ISTUNTO TORSTAINA 25. SYYSKUUTA 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISTUNTO TORSTAINA 25. SYYSKUUTA 2003"

Transkriptio

1 4-001 ISTUNTO TORSTAINA 25. SYYSKUUTA (Istunto avattiin klo 10.05) Puhetta johti varapuhemies IMBENI Tervetulotoivotukset Puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, haluan ennen työskentelymme aloittamista toivottaa tervetulleeksi entisen Euroopan oikeusasiamiehen Jacob Södermanin, joka seuraa tämänpäiväistä istuntoamme viralliselta lehteriltä. (Suosionosoituksia) Euroopan unionin perusoikeuskirjan laatineen valmistelukunnan toimintaan, ja hänen ehdotuksestaan perusoikeuskirjaan sisällytettiin oikeus hyvään hallintoon. Hän toimi tarkkailijana myös Euroopan tulevaisuutta käsitelleessä valmistelukunnassa onnistuen varmistamaan, että Euroopan oikeusasiamies mainitaan asianmukaisesti perustuslakiluonnoksessa, että luonnokseen sisältyy oikeusperusta hyvää hallintotapaa koskevaa lainsäädäntöä varten ja että luonnoksessa kerrotaan kansalaisille heidän oikeudestaan hakea muutosta kansallisten tuomioistuinten päätöksiin. Lisäksi hän antoi minulle arvokkaita neuvoja ja tukea perustettaessa oikeusasiamiehen tointa Kreikkaan. Pyrin täyttämään hänen saavutuksiinsa perustuvat odotukset ja jatkamaan hänen työtään pitämällä yllä ja kehittämällä edelleen toimielimen valmiutta palvella kaikkia unionin kansalaisia mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti. Haluan samalla kiittää häntä hänen monivuotisessa oikeusasiamiehen toimessaan osoittamastaan sitoutumisesta, luotettavuudesta ja ammattimaisuudesta. Olen varma, että uusi oikeusasiamies Nikiforos Diamandouros, jonka haluan myös sydämellisesti toivottaa tervetulleeksi, seuraa hänen esimerkkiään Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus Puhemies. Esityslistalla on seuraavana Stocktonin laatima vetoomusvaliokunnan mietintö (A5-0229/2003) Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2002 (C5-0271/ /2068(INI)). Annan puheenvuoron Euroopan oikeusasiamiehelle Diamandourosille Diamandouros, oikeusasiamies. (EN) Arvoisa puhemies, kiitän teitä tilaisuudesta puhua Euroopan parlamentille ensimmäistä kertaa Euroopan oikeusasiamiehenä ja esitellä oikeusasiamiehen vuosikertomuksen Kertomus koskee ensimmäisen Euroopan oikeusasiamiehen Jacob Södermanin viimeistä virkavuotta. Vuoden 2003 maaliskuussa eläkkeelle siirtynyt Söderman on läsnä tänään. Euroopan unionin kansalaisten puolesta haluan osoittaa hänelle kunnioitustani hänen monista saavutuksistaan. Ensimmäisinä Södermanin saavutuksista on mainittava Euroopan oikeusasiamiehen tehokkaan ja tunnetun toimielimen perustaminen sekä avoimuuden, vastuullisuuden ja hyvän hallintotavan edistäminen. Muihin merkittäviin saavutuksiin kuuluvat parlamentin vuonna 2001 antamassa päätöslauselmassa hyväksytty hyvän hallintotavan säännöstö, komission viime vuonna hyväksymä menettelysäännöstö, jota sovelletaan kanteluihin EY:n perustamissopimuksen 226 artiklassa tarkoitetussa rikkomismenettelyssä, sekä toimielinten ja virastojen palvelukseenottamisessa noudatettujen ikärajojen poistaminen. Söderman osallistui tarkkailijana Vuotta 2002 koskevassa vuosikertomuksessa todetaan edistyminen kantelujen käsittelyssä, hyvän hallintotavan edistämisessä ja toimielimen kansalaisille tunnetuksi tekemisessä. Kanteluja tehtiin vuonna 2002 kaikkiaan Euroopan oikeusasiamiehelle osoitettujen kantelujen kokonaismäärä nousi näin ensimmäistä kertaa yli 2 000:n. Internet-sivuston kautta ja sähköpostilla tehtyjen kantelujen osuus kasvoi edelleen. Tällä tavoin tehtiin jotakuinkin puolet vuonna 2002 vastaanotetuista kanteluista. Lisäksi saatiin yli sähköistä tiedustelua, joihin vastattiin. Oikeusasiamies aloitti vuonna 2002 ennätysmäärän tutkimuksia niitä oli 8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2001, ja niihin sisältyi kaksi oma-aloitteista tutkimusta. Oikeusasiamies myös suoritti tutkimukset entistä tehokkaammin. Voin tyytyväisenä todeta, että vuoden lopussa kaikki tutkimukset neljää lukuun ottamatta oli saatettu päätökseen yhden vuoden tavoiteajassa. Olen sitoutunut jatkamaan ja laajentamaan palveluamme kansalaisille hyödyntämällä nykyisiä voimavaroja mahdollisimman tehokkaasti ja pyrkimällä tarvittaessa löytämään realistisia lisävoimavaroja. Oikeusasiamiehen on tehtävä yhteistyötä muiden elinten kanssa voidakseen reagoida kanteluihin nopeasti, yksityiskohtaisesti ja oikein. Vuoden 2002 toimintakertomukseen sisältyy lukuisia esimerkkejä, joissa toimielimet ja virastot ratkaisivat ongelman ripeästi kantelun teon jälkeen tai reagoivat myönteisesti oikeusasiamiehen ehdotuksiin ja suosituksiin. Oikeusasiamies pyrki vuonna 2002 kaikin tavoin lisäämään kansalaisten tietämystä kanteluoikeudesta oikeudesta kannella tehokkaasti. Olemme laatineet 11 kielellä julkaistun "Kansalaisen oppaan" sekä julkaisseet lehdistötiedotteita keskimäärin kymmenen päivän välein, ja Euroopan oikeusasiamiehen työtä on esitelty jäsenvaltioissa järjestetyissä monissa seminaareissa ja kokouksissa. Entisenä kansallisena oikeusasiamiehenä voin vakuuttaa, että Euroopan oikeusasiamies kuuluu varmasti maailman

2 6 25/09/2003 parhaiten tunnettuihin oikeusasiamiehen toimiin ja on todennäköisesti niistä parhaiten tunnettu. Esimerkiksi yli Internet-sivulla on nykyisin toimiva linkki Euroopan oikeusasiamiehen sivustolle. Lisäksi Euroopan oikeusasiamies valmisteli vuonna 2002 aktiivisesti unionin tulevaa laajentumista ja lähestyi ensimmäisten EU:n toimielinten joukossa kansalaisia ehdokasmaiden kielillä sekä kirjallisesti että sähköisesti. Valmistelemme parhaillaan entistä tiiviimmin siirtymistä vaiheeseen, jossa pystymme käsittelemään kitkattomasti kantelut 25 jäsenvaltiosta. Valmisteluihin kuuluu juridisen henkilöstön palvelukseenotto uusista jäsenvaltioista ja tehokkaamman tietokannan käyttöönotto kantelujen hallinnoinnin helpottamiseksi. Oikeusasiamiehen virka on olemassa kaikissa unioniin ensi vuonna liittyvissä valtioissa. Ne on nyt täysin integroitu Euroopan oikeusasiamiehen ja jäsenvaltioiden oikeusasiamiesten tai vastaavien elinten yhteistyöverkostoon. Verkostoyhteistyötä on tehostettu kaikkien, niin vanhojen kuin uusienkin jäsenten kesken. Verkoston online-resursseihin kuuluvat nyt muun muassa säännöllinen päivittäinen oikeusasiamiehen uutistiedote verkoston jäsenille ja vilkas Internetkeskusteluforuumi tietojen ja ajatusten vaihtoa varten. Näkemykseni mukaan Euroopan oikeusasiamiehen toimielimen pääasiallisena tarkoituksena on lujittaa demokratian toteutumista unionissa edistämällä lainkuuliaisuutta, hyvää hallintotapaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista nykyisissä ja tulevissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Tehtyihin kanteluihin reagoinnin ohella oikeusasiamiehen olisi toimittava entistä aktiivisemmin demokratian arvojen edistämiseksi sekä kansalaisten vaikutus- ja valinnanmahdollisuuksien lisäämiseksi. Aikomuksenani on tähänastisten saavutusten pohjalta ja uusien tekniikoiden mahdollisuuksia täysimääräisesti hyödyntäen tehdä tiivistä yhteistyötä kansallisten ja alueellisten oikeusasiamiesten verkoston kanssa. Näin voidaan lisätä muihin kuin oikeuskeinoihin perustuvan muutoksenhaun merkitystä, vahvistaa oikeusasiamiehen toimielinrakennetta ja kattaa kaikkien niin vanhojen kuin uusienkin Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaiset, joille kerrotaan heille unionin lainsäädännön mukaan kuuluvista oikeuksista ja siitä, kuinka näitä oikeuksia käytetään ja puolustetaan. Euroopan parlamentin eilen hyväksymä päätöslauselma, joka sisältyy Gil-Roblesin ja Tsatsosin mietintöön, auttaa suuresti näissä toimissa, ja olen siitä hyvin kiitollinen. Se, että perustuslakiin sisällytettäisiin viittaus muihin kuin oikeuskeinoihin perustuvaan muutoksenhakuun, olisi todellinen ja näkyvä saavutus kansalaisille, jotka näyttävät jäävän liian usein syrjään Euroopan yhdentymisestä. Lupaan pyrkiä ponnekkaasti tähän päämäärään. Haluan kiittää Stocktonia erinomaisesta mietinnöstä ja siihen sisältyvistä rakentavista ehdotuksista. Haluan kiittää myös vetoomusvaliokunnan puheenjohtajaa Gemelliä rohkaisusta ja tuesta, jota Euroopan oikeusasiamies on työssään valiokunnalta saanut ja saanee vastakin. Olen tähän toimeen astuttuani havainnut lukuisten unionin toimielinten ja virastojen olevan halukkaita toimimaan yhteistyössä oikeusasiamiehen kanssa. Erityisesti haluan mainita Euroopan parlamentin puhemiehen Coxin ja asiasta vastaavan komission jäsenen de Palacion myönteisen asenteen. Odotan innokkaasti tulevaa yhteistyötä kaikkien toimielinten ja virastojen kanssa. Sen avulla voimme parantaa Euroopan unionin hallinnon laatua ja saavuttaa unionin kansalaiset. Haluan lopuksi kiittää kaikkia tämän korkea-arvoisen parlamentin jäseniä heidän osoittamastaan luottamuksesta ja tarjota heille täyden apuni siinä usein tunnustusta vaille jäävässä työssä, jota he tekevät auttaessaan pulaan joutuneita kansalaisia Stockton (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, "pankaapas paremmaksi," kuten meillä Englannissa on tapana sanoa. Euroopan oikeusasiamies esitteli mietintöni yhtä yksityiskohtaisesti kuin olisin itsekin tehnyt. Haluaisin kuitenkin lisätä vielä muutaman seikan. On suuri ilo nähdä entinen Euroopan oikeusasiamies Söderman virallisella lehterillä. Hän oli erittäin suureksi avuksi mietintöni valmistelussa, kuten hänen seuraajansakin. Jotkut esittämistäni suosituksista, jotka seuraavat mietinnön lopussa olevaa alaotsikkoa "Kuinka asiassa edetään?", ovat heidän viisautensa ja kenties myös omien aivoitusteni tulosta. Edellisen oikeusasiamiehen merkittävien saavutusten ansiosta hänen tehtävänsä on vakaasti juurtunut hallintokulttuuriin ja hallinnon rakenteisiin. Olen erittäin tyytyväinen kuullessani, että niin vetoomusvaliokunnan kuin muidenkin tahojen toistuvien pyyntöjen jälkeen komissio harkitsee nyt hyvin vakavasti hyvän hallintotavan säännöstön allekirjoittamista. Oikeusasiamies Diamandouros kertoi minulle aiemmin, että asia etenee nyt entistä vauhdikkaammin ja että tuloksia saataneen vuoteen 2005 mennessä. Hän on epäilemättä antanut piiskan viuhua komission selän takana varsin ankarasti. Haluaisin painottaa vielä muutamaa seikkaa. Euroopan oikeusasiamiehen tutkiva tehtävä parlamentin ohessa on erittäin tärkeä. Niiden asioiden lisäksi, jotka otetaan usein käsittelyyn kantelun tai eräissä tapauksissa vetoomusvaliokunnan vastaanottaman vetoomuksen johdosta, olisi tarkasteltava myös yleisiä kysymyksiä. Näkisin mielelläni Euroopan oikeusasiamiehen toimivaltuuksia laajennettavan ja yhteistyön lisääntyvän sekä vetoomusvaliokunnan että muiden Euroopan parlamentin tahojen kanssa.

3 25/09/ On niin ikään rohkaisevaa, että Euroopan oikeusasiamies on pannut alulle kansallisten ja alueellisten oikeusasiamiesten perustamisen ja jatkaa siihen liittyvää työskentelyä. Jos muistan oikein, Euroopan oikeusasiamies järjestää lähivuosina kokouksen, jossa on tarkoitus ottaa käyttöön yhtenäinen toimintatapa, jonka ansiosta Euroopan unionin kansalaiset pystyvät lähestymään oikeusasiamiehiä jotakuinkin yhdenmukaisesti riippumatta siitä, toimivatko nämä alueellisesti, kansallisesti vai Euroopan laajuisesti. Saanen pyytää häntä kutsumaan kokoukseen ainakin yhden vetoomusvaliokunnan jäsenen jatkuvuuden ja saumattoman lähestymistavan varmistamiseksi. Tiedämme kaikki, kuinka helposti yksittäisille kansalaisille tärkeät asiat hukkuvat ministeriöiden, komissioiden tai pääosastojen välisiin rakoihin. Tämän parlamentin on yhdessä oikeusasiamiehen kanssa varmistettava ennen kaikkea se, että nämä raot jäävät mahdollisimman pieniksi ja että niihin hukkuvia asioita on vähän. Oikeusasiamiehellä on ollut merkitystä myös kehitettäessä suhteita uusien jäsenvaltioiden kansalaisiin. Saatamme unohtaa, kuinka hyvin me kansalaisina olemme perehtyneet lukuisiin toimielimiin ja miten hyvin tunnemme monet toimintaperiaatteet. Oikeusasiamiehen esittämät luvut osoittavat, että Euroopan unionin kansalaiset ovat nyt hyvin perillä toimielimistä. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole uusissa jäsenvaltioissa. Siksi meidän olisi kukaties keskitettävä voimavaramme ja toimintamme heidän tietojensa ja tietämyksensä saattamiseen muiden Euroopan unionin kansalaisten tasolle. Haluan vielä kerran kiittää Jacob Södermania. Hän on aina käyttäytynyt ystävällisesti ja useaan kertaan osoittanut sekä suurta perehtyneisyyttä alaansa että jossain määrin poikkeavaa huumorintajua käsitellessään saatuja tuloksia. Suosittelen parlamentille mietinnön hyväksymistä ja kiitän nykyistä Euroopan oikeusasiamiestä hänen suopeista sanoistaan. (Suosionosoituksia) Puhemies. Arvoisa entinen oikeusasiamies Söderman, huumorintajuanne koskeva huomautus on erityisen arvostettava kohteliaisuus, varsinkin kun sen lausuja on englantilainen De Palacio, komissio. (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa oikeusasiamies Diamandouros, arvoisa entinen oikeusasiamies Söderman, hyvät parlamentin jäsenet, tämä vuosikertomusta koskeva keskustelu käydään otollisella hetkellä, koska kertomuksen on laatinut ja esitellyt edellinen oikeusasiamies, jonka tehtävät oikeusasiamies Diamandouros otti hoitaakseen vuoden 2003 huhtikuussa. Komissiolla oli huhtikuun alussa tilaisuus tavata uusi oikeusasiamies ja onnitella häntä hänen valintansa johdosta. Toivoimme hänen osakseen myös parasta mahdollista yhteistyötä ja yhteistoimintaa ja toivotimme hänelle kaikkea menestystä tehtävässä muun muassa siksi, että hänen edeltäjänsä jäljiltä rima on korkealla. Kun rima on korkealla, ei parane säästellä voimiaan. Olen kuitenkin varma, että oikeusasiamies Diamandourosin tulokset ovat erittäin hyvät. Komissiolla oli aihetta onnitella Södermania myös käsiteltäessä Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomusta vuodelta Tuolloin syynä oli hänen uraauurtava toimintansa eurooppalaisen sovittelumenettelyn perustamisessa. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että jatkamme oikeusasiamies Diamandourosin kanssa samaan suuntaan yhtä taidokkaasti, aloitteellisesti ja tarmokkaasti. Esittelijän tavoin komissio voi ainoastaan panna tyytyväisenä merkille Euroopan oikeusasiamiehen perustaman kansallisten ja alueellisten oikeusasiamiesten verkoston, kantelujen käsittelynopeuden huomattavan parantumisen, oikeusasiamiehen panoksen Euroopan tulevaisuutta käsitelleen valmistelukunnan työskentelyyn ja aktiiviset laajentumisvalmistelut. Valitusmenettelyjen hallinnoinnin osalta komissio kiittää parlamentin päätöstä, jonka ansiosta eurooppalaiset viranomaiset ovat aloittaneet monin paikoin asianmukaiset toimet ratkaisujen löytämiseksi heti ongelmien tultua ilmi, ja toisaalta moniin muihin ongelmiin on saatu yhteisesti hyväksyttäviä ratkaisuja. Olemme täällä ajamassa kansalaisten etuja. Tästä syystä komissio on aina kaikin tavoin pyrkinyt toimimaan yhteistyössä oikeusasiamiehen kanssa yksittäisten kantelujen käsittelemiseksi jouhevasti. Silti mielipideeroja aika ajoin esiintyy. Se on kuitenkin ymmärrettävää, ja keskustelu niistä on aina ollut rehellistä ja rakentavaa. Esittelijä Stockton, jota haluan kiittää erittäin myönteisestä työpanoksesta, viittasi nimenomaisesti hyvän hallintotavan säännöstöön. Komissio selvittää asiaa, mutta aikataulut on laadittava harkiten. Komission säännöstö tuli voimaan marraskuussa Pohjimmiltaan se vastaa pääosin sitä, mistä keskusteltiin ja puhuttiin aikoinaan oikeusasiamies Södermanin kanssa ja minkä parlamentti hyväksyi. Ensimmäinen seuranta-asiakirja on laadittu. Tässä ajassa ei kuitenkaan voida saada täydellistä kokonaiskuvaa siitä, kuinka nykyinen asetus toimii, eikä näin ollen myöskään siitä, kuinka sitä voitaisiin parantaa. Otan esiin toisenkin seikan. Toinen seuranta-asiakirja on valmisteilla. Vaikka kyseinen kertomus kattaakin kaikki toimielimet ja sen avulla on tarkoitus määritellä yhteinen päämäärä niitä varten, on pidettävä mielessä, etteivät hallitustenvälisen konferenssin tulokset ole vielä selvillä. Jos hallitustenvälinen konferenssi hyväksyy perustuslain asiaa koskevat säännökset, meillä saattaa olla oikeusperusta sellaisen hankkeen käynnistämiseksi, jossa kehitetään kaikille toimielimille yhteinen säännöstö yhteispäätösmenettelyssä parlamentin osallistuessa siihen täysivaltaisesti. Haluan kuitenkin muistuttaa, että nykyisellään nämä asiat kuuluvat

4 8 25/09/2003 perustamissopimuksen 308 artiklan soveltamisalaan. Näin ollen nyt edellytetään vain pelkkää parlamentin kuulemista, ja parlamentin on oltava kannassaan yksimielinen. Tämän vuoksi on tärkeää, että odotamme hallitustenvälisen konferenssin lopullisia tuloksia ennen kuin asiasta tehdään peruuttamattomia päätöksiä. Rikkomismenettelyä koskevien asiakirjojen saannin osalta ei pidä unohtaa, että rikkomismenettely on olennainen osa komission välineistöä, jolla varmistetaan yhteisön lainsäädännön noudattaminen. Komission on aivan varmasti kyettävä suorittamaan omat tutkimuksensa ja olemaan yhteydessä jäsenvaltioihin täysin muista riippumattomasti. Jos sen halutaan käyttävän tätä valtaa, sille on annettava tarvittavat toimintavapaudet. Tällöin myös avoimuuden vaatimus on suhteutettava komission ja jäsenvaltioiden välisessä vuoropuhelussa edellytettävään luottamuksellisuuteen. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä on lisäksi luotu asiaa koskeva oikeudellinen kehys, joka on otettava huomioon. Päätettyjen rikkomusmenettelyjen suhteen komissio on kuitenkin tarkistanut käytäntöään, ja asiakirjat ovat nyt periaatteessa saatavilla asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukaisesti. Hyvät parlamentin jäsenet, haluan vielä kerran kiittää esittelijä Stocktonia ja rohkaista häntä kaikin tavoin. Voin taata, että komissio tukee vastaisuudessa uutta oikeusasiamiestä Diamandourosia yhtä lailla kuin hänen edeltäjäänsä. En katso voivani päättää puheenvuoroani antamatta tunnustusta silloin, kun se on aiheellista. Oikeusasiamies Diamandouros totesi hetki sitten, että Euroopan oikeusasiamiehen toimielimen pääasiallisena tarkoituksena on lujittaa demokratian toteutumista unionissa edistämällä lainkuuliaisuutta, hyvää hallintotapaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. Tämän perusteella meidän kaikkien tulee kiittää Jacob Södermania hänen toiminnastaan ja työstään kaikkina kuluneina vuosina, koska hän on oikeusasiamiehen toimen haltijana tehnyt työtä nimenomaan tämän tilanteen parantamiseksi, lainkuuliaisuuden, hyvän hallintotavan ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen vahvistamiseksi koko Euroopan unionin alueella samoin kuin uusissa ehdokasmaissa, joista niistäkin tulee ennen pitkää meidän unionimme jäseniä. (Suosionosoituksia) Gemelli (PPE-DE). (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, minäkin haluan esittää kiitokseni Jacob Södermanille siitä, että hän toimi Euroopan oikeusasiamiehenä viran perustamishetkellä rakentaen sen toimenkuvan pala palalta. Toivotan tervetulleeksi myös uuden oikeusasiamiehen, joka ottaa vastaan tämän arvokkaan perinnön. Kuten komission jäsen de Palacio aivan oikein totesi, rima on korkealla. Meidän on kuitenkin parannettava entisestään oikeusasiamiehen oikeudellista ja kulttuurista asemaa ja ennen kaikkea lisättävä oikeusasiamiehen yleistä tunnettuutta. Mainittakoon, että saimme todellakin näyttöä toimielimen hyvästä tunnettuudesta, kun aikoinaan uutta oikeusasiamiestä valittaessa Euroopan parlamentille tarjottiin useita ehdokkaita. Parlamentti valitsi oikeusasiamieheksi Diamandourosin, jolle annamme täyden tukemme oikeusasiamiehen roolin kehittämis- ja vakiinnuttamisprosessissa. Roolia on ilman muuta kehitettävä jäsenvaltioissa joista useissa oman maani tavoin ei vielä ole kansallista oikeusasiamiestä samoin kuin liittyvissä valtioissa. Lisäksi harkitsemme tuen antamista Euroopan oikeusasiamiehen ehdottamalle ja esittelijä Stocktonin mainitsemalle keskustelufoorumialoitteelle. Foorumin tulisi olla avoin kaikilla tasoilla paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla sekä tarjota hyvät mahdollisuudet viestintään ja mielipiteidenvaihtoon oikeusasiamiehen viran hoidosta. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että Euroopan oikeusasiamies on tehnyt toisenkin ehdotuksen, joka koskee muiden kuin oikeuskeinoihin perustuvien muutoksenhakukeinojen tehostamisen sisällyttämistä hänen vastuualaansa tarkoituksena ennen muuta lujittaa toimielinten ja kansalaisten välisiä suhteita. Totean nyt ja kohta uudelleen, sillä käytän tänään kaikkiaan kolme puheenvuoroa, että meidän on nimenomaan vahvistettava kansalaisten oikeuksia puolustavia ja vahvistavia elimiä. Uskon, että oikeusasiamies Diamandouros pystyy viemään tämän tehtävän päätökseen. Hän on osoittautunut erittäin avuliaaksi, ja hänen aiempi kokemuksensa kansallisena oikeusasiamiehenä on suureksi avuksi. Haluan siksi tuoda julki kiitoksemme ja tukemme hänelle hänen tulevassa työssään Thors (ELDR). (SV) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisat oikeusasiamiehet, haluan kiittää entistä oikeusasiamiestä Jacob Södermania paitsi hänen läsnäolostaan tänään ja hänen työstään myös siitä iloisesta mielialasta, joka seuraa häntä kaikkialle. Olen mielissäni siitä, että myös Stockton mainitsi tämän asian. Olemme saaneet perehtyä vuoden 2002 vuosikertomukseen. Hieno vuosikertomus perustuu vilpittömään, vakaaseen työhön. Yleissävy on kepeä, mikä vastaa myös tulevaisuudenkuvaamme. Saanen kuitenkin todeta pohjoismaisen suorasti, että Euroopan parlamentin, komission ja oikeusasiamiehen välisissä suhteissa on epäilemättä myös ongelmia. Yksi niistä on, ettei komissio ole reagoinut kaikkiin mietintöihin, joita olemme laatineet oikeusasiamiehen erityiskertomusten pohjalta. Tähän puutteeseen meidän tulisi puuttua. Toinen ongelma, joka on ratkaistava heti hallitustenvälisen konferenssin päätyttyä, on oikeusasiamiehen ohjesäännön muuttamista koskevan ehdotuksen eräänlainen jumiutuminen paikoilleen. Ehdotuksen käsittelyssä ei ole edetty, emmekä ole saaneet tarvittavia takeita siitä, että oikeusasiamiehellä on oikeus tutustua kaikkiin asiakirjoihin. Meidän on

5 25/09/ käytävä toimeen entistä uutterammin, kun hallitustenvälinen konferenssi on saatu päätökseen. Oikeusasiamies toki mainitaan perustuslakiluonnoksessa, mutta uskoakseni monet meistä olivat suunnitelleet oikeusasiamiehelle tätäkin vankempaa asemaa toimielimenä. On jossain määrin ironista, että käsittelemme tänään oikeusasiamiehen kertomusta. Onhan juuri hänen tehtävänsä torjua huonoa hallintoa. Samaan aikaan toisaalla parlamentti pursuaa huhuja hallinnollisista epäkohdista ja Eurostatista. Ne eivät tietenkään ole syy ottaa juridisesti kantaa Eurostatiin ja tähänastisiin tapahtumiin, mutta tulee ihmetelleeksi, ovatko Euroopan unionin eri valvontatahojen väliset hallinnolliset suhteet sellaiset, kuin niiden tulisi olla. Miten on mahdollista, ettei tilintarkastustuomioistuin ole havainnut Eurostatin virheitä? Miten on mahdollista, että Olafin tiedonannot komission pääsihteerille olivat niin salaisia, etteivät komission jäsenet saaneet niitä? Eurostat-skandaali herättää monia tiedonkulkuun liittyviä kysymyksiä. Olisi mielestäni aivan erinomaista, jos uusi oikeusasiamies voisi tutkia tarkastus- ja valvontaelinten väliset suhteet ja arvioida, täyttävätkö ne hyvän hallintotavan ja riittävän avoimuuden vaatimukset. Kunnioitan täysin oikeusasiamiehen riippumattomuutta mutta katson silti, että oikeusasiamiehen toimisto voisi pitää tämän mielessään tulevassa työssään. Haluan onnitella vastavalittua oikeusmiestämme hänen työstään. Tiedämme, että hän jo tähän mennessä parantanut hallintotapaamme Dhaene (Verts/ALE). (NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisat oikeusasiamiehet, hyvät kollegat, haluan aluksi onnitella kollegaani Stocktonia mietinnöstä, jota ryhmäni täysin tukee. Euroopan tulevaisuudesta ja tulevasta perustuslaista puhuttaessa tulee usein mieleen vertaus vaa'asta. Unionin on toisaalta oltava demokraattinen ja avoin, toisaalta tehokas ja toimintakykyinen. Meidän on täällä parlamentissa tarkkailtava vaa'ankielen asentoa ja varmistettava, ettei se heilahda niin, että avoimuuden painoarvo jää kevyemmäksi. Osoitan tervehdykseni ensimmäiselle Euroopan oikeusasiamiehelle Jacob Södermanille, jonka viimeistä kertomusta tänään käsittelemme, ja kiitän häntä vielä kerran ryhmäni puolesta monia vuosia jatkuneesta työstä. Hän korosti aina korostamasta päästyäänkin, että avoimuus ja avomielisyys ovat hyvän hallinnon varmistamisen ja petosten torjunnan halvimmat keinot. En antaudu keskusteluun Eurostatin kysymyksestä nyt, sillä se veisi meidät liian kauaksi asiasta. Edellä mainitsemani ohella oikeusasiamiehen vuosikertomuksista on käynyt ilmi, kuinka kansalaisten kantelut hallinnon epäkohdista ovat johtaneet kouriintuntuviin parannuksiin toimielinten toiminnassa. Useimmiten toimielimet ovat reagoineet myönteisesti oikeusasiamiehen huomioihin, ja kanteluihin on löydetty ratkaisu. Joissain tapauksissa kyseinen toimielin on kuitenkin ollut haluton muuttamaan kehnoja sääntöjään ja käytäntöjään. Tällöin oikeusasiamies on antanut parlamentille erityiskertomuksen. Kahden tällaisen asian käsittely on tällä haavaa kesken. Kaikille toimielimille tarvitaan yhteinen hyvän hallintotavan säännöstö. Parlamentti teki asiasta päätöksen Perryn mietinnön perusteella. En voi käsittää, miten asia voi olla niin hankala varsinkin komissiolle, jonka tulisi näyttää asiassa esimerkkiä. Miksi odotamme hallitustenvälisen konferenssin tuloksia, kun voimme ottaa ohjat käsiimme? Toinen mietintö, jonka kollegani Lambert esitteli, koskee tietosuojaa ja siihen vetoamista silloin, kun asioita, joiden tulisi oikeasti olla julkisia, julistetaan luottamuksellisiksi. Tässä törmätään kahteen perusoikeuteen: oikeuteen saada tietoa ja toisaalta oikeuteen varjella henkilötietoja. Haluaisin tiedustella tässä yhteydessä komissiolta, kuinka se aikoo ratkaista tämän asian ja toimielintemme väliset ongelmat Diamandouros, oikeusasiamies. (EN) Arvoisa puhemies, aion vastata hyvin lyhyesti. Haluan aluksi kiittää komission jäsentä, vetoomusvaliokunnan puheenjohtajaa ja parlamentin jäseniä heidän huomioistaan ja ennen kaikkea heidän sydämellisistä sanoistaan Jacob Södermanille ja sille toimistolle, jonka hän on perustanut ja jättää nyt seuraajilleen. Saanen nopeasti vastata Stocktonille, että Euroopan oikeusasiamies on aina osoittanut kutsunsa jäsenille ja on aina järjestänyt erinäisiä kokouksia kansallisten oikeusasiamiesten kanssa. Kokoonnuimme Ateenassa huhtikuussa 2003 ja tapaamme kansalliset oikeusasiamiehet uudelleen Haagissa vuonna Säännöllisiä kokouksia järjestetään siis kahden vuoden välein. Vetoomusvaliokunnan puheenjohtaja Gemelli oli kutsuttu Ateenan-kokoukseen, johon hän osallistuikin pitäen erittäin arvokkaan puheenvuoron. Tätä mallia on tarkoitus noudattaa myös vastaisuudessa. Olen samaa mieltä myös siitä, että yksittäisten ihmisten on tärkeää tuntea, että joku taistelee heidän puolestaan. Aiomme tehdä niin vastakin, aivan entiseen tapaan. Haluan kiittää komission jäsentä hänen esittämistään huomioista ja ystävällisistä sanoista. Olen virassani oikeusasiamiehenä erittäin halukas toimimaan tiiviissä yhteistyössä komission kanssa edistääksemme "eurooppalaiseksi hallinnointilaiksi" kutsumani ehdotuksen mahdollista hyväksymistä. Ymmärrän, että tämän on tapahduttava hyvissä ajoin, jotta lopputulos on soveltamiskelpoinen ja voidaan omaksua parhaiksi käytännöiksi. Kehottaisinkin komissiota toimimaan asiassa mahdollisimman ripeästi. Hallitustenvälinen konferenssi on ilman muuta tärkeä; voimme käydä valmistelemaan monia asioita konferenssia varten, niin että saamme tehtävän myös päätökseen toivotulla tavalla. Näin saataisiin valmiiksi myös yhtenäisen hallintolain koko laadintaprosessi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

6 10 25/09/2003 Kiitän puheenjohtaja Gemelliä uudelleen hänen huomioistaan, joista mieleeni jäi erityisesti tarve yhteistyöhön kaikilla tasoilla. Nimenomaisena tarkoituksenani on työskennellä ihmisten kanssa alueellisella ja paikallisella tasolla. Olen jo vieraillut puheenjohtaja Gemellin kotimaassa sekä tavannut Saksan liittotasavallan alkuperäisen oikeusasiamiehen ja vetoomusvaliokunnan. Viime viikolla vierailin Espanjassa. Olen siis tähän mennessä käynyt kolmessa niistä kuudesta maasta, joissa alueellisia ja paikallisia oikeusasiamiehiä on paljon, ja aikomukseni on jatkaa käyntejä. Olen erittäin tyytyväinen myös puheenjohtaja Gemellin vahvaan tukeen ajatukselle, että hallitustenvälisessä konferenssissa saatetaan katsoa aiheelliseksi sisällyttää muihin kuin oikeuskeinoihin perustuva muutoksenhaku nimenomaisesti perustuslakiluonnoksen III osaan niiden oikeuskeinojen täydennykseksi, jotka tunnustetaan luonnollisesti jo nykyisellään kyseisessä asiakirjassa. Jäsen Thorsin esille ottamasta erittäin tärkeästä seikasta haluaisin myös todeta samalla kun kiitän häntä uudelleen hänen esittämistään huomioista että olen hänen kanssaan samaa mieltä, että on olemassa oikeudellinen tyhjiö, joka on tutkittava. Toivon voivani toimia yhteistyössä erityisesti vetoomusvaliokunnan kanssa tämän seikan muuttamiseksi. Ohjesääntöä on tarkasteltava uudelleen hallitustenvälisen konferenssin päätyttyä, ja vakuutan, että näin myös tehdään. Pyrin jatkuvasti etsimään aloja, joilla oikeusasiamies voi tehdä aloitteita kansalaisten oikeuksien puolustamiseksi. Haluan omaksua järkevän lähestymistavan, enkä tahdo missään nimessä kilpailla parlamentin kanssa asioissa, jotka kuuluvat sen poliittiseen toimivaltaan ja jotka tulee jättää parlamentin päätettäviksi. Tästä huolimatta olen erittäin halukas yhteistyöhön parlamentin kanssa sellaisten aloitteiden tekemiseksi, joilla vahvistetaan kansalaisten oikeuksia kaikkialla unionissa. Kiitos paljon kaikista ehdotuksista. (Suosionosoituksia) Puhemies. Kiitos, oikeusasiamies Diamandouros. Keskustelu on päättynyt. Äänestys toimitetaan tänään klo Vetoomusvaliokunnan käsittelyt Puhemies. Esityslistalla on seuraavana González Álvarezin laatima vetoomusvaliokunnan mietintö (A5-0239/2003) Euroopan parlamentin päätöslauselma vetoomusvaliokunnan käsittelyistä Euroopan parlamentin istuntokaudella (2003/2069(INI)) Gemelli (PPE-DE), vetoomusvaliokunnan puheenjohtaja. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan aluksi kiittää mietinnön esittelijää González Álvarezia hänen panoksestaan vetoomusvaliokunnassa ja siitä suuresta ymmärryksestä, jota hän osoitti kaikkia jäseniä ja minua kohtaan vetoomusvaliokunnassa työskennellessään. Hän on sittemmin päättänyt vastaanottaa viran Asturian aluehallituksen ministerinä. Onnittelemme häntä nimityksestä ja toivotamme kaikkea menestystä työssä, jonka hän ilman muuta hoitaa hänelle tavanomaisella herkkyydellään. Haluan esittää kiitokseni myös komission jäsenelle de Palaciolle ja koko komissiolle siitä, että Euroopan komission virkamiesten ja vetoomusvaliokunnan jäsenten väliset suhteet ovat vähitellen normalisoituneet ja säännöllistyneet, koska vetoomusvaliokunnan jäsenet osallistuvat yhä useammin komission ongelmien käsittelyyn ja koska yleisön esiin ottamia ongelmia käsittelevät virkamiehet ovat lakanneet käyttämästä virkavaltaista kieltä. Tämä on osoitus vetoomusjärjestelmän kehittymisestä ja kansalaisten lisääntyneestä tietämyksestä siitä, miten tätä järjestelmää on lähestyttävä, jotta heidän ongelmansa huomataan. Toisin sanoen tietoisuus Euroopan unionin kansalaisuudesta ja eurooppalaisesta ulottuvuudesta kasvaa ja saavuttaa vähitellen kansalaisetkin. González Álvarezin esittämistä tilastoista ja tiedoista näkyy, että vetoomusten ja niiden allekirjoittajien määrä on kasvanut huomattavasti. Vetoomusten ja allekirjoittajien määrän lisääntyminen osoittaa, että tämä parlamentti ja Euroopan unionin toimielimet tarjoavat kansalaisille entistä paremmat takuut siitä, että heidän ongelmiinsa puututaan. Kansalainen tuntee itsensä kääpiöksi toimielinten ja maailmanlaajuistumisen jättiläismäisten mittasuhteiden rinnalla. Katson, että meidän on todellakin tehtävä vetoomusoikeudesta osa todellisuutta ja hyödynnettävä asianmukaisesti oikeusasiamiehen virkaa ja muitakin keinoja, joilla osaltaan lujitetaan kansalaisten asemaa nykyisten ja tulevien suurten hankkeiden valtavirrassa. Kävimme niin ikään virkamatkalla Italiassa, neuvoston nykyisessä puheenjohtajavaltiossa, jota kehotimme vahvistamaan tätä toimielintä erityisesti osana puheenjohtajakauden yleistä ohjelmaa. Tapasimme ministeri Buttiglionen, valtiosihteerit Caldoron ja Nucaran ja edustajainhuoneen varapuhemiehen Fiorin mutta ennen kaikkea myös neljän sellaisen elimen puheenjohtajat, jotka jossain määrin hoitavat kansallisen oikeusasiamiehen tehtävää. He olivat yksityisyyden suojasta vastaava Rasi, energia-asioista vastaava Ranci, kilpailuasioista vastaava Tesauro sekä viestintäasioista vastaava Cheli. Pyysimme heitä keskittymään omilla vastuualoillaan kansalaisten asemaan yritysten ja hallintoelinten välisten konfliktien sijaan. Tällaisissa

7 25/09/ tehtävissä huomio nimittäin varsin usein kohdistuu liiaksi auktoriteettien välisten konfliktien ratkaisemiseen. Ratkaistavanamme on kuitenkin auktoriteettien välisiä konflikteja huomattavasti suurempi ongelma: meidän on varmistettava, että nämä hallintoelimet edustavat aidosti kansalaisia. Siksi on hellittämättä varmistettava, että hallintoelimet noudattavat kansalaisten niille antamia valtuuksia. Tämä on mahdollista vain, jos onnistumme vahvistamaan kansalaisten suojelemiseksi perustettujen elinten asemaa. Haluaisin vielä lyhyesti lisätä, että meidän on vetoomusvaliokuntana luotava parlamentin kanssa yhtenäinen järjestelmä muiden valiokuntien kuulemiseksi. Tämä onnistunee parlamentin sisäisten sääntöjen avulla. Toimivaltakiistoja ei saisi syntyä missään vaiheessa, vaan meidän on työskenneltävä ja toimittava yhdessä. Valiokunta-aloitteisista mietinnöistä haluaisin todeta lyhyesti, että meidän tulisi kenties muuttaa myös niitä koskevia työjärjestyksen sääntöjä. Puheenjohtajakokouksessa päätetyt valiokunta-aloitteiset mietinnöt on nimittäin varmasti aihetta ottaa täysistuntokäsittelyyn, koska niitä on käsitelty valiokuntatasolla nimittämällä esittelijät, laatimalla mietintöluonnos ja niin edelleen. Minkään elimen ei pidä estää niiden etenemistä. Jos suodatinta yleensä tarvitaan, sitä olisi mielestäni käytettävä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun harkitaan ehdotusta tällaisen mietinnön laatimiseksi. Kolmas ja viimeinen kohtani liittyy vetoomusvaliokunnan uudelleenjärjestämiseen. En ole nominalismin kannattaja. Jollei vetoomusvaliokunnan ole tarkoitus pysyä entisellään vaan ryhtyä hoitamaan muita tehtäviä, sen sihteeristö on ehdottoman välttämätöntä järjestää uudelleen, muuten tämä ei ole mahdollista. Mikäli sihteeristö ja sen nykyinen rakenne jäävät entiselleen, vetoomusvaliokunta ei pysty käsittelemään muita asioita De Palacio, komissio. (ES) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, vetoomusvaliokunnan toimintaa istuntokaudella koskeva mietintö herätti komissiossa erityistä kiinnostusta. Sen lisäksi, että valiokuntanne oli tutkittava lukuisat vastaanotetut vetoomukset, sen oli järjestettävä yhteisön uuden oikeusasiamiehen vaali. Se hoitikin tämän tehtävänsä menestyksekkäästi järjestämällä ehdokkaiden kuulemistilaisuudet säntillisen tehokkaasti. Lisäksi se julkaisi sarjan valiokunta-aloitteisia mietintöjä eräistä periaatteellisista kysymyksistä, kuten Perryn ja Kesslerin mietinnön vetoomusjärjestelmästä 2000-luvun alkaessa, Gemellin mietinnön vetoomusoikeuden lujittamisesta ja EY:n perustamissopimuksen tarkistamisesta sekä De Rossan mietinnön, johon sisältyi valiokunnan panos Euroopan tulevaisuutta käsitelleen valmistelukunnan työhön. Hyvät parlamentin jäsenet, haluan vakuuttaa jälleen kerran, että komissio on hyvin selvillä vetoomusten merkityksestä Euroopan kansalaisten päivittäisten huolten mittapuuna. Tässä mielessä vetoomusvaliokunta on korvaamaton, sillä se on ihanteellinen keskustelufoorumi luotaessa suoria yhteyksiä kansalaisten ja parlamentin välille. Sitä paitsi laajentuminen ainoastaan lisää valiokunnan erityisasemaa Euroopan yhdentymiskehityksen mittatikkuna. Viittaan tässä valiokunnan haluun parantaa omaa hallinnollista valmiuttaan käsitellä mahdollisimman tehokkaasti odotettavissa olevat lukuisat uudet jäsenvaltioiden kansalaisten vetoomukset. Voin tässä yhteydessä ainoastaan tunnustaa ja ilmaista tukeni sille, mitä puheenjohtaja Gemelli juuri totesi. Komissio on puolestaan valmis parantamaan omia menettelyjään. Kuten se on moneen kertaan todennut, se on lisäksi valmis keskustelemaan parlamentin ja neuvoston kanssa mahdollisuudesta tarkistaa vuodelta 1989 peräisin olevaa kirjeenvaihtomenettelyä vetoomusten käsittelyn osalta. Haluan kiittää mietinnöstä González Álvarezia, joka ei osallistu tänään keskusteluumme. Toivotan hänelle onnea ja kaikkea menestystä uusissa tehtävissä. Haluan korostaa uusien vetoomusten merkitystä siinä mielessä, että ne antavat tietoa yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvistä yksiköistä. Lisäksi pyrimme kaikin tavoin sovittamaan komission yksiköiden toiminnan asianmukaisesti yhteen vetoomusvaliokunnan kanssa. Haluan kiittää puheenjohtaja Gemelliä toteamuksesta, jonka mukaan komission reagointi kokonaisuudessaan ja erityisesti sen henkilöstön toiminta ovat parantuneet huomattavasti viime vuosina. Kiitän häntä koko komission henkilöstön puolesta, joka tekee hienoa työtä. Mielestäni on paikallaan välittää heille puheenjohtaja Gemellin viesti. Katson aiheelliseksi mainita myös komission, oikeusasiamiehen ja vetoomusvaliokunnan välille luodun vahvan yhteistyösuhteiden verkoston. Arvoisa puhemies, vetoomusvaliokunnan merkitys ja asema on saatettava yhä useamman kansalaisen tietoon. Tätä varten komissiossa tuetaan vastakin valiokunnan toimintaa, ja toivoakseni saamme olla myös tulevaisuudessa yhtä tyytyväisiä asioiden edistymiseen kuin nyt. Me edistymme, etenemme kohti puheenjohtaja Gemellin kuvailemaa tulevaisuudenkuvaa eli yhä monitahoisempaa, globaalisempaa maailmaa, jossa kansalaisten asema ei heikkene vaan jossa itsekunnioitus, saavutukset ja ihmisyys lisääntyvät edelleen Descamps (PPE-DE). (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, González Álvarezin mietinnössä käsitellään vetoomusvaliokunnan käsittelyjä Euroopan parlamentin istuntokaudella Siinä

8 12 25/09/2003 ei oikeastaan tuoda esiin uutta ongelmaa. Tähän on syynä pääosin se, että siinä luodaan yleiskatsaus valiokunnan työskentelyyn ja vahvistetaan sen tehtävä. Esitin mietintöön silti PPE-ryhmän puolesta tarkistuksia, jotka hyväksyttiin. Mietintöä monilta kohdin parantaneet tarkistukset koskivat työskentelymenetelmien parantamista, ja niissä keskityttiin erityisesti valiokunnan työn tunnettuuden lisäämiseen. Lisäksi niissä edellytettiin ripeämpää toimintaa vastattaessa vastaanotettuihin vetoomuksiin. González Álvarezin mietinnössä korostetaan, että vetoomusvaliokunta toimii luontaisesti yhdyssiteenä parlamentin ja Euroopan kansalaisten välillä. Valiokunnan merkitys kasvaa yhä suuremmaksi, koska sen yhteydet kansalaisiin ovat läheiset. Valiokunnan työn on jatkuttava myös laajentumisen lähestyessä ja sitä on tehostettava ja vahvistettava. Valiokunnan on oltava tehokkuudeltaan moitteeton. Tätä varten on erityisesti varmistettava, että vetoomusvaliokunta tunnetaan entistä laajemmin. Päätöslauselmaehdotuksen 23 kohdassa todetaan, että uusien jäsenvaltioiden EU:hun liittymistä varten parlamentti pyytää tehostamaan toimia sen varmistamiseksi, että uudet Euroopan unionin kansalaiset ovat tietoisia heille perustamissopimuksen 21 ja 194 artiklan nojalla kuuluvasta oikeudesta vedota parlamenttiin, komissioon ja oikeusasiamieheen. Tätä taustaa vasten valiokuntamme olisi kohennettava kansalaisten mielikuvaa siitä nyt, kun unioni kohtaa merkittäviä haasteita. Nykyisen asiaintilan esittelyn lisäksi mietinnön pääasiallisena tarkoituksena on auttaa vetoomusvaliokuntaa kehittymään asianmukaisesti ja saavuttamaan tavoitteensa tulla käytännön välineeksi, jonka avulla voidaan toteuttaa laajentuneen Euroopan unionin kansalaisuutta ja todella tuoda Euroopan unionia lähemmäksi kansalaisiaan käytännöllisellä tavalla Thors (ELDR). (SV) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, minäkin haluan kiittää vilpittömästi González Álvarezia ystävyydestä ja hienosta työstä. Kaipaamme häntä parlamentissa jo nyt. Haluan kiittää myös vetoomusvaliokunnan sihteeristöä sen vaikeasta mutta menestyksekkäästä työstä. Paljon uutta on saatu aikaan pienellä voimavarojen lisäyksellä, ja näkyvyytemme on ollut varsin hyvä. Mielestäni vuosi on ollut menestyksekäs. Sitten viime keskustelumme Perryn mietintö on tullut ajankohtaiseksi. Olemme antaneet Stocktonin mietinnön rovasti Owenista sekä Fourtoun mietinnön, joka on tuottanut tulosta rintojen silikoni-implanttien osalta. Keskustelemme jatkossa myös eksoottisten eläinten lihasta (bushmeat) ja multippeliskleroosista. Valitettavasti emme tunnu pääsevän eteenpäin Espanjan kansallisten vesivarojen hallintosuunnitelman osalta. Olemme kuitenkin kaikki yhtä mieltä siitä, että meidän on ennen laajentumista nopeutettava vetoomusten käsittelyä, erityisesti käsittelyn alkuvaiheessa, ja tartuttava oikeusasiamiehen noin vuosi sitten ojentamaan auttavaan käteen yhteistyön toteuttamiseksi. Asia on mielestäni tärkeä eritoten ennen laajentumista. Minua huolestuttavat tapaukset, joissa komissiolle 226 artiklan nojalla osoitetut kantelut ja valiokunnalle osoitetut vetoomukset koskevat samaa asiaa. Meillä tulisi olla kunniasäännöt, joiden perusteella komissio julkaisee vastauksensa kysymyksiin nimenomaan vetoomusvaliokunnan puolesta. Lopuksi totean, että vetoomuksemme toimivat eräänlaisena kansalaisaloitteena, jollainen otetaan osaksi uutta perustuslakia Aaltonen (Verts/ALE). (FI) Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, on ollut hienoa heti aamulla kuunnella kehuja, joita maanmiehelleni Jacob Södermanille on täällä kilpaa ja lämpimästi tarjoiltu. Toivotan työn jatkajalle erittäin paljon onnea. On ollut erityisen kiinnostavaa vetoomusvaliokunnan melko tuoreena jäsenenä tutustua sen toimintaan myös vuosikertomuksen muodossa. Erityisesti nyt, kun käymme keskustelua vetoomusvaliokunnan tulevaisuudesta, on hienoa, että meillä on mietintö, jonka luettuaan ei voi todellakaan liikaa korostaa vetoomusvaliokunnan erityistä asemaa valiokuntien joukossa. On kuitenkin tärkeätä, että säädetään hyvää lainsäädäntöä Euroopan tasolla varsinkin sellaisilla aloilla, kuten ympäristönsuojelu, jossa ongelmat eivät tunne kansallisia rajoja. Mutta miten se meitä tai ympäristöä hyödyttää, jos jäsenvaltioissa sovelletaan eurooppalaista lainsäädäntöä vain silloin, kun se ei törmää muihin etuihin? Vaikka kansallisilla viranomaisilla, viime kädessä tuomioistuimilla, onkin ensisijainen velvollisuus valvoa, että yhteisön lainsäädäntöä noudatetaan, tarvitaan myös eurooppalaisia oikeussuojakeinoja, silloin kun kansalliset eivät täytä velvollisuuttaan. Kun kansalaisella ei yleensä ole mahdollisuutta saattaa asiaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistavaksi, jäljelle jää lähinnä valitus komissiolle tai vetoomus Euroopan parlamentille. Komissiolla on tietenkin ensisijainen tehtävä valvoa yhteisön puolesta, että EU-lainsäädäntöä noudatetaan, mutta toisaalta sekään ei aina näytä kyllin innokkaalta puuttumaan jäsenvaltioiden omiin asioihin. Meiltä Suomesta tai muista Pohjoismaista ei tule suuria määriä vetoomuksia. Eräs Suomen luonnon monimuotoisuutta uhkaavista yksittäisistä tapauksista on Helsingin Vuosaaren satamahanke, ja se on saatettu juuri vetoomuksen kautta siihen yhteisöoikeudelliseen tarkasteluun, jota Suomen viranomaiset ovat pitäneet tarpeettomana. Vuosaari on esimerkki tapauksesta, johon komissio ei ole pystynyt syystä tai toisesta puuttumaan. Kun tutustuu Laura González Álvarezin mietintöön, voi kuitenkin todeta, että vetoomusvaliokunta on

9 25/09/ osoittautunut erinomaiseksi väyläksi suoralle demokratialle ja todellisiin konkreettisiin tuloksiin Puhemies. Hyvä jäsen Aaltonen, kaikki näkemykset ovat ymmärrettäviä sen mukaan, mitä esimerkkejä esitetään. Jos olisitte ollut läsnä parlamentissa, kun keskustelimme erittäin tärkeästä "kansallisesta" asiasta erään ranskalaisen yhtiön surullisen kuuluisasta tilasta olisitte ymmärtänyt, että komissio puuttuu tällaisiin asioihin ilman muuta. On totta, että komission jäsenelle Montille osoitetuissa puheenvuoroissa käytettiin kieltä, jota ei tavallisesti kuule edes parlamenttikeskusteluissa. Mainitsen tämän osoittaakseni, että Euroopan komissio kiinnittää paljonkin huomiota kansallisiin kysymyksiin niissä tapauksissa, joissa se on aiheellista Perry, Roy (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, kuten parlamentin jäsenet tietävät, puheenvuoroissamme on tapana kiittää esittelijää. Näin teenkin auliisti tässä yhteydessä, mutta valiokunnan puheenjohtajan Gemellin tapaan haluan mennä tavanomaisuuksia pitemmälle ja erityisesti todeta pitäväni arvossa jäsen Gonzálezin monivuotista työtä vetoomusvaliokunnassa. Hänen poliittinen taustansa poikkeaa varsin paljon omastani, mutta vetoomusvaliokunnassa olemme kaikki huomanneet, että etumme on kansallisuudesta tai politiikasta riippumatta yhteinen: suojelemme yksittäisen kansalaisen oikeuksia. Jäsen González on kiistatta puolustanut urheasti Espanjan kansalaisia ja erityisesti rakkaan kotimaansa ympäristöä. Euroopan unionia syytetään usein demokratiavajeesta. Toisinaan arvostelu on vilpitöntä, toisinaan kenties liioiteltua, mutta vetoomusvaliokunta on kansalaisille ehdottoman todellinen väylä saada valituksensa Euroopan parlamentin tietoon niin, että niissä esiin tuotuihin asioihin puututaan yksityiskohtaisesti ja asianmukaisesti. Sanon joskus, että vetoomusvaliokunnassa "mikään inhimillinen ei ole vierasta". Annan muutaman esimerkin omasta maastani, Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Jotkut britit ovat eläkkeelle päästyään muuttaneet Espanjaan kukaan ei voine moittia heitä tästä mutta maamme hallitus ei ole halunnut myöntää heille talvilämmitysavustusta, jota heille oli maksettu iät ajat. Vasta kun he vetosivat Euroopan parlamenttiin, heille maksettiin kyseinen avustus. Vaalipiirissäni asuu tällä hetkellä Saksan kansalainen, joka katsoi olevansa oikeutettu Saksan valtion maksamaan eläkkeeseen. Saksa kieltäytyi maksamasta. Hän vetosi parlamenttiin, minkä jälkeen Saksa suostui maksamaan. Eläke maksettiin jopa takautuvasti vuodesta 1995, joten se oli tervetullut lisä hänen tuloihinsa. Yhdistyneen kuningaskunnan tullivirasto yritti estää brittikansalaisia käyttämästä oikeuttaan matkustaa Ranskaan ostamaan maan oikeutetusti kuuluisia laatuviinejä. Vetoomusten ansiosta estely on loppunut, ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulli- ja valmisteverovirastoa on kehotettu keskeyttämään paitsi viinin myös brittikansalaisten autojen takavarikointi. Vetoomuksen tekeminen on tavallaan keino saattaa asia Euroopan parlamentin käsittelyyn. Tänään aamupäivällä keskustellaan myös Lloyd's of Londonin vetoomuksista. Minäkin onnittelen komission henkilöstöä ja virkamiehiä. He vastaavat erittäin hyvin pyyntöihimme. Neuvosto ei valitettavasti ole yhtä suosiollinen. Katsellessani noita neuvoston tyhjiä paikkoja joudun toteamaan, ettei neuvostoa näytä kiinnostavan sen enempää oikeusasiamiehen kuin vetoomusvaliokunnankaan työ. Se on sääli. Vika ei ole puheenjohtajavaltion Italian, sillä ongelma on ollut olemassa kaikkien neuvostojen kanssa jo pitkään. Jottei hymistely mene liiallisuuksiin, haluan kiinnittää huomiota hyvän hallintotavan säännöstöön liittyvää ongelmaan. Kuulin, mitä komission jäsen de Palacio sanoi. Hänen sydämensä on varmasti paikallaan, mutta on korkea aika saada aikaan hallintotapasäännöstö, joka on toimielimiä sitova eikä vapaaehtoinen ja joka on yhtäläinen kaikille toimielimille. Mielestäni vuosi 2005 ei ole tyydyttävä määräaika. Olemme odottaneet säännöstöä aivan liian kauan. Jos komissio vielä suostuisi hyväksymään sen, monet toimielinten nykyisistä ongelmista voitaisiin varmasti ratkaista. Kiitän jäsen Gonzálezia hänen työstään. Tämä valiokunta ei välttämättä ole parlamentin suurin valiokunta, mutta ainakin kansalaisten suojelun kannalta se on paras Mathieu (EDD). (FR) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, vetoomusvaliokunta ansaitsee ilman muuta kaiken huomiomme. Se on usein keskeisellä paikalla tässä parlamentissa, vaikka sitä onkin aika ajoin uhattu lakkauttamisella. Haluan siksi hyödyntää tämän tuoreimman katsauksen tarjoamaa tilaisuutta tähdentääkseni, että kyseinen valiokunta on monien kansalaisten kohtaamien ongelmien paras mittari. Se toimii kanavana, jonka kautta kansalaiset saattavat tietoomme huoliaan ja odotuksiaan. Valitettavasti heidän on silloin tällöin käytettävä sitä myös ilmaisemaan pettymystään Euroopan unioniin. Ylivoimaisesti suurin osa vetoomuksista on lähtöisin kansalaisilta, jotka uskovat Euroopan yhdentymiseen ja sen herättämään toiveikkuuteen. En julkea esitelmöidä parlamentille nykyisiin sopimuksiin ja sopimusluonnoksiin sisältyvistä monista tavoitteista. Käsiteltävänämme oleva mietintö on erinomainen siksi, että siinä pyritään löytämään käytännönläheisiä ja järkeviä tapoja saavuttaa nämä tavoitteet. Vetoomusvaliokunta ja sen jäsenet ilmoittavat mietinnössä selkeän sitoutumisensa suoraan demokratiaan ja osoittavat ottavansa asian vakavasti omaksumalla roolin kansalaisten edustajina. Vetoomusvaliokunta, sen jäsenet ja sihteeristö ovat meille kaikille esimerkkeinä, sillä ne pyrkivät jatkuvasti

10 14 25/09/2003 parantamaan sisäistä organisaatiotaan vastatakseen vetoomusten esittäjien tarpeisiin. Olen varma, että kaikki tänään läsnä olevat parlamentin jäsenet tietävät, ettei ryhmälläni eikä minulla henkilökohtaisesti ole taipumusta säästellä sanoja Euroopan komissiosta puhuttaessa. Emme katso se toimintaa sormien läpi. Minun on silti tässä yhteydessä korostettava, että komission henkilöstö on palvellut vetoomusvaliokuntaa johdonmukaisesti erittäin hyvin. Se antaa tiiviit ja suorat vastaukset selkokielellä. Olisi loistavaa, jos nämä vaatimattomuuden ja vastuullisuuden avut leimaisivat kaikkea komission ja sen yksiköiden työtä. Mielipide-eroja ja erimielisyyttä luonnollisesti on. Vetoomusvaliokunta ei ole suinkaan jättänyt tätä huomiotta, vaan se on näyttänyt kykenevänsä ylittämään erimielisyydet etsiessään käytännön mahdollisuuksia edistää asioita. Voin mainita esimerkiksi kertomuksen yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanon seurannasta. Sen yhteydessä vetoomusvaliokunta on kahdesti pyytänyt Euroopan komissiota etsimään poliittisia ratkaisuja, jotka kaikki voivat hyväksyä, ja harkitsemaan vakavasti ehdotusten laatimista sellaisten yhteisön sääntöjen tarkistamiseksi, jotka useimmiten pannaan täytäntöön virheellisesti tai joista valitetaan. Saanen vielä puhua äsken omin sanoin esittämäni ehdotuksen puolesta. Lainsäädännön täytäntöönpanon varmistaminen on huomattavasti tärkeämpää kuin yhä useampien oikeuskäsittelyjen alulle paneminen. Viimeksi mainitut johtavat ainoastaan vaikeuksien hyödyttömään kärjistymiseen. Ensin on ratkaistava väärinkäsitykset. Kansalaiset haluavat äänensä kuuluville Euroopassa, joka kunnioittaa demokratiaa ja Euroopassa kukoistavaa monimuotoisuutta. He eivät halua jäädä tuomarien ja oikeudenkäyntien vallassa kiemurtelevan Euroopan armoille. Vetoomusvaliokuntaa aliarvostetaan aivan liian usein, kuten oikeusasiamiehiäkin Puhetta ryhtyi johtamaan varapuhemies VIDAL-QUADRAS ROCA De Palacio, komissio. (ES) Arvoisa puhemies, komissio on täysin samaa mieltä kaikkia kolmea toimielintä koskevasta hyvän hallintotavan säännöstöstä. Haluan kuitenkin painottaa, että meidän on parasta odottaa, kunnes tiedämme hallitustenvälisen konferenssin päätökset. Se helpottaa keskustelujamme huomattavasti. Se myös yksinkertaistaa merkittävästi säännöstön hyväksymistä kaikissa kolmessa toimielimessä ennen kaikkea niin, että parlamentti osallistuu siihen täysimääräisesti. EY:n perustamissopimuksen 308 artiklan mukaan parlamentilla on ainoastaan oikeus tulla kuulluksi ja antaa mietintöjä. Sillä ei siis ole oikeutta yhteispäätöksiin. Kuten äsken totesin, pidän kiinni siitä, että keskustelua tästä asiasta on toistaiseksi lykättävä. Seuraavasta kysymyksestä toteaisin jäsen Thorsille muistaakseni hän tiedusteli asiaa minulta että komissio on valmis tarkistamaan nykyistä toimielinten välistä sopimusta. On oikeampaa kutsua sitä kirjeenvaihdoksi kuin toimielinten väliseksi sopimukseksi, koska sitä on noudatettu vetoomusmenettelyssä vuodesta Muistutan parlamentin jäsenelle kuitenkin, että aloite sopimuksen tarkistamiseksi on nyt parlamentin yksiköillä. Odotamme siis, että ne tekevät meille ehdotuksen, jota sitten tarkastelemme hyvin perusteellisesti rakentavassa hengessä, jota olemme käsittääkseni viime aikoina osoittaneet, minkä monet parlamentin jäsenet, kuten Mathieu ja vetoomusvaliokunnan puheenjohtaja Gemelli, puheenvuoroissaan tunnustivat. Olen täysin samaa mieltä kummankin kanssa, koska tällaiset välineet ovat oleellisia aktiivisen ja tehokkaan demokratian suojaamiseksi Euroopassa. Demokraattinen järjestelmä perustuu siihen, että kansalaiset voivat näiden välineiden avulla käyttää täysimääräisesti oikeuksiaan, joissain tapauksissa myös valittaa, jos heille on tehty vääryyttä, eikä heidän tarvitse aina edetä kaikkien oikeusjärjestelmän kiemuroiden ja mutkien kautta vaan he voivat noudattaa paljon yksinkertaisempia keinoja, jotka saattavat joskus olla tehokkaampiakin. Kiitän kaikkia parlamentin jäseniä heidän työstään Puhemies. Paljon kiitoksia, arvoisa komission jäsen. Keskustelu on päättynyt. Äänestys toimitetaan tänään klo Lloyd'sia koskevat vetoomukset Puhemies. Esityslistalla on seuraavana Perryn laatima vetoomusvaliokunnan mietintö (A5-0203/2003) tutkittavaksi otetusta vetoomuksesta Lloyd sia koskevista vetoomuksista (vetoomukset nro 1273/1997, 71/1999, 207/2000, 318/2000, 709/2000 ja 127/2002) (2002/2208(INI)) Perry, Roy (PPE-DE), esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, vuonna 1997 eräs englantilainen rouva, joka on edelleen niin peloissaan, että haluaa esiintyä nimellä rouva X, esitti vetoomuksen tälle parlamentille. Hän yksinkertaisesti kyseenalaisti sen, sovelsiko Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus Lloyd s of London -vakuutusyhtiön sääntelyssä asianmukaisesti vakuutusdirektiiviä 73/239/ETY. Sama kysymys tai syytös on myöhemmin esitetty muissakin vetoomuksissa, joista jotkin ovat satojen ja useat jopa tuhansien sijoittajien allekirjoittamia. Kun minut nimitettiin esittelijäksi, tutustuin rouva X:ään, ja hän kertoi minulle tarinansa. Hän myönsi, että ryhtyessään sijoitustoimintaan Lloyd sissa haluan selittää muille kuin englanninkielisille kuulijoille, että sijoittajalla tarkoitetaan tässä passiivista ulkopuolista sijoittajaa, jonka sijoituksia Lloyd sin hyväksymät asiamiehet hoitavat hän ymmärsi asettautuneensa rajattomaan vastuuseen. Hän kuitenkin kertoi minulle

KESKIVIIKKO 15. MARRASKUUTA 2006

KESKIVIIKKO 15. MARRASKUUTA 2006 3-001 KESKIVIIKKO 15. MARRASKUUTA 2006 3-002 3-003 Puhetta johti puhemies BORRELL FONTELLES 3-004 (Istunto avattiin klo 9.05.) 3-005 Istunnon avaaminen Kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat):

Lisätiedot

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 1 TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 Puhetta johti varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja 3. Keskustelu ihmisoikeuksien

Lisätiedot

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 10. MAALISKUUTA 2004

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 10. MAALISKUUTA 2004 3-001 ISTUNTO KESKIVIIKKONA 10. MAALISKUUTA 2004 3-002 (Istunto avattiin klo 9.00.) 3-003 Puhetta johti puhemies COX Eurooppa-neuvoston valmistelu (Bryssel, 25. ja 26. maaliskuuta 2004) HVK:n seuranta

Lisätiedot

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-001 ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-002 (Istunto avattiin klo 9.00.) Puhetta johti puhemies COX 3-003 Alavanos (GUE/NGL). (EL) Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-,

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 28. SYYSKUUTA 2005

KESKIVIIKKO 28. SYYSKUUTA 2005 3-001 KESKIVIIKKO 28. SYYSKUUTA 2005 3-002 3-003 Puhetta johti puhemies BORRELL FONTELLES Istunnon avaaminen unionin uskottavuuden kannalta on tärkeää pitää kiinni nykyisistä sitoumuksistamme. Puheenjohtajavaltiona

Lisätiedot

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-001 ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-002 Puhetta johti varapuhemies SCHMID 2-009 Puhemies. Hyvä jäsen Turmes, voisitteko selventää kantaanne? (Istunto avattiin klo 9.02.) 2-003 Päätös kiireellisestä

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 25. TOUKOKUUTA 2005

KESKIVIIKKO 25. TOUKOKUUTA 2005 3-001 KESKIVIIKKO 25. TOUKOKUUTA 2005 3-002 Puhetta johti puhemies BORRELL FONTELLES huolestumistani näistä tapahtumista ja tuomitsemasta niitä, kuten komissio ja neuvosto ovat jo tehneet. (Istunto avattiin

Lisätiedot

ISTUNTO TIISTAINA 23. SYYSKUUTA 2003

ISTUNTO TIISTAINA 23. SYYSKUUTA 2003 2-001 ISTUNTO TIISTAINA 23. SYYSKUUTA 2003 2-002 Puhetta johti varapuhemies VIDAL-QUADRAS ROCA (Istunto avattiin klo 9.05.) 2-003 EKP:n puheenjohtajan nimittäminen 2-004 Puhemies. Esityslistalla on seuraavana

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008

KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008 1 KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008 Puhetta johti varapuhemies Marek SIWIEC 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutokset Lääkkeiden väärentäminen (keskustelu)

Lisätiedot

MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008

MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008 19-05-2008 1 MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008 Puhetta johti puhemies Hans-Gert PÖTTERING (Istunto avattiin klo 17.05.) 1. Istuntokauden uudelleen avaaminen Puhemies. (DE) Julistan torstaina 8. toukokuuta

Lisätiedot

TIISTAI 12. JOULUKUUTA 2006

TIISTAI 12. JOULUKUUTA 2006 2-001 TIISTAI 12. JOULUKUUTA 2006 2-002 Puhetta johti varapuhemies OUZKÝ osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (KOM(2005)0122 - C6-0096/2005-2005/0040(COD)) 2-003 2-004 (Istunto avattiin

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009

KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009 1 KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009 Puhetta johti puhemies Hans-Gert PÖTTERING 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Puhemiehen julkilausumat Puhemies. (DE) Hyvät parlamentin jäsenet, haluan

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 4. HELMIKUUTA 2009

KESKIVIIKKO 4. HELMIKUUTA 2009 1 KESKIVIIKKO 4. HELMIKUUTA 2009 Puhetta johti puhemies Hans-Gert PÖTTERING 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 25. LOKAKUUTA 2006

KESKIVIIKKO 25. LOKAKUUTA 2006 3-001 KESKIVIIKKO 25. LOKAKUUTA 2006 3-002 3-003 Puhetta johti puhemies BORRELL FONTELLES Istunnon avaaminen saattamalla terroristit oikeuden eteen ja vastaamalla terrori-iskuihin asianmukaisesti mahdollisimman

Lisätiedot

MAANANTAI 5. SYYSKUUTA 2005

MAANANTAI 5. SYYSKUUTA 2005 1-001 MAANANTAI 5. SYYSKUUTA 2005 1-002 Puhetta johti puhemies BORRELL FONTELLES (Istunto avattiin klo 17.05.) 1-003 Istunnon avaaminen 1-004 Puhemies. Julistan Euroopan parlamentin 7. heinäkuuta 2005

Lisätiedot

LIITE KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE. Kysymyksen nro 13 esittäjä Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03)

LIITE KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE. Kysymyksen nro 13 esittäjä Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03) LIITE KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE Kysymyksen nro 13 esittäjä Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03) Aihe: Junaonnettomuus Chinchillassa Espanjassa Albaceten provinssissa (Castilla-La Mancha) sijaitsevassa

Lisätiedot

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03)

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET Aihe: Luottamus YUTP:aa kohtaan Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

TORSTAI 13. JOULUKUUTA 2007

TORSTAI 13. JOULUKUUTA 2007 1 TORSTAI 13. JOULUKUUTA 2007 Puhetta johti varapuhemies Luigi COCILOVO 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00) Richard Corbett (PSE).- (EN) Arvoisa puhemies, käytän työjärjestyshuomautuksen

Lisätiedot

LIITE (Kirjalliset vastaukset)

LIITE (Kirjalliset vastaukset) LIITE (Kirjalliset vastaukset) KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE (Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio vastaa yksin näistä vastauksista.) Kysymyksen nro 10 esittäjä Jacky Henin (H-0093/07) Työterveys ja

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA

VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1-1.5 Kohtien numerot 2. LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTUKSEN SÄÄNTELY EU:N TASOLLA

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009

KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009 18-02-2009 1 KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009 PUHETTA JOHTI puhemies Hans-Gert PÖTTERING (Istunto avattiin klo 15.00.) 1. Istuntokauden uudelleen avaaminen Puhemies. (DE) Julistan torstaina 5. helmikuuta

Lisätiedot

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro Uusi alku Euroopalle: Työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelma Poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle Avauspuheenvuoro Euroopan parlamentin täysistunnossa

Lisätiedot

TORSTAI 10. HEINÄKUUTA 2008

TORSTAI 10. HEINÄKUUTA 2008 10-07-2008 1 TORSTAI 10. HEINÄKUUTA 2008 PUHETTA JOHTI varapuhemies Martine ROURE 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00) Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE). (FR) Arvoisa puhemies, haluaisin tarkistaa

Lisätiedot

Unionin tila 2015: Rehellisyyden, yhtenäisyyden ja solidaarisuuden aika

Unionin tila 2015: Rehellisyyden, yhtenäisyyden ja solidaarisuuden aika Euroopan komissio - Puhe - [Muutosvarauksin] Unionin tila 2015: Rehellisyyden, yhtenäisyyden ja solidaarisuuden aika Strasbourgin 9. syyskuutata 2015 Jean-Claude JUNCKER Euroopan komission puheenjohtaja

Lisätiedot

,!7IJ2I9-edffcj! XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio

,!7IJ2I9-edffcj! XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio ISSN 1606-2973 8 6 1 KD-AC-02-001-FI-C 2001 XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus Euroopan komissio XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2001 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin

Lisätiedot

Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002

Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta 2002 -teoksen kanssa) Bryssel Luxemburg, 2003 Europe Direct -palvelu auttaa

Lisätiedot

Kuka valvoo. oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta

Kuka valvoo. oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta Kuka valvoo oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta Paulina Tallroth Kuka valvoo oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu

Lisätiedot

Eurooppa. Tietolehti nuorille

Eurooppa. Tietolehti nuorille Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa europa.eu/teachers-corner/index_fi.htm bookshop.europa.eu Euroopan

Lisätiedot

,!7IJ2I9-eaiejd! XXX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio

,!7IJ2I9-eaiejd! XXX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio ISSN 1606-2973 1 6 8 KD-36-01-071-FI-C 2000 XXX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus Euroopan komissio XXX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2000 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot