain määrätyt seurat ovat tulleet liittoon hyväksytyksi. Näin on tapahtunut ei ainostaan Kuopion vaan muidenkin piirien kohdalta ja tiettävästi eräiden seurojen, jotka kuuluvat jälkimmäiseen piiriin, papereita ei vieläkään ole ltk:lle esitetty, 3) Mainitunlainen menettely ei missään tapauksessa ole omiaan vahvistamaan liiton sekä sisäistä että ulkonaista asemaa eilä edistäm mään työläisurheilua maassamme. Helsingissä ~~.

19 Kokous 14/49-1. \.. Työväen 'Urheiluliitto r. y : n liittotoimikunnan liiton toin;istossa kesäkuun 2 pnä 1949 pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t y s 1 i s ta Kokouksen päätösval taisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo, ja kokouksen p~ätösvaltaisuus J - Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja ~. - Liitto- ot telu SPL - TUL. Palloilujaosto on yhdessä valitsijamiesten kanssa val innut SPL : a vastaan suoritettaviin otteluihin seuraavat joukkueet: A- joukkue : V. Vilermo (HK), P. Koivisto (KTP), E. Saarnio (KTP), Kaino Honkanen (TuVe), T. Pylkkönen (HP), R. Suojanen (TuPy), K. Lilja (TK~), O. ~ilja (T_:S:) ~ H. Reunanen (RTU), K. Lehtovirta (TuVe) Ja A.Ioller CruVe). Varalle : E. Flinck (et?), E. Sal mi (tcr) ja A. Hakala (KTI). B- joukkue : R. Lillunen (TuVe), A. Salonen (HK), R. Laine (TuKV), r.~. Laitinen (HPo), H. Henell (HK), T. Paananen (KTP), H. Palin (TuTo), A. Hirvonen (TuVe), S. Björklund (KoRe) ~.I. Mehto (HE) ja L:. Paananen (KTP). 1 Varalle: ~. Grönlund (TuTo), Keijo Honkanen (TuVe), T. Tamminen (Tu:::o), T. ljikkilä (TPV) ja.d. Roos (TuTo). A- ottelu suoritetaan Helsingissä B- ottelu Turussa Järjestäjinä He l singissä liitot ja ~urussa sikäläiset piirit :. - E:- nyr kkeilyj oukkue. Suomen l.yrkkei lykomi tea on Oslossa pidettäviin Eli-nyrkkeilyi hi n vali nnut osanot t ajiksi: L. Ljungber g, S. Sei tol a, ~. Piispa, L. Li ndoerg, Kl. ":iljander, j. Salo, H. Siljander j a T. /ahl ström. Joukkueen johtajaksi on valittu A. Heiskanen, tuomareiksi V. Resko ja ~. :lononen sekä huoltajnksi J. Laaksonen SrL. Jlirjestelyt~rkkailijoiksi on valittu U. ":Tiemenkari ja U. Leskinen SlL~ Joukkueen johtajaksi valittu A. Heiskanen ollessa sairauden ja työesteiden vuoksi estetty matkalle lähtemästä ehdottaa jaosto, että jo~~kueen johtajaksi nimetään V. Resko ja hänen tilalleen tuomariksi 11. Hokkanen. Kansainvälisien tuomari oikeuksien saamista varten lähettää SNLI joukkueen mukana ylimääräisen tuomarin K. Sampilan. Koska kansainvälisiä tuom3rioikeuksia tarvitaan olympialaisten yhteydessä, esittää jaosto, että liitto kustantaisi myös yhden ylimääräisen tuomarin ::::;r.r- kilpailuihin ja eh" ottaa tehtävään H.!~urmion. " E.. :- nyrkkeilymestaruuskilpailujen radioselostaja. Yl eisradi o valinnut.ui.i- nyrkkeilymestarlluskilpail~jen radioselostajaksi jaostosihteeri Toivo J ~ätän. M~~ttä matkustaisi Suomen joukkueen mukana ja palaisi joukkueen mukana Yleisradio maksaa kaikki kulut :. - Rangaistuksia. Yle isur 1eilujaosto on kokouksessaar pä"ttänyt rangaista Heloingin Jyryn jäsentä Voitto Jalavaa kilpailukelvottomu.udella saakka ja 'rurun Veikkojen j&sentä Paavo Ukkosta at1karalla julkisella varoituksella. Syy: kurittomuus liiton valmennusleirillä Suomen Urheiluopistossa Jaosto esi ttä~' rangaistukse ~ lii ttotoioikunnan vahvistettavaksi. Voitto Jalava ja Paavo Ukkonen poistuivat Suomen Urheiluopistossa ajalla pidetyltä edustusyl eis rheilijain valmennusleiriltä ilman lupaa Eeinolaan, josta jonkinverran päihtyneinä palasivat yöllä takaisin opiotolle aiheuttaen siell~ häiriötä.

20 Kokous 14/ ~. - Uusia seuroja. Käsitelli:l.':in edellisestä kokouksesta siirtynyt esitys uusien seurojen hyväksymisestä liiton jäseniksi Liittoneuvoston julkilausrnna. Sihteeri esittää liittotoimikunnan päätetts.väksi Liittoneuvoston kokouksen urheilun yhteistoimintaa koskevan julkilausuman sanamuodon sen ehdotuksen pohjalla, jonka liittoneuvoston kokous hyväksyi :. - Pohjoismainen nuorisoleiri. Käsitellään kokouksesta 13/271/49 siirtynyt nuorisovaliokunnan esitys osallistumisesta pohjoismaisille nuorisoleireille. Nuorisovaliokunta on kokouksessaan valinnut pohjoismaiselle llllorisoleirille IJorjaan ' seuraavat johtajat ja osanottajat: Orvokki Komul~inen, Pentti Komulainen, ~ ija Stenfors, Lielahden Kipinä, ~aija Hliikiö, Helsingin Jyry, Eine Hansen, Kotkan Vesi-Veikot, Ilmari Haapalainen, Kuopion ~iento, Raimo Heino, Puistolan Urheilijat, Reijo Peltonen, Turun r yrkivä, Raili Viljola, Porin Veto ~. - Pyöräilijöitä Ruotsiin. Södermalms Cykelklubben on kutsunut Vauhti-Veikkojen jäseniä V. Kasslinia ja KI. Luukasta osallistumaan Västbergaloppettiin kilpailuihin Jao$to ja Pyöräilykornitea ovat kutsun käsitelleet ja puoltavat luvan myöntämistä. Kulut suorittaa järjestävä seura. Jalkapallovalmentaj o.n na1 1 <:kaus.unglantilaioe jalkapalloj ouj{kueell ki:.i.ydessä Suomessa toukokuussa, neuvottelivat Palloilujaostoll edustajat valmentajan saannista maahamme. Englannista on nyt saapunut kirjel mä, missä i l moitetaa Jesse Carverin olevan halukkaan vastaanottamaan t ehtuvän n. 1,::: kk. ajaksi. lustavissa neuvotteluissa sovittiin Caverin kuukausipalkaksi mk : :- sekä päiv;'rahaa mk 700: :-. Lisäksi on kustannettava h~nen ja hänen rouvansa matka tänne ja takaisin ~nglantiin. Palloilujaosto esittä~, että e. rn. ehdoilla valmentaja otettaisiin vähintään 6 viikon ajaksi. Kurssimenoarviossa on tarkoitukseen varattu määräraha. UTTn lausunto esitetään 1 tl :n kokouksessa ~. - Kuopion piirin anomus. Kuopion piiri on myöhästyneenä lähettänyt anomuksen mk :- määrärahan saamiseksi piirin tilapäisen jalkapallovalmentajru: palkkaamiseksi 5 kk:n ajaksi. Palloilujaosto esittää, että piirille tarkoitukseen myönnetään mk ?- ja määräraha merkitään tilapäisen jalkapallovalmentajan palkkaukseen kurssimenoarviossa olevalle tilille. UTTn lausunto esitetään ltk:n kokouksessa ~. - Oulun piirin avustusanomus. Oulun piiri anoo mk :- suuruista avustusta yleisurheiluvalmentaja Tauno Arotien palkkaamiseksi lähirmä Kainuun seuroja varten yhden kuukauden ajaksi. Kokonaiskustannukset on arvioitu markaksi. Yleisurheilujaosto puoltaa mk :- myöntämistä. Kysymyksessä on ylimääräinen määräraha. UTTn lausunto esitetään ltk:n kokouksessa Urheilunäyttely Tampereella. Tampereen Urheilunäyttelytoimikunta kutsuu liiton edustajaa näyttelyn avajaistilaisuuteen, joka pidetään Tampereella kello 15,00 kauprulgintalossa. Toimisto il:loittaa, että e _lei lii tto'!;oir:likunta katso tarpeelliseksi lähettu0 edustajaa tilaisuuteen, voivat liiton edustajina toimia jaos~äällikkö ~ino 3antanen ja toimittaja Toivo Järvinen, jotka liiton näyttelyn järjestelyasiois-

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

pt- l-i----i- S2ilS ytetutj_

pt- l-i----i- S2ilS ytetutj_ OMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p OLUETOIMIKUNTA KOKOUS N» C С 19.2.1981 KOUSPAIKKA IVÄ JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 19 päivänä helmikuuta 1981 kello 9.00 KOKOUKSEN OSANOTTAJAT

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Hallituksen järjestäytymiskokous 1 / 2017

Hallituksen järjestäytymiskokous 1 / 2017 Hallituksen järjestäytymiskokous 1 / 2017 Aika klo 17.30-20.15 Paikka Neste Pälkäne Aapiskukko, Valtatie 12 (Tervapirtintie 7), 36600, PÄLKÄNE Läsnä Jaakola Pekka Jylhäsalo Ari, puheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 15.30 Valtakirjojen tarkastus klo 16.00 Valon sääntömääräinen kevätkokous Paikka Niemi Center, Veturitie 13 H, 00240 Helsinki

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue ry Hallituksen kokous 11/2008 Aika: 15.9.2008 kello 18.30 Paikka: Läsnä: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa Pasi Palmulehto (pj) Ahto Apajalahti

Lisätiedot

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6.

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6. Siltasaarenkatu i f Kansalliset Rata- ja maantiepyöräilykilpailut VELODROMILLA 15-16. 6. 1944 Rata-ajot torstaina 15. 6. 1944 klo 18.30 Maantieajot perjantaina 16. 6. 1944 klo 18.00 Lähtö- ja tulomaali

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 7.7.2015 klo 12:30 1/5 Paikka Tulihukka-leiri, Mynämäen palloiluhalli, Urheilutie 9, Mynämäki LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Haapala Heikki Haikonen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Liittokokous pidettiin Lappeenrannassa 14. 15. kesäkuuta 2017 Holiday Club Saimaalla. Kuvakooste osa-5 ; 1 (9) Kokouksen neuvottelutauko. Kuvassa kokousvirkailijat

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Tiistai 19.4.2011 klo 18.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (3) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 11.5.2015 klo 17:00 1/5 Paikka Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto, Tuijussuontie 10, Raisio LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

0/'") ~ IJ..,1 Lt,.l -..

0/') ~ IJ..,1 Lt,.l -.. 0/'") J._ TrO'-0U~ ~ IJ..,1 Lt,.l -.. 1 S. - 11. ~--=~=...:..::..::::-..:::.:.::..:.::.::.:..;:.=-=-..::::.::::..::..o..=;~.:.:;.:.-=- _ :":y-:;;';'l::'l'~ 011, ett ens::"r _; iget ': o~:o u..::::.nt ilp

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 95/2013 vp Torstai 28.11.2013 kello 12.15-14.00 Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps Rakel Hiltunen /sd Reijo Hongisto /ps Risto Kalliorinne /vas Mika Kari

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto AIKA 06.04.2017 klo 14:00-15:20 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoustila Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Oulun Keilailuliitto r.y.

Oulun Keilailuliitto r.y. Oulun Keilailuliitto r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Oulun Keilailuliitto r.y., kotipaikka on Oulun kaupunki sekä virallisena kielenä suomi. 2 Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 1948. sekä vuoden 1949 sään tömääräisen LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 1948. sekä vuoden 1949 sään tömääräisen LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1948 sekä vuoden 1949 sään tömääräisen LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO ja ESITYSLISTA HELSINGISSÄ 1949 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. I " TYÖVÄEN

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6 Hallitus 27.5.2016 Sivu 1 / 6 Aika: 27.5.2016 klo 12.30-15.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (x) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hallituksen kokous 1 / 2015

Hallituksen kokous 1 / 2015 Hallituksen kokous 1 / 2015 Pöytäkirja Aika: torstai 15.1.2015, klo 20.00 Paikka: Skype puhelinkokous Kokoukset 2015 1/15 Romppanen Juha, pj - Salminen Kaisu, vpj Haliseva Markku - Halme Ville - Hatunen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 15 Kehittämistoimikunta 30.11.2016 AIKA 30.11.2016 klo 18:00-19:05 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y. oaannot GoutumicM Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y Säännöt 6outumicl)et Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 Soutumiehet r.y. Säännöt i Yhdistyksen nimenä on

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 Työsuojelutoimikunta 20.05.2009 AIKA 20.05.2009 klo 13:00-14:10 PAIKKA kaupungintalo, neuvotteluhuone Leino KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Tiistai 22.5.2012 klo 13.00 15.29 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 I VALTAKIRJOJEN TARKASTUS klo 11:30 12:00 II LOUNAS klo 12:00 13:00 III LIITON SYYSKOKOUS klo 13:00 sääntöjen 12 :n mukaisten asioiden käsittely: 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto

Lisätiedot

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla.

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla. Kokous 11/52-7. ja Kivi ilmaisivat kantanaan, että neuvottelutauko on tarpeeton ja liitolle epäedullinen, joten heidän käsityksensä mukaan olisi SPLn annettava sanoa sopimus irti heti ja sen jälkeen aloittaa

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15. Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013. Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15. Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013. Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15 Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013 Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20 Paikka Läsnä Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Luettelon mukaan Pykälät 10-18 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Puheenjohtajan päätösesitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Risto Hämäläinen ja Virpi Hahko.

Puheenjohtajan päätösesitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Risto Hämäläinen ja Virpi Hahko. KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOUS Pöytäkirja 4/2011 1 Aika: Tiistai 18.10.2011 klo 18.00 Paikka: Kosken Tl Kirjasto Läsnä: Almgren Lassi (x) Hämäläinen Risto (x) Pihlajamäki Anu (x) saap. klo.19.15 Kulo Eija-Liisa

Lisätiedot

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen.

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. SYYSKOKOUS Aika 23.11.2016 klo. 18.00 20.35 Paikka, Tarja Halonen - sali Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. Liite:1 1 Kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Kenneth

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU Kaavoitus- ja rakennusjaosto 26 02.03.2017 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 40 06.04.2017 LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU 3047/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 15.5.2011 klo 10.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (4) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN KUOPION KAUPUNKI MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Hyväksytty ohjeellisena kaupunginhallituksessa 17.10.2011 Muutokset hyväksytty kaupunginhallituksessa 23.1.2012 Yleiset säännöt:

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot