VESANNON KUNTA ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESANNON KUNTA ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 VESANNON KUNTA ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

2 SISÄLTÖ sivut 1. SAATTEEKSI 3 2. ESIOPETUKSEN TEOREETTISET PERUSTEET ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET ESIOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN Esiopetuksen järjestäminen 4.2. Oppimiskäsitys 4.3. Oppimisympäristö 4.4. Työtavat 5. ESIOPETUKSEN TÄSMENNETYT TAVOITTEET JA 6-9 SISÄLLÖT 5.1. Eheyttäminen 5.2. Keskeiset sisältöalueet Kieli ja vuorovaikutus Matematiikka Etiikka ja katsomus Ympäristö- ja luonnontieto Terveys Fyysinen ja motorinen kehitys Taide ja kulttuuri 6. KASVUN JA OPPIMISEN TUKI ESIOPETUKSESSA Esiopetuksen yleinen tuki 6.2. Esiopetuksen tehostettu tuki 6.3. Esiopetuksen erityinen tuki 6.4. Yksilölliset suunnitelmat esiopetuksessa Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 7. KASVUN JA OPPIMISEN TUKIMUODOT ESIOPETUKSESSA Esiopetuksen opetusjärjestelyihin liittyvä tuki Erityisopetus Pidennetty oppivelvollisuus 7.2. Esiopetuksen muu tuki Yhteistyö kodin kanssa Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestäminen 7.3. Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Oppilashuolto Turvallisuuden edistäminen Henkilötietojen käsittely, salassapito ja tietojen luovuttaminen 1

3 8. ERI KIELI- JA KULTTUURIRYHMIEN SEKÄ ERITYISEN KOULUTUSTEHTÄVÄN MUKAINEN ESIOPETUS, VIERASKIELINEN ESIOPETUS JA KOTIMAISTEN KIELTEN KIELIKYLPY ARVIOINTI 9.1. Lapsen kehittymisen ja oppimisen seuranta ja arviointi Esiopetuksen järjestämisen ja toteutumisen arviointi ja kehittäminen 9.3. Esiopetuksen opetussuunnitelman jatkuvan kehittämisen periaatteet Lähdeluettelo LIITTEET: Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma Pedagoginen arvio Pedagoginen selvitys 2

4 1. SAATTEEKSI Vesannon kunnan esiopetussuunnitelman keskeiset tavoitteet, painoalueet ja sisällöt pohjautuvat opetushallituksen vahvistamiin Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2000 (64/011/2000). Esiopetussuunnitelmaa laadittaessa on haluttu korostaa näkemystä esikouluikäisestä lapsesta leikkivänä, aktiivisena, uteliaana, oppimishaluisena ja kykyisenä sekä ainutlaatuisena yksilönä omine kehitys- ja kasvupiirteineen. Esiopetuksen onkin perustuttava huolelliseen suunnitteluun ja opettajan/kasvattajan tietoon ja ymmärrykseen lapsen kehityksen ja kokemusmaailman tuntemisesta. Esiopetussuunnitelmaa on muutettu perustuen Opetushallituksen määräämän Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet mukaisesti (Opetushallituksen määräys 51/011/2010). Uusien perusteiden mukaisessa valmistelu- ja muutostyössä ovat olleet mukana esiopetuksen henkilöstö, varhaiskasvatusjohtaja, kiertävä erityislastentarhanopettaja sekä sosiaali- ja terveystoimen edustajat. Perusopetuksen johtotiimi ja koulun erityisopettaja ovat myös edesauttaneet muutostyössä. Uusien perusteiden mukainen Vesannon kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön alkaen. Muutokset ja lisäykset ko. opetussuunnitelmaan on kirjattu kursiivilla tekstillä. 2. ESIOPETUKSEN TEOREETTISET PERUSTEET Lapsen kehitys on prosessi, jossa fyysinen kasvu sekä motorinen, kognitiivinen ja sosioemotionaalinen kehitys ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa keskenään. Esiopetuksen opetussuunnitelman periaatteet perustuvat lapsen kehitystasoon soveltuvaan lähestymistapaan. Siinä yhdistyvät tieto lapsen kehityksestä, ikätasoon soveltuvista tiedonalueiden sisällöistä ja tietämysrakenteiden kehittymistavoista sekä opetuksen ja oppimisen muodoista. Lapsen kognitiivisella kehityksellä tarkoitetaan kykyä omaksua ja ymmärtää useiden symbolisten järjestelmien merkityksiä, jotka ovat tyypillisiä tietyssä kulttuurissa. Esiopetusikäisen lapsen ajattelu muuttuu vähitellen kohti formaalia ja loogista ajattelua. Oppimisympäristön avulla tuetaan lapsen kehitystasolle luonteenomaista käsitteen oppimista ja ajattelutaitojen kehittymistä. Lapsi jäsentää ja rakentaa ymmärrystään ympäröivästä maailmasta. Lapsen kehitystasolle ominaiset tietämysrakenteet määräävät sen, mitä käsitteestä voidaan kulloinkin opiskella ja miten syvällisesti asiaan perehdytään. Tärkeää on havainnollistaa, miten kyseessä oleva ilmiö on yhteydessä lapsen jokapäiväiseen elämään. lasta ohjataan tuntemaan ja ymmärtämään ympäristöään ikätasoon soveltuvien käsitteiden ja tutkivien lähestymistapojen avulla. oppimaan oppimisen ja opiskelun erityisiä taitoja opetetaan lapselle merkityksellisten toimintojen yhteydessä. Lapsen henkinen kehittyminen edellyttää sellaisia konstruktiivisia toimintoja, joilla häntä ohjataan yhä enemmän ajatteluun, päättelyyn ja arviointiin. Oppiminen tapahtuu käytännön toiminnassa ja sitä reflektoimalla. lapsen metakognitio eli tietoisuus itsestään oppijana kehittyy 3

5 vaiheittain toiminnoissa, joissa lapsella on mahdollisuus eritellä ja oivaltaa selkeämmin mitä ja miten hän on oppinut tai tulee oppimaan. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon opiskelun sosiaalinen luonne. Tällöin lapsille tarjotaan mahdollisuus yksilölliseen, pien- ja koko ryhmässä tapahtuvaan itseohjautuvaan tai aikuisen ohjaamaan toimintaan. Ryhmän vertaissuhteiden muodostumisessa merkittävä lähtökohta on omien ja muiden lasten tunteiden tunnistaminen. Esiopetusikäisten lasten kognitiivisen ja sosioemotionaalisen kehityksen kannalta leikeissä tapahtuvat oppimiskokemukset ovat hyvin keskeisiä. 3. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä ennalta ehkäistä mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia. Esiopetuksessa lapsuus nähdään jaksona, jolla on oma erityinen arvonsa. On oleellista, että esiopetusaika antaa lapselle aineksia, elämyksiä ja kokemuksia kehittää omaa minä-kuvaansa, toimintamallejaan ja ajatteluaan vertaisryhmässä. Tärkeää on vahvistaa lapsen tervettä itsetuntoa myönteisten oppimiskokemusten avulla. Esiopetuksessa taataan lapsille tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja koulun aloittamiseen. Esiopetusta ohjaavat samat arvot kuin Vesannon kunnan yhtenäiskoulussa: kunnioitus toisia kohtaan oikeudenmukaisuus tasa-arvo välittäminen rehellisyys suvaitsevaisuus elämänusko ympäristön kunnioittaminen ekologisuus 4

6 Esiopetuksen yleisenä tavoitteena on: lapsen myönteisen minä-kuvan vahvistaminen oppimaan oppimisen taitojen kehittäminen perustietojen, -taitojen ja valmiuksien oppiminen leikin kautta oppiminen ilo ja innostus vastuuntuntoisuus hyvät tavat tasavertaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen 4. ESIOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 4.1. Esiopetuksen järjestäminen Vesannon kunta järjestää perusopetuslain mukaista, maksutonta esiopetusta kaikille 6-vuotiaille (vuotta ennen oppivelvollisuusikää). Opetusta annetaan kirkonkylällä päiväkoti Esikossa vähintään 700h/toimintavuosi, keskimäärin neljä tuntia päivässä. Päiväkodin esiopetusryhmässä saa olla enimmillään 13 esioppilasta/opettaja. Esiopetuksessa noudatetaan Vesannon kunnan Esiopetuksen suunnitelmaa, joka perustuu Opetushallituksen 2010 vahvistamiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Esioppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Lapsella on myös oikeus saada maksutta tarvittava oppilashuolto sekä laissa määritellyt opintososiaaliset palvelut ja edut. Esiopetuksen opetussuunnitelma on linjassa Perusopetuksen opetussuunnitelman ja kunnan Varhaiskasvatussuunnitelman kanssa Oppimiskäsitys Esiopetuksessa oppiminen on aktiivinen ja aikaisempiin tiedonrakenteisiin pohjautuva päämääräsuuntautunut prosessi, joka usein sisältää ongelmanratkaisua. Prosessissa on tärkeä merkitys lapsen koko kasvuhistorialla. Tietoa ei voi siis suoraan opettamalla siirtää lapselle, vaan lapsen on itse aktiivisesti rakennettava aikaisemmin omaksumiensa käsitysten ja uuden tiedon pohjalta uudet käsityksensä. Oppimista tapahtuu opittavan aineksen, aikaisemmin muodostuneiden tietorakenteiden sekä ajattelun vuorovaikutuksessa. Vertaisryhmän vuorovaikutustilanteissa lapset oppivat yhdessä toisten kanssa ja toisiltaan antamalla virikkeitä toistensa ajattelun ja mielikuvituksen kehittymiseen Oppimisympäristö Esiopetuksen oppimisympäristöllä tarkoitetaan sitä fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, kognitiivista ja emotionaalista ympäristöä, jossa oppiminen ja opetus tapahtuvat. Oppimisympäristössä on keskeistä opettajan ja lapsen välinen sekä lasten keskinäinen ja opettajien keskinäinen vuorovaikutus, erilaiset toimintatavat ja oppimistehtävät. Esiopetuksessa lapsilähtöisyys merkitsee luontaiseen auktoriteettiin pohjautuvaa ohjaavaa kasvatusta, jossa aikuinen asettaa lapselle rajoja ja jossa lapseen kohdistetaan odotuksia ja vaatimuksia. Hyvä oppimisympäristö ohjaa lapsen uteliaisuutta, mielenkiintoa ja oppimismotivaatiota sekä tukee hänen aktiivisuuttaan ja itseohjautuvuuttaan. Se tarjoaa lapselle tilaisuuksia leikkiin, muuhun toimintaan ja omaan rauhaan. Se on kieliympäristönä virikkeinen ja 5

7 mahdollistaa lapsen kielellistä kehitystä tukevaa toimintaa. Oppimisympäristössä tulee vallita iloinen, avoin, rohkaiseva, hyväksyvä ja kiireetön ilmapiiri. Hyvässä oppimisympäristössä huomioidaan myös terveys- ja turvallisuusnäkökohdat Työtavat Opettajan tulee tukea oppimista sekä ohjata lasta tiedostamaan oma oppimisensa ja havaitsemaan, että hän voi itse vaikuttaa onnistumiseensa oppimisessa = metakognitiivisen tiedon omaksumista. Lapsen näkökulmasta toiminnan tulee olla tarkoituksenmukaista ja haasteellista ja hänen omien tutkimustensa lähtökohtana pitää olla lapsen elinympäristöön läheisesti liittyvät ilmiöt ja tapahtumat sekä niistä saadut kokemukset. Esiopetuksen työskentely perustuu leikinomaiseen, lapsen kehitystasosta lähtevään toiminnalliseen ryhmä- ja yksilöohjaukseen, joka edistää myös lapsen kielellistä kehitystä sekä valmiuksia uusien asioiden oppimiseen. Toiminnassa otetaan huomioon lapsen tarve mielikuvituksen, sadun, liikunnan ja leikin kautta oppimiseen. Lapselle tarjoutuu mahdollisimman rikkaita kokemuksia monikanavaisesti, joiden avulla lapsi löytää oman parhaan ilmaisukanavansa. 5. ESIOPETUKSEN TÄSMENNETYT TAVOITTEET JA SISÄLLÖT Esiopetuksen toiminta-ajatuksen pohjalta lasta tuetaan yksilön ja yhteisön jäsenenä seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa: Yksilönä esikoululainen oppii vähitellen huolehtimaan itsestään, tehtävistään ja tavaroistaan osaa ilmaista mielipiteensä ja oppii arvostamaan omaa näkökulmaansa oppii arvioimaan omaa toimintaansa kasvaa rehelliseksi ja vastuuntuntoiseksi edistyy oppimaan oppimisen taidoissaan iloitsee oppimisestaan ja hänessä säilyy sekä kehittyy halu oppia oppii tuntemaan vahvuuksiaan ja heikkouksiaan sekä sietämään pettymyksiä Yhteisön jäsenenä esikoululainen tuntee kuuluvansa ryhmään ymmärtää erilaisuutta ja osaa toimia erilaisten ihmisten kanssa ottaa huomioon toiset ihmiset, on auttavainen ja käyttäytyy hyvin kehittyy vastuulliseksi arkielämän toiminnoissa oppii pohtimaan oikeaa ja väärää huolehtii ympäristöstään 6

8 5.1. Eheyttäminen Esiopetus on kaikkea päivittäistä toimintaa. Se on kokonaisopetusta, jossa opetus liittyy kiinteästi kaikkiin päiväkodin toimintoihin. Eheyttävä opetus muotoutuu kokonaisuuksista, jotka liittyvät toisaalta lapsen elämänpiiriin ja toisaalta lapsen maailmankuvaa laajentaviin ja jäsentäviin sisältöihin. Esiopetusta toteutetaan ns. teematyöskentelynä, jolloin teemakokonaisuuksien valinnassa pyritään löytämään lapsille merkitykselliset asiat ja otetaan heidät mukaan teemojen suunnitteluun. Eheytetyt kokonaisuudet ja oppimisprosessi ovat tärkeämpiä kuin yksittäiset sisällöt. Työtapoja valittaessa on aina huomioitava opetuksen tavoitteet ja tarkoituksenmukaisuus. Sisältöaluejako toimii tässä opettajan työn tukena. Keskeistä on leikin avulla oppiminen ja jokapäiväisten tilanteiden käyttäminen oppimistilanteina Keskeiset sisältöalueet Kieli ja vuorovaikutus Kieli on erittäin merkittävä lapsen kognitiivisessa kehityksessä. Oppimiensa käsitteiden avulla lapsi jäsentää ympäristöään ja rakentaa maailmankuvaansa. Esiopetuksessa tulee tukea lapsen ajattelun, sosiaalisuuden, tunteiden ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä erityisesti kielen avulla. Kielen ja vuorovaikutustaitojen edistämiseksi esikoululainen kuulee ja kuuntelee erilaisten tekstien lukemista ja kerrontaa toimii arkisissa vuorovaikutus- ja oppimistilanteissa vähitellen aktiivisena puhujana ja kuuntelijana sekä kiinnostuu tekemään kysymyksiä tutkii kuvia ja keskustelee niistä alkaa ymmärtää lukemisen ja kirjoittamisen merkitystä vahvistaa aikuisen tuella kielellistä tietoisuuttaan sekä laajentaa sana- ja käsitevarastoaan rohkaistuu itse esittämään ja keksimään omia juttuja ja tarinoita Esikoululaisen kanssa työskentelevän aikuisen tulee huomioida oman kielenkäyttönsä rikkaus, esteettisyys, puheen selkeys ja äänenkäyttö. Hänen tulee huolehtia siitä, että lapsi on kuullut ja kuunnellut, on tullut kuulluksi, että lapsi on puhunut ja hänelle on puhuttu, hänen kanssaan on keskusteltu, hän on kysellyt ja hänelle on vastattu Matematiikka Lapsen tulisi kokea matematiikka mielenkiintoisena ja haastavana toimintana, joka on merkityksellistä ja mielekästä. Esiopetuksen matematiikassa annetaan lapselle mahdollisuuksia peruskäsitteiden luomiseen. Matemaattisten tietojen ja taitojen edistämiseksi esikoululainen käsittelee arkipäivän tilanteisiin liittyviä matematiikan peruskäsitteitä kehittää matemaattista ajatteluaan verbalisoi ajatteluaan ja ongelmanratkaisuaan innostuu keksivään ja luovaan matemaattiseen työskentelyyn leikkimällä ja toiminnallisen materiaalin avulla etenee yksilöllisten kykyjensä mukaan 7

9 Esikoululainen luokittelee, sarjoittaa ja vertailee esineitä, kappaleita, kuvioita määrän, muodon ja muiden ominaisuuksien mukaan. Tutustuu lukukäsitteisiin, numeromerkkeihin ja luonnollisiin arkipäivän tilanteissa ilmeneviin matemaattisiin ilmiöihin. Pääosin leikkien mm. visuo-konstruktiivisten leikkien (rakenteluleikit) pelien, liikunnan, laulujen, tarinoiden ja keskusteluhetkien avulla johdattelu sekä runsas havainnollisuus ovat luonnollisia tapoja avartaa lapsen käsitystä matematiikasta Etiikka ja katsomus Esiopetukseen sisältyy eettistä ja katsomuksellista kasvatusta, joka jakaantuu kulttuuriseen katsomuskasvatukseen ja uskontokasvatukseen ja sille vaihtoehtoiseen elämänkatsomustietokasvatukseen. Esiopetuksen eettinen kasvatus sisältyy kaikkeen toimintaan ja on koko ryhmälle yhteistä. Eettisen kasvun edistymiseksi esikoululainen pohtii arjen tilanteissa eettisiä kysymyksiä ja arvioi omaa käyttäytymistään saa mahdollisuuden katsomuksellisen yleissivistyksen kartuttamiseen oppii suhtautumaan kunnioittavasti uskonnolliseen vakaumukseen ja erilaisiin elämänkatsomuksiin Eettisellä ja uskontokasvatuksella on yhteisiä sisältöjä. Lisäksi uskontokasvatuksessa lapselle annetaan mahdollisuus tutustua oman uskonnon keskeisiin sisältöihin, juhliin sekä niiden perinteeseen Ympäristö- ja luonnontieto Ympäristö- ja luonnontieto auttaa lasta ymmärtämään ympäristöään, tukee ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä sekä vahvistaa elämyksellistä, kokemuksellista ja emotionaalista suhdetta luontoon ja muuhun ympäristöön. Esiopetuksen tavoitteena on, että lapsi oppii ymmärtämään ja arvostamaan luonnonvaraista ja rakennettua ympäristöä, erilaisia ihmisiä ja kulttuureja sekä tuntemaan oman toimintansa vaikutukset lähiympäristöönsä. Luontoa ja ympäristöä koskevien tietojen ja taitojen edistämiseksi esikoululainen: harjaantuu tekemään havaintoja, muodostamaan käsitteitä ja päättelemään esittää kysymyksiä ja ratkaisee niitä omakohtaisesti tutkimalla ja kokeilemalla tutustuu ihmistä, luontoa ja muuta ympäristöä koskeviin käsitteisiin, niiden välisiin riippuvuuksiin ja vuorovaikutussuhteisiin saa kokemuksia ja elämyksiä luonnosta ja muusta ympäristöstä sekä edistyy luonnontuntemuksessa saa ohjausta lähiympäristöstä huolehtimiseen ja siinä vastuullisesti toimimiseen Sisällöt valitaan esimerkiksi sellaisilta luonnontieteellisiltä aihealueilta kuten ihminen ja hänen suhteensa ympäristöön, eliöt ja niiden ympäristö, maa ja avaruus, ympäristön aineet ja materiaalit sekä energiaan liittyvät asiat. Oppimisen tavoitteena on kestävään kehitykseen ja elämän kunnioittamiseen pyrkiminen Terveys Esiopetuksessa edistetään luonnollisissa arkipäivän tilanteissa lapsen valmiuksia ymmärtää ja ottaa vastuuta omasta terveydestään ja turvallisuudestaan, jolloin esikoululainen saa ohjausta terveydestä ja puhtaudesta huolehtimiseen saa tietoa ja ohjausta terveellisiin ruokatottumuksiin ja hyviin ruokailutapoihin oppii huolehtimaan siisteydestään ja pukeutumisestaan 8

10 toiminnalla ja tapakasvatuksella oppii myönteisiin ihmissuhteisiin, tunne-elämän terveyteen ja välttämään väkivaltaa Terveyskasvatusta toteutetaan arjen tilanteissa, ruokailun aikana sekä liikunta- ja opetustuokioilla Fyysinen ja motorinen kehitys Päivittäinen, monipuolinen liikunta on välttämätöntä lapsen tasapainoiselle kasvulle, kehitykselle ja terveydelle. Liikuntataitojen edistämiseksi esikoululainen harjoittelee motorisia perustaitoja kuten tasapaino-, liikkumis- ja käsittelytaitojaan omista lähtökohdistaan käsin kokeilee eri liikuntamuotoja turvallisissa ja vaihtelevissa liikuntaympäristöissä oppii kehostaan, ympäristöstään ja itsestään fyysisen toiminnan avulla harjoittelee sosiaalisia taitojaan eri liikuntatilanteissa liikkuu päivittäin monipuolisesti omaksuu myönteisen asenteen liikuntaa kohtaan Liikuntakasvatus vahvistaa lapsen oman kehon tuntemusta ja itsetuntoa. Liikuntakasvatuksen tulee tukea lapsen havaintomotorista oppimista ja näin kehittää lapsen yleisiä koulu- ja oppimisvalmiuksia Taide ja kulttuuri Taide- ja kulttuurikasvatuksella lasta tutustutetaan kulttuuriperinteeseen ja tuetaan hänen ymmärrystään kulttuurien monimuotoisuudesta. Taiteen ja kulttuurin aineksia on usealla sisältöalueella. Tärkeimpiä alueita ovat kädentaidot, kuvataide ja musiikki. Kädentaitojen edistämiseksi esikoululainen tutustuu elinympäristönsä esineisiin ja niiden valmistamiseen saa kokemuksia erilaisista materiaaleista, välineistä ja tekniikoista askartelee, muovailee, tekee käsitöitä jne. oppii yrittämään ja nauttimaan pitkäjänteisestä työn tekemisestä Kuvataiteellisten taitojen edistämiseksi esikoululainen saa tietoja ja taitoja tulkita ja ymmärtää visuaalista ympäristöä piirtää, värittää, maalaa, muovailee, rakentelee jne. rohkaistuu ka kehittyy kuvallisessa ilmaisussaan saa kokemuksia ja elämyksiä kuvallisen ilmaisun välityksellä Musiikillisten taitojensa edistämiseksi esikoululainen tutustuu musiikin peruskäsitteisiin: ääneen, rytmiin, melodiaan ja muotoon laulaa, soittaa, kuuntelee musiikkia ja liikkuu musiikin mukaan keskittyy havainnoimaan ääniympäristöään ja kehittyy kuuntelijana oppii luonnollista äänenkäyttöä ja kehittyy laulajana saa iloa yhteisistä musiikkikokemuksista On tärkeää rohkaista lasta monipuoliseen ilmaisuun, tuke hänen aistiherkkyyttään, havaintokykyään ja avaruudellista hahmottamiskykyään. 9

11 6. KASVUN JA OPPIMISEN TUKI ESIOPETUKSESSA Kasvun ja oppimisen tuki esiopetuksessa perustuu hyvään kasvatuskumppanuuteen, toimivaan arkeen ja pienryhmätoimintaan. Esiopetuksen arjessa seurataan lapsen taitoja ja oppimista havainnoimalla ja erilaisilla arviointimenetelmillä mm. kouluvalmiuden ryhmätutkimuksella. Esiopetusta ja tukea suunniteltaessa otetaan huomioon, että lapsen tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 1. Tavoitteiden mukainen kasvun ja oppimisen tuen periaate 2. Lähtökohtana lapsen vahvuudet ja oppimisen ja kehittymisen tarpeet 3. Monenlaisten oppijoiden tarpeiden, lähtökohtien ja tapojen huomiointi 4. Kannustavan ja motivoivan palautteen antamisen periaate 5. Varhaisen tunnistamisen periaate tuen oikea-aikaisuus ja kesto; heti tuen tarpeen ilmettyä oikea taso ja muoto tuen joustavuus ja pitkäjänteisyys 6. Asiantuntemuksen käytön periaate - mm. lapselle tehtyjen terveystarkastusten ja mahdollisten muiden arviointien tulosten hyödyntäminen( esim. muu varhaiskasvatus) 7. Yhteistyön ja tiedon antamisen periaate - huoltajille tulee antaa tietoa tukitoimista ja mahdollisuus esittää näkemyksensä tukea suunniteltaessa 8. Tuen jatkumisen periaate nivelvaiheissa, suunnitelmallinen jatkumo - erityisesti lapsen siirtyessä muusta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen Kiertävän erityislastentarhanopettajan työskentely esiopetuksessa Lasten päivähoidosta annetun lain mukaan kunnan käytettävissä tulee olla erityislastentarhanopettajan palveluja lastenpäivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti. Vesannon kunta ostaa Rautalammin kunnalta kiertävän erityislastentarhanopettajan palvelun 1 pv/viikko. Ns. kelto:n palvelut kattavat koko varhaiskasvatuksen, joten em. palvelua järjestetään esiopetukseen keskimäärin joka kolmas viikko. Kelton erityisosaamista hyödynnetään myös lapsen yksilöllisen tuen tarpeen arvioinnissa. Tuki erityisissä tilanteissa Lapsi saattaa tarvita tukea esim. sairauden yhteydessä. Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle esiopetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä ja muut olosuhteet huomioiden on mahdollista. Esiopetuksen järjestämisestä kodin ulkopuolelle sijoitetuille lapsille vastaa lapsen asuinkunta. 10

12 6.1. Esiopetuksen yleinen tuki Jokaisen lapsen oikeus on saada tukea ja ohjausta kasvuun ja oppimiseen. Esikoulun opettajan työhön kuuluu havainnoida lapsia jatkuvasti. Havainnot kirjataan ja lapsen taitoja ja oppimista arvioidaan käyttäen apuna Jyväskylässä kehitettyä Eskarin arki materiaalia, joka on laadittu psykologin, toimintaterapeutin, puheterapeutin, erityislastentarhanopettajan ja esiopetuksessa työskentelevän erityislastentarhanopettajan yhteistyönä. Tuen tarpeen arvioinnissa voidaan hyödyntää myös lapselle neuvolassa tehtyjä terveystarkastuksia. Vesannon neuvolassa on käytössä LENE, leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio 3-6 vuotiaille. LENE-arvion perusteella lapsi ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin. Mikäli arvioidaan lapsen tarvitsevan tukea esikoulussa, se rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa esim. kiertävän erityislastentarhanopettajan ja lapsen huoltajien yhteistyönä. Mahdollinen yleinen tuki ( esim. pienryhmät, eriyttäminen, avustajan ohjaus) kirjataan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan Esiopetuksen tehostettu tuki Tehostettua tukea annetaan lapselle silloin kun yleinen tuki ei riitä. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia esiopetuksen tukimuotoja (lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksellä annettavaa erityisopetusta). Ennen tehostetun tuen aloittamista lapselle tehdään ns. pedagoginen arvio. Pedagogisessa arviossa kuvataan lapsen kasvu ja oppimisen tilanne kokonaisuutena lapsen saama yleinen tuki ja arvio sen vaikutuksista lapsen oppimisvalmiudet sekä kasvuun ja oppimiseen liittyvät erityistarpeet arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla ratkaisuilla lasta tulisi tukea Kirjallisen pedagogisen arvion laativat lapsen esiopetuksen opettajat. Tarvittaessa voidaan käyttää muita asiantuntijoita. Tuen tarve suunnitellaan yhdessä lapsen huoltajien, lapsen, esikoulun opettajan ja kiertävän erityislastentarhanopettajan kanssa Esiopetuksen erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden esiopetusta ei kasvun ja oppimisen vaikeuksien vuoksi voida järjestää muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä esim. vamman, sairauden, toimintavajavuuden tai kasvuympäristöön liittyvien riskitekijöiden vuoksi. Erityisen tuen tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon esiopetuksen opetushenkilöstön, oppilashuollon palveluista vastaavien ts. moniammatillisen työryhmän sekä huoltajan näkemys lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvistä riskitekijöistä. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista esiopetuksen tukimuodoista. Käytettävissä ovat kaikki esiopetuksen tukimuodot. Erityisen tuen kirjallisen päätöksen tekee varhaiskasvatusjohtaja. Päätöstä tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Erityisen tuen päätöksessä tulee päättää oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen. 11

13 Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista taikka esi- ja perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Pedagoginen selvitys erityistä tukea varten Ennen erityisen tuen päätöstä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa sekä tehtävä oppilaasta pedagoginen selvitys. Pedagogisen selvityksen laatimista varten esiopetuksen järjestäjän päättämä toimielin, viranhaltija tai työntekijä hankkii lapsen esiopetuksesta vastaavilta opettajilta selvityksen lapsen oppimisen etenemisestä moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä tehdyn selvityksen lapsen saamasta tehostetusta tuesta ja lapsen kokonaistilanteesta Selvitysten perusteella esiopetuksen järjestäjä tekee arvion lapsen erityisen tuen tarpeesta. Näiden kahden selvityksen ja niiden pohjalta laaditun arvion muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan pedagogiseksi selvitykseksi. Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan lapsen kasvun ja oppimisen tilanne kokonaisuutena lapsen saama tehostettu tuki ja arvio sen vaikutuksista lapsen oppimisvalmiudet sekä kasvuun ja oppimiseen liittyvät erityistarpeet arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä lasta tulisi tukea 6.4. Yksilölliset suunnitelmat esiopetuksessa Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma on suunnitelma lapsen kasvun ja oppimisen etenemisestä ja esiopetuksessa tarvittavista järjestelyistä sekä lapsen tarvitsemasta tuesta. Se on hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva, kirjallinen, pedagoginen asiakirja. Sitä voidaan käyttää osana yleistä tukea ja sitä tulee käyttää tehostetun tuen aikana. Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman laativat opettajat yhteistyössä huoltajan ja lapsen kanssa. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut asiantuntijat. Vesannon kunnassa kaikille esikoululaisille laaditaan Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma. Tehostettua tukea varten laadittavan lapsen esiopetussuunnitelman tulee sisältää tiedot mitä opetussuunnitelman perusteissa mainitaan ja mitä esiopetuksen ja tukitoimien järjestäminen edellyttää. 12

14 Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on laadittava henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma = HOJKS. Suunnitelmasta tulee ilmetä oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. HOJKS laaditaan yhteistyössä esikoulunopettajan, kiertävän erityislastentarhanopettajan, lapsen huoltajien sekä lapsen kanssa. Tarvittavilta osin se valmistellaan moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. HOJKS:n tulee sisältää opetussuunnitelman perusteissa mainitut tiedot sen mukaan kuin tukitoimien järjestäminen edellyttää. HOJKS:n laatimisessa hyödynnetään myös mahdollista lapsen tehostetun tuen suunnitelmaa, varhaiskasvatussuunnitelmaa ja kuntoutussuunnitelmaa huoltajan luvalla ja otetaan huomioon pedagogisessa selvityksessä todetut asiat. HOJKS:aa tarkistetaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Vanninen 13

15 HOJKS Erityinen tuki erityisen tuen päätös pedagoginen selvitys (moniammatillinen työryhmä) Tehostettu tuki oppimissuunnitelma havainnointi, kokeet, seulat pedagoginen arvio (opettajat) Yleinen tuki 14

16 Seuraavasta taulukosta käy ilmi tukitoimet lapsen siirtyessä yleisen tuen piiristä tehostetun tuen kautta erityisen tuen piiriin: YLEINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI ERITYINEN TUKI Pedagoginen arvio Oppimissuunnitelma Pedagoginen selvitys Erityisen tuen päätös ja HOJKS Oppimissuunnitelma suositeltava Oppimissuunnitelma pakollinen TUKIMUODOT HOJKS pakollinen yksilö- ja pienryhmätyöskentely yksilö- ja pienryhmätyöskentely yksilö- ja pienryhmätyöskentely kiertävä erityislastentarhanopettaja kiertävä erityislastentarhanopettaja kiertävä erityislastentarhanopettaja oppilashuollon tuki oppilashuollon tuki oppilashuollon tuki avustajapalvelut ohjaus- ja tukipalvelut osa-aikainen erityisopetus osa- aikainen erityisopetus apuvälineet: kuvaohjaus viittomat Eskarin Arki Kili Kummit 3 Vuorovaikutusleikki Askeleittain avustajapalvelut ohjaus- ja tukipalvelut apuvälineet: kuvaohjaus viittomat Eskarin Arki Kili Kummit 3 Vuorovaikutusleikki Askeleittain kokoaikainen erityisopetus apuvälineet: kuvaohjaus viittomat Eskarin Arki Kili Kummit 3 Vuorovaikutusleikki Askeleittain avustajapalvelut ohjaus- ja tukipalvelut 15

17 7. KASVUN JA OPPIMISEN TUKIMUODOT ESIOPETUKSESSA 7.1. Esiopetuksen opetusjärjestelyihin liittyvä tuki Erityisopetus Erityisopetus järjestetään lapsen etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioiden muun esiopetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisryhmässä tai muussa soveltuvassa paikassa. Kiertävän erityislastentarhanopettajan sekä koulun erityisopettajan asiantuntijuutta hyödynnetään tukimuotoja suunniteltaessa ja toteutettaessa Pidennetty oppivelvollisuus Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta perusopetuslaissa säädettyä aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. Esiopetus voi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille annettavassa erityisopetuksessa kestää yhden tai kaksi vuotta. Tarkoitus on vahvistaa lapsen valmiuksia niin, että hän selviytyisi opiskelustaan perusopetuksessa mahdollisimman hyvin. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset. Heitä ovat mm. näkö- ja kuulovammaiset sekä muutoin ruumiillisesti tai henkisesti vaikeasti vammaiset tai kehityksessään viivästyneet lapset. Myös vaikea sairaus voi olla syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen. Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista. Lapselle tehdään tällöin myös päätös erityisestä tuesta. Lapsella on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna oikeus saada esiopetusta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella tämä oikeus alkaa sen vuoden syyslukukauden alussa, jolloin lapsi täyttää viisi vuotta. Päätös oppivelvollisuuden pidentämisestä tarvitaan ennen esiopetuksen alkua, jotta oikeus siihen voi toteutua. Vanhemmat hakevat oikeutta pidennettyyn oppivelvollisuuteen ja päätöksen siitä tekee pedagoginen rehtori Esiopetuksen muu tuki Yhteistyö kotien kanssa Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja oman lapsensa tuntemus. Lapsen viihtyvyyden, kasvamisen ja oppimisen kannalta on tärkeää luoda luottamuksellinen yhteys esiopetuksen henkilöstön ja lapsen huoltajien välille. Esiopetuksen aloitusvaiheessa laaditaan yhdessä lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma. Suunnitelman pohjana ovat esiopetuksen hakemisen yhteydessä täytettävät lapsikohtaiset esitietolomakkeet. Ennen esiopetusvuoden alkamista tai heti syyskauden alussa pidetään huoltajille vanhempainilta, jossa kerrotaan esiopetuksen opetussuunnitelmasta, tuen saannin mahdollisuuksista, kodin ja esiopetuksen välisestä yhteistyöstä sekä esiopetuksen oppilashuollon toiminnasta. Kodin ja esikoulun tiedonvälityksessä ovat käytössä mahdollisuuksien mukaan käytävät päivittäiset keskustelut, puhelinkeskustelut, tiedotteet sekä vähintään kerran vuodessa käytävä perusteellinen lapsikohtainen keskustelu. Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään parantamaan ja monipuolistamaan tiedonkulkua mm. peda.net. Yhteistyömuotoina ovat myös vanhempainillat, yhteiset juhlat ja tapahtumat. 16

18 Muu yhteistyö Esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyön keskeisenä tavoitteena on turvata lapsen joustava siirtyminen esiopetuksesta kouluun sekä esiopetuksen tavoitteiden, sisältöjen ja toimintatapojen kehittäminen yhteisesti. Joustavassa siirtymisessä huomioidaan erityisesti oppilaan kasvu- ja oppimisedellytykset, taidot ja vahvuudet sekä mahdollinen tehostetun tai erityisen tuen tarve. Tietojen siirtämiseen tarvitaan esioppilaan huoltajien lupa. Esiopetuksen kannalta on tärkeää myös yhteistyö päivähoidon kanssa, jotta tarpeellinen tieto lapsen kehityksestä ja oppimisesta siirtyisi joustavasti lapsen mukana. Muita sidos- ja yhteistyökumppaneita ovat mm. lastenneuvola, perheneuvola, seurakunnan työntekijät, terveydenhuollon ja erityissairaanhoidon henkilöstö, vammaishuolto ja muut mahdolliset asiantuntijat Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestäminen Vammaisella ja muulla tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut. Lapsi voi tarvita tulkitsemista esimerkiksi kuulovamman tai kielellisen erityisvaikeuden takia. Lapsen kanssa työskentelevät suunnittelevat yhdessä kommunikoinnin tuen eri oppimistilanteissa hyödyntäen tarvittaessa eri asiantuntijoita. Kommunikoinnin apuna voidaan käyttää esim. viittomia tai muita symboleita. Tulkitsemisessa avustava henkilö voi tukea oppimistilanteissa yhtä tai useampaa lasta samanaikaisesti. Lapsikohtainen tuki voi olla osa- tai kokoaikaista. Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestämisestä päättää esiopetuksen järjestäjä. Lapsen tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tarve, määrä ja laatu arvioidaan opettajien ja oppilashuollon henkilöstön yhteistyönä hyödyntäen lapsen huoltajan antamia tietoja ja mahdollisten ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat kansanterveyslaissa tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu koulunkäynnin tukeminen. Esiopetuksessa olevan lapsen yksilölliset terveystarkastukset ja yksilöllinen terveysneuvonta järjestetään kansanterveyslain mukaisina neuvolapalveluina. Esiopetuksen oppilashuolto kuuluu kaikille esiopetusyksikössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Yhteistyö lapsen huoltajan kanssa on keskeistä. Vesannolla esiopetuksen oppilashuollosta vastaa esiopetuksen oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat esikoulunopettajat, kiertävä erityislastentarhanopettaja ja varhaiskasvatusjohtaja sekä ns. moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat esikoulunopettaja, kiertävä erityislastentarhanopettaja (KELTO), varhaiskasvatusjohtaja, terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä/kuraattori sekä perusturvan palveluohjaaja. Tarvittaessa kutsutaan mukaan lapsen huoltajat, koulun erityisopettaja, puheterapeutti, toimintaterapeutti tai muita asiantuntijoita. Varhaiskasvatuksen esiopetuksessa oppilashuolto noudattaa varhaiskasvatuksen toimintamalleja, jotka on määritelty Vesannon kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa, esiopetuksen suunnitelmassa, erityisopetuksen strategiassa, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa sekä varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelmassa. 17

19 Oppilashuoltoryhmän ja moniammatillisen työryhmän tehtävät ja tavoitteet - ehkäistä, tunnistaa, lieventää tai poistaa kasvun ja oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä muita ongelmia mahdollisimman varhain - vahvistaa yhteisöllistä toimintakulttuuria huomioiden erityisesti lapsen ja huoltajan osallisuus - edistää myönteistä vuorovaikutusta - kehittää hyvinvointia tukevaa oppimisympäristöä - puuttua tarvittaessa ongelmiin Oppilashuoltotyötä ohjaavat periaatteet - ennaltaehkäisevän työn periaate - luottamuksellisuus ja yhteistyö, salassapito - jaettu asiantuntijuus - kunnioittava suhtautuminen lapseen ja huoltajiin, vanhemmuus arvoonsa - osallisuuden tukeminen - kuuntelu - huoltajille riittävän tiedon antaminen Moniammatillisen yhteistyön toimivuus edellyttää - yhteistyön suunnitelmallisuutta - yhteisen kielen löytymistä - työskentelytapojen ja toimintakäytäntöjen tuntemusta - roolituksen ja vastuiden sopimista - tavoitteiden ja osaamisalueiden tietämystä - hyvää tiedottamiskulttuuria Eri ammattiryhmien tehtävät oppilashuoltoryhmissä Varhaiskasvatusjohtaja toimii moniammatillisen työryhmän koollekutsujana vastaa oppilashuoltoryhmän toimintasuunnitelman laatimisesta, toiminnan toteutumisesta ja seurannasta valmistelee käsiteltävät asiat tai delegoi asioiden valmistelun valtuuttamalleen henkilölle vastaa oppilashuoltoryhmän käsittelemien asioiden tiedottamisesta vastaa oppilashuoltoryhmän sisäisestä tehtävänjaosta, nimeää tarvittaessa vastuuhenkilön asioiden käsittelyyn huolehtii, että varhaiskasvatuksen suunnitelmat: turvallisuus-, kriisi-, kiusaamis-, ja oppilashuoltosuunnitelmat ovat ajan tasalla tekee erityisen tuen päätökset Esikoulunopettaja 18

20 havaitsee oppilashuollollisen tarpeen ja käynnistää tarvittavat toimenpiteet kutsuu päiväkodin oppilashuoltoryhmän koolle pitää yhteyttä lapsen vanhempiin ja/tai sopii yhteydenpidosta muiden oppilashuollon henkilöiden kanssa kirjaa aktiivisesti oppilashuollollisia, oppilaskohtaisia asioita mikäli jo tehdyt tukitoimet eivät riitä, ohjaa lapsen asian oppilashuoltoryhmään tai moniammatilliseen työryhmään valmistelee tukitoimenpiteitä ja tekee pedagogisen arvion yhdessä KELTO:n kanssa laatii oppimissuunnitelman ja HOJKS:n yhdessä KELTO:n ja vanhempien kanssa huolehtii tiedonsiirroista nivelvaiheissa (kokoukset, lomakkeet) toimeenpanee oppilashuolto- tai moniammatillisessa työryhmässä sovitut menettelyt seuraa esikoululaisen psykofyysistä hyvinvointia havainnoi ja arvioi esikoululaisen oppimista ja työskentelyä jatkuvasti havainnoi ryhmän dynamiikkaa, sisäistä hyvinvointia Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu päiväkodin oppilashuoltoryhmään ja moniammatilliseen työryhmään toimii erityisopetuksen pedagogisena asiantuntijana ja kehittää toimivia opetusjärjestelyjä sekä yleisiä että erityisiä tukitoimia valmistelee oppilashuolto- tai moniammatilliseen työryhmään tulevia asioita kartoittaa lapsen tilannetta yhteistyössä esikoulunopettajan, varhaiskasvatusjohtajan ja lapsen vanhempien kanssa etsii ja kokeilee erilaisia keinoja, menetelmiä ja ratkaisuja lapsen auttamiseksi yhdessä esikoulunopettajan ja vanhempien kanssa antaa yksilö-, pienryhmä- tai luokkamuotoista erityisopetusta valmistelee tukitoimet, esim. tehostetun ja erityisen tuen yhdessä esikoulunopettajan kanssa osallistuu oppimissuunnitelman ja HOJKS:n laatimiseen jos esikoulun sisäiset keinot eivätkä kodin tukitoimet riitä, ohjaa lapsen asian vanhempien kirjallisella suostumuksella moniammatilliseen työryhmään osallistuu tiedonsiirtoon esiopetuksen/koulun nivelvaiheissa (kokoukset, lomakkeet) Päiväkodin esiopetuksen oppilashuoltoryhmä käy syksyllä esiopetuksen alkaessa läpi esiopetukseen osallistuvien lasten tuen tarpeet, tarjottavan tuen ja ohjauksen mahdollisissa vaikeuksissa Lapsiyksilöä koskevissa oppilashuollon kokouksissa voi olla läsnä ainoastaan ne henkilöt, joille lapsen opetus ja ohjaus välittömästi kuuluvat. Tarpeen vaatiessa lapsen asia viedään moniammatilliseen työryhmään vanhempien suostumuksella. lupa vanhempien lupa Lapsen oppimiseen, kehitykseen tai kasvuun liittyviä ongelmia havaitaan kotona tai esikoulussa Vanhemmat, esikouluopettaja ja KELTO kartoitetaan tilannetta ja suunnitellaan tukitoimia 19 vanhempien suostumus Oppilashuolto- tai moniammatillinen työryhmä tukitoimet : tehostetun tai erityisen tuen suunnitelma ohjaus asiantuntijoille jatkotutkimuksiin

21 Esiopetuksen oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarvittaessa ja moniammatillinen työryhmä vähintään 4 kertaa vuodessa tai tarpeen vaatiessa. Esiopetuksen ruokailu Esiopetukseen osallistuvalle annetaan jokaisena toimintapäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen, maksuton ateria. Ateriat kuljetetaan ravintokeskuksesta Esikkoon ja henkilöstö noudattaa ruokaa käsitellessään yksikkökohtaista omavalvontasuunnitelmaa. Ruokailun yhteydessä tulee toteutua: - terveydellinen ja sosiaalinen merkitys - terveys-, ravitsemus- ja tapakasvatuksen tavoitteet - ruokailutauon virkistystehtävä Lapsille annetaan mahdollisuus osallistua mm. toimimalla ruoka-apulaisena, toiveruokaviikon suunnitteluun ja palautteen antamiseen ravintokeskukselle. Yhteistyön esiopetuksen henkilöstön ja ruokapalvelusta vastaavan henkilöstön kanssa tulee olla säännöllistä (mm. yhteiset palaverit, palautekäytännöt) erityisesti koskien lapsen henkilökohtaista ravitsemusta sekä terveyden ja sairauden hoitoa Turvallisuuden edistäminen Esiopetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Kaikkien esiopetuksen työntekijöiden vastuulla on toimintaympäristön turvallisuuden seuraaminen ja epäkohtiin puuttuminen. Toiminnan turvallisuutta esiopetuksessa ohjaavat Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma+kriisisuunnitelma, Pelastussuunnitelma, Suunnitelma kiusaamisen ehkäisemiseksi, Omavalvontasuunnitelma sekä esiopetuksen oppilaskuljetuksiin liittyvä suunnitelma Henkilötietojen käsittely, salassapito ja tietojen luovuttaminen Henkilötietojen käsittelyssä lähtökohtana on luottamuksellisuus ja yhteistyö. Esiopetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet, esiopetuksesta vastaava rehtori tai varhaiskasvatusjohtaja, esikouluopettajat, lastenhoitajat, avustajat, muu henkilöstö tai opetusharjoittelua suorittavat eivät saa luvattomasti ilmaista sivullisille, mitä he ovat tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää lasten tai heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista, kuten elintavoista, vapaa-ajan harrastuksista, perhe-elämästä, poliittisesta vakaumuksesta, yksityiselämän piirissä esitetyistä mielipiteistä ja osallistumisesta yhdistystoimintaan, sekä taloudellisesta asemasta, terveydentilasta ja vammaisuudesta. Salassa pidettäviä ovat myös tiedot tehostetun tai erityisen tuen antamisesta sekä tuen antamiseen liittyvät muut tiedot, oppilashuoltoa koskevat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot, sekä tiedot lapselle tehdyistä psykologisista testeistä tai soveltuvuuskokeista. 20

22 Tietojen luovuttaminen Oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle ja perusopetuslain mukaisesta esiopetuksesta ja toiminnasta vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Luottamuksen rakentamiseksi ja turvaamiseksi on syytä pyrkiä hankkimaan huoltajalta suostumus salassa pidettyjen tietojen luovuttamiseen. Huoltajan kirjallisella, yksilöidyllä suostumuksella voidaan tietoja pyytää myös muilta tahoilta. Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen järjestäjän järjestämään esiopetukseen, aikaisemman opetuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen järjestäjälle. Uuden opetuksen järjestäjällä on myös pyynnöstä oikeus saada vastaavat tiedot. Oppilashuollollisten työryhmien toimintaohjeiden päivittäminen, toteutumisen seuranta ja arviointi Toimintaohjeiden päivittäminen on varhaiskasvatusjohtajan vastuulla. Ohjeiden toteutumista seurataan ja arvioidaan työryhmissä ns. arviointipalaverissa kerran vuodessa. 8. ERI KIELI- JA KULTTUURIRYHMIEN SEKÄ ERITYISEN KOULUTUSTEHTÄVÄN MUKAINEN ESIOPETUS JA KOTIMAISTEN KIELTEN KIELIKYLPY Em. ryhmien esiopetus järjestetään ja toteutetaan Opetushallituksen ohjeen Esiopetussuunnitelman perusteet 2010 mukaisesti. 9. ARVIOINTI 9.1. Lapsen kehittymisen ja oppimisen seuranta ja arviointi Arviointi pohjautuu esiopetussuunnitelman oppimiskäsitykseen, jossa lapsi nähdään aktiivisena oppijana ja toimijana. Arvioinnissa otetaan huomioon lapsen kasvuympäristö sekä aikaisempi kasvu ja kehitys. Esiopetuksessa arviointi perustuu siihen, miten hyvin esiopetuksen yleiset tavoitteet ja lapsen esiopetuksen suunnitelman tavoitteet toteutuvat eli miten hyvin on mahdollistettu lapsen tarvitsemia asioita. Palautetta annetaan, tavoitteita tarkistetaan ja mahdollisia uusia tavoitteita asetetaan opettajan, huoltajien ja mahdollisesti myös lapsen kanssa käytävissä säännöllisissä keskusteluissa. Opettajan tulee yhteistyössä muun henkilöstön kanssa edistää lapsen edellytyksiä itsearviointiin (mm. esiopetuskeväällä yhdessä vanhempien kanssa täytettävä itsearviointilomake). Arvioinnissa painotetaan lapsen lapsen kasvu- ja oppimisprosessin edistymistä pikemmin kuin vain tavoitteiden saavuttamista. Esiopetuksen päätteeksi annetaan osallistumistodistus, jossa ei arvostella eikä arvioida oppilasta, mutta voidaan kuvata järjestettyä esiopetusta. 21

23 9.2. Toiminnan toteutumisen jatkuva arviointi Esiopetusta järjestävä kunta on velvollinen seuraamaan esiopetuksen toteutumista. Tämä on esiopetuksen ulkoista arviointia. Ulkoiseen arviointiin osallistuvat myös lasten huoltajat. Arviointi on luonnollinen osa esiopetuksen päivittäistä työskentelyä. Se ohjaa suunnitelmien tarkistamiseen ja uusien tavoitteiden asettamiseen. Vuosisuunnitelman yhteydessä huomioidaan mm. seuraavat arvioinnin kohteet: - opetussuunnitelma - lapsen kasvu ja oppiminen - tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien lasten tukitoimet - oppimisympäristö: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, emotionaalinen - resurssit - koulutus Esiopetuksen sisäisellä arvioinnilla lisätään opetushenkilöstön, lasten, huoltajien ja sidosryhmien tietoisuutta yhteisistä tavoitteista ja päämääristä. Sisäinen arviointi on jatkuvaa, päivittäistä arviointia, joka perustuu lapsen tarkkaan havainnointiin ja tietoisuuteen, työyhteisön vuorovaikutukseen ja työskentelytapoihin. Esiopetushenkilöstö osallistuu varhaiskasvatusjohtajan pitämään koko toimintakautta koskevaan arviointipalaveriin esiopetusvuoden päätyttyä. Arvioinnin perusteella vedetään myös johtopäätöksiä tärkeimmistä kehittämisalueista sekä tulevaisuuden haasteista esiopetukselle. Lähdeluettelo Opetushallituksen määräys 2010:27: Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Vesannon kunnan esi- ja perusopetushenkilöstön palaverit sekä moniammatillisen työryhmän palaverit koskien esiopetussuunnitelman laatimista opetushallituksen 2010 vahvistamien uusien perusteiden mukaisesti Perusopetuslaki Vesannon kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Vesannon kunnan erityisopetuksen strategia 22

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (HE

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa 5.5 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014 Esiopetuksesta perusopetukseen 15.1.2014 Lapsen kasvun ja kehityksen polku varhaiskasvatus 0-6 v (=päivähoito ja esiopetus) -> esiopetus 6 v. -> perusopetus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin

Lisätiedot

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa

Lisätiedot

ILMAJOEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Oppimisen tuki YLEISTÄ

ILMAJOEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Oppimisen tuki YLEISTÄ ILMAJOEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Oppimisen tuki YLEISTÄ Ilmajoen kunnassa opetuksen järjestämistä ohjaa inkluusioajattelu. Inklusiivisella opetuksella pyritään takaamaan jokaiselle lapselle riittävä

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Suomenkielinen koulutusjaosto. Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma / päivitetty

Suomenkielinen koulutusjaosto. Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma / päivitetty Suomenkielinen koulutusjaosto Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma 1.8.2016 / päivitetty 1.8.2017 Paikalliseen esiopetussuunnitelmaan tehdyt muutokset Koko suunnitelmassa muutettu Laadukkaan varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Perusopetusta ohjaava kokonaisuus Perusopetuslaki1998/628 ja 2010/642 Perusopetusasetus

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Esiopetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Lapsen nimi Syntymäaika Esiopetusyksikkö Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa

Kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa Kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuspäivät 15.3.2017 Opetusneuvos Pirjo Koivula Erityisasiantuntija Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Rinnakkaisseminaarin sisältö Kysymyksiä

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Seija Lintukangas FT Edutaru Oy Jyväskylä 4.9.2012 Ruokailu iloa, oppimista, kasvatusta ja sivistystä

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Oppilaan oppimisen etenemisestä selvityksen tehneet opettajat

Oppilaan oppimisen etenemisestä selvityksen tehneet opettajat SUOMUSSALMEN KUNTA Perusopetus Arkistointiohje: SALASSA PIDETTÄVÄ Liite 2 PEDAGOGINEN SELVITYS Perustiedot Oppilas Nimi Osoite syntymäaika puh. Kansalaisuus äidinkieli Vanhemmat / huoltajat Huoltajan nimi

Lisätiedot

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet.

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Oppilaan tukea koskeva lainsäädäntö Perustuslaki Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Tuen kolmiportaisuus

Tuen kolmiportaisuus Tuen kolmiportaisuus Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho & Katja Räisänen 13.4.2017 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 61 lähtökohtana sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis-

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Outi Rinne/ 5.4.2016 Jatkumo Perusopetus jäsentyy vuosiluokkien 1 2, 3 6 sekä 7-9 muodostamiin jaksoihin. Vuosiluokat muodostavat. opetuksellisesti

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen oppilashuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Esiopetuspaikka/päiväkoti Lapsen nimi Toimintavuosi 1/12 Lapsen oma osio (täytetään kotona) PIIRRÄ TÄHÄN KOTONA OMA KUVASI 2/12 Nämä asiat osaan jo Erityisen taitava

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Kasv. 12.6.2014 Liite 1 LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Lapsen nimi Syntymäaika Osoite Vanhempien yhteystiedot Päiväkoti ja ryhmä (ryhmäkoko ja rakenne) Yhteystiedot Opettaja Hyvä lapsen huoltaja!

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

Oppimisen ja koulukäynnin tukea koskeva lainsäädäntö käytännössä. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulukäynnin tukea koskeva lainsäädäntö käytännössä. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulukäynnin tukea koskeva lainsäädäntö käytännössä Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Taustaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen ja koulunkäynnin tuen osuudet

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VASU)

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VASU) Lapsen nimi: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VASU) Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle yhdessä huoltajien kanssa. Se on henkilöstön ja

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Koulun/päiväkodin nimi: Opettaja: Osoite: Puhelin: lapsen kuva Lapsen nimi: Äidin nimi: Isän nimi: Kotipuhelin: Työpuhelin (äiti): (isä): Minun esikouluni, piirtänyt 2 Esiopetus

Lisätiedot

ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun

ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun Hyvät esiopetusikäisen lapsen vanhemmat! Tämä tiedote kertoo esiopetuksen järjestämisen yleisistä periaatteista Ylöjärvellä. Jokaisella esiopetusta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen esiopetussuunnitelma (esiops) on esiopetuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN. Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka

Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN. Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka Koulu Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammaisen oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen tukijärjestelmään.

Lisätiedot

Kuopion esiopetuksen opetussuunnitelmaa (2011) koskevat muutokset 1.8.2014 alkaen

Kuopion esiopetuksen opetussuunnitelmaa (2011) koskevat muutokset 1.8.2014 alkaen Kuopion esiopetuksen opetussuunnitelmaa (2011) koskevat muutokset 1.8.2014 alkaen Uusi oppilas ja opiskelijahuoltolaki, opetushallituksen määräys 5/011/2014 koskien esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Pirjo Koivula Opetusneuvos 1 Perusopetuslain

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot