YLEISTÄ PAIMION LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISTÄ PAIMION LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA"

Transkriptio

1 1 YLEISTÄ Tämä opinto-opas sisältää tietoja erityisesti koulun opetusjärjestelyistä, kursseista, arvostelusta sekä eräistä muista opintoihin liittyvistä käytännön asioista. Paimion lukioon aikoville jaetaan kevään kuluessa tämän opinto-oppaan lisäksi lukion kurssiselosteet ohjeineen, valintakortti sekä viimeisenä kurssitarjotin. Kurssitarjottimen avulla voi suunnitella ensimmäisen vuoden ohjelman valintojensa mukaan. Kesäkuussa lukioon valituille postitetaan oppikirjaluettelo. Yhdeksäsluokkalaisille järjestetään informaatiotilaisuuksia ja heidän vanhemmilleen yläkoulu järjestää vanhempainillan. Lukio on syksystä 1995 alkaen mukana Salon seudun oppilaitosten yhteistyössä. Sitä kautta halukkailla lukion oppilailla on mahdollisuus yhdistää ammatillisia opintoja ja lukion opintoja. Tällä tavoin Paimion lukio pystyy tarjoamaan tavallaan neljä erilaista erityislukio-ohjelmaa. Samoin on yhteistyö aloitettu Livia-opiston Paimion toimipisteen kanssa. Siten Paimion lukion oppilas voi valita kursseja pieneläinhoidon linjalta tai metsälinjalta. Vastaavasti Livia-opistossa opiskeleva voi valita lukio-opintoja siten, että pystyy neljässä vuodessa suorittamaan ylioppilastutkinnon pakollisissa aineissa. Paimion lukion opiskelija voi myös valita ATK-opintoja Turun avoimessa yliopistossa. Musiikkiopistossa suoritettuja opintoja hyväksytään harkinnan mukaan lukion kursseiksi. PAIMION LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA Syksyllä 2005 astui voimaan nykyinen opetussuunnitelma, joka pohjautuu valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin, mutta on kuitenkin koulukohtainen. Opetussuunnitelmaa tarkistetaan vuosittain. Alle on valittu opetussuunnitelmasta muutamia keskeisiä ajatuksia. Paimion lukio on toiminta-ajatuksensa mukaisesti keskiasteen yleissivistävä oppilaitos, jonka tehtävä on toimia osana koulujärjestelmää antamalla oppilaille hyvät valmiudet jatko-opintoihin, opiskeluvalmiuksiensa kehittämiseen sekä itsensä kehittämiseen. Lukion opetus- ja kasvatustyön tavoitteena on utelias, oppimishaluinen ja aktiivinen nuori. Lukio tukee oppilaiden kasvua entistä nopeammin muuttuvaan yhteiskuntaan, joka edellyttää itsenäisyyttä ja oma-aloitteisuutta, soveltavaa tietojen hallintaa sekä yhä monipuolisempaa itseilmaisua ja viestintätaitojen kehittämistä. Koulu pyrkii vahvistamaan kypsyyteen kuuluvia valmiuksia itse realistisesti arvioida omia mahdollisuuksiaan, asettaa tavoitteita sekä kykyä kantaa vastuuta omista ratkaisuista. Lukio tukee oppilaiden yksilöllisen persoonallisuuden kasvua ja humaanin arvomaailman muotoutumista. Paimion lukio jatkaa kansainvälisenä UNESCO-kouluna. Siten pyritään toteuttamaan kansainvälisyyskasvatusta, joka tähtää kulttuurien tuntemisen ja kansainvälisen yhteisymmärryksen lisäämiseen, ihmisarvon ja ihmisoikeuksien turvaamiseen kaikille, rauhan vakiinnuttamiseen sekä maailman voimavarojen oikeudenmukaiseen jakoon ja kestävän kehityksen edistämiseen. Tätä tavoitetta pyritään toteuttamaan monipuolisesti painottamalla mainittuja teemoja eri oppiaineissa.

2 2 KOULUTYÖN YLEINEN JÄRJESTELY LUOKATTOMUUS Luokattomuus tarkoittaa, että oppilas etenee portaattomasti lukion oppimäärään kuuluvia kursseja suoritusohjeiden mukaisesti suorittaen. Oppilas on luokaton sikäli, ettei hän kuulu mihinkään samana pysyvään luokkaryhmitykseen eikä ole sidottu mihinkään ikäluokkaan. Jokaisen kurssin opetusta varten opetusryhmä muodostuu oppilaiden valitessa itse opinto-ohjelmansa opetustarjottimelta (kurssijärjestyksestä). Luokattomassa järjestelmässä opetusjärjestelyjen perusrakenteita ovat kurssi- ja jaksomuotoisuus. Opetus järjestetään siten, että opetukseen osallistuen oppilas voi suorittaa lukion oppimäärän 16 jaksossa 6-jaksojärjestelmässä. KURSSIMUOTOISUUS Lukiossa opiskeltavien aineiden oppimäärät on jaettu kursseihin. Kukin kurssi on itsenäinen kokonaisuus, jonka opiskeluun on varattu keskimäärin 38 tuntia. Eri aineiden kurssimäärät näkyvät tässäkin opinto-oppaassa. Kurssien sisällöt suoritusohjeineen ovat kurssiselosteessa. JAKSOTUS Paimion lukiossa toteutetaan jakso-opiskelua. Lukuvuosi (38 työviikkoa) jaetaan kuuteen yhtä pitkään osaan eli jaksoon. Kunkin oppiaineen yksi kurssi luetaan yleensä yhdessä jaksossa. Jokaisessa jaksossa on 4-6 oppiainetta, jolloin kutakin ainetta on 6 tuntia viikossa. Näiden keskitetysti opiskeltavien aineiden rinnalla luetaan hajautetusti jotakin tai joitakin oppiaineita, esimerkiksi liikuntaa (2 tuntia/viikko). Jokaisella jaksolla on oma perustyöjärjestyksensä. Oppilaiden erilaisista valinnoista johtuen saattaa oppilaan päivittäinen työaika eri jaksoissa huomattavastikin vaihdella. Jakson päätteeksi on koeviikko, jonka aikana aamupäivisin on kokeita ja iltapäivisin preppausta tuleviin kokeisiin tai muuta opettajan määrittelemää ohjelmaa. OPINTOJEN OHJAUS Oppilaat on jaettu ohjausryhmiin. Jokaisella ryhmällä on oma ryhmänohjaaja ja hänen johdollaan viikoittainen ryhmätuokio (10 min sovittuna viikon-päivänä). Ryhmätuokiossa käsitellään ajankohtaisia koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyviä asioita. Ryhmänohjaajan tehtävä on ohjata, seurata ja valvoa ryhmänsä oppilaiden koulunkäyntiä ja edistymistä. Hänen tulee tiedottaa ryhmälleen koulunkäyntiin liittyvistä asioista, suunnitella ryhmän yhteistä toimintaa, tehdä ryhmän puolesta aloitteita ja toimia ryhmänsä ja siihen kuuluvien oppilaiden asioiden ajajana. Hän toimii myös yhdyssiteenä ryhmänsä oppilaiden, muiden opettajien ja kotien välillä. Tarvittaessa hän ohjaa oppilaan rehtorin, oppilaanohjaajan tai muiden asiantuntijoiden vastaanotolle. Oppilaanohjaaja vastaa ohjaustoiminnan organisoinnista. Yleisen opintojen ohjauksen lisäksi hän antaa jatko-opiskeluun ja uranvalintaan liittyviä tietoja ja opastusta henkilökohtaisesti ja pienryhmissä sopimuksen mukaan. Oppilaanohjaaja tiedottaa vastaanottoajoistaan tarvittaessa jaksoittain. Oppilaanohjaaja toimii myös yhdyssiteenä

3 koulun, kodin, jatko-oppilaitosten ja elinkeinoelämän välillä. 3 Oppilas suorittaa lukion aikana opinto-ohjauksesta vähintään yhden pakollisen kurssin. Keskimäärin opinto-ohjauksen luokkatunteja on 12 lukuvuodessa. Ryhmänohjaajien tuokioita ei lasketa tähän. SUORITUSOHJEET OPISKELUAIKA JA TYÖMÄÄRÄ Lukion suorittaminen kestää 2-4 opintovuotta niin, että oppilas voi saada päättötodistuksen ja osallistua ylioppilastutkintoon 6-jaksojärjestelmässä joutuisimmillaan kymmenen jakson ja pisimmillään 24 jakson opiskelun jälkeen. Opintojen nopeuttaminen edellyttää kuitenkin aina itseopiskelua ja kurssien/aineiden tenttimistä. Kaikkien valittujen kurssien opetukseen osallistumalla lukio-opinnot kestävät vähintään 3 opintovuotta. Ylioppilastutkinnon hajauttaminen kolmelle perättäiselle kirjoituskerralle on mahdollista. Rehtori voi myöntää perustellusta syystä hakemuksesta oikeuden käyttää lukion oppimäärän suorittamiseen kuusi lisäjaksoa, jolloin suorittamisen maksimiksi muodostuu 30 jakson opiskelu 6-jaksojärjestelmässä (5 vuotta). Lukion oppimäärän suorittamiseksi oppilaan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään 75 kurssia. Säädettyä ylärajaa ei ole. Tuntijaon mukaisten pakollisten kurssien on kuuluttava opinto-ohjelmaan. Oppilaan on opiskeltava joko opetukseen osallistuen tai itsenäisesti tai muissa oppilaitoksissa jaksossa vähintään kolmea kurssia, ellei hänelle ole myönnetty lupaa keskeyttää opintonsa määräajaksi tai ellei rehtori perustellusta syystä anna lupaa opiskella jossain jaksossa kolmea kurssia vähäisempää kurssimäärää. OPISKELUN ALOITTAMINEN Opiskelun voi aloittaa luokattomassa lukiossa aina jakson alkaessa. OPISKELUN KESKEYTTÄMINEN Oppilaan edellytetään opiskelevan yhtäjaksoisesti. Rehtori voi kuitenkin erityisestä syystä antaa luvan opiskelun keskeyttämiseen. Vaihto-oppilaiksi ulkomaille hyväksytyille keskeytyslupa myönnetään aina. OPISKELUN LOPETTAMINEN Jos oppilas eroaa, hänen tulee, keskusteltuaan asiasta ryhmänohjaajan ja rehtorin kanssa, tehdä eroilmoitus ja antaa eroamiseen liittyvät tiedot rehtorille saadakseen erotodistuksen. Jos eroava oppilas laiminlyö neuvottelut ja tietojen antamisen, hän vaarantaa opintotukietunsa.

4 4 OPINTO-OHJELMAN VALINTA Opiskeltavat kurssit jakautuvat kolmeen ryhmään: kaikille pakolliset kurssit, syventävät kurssit (valinnaisia) sekä soveltavat kurssit (valinnaisia, yleensä koulukohtaisia). Opinto-ohjelma suunnitellaan alustavasti jo lukioon pyrittäessä koko lukiota varten. Valintoja voi vielä myöhemmin muuttaa. Valintaa tehdessään oppilaan tulee ottaa huomioon 1. kokonaiskurssimäärän minimivaatimukset. Kolmelle vuodelle kurssit jakautuisivat esimerkiksi: ensimmäinen vuosi 28-, toinen vuosi 28- ja kolmas vuosi 19-. Jotta kokonaiskurssimäärä saadaan suoritettua kolmessa vuodessa, on jaksoa kohti valittava keskimäärin 4-5 kurssia. 2. omat mieltymyksensä ja mahdolliset uratoivomuksensa. Pakolliset kurssit Pakolliset kurssit ovat nimensä mukaisesti kaikille pakolliset kuitenkin niin, että oppilas valitsee opiskeleeko hän lyhyttä vai pitkää matematiikkaa. Taideaineista sekä musiikista että kuvataiteesta on opiskeltava kummastakin yksi pakollinen kurssi. Joko musiikista tai kuvataiteesta on lisäksi valittava toinen kurssi pakollisena. Paimion lukiossa A-kielenä opiskellaan englantia tai ruotsia ja B1-kielenä ruotsia. Oppilas voi myös opiskella samanaikaisesti kahta A-kieltä. Pakollisia kursseja on lukion päättyessä 47 tai 51 (koko lukio) riippuen siitä, onko oppilas valinnut lyhyen vai pitkän matematiikan. Loput vaadittavista vähintään 75 kurssista on valittava syventävistä ja soveltavista kursseista. Syventävät kurssit Syventävät kurssit ovat valinnaisia, mutta niitä on valittava vähintään 10. Pakollisten kielten (ruotsi, englanti) lisäksi oppilas voi valita ylimääräisiä B2- ja/tai B3-kieliä. B2- kielet (saksa, ranska) ovat jo yläkoulussa alkaneita kieliä. B3-kielet (saksa, ranska, venäjä sekä espanja iltaopiskeluna) ovat lukiossa alkavia kieliä. Mikäli kielen opiskelu alkaa vasta lukiossa, on osallistuttava johdantokursseille (1J ja 2J). Jos kieltä on opiskeltu jo yläkoulussa, voidaan sen opinnot aloittaa 3. kurssista, joka on niveltävä ja yhteinen kaikille ylimääräisen kielen lukijoille. Niveltävästä kurssista alkaen ylimääräisiä kieliä ei siis enää jaotella eri oppimääriin, vaan kurssit ovat sekä lukiossa että yläkoulussa kielen opiskelun aloittaneille samanlaisia. Lukiossa alkavissa venäjän ja espanjan kielissä ei erityisesti nimettyjä johdantokursseja ja niveltävää kurssia ole. Pakollisten kielten opinnot kannattaa aloittaa harjoituskurssilla, mikäli todistusarvosana on alle 8. Ruotsin ja englannin harjoituskurssit ovat puolen kurssin mittaisia (19 h). Huom. Johdantokurssit ja harjoituskurssit on mahdollista mainituin ehdoin jättää pois. Muut pakollisen tai valinnaisen aineen kurssit kannattaa ehdottomasti suorittaa, jotta menestyisi kyseisen aineen yo-kirjoituksissa.

5 5 Soveltavat kurssit Syventävien kurssien lisäksi on valittavissa joukko koulukohtaisia soveltavia kursseja, jotka soveltavan luonteensa vuoksi saattavat ylittää eri oppiaineiden rajoja. Valinnaisten kurssien ryhmien koolla ei ole alarajaa. Sen sijaan tuntiresurssi, jonka puitteissa kaikki opetus on hoidettava, sekä muut tarkoituksenmukaisuussyyt voivat aiheuttaa sen, ettei jokin valinta toteudu. Jo tämänkin vuoksi on syytä valita kursseja yli minimimäärän, ettei matkan varrella tule vaikeuksia vaadittavan kurssimäärän kokoon saamisessa. Jos resurssit antavat myöten, voidaan opinnoissaan tilapäisesti jälkeen jääneelle antaa tukiopetusta. OPINTO-OHJELMAN MUUTTAMINEN Opinto-ohjelmaa on mahdollista tarkistaa ja muuttaa. Muutosesitykset on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kunkin jakson alkua. Muutoksista on aina neuvoteltava ao aineen opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa tai viime kädessä rehtorin kanssa. Aloitettua kurssia ei saa lopettaa kesken. Matematiikan pitkän oppimäärän voi vaihtaa lyhyeen, mikäli valinta osoittautuu vääräksi. Muutoksesta on aina keskusteltava tarkoin opettajan kanssa. Seuraavat pitkän matematiikan kurssit korvaavat lyhyen matematiikan kursseja: MAA 1 korvaa MAB 1 MAA 3 korvaa MAB 2 MAA 6 korvaa MAB 5 MAA 7 korvaa MAB 4 MAA 8 korvaa MAB 3 Muista mahdollisista menettelytavoista sovitaan opettajan kanssa. Kaikissa tilanteissa pitää vähimmäiskurssimäärän (75) täyttyä. Jos oppilas vaihtaa lyhyen matematiikan pitkään, hänen on suoritettava kaikki pitkän matematiikan kurssit. KURSSIEN SUORITTAMINEN Kurssit suoritetaan joko osallistumalla kurssin opetukseen ja sen kurssikokeeseen tai opiskelemalla kurssi itsenäisesti ja suorittamalla sitä koskeva tentti tai antamalla muu ao. opettajan määräämä näyttö. Kurssista voi suorittaa myös osan itsenäisellä työllä tai tenttimällä. Itsenäistä suorittamista anotaan ao. lomakkeella. Lukiokurssin suorituksen voi korvata hyväksyttävällä suorituksella toisessa oppilaitoksessa. Lukion päättötodistukseen ja suoritettujen kurssien kokonaismäärään voidaan hyväksyä suoritus muussa oppilaitoksessa, jos se on Paimion lukion opetussuunnitelman mukainen. Korvaamista on anottava rehtorilta lomakkeella, jonka saa kansliasta. Ainekohtaisessa opetussuunnitelmassa mainitaan kunkin aineen kurssien suoritusjärjestyksen ehdot. Jos oppilas haluaa poiketa näistä ehdoista, on siitä neuvoteltava opettajan kanssa. Jos oppilas on saanut jossain aineessa kahdesta peräkkäisestä kurssista hylätyn arvosanan (4) tai kurssi on kesken (K) ilman hyväksyttävää perustetta, hänelle muodostuu siinä aineessa etenemiseste. Käytännössä hän kurssien ollessa peräkkäisissä jaksoissa voi kuitenkin osallistua aineen seuraavalle kurssille tai jollekin myöhemmälle kurssille, jolle ei ole

6 6 suoritusjärjestyspakkoa. Hän voi osallistua kurssin kokeeseen, mutta sitä ei arvostella. Oppilaalla on oikeus osallistua hylätyn kurssin opetukseen uudelleen. Hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa kerran lukuvuodessa järjestettävässä kuulustelussa tai käymällä kurssi uudelleen. Erityisestä syystä oppilas voi saada vapautuksen pakollisen aineen tai sen osan suorittamisesta esimerkiksi lääkärintodistuksen perusteella. Vapautusta on anottava kirjallisesti rehtorilta. Kuvataiteen kurssien suorittaminen: Hyväksyttävä suoritus edellyttää kaikkien tehtävien tekemistä (ts kaikki tunnistettavasti tehtäviin tehdyt ratkaisut vaaditaan). Jos töitä jää tekemättä, loput työt pitää palauttaa seuraavan jakson aikana. Ilman hyväksyttävää syytä sattunut myöhästyminen otetaan arvostelussa huomioon. Jos kurssi on lukuvuoden viimeinen, myöhästyneet työt palautetaan seuraavan lukuvuoden ensimmäisen jakson aikana. Ellei näin menetellä, kurssi arvostellaan hylätyksi. Kesken olevat kurssit mitätöidään lukuvuoden lopussa, ellei opettajan kanssa toisin ole sovittu. UUSINTA- JA SUORITUSTILAISUUDET Lukuvuodessa järjestetään useita uusinta- ja suoritustilaisuuksia, joissa voi tenttiä kursseja ja suorittaa hylättyjen kurssien uusintakuulusteluja. Uusintakuulusteluun tai suoritustilaisuuteen on ilmoittauduttava kirjallisesti ao. lomakkeella vähintään viikkoa ennen kuulustelua. Jos ilmoittautunut jää pois kuulustelusta, ilmoittautuminen katsotaan suorituskerraksi, ellei hän peruuta ao. opettajalle ilmoittautumistaan vähintään kolme päivää ennen kuulustelua. Vaikkei oppilas olisikaan peruuttanut ilmoittautumistaan, poisjäämistä ei katsota suorituskerraksi, jos ilmoittautunut voi osoittaa luotettavasti (esimerkiksi terveysviranomaisen todistuksella), että poisjäänti on johtunut ennalta arvaamattomasta hyväksyttävästä syystä. Hylätyn kurssiarvosanan saaneella on oikeus osallistua ko. kurssin uusintakuulusteluun kerran. Rehtori voi myöntää luvan toiseen uusintaan vain perustellusta syystä. Lukuvuoden aikana järjestetään yksi uusintakuulustelu hyväksytyn kurssiarvosanan korotusta varten. Lukion koko oppimäärän suorittanut, alustavan päättöarvostelun saanut oppilas ei enää saa osallistua yksittäisen hyväksytyn kurssin uusintaan missään olosuhteissa. ARVIOINTI YLEISTÄ Arvosanat ilmaisevat oppimistavoitteiden saavuttamisen astetta. Arvioinnin tulee olla mahdollisimman luotettavaa ja yleisesti vertailukelpoista. Lukio-opiskelun alkuvaiheissa ja opiskelu- ja motivaatiokriiseissä voidaan kuitenkin ottaa huomioon

7 7 kokonaisvaltaisia ja oppilaan kokonaispersoonallisuuden kehityksen kannalta merkityksellisiä seikkoja, esimerkiksi arvostelun kannustavuus. Päättöarvostelussa luotettavuus on ratkaiseva kriteeri. Silloin on erityisesti kiinnitettävä huomiota lukiolain yleistavoitteiden saavuttamiseen ja oppimistulosten pysyvyyteen ja syvyyteen. KURSSIEN ARVOSTELU Opiskelijan suorittama kurssi arvostellaan normaalisti sen päätyttyä. Kurssin arviointi perustuu paitsi tavanomaisiin kirjallisiin kokeisiin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tuotosten arviointiin. Myös opiskelijan oma itsearviointi voidaan ottaa huomioon käyttäen hyväksi mm. kurssin arviointikeskusteluja. Osa opinnoista voidaan edellyttää suoritettavaksi itsenäisesti (LA 4 ). Opiskelijan suorittaessa kurssin kokonaan tai osittain itsenäisesti noudatetaan soveltuvin osin edellä mainittuja arviointiperiaatteita. Kurssin opettanut opettaja arvostelee kurssin arvosana-asteikolla 4-10 ottaen huomioon, mitä edellä arvostelun yleisessä osassa on sanottu tai muulla opetussuunnitelmassa määriteltävällä tavalla. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4. Kunkin oppiaineen pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan myös numeroin, riippumatta siitä, annetaanko kurssista tai oppiaineen oppimäärästä suoritusmerkintä vai käytetäänkö muuta arviointitapaa. Numeroarviointi tallennetaan sen varalta, että opiskelija haluaa numeroarvosanan päättötodistukseen. Muita opetussuunnitelmassa määriteltäviä kurssin arviointitapoja voivat olla esimerkiksi suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty) tai sanallinen arviointi. Kesken oleva kurssi merkitään jaksotodistukseen kirjaimella K. Se tarkoittaa sitä, että kurssi on muuten hyväksytty, mutta oppilas on ollut poissa kokeesta sairauden takia tai luvalla TAI kurssi on muuten hyväksytty mutta raportti tms. puuttuu. Kurssiarvostelut ovat pohjana oppiaineen arvostelulle. Kurssin arviointiperusteet selvitetään opiskelijalle kurssin alussa ja samalla sovitaan arvioinnin yksityiskohdista. Etenemisesteen aiheuttaa kaksi peräkkäistä hylättyä kurssisuoritusta samassa oppiaineessa. Muiden aineiden opiskelu voi jatkua jonkin aineen etenemisesteestä huolimatta. Etenemiseste poistuu, kun opiskelija suorittaa hyväksytysti toisen hylätyistä kursseista. Oppilas voidaan jättää ilman kurssiarvostelua, jos hän on ilman hyväksyttävää syytä poissa oppitunneilta tai jos hän ei ole palauttanut kurssiin kuuluvaa raporttia tms. lukuvuoden loppuun mennessä. Arvostelematta jättämisestä päättävät rehtori ja aineen opettaja yhdessä. Ellei oppilaan oppimistuloksia voida arvioida luotettavasti kurssin opetuksen päättyessä, kurssiarvostelua siirretään, kunnes riittävä peruste on saatu. Luettaessa opiskelijalle hyväksi opintoja muista oppilaitoksista pitäydytään suoritusoppilaitoksen antamaan arviointiin. Ulkomailla suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi. Mikäli ne luetaan pakollisina tai syventävinä kursseina annetaan niistä numeroarvosana Oppilas saa opiskelujaksojen päätyttyä jaksotodistuksen, josta ilmenevät kaikkien hänen siihen mennessä suorittamiensa kurssien arvosanat.

8 8 AINEEN ARVOSTELU Oppiaineen arvosana määräytyy pakollisten ja syventävien kurssien arvosanojen keskiarvosta. Loppuarvosanan puolikkaat numerot pyöristetään ylöspäin. Arvosanan määräytyminen voi riippua kuitenkin osittain opettajan harkinnasta. Lopullisessa aineen oppimäärän arvostelussa hylättyjä suorituksia saa olla enintään seuraavasti aineen pakollisten ja syventävien kurssien kokonaismäärästä: Kurssimäärä Hylättyjen kurssien maksimimäärä Hylätyt kurssit eivät saa olla peräkkäisiä. Hylättyjä soveltavia kursseja ei lasketa opiskelijan kurssimäärään. Tällöin jokainen opiskeltu pakollinen ja syventävä kurssi on mukana oppiaineen arvosanassa. Oppiaineeseen läheisesti liittyviä soveltavia kurssisuorituksia voidaan pitää arvosanaan vaikuttavana lisänäyttönä. Oppiaineen oppimäärän arvioinnin suorittajilla on mahdollisuus myös korottaa arvosanaa, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat aineen opiskelun päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat. Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. Opetussuunnitelmassa määritellyt muut lukion tehtävään soveltuvat opinnot arvioidaan siten kuin opetussuunnitelmassa määrätään. LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITTAMINEN Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikkien opinto-ohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden oppimäärät. Tämä edellyttää kaikkien pakollisten kurssien suorittamista sekä opiskelijan valitsemien valinnaisaineiden suorittamista siinä laajuudessa kuin ne opinto-ohjelmassa esiintyvät. Lukion vähimmäiskurssimäärän 75 on täytyttävä. Lukion kurssimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut kurssit, eikä mitään voi jälkikäteen poistaa. Opiskelijalle varataan mahdollisuus ennen päättötodistuksen antamista osallistua oppiaineen suulliseen kuulusteluun, johon voi myös kuulua kirjallisia tehtäviä. Kuulusteltavan oppimäärän laajuus määräytyy opiskelijan opinto-ohjelmasta. Mikäli opiskelija osoittaa tässä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, tulee arvosanaa korottaa. Opiskelijoita ohjataan käyttämään suullisia kuulusteluja hyväkseen

9 9 ylioppilastutkinnon kokeisiin valmistautumisessa. Suullisista kuulusteluista annetaan tarkemmat ohjeet aina etukäteen. Hyväksyttyä suullista kuulustelua ei yleensä saa uusia. Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä. Mikäli opiskelija on edelleen tyytymätön, hän voi pyytää arviointiin oikaisua lääninhallitukselta. Yhteenvetoarvostelussa aineen viimeksi suoritetun kurssin opettaja suorittaa päättöarvostelun muiden ainetta mahdollisesti opettaneiden opettajien kanssa. Jos oppilas on vaihtanut pitkän matematiikan lyhyeen oppimäärään, päättöarvosana määräytyy pääsääntöisesti opiskeltujen lyhyen oppimäärän kurssien mukaan. Jos oppilas on opiskellut sekä uskontoa että elämänkatsomustietoa, päättöarvosana annetaan siinä oppiaineessa, jota oppilas on opiskellut viimeksi. TODISTUKSET Lukiossa käytetään seuraavia todistuksia: 1. Lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut lukion koko oppimäärän. 2. Todistus oppimäärän suorittamisesta annetaan, kun henkilö on suorittanut yhden tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän. 3. Erotodistus annetaan opiskelijalle, joka eroaa lukiosta ennen lukion koko oppimäärän suorittamista. YLIOPPILASTUTKINTOON OSALLISTUMINEN Tutkinto on suoritettava enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Ylioppilaskokelaan on osallistuttava neljään pakolliseen kokeeseen suorittaakseen tutkinnon. Jokaisen on suoritettava äidinkielen koe. Muut pakolliset kokeet on valittava seuraavista aineista: toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe tai reaalikoe. Yhdessä kirjoitettavista aineista täytyy valita laaja oppimäärä. Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua ylimääräisiin kokeisiin. Lukion oppilas ilmoittautuu ylioppilastutkintoon suorittaakseen koko tutkinnon, ei pelkästään erillisiä kokeita. Oppilaalla on oikeus osallistua tutkinnon kokeeseen, kun hän on opiskellut ennen kirjalliseen kokeeseen osallistumistaan vähintään asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit. Oppilaalla on oikeus osallistua vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen, kun hän on opiskellut vähintään kolme lukiokurssia tätä kieltä. Rehtorin päätöksellä tutkinnon kokeeseen voi osallistua myös sellainen oppilas, joka ei ole lukiossa opiskellut edellä mainittuja oppimääriä kyseisessä aineessa. Tällöin oppilas on muulla tavalla, esimerkiksi ulkomailla koulua käymällä hankkinut riittävät tiedot tässä

10 10 aineessa. Ennen osallistumisoikeuden myöntämistä rehtori arvioi (ao aineen opettajan asiantuntija-avulla) oppilaan edellytykset suoriutua kokeesta. AMMATILLISIA OPINTOJA LUKION KAUTTA Paimion lukio on mukana Salon seudun keskiasteen oppilaitosten yhteistyössä, jonka puitteissa Paimion lukion opiskelija voi valita ammatillisia opintoja Salon ammattiopiston eri linjoilta ja Livia-opistosta. Lukioon hyväksytty voi valita ammatillisista oppilaitoksista opintoja esimerkiksi kaksi jaksoa lukuvuodessa kahtena ensimmäisenä opiskeluvuonna ja keskittyä kolmantena vuonna ylioppilaskirjoituksiin. Kaikki lukion pakolliset kurssit on suoritettava sekä lisäksi oman valinnan mukaan vähintään kymmenen syventävää kurssia. Ammatillisen oppilaitoksen opintoviikot lasketaan kursseina yhteen lukion kurssien kanssa. Jotta saisi lukion päästötodistuksen, täytyy kursseja olla yhteensä 75. Lukion jälkeen ammatillisia kursseja valinnut voi jatkaa ammatillisen perustutkinnon suorittamista. Oppilas voi siis saada kolmessa vuodessa lukion päästötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen ja neljännen vuoden jälkeen ammatillisen perustutkinnon. Ammattiopiskeluun kuuluvan työharjoittelun voi suorittaa lomien aikana. Ammatillisia opintoja voi valita pienemmänkin määrän, jos ei tähtää ammatilliseen perustutkintoon. Yhdessä jaksossa kertyy opintoja 6 opintoviikkoa (kurssia). Myös ammatilliseen oppilaitokseen hyväksytty voi valita lukion kursseja kokonaisina kuuden viikon jaksoina. Opintojen sisällöstä ja mahdollisuuksista sekä hakemisesta saa tietoja yläasteen opinto-ohjaajalta. Koulutusohjelmaan hakeutuvien on valittava lukion opinnot lukion valintakortin avulla sekä liitettävä mukaan ilmoitus ammatillisten opintojen linjasta. OPISKELTAVAT AINEET Paimion lukion oppiaineet ja niiden kurssimäärät selviävät oppaassa olevasta tuntijakokaaviosta (tuntijako perustuu valtioneuvoston vuonna 2002 antamaan tuntijakopäätökseen) sekä erikseen jaettavasta kurssiselosteesta. Kurssiselosteessa on myös tietoja kurssien sisällöstä, suoritusjärjestyksestä ja oppikirjoista. Uusille opiskelijoille varsinainen oppikirjaluettelo lähetetään kesällä. Erityisjärjestelyjä: Ruotsin johdantokurssi A-kieleen vaihtajille (näille pakollinen) antaa mahdollisuuden kahden A-kielen (englanti ja ruotsi) suorittamiseen. Yo-kokeessa voi valita silti B- tason, mikä parantaa arvosanamahdollisuuksia. Kurssi on tarkoitettu peruskoulun B- ruotsin arvosanalla 9-10 suorittaneille. Mahdolliset B-englannin lukijat toimivat samoissa ryhmissä A-englannin opiskelijoiden kanssa, jolloin heidän lähtötasonsa otetaan huomioon opetuksessa ja arvioinnissa. Ylioppilaskirjoituksissa he voivat valita englannin pitkän tai lyhyen oppimäärän. Kirjoitettavissa aineissa täytyy olla kuitenkin aina yksi pitkän oppimäärän mukainen

11 koe. Johdantokurssi on jokaisen englantia B-kielenä opiskelleen syytä suorittaa, mutta harjoituskurssia ei tarvitse. Ranska, saksa ja venäjä: Jos oppilas on aloittanut kielen opiskelun yläkoulussa, lukio-opinnot alkavat kolmannesta (niveltävästä) kurssista. 11 Espanjan kurssit toteutetaan yhteistyössä kansalaisopiston kanssa iltaopiskeluna, mikäli aloittajia ilmaantuu riittävästi. USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUS Lukiossa annetaan uskonnon opetusta sen uskontokunnan tunnustuksen mukaan, johon oppilaiden enemmistö kuuluu. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomalle opiskelijalle, joka ei osallistu uskonnonopetukseen, opetetaan elämänkatsomustietoa. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle opiskelijalle, jolle ei järjestetä hänen oman uskontonsa opetusta, opetetaan hänen pyynnöstään elämänkatsomustietoa. Koulutuksen järjestäjän tulee järjestää elämänkatsomustiedon opetusta, jos opetukseen oikeutettuja on vähintään kolme. (Lukiolaki 9.) OPPIKIRJAT JA -MATERIAALIT Lukiolaiset joutuvat itse hankkimaan käytettävät oppikirjat, vihot ja koepaperit sekä muut mahdolliset opiskelutarvikkeet. Kussakin jaksossa opiskeltavien aineiden oppikirjojen tulee olla oppilaalla mukana heti jakson alusta lukien. Oppikirjaluettelo lähetetään lukioon valituille kesäkuussa. OPPILASKUNTA Lukion oppilaat muodostavat oppilaskunnan, jolle valitaan oppilaiden joukosta lukuvuosittain hallitus sekä opettajista oppilaskunnan ohjaaja. LUKUKAUSIMAKSUT Lukiolaisilta ei peritä lukukausimaksua. KOULUMATKAT Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkojen tukeminen on osa opintotukea. Koulumatkatukea voidaan myöntää opiskelijalle, jonka koulumatkan pituus on yli kymmenen kilometriä yhteen suuntaan ja laskennalliset julkisen liikenteen kustannustaksojen mukaiset matkakustannukset ylittävät erikseen vahvistettavan vähimmäismäärän. Koulumatkatuki maksetaan oppilaitoksen ylläpitäjälle, jos tämä järjestää koulukuljetuksen, tai joukkoliikenteen matkalippujen myyjille. Mikäli opiskelija ei voi käyttää julkista liikennettä koulumatkallaan, tuki maksetaan opiskelijalle itselleen.

12 12 Koulumatkatukea haetaan kansaneläkelaitokselta, joka myös päättää sen myöntämisestä. RUOKAILU Ruokailu on ilmaista. OPINTOTUKI Lukion oppilas on oikeutettu hakemaan opintotukea, johon kuuluvat opintoraha ja valtion takaama opintolaina. Opintoraha on avustus, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Opintorahaa oppilas voi saada vasta täytettyään 17 vuotta. Lisätietoja saa koulun kansliasta. VANHEMPAINILLAT Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vanhempainilta pidetään syyslukukaudella aiheena lukio-opiskelun luonne ja arviointi. Toisen vuoden opiskelijoiden vanhempainiltojen pääteemat ovat vanhojen tanssit ja syksyn ylioppilastutkinto. Tarvittaessa puhutaan muutakin asiaa. Abiturienttivaiheen vanhempainillan aiheena ovat ylioppilaskirjoitukset. Ajankohtaisista aiheista voidaan järjestää vaikkapa kaikille lukion oppilaiden huoltajille tarkoitettuja vanhempainiltoja. POISSAOLOT Lukioasetuksen mukaan oppilaan poissaoloon tulee pyytää lupa ryhmänohjaajalta (1-3 pv) tai rehtorilta (4 päivää tai pitempi aika). Lupa tulee pyytää mahdollisimman hyvissä ajoin. Jos oppilas joutuu sairauden vuoksi olemaan poissa koulusta, on poissaolosta ilmoitettava heti sairauden ilmettyä ryhmänohjaajalle tai kansliaan. Huoltaja varmentaa allekirjoituksellaan poissaolon syyn poissaolokirjaan, joka on näytettävä jakson aineiden opettajille ja toimitettava ryhmänohjaajan lokeroon. Myös aiheettomista poissaoloista on annettava selitys ryhmänohjaajalle. Lomamatkoja ei pidä suunnitella koeviikon ajaksi. Aiheeton poissaolo voi vaikuttaa arvosteluun. KOULUN TYÖAJAT Paimion koulujen työajat lukuvuonna ovat oppaan takasivulla.

13 13 JAKSOAIKATAULU 1. jakso: (+la) 31 työpäivää 2. jakso: työpäivää 3. jakso: työpäivää 4. jakso: (+la) 30 työpäivää 5. jakso: työpäivää 6. jakso: työpäivää LUKIOON VALINTA Lukioon ilmoittaudutaan samanaikaisesti muiden yhteisvalinnassa mukana olevien keskiasteen oppilaitosten kanssa. Ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä hakukortti ja ainevalintakortti. Täyttämättä jääneille oppilaspaikoille tai peruutuspaikoille oppilaat otetaan kesäkuun viimeisellä viikolla tai elokuun alussa. Jos lukioon ilmoittautuneita on enemmän kuin täytettäviä lukiopaikkoja, otetaan oppilaat kotikunnasta riippumatta peruskoulun päästötodistuksen äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen, valinnaisen vieraan kielen, uskonnon, historian ja yhteiskuntaopin, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian ja maantiedon arvosanojen (lukuaineiden) keskiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Koulutuksen järjestäjän asettama alin sisäänpääsykeskiarvo on 7,1, mutta se voi olla korkeampikin, mikäli hakijoita on runsaasti. Hyväksytyille hakijoille lähetetään kirjallinen tieto asiasta. Hyväksyttyjen luettelo on nähtävillä myös lukion ulko-ovessa. Varsinaisen hakuajan jälkeen ilmoittautuneet ja kouluvalintansa vaihtavat oppilaat eivät saa ohittaa yhteishaussa mukana ollutta parempaa hakijaa. AINEVALINNAT JATKO-OPINTOJEN KANNALTA Pitkä matematiikka on seuraavilla aloilla tällä hetkellä pakollinen pääsykoeaine: Teknilliset alat; teknilliset korkeakoulut (diplomi-insinööri, arkkitehti) Yliopistojen matemaattis-luonnontieteelliset tiedekunnat (matematiikka, fysiikka, kemia, tietojenkäsittelyoppi, biokemia) Tilastotiede (yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) Lisäksi monilla aloilla (erityisesti teknilliset alat, mutta myös esim. kauppakorkeakoulut, farmasian ala) pitkän matematiikan ylioppilastutkintoarvosanasta saa enemmän pisteitä kuin lyhyen Fysiikka on pääsykoeaineena seuraavilla aloilla: Ravitsemustiede Tekniset alat Matemaattis-luonnontieteelliset alat Lääketieteelliset tiedekunnat (valinnainen Turussa, pakollinen Helsingissä) Eläinlääketieteellinen ala Helsingin maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, joissakin koulutusohjelmissa Terveyden biotieteiden koulutusohjelma

14 14 Biologia on pääsykoeaine seuraavilla aloilla: Biologia, biokemia (valinnainen), bioteknologia Lääketieteellinen, valinnainen Turussa, pakollinen Helsingissä Eläinlääketieteellinen, maatalous-metsätieteellinen (joissakin koulutusohjelmissa) Farmasian koulutusohjelma Ravitsemustiede Terveyden biotieteiden koulutusohjelma Kemia on pääsykoeaine seuraavilla aloilla: Matemaattis-luonnontieteellinen (kemia, bioteknologia, biokemiassa valinnainen) Lääketieteellinen (valinnainen Turussa, pakollinen Helsingissä) Eläinlääketieteellinen, maatalous-metsätieteellinen (joissakin koulutusohjelmissa), farmasian koulutusohjelma Ravitsemustiede Teknisissä korkeakouluissa joillakin linjoilla Terveyden biotieteiden koulutusohjelma Kuvataide on pääsykoeaineena seuraavilla aloilla: Arkkitehtuuri, luokanopettaja, käsi- ja taideteollisuusala, viestintäala, tekstiili- ja vaatetusala, kelloseppä, kuvataide, muotoilu Musiikki on pääsykoeaine seuraavilla aloilla: Luokanopettaja, lastentarhanopettaja Liikunta on pääsykoeaine seuraavilla aloilla: Liikuntatieteellinen tiedekunta, liikunnanopettaja, luokanopettaja, liikunnanohjaaja Ylimääräiset kielet ovat välttämättömiä varsinkin niille, jotka aikovat pyrkiä kansainvälisiin tehtäviin Suomessa tai ulkomailla Matkailu Liike-elämä Kansainväliset suhteet Taide ja kulttuuri viestintä- media-ala Historia on pääsykoeaineena seuraavilla aloilla: Yhteiskunnalliset alat, tiedotus- ja kulttuurialat Taloustiede; kauppakorkeakoulut Maatalous- metsätieteellinen tiedekunta Oikeustieteellinen tiedekunta Psykologia on tarpeellinen kaikille ihmisten kanssa työtä tekeville: opetusala, sosiaaliala, terveydenhuolto ym.

Pudasjärven lukion opinto-opas 2015-2016

Pudasjärven lukion opinto-opas 2015-2016 Pudasjärven lukion opinto-opas 2015-2016 LUKION OSOITE JA PUHELINNUMEROT... 3 KOULUTYÖN YLEINEN JÄRJESTELY... 4 OPPIAINEET JA TUNTIJAKO... 5 Kurssitarjotin... 5 Wilma (https://wilma.pudasjarvi.fi)... 6

Lisätiedot

Päivitetty 12.4.2007 Päivitetty 16.4.2008 Päivitetty 31.3.2010 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Päivitetty 12.4.2007 Päivitetty 16.4.2008 Päivitetty 31.3.2010 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN OPETUS- SUUN N I TEL M A 1.8.2005 YLEINEN OSA E U R A N L U K I O 2010 P ä i v i t e t t y 31.3.2 0 1 0 2 Päivitetty 12.4.2007 Päivitetty 16.4.2008 Päivitetty 31.3.2010 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Opinto-opas 2014-15 KEMINMAAN LUKIO

Opinto-opas 2014-15 KEMINMAAN LUKIO Opinto-opas 2014-15 KEMINMAAN LUKIO 1 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Hyvä opiskelija... 3 1.2. Yleistä Keminmaan lukiosta... 3 2. LUKIO-OPINNOT... 4 2.1. Millainen on luokaton lukio?... 4 2.2. Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

1 LUKIO-OPISKELUN KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ JA ASIOITA... 2

1 LUKIO-OPISKELUN KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ JA ASIOITA... 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKIO-OPISKELUN KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ JA ASIOITA... 2 2 SUORITUSOHJEITA... 5 2.1 LUKION OPPIMÄÄRÄ JA TUNTIJAKO... 5 2.2 OPINTO-OHJELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA... 6 2.3 OPINTO-OHJELMAN

Lisätiedot

Keräyksen kokonaistuotto oli 113 320,85 euroa.

Keräyksen kokonaistuotto oli 113 320,85 euroa. Lohjan Yhteislyseon lukio juhlisti 100-vuotista toimintaansa juhlakeräyksellä. Sen tuotto käytettiin ekokoulun rakentamiseksi Haitin maanjäristysalueella sijaitsevaan Myrdud-nimiseen kylään. Keräyksen

Lisätiedot

HYVÄT OPISKELIJAT, HUOLTAJAT JA KOULUN HENKILÖKUNTA

HYVÄT OPISKELIJAT, HUOLTAJAT JA KOULUN HENKILÖKUNTA HYVÄT OPISKELIJAT, HUOLTAJAT JA KOULUN HENKILÖKUNTA Käsissäsi on uusi painos Lapinlahden Lukion ja Kuvataidelukion opinto-oppaasta. Se on varma merkki siitä, että loma on jäänyt taakse ja on aika aloittaa

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU Arkadian yhteislyseo Opinto-opas, yleinen osa Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI (PÄÄTTÖARVOSANA) LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITUS

Lisätiedot

6. Opiskelijan oppimisen arviointi

6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6.1. Arvioinnin tavoitteet Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan

Lisätiedot

HELSINGIN KIELILUKION OPINTO-OPAS

HELSINGIN KIELILUKION OPINTO-OPAS 1 HELSINGIN KIELILUKION OPINTO-OPAS... 3 Kotona maailmalla... 3 Helsingin kielilukion toiminta-ajatus... 3 Yhteystiedot... 3 LUKUVUODEN 2015 2016 AIKATAULUJA JA TAPAHTUMIA... 4 Huoltajille... 5 Jakson

Lisätiedot

HELSINGIN KIELILUKION OPINTO-OPAS

HELSINGIN KIELILUKION OPINTO-OPAS 1 HELSINGIN KIELILUKION OPINTO-OPAS... 3 Kotona maailmalla... 3 Helsingin kielilukion toiminta-ajatus... 3 Yhteystiedot... 3 LUKUVUODEN 2014 2015 AIKATAULUJA JA TAPAHTUMIA... 4 Huoltajille... 5 Jakson

Lisätiedot

Sisällys KUVATAIDELUKIO... 32 OPPIKIRJAT... 34 POISSAOLOSELVITYKSET... 41 KURSSITARJOTIN... 42

Sisällys KUVATAIDELUKIO... 32 OPPIKIRJAT... 34 POISSAOLOSELVITYKSET... 41 KURSSITARJOTIN... 42 Sisällys HYVÄT OPISKELIJAT, HUOLTAJAT JA KOULUN HENKILÖKUNTA... 2 LUOKKATILAT... 3 LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA-AJAT... 4 JAKSOT... 4 RYHMÄT JA KOTILUOKAT... 4 HENKILÖSTÖ... 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT... 5 OPETUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Heryk Opinto-opas 2015 2016 1

Heryk Opinto-opas 2015 2016 1 Heryk Opinto-opas 2015 2016 1 Sisältö Hyvä lukiolainen 3 1. Opiskeluohjeita 4 2. Yhteystiedot sekä koulun käytänteitä 5 Kanslia ja opettajainhuone 5 Lukion opettajat 6 Koulutunnit 8 Säilytyslokerot 8 Wilma

Lisätiedot

Hyväksytyn kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran. Uusimisvaihtoehdot ovat seuraavat:

Hyväksytyn kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran. Uusimisvaihtoehdot ovat seuraavat: Opiskelijan oppimisen arviointi Kurssien suoritus- ja arviointiohjeet Suoritusohjeet Lukion oppimäärä suoritetaan kursseina. Kurssi on silloin suoritettu, kun siitä on saatu hyväksytty arvosana (numero

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO TIETOLAARI

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO TIETOLAARI HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO TIETOLAARI 2015-2016 0 YHTEYSTIEDOT Hyvinkään Sveitsin lukio Teerimäenkatu 2-4 05900 Hyvinkää puh. 040 155 6310 ja 040 155 6307 (kanslia) fax. (019) 459 2408 sähköposti: HyvinkaanSveitsinlukio@hyvinkaa.fi

Lisätiedot

Tornion yhteislyseon lukio

Tornion yhteislyseon lukio Tornion yhteislyseon lukio Lukio-opiskelu ja kurssit 2009 SÄILYTETTÄVÄ LUKIO-OPINTOJEN AJAN TORNION YHTEISLYSEON LUKIO Lukio-opiskelu ja kurssit 2009 Tämä opas jaetaan jokaiselle lukiolaiselle ja ammattilukiotoimintaan

Lisätiedot

Rehtori Reijo Järvinen 050-3207789 reijo.jarvinen@kktavastia.fi. Vararehtori Tiina Peltola p. 050-598 8693. tiina.peltola@kktavastia.

Rehtori Reijo Järvinen 050-3207789 reijo.jarvinen@kktavastia.fi. Vararehtori Tiina Peltola p. 050-598 8693. tiina.peltola@kktavastia. 1. YHTEYSTIEDOT Parolan lukio e-mail: Os. Myllytie 33 13720 Parola lukio@hattula.fi 2. HENKILÖKUNTA Rehtori Reijo Järvinen 050-3207789 e-mail: reijo.jarvinen@kktavastia.fi Vararehtori Tiina Peltola p.

Lisätiedot

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ:

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ: TIETOLAARI Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle 2015 2016 NIMI: RYHMÄ: 1. TIETOLAARI... 4 2. YHTEYSTIEDOT... 5 2.1. Opettajat... 8 2.2. ryhmänohjaajat... 9 2.3. Oppilaskunta... 10 3. OPISKELU F.E.

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO - OPISKELIJAN OPAS 2014-2015. Oriveden lukio. Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2

ORIVEDEN LUKIO - OPISKELIJAN OPAS 2014-2015. Oriveden lukio. Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2 Oriveden lukio Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2 Sisällysluettelo OPISKELIJANA ORIVEDEN LUKIOSSA... 5 KOULUN KANSLIA... 6 KOULUN JOHTOKUNTA... 7 ORIVEDEN LUKION OPETTAJAKUNTA 2014 2015... 7 OPISKELIJAKUNTA...

Lisätiedot

Kuopion steinerkoulu Virkkula. Lukio-opas 2013 2014

Kuopion steinerkoulu Virkkula. Lukio-opas 2013 2014 Kuopion steinerkoulu Virkkula Lukio-opas 2013 2014 KUOPION STEINERKOULU VIRKKULA Kuopion steinerkoulu on 12-vuotinen yhtenäiskoulu, toisin sanoen opetus on suunniteltu etenemään ikäkausiopetuksena ensimmäisestä

Lisätiedot

LUKION KIELILINJA OPETUSSUUNNITELMA

LUKION KIELILINJA OPETUSSUUNNITELMA LUKION KIELILINJA OPETUSSUUNNITELMA Lukiossa noudatetaan koulun johtokunnan hyväksymää opetussuunnitelmaa, jossa on määritelty kaikille yhteiset pakolliset kurssit. Opetussuunnitelma löytyy koulun kotisivuilta

Lisätiedot

OPINTO-OPAS LV. 2015 2016. Opiskelijan nimi

OPINTO-OPAS LV. 2015 2016. Opiskelijan nimi OPINTO-OPAS LV. 2015 2016 Opiskelijan nimi ryhmä 2 Opiskelijalle ja huoltajille Kädessäsi on Uudenkaupungin lukion opinto-opas. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa lukio-opiskelusta uusille opiskelijoille

Lisätiedot

Lukion henkilökunta toivottaa sinulle onnea ja menestystä lukio-opinnoissasi.

Lukion henkilökunta toivottaa sinulle onnea ja menestystä lukio-opinnoissasi. EVIJÄRVEN LUKION OPISKELIJOILLE Tervetuloa opiskelemaan Evijärven lukioon. Evijärven lukio tarjoaa sinulle viihtyisät, ajanmukaiset ja hyvin varustetut koulutilat ja ammattitaitoisen henkilökunnan opintojesi

Lisätiedot

OPINNOT NAKKILAN LUKIOSSA 2015 2016

OPINNOT NAKKILAN LUKIOSSA 2015 2016 OPINNOT NAKKILAN LUKIOSSA 2015 2016 2 HYVÄ LUKIOLAINEN... 3 KOULUN YHTEYSTIEDOT... 4 OPETTAJAT... 4 KANSLIA... 4 TUNTIJAKO... 5 KIELIOHJELMA... 7 OPINTO-OHJELMAN LAATIMINEN JA TARKASTAMINEN... 7 KURSSITARJOTIN...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS. Sodankylän lukio 15.6.2015

OPINTO-OPAS. Sodankylän lukio 15.6.2015 OPINTO-OPAS 2015-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO LUKION TEHTÄVÄ... 2 MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN?... 3 OPETUSSUUNNITELMA... 4 TOIMINTA-AJATUS... 5 ARVOPAINOTUKSET... 5 TOIMINTAKULTTUURIN PÄÄPIIRTEET... 5 OPINTOJEN

Lisätiedot

Koulun henkilöstö... 3. Opetussuunnitelma ja tuntijako... 6. Suoritusohjeet... 8. Oppilasarviointi... 11. Tentit ja ylioppilaskirjoitukset...

Koulun henkilöstö... 3. Opetussuunnitelma ja tuntijako... 6. Suoritusohjeet... 8. Oppilasarviointi... 11. Tentit ja ylioppilaskirjoitukset... RAAHEN LUKIO Merikatu 1 92100 RAAHE Puhelin: (08) 4393 413 tai 044 4393 413 / rehtori (08) 4393 429 tai 044 4393 429 / apulaisrehtori (08) 4393 414 tai 044 4393 414 / kanslia (08) 4393 416 / kanslia (08)

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA

HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty sivistyslautakunnassa 17.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. HAUKIPUTAAN LUKION TEHTÄVÄT... 1 2. HAUKIPUTAAN LUKION ARVOPERUSTA JA TOIMINTA-AJATUS... 2 3. TOIMINTAKULTTUURIN

Lisätiedot

Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteittensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen.

Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteittensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen. 6 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tavoitteet "Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan

Lisätiedot

KAARINAN AIKUISLUKIO OPASTE 2012-2013. Aikuisten lukio-opetusta vuodesta 1997

KAARINAN AIKUISLUKIO OPASTE 2012-2013. Aikuisten lukio-opetusta vuodesta 1997 Aikuisten lukio-opetusta vuodesta 1997 KAARINAN AIKUISLUKIO OPASTE 2012-2013 KAARINAN AIKUISLUKIO, VOIVALANTIE 7 9, 20780 KAARINA PUHELIN kanslia: (02) 588 4341, rehtori: 588 4340, opinto-ohjaaja: 588

Lisätiedot

OPINTO-OPAS lukio-opinnot lukuvuonna 2014 2015 aloittaneille

OPINTO-OPAS lukio-opinnot lukuvuonna 2014 2015 aloittaneille OPINTO-OPAS lukio-opinnot lukuvuonna 2014 2015 aloittaneille Annankatu 5, 28100 PORI rehtori 044 701 5342, opinto-ohjaaja 044 701 9243, kanslia 02 621 5330 email: aikuislukio@edupori.fi kotisivu: www.pori.fi/porinaikuislukio

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2015-2016 TYÖAIKA. Syyslukukausi ke 12.8.- pe 18.12.2015 - syysloma ma 12.10. - pe 16.10.2015 - joululoma ma 21.12.2015 ke 6.1.

LUKUVUODEN 2015-2016 TYÖAIKA. Syyslukukausi ke 12.8.- pe 18.12.2015 - syysloma ma 12.10. - pe 16.10.2015 - joululoma ma 21.12.2015 ke 6.1. LUKUVUODEN 2015-2016 TYÖAIKA Syyslukukausi ke 12.8.- pe 18.12.2015 - syysloma ma 12.10. - pe 16.10.2015 - joululoma ma 21.12.2015 ke 6.1.2016 Kevätlukukausi to 7.1.- la 4.6.2016 - penkinpainajaiset to

Lisätiedot