YLEISKAAVAN MUUTOS KAJAANI KULUNTALAHTI VENESATAMA. Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL Kajaani VIREILLETULO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISKAAVAN MUUTOS KAJAANI KULUNTALAHTI VENESATAMA. Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL 133 87101 Kajaani VIREILLETULO 21.10."

Transkriptio

1 YLEISKAAVAN MUUTOS KAJAANI KULUNTALAHTI VENESATAMA VIREILLETULO Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL Kajaani SELOSTUS KH Luonnos Ehdotus

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä 1.1 Kaavaprosessin vaiheet 1.2 Osayleiskaavan muutos 1.3 Osayleiskaavan toteuttaminen 2 Lähtökohdat 2.1 Selvitys suunnittelualueesta Alueen yleiskuvaus Ympäristö Maanomistus Rakennettu ympäristö ja palvelut Luonnon ympäristö Ympäristöhaitat 2.2 Suunnittelutilanne Suunnitelmat ja päätökset, jotka koskevat kaavamuutosaluetta Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kainuun maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys 3 Osayleiskaavan muutoksen suunnittelun vaiheet 3.1 Osayleiskaavan muutoksen suunnittelun tarve 3.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen a vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö 4 Osayleiskaava ja sen perusteet Kaavan rakenne Emätila tarkastelu Mitoitus 4.2 Aluevarausten pääperusteet LS Satama-alue Yleismääräys 4.3 Kaavan vaikutukset Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden toteuttaminen VAT Vaikutukset rakennettuunympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Ympäristön häiriötekijät 5 Kaavamerkinnät ja määräykset 6 Toteuttaminen

3 2 Liitteet - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Luonnosvaiheen lausunnot - Kaavaehdotus

4 KULUNTALAHDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 3 1 Tiivistelmä 1.1 Kaavaprosessin vaiheet Osayleiskaavan muutos on tullut vireille Kajaanin kaupungin toimesta. Työneuvottelu on pidetty Kainuun Ely-keskuksen kanssa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville Kaavaluonnos on ollut nähtävillä Kaavaehdotus on ollut nähtävillä pp.kk.2014-pp.kk Osayleiskaavan muutos Osayleiskaavan muutos koskee Kajaanin kaupungin Kuluntalahdessa sijaitsevia tiloja , , , ja Kaavanmuutosalue 1.3 Osayleiskaavan toteuttaminen Osayleiskaavan muutosta voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman. Kaavamuutos laaditaan oikeusvaikutteisena ja rakennuslupa voidaan myöntää sen perusteella.

5 4 2 Lähtökohdat 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Venesatama-alue toimi vuodesta 1952 alkaen 1980-luvulle Nuasjärven ja Oulujärven välisen siirtoradan puunnostopaikkana. Toiminnan loputtua nostorakenteet ja kiskot poistettiin ja sitä alettiin käyttää yleisenä veneiden pitopaikkana omistuksen siirtyessä kaupungille. Alue kunnostettiin keväällä 2013 Kajaanin kaupungin Kainuun ELY-keskuksen yhteistyönä ja sinne rakennettiin mm. aallonmurtaja ja veneiden laskuluiska. Nykyään satamassa on 12 laituri- ja 28 luiskapaikkaa Ympäristö Kaavamuutosalueelle ei ole tehty tätä kaavamuutosta varten erillisiä selvityksiä. Nuasjärven osayleiskaavoituksen yhteydessä 1998 on tehty lintu-, luonto- ja maisemaselvitys. Kuluntalahden osayleiskaavan yhteydessä 2004 on tehty luontoselvitys ja 2005 liitooravakartoitus. Kuluntalahden luontoselvityksessä on viittaus Nuasjärven luonto- ja maisemaselvitykseen. Siinä todetaan Kuluntalahden pohjukassa havaitun alueellisesti vaarantuneeksi luokiteltua tylppälehtivitaa (1984 Rintanen KUO, OULU). Kuluntalahden osayleiskaavaan on tehty luo-merkintä Nuasjärven luonto- ja maisemaselvityksen kasvillisuuskartan mukaisesti. Venesataman kunnostusta koskevassa lupalausunnossa on Kainuun Ely-keskus todennut vuonna 2012, ettei luo-alueella esiintyvän tylppälehtividan mahdollinen häviäminen alueelta lisää lajin uhanalaisuutta. Alue ei ole vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta eikä siellä ole vesiensuojelu-, luonnonsuojelu eikä muinaismuistolain mukaisia kohteita Maanomistus Kajaanin kaupunki omistaa tilat ja Suomen valtio tilat ja Paltaniemi - Jormuan osakaskunta hallinnoi yhteisvesialuetta Rakennettu ympäristö Kuluntalahden kylän asutus sijoittuu kaava-alueen itäpuolelle Vuokatintien molemmin puolin ja siitä koilliseen haarautuvan Kulunnantien varteen, jossa sijaitsee toiminnassa oleva kyläkoulu. Itäpuolella maantien ja rannan väliin jää joitakin omarantaisia lomaasuntoja. Alueesta länteen on jonkin matkaa vesakoitunutta koivikkoa, jonka jälkeen alkavat vesistöön viettävät peltoaukeamat. Ne ovat Nuasjärven osayleiskaavassa merkitty arvokkaaksi kulttuurimaisemaksi. Alueen pohjoispuolella Kulunnantiehen rajoittuu korjaamovarikko. Suunnittelualueen halki länsi-itä suunnassa kulkee sähkölinja josta erkanee alueen keskivaiheilta toinen linja pohjoiseen. Kylän palvelut haetaan Kajaanin keskustaajamasta. Alueelle on kattavat liikenneyhteydet. Kylällä on katuvalaistus, vesi- ja viemäriverkko, joihin rakentaminen on liitettävissä.

6 Luonnon ympäristö Alue on tasaista täyttömaata. Maan pinnan korkeus vaihtelee veneidenpitoluiskan rannanpään ja paikoitusalueen välillä. Nuasjärven säännöstelyn yläraja on (N2000). Kulkutie, paikoitusalue ja veneluiska-alue ovat sorapintaisia. Muuten alue on nurmettunutta ja sillä kasvaa tasavälein istutettuja nuorehkoja koivuja Ympäristöhaitat Venesataman maarakennustöiden yhteydessä tuli esille maaperän ja pohjasedimenttien pilaantuneisuutta. Suunnittelualueelle on päässyt öljyä maantien ali kulkevaa ojalinjaa pitkin Kulunnantien pohjoispuolella sijaitsevalta kiinteistöltä (6:22), jolla on harjoitettu varikko-, korjaamo- ja huoltotoimintaa. Kevään 2014 aikana ranta-alueelle johtava ojalinja ja ranta-alue puhdistettiin osana laajempaa kunnostustyötä, jonka tilaajana toimi yhteistyössä Metsähallitus ja Fin-Terpuu Oy. Rannan läheisyydessä tilalla 33:0 suoritettiin 385 m²:n alueella öljyhiilivedyillä pilaantuneen maaperän ja hulevesilinjan kunnostustoimenpiteitä massanvaihdoin. Pilaantuneet maa-ainekset kuljetettiin Majasaaren kaatopaikalle ja kaivannot täytettiin Kajaanin kaupungin ja Kainuun ELY-keskuksen hyväksymillä puhtailla maa-aineksilla. Toimenpiteistä antamassaan lausunnossa Kainuun ELY-keskus toteaa mm: Kohteen kunnostuksessa on saavutettu Kainuun ELY-keskuksen päätöksessä asettama kunnostuksen tavoitetaso VNa 214/2007 haitta-ainepitoisuuksien ylempi ohjearvotaso. Kainuun ELYkeskus katsoo, että riskitarkastelu on laadittu riittävällä tarkkuudella. Kainuun ELYkeskuksen näkemyksen mukaan riskiarvion perusteella voidaan todeta, että maaperän pilaantuneisuudesta ei aiheudu ympäristö- ja terveyshaittaa. Em. johdosta on kaavaehdotuksesta poistettu luonnosvaiheessa ollut saa-merkintä (puhdistettava/kunnostettava maa-alue). 2.2 Suunnittelutilanne Suunnitelmat ja päätökset, jotka koskevat kaavamuutosaluetta Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet Valtioneuvoston päättämät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan marraskuussa 2001 ja tarkistetut muutokset Tavoitteet koskevat toimivaa aluerakennetta, eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja elinympäristön laatua, kulttuuri- ja luonnonperintöä, virkistyskäyttöä ja luonnonvaroja, toimivia yhteysverkostoja ja energiahuoltoa, Helsingin seudun erityiskysymyksiä ja luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityisiä aluekokonaisuuksia. Tällä kaava-alueella ei ole VAT-kohteita Kainuun maakuntakaava Alueella on voimassa hyväksytty Kainuun maakuntakaava. Suunnittelualuetta koskevat seuraavat merkinnät ja määräykset. Muinaismuistokohde: Merkinnällä osoitetaan tiedossaa olevat valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitetut kiinteät muinaisjäännökset.

7 6 Suojelumääräys: Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Aluetta koskevista maankäyttöhankkeista on neuvoteltava Kainuun Museon tai Museoviraston kanssa. Maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde: Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt sekä Museoviraston esityksen (Dnro 29/004/2003) mukaisia valtakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita ja alueita, jotka eivät sisälly vuodelta 1993 olevan julkaisun Rakennettu kulttuuriympäristö -kohteiden luetteloon. Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava alueen tai kohteen merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen. Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on varattava museoviranomaiselle tilaisuus antaa lausunto. Ote Kainuun maakuntakaavasta Yleiskaava Kuluntalahden osayleiskaavan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Siinä on seuraavat muutosaluetta koskevat merkinnät: venesatama (LS), vesialue (W), virkistysalue (V- 1) ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue (luo). Virkistysalueella suositellaan metsää hoidettavaksi maisemametsänä siten, että parannetaan ja säilytetään vesinäköaloja. Luo-alueella luontoarvot ja arvokkaat eliö- ja kasvilajiesiintymät tulee säilyttää. Kohteessa tai sen lähiympäristössä ei saa suorittaa maisemaa muuttavaa toimenpidettä ilman mai-

8 7 sematyölupaa (toimenpiderajoitus MRL 43 ja 128 ). Rakennus- ja toimenpideluvasta tulee pyytää ympäristöviranomaisen lupa. Ote Kuluntalahden osayleiskaavasta Asemakaava Alueella eikä sen läheisyydessä ole asemakaavaa Rakennusjärjestys Voimassa oleva rakennusjärjestys, joka sisältää asemakaava-alueen ulkopuolisen rakentamisen yleismääräyksiä, on hyväksytty Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden voimaan tulevan rakennusjärjestyksen. 3 Osayleiskaavan muutoksen suunnittelun vaiheet 3.1 Osayleiskaavan muutoksen suunnittelun tarve Kaavamuutoksen laatiminen on tullut vireille Kajaanin kaupungin aloitteesta sen jälkeen kun Kainuun ELY-keskus ei myöntänyt satama-alueelle haettua poikkeamislupaa liikekiinteistön rakentamiseksi vaan vaati asian tutkimista kaavalla. Nyt tehtävän muutoksen tavoite on huomioida uuden venesataman rakenteet ja mahdollistaa alueelle yleistä virkistystä, satama- ja liiketoimintaa palvelevien tilojen sijoittaminen. 3.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavahankkeessa osallisia ja sidosryhmiä ovat seuraavat tahot:

9 8 Kaavamuutosalueen maanomistajat ja naapurit Kuluntalahden kyläyhdistys Paltaniemi-Jormuan osakaskunta Muut, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavamuutos saattaa huomattavasti vaikuttaa. Tekninen verkosto: Kajaanin kaupunki Osuuskunta Kulunnan Vesi Kainuun Vesi Oy Loiste Sähköverkko Suunnitteluryhmä: Ympäristötekninen toimiala, ympäristö ja maankäyttö tulosalue Kaupungin luottamuselimet: Ympäristötekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Viranomaiset: Kainuun ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, liikenne ja infra Vireilletulo Vireilletulosta on ilmoitettu samassa yhteydessä kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos on asetettu nähtäville Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavamuutos on lähtenyt liikkeelle Kajaanin kaupungin toimesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos olivat nähtävillä Kaavaluonnoksesta ei jätetty yhtään mielipidettä. Kaavaan liittyvään hankkeeseen on esitetty yksi kielteinen kannanotto. TÄYDENNETÄÄN PROSESSIN EDETESSÄ Kaavaehdotus on nähtävillä pp.kk.2014-pp.kk Viranomaisyhteistyö Kainuun ELY-keskuksen kanssa käytiin työneuvottelu ennen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävillepanoa. Neuvotteluissa ei tullut esille asioita, jotka estäisivät kaavan muuttamisen. Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Kajaanin ympäristötekniseltä lautakunnalta, Kainuun ELY-keskuksen luonnonvarat ja ympäristö vastuualueelta ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infra vastuualueelta. Ympäristöteknisen lautakunnan lausunnon johdosta lisättiin kaavamääräyksiin velvoite liittyä vesihuoltoverkostoon.

10 Kaavaehdotuksesta pyydetään viranomaisilta lausunnot. TÄYDENNETÄÄN PROSESSIN EDETESSÄ. 4.1 Yleiskaava ja sen perusteet Kaavan rakenne 9 Kaavassa on osoitettu satama-alue (LS). Sille on merkitty rakennusoikeutta 550 k-m², josta liiketoimintaa palvelevia tiloja enintään 400 k-m² ja yleistä virkistystä ja satamatoimintaa palvelevia tiloja enintään 150 k-m². Kaava-alue liittyy olemassa olevaan tieverkostoon Emätilatarkastelu Kaava-alue muodostuu kahden eri kantatilan osasta. Vuonna 1994 rekisteröidyn viisipalstaisen Pöllirata ( ) nimisen tilan palstasta, jonka kantatilat vuonna 1969 ovat olleet Pieni-Mattila ( ) ja Keskitalo ( ) nimiset tilat sekä vuonna 1995 rekisteröidyn kolmipalstaisen Sullirata ( ) nimisen tilan palstan osasta, jonka kantatilana vuonna 1969 on ollut yhteinen alue Mitoitus Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 3,77 ha. Kerrosalaa on osoitettu yhteensä 550 k-m² (e= 0.05). Tiloilla, joille osoitettu rakennusoikeutta on vapaata rantaviivaa yhteensä 125 m. Yhteisen alueen rakennusoikeus on siirretty tilalle 33:0 omistusoikeuden siirtymisen myötä. 4.2 Aluevarausten pääperustelut LS Satama-alue Alueelle saa rakentaa yleistä virkistystä ja satamatoimintaa palvelevia tiloja enintään 150 krs-m² sekä liiketoimintaa palvelevia tiloja enintään 400 krs-m² Yleismääräys Rakentaminen Yleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena. Rakennusvalvontaviranomainen voi myöntää rakennusluvat suoraan yleiskaavan perusteella. Rakentamisen ohjauksessa tulee rantavyöhykkeellä ja aukeilla paikoilla soveltuvin osin ottaa huomioon rakennusjärjestyksen ohjeet rakentamisen sijoittumisesta ja sopeuttamisesta ympäristöön. Suosituksena on, että rantavyöhykkeellä uudet rakennukset ovat väritykseltään tummia, jolloin ne eivät korostu maisemassa. Alin rakentamiskorkeus Nuasjärven säännöstelyn yläraja on (N2000), mitä voidaan pitää myös kerran viidessäkymmenessä vuodessa havaittuna ylimpänä tulvakorkeutena. Tulvavahingoille alttiiden rakennusosien tulee olla vähintään 1 metriä tulvakorkeutta korkeammalla. Maaperätutkimus on rakennushankkeeseen ryhtyvän asia. Rakennukset on liitettävä vesijohto- ja viemäriverkkoon.

11 10 Alueella on säilytettävä/istutettava reuna- ja kujannepuustoa. 4.3 Kaavan vaikutukset Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden toteuttaminen VAT Kaavamuutos ei vaaranna asumisen ja elinkeinon harjoittamista alueella tai sen ympäristössä. Satama-alueen kehittäminen edistää sen virkistyskäyttöä ja parantaa kylän palveluja. Alueella ei tunneta muinaismuistokohteita Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaava-alue rajoittuu varsin tiiviisti rakennettuun pysyvän asumisen alueeseen, Kuluntalahden kylään, jossa on noin 400 asukasta. Loma-asuminen sijoittuu lahden itäpuolen rannoille. Alueelle on rakennettu Osuuskunta Kulunnan Veden vesi- ja viemäriverkko, johon rakentaminen on liitettävä. Sähköverkkoon liittyminen tapahtuu alueella olevaan Loisteen verkkoon Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Rakentaminen rajaa vesinäköalaa järvelle. Luonnon monimuotoisuus ei vähene, koska alueella ei ole havaittu arvokkaita luontokohteita Ympäristön häiriötekijät Yleisen maantien (Kulunnantie-Vuokatintie) liikennemelu on suurin ympäristön häiriötekijä. Ajoneuvomäärät ovat noin 1500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Yleinen moottorikelkkareitti Nuasjärveltä Jormuanlahdelle kulkee venesataman kautta vanhan puutavaransiirtoradan pohjalla. Tästä aiheutuu jonkin verran kausiluonteista liikennettä ja melua. 5 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavakartta, -merkinnät ja -määräykset ovat liitteenä. 6 Toteuttaminen Kaavamuutoksen mukainen rakentaminen voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman. ON Kajaanissa Irmeli Hanka yleiskaava-arkkitehti

12 ON 1 YLEISKAAVAN MUUTOS KULUNTALAHDEN SATAMA OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) SUUNNITTELUALUE Kajaanin keskustasta noin 10 km koilliseen Kajaani-Sotkamo maantien (Kulunnantie) ja Nuasjärven välisellä ranta-alueella Kuluntalahden venesatama ja sen viereinen joutomaa. ALUSTAVAT TAVOITTEET Tavoite on muuttaa Kuluntalahden oikeusvaikutteista yleiskaavaa niin, että se ottaa huomioon uuden venesataman rakenteet ja mahdollistaa alueelle yleistä virkistystä ja satama- sekä liiketoimintaa palvelevien tilojen sijoittamista. Rakentaminen tapahtuu Kajaanin kaupungin omistamalle maalle. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Kainuun maakuntakaava on hyväksytty Siinä ei ole aluetta koskevia määräyksiä. Kuluntalahden osayleiskaavassa, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt , muutosalue on venesatama-, virkistys-, vesi ja luo-aluetta, (liite 1). Virkistysalueella metsää suositellaan hoidettavaksi maisemametsänä siten, että parannetaan ja säilytetään vesinäköaloja. Luo-alueella luontoarvot ja arvokkaat eliö- tai kasvilajiesiintymät tulee säilyttää. Kohteessa tai sen lähiympäristössä ei saa suorittaa maisemaa muuttavaa toimenpidettä ilman maisematyölupaa (toimenpiderajoitus MRL 43 ja 128 ). Rakennus- ja toimenpideluvista tulee pyytää ympäristöviranomaisen lausunto. Alueelta on löytynyt alueellisesti uhanalaiseksi luokiteltua tylppälehtivitaa. Kajaanin kaupungin rakennusjärjestyksen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ja se on tullut voimaan Kuluntalahden venesatama on kunnostettu kevään 2013 aikana, jolloin rakennettiin aallonmurtaja ja satamaallas. Veneväylä on ruopattu sekä vesikasvillisuus ja pohjaliete poistettu myös osayleiskaavan luo-merkintä alueelta. Kainuun ELY-keskus on kunnostukseen liittyvässä lupalausunnossa todennut, ettei luo-alueella esiintyvän tylppälehtividan mahdollinen häviäminen lisää lajin uhanalaisuutta, joten edellä mainitut työt on voitu suorittaa. Venesatamaan on liittymälupa Vuokatintieltä.

13 ON 2 Kaavamuutosalue koskee tiloja , Rautatiealue, , Paltaniemi-Jormua osakaskunta, , Rautatiealue, , Pöllirata ja , Sullirata. Rakennusoikeus muodostuu tilalle 33-0, jonka kantatilat vuonna 1969 ovat olleet Pieni-Mattila ( ) ja Keskitalo ( ) nimiset tilat. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET (MRL 9 ) OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Yleiskaavan muutosta arvioitaessa vaihtoehdot ovat: 0 Yleiskaavan muutos ei toteudu 1 Yleiskaavan muutos laaditaan em. tavoitteiden mukaisesti. Osayleiskaavan muutoksen vaikutusten arviointi, osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen toteutetaan kaavoituskatsauksen mukaisesti (www.kajaani.fi> ajankohtaista> kaavahankkeet> kaavoituskatsaus). Vaikutusten arviointi suoritetaan mm. seuraavien selvitysten pohjalta: - Kajaanin kaupungin maankäyttöpoliittinen ohjelma Nuasjarven rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys Kuluntalahden osayleiskaavan luontoselvitys Maaperätutkimukset 2010 OSALLISET (MRL 6 ) Kaavamuutosalueen naapurit Kuluntalahden kyläyhdistys Paltaniemi- Jormuan osakaskunta Muut, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavamuutos saattaa huomattavasti vaikuttaa. Tekninen verkosto: Suunnitteluryhmä: Kajaanin kaupunki Osuuskunta KulunnanVesi Kainuun Vesi Oy Loiste Sähköverkko Ympäristötekninen toimiala, ympäristö ja maankäyttö tulosalue Kaupungin luottamuselimet: Ympäristötekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Viranomaiset: YHTEYSHENKILÖT: Kainuun ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, liikenne ja infra Kajaanin kaupunki, ympäristötekninen toimiala, PL 133, KAJAANI, käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 1.kerros Sähköpostit: Maankäyttöpalvelut: kaavasuunnittelija Osmo Nuutinen, puh

14 ON 3 OSAYLEISKAAVA ETENEE SEURAAVAN AIKATAULUN MUKAAN: Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä kaupungintalon maankäyttöpalveluissa, pääkirjaston lukusalissa ja Kajaanin kaupungin internet-sivuilla (www.kajaani.fi> ajankohtaista> kaavahankkeet). Suunnittelun kulku ja päätöksenteko TAVOITEAIKATAULU KULUNTALAHDEN SATAMA OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KÄSITTELYVAIHE OSALLISTUMISMAHDOLLISUUS AIKATAULU Ilmoitus vireilletulosta Kaupunginhallituksen päätös vireilletulosta , 207 OAS ja luonnos nähtävillä lausunnot: Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta Kainuun ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat P-Pohjanmaan ELY-keskus, liikenne ja infra syys 2013 KULUNTALAHDEN SATAMA Kaupungin ilmoitustaulu Lehti-ilmoitus Koti-Kajaani Laatimisvaiheen kuuleminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos on esillä kaupungintalon maankäyttöpalveluissa, pääkirjaston lukusalissa ja netissä > ajankohtaista > kaavahankkeet >yleiskaavat sekä kaupungintalon Infossa. Ennakkokuuleminen päättyy Kaavaehdotuksen viimeistely Kaavaehdotuksen käsittely kaupunginhallituksessa: nähtävillepanopäätös Nähtävilläolosta ilmoittaminen Kaupungin ilmoitustaulu Lehti-ilmoitus Koti-Kajaani 2014 Kaavaehdotus on nähtävillä 30 vrk Kaavaehdotus nähtävillä kaupungintalon Infossa sekä esillä myös pääkirjaston lukusalissa ja netissä Lausuntopyynnöt Viranomaisneuvottelu Mahdollisuus esittää suullisia tai kirjallisia mielipiteitä Luottamuselinkäsittely Muistutukset saattavat muuttaa seuraavia käsittelyaikoja. Kaavaehdotuksen käsittely kaupunginhallituksessa Kaavaehdotuksen käsittely kaupunginvaltuustossa: hyväksymispäätös Mahdollisuus esittää kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana Luottamuselinkäsittely 2015 Luottamuselinkäsittely syys 2014 Hyväksymispäätöksestä kuuluttaminen Kaupungin ilmoitustaulu Lehti-ilmoitus Koti-Kajaani Muistuttajille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, lähetetään hyväksymispäätös. Mahdollisuus valittaa kaavan hyväksymispäätöksestä Oulun hallintooikeuteen. Valitusaika 30 vrk.

15 ON 4 Valitukset käsitellään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksia koskevista päätöksistä riippuu kaavahankkeen lainvoimaiseksi tulo ja sen ajankohta. Lainvoimaisuudesta kuuluttaminen Kaupungin ilmoitustaulu Lehti-ilmoitus Koti-Kajaani Yleiskaavan muutos on lainvoimainen. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä yleiskaavan muutoksen vireille tulosta lähtien kaupungintalon Infossa, pääkirjaston lukusalissa ja Kajaanin kaupungin nettisivuilla. Osallistumisja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarpeen mukaan. MAANOMISTUS

16 ON 5 Kuluntalahden osayleiskaava

17

18

19

20

21 ëìííðð ëìííðð ë ì í ð ð ð ë ì í ð ð ð

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA KORTTELI 19 SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUALUE Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL 133, 87101 Kajaani VIREILLETULO

Lisätiedot

KILKITNIEMENTIE 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:027

KILKITNIEMENTIE 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:027 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KILKITNIEMENTIE KAAVATUNNUS 31:027 KAAVAN PÄIVÄYS 16.4.2015 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 26.8.2015 31:027

Lisätiedot

KAJAANIN KESKUSTAAJAMA 2030 Yleiskaavan muutos keskustaajaman kaupunginosat lähialueineen ja yleiskaava Pärsänsuon risteysalue

KAJAANIN KESKUSTAAJAMA 2030 Yleiskaavan muutos keskustaajaman kaupunginosat lähialueineen ja yleiskaava Pärsänsuon risteysalue KAJAANIN KESKUSTAAJAMA 2030 Yleiskaavan muutos keskustaajaman kaupunginosat lähialueineen ja yleiskaava Pärsänsuon risteysalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ JA SUUNNITTELUALUE Laadittavana

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66: 058 / Haapa- Heikintie / ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 5.10.2010

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ SÄÄSKENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 1.8.2014 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 3 2. TIIVISTELMÄ 5 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 5 2.2. Asemakaava 5 2.3. Asemakaavan toteuttaminen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI NAAMANGAN KYLÄ EHDOTUS 19.12.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 21.5.2015 23

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI NAAMANGAN KYLÄ EHDOTUS 19.12.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 21.5.2015 23 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI NAAMANGAN KYLÄ SÄRKIVAARAN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUU- TOS EHDOTUS 19.12.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 21.5.2015 23 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ... 5 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

10.03.2014. Asemakaavaselostus ÄHTÄRI. Keskustaajaman kortteli 2 (osa) asemakaavan muutos. Arkkitehti- ja insinööritoimisto MOTIIVI OY

10.03.2014. Asemakaavaselostus ÄHTÄRI. Keskustaajaman kortteli 2 (osa) asemakaavan muutos. Arkkitehti- ja insinööritoimisto MOTIIVI OY 10.03.2014 Asemakaavaselostus ÄHTÄRI Keskustaajaman kortteli 2 (osa) asemakaavan muutos 2 (19) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavaselostus koskee 10.03.2014 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

Seivalan ranta-asemakaava

Seivalan ranta-asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.3.2015 P22621 SELOSTUS 1 (24) Seppänen Pekka 2.3.2015 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1

Lisätiedot

ENONKOSKEN KUNTA SAIMAAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS YLEISKAAVASELOSTUS

ENONKOSKEN KUNTA SAIMAAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS YLEISKAAVASELOSTUS YLEISKAAVASELOSTUS 16USP0125.BSE EHDOTUS 25.3.2012 ENONKOSKEN KUNTA Muutos koskee Enonkosken kunnan Ahvensalmen kylän kiinteistöjä 46-401-10-46 Lähderanta ja 46-401-10-53 Apuri Sisältö 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA ASIKKALA PULKKILA Vähä-Ranta RN:o 4:129 VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.11.2014 1 Tämä kaavaselostus koskee 18.11.2014 päivättyä Vähä-Rannan ranta-asemakaavan kaavakarttaa. Tunnistetiedot

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JOENSUUN KAUPUNKI Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx

Lisätiedot

RANUA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS

RANUA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS RANUA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 501-504, 506 ja 507 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNTA KIRKKOKAAREN JA MATINKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus. Korjattu ehdotus 1.2.2014

LEPPÄVIRRAN KUNTA KIRKKOKAAREN JA MATINKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus. Korjattu ehdotus 1.2.2014 LEPPÄVIRRAN KUNTA KIRKKOKAAREN JA MATINKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Korjattu ehdotus 1.2.2014 Asemakaava koskee osaa tilasta 22:141 sekä tiloja 32:6, 25:60 ja 25:59. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava Viite: 82142738, 82142750 HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.7.2012, päivitetty 24.5.2013 ja 11.8.2014 Osallistumis- ja

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

HAVUSALMEN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAVUSALMEN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 (15) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Paananen / Järvinen Sisällysluettelo ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HAVUSALMEN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 n sisältö ja tarkoitus... 1 2 Suunnittelu- ja vaikutusalue...1 2.1 Eteläinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KAJAANI KAUPUNGINOSA 1 TORI- JA KATUALUETTA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 1 TORI- JA KATUALUETTA

ASEMAKAAVAN MUUTOS KAJAANI KAUPUNGINOSA 1 TORI- JA KATUALUETTA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 1 TORI- JA KATUALUETTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAJAAN KAUPUNGNOSA TOR- JA KATUALUETTA Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL, 0 Kajaani VRELLETULO..0 SELOSTUS..0 YMTK muodostuu: KAJAAN KAUPUNGNOSA TOR- JA KATUALUETTA SSÄLTÖ

Lisätiedot

UURAISTEN KUNNAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS

UURAISTEN KUNNAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS UURAISTEN KUNTA Kaavaselostus, luonnos 16.11.2014 Kaavan vireilletulo: 14.10.2014 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 4 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa

Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa KIVIKON ASEMAKAAVA Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa KAAVASELOSTUS Luonnos 7.10.2014 (kaavaselostusta täydennetään kaavaehdotusta laadittaessa)

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014 TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi Kaavaehdotus 16.4.2014 TEUVAN KUNTA 1 Esipuhe Teuvan kunnanhallitus on tehnyt päätöksen

Lisätiedot

33. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 1a JA 26 SEKÄ PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIINKATU KAAVATUNNUS 33: 004

33. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 1a JA 26 SEKÄ PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIINKATU KAAVATUNNUS 33: 004 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 1a JA 26 SEKÄ PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIINKATU KAAVATUNNUS 33: 004 KAAVAN PÄIVÄYS: 3.5.2005 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 14.1.2011 33:004

Lisätiedot