VUOSIKIRJA YEAR BOOK Tilastot 2013 Statistics

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKIRJA YEAR BOOK Tilastot 2013 Statistics"

Transkriptio

1 VUOSIKIRJA 214 YEAR BOOK Tilastot 213 Statistics

2 2 Sisältö Contents Vuosikirja 214 Year book Johdanto / Introduction 3 Teknologiateollisuus 213 / Technology Industries in Sata vuotta suomalaista teknologiateollisuutta / A Hundred Years of Technology Industries in Finland 6 Taloudellinen tausta / Economic Background 7 Teknologiateollisuus pähkinänkuoressa / Technology Industries in a Nutshell 8 Teknologiateollisuuden päätoimialat pähkinänkuoressa / Technology Industries Main Brances in a Nutshell 9 Teollisuuden liikevaihto ja tuotanto / Industrial Turnover and Production 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto ja jalostusarvo / Turnover and Value added in the Technology Industries 11 Teknologiateollisuuden tuotoksen volyymi / Technology Industry Output Volume 12 Teollisuuden tuottavuuden kehitys / Productivity development in Industry 13 Teknologiateollisuuden tuotantomäärien kehitys kansainvälisesti / Technology Industries Production Volume Development Internationally 14 Teknologiateollisuuden kansainvälinen vertailu / Technology Industries International Comparison 15 Teknologiateollisuuden kiinteät investoinnit / Technology Industry Fixed Investments 16 Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit / Research and Development Investments 17 Teknologiateollisuuden yritykset / Technology Industry Enterprices 18 Teknologiateollisuuden kannattavuus ja rahoitusasema / Profi tability and Financial Standing in the Technology Industry 19 Teknologiateollisuuden päätoimialojen kannattavuus ja rahoitusasema / Profi tability and Financial Standing in the Technology Industry Main Branches 21 Tavaraviennin rakenne / Structure of the Exports of Goods 22 Teknologiateollisuuden tavaravienti / Technology Industry Exports of Goods 25 Teknologiateollisuuden tavaratuonti / Technology Industry Imports of Goods 26 Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla / Number of Employees in the Foreign Subsidiaries 33 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa ja ulkomailla / Technology Industry Turnover in Finland and in Foreign Subsidiaries 34 Teollisuuden henkilöstö / Personnel in Industry 35 Teknologiateollisuuden henkilöstö / Personnel in the Technology Industry 36 Teknologiateollisuuden kehitys alueittain / Technology Industries Development by Region 38 Luokitukset ja lähteet / Classifi cations and Sources

3 3 Johdanto Introduction Teknologiateollisuuden tilastollinen vuosikirja 214 Tähän tilastolliseen vuosikirjaan on koottu perustiedot ja tärkeimmät teknologiateollisuutta koskevat tilastot vuodelta 213 sekä sitä edeltäviltä vuosilta historiallisen taustan valottamiseksi. Tilastojen avulla esitellään teknologiateollisuuden vuositason suhdannekehitystä, tuotannon, henkilöstön ja ulkomaankaupan rakenteita, kannattavuutta, rahoitusasemaa sekä kansainvälistä vertailua. Tietoa taulukoissa ja kuvaajissa käytetyistä tausta-aineistoista sekä toimialaluokituksista on taulukoiden alaviitteissä sekä vuosikirjan lopussa. Suomen tärkein teollisuudenala ja kasvun veturi Suomen kokonaistuotannon volyymi (reaalinen BKT) on 19- ja 2-luvuilla kasvanut teollisuuden vetämänä 28-kertaiseksi. Teknologiateollisuuden, Suomen merkittävimmän teollisuudenalan, tuotantomäärä on samana aikana kasvanut 18-kertaiseksi ja ollut ehdoton kasvun ajuri. Teknologiateollisuuden kehitys erkaantui koko teolli suuden kasvusta 198-luvun alussa, jonka jälkeen alan tuotanto on kasvanut tuntuvasti nopeammin kuin teollisuuden kaskimäärin. Teknologiateollisuuden tuotannon ja Suomen hyvinvoinnin kasvu on perustunut erityisesti tuottavuuden kasvuun, joka on ollut kansainvälisestikin verraten nopeaa. Teknologiateollisuus 213 Teknologiatollisuuden yritysten tilanne heikkeni koko vuoden 213 ajan Teknologiateollisuuden liikevaihdossa ohitettiin talouskriisin synkin vaihe vuoden 21 alussa. Sen jälkeen liikevaihto elpyi vuoden 211 loppuun asti. Vuonna 212 teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto lähti kuitenkin uudestaan laskuun, erityisesti loppuvuosi oli alalle vaikea. Lasku jatkui myös koko vuoden 213 ajan. Liikevaihto koko alalla laski noin viisi prosenttia vuonna 213 ollen noin 65 miljardia euroa. Teollisuuden rakennemuutos iski erittäin voimakkaasti teknologiateollisuuden toimialalle vuonna 212. Suomi menetti runsaasti suuren volyymin tuotantoa. Rakenteellinen muutos isossa mittakaavassa jatkui vuonna 213. Yritystasolla tilanteet kuitenkin vaihtelevat merkittävästi. Koko alan kannalta tyypillistä on ennustehorisontin lyhyys ja epävarmuus tulevien kuukausien kehityksestä. Ennustetarkkuus on yhtä heikko sekä suurissa että pienemmissä yrityksissä. Globaali rakennemuutos merkitsee myös sitä, että suuret yritykset keskittävät hankintojaan aiempaa harvemmille alihankkijayrityksille. Tämä muutos koskee myös Suomea. Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstön määrä Suomessa laski vuonna 213 verrattuna edelliseen vuoteen noin neljä prosenttia ollen n Tytäryrityksissä ulkomailla henkilöstön määrä laski vuoteen 212 verrattuna noin viisi prosenttia ollen myös noin 285. In this statistical yearbook you will fi nd basic information and the most important statistics concerning the Finnish technology industry in 213 and in recent history. From these statistics you will get a clear picture of the technology industry annual development in output, personnel, foreign trade, profi tability, fi nancial position and international standing. Information about the statistics and classifi cations used in this publication can be found at the end of the yearbook. Prime Industry and Growth Driver The Finnish total production (Real GDP), driven by the growth in manufacturing industry, has 28-fold during the 2th and the 21st century. The most important industry branch in Finland - the technology industry has grown its output volume 18-fold during the past 12 years driving the growth of the whole nation. It was in the early 198s that the path of the technology industries diverged from that of the rest of the Finnish manufacturing industry. Since then, the output rates of the sector have exceeded the industrial averages by a high margin. The growth in the Finnish technology industry and the wealth of the nation has based largely on productivity growth which has been fast even on international standards. Technology Industries in 213 Year 213 was very diffi cult for technology industries companies The turnover of the technology industries started to rise from the deepest recession at the beginning of 21. After that, turnover continued to recover to the end of year 211. At the year 212 turnover started to go down again. Especially end of the year 212 were diffi cult for companies of technology industry. Turnover continued to fall whole year 213. The turnover of the entire industry came down by an estimated fi ve per cent in 213 to approximately EUR 65 billion. Structural change in industry struck quite hardly to technology industry in year 212. Finland lost quite a bit high volume production. Structural change continued in year 213. However, the situation in individual companies varies to a considerable degree. The short length of the forecast horizon and the uncertain trend for the future months are typical for the entire sector. Forecast accuracy is equally poor in large and smaller companies alike. The global structural change also means that major companies centre their purchases on fewer subcontractors than before. This change also applies to Finland. The number of employees in technology industries in Finland fell by 4 per cent in year 213 when compared to previous year. The number of employees in Finland totalled 285. The number of employees in overseas subsidiaries fell about fi ve per cent in year 213. In year 213, the number of employees overseas totalled approximately 285,. Finnish Technology Industries Statistical Yearbook 214

4 4 Johdanto Introduction Elektroniikka- ja sähköteollisuuden liikevaihdon reipas lasku jatkui Turnover of the electronics and electrotechnical continued to fall Elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit) liikevaihto Suomessa supistui vuonna 213 reilusti edellisvuotisesta ollen vajaa 16 miljardia euroa. Yritysten tavaravienti Suomesta oli euromääräisesti noin 12 prosenttia pienempi kuin vuonna 212. Viennin väheneminen on koskenut lähes yksinomaan tietoliikennelaitteita. Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa henkilöstön väheneminen Suomessa jatkui läpi vuoden 213: henkilöstö väheni vuoden aikana kaikkiaan 12 prosenttia eli 5 6:lla ja oli Kone- ja metallituoteteollisuuden liikevaihto laski reilusti Kone- ja metallituoteteollisuuden (koneet, metallituotteet, kulkuneuvot) liikevaihto Suomessa oli reilu 27 miljardia euroa vuonna 213. Liikevaihto laski noin kuudella prosentilla edellisvuodesta. Yritysten tavaravienti Suomesta oli euromääräisesti 2,1 prosenttia pienempi kuin vuonna 212. Kone- ja metallituoteteollisuudessa henkilöstön määrä laski Suomessa vuonna 213: henkilöstön määrä laski vuoden aikana vajaalla 5 :lla ja oli Metallien jalostuksen liikevaihdossa reilu pudotus Metallien jalostusyritysten (terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmien louhinta) liikevaihto Suomessa oli 8,8 miljardia euroa vuonna 213. Liikevaihto laski reilu 7 prosenttia edellisvuotisesta. Yritysten vienti Suomesta oli euromääräisesti 7 prosenttia pienempi kuin vuonna 212. Metallien jalostuksessa henkilöstön määrä laski seitsemällä prosentilla edellisvuodesta ollen vuonna Suunnittelu- ja konsulttialan liikevaihto ja henkilöstö kasvoivat Suunnittelu- ja konsulttialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa oli reilu 5 miljardia euroa vuonna 213. Liikevaihto kasvoi hiukan edellisvuotisesta. Suunnitteluja konsulttialan henkilöstö Suomessa kasvoi hiukan vuonna 213 ja oli Tietotekniikka-alan voimakas kasvu jatkui Tietotekniikka-alan (tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot) yritysten liikevaihto Suomessa oli noin 8,3 miljardia euroa vuonna 213. Liikevaihto kasvoi peräti 11 prosenttia edellisvuotisesta. Tietotekniikkaalan henkilöstö Suomessa kasvoi 6:lla vuonna 213 ja oli The turnover of the electronics and electrotechnical industry (telecommunications equipment, electric equipment, instruments) in Finland fell in 213 and amounted to approximately EUR 16 billion. Companies export of goods from Finland was 12 per cent lower in euros than in 212. The reduction in exports has applied almost exclusively to telecommunications equipment. The reduction in the number of employees in the electronics and electrotechnical industry in Finland continued in 213: during the year, the number of employees fell by 12 per cent, or 5,6, to 43,2. Turnover of mechanical engineering fell The turnover of the mechanical engineering (machinery, metal products, vehicles) in Finland was at roughly EUR 27 billion in 213. The turnover decreased 6 per cent comparing to the previous year. Companies export of goods from Finland was 2.1 per cent lower in euros than in 212. The number of employees in mechanical engineering in Finland fell in 213: the number of employees fell during the year by just under 5, to 125,5. Turnover of the metals industry fell The turnover of the metals industry (steel products, non-ferrous metals, casting, mining of metal ores) in Finland stood at EUR 8,8 billion in 213. The turnover fell by about 7 per cent comparing to the previous year. Companies export of goods from Finland was 7 per cent lower in euros than in 212. The number of employees in the metals industry in Finland in 213 fell by 7 per cents from the previous year being about 15,8. Turnover and number of employees in the consulting engineering grew The turnover of consulting engineering (expert services for industry, society and construction) in Finland amounted to just over EUR 5 billion in 213. The turnover grew slightly from the previous year. The number of employees in consulting engineering in Finland in 213 grew slightly to 46,3. Strong growth continued in the information technology industries The turnover of information technology companies (information technology services, software) in Finland totalled EUR 8,3 billion in 213. The turnover grew by about 11 per cent on the previous year. The number of employees in information technology industries in Finland grew by 6 to 54,5 in 213.

5 5 Sata vuotta suomalaista teknologiateollisuutta A Hundred Years of Technology Industries in Finland Tuotannon määrän kehitys Suomessa Production Volume Development in Finland =1 Teknologiateollisuus / Technology Industries Koko teollisuus / Total Industry BKT / GDP Teknologiateollisuuden tuotannon määrän kehitys Suomessa Technology Industries Production Volume Development in Finland % 3% Muutos edellisvuodesta / Change, yoy Keskiarvo / Mean 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% -6%

6 6 Taloudellinen tausta Economic Background BKT:n määrä Real GDP Kiinteät investoinnit Fixed Investments =1 Suomi / Finland Kehittyneet maat / Advanced economies Koko maailma / The World =1 Suomi / Finland Kehittyneet maat / Advanced economies Koko maailma / The World Kuluttajahintojen muutos, % Consumer Prices, change % Työttömyysaste, % Unemployment rate, % 7 6 Vuosimuutos / % yoy : % pa. Suomi / Finland Kehittyneet maat / Advanced economies Koko maailma / The World Vuosimuutos / % yoy Suomi / Finland Kehittyneet maat / Advanced economies Taloudellinen tausta / Economic Background SUOMI / FINLAND Bruttokansantuote, Milj. / GDP, Mill Määrän muutos, % / Real change, % Investoinnit, Milj. / Investments, Mill Määrän muutos, % / Real change, % Tavaroiden ja palveluiden vienti, Milj. / Exports of goods and services, Mill Määrän muutos, % / Real change, % Kuluttajahintojen muutos, % / Consumer prices, change % Työttömyysaste, % / Unemployment rate, % Keskimääräiset valuuttakurssit / Average exchange rates 1 Euro=USD *) ,6 2,8 3, 2,6-1,5-1, ,2 3,2 1,1 4,1-2,5-4, ,1 6,9 6,2 2, 1,2-1,7 3,4,9 1,2 3,4 2,8 1,5 9,8 8,4 8,4 7,8 7,7 8,2 1,827 1,2441 1,3257 1,392 1,2848 1,3281

7 7 Teknologiateollisuus pähkinänkuoressa Technology Industries in a Nutshell Teknologiateollisuuden osuus Suomen viennistä Technology Industries Share of the Finnish Exports 7 Osuus, % / Share, % Osuus tavaraviennistä, % / % of total export of goods Osuus palveluviennistä, % / % of total export of services Teknologiateollisuus pähkinänkuoressa / Technology Industries in a Nutshell Tuotanto / Output Liikevaihto, Milj. / Turnover, Mill. Jalostusarvo, Milj. / Value added, Mill. Investoinnit / Investments Kiinteät, Milj. / Fixed, Mill. Tutkimus ja kehittämistoiminta, Milj. / Research and development, Mill. Henkilöstö / Employment Henkilöstön määrä / Employment, total Kokonaistyövoimakustannukset, milj. / Total labour costs, mill. Toimihenkilöiden osuus, % / White collar workers, % of total Vienti / Exports Tavaravienti, milj. / Export of goods, mill. Osuus Suomen tavaraviennistä, % / % of total export of goods Palveluvienti, milj. / Export of services, mill. Osuus Suomen palveluviennistä, % / % of total export of services Ulkomailla / Abroad Henkilöstö ulkomaisissa tytäryrityksissä / Employees in foreign subsidiaries ,4 58,3 63,9 65,5 65,5 66, ,7 58,6 5,8 48,1 47, 44, ,6 51,5 63, 57,7 54,1 49,

8 8 Teknologiateollisuuden päätoimialat pähkinänkuoressa Technology Industries Main Brances in a Nutshell Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa Technology Industry Personnel in Finland hlö. / 1 pers Elektr. & sähköt. / Electr. & Electrtch. Ind. Kone- & metallit. / Mech. Engin. Metallien jal. / Metals Ind. Suunnit.- & kons. / Consult. Engin. Tietotek.-ala / Inform. Techn. Teknologiateollisuuden päätoimialat pähkinänkuoressa 213 / Technology Industries Main Branches in a Nutshell 213 Elektroniikka- ja sähköteollisuus / Electronics and electrotechnical industry Kone- ja metallituoteteollisuus / Mechanical engineering Metallien jalostus / Metals industry Tietotekniikkaala / Information technology Suunnittelu- ja konsulttiala / Consulting engineering Teknologiateollisuus yhteensä/ Technology industries, total Tuotanto / Output Liikevaihto, Milj. / Turnover, Mill. Jalostusarvo, milj. / Value added, mill. Investoinnit / Investments Kiinteät, Milj. / Fixed, Mill. Tutkimus- ja kehittämistoiminta, Milj. / Research and development, Mill. Vienti / Exports Tavaravienti, Milj. / Export of goods, Mill. Osuus Suomen tavaraviennistä, % / % of total Finnish export of goods Henkilöstö / Employment Henkilöstö Suomessa / Employees in Finland Henkilöstö ulkomailla / Employees abroad Kokonaistyövoimakustannukset, Milj. / Total labour costs, Mill. Toimihenkilöiden osuus, % / White collar workers, % of total ,8 2, 11,8 44, ,1 43,3 33,8 1, 1, 66,7 Yrityksiä / Enterprises

9 9 Teollisuuden liikevaihto ja tuotanto Industrial Turnover and Production Teollisuuden liikevaihto ja jalostusarvo 213 Industrial Turnover and Value-added 213 Liikevaihto / Turnover Jalostusarvo / Value added Teknologiateollisuus / Technology industries Kemianteollisuus / Chemical industry Metsäteollisuus / Forrest industry Energia- ja vesihuolto / Power and water supply Elintarviketeollisuus / Food industry Muut toimialat / Other industries Tekstiili- ja vaateteollisuus / Textile and clothing industry Kaivosteollisuus / Mining and quarrying (3 Mrd. / Bill Teollisuuden liikevaihto ja jalostusarvo / Industrial Turnover and Value-added Teknologiateollisuus / Technology industries Kaivosteollisuus / Mining and quarrying (3 Elintarviketeollisuus / Food industry Tekstiili- ja vaateteollisuus / Textile and clothing industry Metsäteollisuus / Forrest industry Kemianteollisuus / Chemical industry Energia- ja vesihuolto / Power and water supply Muut toimialat / Other industries , % , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Yhteensä / Total ( , , Osuus / Share Liikevaihto Milj. / Turnover Mill. (1 Jalostusarvo Milj. / Value added Mill. (2 Osuus / Share 213, % 1) Kansantalouden tilinpidon käypähintainen tuotos / National Accounts output at current prices 2) Kansantalouden tilinpidon käypähintainen arvonlisäys / National Accounts value-added at current prices 3) Pl. metallimalmien louhinta / Excl. mining of ores 4) Koko teollisuus ml. suunnittelu- ja konsulttiala sekä tietotekniikka-ala / Total industry incl. consulting engineering and information technology

10 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto ja jalostusarvo Turnover and Value added in the Technology Industries Teknologiateollisuuden liikevaihto ja jalostusarvo 213 Turnover and Value-added in the Technology Industry Mrd. / Bill. Liikevaihto / Turnover Jalostusarvo / Value added Elektroniikka- ja sähköteolisuus / Electronics and electrotechnical Industry Kone- ja metallituoteteollisuus / Mechanical engineering Metallien jalostus / Metals industry Tietotekniikka-ala / Information technology Suunnittelu- ja konsulttiala/ Consulting engineering Teknologiateollisuuden liikevaihto ja jalostusarvo / Turnover and Value-added in the Technology Industry Liikevaihto Milj. / Turnover Mill. (1 Osuus / Jalostusarvo Milj. / Value added Mill. (2 Osuus / Share Elektroniikka- ja sähköteol. / Electron. and electrotech. Ind. Elektroniikkateollisuus / Electronics Sähkökoneet ja laitteet / Electrotechnical engines Kone- ja metallituoteteollisuus/ Mechanical engineering Metallituotteet / Metal goods Koneet / Machinery Kulkuneuvot / Transport equipment Metallien jalostus / Metals industry Suunnittelu- ja konsulttiala/ Consulting engineering Tietotekniikka-ala / Information technology Teknologiateollisuus / Technology industries 213, % Share 213, % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 1) Kansantalouden tilinpidon käypähintainen tuotos / National Accounts output at current prices 2) Kansantalouden tilinpidon käypähintainen arvonlisäys / National Accounts value-added at current prices

11 11 Teknologiateollisuuden tuotoksen volyymi Technology Industry Output Volume Teknologiateollisuuden tuotoksen volyymi Technology Industry Output Volume Teknologiateollisuuden tuotoksen volyymi Technology Industry Output Volume = =1 Teknologiateollisuus / Technology industries Koko teollisuus / Total industry Elektr. & sähköt. / Electr. & Electrtch. Ind. Kone- & metallit. / Mech. Engin. Metallien jal. / Metals Ind. Suunnit.- & kons. / Consult. Engin. Tietotek.-ala / Inform. Techn Teknologiateollisuuden tuotoksen volyymi / Technology Industry Output Volume Milj., Mill. 2=1 ( Elektroniikka- ja sähköteollisuus / Electronics and electrotechnical industry , 128,8 136,4 128,3 17,6 94,1 Määrän muutos, % / Real change, % 36,3 19,6 -,5-5,9-16,2-12,5 Elektroniikkateollisuus / Electronics , 13,6 135,9 124,8 99,2 83, Määrän muutos, % / Real change, % 4,2 21,1-2, -8,2-2,5-16,3 Sähkökoneet ja laitteet / Electrotechnical engines , 119,1 136,1 141,3 141,5 139,8 Määrän muutos, % / Real change, % 9,7 1,2 6,7 3,8,1-1,1 Kone- ja metallituoteteollisuus / Mechanical engineering , 112,7 112,6 125,2 124,5 116,7 Määrän muutos, % / Real change, % 5,8 11,1-2,4 11,2 -,6-6,2 Metallituotteet / Metal goods , 114,1 18,1 119,3 116,1 19,7 Määrän muutos, % / Real change, % 11,5 7,1-3, 1,4-2,7-5,5 Koneet / Machinery , 116, 124,7 141,1 14, 129,5 Määrän muutos, % / Real change, % 3,9 11,7 -,8 13,2 -,8-7,5 Kulkuneuvot / Transport equipment 3 6 1, 98,4 76,5 77,2 82,1 82,6 Määrän muutos, % / Real change, % 4,1 16,6-9,8 1, 6,3,6 Metallien jalostus / Metals industry , 114,6 11,2 13,7 13,3 13,7 Määrän muutos, % / Real change, % 4,2-3,6 42, 2,4 -,4,5 Suunnittelu- ja konsulttiala / Consulting engineering , 125,1 124,1 128,9 129,5 129,1 Määrän muutos, % / Real change, % 5,8 6,2-2,1 3,9,4 -,3 Tietotekniikka-ala / Information technology , 144,2 165,4 183,1 191,7 24,3 Määrän muutos, % / Real change, % 17,7 7, 1,1 1,7 4,7 6,6 Teknologiateollisuus / Technology industries , 12,7 121,5 126,1 12,4 114,3 Määrän muutos, % / Real change, % 19, 11,5 2,5 3,8-4,5-5, 1) Kansantalouden tilinpidon käypähintainen tuotos / National Accounts output at current prices 2) Kansantalouden tilinpidon kiinteähintainen tuotos indeksoituna / Index of the National Accounts output at constant prices

12 12 Teollisuuden tuottavuuden kehitys Productivity development in Industry Tuottavuuden kehitys Teknologiateollisuudessa Productivity Development in the Technology Industry =1 Tuottavuus / Pruductivity Tuotanto / Production Työtunnit / Hours worked Tuottavuuden kehitys Teknologiateollisuudessa / Productivity Development in the Technology Industry (1 2=1 (2 Vuosimuutos / Change y-o-y, % (3 Elektroniikka- ja sähköteollisuus / Electronics and electrotechnical industry Elektroniikkateollisuus / Electronics Sähkökoneet ja laitteet / Electrotechnical engines Kone- ja metallituoteteollisuus / Mechanical engineering Metallituotteet / Metal goods Koneet / Machinery Kulkuneuvot / Transport equipment Metallien jalostus / Metals industry Suunnittelu- ja konsulttiala / Consulting engineering Tietotekniikka-ala / Information technology Teknologiateollisuus / Technology industries Teknologiateollisuus (pl. palvelualat) / Technology ind. (excl. service industries) Koko teollisuus / Total industry Koko kansantalous / Total economy , 159,4 29,8 181,7 111,7 129,6 32,5 11,8 1,3-13,4-38,5 16, 1, 16,2 221,2 188,7 94,2 117,7 36,6 1,3 8,2-14,7-5,1 24,9 1, 143,3 176,4 168,4 166,5 17,3 4,5 2, 21,7-4,5-1,1 2,3 1, 114,2 123,3 131, 122,8 111,7 1,8 5,4 6,7 6,2-6,3-9, 1, 16,4 18,3 112, 11,2 97, 7,4 8,4 4,5 3,4-9,6-4,2 1, 118,8 136, 141,7 135,8 119,, 3,7 6,5 4,2-4,2-12,4 1, 112,8 98, 125,3 114,1 111, -1,7 4,8 8,3 27,9-8,9-2,7 1, 147,9 121,1 1,1 114,6 151,1 4,2 -,8 66,6-17,3 14,5 31,8 1, 88, 77,3 76,4 78,7 79,3 4,8-1,8 -,6-1,2 3,,8 1, 112,3 116,4 127, 136,9 141, -3,7 2,5 2,6 9,1 7,8 3, 1, 127,5 138,6 134,2 119,6 121,5 14,2 6,5 8,5-3,2-1,9 1,6 1, 137,5 156, 146,9 12,6 121,5 18,1 8, 1,9-5,8-17,9,7 1, 128,5 146, 142,9 132, 134,7 1,7 3,9 1,2-2,1-7,6 2, 1, 19,8 113, 114,1 111,7 112,3 4,9 1,7 3,3 1, -2,1,5 1) Tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden / Productivity is measured as real value added produced per hours worked 2) Kansantalouden tilinpidon kiinteähintainen arvonlisäys suhteessa tehtyihin työtunteihin indeksoituna / Index of the National Accounts value added at constant prices relative to the hours worked 3) Tuottavuusindeksin vuosimuutos / Change year-over-year of the productivity index

13 13 Teknologiateollisuuden tuotantomäärien kehitys kansainvälisesti Technology Industries Production Volume Development Internationally Elektroniikka- ja sähköteollisuus Electrotechnical Industry Kone- ja metallituoteteollisuus Mechanical Industry = = Metallien jalostus (pl. metallimalmien louhinta) Metals Industry (excl. mining of metal ores) Teknologiateollisuus (pl. palvelualat) Technology Industry (excl. service industries) = = Suomi / Finland Ruotsi / Sweden Ranska / France Italia / Italy Iso-Britannia / United Kingdom Saksa / Germany

14 14 Teknologiateollisuuden kansainvälinen vertailu Technology Industries International Comparison Teknologiateollisuuden tuotantorakenne kansaivälisesti Technology Industry Production Structure Internationally 1 Osuus, % / Share, % Itävalta / Austria Belgia / Belgium Tšekin tasavalta / Czech Republic Viro / Estonia SUOMI / FINLAND Ranska / France Saksa / Germany Italia / Italy Alankomaat / Netherlands Espanja / Spain Ruotsi / Sweden Iso-Britannia / United Kingdom Elektr. & sähköt. / Electr. & Electrtch. Ind. Kone- & metallit. / Mech. Engin. Metallien jal. / Metals Ind. Suunnit.- & kons. / Consult. Engin. Tietotek.-ala / Inform. Techn. Teknologiateollisuuden tuotannon arvo kansainvälisesti / Technology Industry Production Value Internationally Elektroniikka- ja sähköteollisuus / Electronics and electrotechnical Industry Osuus tuotannon bruttoarvosta, % / Share of the production value, % Kone- ja metallituoteteolli suus / Mechanical engineering Metallien jalostus / Metals industry (1 Suunnittelu- ja konsulttiala / Consulting engineering Tietotekniikkaala / Information technology Teknologiateollisuuden osuus teollisuudesta / Share of industry (3 Teknologiateollisuuden tuotannon bruttoarvo 212, Milj. / Production value 212, Mill. (2 Itävalta / Austria 16,3 54,4 16,6 5,8 6,9 58, Belgia / Belgium 8,2 47,6 21,7 8,2 14,4 37, Tšekin tasavalta / Czech Republic 21,2 58,8 7,9 5,8 6,3 67, Viro / Estonia 46,2 38,4,8 5,1 9,5 49, SUOMI / FINLAND 25,9 42,5 12,5 7,6 11,5 57, Ranska / France 14,1 53,7 6,5 12,6 13,1 54, Saksa / Germany 14,4 64,5 9,2 4,5 7,4 65, Italia / Italy 13,2 58,5 13,9 5, 9,5 52, Alankomaat / Netherlands 11,7 51,1 6,1 11,9 19,3 43, Espanja / Spain 9,7 56, 15, 8,8 1,5 45, Ruotsi / Sweden 15,3 5,2 1,9 1, 13,6 69, Iso-Britannia / United Kingdom 9,5 48, 5,1 14,9 22,5 67, ) Pl. metallimalmien louhinta / Excl. mining of metal ores 2) Tuotannon bruttoarvo Eurostatin rakennetilastoissa (SBS) / Production value in Eurostat Structural Business Statistics (SBS) 3) Teollisuus ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiala / Total industry incl. Information technology and consulting engineering

15 15 Teknologiateollisuuden kiinteät investoinnit Technology Industry Fixed Investments Teknologiateollisuuden kiinteät investoinnit Technology Industry Fixed Investments 3 5 Milj. / Mill Elektr. & sähköt. / Electr. & Electrtch. Ind. Kone- & metallit. / Mech. Engin. Metallien jal. / Metals Ind. Suunnit.- & kons. / Consult. Engin. Tietotek.-ala / Inform. Techn. Teknologiateollisuuden kiinteät investoinnit / Technology Industry Fixed Investments (1 Milj., Mill Elektroniikka- ja sähköteollisuus / Electronics and electrotechnical industry Elektroniikkateollisuus / Electronics Sähkökoneet ja laitteet / Electrotechnical engines Kone- ja metallituoteteollisuus / Mechanical engineering Metallituotteet / Metal goods Koneet / Machinery Kulkuneuvot / Transport equipment Metallien jalostus / Metals industry Suunnittelu- ja konsulttiala / Consulting engineering Tietotekniikka-ala / Information technology Teknologiateollisuus / Technology industries ) Kansantalouden tilinpidon kiinteän pääoman bruttomuodostus käypiin hintoihin / National Accounts gross fi xes capital formation at current prices

16 16 Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Research and Development Investments Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Research and Development Investments 8 Milj. / Mill Teknologiateollisuus / Technology industries Muut yritykset / Rest of the Business Sector Julkinen sektori / Public Sector Korkeakoulut / Universities Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit / Research and Development Investments (1 Milj., Mill Elektroniikka- ja sähköteollisuus / Electronics and electrotechnical industry Kone- ja metallituoteteollisuus / Mechanical engineering Metallien jalostus / Metals industry Suunnittelu- ja konsulttiala / Consulting engineering Tietotekniikka-ala / Information technology Teknologiateollisuus / Technology industries Muu teollisuus / Rest of the manufacturing industry Tehdasteollisuus yhteensä / Manufacturing industry Yritykset yhteensä / Business sector total Julkinen sektori / Public sector Korkeakoulut / Universities Koko kansantalous / Total economy ) Kansantalouden tilinpidon t&k-menot käypiin hintoihin / National accounts R&D expenditure at current prices

17 17 Teknologiateollisuuden yritykset Technology Industry Enterprices Teknologiateollisuuden yritykset henkilöstökokoluokittain 213 Technology Industry Entrerprises by Personnel Size Classes Osuus yrityksistä / Share of enterprises Yritykset / Enterprises Henkilöstö / Personnel Osuus henkilöstöstä / Share of personnel Teknologiateollisuuden yritykset henkilöstökokoluokittain 213/ Technology Industry Enterprises by Personnel Size Classes 213 (1 Elektroniikka- ja sähköteollisuus / Electronics and electrotechnical industry Kone- ja metallituoteteollisuus / Mechanical engineering Yritysten lukumäärä / Number of enterprises Metallien jalostus / Metals industry Tietotekniikkaala / Information technology Suunnittelu- ja konsulttiala / Consulting engineering Teknologiateollisuus yhteensä/ Technology industries, total Osuus koko henkilöstöstä / Share of total personnel ,1 % ,4 % ,5 % ,6 % ,9 % ,1 % , % , % ,6 % Yhteensä / Total , % 1) Yritysrekisterin rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaiset tiedot / According to Finnish Structural business and fi nancial statement statistics

18 18 Teknologiateollisuuden kannattavuus ja rahoitusasema Profi tability and Financial Standing in the Technology Industry Teknologiateollisuuden (pl. metallimalmien louhinta) kannattavuus ja rahoitusasema Profi tability and Financial Standing in the Technology Industry (excl. mining of metal ores) 16 % Käyttökate-% / Operating margin, % Nettotulos-% / Net profit, % Omavaraisuusaste, % / Equity ratio, % (oik.ast. / right ax.) % Teknologiateollisuuden kannattavuus ja rahoitusasema / Profi tability and Finlancial Standing in the Technology Industry (1, 2 Liikevaihdon vuosimuutos / Annual change in turnover Jalostusarvon vuosimuutos / Annual change in value added Aineellisten investointien vuosimuutos / Annual change in tangible investments Aineelliset investoinnit % liikevaihdosta / Tangible investments % of turnover Käyttökate-% / Operating margin, % Nettotulos-% / Net profit, % Kokonaistulos-% / Total profit, % Kokonaispääoman tuotto-% / Return on assets, % Omavaraisuusaste, % / Equity ratio, % ,1 12,6 4,1 3,9-1,3-1,9 19,5 6,3 1, -1,9-7,1 7,1 13,3 2, -5,1 34,9-21,2-12,1 3,1 1,8 1,5 1,9 1,5 1,4 14, 1,3 6,2 4,7 2,4 4,3 7,9 6,7 3,2 4,6 -,4,9 9,7 7,6 3,6 6,4,6 1, 13,2 1,3 4,3 5,5 2,1 3,1 44,1 43,7 4,3 41,8 4,7 39,3 1) Pl. metallimalmien louhinta / Excl. mining of metal ores 2) Tunnusluvut ovat keskiarvoja, jotka on laskettu alan yritysten yhteenlasketuista tilinpäätöksistä Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoissa / The parameters are averages calculated on the basis of the aggregated balance sheet totals in the Statistics Finland Structural business and fi nancial statement statistics Käyttökate-% = 1 * käyttökate / liikevaihto Operating margin, % = 1 * operating margin / turnover Nettotulos-% = 1 * nettotulos / liikevaihto Net profi t, % = 1 * net profi t / turnover Kokonaistulos-% = 1 * kokonaistulos / liikevaihto Total profi t, % = 1 * total profi t / turnover Kokonaispääoman tuotto-% = 1 * (nettotulos + rahoituskulut + verot) / taseen loppusumma Return on assets, % = 1 * (net profi t + fi nancing expenses + taxes) / balance sheet total Omavaraisuusaste-% = 1 * oma pääoma / (taseen loppusumma - ennakkomaksut) Equity ratio, % = 1 * (equity capital / (balance sheet total - advancements)

19 19 Teknologiateollisuuden päätoimialojen kannattavuus ja rahoitusasema Profi tability and Financial Standing in the Technology Industry Main Branches Elektroniikka- ja sähköteollisuus Electronics and Electrotechnical Industry Kone- ja metallituoteteollisuus Mechanical Engineering Metallien jalostus (pl. metallimalmien louhinta) Metals Industry (excl. mining of metal ores) Metalliteollisuus Metal industries Tietotekniikka-ala Information Technology Suunnittelu- ja konsultointiala Consulting Engineering Käyttökate, % / Operating margin, % (vas.ast. / left ax.) Nettotulos, % / Net profi t, % (vas.ast. / left ax.) Omavaraisuusaste, % / Equity ratio, % (oik.ast. / right ax.)

20 2 Päätoimialojen kannattavuus ja rahoitusasema Profi tability and Financial Standing in the Main Branches Elektroniikka- ja sähköteollisuus / Electronics and electrotechnical industry Liikevaihto / Turnover 44,7 15,3 2,6-6,1-5, -2,4 Investoinnit / Investments 2,8 1,3,9,8 -,3,4 Nettotulos-% / Net profit, % 12,6 7,7, 4, -5,2 -,3 Omavaraisuusaste, % / Equity ratio, % 42,2 39,9 35,7 38,7 37,7 38,3 Elektroniikkateollisuus / Electronics Liikevaihto / Turnover 48,4 15,6 2,3-7,9-5, -3,8 Investoinnit / Investments 2,7 1,2,7,6 -,6,2 Nettotulos-% / Net profit, % 13,5 7,9-1,6 3,6-7,4-1,8 Omavaraisuusaste, % / Equity ratio, % 43, 38,5 35,1 38,3 36,9 37, Sähkökoneet ja laitteet / Electrotechnical engines Liikevaihto / Turnover 19,3 13, 4,6 6,2-4,7 5,9 Investoinnit / Investments 3,3 1,5 1,8 2, 1,4 1,6 Nettotulos-% / Net profit, % 5, 5,9 1,9 6,7 7,9 7,1 Omavaraisuusaste, % / Equity ratio, % 34,8 54,9 41,8 43,2 45,2 48,6 Kone- ja metallituoteteollisuus / Mechanical engineering Liikevaihto / Turnover 15,9 14,4-3, 15,7 1,7-3,8 Investoinnit / Investments 2,9 2,2 1,4 1,6 1,8 1,8 Nettotulos-% / Net profit, % 3,7 5,3 8,7 7,9 7,7 3,3 Omavaraisuusaste, % / Equity ratio, % 43, 47, 4,7 41,2 4,9 42,9 Metallituotteet / Metal goods Liikevaihto / Turnover 18,8 9,2-4,5 2,5 2,1-3, Investoinnit / Investments 5,4 4,2 2,9 2,6 3,3 2,6 Nettotulos-% / Net profit, % 7, 6,6 3,5 3,9 12,3 3,7 Omavaraisuusaste, % / Equity ratio, % 36,4 39,5 38,8 39,5 51,3 51,3 Koneet / Machinery Liikevaihto / Turnover 18,5 15, -,9 15,3,4-5,1 Investoinnit / Investments 2, 1,2,9 1,2 1,2 1,2 Nettotulos-% / Net profit, % 3,3 4,9 12,5 1,5 7, 3,9 Omavaraisuusaste, % / Equity ratio, % 46, 5,2 41,6 42,1 4,4 34,8 Kulkuneuvot / Transport equipment Liikevaihto / Turnover 3,8 21,3-11,7 7,5 9,2 2, Investoinnit / Investments 2,1 2,7 1,6 1,5 1,7 3,2 Nettotulos-% / Net profit, %,2 5, -3,4,6 1,6-1,2 Omavaraisuusaste, % / Equity ratio, % 3,3 36,6 34,8 36,6 34,1 27,7 Metallien jalostus / Metals industry (1 Liikevaihto / Turnover 34, 1,8 53,9 1, -1,2-6,9 Investoinnit / Investments 5,2 2,5 3,6 3,9 6,1 2,4 Nettotulos-% / Net profit, % 6,9 2,8 1,1-1, -9,9-9, Omavaraisuusaste, % / Equity ratio, % 48,6 41,1 44,6 46, 43,6 37,2 Suunnittelu- ja konsulttiala / Consulting engineering Liikevaihto / Turnover 14,4 12,3-3,1 7,4 8,7,9 Investoinnit / Investments 2,7 2,5 1,4 7,6 1,7 1,8 Nettotulos-% / Net profit, % 6,7 7,2 3,1 2, 3,1 3,7 Omavaraisuusaste, % / Equity ratio, % 43,6 5,7 4,9 4,7 4,9 47,9 Tietotekniikka-ala / Information technology Liikevaihto / Turnover 15,8 5,2 3,2 5,4 1,5 4,8 Investoinnit / Investments 3,9 2,1 2,3 2, 3, 2,5 Nettotulos-% / Net profit, % -5,4 12,4 4, 3,8-1,8 5,9 Omavaraisuusaste, % / Equity ratio, % 55, 53,9 5,6 5,8 46,5 46,2 Metalliteollisuus / Metal industries (1 Liikevaihto / Turnover 32, 13,1 4,7 3,6-3, -3,5 Investoinnit / Investments 3,1 1,7 1,4 1,5 1,3 1,2 Nettotulos-% / Net profit, % 8,9 6,3 3,2 4,9 -,5,1 Omavaraisuusaste, % / Equity ratio, % 43,2 42,7 39,3 41, 4,1 37,9 Teknologiateollisuus / Technology industries (1 Liikevaihto / Turnover 3,1 12,6 4,1 3,9-1,3-1,9 Investoinnit / Investments 3,1 1,8 1,5 1,9 1,5 1,4 Nettotulos-% / Net profit, % 7,9 6,7 3,2 4,6 -,4,9 Omavaraisuusaste, % / Equity ratio, % 44,1 43,7 4,3 41,8 4,7 39,3 1) Pl. metallimalmien louhinta / Excl. mining of metal ores

21 21 Tavaraviennin rakenne Structure of the Exports of Goods Suomen tavaraviennin rakenne Structure of the Finnish Exports of Goods Teknologiateollisuus / Technology industries Elintarviketeollisuus / Food industry Tekstiili- ja vaateteol. / Textile and clothing ind. 1% Osuus / Share Metsäteollisuus / Forrest industry Kemianteollisuus / Chemical industry Muut / Other 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Suomen tavaraviennin rakenne / Structure of the Finnish Exports of Goods (1 Milj. / Mill Muutos / Change 213/212, % Osuus / Share 213, % Teknologiateollisuus / Technology industries Alkutuotanto / Primary production Kaivosteollisuus / Mining and quarrying Elintarviketeollisuus / Food industry Tekstiili- ja vaateteollisuus / Textile and clothing industry Metsäteollisuus / Forrest industry Kemianteollisuus / Chemical industry Energia- ja vesihuolto / Power and water supply ,5 44, ,7 2, ,6, ,5 2, ,2 1, ,8 2, ,7 24, ,3,8 Muut / Other ,2 3,7 Yhteensä / Total ,5 1, 1) Tullihallituksen tavaroiden ulkomaankauppa (käypiin hintoihin) / Board of Customs Exports of Goods (at current prices)

22 22 Teknologiateollisuuden tavaravienti Technology Industry Exports of Goods Teknologiateollisuuden tavaraviennin rakenne Structure of the Technology Industry Exports of Goods Metallien jalostus / Metals Industry 26 % Palvelualat / Service industries % Elektroniikkateollisuus / Electronics 1% Sähkökoneet ja laitteet / Electrotechnical engines 18% Kulkuneuvot / Transport Equipment 9% Metallituotteet / Metal Goods 6% Koneet / Machinery 3% Teknologiateollisuuden tavaraviennin rakenne / Structure of the Technology Industry Exports of Goods (1 Milj. / Mill Elektroniikka- ja sähköteollisuus / Electronics and electrotechnical industry Elektroniikkateollisuus / Electronics Sähkökoneet ja laitteet / Electrotechnical engines Kone- ja metallituoteteollisuus / Mechanical engineering Metallituotteet / Metal goods Koneet / Machinery Kulkuneuvot / Transport equipment Metallien jalostus / Metals industry Palvelualat / Service industries (2 Teknologiateollisuus / Technology industries Muutos / Change 213/212, % Osuus / Share 213, % ,3 28, ,4 1, ,6 18, ,1 44, , 6, ,5 3, ,7 8, ,9 26, ,3, ,5 1, 1) Tullihallituksen tavaroiden ulkomaankauppa (käypiin hintoihin) / Board of Customs Exports of Goods (at current prices) 2) Tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiala / Information technology and consulting engineering

23 23 Teknologiateollisuuden tavaravienti Technology Industry Exports of Goods Teknologiateollisuuden tavaraviennin aluejakauma Technology Industry Exports of Goods Geographical Distribution 1% Osuus / Share Länsi-Eurooppa / Western Europe Keski- ja Itä-Eurooppa / Central and Eastern Europe Pohjois-Amerikka / Northern America Aasia / Asia Muut maailma / Rest of the World 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Teknologiateollisuuden tavaraviennin aluejakauma / Technology Industry Exports of Goods Geographical Distribution (1 Milj., Mill Muutos / Change 213/212, % Osuus / Share 213, % EU ,7 48,5 Euroalue / Euro area ,6 3,3 Länsi-Eurooppa / Western Europe ,5 46,1 Keski- ja Itä-Eurooppa / Central and Eastern Europe ,3 18,9 Eurooppa / Europe ,1 65,7 Pohjois-Amerikka / Northern America ,6 8,9 Latinalainen Amerikka / Latin America ,5 4, Lähi- ja Keski-Itä / Middle and Central East ,8 2,8 Aasia / Asia ,4 15,1 Afrikka / Africa ,5 2,1 Oseania / Oceania ,5 1,3 Tuntematon / Unknown ,1,7 Teknologiateollisuus / Technology industries ,5 1, 1) Tullihallituksen tavaroiden ulkomaankauppa (käypiin hintoihin). Ml. instrumentit (TOL28=325 ym.), pl. palvelualat (TOL28= ) / Board of Customs Exports of Goods (at current prices). Incl. instruments (NACE2=325), excl. service industries (NACE2= )

24 24 Teknologiateollisuuden tavaravienti Technology Industry Exports of Goods Teknologiateollisuuden tavaraviennin jakauma maittain 213 Technology Industry Exports of Goods by Country 213 Arabiemiirikunnat / United Arab Emirates % Turkki / Turkey 1 % Muut / Others 22% Ruotsi / Sweden 1 % Venäjä / Russia 9 % Espanja / Spain 1 % Brasilia / Brasil 1 % Intia / India 1 % Japani / Japan 1 % Tanska / Denmark 1 % Puola / Poland 2 % Iso-Britannia / United Kingdom 2 % Etelä-Korea / South Korea 3 % Italia / Italy 3 % Viro / Estonia 3 % Ranska / France 3 % Norja / Norway 4 % Kiina / China (2 6 % Saksa / Germany 9 % Alankomaat / Netherlands 8 % Yhdysvallat / USA 7 % Teknologiateollisuuden tavaraviennin jakauma maittain / Technology Industry Exports of Goods by Country (1 Milj., Mill Muutos / Change 213/212, % Osuus / Share 213, % Alankomaat / Netherlands ,1 7,7 Espanja / Spain ,5 1,1 Iso-Britannia / United Kingdom ,2 2,5 Italia / Italy ,9 2,7 Norja / Norway , 4,1 Puola / Poland ,2 2,1 Ranska / France ,6 3,3 Ruotsi / Sweden ,8 1,2 Saksa / Germany ,4 8,9 Tanska / Denmark , 1,4 Turkki / Turkey ,3 1, Venäjä / Russia ,1 9,4 Viro / Estonia ,2 2,9 Yhdysvallat / USA ,4 7,3 Brasilia / Brasil , 1,2 Arabiemiirikunnat / United Arab Emirates ,8,5 Etelä-Korea / South Korea ,4 2,6 Intia / India ,3 1,2 Japani / Japan ,6 1,3 Kiina / China ( ,4 6,2 Valitut 2 / Selected ,4 77,7 Teknologiateollisuus / Technology industries ,5 1, 1) Tullihallituksen tavaroiden ulkomaankauppa (käypiin hintoihin). Ml. instrumentit (TOL28=325 ym.), pl. palvelualat (TOL28= ) / Board of Customs Exports of Goods (at current prices) Incl. instruments (NACE2=325), excl. service industries (NACE2= ) 2) Kiina ja Hongkong / China and Hongkong

25 25 Teknologiateollisuuden tavaratuonti Technology Industry Imports of Goods Teknologiateollisuuden tavaratuonti tuoteryhmittäin 213 Technology Industry Imports of Goods by Product Category 213 Metallien jalostus / Metals Industry 18% Palvelualat / Service industries % Elektroniikkateollisuus / Electronics 19% Kulkuneuvot / Transport Equipment 21% Sähkökoneet ja laitteet / Electrotechnical engines 14% Koneet / Machinery 21% Metallituotteet / Metal Goods 7% Teknologiateollisuustuotteiden tavaratuonti tuoteryhmittäin / Technology Industry Imports of Goods by Product Category (1 Milj., Mill Elektroniikka- ja sähköteollisuus / Electronics and electrotechnical industry Elektroniikkateollisuus / Electronics Sähkökoneet ja laitteet / Electrotechnical engines Kone- ja metallituoteteollisuus / Mechanical engineering Metallituotteet / Metal goods Koneet / Machinery Kulkuneuvot / Transport equipment Metallien jalostus / Metals industry Palvelualat / Service industries (2 Teknologiateollisuus / Technology industries Koko tavaratuonti / Total import of goods Muutos / Change 213/212, % Osuus / Share 213, % ,6 33, ,8 19, ,7 14, ,5 48, ,9 6, ,9 2, ,8 21, ,5 18,3 1 9,4, ,4 1, ,9 259,4 1) Tullihallituksen tavaroiden ulkomaankauppa (käypiin hintoihin) / Board of Customs Imports of Goods (at current prices) 2) Tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiala / Information technology and consulting engineering

Further information on the Technology Industry

Further information on the Technology Industry Further information on the Technology Industry Changes in the Production Structure Production structure in Finland and the US 9% Share of GDP 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 186 187 188 189 19 191 192 193 194

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

Pk-yritykset Suomessa. Petteri Rautaporras 9.3.2015

Pk-yritykset Suomessa. Petteri Rautaporras 9.3.2015 Pk-yritykset Suomessa Petteri Rautaporras 9.3.2015 Pk-yritys Tilastokeskuksen tilinpäätöstilastoissa EU:n komission suositus (6.5.2003) pienten ja keskisuurten (PK) yritysten määritelmästä (2003/361/EY,

Lisätiedot

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras?

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Pekka Ylä-Anttila 20.1.2011 Maailman paras? Evaluation of the Finnish National Innovation System (syksy 2009) Suomessa on edelleen hyvä ja toimiva innovaatiojärjestelmä,

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

Metallien jalostuksen rakennekatsaus. heinäkuu 2014

Metallien jalostuksen rakennekatsaus. heinäkuu 2014 rakennekatsaus heinäkuu 214 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY / THE FEDERATION OF FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES METALLINJALOSTAJAT RY / ASSOCIATION OF FINNISH STEEL AND METAL PRODUCERS Postiosoite Käyntiosoite Puhelin

Lisätiedot

Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011

Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011 Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011 Avaussanat, Jukka Viitasaari Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Elcoteq, Ensto, Nokia,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä. Juha Ylä-Jääski, johtaja

Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä. Juha Ylä-Jääski, johtaja Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä Juha Ylä-Jääski, johtaja Teknologiateollisuus: Suomen merkittävin elinkeino 6 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2015

Markkinaraportti / toukokuu 2015 Markkinaraportti / toukokuu 2015 Yöpymiset 3,5 % miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä toukokuussa 3,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset vähenivät runsaat viisi prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 2/2015. Vientimarkkinat kehittyvät epäyhtenäisesti s. 3. Uudet tilaukset vähentyneet uudelleen s. 4

Tilanne ja näkymät 2/2015. Vientimarkkinat kehittyvät epäyhtenäisesti s. 3. Uudet tilaukset vähentyneet uudelleen s. 4 Tilanne ja näkymät 2/215 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Vientimarkkinat

Lisätiedot

Osaaminen ja innovatiivisuus kilpailukyvyn perusta. Juha Ylä-Jääski 21.9.2006

Osaaminen ja innovatiivisuus kilpailukyvyn perusta. Juha Ylä-Jääski 21.9.2006 Osaaminen ja innovatiivisuus kilpailukyvyn perusta Juha Ylä-Jääski 21.9.26 Teknologiateollisuus - Suomen tärkein elinkeino 6 % Suomen koko viennistä 66 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista

Lisätiedot

Yritykset ja yrittäjyys

Yritykset ja yrittäjyys Yritykset ja yrittäjyys Suomen Yrittäjät 5.10.2006 1 250 000 Yritysten määrän kehitys 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 218140 215799 211474 203358 213230 219273219515 222817224847226593 232305 228422

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, July Nights spent by foreign tourists in Finland up by.5 per cent in July The number of recorded nights spent by foreign tourists at Finnish accommodation

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 29.8.2014 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 29.8.2014 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 213 29.8.214 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-213 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Monthly overnights in Helsinki

Monthly overnights in Helsinki V / 25 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market report / May WorldSkills 25 visible in statistics International visitors' nights were clearly up in May. The increase was 8.8% or 11,8 nights compared with the

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja vihreä teknologia

Osaaminen, innovaatiot ja vihreä teknologia Osaaminen, innovaatiot ja vihreä teknologia Elias Einiö Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT VATT päivä 2.10.2013 Päästöjä vähennetään 1990=100 Kasvihuonekaasujen päästöt, Suomi 140 120 100 80 Tavoite

Lisätiedot

SolarForum. An operation and business environment development project

SolarForum. An operation and business environment development project SolarForum An operation and business environment development project Dr. Suvi Karirinne, project manager, Head of the Environmental Engineering Degree Programme Solar Energy Finland -???? Approximately

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannekatsaus

Rakentamisen suhdannekatsaus Rakentamisen suhdannekatsaus Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Tilastokeskus 29.5.28 Tilastopäällikkö Jukka Oikarinen Rakentamisen osuus bruttokansantuotteesta, 1976 26* Construction as

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2010 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset marraskuussa 21 %:n kasvussa Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (63.200) lisääntyivät marraskuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Market Report / November 2006

Market Report / November 2006 XI / 26 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report / 26 Increase in both domestic and foreign visitors' nights Nights in rose by 14.2% compared with the year before. Domestic nights were up 4.9% and foreigners'

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Toimitusjohtaja Jorma Turunen 24.4.2013

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Toimitusjohtaja Jorma Turunen 24.4.2013 Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Toimitusjohtaja Jorma Turunen 24.4.2013 Talouden alamäki Euroopassa jatkuu Teollisuustuotanto on vähentynyt EU-maissa 125 120 115 2005=100 EU27-maat Suomi 110

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MITEN SUOMI SELVIÄÄ?

TALOUSKATSAUS MITEN SUOMI SELVIÄÄ? KUNTALIITON SEMINAARI TALOUSKATSAUS MITEN SUOMI SELVIÄÄ? Mari Kiviniemi Apulaispääsihteeri 9. syyskuuta 215, Helsinki MAAILMANTALOUDEN NÄKYMÄT OECD:n viimeisin talouskatsaus (6/215): Maailmantaloudessa

Lisätiedot

Market Report / February 2006

Market Report / February 2006 II / 26 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report / 26 Nights up over 6% The number of foreign visitors increased strongly in Helsinki in, with nights rising by 13.2%. Total nights rose by nearly 1, or

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2011

Markkinaraportti / heinäkuu 2011 Markkinaraportti / heinäkuu 211 Helsingin matkailuvuosi ennätysvauhdissa Myös heinäkuussa päästiin Helsingissä asetettuun yöpymisten kasvutavoitteeseen, joka + 4 % kuukaudessa. Yöpymistilastot osoittivat

Lisätiedot

Yöpymiset kuukausittain Helsingissä

Yöpymiset kuukausittain Helsingissä XII / HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Yöpymisten lasku jatkui joulukuussa Matkailu väheni Helsingissä joulukuussa rekisteröityjen majoitusliikkeiden yöpymisissä mitattuna 4,6 %. Kotimaan yöpymiset vähenivät

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hintataso ja hintojen kehitys 12.9.2011

Elintarvikkeiden hintataso ja hintojen kehitys 12.9.2011 ja hintojen kehitys Elintarvikkeiden kuluttajahinnat Suhteessa maan yleiseen hintatasoon on elintarvikkeiden hinta Suomessa Euroopan alhaisimpia. Arvonlisäverottomilla hinnoilla laskettuna elintarvikkeiden

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - info 13.2.2013 Maajohtaja Timo Vuori Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi 1. Maailmantalouden tila ja suunta World Economic Survey Q 1 2013 2. Kasvun eväitä kansainvälisestä kaupasta European Council

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

Kone- ja metallituoteteollisuuden pk-yritysten kilpailukyky

Kone- ja metallituoteteollisuuden pk-yritysten kilpailukyky Kone- ja metallituoteteollisuuden pk-yritysten kilpailukyky Ilkka Niemelä Kilpailukykyä kustannustehokkaalla hankinnalla miten varmistetaan suomen pk-teollisuuden tulevaisuus? Alihankinta 2010,, Tähtien

Lisätiedot

VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA

VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA MAALISKUU 2015 vantaa.fi YÖPYMISET 3 % MIINUKSELLA MAALISKUUSSA Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (65.400) vähenivät maaliskuussa edellisvuodesta 2,7 %. Miinus

Lisätiedot

Employment in North Ostrobothnia - Spring 2014 -

Employment in North Ostrobothnia - Spring 2014 - Employment in North Ostrobothnia - Spring 2014 - Senior Adviser Jarkko Pietilä Centre for Economic Development, Transport and the Environment for North Ostrobothnia Department of Economic Development,

Lisätiedot

Market Report / May 2006

Market Report / May 2006 V / 26 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report / 26 Nights up over 4% thanks to increase in domestic travel Nights at accommodation establishments in Helsinki continued to rise in. This time the domestic

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014

Suhdannekatsaus. Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014 Suhdannekatsaus Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014 Maailmantalouden iso kuva ? 160 140 120 100 80 USA:n talouden kehitystä ennakoivia indikaattoreita Vasen ast. indeksi 1985=100 Kuluttajien luottamusindeksi,

Lisätiedot

Market Report / October 2006

Market Report / October 2006 X / 26 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report / 26 Foreign visitors nights increase number of Finnish overnight stays unchanged Foreign business visitors had a significant influence on the overall number

Lisätiedot

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomi on pieni avotalous, joka tarvitsee dynaamisen kilpailukykyisen yrityssektorin ja terveet kotimarkkinat

Lisätiedot

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Elokuu 2013

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Elokuu 2013 Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa Elokuu 2013 Sisältö 1. Elintarvikkeiden verotus Suomessa 2. Ruoan hintataso Suomessa Tausta Työn on laatinut Päivittäistavarakauppa ry:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Helmikuu 2015

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Helmikuu 2015 Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa Helmikuu 2015 Sisältö 1. Elintarvikkeiden verotus Suomessa 2. Ruoan hintataso ja sen kehitys Suomessa Tausta Työn on laatinut Päivittäistavarakauppa ry:n

Lisätiedot

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta 29.1.2014 Leena Mörttinen/EK Suomen rakennemuutoksessa kasvun eväät luotava yhdessä uudestaan 1. Suomella edessä oma rankka rakennemuutos samalla,

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

16.4.2015 Matti Paavonen 1

16.4.2015 Matti Paavonen 1 1 Palvelut, kasvu ja kansainvälistyminen 16.4.2015, Bioteollisuus Forum Matti Paavonen, ekonomisti 2 Esityksen rakenne Yleinen talouskehitys maailma muuttuu Talouden rakenteet toimialojen rajat hämärtyvät

Lisätiedot

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Nordic Innovation Monitor 2009 There is probably no historical

Lisätiedot

Market Report / November

Market Report / November XI / 25 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report / November Nights continue to rise Swedish, Russian and domestic markets strongest Nights in November showed significant growth in Helsinki, rising 9.6%

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 "10 kärjessä", teollisuuden työntekijät, euroa/tunti

Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 10 kärjessä, teollisuuden työntekijät, euroa/tunti Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 "10 kärjessä", teollisuuden työntekijät, euroa/tunti Norja Saksa (länsi) Tanska Sveitsi Belgia Alankomaat Itävalta Ruotsi Yhdysvallat 28,56 28,39 26,72 25,03 24,50

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen vuonna 2014

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen vuonna 2014 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen vuonna 2014 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 4/2014. Epävarmuus maailmantaloudessa on lisääntynyt s. 3

Tilanne ja näkymät 4/2014. Epävarmuus maailmantaloudessa on lisääntynyt s. 3 Tilanne ja näkymät 4/214 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Epävarmuus

Lisätiedot

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla Sisällys 1. Energiatehokkuudesta. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla 3. Hiilidioksidipäästöihin vaikuttavia tekijöitä dekompositioanalyysi 4. Päätelmiä Energiatehokkuudesta Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Otteita Viron taloudesta

Otteita Viron taloudesta Otteita Viron taloudesta Jaanus Varu Suurlähetystöneuvos HELSINKI 08.05.2015 Viron talouden kehitys Viron talous nyt ja lähivuosina Viron talouden kehitys (1) Ostovoimalla tasoitettu BKT per capita vuonna

Lisätiedot

MLT2012-tutkimus MARKKINOINTIVIESTINTÄTOIMISTOJEN LIIKETOIMINNAN TILA 2012

MLT2012-tutkimus MARKKINOINTIVIESTINTÄTOIMISTOJEN LIIKETOIMINNAN TILA 2012 MLT2012-tutkimus MARKKINOINTIVIESTINTÄTOIMISTOJEN LIIKETOIMINNAN TILA 2012 Projektitutkija Veijo Pönni BID Innovaatiot ja yrityskehitys Turun yliopisto MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMISTOT 2012 599 markkinointiviestintä

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Joulukuu 213 www.vantaa.fi/elinkeinopalvelut Yöpymiset 2 % miinuksella vuonna 213 Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (59.4) vähenivät joulukuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

Suomi ja osaaminen. Mervi Karikorpi, 28.8.2009

Suomi ja osaaminen. Mervi Karikorpi, 28.8.2009 Suomi ja osaaminen Mervi Karikorpi, 28.8.2009 Maiden elintasot suhteessa Iso-Britanniaan Iso-Britannia (UK) = 1, perustuen Kiander Vartia s. 241, BKT per capitojen suhde, PPP$ 90 hinnoin UK:n taso = 1

Lisätiedot

Oy Yritys Ab ( YRITYS (YR) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) oletus, 13.8.2009

Oy Yritys Ab ( YRITYS (YR) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) oletus, 13.8.2009 oletus, 13.8.2009 14 0000 14 0000 12 0000 12 0000 1000 1000 8 0000 8 0000 6 0000 6 0000 4 0000 4 0000 2 0000 2 0000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennus Ennus Ennus

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

Kiinan osakemarkkinat pitkäaikaisena sijoituskohteena Mauri Lavikainen 16.9.2009

Kiinan osakemarkkinat pitkäaikaisena sijoituskohteena Mauri Lavikainen 16.9.2009 Kiinan osakemarkkinat pitkäaikaisena sijoituskohteena Mauri Lavikainen 16.9.2009 AGI Asia Growth Investors Asia Growth Investors Hallitus Salkunhoitaja Mats Lundberg, Toimitusjohtaja Prevas AB Pääjakelija

Lisätiedot

Taantumasta rakennemuutokseen: Miten Suomen käy? Matti Pohjola

Taantumasta rakennemuutokseen: Miten Suomen käy? Matti Pohjola Taantumasta rakennemuutokseen: Miten Suomen käy? Matti Pohjola Suomen kansantalouden haasteet 1) Syvä taantuma jonka yli on vain elettävä 2) Kansantalouden rakennemuutos syventää taantumaa ja hidastaa

Lisätiedot

ICC Open Market Index 2013. Ennakkotiedot 10.5.2013 ICC OPEN MARKET 2013 INDEX

ICC Open Market Index 2013. Ennakkotiedot 10.5.2013 ICC OPEN MARKET 2013 INDEX ICC Open Market Index 2013 Ennakkotiedot 10.5.2013 ICC OPEN MARKET 2013 INDEX ICC OPEN MARKET INDEX INTRO ICC OPEN MARKET INDEX 2013 Tausta Talouden taantumassa yrityselämässä koettiin huolta markkinoilla

Lisätiedot

Suomen elintarviketoimiala 2014

Suomen elintarviketoimiala 2014 Suomen elintarviketoimiala 2014 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Tiivistelmä 8 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala 10 1.1 Kansantalouden kehitys 10 1.2

Lisätiedot

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille - alustavia tuloksia Samuli Rikama Ilmiön taustaa Talouden rakennemuutos, globalisaatio Monikansalliset yritykset veturina Tietotekniikka

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu 1 9 8 7 3 1 %, liukuva vuosikasvu 11 Kiina Intia Venäjä USA Japani Euroalue -1-1 3 11 1 9 8 7 3 1-1 - 1 18.9. Bruttokansantuote, mrd. USD, Markkinakurssein USA 1 Kiina 9 Japani

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 2014-2015 2 Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 50 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan lähes

Lisätiedot

OSAAMISEN EVOLUUTIO SOPRANO OYJ

OSAAMISEN EVOLUUTIO SOPRANO OYJ OSAAMISEN EVOLUUTIO SOPRANO OYJ Koulutus, konsultointi ja kansainvälistyminen Soprano Oyj Arto Tenhunen CEO SOPRANON KASVUTARINA PERUSTETTU 1984 - Kansainvälisen kaupan konsulttitoimisto SOPRANO 1996 -

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

KiVi, Kainuu 10.11.2009. Rolf Geier aluepäällikkö

KiVi, Kainuu 10.11.2009. Rolf Geier aluepäällikkö KiVi, Kainuu 10.11.2009 Rolf Geier aluepäällikkö 2 Avainlukuja 2008 Henkilöstö Henkilöstön määrä 353, Suomessa 95 ja vientikeskuksissa 258 Verkosto 60 toimistoa 44 maassa Toimeksiantoja n. 1400 yritystoimeksiantoa

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Yleiselektroniikka Oyj Yhtiökokous 27.3.2008 Toimitusjohtajan katsaus Janne Silvennoinen. Taloudellinen kehitys Marika Rusko

Yleiselektroniikka Oyj Yhtiökokous 27.3.2008 Toimitusjohtajan katsaus Janne Silvennoinen. Taloudellinen kehitys Marika Rusko Yleiselektroniikka Oyj Yhtiökokous 27.3.2008 Toimitusjohtajan katsaus Janne Silvennoinen Taloudellinen kehitys Marika Rusko YE Lyhyesti ja Strategia Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhin itsenäinen

Lisätiedot

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04. KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.2010 20.7.2012 Finland Land of A Thousand Lakes 187,888 lakes 5,100 rapids

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA

4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA 4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA Bruttoveroaste Suomessa... 4.2 Efektiivinen tuloveroaste eräissä maissa 21... 4.3 Tuloveroprosentit tulotasoittain 22... 4.4 Tuloveroprosentit 22

Lisätiedot

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Seppo Honkapohja, Suomen Pankki Alustus, Logistiikkapäivä, Kotka 25.5.2009 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden kriisin nykyvaihe Maailmantalouden

Lisätiedot

Kaikki myyntilaskut sähköisenä yhden operaattorin kautta. Merja Hauskamaa, ISS Palvelut, Taloushallinto

Kaikki myyntilaskut sähköisenä yhden operaattorin kautta. Merja Hauskamaa, ISS Palvelut, Taloushallinto Kaikki myyntilaskut sähköisenä yhden operaattorin kautta Merja Hauskamaa, ISS Palvelut, Taloushallinto ISS Suomessa ja maailmalla Maailmalla Perustettu 1901 Tanskassa Toimimme 53 maassa Työllistämme 534

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Vesa Vihriälä Kruununhaan Maneesi 11.4. 2013 Suomen tilanne Globaali kriisi iski Suomeen kovemmin kuin muihin EAmaihin, vahvat taseet suojasivat kerrannaisvaikutuksilta Toipuminen

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden näkymiä. Leena Mörttinen/EK 5.3.2013

Rahoitusmarkkinoiden näkymiä. Leena Mörttinen/EK 5.3.2013 Rahoitusmarkkinoiden näkymiä Leena Mörttinen/EK 5.3.2013 Fundamentit, joiden varaan euron vakaus rakentuu Poliittinen vakaus Euroalueen vakaus Politiikka: Velkoja ja velallismaiden on löydettävä poliittinen

Lisätiedot

Ekosuunnittelu-foorumi 9.2.2012. Carina Wiik

Ekosuunnittelu-foorumi 9.2.2012. Carina Wiik Ekosuunnittelu-foorumi 9.2.2012 Carina Wiik Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista. Alan yritykset työllistävät

Lisätiedot

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 Esityksen rakenne 1. Venäjän talouden kansallisia erikoispiirteitä 2. Tämän hetken talouskehitys 3.

Lisätiedot

Maapallon kehitystrendejä (1972=100)

Maapallon kehitystrendejä (1972=100) Maapallon kehitystrendejä (1972=1) Reaalinen BKT Materiaalien kulutus Väestön määrä Hiilidioksidipäästöt Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2014 Investointitiedustelu Kesäkuu 2014 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan investoinnit

Lisätiedot

talouskasvun lähteenä Matti Pohjola

talouskasvun lähteenä Matti Pohjola Työn tuottavuus talouskasvun lähteenä Matti Pohjola Tuottavuuden määritelmä Panokset: -työ - pääoma Yit Yritys tai kansantalous Tuotos: - tavarat - palvelut Tuottavuus = tuotos/panos - työn tuottavuus

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 8 % Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 7 Suomi 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15 15

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2013. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2013. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 0 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 0 8 6 0 mrd. Lähteet: Suomen tulli Tilastokeskus 00 00 00 006 00 008 00 00 0 0 Tavaravienti

Lisätiedot

Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen

Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen Suomen talous yskii Bruttokansantuote 2014 BKT kasvu, % Latvia Vuosimuutos, % Liettua Puola Ruotsi Iso-Britannia Luxemburg Romania Unkari

Lisätiedot

Vientiteollisuuden näkymiä metsäyhtiössä

Vientiteollisuuden näkymiä metsäyhtiössä Vientiteollisuuden näkymiä metsäyhtiössä Eeva Kokkonen, SVP Metsäliitto Logistics 1 26.5.2009 Sisältö Metsäliitto-konserni lyhyesti Paperi- ja kartonkiteollisuudella on tulevaisuutta Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Globalisaatio, velkakriisi ja talouskasvu: Miten Suomen käy? Matti Pohjola

Globalisaatio, velkakriisi ja talouskasvu: Miten Suomen käy? Matti Pohjola Globalisaatio, velkakriisi ja talouskasvu: Miten Suomen käy? Matti Pohjola Esityksen rakenne 1) Talouskasvu ja suhdannevaihtelut 2) Globalisaatio 3) Velkakriisi 4) Suomen talouskasvu 5) Miten Suomen käy?

Lisätiedot

Miten Suomen käy? Kansantaloutemme kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa

Miten Suomen käy? Kansantaloutemme kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa Miten Suomen käy? Kansantaloutemme kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa Matti Pohjola Kilpailukyky Yhteiskunnan kilpailukyky = kansalaisten hyvinvointi aineellinen elintaso = tulotaso = palkkataso työllisyys

Lisätiedot

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology 1 Finland as a part of the World Kuva: NASA Globalisation and the structural change of trade

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna.

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna. TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto

Lisätiedot

Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma

Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma Prof. Pekka Särkkä TKK Kalliorakentaminen Kaivosinsinöörikoulutus Ruotsi, (Saksa, Venäjä) aluksi Teknillisen korkeakoulun kemian osasto 1937- Vuoriteollisuusosasto

Lisätiedot

Ruoka ja vesi ovat kriittisiä elementtejä globaalisti Suomen erityispiirteet

Ruoka ja vesi ovat kriittisiä elementtejä globaalisti Suomen erityispiirteet Ruoka ja vesi ovat kriittisiä elementtejä globaalisti Suomen erityispiirteet Olli Varis Matti Kummu, Miina Porkka, Mika Jalava Maailman väkiluku: 1960: 3.0 miljardia 2012: 7.0 miljardia 2040: ~9 miljardia

Lisätiedot

Standardi-terästuotteiden sekä värimetallien hintoja

Standardi-terästuotteiden sekä värimetallien hintoja Standardi-terästuotteiden sekä värimetallien hintoja Standard steel and non-ferrous metal prices Standardi-terästuotteiden perushintoja (spot) Basic prices (spot) of standard steel products Terästuotteiden

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia) 4 3 2 1 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut 22.9.2

Lisätiedot

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri Talous TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012 1 Esityksen aiheet Talouden näkymät Suomen Pankin kesäkuun ennusteen päätulemat Suomen talouden lähiaikojen

Lisätiedot

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100)

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100) Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä EU-15 Uudet EU-maat 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Eräiden maiden ympäristön kestävyysindeksi

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden globaalit muutosajurit. Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 4.5.2011 Rainer Häggblom, Vision Hunters Ltd. Oy

Metsäteollisuuden globaalit muutosajurit. Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 4.5.2011 Rainer Häggblom, Vision Hunters Ltd. Oy Metsäteollisuuden globaalit muutosajurit Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 4.5.2011 Rainer Häggblom, Vision Hunters Ltd. Oy 1. Metsäteollisuuden maailmankuva on helppo ymmärtää Kilpailevat tuotteet Kasvu

Lisätiedot

Kiinan ja Kantonin alueen kaupalliset mahdollisuudet

Kiinan ja Kantonin alueen kaupalliset mahdollisuudet Kiinan ja Kantonin alueen kaupalliset mahdollisuudet Tampere 17.5.2011 Jari Hietala, Aluejohtaja Finpro Aasia Agenda Date Finpro 2 Tunnuslukuja ja toiminnan kuvaus Finpro Aasian alueella Asiakkaita n.

Lisätiedot

Pohjoinen ulottovuus ja uudet näkökulmat

Pohjoinen ulottovuus ja uudet näkökulmat Pohjoinen ulottovuus ja uudet näkökulmat Juha Ala-Mursula, johtaja BusinessOulu Video: Oulu - Kaupunkielämää Teollisuuden uudet mahdollisuudet? Digitalisaatio muuttaa myös teollisuutta, kun koneita kehitetään

Lisätiedot