1) alijäämäsektorin rahoittaminen välittämällä varoja ylijäämäsektorilta (allokaatiofunktio)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1) alijäämäsektorin rahoittaminen välittämällä varoja ylijäämäsektorilta (allokaatiofunktio)"

Transkriptio

1 RAHOITUSMARKKINOIDEN TEHTÄVÄT 1) alijäämäsektorin rahoittaminen välittämällä varoja ylijäämäsektorilta (allokaatiofunktio) - rahoitusmarkkinoilla luotto- ja rahoituslaitokset välittävät rahoitusta. Ne keräävät kotitalouksilta, yrityksiltä ja yhteisöiltä sekä raha- ja pääomamarkkinoilta varoja, jotka välitetään luottoina ja arvopaperi- ja muina sijoituksina (ns. epäsuora rahoitus). - raha- ja pääomamarkkinoilla (arvopaperimarkkinoilla) pankit, yritykset, julkisyhteisöt ja kotitaloudet ostavat liikkeeseenlaskettuja arvopapereita sijoitus- tai kassanhallintatarkoituksessa (ns. suora rahoitus). - palveluja tarjoavat arvopaperimarkkinaosapuolet, kuten investointipankit, rahastoyhtiöt, arvopaperinvälittäjät ja omaisuudenhoitajat. Arvopaperimarkkinaosapuolet eivät välitä rahoitusta taseensa kautta, vaan saavat tuottonsa erilaisina palkkioina. 2) erimittaisten rahoitusvaateiden konvertointi lyhytaikaisista saatavista pitkäaikaisiksi veloiksi (konvertointifunktio) - lainanottajien rahoitustarpeet pääsääntöisesti selvästi pitkäaikaisempia kuin tallettajien/sijoittajien talletus-/sijoitushorisontti 3) rahoitustoimintaan liittyvien riskien hajauttaminen ja vähentäminen (diversifointifunktio) - luotottaja voi hajauttaa luottokantaansa ja sijoittaja hajauttaa jakamalla sijoitusvarallisuutensa useampaan sijoituskohteeseen - riskeiltä suojautuminen johdannaissopimusten avulla 4) likviditeettifunktio - jälkimarkkinoiden toimivuudella keskeinen rooli arvopaperien hinnanmuodostuksessa 5) markkina-informaation välittäminen (informaationvälitysfunktio) - transaktiokustannusten (etsintä- ja informaatiokustannusten) alentaminen 6) eri rahoitusmuotojen hinnoittelu (ns. price discovery funktio) - sijoitushyödykkeiden oikea hinta nähtävissä markkinoilta, mikäli ne toimivat tehokkaasti 2 SUORA RAHOITUS 2.1 Rahamarkkinat - lyhytaikaisten, yleensä alle vuoden kestoisten rahoitusinstrumenttien markkinat, joilla valtiot, pankit ja yritykset hankkivat lyhytaikaista rahoitusta ja tasaavat likviditeettivaihteluita (cash management). - yleisin rahamarkkinaviitekorko on Euribor, jolla hyvän luottokelpoisuuden omaava pankki tarjoaa euromääräisiä pankkienvälisiä talletuksia toiselle hyvän luottokelpoisuuden omaavalle pankille. Euribor määräytyy eurorahamarkkinoilla aktiivisesti kauppaa käyvien pankkien vastaavien tarjousten

2 perusteella. Määräytymispaneeliin kuuluu 42 pankkia euroalueen maista, 3 pankkia muista EU-maista ja 4 EU-maiden ulkopuolista pankkia, joilla on merkittävää toimintaa euroalueella. Tarjouksista jätetään pois alimmat ja korkeimmat 15 prosenttia ja jäljelle jääneistä lasketaan keskiarvo. Rahamarkkinainstrumentit - Laina-aika liikkeeseenlaskettaessa alle vuoden - Nollakuponkipapereita, ts. ne lunastetaan laina-ajan lopussa takaisin nimellisarvoonsa - Tyypillisimpiä ovat saamistodistukset, jotka ovat pitkäaikaisia joukkovelkakirjoja väljemmin säänneltyjä haltijavelkakirjoja. Saamistodistusten nimitys riippuu todistuksen liikkeeseenlaskijasta seuraavasti: Sijoitustodistus - pankin liikkeeseen laskema saamistodistus (sijoitustodistuksen liikkeelle laskenut pankki toimii markkinatakaajana ja sitoutuu noteeraamaan todistukset) - lunastetaan eräpäivänään nimellisarvostaan - sijoittaja saa tuoton ostamalla todistuksen sen nimellisarvoa alhaisempaan hintaan Yritystodistus - yritystodistukset lasketaan liikkeelle pankin välityksellä - yritystodistukseen voi liittyä pankkitakaus, jolloin todistukset ovat käytännössä riskittömiä Valtion velkasitoumus - saamistodistus, jonka liikkeeseenlaskijana toimii valtio Kuntatodistus - Kuntarahoitus Oy:n liikkeeseenlaskemia, tav. 2 vk - 1 kk:n mittaisia velkasitoumuksia, joilla on Kuntien takauskeskuksen takaus Takaisinostosopimus (repo-sopimus) (Keskus)pankki ostaa arvopaperin myyjältä, jonka kanssa sovitaan takaisinmyynti tietyn ajan kuluttua usein kohteena esim. sijoitustodistus myyjä saa siis varoja käyttöönsä, mutta joutuu maksamaan korkoa lainasta Jos ostajana keskuspankki, rahan määrä taloudessa kasvaa Käänteinen takaisinostosopimus (reverse repo): (Keskus)pankki myy arvopaperin ostajalle, jonka kanssa sovitaan takaisinosto tietyn ajan kuluttua usein kohteena esim. sijoitustodistus myyjä saa siis varoja käyttöönsä, mutta joutuu maksamaan korkoa lainasta Jos myyjänä keskuspankki, ulkona olevan rahan määrä laskee ks. lisäksi PowerPoint-materiaali eurodollarimarkkinoista

3 2.2 Pääomamarkkinat - Pääomamarkkinat voidaan jakaa vieraan ja oman pääoman markkinoihin. - Joukkovelkakirjamarkkinat muistuttavat jälkimarkkinoiden ja tuotonmuodostuksen osalta rahamarkkinoita. Liikkeellelaskijan eli emittoijan näkökulmasta ne edustavat pääomamarkkinoita. - Pääomamarkkinoiden toisen osan muodostavat osakemarkkinat, joilta yritykset hankkivat ikuista, oman pääoman ehtoista rahoitusta. - Mezzanine- eli välirahoitusinstrumentit sisältävät piirteitä sekä oman että vieraan pääoman ehtoisista rahoitusinstrumenteista. Myös yleistynyt kovenanttien eli sopimusvakuuksien käyttö sisältää ehtoja, joilla rahoituksen oman ja vieraan pääoman elementtien osuus voi muuttua sopimuskauden aikana Joukkovelkakirjamarkkinat - joukkovelkakirjamarkkinat toimivat vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen vaihtoehtona pankkilainoille. - jvk-lainat ovat joko yleiseen merkintään tarkoitettuja eli ns. yleisölainoja tai vain määrätylle ostajaryhmälle suunnattuja erillislainoja. - Yleisölainat voivat olla joko tukku- tai vähittäismarkkinoille suunnattuja, ja niillä käydään jälkimarkkinakauppaa. - valtion lainat muodostavat Suomessa suurimman osan yleisölainoista Osakemarkkinat - osakemarkkinoilla välitetään osakeyhtiöille omaa pääomaa sekä käydään julkisesti noteerattujen osakeyhtiöiden osakkeilla jälkimarkkinakauppaa - pörssilistatut osakeyhtiöt voivat hankkia uutta riskipääomaa laskemalla liikkeeseen uusia osakkeita - normaalien, yleisölle tarkoitettujen osakeantien ohella osakeanteja toteutetaan usein niin sanottuina suunnattuina anteina, joissa voidaan painavasta taloudellisesta syytä poiketa vanhojen omistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita. Suunnattuja osakeanteja toteutetaan usein esimerkiksi yrityskauppojen yhteydessä. - Suomessa säänneltyjä markkinoita ylläpitää Nasdaq OMX Nordic. Nasdaq OMX konserni omistaa Helsingin Pörssin lisäksi Kööpenhaminan, Tukholman, Reykjavikin, Tallinnan, Riian ja Vilnan pörssit. - listayhtiöt ryhmitellään kolmeen markkina-arvoryhmään, joita ovat suuret yhtiöt (Large Cap), keskisuuret yhtiöt (Mid Cap) ja pienet yhtiöt (Small Cap). Large Cap -ryhmään kuuluvat yhtiöt, joiden markkina-arvo on yli miljardi euroa. Mid Cap -ryhmään kuuluvat yhtiöt, joiden markkina-arvo on yli 150 miljoonaa, mutta alle 1 miljardi euroa. Small Cap -ryhmän yhtiöiden markkina-arvo on alle 150 miljoonaa euroa. - pörssissä listattujen yritysten osakkeilla tehdyistä kaupoista ei tarvitse maksaa veroa, mutta muiden yritysten osakkeiden kaupoista maksetaan 1,6 %:n varainsiirtovero.

4 2.2.3 Valuutta- ja johdannaismarkkinat - Valuuttamarkkinat ja johdannaismarkkinat eivät välitä rahoitusta, vaikka ovatkin osa rahoitusmarkkinoita. - Valuuttamarkkinat toimivat välittäjänä eri maiden raha-, joukkolaina- ja osakemarkkinoiden välillä. - Monet rahoitusmarkkinoiden instrumentit sisältävät valuutta- ja / tai johdannaismarkkinoilla tehtäviä sopimuksia tai niitä täydennetään valuutta- ja / tai johdannaismarkkinoilla tehtävillä sopimuksilla. - Euroon siirtyminen vähensi tarvetta käyttää muita valuuttoja, koska eurovaluuttojen välinen kauppa hävisi ja lisäksi euro syrjäytti osan dollaripohjaisesta laskutuksesta euromaiden ja kolmansien maiden välisessä tavarakaupassa. - Pankkien johdannaissopimusten kanta on laskenut merkittävästi euron käyttöönoton jälkeen. ARVOPAPERIMARKKINAOSAPUOLET - arvopaperimarkkinaosapuolet jaotellaan niiden tarjoamien palvelujen luonteen ja liikeidean mukaan seuraavasti: 1) Rahastoyhtiöt - sijoitusrahastoissa sijoittajien varat kerätään yhteen ja sijoitetaan rahaston sijoituspolitiikan mukaisiin arvopapereihin. - rahaston omistavat siihen sijoittaneet henkilöt ja/tai yhteisöt - Sijoitusrahaston sijoitustoimintaa hoitaa erityinen rahastoyhtiö, jolla voi olla hoidossaan useita erityyppisiä rahastoja. 2) Arvopaperinvälittäjät - osake- ja jvk-lainamarkkinoista käytetään usein termiä suora rahoitus, mutta kaupankäyntiin tarvitaan silti arvopaperinvälittäjiä. Arvopaperinvälittäjiä ovat pankit ja pankkiiriliikkeet ja niiden toiminta kattaa kaikki lain sallimat sijoituspalvelut, kuten arvopaperinvälityksen, omaisuudenhoidon, sijoitusneuvonnan, emissioiden järjestämisen, arvopaperikaupinnan ja markkinatakaustoiminnan. - pörssivälittäjällä on oltava Finanssivalvonnan tai vastaavan ulkomaisen viranomaisen myöntämä toimilupa sijoituspalvelutoimintaan Suomessa tai toisessa EU- tai Etavaltiossa. Lupa edellyttää riittävää henkilöstöä jatkuvaa arvopaperikauppaa ja selvitystoimintaa varten sekä riittävää tuntemusta arvopaperikaupasta ja selvitystoiminnasta. - meklarit ja back office -henkilöstö auktorisoidaan pörssin järjestämillä pätevöitymiskursseilla. 3) Omaisuudenhoitajat - omaisuudenhoitopalveluita tarjoavat lähinnä pankit, pankkiiriliikkeet ja omaisuudenhoitajat.

5 - Omaisuudenhoito voidaan jakaa konsultoivaan ja täyden valtakirjan omaisuudenhoitoon. Konsultoivassa omaisuudenhoidossa palveluntarjoaja on asiakkaan neuvonantaja, mutta asiakas tekee sijoituspäätökset itsenäisesti.täyden valtakirjan omaisuudenhoidossa omaisuudenhoitaja tekee sijoituspäätökset asiakkaan puolesta omaisuudenhoitosopimuksen mukaisesti. - Omaisuudenhoitopalveluita käytettäessä asiakas kantaa sijoitustoimintaan liittyvän riskin. Omaisuudenhoitaja perii palveluistaan palkkion, joka perustuu yleensä hoidossa olevan omaisuuden arvoon, tuottoon, kaupankäynnin määrään tai näiden yhdistelmiin. 4) Investointipankit - suomalaisten investointipankkitoimintaa harjoittavien yhtiöiden toimintaan kuuluvat listautumisien ja emissioiden järjestäminen, yrityskaupat, fuusiot sekä yleinen tase- ja rahoitusneuvonta. - suurimmat pankit ovat merkittäviä investointipankkitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Esim. Nordean investointipankkitoiminta kuuluu Nordea-konsernin suuret yritys- ja yhteisöasiakkaat - liiketoiminta-alueen alle. Mandatum & Co Oy vastaa Sampo Pankki Oyj:n investointipankkitoiminnasta. Opstock Oy oli OKOn investointipankkitoimintaa harjoittava tytäryhtiö, joka sulautettiin OKOon syksyllä myös ulkomaiset pankit tarjoavat investointipankkipalveluitaan Suomessa ja suomalaiset pankit toimivat yhteistyössä kansainvälisten pankkien kanssa. 2 PANKIT JA MUU RAHOITUKSEN VÄLITYS Pankkijärjestelmä - Suomen rahoitusmarkkinoilla toimivat instituutiot ovat talletuspankkeja ja muita luotto- ja rahoituslaitoksia. - talletuspankkien rooli rahoituksen välittäjänä Suomessa on keskeinen, sillä vain talletuspankeilla on oikeus ottaa vastaan yleisön talletuksia. - tallettajien saamisten turvaamiseksi talletuspankkien on kuuluttava talletussuojarahastoon. - talletukset ovat asiakas- ja pankkikohtaisesti euroon saakka talletussuojan piirissä. Pankkitoimialan kehittyminen - Suomen pankkitoiminnnan historia voidaan jakaa neljään aikakauteen: 1) Aikakausi ennen sotia - Suomen Pankki maailman vanhimpia keskuspankkeja (v perustettiin Turkuun Waihetus- Laina- ja Depositioni-Contori, joka toimi alkuaikoina lähinnä setelien vaihtokonttorina, lainakassana ja valtion kassanhoitajana ja josta myöhemmin kehittyi Suomen Pankki (muutto Helsinkiin 1819). - ensimmäiset säästöpankit perustettiin 1820-luvulla - Suomen Hypoteekkiyhdistys aloitti toimintansa 1860-luvulta

6 - Ensimmäinen liikepankki oli v perustettu Suomen Yhdyspankki (SYP). Sen vahvaksi kilpailijaksi nousi v perustettu Kansallis-Osake-Pankki (KOP). - v perustettiin Suomen valtion omistama Postisäästöpankki, joka otti vastaan yleisön talletuksia postikonttoreissa. - Osuuskassatoiminta käynnistyi 1902, jolloin ensin perustettiin Keskuslainarahasto (OKO) ja sen jälkeen ensimmäiset osuuskassat. Osuuskassoista tuli osuuspankkeja vuonna 1970 pankkilakimuutoksen myötä. - erityisesti säästöpankkilaitos ja osuuskassaliike olivat tärkeitä tekijöitä yhteiskunnan ns. monetarisoitumisessa eli siirtymisessä luontaistaloudesta rahatalouteen maailmansota vilkastutti pankki- ja pörssiliiketoimintaa. Pörssilistalle tuli uusia yrityksiä ja kaupankäynnin vilkastuessa osakkeiden kurssit nousivat huomattavasti luvulle tultaessa pankkirakenne oli saavuttanut pitkään säilyneen muotonsa (säästöpankit tavallisille tallettajille, osuuskassat maataloutta harjoittavien pankkeina ja liikepankkitoiminta yrityselämän tukena) 2) Rahoitusmarkkinoiden säännöstelykausi sekä rahan välitys kotimaassa että ulkomaiset pääomavirrat pitkään säänneltyjä - markkinaohjausta hallinnollisin toimin - rahoituksen välitys pankkikeskeistä jälkimarkkinoita ei juurikaan ollut luvun puolivälissä päiväluottomarkkinat päiväkorosta kehittyi viitekorko lyhytaikaisille sitoumuksille 3) Rahoitusmarkkinoiden vapautumisen kausi Suomen Pankki vetäytyi valuuttatermiinimarkkinoilta pankkien väliset valuuttatermiinimarkkinat aktivoituivat syntyi Suomen markan ensimmäinen markkinaehtoinen laskennallinen korko, ns. eurokorko - Suomen Pankki jatkoi sekä valuuttasäännöstelyn että puhtaasti kotimaisten säännösten purkamista antolainauksen keskikoron sääntelystä luovuttiin - rahoitusmarkkinoiden vapautumisen myötä markkinoille tuli myös uusia toimijoita, kuten ulkomaisia pankkeja sekä uusia kotimaisia pankkeja ja pankkiiriliikkeitä. - talouden ylikuumeneminen, ns. vahvan markan politiikka ja valuuttaluotonannon riskien toteutuminen ja niitä seurannut syvä lama 1990-luvun alussa johtivat pankkikriisiin, jonka myötä pankkien rakenne muuttui voimakkaasti ja sekä pankkikonttoreiden että -toimihenkilöiden määrät vähenivät rajusti. - Pankkirakenteen muuttuminen näkyi erityisesti vuonna 1993, jolloin säästöpankkien yhdistymisten myötä syntynyt Suomen Säästöpankki myytiin neljälle kilpailijapankille

7 - v KOPin ja SYPin fuusioituminen Meritaksi - Tästä alkanut fuusiokehitys johti Nordean kasvuun suurimmaksi pohjoismaiseksi pankkikonserniksi. Myös monet muut finanssialan yritykset Pohjoismaissa toimivat neljässä maassa. 4) Yhteisvaluutta :n aikakausi - muutosajureina ovat toimineet mm. : - fuusioitumis- ja yhteenliittymistrendi; viime vuosina fuusiot ja yhteenliittymät ovat muokanneet suomalaista pankkisektoria. Markkinoille on syntynyt finanssikonserneja ja pankki- ja vakuutusalan yhteistoimintasopimuksia. Finanssikonserniin voi kuulua esim. talletuspankki, rahoitusyhtiö, rahastoyhtiö, vahinkovakuutus-, henkivakuutus- ja eläkevakuutusyhtiöt. - kansainvälistyminen; pankkiryhmien toiminta on laajentunut eri maihin; esim. Pohjoismaissa on tehty useita maiden rajojen ylittäviä rahoitusalan fuusioita ja yrityskauppoja. Rahoitus- ja pankkimarkkinat ovat kansainvälistyneet ja rajan vetäminen kansallisen ja kansainvälisen pankkitoiminnan välille on nykyisin lähes mahdotonta. Kansainväliset konsernit voivat jatkossa toimia joko yhtenä yhtiönä monessa maassa (eurooppayhtiö) tai usean juridisen yksikön muodostamana kokonaisuutena. Viime vuosina pankit ovat muiden toimialojen tavoin myös ulkoistaneet toimintojaan. - tietotekninen kehitys; töydentää kiinteää pankkikonttoriverkostoa ja pankin tiskillä asiointia sekä korvaa ja täydentää Internet-pankkipalvelut ja puhelinpankkipalvelut. Tekninen kehitys näkyy erityisesti verkkopankkipalvelujen nopeana kehityksenä ja käytön kasvuna. Yhä suurempi osa ostoksista ja palveluista maksetaan käteisen rahan sijasta korteilla. - kilpailun lisääntyminen; toiminnan tehokkuuteen ja parempaan kannattavuuteen tähtäävät toimet ja henkilökunnan ammattitaito ovat keskeisessä asemassa. - vakavaraisuusvaatimukset ja riskienhallinta; (esim. Basel-säännökset) - asiakkaiden tarpeiden ja käyttäytymisen muutos; pankkien asiakaspalvelu suuntautuu yhä enemmän konsultoivaan palveluun. Väestön ikääntyminen muuttaa palvelutarpeita ja lisää mm. säästö- ja sijoituspalvelujen kysyntää. RAHOITUSLAITOKSET 1) Talletuspankit - saavat harjoittaa vain luottolaitoslain niille sallimaa toimintaa - keskeisenä tehtävänä talletusten vastaanottaminen ja luottojen myöntäminen - tehtäviin kuuluvat myös maksujenvälityspalvelut sekä sijoitus- ja varallisuudenhoitopalvelut - toimivat aktiivisesti myös raha- ja pääomamarkkinoilla 2) Kiinnitysluottopankit - kiinnitysluottopankilla on oikeus laskea liikkeeseen vakuudellisia joukkovelkakirjalainoja sekä myöntää näin hankituista varoista vakuudellisia luottoja yleisölle

8 - luottoja myönnetään vain kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön osakkeita tai kiinteistökiinnitystä vastaan - toimimalla erillisenä yhtiönä kiinnitysluottopankit voivat käyttää oikeuttaan hankkia varoja vakuudellisina joukkolainoina (tämän edullisen varainhankintamuodon vuoksi kiinnitysluottopankkien kannattaa toimia erillisinä yhtiöinä, vaikka kuuluisivatkin pankkikonserneihin). - kiinnitysluottolaitoksiin luetaan kuuluvaksi Suomen Hypoteekkiyhdistys sekä pankkikonserneihin kuuluvat osakeyhtiömuotoiset kiinnitysluottopankit. Suomen Hypoteekkiyhdistys toimii oman erillisen lain mukaan. - kiinnitysluottopankeilla (mortgage institutions) on useimmissa muissa maissa huomattavasti keskeisempi rooli kuin Suomessa (vrt. esim. USA). Monissa maissa kiinnitysluotto- eli asuntoluottopankin kautta välitetään lähes kaikki asuntolainat. - edullisemman varainhankintamahdollisuuden myötä kiinnitysluottopankkien merkitys asuntorahoituksessa tulee todennäköisesti kasvamaan myös Suomessa 3) Rahoitusyhtiöt - Rahoitusyhtiöt rahoittavat tietyn hyödykkeen hankinnan joko myyjäliikkeen kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella tai sopimalla asiasta suoraan ostajan kanssa - leasing-rahoitus voi olla myös yrityksen käyttöpääoman rahoitusta (factoring) tai kuluttajien hankintojen rahoitusta tililuotoilla, kertaluotoilla tai suorilla rahalainoilla. - rahoitusyhtiöistä otetun luoton vakuudeksi riittää rahoitettava kohde. - Rahoitusyhtiöiden toiminta eroaa talletuspankkien toiminnasta siinä, etteivät ne ota vastaan talletuksia yleisöltä, vaan ne hankkivat varoja suoraan rahoitusmarkkinoilta tai samaan konserniin kuuluvasta talletuspankista - suurimmat luottolaitostoimiluvan omaavat rahoitusyhtiöt kuuluvat pankkikonserneihin 4) Luottokorttiyhtiöt - Suomessa toimii pankkien ja kaupan omistama Luottokunta sekä pankkien ja Luottokunnan omistama Eurocard Oy. Lisäksi pankeilla on pankkikonserneihin kuuluvia itsenäisiä korttiyhtiöitä. - useat rahoitusyhtiöt (Nordea Rahoitus Suomi Oyj, Handelsbanken Rahoitus Oyj) välittävät myös korttiluottoja. Luottokunnan kortteja ovat Visa-, Eurocard-/MasterCard-kortit. - näiden lisäksi kansainväliset luottokorttiyhtiöt, useat vähittäiskaupan keskusliikkeet sekä jotkut postimyyntiyritykset tarjoavat luottokorttipalveluja Suomessa. - pankkien ja kauppojen yhteistyö luottokorttiliiketoiminnassa lisääntynyt (kaupat tarjoavat laajan jakeluverkoston pankkien kulutusluotoille.

9 5) Erityisluottolaitokset - Suomessa erityisluottolaitokset ovat julkisen sektorin omistuksessa. Niiden tehtävänä on täydentää markkinoita ja ottaa kannettavakseen sellaista rahoitusriskiä, jota yksityinen rahoittaja ei voi/halua ottaa. - Julkisilta luottolaitoksilta sekä eri tukielementeiltä edellytetään kilpailuneutraliteettia sekä yrityksiin että markkinoilla toimiviin muihin rahoittajiin nähden. - eritysluottolaitoksina ovat Suomessa Finnvera ja Finnveran keskeiset tytäryhtiöt, Veraventure ja Suomen Vientiluotto. Erityisluottolaitoksia ovat myös Kuntarahoitus, Kuntien takauskeskus, Tekes, Sitra, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) sekä Euroopan investointipankki ja Pohjoismainen Investointipankki, Nordic Investment Bank (NIB). 5.1) Finnvera - valtion omistama erityisrahoitusyhtiö - kehittää suomalaisten yritysten kotimaan toimintoja sekä edistää vientiä ja kansainvälistymistä - täydentää rahoituspalveluja ja monipuolistaa yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin ja viennin-rahoituspalveluin. - toimii myös Suomen virallisena vientitakuulaitoksena, Export Credit Agency na (ECA). - Finnvera Oyj:llä on neljä tytäryhtiötä (Suomen Vientiluotto Oy, Veraventure Oy, Matkailunkehitys Nordia Oy ja Aloitusrahasto Vera Oy), joista useimmat harjoittavat pääomasijoitustoimintaa, ovat kehitys- ja sijoitusyhtiöitä tai huolehtivat viennin rahoituksesta. - Veraventure Oy on Finnvera Oyj:n pääomasijoitusyhtiö. Se perustettiin hoitamaan osakeyhtiömuotoisten alueellisten rahastojen sijoitustoimintaa ja toiminnan kehittämistä. Yhtiön toimintaa ohjaavat sekä kauppa- ja teollisuusministeriön linjaukset alueellisesta pääomasijoitustoiminnasta että emoyhtiön asettamat tavoitteet. - Suomen Vientiluotto Oy:n tehtävänä on mm. turvata eräisiin Suomen viennin kannalta keskeisiin maihin myönnettävien vientiluottojen lähdeverovapaus. (Suomen Vientiluoton kanavoimat vientiluotot ovat kilpailukykyisiä ns. lähdeveromaissa, koska monet Suomen kanssa verosopimuksen tehneet maat eivät peri lähdeveroa Suomen julkisesti tukemien vientiluottojen korosta). - Finnveran tehtävänä on puolestaan taata vientiluottojen poliittisia ja kaupallisia riskejä vientitakuin. Rahoituksessa mukana olevat koti- ja ulkomaiset pankit kantavat osan riskeistä. 5.2) Kuntarahoitus - kuntien omistama Kuntarahoitus Oyj aloitti toimintansa vuonna 2001, kun sen edeltäjäyhtiöt Kuntarahoitus Oyj ja Kuntien Asuntoluotto Oyj yhdistyivät kombinaatiofuusiolla uudeksi yhtiöksi. - Kuntarahoitus, kuten myös sen edeltäjät, perustettiin varmistamaan rahoituspalveluja kuntasektorille. - hankkii varoja pääasiassa kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta ja lähes 80 % varainhankinnasta on kansainvälistä.

10 - tärkein kotimainen varainhankintamuoto on kuntaobligaatio. Yhtiön varainhankinta toteutetaan pääsääntöisesti Kuntien takauskeskuksen takauksella. 5.3) Kuntien takauskeskus - julkisoikeudellinen laitos, jonka tarkoituksena on turvata kuntien yhteinen varainhankinta ja kehittää sitä. - tämän toteuttamiseksi takauskeskus voi myöntää takauksia kuntien suoraan tai välillisesti omistamien tai kuntien määräämisvallassa olevien luottolaitosten varainhankinnalle (käytännössä takauskeskus myöntää takauksia lähinnä Kuntarahoitukselle). - jäsenyhteisöinä on lähes kaikki Suomen kunnat (v helmikuussa 98,7 % Suomen kunnista) 5.4) Sitra - Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, Sitra, on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, josta vastaa Suomen eduskunta. - rahaston tavoitteena on edistää kansainvälisesti kilpailukykyisen teollisuuden kehittymistä Suomessa - Sitran toiminta rahoitetaan peruspääoman ja pääomasijoitustoiminnan tuotoilla 5.5) Tekes - yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten suurimpien tutkimus- ja tuotekehitysprojektien rahoittaja ja aktivoija. - tarjoaa rahoitusta ja asiantuntijapalveluja ja edistää teollisuuden ja palveluelinkeinojen kilpailukykyä teknologian keinoin. - osa rahoituksesta EU:n rakennerahastojen kautta. 5.6) Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) - ympäristöministeriön alaisena toimiva budjetin ulkopuolinen rahasto, joka hoitaa aravalainoituksen, korkotukilainoituksen ja asuntojen korjausavustuksiin liittyvät toimeenpanotehtävät. - myöntää lisäksi erilaisia asumisen avustuksia sekä valvoo omistusasuntolainojen valtiontakausjärjestelmää. - saa varansa valtion talousarviosta, vanhojen asuntolainojen koroista ja lyhennyksistä sekä lainoina rahoitusmarkkinoilta. - entinen Valtion asuntorahasto (muuttui ARAksi v alussa)

11 5.7) Pohjoismainen Investointipankki (NIB) - Pohjoismaiden lisäksi NIB:n jäseniksi tulivat vuonna 2005 Latvia, Liettua ja Viro. - NIB rahoittaa pohjoismaisia projekteja sekä Pohjoismaissa että niiden ulkopuolella myöntämällä pitkäaikaisia luottoja ja takauksia. - hankkii varat luotonantoonsa kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. 5.8) Euroopan investointipankki (EIP) - Euroopan Unionin rahoituslaitos, jonka osakkaita ovat kaikki EU:n jäsenmaat. - hankkii rahoituksensa kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta. - EIP:n yhteydessä toimii v perustettu Euroopan investointirahasto (EIR), joka tekee sijoituksia pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) tukeviin pääomasijoitusrahastoihin.

Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa

Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa Jukka Suokas, Finnvera ESIR-info 8.12.2016 1 [pvm] Finnvera pähkinänkuoressa Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Finnvera ja

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta välittää säästöjä luotoiksi (pankit) tarjoaa säästöille sijoituskohteita lisäksi pankit hoitavat maksuliikenteen Rahan

Lisätiedot

Investointien rahoituksen perusteita

Investointien rahoituksen perusteita Investointien rahoituksen perusteita Ismo Vuorinen yliopettaja (laskentatoimi ja rahoitus) Investointien suunnittelu ja rahoitus -opintojakso Hämeenlinna, kevät 2010! "" # $ % $$& 20042010 Ismo Vuorinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen. 1 8.11.2016 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 8.11.2016 Luottamuksellinen

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

Raha ja rahapolitiikka

Raha ja rahapolitiikka Raha ja rahapolitiikka Kurssi Helsingin yliopistossa 27.10. 3.12.2015 VTT Juha Tarkka Kurssin tentit ja luentojen slidet Ensimmäinen kuulustelu tiistaina 15.12. klo 8-10 Porthania P2 Uusintakuulustelu

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014.

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014. TÄYDENNYS 4/17.2.2015 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 23.4.2014 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 1/2015, 2,75% 28.2.2020

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

HE 210/2008 vp. eurolla. Lainoja saisi olla pääomaltaan samanaikaisesti

HE 210/2008 vp. eurolla. Lainoja saisi olla pääomaltaan samanaikaisesti Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 2 ja 8 a :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettua lakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Mitkä ovat keskeisimmät perustelut osittaisjakautumiselle? Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä rahoitustarpeet eroavat toisistaan erilaisen

Lisätiedot

TÄYDENNYS 5/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.

TÄYDENNYS 5/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500. TÄYDENNYS 5/13.2.2014 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 26.4.2013 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 1/2014 LAINAKOHTAISIIN

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Hallintopalvelukeskus. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt (tarpeettomaksi jääneet kohdat suluissa)

Iisalmen kaupunki Hallintopalvelukeskus. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt (tarpeettomaksi jääneet kohdat suluissa) 1 (5) SIJOITTAMISEN PUITTEET JA SIJOITUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 18.6.2007 70 (tarpeettomaksi jääneet kohdat suluissa) Sijoittamisen puitteet Kaupungin investointi- ja kehittämisrahaston

Lisätiedot

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012 Pankkibarometri I/2012 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus 9 2012 Suomen Pankki Tilastoyksikkö 5.9.2012 Kuukausijulkaisu ISSN 1795 7583, verkkojulkaisu Sisällys 1. Korot 1.1 Eurojärjestelmän ohjauskorot 3 1.2 Euriborkorot ja Suomen

Lisätiedot

Tammikuu ennätys johdannaismarkkinoilla ja osakekauppojen määrässä

Tammikuu ennätys johdannaismarkkinoilla ja osakekauppojen määrässä Lehdistötiedote 1.2. ennätys johdannaismarkkinoilla ja osakekauppojen määrässä Pohjoismaisessa Pörssissä tehtiin tammikuussa ennätys osakekauppojen määrässä. n 22. päivänä tehtyjen kauppojen määrä oli

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 2015 1 SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 2 2 JOHDANTO... 2 2.1 Tutkimuksen tavoite... 2 2.2 Tutkimuksen toteutus... 2 3 KUVAUS SUOMEN SIJOITUSRAHASTOMARKKINOISTA...

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Pohjoismaiden finanssikriisit 1990- luvulla

Pohjoismaiden finanssikriisit 1990- luvulla Pohjoismaiden finanssikriisit 1990- luvulla Tieteiden yö 10.1.2013 Seppo Honkapohja Suomen Pankki Esitetyt näkemykset ovat omiani eivätkä ne välttämättä vastaa Suomen Pankin kantaa. 1 Esityksen rakenne

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus

Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus Suvi Kankaanpää, Yrityksen pankkineuvoja 25.11.2016 Yritysten rahoitusmuodot Yritysten rahoitusmuodot Rahoitusmuoto asiakkaan tarpeen mukaan Kertaluontoinen

Lisätiedot

Mistä rahoitus liiketoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen? RIAn yrittäjäpäivä Jari Mehto

Mistä rahoitus liiketoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen? RIAn yrittäjäpäivä Jari Mehto Mistä rahoitus liiketoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen? RIAn yrittäjäpäivä 21.10.2016 Jari Mehto 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 21.10. Luottamuksellinen

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2016

PANKKIBAROMETRI II/2016 PANKKIBAROMETRI II/2016 28.6.2016 1 Pankkibarometri II/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

Asiantuntijaseminaari Kuluttajatutkimuskeskuksessa Energiatehokkuuden rahoitus pientaloissa

Asiantuntijaseminaari Kuluttajatutkimuskeskuksessa Energiatehokkuuden rahoitus pientaloissa Asiantuntijaseminaari Kuluttajatutkimuskeskuksessa 2.11.29 Energiatehokkuuden rahoitus pientaloissa Finanssisektorin puheenvuoro: Kaija Erjanti, Finanssialan Keskusliitto Alustuksen teemat > Asuntorahoituksesta

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Tukea taantumassa 19.11.2009 Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa: kasvuyrityksiin

Lisätiedot

ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP. Valtiovarainvaliokunta

ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP. Valtiovarainvaliokunta 1 ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP Valtiovarainvaliokunta 12.4.2016 12/2010 3/2011 6/2011 9/2011 12/2011 3/2012 6/2012 9/2012 12/2012 3/2013 6/2013 9/2013

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

NASDAQ OMX:n pohjoismaisten pörssien tilastoraportti, helmikuu 2011

NASDAQ OMX:n pohjoismaisten pörssien tilastoraportti, helmikuu 2011 1. maaliskuuta NASDAQ OMX:n pohjoismaisten pörssien tilastoraportti, helmikuu Ennätys suomalaisjohdannaisten vaihdossa Helmikuussa syntyi ennätys myös suomalaisten johdannaisten vaihdossa Eurexissa: kuukauden

Lisätiedot

NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, kesäkuu 2009

NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, kesäkuu 2009 1.heinäkuuta NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, kesäkuu n osakevaihto oli 2,0 miljardia euroa, ja vastaava lukema viime 12 kuukauden ajalta on 2,7 miljardia. Kauppoja tehtiin päivässä keskimäärin

Lisätiedot

Suomalaisten pankkien jälleenrahoitukselle myönnettävät väliaikaiset valtiontakaukset. Tiedotustilaisuus 12.2.2009, klo 16 Säätytalo

Suomalaisten pankkien jälleenrahoitukselle myönnettävät väliaikaiset valtiontakaukset. Tiedotustilaisuus 12.2.2009, klo 16 Säätytalo Suomalaisten pankkien jälleenrahoitukselle myönnettävät väliaikaiset valtiontakaukset Tiedotustilaisuus 12.2.2009, klo 16 Säätytalo Tilaisuuden agenda > Tilaisuuden avaus toimialajohtaja Teppo Koivisto

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki 2.11.214 Julkinen Esityksen sisältö I. Suomen talouden haasteet II. Yritysten rahoitusolot 2.11.214

Lisätiedot

Helsingin yliopistokonsernin rahoituksen periaatteet

Helsingin yliopistokonsernin rahoituksen periaatteet 1(8) Helsingin rahoituksen periaatteet 2(8) Sisällys 1 Rahoituksen tavoitteet ja päätehtävät...3 1.1 Tavoitteet...3 1.2 Päätehtävät...3 1.3 Periaatteet...3 2 Rahoituksen suunnittelu...4 3 Ulkoinen velkarahoitus...4

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj ostaa Vakuutusosakeyhtiö Garantian 60 miljoonalla eurolla

Taaleritehdas Oyj ostaa Vakuutusosakeyhtiö Garantian 60 miljoonalla eurolla Yhtiötiedote 12.12.2014 klo 9.00 Taaleritehdas Oyj ostaa Vakuutusosakeyhtiö Garantian 60 miljoonalla eurolla Suomeen syntyy uusi riippumaton finanssiryhmä. Taaleritehdas tarjoaa asiakkailleen uudella tavalla

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Siperian talvi jatkuu koko vuoden 2015 Sanktiot eivät poistu vuoden 2015 aikana ja öljyn hinta jää 70-80 dollariin, minkä seurauksena: Venäjän

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

Mikä on Alajärven Osuuspankki?

Mikä on Alajärven Osuuspankki? ALAJÄRVEN OSUUSPANKIN TUOTTO-OSUUDEN MERKINTÄ Mikä on Alajärven Osuuspankki? Osuuspankin toiminimi on Alajärven Osuuspankki (jäljempänä "Osuuspankki" tai "Pankki"). Sen kotipaikka on Alajärvi. Pankin y-tunnus

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, helmikuu 2009

NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, helmikuu 2009 2. maaliskuuta NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, helmikuu NASDAQ OMX Nordic otti helmikuussa käyttöön First North Premier luokittelun, joka on tarkoitettu auttamaan First North yhtiöitä vahvistamaan

Lisätiedot

4-6/2014: Vakaa kehitys

4-6/2014: Vakaa kehitys OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015 4-6/2014: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 11 %; korkokate pysyi vakaana 24,3 (25,9) miljoonassa eurossa. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Finnveran uudet rahoitusinstrumentit

Finnveran uudet rahoitusinstrumentit Finnveran uudet rahoitusinstrumentit Jukka Suokas, sidosryhmäpäällikkö, Finnvera TEM Toimialojen rahoitusseminaari 11.5.2016 Ajankohtaista Finnverasta Finnvera pähkinänkuoressa Finnvera omistajanvaihdosten

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Kaikkien aikojen ennätys OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä

Kaikkien aikojen ennätys OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä Lehdistötiedote 1.3. Kaikkien aikojen ennätys OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä saavutettiin helmikuussa osakekaupankäynnin kaikkien aikojen ennätys. n 28. päivänä osakevaihto

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Juha Kettinen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2016 Viimeinen vuosi nousujohteista kautta linjan Source: ThomsonReuters 2 Osakkeet yhä 2015 huippujen alapuolella Lähde:ThomsonReuters/Nordea

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM MUUT HALLITUS VÄLI- NE Yritysten rahoitusaseman vahvistaminen KASVURAHOITUS: LISÄPANOSTUS 2016-18 RAHASTOT VÄLI - RAHOITUS

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA id23613 1 (8) 3/2009 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS. Leo Jumppanen jäsen

PÖYTÄKIRJA id23613 1 (8) 3/2009 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS. Leo Jumppanen jäsen PÖYTÄKIRJA id23613 1 (8) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika klo 12.30-12.54. Paikka Puhelinkokous Osallistujat Päätöksentekijät Marja-Liisa Grönvall puheenjohtaja Timo Tiainen

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN Toimitusjohtajan katsaus Kulunut vuosi Aktia panostaa kasvuun Näkymät vuodeksi 2015 2 Suomi väärässä seurassa 3 Velkaantuminen jatkuu ilman uusia toimia 4 Vuoden

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2013

PANKKIBAROMETRI I/2013 PANKKIBAROMETRI I/2013 15.3.2013 1 Pankkibarometri I/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia lyhyesti Vakavarainen kotimainen pankki Banking, Vakuutus ja varainhoito palveluja 900 työntekijää, 50 konttoria 42 000 osakkeenomistajaa 300 000 asiakasta

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Heidi Nousiainen, rahoituspäällikkö Puh. 029 460 2761, heidi.nousiainen@finnvera.fi 1 14.11.2016 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

terveyspalveluyritysten rahoittajana Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj

terveyspalveluyritysten rahoittajana Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj Finnvera sosiaali- ja terveyspalveluyritysten rahoittajana 2.2.20112 2011 Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj Finnveran rooli sosiaalipalvelualan rahoittajana 2 Vahva rooli alusta saakka 90-luvun

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0).

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0). 1 SAMPO PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 9.8.2007 SAMPO PANKKI -KONSERNI TAMMI KESÄKUUSSA 2007 Konsernirakenteen muutokset Danske Bank A/S osti 1.2.2007 Sampo Pankin koko osakekannan. Tässä

Lisätiedot

Maailmantalouden murros

Maailmantalouden murros Maailmantalouden murros Leena Mörttinen 5.11.2015 Maailmantalouden murros kolme näkökulmaa 1. Teknologian murros: tarve aikaisempaa suuremmalle riskinotolle 2. Rahoituksen murros: mahdollisuus rahoittaa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu joulukuu 2005

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu joulukuu 2005 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu joulukuu 2005 Vuosi lyhyesti Konsernin liikevoitto nousi 34,5 % 18,7 miljoonaan euroon (2004: 13,9) Korkokate kasvoi 4,5 % 31,4 miljoonaan euroon (30,0) Palkkiotuotot

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus PK-yrityksissä OPssa

Yrityskaupan rahoitus PK-yrityksissä OPssa Yrityskaupan rahoitus PK-yrityksissä OPssa 9.6.2016 Ville Huuhtanen OP Etelä-Karjala Sisältö 1. Yrityskaupan pankkirahoituksen periaatteet ja rahoituslähteet 2. Mihin rahoittajat kiinnittävät huomiota?

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 6/2013 Osaketalletus 6/2013 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunta Valtiovarainvaliokunta Suomen näkökulmasta ajankohtaiskatsaus ESIR-rahoituksen tilanteesta sekä mahdollisista ongelmakohdista ja kehittämishaasteista Eduskunta 12.4.2016 Globaali talous- ja finanssikriisi

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2016

PANKKIBAROMETRI III/2016 PANKKIBAROMETRI III/2016 27.9.2016 1 Pankkibarometri III/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot