ISTUNTO TORSTAINA 25. SYYSKUUTA 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISTUNTO TORSTAINA 25. SYYSKUUTA 2003"

Transkriptio

1 4-001 ISTUNTO TORSTAINA 25. SYYSKUUTA (Istunto avattiin klo 10.05) Puhetta johti varapuhemies IMBENI Tervetulotoivotukset Puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, haluan ennen työskentelymme aloittamista toivottaa tervetulleeksi entisen Euroopan oikeusasiamiehen Jacob Södermanin, joka seuraa tämänpäiväistä istuntoamme viralliselta lehteriltä. (Suosionosoituksia) Euroopan unionin perusoikeuskirjan laatineen valmistelukunnan toimintaan, ja hänen ehdotuksestaan perusoikeuskirjaan sisällytettiin oikeus hyvään hallintoon. Hän toimi tarkkailijana myös Euroopan tulevaisuutta käsitelleessä valmistelukunnassa onnistuen varmistamaan, että Euroopan oikeusasiamies mainitaan asianmukaisesti perustuslakiluonnoksessa, että luonnokseen sisältyy oikeusperusta hyvää hallintotapaa koskevaa lainsäädäntöä varten ja että luonnoksessa kerrotaan kansalaisille heidän oikeudestaan hakea muutosta kansallisten tuomioistuinten päätöksiin. Lisäksi hän antoi minulle arvokkaita neuvoja ja tukea perustettaessa oikeusasiamiehen tointa Kreikkaan. Pyrin täyttämään hänen saavutuksiinsa perustuvat odotukset ja jatkamaan hänen työtään pitämällä yllä ja kehittämällä edelleen toimielimen valmiutta palvella kaikkia unionin kansalaisia mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti. Haluan samalla kiittää häntä hänen monivuotisessa oikeusasiamiehen toimessaan osoittamastaan sitoutumisesta, luotettavuudesta ja ammattimaisuudesta. Olen varma, että uusi oikeusasiamies Nikiforos Diamandouros, jonka haluan myös sydämellisesti toivottaa tervetulleeksi, seuraa hänen esimerkkiään Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus Puhemies. Esityslistalla on seuraavana Stocktonin laatima vetoomusvaliokunnan mietintö (A5-0229/2003) Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2002 (C5-0271/ /2068(INI)). Annan puheenvuoron Euroopan oikeusasiamiehelle Diamandourosille Diamandouros, oikeusasiamies. (EN) Arvoisa puhemies, kiitän teitä tilaisuudesta puhua Euroopan parlamentille ensimmäistä kertaa Euroopan oikeusasiamiehenä ja esitellä oikeusasiamiehen vuosikertomuksen Kertomus koskee ensimmäisen Euroopan oikeusasiamiehen Jacob Södermanin viimeistä virkavuotta. Vuoden 2003 maaliskuussa eläkkeelle siirtynyt Söderman on läsnä tänään. Euroopan unionin kansalaisten puolesta haluan osoittaa hänelle kunnioitustani hänen monista saavutuksistaan. Ensimmäisinä Södermanin saavutuksista on mainittava Euroopan oikeusasiamiehen tehokkaan ja tunnetun toimielimen perustaminen sekä avoimuuden, vastuullisuuden ja hyvän hallintotavan edistäminen. Muihin merkittäviin saavutuksiin kuuluvat parlamentin vuonna 2001 antamassa päätöslauselmassa hyväksytty hyvän hallintotavan säännöstö, komission viime vuonna hyväksymä menettelysäännöstö, jota sovelletaan kanteluihin EY:n perustamissopimuksen 226 artiklassa tarkoitetussa rikkomismenettelyssä, sekä toimielinten ja virastojen palvelukseenottamisessa noudatettujen ikärajojen poistaminen. Söderman osallistui tarkkailijana Vuotta 2002 koskevassa vuosikertomuksessa todetaan edistyminen kantelujen käsittelyssä, hyvän hallintotavan edistämisessä ja toimielimen kansalaisille tunnetuksi tekemisessä. Kanteluja tehtiin vuonna 2002 kaikkiaan Euroopan oikeusasiamiehelle osoitettujen kantelujen kokonaismäärä nousi näin ensimmäistä kertaa yli 2 000:n. Internet-sivuston kautta ja sähköpostilla tehtyjen kantelujen osuus kasvoi edelleen. Tällä tavoin tehtiin jotakuinkin puolet vuonna 2002 vastaanotetuista kanteluista. Lisäksi saatiin yli sähköistä tiedustelua, joihin vastattiin. Oikeusasiamies aloitti vuonna 2002 ennätysmäärän tutkimuksia niitä oli 8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2001, ja niihin sisältyi kaksi oma-aloitteista tutkimusta. Oikeusasiamies myös suoritti tutkimukset entistä tehokkaammin. Voin tyytyväisenä todeta, että vuoden lopussa kaikki tutkimukset neljää lukuun ottamatta oli saatettu päätökseen yhden vuoden tavoiteajassa. Olen sitoutunut jatkamaan ja laajentamaan palveluamme kansalaisille hyödyntämällä nykyisiä voimavaroja mahdollisimman tehokkaasti ja pyrkimällä tarvittaessa löytämään realistisia lisävoimavaroja. Oikeusasiamiehen on tehtävä yhteistyötä muiden elinten kanssa voidakseen reagoida kanteluihin nopeasti, yksityiskohtaisesti ja oikein. Vuoden 2002 toimintakertomukseen sisältyy lukuisia esimerkkejä, joissa toimielimet ja virastot ratkaisivat ongelman ripeästi kantelun teon jälkeen tai reagoivat myönteisesti oikeusasiamiehen ehdotuksiin ja suosituksiin. Oikeusasiamies pyrki vuonna 2002 kaikin tavoin lisäämään kansalaisten tietämystä kanteluoikeudesta oikeudesta kannella tehokkaasti. Olemme laatineet 11 kielellä julkaistun "Kansalaisen oppaan" sekä julkaisseet lehdistötiedotteita keskimäärin kymmenen päivän välein, ja Euroopan oikeusasiamiehen työtä on esitelty jäsenvaltioissa järjestetyissä monissa seminaareissa ja kokouksissa. Entisenä kansallisena oikeusasiamiehenä voin vakuuttaa, että Euroopan oikeusasiamies kuuluu varmasti maailman

2 6 25/09/2003 parhaiten tunnettuihin oikeusasiamiehen toimiin ja on todennäköisesti niistä parhaiten tunnettu. Esimerkiksi yli Internet-sivulla on nykyisin toimiva linkki Euroopan oikeusasiamiehen sivustolle. Lisäksi Euroopan oikeusasiamies valmisteli vuonna 2002 aktiivisesti unionin tulevaa laajentumista ja lähestyi ensimmäisten EU:n toimielinten joukossa kansalaisia ehdokasmaiden kielillä sekä kirjallisesti että sähköisesti. Valmistelemme parhaillaan entistä tiiviimmin siirtymistä vaiheeseen, jossa pystymme käsittelemään kitkattomasti kantelut 25 jäsenvaltiosta. Valmisteluihin kuuluu juridisen henkilöstön palvelukseenotto uusista jäsenvaltioista ja tehokkaamman tietokannan käyttöönotto kantelujen hallinnoinnin helpottamiseksi. Oikeusasiamiehen virka on olemassa kaikissa unioniin ensi vuonna liittyvissä valtioissa. Ne on nyt täysin integroitu Euroopan oikeusasiamiehen ja jäsenvaltioiden oikeusasiamiesten tai vastaavien elinten yhteistyöverkostoon. Verkostoyhteistyötä on tehostettu kaikkien, niin vanhojen kuin uusienkin jäsenten kesken. Verkoston online-resursseihin kuuluvat nyt muun muassa säännöllinen päivittäinen oikeusasiamiehen uutistiedote verkoston jäsenille ja vilkas Internetkeskusteluforuumi tietojen ja ajatusten vaihtoa varten. Näkemykseni mukaan Euroopan oikeusasiamiehen toimielimen pääasiallisena tarkoituksena on lujittaa demokratian toteutumista unionissa edistämällä lainkuuliaisuutta, hyvää hallintotapaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista nykyisissä ja tulevissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Tehtyihin kanteluihin reagoinnin ohella oikeusasiamiehen olisi toimittava entistä aktiivisemmin demokratian arvojen edistämiseksi sekä kansalaisten vaikutus- ja valinnanmahdollisuuksien lisäämiseksi. Aikomuksenani on tähänastisten saavutusten pohjalta ja uusien tekniikoiden mahdollisuuksia täysimääräisesti hyödyntäen tehdä tiivistä yhteistyötä kansallisten ja alueellisten oikeusasiamiesten verkoston kanssa. Näin voidaan lisätä muihin kuin oikeuskeinoihin perustuvan muutoksenhaun merkitystä, vahvistaa oikeusasiamiehen toimielinrakennetta ja kattaa kaikkien niin vanhojen kuin uusienkin Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaiset, joille kerrotaan heille unionin lainsäädännön mukaan kuuluvista oikeuksista ja siitä, kuinka näitä oikeuksia käytetään ja puolustetaan. Euroopan parlamentin eilen hyväksymä päätöslauselma, joka sisältyy Gil-Roblesin ja Tsatsosin mietintöön, auttaa suuresti näissä toimissa, ja olen siitä hyvin kiitollinen. Se, että perustuslakiin sisällytettäisiin viittaus muihin kuin oikeuskeinoihin perustuvaan muutoksenhakuun, olisi todellinen ja näkyvä saavutus kansalaisille, jotka näyttävät jäävän liian usein syrjään Euroopan yhdentymisestä. Lupaan pyrkiä ponnekkaasti tähän päämäärään. Haluan kiittää Stocktonia erinomaisesta mietinnöstä ja siihen sisältyvistä rakentavista ehdotuksista. Haluan kiittää myös vetoomusvaliokunnan puheenjohtajaa Gemelliä rohkaisusta ja tuesta, jota Euroopan oikeusasiamies on työssään valiokunnalta saanut ja saanee vastakin. Olen tähän toimeen astuttuani havainnut lukuisten unionin toimielinten ja virastojen olevan halukkaita toimimaan yhteistyössä oikeusasiamiehen kanssa. Erityisesti haluan mainita Euroopan parlamentin puhemiehen Coxin ja asiasta vastaavan komission jäsenen de Palacion myönteisen asenteen. Odotan innokkaasti tulevaa yhteistyötä kaikkien toimielinten ja virastojen kanssa. Sen avulla voimme parantaa Euroopan unionin hallinnon laatua ja saavuttaa unionin kansalaiset. Haluan lopuksi kiittää kaikkia tämän korkea-arvoisen parlamentin jäseniä heidän osoittamastaan luottamuksesta ja tarjota heille täyden apuni siinä usein tunnustusta vaille jäävässä työssä, jota he tekevät auttaessaan pulaan joutuneita kansalaisia Stockton (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, "pankaapas paremmaksi," kuten meillä Englannissa on tapana sanoa. Euroopan oikeusasiamies esitteli mietintöni yhtä yksityiskohtaisesti kuin olisin itsekin tehnyt. Haluaisin kuitenkin lisätä vielä muutaman seikan. On suuri ilo nähdä entinen Euroopan oikeusasiamies Söderman virallisella lehterillä. Hän oli erittäin suureksi avuksi mietintöni valmistelussa, kuten hänen seuraajansakin. Jotkut esittämistäni suosituksista, jotka seuraavat mietinnön lopussa olevaa alaotsikkoa "Kuinka asiassa edetään?", ovat heidän viisautensa ja kenties myös omien aivoitusteni tulosta. Edellisen oikeusasiamiehen merkittävien saavutusten ansiosta hänen tehtävänsä on vakaasti juurtunut hallintokulttuuriin ja hallinnon rakenteisiin. Olen erittäin tyytyväinen kuullessani, että niin vetoomusvaliokunnan kuin muidenkin tahojen toistuvien pyyntöjen jälkeen komissio harkitsee nyt hyvin vakavasti hyvän hallintotavan säännöstön allekirjoittamista. Oikeusasiamies Diamandouros kertoi minulle aiemmin, että asia etenee nyt entistä vauhdikkaammin ja että tuloksia saataneen vuoteen 2005 mennessä. Hän on epäilemättä antanut piiskan viuhua komission selän takana varsin ankarasti. Haluaisin painottaa vielä muutamaa seikkaa. Euroopan oikeusasiamiehen tutkiva tehtävä parlamentin ohessa on erittäin tärkeä. Niiden asioiden lisäksi, jotka otetaan usein käsittelyyn kantelun tai eräissä tapauksissa vetoomusvaliokunnan vastaanottaman vetoomuksen johdosta, olisi tarkasteltava myös yleisiä kysymyksiä. Näkisin mielelläni Euroopan oikeusasiamiehen toimivaltuuksia laajennettavan ja yhteistyön lisääntyvän sekä vetoomusvaliokunnan että muiden Euroopan parlamentin tahojen kanssa.

3 25/09/ On niin ikään rohkaisevaa, että Euroopan oikeusasiamies on pannut alulle kansallisten ja alueellisten oikeusasiamiesten perustamisen ja jatkaa siihen liittyvää työskentelyä. Jos muistan oikein, Euroopan oikeusasiamies järjestää lähivuosina kokouksen, jossa on tarkoitus ottaa käyttöön yhtenäinen toimintatapa, jonka ansiosta Euroopan unionin kansalaiset pystyvät lähestymään oikeusasiamiehiä jotakuinkin yhdenmukaisesti riippumatta siitä, toimivatko nämä alueellisesti, kansallisesti vai Euroopan laajuisesti. Saanen pyytää häntä kutsumaan kokoukseen ainakin yhden vetoomusvaliokunnan jäsenen jatkuvuuden ja saumattoman lähestymistavan varmistamiseksi. Tiedämme kaikki, kuinka helposti yksittäisille kansalaisille tärkeät asiat hukkuvat ministeriöiden, komissioiden tai pääosastojen välisiin rakoihin. Tämän parlamentin on yhdessä oikeusasiamiehen kanssa varmistettava ennen kaikkea se, että nämä raot jäävät mahdollisimman pieniksi ja että niihin hukkuvia asioita on vähän. Oikeusasiamiehellä on ollut merkitystä myös kehitettäessä suhteita uusien jäsenvaltioiden kansalaisiin. Saatamme unohtaa, kuinka hyvin me kansalaisina olemme perehtyneet lukuisiin toimielimiin ja miten hyvin tunnemme monet toimintaperiaatteet. Oikeusasiamiehen esittämät luvut osoittavat, että Euroopan unionin kansalaiset ovat nyt hyvin perillä toimielimistä. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole uusissa jäsenvaltioissa. Siksi meidän olisi kukaties keskitettävä voimavaramme ja toimintamme heidän tietojensa ja tietämyksensä saattamiseen muiden Euroopan unionin kansalaisten tasolle. Haluan vielä kerran kiittää Jacob Södermania. Hän on aina käyttäytynyt ystävällisesti ja useaan kertaan osoittanut sekä suurta perehtyneisyyttä alaansa että jossain määrin poikkeavaa huumorintajua käsitellessään saatuja tuloksia. Suosittelen parlamentille mietinnön hyväksymistä ja kiitän nykyistä Euroopan oikeusasiamiestä hänen suopeista sanoistaan. (Suosionosoituksia) Puhemies. Arvoisa entinen oikeusasiamies Söderman, huumorintajuanne koskeva huomautus on erityisen arvostettava kohteliaisuus, varsinkin kun sen lausuja on englantilainen De Palacio, komissio. (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa oikeusasiamies Diamandouros, arvoisa entinen oikeusasiamies Söderman, hyvät parlamentin jäsenet, tämä vuosikertomusta koskeva keskustelu käydään otollisella hetkellä, koska kertomuksen on laatinut ja esitellyt edellinen oikeusasiamies, jonka tehtävät oikeusasiamies Diamandouros otti hoitaakseen vuoden 2003 huhtikuussa. Komissiolla oli huhtikuun alussa tilaisuus tavata uusi oikeusasiamies ja onnitella häntä hänen valintansa johdosta. Toivoimme hänen osakseen myös parasta mahdollista yhteistyötä ja yhteistoimintaa ja toivotimme hänelle kaikkea menestystä tehtävässä muun muassa siksi, että hänen edeltäjänsä jäljiltä rima on korkealla. Kun rima on korkealla, ei parane säästellä voimiaan. Olen kuitenkin varma, että oikeusasiamies Diamandourosin tulokset ovat erittäin hyvät. Komissiolla oli aihetta onnitella Södermania myös käsiteltäessä Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomusta vuodelta Tuolloin syynä oli hänen uraauurtava toimintansa eurooppalaisen sovittelumenettelyn perustamisessa. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että jatkamme oikeusasiamies Diamandourosin kanssa samaan suuntaan yhtä taidokkaasti, aloitteellisesti ja tarmokkaasti. Esittelijän tavoin komissio voi ainoastaan panna tyytyväisenä merkille Euroopan oikeusasiamiehen perustaman kansallisten ja alueellisten oikeusasiamiesten verkoston, kantelujen käsittelynopeuden huomattavan parantumisen, oikeusasiamiehen panoksen Euroopan tulevaisuutta käsitelleen valmistelukunnan työskentelyyn ja aktiiviset laajentumisvalmistelut. Valitusmenettelyjen hallinnoinnin osalta komissio kiittää parlamentin päätöstä, jonka ansiosta eurooppalaiset viranomaiset ovat aloittaneet monin paikoin asianmukaiset toimet ratkaisujen löytämiseksi heti ongelmien tultua ilmi, ja toisaalta moniin muihin ongelmiin on saatu yhteisesti hyväksyttäviä ratkaisuja. Olemme täällä ajamassa kansalaisten etuja. Tästä syystä komissio on aina kaikin tavoin pyrkinyt toimimaan yhteistyössä oikeusasiamiehen kanssa yksittäisten kantelujen käsittelemiseksi jouhevasti. Silti mielipideeroja aika ajoin esiintyy. Se on kuitenkin ymmärrettävää, ja keskustelu niistä on aina ollut rehellistä ja rakentavaa. Esittelijä Stockton, jota haluan kiittää erittäin myönteisestä työpanoksesta, viittasi nimenomaisesti hyvän hallintotavan säännöstöön. Komissio selvittää asiaa, mutta aikataulut on laadittava harkiten. Komission säännöstö tuli voimaan marraskuussa Pohjimmiltaan se vastaa pääosin sitä, mistä keskusteltiin ja puhuttiin aikoinaan oikeusasiamies Södermanin kanssa ja minkä parlamentti hyväksyi. Ensimmäinen seuranta-asiakirja on laadittu. Tässä ajassa ei kuitenkaan voida saada täydellistä kokonaiskuvaa siitä, kuinka nykyinen asetus toimii, eikä näin ollen myöskään siitä, kuinka sitä voitaisiin parantaa. Otan esiin toisenkin seikan. Toinen seuranta-asiakirja on valmisteilla. Vaikka kyseinen kertomus kattaakin kaikki toimielimet ja sen avulla on tarkoitus määritellä yhteinen päämäärä niitä varten, on pidettävä mielessä, etteivät hallitustenvälisen konferenssin tulokset ole vielä selvillä. Jos hallitustenvälinen konferenssi hyväksyy perustuslain asiaa koskevat säännökset, meillä saattaa olla oikeusperusta sellaisen hankkeen käynnistämiseksi, jossa kehitetään kaikille toimielimille yhteinen säännöstö yhteispäätösmenettelyssä parlamentin osallistuessa siihen täysivaltaisesti. Haluan kuitenkin muistuttaa, että nykyisellään nämä asiat kuuluvat

4 8 25/09/2003 perustamissopimuksen 308 artiklan soveltamisalaan. Näin ollen nyt edellytetään vain pelkkää parlamentin kuulemista, ja parlamentin on oltava kannassaan yksimielinen. Tämän vuoksi on tärkeää, että odotamme hallitustenvälisen konferenssin lopullisia tuloksia ennen kuin asiasta tehdään peruuttamattomia päätöksiä. Rikkomismenettelyä koskevien asiakirjojen saannin osalta ei pidä unohtaa, että rikkomismenettely on olennainen osa komission välineistöä, jolla varmistetaan yhteisön lainsäädännön noudattaminen. Komission on aivan varmasti kyettävä suorittamaan omat tutkimuksensa ja olemaan yhteydessä jäsenvaltioihin täysin muista riippumattomasti. Jos sen halutaan käyttävän tätä valtaa, sille on annettava tarvittavat toimintavapaudet. Tällöin myös avoimuuden vaatimus on suhteutettava komission ja jäsenvaltioiden välisessä vuoropuhelussa edellytettävään luottamuksellisuuteen. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä on lisäksi luotu asiaa koskeva oikeudellinen kehys, joka on otettava huomioon. Päätettyjen rikkomusmenettelyjen suhteen komissio on kuitenkin tarkistanut käytäntöään, ja asiakirjat ovat nyt periaatteessa saatavilla asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukaisesti. Hyvät parlamentin jäsenet, haluan vielä kerran kiittää esittelijä Stocktonia ja rohkaista häntä kaikin tavoin. Voin taata, että komissio tukee vastaisuudessa uutta oikeusasiamiestä Diamandourosia yhtä lailla kuin hänen edeltäjäänsä. En katso voivani päättää puheenvuoroani antamatta tunnustusta silloin, kun se on aiheellista. Oikeusasiamies Diamandouros totesi hetki sitten, että Euroopan oikeusasiamiehen toimielimen pääasiallisena tarkoituksena on lujittaa demokratian toteutumista unionissa edistämällä lainkuuliaisuutta, hyvää hallintotapaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. Tämän perusteella meidän kaikkien tulee kiittää Jacob Södermania hänen toiminnastaan ja työstään kaikkina kuluneina vuosina, koska hän on oikeusasiamiehen toimen haltijana tehnyt työtä nimenomaan tämän tilanteen parantamiseksi, lainkuuliaisuuden, hyvän hallintotavan ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen vahvistamiseksi koko Euroopan unionin alueella samoin kuin uusissa ehdokasmaissa, joista niistäkin tulee ennen pitkää meidän unionimme jäseniä. (Suosionosoituksia) Gemelli (PPE-DE). (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, minäkin haluan esittää kiitokseni Jacob Södermanille siitä, että hän toimi Euroopan oikeusasiamiehenä viran perustamishetkellä rakentaen sen toimenkuvan pala palalta. Toivotan tervetulleeksi myös uuden oikeusasiamiehen, joka ottaa vastaan tämän arvokkaan perinnön. Kuten komission jäsen de Palacio aivan oikein totesi, rima on korkealla. Meidän on kuitenkin parannettava entisestään oikeusasiamiehen oikeudellista ja kulttuurista asemaa ja ennen kaikkea lisättävä oikeusasiamiehen yleistä tunnettuutta. Mainittakoon, että saimme todellakin näyttöä toimielimen hyvästä tunnettuudesta, kun aikoinaan uutta oikeusasiamiestä valittaessa Euroopan parlamentille tarjottiin useita ehdokkaita. Parlamentti valitsi oikeusasiamieheksi Diamandourosin, jolle annamme täyden tukemme oikeusasiamiehen roolin kehittämis- ja vakiinnuttamisprosessissa. Roolia on ilman muuta kehitettävä jäsenvaltioissa joista useissa oman maani tavoin ei vielä ole kansallista oikeusasiamiestä samoin kuin liittyvissä valtioissa. Lisäksi harkitsemme tuen antamista Euroopan oikeusasiamiehen ehdottamalle ja esittelijä Stocktonin mainitsemalle keskustelufoorumialoitteelle. Foorumin tulisi olla avoin kaikilla tasoilla paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla sekä tarjota hyvät mahdollisuudet viestintään ja mielipiteidenvaihtoon oikeusasiamiehen viran hoidosta. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että Euroopan oikeusasiamies on tehnyt toisenkin ehdotuksen, joka koskee muiden kuin oikeuskeinoihin perustuvien muutoksenhakukeinojen tehostamisen sisällyttämistä hänen vastuualaansa tarkoituksena ennen muuta lujittaa toimielinten ja kansalaisten välisiä suhteita. Totean nyt ja kohta uudelleen, sillä käytän tänään kaikkiaan kolme puheenvuoroa, että meidän on nimenomaan vahvistettava kansalaisten oikeuksia puolustavia ja vahvistavia elimiä. Uskon, että oikeusasiamies Diamandouros pystyy viemään tämän tehtävän päätökseen. Hän on osoittautunut erittäin avuliaaksi, ja hänen aiempi kokemuksensa kansallisena oikeusasiamiehenä on suureksi avuksi. Haluan siksi tuoda julki kiitoksemme ja tukemme hänelle hänen tulevassa työssään Thors (ELDR). (SV) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisat oikeusasiamiehet, haluan kiittää entistä oikeusasiamiestä Jacob Södermania paitsi hänen läsnäolostaan tänään ja hänen työstään myös siitä iloisesta mielialasta, joka seuraa häntä kaikkialle. Olen mielissäni siitä, että myös Stockton mainitsi tämän asian. Olemme saaneet perehtyä vuoden 2002 vuosikertomukseen. Hieno vuosikertomus perustuu vilpittömään, vakaaseen työhön. Yleissävy on kepeä, mikä vastaa myös tulevaisuudenkuvaamme. Saanen kuitenkin todeta pohjoismaisen suorasti, että Euroopan parlamentin, komission ja oikeusasiamiehen välisissä suhteissa on epäilemättä myös ongelmia. Yksi niistä on, ettei komissio ole reagoinut kaikkiin mietintöihin, joita olemme laatineet oikeusasiamiehen erityiskertomusten pohjalta. Tähän puutteeseen meidän tulisi puuttua. Toinen ongelma, joka on ratkaistava heti hallitustenvälisen konferenssin päätyttyä, on oikeusasiamiehen ohjesäännön muuttamista koskevan ehdotuksen eräänlainen jumiutuminen paikoilleen. Ehdotuksen käsittelyssä ei ole edetty, emmekä ole saaneet tarvittavia takeita siitä, että oikeusasiamiehellä on oikeus tutustua kaikkiin asiakirjoihin. Meidän on

5 25/09/ käytävä toimeen entistä uutterammin, kun hallitustenvälinen konferenssi on saatu päätökseen. Oikeusasiamies toki mainitaan perustuslakiluonnoksessa, mutta uskoakseni monet meistä olivat suunnitelleet oikeusasiamiehelle tätäkin vankempaa asemaa toimielimenä. On jossain määrin ironista, että käsittelemme tänään oikeusasiamiehen kertomusta. Onhan juuri hänen tehtävänsä torjua huonoa hallintoa. Samaan aikaan toisaalla parlamentti pursuaa huhuja hallinnollisista epäkohdista ja Eurostatista. Ne eivät tietenkään ole syy ottaa juridisesti kantaa Eurostatiin ja tähänastisiin tapahtumiin, mutta tulee ihmetelleeksi, ovatko Euroopan unionin eri valvontatahojen väliset hallinnolliset suhteet sellaiset, kuin niiden tulisi olla. Miten on mahdollista, ettei tilintarkastustuomioistuin ole havainnut Eurostatin virheitä? Miten on mahdollista, että Olafin tiedonannot komission pääsihteerille olivat niin salaisia, etteivät komission jäsenet saaneet niitä? Eurostat-skandaali herättää monia tiedonkulkuun liittyviä kysymyksiä. Olisi mielestäni aivan erinomaista, jos uusi oikeusasiamies voisi tutkia tarkastus- ja valvontaelinten väliset suhteet ja arvioida, täyttävätkö ne hyvän hallintotavan ja riittävän avoimuuden vaatimukset. Kunnioitan täysin oikeusasiamiehen riippumattomuutta mutta katson silti, että oikeusasiamiehen toimisto voisi pitää tämän mielessään tulevassa työssään. Haluan onnitella vastavalittua oikeusmiestämme hänen työstään. Tiedämme, että hän jo tähän mennessä parantanut hallintotapaamme Dhaene (Verts/ALE). (NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisat oikeusasiamiehet, hyvät kollegat, haluan aluksi onnitella kollegaani Stocktonia mietinnöstä, jota ryhmäni täysin tukee. Euroopan tulevaisuudesta ja tulevasta perustuslaista puhuttaessa tulee usein mieleen vertaus vaa'asta. Unionin on toisaalta oltava demokraattinen ja avoin, toisaalta tehokas ja toimintakykyinen. Meidän on täällä parlamentissa tarkkailtava vaa'ankielen asentoa ja varmistettava, ettei se heilahda niin, että avoimuuden painoarvo jää kevyemmäksi. Osoitan tervehdykseni ensimmäiselle Euroopan oikeusasiamiehelle Jacob Södermanille, jonka viimeistä kertomusta tänään käsittelemme, ja kiitän häntä vielä kerran ryhmäni puolesta monia vuosia jatkuneesta työstä. Hän korosti aina korostamasta päästyäänkin, että avoimuus ja avomielisyys ovat hyvän hallinnon varmistamisen ja petosten torjunnan halvimmat keinot. En antaudu keskusteluun Eurostatin kysymyksestä nyt, sillä se veisi meidät liian kauaksi asiasta. Edellä mainitsemani ohella oikeusasiamiehen vuosikertomuksista on käynyt ilmi, kuinka kansalaisten kantelut hallinnon epäkohdista ovat johtaneet kouriintuntuviin parannuksiin toimielinten toiminnassa. Useimmiten toimielimet ovat reagoineet myönteisesti oikeusasiamiehen huomioihin, ja kanteluihin on löydetty ratkaisu. Joissain tapauksissa kyseinen toimielin on kuitenkin ollut haluton muuttamaan kehnoja sääntöjään ja käytäntöjään. Tällöin oikeusasiamies on antanut parlamentille erityiskertomuksen. Kahden tällaisen asian käsittely on tällä haavaa kesken. Kaikille toimielimille tarvitaan yhteinen hyvän hallintotavan säännöstö. Parlamentti teki asiasta päätöksen Perryn mietinnön perusteella. En voi käsittää, miten asia voi olla niin hankala varsinkin komissiolle, jonka tulisi näyttää asiassa esimerkkiä. Miksi odotamme hallitustenvälisen konferenssin tuloksia, kun voimme ottaa ohjat käsiimme? Toinen mietintö, jonka kollegani Lambert esitteli, koskee tietosuojaa ja siihen vetoamista silloin, kun asioita, joiden tulisi oikeasti olla julkisia, julistetaan luottamuksellisiksi. Tässä törmätään kahteen perusoikeuteen: oikeuteen saada tietoa ja toisaalta oikeuteen varjella henkilötietoja. Haluaisin tiedustella tässä yhteydessä komissiolta, kuinka se aikoo ratkaista tämän asian ja toimielintemme väliset ongelmat Diamandouros, oikeusasiamies. (EN) Arvoisa puhemies, aion vastata hyvin lyhyesti. Haluan aluksi kiittää komission jäsentä, vetoomusvaliokunnan puheenjohtajaa ja parlamentin jäseniä heidän huomioistaan ja ennen kaikkea heidän sydämellisistä sanoistaan Jacob Södermanille ja sille toimistolle, jonka hän on perustanut ja jättää nyt seuraajilleen. Saanen nopeasti vastata Stocktonille, että Euroopan oikeusasiamies on aina osoittanut kutsunsa jäsenille ja on aina järjestänyt erinäisiä kokouksia kansallisten oikeusasiamiesten kanssa. Kokoonnuimme Ateenassa huhtikuussa 2003 ja tapaamme kansalliset oikeusasiamiehet uudelleen Haagissa vuonna Säännöllisiä kokouksia järjestetään siis kahden vuoden välein. Vetoomusvaliokunnan puheenjohtaja Gemelli oli kutsuttu Ateenan-kokoukseen, johon hän osallistuikin pitäen erittäin arvokkaan puheenvuoron. Tätä mallia on tarkoitus noudattaa myös vastaisuudessa. Olen samaa mieltä myös siitä, että yksittäisten ihmisten on tärkeää tuntea, että joku taistelee heidän puolestaan. Aiomme tehdä niin vastakin, aivan entiseen tapaan. Haluan kiittää komission jäsentä hänen esittämistään huomioista ja ystävällisistä sanoista. Olen virassani oikeusasiamiehenä erittäin halukas toimimaan tiiviissä yhteistyössä komission kanssa edistääksemme "eurooppalaiseksi hallinnointilaiksi" kutsumani ehdotuksen mahdollista hyväksymistä. Ymmärrän, että tämän on tapahduttava hyvissä ajoin, jotta lopputulos on soveltamiskelpoinen ja voidaan omaksua parhaiksi käytännöiksi. Kehottaisinkin komissiota toimimaan asiassa mahdollisimman ripeästi. Hallitustenvälinen konferenssi on ilman muuta tärkeä; voimme käydä valmistelemaan monia asioita konferenssia varten, niin että saamme tehtävän myös päätökseen toivotulla tavalla. Näin saataisiin valmiiksi myös yhtenäisen hallintolain koko laadintaprosessi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

6 10 25/09/2003 Kiitän puheenjohtaja Gemelliä uudelleen hänen huomioistaan, joista mieleeni jäi erityisesti tarve yhteistyöhön kaikilla tasoilla. Nimenomaisena tarkoituksenani on työskennellä ihmisten kanssa alueellisella ja paikallisella tasolla. Olen jo vieraillut puheenjohtaja Gemellin kotimaassa sekä tavannut Saksan liittotasavallan alkuperäisen oikeusasiamiehen ja vetoomusvaliokunnan. Viime viikolla vierailin Espanjassa. Olen siis tähän mennessä käynyt kolmessa niistä kuudesta maasta, joissa alueellisia ja paikallisia oikeusasiamiehiä on paljon, ja aikomukseni on jatkaa käyntejä. Olen erittäin tyytyväinen myös puheenjohtaja Gemellin vahvaan tukeen ajatukselle, että hallitustenvälisessä konferenssissa saatetaan katsoa aiheelliseksi sisällyttää muihin kuin oikeuskeinoihin perustuva muutoksenhaku nimenomaisesti perustuslakiluonnoksen III osaan niiden oikeuskeinojen täydennykseksi, jotka tunnustetaan luonnollisesti jo nykyisellään kyseisessä asiakirjassa. Jäsen Thorsin esille ottamasta erittäin tärkeästä seikasta haluaisin myös todeta samalla kun kiitän häntä uudelleen hänen esittämistään huomioista että olen hänen kanssaan samaa mieltä, että on olemassa oikeudellinen tyhjiö, joka on tutkittava. Toivon voivani toimia yhteistyössä erityisesti vetoomusvaliokunnan kanssa tämän seikan muuttamiseksi. Ohjesääntöä on tarkasteltava uudelleen hallitustenvälisen konferenssin päätyttyä, ja vakuutan, että näin myös tehdään. Pyrin jatkuvasti etsimään aloja, joilla oikeusasiamies voi tehdä aloitteita kansalaisten oikeuksien puolustamiseksi. Haluan omaksua järkevän lähestymistavan, enkä tahdo missään nimessä kilpailla parlamentin kanssa asioissa, jotka kuuluvat sen poliittiseen toimivaltaan ja jotka tulee jättää parlamentin päätettäviksi. Tästä huolimatta olen erittäin halukas yhteistyöhön parlamentin kanssa sellaisten aloitteiden tekemiseksi, joilla vahvistetaan kansalaisten oikeuksia kaikkialla unionissa. Kiitos paljon kaikista ehdotuksista. (Suosionosoituksia) Puhemies. Kiitos, oikeusasiamies Diamandouros. Keskustelu on päättynyt. Äänestys toimitetaan tänään klo Vetoomusvaliokunnan käsittelyt Puhemies. Esityslistalla on seuraavana González Álvarezin laatima vetoomusvaliokunnan mietintö (A5-0239/2003) Euroopan parlamentin päätöslauselma vetoomusvaliokunnan käsittelyistä Euroopan parlamentin istuntokaudella (2003/2069(INI)) Gemelli (PPE-DE), vetoomusvaliokunnan puheenjohtaja. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan aluksi kiittää mietinnön esittelijää González Álvarezia hänen panoksestaan vetoomusvaliokunnassa ja siitä suuresta ymmärryksestä, jota hän osoitti kaikkia jäseniä ja minua kohtaan vetoomusvaliokunnassa työskennellessään. Hän on sittemmin päättänyt vastaanottaa viran Asturian aluehallituksen ministerinä. Onnittelemme häntä nimityksestä ja toivotamme kaikkea menestystä työssä, jonka hän ilman muuta hoitaa hänelle tavanomaisella herkkyydellään. Haluan esittää kiitokseni myös komission jäsenelle de Palaciolle ja koko komissiolle siitä, että Euroopan komission virkamiesten ja vetoomusvaliokunnan jäsenten väliset suhteet ovat vähitellen normalisoituneet ja säännöllistyneet, koska vetoomusvaliokunnan jäsenet osallistuvat yhä useammin komission ongelmien käsittelyyn ja koska yleisön esiin ottamia ongelmia käsittelevät virkamiehet ovat lakanneet käyttämästä virkavaltaista kieltä. Tämä on osoitus vetoomusjärjestelmän kehittymisestä ja kansalaisten lisääntyneestä tietämyksestä siitä, miten tätä järjestelmää on lähestyttävä, jotta heidän ongelmansa huomataan. Toisin sanoen tietoisuus Euroopan unionin kansalaisuudesta ja eurooppalaisesta ulottuvuudesta kasvaa ja saavuttaa vähitellen kansalaisetkin. González Álvarezin esittämistä tilastoista ja tiedoista näkyy, että vetoomusten ja niiden allekirjoittajien määrä on kasvanut huomattavasti. Vetoomusten ja allekirjoittajien määrän lisääntyminen osoittaa, että tämä parlamentti ja Euroopan unionin toimielimet tarjoavat kansalaisille entistä paremmat takuut siitä, että heidän ongelmiinsa puututaan. Kansalainen tuntee itsensä kääpiöksi toimielinten ja maailmanlaajuistumisen jättiläismäisten mittasuhteiden rinnalla. Katson, että meidän on todellakin tehtävä vetoomusoikeudesta osa todellisuutta ja hyödynnettävä asianmukaisesti oikeusasiamiehen virkaa ja muitakin keinoja, joilla osaltaan lujitetaan kansalaisten asemaa nykyisten ja tulevien suurten hankkeiden valtavirrassa. Kävimme niin ikään virkamatkalla Italiassa, neuvoston nykyisessä puheenjohtajavaltiossa, jota kehotimme vahvistamaan tätä toimielintä erityisesti osana puheenjohtajakauden yleistä ohjelmaa. Tapasimme ministeri Buttiglionen, valtiosihteerit Caldoron ja Nucaran ja edustajainhuoneen varapuhemiehen Fiorin mutta ennen kaikkea myös neljän sellaisen elimen puheenjohtajat, jotka jossain määrin hoitavat kansallisen oikeusasiamiehen tehtävää. He olivat yksityisyyden suojasta vastaava Rasi, energia-asioista vastaava Ranci, kilpailuasioista vastaava Tesauro sekä viestintäasioista vastaava Cheli. Pyysimme heitä keskittymään omilla vastuualoillaan kansalaisten asemaan yritysten ja hallintoelinten välisten konfliktien sijaan. Tällaisissa

7 25/09/ tehtävissä huomio nimittäin varsin usein kohdistuu liiaksi auktoriteettien välisten konfliktien ratkaisemiseen. Ratkaistavanamme on kuitenkin auktoriteettien välisiä konflikteja huomattavasti suurempi ongelma: meidän on varmistettava, että nämä hallintoelimet edustavat aidosti kansalaisia. Siksi on hellittämättä varmistettava, että hallintoelimet noudattavat kansalaisten niille antamia valtuuksia. Tämä on mahdollista vain, jos onnistumme vahvistamaan kansalaisten suojelemiseksi perustettujen elinten asemaa. Haluaisin vielä lyhyesti lisätä, että meidän on vetoomusvaliokuntana luotava parlamentin kanssa yhtenäinen järjestelmä muiden valiokuntien kuulemiseksi. Tämä onnistunee parlamentin sisäisten sääntöjen avulla. Toimivaltakiistoja ei saisi syntyä missään vaiheessa, vaan meidän on työskenneltävä ja toimittava yhdessä. Valiokunta-aloitteisista mietinnöistä haluaisin todeta lyhyesti, että meidän tulisi kenties muuttaa myös niitä koskevia työjärjestyksen sääntöjä. Puheenjohtajakokouksessa päätetyt valiokunta-aloitteiset mietinnöt on nimittäin varmasti aihetta ottaa täysistuntokäsittelyyn, koska niitä on käsitelty valiokuntatasolla nimittämällä esittelijät, laatimalla mietintöluonnos ja niin edelleen. Minkään elimen ei pidä estää niiden etenemistä. Jos suodatinta yleensä tarvitaan, sitä olisi mielestäni käytettävä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun harkitaan ehdotusta tällaisen mietinnön laatimiseksi. Kolmas ja viimeinen kohtani liittyy vetoomusvaliokunnan uudelleenjärjestämiseen. En ole nominalismin kannattaja. Jollei vetoomusvaliokunnan ole tarkoitus pysyä entisellään vaan ryhtyä hoitamaan muita tehtäviä, sen sihteeristö on ehdottoman välttämätöntä järjestää uudelleen, muuten tämä ei ole mahdollista. Mikäli sihteeristö ja sen nykyinen rakenne jäävät entiselleen, vetoomusvaliokunta ei pysty käsittelemään muita asioita De Palacio, komissio. (ES) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, vetoomusvaliokunnan toimintaa istuntokaudella koskeva mietintö herätti komissiossa erityistä kiinnostusta. Sen lisäksi, että valiokuntanne oli tutkittava lukuisat vastaanotetut vetoomukset, sen oli järjestettävä yhteisön uuden oikeusasiamiehen vaali. Se hoitikin tämän tehtävänsä menestyksekkäästi järjestämällä ehdokkaiden kuulemistilaisuudet säntillisen tehokkaasti. Lisäksi se julkaisi sarjan valiokunta-aloitteisia mietintöjä eräistä periaatteellisista kysymyksistä, kuten Perryn ja Kesslerin mietinnön vetoomusjärjestelmästä 2000-luvun alkaessa, Gemellin mietinnön vetoomusoikeuden lujittamisesta ja EY:n perustamissopimuksen tarkistamisesta sekä De Rossan mietinnön, johon sisältyi valiokunnan panos Euroopan tulevaisuutta käsitelleen valmistelukunnan työhön. Hyvät parlamentin jäsenet, haluan vakuuttaa jälleen kerran, että komissio on hyvin selvillä vetoomusten merkityksestä Euroopan kansalaisten päivittäisten huolten mittapuuna. Tässä mielessä vetoomusvaliokunta on korvaamaton, sillä se on ihanteellinen keskustelufoorumi luotaessa suoria yhteyksiä kansalaisten ja parlamentin välille. Sitä paitsi laajentuminen ainoastaan lisää valiokunnan erityisasemaa Euroopan yhdentymiskehityksen mittatikkuna. Viittaan tässä valiokunnan haluun parantaa omaa hallinnollista valmiuttaan käsitellä mahdollisimman tehokkaasti odotettavissa olevat lukuisat uudet jäsenvaltioiden kansalaisten vetoomukset. Voin tässä yhteydessä ainoastaan tunnustaa ja ilmaista tukeni sille, mitä puheenjohtaja Gemelli juuri totesi. Komissio on puolestaan valmis parantamaan omia menettelyjään. Kuten se on moneen kertaan todennut, se on lisäksi valmis keskustelemaan parlamentin ja neuvoston kanssa mahdollisuudesta tarkistaa vuodelta 1989 peräisin olevaa kirjeenvaihtomenettelyä vetoomusten käsittelyn osalta. Haluan kiittää mietinnöstä González Álvarezia, joka ei osallistu tänään keskusteluumme. Toivotan hänelle onnea ja kaikkea menestystä uusissa tehtävissä. Haluan korostaa uusien vetoomusten merkitystä siinä mielessä, että ne antavat tietoa yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvistä yksiköistä. Lisäksi pyrimme kaikin tavoin sovittamaan komission yksiköiden toiminnan asianmukaisesti yhteen vetoomusvaliokunnan kanssa. Haluan kiittää puheenjohtaja Gemelliä toteamuksesta, jonka mukaan komission reagointi kokonaisuudessaan ja erityisesti sen henkilöstön toiminta ovat parantuneet huomattavasti viime vuosina. Kiitän häntä koko komission henkilöstön puolesta, joka tekee hienoa työtä. Mielestäni on paikallaan välittää heille puheenjohtaja Gemellin viesti. Katson aiheelliseksi mainita myös komission, oikeusasiamiehen ja vetoomusvaliokunnan välille luodun vahvan yhteistyösuhteiden verkoston. Arvoisa puhemies, vetoomusvaliokunnan merkitys ja asema on saatettava yhä useamman kansalaisen tietoon. Tätä varten komissiossa tuetaan vastakin valiokunnan toimintaa, ja toivoakseni saamme olla myös tulevaisuudessa yhtä tyytyväisiä asioiden edistymiseen kuin nyt. Me edistymme, etenemme kohti puheenjohtaja Gemellin kuvailemaa tulevaisuudenkuvaa eli yhä monitahoisempaa, globaalisempaa maailmaa, jossa kansalaisten asema ei heikkene vaan jossa itsekunnioitus, saavutukset ja ihmisyys lisääntyvät edelleen Descamps (PPE-DE). (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, González Álvarezin mietinnössä käsitellään vetoomusvaliokunnan käsittelyjä Euroopan parlamentin istuntokaudella Siinä

8 12 25/09/2003 ei oikeastaan tuoda esiin uutta ongelmaa. Tähän on syynä pääosin se, että siinä luodaan yleiskatsaus valiokunnan työskentelyyn ja vahvistetaan sen tehtävä. Esitin mietintöön silti PPE-ryhmän puolesta tarkistuksia, jotka hyväksyttiin. Mietintöä monilta kohdin parantaneet tarkistukset koskivat työskentelymenetelmien parantamista, ja niissä keskityttiin erityisesti valiokunnan työn tunnettuuden lisäämiseen. Lisäksi niissä edellytettiin ripeämpää toimintaa vastattaessa vastaanotettuihin vetoomuksiin. González Álvarezin mietinnössä korostetaan, että vetoomusvaliokunta toimii luontaisesti yhdyssiteenä parlamentin ja Euroopan kansalaisten välillä. Valiokunnan merkitys kasvaa yhä suuremmaksi, koska sen yhteydet kansalaisiin ovat läheiset. Valiokunnan työn on jatkuttava myös laajentumisen lähestyessä ja sitä on tehostettava ja vahvistettava. Valiokunnan on oltava tehokkuudeltaan moitteeton. Tätä varten on erityisesti varmistettava, että vetoomusvaliokunta tunnetaan entistä laajemmin. Päätöslauselmaehdotuksen 23 kohdassa todetaan, että uusien jäsenvaltioiden EU:hun liittymistä varten parlamentti pyytää tehostamaan toimia sen varmistamiseksi, että uudet Euroopan unionin kansalaiset ovat tietoisia heille perustamissopimuksen 21 ja 194 artiklan nojalla kuuluvasta oikeudesta vedota parlamenttiin, komissioon ja oikeusasiamieheen. Tätä taustaa vasten valiokuntamme olisi kohennettava kansalaisten mielikuvaa siitä nyt, kun unioni kohtaa merkittäviä haasteita. Nykyisen asiaintilan esittelyn lisäksi mietinnön pääasiallisena tarkoituksena on auttaa vetoomusvaliokuntaa kehittymään asianmukaisesti ja saavuttamaan tavoitteensa tulla käytännön välineeksi, jonka avulla voidaan toteuttaa laajentuneen Euroopan unionin kansalaisuutta ja todella tuoda Euroopan unionia lähemmäksi kansalaisiaan käytännöllisellä tavalla Thors (ELDR). (SV) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, minäkin haluan kiittää vilpittömästi González Álvarezia ystävyydestä ja hienosta työstä. Kaipaamme häntä parlamentissa jo nyt. Haluan kiittää myös vetoomusvaliokunnan sihteeristöä sen vaikeasta mutta menestyksekkäästä työstä. Paljon uutta on saatu aikaan pienellä voimavarojen lisäyksellä, ja näkyvyytemme on ollut varsin hyvä. Mielestäni vuosi on ollut menestyksekäs. Sitten viime keskustelumme Perryn mietintö on tullut ajankohtaiseksi. Olemme antaneet Stocktonin mietinnön rovasti Owenista sekä Fourtoun mietinnön, joka on tuottanut tulosta rintojen silikoni-implanttien osalta. Keskustelemme jatkossa myös eksoottisten eläinten lihasta (bushmeat) ja multippeliskleroosista. Valitettavasti emme tunnu pääsevän eteenpäin Espanjan kansallisten vesivarojen hallintosuunnitelman osalta. Olemme kuitenkin kaikki yhtä mieltä siitä, että meidän on ennen laajentumista nopeutettava vetoomusten käsittelyä, erityisesti käsittelyn alkuvaiheessa, ja tartuttava oikeusasiamiehen noin vuosi sitten ojentamaan auttavaan käteen yhteistyön toteuttamiseksi. Asia on mielestäni tärkeä eritoten ennen laajentumista. Minua huolestuttavat tapaukset, joissa komissiolle 226 artiklan nojalla osoitetut kantelut ja valiokunnalle osoitetut vetoomukset koskevat samaa asiaa. Meillä tulisi olla kunniasäännöt, joiden perusteella komissio julkaisee vastauksensa kysymyksiin nimenomaan vetoomusvaliokunnan puolesta. Lopuksi totean, että vetoomuksemme toimivat eräänlaisena kansalaisaloitteena, jollainen otetaan osaksi uutta perustuslakia Aaltonen (Verts/ALE). (FI) Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, on ollut hienoa heti aamulla kuunnella kehuja, joita maanmiehelleni Jacob Södermanille on täällä kilpaa ja lämpimästi tarjoiltu. Toivotan työn jatkajalle erittäin paljon onnea. On ollut erityisen kiinnostavaa vetoomusvaliokunnan melko tuoreena jäsenenä tutustua sen toimintaan myös vuosikertomuksen muodossa. Erityisesti nyt, kun käymme keskustelua vetoomusvaliokunnan tulevaisuudesta, on hienoa, että meillä on mietintö, jonka luettuaan ei voi todellakaan liikaa korostaa vetoomusvaliokunnan erityistä asemaa valiokuntien joukossa. On kuitenkin tärkeätä, että säädetään hyvää lainsäädäntöä Euroopan tasolla varsinkin sellaisilla aloilla, kuten ympäristönsuojelu, jossa ongelmat eivät tunne kansallisia rajoja. Mutta miten se meitä tai ympäristöä hyödyttää, jos jäsenvaltioissa sovelletaan eurooppalaista lainsäädäntöä vain silloin, kun se ei törmää muihin etuihin? Vaikka kansallisilla viranomaisilla, viime kädessä tuomioistuimilla, onkin ensisijainen velvollisuus valvoa, että yhteisön lainsäädäntöä noudatetaan, tarvitaan myös eurooppalaisia oikeussuojakeinoja, silloin kun kansalliset eivät täytä velvollisuuttaan. Kun kansalaisella ei yleensä ole mahdollisuutta saattaa asiaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistavaksi, jäljelle jää lähinnä valitus komissiolle tai vetoomus Euroopan parlamentille. Komissiolla on tietenkin ensisijainen tehtävä valvoa yhteisön puolesta, että EU-lainsäädäntöä noudatetaan, mutta toisaalta sekään ei aina näytä kyllin innokkaalta puuttumaan jäsenvaltioiden omiin asioihin. Meiltä Suomesta tai muista Pohjoismaista ei tule suuria määriä vetoomuksia. Eräs Suomen luonnon monimuotoisuutta uhkaavista yksittäisistä tapauksista on Helsingin Vuosaaren satamahanke, ja se on saatettu juuri vetoomuksen kautta siihen yhteisöoikeudelliseen tarkasteluun, jota Suomen viranomaiset ovat pitäneet tarpeettomana. Vuosaari on esimerkki tapauksesta, johon komissio ei ole pystynyt syystä tai toisesta puuttumaan. Kun tutustuu Laura González Álvarezin mietintöön, voi kuitenkin todeta, että vetoomusvaliokunta on

9 25/09/ osoittautunut erinomaiseksi väyläksi suoralle demokratialle ja todellisiin konkreettisiin tuloksiin Puhemies. Hyvä jäsen Aaltonen, kaikki näkemykset ovat ymmärrettäviä sen mukaan, mitä esimerkkejä esitetään. Jos olisitte ollut läsnä parlamentissa, kun keskustelimme erittäin tärkeästä "kansallisesta" asiasta erään ranskalaisen yhtiön surullisen kuuluisasta tilasta olisitte ymmärtänyt, että komissio puuttuu tällaisiin asioihin ilman muuta. On totta, että komission jäsenelle Montille osoitetuissa puheenvuoroissa käytettiin kieltä, jota ei tavallisesti kuule edes parlamenttikeskusteluissa. Mainitsen tämän osoittaakseni, että Euroopan komissio kiinnittää paljonkin huomiota kansallisiin kysymyksiin niissä tapauksissa, joissa se on aiheellista Perry, Roy (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, kuten parlamentin jäsenet tietävät, puheenvuoroissamme on tapana kiittää esittelijää. Näin teenkin auliisti tässä yhteydessä, mutta valiokunnan puheenjohtajan Gemellin tapaan haluan mennä tavanomaisuuksia pitemmälle ja erityisesti todeta pitäväni arvossa jäsen Gonzálezin monivuotista työtä vetoomusvaliokunnassa. Hänen poliittinen taustansa poikkeaa varsin paljon omastani, mutta vetoomusvaliokunnassa olemme kaikki huomanneet, että etumme on kansallisuudesta tai politiikasta riippumatta yhteinen: suojelemme yksittäisen kansalaisen oikeuksia. Jäsen González on kiistatta puolustanut urheasti Espanjan kansalaisia ja erityisesti rakkaan kotimaansa ympäristöä. Euroopan unionia syytetään usein demokratiavajeesta. Toisinaan arvostelu on vilpitöntä, toisinaan kenties liioiteltua, mutta vetoomusvaliokunta on kansalaisille ehdottoman todellinen väylä saada valituksensa Euroopan parlamentin tietoon niin, että niissä esiin tuotuihin asioihin puututaan yksityiskohtaisesti ja asianmukaisesti. Sanon joskus, että vetoomusvaliokunnassa "mikään inhimillinen ei ole vierasta". Annan muutaman esimerkin omasta maastani, Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Jotkut britit ovat eläkkeelle päästyään muuttaneet Espanjaan kukaan ei voine moittia heitä tästä mutta maamme hallitus ei ole halunnut myöntää heille talvilämmitysavustusta, jota heille oli maksettu iät ajat. Vasta kun he vetosivat Euroopan parlamenttiin, heille maksettiin kyseinen avustus. Vaalipiirissäni asuu tällä hetkellä Saksan kansalainen, joka katsoi olevansa oikeutettu Saksan valtion maksamaan eläkkeeseen. Saksa kieltäytyi maksamasta. Hän vetosi parlamenttiin, minkä jälkeen Saksa suostui maksamaan. Eläke maksettiin jopa takautuvasti vuodesta 1995, joten se oli tervetullut lisä hänen tuloihinsa. Yhdistyneen kuningaskunnan tullivirasto yritti estää brittikansalaisia käyttämästä oikeuttaan matkustaa Ranskaan ostamaan maan oikeutetusti kuuluisia laatuviinejä. Vetoomusten ansiosta estely on loppunut, ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulli- ja valmisteverovirastoa on kehotettu keskeyttämään paitsi viinin myös brittikansalaisten autojen takavarikointi. Vetoomuksen tekeminen on tavallaan keino saattaa asia Euroopan parlamentin käsittelyyn. Tänään aamupäivällä keskustellaan myös Lloyd's of Londonin vetoomuksista. Minäkin onnittelen komission henkilöstöä ja virkamiehiä. He vastaavat erittäin hyvin pyyntöihimme. Neuvosto ei valitettavasti ole yhtä suosiollinen. Katsellessani noita neuvoston tyhjiä paikkoja joudun toteamaan, ettei neuvostoa näytä kiinnostavan sen enempää oikeusasiamiehen kuin vetoomusvaliokunnankaan työ. Se on sääli. Vika ei ole puheenjohtajavaltion Italian, sillä ongelma on ollut olemassa kaikkien neuvostojen kanssa jo pitkään. Jottei hymistely mene liiallisuuksiin, haluan kiinnittää huomiota hyvän hallintotavan säännöstöön liittyvää ongelmaan. Kuulin, mitä komission jäsen de Palacio sanoi. Hänen sydämensä on varmasti paikallaan, mutta on korkea aika saada aikaan hallintotapasäännöstö, joka on toimielimiä sitova eikä vapaaehtoinen ja joka on yhtäläinen kaikille toimielimille. Mielestäni vuosi 2005 ei ole tyydyttävä määräaika. Olemme odottaneet säännöstöä aivan liian kauan. Jos komissio vielä suostuisi hyväksymään sen, monet toimielinten nykyisistä ongelmista voitaisiin varmasti ratkaista. Kiitän jäsen Gonzálezia hänen työstään. Tämä valiokunta ei välttämättä ole parlamentin suurin valiokunta, mutta ainakin kansalaisten suojelun kannalta se on paras Mathieu (EDD). (FR) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, vetoomusvaliokunta ansaitsee ilman muuta kaiken huomiomme. Se on usein keskeisellä paikalla tässä parlamentissa, vaikka sitä onkin aika ajoin uhattu lakkauttamisella. Haluan siksi hyödyntää tämän tuoreimman katsauksen tarjoamaa tilaisuutta tähdentääkseni, että kyseinen valiokunta on monien kansalaisten kohtaamien ongelmien paras mittari. Se toimii kanavana, jonka kautta kansalaiset saattavat tietoomme huoliaan ja odotuksiaan. Valitettavasti heidän on silloin tällöin käytettävä sitä myös ilmaisemaan pettymystään Euroopan unioniin. Ylivoimaisesti suurin osa vetoomuksista on lähtöisin kansalaisilta, jotka uskovat Euroopan yhdentymiseen ja sen herättämään toiveikkuuteen. En julkea esitelmöidä parlamentille nykyisiin sopimuksiin ja sopimusluonnoksiin sisältyvistä monista tavoitteista. Käsiteltävänämme oleva mietintö on erinomainen siksi, että siinä pyritään löytämään käytännönläheisiä ja järkeviä tapoja saavuttaa nämä tavoitteet. Vetoomusvaliokunta ja sen jäsenet ilmoittavat mietinnössä selkeän sitoutumisensa suoraan demokratiaan ja osoittavat ottavansa asian vakavasti omaksumalla roolin kansalaisten edustajina. Vetoomusvaliokunta, sen jäsenet ja sihteeristö ovat meille kaikille esimerkkeinä, sillä ne pyrkivät jatkuvasti

10 14 25/09/2003 parantamaan sisäistä organisaatiotaan vastatakseen vetoomusten esittäjien tarpeisiin. Olen varma, että kaikki tänään läsnä olevat parlamentin jäsenet tietävät, ettei ryhmälläni eikä minulla henkilökohtaisesti ole taipumusta säästellä sanoja Euroopan komissiosta puhuttaessa. Emme katso se toimintaa sormien läpi. Minun on silti tässä yhteydessä korostettava, että komission henkilöstö on palvellut vetoomusvaliokuntaa johdonmukaisesti erittäin hyvin. Se antaa tiiviit ja suorat vastaukset selkokielellä. Olisi loistavaa, jos nämä vaatimattomuuden ja vastuullisuuden avut leimaisivat kaikkea komission ja sen yksiköiden työtä. Mielipide-eroja ja erimielisyyttä luonnollisesti on. Vetoomusvaliokunta ei ole suinkaan jättänyt tätä huomiotta, vaan se on näyttänyt kykenevänsä ylittämään erimielisyydet etsiessään käytännön mahdollisuuksia edistää asioita. Voin mainita esimerkiksi kertomuksen yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanon seurannasta. Sen yhteydessä vetoomusvaliokunta on kahdesti pyytänyt Euroopan komissiota etsimään poliittisia ratkaisuja, jotka kaikki voivat hyväksyä, ja harkitsemaan vakavasti ehdotusten laatimista sellaisten yhteisön sääntöjen tarkistamiseksi, jotka useimmiten pannaan täytäntöön virheellisesti tai joista valitetaan. Saanen vielä puhua äsken omin sanoin esittämäni ehdotuksen puolesta. Lainsäädännön täytäntöönpanon varmistaminen on huomattavasti tärkeämpää kuin yhä useampien oikeuskäsittelyjen alulle paneminen. Viimeksi mainitut johtavat ainoastaan vaikeuksien hyödyttömään kärjistymiseen. Ensin on ratkaistava väärinkäsitykset. Kansalaiset haluavat äänensä kuuluville Euroopassa, joka kunnioittaa demokratiaa ja Euroopassa kukoistavaa monimuotoisuutta. He eivät halua jäädä tuomarien ja oikeudenkäyntien vallassa kiemurtelevan Euroopan armoille. Vetoomusvaliokuntaa aliarvostetaan aivan liian usein, kuten oikeusasiamiehiäkin Puhetta ryhtyi johtamaan varapuhemies VIDAL-QUADRAS ROCA De Palacio, komissio. (ES) Arvoisa puhemies, komissio on täysin samaa mieltä kaikkia kolmea toimielintä koskevasta hyvän hallintotavan säännöstöstä. Haluan kuitenkin painottaa, että meidän on parasta odottaa, kunnes tiedämme hallitustenvälisen konferenssin päätökset. Se helpottaa keskustelujamme huomattavasti. Se myös yksinkertaistaa merkittävästi säännöstön hyväksymistä kaikissa kolmessa toimielimessä ennen kaikkea niin, että parlamentti osallistuu siihen täysimääräisesti. EY:n perustamissopimuksen 308 artiklan mukaan parlamentilla on ainoastaan oikeus tulla kuulluksi ja antaa mietintöjä. Sillä ei siis ole oikeutta yhteispäätöksiin. Kuten äsken totesin, pidän kiinni siitä, että keskustelua tästä asiasta on toistaiseksi lykättävä. Seuraavasta kysymyksestä toteaisin jäsen Thorsille muistaakseni hän tiedusteli asiaa minulta että komissio on valmis tarkistamaan nykyistä toimielinten välistä sopimusta. On oikeampaa kutsua sitä kirjeenvaihdoksi kuin toimielinten väliseksi sopimukseksi, koska sitä on noudatettu vetoomusmenettelyssä vuodesta Muistutan parlamentin jäsenelle kuitenkin, että aloite sopimuksen tarkistamiseksi on nyt parlamentin yksiköillä. Odotamme siis, että ne tekevät meille ehdotuksen, jota sitten tarkastelemme hyvin perusteellisesti rakentavassa hengessä, jota olemme käsittääkseni viime aikoina osoittaneet, minkä monet parlamentin jäsenet, kuten Mathieu ja vetoomusvaliokunnan puheenjohtaja Gemelli, puheenvuoroissaan tunnustivat. Olen täysin samaa mieltä kummankin kanssa, koska tällaiset välineet ovat oleellisia aktiivisen ja tehokkaan demokratian suojaamiseksi Euroopassa. Demokraattinen järjestelmä perustuu siihen, että kansalaiset voivat näiden välineiden avulla käyttää täysimääräisesti oikeuksiaan, joissain tapauksissa myös valittaa, jos heille on tehty vääryyttä, eikä heidän tarvitse aina edetä kaikkien oikeusjärjestelmän kiemuroiden ja mutkien kautta vaan he voivat noudattaa paljon yksinkertaisempia keinoja, jotka saattavat joskus olla tehokkaampiakin. Kiitän kaikkia parlamentin jäseniä heidän työstään Puhemies. Paljon kiitoksia, arvoisa komission jäsen. Keskustelu on päättynyt. Äänestys toimitetaan tänään klo Lloyd'sia koskevat vetoomukset Puhemies. Esityslistalla on seuraavana Perryn laatima vetoomusvaliokunnan mietintö (A5-0203/2003) tutkittavaksi otetusta vetoomuksesta Lloyd sia koskevista vetoomuksista (vetoomukset nro 1273/1997, 71/1999, 207/2000, 318/2000, 709/2000 ja 127/2002) (2002/2208(INI)) Perry, Roy (PPE-DE), esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, vuonna 1997 eräs englantilainen rouva, joka on edelleen niin peloissaan, että haluaa esiintyä nimellä rouva X, esitti vetoomuksen tälle parlamentille. Hän yksinkertaisesti kyseenalaisti sen, sovelsiko Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus Lloyd s of London -vakuutusyhtiön sääntelyssä asianmukaisesti vakuutusdirektiiviä 73/239/ETY. Sama kysymys tai syytös on myöhemmin esitetty muissakin vetoomuksissa, joista jotkin ovat satojen ja useat jopa tuhansien sijoittajien allekirjoittamia. Kun minut nimitettiin esittelijäksi, tutustuin rouva X:ään, ja hän kertoi minulle tarinansa. Hän myönsi, että ryhtyessään sijoitustoimintaan Lloyd sissa haluan selittää muille kuin englanninkielisille kuulijoille, että sijoittajalla tarkoitetaan tässä passiivista ulkopuolista sijoittajaa, jonka sijoituksia Lloyd sin hyväksymät asiamiehet hoitavat hän ymmärsi asettautuneensa rajattomaan vastuuseen. Hän kuitenkin kertoi minulle

11 25/09/ ottaneensa tuon riskin vain, koska uskoi, että Lloyd sin toimintaa säänneltiin Yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan unionin sääntöjen mukaisesti. Aiemmin tänä vuonna Yhdistyneen kuningaskunnan pysyvä EU-edustaja Sir Nigel Sheinwald lähetti tiukkasanaisen kirjeen vetoomusvaliokunnan puheenjohtajalle Gemellille pyrkien selvästikin epäämään parlamentilta oikeuden tarkastella tosiseikkoja. Olen tyytyväinen siihen, että omat oikeudelliset yksikkömme joiden mukaan parlamentin on suhtauduttava erittäin varovasti muiden toimielinten edustajien yrityksiin rajoittaa valtaamme ovat vahvistaneet, ettei säännöissä millään lailla kielletä parlamentaarista tutkintaa, kunhan käsiteltävänä olevat tapaukset eroavat jäsenvaltioiden tuomioistuimissa vireillä olevista asioista. Komission jäsen Bolkestein puhuu pian omasta puolestaan, mutta se, mitä hän kertoi vetoomusvaliokunnalle sekä se, miten hän on toiminut, osoittavat selvästi hänen olevan huolissaan Lloyd sin sääntelystä. Hän lähetti pitkiä kyselylomakkeita ja sai niihin vastauksia. Valitettavasti näitä kirjeitä ja vastauksia ei koskaan julkistettu tai asetettu vetoomusvaliokunnan tai parlamentin saataville. Vetoomusten esittäjien tärkein kysymys on seuraava: riittävätkö Lloyd sin varaukset kattamaan vastuut direktiivin 73/239/ETY edellyttämällä tavalla? Tähän kysymykseen vastaamiseksi tarvittaisiin tarkastuslausunto varauksista sekä virallinen arvio vastuista. Ehkä komission jäsen voi antaa meille nämä luvut erityisesti niiden Lloyd sin aikaisemmin syntyneiden vastuiden osalta, joista se pyrki eroon Equitas-nimisellä järjestelmällä. Vetoomuksen esittäjät eivät kysy parlamentin mielipidettä nykyisestä järjestelmästä, joka komission jäsenen mielestä saattaa nyt olla tyydyttävä. He kysyivät meiltä ajanjaksosta, joka ulottui vuodesta 1978, jolloin direktiivin olisi pitänyt tulla voimaan, vuoteen 2000, jolloin he esittivät vetoomuksensa. Rouva X esitti vetoomuksensa vuonna Sovellettiinko direktiiviä tuolloin? Komissio on toistaiseksi pyrkinyt vaikenemaan tuosta ajanjaksosta, jolloin vetoomuksen esittäjien varat kaapattiin ja jotkut joutuivat konkurssiin ja jolloin vakuutuksenottajat olivat vaarassa, ellei varauksia ollut ja jolloin muiden eurooppalaisten vakuutusyhtiöiden oli noudatettava direktiiviä. Tuolloin Englannin tuomioistuimet totesivat useissa tuomioissaan, ettei Lloyd silla ollut käytössään järjestelmää asianmukaisten varausten tekemiseksi. Tuomari Cresswell osoitti vuonna 2000, että vakuutustenantajien, vakuutuksenvälittäjien, jäsenasiamiesten ja muiden osallisten laiminlyönnit ja epäpätevyys olivat 1980-luvulla järkyttävän yleisiä, mikä oli häpeäksi yhdelle Lontoon talouselämän suurista vakuutusmarkkinoista. En pyydä komission jäsentä ryhtymään toimenpiteisiin Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta vastaan noina vuosina tapahtuneiden laiminlyöntien vuoksi. Hänen on saatava jäsenvaltio noudattamaan lakia. Pyydän vain virallista vastausta: kyllä tai ei. Noudattiko Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus vuosien 1978 ja 2000 välisenä aikana asianmukaisesti EU:n vakuutusdirektiiviä 73/239/ETY? Kunnioitan komission jäsentä, tiedän hänen olevan rehellinen mies. Toivon, että saamme rehellisen vastauksen. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on käyttänyt voimakasta painostusta, mutta tällaisessa tapauksessa suurta maata ei saa päästää helpolla. Jos komissio voi vakuuttaa meidät selittämällä, miten direktiiviä noudatettiin sääntelyssä, voimme kertoa sen myös vetoomuksen esittäjille. Mikäli komission jäsen kuitenkin uskoo, ettei Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus noudattanut direktiiviä ennen rahoituspalveluja koskevan lain hyväksymistä, sen on sanottava niin. Meidän on saatava tietää totuus siitä, mitä tapahtui ja miksi tuhannet ihmiset joutuivat vararikkoon. Toivon, että komissio antaa viralliset vastaukset. Tutkintakomitean perustamiseen ei pitäisi olla tarvetta. Tämän vuoksi olen ehdottanut tarkistusta, jonka mukaan komissiolle annetaan kuusi viikkoa aikaa antaa tälle parlamentille perusteellinen, virallinen ja kirjallinen vastaus. Mikäli se ei kuitenkaan niin tee, parlamentin on käytettävä oikeuttaan toimittaa mahdollisimman perusteellinen tutkinta tämän valitettavan asian selvittämiseksi Bolkestein, komissio. (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää teitä tästä uudesta kutsusta käyttää puheenvuoro tässä parlamentissa ja kertoa teille uusimmat tiedot komission tutkimuksista, jotka koskevat tätä monimutkaista ja erittäin arkaluonteista asiaa. Kuten monet parlamentin jäsenet tietävät, tämä on itse asiassa neljäs kerta, kun minulla on henkilökohtaisesti mahdollisuus keskustella tästä asiasta parlamentin jäsenten ja etenkin vetoomusvaliokunnan jäsenten kanssa. Sen lisäksi, että olen itse ollut läsnä parlamentissa, komissio on pitänyt parlamentin ajan tasalla edistymistään koskevin säännöllisin, kirjallisin tiedottein, joita on täydennetty henkilökuntani vetoomusvaliokunnan kokouksissa pitämin suullisin esityksin. Olen lisäksi vastannut lukuisiin jäsenten lähettämiin yhteydenottoihin aiheesta. Tällä tavoin komissio on pyrkinyt pitämään parlamentin täysin ajan tasalla niin hyvin kuin se menettelyn kannalta on mahdollista. Tämän pitkän alustuksen vuoksi en aio kerrata asian yleistä taustaa. Haluan pikemminkin käsitellä kehitystä, jota on tapahtunut sen jälkeen, kun viimeksi puhuin tälle parlamentille, mikä oli 22. tammikuuta 2003 järjestetyssä vetoomusvaliokunnan kuulemistilaisuudessa. Komissio sai Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisilta 24. maaliskuuta 2003 päivätyssä kirjeessä kattavan vastauksen komission 23. tammikuuta 2003 lähettämään toiseen viralliseen ilmoitukseen, jossa se oli

12 16 25/09/2003 ilmaissut muita huoliaan uudesta, vuoden 2000 rahoituspalveluja ja -markkinoita koskevassa laissa (Financial Services and Markets Act) säädetystä sääntelyjärjestelmästä. Pohdittuaan tätä vastausta ja Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten antamia kirjallisia ja suullisia lisäselvityksiä, komission yksiköt katsovat, että uudet järjestelyt vastaavat direktiivissä 73/239/ETY esitettyjä vaatimuksia. Tarkoitan tällä direktiivillä ensimmäistä vahinkovakuutusdirektiiviä sellaisena kuin se on muutettuna. Nämä vaatimukset liittyivät pääasiassa vakavaraisuuden todentamiseen, tarkastusjärjestelyihin, hallinto- ja kirjanpitomenettelyjen asianmukaisuuteen sekä sisäisen valvonnan mekanismeihin. Kunnioittaakseen kantelijoiden menettelyllisiä oikeuksia yksikköni kirjoitti heinäkuun 2003 loppupuolella kaikille kantelijoille samoin kuin niille vetoomuksen esittäjille, jotka eivät olleet tehneet virallista kantelua. Kirjeessä selitettiin alustavasta analyysista saadut tulokset ja kerrottiin aikomuksesta ehdottaa, että komissio päättäisi tutkinnan. Yksikköni saavat pian tutkittua kantelijoiden vastaukset ja laativat sitten ehdotuksen lopulliseksi päätökseksi, jonka tekee komission jäsenten kollegio. Parlamentin toiveiden mukaisesti pyrimme tekemään tämän päätöksen mahdollisimman nopeasti, vuoden 2003 lokakuun loppuun mennessä. Useimmat saamamme huomautukset liittyivät tilanteeseen ennen rahoituspalveluja ja -markkinoita koskevan lain voimaantuloa vuonna Kuten olen jo tälle parlamentille ja kantelijoille selittänyt, yhteisön lainsäädännön mukaisen rikkomismenettelyn tavoitteena on taata tai parantaa jäsenvaltion lainsäädännön ja yhteisön oikeuden yhteensopivuutta eikä tehdä päätöksiä siitä, onko aiempi järjestelmä yhteensopiva vai ei. Tämä tehtävä sanon tämän erityisesti jäsen Perrylle kuuluu jäsenvaltioiden tuomioistuimille. Siitä asti, kun aloimme tutkia tätä monimutkaista ja arkaluonteista asiaa, olemme toistuvasti tehneet kantelijoille selväksi, että vahingonkorvausasiat on käsiteltävä jäsenvaltioiden tuomioistuimissa. Käsittääkseni ryhmä kantajia on nyt todellakin nostanut kanteen Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimissa. Tämän vuoksi komission tehtävänä on Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiaa koskevan oikeuskäytännön mukaisesti tutkia, onko uusi järjestelmä vakuutusdirektiivien vaatimusten mukainen. Tutkimustemme aikana on väitelty kiivaasti asiaa koskevien asiakirjojen saatavuudesta. Avaussanoihini viitaten toivon parlamentin jäsenten myöntävän, että komissio on koko tutkintaprosessin ajan aina mahdollisuuksien mukaan pyrkinyt pitämään parlamentin täysin ajan tasalla. Kuten vetoomusvaliokunnan mietinnössä todetaan, komissiota sitoo Euroopan parlamentin ja komission välisen puitesopimuksen III liitteen 1 artiklan 5 kohta. Siinä todetaan, että rikkomismenettelyjä koskevat tiedot säilyvät luottamuksellisina komission lopulliseen päätökseen asti. Lopullisen päätöksen jälkeen komissio tietenkin asettaa asiakirjat saataville, mikäli se on mahdollista muiden luottamuksellisuusvaatimusten osalta. Jos oletetaan, että komission jäsenten kollegio päättää lopettaa asian tutkimisen, komissio voi parlamentin virallisesta pyynnöstä asettaa asiakirjat saataville puitesopimuksen mukaisesti siten, että kaikkia Yhdistyneen kuningaskunnan asettamia luottamuksellisuusvaatimuksia noudatetaan sen laatimien asiakirjojen osalta. Lisäksi komissio takaa, että asiakirjat asetetaan yleisön saataville asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukaisesti. Lopuksi haluan käsitellä lyhyesti erästä aihetta, josta toivoin, ettei sitä tarvitsisi käsitellä, koska olemme tehneet parlamentin kanssa paljon yhteistyötä. Jotkut vihjailevat, että komissiota voidaan syyttää huonosta hallinnosta ja tarpeettomasta viivyttelystä tutkimusten yhteydessä. Haluan tehdä tämän selväksi. Huolimatta asian monimutkaisuudesta ja arkaluonteisuudesta sekä saamiemme kirjeiden melkoisesta määrästä komissio on aina, hyvin rajallisinkin voimavaroin, pyrkinyt suorittamaan tutkimuksensa mahdollisimman ripeästi, asianmukaisin menettelyin sekä perinpohjaista tutkimustapaa noudattaen. Vetoomus nro 318/2000 on jopa seitsemän A4-kokoisen mapin pituinen. Komissio on tutkinut kantelut huolellisesti ja pitänyt jatkuvasti yhteyttä kantelijoihin. Aiheesta laadittiin kaksi lehdistötiedotetta, ja ne lähetettiin kaikille kantelijoille ja vetoomuksen esittäjille. Kuten juuri totesin, komissio on lisäksi halunnut turvata kantelijoiden edut menettelyjen aikana ja on siksi kirjoittanut kaikille kantelijoille ja kertonut heille komission alustavan analyysin tuloksista ja pyytänyt heiltä kommentteja. Euroopan oikeusasiamies Diamandouros on hiljattain tutkinut komission huonoa hallintoa koskevan väitteen ja hylännyt sen. Saanen kaikella kunnioituksella muistuttaa parlamenttia erityisesti siitä, että oikeusasiamies Diamandouros tarkasteli komission huonoa hallintoa koskevia väitteitä nimenomaan asiakirjojen saatavuuden kannalta sekä nykyisen sääntelyjärjestelmän kannalta verrattuna ennen vuotta 2000 voimaan tulleeseen rahoituspalveluja ja -markkinoita koskevaan lakiin. Kummassakaan tapauksessa oikeusasiamies Diamandouros ei havainnut hallinnollisia epäkohtia. Olen puhunut jonkin verran pidempään kuin olisin halunnut, mutta koska asia on tärkeä ja siihen liittyy traagisia kohtaloita, halusin esittää lausuntoni tälle parlamentille selkeääkin selkeämmin. Arvoisa puhemies, haluan lopuksi vakuuttaa teille vielä kerran, että komissio haluaa toimia täydessä yhteistyössä parlamentin kanssa. Tätä yhteistyötä sitovat kuitenkin aina lainsäädännössä komissiolle asetetut rajoitukset. Kuten aiemmillakin kerroilla, yritän mielelläni vastata mahdollisiin lisäkysymyksiinne

13 25/09/ Gemelli (PPE-DE). (IT) Arvoisa puhemies, minäkin haluan kiittää jäsen Bolkesteinia, jolta minulla ei ole kysyttävää. Haluan vain palata keskustelussamme taaksepäin hetkeen, jolloin puhuimme vetoomuksista ja globalisaation myötä toteutetuista mittavista hankkeista. Kerroin tuolloin vertauksen kansalaisesta ja jättiläisestä. Kansalaisen ja jättiläisen välillä on valtava ero. Parlamentin olisi nyt mietittävä, mitä se voi tehdä suojellakseen kansalaisen oikeuksia. Tämä tilanne kuten jäsen Perry teki selväksi mainitessaan yksittäistapauksen koskee monia konkurssin kokeneita kansalaisia. Yhdysvalloissa on vireillä suuri määrä oikeudenkäyntejä ja Euroopassakin muutamia, joista useimmat Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Miksi emme miettisi, miten tilanne voitaisiin ratkaista ja kuinka se kehittyy? Miksi emme kysyisi parlamentilta tai jopa itseltämme, mitä meidän olisi tehtävä tämä tilanteen ratkaisemiseksi? Lloyd s of London on valtava instituutio, joka yhä nauttii maailmanlaajuista luottamusta, mutta jossain vaiheessa tapahtui selvästi jotain, tehtiin virhe, koska muuten kansalaisten esittämien vetoomusten määrä ei olisi lisääntynyt näin merkittävästi. Nyt jotkut vaativat tutkintakomitean perustamista ja jotkut vastustavat sitä, mutta asiaa ei ole pakko ratkaista tuomioistuimessa etenkään, koska emme halua ryhtyä oikeustoimiin, koska toimivaltamme ei riitä oikeustoimien aloittamiseen ja koska emme halua asettaa osapuolia toisiaan vastaan. Haluamme ainoastaan vastata kansalaisten pyyntöihin, koska se on meidän tehtävämme: edustustehtävä, joka meidän on hoidettava kunnolla edustamalla sekä kansalaisia että Lloyd s of Londonin kaltaisia instituutioita. Tämän vuoksi tarkoitukseni ei ole tehdä kenestäkään rikollista. Sen sijaan haluan ymmärtää, miksi tähän tilanteeseen on tultu. Mikäli komissiolta saatava vastaus ei ole kattava, silloin voi vain meidän tutkintamme ilman minkäänlaista painostusta tuoda esille ongelman ytimen, sen aukon tai porsaanreiän, josta tämä suuri, paljon harmia aiheuttanut virhe on päässyt livahtamaan Cashman (PSE). (EN) Arvoisa puhemies, tunteisiin on erittäin helppo reagoida, mutta tämän parlamentin ei pitäisi reagoida tunteisiin vaan tosiseikkoihin. Sen vuoksi en voi tukea tätä mietintöä. Mielestäni se on hyvin valikoiva ja erittäin puutteellinen. Siinä ei arvioida tilannetta tasapuolisesti. Mietinnössä käytetyt lainaukset ovat erittäin valikoivia ja irrallaan asiayhteydestä, joten ne eivät anna oikeudenmukaista kuvaa oikeudellisesta tilanteesta. Siinä on asiavirheitä, jotka koskevat esimerkiksi Lloyd sin kirjapitojärjestelmää. Suljettuja tilejä ei voida avata enää uudelleen, kuten mietinnössä väitetään. Sen sijaan vaatimuksia voi esittää vakuutusten umpeutumisen jälkeen, kuten kaikkien vakuutusten tapauksessa. Mietinnössä todetaan, ettei direktiivejä ole pantu täytäntöön. Tämä on yksi mielipide, eikä sitä ole todistettu. Mietinnössä ei myöskään kerrota yksityiskohtaisesti Lloyd sin huomattavista ponnisteluista sijoittajien tappioiden rajoittamiseksi. Ongelmia ilmeni myös vetoomusvaliokunnassa. Esitin toistuvasti, että tapa, jolla jäsen Perry pyrki perustamaan tutkintakomitean, oli sopimaton, ja että se oli sekä työjärjestyksen että perustamissopimusten vastainen. Sir Nigel Sheinwald ei pyrkinyt estämään tutkintaa, vaan esitti varsin oikeutetusti, että jokaisen tutkinnan olisi edettävä työjärjestyksen sekä perustamissopimustemme mukaisesti. Lainaan kyseistä katkelmaa hänen kirjeestään. Hänen mielestään niiden mukaan tutkintakomitean perustaminen ei ole sallittua silloin, kun epäilyksenalaiset seikat ovat tuomioistuimen tarkasteltavana ja kun asia on oikeustoimien kohteena. Kuten komission jäsen kertoi, asia on parhaillaan vireillä Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimessa, ja meidän pitää olla erittäin varovaisia ja harkita tarkkaan ennen kuin perustamme tutkintakomitean. Tässäkin jäsen Perry on käyttänyt valikoivasti muutoksenhakutuomioistuimen asiassa Jaffrey tekemiä huomautuksia ja lainauksia sen antamasta tuomiosta. Voisin jatkaa loputtomiin, mutta vakuutan jäsen Perrylle, että PSE-ryhmä aikoo äänestää hänen tarkistustensa puolesta. Mielestäni hänen tarkistuksissaan itse asiassa ratkaistaan jotkin ongelmat, joita olemme käsitelleet. Olen todellakin tyytyväinen siihen, että parlamentin yksiköt ovat minun ehdotuksestani vaatineet muitakin muutoksia ja erityisesti jäsen Perryn vaatimuksen poistamista kohdasta 5, jossa vaaditaan hänen perustelujensa sisällyttämistä päätöslauselmaan. Nämä ovat vain joitakin käytännön esimerkkejä niistä muutoksista, joita oli tehtävä varsin puutteelliseen mietintöön. Päätän puheenvuoroni tähän. Mikäli me täällä parlamentissa herätämme kansalaisissa ja vetoomuksen esittäjissä toiveita, joita emme voi täyttää, teemme sen omalla vastuullamme. Jäsen Perry on menetellyt koko ajan vilpittömästi ja rehellisesti, mutta mielestäni hän elättelee mahdottomia toiveita. Hän vaatii asiakirjoja, vaikka hän tietää, ettei niitä voida antaa. Olen laatinut asetuksen (EY) N:o 1049/2001. Jäsen Perry vaatii komissiolta tutkintaa, vaikka hän tietää, ettei komissio voi sitä tehdä. PSE-ryhmä tukee mietintöä, mutta rehellisyyden nimissä ja käsi sydämellä minun on sanottava parlamentille, etten voi tukea tätä mietintöä enkä siis niin tee Wallis (ELDR). (EN) Arvoisa puhemies, kuten monet tämän parlamentin brittiläiset jäsenet, olen saanut runsaasti henkilökohtaisia kirjeitä äänestäjiltäni, tässä tapauksessa vetoomuksen esittäjiltä. Olen tyytyväinen jäsen Perryn väsymättömään työskentelyyn vetoomuksen esittäjien puolesta ja vakuutan, että minun ryhmäni tukee mietintöä.

14 18 25/09/2003 Kysymyksessä on kuitenkin laajempi asia, joka vaikuttaa yhteisön lainsäädännön tehokkuuteen. Toimin kahden viime vuoden ajan yhteisön lainsäädännön täytäntöön panoa ja valvontaa koskevien mietintöjen esittelijänä. Tuolloin parlamentti pyysi komissiota parantamaan rikkomismenettelyjään ja kantelijoita koskevia menettelyjään sekä pyysi erityisesti, että komission ja jäsenvaltioiden välinen kirjeenvaihto asetettaisiin saataville. Tällä alalla tutkintakomiteoiden pitäisi ja ne voivatkin tutkia, miten komissio suoriutuu tehtävästään valvoa yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanoa. Tällä ei ole mitään tekemistä Englannin korkeimmassa oikeudessa käsiteltävänä olevien asioiden kanssa. Kysymys on vastauksen antamisesta kansalaisillemme. Tutkintakomitean on käytävä käsiksi siihen, mikä on rikkomismenettelyjen tehokkuuden kannalta olennaista. On todettava, että tästä puhuttiin jo vuonna Kaikella kunnioituksella komission jäsentä kohtaan kunnioitan hänen työtään äärimmäisen paljon ei ole aivan oikein sanoa, että kaikki on nyt kunnossa. On todellakin erittäin vakavaa, jos komissio ei pysty hoitamaan tehtäväänsä perustamissopimusten valvojana, ja sen vuoksi unionin koko oikeusjärjestelmän maine saattaa vaarantua ja joutua kyseenalaiseksi. Meidän on annettava kansalaisillemme vastauksia Dhaene (Verts/ALE). (NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, ryhmäni tukee jäsen Perryn mietintöä. EU:n perustamissopimuksissa todetaan, että Eurooppaa koskevia asioita saattaa olla tarpeen antaa parlamentin tarkasteltaviksi. Näin tehtäessä tarkoituksena ei ole kyseenalaistaa komission toimintaa sen valvoessa, että yhteisön lakeja noudatetaan jäsenvaltioissa moitteettomasti. Joissakin tapauksissa komissio ei kuitenkaan halua astua jäsenvaltioiden hallitusten varpaille. Minua huolestuttaa silti, että joskus minulla on samanlainen tunne oman parlamenttimme suhteen, esimerkiksi Prestigen tapauksessa. Miksi meidän olisi luovuttava oikeudestamme paljastaa jäsenvaltioiden viranomaisten ja hallitusten virheet EU:n lainsäädännön soveltamisessa? Kun luin Lloyd sia koskevia vetoomuksia käsittelevää mietintöä, sain ensinnäkin sellaisen vaikutelman, että on yhä asioita, jotka vaativat lisäselvityksiä. Toiseksi minusta vaikuttaa siltä, että niin Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus kuin Euroopan komissiokaan ei halua paneutua asiaan yksityiskohtaisemmin, vaikka olette jo tehneet pohjatyöt. Tämä aiheuttaa uteliaisuutta. Kolmanneksi jotkut kollegat näyttävät olevan innostuneempia suojelemaan omien maidensa hallituksia kuin ottamaan vastuuta kansalaisista ja osoittamaan, että laki on kaikille sama Collins (UEN). (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää vilpittömästi esittelijäämme jäsen Perrya hänen mietinnöstään, jossa käsitellään Lloyd sia koskevia vetoomuksia vuodesta 1997 alkaen. Nämä vetoomukset johtuvat useiden miljardien eurojen tappioista ja 1990-luvuilla, ja monet niistä liittyvät asbestiin. Näitä vetoomuksia voidaan käsitellä riittävän hyvin vain perustamalla tutkintakomitea. Tämä asia ei on tullut jäädäkseen. Päätöslauselma on selvästi myöhässä eikä korvauskysymystä voida sivuuttaa. Olennaista on, ettei vuonna 1973 annettua ensimmäistä vahinkovakuutusdirektiiviä ja myöhempiä vastaavia direktiivejä ole pantu asianmukaisesti täytäntöön. Monet sijoittajat tekivät konkurssin, jotkut tekivät itsemurhan, ja meidän on saatava tietää miksi, kuka oli syyllinen ja miksi Euroopan unionin lainsäädännön täytäntöönpano viivästyi. Vetoomuksen esittäjät ja kantelijat sijoittivat vakuutusmarkkinoihin, joiden he uskoivat olevan Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n lainsäädännön nojalla asianmukaisesti säännellyt. Olisivatko he sijoittaneet, jos olisivat tienneet piilevistä vastuista? Meidän on otettava vakavasti ne syytteet, joiden mukaan yritysten tilejä ei ollut tarkastettu asianmukaisesti. Jos tarkastus olisi tehty, mahdollisten tappioiden määrä olisi saatettu havaita. Valtavat tappiot ja ihmisten tarpeettomat kärsimykset olisi ehkä pystytty välttämään. Lloyd'sia koskevien vetoomusten esittäjät eivät ole kotoisin ainoastaan Yhdistyneestä kuningaskunnasta: heitä on myös omasta maastani Irlannista sekä jopa Tanskasta ja Saksasta, puhumattakaan sijoittajista, jotka nostivat kanteita yhdysvaltalaisissa tuomioistuimissa. Euroopan unionissa ongelmaa ei ole vieläkään saatu ratkaistua, komissio on yhä odottavalla kannalla ja puhuu asian monimutkaisuudesta. Olipa asia monimutkainen tai ei, vetoomuksen esittäjillä on oikeus tietää, miksi Lloyd sin sääntelyä koskevaa Euroopan unionin lainsäädäntöä ei pantu asianmukaisesti täytäntöön. Tarvitaan perinpohjainen tutkinta, jotta kaikkiin näihin kysymyksiin saadaan vastaus; loppujen lopuksi kyseessä ovat sijoittajat, jotka katastrofin sattuessa joutuvat maksumiehiksi ja joutuvat maksamaan jopa niin paljon, että saattavat menettää yrityksensä ja kotinsa Stockton (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää komission jäsentä hänen työstään tämän asian huolellisessa, tarkassa ja yksityiskohtaisessa tarkastelussa. Koska olen suhteellisen tyytyväinen jäsen Perryn mietintöön, minun on vastapainoksi esitettävä muutama huomio. Jäsen Perryn perusteluissa ei anneta oikeudenmukaista ja tasapuolista selvitystä 1980-luvulla vallinneista olosuhteista, kun Lloyd sin jäsenet kokivat vakuutussopimuksista aiheutuneet tappiot. Haluan todeta erityisesti, että mietinnössä hyödynnetään aineistoa erittäin valikoivasti eikä siinä tuoda esille Yhdistyneen kuningaskunnan muutoksenhakutuomioistuimen asiassa Jaffrey tekemää arviota kokonaisuudessaan. Mietinnössä esimerkiksi katsotaan, että ainoastaan varaukset, joita syndikaatit 1980-luvulla perustivat asbestia koskevia vastuita varten, osoittautuivat riittämättömiksi vasta

15 25/09/ jälkikäteen, koska nämä vastuut kehittyivät odottamattomalla tavalla. Tietenkin tunnen suunnatonta myötätuntoa niitä sijoittajia kohtaan, jotka kärsivät vakuutussopimuksista aiheutuneista tappioista. Heidän joukossaan on useita ystäviäni, muun muassa yhden lapseni kummit. Siitä asti, kun olen ollut tämän asian kanssa tekemisissä, olen saanut osakseni solvauksia ja sättimistä ja kotiini on soitettu nimettömiä häiriösoittoja, joissa minua on syytetty Lloyd sin kätyriksi. Kun 97 prosenttia Lloyd'sin sijoittajista vuonna 1996 hyväksyi uudistus- ja kehittämissuunnitelman ja kun he pystyivät vähentämään vastuitaan merkittävästi, tämän asian katsottiin olevan suurin piirtein loppuun käsitelty. Kuten kaikissa mainoksissa todetaan, eilisen tuotto ei takaa huomisen voittoa. Jäsen Perryn mietinnön painopiste ja vetoomuksen esittäjien todellinen väite liittyvät ymmärtääkseni siihen, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ei Lloyd sin toimintaa valvoessaan pannut EU:n vakuutusdirektiivin ehtoja asianmukaisesti täytäntöön. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus kiistää tämän väitteen. Sen vuoksi oikea paikka asian ratkaisemiseen on tuomioistuin. Juuri näin parhaillaan toimitaan, sillä tällainen asia on vireillä Englannin korkeimmassa oikeudessa. Nämä ovat oikeudellisesti mutkikkaita asioita. Parlamentin olisi annettava oikeusprosessin edetä omalla painollaan ja annettava tuomioistuimen tehdä asianmukainen päätös. Kehotan komissiota reagoimaan tällä välin mietinnössä esille otettuihin seikkoihin ja vastaamaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Vaikka tarvitsemme vastauksia kohtuullisessa ajassa, varoitan tekemästä hätiköityjä päätöksiä. Lopuksi pyydän parlamenttia tukemaan jäsen Perryn tarkistettua mietintöä sekä jatkamaan toimia vasta, kun asianmukainen menettely on saatu päätökseen Koukiadis (PSE). (EL) Arvoisa puhemies, jäsen Perry on laatinut mietinnön ja esitellyt meille tiettyjä Lloyd sin tapaukseen liittyviä seikkoja. Komission jäsen esitti meille tänään joukon valaisevia selityksiä, jotka todellakin ovat hyödyllisiä. Sitten jäsen Cashman kiistää jäsen Perryn tiedot. Mitä tämä tarkoittaa? Sitä, että tämänhetkinen huolemme ei ole käsiteltävänämme olevan asian asiasisältö emmekä me ole tuomioistuin. Meidän tämänhetkinen huolemme on tämä ja ainoastaan tämä: nyt kun ilmoituksia on tullut jo viiden vuoden ajan, haluamme säilyttää valiokuntamme uskottavuuden, ja siten meidän ongelmamme on, saammeko lopullisen vastauksen siitä, missä määrin direktiiviä noudatettiin tai ei noudatettu. Tämä on ainoa huolenaiheemme. Käytän tilaisuutta hyväkseni ja käsittelen tätä aihetta yleisesti, koska saimme tänään sekä oikeusasiamiehen että vetoomusvaliokunnan mietinnöt. Kansalaiset saattoivat vetoomuksillaan Lloyd sia koskevan asian vetoomusvaliokunnan käsiteltäväksi. Kuten komission jäsen totesi, myös oikeusasiamies osallistui sen tutkimiseen, onko komissio toiminut asianmukaisesti. Kysymyshän on tietenkin yhteisön lainsäädännön soveltamisesta. Mitä tämä tarkoittaa? Sitä, että kaksi oikeutta, oikeus syyttää ja oikeus vedota, liittyvät tiiviisti toisiinsa. Sen vuoksi niistä ei pitäisi keskustella erikseen. Toiseksi näissä kahdessa mietinnössä on kyse yhteisön lainsäädännön moitteettomasta soveltamisesta, ja sen vuoksi näistä molemmista mietinnöistä olisi keskusteltava tänään. Siksi ehdotankin parlamentille, komissiolle ja arvoisille ystävilleni, että harkitsisimme mahdollisuutta tarkastella näitä mietintöjä samanaikaisesti, koska aiheensa puolesta ne ovat ainoat suoraan Euroopan kansalaisia koskevat mietinnöt. Koska me kaikki haluamme lisätä kansalaisten osallistumista, mielestäni meidän olisi sen vuoksi korostettava tämän keskustelun merkitystä ja jopa nimettävä parlamentin keskustelupäivä Euroopan kansalaisen päiväksi. Siten olemme luotettavia ja voimme sanoa olevamme oikeasti kiinnostuneita heidän oikeuksistaan. Vaadimme nyt viiden vuoden jälkeen selvitystä ainakin siitä, mistä nyt on kysymys. Haluamme siis tämän selvityksen pikaisesti, koska jäsen Cashman saattaa itse asiassa olla oikeassa. Emme kuitenkaan tällä hetkellä tiedä, kuka on oikeassa. Komissio todellakin on ollut huolimaton. Siksi haluan ottaa esille vielä yleisemmän huolenaiheen. Vetoomusvaliokunta lykkää usein lopullisten päätelmiensä tekemistä, koska komissio käsittelee vetoomuksia hitaasti. Voisiko komissio lyhentää käsittelyaikojaan, jotta mekin olisimme uskottavampia niiden Euroopan kansalaisten silmissä, jotka tulevat kertomaan meille, etteivät ole saaneet vastausta puoleentoista vuoteen? Nämä ovat yleisimpiä tämänpäiväisessä keskustelussa esille tulleita huolenaiheita, ja uskon, että meillä on nyt erinomainen mahdollisuus käsitellä niitä luonnollisestikin Euroopan unionin edun vuoksi, mutta erityisesti siksi, että saamme Euroopan kansalaiset ymmärtämään, että olemme heidän tukenaan Marinos (PPE-DE). (EL) Arvoisa puhemies, haluaisin tukea jäsen Perryn mietinnössä esitettyjä ehdotuksia, mutta ensin haluan huomauttaa, että komission jäsen Bolkestein on todellakin antanut aiheesta enemmän tuoretta tietoa ja selvennystä. Ongelma on silti edelleen se, kuten arvoisa ystäväni jäsen Koukiadis niin sattuvasti ja rakentavasti korosti, ettei meillä ole selkeitä vastauksia siihen, miksi Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus saattoi ilmeisen myöhään tämän direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään. Direktiiviä olisi Yhdistyneessä kuningaskunnassa pitänyt soveltaa myös yksityisiin vakuutuksiin, jolloin se olisi kattanut myös Lloyd sin tapauksen. Samoin epäillään, saatettiinko direktiivi asiamukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Lisäksi herää kysymyksiä siitä,

16 20 25/09/2003 sovelletaanko sitä asianmukaisesti ja johdonmukaisesti ja onko sen noudattaminen varmistettu. Suuri määrä sijoittajia, jotka ovat tavallaan osakkeenomistajia tämä on hyvin erikoinen järjestelmä joutui käyttämään kaikki varansa maksaakseen vastinetta vakuutusriskeistä, joista he väittävät olleensa tietämättömiä. Heille ei ollut kerrottu tästä tai tieto oli salattu heiltä ja edellä mainitsemani Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus oli lyönyt velvoitteensa laimin. Niinpä monet sijoittajista joutuivat vararikkoon, koska kyseessä ovat suuret summat, ja epätoivo ajoi jotkut heistä itsemurhaan. Uhrien joukossa on joitakin kreikkalaisia maanmiehiäni, joiden dramaattisia vastalauseita on kertynyt parin kolmen vuoden ajan työhuoneeseeni sekä vetoomusvaliokuntaan, jonka jäsenenä minulla on myös kunnia olla. Vetoomusvaliokunnan pyrkimykset saada komissiolta ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselta täydellinen selvitys tästä traagisesta tapauksesta järjestimme kokouksen suljetuin ovin eivät tuota tulosta ainakaan siltä osin, että meitä ei informoida vieläkään. Riittäviä vastauksia ei ole annettu kysymyksiin, joita olemme toistuvasti laatineet, ja komissio on tukenut myös vaitonaista Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta, joka kieltäytyy antamasta vastauksia vetoomusvaliokunnalle. Niinpä emme pysty muodostamaan selkeää ja täydellistä kuvaa siitä, mistä tässä varsinaisesti on kysymys ja missä määrin Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on vastuussa niistä laiminlyönneistä ja/tai väärinkäytöksistä, jotka johtuivat siitä, että se saattoi yksityisiä vakuutuksia koskevat direktiivit myöhässä ja puutteellisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään sekä sovelsi niitä virheellisesti. Edellä esitetyt huomautukset, jotka saattavat tehdä vääryyttä Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle ja Euroopan komissiolle, eivät tähän mennessä näytä tehneen vaikutusta kumpaankaan. Euroopan kansalaisten mielestä heidän ääntään olisi kuultava, ja tällä tavoin meidän on mahdollista palauttaa Euroopan unionin sekä toimielimemme uskottavuus ja pätevyys kansalaisten silmissä. Jos emme toimi avoimesti emmekä ota huomioon kansalaisten näkökulmaa, epäonnistumme unionin toimielimenä yleisen kehityksen tärkeässä käännekohdassa Keßler (PSE). (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiittää kaikkia kolmea esittelijää heidän erinomaisesta työstään, ja erityisesti jäsen Laura González Álvarezia, jota me valiokunnassa syvästi kaipaamme. Vetoomusvaliokunnan tehtävänä on varmistaa, että kansalliset ja paikalliset viranomaiset panevat EU:n direktiivit täytäntöön ja noudattavat niitä asianmukaisesti. Siksi meidän on jatkuvasti kiisteltävä jäsenvaltioiden hallitusten ja ministeriöiden kanssa, ja joskus Euroopan komissio joutuu aloittamaan jopa rikkomismenettelyn. Selvästikään tämä ei ole kyseisen hallituksen etu, mutta me olemme täällä suojelemassa kansalaisia näin olen ymmärtänyt työni valiokunnassa. Nämä Lloyd'sia koskevat vetoomukset ovat ikäviä, eivät vain Yhdistyneen kuningaskunnan entiselle ja nykyiselle hallitukselle vaan myös Euroopan komissiolle, joka epäröi jo vuonna 1978 ryhtyä toimiin Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan. Komission ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen väliseen kirjeenvaihtoon liittyvät seikat olivat varsin omituiset. Mikä siis on niin sanottu Lloyd'sin skandaali? Lloyd's oli houkutellut sijoittajia kertomatta heille, että se oli kärsisi valtavat vakuutustappiot, jotka pääosin johtuivat Yhdysvalloissa asbestitapauksissa annetuista tuomioista. Sitten Lloyd'sin johto siirsi nämä tappiot sijoittajien maksettaviksi. Tämän vuoksi useat menettivät varansa ja jotkut ainoan eläketurvansa. Ainoastaan britit eivät kärsineet vaan myös belgialaiset ja saksalaiset. Muutama jopa otti hengen itseltään. Nyt voisimme kylmästi todeta: "No, huono tuuri!". Nämä ihmiset kuitenkin luottivat vakuutusmarkkinoiden sääntelyyn ja siihen, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n lakeja noudatettaisiin. Seison kahden hyvin arvostetun brittiläisen kollegani Roy Perryn ja Michael Cashmanin välissä. Olen erittäin tyytyväinen saavutettuun kompromissiin, mutta myös syvästi pahoillani siitä, että tämä mietintö on aiheuttanut niin suurta poliittista kuohuntaa. Olen tyytyväinen kompromissiin ja toivon, että sen avulla oikeus toteutuu vetoomuksen esittäjien tapauksessa ja pystytään varmistamaan, ettei vastaavanlainen tragedia pääse toistumaan Bolkestein, komissio. (EN) Arvoisa puhemies, pyrin vastaamaan lyhyesti parlamentin jäsenille ja heidän kysymyksiinsä. Jäsen Wallis kysyi, onko komissio todella toiminut perustamissopimusten valvojana tässä tapauksessa. Haluan vastata hänelle ja muille jäsenille toteamalla, että kyllä me olemme ja että tämä on syy siihen, miksi komissio lähetti kaksi virallista ilmoitusta. Komissio ei lähettänyt niitä virallisia ilmoituksia turhan takia, vaan sillä oli syynsä niiden lähettämiseen. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ryhtyi toimiin ja nyt, kuten aiemmin totesin, lainsäädäntö on mukautettu vastaamaan yhteisön lainsäädäntöä. Komission velvollisuus on varmistaa, että näin tapahtuu. Keskeistä tässä keskustelussa on kysymys komission tehtävistä. Kuten olen jo monta kertaa todennut, komission tehtävänä on valvoa, että voimassa oleva lainsäädäntö on yhdenmukainen yhteisön nykyisen lainsäädännön kanssa. Annan toisen esimerkin, joka niin ikään koskee Yhdistynyttä kuningaskuntaa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tulliviranomaiset on ohjeistettu takavarikoimaan ne alkoholi- ja tupakkamäärät, joiden katsotaan ylittävän kohtuullisen henkilökohtaisen kulutuksen. Komissio on pitänyt näitä toimia tarkoitukseensa nähden kohtuuttomina. Tämän vuoksi se lähetti kaksi virallista ilmoitusta. Neuvotteluja keskustelumenettely Yhdistyneen kuningaskunnan

17 25/09/ viranomaisten kanssa on käynnistynyt, ja Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat mukauttaneet ohjeensa sen mukaan, mitä komissio pitää tarpeellisena. Ihmiset, joiden autot on takavarikoitu, eivät kuitenkaan ole vieläkään saaneet korvausta kärsimistään menetyksistä. Jäsenet Perry ja Wallis voivat toki sanoa, että komission olisi tehtävä asialle jotain. Olisi huolehdittava siitä, että ne, joiden auto on takavarikoitu, saavat korvauksen tappioistaan. Vastaukseni heille on sama kuin tässä tapauksessa tämä ei ole komission tehtävä. Sen vuoksi aiempia tappioita koskevat korvausvaatimukset on jätettävä jäsenvaltion oikeusviranomaisten käsiteltäväksi, ja kuten tänä aamuna mainittiin, eräs oikeusjuttu on parhaillaan vireillä Lontoon korkeimmassa oikeudessa. Sen vuoksi en voi tehdä enempää kuin laki sallii kaikesta siitä sympatiasta huolimatta, jota tunnen näitä traagisiin tilanteisiin joutuneita ihmisiä kohtaan, joista jotkut ovat riistäneet itseltään hengen. Siksi ei ole totta, että komissio on yhä odottavalla kannalla, kuten jäsen Collins totesi. Ei komissio ole odottavalla kannalla, se ei vaan voi ylittää valtuuksiaan. Tämän halusin sanoa. Tässä ei ole kysymys Daavidin taistelusta Goljatia vastaan, kuten jäsen Gemelli totesi, vaan on kysymys komissiolle lainsäädännössä asetetuista rajoista. Oikeusasiamies käsitteli avoimuutta, eikä minulla ole siihen mitään lisättävää, mutta haluan todeta, että tutkintakomiteaa koskeva asia minun on jätettävä parlamentille ratkaistavaksi. Minun tehtäväni ei ole arvioida, edellyttävätkö olosuhteet nyt tutkintakomitean perustamista, eikä myöskään sitä, onko tähän asti menetelty asianmukaisesti. Nämä asiat minun on jätettävä parlamentin käsiteltäväksi, ja kunnioitan sen päätöstä Perry, Roy (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, jäsen Cashman esitti puheenvuorossaan melko vakavia syytöksiä. Myönnän, että hän on johdonmukaisesti pyrkinyt estämään tämän mietinnön hyväksymisen kaikin keinoin ja joka tilanteessa. Haluan vain pyytää teitä vahvistamaan, että parlamentti on tämän mietinnön vastaanottaessaan toiminut työjärjestyksen mukaisesti ja että mietintö voidaan hyväksyä. Mitä tulee perusteluja koskevaan kohtaan 5, olen täysin valmis esittämään mietintöön suullisen tarkistuksen siitä, että perustelujen ei yleisen käytäntömme mukaisesti tulisi sisältyä mietintöön. Tärkeintä tässä on itse mietintö, mutta pitäisin tervetulleena vahvistustanne tältä osin Puhemies. Jäsen Perry, voin vahvistaa, että parlamentin yksiköt ovat tarkistaneet huolellisesti, onko tämä mietintö hyväksyttävä, ja olen tullut siihen tulokseen, että se todellakin on hyväksyttävä. Annan puheenvuoron jäsen Cashmanille Cashman (PSE). (EN) Arvoisa puhemies, olen samaa mieltä siitä, että mietintö on nykyisessä muodossaan hyväksyttävä, mutta se johtuu siitä, että siihen tehtiin ne muutokset, joita minä ja parlamentin yksiköt vaadimme ja jonka yksiköt hyväksyivät Puhemies. Keskustelu on päättynyt. Äänestys toimitetaan tänään klo (Istunto keskeytettiin klo ja sitä jatkettiin klo ) Puhetta ryhtyi johtamaan varapuhemies DAVID MARTIN Äänestykset Puhemies. Esityslistalla ovat seuraavina äänestykset. 1 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäytöstä ja kaupallisesta hyödyntämisestä (7946/1/2003 C5-0251/ /0123(COD)) (A5-0284/2003) (Esittelijä: W. G. van Velzen) (Puhemies julisti yhteisen kannan hyväksytyksi (näin muutettuna).) *** Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteisestä kannasta parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi eeurope toimintasuunnitelman seurantaa, hyvien toimintatapojen levittämistä sekä verkko- ja tietoturvan parantamista koskevan monivuotisen ohjelman ( ) hyväksymisestä (MODINIS) (7948/1/2003 C5-0252/ /0187(COD)) (A5-0269/2003) (Esittelijä: Imelda Mary Read) (Puhemies julisti yhteisen kannan hyväksytyksi.) *** Villiersin laatima talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietintö Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin sijoituspalveluista ja säännellyistä markkinoista sekä neuvoston direktiivin 85/611/ETY, neuvoston direktiivin 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/ETY muuttamisesta (KOM(2002) 625 C5-0586/ /0269(COD)) (A5-0287/2003) 1 Esityslistan muutokset: ks. pöytäkirja.

18 22 25/09/2003 Ennen tarkistuksesta 152 toimitettua äänestystä: Villiers (PPE-DE), esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, PSE-ryhmän ja PPE-DE-ryhmän kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta haluan tehdä seuraavan suullisen tarkistuksen tarkistukseen 152: "Komissio arvioi, onko Euroopan tasolla tarpeen säätää keskusvastapuolta koskevan järjestelmän ja selvitysjärjestelmien määritelmästä. Komissio antaa tämän arvioinnin perusteella ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle." (Puhemies totesi, ettei suullista tarkistusta vastustettu.) (Parlamentti hyväksyi lainsäädäntöpäätöslauselman.) *** Tervetulotoivotukset Puhemies. Haluan toivottaa tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Venäjän federaation duuman valtuuskunnan, jota johtaa duuman varapuhemies ja EU:n ja Venäjän välisen parlamentaarisen yhteistyökomitean toinen puhemies Vladimir Lukin sekä federaationeuvoston edustajan Alexander Evstifeevin. Valtuuskunta on osallistunut EU:n ja Venäjän välisen parlamentaarisen yhteistyökomitean kuudenteen kokoukseen Strasbourgissa. (Suosionosoituksia) Äänestykset (jatkoa) Puhemies. Äänestykset jatkuvat. Giorgio Lisin laatima ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan mietintö parlamentin ja neuvoston direktiiviksi orgaanisten liuottimien käytöstä rakennusmaaleissa ja -lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta ja direktiivin 1999/13/EY muuttamisesta (KOM(2002) 750 C5-0632/ /0301(COD)) (A5-0292/2003) (Parlamentti hyväksyi lainsäädäntöpäätöslauselman.) *** Yhteinen päätöslauselmaesitys 1 WTO:n viidennestä ministerikokouksesta Cancúnissa. 1 Seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä: Margrietus J. van den Berg ja muut PSE-ryhmän puolesta, Elly Plooij-van Gorsel ja muut ELDR-ryhmän puolesta, W.G. van Velzen ja muut PPE-DE-ryhmän puolesta ja Seán Ó Neachtain ja Luís Queiró UEN-ryhmän puolesta Ennen kohdasta 22 toimitettua äänestystä: Imbeni (PSE). (IT) Arvoisa puhemies, suullinen tarkistus korvaa lähes täysin kohdan 22. Ensimmäinen osa olisi korvattava seuraavalla: Euroopan parlamentti "sitoutuu järjestämään vuoden 2004 alussa yhdessä Parlamenttienvälisen liiton kanssa uuden WTO:ta käsittelevän parlamentaarisen konferenssin". Loppuosaa ei tarvitse muuttaa. Mielestäni teksti on näin selkeämpi ja toivon, että kaikki jäsenet voivat hyväksyä sen (Puhemies totesi, ettei suullista tarkistusta vastustettu.) (Parlamentti hyväksyi päätöslauselman.) *** Michael Cashmanin laatima kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietintö Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (asetuksen (EY) N:o 1049/2001 täytäntöönpano vuonna 2002) (2003/2022(INI)) (A5-0298/2003) Ennen äänestystä: Turco (NI). (IT) Arvoisa puhemies, ennen kuin siirrymme käsittelemään Cashmanin mietintöä, haluan kiinnittää huomiota siihen tehtyyn oikaisuun, joka ei oikeastaan ole mikään oikaisu. Cashmanin mietintöön on tehty oikaisu, joka koskee parlamentin tukea neuvostoa vastaan nostetulle avoimuutta koskevalle kanteelle T- 84/03. Oikaisussa on käytetty sanamuotoa "käsittelemään Euroopan parlamentin osallistumista", kun taas alkutekstissä pyydetään "tukemaan" parlamentin osallistumista kanteeseen. En ymmärrä, mistä tämä oikaisu on peräisin, kun otetaan huomioon, että alkuperäinen teksti on mielestämme pätevä Puhemies. Asia on siirretty parlamentin oikeudellisen yksikön ja puhemiehen ratkaistavaksi. Puhemiehen päätöksen mukaan oikaisun sanamuoto on työjärjestyksen mukainen ja siten hyväksyttävä. Alkuperäistä sanamuotoa ei voi sitä vastoin hyväksyä. (Jäsen Pannellan välihuomautus.) Ennen kuin jäsen Pannella kiihtyy liikaa enkä halua kieltää häntä kiihtymästä, sillä se on aina yhtä huvittavaa asiasta ei ole mitään syytä keskustella, sillä puhemies on tutkinut asiaa erittäin tarkasti. Hän on tehnyt ratkaisunsa, jota myös minä aion noudattaa. Voitte panna vastaan niin paljon kuin haluatte, mutta pysyn hänen kannassaan. (Parlamentti hyväksyi päätöslauselman.) (korvaa päätöslauselmaesitykset B5-0399/2003, B5-0400/2003, B5-0401/2003 ja B5-0405/2003).

19 25/09/ (Jäsen Pannella esittää vastalauseen.) Puhemies. Voimme keskustella asiasta myöhemmin, jäsen Pannella, mutta tältä erää asia on loppuun käsitelty. *** Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan päätöslauselmaesitys EU:n osallistumisesta kestävän kehityksen huippukokouksen (WSSD) toimeenpanosuunnitelmaan (B5-0403/2003) (Parlamentti hyväksyi päätöslauselman.) *** Stocktonin laatima vetoomusvaliokunnan mietintö Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2002 (C5-0271/ /2068 (INI)) (A5-0229/2003) (Parlamentti hyväksyi päätöslauselman.) *** Laura González Álvarezin laatima vetoomusvaliokunnan mietintö vetoomusvaliokunnan käsittelyistä Euroopan parlamentin istuntokaudella (2003/2069(INI)) (A5-0239/2003) (Parlamentti hyväksyi päätöslauselman.) *** Perryn laatima vetoomusvaliokunnan mietintö tutkittavaksi otetusta vetoomuksesta Lloyd'sia koskevista vetoomuksista (Vetoomukset nro 1273/1997, 71/1999, 207/2000, 318/2000, 709/2000 ja 127/2002) (2002/2208(INI)) (A5-0203/2003) Ennen koko päätöslauselmasta toimitettua äänestystä: Cashman (PSE). (EN) Arvoisa puhemies, ennen kuin äänestämme päätöslauselmasta kokonaisuutena, voitteko varmistaa, että parlamentin puhemies on päättänyt, että 5 kohdan ilmaus "ja oheiset perustelut" voidaan poistaa? Puhemies. Näin on sovittu. Mietinnön lopullinen versio ei sisällä kyseistä ilmausta. Toistan vielä, että puhemies tutki tarkasti ennen äänestystä, voidaanko mietintö hyväksyä. (Parlamentti hyväksyi päätöslauselman.) *** Puhemies. Äänestykset ovat päättyneet. ÄÄNESTYSSELITYKSET Van Velzenin mietintö (A5-0284/2003) Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Oli myönteistä huomata, että tämän direktiiviluonnoksen toisessa käsittelyssä tunnustettiin, että julkisen sektorin elinten perinteet julkisen sektorin tietojen hyödyntämisessä ovat kehittyneet monin eri tavoin ja että myös tämä olisi otettava huomioon. Lisäksi oli myönteistä, että mietinnössä tunnustettiin kaikkien unionin kansalaisten ja luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on jossakin jäsenvaltiossa, oikeus tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin. Näiden asiakirjojen kaupallisen uudelleenkäytön laajuutta koskevista säännöistä päätettäessä olisi kuitenkin varmistettava, etteivät markkinat määrää uudelleenkäytön hintoja. Jos markkinoiden annetaan määrätä hinnat, ne eivät voi nousta ylettömän korkeiksi. Tämä on myönteistä, mutta se tarkoittaa myös, että joidenkuiden asianosaisten asiakirjoihin pääsy voi vaikeutua. Siksi onkin tärkeää, että jäsenvaltiot varmistavat perustietojen ilmaisen saatavuuden kaikille erityisesti Internetin ja muiden helppopääsyisten välineiden kautta ja ottavat tässä yhteydessä huomioon erityisesti vammaiset Readin mietintö (A5-0269/2003) Auroi (Verts/ALE), kirjallinen. (FR) Kannatan esittelijä Readin mietintöä. Siinä on käsitelty erinomaisesti Modinis-ohjelmaa. Ohjelmalla parannetaan tietoverkkojen turvallisuutta koko Euroopan unionin tietoyhteiskunnassa. Sillä kannustetaan myös hyvien toimintatapojen levittämistä. Haluan korostaa, että avointen standardien käyttö on erittäin tärkeää tietoturvan kannalta. On tärkeää, että avoimeen standardiin perustuvat ohjelmat otetaan mukaan Modinis-ohjelmaan. Modinis-ohjelman rahoituspuitteet ovat 25 miljoonaa euroa Marques (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Haluan toistaa tukevani esittelijä Readin ehdottamaa tarkistusta neuvoston yhteiseen kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi eeurope toimintasuunnitelman seurantaa, hyvien toimintatapojen levittämistä sekä verkko- ja tietoturvan parantamista koskevan monivuotisen ohjelman ( ) hyväksymisestä (MODINIS). Jäsen Read haluaa varmistaa ohjelmalle vähintään 21 miljoonan euron määrärahat. On parlamentin etujen mukaista, että ohjelmassa on kelvollisia aloitteita ja ainakin tarvittavat resurssit ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

20 24 25/09/2003 Määräraharajoituksista huolimatta meidän on varmistettava toteutettavien toimenpiteiden tehokkuus Villiersin mietintö (A5-0287/2003) Bourlanges (PPE-DE). (FR) Arvoisa puhemies, Villiersin mietinnön ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyssä tekstissä ei ole tehty merkittäviä parannuksia komission tekstiin. Siitä huolimatta se on hyväksyttävä kompromissi, ja olisimme olleet valmiit kannattamaan sitä, jollei tarkistuksen 86 toista osaa olisi hyväksytty. Asian tärkeyden vuoksi on erittäin valitettavaa, että sijoituspalveluyritykset on vapautettu velvollisuudesta käydä kauppaa ilmoitetuilla hinnoilla. Tämä on avoimuuden periaatteen vastaista. Haluan todeta, ettei parlamentissa saatu merkittävää enemmistöä tekstin tueksi. Tämä koski sekä tarkistusta 86 että lopullista tekstiä. Toivottavasti esittelijä Villiers ottaa tämän huomioon. On toivottavaa, että neuvoston palauttaessa tekstin parlamentille toiseen käsittelyyn parlamentti saavuttaa kompromissin, jonka aiempaa useammat jäsenet voivat hyväksyä Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Komissio haluaa päivittää lainsäädäntöä, jolla on säännelty rahoitusmarkkinoita vuodesta Tämä lainsäädäntö on ollut keskeinen väline Euroopan pääomamarkkinoiden luomisessa, mikä on rahoituspalvelualan toimintasuunnitelman lopullinen, Lissabonin strategiaan sisältyvä tavoite. Mietinnössä tuetaan direktiivin pääkohtia sijoituspääoman edunvalvojien erilaisista sijoituspalveludirektiivin malleista huolimatta: anglosaksisessa mallissa sijoituspalveluyritykset kilpailevat raivokkaasti pörssien kanssa, tukevat Lontoon Cityä ja avaavat ovensa yhdysvaltalaiselle sijoituspääomalle, kun taas manner-euroopan järjestelmä perustuu vahvemmin pörsseihin ja on ranskalaisten sijoittajien suosiossa. Kyse on siis siitä, että jonkin valtion sijoituspääoma on markkinoilla hallitsevassa asemassa samalla, kun pääomanliikkeet ja sijoittajien vapaus lisääntyy, jolloin alan toimijat pystyvät keräämään valtavasti varoja eläkerahastoista ja sosiaaliturva-alan yksityistämisestä. Kyseessä ovat myös yksinkertaiset valvontasäännöt ja toiminnan avoimuus niiden kustannusten vuoksi. Tämän tavoitteen, jota emme kannata, on tarkoitus olla tehokas, mutta se on vain lisännyt rahoitusmarkkinoiden epävakautta ja häilyvyyttä sekä vaikuttanut reaalitalouteen, talouskasvuun ja työpaikkoihin Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. (NL) Nykyään maailmalla kulkee entistä enemmän suuria rahasummia, jotka kuuluvat yksityisille säästäjille, pienille pankeille, vakuutusyhtiöille ja eläkerahastoille. Maailmanlaajuisesti toimivat yhtiöt, jotka tarjoavat suuria sijoitustuottoja, ovat kahmineet suuren osan tästä rahamäärästä itselleen ja ottaneet samalla hallintaansa myös eläkerahastot. Tällainen yhtiö ei tuota mitään, mutta se on päässyt hallitsevaan asemaan tuomalla yhteen korkotuloja tai osinkoja haluavat tahot ja pääomaa toimintoihinsa tarvitsevat toimijat. Kyseessä ovat pääosin yhdysvaltalaiset yhtiöt, joilla on toimipaikka myös Lontoossa. Kymmenen vuotta sitten hyväksyttiin tämänkaltaisia sijoituspalveluita koskeva direktiivi, joka kaipaa nyt päivittämistä. Tämän vuoksi on nyt pohdittava, miksi direktiiviä olisi ajantasaistettava? Suojattaisiinko direktiivillä sen jälkeen säästäjiä ja eläkerahastoja rahoituskeinottelijoilta nykyistä paremmin vai tarjoaisiko direktiivi pikemminkin entistä suuremman vapauden niille, jotka hallinnoivat valtavia rahasummia? Esittelijä haluaa vähentää byrokratiaa ja kustannuksia. Hän määritteleekin joukon poikkeuksia avoimuuden periaatteeseen, jonka hyväksyminen tuntuu olevan hänelle vaikeaa. Sijoitusneuvojan velvoite etsiä asiakkaan kannalta paras sijoitusratkaisu, alhaiset transaktiokustannukset ja asiakkaalle sopivat sijoitustuotteet jää toissijaiseksi. Kansallisten etujen vuoksi edustajaryhmät ovat asiassa eri mieltä. Siksi sijoituspalveluyritykset saavat vapaat kädet toimia haluamallaan tavalla Ribeiro e Castro (UEN), kirjallinen. (PT) Komission direktiiviehdotuksen tavoitteena on suojata sijoittajia (asettamalla yhtenäiset vaatimukset toimiluvan saaneiden vakuutusedustajien toimille) ja auttaa sijoituspalveluyrityksiä toimimaan Euroopan unionissa. Koska kyseessä on puitedirektiivi, siinä on määritellään ainoastaan yleiset korkean tason velvollisuudet, jotka jäsenvaltioiden viranomaisten on täytettävä. Direktiivissä ei ole pyritty asettamaan mitään tiettyä markkinarakennetta, vaan siinä tarjotaan joustava markkinarakenne, joka soveltuu lukuisten maiden erilaisiin markkinarakenteisiin ja jolla helpotetaan ja edistetään innovointia yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa. Direktiivissä selvennetään ja täydennetään luetteloa rahoitusvälineistä, joilla voidaan käydä kauppaa säännellyillä markkinoilla ja sijoituspalveluyritysten välillä. Siinä päivitetään ja yhtenäistetään sääntelyehtoja, jotka sijoituspalveluyritysten on täytettävä luvan myöntämishetkellä ja sen jälkeen. Direktiivissä parannetaan sijoituspalveluyritysten "yhden passin" järjestelmän käytännön toteutusta sekä vahvistetaan ja laajennetaan periaatetta, jonka mukaan yritysten on voitava toimia kaikkialla Euroopan unionissa lähtöjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten luvalla ja valvonnassa. Ehdotuksessa käsiteltiin ja käsitellään herkkiä ja arkaluonteisia aiheita, mikä kävi selvästi ilmi erityisvaliokunnan keskusteluista. Haluan kiittää lämpimästi esittelijä Theresa Villiersiä hänen ehdottamastaan tasapainoisesta kompromissiratkaisusta, jonka ansiosta äänestin kuitenkin mietinnön puolesta Lisin mietintö (A5-0292/2003) Goodwill (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, me brittikonservatiivit äänestimme mietintöä vastaan.

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2010/2291(ACI) 2.3.2011 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2275(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2275(INI) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.9.2012 2011/2275(INI) MIETINTÖLUONNOS 28. vuosikertomuksesta EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonnasta (2010) (2011/2275(INI)) Oikeudellisten

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 9.12.2014 2014/2155(INI) TARKISTUKSET 1-17 Monica Macovei (PE541.595v01-00) vuosikertomuksesta 2012 EU:n taloudellisten

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 3. heinäkuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta perussopimus-, työjärjestys-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1, P5_TA(2004)0004 Uudet synteettiset ja muut huumausaineet * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi uusia synteettisiä ja muita huumausaineita koskevasta tietojenvaihdosta,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 8. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Vetoomusvaliokunta 2004 13. syyskuuta 2001 LAUSUNTO vetoomusvaliokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 16. huhtikuuta 2002 (22.04) (OR. fr) 7806/02 LIMITE ECO 113 INST 42 FIN 131

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 16. huhtikuuta 2002 (22.04) (OR. fr) 7806/02 LIMITE ECO 113 INST 42 FIN 131 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 16. huhtikuuta 2002 (22.04) (OR. fr) 7806/02 LIMITE ECO 113 INST 42 N 131 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Saapunut: Pysyvien edustajien komitea Ed. asiak. nro: 14209/01

Lisätiedot

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1,

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1, P7_TA(2014)0432 Omien varojen järjestelmä * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (05602/2014

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2011/0901B (COD) 9375/1/15 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JUR 341 COUR 21 INST 181 CODEC 797 PARLNAT 70

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta 24.4.2017 A8-0160/21 21 33 kohta 33. toteaa, että erityiskertomusta koskevaa työasiakirjaa laadittaessa komissio oli jo antanut ehdotuksensa rakenneuudistusten tukiohjelman perustamiseksi; panee tyytyväisenä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Talousarvion valvontavaliokunta 2009 2008/2265(DEC) 29.1.2009 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Aluekehitysvaliokunta 2016/0393(COD) 14.6.2017 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto P6_TA(009)00 Vastuuvapaus 007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto. Euroopan parlamentin päätös. huhtikuuta 009 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston talousarvion

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

EU-julkisuusasetus (artiklat)

EU-julkisuusasetus (artiklat) Liitteet EU-julkisuusasetus (artiklat) 1 artikla. Tarkoitus Tämän asetuksen tarkoituksena on a) määritellä ne julkiseen tai yksityiseen etuun perustuvat periaatteet, edellytykset ja rajoitukset, jotka

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0253 (COD) 10507/15 EF 134 ECON 575 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Euroopan

Lisätiedot

HYVÄN HALLINTOTAVAN SÄÄNNÖSTÖ

HYVÄN HALLINTOTAVAN SÄÄNNÖSTÖ 28. heinäkuuta 1999 HYVÄN HALLINTOTAVAN SÄÄNNÖSTÖ Toimielin, joka ottaa huomioon Amsterdamin sopimuksen avoimuutta koskevat määräykset ja erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 1 artiklan ja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN JA LATINALAISEN AMERIKAN PARLAMENTAARISEN EDUSTAJAKOKOUKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA 1

EUROOPAN UNIONIN JA LATINALAISEN AMERIKAN PARLAMENTAARISEN EDUSTAJAKOKOUKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA 1 EUROOPAN UNIONIN JA LATINALAISEN AMERIKAN PARLAMENTAARISEN EDUSTAJAKOKOUKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA 1 JOHDANTO Brysselissä 8. marraskuuta 2006 kokoontuneet Euroopan parlamentin, Andien parlamentin, Keski-Amerikan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN PUHE Luxemburg, 10. joulukuuta 2013 ECA/13/45 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe Varainhoitovuotta 2012 koskevan vuosikertomuksen

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/2149(INI) 23.6.2017 TARKISTUKSET 1-13 Franz Obermayr (PE602.824v01-00) perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2016 COM(2016) 113 final 2016/0064 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU, EURATOM) No 883/2013 muuttamisesta Euroopan petostentorjuntaviraston

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 27. kesäkuuta 2001 PE 294.969/1-10 TARKISTUKSET 1-10 LAUSUNTOLUONNOS: Luis Berenguer Fuster (PE 294.969) PUOLAN HAKEMUS

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2011/2236(DEC) 6.2.2012 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 229/1 II (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan unionin parlamenttien unionin

Lisätiedot

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. toukokuuta 2017 (OR. en) 9645/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 23. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat ENV

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 23.1.2017 2016/2159(DEC) TARKISTUKSET 1-18 Petr Ježek (PE595.386v01-00) vastuuvapaudesta 2015: Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta

Talousarvion valvontavaliokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/2196(DEC) 6.9.2016 TARKISTUKSET 1-15 Mietintöluonnos Marian-Jean Marinescu (PE584.114v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE NRO 29/2004 Asia: Valiokunnan tiedoksi annetut vetoomukset Liitteenä ovat yhteenvedot kahden vetoomuksen sisällöstä

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.11.2012 2011/0254(NLE) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2015 (OR. en) 15083/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 14. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/1. Tarkistus. Louis Aliot ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/1. Tarkistus. Louis Aliot ENF-ryhmän puolesta 2.3.2016 A8-0026/1 1 11 kohta 11. on huolissaan alv-vajeesta sekä siitä, että arvonlisäveroa on jäänyt keräämättä, minkä vuoksi vaje nousi 168 miljardiin euroon vuonna 2013; korostaa, että vuonna 2014

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN OIKEUSASIAMIES JACOB SÖDERMAN

EUROOPAN OIKEUSASIAMIES JACOB SÖDERMAN FI EUROOPAN OIKEUSASIAMIES JACOB SÖDERMAN Hyvä lukija, Euroopan oikeusasiamiehen toimisto perustettiin Maastrichtin sopimuksella torjumaan hallinnollisia epäkohtia yhteisön toimielinten ja laitosten toiminnassa.

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11007/17 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 10430/17 Asia: AGRI 376 AGRIORG 69 OIV 12 EU:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 16.4.2010 2009/2151(INI) TARKISTUKSET 1-12 Antigoni Papadopoulou (PE439.890v01-00) mietinnöstä komission tiedonannosta

Lisätiedot

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO EUROOPAN UNIONIN JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO Vakautus- ja assosiaationeuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) UE-FM 1451/16 Toimielinten välinen asia:

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 7078/17 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot