1) alijäämäsektorin rahoittaminen välittämällä varoja ylijäämäsektorilta (allokaatiofunktio)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1) alijäämäsektorin rahoittaminen välittämällä varoja ylijäämäsektorilta (allokaatiofunktio)"

Transkriptio

1 RAHOITUSMARKKINOIDEN TEHTÄVÄT 1) alijäämäsektorin rahoittaminen välittämällä varoja ylijäämäsektorilta (allokaatiofunktio) - rahoitusmarkkinoilla luotto- ja rahoituslaitokset välittävät rahoitusta. Ne keräävät kotitalouksilta, yrityksiltä ja yhteisöiltä sekä raha- ja pääomamarkkinoilta varoja, jotka välitetään luottoina ja arvopaperi- ja muina sijoituksina (ns. epäsuora rahoitus). - raha- ja pääomamarkkinoilla (arvopaperimarkkinoilla) pankit, yritykset, julkisyhteisöt ja kotitaloudet ostavat liikkeeseenlaskettuja arvopapereita sijoitus- tai kassanhallintatarkoituksessa (ns. suora rahoitus). - palveluja tarjoavat arvopaperimarkkinaosapuolet, kuten investointipankit, rahastoyhtiöt, arvopaperinvälittäjät ja omaisuudenhoitajat. Arvopaperimarkkinaosapuolet eivät välitä rahoitusta taseensa kautta, vaan saavat tuottonsa erilaisina palkkioina. 2) erimittaisten rahoitusvaateiden konvertointi lyhytaikaisista saatavista pitkäaikaisiksi veloiksi (konvertointifunktio) - lainanottajien rahoitustarpeet pääsääntöisesti selvästi pitkäaikaisempia kuin tallettajien/sijoittajien talletus-/sijoitushorisontti 3) rahoitustoimintaan liittyvien riskien hajauttaminen ja vähentäminen (diversifointifunktio) - luotottaja voi hajauttaa luottokantaansa ja sijoittaja hajauttaa jakamalla sijoitusvarallisuutensa useampaan sijoituskohteeseen - riskeiltä suojautuminen johdannaissopimusten avulla 4) likviditeettifunktio - jälkimarkkinoiden toimivuudella keskeinen rooli arvopaperien hinnanmuodostuksessa 5) markkina-informaation välittäminen (informaationvälitysfunktio) - transaktiokustannusten (etsintä- ja informaatiokustannusten) alentaminen 6) eri rahoitusmuotojen hinnoittelu (ns. price discovery funktio) - sijoitushyödykkeiden oikea hinta nähtävissä markkinoilta, mikäli ne toimivat tehokkaasti 2 SUORA RAHOITUS 2.1 Rahamarkkinat - lyhytaikaisten, yleensä alle vuoden kestoisten rahoitusinstrumenttien markkinat, joilla valtiot, pankit ja yritykset hankkivat lyhytaikaista rahoitusta ja tasaavat likviditeettivaihteluita (cash management). - yleisin rahamarkkinaviitekorko on Euribor, jolla hyvän luottokelpoisuuden omaava pankki tarjoaa euromääräisiä pankkienvälisiä talletuksia toiselle hyvän luottokelpoisuuden omaavalle pankille. Euribor määräytyy eurorahamarkkinoilla aktiivisesti kauppaa käyvien pankkien vastaavien tarjousten

2 perusteella. Määräytymispaneeliin kuuluu 42 pankkia euroalueen maista, 3 pankkia muista EU-maista ja 4 EU-maiden ulkopuolista pankkia, joilla on merkittävää toimintaa euroalueella. Tarjouksista jätetään pois alimmat ja korkeimmat 15 prosenttia ja jäljelle jääneistä lasketaan keskiarvo. Rahamarkkinainstrumentit - Laina-aika liikkeeseenlaskettaessa alle vuoden - Nollakuponkipapereita, ts. ne lunastetaan laina-ajan lopussa takaisin nimellisarvoonsa - Tyypillisimpiä ovat saamistodistukset, jotka ovat pitkäaikaisia joukkovelkakirjoja väljemmin säänneltyjä haltijavelkakirjoja. Saamistodistusten nimitys riippuu todistuksen liikkeeseenlaskijasta seuraavasti: Sijoitustodistus - pankin liikkeeseen laskema saamistodistus (sijoitustodistuksen liikkeelle laskenut pankki toimii markkinatakaajana ja sitoutuu noteeraamaan todistukset) - lunastetaan eräpäivänään nimellisarvostaan - sijoittaja saa tuoton ostamalla todistuksen sen nimellisarvoa alhaisempaan hintaan Yritystodistus - yritystodistukset lasketaan liikkeelle pankin välityksellä - yritystodistukseen voi liittyä pankkitakaus, jolloin todistukset ovat käytännössä riskittömiä Valtion velkasitoumus - saamistodistus, jonka liikkeeseenlaskijana toimii valtio Kuntatodistus - Kuntarahoitus Oy:n liikkeeseenlaskemia, tav. 2 vk - 1 kk:n mittaisia velkasitoumuksia, joilla on Kuntien takauskeskuksen takaus Takaisinostosopimus (repo-sopimus) (Keskus)pankki ostaa arvopaperin myyjältä, jonka kanssa sovitaan takaisinmyynti tietyn ajan kuluttua usein kohteena esim. sijoitustodistus myyjä saa siis varoja käyttöönsä, mutta joutuu maksamaan korkoa lainasta Jos ostajana keskuspankki, rahan määrä taloudessa kasvaa Käänteinen takaisinostosopimus (reverse repo): (Keskus)pankki myy arvopaperin ostajalle, jonka kanssa sovitaan takaisinosto tietyn ajan kuluttua usein kohteena esim. sijoitustodistus myyjä saa siis varoja käyttöönsä, mutta joutuu maksamaan korkoa lainasta Jos myyjänä keskuspankki, ulkona olevan rahan määrä laskee ks. lisäksi PowerPoint-materiaali eurodollarimarkkinoista

3 2.2 Pääomamarkkinat - Pääomamarkkinat voidaan jakaa vieraan ja oman pääoman markkinoihin. - Joukkovelkakirjamarkkinat muistuttavat jälkimarkkinoiden ja tuotonmuodostuksen osalta rahamarkkinoita. Liikkeellelaskijan eli emittoijan näkökulmasta ne edustavat pääomamarkkinoita. - Pääomamarkkinoiden toisen osan muodostavat osakemarkkinat, joilta yritykset hankkivat ikuista, oman pääoman ehtoista rahoitusta. - Mezzanine- eli välirahoitusinstrumentit sisältävät piirteitä sekä oman että vieraan pääoman ehtoisista rahoitusinstrumenteista. Myös yleistynyt kovenanttien eli sopimusvakuuksien käyttö sisältää ehtoja, joilla rahoituksen oman ja vieraan pääoman elementtien osuus voi muuttua sopimuskauden aikana Joukkovelkakirjamarkkinat - joukkovelkakirjamarkkinat toimivat vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen vaihtoehtona pankkilainoille. - jvk-lainat ovat joko yleiseen merkintään tarkoitettuja eli ns. yleisölainoja tai vain määrätylle ostajaryhmälle suunnattuja erillislainoja. - Yleisölainat voivat olla joko tukku- tai vähittäismarkkinoille suunnattuja, ja niillä käydään jälkimarkkinakauppaa. - valtion lainat muodostavat Suomessa suurimman osan yleisölainoista Osakemarkkinat - osakemarkkinoilla välitetään osakeyhtiöille omaa pääomaa sekä käydään julkisesti noteerattujen osakeyhtiöiden osakkeilla jälkimarkkinakauppaa - pörssilistatut osakeyhtiöt voivat hankkia uutta riskipääomaa laskemalla liikkeeseen uusia osakkeita - normaalien, yleisölle tarkoitettujen osakeantien ohella osakeanteja toteutetaan usein niin sanottuina suunnattuina anteina, joissa voidaan painavasta taloudellisesta syytä poiketa vanhojen omistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita. Suunnattuja osakeanteja toteutetaan usein esimerkiksi yrityskauppojen yhteydessä. - Suomessa säänneltyjä markkinoita ylläpitää Nasdaq OMX Nordic. Nasdaq OMX konserni omistaa Helsingin Pörssin lisäksi Kööpenhaminan, Tukholman, Reykjavikin, Tallinnan, Riian ja Vilnan pörssit. - listayhtiöt ryhmitellään kolmeen markkina-arvoryhmään, joita ovat suuret yhtiöt (Large Cap), keskisuuret yhtiöt (Mid Cap) ja pienet yhtiöt (Small Cap). Large Cap -ryhmään kuuluvat yhtiöt, joiden markkina-arvo on yli miljardi euroa. Mid Cap -ryhmään kuuluvat yhtiöt, joiden markkina-arvo on yli 150 miljoonaa, mutta alle 1 miljardi euroa. Small Cap -ryhmän yhtiöiden markkina-arvo on alle 150 miljoonaa euroa. - pörssissä listattujen yritysten osakkeilla tehdyistä kaupoista ei tarvitse maksaa veroa, mutta muiden yritysten osakkeiden kaupoista maksetaan 1,6 %:n varainsiirtovero.

4 2.2.3 Valuutta- ja johdannaismarkkinat - Valuuttamarkkinat ja johdannaismarkkinat eivät välitä rahoitusta, vaikka ovatkin osa rahoitusmarkkinoita. - Valuuttamarkkinat toimivat välittäjänä eri maiden raha-, joukkolaina- ja osakemarkkinoiden välillä. - Monet rahoitusmarkkinoiden instrumentit sisältävät valuutta- ja / tai johdannaismarkkinoilla tehtäviä sopimuksia tai niitä täydennetään valuutta- ja / tai johdannaismarkkinoilla tehtävillä sopimuksilla. - Euroon siirtyminen vähensi tarvetta käyttää muita valuuttoja, koska eurovaluuttojen välinen kauppa hävisi ja lisäksi euro syrjäytti osan dollaripohjaisesta laskutuksesta euromaiden ja kolmansien maiden välisessä tavarakaupassa. - Pankkien johdannaissopimusten kanta on laskenut merkittävästi euron käyttöönoton jälkeen. ARVOPAPERIMARKKINAOSAPUOLET - arvopaperimarkkinaosapuolet jaotellaan niiden tarjoamien palvelujen luonteen ja liikeidean mukaan seuraavasti: 1) Rahastoyhtiöt - sijoitusrahastoissa sijoittajien varat kerätään yhteen ja sijoitetaan rahaston sijoituspolitiikan mukaisiin arvopapereihin. - rahaston omistavat siihen sijoittaneet henkilöt ja/tai yhteisöt - Sijoitusrahaston sijoitustoimintaa hoitaa erityinen rahastoyhtiö, jolla voi olla hoidossaan useita erityyppisiä rahastoja. 2) Arvopaperinvälittäjät - osake- ja jvk-lainamarkkinoista käytetään usein termiä suora rahoitus, mutta kaupankäyntiin tarvitaan silti arvopaperinvälittäjiä. Arvopaperinvälittäjiä ovat pankit ja pankkiiriliikkeet ja niiden toiminta kattaa kaikki lain sallimat sijoituspalvelut, kuten arvopaperinvälityksen, omaisuudenhoidon, sijoitusneuvonnan, emissioiden järjestämisen, arvopaperikaupinnan ja markkinatakaustoiminnan. - pörssivälittäjällä on oltava Finanssivalvonnan tai vastaavan ulkomaisen viranomaisen myöntämä toimilupa sijoituspalvelutoimintaan Suomessa tai toisessa EU- tai Etavaltiossa. Lupa edellyttää riittävää henkilöstöä jatkuvaa arvopaperikauppaa ja selvitystoimintaa varten sekä riittävää tuntemusta arvopaperikaupasta ja selvitystoiminnasta. - meklarit ja back office -henkilöstö auktorisoidaan pörssin järjestämillä pätevöitymiskursseilla. 3) Omaisuudenhoitajat - omaisuudenhoitopalveluita tarjoavat lähinnä pankit, pankkiiriliikkeet ja omaisuudenhoitajat.

5 - Omaisuudenhoito voidaan jakaa konsultoivaan ja täyden valtakirjan omaisuudenhoitoon. Konsultoivassa omaisuudenhoidossa palveluntarjoaja on asiakkaan neuvonantaja, mutta asiakas tekee sijoituspäätökset itsenäisesti.täyden valtakirjan omaisuudenhoidossa omaisuudenhoitaja tekee sijoituspäätökset asiakkaan puolesta omaisuudenhoitosopimuksen mukaisesti. - Omaisuudenhoitopalveluita käytettäessä asiakas kantaa sijoitustoimintaan liittyvän riskin. Omaisuudenhoitaja perii palveluistaan palkkion, joka perustuu yleensä hoidossa olevan omaisuuden arvoon, tuottoon, kaupankäynnin määrään tai näiden yhdistelmiin. 4) Investointipankit - suomalaisten investointipankkitoimintaa harjoittavien yhtiöiden toimintaan kuuluvat listautumisien ja emissioiden järjestäminen, yrityskaupat, fuusiot sekä yleinen tase- ja rahoitusneuvonta. - suurimmat pankit ovat merkittäviä investointipankkitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Esim. Nordean investointipankkitoiminta kuuluu Nordea-konsernin suuret yritys- ja yhteisöasiakkaat - liiketoiminta-alueen alle. Mandatum & Co Oy vastaa Sampo Pankki Oyj:n investointipankkitoiminnasta. Opstock Oy oli OKOn investointipankkitoimintaa harjoittava tytäryhtiö, joka sulautettiin OKOon syksyllä myös ulkomaiset pankit tarjoavat investointipankkipalveluitaan Suomessa ja suomalaiset pankit toimivat yhteistyössä kansainvälisten pankkien kanssa. 2 PANKIT JA MUU RAHOITUKSEN VÄLITYS Pankkijärjestelmä - Suomen rahoitusmarkkinoilla toimivat instituutiot ovat talletuspankkeja ja muita luotto- ja rahoituslaitoksia. - talletuspankkien rooli rahoituksen välittäjänä Suomessa on keskeinen, sillä vain talletuspankeilla on oikeus ottaa vastaan yleisön talletuksia. - tallettajien saamisten turvaamiseksi talletuspankkien on kuuluttava talletussuojarahastoon. - talletukset ovat asiakas- ja pankkikohtaisesti euroon saakka talletussuojan piirissä. Pankkitoimialan kehittyminen - Suomen pankkitoiminnnan historia voidaan jakaa neljään aikakauteen: 1) Aikakausi ennen sotia - Suomen Pankki maailman vanhimpia keskuspankkeja (v perustettiin Turkuun Waihetus- Laina- ja Depositioni-Contori, joka toimi alkuaikoina lähinnä setelien vaihtokonttorina, lainakassana ja valtion kassanhoitajana ja josta myöhemmin kehittyi Suomen Pankki (muutto Helsinkiin 1819). - ensimmäiset säästöpankit perustettiin 1820-luvulla - Suomen Hypoteekkiyhdistys aloitti toimintansa 1860-luvulta

6 - Ensimmäinen liikepankki oli v perustettu Suomen Yhdyspankki (SYP). Sen vahvaksi kilpailijaksi nousi v perustettu Kansallis-Osake-Pankki (KOP). - v perustettiin Suomen valtion omistama Postisäästöpankki, joka otti vastaan yleisön talletuksia postikonttoreissa. - Osuuskassatoiminta käynnistyi 1902, jolloin ensin perustettiin Keskuslainarahasto (OKO) ja sen jälkeen ensimmäiset osuuskassat. Osuuskassoista tuli osuuspankkeja vuonna 1970 pankkilakimuutoksen myötä. - erityisesti säästöpankkilaitos ja osuuskassaliike olivat tärkeitä tekijöitä yhteiskunnan ns. monetarisoitumisessa eli siirtymisessä luontaistaloudesta rahatalouteen maailmansota vilkastutti pankki- ja pörssiliiketoimintaa. Pörssilistalle tuli uusia yrityksiä ja kaupankäynnin vilkastuessa osakkeiden kurssit nousivat huomattavasti luvulle tultaessa pankkirakenne oli saavuttanut pitkään säilyneen muotonsa (säästöpankit tavallisille tallettajille, osuuskassat maataloutta harjoittavien pankkeina ja liikepankkitoiminta yrityselämän tukena) 2) Rahoitusmarkkinoiden säännöstelykausi sekä rahan välitys kotimaassa että ulkomaiset pääomavirrat pitkään säänneltyjä - markkinaohjausta hallinnollisin toimin - rahoituksen välitys pankkikeskeistä jälkimarkkinoita ei juurikaan ollut luvun puolivälissä päiväluottomarkkinat päiväkorosta kehittyi viitekorko lyhytaikaisille sitoumuksille 3) Rahoitusmarkkinoiden vapautumisen kausi Suomen Pankki vetäytyi valuuttatermiinimarkkinoilta pankkien väliset valuuttatermiinimarkkinat aktivoituivat syntyi Suomen markan ensimmäinen markkinaehtoinen laskennallinen korko, ns. eurokorko - Suomen Pankki jatkoi sekä valuuttasäännöstelyn että puhtaasti kotimaisten säännösten purkamista antolainauksen keskikoron sääntelystä luovuttiin - rahoitusmarkkinoiden vapautumisen myötä markkinoille tuli myös uusia toimijoita, kuten ulkomaisia pankkeja sekä uusia kotimaisia pankkeja ja pankkiiriliikkeitä. - talouden ylikuumeneminen, ns. vahvan markan politiikka ja valuuttaluotonannon riskien toteutuminen ja niitä seurannut syvä lama 1990-luvun alussa johtivat pankkikriisiin, jonka myötä pankkien rakenne muuttui voimakkaasti ja sekä pankkikonttoreiden että -toimihenkilöiden määrät vähenivät rajusti. - Pankkirakenteen muuttuminen näkyi erityisesti vuonna 1993, jolloin säästöpankkien yhdistymisten myötä syntynyt Suomen Säästöpankki myytiin neljälle kilpailijapankille

7 - v KOPin ja SYPin fuusioituminen Meritaksi - Tästä alkanut fuusiokehitys johti Nordean kasvuun suurimmaksi pohjoismaiseksi pankkikonserniksi. Myös monet muut finanssialan yritykset Pohjoismaissa toimivat neljässä maassa. 4) Yhteisvaluutta :n aikakausi - muutosajureina ovat toimineet mm. : - fuusioitumis- ja yhteenliittymistrendi; viime vuosina fuusiot ja yhteenliittymät ovat muokanneet suomalaista pankkisektoria. Markkinoille on syntynyt finanssikonserneja ja pankki- ja vakuutusalan yhteistoimintasopimuksia. Finanssikonserniin voi kuulua esim. talletuspankki, rahoitusyhtiö, rahastoyhtiö, vahinkovakuutus-, henkivakuutus- ja eläkevakuutusyhtiöt. - kansainvälistyminen; pankkiryhmien toiminta on laajentunut eri maihin; esim. Pohjoismaissa on tehty useita maiden rajojen ylittäviä rahoitusalan fuusioita ja yrityskauppoja. Rahoitus- ja pankkimarkkinat ovat kansainvälistyneet ja rajan vetäminen kansallisen ja kansainvälisen pankkitoiminnan välille on nykyisin lähes mahdotonta. Kansainväliset konsernit voivat jatkossa toimia joko yhtenä yhtiönä monessa maassa (eurooppayhtiö) tai usean juridisen yksikön muodostamana kokonaisuutena. Viime vuosina pankit ovat muiden toimialojen tavoin myös ulkoistaneet toimintojaan. - tietotekninen kehitys; töydentää kiinteää pankkikonttoriverkostoa ja pankin tiskillä asiointia sekä korvaa ja täydentää Internet-pankkipalvelut ja puhelinpankkipalvelut. Tekninen kehitys näkyy erityisesti verkkopankkipalvelujen nopeana kehityksenä ja käytön kasvuna. Yhä suurempi osa ostoksista ja palveluista maksetaan käteisen rahan sijasta korteilla. - kilpailun lisääntyminen; toiminnan tehokkuuteen ja parempaan kannattavuuteen tähtäävät toimet ja henkilökunnan ammattitaito ovat keskeisessä asemassa. - vakavaraisuusvaatimukset ja riskienhallinta; (esim. Basel-säännökset) - asiakkaiden tarpeiden ja käyttäytymisen muutos; pankkien asiakaspalvelu suuntautuu yhä enemmän konsultoivaan palveluun. Väestön ikääntyminen muuttaa palvelutarpeita ja lisää mm. säästö- ja sijoituspalvelujen kysyntää. RAHOITUSLAITOKSET 1) Talletuspankit - saavat harjoittaa vain luottolaitoslain niille sallimaa toimintaa - keskeisenä tehtävänä talletusten vastaanottaminen ja luottojen myöntäminen - tehtäviin kuuluvat myös maksujenvälityspalvelut sekä sijoitus- ja varallisuudenhoitopalvelut - toimivat aktiivisesti myös raha- ja pääomamarkkinoilla 2) Kiinnitysluottopankit - kiinnitysluottopankilla on oikeus laskea liikkeeseen vakuudellisia joukkovelkakirjalainoja sekä myöntää näin hankituista varoista vakuudellisia luottoja yleisölle

8 - luottoja myönnetään vain kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön osakkeita tai kiinteistökiinnitystä vastaan - toimimalla erillisenä yhtiönä kiinnitysluottopankit voivat käyttää oikeuttaan hankkia varoja vakuudellisina joukkolainoina (tämän edullisen varainhankintamuodon vuoksi kiinnitysluottopankkien kannattaa toimia erillisinä yhtiöinä, vaikka kuuluisivatkin pankkikonserneihin). - kiinnitysluottolaitoksiin luetaan kuuluvaksi Suomen Hypoteekkiyhdistys sekä pankkikonserneihin kuuluvat osakeyhtiömuotoiset kiinnitysluottopankit. Suomen Hypoteekkiyhdistys toimii oman erillisen lain mukaan. - kiinnitysluottopankeilla (mortgage institutions) on useimmissa muissa maissa huomattavasti keskeisempi rooli kuin Suomessa (vrt. esim. USA). Monissa maissa kiinnitysluotto- eli asuntoluottopankin kautta välitetään lähes kaikki asuntolainat. - edullisemman varainhankintamahdollisuuden myötä kiinnitysluottopankkien merkitys asuntorahoituksessa tulee todennäköisesti kasvamaan myös Suomessa 3) Rahoitusyhtiöt - Rahoitusyhtiöt rahoittavat tietyn hyödykkeen hankinnan joko myyjäliikkeen kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella tai sopimalla asiasta suoraan ostajan kanssa - leasing-rahoitus voi olla myös yrityksen käyttöpääoman rahoitusta (factoring) tai kuluttajien hankintojen rahoitusta tililuotoilla, kertaluotoilla tai suorilla rahalainoilla. - rahoitusyhtiöistä otetun luoton vakuudeksi riittää rahoitettava kohde. - Rahoitusyhtiöiden toiminta eroaa talletuspankkien toiminnasta siinä, etteivät ne ota vastaan talletuksia yleisöltä, vaan ne hankkivat varoja suoraan rahoitusmarkkinoilta tai samaan konserniin kuuluvasta talletuspankista - suurimmat luottolaitostoimiluvan omaavat rahoitusyhtiöt kuuluvat pankkikonserneihin 4) Luottokorttiyhtiöt - Suomessa toimii pankkien ja kaupan omistama Luottokunta sekä pankkien ja Luottokunnan omistama Eurocard Oy. Lisäksi pankeilla on pankkikonserneihin kuuluvia itsenäisiä korttiyhtiöitä. - useat rahoitusyhtiöt (Nordea Rahoitus Suomi Oyj, Handelsbanken Rahoitus Oyj) välittävät myös korttiluottoja. Luottokunnan kortteja ovat Visa-, Eurocard-/MasterCard-kortit. - näiden lisäksi kansainväliset luottokorttiyhtiöt, useat vähittäiskaupan keskusliikkeet sekä jotkut postimyyntiyritykset tarjoavat luottokorttipalveluja Suomessa. - pankkien ja kauppojen yhteistyö luottokorttiliiketoiminnassa lisääntynyt (kaupat tarjoavat laajan jakeluverkoston pankkien kulutusluotoille.

9 5) Erityisluottolaitokset - Suomessa erityisluottolaitokset ovat julkisen sektorin omistuksessa. Niiden tehtävänä on täydentää markkinoita ja ottaa kannettavakseen sellaista rahoitusriskiä, jota yksityinen rahoittaja ei voi/halua ottaa. - Julkisilta luottolaitoksilta sekä eri tukielementeiltä edellytetään kilpailuneutraliteettia sekä yrityksiin että markkinoilla toimiviin muihin rahoittajiin nähden. - eritysluottolaitoksina ovat Suomessa Finnvera ja Finnveran keskeiset tytäryhtiöt, Veraventure ja Suomen Vientiluotto. Erityisluottolaitoksia ovat myös Kuntarahoitus, Kuntien takauskeskus, Tekes, Sitra, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) sekä Euroopan investointipankki ja Pohjoismainen Investointipankki, Nordic Investment Bank (NIB). 5.1) Finnvera - valtion omistama erityisrahoitusyhtiö - kehittää suomalaisten yritysten kotimaan toimintoja sekä edistää vientiä ja kansainvälistymistä - täydentää rahoituspalveluja ja monipuolistaa yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin ja viennin-rahoituspalveluin. - toimii myös Suomen virallisena vientitakuulaitoksena, Export Credit Agency na (ECA). - Finnvera Oyj:llä on neljä tytäryhtiötä (Suomen Vientiluotto Oy, Veraventure Oy, Matkailunkehitys Nordia Oy ja Aloitusrahasto Vera Oy), joista useimmat harjoittavat pääomasijoitustoimintaa, ovat kehitys- ja sijoitusyhtiöitä tai huolehtivat viennin rahoituksesta. - Veraventure Oy on Finnvera Oyj:n pääomasijoitusyhtiö. Se perustettiin hoitamaan osakeyhtiömuotoisten alueellisten rahastojen sijoitustoimintaa ja toiminnan kehittämistä. Yhtiön toimintaa ohjaavat sekä kauppa- ja teollisuusministeriön linjaukset alueellisesta pääomasijoitustoiminnasta että emoyhtiön asettamat tavoitteet. - Suomen Vientiluotto Oy:n tehtävänä on mm. turvata eräisiin Suomen viennin kannalta keskeisiin maihin myönnettävien vientiluottojen lähdeverovapaus. (Suomen Vientiluoton kanavoimat vientiluotot ovat kilpailukykyisiä ns. lähdeveromaissa, koska monet Suomen kanssa verosopimuksen tehneet maat eivät peri lähdeveroa Suomen julkisesti tukemien vientiluottojen korosta). - Finnveran tehtävänä on puolestaan taata vientiluottojen poliittisia ja kaupallisia riskejä vientitakuin. Rahoituksessa mukana olevat koti- ja ulkomaiset pankit kantavat osan riskeistä. 5.2) Kuntarahoitus - kuntien omistama Kuntarahoitus Oyj aloitti toimintansa vuonna 2001, kun sen edeltäjäyhtiöt Kuntarahoitus Oyj ja Kuntien Asuntoluotto Oyj yhdistyivät kombinaatiofuusiolla uudeksi yhtiöksi. - Kuntarahoitus, kuten myös sen edeltäjät, perustettiin varmistamaan rahoituspalveluja kuntasektorille. - hankkii varoja pääasiassa kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta ja lähes 80 % varainhankinnasta on kansainvälistä.

10 - tärkein kotimainen varainhankintamuoto on kuntaobligaatio. Yhtiön varainhankinta toteutetaan pääsääntöisesti Kuntien takauskeskuksen takauksella. 5.3) Kuntien takauskeskus - julkisoikeudellinen laitos, jonka tarkoituksena on turvata kuntien yhteinen varainhankinta ja kehittää sitä. - tämän toteuttamiseksi takauskeskus voi myöntää takauksia kuntien suoraan tai välillisesti omistamien tai kuntien määräämisvallassa olevien luottolaitosten varainhankinnalle (käytännössä takauskeskus myöntää takauksia lähinnä Kuntarahoitukselle). - jäsenyhteisöinä on lähes kaikki Suomen kunnat (v helmikuussa 98,7 % Suomen kunnista) 5.4) Sitra - Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, Sitra, on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, josta vastaa Suomen eduskunta. - rahaston tavoitteena on edistää kansainvälisesti kilpailukykyisen teollisuuden kehittymistä Suomessa - Sitran toiminta rahoitetaan peruspääoman ja pääomasijoitustoiminnan tuotoilla 5.5) Tekes - yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten suurimpien tutkimus- ja tuotekehitysprojektien rahoittaja ja aktivoija. - tarjoaa rahoitusta ja asiantuntijapalveluja ja edistää teollisuuden ja palveluelinkeinojen kilpailukykyä teknologian keinoin. - osa rahoituksesta EU:n rakennerahastojen kautta. 5.6) Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) - ympäristöministeriön alaisena toimiva budjetin ulkopuolinen rahasto, joka hoitaa aravalainoituksen, korkotukilainoituksen ja asuntojen korjausavustuksiin liittyvät toimeenpanotehtävät. - myöntää lisäksi erilaisia asumisen avustuksia sekä valvoo omistusasuntolainojen valtiontakausjärjestelmää. - saa varansa valtion talousarviosta, vanhojen asuntolainojen koroista ja lyhennyksistä sekä lainoina rahoitusmarkkinoilta. - entinen Valtion asuntorahasto (muuttui ARAksi v alussa)

11 5.7) Pohjoismainen Investointipankki (NIB) - Pohjoismaiden lisäksi NIB:n jäseniksi tulivat vuonna 2005 Latvia, Liettua ja Viro. - NIB rahoittaa pohjoismaisia projekteja sekä Pohjoismaissa että niiden ulkopuolella myöntämällä pitkäaikaisia luottoja ja takauksia. - hankkii varat luotonantoonsa kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. 5.8) Euroopan investointipankki (EIP) - Euroopan Unionin rahoituslaitos, jonka osakkaita ovat kaikki EU:n jäsenmaat. - hankkii rahoituksensa kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta. - EIP:n yhteydessä toimii v perustettu Euroopan investointirahasto (EIR), joka tekee sijoituksia pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) tukeviin pääomasijoitusrahastoihin.

Rahoitusratkaisuja vientiin

Rahoitusratkaisuja vientiin Rahoitusratkaisuja vientiin Monipuolisia vienninrahoituspalveluja vientiyrityksille ja rahoittajille Finnvera edistää suomalaista vientiä tarjoamalla yrityksille sekä vientiä rahoittaville pankeille monipuolisia

Lisätiedot

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 Pankit 31.12.2012 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 546-29 kotimaiset pankkikonsernit 1 477-29 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 69 0 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Aura 21.10.2016 Jyrki Isotalo 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 Pankit 31.12.2013 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 448-97 kotimaiset pankkikonsernit 1 376-99 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 72 2 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Agenda Finnvera Oyj ja avainluvut Finnveran rooli kv-kasvun rahoituksessa Vientikaupan

Lisätiedot

Finanssialan vuositilasto 2009

Finanssialan vuositilasto 2009 Finanssialan vuositilasto 2009 23.4.2010 Pankit 31.12.09 Pankkien toimipaikat, kpl 1 606 kotimaiset pankit 1 538 ulkomaiset pankit 68 Pankkikonsernien henkilöstö talletuspankit 24 879 konsernit 31 731

Lisätiedot

Suomen rahoitus- markkinat Helmikuu 2007

Suomen rahoitus- markkinat Helmikuu 2007 Suomen rahoitus- markkinat i Sisältö Sivu Esipuhe...1 1 Rahoitusmarkkinoiden rakenne ja toiminta...2 1.1 Rahoitusmarkkinoiden tehtävä...2 1.2 osana kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita...4 1.3 Rahoitusmarkkinaosapuolet

Lisätiedot

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle Eduskunnan talousvaliokunnalle, lokakuu 2017 Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle Eduskunnan talousvaliokunnalle, lokakuu 2017 Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2018 Eduskunnan talousvaliokunnalle, lokakuu 2017 Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj 1 Finnveran päätehtävät 2 Finnvera on valtion 100 % omistama

Lisätiedot

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan?

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Team Finland talo 14.9.2017 Janne Koivuniemi Finnvera Oyj Finnveran rooli pk-yritysten rahoituksessa Finnvera tarjoaa rahoituspalveluita erityisesti

Lisätiedot

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen

Lisätiedot

Talousosasto on 19.4.2002 mennessä pyytänyt tarjouksen 2.000.000 euron kuntatodistusohjelmasta seuraavilta rahalaitoksilta:

Talousosasto on 19.4.2002 mennessä pyytänyt tarjouksen 2.000.000 euron kuntatodistusohjelmasta seuraavilta rahalaitoksilta: Kaupunginhallitus 153 25.03.2013 Kaupunginhallitus 143 31.03.2014 Kaupunginhallitus 381 06.10.2014 Kuntatodistusohjelman käyttöönotto/ limiitin nosto 262/02.06.02/2013 7/03.034/2002 KHALL 13.05.2002 207

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Lyhyet korot, euro-alue Rekisteröimisvuosi: 4/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg

Lisätiedot

Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa

Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa Jukka Suokas, Finnvera ESIR-info 8.12.2016 1 [pvm] Finnvera pähkinänkuoressa Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Finnvera ja

Lisätiedot

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Finnveran rahoituspalvelut toimintaansa aloittavalle yritykselle Päivi Kiuru, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Kuntarahoitus lyhyesti

Kuntarahoitus lyhyesti 1 Kuntarahoitus lyhyesti Kuntarahoitus on luotettavin, aktiivinen ja innovatiivinen kuntasektorin investointeihin ja valtion tukemaan asuntotuotantoon rahoituspalveluita tarjoava kumppani Kuntarahoitus

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan tyypillisimmät haasteet Mihin

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

Säästöpankkien palveluverkosto ja kumppanuudet

Säästöpankkien palveluverkosto ja kumppanuudet Säästöpankkien palveluverkosto ja kumppanuudet Säästöpankki on neljänneksi suurin pankkiryhmä (12/2011) Asiakkaita 587 000, joista verkkoasiakkaita 300 000 Pääpaino on henkilöasiakkaissa, pk-yrityksissä

Lisätiedot

Finnvera Oy 3.6.2014. aaj Teijo Kuusela

Finnvera Oy 3.6.2014. aaj Teijo Kuusela Finnvera Oy 3.6.2014 aaj Teijo Kuusela Asialistalla Yleistä Finnverasta Avainluvut Liiketoiminta-alueet Rahoitusperiaatteita Omitusjärjestelyistä 3.6.2014 [Alatunniste] 2 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama

Lisätiedot

Rahoitusseminaari / Posintra. 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj

Rahoitusseminaari / Posintra. 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj Rahoitusseminaari / Posintra 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Puitteet toiminnalle Lainsäädäntö

Lisätiedot

Yrittäjäpolvenvaihdos. Merja Hautaniemi apulaisaluejohtaja

Yrittäjäpolvenvaihdos. Merja Hautaniemi apulaisaluejohtaja Yrittäjäpolvenvaihdos Merja Hautaniemi apulaisaluejohtaja 2 Finnvera edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen. lainoja, takauksia

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Vienti vetämään. Suomen ja suomalaisten menestyminen maailmalla. Oulu Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj

Vienti vetämään. Suomen ja suomalaisten menestyminen maailmalla. Oulu Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj Vienti vetämään Suomen ja suomalaisten menestyminen maailmalla Oulu 10.5.2017 Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj 2 Pk-yrityksen ulkopuolisen rahan lähteet Lähde: Pk-barometri 1/2017 Kasvuhakuiset

Lisätiedot

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon Tässä tiedotteessa kerrotaan esimerkein JAM Advisors Oy:n (jäljempänä Yhtiö ) ja sen Asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) välillä kulloinkin voimassa oleviin sijoituspalvelusopimuksiin ( jäljempänä Sopimus

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

Kuntatalous tilinpäätöslaskelmat

Kuntatalous tilinpäätöslaskelmat 1(5) 2016 Kuntatalous tilinpäätöslaskelmat TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET 2(5) Sisältö 1. Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöslaskelmat... 3 2. Kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöslaskelmat... 3 3.

Lisätiedot

Onko finanssikriisistä opittu? Riittävätkö reformit? Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen sosiaalifoorumi Helsinki 26.4.2014. Julkinen

Onko finanssikriisistä opittu? Riittävätkö reformit? Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen sosiaalifoorumi Helsinki 26.4.2014. Julkinen Onko finanssikriisistä opittu? Riittävätkö reformit? Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen sosiaalifoorumi Helsinki 26.4.2014 1 Johdanto Kriisin mahdollisuuteen kansainvälisen rahoitusjärjestelmän ytimessä

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet

Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet Studia monetaria Suomen Pankin rahamuseossa 15.3.2005 Heikki Koskenkylä Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 15.3.2005 RAHOITUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Säästäjän vaihtoehdot Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Terhi Lambert-Karjalainen Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Raha ja rahapolitiikka

Raha ja rahapolitiikka Raha ja rahapolitiikka Kurssi Helsingin yliopistossa 27.10. 3.12.2015 VTT Juha Tarkka Kurssin tentit ja luentojen slidet Ensimmäinen kuulustelu tiistaina 15.12. klo 8-10 Porthania P2 Uusintakuulustelu

Lisätiedot

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle Eduskunnan talousvaliokunta Talousjohtaja Ulla Hagman, Finnvera Oyj

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle Eduskunnan talousvaliokunta Talousjohtaja Ulla Hagman, Finnvera Oyj Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2017 Eduskunnan talousvaliokunta 12.10.2016 Talousjohtaja Ulla Hagman, Finnvera Oyj 1 Avainluvut 30.6.2016 ASIAKKAITA HENKILÖSTÖÄ 28 640 367 Tarjotut vientitakuut

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018-2021 Eduskunnan talousvaliokunnalle, toukokuu 2017 Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj 1 Finnveran päätehtävät 2 Finnvera

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen 2 [pvm] 3 [pvm] Finnveran rahoitusperiaatteet 4 [pvm] Finnveran rahoitusperiaatteet Pk-yritykset Painopisteenä on

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut pk-yrityksille. Jari Mehto 21.11.2014

Finnveran rahoituspalvelut pk-yrityksille. Jari Mehto 21.11.2014 Finnveran rahoituspalvelut pk-yrityksille Jari Mehto 21.11.2014 Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus Vientikauppojen rahoitus Pääomasijoituksia Rahoitamme liiketoimintaa, jolla on kannattavuuden edellytykset

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

Rahoitusinnovaatiot kuntien teknisellä sektorilla

Rahoitusinnovaatiot kuntien teknisellä sektorilla Rahoitusinnovaatiot kuntien teknisellä sektorilla Oma ja vieras pääoma infrastruktuuri-investoinneissa 12.5.2010 Tampereen yliopisto Jari Kankaanpää 6/4/2010 Jari Kankaanpää 1 Mitä tiedetään investoinnin

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut. Finnvera Oyj Oulun aluekonttori 9/2013

Finnveran rahoituspalvelut. Finnvera Oyj Oulun aluekonttori 9/2013 Finnveran rahoituspalvelut Finnvera Oyj Oulun aluekonttori 9/2013 Finnvera Oyj Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera

Lisätiedot

SOTE-yritysten kasvu. Helsinki 2.4.2014. Sari Maaranen, rahoituspäällikkö, Lahden aluekonttori p. 029 460 2211

SOTE-yritysten kasvu. Helsinki 2.4.2014. Sari Maaranen, rahoituspäällikkö, Lahden aluekonttori p. 029 460 2211 SOTE-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen Helsinki 2.4.2014 Sari Maaranen, rahoituspäällikkö, Lahden aluekonttori p. 029 460 2211 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää

Lisätiedot

Ulkomaankaupan maksutavat ja Finnveran vientitakuut yrityksen riskienhallinnassa

Ulkomaankaupan maksutavat ja Finnveran vientitakuut yrityksen riskienhallinnassa 1 Ulkomaankaupan maksutavat ja Finnveran vientitakuut yrityksen riskienhallinnassa KIVI 2009 - Kotka 3.11.2009 Erno Ihto, kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö,

Lisätiedot

OP Kymenlaakso. Pankinjohtaja, yritysasiakkuudetmatti Arola

OP Kymenlaakso. Pankinjohtaja, yritysasiakkuudetmatti Arola OP Kymenlaakso Pankinjohtaja, yritysasiakkuudetmatti Arola 4.4.2017 OP lyhyesti Noin 1,7 miljoonaa omistaja-asiakasta Noin 170 osuuspankkia Hyperpaikallinen digitaalinen finanssiryhmä Asiakkaidensa omistama

Lisätiedot

Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla

Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla Tieteiden yö Rahamuseo 10.1.2013 Esa Jokivuolle Suomen Pankki Sisältö Rahoituskriisit - uhka vai mahdollisuus? Miksi rahoitusjärjestelmä joutuu

Lisätiedot

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008 Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Tausta-aineisto 28.8.2008 Sisältö 1. Alkuvuosi lyhyesti 2. Finnveran liiketoiminta 1.1. 30.6.2008 Kotimaan ja viennin rahoitus 3. Finnvera-konsernin avainluvut

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta. Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT

Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta. Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus (3 mrd ) Lainat ja takaukset Viennin

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) ja muut EU -rahoituskanavat. Elina Rainio

Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) ja muut EU -rahoituskanavat. Elina Rainio Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) ja muut EU -rahoituskanavat Elina Rainio 22.11.2017 Euroopan investointiohjelma Pilari 1 Pilari 2 Pilari 3 Euroopan strategisten investointien rahasto

Lisätiedot

Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä

Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä 2 Yleistä Finnverasta Omistusjärjestelyjen yleisyys ja tavallisimmat ongelmat Mihin Finnvera kiinnittää huomiota omistusjärjestelyjä rahoittaessaan Esimerkkejä

Lisätiedot

Talouden näkymät ja Suomen rahoitusmarkkinat

Talouden näkymät ja Suomen rahoitusmarkkinat Talouden näkymät ja Suomen rahoitusmarkkinat Suomen arvo-osuusjärjestelmä 2 vuotta Juhlaseminaari 1.5.212 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Päätalousalueiden kehitys eritahtista

Lisätiedot

Yksikään hyvä hanke ei saisi jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia.

Yksikään hyvä hanke ei saisi jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia. Yksikään hyvä hanke ei saisi jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia. Yrityksen elinkaari Finnveran monipuoliset rahoituspalvelut yrityksen eri vaiheisiin. Liiketoiminnan aloittaminen - Lainat ja

Lisätiedot

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta välittää säästöjä luotoiksi (pankit) tarjoaa säästöille sijoituskohteita lisäksi pankit hoitavat maksuliikenteen Rahan

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Vero 2010 -tapahtuma 10. 11.3.2010 Päivi Turunen Esityksen sisältö Mikä Finanssivalvonta on ja mitä se tekee? Mikä on Finanssivalvonnan rooli pitkäaikaissäästämisessä?

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus yrityskaupoissa

Lisätiedot

Finnvera lyhyesti. Pertti Lähdeaho Finnvera Oyj

Finnvera lyhyesti. Pertti Lähdeaho Finnvera Oyj 1 Finnvera lyhyesti Pertti Lähdeaho Finnvera Oyj 2 Finnveran rooli Edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, muutoksiin, kasvuun ja kansainvälistymiseen Lainoja,

Lisätiedot

Investointien rahoituksen perusteita

Investointien rahoituksen perusteita Investointien rahoituksen perusteita Ismo Vuorinen yliopettaja (laskentatoimi ja rahoitus) Investointien suunnittelu ja rahoitus -opintojakso Hämeenlinna, kevät 2010! "" # $ % $$& 20042010 Ismo Vuorinen

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen. 1 8.11.2016 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 8.11.2016 Luottamuksellinen

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus ja vakuudet. Jukka Juntunen 3.2.2010

Yrityskaupan rahoitus ja vakuudet. Jukka Juntunen 3.2.2010 Yrityskaupan rahoitus ja vakuudet Jukka Juntunen Nordean rooli yrityskaupassa Rahoituspaketin kokoaminen Neuvonantajaverkoston kokoaminen Ostajan rahoittaminen Ostokohteen rahoittaminen Ostokohteen vakuuttaminen

Lisätiedot

Finanssialan vuositilasto 2011

Finanssialan vuositilasto 2011 Finanssialan vuositilasto 2011 5.7.2012 Pankit 31.12.11 12 kk:n muutos kpl % Pankkien toimipaikat 1 576-1,8 kotimaiset pankit 1 506-2,0 ulkomaiset pankit 70 +2,9 Pankkikonsernien henkilöstö kotimaiset

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut pienille ja aloittaville yrityksille Pienosuuskuntaforum Helsinki

Finnveran rahoituspalvelut pienille ja aloittaville yrityksille Pienosuuskuntaforum Helsinki Finnveran rahoituspalvelut pienille ja aloittaville yrityksille 20.9.2017 Pienosuuskuntaforum Helsinki 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus Luento 8: Pankkikriisien ja -konkurssien torjuntakeinot Pankkikriisien ja konkurssien syyt 1) Luototetaan asiakkaita,

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Pörssisäätiön Sijoituskoulu Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä, sijoituspalveluyrityksiä, rahastoyhtiöitä,

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 Yleistä Vuosi 2004 on yhtiön kolmastoista toimintavuosi. Yhtiö on kansainväliseen ABN AMRO - pankkikonserniin kuuluvan ruotsalaisen Alfred Berg

Lisätiedot

TÄYDENNYS 4/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.

TÄYDENNYS 4/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500. TÄYDENNYS 4/12.11.2013 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 26.4.2013 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2013 LAINAKOHTAISIIN

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Yrityskauppa-ilta. Ritva Liisanantti ja Jukka Turunen

Yrityskauppa-ilta. Ritva Liisanantti ja Jukka Turunen Yrityskauppa-ilta Ritva Liisanantti ja Jukka Turunen Maailman talouskasvu Nordea Marketsin ennusteet 5% 4,7% 4% 3% 2% 1,9% 2,4% 1,8% 1,6% 2,2% 2,1% 1,6% 1,7% 2,4% 1% 0% -1% 0,8% 0,4% 0,2% -0,5% -0,3% 2010

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus

Yrityskaupan rahoitus Yrityskaupan rahoitus Sami Heikkilä, Pohjois-Suomen Yritysalue 26/3/2015 Nordean rooli yrityskaupassa Rahoituspaketin kokoaminen Neuvonantajaverkoston kokoaminen Ostajan rahoittaminen Ostokohteen rahoittaminen

Lisätiedot

Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa. Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011

Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa. Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011 Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011 Markkinat reippaassa pudotuksessa Omaisuuslajien kehitys, viimeiset 12 kk 2 Osakkeet eivät saavuttaneet

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 1/2014 Osaketalletus 1/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira Tämä on Finnvera Imatra 27.3.2013 Markku Liira Finnvera Oyj Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen tytäryhtiö

Lisätiedot

Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen

Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen - miten onnistun yrityskaupassa? Hannu Puhakka 3.5.2017 Outokummun teollisuuskylä, Kuvernöörinkatu 1 2 Jatkaja /ostaja Luopuja /myyjä Ennen vaihtumista Vaihtumisen

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ KUNTIEN YHTEISESTÄ TAKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

KYSYMYKSIÄ KUNTIEN YHTEISESTÄ TAKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ KYSYMYKSIÄ KUNTIEN YHTEISESTÄ TAKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ KUNTIEN TAKAUSKESKUKSESTA KUNTARAHOITUKSESTA MIKÄ ON KUNTIEN YHTEINEN VARAINHANKINTAJÄRJESTELMÄ? Kuntien yhteinen varainhankintajärjestelmä on Kuntien

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA

JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA PÄÄSÄÄNTÖISESTI HYVIN... 6 4 SUOMEN NYKYINEN KASVURAHOITUSJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 2/2014 Osaketalletus 2/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Lähde: ThomsonReuters Taloudet piristymässä, mutta tuskaisen hitaasti 65 Teollisuuden

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoituksen puitteita 25/09/2013

Yrityskaupan rahoituksen puitteita 25/09/2013 Yrityskaupan rahoituksen puitteita 25/09/2013 Rahoitusnäkymät yrityskaupoissa Markkinatilanne Rahoituksen saatavuus Hinnoittelu Lainamaturiteetti Vakuudet Yrityscaseja Kysymyksiä 2 25/09/2013 Markkinatilanteesta

Lisätiedot

Markkinakatsaus Muuttuva maailma. Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013

Markkinakatsaus Muuttuva maailma. Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Keskuspankeilla iso rooli Taloudet piristymässä 65 Teollisuuden luottamus,

Lisätiedot

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014.

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014. TÄYDENNYS 4/17.2.2015 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 23.4.2014 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 1/2015, 2,75% 28.2.2020

Lisätiedot

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Sijoittajilla jo viiden vuoden juhlat! 2 Kriiseillä vähenevä markkinavaikutus 3 Tulokset ja talous edelleen ylämäessä

Lisätiedot

Pankin rooli yrityskauppojen rahoittajana. IOT Campus Lauri Kaivonen, Op Lounaismaa

Pankin rooli yrityskauppojen rahoittajana. IOT Campus Lauri Kaivonen, Op Lounaismaa 1 Pankin rooli yrityskauppojen rahoittajana IOT Campus 12.10.2017 Lauri Kaivonen, Op Lounaismaa Yrityskauppoihin on saatavilla hyvin rahoitusta 2 % Vahva pankkirahoitusympäristö Vaihtoehtoisten rahoitusmallien

Lisätiedot

Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014

Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014 Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen ja siitä laadittuun

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera lyhyesti Finnveran rahoitus yrityskaupoissa

Lisätiedot

Tuottoa vertais- ja joukkorahoituslainoista @fellowfinancefi Fellow Finance Oyj Joukkorahoitusta ihmisille ja yrityksille Perustettu 2013 Toimii Suomessa, Saksassa ja Puolassa 165 miljoonaa euroa välitetty

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta

Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta Asuntoreformiyhdistys r.y. seminaari 24.11.2009 Bottan juhlasali Kaija Erjanti, Finanssialan Keskusliitto Alustuksen teemat > Asuntorahoituksen

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus)

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 30.9.2004 10.6.2000 30.9.2011 M RAHOITUSRISKI Frekvenssi: Neljännesvuosittain Palautusviive: 20 pankkipäivää

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 17.6.2015

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 17.6.2015 1 YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 17.6.2015 Danske Bank Oyj Kuntarahoitus Oyj Rantasalmen Osuuspankki Lainan määrä 1.000.000 euroa 1.000.000 euroa 1.000.000 euroa Laina-aika 10 vuotta 15 vuotta 15 vuotta

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Hallintopalvelukeskus. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt (tarpeettomaksi jääneet kohdat suluissa)

Iisalmen kaupunki Hallintopalvelukeskus. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt (tarpeettomaksi jääneet kohdat suluissa) 1 (5) SIJOITTAMISEN PUITTEET JA SIJOITUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 18.6.2007 70 (tarpeettomaksi jääneet kohdat suluissa) Sijoittamisen puitteet Kaupungin investointi- ja kehittämisrahaston

Lisätiedot