PAKKAUSSUUNNITTELU VARASTOJÄRJESTELMÄN OSIEN KULJETUSTA VARTEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSUUNNITTELU VARASTOJÄRJESTELMÄN OSIEN KULJETUSTA VARTEN"

Transkriptio

1 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Modernit tuotantojärjestelmät Opinnäytetyö Ossi Hallamaa PAKKAUSSUUNNITTELU VARASTOJÄRJESTELMÄN OSIEN KULJETUSTA VARTEN Työn ohjaaja DI Arto Jokihaara Työn teettäjä STEO Oy, Toimitusjohtaja Sami Kortelainen Tampere 5/2010

2 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Modernit tuotantojärjestelmät Hallamaa, Ossi Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Työn ohjaaja Työn teettäjä Pakkaussuunnittelu varastojärjestelmän osien kuljetusta varten 61 sivua, joista 32 liitesivua DI Arto Jokihaara STEO Oy, Toimitusjohtaja Sami Kortelainen TIIVISTELMÄ STEO Oy (Suomen Teollisuusosa Oy) kehittää uutta tuotetta materiaalinhallintaan, ja tämän työn tarkoitus oli löytää para tapa toimittaa valmis tuote STEO:n tehtaalta asiakkaan tiloihin. Työssä tutkittiin, miten järjestelmän osista koottu valmis asennuspaketti pystytään kuljettamaan kontissa STEO:n tehtaalta asiakkaan tiloihin pystytettäväksi. Tämä tutkimus tehtiin, jotta saataisiin selville onko järjestelmiä ylipäätään mahdollista kuljettaa konttien avulla. Työ tehtiin suunnittelemalla tuotteista olemassaolevien 3D-mallien ympärille kuljetuspakkaukset. Niiden avulla pystyttiin tarkastelemaan järjestelmän osien vaatimaa kokonaistilaa sekä sitä, miten konttien lastaus tulisi suorittaa. Osien 3D-mallit sisältävät arkaluontoista materiaalia, joten niiden pakkausten kuvat ovat salassapidettävää materiaalia. Koska tuotetta toimitetaan erilaisille asiakkaille, haluttiin myös varmistaa asennuksen onnistuminen sisällyttämällä konttiin kaikki tarvittavat apuvälineet. Tästä syystä työssä on myös vertailtu konttiin mahtuvia nostolaitteita ja trukkeja ja valittu niistä sopivimmat vaihtoehdot. Myös kontin lastauskuvat ja järjestelmän asennusjärjestys ovat salassapidettävää materiaalia. Avainsanat pakkaussuunnittelu, varastointi, asennus

3 TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Mechanical and Production Engineering Modern production systems Hallamaa, Ossi Engineering thesis May 2010 Thesis supervisor Co-operating Company Package design for the transportation of the parts of a material handling system 61 pages, of which 32 are appendices M. Sc. Arto Jokihaara STEO Oy, Managing Director Sami Kortelainen ABSTRACT STEO Oy (Suomen Teollisuusosa Oy) is developing a new product to the field of material handling and the purpose of this thesis was to find the best way to deliver the new product to their clients. In this thesis, a study was done to determine how the newly developed system could be delivered in a cargo container from the factory of STEO to the clients. The general purpose of the study was to determine if the transportation was even possible in a cargo container. The study itself was done by designing packages with the help of the already existing 3D-models of the system's parts. Using these packages, it was possible to make an examination regarding the total space the parts were going to need. The packages were also used to contemplate about the order in which the cargo container should be loaded. Since the 3D-models of the parts contain sensitive material, the pictures of the packages are classified. The product is going to be delivered to clients in various locations and to make sure the assembly of the system will be successful, all the necessary tools and devices were included in the cargo container. Because of this, a comparison was made between aerial work platforms and forklifts that can fit into the container. The pictures of the loaded cargo container and the installation order of the system are also classified. Keywords package design, storage, installation

4 Sisällysluettelo 1 Johdanto Älyhyllyjärjestelmä Järjestelmän osien varastointi Pitkät tavarat Lavatavarat Kappaletavarat Pakkaaminen tehtaalla Sopivan konttityypin ja -koon määrittäminen Kontin sisälle tulevat pakkaukset Ensimmäisen kattomoduulin pakkaukset Toisen kattomoduulin pakkaukset Tuotteiden keräily Kontin lastaustapa Kuljetus asiakkaan tiloihin Järjestelmän pystytys asiakkaan tiloihin Trukin määritys Henkilönostimen määritys Saksilavanostin Teleskooppimastonostin Nivelpuominostin (Kuukulkija) Sopivin vaihtoehto Kuljetustapa Oikean asennusjärjestyksen määrittäminen Riittävän asentajamäärän selvittäminen Yhteenveto Lähteet Liitteet... 29

5 Lyhenteet ja merkinnät VMI Rollrack Vendor-Managed Inventory, Toimittajan hallinnoima varasto Tankovarasto, jossa pitkät kappaleet varastoidaan omiin lokeroihin nippuina, purkamisen tapahtuessa yksittäisinä kappaleina LiFo Varastointiperiaate, jossa viimeisenä hyllyyn laitettu tavara käytetään ensimmäisenä, tulee sanoista Last in First out Pushback Sukkula Nouto- ja palautuspiste RFID Varastohylly, jossa kuormalavat lastataan ja puretaan samasta kohdasta Tavaroiden siirtelyn hoitava laite varastojärjestelmän sisällä Palvelupiste, jossa voi syöttää ja ottaa tavaroita pois varastojärjestelmästä Radiotaajuuksiin perustuva menetelmä tiedon etälukuun ja -tallentamiseen

6 6 (29) 1 Johdanto Tämän työn tarkoituksena on tutkia peruskokoisen älyhyllyjärjestelmän toimittamista Suomen Teollisuusosa Oy:n tehtaalta asennuskohteeseen. Tavoitteena on löytää paras mahdollinen tapa varastoida, pakata ja lastata älyhyllyjärjestelmään kuuluvat osat sekä valita työssä määritellyille osien pakkauksille sopiva kuljetusmuoto. Useimmissa varastoissa ihminen hoitaa lähes kaiken tavaran siirtelemisen. Tämä on usein hidas ja tehoton tapa järjestää varastointi yrityksessä. Silloin varastosaldot ja tavaroiden sijainti eivät ole aina tarkasti tiedossa, eikä materiaalivirta toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Myös lay-outin luominen saattaa olla hankalaa ihmisen luomien rajoitteiden vuoksi. Juuri näitä ongelmia pyritäänkin eliminoimaan Suomen Teollisuusosan kehittämällä korkeavarastotyyppiselllä älyhyllyratkaisulla, jossa tavaroiden sijainti ja lukumäärä ovat aina tiedossa. Koska perusjärjestelmä on tarkoitus pystyttää asiakkaan tiloihin yhdessä työpäivässä, pitää kaikki sen osat saada pystytyspaikalle yhtä aikaa. Lisäksi pystytyksestä halutaan koituvan mahdollisimman vähän vaivaa asiakkaalle. Tästä syystä järjestelmä onkin päätetty pakata samaan konttiin, jossa se vie mahdollisimman vähän varastotilaa asiakkaan pihalta. Kuljetusselvityksen lisäksi tullaan määrittämään oikea asennusjärjestys asiakkaan tiloissa tapahtuvaan järjestelmän pystytykseen. Tätä asennusjärjestystä pyritään käyttämään hyväksi kun määritetään järjestystä, jossa osat on järkevin lastata kuljetusta varten. Lastausjärjestystä määritettäessä jouduttiin ottamaan huomioon kontin mittojen asettamat rajoitteet. Pakkauksia ei mallinnettu täysin yksityiskohtaisesti, mutta niiden avulla pystyttiin suorittamaan tarkastelut riittävän tarkasti.

7 7 (29) 2 Älyhyllyjärjestelmä Älyhyllyjärjestelmä on esitelty liitteessä 1.

8 8 (29) 3 Järjestelmän osien varastointi Peruskokoinen varastojärjestelmä on 12 metriä pitkä ja 6 metriä korkea. Siihen kuuluu yksi nouto- ja palautuspiste sekä yksi varastosukkula. Koska järjestelmän osia on useissa kokoluokissa, on varastointiinkin järjestettävä useampia tapoja. Omat varastot tarvitaan pitkille tavaroille, lavatavaroille ja kappaletavaroille. 3.1 Pitkät tavarat Pitkiksi osiksi järjestelmässä voidaan luokitella mm. hyllytolpat, ajokiskot ja ristituet. Kuten myöhemmin kappaleissa ja tullaan esittämään, pitkät osat varastoidaan omiin pakkausmoduuleihinsa kontin katolle. Tästä syystä pitkät osat on hyvä varastoida siten, että niiden keräily on mahdollisimman helppoa. Kustannussyistä automaattiset tankovarastot voidaan eliminoida vaihtoehdoista. Tällöin vaihtoehdoiksi jäävät jäljelle ulokehyllyt (kuva 1) ja ns. rollrack-varastot (kuva 2). Kuva 1. Kastenin valmistama ulokehylly (www.kasten.fi)

9 9 (29) Kuva 2. Kastenin valmistama Rollrack-hylly (www.kasten.fi) Näistä kahdesta hyllytyypistä rollrack-hyllyssä on huomattavasti parempi tilankäyttö, ja osat ovat paremmin saatavilla keräilyä ajatellen. Samasta hyllystä voidaankin helposti keräillä kaikki siihen varastoidut tuotteet ilman apuvälineitä. Hyllystö tulee mitoittaa kuusi metriä pitkille kappaleille (kuva 3), mutta sinne tullaan sijoittamaan kaikkia tolppakokoja alkaen kahden metrin pituisista tolpista. Jotta varaston kapasiteetti saataisiin käytettyä mahdollisimman tehokkaasti, tulisi rollrack-hyllystö sijoittaa siten, että sitä pystytään täyttämään molemmista päistä. Silloin varastoon voidaan laittaa esim. 3,5 m + 2,5 m ja 4 m + 2 m metriä pitkiä osia. Varaston keskelle saattaa yhä jäädä tyhjiä kohtia, mutta kokonaisuutena varastoa voidaan käyttää tehokkaasti kaikenlaisten pitkien osien varastointiin. Tilanpuutteen vuoksi rollrack-varastoa ei kuitenkaan voida sijoittaa siten, että sitä voisi täyttää molemmista päistä. Tästä huolimatta varastoa kuitenkin saadaan käytettyä sen verran tehokkaasti, että sen valinta on perusteltu.

10 10 (29) Kuva 3. Pitkien osien yksinkertaistettuja malleja rollrack-varastossa Rollrack-varasto halutaan myös tehdä mahdollisimman korkeaksi, jolloin sinne voidaan varastoida suuria määriä pitkiä tavaroita. Korkean varaston yläosista voidaan melko vaivattomasti siirtää tavaraa alemmille tasoille nosturin avulla, jolloin ne ovat taas käsiteltävissä ilman apuvälineitä. 3.2 Lavatavarat Koska kaikkia osia ei voida toimittaa alihankkijoiden toimesta valmiiksi pakkausmoduuleissa, joudutaan niitä varastoimaan ennen pakkausmoduuleihin siirtämistä ja järjestelmän toimitusta. Varastoitavia nimikkeitä ei kuitenkaan ole paljoa, eikä niille tarvitse varata suurta määrää tilaa. Eniten tilaa tulevat viemään sukkula sekä nouto- ja palautuspisteen tunneli ja maski. Muut osat ovat kooltaan melko pieniä, ja ne saadaan varastoitua useamman kappaleen pakkauksissa. Koska osien kokoonpanon vaatima tila on jossakin vaiheessa mahdollista eliminoida, saatetaan varastotilaa tulla tarvitsemaan merkittävästi lisää. Tästä syystä kannattaa harkita suuremman varaston rakentamista heti uuden tehtaan pystytysvaiheessa.

11 11 (29) Koska varastossa säilytettävä tavara ei käytännössä vanhene, voidaan harkita pushbackhyllystön käyttämistä. Tällä LiFo-periaatetta käyttävällä hyllystöllä saadaan kuormalavojen määrää kasvatettua noin 30 % perinteiseen kuormalavahyllyyn (Kuva 4.) verrattuna. Lisäksi samalle lattiapinta-alalle saadaan isompi varasto. Tämä johtuu siitä, että varaston väliin ei tarvitse tehdä käytävää trukeille, sillä keräily tapahtuu aina samalta sivulta. /1/ Kuva 4. Varastojärjestelmän osia normaaleissa kuormalavahyllyissä Kun vertaa kuvassa 4 esitettyä normaalin kuormalavahyllystön viemää tilaa kuvassa 5 esitettyyn pushback-hyllystöön, voidaan huomata että molemmat vaativat lähes saman verran tilaa, mutta pushback-hyllystön tilankäyttö on huomattavasti tehokkaampaa. Huonona puolena toiseksi mainitussa hyllystössä on pienempi nimikepaikkojen määrä, mutta kuten aikaisemmin on mainittu, ei se aiheuta tässä tapauksessa ongelmaa.

12 12 (29) Kuva 5. Varastojärjestelmän osia pushback-hyllystössä 3.3 Kappaletavarat Koska varastojärjestelmän pystytyksessä tullaan tarvitsemaan myös monenlaisia pieniä tavaroita kuten ruuveja ja työkaluja, tarvitaan myös niille varastointia. Tämä annetaan tehtaassa olevan varastojärjestelmän vastuulle. Onhan tämä yksi varastojärjestelmän suunnitelluista käyttötarkoituksista. Koska älyhyllyjärjestelmä on suljettu järjestelmä, hoitaa se samalla tavaroiden inventoinnin ja pystyy tarvittaessa tilaamaan lisää niitä tuotteita, joiden saldot laskevat hälytysrajojen alle. Tämän ansiosta henkilöstöresursseja voidaan ohjata muihin tehtäviin. Lisäksi varastojärjestelmä hoitaa nimikkeiden siirtelyn sisäisesti, jolloin niitä voidaan ottaa käyttöön mistä tahansa nouto- ja palautuspisteesta (kuva 6). Hukaksi luokiteltavat henkilöstön turha liikkuminen nimikkeitä keräiltäessä voidaankin eliminoida lähes täysin varastojärjestelmän avulla.

13 Kuva 6. Useita toisiinsa yhteydessä olevia nouto- ja palautuspisteitä 13 (29)

14 14 (29) 4 Pakkaaminen tehtaalla Varastojärjestelmä tullaan toimittamaan asiakkaille kontissa, joka sisältää kaikki järjestelmän pystyttämiseen vaadittavat materiaalit ja laitteet. Tällöin kontti voidaan toimittaa asiakkaan pihaan milloin tahansa odottamaan asennusryhmän saapumista. Koska kaikki pakkausmoduulit suunnitellaan käytettäväksi uudelleen, voidaan ylijääneet pakkausmateriaalit ja asennuksessa käytettyt laitteet pakata järjestelmän pystytyksen jälkeen takaisin konttiin odottamaan noutoa takaisin tehtaalle. Kun kontti palautetaan tehtaalle, voidaan se taas pakata uudelleen, odottamaan seuraavaa toimitusta asiakkaalle. 4.1 Sopivan konttityypin ja -koon määrittäminen Kontteja on useita eri tyyppejä, kuten sivusta avattavia, avokattoisia ja säiliökontteja. varastojärjestelmän tapauksessa ei kuitenkaan ole tarvetta erityisille konteille, koska lastaus pystytään suorittamaan yhdestä päästä, eikä muitakaan erityisvaatimuksia ole. Kontin kokoa miettiessä pitää pohtia standardien ja varastojärjestelmän komponenttien aiheuttamia rajoituksia. Konttien ulkomitat on määritetty ISO 668 -standardissa, ja ne on esitetty taulukossa 1. /2 Taulukko 1. ISO 668 -standardin mukaiset konttien ulkomitat Tyyppi Pituus / mm Leveys / mm Korkeus / mm Suurin sallittu bruttopaino / kg 10' ' / ' / ' / Hyllyputken maksimipituus aiheuttaa oikeastaan ainoan rajoitteen kontin minimipituudelle. Tällöin kuuden metrin hyllyputkia sisältävä lähetys jouduttaisiin kuljettamaan yli kuusi metriä pitkässä kontissa. Mutta koska hyllyputket ja muut pitkät osat voidaan kuljettaa katolle sijoitettavissa moduuleissa, voidaan kontin minimipituus pitää kuudessa metrissä. Tämä

15 15 (29) edellyttää kuitenkin, että kaikki muut pakkaukset mahtuvat standardin mukaiseen kuusi metriä eli 20 jalkaa pitkään konttiin. 4.2 Kontin sisälle tulevat pakkaukset Kontin sisälle sijoitetaan kaikki korkeat pakkaukset, joilla kontin sisätilavuus saadaan käytettyä hyväksi mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi konttiin on sijoitettava kaikki asennuksessa käytettävät apulaitteet, eli trukki, henkilönostimet sekä työkalut. Pakkaukset on esitelty liitteessä Ensimmäisen kattomoduulin pakkaukset Hyllytolpat itsessään ovat siitä hankalia, että ne vievät koko kontin pituuden, jolloin niiden pakkausmoduulin sijoittaminen voi olla hankalaa. Tämä voidaan ratkaista siten, että sijoitetaan pakkausmoduuli erilliseen tilaan kontin katolle. Tällöin ne ovat helposti saatavilla heti asennuksen alkuvaiheessa. Pakkaukset on esitelty liitteessä Toisen kattomoduulin pakkaukset Toisen kattomoduulin suurimmat mahdolliset ulkomitat saadaan selville kun vähennetään ensimmäisen kattomoduulin viemä pinta-ala katon pinta-alasta. Tämän jälkeen tehtäväksi jää tutkia, riittääkö jäljelle jäänyt kontin katon pinta-ala toiseen kattomoduuliin säilytettäväksi suunniteltujen osien varastoimiseen. Pakkauskolot on esitelty liitteessä Tuotteiden keräily Jotkin varastojärjestelmän osista tulevat tehtaalle alihankkijoilta siten, että ne ovat jo varsinaisissa pakkausmoduuleissaan, ja valmiita lastattavaksi konttiin. Näitä osia ovat hyllytasot ja sivuverhoilupellit.

16 16 (29) Muita osia menee kontteihin sen verran vähän, että niitä kannattaa tuoda tehtaalle suuremmissa pakkauksissa. Näistä ne on sitten helppo keräillä omiin pakkausmoduuleihinsa. 4.6 Kontin lastaustapa Kun kaikki järjestelmään kuuluvat pakkaukset on määritelty, voidaan tarkastella, mikä olisi paras tapa lastata ne konttiin. Tarkastelussa pitää ottaa huomioon kontin tilankäyttö sekä järjestys, jossa pakkauksia tullaan tarvitsemaan asiakkaan tiloissa tapahtuvassa asennustilanteessa. Parhaassa tapauksessa pakkausmoduulit voitaisiin siirtää ulkona olevasta kontista suoraan asennuspaikalle ilman turhia välisiirtoja. Koska pakettien ulkomitat kuitenkin vaihtelevat huomattavasti, joudutaan järjestyksen kanssa tekemään joitakin kompromisseja, jotta kaikki pakkaukset saadaan mahdutettua yhteen kuusi metriä pitkään konttiin. Tarkastelua varten hankittiin kontin 3D-malli 3D ContentCentral -palvelusta, johon yrityksellämme on tunnukset. 3D-mallin sisämitat eivät kuitenkaan olleet samat kuin yrityksemme pihassa olleen kuusi metriä pitkän kontin, mutta koska erot eivät olleet suuret, voitiin mallia käyttää hyväksi kontin lastaamisen suunnittelussa. Samasta 3D ContentCentral -palvelusta hankittiin myös yleinen 3D-malli trukille. Koska tämän yleisen mallin ulkomitat olivat suuremmat kuin vertailussamme olleiden trukkien, voitiin kyseistä malllia käyttää ilman pelkoa siitä, että tila ei riittäisi oikean trukin kanssa. Henkilönostimesta ei valitettavasti ollut saatavilla 3D-mallia, joten siitä jouduttiin mallintamaan ulkomittojen mukainen suuntaa-antava malli. Vaikka malli ei ole tarkka, antaa se hyvän käsityksen nostimen vaatimasta tilasta.

17 17 (29) 5 Kuljetus asiakkaan tiloihin Koska järjestelmät kuljetetaan asennuspaikalle konteissa, voidaan kiinteillä lavaratkaisuilla varustetut kuljetusvälineet eliminoida vaihtoehdoista heti. Lisäksi tarkoituksena on jättää kontit asennuspaikalle odottamaan asennushenkilöstön saapumista, joten kuljetuskalustolla on oltava tarvittavat välineet kontin laskemiseksi maahan. Irroitettavat perävaunut eivät tule kyseeseen kontissa kuljettettavien henkilönostimien ja trukin vuoksi, sillä niitä ei saada purettua kontista, ellei se ole maan tasalla. Järkeviksi vaihtoehdoiksi jäävät siis vaihtolava-, kuormausnosturi- ja sideloader-kalusto. Näistä kuormausnosturilla tai sideloader -järjestelmällä varustettujen autojen merkittävin etu on se, että niiden avulla kontti saadaan nostettua maahan siten, että se on koko ajan vaakatasossa. Vaihtolavakalustoa käytettäessä kontti joudutaan laskemaan maahan siten, että se on melko suuressa kulmassa. Kalustoa valittaessa pitää kuitenkin huomioida kustannukset ja kaluston saatavuus Suomessa. Mitä helpommin kalustoa on saatavilla, sitä suurempi joustavuus saavutetaan järjestelmien toimituksessa. Lisäksi kustannukset on helpompi pitää alhaisina. Edellämainittujen seikkojen vuoksi parhaaksi vaihtoehdoksi osoittautuu vaihtolavakalusto, jota esiintyy Suomen tieliikenteessä varsin runsaasti.

18 18 (29) 6 Järjestelmän pystytys asiakkaan tiloihin Aina ei ole varmaa, millaisissa olosuhteissa järjestelmiä tullaan pystyttämään, eikä kaikissa asennuskohteissa ole välttämättä tarvittavia laitteita saatavilla. Onkin tarpeellista määrittää kaikki konttiin pakattavat apuvälineet. Niiden avulla jokainen järjestelmä on mahdollista pystyttää suunnitellussa ajassa, kohteessa olevista puutteista välittämättä. 6.1 Trukin määritys Asennuksessa käytettävälle trukille on muutamia kriteereitä, joista yksi on ehdoton. Trukin on oltava sähkökäyttöinen, sillä sitä tullaan käyttämään pääosin sisätiloissa. Muita kriteereitä ovat mahdollisimman pieni koko, ulkokelpoisuus ja kuuden metrin nostokorkeus. Koon puolesta merkittävin rajoitus tulee trukin maksimileveydestä, joka voi maksimissaan olla noin 1300 mm, sillä sen on mahduttava määrättyyn tilaan kontissa. Pituudessa on enemmän joustovaraa, mutta ideaalitilanteessa se ei olisi yli 2200 mm. Nostokyky tämän kokoluokan trukeilla on noin 1800 kg, ja se riittääkin painavimpienkin käytettävien moduulien nostelemiseen. Nostokykyyn vaikuttaaa myös jonkin verran käytettävä masto, jonka nostokyky on kääntäen verrannollinen nostokorkeuteen, eli nostokorkeuden kasvaessa nostokyky laskee. Lisäksi maston korkeus alaasennossa kasvaa, jos nostokorkeutta halutaan nostaa. Tästä syystä mastoksi kannattaa valita mahdollisimman pieni. Koska koolle ei ole tarkkaa rajoitusta, voidaan tarvittaessa vuokrata useiden valmistajien trukkeja. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että siitä saattaa aiheutua vaikeuksia käyttökoulutuksen muodossa, sillä trukkien ohjauslaitteissa voi olla suuriakin eroja. Trukkikortin avulla voidaan kyllä antaa ajolupa, mikäli se on työsuojeluohjeissa niin määritetty, mutta turvallisuuden kannalta olisi varmasti hyvä antaa jonkinlainen käyttökoulutus käytettäville trukkimalleille. Hyviä ehdotuksia käytettäville trukeille ovat mm. Linde E20P (Kuva 7) ja Yale ERP20AAF (Kuva 8), joista ensin mainittua vuokraa Pekkaniska Oy ja toiseksi mainittua Sigma Trukit Oy.

19 Kuva 7. Linde E20P -mallinen sähkötrukki (Linde pdf-esite) 19 (29)

20 20 (29) Kuva 8. Yale AAF -mallinen sähkötrukki (Yale pdf-esite) Muiden valmistajien sopivien trukkien tietoja on kerätty taulukkoon 2, jossa on esitetty myös edellä mainittujen Linden ja Yalen trukkien tiedot. Taulukko 2. Eri valmistajien trukkeja samassa kokoluokassa Pituus Leveys Korkeus Nostokorkeus Nostokapasiteetti Trukki / mm / mm / mm / mm / kg Linde E 20 PL Yale ERC 20 AAF Toyota 8FBMT Nissan TX STILL RX

21 21 (29) 6.2 Henkilönostimen määritys Tarkasteluun otettiin mukaan kolme erilaista nostintyyppiä, jotka koettiin tarpeeksi kompakteiksi ratkaisuiksi kuljetettavaksi kontin sisällä. Nämä tyypit ovat saksilava-, teleskooppimasto- sekä nivelpuominostin Saksilavanostin Saksilavat ovat erittäin monikäyttöisiä henkilönostimia, ja niitä on useita eri kokoluokkia. Niissä on myös usein melko suuri työskentelytila, mikä johtuu saksimekanismin vaatiman tilan tuomasta pituudesta (Kuva 9). Lisää työskentelytilaa on myös mahdollista saada lavasta ulos työnnettävien ulokkeiden avulla. Kuva 9. Haulotte Optimum 8 -henkilönostin ( Pekkaniska Oy pdf-esite) Suuret saksilavat, joilla on iso työskentelytila eivät kuitenkaan ole tarpeellisia varastojärjestelmän asennuksessa, sillä tilantarve pyritään minimoimaan kuljetuksessa ja asennuspaikalla. Lisäksi ketteryys on tärkeä ominaisuus nostimelle, jotta pystytään vaihtamaan asennuskohtaa helposti. Saksilavalla liikuteltavuus onkin melko hyvä, mutta suurehko pituus ja paino ovat selkeitä rajoitteita kun huomioidaan, että tarkoituksena on löytää tarpeet täyttävä ja mahdollisimman pieni henkilönostin.

22 22 (29) Teleskooppimastonostin Teleskooppimastonostin on yhden hengen nostin, joka pienen kokonsa ansiosta on ketterä ja kevyt. Kokoero pituudessa saksilava- ja etenkin nivelpuominostimeen on huomattava. Se on huomattavasti nivelpuominosturia pienempää saksilavaakin jopa 400 mm lyhyempi. Tämä aiheuttaakin selvän edun liikuteltavuudessa ja pakkaamisessa (Kuva 10). Lisäksi painoa on keskimäärin 300 kg vähemmän kuin esimerkiksi saksilavanostimella. Kuva 10. Genie GR-20 teleskooppimastonostin (Genie pdf-esite) Ongelmana teleskooppimastolla on kuitenkin se, että korkeus pakattunakin on lähes kaksi metriä (GR-20), ja tällöin sen päälle on erittäin vaikea saada pakattua mitään moduuleja.

23 23 (29) Nivelpuominostin (kuukulkija) Nivelpuominostin on henkilönostin, jonka nivelpuomin päässä oleva lava mahdollistaa huomattavasti suuremman työskentelyalueen verrattuna saksilava- ja teleskooppimastonostimiin (Kuva 11). Kuva 11. Kaksi JLG E300 nivelpuominostinta (JLG pdf-esite) Huonona puolena kuukulkijalla ovat sen suuret ulkomitat, esim. kuvassa 14 olevien kuukulkijoiden ulkomitat ovat kuljetuskunnossa P=5,5m L=1,22m K=2,0m. Tämä pituus johtuu puomista, joka alas laskettuna vie turhaa tilaa. Lisäksi kuukulkijoiden työskentelykorkeus on turhankin korkea varastojärjestelmän asennustyöhön.

24 24 (29) Sopivin vaihtoehto Nostimia tullaan tarvitsemaan asennuksessa yhteensä kaksi kappaletta, ja niiden tärkeimmät valintakriteerit ovat koko kuljetuskunnossa ja ketteryys. Lisäksi vaatimuksena on minimissään kuuden metrin työskentelykorkeus. Kannattaa kuitenkin huomata, että nostimen koossa ei kannata tuijottaa pelkkää kuutiotilavuutta, vaan on otettava huomioon myös se, miten hyvin se sopii konttiin. Kaikki vertailussa mukana olevat nostimet (Taulukko 3) ovat sen verran painavia, että niitä ei kannata pinota päällekkäin. Niiden päälle voi kyllä pinota joitakin pakkausmoduuleja tarvittaessa. Taulukko 3. Erilaisia nostimia järjestettynä tilavuuden mukaan Nostin Tyyppi Pituus / mm Leveys / mm Korkeus / mm Tilavuus / m^3 Työskentelykorkeus / mm Paino / kg Käyttövoima UPRIGHT MX19* Saksilava , sähkö HAULOTTE Optimum 8 Saksilava , sähkö GENIE GS 1530* Saksilava , sähkö JLG 1930ES* Saksilava , sähkö GENIE GR 15 Teleskooppimasto , sähkö HAULOTTE Star 6 Teleskooppimasto , sähkö UPRIGHT SPM20 Teleskooppimasto , sähkö GENIE GR 20 Teleskooppimasto , sähkö JLG Toucan Junior 8 Teleskooppimasto , sähkö Yllä esitetyssä taulukossa olevat saksilavojen korkeudet ovat kaikki ilman kaiteita. Mikäli kaiteet otettaisiin huomioon, olisivat korkeudet noin metrin suuremmat. Lisäksi tähdellä merkityissä nostimissa korkeudet ovat esitteissä mainittuja lavojen korkeuksia ala-asennossa. Haulotte Optimum8 -nostinta konkreettisesti tarkasteltaessa huomattiin, että kaiteiden telineet kuitenkin nostavat kuljetuskorkeutta käytännössä 200 mm. Lisäksi Optimum 8 -nostinta tarkastellessa

25 25 (29) huomattiin, että kaiteet eivät mahdu nostimen lavalle ilman että kokonaiskorkeus kasvaa. Onkin perusteltua, että nostimen kaiteet laitetaan omaan pakkauslaatikkoon, joka voidaan sijoittaa konttiin paremmin. Kuten taulukosta 3 voidaan valintakriteerien avulla nähdä, paras vaihtoehto saksilavoista olisi siis Haulotte Optimum 8 ja teleskooppimastonostimista Genie GR-20. Näille kahdelle suoritettiinkin Solidworks-ohjelman avulla nopea tarkastelu niiden vaikutuksesta kontin pakkaamiseen. Liitteessä 8 esitetyssä Optimum 8-nostimen tarkastelussa huomattiin, että näitä nostimia ei saa limitettyä konttiin kovinkaan hyvin, ja että niiden päälle jouduttaisiin tästä syystä nostamaan muutama pakkausmoduuli. Pakkausmoduulit kuitenkin mahtuisivat trukin ja henkilönostinten kanssa konttiin, joten saksilavaa ei voitu sulkea pois vaihtoehdoista. Kun tarkasteluun otettiin Genie GR-20-nostin, huomattiin sen pienen pituuden olevan merkittävä etu konttia pakatessa. Kuten liitteessä 8 on esitetty, saadaan kaksi sinisellä esitettyä GR-20- nostinta sijoitettua limittäin kontin leveydessä, jolloin niiden viemä tila kontin pituussuunnassa on huomattavasti pienempi kuin Optimum 8- nostimen. GR-20:n pienemmän tilantarpeen ansiosta kaikki pakkausmoduulit voidaan sijoittaa kontin lattialle tai toisten pakkausmoduulien päälle Kuljetustapa Kuljetustapaa pohdittaessa pitää ottaa huomioon vuokrattavan laitteen kuljetuskustannukset, jotka ovat vuokraan suhteutettuna todella suuret. Täytyy siis pohtia, kannattaako laitteet toimittaa suoraan asennuskohteeseen vai hoidetaanko kuljetus yhdessä muun varaston kanssa. Esimerkiksi Pekkaniskalta vuokrattuna listahinnat tuotteiden kuljettamiselle ovat 105 yhteen suuntaan trukille ja 45 yhteen suuntaan henkilönostimelle. Näillä hinnoilla trukin ja kahden henkilönostimen kuljettaminen asennuskohteeseen ja pois sieltä maksaisi 300. Laitteet on kuitenkin mahdollista vuokrata siten, että ne otetaan suoraan runkotehtaalle, jossa ne pakataan samaan konttiin varastojärjestelmän kanssa. Tällaisesta vuokraustavasta on kuitenkin sovittava erikseen vuokraavan yrityksen kanssa, mutta koska kuljetuskustannukset saadaan tällöin sisällytettyä yhteen kuljetukseen ja sitä kautta hyödyt ovat suuret, kannattaa tätä tapaa ehdottomasti harkita.

26 26 (29) 6.3 Oikean asennusjärjestyksen määrittäminen Varastojärjestelmän asennus voidaan jakaa karkeasti neljään osaan, jotka ovat hyllystön pystytys, nouto- ja palautuspisteen asennus, sukkulan asennus ja järjestelmän kytkeminen. Tarkemmin asennusjärjestystä tarkastellaan liitteessä Riittävän asentajamäärän selvittäminen Kun asennusjärjestys ja samalla asennusvaiheet on saatu määritettyä, voidaan sitä tarkastella tarvittavan asentajamäärän näkökulmasta. Helpoin tapa on määrittää työläimmät vaiheet ja pohtia, kuinka monta asentajaa vaaditaan suorittamaan kyseiset tehtävät. Varsinaisten asentajien lisäksi vaaditaan vielä yksi henkilö käyttämään trukkia sillä aikaa kun asentajat pystyttävät varastojärjestelmää. Varastojärjestelmän prototyyppien pystytyksestä saatujen kokemusten avulla vaativiksi työvaiheiksi voidaan luokitella seuraavat vaiheet: kehikoiden pystytys, hyllytasojen asennus, ajokiskojen asennus, nouto- ja palautuspisteen asennus. Näistä vaiheista hankalin on kehikoiden pystytys, etenkin jos varaston korkeus on suurin mahdollinen eli kuusi metriä. Tällöin kehikoiden asennuksessa on oltava ehdottomasti kolme henkilöä, jotta työskentely on turvallista. Muut työvaiheet pystytään kyllä suorittamaan kahden asentajan voimin, joten kannattaa harkita esimerkiksi trukkikuskin käyttämistä avuksi kehikoiden pystytyksessä. /3

27 27 (29) 7 Yhteenveto Työn ensisijaisena tarkoituksena oli löytää tapa kuljettaa valmiita varastojärjestelmiä kontissa asiakkaan tiloihin pystytystä varten, ja tämä tavoite täyttyikin hyvin. Työn tekemisen edetessä saatiin suuri määrä tietoa, jota pystyttiin käyttämään hyväksi. Lisäksi pakkausten suunnittelun aikana tehtiin joitakin muutoksia varsinaisiin tuotteisiin, jotta niiden pakkaaminen olisi mahdollisimman helppoa. Kokonainen perusjärjestelmä saatiin mahtumaan yhteen konttiin vaivattomasti, ja tilaa jäi vielä ylikin. Tämän ansiosta varastojärjestelmän voi viedä odottamaan asentajia asiakkaan pihalle jo vaikkapa edellisenä iltana ilman, että varataan suuri määrä tilaa. Lisäksi asennustilanteessa ei olla riippuvaisia asiakkaiden apuvälineistä kuten trukeista, jotka saattavat olla jo valmiiksi suuressa kuormitusasteessa. Järjestelmän asennusjärjestys saatiin myös määritettyä, ja tästä tuleekin olemaan varmasti hyötyä myös tulevaisuudessa kun tehdään tarkempia ohjeistuksia asentajille. Lisäksi asennusjärjestys auttoi tekemään päätöksiä kontin pakkausjärjestyksestä, vaikka osia ei lopulta saatukaan lastattua konttiin aivan asennusjärjestyksen kannalta optimaalisesti. Tulevaisuudessa yksi suurimmista haasteista tulee olemaan kattomoduulien eliminointi, sillä jos tuotteita halutaan kuljettaa Suomen ulkopuolelle merirahtina, täytyy kontin katon olla vapaa konttien päällekkäistä pinoamista varten. Kattomoduuleissa olevat hyllytolpat eivät kuitenkaan mahdu kuusi metriä pitkään konttiin, joten silloin on joko kontin kokoa on kasvatettava tai hyllytolpat lähetettävä erikseen.

28 28 (29) Lähteet 1 Intolog Oy, kuvasto 2010, Varastointiratkaisut, s VR Cargo. [www-sivu] Saatavissa: 3 Hirvonen, Jussi, Mekaniikkasuunnittelija. Keskustelut Suomen Teollisuusosa Oy. Tampere 4 Kortelainen, Sami, Toimitusjohtaja. Keskustelut Suomen Teollisuusosa Oy. Tampere

29 29 (29) Liitteet Liite 1: Varastojärjestelmän pääosien esittely Liite 2: Varastojärjestelmän komponenttien asennusjärjestys Liite 3: Järjestys jossa pakkauksia kuljetetaan asennuspaikalle ja takaisin kontille Liite 4: Kontin sisälle tulevat pakkaukset Liite 5: Ensimmäiseen kattomoduliin tulevat pakkaukset Liite 6: Toiseen kattomoduliin tulevat pakkaukset Liite 7: Kontin erilaiset lastaustavat Liite 8: Pakattu kontti kuvattuna ylhäältäpäin

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset Takeina turvallisuus ja järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA 1982 Nostetta korkeuksiin Nostamisen ammattilaiset 1 Nykyaikainen kalusto ja ammattitaitoinen henkilökunta. Takeina turvallisuus ja järkkymätön

Lisätiedot

Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin

Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin Toyota Material Handling Finland Oy Optiscan-asiakasseminaari Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin 08.10.2015 1 TOYOTA MATERIAL HANDLING FINLAND - Keitä olemme?

Lisätiedot

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Valion Navettaseminaari 12.2.2014 Rantasipi Airport Congress Center Esa Manninen Valio Oy AMS tilasto 2013 12.2.2014 Alkutuotanto 2 Sisältö A. Siilotilasäiliöt maitohuone:

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

FIRST -MALLISTO. First -mallisto. Trukit tehtaan perusvarusteilla nopeaan toimitukseen! Mikä on First-mallisto ja mitä se tarjoaa.

FIRST -MALLISTO. First -mallisto. Trukit tehtaan perusvarusteilla nopeaan toimitukseen! Mikä on First-mallisto ja mitä se tarjoaa. First -mallisto Mikä on First-mallisto ja mitä se tarjoaa Nykypäivän hektisessä materiaalinkäsittely-ympäristössä on tärkeää, että trukkikalusto on oikein valittua. Oikein valitulla kalustolla toiminta

Lisätiedot

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN 78 03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN Wheels and tyres are heavy. Their handling may involve heavy lifting at the workshop. We have developed a logical ergonomic method for transporting wheels. The focus here is our

Lisätiedot

FIRST -MALLISTO. First -mallisto. Trukit tehtaan perusvarusteilla nopeaan toimitukseen! Mikä on First-mallisto ja mitä se tarjoaa.

FIRST -MALLISTO. First -mallisto. Trukit tehtaan perusvarusteilla nopeaan toimitukseen! Mikä on First-mallisto ja mitä se tarjoaa. First -mallisto Mikä on First-mallisto ja mitä se tarjoaa Nykypäivän hektisessä materiaalinkäsittely-ympäristössä on tärkeää, että trukkikalusto on oikein valittua. Oikein valitulla kalustolla toiminta

Lisätiedot

A Member of the Constructor Group SATELLIITTIHYLLYSTÖ. Puoliautomaattinen tilaa säästävä varastointiratkaisu

A Member of the Constructor Group SATELLIITTIHYLLYSTÖ. Puoliautomaattinen tilaa säästävä varastointiratkaisu A Member of the Constructor Group SATELLIITTIHYLLYSTÖ Puoliautomaattinen tilaa säästävä varastointiratkaisu Satelliittihyllystömme on ratkaisu tehokkaaseen ja tilaa säästävään varastointiin Hyödyt 130

Lisätiedot

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39 Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39 H3t1, Exercise 3.1. H3t2, Exercise 3.2. H3t3, Exercise 3.3. H3t4, Exercise 3.4. H3t5 (Exercise 3.1.) 1 3.1. Find the (a) standard form, (b) slack form of the

Lisätiedot

HENKILÖNOSTIMET AKKUKÄYttÖiset saksilavat AKKUKÄYttÖiset KÄYttÖvoiMA saksilavat LAvAKorKeUs LAvAKoKo LAvAjAtKe LAvAKUorMA KoNeeN paino

HENKILÖNOSTIMET AKKUKÄYttÖiset saksilavat AKKUKÄYttÖiset KÄYttÖvoiMA saksilavat LAvAKorKeUs LAvAKoKo LAvAjAtKe LAvAKUorMA KoNeeN paino Let s solve it 1 1 OSA 1, SIVUT 2 57 HENKILÖNOSTIMET HENKILÖNOSTIMET AKKUKÄYTTÖISET SAKSILAVAT u Kaikissa koneissa työkalusähkö korissa. 0,76m 1,65m 0,7m akkukäyttöiset saksilavat 4,5 m HAULOTTE OPTIMUM

Lisätiedot

Yleiset ohjeet, vakiorakenne LQGB

Yleiset ohjeet, vakiorakenne LQGB Toimitus LQGB-koneen toimitusvaihtoedot ovat seuraavat: n Yhtenä toimitusyksikkönä, ts. kokoonpantuna yhdeksi lohkoksi. n Yhtenä toimitusyksikkönä, ts. kone kokoonpantuna ja asennettuna palkkialustalle.

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet

Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet Kokeile uutta ja innovatiivista! Puhdista missä ja milloin vain. Scrubbing Machines AINA LADATTU JA VALMIS KÄYTTÖÖN Uudentyyppisellä

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Vertailutaulukko: Erikoisnostimet.

Vertailutaulukko: Erikoisnostimet. Vertailutaulukko: Erikoisnostimet www.ramirent.fi Ajettava korinostin, lavakork. 10,5 m Polttoainetankin Leguan 125 HT (Tela-alusta, sisä- ja ulkokäyttö) 10,50m sivuulottuma 6,30m (135kg) 0,65 x 0,87 Leveys

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0. A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Vastaus: Riittää vastaus rikkoontuneen koneen korjaus. lisäksi voi toimittaa perus ylläpitohuolto listauksen, mikäli sellainen on olemassa.

Vastaus: Riittää vastaus rikkoontuneen koneen korjaus. lisäksi voi toimittaa perus ylläpitohuolto listauksen, mikäli sellainen on olemassa. Kysymykset 1(6) kysymykset ja vastaukset siivouskoneet Kysymys 1. Tarjouspyynnön kohdassa Huolto pyydetään ilmoittamaan huollon sisältö. Huollon yksityiskohtainen sisältö on aina tapauskohtainen, joten

Lisätiedot

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan HYVÄN TILAN AVAIMET Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan Logistiikka- ja varastotilalle asetetaan nykyisin paljon vaatimuksia. Tilaratkaisuja kartoitettaessa onkin tärkeää miettiä liiketoimintaa

Lisätiedot

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Opettajan määräämissä noin kolmen hengen ryhmissä toteutetaan projekti, jossa yhdistyy yhtälöiden ratkaiseminen hahmotuskyky ja luovuus annettujen resurssien käyttö tutustuminen

Lisätiedot

XS S M L XL ALL. 45 dbrw asti * Korkeus 2.5 m. Muunneltavissa. Ilman jäähdytys * Korkeus 2.1 m. Esteetön tila. Tilan sopivuus.

XS S M L XL ALL. 45 dbrw asti * Korkeus 2.5 m. Muunneltavissa. Ilman jäähdytys * Korkeus 2.1 m. Esteetön tila. Tilan sopivuus. n sopivuus 2.1 m 2.5 m 45 dbrw asti * Muunneltavissa * Ilman jäähdytys * Esteetön tila XS S M L XL 1 henkilölle 1-2 henkilölle 1-4 henkilölle 1-6 henkilölle Yli 8 henkilölle Helppo pystyttää Helppo siirtää

Lisätiedot

Pihapiirin tuotteet. Tuoteluettelo 2016. Markki pihapiirisi merkki. www.markki.fi

Pihapiirin tuotteet. Tuoteluettelo 2016. Markki pihapiirisi merkki. www.markki.fi Pihapiirin tuotteet Tuoteluettelo 2016 Markki pihapiirisi merkki Talon ja pihapiirin suomalainen laatumerkki MARKKI Kotipihan viihtyisyys ja toimivuus on meille suomalaisille tärkeää, oli kyseessä kaupunkipiha,

Lisätiedot

TURVALLISUUS INFO 2015

TURVALLISUUS INFO 2015 TURVALLISUUS INFO 2015 Betonin pumppaus Pumppaus on helppoa ja nopeaa. Pumppaus sitoo valuun yleensä vähemmän työvoimaa kuin muut menetelmät, myös työhön käytettävä aika lyhenee huomattavasti, joten pumppaus

Lisätiedot

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Fraktaalit Fractals Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto 5.-7.10.2012 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Bottomless wonders spring from simple rules, which are repeated

Lisätiedot

PIHAKIVIHINNASTO 1.1.2012

PIHAKIVIHINNASTO 1.1.2012 PIHAKIVIHINNASTO 1.1.01 korvaa hinnaston 1.1.011 SISÄLLYSLUETTELO Pihakivet valmistava tehdas Oulu Roomalainen ladontakuvio 4 Ympyrä Klassikko lajitelmalla 5 Pihalaatat valmistava tehdas Oulu 6 Muurikivet

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Teollisuushyllyt ja -kaapit. Tavaralle kuin tavaralle oma paikka. Työvälineiden ikä pitenee. Sovella-säilytysjärjestelmä on monipuolisesti muunneltava

Teollisuushyllyt ja -kaapit. Tavaralle kuin tavaralle oma paikka. Työvälineiden ikä pitenee. Sovella-säilytysjärjestelmä on monipuolisesti muunneltava Tavaralle kuin tavaralle oma paikka Erilaiset hyllyt ja kaapit ovat tarpeen, jotta järjestys säilyy työpaikalla. Valikoimamme on runsas ja monipuolinen, joten esittelemme tällä aukeamalla tuoteperheet

Lisätiedot

Hiab Multilift Matalat XR -koukkulaitteet

Hiab Multilift Matalat XR -koukkulaitteet Hiab Multilift Matalat XR -koukkulaitteet Tuote-esite Korkea laatu, matala asennuskorkeus ja omapaino Käyttöturvallisuus ja helppokäyttöisyys ovat matalien Hiab Multilift XR-koukkulaitteiden tärkeimmät

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE METRIRUNKO-OBJEKTILLE. Metrirunko-elementtien lisääminen runkoratkaisuksi

KÄYTTÖOHJE METRIRUNKO-OBJEKTILLE. Metrirunko-elementtien lisääminen runkoratkaisuksi KÄYTTÖOHJE METRIRUNKO-OBJEKTILLE Suunnittelun työvaiheet Rakennuksen mallintaminen 1. Säädä kerroskorkeus elementin korkeudeksi (2,500m + 0,048m, jos valitset alajuoksun elementin alle) Erikoistilauksesta

Lisätiedot

KEITTIÖ- MEKANISMIT. Ratkaisuja, jotka tekevät arjesta sujuvampaa.

KEITTIÖ- MEKANISMIT. Ratkaisuja, jotka tekevät arjesta sujuvampaa. KEITTIÖ- MEKANISMIT Ratkaisuja, jotka tekevät arjesta sujuvampaa. AVENTOS NOSTOMEKANISMIT Erityisesti yläkaapistojen avaamista helpottamaan suunniteltu AVENTOS-nostomekanismijärjestelmä yhdistää turvallisuuden

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 11. huhtikuuta 2002 PE 301.518/Kompr.tark. 4-5 KOMPROMISSITARKISTUKSET 4-5 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland

Lisätiedot

Golli-palvelun käyttöohje. Huhtikuu 2016

Golli-palvelun käyttöohje. Huhtikuu 2016 Golli-palvelun käyttöohje Huhtikuu 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Sisäänkirjautuminen Golliin... 3 1.2 Gollin aikakatkaisu... 4 1.3 Gollin selainkäyttöliittymä rakenne ja toiminnot... 4 2 Organisaatio-

Lisätiedot

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita.

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita. Showajat: 11:30, 13:00 ja 14:30 ENSIMMÄINEN ESITELTÄVÄ Automaattitrukki Tervetuloa tänne Roclan osastolle hyvä yleisö! Minun nimeni on Markku Sivonen ja toimin tämän trukkiesittelyn assistenttina ja jututan

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO 2 (18) Markkinoilla olevia työmaakaiteita 10.10.2013 6591/070/2010. Työmaakaiteita koskevia luetteloita...

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO 2 (18) Markkinoilla olevia työmaakaiteita 10.10.2013 6591/070/2010. Työmaakaiteita koskevia luetteloita... LIIKENNEVIRASTO 2 Sisällysluettelo Työmaakaiteita koskevia luetteloita... 3 Teräksisiä kaiteita... 4 Betonisia kaiteita... 12 Vesitäytteisiä kaiteita... 14 Työmaakaiteisiin soveltuvia törmäysvaimentimia...

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Rakennusaineteollisuus TOT 25/01. Nosturinkuljettaja jäi alas pudonneen ontelolaattanipun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Nosturinkuljettaja

Rakennusaineteollisuus TOT 25/01. Nosturinkuljettaja jäi alas pudonneen ontelolaattanipun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Nosturinkuljettaja TOT-RAPORTTI 25/01 Nosturinkuljettaja jäi alas pudonneen ontelolaattanipun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Nosturinkuljettaja oli lastaamassa radio-ohjatulla siltanosturilla polystyreenillä

Lisätiedot

Harjoitus 5 ( )

Harjoitus 5 ( ) Harjoitus 5 (14.4.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 sallittu joukko S. Optimointitehtävän sallittu alue S on pisteiden (0, 0), (0, 7), (4, 3), (9, 8) ja (9, 0) määräämä viisikulmio. Kyseinen alue saadaan

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Rea Focus Focus 150. Invacare. Monipuolista istuinmukavuutta

Rea Focus Focus 150. Invacare. Monipuolista istuinmukavuutta Invacare Rea Focus Focus 150 YHTEENSOPIVA Monipuolista istuinmukavuutta Invacare Rea Focuksen kova istuinalusta mahdollistaa hyvän, pystyn, istuinasennon ja -tuen yhdessä laajan vartalotukivalikoiman kanssa.

Lisätiedot

Finnish Research Institute of Agricultural Engineering

Finnish Research Institute of Agricultural Engineering VAK 0 LA 401 Helsinki Rukkila '12 Helsinki 43 41 61 11.111 Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1964 Koetusselostus 531 T est report

Lisätiedot

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Moduuli 6 Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Puhdistus- ja siivoustoimenpiteet Asbestin purkamisen jälkeen työnantaja on velvollinen siiivoamaan ja puhdistamaan työtila. Kaikki toiminnot pitäisi

Lisätiedot

1. YLEISTÄ SC4000 1 SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A

1. YLEISTÄ SC4000 1 SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. NOSTOLAVAN KUVAUS... 3 1.2. PERUSLAITEKOKONAISUUS PYÖRÄ- ALUSTAISENA 12.5 M PITKÄLLÄ TYÖLAVALLA... 8 1.3. TAKUUEHDOT... 11 1 2 1. YLEISTÄ 1.1. NOSTOLAVAN KUVAUS Scaninterin

Lisätiedot

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Edificio Ágora, Valencia, Espanja Kotikaupungissaan Valenciassa, tunnettu espanjalainen arkkitehti Santiago Calatrava on toteuttanut taiteen ja tieteen kaupunkia

Lisätiedot

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue Finnish sheet metal machinery know-how since 1978 Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue www.aliko.fi ALIKO bending chart Required capacity in kn (T) in relation to V-opening. V R A S = plates

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28.10.2015, Koli Itä-Suomen jätelogistiikka Jätekukko Oy Tuottaa omistajakuntiensa puolesta niille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät tilanne 2015,

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

massa vesi sokeri muu aine tuore luumu b 0,73 b 0,08 b = 0,28 a y kuivattu luumu a x 0,28 a y 0,08 = 0,28 0,08 = 3,5

massa vesi sokeri muu aine tuore luumu b 0,73 b 0,08 b = 0,28 a y kuivattu luumu a x 0,28 a y 0,08 = 0,28 0,08 = 3,5 A1. Tehdään taulukko luumun massoista ja pitoisuuksista ennen ja jälkeen kuivatuksen. Muistetaan, että kuivatuksessa haihtuu vain vettä. Näin ollen sokerin ja muun aineen massa on sama molemmilla riveillä.

Lisätiedot

Tungus-jauhesammutusmoduuli Tuote-esite

Tungus-jauhesammutusmoduuli Tuote-esite Tungus-jauhesammutusmoduuli Tuote-esite 2016 Jauhesammutusmoduuli MPH - 065 Sähköjohtojen ja kaappien/keskusten, kaapelikanavien ja kuilujen, moottorien, kaksoispohjien ja varastotilojen tehokkaaseen palosuojaukseen.

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Maakuljetusten lisäpalvelut Suomessa

Maakuljetusten lisäpalvelut Suomessa Maakuljetusten lisäpalvelut Suomessa Apumiespalvelu Kirjeavisointi Apumiespalvelu on tarpeen, jos lähetyksesi lastaaminen, purkaminen tai kerros-/sisäänkanto edellyttävät kuljettajalle apuvoimia. Apumiespalvelu

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Metallisen kestomuottikappaleen suunnittelua 1, kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae kokoonpano start_assembly_1_x.sldasm. Tehtävänäsi on suunnitella kansi alueille, jotka on

Lisätiedot

KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta. Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C

KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta. Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C 15.3.2016 Perustietoa Koparista Suomalainen suunnittelu ja valmistus konepaja, jolla neljä yksikköä: Kopar

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Tulosta syntyy oikealla tekniikalla.

Tulosta syntyy oikealla tekniikalla. Tulosta syntyy oikealla tekniikalla. Prysmian Groupin edistykselliset keskijännitevarusteet yksinkertaistavat asennusta ja tuovat merkittäviä säästöjä energiaverkon rakentamiseen. www.prysmiangroup.fi

Lisätiedot

Miksi kaikki merikuljetukset ovat menossa kontteihin vai ovatko?

Miksi kaikki merikuljetukset ovat menossa kontteihin vai ovatko? Miksi kaikki merikuljetukset ovat menossa kontteihin vai ovatko? TkL Hannu Asumalahti Toimitusjohtaja Rauman Satama Oy hannu.asumalahti@portofrauma.com www.portofrauma.com Esityksen rakenne Konttien alkutaival

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut:

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut: MAB - Harjoitustehtävien ratkaisut: Funktio. Piirretään koordinaatistoakselit ja sijoitetaan pisteet:. a) Funktioiden nollakohdat löydetään etsimällä kuvaajien ja - akselin leikkauspisteitä. Funktiolla

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Erikoiskuljetusmääräys

Erikoiskuljetusmääräys Erikoiskuljetusmääräys Tieliikenteen säädösinfo 8.11.2016 Erityisasiantuntija Seppo Terävä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Valmistelu Määräyksellä korvataan Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ewaybill web-palvelu

KÄYTTÖOHJE ewaybill web-palvelu KÄYTTÖOHJE ewaybill web-palvelu SISÄLLYSLUETTELO 1 EWAYBILL WEB PALVELU... 3 1.1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.2 KÄYTÖN EDELLYTYKSET... 3 1.2.1 Laitteistovaatimukset... 3 1.2.2 Muut vaatimukset:... 3 1.3 TIEDONKULKU

Lisätiedot

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Suomi Finland 100 -tunnus Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Tunnus Tämä on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden tunnus perusmuodossaan. Se on juhlavuoden visuaalisen ilmeen arvokkain elementti, jota

Lisätiedot

Holmberg Cases Sweden AB / Företagsvägen 1 / 953 33 Haparanda / Sweden / +46 922 14690 / info@hbc.se / www.hbc.se Holmberg Cases SYD / +46 8 54902140

Holmberg Cases Sweden AB / Företagsvägen 1 / 953 33 Haparanda / Sweden / +46 922 14690 / info@hbc.se / www.hbc.se Holmberg Cases SYD / +46 8 54902140 Pyrkimyksemme on koko ajan kehittää tuotteitamme sekä myöskin valmistusprosessiamme ja luoda uusia ratkaisuja jotka ovat monessa tapauksessa klassisia mutta tulevat täyttämään nykyaikaiset vaatimukset

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot

SIISTIMPI TYÖPAIKKA MIELLYTTÄVÄMPI TYÖYMPÄRISTÖ PAREMPI TULOS

SIISTIMPI TYÖPAIKKA MIELLYTTÄVÄMPI TYÖYMPÄRISTÖ PAREMPI TULOS SIISTIMPI TYÖPAIKKA MIELLYTTÄVÄMPI TYÖYMPÄRISTÖ PAREMPI TULOS Tehokas lavojen kulku - ei enää lavojen nostelua käsin PALOMAT -tuotteiden edut Tilansäästö ja siisti työpaikka Optimoitu lavojen kulku Miellyttävämpi

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

Hiab T-nosturit Nostokapasiteetti 0,9 3,3 tm

Hiab T-nosturit Nostokapasiteetti 0,9 3,3 tm Hiab T-nosturit Nostokapasiteetti 0,9 3,3 tm Tuote-esite Kevyitä vaan ei höyhensarjalaisia Hiab T-nosturit Nostokapasiteetti 0,9 3,3 tm Kevyet ja tehokkaat T-nosturit Hiab T-nosturit ovat painoltaan kevyitä

Lisätiedot

Opetusmateriaali. Fermat'n periaatteen esittely

Opetusmateriaali. Fermat'n periaatteen esittely Opetusmateriaali Fermat'n periaatteen esittely Hengenpelastajan tehtävässä kuvataan miten hengenpelastaja yrittää hakea nopeinta reittiä vedessä apua tarvitsevan ihmisen luo - olettaen, että hengenpelastaja

Lisätiedot

Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta

Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta TERÄSSILTAPÄIVÄT 2012, 6. 7.6.2012 Jani Meriläinen, Liikennevirasto Esityksen sisältö Lyhyet esimerkkilaskelmat FLM1, FLM3, FLM4 ja FLM5 Vanha silta Reposaaren silta

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti 1 Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti Johdanto Tarjous on dokumentti, jossa määritellään myytävä tuote tai palvelu, sekä sen hinta. Asiakas voi hyväksyä tarjouksen (jolloin seuraava vaihe on

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Ristitulolle saadaan toinen muistisääntö determinantin avulla. Vektoreiden v ja w ristitulo saadaan laskemalla determinantti

Ristitulolle saadaan toinen muistisääntö determinantin avulla. Vektoreiden v ja w ristitulo saadaan laskemalla determinantti 14 Ristitulo Avaruuden R 3 vektoreille voidaan määritellä pistetulon lisäksi niin kutsuttu ristitulo. Pistetulosta poiketen ristitulon tulos ei ole reaaliluku vaan avaruuden R 3 vektori. Ristitulosta on

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat Kilpailuluokat Ohessa kilpailuluokat NC 2016 ja IPMS Open. Ilma-alukset Potkurikoneet 1:73 ja pienemmät Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät Potkurikoneet 1:72-1:49 Suihkukoneet 1:72-1:49 Potkurikoneet 1:48

Lisätiedot

KEVYT, VAHVA JA HELPPO ASENTAA

KEVYT, VAHVA JA HELPPO ASENTAA KEVYT, VAHVA JA HELPPO ASENTAA OTA VÄLIPOHJA HYÖTYKÄYTTÖÖN 1 LAAJA KOKEMUS KÄYTÖSTÄ Posi-palkki on ollut käytössä jo yli 40 vuotta Suomessa Posi-palkkia on käytetty sadoissa rakennuksissa vuodesta 2011

Lisätiedot

T U O T T E E T P R O D U C T S

T U O T T E E T P R O D U C T S TUOTTEET PRODUCTS TUOTTEIDEN VÄRIMALLIT / AVAILABLE PRODUCT COLOURS SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS MUSTA / BLACK VALKOINEN / WHITE HARMAA / GRAY LAMINAATIN VÄRIMALLIT / LAMINATE COLOURS VÄRITÖN / NATURAL TARINAMME

Lisätiedot

Laitteiston käyttöönotto-opas

Laitteiston käyttöönotto-opas Pakkauksesta poistaminen Poista kaikki pakkausmateriaalit. Tämän oppaan kuvat ovat samantyyppisen mallin kuvia. Ne saattavat erota omasta mallistasi, mutta laitteiden käyttötavoissa ei ole eroa. Tuotteen

Lisätiedot

Pinta-ala: 14,70 m 2. Seinävahvuus: paneeli 16 mm + runko 70 mm

Pinta-ala: 14,70 m 2. Seinävahvuus: paneeli 16 mm + runko 70 mm Tuote tilattava myymälään ennakkoon. Pinta-ala: 14,70 m 2 4492 x 3272 mm Seinävahvuus: paneeli 16 mm + runko 70 mm Ovityyppi: C11 *) Ikkunatyyppi: 3 x R3, kiinteä *) Ikkunatyyppi: 3 x B2, avattava *) Harjakorkeus:

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA 7.5.2014 Lehtinen Armi, työsuojeluvaltuutettu, opettaja, ympäristöala Eskeli Heidi, opettaja, laboratorioala xx, opiskelija, KOMEN13AOP xx, opiskelija, KOMEN12AOP xx, opiskelija,

Lisätiedot

Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced

Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced Vakiovarusteet: Suutinrasva Viuhkasuutin Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl Puhallusletku, sähköliitäntä ja pikaliitin Jääpuhalluspistooli (ergonominen ja turvallinen) Kuivajään

Lisätiedot

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija), (Rakentaminen-sisäänosto), (Rakentaminen tuotanto), (-tarjous) ja (tuotanto) PINNAN TASAISUUSVAATIMUKSET Vastaako

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Pelletizing trials Autum 2008

Pelletizing trials Autum 2008 Pelletizing trials Autum 2008 Simo Paukkunen NKUAS simo.paukkunen@pkamk.fi Raw material Basic information Logging residues from spruce (Picea abies [L.] Karst.) dominant final cuttings, harvested in spring

Lisätiedot