ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS LINNANPELTO, LINNANPELTO VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA: KAUPUNGINVALTUUSTO KUOPION KAUPUNKI, KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU- PALVELUT, ASEMAKAAVOITUS 764

2 SISÄLTÖ: 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 4 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan muutoksen tavoitteet ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS Asemakaavan muutoksen rakenne Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Kaavan vaikutukset ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS... 9 LIITTEET 1. Asemakaavan muutoksen seurantalomake 2. Asemakaavan muutoskartta 3. Asemakaavamerkinnät ja määräykset 4. Ote voimassa olevasta asemakaavasta ja poistettava asemakaava 5. Ote Keskeisen kaupunkiseudun yleiskaavasta 6. Ote Pohjois-Savon maakuntakaavan kulttuuriympäristöistä 7. Linnanpellon valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön kuvaus 8. Alueen kuvaus: Kuopion kulttuuriympäristö Strategia ja hoito-ohjeet 9. Sateenkaaritalon historiaselvitys ja kuntokartoitus 10. Sateenkaaritalon rakennussuunnitelman luonnos (asemakaavamerkinnän rto tarkoittama rakennustapaohje) 11. Kaavatyön valmisteluvaiheesta saadut lausunnot vastineineen 12. Sitova tonttijako

3 ASEMAKAAVAN MUUTOS LINNANPELTO LINNANPELTO, LINNANPELTO ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS EHDOTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee: Asemakaavan muutoksella muodostuu: Sitovalla tonttijaolla muodostuu Alueen sijainti: Kuopion kaupungin 11. kaupunginosan (Linnanpelto) korttelin 1 puistoaluetta (VP) Kuopion kaupungin 11. kaupunginosan (Linnanpelto) korttelin 1 (osa) erillispientalojen korttelialue ja asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialue Kuopion kaupungin 11. kaupunginosan (Linnanpelto) korttelin 1 tontit 51, 52 ja 53. Suunnittelualue sijaitsee Linnanpellon kaupunginosan keskellä, noin kilometrin etäisyydellä torilta. Kaavatunnus: 764 Kaavan tarkoitus: Kaavamuutoksen päätarkoituksena on päivittää vanhentunut asemakaava vastaamaan nykytilaa ja säilyttää alueen ominaispiirteet. Samalla puistoalueesta muodostetaan tontteja. Kaavamuutoksessa tutkitaan Gottlundinkadun ja Linnanpellonkadun risteyksessä sijaitsevan rakennuksen purkamista ja korvaamista Linnanpellon valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön sopivalla rakennuksella.

4 ASEMAKAAVAN MUUTOS LINNANPELTO TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Hanke sisältyi vuoden 2012 kaavoituskatsaukseen laajemmalla aluerajauksella: Linnanpelto, Sokeainkoulu (289). Asemakaavan muutos on erotettu omaksi kaavatyöksi kaava-alueella toimivan Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry:n hakemuksen jälkeen. Työn vireilletulosta on ilmoitettu ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS, ) on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä Nähtävänäoloaikana ei jätetty mielipiteitä. Kaavaluonnos oli nähtävillä Luonnoksesta saatiin lausunnot Pohjois-Savon ELY-keskukselta sekä Kuopion kulttuurihistorialliselta museolta. Valmisteluaineistosta järjestettiin yleisötilaisuus Männistön asukasyhdistyksen mielipide on kirjattu tilaisuuden muistioon. Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen Muutosehdotus on ollut MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti nähtävänä Kaavaehdotuksesta ei saatu lausuntoja, eikä siitä jätetty muistutuksia. Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen kaava-alueen tonttien vuokrasopimukset on tarkistettu vastaamaan asemakaavan muutosta. Samalla sitova tonttijako on tarkistettu. 2.2 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksella osoitetaan alue nykyisen tilanteen mukaisesti erillispientalojen korttelialueeksi sekä asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön, jonka ominaispiirteet tulee säilyttää. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu puistoksi. 2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen Kaavan hakijan tarkoituksena purkaa Gottlundinkadun ja Linnanpellonkadun risteyksessä sijaitseva vuonna 1922 rakennettu liike- ja asuinrakennus ja rakentaa sen paikalle paremmin käyttötarkoitukseen sopiva rakennus. Rakennuslupaa on tarkoitus hakea heti kaavan tultua voimaan ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna Rakennus on osoitettu nuolella kansilehden sijaintikartassa. Kaavan laatimisen yhteydessä tutkitaan uuden Sateenkaaritalon rakennussuunnitelman soveltuvuutta ympäristöön. Rakennussuunnitelman luonnos on liitteenä 10.

5 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus ASEMAKAAVAN MUUTOS LINNANPELTO Killisen katu Linnanpellon katu Gottlundinkatu Kuva: ilmakuva alueesta. Suunnittelualue on kokonaisuudessaan rakennettua ympäristöä. Rakennukset kuuluvat vuosina rakennettuun pientaloalueeseen. Alun perin rakennukset oli suunniteltu rakennettavaksi yhteisesti kahdelle vierekkäiselle tontille Linnanpellon ensimmäisen vuodelta 1921 peräisin olevan asemakaavan mukaisesti. Kaava ei sellaisenaan toteutunut, joskin rakennusten sijoittelussa on noudatettu sen antamia suuntaviivoja. Alue liitettiin v valmistuneeseen asemakaavaan. Kuva: Ote vuoden 1921 asemakaavasta.

6 3.1.2 Luonnonympäristö ASEMAKAAVAN MUUTOS LINNANPELTO Alue on kokonaan rakennettu pientaloalueeksi. Rakennusten välissä on hoidetut pihat. Asemakaavamerkinnällä puisto ei ole ollut vaikutusta alueen käyttöön Rakennettu ympäristö Linnanpellonkadulla sijaitseva liike- ja asuinrakennus ja Killisenkadulla sijaitseva paritalo ovat rakennettu vuonna Kortteli oli rakennuskiellossa asti, mikä esti pitkään rakennusten korjaustoimia. Tosin Sateenkaaritalo peruskorjattiin jo Kts. liite 6. Sateenkaaritalon perinnekartoitus. Alueella on kolme piharakennusta, joista uusin on vuonna 1996 Gottlundinkadun varteen rakennettu kaksikerroksinen varasto / verstas. Suunnittelualue sisältyy Valtioneuvoston päättämään Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt luetteloon kohteena Linnanpellon asuinalue ja sokeainkoulu, kohdeselostus on liitteenä 7. Alue sisältyy myös Kuopion rakennusperinnön ja kulttuuriympäristöjen hoito-ohjelmaan kohteina Tyyppipientalojen alue, Linnanpelto ja Entinen sokeainkoulu ; alueita koskevat kohdeselostukset aluerajauksineen on liitteenä 8. Alue on huomioitu Kuopion kulttuuriympäristön strategiassa ja hoito-ohjeissa Maanomistus Maan omistaa Kuopion kaupunki, joka vuokraa sitä yksityisille. Rakennukset ovat yksityisten omistuksissa. Kaavatyön aikana on laadittu sitova tonttijako. Vuokrasopimukset on uusittu. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Ympäristöministeriö vahvisti Kuopion seudun maakuntakaavan Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A Keskeinen kaupunkialue). Alue kuuluu rakennussuojelualueeseen SR Linnanpellon alue 2. Lisäksi vahvistetussa Pohjois-Savon maakuntakaavassa rakennussuojelualuetta on laajennettu (Liite 6: Ote Pohjois-Savon maakuntakaavan kulttuuriympäristöistä). Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaava on vahvistettu kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksen täytäntöön panema MRL (Liite 5: Ote Keskeisen kaupunkiseudun yleiskaavasta). Suunnittelualue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuinalueeksi AP/s, jota koskee suunnittelumääräys: Y ALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ SÄILYTETÄÄN Alue tulee suunnitella siten, että ympäristön tai miljöön arvokkaat piirteet säilytetään. Uudisrakentamisen ja oleviin rakennuksiin tehtävien muutosten sopeutumiseen kaupunkikuvaan tai miljööseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. (Yleiskaavamääräys 146)

7 ASEMAKAAVAN MUUTOS LINNANPELTO Gottlundinkadulle on osoitettu kevyen liikenteen pääyhteys. Suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama asemakaava (Liite 4: Ote voimassa olevasta asemakaavasta). Suunnittelualue on osoitettu puistoksi (VP): Asemakaavanmuutoksessa on kaavoitettu Gottlundinkadun puoleiset korttelien osat puistoalueeksi. Samalla on varmistettu ns. itäväylän maanalaisen tunnelin mahdollisesti tarvitsema rasitealue. Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan ja ne sisältävät muun muassa toimivaan aluerakenteeseen sekä eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen ja elinympäristön laatuun liittyviä erityistavoitteita. Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa otettavaksi aktiiviseen käyttöön kaikessa valmistelussa. Rakennusjärjestys: Kuopion kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja se on tullut voimaan Tonttijako ja -rekisteri: Kiinteistö on mitattu ja merkitty kiinteistörekisteriin Tonttijako on hyväksytty Kaavatyön aikana laaditaan uusi sitova tonttijako. Pohjakartta: Suunnittelualueen pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen (1284 / 99) mukainen. Rakennuskiellot: Alue on osoitettu puistoksi, jossa ei ole rakennusoikeutta. Suojelupäätökset: Aluetta koskevat suojelumääräykset maakuntakaavassa ja yleiskaavassa, kts edellä. Lisäksi alue sisältyy valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon ja on huomioitu Kuopion kulttuuriympäristön strategiassa ja hoito-ohjeissa. Asemakaavan muutoksen alueella rakennuksia ei ole suojeltu. 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry on päivätyllä kirjeellä hakenut asemakaavan muutosta. Yhdistys on vuokralaisena kaupungin omistamalla tontilla. Hakijan tarkoituksena on purkaa omistamansa rakennus Gottlundinkadun ja Linnanpellonkadun risteyksessä ja korvata se matalan kynnyksen asumispalveluihin paremmin sopivalla uudisrakennuksella. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut vaativat erityisiä esteettömyys ja turvallisuusratkaisuja, jotka olisivat vaikeita toteuttaa van-

8 ASEMAKAAVAN MUUTOS LINNANPELTO haan rakennukseen. Rakennukset tilat ovat epäkäytännöllisiä, jopa vaarallisia, ja rakennus on huonossa kunnossa. Alue on säilynyt pientaloalueena 1920-luvulta saakka ja kuuluu sellaisena valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön, mutta on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu puistoksi. Sillä varauduttiin 1980-luvulla alueen kautta suunniteltuun maantieyhteyteen. Itäväylä on vanhentunut suunnitelma, eikä sen aluevarauksille ole enää tarvetta. 4.2 Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset Kaavatyön käynnistämisessä on oltu yhteydessä Museovirastoon, joka on ohjannut kaavan kulttuurihistoriallisten vaikutusten arvioinnin Kuopion kulttuurihistorialliselle museolle. Kaavan laatimisen yhteydessä laaditaan kulttuurihistoriallinen selvitys ja kuntokartoitus rakennuksesta, joka on kaavan hakijalla tarkoituksena purkaa. Liite 9: Sateenkaaritalon perinnekartoitus. Selvitykset laatii hakijan palkkaama konsultti. Kulttuurihistoriallisen selvityksen sisällöstä on neuvoteltu Museoviraston ja Kuopion kulttuurihistoriallisen museon kanssa. Museo ja Kuopion kaupungin kaupunkikuvatyöryhmä ovat kommentoineet Sateenkaaritalon rakennussuunnitelmaa. Liite 10. Sateenkaaritalon rakennussuunnitelman luonnos Kaavan hakijan kanssa on selvitetty vaihtoehtoisia paikkoja asumispalveluille ja päiväkeskustoiminnalle. Uusi rakennus nykyisellä sijainnilla on Sirkkulanpuiston toimintayhdistykselle sopivin ratkaisu. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavanmuutoksen hakija Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry Viranomaiset Kuopion kaupunki: Kunnallistekninen suunnittelu Viher- ja virkistysaluesuunnittelu Konsernipalvelu / Strateginen maankäytön suunnittelu Maaomaisuuden hallinta / Tonttipalveluyksikkö Kuopion alueellinen rakennusvalvonta / Kaupunkikuvatyöryhmä / Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Konsernipalvelu/Talous- ja strategiapalvelu Kaupunkirakennelautakunta Ympäristönsuojelu / Ympäristölautakunta Muut viranomaiset: Museoviraston puolesta Kuopion kulttuurihistoriallinen museo Pohjois-Savon ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Pohjois-Savon liitto

9 ASEMAKAAVAN MUUTOS LINNANPELTO Muut Alueen maanomistaja ja vuokralaiset Lähialueen asukkaat Männistön asukasyhdistys ry Vireilletulo Hanke sisältyi vuoden 2012 kaavoituskatsaukseen laajemmalla aluerajauksella: Linnanpelto, Sokeainkoulu (289). Asemakaavan muutos erotettiin omaksi hankkeeksi Sirkkulanpuiston toimintayhdistyksen hakemuksen myötä, sillä Sokeainkoulun asemakaavan muutoksen laatiminen keskeytettiin Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Työn vireille tulosta on ilmoitettu ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS, ) on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä Kaavaluonnos oli nähtävillä Sirkkulanpuiston toimintayhdistys on pitänyt tiedotustilaisuuden rakennushankkeestaan lähialueen asukkaille. Lisäksi asemakaavasta järjestettiin yleisötilaisuus Männistön asukasyhdistyksen mielipide on kirjattu tilaisuuden muistioon Viranomaisyhteistyö Ohjaavana viranomaisena on Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue. Kuopion kulttuurihistoriallinen museo toimii Museoviraston puolesta kulttuurihistoriallisten vaikutusten arvioinnissa. Kaavatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle ja Kuopion kulttuurihistorialliselle museolle tiedoksi. Museolle on lisäksi esitelty tekeillä olleita rakennushistoriallista selvitystä ja uudisrakennuksen luonnosta. Kuopion kulttuurihistoriallinen museo antoi hankkeesta ennakkolausunnon. Viranomaisille järjestettiin info- ja keskustelutilaisuus Kuopion kulttuurihistoriallinen museo ja Pohjois-Savon ELY-keskus antoivat lausunnot asemakaavan muutoksen valmisteluaineistosta. Vastineet ovat liitteenä 11. Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen Muutosehdotus on ollut MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti nähtävänä Kaavaehdotuksesta ei saatu lausuntoja, eikä siitä jätetty muistutuksia. Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen kaava-alueen tonttien vuokrasopimukset on tarkistettu vastaamaan asemakaavan muutosta. Samalla sitova tonttijako on tarkistettu.

10 ASEMAKAAVAN MUUTOS LINNANPELTO Asemakaavan muutoksen tavoitteet Kaavamuutoksen päätarkoituksena on päivittää vanhentunut asemakaava vastaamaan nykytilaa ja säilyttää alueen ominaispiirteet. Samalla puistoalueesta muodostetaan tontteja. Kaavamuutoksen yhteydessä tutkitaan Gottlundinkadun ja Linnanpellonkadun risteyksessä sijaitsevan rakennuksen purkamista ja korvaamista Linnanpellon valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön sopivalla rakennuksella. Rakennussuunnitelman luonnoksen on laatinut Rakennussuunnittelu Jukka Timonen ja arkkitehti Art Michael, liite ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 5.1 Asemakaavan muutoksen rakenne Asemakaavan muutoksen pinta-ala on 1402 m², joka on voimassa olevassa kaavassa osoitettu kokonaan puistoksi. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialueen kokonaiskerrosalaksi muodostuu 650 k-m², josta on rakennettu 486 k-m². Kaava-alueen asuinpientalojen kerrosalaksi muodostuu asemakaavan muutoksessa 400 k-m², josta valmiina on tällä hetkellä 370 k-m², lisäksi kaava sallii 100 k-m² varastorakennusten rakentamisen. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Sirkkulanpuiston toimintayhdistyksen käytössä oleva rakennus on huonossa kunnossa. Kaava mahdollistaa rakennusten kunnostamisen, muutokset tai korvaamisen uusilla sillä edellytyksellä että rakennukset soveltuvat hyvin ympäristöönsä. 5.3 Aluevaraukset Asemakaavan muutoskartta merkintöjen selityksineen ovat liitteenä 2 ja Korttelialueet Asemakaavan muutoksen alueelle on osoitettu Asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialue (ALY) ja erillispientalojen korttelialue (AO). Lisäksi koko kaava-alueelle on osoitettu kaavamääräys: Alue, jolla ympäristö säilytetään /s. Rakennusalat on määritelty rakennusten nykyisten sijaintien mukaisesti, joka myös noudattaa alueen vanhaa kaavaa ja koko korttelin rakentamisen tapaa. Rakennusoikeus on määritelty nykyisten rakennusten ja kaavan laatimisen yhteydessä suunnitellun rakennuksen mukaan. Erillispientalojen korttelialueelle, jossa sijaitsee kahden asunnon paritalo, on osoitettu kolme autopaikkaa pihaan. Asuin-, liike ja toimistorakennus-

11 ASEMAKAAVAN MUUTOS LINNANPELTO ten korttelialueelle on osoitettu neljä autopaikkaa pihaan. Sateenkaaritalon asukkailla ei ole autoja. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Asemakaavan muutoksen hakijan tarkoituksena on korvata 1920-luvulta peräisin oleva rakennus uudella. Vanha rakennus on huonossa kunnossa, joten rakentaminen tekee kadun ilmeen siistimmäksi. Vanhan purkamisessa katoaa väistämättä kulttuurihistoriaa. Muilta osin kaavamuutos ei muuta nykytilannetta, mutta päivittää vanhentuneen asemakaavan vastaamaan alueen käyttöä Vaikutukset ilmastoon, luontoon ja luonnonympäristöön Kaavalla ei ole vaikutuksia ilmastoon, luontoon tai luonnonympäristöön sillä alueen käyttö pysyy samana. Purkamisen ja rakentamisen haitallisten vaikutusten vastapainoksi uusi rakennus on energiatehokkaampi. Asumispalveluiden asukkaat eivät käytä yksityisautoja, joten lisääntynyt asukasmäärä ei vaikuta autoilun määrään. Tarvittavat palvelut ovat kävelyetäisyydellä Sosiaaliset vaikutukset Kaavan toteutuminen parantaa Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry:n toimintaedellytyksiä matalan kynnyksen asumispalveluiden tarjoamisessa. Uuteen rakennukseen on mahdollista sijoittaa useampi ja paremmin käyttöön sopiva asunto, yhteensä kahdeksan asuntoa. Asukkaiden määrä nousee muutamalla henkilöllä. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien matalan kynnyksen asumispalvelu parantaa heidän elämänlaatua ja vähentää asunnottomuuden sosiaalisia ongelmia. Talon asukkaiden lisäksi Sirkkulanpuiston toimintayhdisys ry tukee muita lähialueen kuntoutujia päiväkeskustoiminnallaan. Uusi rakennus tulee olemaan paloturvallisempi ja esteettömämpi nykyiseen verrattuna. 6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Rakennusten muutokset ja uudet rakennukset tulee soveltua Linnanpellon valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön luonteeseen. Asemakaavan muutoksen laatimisen yhteydessä on valmisteltu rakennussuunnitelmaa Gottlundinkatu 8:n liike- ja asuinrakennuksen paikalle. Rakennussuunnitelman luonnos on liitteenä 10.

12 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus ASEMAKAAVAN MUUTOS LINNANPELTO Kaavamuutoksen hakijan tavoitteena on saada kaavan mukainen rakennuslupa vuoden 2014 aikana. Kuopiossa Martti Lätti asemakaavapäällikkö Iivo Vänskä kaavoitusarkkitehti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS As Oy Tulliportinkatu 27 30.4.2014 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: 5.6.2013 HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS SAIRAALAKATU 4-8 / Hatsala 6-5-5 ja 6 (Valkeisen sairaala ja Savonian kampusalue) (työnumero 338, asian

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MÄKIKADUN TUKIKOHTA (työnumero 348, asian:o 4536/2014) ASEMAKAAVAN MUUTOS 17.6.2014 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66: 058 / Haapa- Heikintie / ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 5.10.2010

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma 8.5.2014 Asemakaavan muutos Diaarinumero TEKNINEN 2067/2011 Kaavatunnus 010096 Kansikuva Vireilletulosta ilmoittaminen 7.3.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 213 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.8.2010, tarkistukset 4.10.2010, 2.12.2010, 11.1.2012, 6.3.2012 ja 25.5.2012.

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus Kaavaselostus 1 (20) Ehdotus 11.6.2013 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

KILKITNIEMENTIE 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:027

KILKITNIEMENTIE 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:027 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KILKITNIEMENTIE KAAVATUNNUS 31:027 KAAVAN PÄIVÄYS 16.4.2015 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 26.8.2015 31:027

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) KAAVATUNNUS 17:099 KAAVAN PÄIVÄYS 19.3.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KATUALUEEN SEKÄ 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 47 TONTTIEN 5, 6, 7, 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS KAAVATUNNUS 03:105

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KERAVA 3. SOMPIO VESILAITOKSEN TONTTI ASEMAKAAVAN MUUTOS (2293) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 5.8.2015 päivättyä kaavakarttaa

KERAVA 3. SOMPIO VESILAITOKSEN TONTTI ASEMAKAAVAN MUUTOS (2293) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 5.8.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVA 3. SOMPIO VESILAITOKSEN TONTTI ASEMAKAAVAN MUUTOS (2293) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 5.8.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 19.8.2015

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 104 TONTTIEN 2 JA 5 JA KORTTELIN 106 TONTIN 1 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Kaavaselostus 24.6.2014, päivitetty 11.2.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

ASEMAKAAVASELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan tarkoitus

ASEMAKAAVASELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan tarkoitus ASEMAKAAVASELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavan muuttamista: Länsi-Turunmaan kaupunki, Korppoon kunta-alue kortteli 5 osa virkistysalueesta Kaavamuutoksen

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

33. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 1a JA 26 SEKÄ PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIINKATU KAAVATUNNUS 33: 004

33. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 1a JA 26 SEKÄ PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIINKATU KAAVATUNNUS 33: 004 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 1a JA 26 SEKÄ PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIINKATU KAAVATUNNUS 33: 004 KAAVAN PÄIVÄYS: 3.5.2005 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 14.1.2011 33:004

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Sik-La 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 12 TONTIN 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 01:162

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Sik-La 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 12 TONTIN 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 01:162 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 12 TONTIN 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS Sik-La KAAVATUNNUS 01:162 KAAVAN PÄIVÄYS 23.9.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 19.11.2010 01:162 / Asemakatu 11,

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa.

JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa. JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa. Diaarinumero 1911/2010 Toimielinkäsittely Kaupunginvaltuusto 24.5.2010 Kaavanumero 13050 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan selostus, joka koskee 23.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (38) Kaupunkirakennelautakunta. Aika 14.05.2014 keskiviikko klo 15:15-16:45

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (38) Kaupunkirakennelautakunta. Aika 14.05.2014 keskiviikko klo 15:15-16:45 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (38) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:15-16:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen,

Lisätiedot

10.03.2014. Asemakaavaselostus ÄHTÄRI. Keskustaajaman kortteli 2 (osa) asemakaavan muutos. Arkkitehti- ja insinööritoimisto MOTIIVI OY

10.03.2014. Asemakaavaselostus ÄHTÄRI. Keskustaajaman kortteli 2 (osa) asemakaavan muutos. Arkkitehti- ja insinööritoimisto MOTIIVI OY 10.03.2014 Asemakaavaselostus ÄHTÄRI Keskustaajaman kortteli 2 (osa) asemakaavan muutos 2 (19) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavaselostus koskee 10.03.2014 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot