YLEISTÄ PAIMION LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISTÄ PAIMION LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA"

Transkriptio

1 1 YLEISTÄ Tämä opinto-opas sisältää tietoja erityisesti koulun opetusjärjestelyistä, kursseista, arvostelusta sekä eräistä muista opintoihin liittyvistä käytännön asioista. Paimion lukioon aikoville jaetaan kevään kuluessa tämän opinto-oppaan lisäksi lukion kurssiselosteet ohjeineen, valintakortti sekä viimeisenä kurssitarjotin. Kurssitarjottimen avulla voi suunnitella ensimmäisen vuoden ohjelman valintojensa mukaan. Kesäkuussa lukioon valituille postitetaan oppikirjaluettelo. Yhdeksäsluokkalaisille järjestetään informaatiotilaisuuksia ja heidän vanhemmilleen yläkoulu järjestää vanhempainillan. Lukio on syksystä 1995 alkaen mukana Salon seudun oppilaitosten yhteistyössä. Sitä kautta halukkailla lukion oppilailla on mahdollisuus yhdistää ammatillisia opintoja ja lukion opintoja. Tällä tavoin Paimion lukio pystyy tarjoamaan tavallaan neljä erilaista erityislukio-ohjelmaa. Samoin on yhteistyö aloitettu Livia-opiston Paimion toimipisteen kanssa. Siten Paimion lukion oppilas voi valita kursseja pieneläinhoidon linjalta tai metsälinjalta. Vastaavasti Livia-opistossa opiskeleva voi valita lukio-opintoja siten, että pystyy neljässä vuodessa suorittamaan ylioppilastutkinnon pakollisissa aineissa. Paimion lukion opiskelija voi myös valita ATK-opintoja Turun avoimessa yliopistossa. Musiikkiopistossa suoritettuja opintoja hyväksytään harkinnan mukaan lukion kursseiksi. PAIMION LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA Syksyllä 2005 astui voimaan nykyinen opetussuunnitelma, joka pohjautuu valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin, mutta on kuitenkin koulukohtainen. Opetussuunnitelmaa tarkistetaan vuosittain. Alle on valittu opetussuunnitelmasta muutamia keskeisiä ajatuksia. Paimion lukio on toiminta-ajatuksensa mukaisesti keskiasteen yleissivistävä oppilaitos, jonka tehtävä on toimia osana koulujärjestelmää antamalla oppilaille hyvät valmiudet jatko-opintoihin, opiskeluvalmiuksiensa kehittämiseen sekä itsensä kehittämiseen. Lukion opetus- ja kasvatustyön tavoitteena on utelias, oppimishaluinen ja aktiivinen nuori. Lukio tukee oppilaiden kasvua entistä nopeammin muuttuvaan yhteiskuntaan, joka edellyttää itsenäisyyttä ja oma-aloitteisuutta, soveltavaa tietojen hallintaa sekä yhä monipuolisempaa itseilmaisua ja viestintätaitojen kehittämistä. Koulu pyrkii vahvistamaan kypsyyteen kuuluvia valmiuksia itse realistisesti arvioida omia mahdollisuuksiaan, asettaa tavoitteita sekä kykyä kantaa vastuuta omista ratkaisuista. Lukio tukee oppilaiden yksilöllisen persoonallisuuden kasvua ja humaanin arvomaailman muotoutumista. Paimion lukio jatkaa kansainvälisenä UNESCO-kouluna. Siten pyritään toteuttamaan kansainvälisyyskasvatusta, joka tähtää kulttuurien tuntemisen ja kansainvälisen yhteisymmärryksen lisäämiseen, ihmisarvon ja ihmisoikeuksien turvaamiseen kaikille, rauhan vakiinnuttamiseen sekä maailman voimavarojen oikeudenmukaiseen jakoon ja kestävän kehityksen edistämiseen. Tätä tavoitetta pyritään toteuttamaan monipuolisesti painottamalla mainittuja teemoja eri oppiaineissa.

2 2 KOULUTYÖN YLEINEN JÄRJESTELY LUOKATTOMUUS Luokattomuus tarkoittaa, että oppilas etenee portaattomasti lukion oppimäärään kuuluvia kursseja suoritusohjeiden mukaisesti suorittaen. Oppilas on luokaton sikäli, ettei hän kuulu mihinkään samana pysyvään luokkaryhmitykseen eikä ole sidottu mihinkään ikäluokkaan. Jokaisen kurssin opetusta varten opetusryhmä muodostuu oppilaiden valitessa itse opinto-ohjelmansa opetustarjottimelta (kurssijärjestyksestä). Luokattomassa järjestelmässä opetusjärjestelyjen perusrakenteita ovat kurssi- ja jaksomuotoisuus. Opetus järjestetään siten, että opetukseen osallistuen oppilas voi suorittaa lukion oppimäärän 16 jaksossa 6-jaksojärjestelmässä. KURSSIMUOTOISUUS Lukiossa opiskeltavien aineiden oppimäärät on jaettu kursseihin. Kukin kurssi on itsenäinen kokonaisuus, jonka opiskeluun on varattu keskimäärin 38 tuntia. Eri aineiden kurssimäärät näkyvät tässäkin opinto-oppaassa. Kurssien sisällöt suoritusohjeineen ovat kurssiselosteessa. JAKSOTUS Paimion lukiossa toteutetaan jakso-opiskelua. Lukuvuosi (38 työviikkoa) jaetaan kuuteen yhtä pitkään osaan eli jaksoon. Kunkin oppiaineen yksi kurssi luetaan yleensä yhdessä jaksossa. Jokaisessa jaksossa on 4-6 oppiainetta, jolloin kutakin ainetta on 6 tuntia viikossa. Näiden keskitetysti opiskeltavien aineiden rinnalla luetaan hajautetusti jotakin tai joitakin oppiaineita, esimerkiksi liikuntaa (2 tuntia/viikko). Jokaisella jaksolla on oma perustyöjärjestyksensä. Oppilaiden erilaisista valinnoista johtuen saattaa oppilaan päivittäinen työaika eri jaksoissa huomattavastikin vaihdella. Jakson päätteeksi on koeviikko, jonka aikana aamupäivisin on kokeita ja iltapäivisin preppausta tuleviin kokeisiin tai muuta opettajan määrittelemää ohjelmaa. OPINTOJEN OHJAUS Oppilaat on jaettu ohjausryhmiin. Jokaisella ryhmällä on oma ryhmänohjaaja ja hänen johdollaan viikoittainen ryhmätuokio (10 min sovittuna viikon-päivänä). Ryhmätuokiossa käsitellään ajankohtaisia koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyviä asioita. Ryhmänohjaajan tehtävä on ohjata, seurata ja valvoa ryhmänsä oppilaiden koulunkäyntiä ja edistymistä. Hänen tulee tiedottaa ryhmälleen koulunkäyntiin liittyvistä asioista, suunnitella ryhmän yhteistä toimintaa, tehdä ryhmän puolesta aloitteita ja toimia ryhmänsä ja siihen kuuluvien oppilaiden asioiden ajajana. Hän toimii myös yhdyssiteenä ryhmänsä oppilaiden, muiden opettajien ja kotien välillä. Tarvittaessa hän ohjaa oppilaan rehtorin, oppilaanohjaajan tai muiden asiantuntijoiden vastaanotolle. Oppilaanohjaaja vastaa ohjaustoiminnan organisoinnista. Yleisen opintojen ohjauksen lisäksi hän antaa jatko-opiskeluun ja uranvalintaan liittyviä tietoja ja opastusta henkilökohtaisesti ja pienryhmissä sopimuksen mukaan. Oppilaanohjaaja tiedottaa vastaanottoajoistaan tarvittaessa jaksoittain. Oppilaanohjaaja toimii myös yhdyssiteenä

3 koulun, kodin, jatko-oppilaitosten ja elinkeinoelämän välillä. 3 Oppilas suorittaa lukion aikana opinto-ohjauksesta vähintään yhden pakollisen kurssin. Keskimäärin opinto-ohjauksen luokkatunteja on 12 lukuvuodessa. Ryhmänohjaajien tuokioita ei lasketa tähän. SUORITUSOHJEET OPISKELUAIKA JA TYÖMÄÄRÄ Lukion suorittaminen kestää 2-4 opintovuotta niin, että oppilas voi saada päättötodistuksen ja osallistua ylioppilastutkintoon 6-jaksojärjestelmässä joutuisimmillaan kymmenen jakson ja pisimmillään 24 jakson opiskelun jälkeen. Opintojen nopeuttaminen edellyttää kuitenkin aina itseopiskelua ja kurssien/aineiden tenttimistä. Kaikkien valittujen kurssien opetukseen osallistumalla lukio-opinnot kestävät vähintään 3 opintovuotta. Ylioppilastutkinnon hajauttaminen kolmelle perättäiselle kirjoituskerralle on mahdollista. Rehtori voi myöntää perustellusta syystä hakemuksesta oikeuden käyttää lukion oppimäärän suorittamiseen kuusi lisäjaksoa, jolloin suorittamisen maksimiksi muodostuu 30 jakson opiskelu 6-jaksojärjestelmässä (5 vuotta). Lukion oppimäärän suorittamiseksi oppilaan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään 75 kurssia. Säädettyä ylärajaa ei ole. Tuntijaon mukaisten pakollisten kurssien on kuuluttava opinto-ohjelmaan. Oppilaan on opiskeltava joko opetukseen osallistuen tai itsenäisesti tai muissa oppilaitoksissa jaksossa vähintään kolmea kurssia, ellei hänelle ole myönnetty lupaa keskeyttää opintonsa määräajaksi tai ellei rehtori perustellusta syystä anna lupaa opiskella jossain jaksossa kolmea kurssia vähäisempää kurssimäärää. OPISKELUN ALOITTAMINEN Opiskelun voi aloittaa luokattomassa lukiossa aina jakson alkaessa. OPISKELUN KESKEYTTÄMINEN Oppilaan edellytetään opiskelevan yhtäjaksoisesti. Rehtori voi kuitenkin erityisestä syystä antaa luvan opiskelun keskeyttämiseen. Vaihto-oppilaiksi ulkomaille hyväksytyille keskeytyslupa myönnetään aina. OPISKELUN LOPETTAMINEN Jos oppilas eroaa, hänen tulee, keskusteltuaan asiasta ryhmänohjaajan ja rehtorin kanssa, tehdä eroilmoitus ja antaa eroamiseen liittyvät tiedot rehtorille saadakseen erotodistuksen. Jos eroava oppilas laiminlyö neuvottelut ja tietojen antamisen, hän vaarantaa opintotukietunsa.

4 4 OPINTO-OHJELMAN VALINTA Opiskeltavat kurssit jakautuvat kolmeen ryhmään: kaikille pakolliset kurssit, syventävät kurssit (valinnaisia) sekä soveltavat kurssit (valinnaisia, yleensä koulukohtaisia). Opinto-ohjelma suunnitellaan alustavasti jo lukioon pyrittäessä koko lukiota varten. Valintoja voi vielä myöhemmin muuttaa. Valintaa tehdessään oppilaan tulee ottaa huomioon 1. kokonaiskurssimäärän minimivaatimukset. Kolmelle vuodelle kurssit jakautuisivat esimerkiksi: ensimmäinen vuosi 28-, toinen vuosi 28- ja kolmas vuosi 19-. Jotta kokonaiskurssimäärä saadaan suoritettua kolmessa vuodessa, on jaksoa kohti valittava keskimäärin 4-5 kurssia. 2. omat mieltymyksensä ja mahdolliset uratoivomuksensa. Pakolliset kurssit Pakolliset kurssit ovat nimensä mukaisesti kaikille pakolliset kuitenkin niin, että oppilas valitsee opiskeleeko hän lyhyttä vai pitkää matematiikkaa. Taideaineista sekä musiikista että kuvataiteesta on opiskeltava kummastakin yksi pakollinen kurssi. Joko musiikista tai kuvataiteesta on lisäksi valittava toinen kurssi pakollisena. Paimion lukiossa A-kielenä opiskellaan englantia tai ruotsia ja B1-kielenä ruotsia. Oppilas voi myös opiskella samanaikaisesti kahta A-kieltä. Pakollisia kursseja on lukion päättyessä 47 tai 51 (koko lukio) riippuen siitä, onko oppilas valinnut lyhyen vai pitkän matematiikan. Loput vaadittavista vähintään 75 kurssista on valittava syventävistä ja soveltavista kursseista. Syventävät kurssit Syventävät kurssit ovat valinnaisia, mutta niitä on valittava vähintään 10. Pakollisten kielten (ruotsi, englanti) lisäksi oppilas voi valita ylimääräisiä B2- ja/tai B3-kieliä. B2- kielet (saksa, ranska) ovat jo yläkoulussa alkaneita kieliä. B3-kielet (saksa, ranska, venäjä sekä espanja iltaopiskeluna) ovat lukiossa alkavia kieliä. Mikäli kielen opiskelu alkaa vasta lukiossa, on osallistuttava johdantokursseille (1J ja 2J). Jos kieltä on opiskeltu jo yläkoulussa, voidaan sen opinnot aloittaa 3. kurssista, joka on niveltävä ja yhteinen kaikille ylimääräisen kielen lukijoille. Niveltävästä kurssista alkaen ylimääräisiä kieliä ei siis enää jaotella eri oppimääriin, vaan kurssit ovat sekä lukiossa että yläkoulussa kielen opiskelun aloittaneille samanlaisia. Lukiossa alkavissa venäjän ja espanjan kielissä ei erityisesti nimettyjä johdantokursseja ja niveltävää kurssia ole. Pakollisten kielten opinnot kannattaa aloittaa harjoituskurssilla, mikäli todistusarvosana on alle 8. Ruotsin ja englannin harjoituskurssit ovat puolen kurssin mittaisia (19 h). Huom. Johdantokurssit ja harjoituskurssit on mahdollista mainituin ehdoin jättää pois. Muut pakollisen tai valinnaisen aineen kurssit kannattaa ehdottomasti suorittaa, jotta menestyisi kyseisen aineen yo-kirjoituksissa.

5 5 Soveltavat kurssit Syventävien kurssien lisäksi on valittavissa joukko koulukohtaisia soveltavia kursseja, jotka soveltavan luonteensa vuoksi saattavat ylittää eri oppiaineiden rajoja. Valinnaisten kurssien ryhmien koolla ei ole alarajaa. Sen sijaan tuntiresurssi, jonka puitteissa kaikki opetus on hoidettava, sekä muut tarkoituksenmukaisuussyyt voivat aiheuttaa sen, ettei jokin valinta toteudu. Jo tämänkin vuoksi on syytä valita kursseja yli minimimäärän, ettei matkan varrella tule vaikeuksia vaadittavan kurssimäärän kokoon saamisessa. Jos resurssit antavat myöten, voidaan opinnoissaan tilapäisesti jälkeen jääneelle antaa tukiopetusta. OPINTO-OHJELMAN MUUTTAMINEN Opinto-ohjelmaa on mahdollista tarkistaa ja muuttaa. Muutosesitykset on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kunkin jakson alkua. Muutoksista on aina neuvoteltava ao aineen opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa tai viime kädessä rehtorin kanssa. Aloitettua kurssia ei saa lopettaa kesken. Matematiikan pitkän oppimäärän voi vaihtaa lyhyeen, mikäli valinta osoittautuu vääräksi. Muutoksesta on aina keskusteltava tarkoin opettajan kanssa. Seuraavat pitkän matematiikan kurssit korvaavat lyhyen matematiikan kursseja: MAA 1 korvaa MAB 1 MAA 3 korvaa MAB 2 MAA 6 korvaa MAB 5 MAA 7 korvaa MAB 4 MAA 8 korvaa MAB 3 Muista mahdollisista menettelytavoista sovitaan opettajan kanssa. Kaikissa tilanteissa pitää vähimmäiskurssimäärän (75) täyttyä. Jos oppilas vaihtaa lyhyen matematiikan pitkään, hänen on suoritettava kaikki pitkän matematiikan kurssit. KURSSIEN SUORITTAMINEN Kurssit suoritetaan joko osallistumalla kurssin opetukseen ja sen kurssikokeeseen tai opiskelemalla kurssi itsenäisesti ja suorittamalla sitä koskeva tentti tai antamalla muu ao. opettajan määräämä näyttö. Kurssista voi suorittaa myös osan itsenäisellä työllä tai tenttimällä. Itsenäistä suorittamista anotaan ao. lomakkeella. Lukiokurssin suorituksen voi korvata hyväksyttävällä suorituksella toisessa oppilaitoksessa. Lukion päättötodistukseen ja suoritettujen kurssien kokonaismäärään voidaan hyväksyä suoritus muussa oppilaitoksessa, jos se on Paimion lukion opetussuunnitelman mukainen. Korvaamista on anottava rehtorilta lomakkeella, jonka saa kansliasta. Ainekohtaisessa opetussuunnitelmassa mainitaan kunkin aineen kurssien suoritusjärjestyksen ehdot. Jos oppilas haluaa poiketa näistä ehdoista, on siitä neuvoteltava opettajan kanssa. Jos oppilas on saanut jossain aineessa kahdesta peräkkäisestä kurssista hylätyn arvosanan (4) tai kurssi on kesken (K) ilman hyväksyttävää perustetta, hänelle muodostuu siinä aineessa etenemiseste. Käytännössä hän kurssien ollessa peräkkäisissä jaksoissa voi kuitenkin osallistua aineen seuraavalle kurssille tai jollekin myöhemmälle kurssille, jolle ei ole

6 6 suoritusjärjestyspakkoa. Hän voi osallistua kurssin kokeeseen, mutta sitä ei arvostella. Oppilaalla on oikeus osallistua hylätyn kurssin opetukseen uudelleen. Hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa kerran lukuvuodessa järjestettävässä kuulustelussa tai käymällä kurssi uudelleen. Erityisestä syystä oppilas voi saada vapautuksen pakollisen aineen tai sen osan suorittamisesta esimerkiksi lääkärintodistuksen perusteella. Vapautusta on anottava kirjallisesti rehtorilta. Kuvataiteen kurssien suorittaminen: Hyväksyttävä suoritus edellyttää kaikkien tehtävien tekemistä (ts kaikki tunnistettavasti tehtäviin tehdyt ratkaisut vaaditaan). Jos töitä jää tekemättä, loput työt pitää palauttaa seuraavan jakson aikana. Ilman hyväksyttävää syytä sattunut myöhästyminen otetaan arvostelussa huomioon. Jos kurssi on lukuvuoden viimeinen, myöhästyneet työt palautetaan seuraavan lukuvuoden ensimmäisen jakson aikana. Ellei näin menetellä, kurssi arvostellaan hylätyksi. Kesken olevat kurssit mitätöidään lukuvuoden lopussa, ellei opettajan kanssa toisin ole sovittu. UUSINTA- JA SUORITUSTILAISUUDET Lukuvuodessa järjestetään useita uusinta- ja suoritustilaisuuksia, joissa voi tenttiä kursseja ja suorittaa hylättyjen kurssien uusintakuulusteluja. Uusintakuulusteluun tai suoritustilaisuuteen on ilmoittauduttava kirjallisesti ao. lomakkeella vähintään viikkoa ennen kuulustelua. Jos ilmoittautunut jää pois kuulustelusta, ilmoittautuminen katsotaan suorituskerraksi, ellei hän peruuta ao. opettajalle ilmoittautumistaan vähintään kolme päivää ennen kuulustelua. Vaikkei oppilas olisikaan peruuttanut ilmoittautumistaan, poisjäämistä ei katsota suorituskerraksi, jos ilmoittautunut voi osoittaa luotettavasti (esimerkiksi terveysviranomaisen todistuksella), että poisjäänti on johtunut ennalta arvaamattomasta hyväksyttävästä syystä. Hylätyn kurssiarvosanan saaneella on oikeus osallistua ko. kurssin uusintakuulusteluun kerran. Rehtori voi myöntää luvan toiseen uusintaan vain perustellusta syystä. Lukuvuoden aikana järjestetään yksi uusintakuulustelu hyväksytyn kurssiarvosanan korotusta varten. Lukion koko oppimäärän suorittanut, alustavan päättöarvostelun saanut oppilas ei enää saa osallistua yksittäisen hyväksytyn kurssin uusintaan missään olosuhteissa. ARVIOINTI YLEISTÄ Arvosanat ilmaisevat oppimistavoitteiden saavuttamisen astetta. Arvioinnin tulee olla mahdollisimman luotettavaa ja yleisesti vertailukelpoista. Lukio-opiskelun alkuvaiheissa ja opiskelu- ja motivaatiokriiseissä voidaan kuitenkin ottaa huomioon

7 7 kokonaisvaltaisia ja oppilaan kokonaispersoonallisuuden kehityksen kannalta merkityksellisiä seikkoja, esimerkiksi arvostelun kannustavuus. Päättöarvostelussa luotettavuus on ratkaiseva kriteeri. Silloin on erityisesti kiinnitettävä huomiota lukiolain yleistavoitteiden saavuttamiseen ja oppimistulosten pysyvyyteen ja syvyyteen. KURSSIEN ARVOSTELU Opiskelijan suorittama kurssi arvostellaan normaalisti sen päätyttyä. Kurssin arviointi perustuu paitsi tavanomaisiin kirjallisiin kokeisiin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tuotosten arviointiin. Myös opiskelijan oma itsearviointi voidaan ottaa huomioon käyttäen hyväksi mm. kurssin arviointikeskusteluja. Osa opinnoista voidaan edellyttää suoritettavaksi itsenäisesti (LA 4 ). Opiskelijan suorittaessa kurssin kokonaan tai osittain itsenäisesti noudatetaan soveltuvin osin edellä mainittuja arviointiperiaatteita. Kurssin opettanut opettaja arvostelee kurssin arvosana-asteikolla 4-10 ottaen huomioon, mitä edellä arvostelun yleisessä osassa on sanottu tai muulla opetussuunnitelmassa määriteltävällä tavalla. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4. Kunkin oppiaineen pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan myös numeroin, riippumatta siitä, annetaanko kurssista tai oppiaineen oppimäärästä suoritusmerkintä vai käytetäänkö muuta arviointitapaa. Numeroarviointi tallennetaan sen varalta, että opiskelija haluaa numeroarvosanan päättötodistukseen. Muita opetussuunnitelmassa määriteltäviä kurssin arviointitapoja voivat olla esimerkiksi suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty) tai sanallinen arviointi. Kesken oleva kurssi merkitään jaksotodistukseen kirjaimella K. Se tarkoittaa sitä, että kurssi on muuten hyväksytty, mutta oppilas on ollut poissa kokeesta sairauden takia tai luvalla TAI kurssi on muuten hyväksytty mutta raportti tms. puuttuu. Kurssiarvostelut ovat pohjana oppiaineen arvostelulle. Kurssin arviointiperusteet selvitetään opiskelijalle kurssin alussa ja samalla sovitaan arvioinnin yksityiskohdista. Etenemisesteen aiheuttaa kaksi peräkkäistä hylättyä kurssisuoritusta samassa oppiaineessa. Muiden aineiden opiskelu voi jatkua jonkin aineen etenemisesteestä huolimatta. Etenemiseste poistuu, kun opiskelija suorittaa hyväksytysti toisen hylätyistä kursseista. Oppilas voidaan jättää ilman kurssiarvostelua, jos hän on ilman hyväksyttävää syytä poissa oppitunneilta tai jos hän ei ole palauttanut kurssiin kuuluvaa raporttia tms. lukuvuoden loppuun mennessä. Arvostelematta jättämisestä päättävät rehtori ja aineen opettaja yhdessä. Ellei oppilaan oppimistuloksia voida arvioida luotettavasti kurssin opetuksen päättyessä, kurssiarvostelua siirretään, kunnes riittävä peruste on saatu. Luettaessa opiskelijalle hyväksi opintoja muista oppilaitoksista pitäydytään suoritusoppilaitoksen antamaan arviointiin. Ulkomailla suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi. Mikäli ne luetaan pakollisina tai syventävinä kursseina annetaan niistä numeroarvosana Oppilas saa opiskelujaksojen päätyttyä jaksotodistuksen, josta ilmenevät kaikkien hänen siihen mennessä suorittamiensa kurssien arvosanat.

8 8 AINEEN ARVOSTELU Oppiaineen arvosana määräytyy pakollisten ja syventävien kurssien arvosanojen keskiarvosta. Loppuarvosanan puolikkaat numerot pyöristetään ylöspäin. Arvosanan määräytyminen voi riippua kuitenkin osittain opettajan harkinnasta. Lopullisessa aineen oppimäärän arvostelussa hylättyjä suorituksia saa olla enintään seuraavasti aineen pakollisten ja syventävien kurssien kokonaismäärästä: Kurssimäärä Hylättyjen kurssien maksimimäärä Hylätyt kurssit eivät saa olla peräkkäisiä. Hylättyjä soveltavia kursseja ei lasketa opiskelijan kurssimäärään. Tällöin jokainen opiskeltu pakollinen ja syventävä kurssi on mukana oppiaineen arvosanassa. Oppiaineeseen läheisesti liittyviä soveltavia kurssisuorituksia voidaan pitää arvosanaan vaikuttavana lisänäyttönä. Oppiaineen oppimäärän arvioinnin suorittajilla on mahdollisuus myös korottaa arvosanaa, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat aineen opiskelun päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat. Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. Opetussuunnitelmassa määritellyt muut lukion tehtävään soveltuvat opinnot arvioidaan siten kuin opetussuunnitelmassa määrätään. LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITTAMINEN Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikkien opinto-ohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden oppimäärät. Tämä edellyttää kaikkien pakollisten kurssien suorittamista sekä opiskelijan valitsemien valinnaisaineiden suorittamista siinä laajuudessa kuin ne opinto-ohjelmassa esiintyvät. Lukion vähimmäiskurssimäärän 75 on täytyttävä. Lukion kurssimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut kurssit, eikä mitään voi jälkikäteen poistaa. Opiskelijalle varataan mahdollisuus ennen päättötodistuksen antamista osallistua oppiaineen suulliseen kuulusteluun, johon voi myös kuulua kirjallisia tehtäviä. Kuulusteltavan oppimäärän laajuus määräytyy opiskelijan opinto-ohjelmasta. Mikäli opiskelija osoittaa tässä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, tulee arvosanaa korottaa. Opiskelijoita ohjataan käyttämään suullisia kuulusteluja hyväkseen

9 9 ylioppilastutkinnon kokeisiin valmistautumisessa. Suullisista kuulusteluista annetaan tarkemmat ohjeet aina etukäteen. Hyväksyttyä suullista kuulustelua ei yleensä saa uusia. Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä. Mikäli opiskelija on edelleen tyytymätön, hän voi pyytää arviointiin oikaisua lääninhallitukselta. Yhteenvetoarvostelussa aineen viimeksi suoritetun kurssin opettaja suorittaa päättöarvostelun muiden ainetta mahdollisesti opettaneiden opettajien kanssa. Jos oppilas on vaihtanut pitkän matematiikan lyhyeen oppimäärään, päättöarvosana määräytyy pääsääntöisesti opiskeltujen lyhyen oppimäärän kurssien mukaan. Jos oppilas on opiskellut sekä uskontoa että elämänkatsomustietoa, päättöarvosana annetaan siinä oppiaineessa, jota oppilas on opiskellut viimeksi. TODISTUKSET Lukiossa käytetään seuraavia todistuksia: 1. Lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut lukion koko oppimäärän. 2. Todistus oppimäärän suorittamisesta annetaan, kun henkilö on suorittanut yhden tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän. 3. Erotodistus annetaan opiskelijalle, joka eroaa lukiosta ennen lukion koko oppimäärän suorittamista. YLIOPPILASTUTKINTOON OSALLISTUMINEN Tutkinto on suoritettava enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Ylioppilaskokelaan on osallistuttava neljään pakolliseen kokeeseen suorittaakseen tutkinnon. Jokaisen on suoritettava äidinkielen koe. Muut pakolliset kokeet on valittava seuraavista aineista: toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe tai reaalikoe. Yhdessä kirjoitettavista aineista täytyy valita laaja oppimäärä. Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua ylimääräisiin kokeisiin. Lukion oppilas ilmoittautuu ylioppilastutkintoon suorittaakseen koko tutkinnon, ei pelkästään erillisiä kokeita. Oppilaalla on oikeus osallistua tutkinnon kokeeseen, kun hän on opiskellut ennen kirjalliseen kokeeseen osallistumistaan vähintään asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit. Oppilaalla on oikeus osallistua vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen, kun hän on opiskellut vähintään kolme lukiokurssia tätä kieltä. Rehtorin päätöksellä tutkinnon kokeeseen voi osallistua myös sellainen oppilas, joka ei ole lukiossa opiskellut edellä mainittuja oppimääriä kyseisessä aineessa. Tällöin oppilas on muulla tavalla, esimerkiksi ulkomailla koulua käymällä hankkinut riittävät tiedot tässä

10 10 aineessa. Ennen osallistumisoikeuden myöntämistä rehtori arvioi (ao aineen opettajan asiantuntija-avulla) oppilaan edellytykset suoriutua kokeesta. AMMATILLISIA OPINTOJA LUKION KAUTTA Paimion lukio on mukana Salon seudun keskiasteen oppilaitosten yhteistyössä, jonka puitteissa Paimion lukion opiskelija voi valita ammatillisia opintoja Salon ammattiopiston eri linjoilta ja Livia-opistosta. Lukioon hyväksytty voi valita ammatillisista oppilaitoksista opintoja esimerkiksi kaksi jaksoa lukuvuodessa kahtena ensimmäisenä opiskeluvuonna ja keskittyä kolmantena vuonna ylioppilaskirjoituksiin. Kaikki lukion pakolliset kurssit on suoritettava sekä lisäksi oman valinnan mukaan vähintään kymmenen syventävää kurssia. Ammatillisen oppilaitoksen opintoviikot lasketaan kursseina yhteen lukion kurssien kanssa. Jotta saisi lukion päästötodistuksen, täytyy kursseja olla yhteensä 75. Lukion jälkeen ammatillisia kursseja valinnut voi jatkaa ammatillisen perustutkinnon suorittamista. Oppilas voi siis saada kolmessa vuodessa lukion päästötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen ja neljännen vuoden jälkeen ammatillisen perustutkinnon. Ammattiopiskeluun kuuluvan työharjoittelun voi suorittaa lomien aikana. Ammatillisia opintoja voi valita pienemmänkin määrän, jos ei tähtää ammatilliseen perustutkintoon. Yhdessä jaksossa kertyy opintoja 6 opintoviikkoa (kurssia). Myös ammatilliseen oppilaitokseen hyväksytty voi valita lukion kursseja kokonaisina kuuden viikon jaksoina. Opintojen sisällöstä ja mahdollisuuksista sekä hakemisesta saa tietoja yläasteen opinto-ohjaajalta. Koulutusohjelmaan hakeutuvien on valittava lukion opinnot lukion valintakortin avulla sekä liitettävä mukaan ilmoitus ammatillisten opintojen linjasta. OPISKELTAVAT AINEET Paimion lukion oppiaineet ja niiden kurssimäärät selviävät oppaassa olevasta tuntijakokaaviosta (tuntijako perustuu valtioneuvoston vuonna 2002 antamaan tuntijakopäätökseen) sekä erikseen jaettavasta kurssiselosteesta. Kurssiselosteessa on myös tietoja kurssien sisällöstä, suoritusjärjestyksestä ja oppikirjoista. Uusille opiskelijoille varsinainen oppikirjaluettelo lähetetään kesällä. Erityisjärjestelyjä: Ruotsin johdantokurssi A-kieleen vaihtajille (näille pakollinen) antaa mahdollisuuden kahden A-kielen (englanti ja ruotsi) suorittamiseen. Yo-kokeessa voi valita silti B- tason, mikä parantaa arvosanamahdollisuuksia. Kurssi on tarkoitettu peruskoulun B- ruotsin arvosanalla 9-10 suorittaneille. Mahdolliset B-englannin lukijat toimivat samoissa ryhmissä A-englannin opiskelijoiden kanssa, jolloin heidän lähtötasonsa otetaan huomioon opetuksessa ja arvioinnissa. Ylioppilaskirjoituksissa he voivat valita englannin pitkän tai lyhyen oppimäärän. Kirjoitettavissa aineissa täytyy olla kuitenkin aina yksi pitkän oppimäärän mukainen

11 koe. Johdantokurssi on jokaisen englantia B-kielenä opiskelleen syytä suorittaa, mutta harjoituskurssia ei tarvitse. Ranska, saksa ja venäjä: Jos oppilas on aloittanut kielen opiskelun yläkoulussa, lukio-opinnot alkavat kolmannesta (niveltävästä) kurssista. 11 Espanjan kurssit toteutetaan yhteistyössä kansalaisopiston kanssa iltaopiskeluna, mikäli aloittajia ilmaantuu riittävästi. USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUS Lukiossa annetaan uskonnon opetusta sen uskontokunnan tunnustuksen mukaan, johon oppilaiden enemmistö kuuluu. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomalle opiskelijalle, joka ei osallistu uskonnonopetukseen, opetetaan elämänkatsomustietoa. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle opiskelijalle, jolle ei järjestetä hänen oman uskontonsa opetusta, opetetaan hänen pyynnöstään elämänkatsomustietoa. Koulutuksen järjestäjän tulee järjestää elämänkatsomustiedon opetusta, jos opetukseen oikeutettuja on vähintään kolme. (Lukiolaki 9.) OPPIKIRJAT JA -MATERIAALIT Lukiolaiset joutuvat itse hankkimaan käytettävät oppikirjat, vihot ja koepaperit sekä muut mahdolliset opiskelutarvikkeet. Kussakin jaksossa opiskeltavien aineiden oppikirjojen tulee olla oppilaalla mukana heti jakson alusta lukien. Oppikirjaluettelo lähetetään lukioon valituille kesäkuussa. OPPILASKUNTA Lukion oppilaat muodostavat oppilaskunnan, jolle valitaan oppilaiden joukosta lukuvuosittain hallitus sekä opettajista oppilaskunnan ohjaaja. LUKUKAUSIMAKSUT Lukiolaisilta ei peritä lukukausimaksua. KOULUMATKAT Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkojen tukeminen on osa opintotukea. Koulumatkatukea voidaan myöntää opiskelijalle, jonka koulumatkan pituus on yli kymmenen kilometriä yhteen suuntaan ja laskennalliset julkisen liikenteen kustannustaksojen mukaiset matkakustannukset ylittävät erikseen vahvistettavan vähimmäismäärän. Koulumatkatuki maksetaan oppilaitoksen ylläpitäjälle, jos tämä järjestää koulukuljetuksen, tai joukkoliikenteen matkalippujen myyjille. Mikäli opiskelija ei voi käyttää julkista liikennettä koulumatkallaan, tuki maksetaan opiskelijalle itselleen.

12 12 Koulumatkatukea haetaan kansaneläkelaitokselta, joka myös päättää sen myöntämisestä. RUOKAILU Ruokailu on ilmaista. OPINTOTUKI Lukion oppilas on oikeutettu hakemaan opintotukea, johon kuuluvat opintoraha ja valtion takaama opintolaina. Opintoraha on avustus, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Opintorahaa oppilas voi saada vasta täytettyään 17 vuotta. Lisätietoja saa koulun kansliasta. VANHEMPAINILLAT Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vanhempainilta pidetään syyslukukaudella aiheena lukio-opiskelun luonne ja arviointi. Toisen vuoden opiskelijoiden vanhempainiltojen pääteemat ovat vanhojen tanssit ja syksyn ylioppilastutkinto. Tarvittaessa puhutaan muutakin asiaa. Abiturienttivaiheen vanhempainillan aiheena ovat ylioppilaskirjoitukset. Ajankohtaisista aiheista voidaan järjestää vaikkapa kaikille lukion oppilaiden huoltajille tarkoitettuja vanhempainiltoja. POISSAOLOT Lukioasetuksen mukaan oppilaan poissaoloon tulee pyytää lupa ryhmänohjaajalta (1-3 pv) tai rehtorilta (4 päivää tai pitempi aika). Lupa tulee pyytää mahdollisimman hyvissä ajoin. Jos oppilas joutuu sairauden vuoksi olemaan poissa koulusta, on poissaolosta ilmoitettava heti sairauden ilmettyä ryhmänohjaajalle tai kansliaan. Huoltaja varmentaa allekirjoituksellaan poissaolon syyn poissaolokirjaan, joka on näytettävä jakson aineiden opettajille ja toimitettava ryhmänohjaajan lokeroon. Myös aiheettomista poissaoloista on annettava selitys ryhmänohjaajalle. Lomamatkoja ei pidä suunnitella koeviikon ajaksi. Aiheeton poissaolo voi vaikuttaa arvosteluun. KOULUN TYÖAJAT Paimion koulujen työajat lukuvuonna ovat oppaan takasivulla.

13 13 JAKSOAIKATAULU 1. jakso: (+la) 31 työpäivää 2. jakso: työpäivää 3. jakso: työpäivää 4. jakso: (+la) 30 työpäivää 5. jakso: työpäivää 6. jakso: työpäivää LUKIOON VALINTA Lukioon ilmoittaudutaan samanaikaisesti muiden yhteisvalinnassa mukana olevien keskiasteen oppilaitosten kanssa. Ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä hakukortti ja ainevalintakortti. Täyttämättä jääneille oppilaspaikoille tai peruutuspaikoille oppilaat otetaan kesäkuun viimeisellä viikolla tai elokuun alussa. Jos lukioon ilmoittautuneita on enemmän kuin täytettäviä lukiopaikkoja, otetaan oppilaat kotikunnasta riippumatta peruskoulun päästötodistuksen äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen, valinnaisen vieraan kielen, uskonnon, historian ja yhteiskuntaopin, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian ja maantiedon arvosanojen (lukuaineiden) keskiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Koulutuksen järjestäjän asettama alin sisäänpääsykeskiarvo on 7,1, mutta se voi olla korkeampikin, mikäli hakijoita on runsaasti. Hyväksytyille hakijoille lähetetään kirjallinen tieto asiasta. Hyväksyttyjen luettelo on nähtävillä myös lukion ulko-ovessa. Varsinaisen hakuajan jälkeen ilmoittautuneet ja kouluvalintansa vaihtavat oppilaat eivät saa ohittaa yhteishaussa mukana ollutta parempaa hakijaa. AINEVALINNAT JATKO-OPINTOJEN KANNALTA Pitkä matematiikka on seuraavilla aloilla tällä hetkellä pakollinen pääsykoeaine: Teknilliset alat; teknilliset korkeakoulut (diplomi-insinööri, arkkitehti) Yliopistojen matemaattis-luonnontieteelliset tiedekunnat (matematiikka, fysiikka, kemia, tietojenkäsittelyoppi, biokemia) Tilastotiede (yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) Lisäksi monilla aloilla (erityisesti teknilliset alat, mutta myös esim. kauppakorkeakoulut, farmasian ala) pitkän matematiikan ylioppilastutkintoarvosanasta saa enemmän pisteitä kuin lyhyen Fysiikka on pääsykoeaineena seuraavilla aloilla: Ravitsemustiede Tekniset alat Matemaattis-luonnontieteelliset alat Lääketieteelliset tiedekunnat (valinnainen Turussa, pakollinen Helsingissä) Eläinlääketieteellinen ala Helsingin maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, joissakin koulutusohjelmissa Terveyden biotieteiden koulutusohjelma

14 14 Biologia on pääsykoeaine seuraavilla aloilla: Biologia, biokemia (valinnainen), bioteknologia Lääketieteellinen, valinnainen Turussa, pakollinen Helsingissä Eläinlääketieteellinen, maatalous-metsätieteellinen (joissakin koulutusohjelmissa) Farmasian koulutusohjelma Ravitsemustiede Terveyden biotieteiden koulutusohjelma Kemia on pääsykoeaine seuraavilla aloilla: Matemaattis-luonnontieteellinen (kemia, bioteknologia, biokemiassa valinnainen) Lääketieteellinen (valinnainen Turussa, pakollinen Helsingissä) Eläinlääketieteellinen, maatalous-metsätieteellinen (joissakin koulutusohjelmissa), farmasian koulutusohjelma Ravitsemustiede Teknisissä korkeakouluissa joillakin linjoilla Terveyden biotieteiden koulutusohjelma Kuvataide on pääsykoeaineena seuraavilla aloilla: Arkkitehtuuri, luokanopettaja, käsi- ja taideteollisuusala, viestintäala, tekstiili- ja vaatetusala, kelloseppä, kuvataide, muotoilu Musiikki on pääsykoeaine seuraavilla aloilla: Luokanopettaja, lastentarhanopettaja Liikunta on pääsykoeaine seuraavilla aloilla: Liikuntatieteellinen tiedekunta, liikunnanopettaja, luokanopettaja, liikunnanohjaaja Ylimääräiset kielet ovat välttämättömiä varsinkin niille, jotka aikovat pyrkiä kansainvälisiin tehtäviin Suomessa tai ulkomailla Matkailu Liike-elämä Kansainväliset suhteet Taide ja kulttuuri viestintä- media-ala Historia on pääsykoeaineena seuraavilla aloilla: Yhteiskunnalliset alat, tiedotus- ja kulttuurialat Taloustiede; kauppakorkeakoulut Maatalous- metsätieteellinen tiedekunta Oikeustieteellinen tiedekunta Psykologia on tarpeellinen kaikille ihmisten kanssa työtä tekeville: opetusala, sosiaaliala, terveydenhuolto ym.

YLEISTÄ PAIMION LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA

YLEISTÄ PAIMION LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA YLEISTÄ Tämä opinto-opas sisältää tietoja erityisesti koulun opetusjärjestelyistä, kursseista, arvostelusta sekä eräistä muista opintoihin liittyvistä käytännön asioista. Paimion lukioon aikoville jaetaan

Lisätiedot

Hyväksytyn kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran. Uusimisvaihtoehdot ovat seuraavat:

Hyväksytyn kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran. Uusimisvaihtoehdot ovat seuraavat: Opiskelijan oppimisen arviointi Kurssien suoritus- ja arviointiohjeet Suoritusohjeet Lukion oppimäärä suoritetaan kursseina. Kurssi on silloin suoritettu, kun siitä on saatu hyväksytty arvosana (numero

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi 5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 5.1 Arvioinnin tavoitteet Tietojen ja taitojen arviointi tulee olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa. Opiskelijaa kannustetaan myönteisellä

Lisätiedot

Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteittensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen.

Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteittensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen. 6 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tavoitteet "Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET. 1. Kurssisuorituksen arviointi

OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET. 1. Kurssisuorituksen arviointi OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET "Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

6. Opiskelijan oppimisen arviointi

6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6.1. Arvioinnin tavoitteet Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Tietoa lukio-opinnoista. Syksy 2016

Tietoa lukio-opinnoista. Syksy 2016 Tietoa lukio-opinnoista Syksy 2016 Lukion kurssimäärä Päättötodistukseen vaaditaan 75 kurssia. Pakollisia 47 (MB) tai 51 (MA) kurssia. Syventäviä kursseja tulee olla vähintään 10, loput kurssit voivat

Lisätiedot

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Tämä opas on tarkoitettu kaksois- ja kolmoistutkintoa opiskelevien käyttöön. Oppaasta löytyy tietoa tukintojen rakenteista, suorittamistavoista ja käytännön

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Lukiosanasto. Kerimäen lukio

Lukiosanasto. Kerimäen lukio Lukiosanasto hajautettu yo tutkinto Ylioppilastutkinnon voi hajauttaa eri suorituskertoihin. Tutkinnon voi suorittaa enintään kolmena perättäisenä Lukiosanastoon on koottu joukko tärkeimpiä lukio-opiskeluun

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Abi- info YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Käytännön vinkkejä Ajoissa paikalle Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja kouluun YTL:n www-sivuihin on linkki

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014 YO-INFO 13.5.2014 Rehtori Mika Strömberg KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO - ensi lukuvuonna: valmistelu + koe + palautus - järjestys: 7 1 2 3 4 5 6 1 lv. 2014-2015 VALINNAT - kurssitarjottimen eka versio valmistui

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio ABI-INFO I Älä muuta perustyylidiaa Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio vs. rehtori Elina Karapalo puh. 040 8697 416 elina.karapalo@tampere.fi opinto-ohjaajat: Ritva Lintonen puh. 050 3257 409

Lisätiedot

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA.

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA. YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA www.ylioppilastutkinto.fi TUTKINNOT JA TODISTUKSET Lukion oppimäärä Ylioppilastutkinto vähintään 75 kurssia, sisältäen ops:in mukaisesti pakolliset ja vähintään 10 syventävää

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Paljonko on tehty ykkösellä kuinka paljon pitää tehdä kakkosella yhteensä vähintään 60! Arvioi myös sitä, kuinka paljon kolmannelle vuodelle jää minimi 75 yht.

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 TUTKINNON RAKENNE SAVONLINNAN TAIDELUKIO Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

Lukio-opinnoistaopinnoista

Lukio-opinnoistaopinnoista Kirjoittajainfo KYL 6.5.2010 Lukio-opinnoistaopinnoista Lukion päättötodistus» Minimi 75 kurssia» Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta Äidinkieli Äidinkielen koe

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Yli 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 5.6.2015 Näitä määräyksiä täydennetään myöhemmin sähköisen kokeen toteuttamisen yksityiskohtien osalta. Reaaliaineiden sähköisten kokeiden määräykset sisältävät

Lisätiedot

Tilat Lukio toimii omassa rakennuksessaan, lisäksi yläasteen erikoisluokat ovat lukion käytettävissä. Ylläsinstituutti. toimii lukion kanssa

Tilat Lukio toimii omassa rakennuksessaan, lisäksi yläasteen erikoisluokat ovat lukion käytettävissä. Ylläsinstituutti. toimii lukion kanssa KOLARIN LUKIO 2 Historiaa Valtioneuvosto antoi 17.5.1973 luvan Kolarin lukion perustamiseen ja syksyllä 1973 lukion aloitti 47 opiskelijaa. Tilaongelmia oli pitkään; aluksi toimittiin vuosi yläasteen tiloissa,

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info YLIOPPILASKIRJOITUKSET Info 14.11.2017 RAKENNE Tutkintoon kuuluu neljä koetta. Äidinkielen koe pakollinen kaikille Lisäksi kolme seuraavista neljästä: * Toinen kotimainen kieli * Matematiikka * Yksi vieras

Lisätiedot

YO-tutkinto. YO-info 5.5.2015

YO-tutkinto. YO-info 5.5.2015 YO-tutkinto YO-info 5.5.2015 1 YLEISESTI O Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) O Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto O Ylioppilastutkintotodistukseen

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2014 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 25.10.2017 25.10.2017 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta MIKSI LUKIOON? o SAAT HYVÄN YLEISSIVISTYKSEN Pohja henkiselle kasvulle Eväät elinikäiseen oppimiseen o SAAT HYVÄT VALMIUDET JATKO-OPINTOIHIN

Lisätiedot

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kuullunymmärtämiskokeet ke 14.2. venäjä, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla) Kirjalliset kokeet ma 12.2. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe (paperilla) ma

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 21.10.2015 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Kevään tapahtumia Ylioppilaskirjoitukset ja hajauttaminen Opinto-ohjaajan katsaus Ryhmänohjaajan tapaaminen 19.4.2017 Toisen vuosikurssin vanhempainilta Yleisiä

Lisätiedot

KYL OPS Liite 3

KYL OPS Liite 3 KYL OPS 2012- Liite 3 Opintojen järjestelyistä Jaksollisuus... 1 Opinto-ohjelma... 1 Kurssi... 1 Kurssitarjotin ja työjärjestys... 1 Wilma mikä se onkaan?... 2 Kurssin suorittamisesta... 2 Kurssikoe...

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

YO-tutkinto. YO-info 13.11.2014

YO-tutkinto. YO-info 13.11.2014 YO-tutkinto YO-info 13.11.2014 1 YLEISESTI O Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) O Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto O Ylioppilastutkintotodistukseen

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Älä muuta perustyylidiaa

Ylioppilastutkinto. Älä muuta perustyylidiaa Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Kokelaan tulee itse olla tietoinen ylioppilaskokeiden määräyksistä

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

Kahden tutkinnot opinnot tai kahden tutkinnon opinnot ja lukion oppimäärä 2012 2013

Kahden tutkinnot opinnot tai kahden tutkinnon opinnot ja lukion oppimäärä 2012 2013 Kahden tutkinnot opinnot tai kahden tutkinnon opinnot ja lukion oppimäärä 2012 2013 Kahden tutkinnon opinnoissa suoritetaan ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto. Tässä oppaassa kahden tutkinnon

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille Valinnaisaineet Järvenperän koulussa Info huoltajille 17.1.2018 Tervetuloa Ohjelma 17.45- Mahdollisuus kahvitteluun 18.00-18.30 Luokat 7ABC: Info valintojen tekemisestä, auditoriossa Luokat 7DEF: Tutustumista

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa

Abien vanhempainilta Tervetuloa Abien vanhempainilta 19.1.2016 Tervetuloa Vanhempainillan aiheet Kevään yo-kirjoitukset, valmistautuminen yo-kokeeseen, lukio-opinnot päätökseen Jatkokoulutukseen hakemisesta Ryhmänohjaajien tapaaminen

Lisätiedot

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-info K2015 19.1.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan suorittamissa opinto-ohjelmansa mukaisissa pakollisissa ja valtakunnallisissa

Lisätiedot

Jatkaisinko lukioon?

Jatkaisinko lukioon? Jatkaisinko lukioon? Miksi lukio on hyvä valinta? Jatko-opintomahdollisuudet laajenevat. Lukio antaa mahdollisuuden hakea korkeakouluihin ja yliopistoihin. Lukio tarjoaa aikaa ja tukea tulevaisuuden miettimiseen.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN. Info abeille/ Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN. Info abeille/ Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN Info abeille/9.5.2016 Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio 1 YLIOPPILASTUTKINTO 5 REAALIAINEEN KOKEESEEN ILMOITTAUTUMINEN Kokelas ilmoittautuu reaaliaineen

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin.

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin. YLIOPPILASTUTKINTO Mitä, Missä, Milloin. Ylioppilastutkinnon rakenne Kaikille yhteisenä pakollisena kokeena on äidinkielen koe ja lisäksi pakolliseksi on valittava kolme seuraavista kokeista: toisen kotimaisen

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

OHJEITA OPISKELUUN LUKUVUOSI 2015-2016 MUONION LUKIO. Sisältö

OHJEITA OPISKELUUN LUKUVUOSI 2015-2016 MUONION LUKIO. Sisältö OHJEITA OPISKELUUN LUKUVUOSI 2015-2016 MUONION LUKIO Sisältö YHTEYSTIEDOT... 2 TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA 2015-2016... 3 JAKSOT... TAPAHTUMAT... UUSINTAKUULUSTELUT... 3 OPPITUNTIEN ALKAMIS- JA PÄÄTTYMISAJAT...

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012 Tervetuloa! Ylioppilastutkinnon yleiset käytännöt Syksyn 2012 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen ja osallistuminen rehtori Satu Nokelainen Opiskeltavien aineiden

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg YO-info S2015 26.8.2015 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS. Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 OPH

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS. Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 OPH LUKIN VALMISTAVA KULUTUS Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 PH Tavoitteet Parantaa opetuskielen taitoja ja opiskelutaitoja. Antaa valmiuksia toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Mahdollisuuksien

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

JYLLAN OPINTO-OPAS. Ruokailu: 1. vuosikurssi klo vuosikurssi klo vuosikurssi klo

JYLLAN OPINTO-OPAS. Ruokailu: 1. vuosikurssi klo vuosikurssi klo vuosikurssi klo JYLLAN OPINTO-OPAS Päivittäiset työajat 1. oppitunti 8.10-9.30 2. oppitunti 9.45-11.00 3. oppitunti 11.15-13.00 ruokailu alla olevan aikataulun mukaisesti 4. oppitunti 13.15-14.30 5. oppitunti 14.45-16.00

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2018

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2018 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2018 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaisuus 5.-6. luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaiset aineet alakoulussa Oppilaalla on yhteensä 2 vvt (vuosiviikkotuntia) valinnaisia aineita sekä 5. luokalla että 6.luokalla. Oppilas

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto abivuosi opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen mahdollisuus tutustua sähköisiin kokeisiin luokassa 2O Missä mennään?

Lisätiedot

MUUTOS AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISIIN 2015

MUUTOS AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISIIN 2015 MÄÄRÄYS 18.5.2017 OPH-662-2017 Aikuisten lukiokoulutuksen järjestäjille Voimassaoloaika 18.5.2017 alkaen Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu Lukiolaki 629/1998, 10 2 ja 4 mom.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

Tuusulan lukio Hyrylän toimipiste. Vanhempainilta 5.11.2014

Tuusulan lukio Hyrylän toimipiste. Vanhempainilta 5.11.2014 Tuusulan lukio Hyrylän toimipiste Vanhempainilta 5.11.2014 Yhteystiedot Oltava AINA kunnossa! Muutokset ilmoitetaan kansliaan koulusihteerille. Wilmassa: pikaviesti koulusihteeri Sari Aalto Tietoa ylioppilastutkinnosta

Lisätiedot

Yläkoulujen lukkarityöpaja

Yläkoulujen lukkarityöpaja Yläkoulujen lukkarityöpaja 14.11.2017 Uuden opsin mukainen arviointikulttuuri Arviointisykli sama kaikille oppilaille, syksyllä kirjallinen väliarviointi ja lukuvuosiarviointi (sama pohja molemmissa).

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA 12A - 12G TERVETULOA!

VANHEMPAINILTA 12A - 12G TERVETULOA! VANHEMPAINILTA 12A - 12G 21.1.2015 TERVETULOA! ILLAN AIHEET: * ajankohtaista, ylioppilaskirjoitukset, jatko-opinnot * keskustelua IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

Tervetuloa!

Tervetuloa! Tervetuloa! 14.11.2017 1. Kevään 2018 korkeakoulujen ja yliopistojen valintaperusteista ja tulevasta valintauudistuksesta Turun yliopiston opintoneuvoja Maria Henninen 2. Abivuosi ja (digitaaliset) ylioppilaskokeet

Lisätiedot