PAKKAUSSUUNNITTELU VARASTOJÄRJESTELMÄN OSIEN KULJETUSTA VARTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSUUNNITTELU VARASTOJÄRJESTELMÄN OSIEN KULJETUSTA VARTEN"

Transkriptio

1 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Modernit tuotantojärjestelmät Opinnäytetyö Ossi Hallamaa PAKKAUSSUUNNITTELU VARASTOJÄRJESTELMÄN OSIEN KULJETUSTA VARTEN Työn ohjaaja DI Arto Jokihaara Työn teettäjä STEO Oy, Toimitusjohtaja Sami Kortelainen Tampere 5/2010

2 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Modernit tuotantojärjestelmät Hallamaa, Ossi Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Työn ohjaaja Työn teettäjä Pakkaussuunnittelu varastojärjestelmän osien kuljetusta varten 61 sivua, joista 32 liitesivua DI Arto Jokihaara STEO Oy, Toimitusjohtaja Sami Kortelainen TIIVISTELMÄ STEO Oy (Suomen Teollisuusosa Oy) kehittää uutta tuotetta materiaalinhallintaan, ja tämän työn tarkoitus oli löytää para tapa toimittaa valmis tuote STEO:n tehtaalta asiakkaan tiloihin. Työssä tutkittiin, miten järjestelmän osista koottu valmis asennuspaketti pystytään kuljettamaan kontissa STEO:n tehtaalta asiakkaan tiloihin pystytettäväksi. Tämä tutkimus tehtiin, jotta saataisiin selville onko järjestelmiä ylipäätään mahdollista kuljettaa konttien avulla. Työ tehtiin suunnittelemalla tuotteista olemassaolevien 3D-mallien ympärille kuljetuspakkaukset. Niiden avulla pystyttiin tarkastelemaan järjestelmän osien vaatimaa kokonaistilaa sekä sitä, miten konttien lastaus tulisi suorittaa. Osien 3D-mallit sisältävät arkaluontoista materiaalia, joten niiden pakkausten kuvat ovat salassapidettävää materiaalia. Koska tuotetta toimitetaan erilaisille asiakkaille, haluttiin myös varmistaa asennuksen onnistuminen sisällyttämällä konttiin kaikki tarvittavat apuvälineet. Tästä syystä työssä on myös vertailtu konttiin mahtuvia nostolaitteita ja trukkeja ja valittu niistä sopivimmat vaihtoehdot. Myös kontin lastauskuvat ja järjestelmän asennusjärjestys ovat salassapidettävää materiaalia. Avainsanat pakkaussuunnittelu, varastointi, asennus

3 TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Mechanical and Production Engineering Modern production systems Hallamaa, Ossi Engineering thesis May 2010 Thesis supervisor Co-operating Company Package design for the transportation of the parts of a material handling system 61 pages, of which 32 are appendices M. Sc. Arto Jokihaara STEO Oy, Managing Director Sami Kortelainen ABSTRACT STEO Oy (Suomen Teollisuusosa Oy) is developing a new product to the field of material handling and the purpose of this thesis was to find the best way to deliver the new product to their clients. In this thesis, a study was done to determine how the newly developed system could be delivered in a cargo container from the factory of STEO to the clients. The general purpose of the study was to determine if the transportation was even possible in a cargo container. The study itself was done by designing packages with the help of the already existing 3D-models of the system's parts. Using these packages, it was possible to make an examination regarding the total space the parts were going to need. The packages were also used to contemplate about the order in which the cargo container should be loaded. Since the 3D-models of the parts contain sensitive material, the pictures of the packages are classified. The product is going to be delivered to clients in various locations and to make sure the assembly of the system will be successful, all the necessary tools and devices were included in the cargo container. Because of this, a comparison was made between aerial work platforms and forklifts that can fit into the container. The pictures of the loaded cargo container and the installation order of the system are also classified. Keywords package design, storage, installation

4 Sisällysluettelo 1 Johdanto Älyhyllyjärjestelmä Järjestelmän osien varastointi Pitkät tavarat Lavatavarat Kappaletavarat Pakkaaminen tehtaalla Sopivan konttityypin ja -koon määrittäminen Kontin sisälle tulevat pakkaukset Ensimmäisen kattomoduulin pakkaukset Toisen kattomoduulin pakkaukset Tuotteiden keräily Kontin lastaustapa Kuljetus asiakkaan tiloihin Järjestelmän pystytys asiakkaan tiloihin Trukin määritys Henkilönostimen määritys Saksilavanostin Teleskooppimastonostin Nivelpuominostin (Kuukulkija) Sopivin vaihtoehto Kuljetustapa Oikean asennusjärjestyksen määrittäminen Riittävän asentajamäärän selvittäminen Yhteenveto Lähteet Liitteet... 29

5 Lyhenteet ja merkinnät VMI Rollrack Vendor-Managed Inventory, Toimittajan hallinnoima varasto Tankovarasto, jossa pitkät kappaleet varastoidaan omiin lokeroihin nippuina, purkamisen tapahtuessa yksittäisinä kappaleina LiFo Varastointiperiaate, jossa viimeisenä hyllyyn laitettu tavara käytetään ensimmäisenä, tulee sanoista Last in First out Pushback Sukkula Nouto- ja palautuspiste RFID Varastohylly, jossa kuormalavat lastataan ja puretaan samasta kohdasta Tavaroiden siirtelyn hoitava laite varastojärjestelmän sisällä Palvelupiste, jossa voi syöttää ja ottaa tavaroita pois varastojärjestelmästä Radiotaajuuksiin perustuva menetelmä tiedon etälukuun ja -tallentamiseen

6 6 (29) 1 Johdanto Tämän työn tarkoituksena on tutkia peruskokoisen älyhyllyjärjestelmän toimittamista Suomen Teollisuusosa Oy:n tehtaalta asennuskohteeseen. Tavoitteena on löytää paras mahdollinen tapa varastoida, pakata ja lastata älyhyllyjärjestelmään kuuluvat osat sekä valita työssä määritellyille osien pakkauksille sopiva kuljetusmuoto. Useimmissa varastoissa ihminen hoitaa lähes kaiken tavaran siirtelemisen. Tämä on usein hidas ja tehoton tapa järjestää varastointi yrityksessä. Silloin varastosaldot ja tavaroiden sijainti eivät ole aina tarkasti tiedossa, eikä materiaalivirta toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Myös lay-outin luominen saattaa olla hankalaa ihmisen luomien rajoitteiden vuoksi. Juuri näitä ongelmia pyritäänkin eliminoimaan Suomen Teollisuusosan kehittämällä korkeavarastotyyppiselllä älyhyllyratkaisulla, jossa tavaroiden sijainti ja lukumäärä ovat aina tiedossa. Koska perusjärjestelmä on tarkoitus pystyttää asiakkaan tiloihin yhdessä työpäivässä, pitää kaikki sen osat saada pystytyspaikalle yhtä aikaa. Lisäksi pystytyksestä halutaan koituvan mahdollisimman vähän vaivaa asiakkaalle. Tästä syystä järjestelmä onkin päätetty pakata samaan konttiin, jossa se vie mahdollisimman vähän varastotilaa asiakkaan pihalta. Kuljetusselvityksen lisäksi tullaan määrittämään oikea asennusjärjestys asiakkaan tiloissa tapahtuvaan järjestelmän pystytykseen. Tätä asennusjärjestystä pyritään käyttämään hyväksi kun määritetään järjestystä, jossa osat on järkevin lastata kuljetusta varten. Lastausjärjestystä määritettäessä jouduttiin ottamaan huomioon kontin mittojen asettamat rajoitteet. Pakkauksia ei mallinnettu täysin yksityiskohtaisesti, mutta niiden avulla pystyttiin suorittamaan tarkastelut riittävän tarkasti.

7 7 (29) 2 Älyhyllyjärjestelmä Älyhyllyjärjestelmä on esitelty liitteessä 1.

8 8 (29) 3 Järjestelmän osien varastointi Peruskokoinen varastojärjestelmä on 12 metriä pitkä ja 6 metriä korkea. Siihen kuuluu yksi nouto- ja palautuspiste sekä yksi varastosukkula. Koska järjestelmän osia on useissa kokoluokissa, on varastointiinkin järjestettävä useampia tapoja. Omat varastot tarvitaan pitkille tavaroille, lavatavaroille ja kappaletavaroille. 3.1 Pitkät tavarat Pitkiksi osiksi järjestelmässä voidaan luokitella mm. hyllytolpat, ajokiskot ja ristituet. Kuten myöhemmin kappaleissa ja tullaan esittämään, pitkät osat varastoidaan omiin pakkausmoduuleihinsa kontin katolle. Tästä syystä pitkät osat on hyvä varastoida siten, että niiden keräily on mahdollisimman helppoa. Kustannussyistä automaattiset tankovarastot voidaan eliminoida vaihtoehdoista. Tällöin vaihtoehdoiksi jäävät jäljelle ulokehyllyt (kuva 1) ja ns. rollrack-varastot (kuva 2). Kuva 1. Kastenin valmistama ulokehylly (www.kasten.fi)

9 9 (29) Kuva 2. Kastenin valmistama Rollrack-hylly (www.kasten.fi) Näistä kahdesta hyllytyypistä rollrack-hyllyssä on huomattavasti parempi tilankäyttö, ja osat ovat paremmin saatavilla keräilyä ajatellen. Samasta hyllystä voidaankin helposti keräillä kaikki siihen varastoidut tuotteet ilman apuvälineitä. Hyllystö tulee mitoittaa kuusi metriä pitkille kappaleille (kuva 3), mutta sinne tullaan sijoittamaan kaikkia tolppakokoja alkaen kahden metrin pituisista tolpista. Jotta varaston kapasiteetti saataisiin käytettyä mahdollisimman tehokkaasti, tulisi rollrack-hyllystö sijoittaa siten, että sitä pystytään täyttämään molemmista päistä. Silloin varastoon voidaan laittaa esim. 3,5 m + 2,5 m ja 4 m + 2 m metriä pitkiä osia. Varaston keskelle saattaa yhä jäädä tyhjiä kohtia, mutta kokonaisuutena varastoa voidaan käyttää tehokkaasti kaikenlaisten pitkien osien varastointiin. Tilanpuutteen vuoksi rollrack-varastoa ei kuitenkaan voida sijoittaa siten, että sitä voisi täyttää molemmista päistä. Tästä huolimatta varastoa kuitenkin saadaan käytettyä sen verran tehokkaasti, että sen valinta on perusteltu.

10 10 (29) Kuva 3. Pitkien osien yksinkertaistettuja malleja rollrack-varastossa Rollrack-varasto halutaan myös tehdä mahdollisimman korkeaksi, jolloin sinne voidaan varastoida suuria määriä pitkiä tavaroita. Korkean varaston yläosista voidaan melko vaivattomasti siirtää tavaraa alemmille tasoille nosturin avulla, jolloin ne ovat taas käsiteltävissä ilman apuvälineitä. 3.2 Lavatavarat Koska kaikkia osia ei voida toimittaa alihankkijoiden toimesta valmiiksi pakkausmoduuleissa, joudutaan niitä varastoimaan ennen pakkausmoduuleihin siirtämistä ja järjestelmän toimitusta. Varastoitavia nimikkeitä ei kuitenkaan ole paljoa, eikä niille tarvitse varata suurta määrää tilaa. Eniten tilaa tulevat viemään sukkula sekä nouto- ja palautuspisteen tunneli ja maski. Muut osat ovat kooltaan melko pieniä, ja ne saadaan varastoitua useamman kappaleen pakkauksissa. Koska osien kokoonpanon vaatima tila on jossakin vaiheessa mahdollista eliminoida, saatetaan varastotilaa tulla tarvitsemaan merkittävästi lisää. Tästä syystä kannattaa harkita suuremman varaston rakentamista heti uuden tehtaan pystytysvaiheessa.

11 11 (29) Koska varastossa säilytettävä tavara ei käytännössä vanhene, voidaan harkita pushbackhyllystön käyttämistä. Tällä LiFo-periaatetta käyttävällä hyllystöllä saadaan kuormalavojen määrää kasvatettua noin 30 % perinteiseen kuormalavahyllyyn (Kuva 4.) verrattuna. Lisäksi samalle lattiapinta-alalle saadaan isompi varasto. Tämä johtuu siitä, että varaston väliin ei tarvitse tehdä käytävää trukeille, sillä keräily tapahtuu aina samalta sivulta. /1/ Kuva 4. Varastojärjestelmän osia normaaleissa kuormalavahyllyissä Kun vertaa kuvassa 4 esitettyä normaalin kuormalavahyllystön viemää tilaa kuvassa 5 esitettyyn pushback-hyllystöön, voidaan huomata että molemmat vaativat lähes saman verran tilaa, mutta pushback-hyllystön tilankäyttö on huomattavasti tehokkaampaa. Huonona puolena toiseksi mainitussa hyllystössä on pienempi nimikepaikkojen määrä, mutta kuten aikaisemmin on mainittu, ei se aiheuta tässä tapauksessa ongelmaa.

12 12 (29) Kuva 5. Varastojärjestelmän osia pushback-hyllystössä 3.3 Kappaletavarat Koska varastojärjestelmän pystytyksessä tullaan tarvitsemaan myös monenlaisia pieniä tavaroita kuten ruuveja ja työkaluja, tarvitaan myös niille varastointia. Tämä annetaan tehtaassa olevan varastojärjestelmän vastuulle. Onhan tämä yksi varastojärjestelmän suunnitelluista käyttötarkoituksista. Koska älyhyllyjärjestelmä on suljettu järjestelmä, hoitaa se samalla tavaroiden inventoinnin ja pystyy tarvittaessa tilaamaan lisää niitä tuotteita, joiden saldot laskevat hälytysrajojen alle. Tämän ansiosta henkilöstöresursseja voidaan ohjata muihin tehtäviin. Lisäksi varastojärjestelmä hoitaa nimikkeiden siirtelyn sisäisesti, jolloin niitä voidaan ottaa käyttöön mistä tahansa nouto- ja palautuspisteesta (kuva 6). Hukaksi luokiteltavat henkilöstön turha liikkuminen nimikkeitä keräiltäessä voidaankin eliminoida lähes täysin varastojärjestelmän avulla.

13 Kuva 6. Useita toisiinsa yhteydessä olevia nouto- ja palautuspisteitä 13 (29)

14 14 (29) 4 Pakkaaminen tehtaalla Varastojärjestelmä tullaan toimittamaan asiakkaille kontissa, joka sisältää kaikki järjestelmän pystyttämiseen vaadittavat materiaalit ja laitteet. Tällöin kontti voidaan toimittaa asiakkaan pihaan milloin tahansa odottamaan asennusryhmän saapumista. Koska kaikki pakkausmoduulit suunnitellaan käytettäväksi uudelleen, voidaan ylijääneet pakkausmateriaalit ja asennuksessa käytettyt laitteet pakata järjestelmän pystytyksen jälkeen takaisin konttiin odottamaan noutoa takaisin tehtaalle. Kun kontti palautetaan tehtaalle, voidaan se taas pakata uudelleen, odottamaan seuraavaa toimitusta asiakkaalle. 4.1 Sopivan konttityypin ja -koon määrittäminen Kontteja on useita eri tyyppejä, kuten sivusta avattavia, avokattoisia ja säiliökontteja. varastojärjestelmän tapauksessa ei kuitenkaan ole tarvetta erityisille konteille, koska lastaus pystytään suorittamaan yhdestä päästä, eikä muitakaan erityisvaatimuksia ole. Kontin kokoa miettiessä pitää pohtia standardien ja varastojärjestelmän komponenttien aiheuttamia rajoituksia. Konttien ulkomitat on määritetty ISO 668 -standardissa, ja ne on esitetty taulukossa 1. /2 Taulukko 1. ISO 668 -standardin mukaiset konttien ulkomitat Tyyppi Pituus / mm Leveys / mm Korkeus / mm Suurin sallittu bruttopaino / kg 10' ' / ' / ' / Hyllyputken maksimipituus aiheuttaa oikeastaan ainoan rajoitteen kontin minimipituudelle. Tällöin kuuden metrin hyllyputkia sisältävä lähetys jouduttaisiin kuljettamaan yli kuusi metriä pitkässä kontissa. Mutta koska hyllyputket ja muut pitkät osat voidaan kuljettaa katolle sijoitettavissa moduuleissa, voidaan kontin minimipituus pitää kuudessa metrissä. Tämä

15 15 (29) edellyttää kuitenkin, että kaikki muut pakkaukset mahtuvat standardin mukaiseen kuusi metriä eli 20 jalkaa pitkään konttiin. 4.2 Kontin sisälle tulevat pakkaukset Kontin sisälle sijoitetaan kaikki korkeat pakkaukset, joilla kontin sisätilavuus saadaan käytettyä hyväksi mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi konttiin on sijoitettava kaikki asennuksessa käytettävät apulaitteet, eli trukki, henkilönostimet sekä työkalut. Pakkaukset on esitelty liitteessä Ensimmäisen kattomoduulin pakkaukset Hyllytolpat itsessään ovat siitä hankalia, että ne vievät koko kontin pituuden, jolloin niiden pakkausmoduulin sijoittaminen voi olla hankalaa. Tämä voidaan ratkaista siten, että sijoitetaan pakkausmoduuli erilliseen tilaan kontin katolle. Tällöin ne ovat helposti saatavilla heti asennuksen alkuvaiheessa. Pakkaukset on esitelty liitteessä Toisen kattomoduulin pakkaukset Toisen kattomoduulin suurimmat mahdolliset ulkomitat saadaan selville kun vähennetään ensimmäisen kattomoduulin viemä pinta-ala katon pinta-alasta. Tämän jälkeen tehtäväksi jää tutkia, riittääkö jäljelle jäänyt kontin katon pinta-ala toiseen kattomoduuliin säilytettäväksi suunniteltujen osien varastoimiseen. Pakkauskolot on esitelty liitteessä Tuotteiden keräily Jotkin varastojärjestelmän osista tulevat tehtaalle alihankkijoilta siten, että ne ovat jo varsinaisissa pakkausmoduuleissaan, ja valmiita lastattavaksi konttiin. Näitä osia ovat hyllytasot ja sivuverhoilupellit.

16 16 (29) Muita osia menee kontteihin sen verran vähän, että niitä kannattaa tuoda tehtaalle suuremmissa pakkauksissa. Näistä ne on sitten helppo keräillä omiin pakkausmoduuleihinsa. 4.6 Kontin lastaustapa Kun kaikki järjestelmään kuuluvat pakkaukset on määritelty, voidaan tarkastella, mikä olisi paras tapa lastata ne konttiin. Tarkastelussa pitää ottaa huomioon kontin tilankäyttö sekä järjestys, jossa pakkauksia tullaan tarvitsemaan asiakkaan tiloissa tapahtuvassa asennustilanteessa. Parhaassa tapauksessa pakkausmoduulit voitaisiin siirtää ulkona olevasta kontista suoraan asennuspaikalle ilman turhia välisiirtoja. Koska pakettien ulkomitat kuitenkin vaihtelevat huomattavasti, joudutaan järjestyksen kanssa tekemään joitakin kompromisseja, jotta kaikki pakkaukset saadaan mahdutettua yhteen kuusi metriä pitkään konttiin. Tarkastelua varten hankittiin kontin 3D-malli 3D ContentCentral -palvelusta, johon yrityksellämme on tunnukset. 3D-mallin sisämitat eivät kuitenkaan olleet samat kuin yrityksemme pihassa olleen kuusi metriä pitkän kontin, mutta koska erot eivät olleet suuret, voitiin mallia käyttää hyväksi kontin lastaamisen suunnittelussa. Samasta 3D ContentCentral -palvelusta hankittiin myös yleinen 3D-malli trukille. Koska tämän yleisen mallin ulkomitat olivat suuremmat kuin vertailussamme olleiden trukkien, voitiin kyseistä malllia käyttää ilman pelkoa siitä, että tila ei riittäisi oikean trukin kanssa. Henkilönostimesta ei valitettavasti ollut saatavilla 3D-mallia, joten siitä jouduttiin mallintamaan ulkomittojen mukainen suuntaa-antava malli. Vaikka malli ei ole tarkka, antaa se hyvän käsityksen nostimen vaatimasta tilasta.

17 17 (29) 5 Kuljetus asiakkaan tiloihin Koska järjestelmät kuljetetaan asennuspaikalle konteissa, voidaan kiinteillä lavaratkaisuilla varustetut kuljetusvälineet eliminoida vaihtoehdoista heti. Lisäksi tarkoituksena on jättää kontit asennuspaikalle odottamaan asennushenkilöstön saapumista, joten kuljetuskalustolla on oltava tarvittavat välineet kontin laskemiseksi maahan. Irroitettavat perävaunut eivät tule kyseeseen kontissa kuljettettavien henkilönostimien ja trukin vuoksi, sillä niitä ei saada purettua kontista, ellei se ole maan tasalla. Järkeviksi vaihtoehdoiksi jäävät siis vaihtolava-, kuormausnosturi- ja sideloader-kalusto. Näistä kuormausnosturilla tai sideloader -järjestelmällä varustettujen autojen merkittävin etu on se, että niiden avulla kontti saadaan nostettua maahan siten, että se on koko ajan vaakatasossa. Vaihtolavakalustoa käytettäessä kontti joudutaan laskemaan maahan siten, että se on melko suuressa kulmassa. Kalustoa valittaessa pitää kuitenkin huomioida kustannukset ja kaluston saatavuus Suomessa. Mitä helpommin kalustoa on saatavilla, sitä suurempi joustavuus saavutetaan järjestelmien toimituksessa. Lisäksi kustannukset on helpompi pitää alhaisina. Edellämainittujen seikkojen vuoksi parhaaksi vaihtoehdoksi osoittautuu vaihtolavakalusto, jota esiintyy Suomen tieliikenteessä varsin runsaasti.

18 18 (29) 6 Järjestelmän pystytys asiakkaan tiloihin Aina ei ole varmaa, millaisissa olosuhteissa järjestelmiä tullaan pystyttämään, eikä kaikissa asennuskohteissa ole välttämättä tarvittavia laitteita saatavilla. Onkin tarpeellista määrittää kaikki konttiin pakattavat apuvälineet. Niiden avulla jokainen järjestelmä on mahdollista pystyttää suunnitellussa ajassa, kohteessa olevista puutteista välittämättä. 6.1 Trukin määritys Asennuksessa käytettävälle trukille on muutamia kriteereitä, joista yksi on ehdoton. Trukin on oltava sähkökäyttöinen, sillä sitä tullaan käyttämään pääosin sisätiloissa. Muita kriteereitä ovat mahdollisimman pieni koko, ulkokelpoisuus ja kuuden metrin nostokorkeus. Koon puolesta merkittävin rajoitus tulee trukin maksimileveydestä, joka voi maksimissaan olla noin 1300 mm, sillä sen on mahduttava määrättyyn tilaan kontissa. Pituudessa on enemmän joustovaraa, mutta ideaalitilanteessa se ei olisi yli 2200 mm. Nostokyky tämän kokoluokan trukeilla on noin 1800 kg, ja se riittääkin painavimpienkin käytettävien moduulien nostelemiseen. Nostokykyyn vaikuttaaa myös jonkin verran käytettävä masto, jonka nostokyky on kääntäen verrannollinen nostokorkeuteen, eli nostokorkeuden kasvaessa nostokyky laskee. Lisäksi maston korkeus alaasennossa kasvaa, jos nostokorkeutta halutaan nostaa. Tästä syystä mastoksi kannattaa valita mahdollisimman pieni. Koska koolle ei ole tarkkaa rajoitusta, voidaan tarvittaessa vuokrata useiden valmistajien trukkeja. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että siitä saattaa aiheutua vaikeuksia käyttökoulutuksen muodossa, sillä trukkien ohjauslaitteissa voi olla suuriakin eroja. Trukkikortin avulla voidaan kyllä antaa ajolupa, mikäli se on työsuojeluohjeissa niin määritetty, mutta turvallisuuden kannalta olisi varmasti hyvä antaa jonkinlainen käyttökoulutus käytettäville trukkimalleille. Hyviä ehdotuksia käytettäville trukeille ovat mm. Linde E20P (Kuva 7) ja Yale ERP20AAF (Kuva 8), joista ensin mainittua vuokraa Pekkaniska Oy ja toiseksi mainittua Sigma Trukit Oy.

19 Kuva 7. Linde E20P -mallinen sähkötrukki (Linde pdf-esite) 19 (29)

20 20 (29) Kuva 8. Yale AAF -mallinen sähkötrukki (Yale pdf-esite) Muiden valmistajien sopivien trukkien tietoja on kerätty taulukkoon 2, jossa on esitetty myös edellä mainittujen Linden ja Yalen trukkien tiedot. Taulukko 2. Eri valmistajien trukkeja samassa kokoluokassa Pituus Leveys Korkeus Nostokorkeus Nostokapasiteetti Trukki / mm / mm / mm / mm / kg Linde E 20 PL Yale ERC 20 AAF Toyota 8FBMT Nissan TX STILL RX

21 21 (29) 6.2 Henkilönostimen määritys Tarkasteluun otettiin mukaan kolme erilaista nostintyyppiä, jotka koettiin tarpeeksi kompakteiksi ratkaisuiksi kuljetettavaksi kontin sisällä. Nämä tyypit ovat saksilava-, teleskooppimasto- sekä nivelpuominostin Saksilavanostin Saksilavat ovat erittäin monikäyttöisiä henkilönostimia, ja niitä on useita eri kokoluokkia. Niissä on myös usein melko suuri työskentelytila, mikä johtuu saksimekanismin vaatiman tilan tuomasta pituudesta (Kuva 9). Lisää työskentelytilaa on myös mahdollista saada lavasta ulos työnnettävien ulokkeiden avulla. Kuva 9. Haulotte Optimum 8 -henkilönostin ( Pekkaniska Oy pdf-esite) Suuret saksilavat, joilla on iso työskentelytila eivät kuitenkaan ole tarpeellisia varastojärjestelmän asennuksessa, sillä tilantarve pyritään minimoimaan kuljetuksessa ja asennuspaikalla. Lisäksi ketteryys on tärkeä ominaisuus nostimelle, jotta pystytään vaihtamaan asennuskohtaa helposti. Saksilavalla liikuteltavuus onkin melko hyvä, mutta suurehko pituus ja paino ovat selkeitä rajoitteita kun huomioidaan, että tarkoituksena on löytää tarpeet täyttävä ja mahdollisimman pieni henkilönostin.

22 22 (29) Teleskooppimastonostin Teleskooppimastonostin on yhden hengen nostin, joka pienen kokonsa ansiosta on ketterä ja kevyt. Kokoero pituudessa saksilava- ja etenkin nivelpuominostimeen on huomattava. Se on huomattavasti nivelpuominosturia pienempää saksilavaakin jopa 400 mm lyhyempi. Tämä aiheuttaakin selvän edun liikuteltavuudessa ja pakkaamisessa (Kuva 10). Lisäksi painoa on keskimäärin 300 kg vähemmän kuin esimerkiksi saksilavanostimella. Kuva 10. Genie GR-20 teleskooppimastonostin (Genie pdf-esite) Ongelmana teleskooppimastolla on kuitenkin se, että korkeus pakattunakin on lähes kaksi metriä (GR-20), ja tällöin sen päälle on erittäin vaikea saada pakattua mitään moduuleja.

23 23 (29) Nivelpuominostin (kuukulkija) Nivelpuominostin on henkilönostin, jonka nivelpuomin päässä oleva lava mahdollistaa huomattavasti suuremman työskentelyalueen verrattuna saksilava- ja teleskooppimastonostimiin (Kuva 11). Kuva 11. Kaksi JLG E300 nivelpuominostinta (JLG pdf-esite) Huonona puolena kuukulkijalla ovat sen suuret ulkomitat, esim. kuvassa 14 olevien kuukulkijoiden ulkomitat ovat kuljetuskunnossa P=5,5m L=1,22m K=2,0m. Tämä pituus johtuu puomista, joka alas laskettuna vie turhaa tilaa. Lisäksi kuukulkijoiden työskentelykorkeus on turhankin korkea varastojärjestelmän asennustyöhön.

24 24 (29) Sopivin vaihtoehto Nostimia tullaan tarvitsemaan asennuksessa yhteensä kaksi kappaletta, ja niiden tärkeimmät valintakriteerit ovat koko kuljetuskunnossa ja ketteryys. Lisäksi vaatimuksena on minimissään kuuden metrin työskentelykorkeus. Kannattaa kuitenkin huomata, että nostimen koossa ei kannata tuijottaa pelkkää kuutiotilavuutta, vaan on otettava huomioon myös se, miten hyvin se sopii konttiin. Kaikki vertailussa mukana olevat nostimet (Taulukko 3) ovat sen verran painavia, että niitä ei kannata pinota päällekkäin. Niiden päälle voi kyllä pinota joitakin pakkausmoduuleja tarvittaessa. Taulukko 3. Erilaisia nostimia järjestettynä tilavuuden mukaan Nostin Tyyppi Pituus / mm Leveys / mm Korkeus / mm Tilavuus / m^3 Työskentelykorkeus / mm Paino / kg Käyttövoima UPRIGHT MX19* Saksilava , sähkö HAULOTTE Optimum 8 Saksilava , sähkö GENIE GS 1530* Saksilava , sähkö JLG 1930ES* Saksilava , sähkö GENIE GR 15 Teleskooppimasto , sähkö HAULOTTE Star 6 Teleskooppimasto , sähkö UPRIGHT SPM20 Teleskooppimasto , sähkö GENIE GR 20 Teleskooppimasto , sähkö JLG Toucan Junior 8 Teleskooppimasto , sähkö Yllä esitetyssä taulukossa olevat saksilavojen korkeudet ovat kaikki ilman kaiteita. Mikäli kaiteet otettaisiin huomioon, olisivat korkeudet noin metrin suuremmat. Lisäksi tähdellä merkityissä nostimissa korkeudet ovat esitteissä mainittuja lavojen korkeuksia ala-asennossa. Haulotte Optimum8 -nostinta konkreettisesti tarkasteltaessa huomattiin, että kaiteiden telineet kuitenkin nostavat kuljetuskorkeutta käytännössä 200 mm. Lisäksi Optimum 8 -nostinta tarkastellessa

25 25 (29) huomattiin, että kaiteet eivät mahdu nostimen lavalle ilman että kokonaiskorkeus kasvaa. Onkin perusteltua, että nostimen kaiteet laitetaan omaan pakkauslaatikkoon, joka voidaan sijoittaa konttiin paremmin. Kuten taulukosta 3 voidaan valintakriteerien avulla nähdä, paras vaihtoehto saksilavoista olisi siis Haulotte Optimum 8 ja teleskooppimastonostimista Genie GR-20. Näille kahdelle suoritettiinkin Solidworks-ohjelman avulla nopea tarkastelu niiden vaikutuksesta kontin pakkaamiseen. Liitteessä 8 esitetyssä Optimum 8-nostimen tarkastelussa huomattiin, että näitä nostimia ei saa limitettyä konttiin kovinkaan hyvin, ja että niiden päälle jouduttaisiin tästä syystä nostamaan muutama pakkausmoduuli. Pakkausmoduulit kuitenkin mahtuisivat trukin ja henkilönostinten kanssa konttiin, joten saksilavaa ei voitu sulkea pois vaihtoehdoista. Kun tarkasteluun otettiin Genie GR-20-nostin, huomattiin sen pienen pituuden olevan merkittävä etu konttia pakatessa. Kuten liitteessä 8 on esitetty, saadaan kaksi sinisellä esitettyä GR-20- nostinta sijoitettua limittäin kontin leveydessä, jolloin niiden viemä tila kontin pituussuunnassa on huomattavasti pienempi kuin Optimum 8- nostimen. GR-20:n pienemmän tilantarpeen ansiosta kaikki pakkausmoduulit voidaan sijoittaa kontin lattialle tai toisten pakkausmoduulien päälle Kuljetustapa Kuljetustapaa pohdittaessa pitää ottaa huomioon vuokrattavan laitteen kuljetuskustannukset, jotka ovat vuokraan suhteutettuna todella suuret. Täytyy siis pohtia, kannattaako laitteet toimittaa suoraan asennuskohteeseen vai hoidetaanko kuljetus yhdessä muun varaston kanssa. Esimerkiksi Pekkaniskalta vuokrattuna listahinnat tuotteiden kuljettamiselle ovat 105 yhteen suuntaan trukille ja 45 yhteen suuntaan henkilönostimelle. Näillä hinnoilla trukin ja kahden henkilönostimen kuljettaminen asennuskohteeseen ja pois sieltä maksaisi 300. Laitteet on kuitenkin mahdollista vuokrata siten, että ne otetaan suoraan runkotehtaalle, jossa ne pakataan samaan konttiin varastojärjestelmän kanssa. Tällaisesta vuokraustavasta on kuitenkin sovittava erikseen vuokraavan yrityksen kanssa, mutta koska kuljetuskustannukset saadaan tällöin sisällytettyä yhteen kuljetukseen ja sitä kautta hyödyt ovat suuret, kannattaa tätä tapaa ehdottomasti harkita.

26 26 (29) 6.3 Oikean asennusjärjestyksen määrittäminen Varastojärjestelmän asennus voidaan jakaa karkeasti neljään osaan, jotka ovat hyllystön pystytys, nouto- ja palautuspisteen asennus, sukkulan asennus ja järjestelmän kytkeminen. Tarkemmin asennusjärjestystä tarkastellaan liitteessä Riittävän asentajamäärän selvittäminen Kun asennusjärjestys ja samalla asennusvaiheet on saatu määritettyä, voidaan sitä tarkastella tarvittavan asentajamäärän näkökulmasta. Helpoin tapa on määrittää työläimmät vaiheet ja pohtia, kuinka monta asentajaa vaaditaan suorittamaan kyseiset tehtävät. Varsinaisten asentajien lisäksi vaaditaan vielä yksi henkilö käyttämään trukkia sillä aikaa kun asentajat pystyttävät varastojärjestelmää. Varastojärjestelmän prototyyppien pystytyksestä saatujen kokemusten avulla vaativiksi työvaiheiksi voidaan luokitella seuraavat vaiheet: kehikoiden pystytys, hyllytasojen asennus, ajokiskojen asennus, nouto- ja palautuspisteen asennus. Näistä vaiheista hankalin on kehikoiden pystytys, etenkin jos varaston korkeus on suurin mahdollinen eli kuusi metriä. Tällöin kehikoiden asennuksessa on oltava ehdottomasti kolme henkilöä, jotta työskentely on turvallista. Muut työvaiheet pystytään kyllä suorittamaan kahden asentajan voimin, joten kannattaa harkita esimerkiksi trukkikuskin käyttämistä avuksi kehikoiden pystytyksessä. /3

27 27 (29) 7 Yhteenveto Työn ensisijaisena tarkoituksena oli löytää tapa kuljettaa valmiita varastojärjestelmiä kontissa asiakkaan tiloihin pystytystä varten, ja tämä tavoite täyttyikin hyvin. Työn tekemisen edetessä saatiin suuri määrä tietoa, jota pystyttiin käyttämään hyväksi. Lisäksi pakkausten suunnittelun aikana tehtiin joitakin muutoksia varsinaisiin tuotteisiin, jotta niiden pakkaaminen olisi mahdollisimman helppoa. Kokonainen perusjärjestelmä saatiin mahtumaan yhteen konttiin vaivattomasti, ja tilaa jäi vielä ylikin. Tämän ansiosta varastojärjestelmän voi viedä odottamaan asentajia asiakkaan pihalle jo vaikkapa edellisenä iltana ilman, että varataan suuri määrä tilaa. Lisäksi asennustilanteessa ei olla riippuvaisia asiakkaiden apuvälineistä kuten trukeista, jotka saattavat olla jo valmiiksi suuressa kuormitusasteessa. Järjestelmän asennusjärjestys saatiin myös määritettyä, ja tästä tuleekin olemaan varmasti hyötyä myös tulevaisuudessa kun tehdään tarkempia ohjeistuksia asentajille. Lisäksi asennusjärjestys auttoi tekemään päätöksiä kontin pakkausjärjestyksestä, vaikka osia ei lopulta saatukaan lastattua konttiin aivan asennusjärjestyksen kannalta optimaalisesti. Tulevaisuudessa yksi suurimmista haasteista tulee olemaan kattomoduulien eliminointi, sillä jos tuotteita halutaan kuljettaa Suomen ulkopuolelle merirahtina, täytyy kontin katon olla vapaa konttien päällekkäistä pinoamista varten. Kattomoduuleissa olevat hyllytolpat eivät kuitenkaan mahdu kuusi metriä pitkään konttiin, joten silloin on joko kontin kokoa on kasvatettava tai hyllytolpat lähetettävä erikseen.

28 28 (29) Lähteet 1 Intolog Oy, kuvasto 2010, Varastointiratkaisut, s VR Cargo. [www-sivu] Saatavissa: 3 Hirvonen, Jussi, Mekaniikkasuunnittelija. Keskustelut Suomen Teollisuusosa Oy. Tampere 4 Kortelainen, Sami, Toimitusjohtaja. Keskustelut Suomen Teollisuusosa Oy. Tampere

29 29 (29) Liitteet Liite 1: Varastojärjestelmän pääosien esittely Liite 2: Varastojärjestelmän komponenttien asennusjärjestys Liite 3: Järjestys jossa pakkauksia kuljetetaan asennuspaikalle ja takaisin kontille Liite 4: Kontin sisälle tulevat pakkaukset Liite 5: Ensimmäiseen kattomoduliin tulevat pakkaukset Liite 6: Toiseen kattomoduliin tulevat pakkaukset Liite 7: Kontin erilaiset lastaustavat Liite 8: Pakattu kontti kuvattuna ylhäältäpäin

Varastokalusteet. Lisätietoja ulokehyllyistä. Toyota Storage Solutions. www.toyota-forklifts.fi

Varastokalusteet. Lisätietoja ulokehyllyistä. Toyota Storage Solutions. www.toyota-forklifts.fi Lisätietoja ulokehyllyistä Toyota Storage Solutions Varastokalusteet Ulokehyllyt Pylväskorkeus (mm) Ulokepituudet (mm) Kevyt 2000, 2600, 3000 400, 500, 600, 700 ja 800 Keskiraskas 3000, 3600, 4000 400,

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Suorakulmaiset keraamiset särmiöt yhdeksi kuutioksi

Suorakulmaiset keraamiset särmiöt yhdeksi kuutioksi POHDIN projekti Suorakulmaiset keraamiset särmiöt yhdeksi kuutioksi Teollisuushallissa kasataan keraamisia samankokoisia ja samanmuotoisia suorakulmaisia särmiöitä pakkausta ja kuljetusta varten täysiksi

Lisätiedot

Varastokalusteet.

Varastokalusteet. Varastokalusteet www.toyota-forklifts.fi www.toyota-hyllyt.fi Toyota varastokalusteratkaisut Toyota Material Handling Finland (TM- HFi) tarjoaa samasta osoitteesta sekä materiaalin säilytykseen tarvittavat

Lisätiedot

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset Takeina turvallisuus ja järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA 1982 Nostetta korkeuksiin Nostamisen ammattilaiset 1 Nykyaikainen kalusto ja ammattitaitoinen henkilökunta. Takeina turvallisuus ja järkkymätön

Lisätiedot

Maxipackerin oikean aseman tasolla. Yhdellä radiopäätteellä voidaan ohjata useampaa Maxipackeria.

Maxipackerin oikean aseman tasolla. Yhdellä radiopäätteellä voidaan ohjata useampaa Maxipackeria. MAXIPACKER EAB:n Maxipacker on ainutlaatuinen hyllyjärjestelmä, joka mahdollistaa järkevän ja taloudellisen lavavarastoinnin koko varaston tilavuudelta joko normaalilämpötilassa tai pakkasessa. Maxipacker

Lisätiedot

Scanclimber Oy Mastolavojen matematiikkaa

Scanclimber Oy Mastolavojen matematiikkaa Koostanut Essi Rasimus Opettajalle Scanclimber Oy Mastolavojen matematiikkaa Kohderyhmä: 8. - 9. -luokka Esitiedot: Ympyrän tasogeometria, kulman suuruus, nopeuden yhtälö Taustalla oleva matematiikka:

Lisätiedot

RT 38371 tarviketieto 1 TARVIKETIETO huhtikuu 2013. voimassa 31.5.2015 asti. 1. Päätyseinä 2. Väliseinä 3. Pariovi 4. Ripustintanko 5.

RT 38371 tarviketieto 1 TARVIKETIETO huhtikuu 2013. voimassa 31.5.2015 asti. 1. Päätyseinä 2. Väliseinä 3. Pariovi 4. Ripustintanko 5. RT 38371 tarviketieto 1 TARVIKETIETO huhtikuu 2013 RT 38371 voimassa 31.5.2015 asti 533 Talo 2000 641 Talo 90 X76 SfB 1 (6) KASTEN-VARASTOKALUSTEET CONSTRUCTOR FINLAND OY Constructor Finland Oy on Kasten

Lisätiedot

KUORMALAVAHYLLY ALFA

KUORMALAVAHYLLY ALFA KUORMALAVAHYLLY ALFA EAB KUORMALAVAHYLLY EAB:n kuormalavahylly kattaa vakiona laajan valikoiman eri levyisiä, syvyisiä ja korkuisia hyllyjä. Monipuolisilla lisävarusteilla rakennetaan tehokas ja toimiva

Lisätiedot

KUORMALAVAHYLLY ALFA

KUORMALAVAHYLLY ALFA KUORMALAVAHYLLY ALFA EAB KUORMALAVAHYLLY EAB:n kuormalavahylly kattaa vakiona laajan valikoiman eri levyisiä, syvyisiä ja korkuisia hyllyjä. Monipuolisilla lisävarusteilla rakennetaan tehokas ja toimiva

Lisätiedot

EAB Built to last Tarkkuus ja laatu ovat mukana kaikessa toiminnassamme, raakamateriaalin valinnassa,

EAB Built to last Tarkkuus ja laatu ovat mukana kaikessa toiminnassamme, raakamateriaalin valinnassa, KUORMALAVAHYLLY EAB KUORMALAVAHYLLY 1 EAB:n kuormalavahylly kattaa vakiona laajan valikoiman eri levyisiä, syvyisiä ja korkuisia hyllyjä. Monipuolisilla lisävarusteilla rakennetaan tehokas ja toimiva varasto.

Lisätiedot

Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin

Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin Toyota Material Handling Finland Oy Optiscan-asiakasseminaari Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin 08.10.2015 1 TOYOTA MATERIAL HANDLING FINLAND - Keitä olemme?

Lisätiedot

Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon

Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon Teollisuusnosturit Ydinvoimalanosturit Satamanosturit Raskaat haarukkatrukit Kunnossapito Työstökonehuolto MATERIAALINHALLINTA Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon 2 Konecranes Agilon

Lisätiedot

HENKILÖNOSTIMET AKKUKÄYttÖiset saksilavat AKKUKÄYttÖiset KÄYttÖvoiMA saksilavat LAvAKorKeUs LAvAKoKo LAvAjAtKe LAvAKUorMA KoNeeN paino

HENKILÖNOSTIMET AKKUKÄYttÖiset saksilavat AKKUKÄYttÖiset KÄYttÖvoiMA saksilavat LAvAKorKeUs LAvAKoKo LAvAjAtKe LAvAKUorMA KoNeeN paino Let s solve it 1 1 OSA 1, SIVUT 2 57 HENKILÖNOSTIMET HENKILÖNOSTIMET AKKUKÄYTTÖISET SAKSILAVAT u Kaikissa koneissa työkalusähkö korissa. 0,76m 1,65m 0,7m akkukäyttöiset saksilavat 4,5 m HAULOTTE OPTIMUM

Lisätiedot

FIRST -MALLISTO. First -mallisto. Trukit tehtaan perusvarusteilla nopeaan toimitukseen! Mikä on First-mallisto ja mitä se tarjoaa.

FIRST -MALLISTO. First -mallisto. Trukit tehtaan perusvarusteilla nopeaan toimitukseen! Mikä on First-mallisto ja mitä se tarjoaa. First -mallisto Mikä on First-mallisto ja mitä se tarjoaa Nykypäivän hektisessä materiaalinkäsittely-ympäristössä on tärkeää, että trukkikalusto on oikein valittua. Oikein valitulla kalustolla toiminta

Lisätiedot

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Valion Navettaseminaari 12.2.2014 Rantasipi Airport Congress Center Esa Manninen Valio Oy AMS tilasto 2013 12.2.2014 Alkutuotanto 2 Sisältö A. Siilotilasäiliöt maitohuone:

Lisätiedot

Siirtohyllystöt renkaiden ja rengassarjojen varastointiin Optimaalinen säilytyskapasiteetti ja turvallinen käsittely

Siirtohyllystöt renkaiden ja rengassarjojen varastointiin Optimaalinen säilytyskapasiteetti ja turvallinen käsittely Siirtohyllystöt renkaiden ja rengassarjojen varastointiin Optimaalinen säilytyskapasiteetti ja turvallinen käsittely Tehokasta tilankäyttöä ja tehokkuutta Renkaiden ja rengassarjojen optimaalinen säilytys

Lisätiedot

FIRST -MALLISTO. First -mallisto. Trukit tehtaan perusvarusteilla nopeaan toimitukseen! Mikä on First-mallisto ja mitä se tarjoaa.

FIRST -MALLISTO. First -mallisto. Trukit tehtaan perusvarusteilla nopeaan toimitukseen! Mikä on First-mallisto ja mitä se tarjoaa. First -mallisto Mikä on First-mallisto ja mitä se tarjoaa Nykypäivän hektisessä materiaalinkäsittely-ympäristössä on tärkeää, että trukkikalusto on oikein valittua. Oikein valitulla kalustolla toiminta

Lisätiedot

Vertailutaulukko: Erikoisnostimet.

Vertailutaulukko: Erikoisnostimet. Vertailutaulukko: Erikoisnostimet www.ramirent.fi Ajettava korinostin, lavakork. 10,5 m Polttoainetankin Leguan 125 HT (Tela-alusta, sisä- ja ulkokäyttö) 10,50m sivuulottuma 6,30m (135kg) 0,65 x 0,87 Leveys

Lisätiedot

Kontit, tuhka/siirtolavat sekä bio- ja jätesäiliöt

Kontit, tuhka/siirtolavat sekä bio- ja jätesäiliöt RP-jätepuristimet RP-puristin on kehitetty tehokkaaksi ja toimivaksi jätteenkäsittelylaitteeksi kaikkialle missä jätettä syntyy. RPjätepuristimilla saadaan säästöä ja tehoa jätteenkäsittelyyn lukemattomissa

Lisätiedot

A Member of the Constructor Group SATELLIITTIHYLLYSTÖ. Puoliautomaattinen tilaa säästävä varastointiratkaisu

A Member of the Constructor Group SATELLIITTIHYLLYSTÖ. Puoliautomaattinen tilaa säästävä varastointiratkaisu A Member of the Constructor Group SATELLIITTIHYLLYSTÖ Puoliautomaattinen tilaa säästävä varastointiratkaisu Satelliittihyllystömme on ratkaisu tehokkaaseen ja tilaa säästävään varastointiin Hyödyt 130

Lisätiedot

Malliratkaisut Demot

Malliratkaisut Demot Malliratkaisut Demot 1 23.1.2017 1. Päätösmuuttujiksi voidaan valita x 1 : tehtyjen peruspöytin lukumäärä x 2 : tehtyjen luxuspöytien lukumäärä. Optimointitehtäväksi tulee max 200x 1 + 350x 2 s. t. 5x

Lisätiedot

ALUMIINIPUKKI- NOSTURIT. 1000 kg 1500 kg 3000 kg

ALUMIINIPUKKI- NOSTURIT. 1000 kg 1500 kg 3000 kg ALUMIINIPUKKI- NOSTURIT 1000 kg 1500 kg 3000 kg AluP FOLDED kokoon taitettava 1500 kg Alumiinipukkeja oikeassa koossa oikeaan paikkaan. Mallistoon kuuluu kolmen kokoista pukkia joista löytyy oikea jokaiseen

Lisätiedot

KUORMALAVAHYLLY ALFA

KUORMALAVAHYLLY ALFA KUORMALAVAHYLLY ALFA EAB KUORMALAVAHYLLY EAB:n kuormalavahylly kattaa vakiona laajan valikoiman eri levyisiä, syvyisiä ja korkuisia hyllyjä. Monipuolisilla lisävarusteilla rakennetaan tehokas ja toimiva

Lisätiedot

Anne Frank historiaa nykypäivälle -näyttely

Anne Frank historiaa nykypäivälle -näyttely 1 Anne Frank historiaa nykypäivälle -näyttely Näyttelyn koko, paino ja pakkaukset Näyttely koostuu 40 paneelista (34 perusnäyttelyn paneelia + 6 Suomea ja holokaustia käsittelevää paneelia) sekä telineistä,

Lisätiedot

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN 78 03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN Wheels and tyres are heavy. Their handling may involve heavy lifting at the workshop. We have developed a logical ergonomic method for transporting wheels. The focus here is our

Lisätiedot

RT X76-37556. RT/KH 641-37556 53.3 Talo 2000. MECALUX-VARASTORATKAISUT Toyota Material Handling Finland Oy

RT X76-37556. RT/KH 641-37556 53.3 Talo 2000. MECALUX-VARASTORATKAISUT Toyota Material Handling Finland Oy Huhtikuu 2008 Voimassa toukokuuhun 2011 1 (6) RT X76-37556 RT/KH 641-37556 53.3 Talo 2000 MECALUX-VARASTORATKAISUT Toyota Material Handling Finland Oy SV/5000/RP SV/5000/RP Oy/Rakennustieto Oy/Rakennustieto

Lisätiedot

Määrittelydokumentti

Määrittelydokumentti Määrittelydokumentti Aineopintojen harjoitustyö: Tietorakenteet ja algoritmit (alkukesä) Sami Korhonen 014021868 sami.korhonen@helsinki. Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto 23. kesäkuuta

Lisätiedot

Parhaat käytännöt työvälineasioissa

Parhaat käytännöt työvälineasioissa Jussi Aarnivuo, ABB Oy Turvallisuusmessut 9.9.2010, Tampere Parhaat käytännöt työvälineasioissa September 3, 2010 Slide 1 Parhaat käytännöt työvälineasioissa ABB Suomessa Työturvallisuuslaki taustalla

Lisätiedot

Layher-kalustosta kokoat myös turvalliset nousutiet tikkaista porrastorneihin.

Layher-kalustosta kokoat myös turvalliset nousutiet tikkaista porrastorneihin. Nousutiet Layher-kalustosta kokoat myös turvalliset nousutiet tikkaista porrastorneihin. Kun telinekalustosi merkki on Layher, on Sinulla jo valmiiksi suurin osa nousuteiden rakentamiseen tarvittavista

Lisätiedot

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Gyproc-tuotteet Myyntijohtaja: Jan Rokama, puh: 0400 534 357 Myyntipäällikkö: Markku Itänen, puh: 040 754 2794 Aluemyyntipäälliköt: Etelä-Suomi: Marko Alho, puh: 044 735

Lisätiedot

HYVÄT TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT 2014

HYVÄT TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT 2014 Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailu HYVÄT TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT 2014 VARASTOINTI 1 Betoniteollisuuden hyvät turvallisuuskäytännöt sisältävät n. 350 sivua erilaisia hyviä käytäntöjä. Kaikki eivät

Lisätiedot

YL-RAPPU! A - O T S A I N A U T A I M D A J E O U S R J U O A I H H K N K O

YL-RAPPU! A - O T S A I N A U T A I M D A J E O U S R J U O A I H H K N K O ! YL-RAPPU NOUDATA KASAUS- OHJEITA HUOMIO KIRJAN YL-RAPPU KASAUSKIRJA R Fox1-Teline On Suomalainen tuote joka on rakennettu ja suunniteltu EU-Normin EN1004:2004 mukaiseksi. R Johdanto 1.Yleistä YL-RAPPU

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Kilpailuun osallistuvat erityisopiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon ammatilliset osat valtakunnallisin tai mukautetuin tavoittein.

Kilpailuun osallistuvat erityisopiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon ammatilliset osat valtakunnallisin tai mukautetuin tavoittein. TaitajaPLUS Logistiikka Finaalitehtävä Kilpailun luonne Kilpailuun osallistuvat erityisopiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon ammatilliset osat valtakunnallisin tai mukautetuin tavoittein. Kilpailu on

Lisätiedot

Yleiset ohjeet, vakiorakenne LQGB

Yleiset ohjeet, vakiorakenne LQGB Toimitus LQGB-koneen toimitusvaihtoedot ovat seuraavat: n Yhtenä toimitusyksikkönä, ts. kokoonpantuna yhdeksi lohkoksi. n Yhtenä toimitusyksikkönä, ts. kone kokoonpantuna ja asennettuna palkkialustalle.

Lisätiedot

Yhteystiedot: Kymenlaaksonkatu 2 A19 48100 KOTKA FINLAND Y-tunnus: 1227866-7. Ajotilaukset / yhteydenotot:

Yhteystiedot: Kymenlaaksonkatu 2 A19 48100 KOTKA FINLAND Y-tunnus: 1227866-7. Ajotilaukset / yhteydenotot: Yhteystiedot: Kymenlaaksonkatu 2 A19 48100 KOTKA FINLAND Y-tunnus: 1227866-7 Ajotilaukset / yhteydenotot: Antti Kallas 0400 829 707 Petri Kallas 0400 757 105 Jarkko Kallas 040 536 4595 TAI Internet: www.kallas.fi

Lisätiedot

Kylmävesiasema HALLA

Kylmävesiasema HALLA Kylmävesiasema Halla on erityisesti Suomen olosuhteisiin suunniteltu sisätiloihin asennettava kylmävesiasema. Valmis Plug & Play -kokonaisuus säästää aikaa ja rahaa sekä suunnittelu- että asennusvaiheissa.

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

NOSTO- JA SIIRTOKALUSTO

NOSTO- JA SIIRTOKALUSTO NOSTO- JA SIIRTOKALUSTO NOSTO- JA siirtokalusto mininosturit Maeda MC305CRM MC 305CRM on keskiluokan mininosturi. Nosturia voidaan ohjata joko koneessa olevalta istuimelta tai kauko-ohjaimella. MC 305CRM

Lisätiedot

Oikeat käsittelyratkaisut ennaltaehkäisevät vahinkoja TYNNYRINKÄSITTELY

Oikeat käsittelyratkaisut ennaltaehkäisevät vahinkoja TYNNYRINKÄSITTELY Oikeat käsittelyratkaisut ennaltaehkäisevät vahinkoja TYNNYRINKÄSITTELY Säiliöiden kuljettaminen ja käsittely ovat usein ongelmallisia. Tästä kappaleesta löydät erilaisia ratkaisuja helpottamaan ja nopeuttamaan

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

TAVARANKÄSITTELY TAVARANKÄSITTELY PAREMMAN ERGONOMIAN PUOLESTA

TAVARANKÄSITTELY TAVARANKÄSITTELY PAREMMAN ERGONOMIAN PUOLESTA TAVARANKÄSITTELY PAREMMAN ERGONOMIAN PUOLESTA Uudet tavarankäsittelyyn liittyvät tuotteemme tulevat helpottamaan työtä entisestään. Tarjoamme innovatiivisia ratkaisuja ammattimaiseen tavarankäsittelyyn.

Lisätiedot

PETIKONTIE 1 01720 VANTAA PUH: 09 855 33 400 MATERIAALINKÄSITTELYN PIKKUJÄTTILÄINEN. www.abc-karry.fi

PETIKONTIE 1 01720 VANTAA PUH: 09 855 33 400 MATERIAALINKÄSITTELYN PIKKUJÄTTILÄINEN. www.abc-karry.fi MATERIAALINKÄSITTELYN PIKKUJÄTTILÄINEN www.abc-karry.fi 1 PINOAMISVAUNU SFH1016/7699109 Nostoteho 1000kg Nostokorkeus 1600mm Haarukkapituus 1150mm Haarukan koko 160x60mm Kokonaisleveys 715mm Koneen korkeus

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut tekniset ratkaisut

Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut tekniset ratkaisut Kuivain Futura Kuivain Futura Eurooppalainen patentti EP nro. 1029211 19 patenttia todistavat laitteen teknisten ratkaisujen omaperäisyyden pistettä ja teknisten ratkaisujen Futura, kansainväliset innovatiivisuuspalkinnot

Lisätiedot

TYNNYRIKÄSITTELY TYNNYRINKÄSITTELY MINIMOI ONNETTOMUUSRISKIT IKAROKSEN TUOTTEILLA

TYNNYRIKÄSITTELY TYNNYRINKÄSITTELY MINIMOI ONNETTOMUUSRISKIT IKAROKSEN TUOTTEILLA TYNNYRIKÄSITTELY TYNNYRINKÄSITTELY MINIMOI ONNETTOMUUSRISKIT IKAROKSEN TUOTTEILLA Raskaiden tynnyrien kuljetus ja käsittely aiheuttavat usein ongelmia teollisuudessa. Tässä luvussa esittelemme joukon ratkaisuja,

Lisätiedot

B80-5017 TUOTENRO MALLI ULKOMITAT SISÄMITAT KAPASITEETTI PAINO. B80-5015 SiZ G30/600 600 x 600 x 2015 mm 492 x 430 x 1785 mm 1-2 x 50 L 295 kg

B80-5017 TUOTENRO MALLI ULKOMITAT SISÄMITAT KAPASITEETTI PAINO. B80-5015 SiZ G30/600 600 x 600 x 2015 mm 492 x 430 x 1785 mm 1-2 x 50 L 295 kg KAASUPULLOKAAPIT TYYPPI 30 PALOLUOKITELLUT KAASUPULLOKAAPIT PAINEKAASUSÄILIÖILLE Paloluokitellut kaapit DIN 14470-2 (30 MIN) mukaisesti. Eristys DIN 4102 mukaisesti. Ulkoa maalattu RAL 7035. Sisärunko

Lisätiedot

Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet

Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet Kokeile uutta ja innovatiivista! Puhdista missä ja milloin vain. Scrubbing Machines AINA LADATTU JA VALMIS KÄYTTÖÖN Uudentyyppisellä

Lisätiedot

Heini Salo. Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma. Insinöörityö 15.5.

Heini Salo. Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma. Insinöörityö 15.5. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa Insinöörityö 15.5.2008 Ohjaaja: tuotantopäällikkö Markku Lohi Ohjaava opettaja: yliopettaja Seija

Lisätiedot

Käsityökaluja muovivannehtimiseen

Käsityökaluja muovivannehtimiseen Käsityökaluja muovivannehtimiseen Akkukäyttöiset käsityökalut Yhdistelmätyökalu Käsikiristin/lukitsin Strapexin edut Käsityökalut, vanne ja huoltopalvelu kokonaispakettina Oikea työkalu Sovellukset käsin

Lisätiedot

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT Kapasiteetti 20 000 kg:aan asti SILTANOSTURIT - Radan päällä kulkevat - Riippuvarakenteiset PUKKINOSTURIT I-PALKKISET KÄÄNTÖ- PUOMINOSTURIT NOSTOPUOMIT HUOLTO ERIKKILA Hyvässä

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

TSZ-uni ja TSZ-maxi -reunakivi tarraimet

TSZ-uni ja TSZ-maxi -reunakivi tarraimet Reunakivien konenostot TSZ-uni TSZ-maxi TSZ-uni ja TSZ-maxi -reunakivi tarraimet TSZ-uni Kiinnitä tarrain suuresta nostolenkistä nostimeen tai kaivinkoneeseen ja voit heti nostaa reunakiviä ja muita elementtejä

Lisätiedot

...joustava messu- ja näyttelyjärjestelmä.

...joustava messu- ja näyttelyjärjestelmä. ...joustava messu- ja näyttelyjärjestelmä. elposti ja nopeasti pystytettävä rakenne suuri saumaton kuvapinta saatavana läes rajattomasti kokoja ja muotoja patentoitu runkorakenne, elinikäinen takuu Helposti

Lisätiedot

Volkswagen Caddy Transporter Crafter

Volkswagen Caddy Transporter Crafter Volkswagen Caddy Transporter Crafter Tee hyvästä pakettiautosta entistäkin parempi. Olet ostanut pakettiauton, joka voi olla liiketoimintasi tärkein osa pitkänkin aikaa. Pakettiauto on kuitenkin vain kuori,

Lisätiedot

Tietorakenteet, laskuharjoitus 7, ratkaisuja

Tietorakenteet, laskuharjoitus 7, ratkaisuja Tietorakenteet, laskuharjoitus, ratkaisuja. Seuraava kuvasarja näyttää B + -puun muutokset lisäysten jälkeen. Avaimet ja 5 mahtuvat lehtisolmuihin, joten niiden lisäys ei muuta puun rakennetta. Avain 9

Lisätiedot

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39 Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39 H3t1, Exercise 3.1. H3t2, Exercise 3.2. H3t3, Exercise 3.3. H3t4, Exercise 3.4. H3t5 (Exercise 3.1.) 1 3.1. Find the (a) standard form, (b) slack form of the

Lisätiedot

Iveco Daily. Tee hyvästä pakettiautosta entistäkin parempi.

Iveco Daily. Tee hyvästä pakettiautosta entistäkin parempi. Iveco Daily Tee hyvästä pakettiautosta entistäkin parempi. Olet ostanut pakettiauton, joka voi olla liiketoimintasi tärkein osa pitkänkin aikaa. Pakettiauto on kuitenkin vain kuori, ja sinun tulee miettiä

Lisätiedot

Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein

Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein Kaapeli on arvokas tuote. Kaapelin kuljetuspakkaus on yleensä kela. Paksut laipat voivat vaikuttaa särkymättömiltä, mutta yli neljä tonnia painava kela on suhteellisen

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 104 Skill Kuljetuslogistiikka. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 104 Skill Kuljetuslogistiikka. Competitor Name Summary Form Skill Number 104 Skill Kuljetuslogistiikka ing Scheme Lock 23-04-2012 13:54:52 Final Lock 26-04-2012 13:04:01 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D

Lisätiedot

Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta

Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta Labquality-päivät 10.2.2012 Pauliina Auveri VAK turvallisuusneuvonantaja Esityksen sisältö Lähettäjän yleiset velvollisuudet s.3 Näytteiden luokitus s. 4-6 Pakkaaminen

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 ROCLA PICKUP PHL-10 TEKNISET TIEDOT Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 Yleistä Kaikki mallit CE-vaatimusten mukaisia. Materiaaleista on n. 95% kierrätettäviä. Kuljettajan tila Ergonomisesti haarukoiden

Lisätiedot

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan HYVÄN TILAN AVAIMET Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan Logistiikka- ja varastotilalle asetetaan nykyisin paljon vaatimuksia. Tilaratkaisuja kartoitettaessa onkin tärkeää miettiä liiketoimintaa

Lisätiedot

lindab väliseinärangat Lindab RdBX väliseinärangat

lindab väliseinärangat Lindab RdBX väliseinärangat lindab väliseinärangat Lindab RdBX väliseinärangat lindab väliseinärangat Lindab RdBX jopa puolet asennusajasta säästyy muihin töihin Lindab on yksinkertaistanut seinärakenteet. Tuloksena ovat uudet,

Lisätiedot

XS S M L XL ALL. 45 dbrw asti * Korkeus 2.5 m. Muunneltavissa. Ilman jäähdytys * Korkeus 2.1 m. Esteetön tila. Tilan sopivuus.

XS S M L XL ALL. 45 dbrw asti * Korkeus 2.5 m. Muunneltavissa. Ilman jäähdytys * Korkeus 2.1 m. Esteetön tila. Tilan sopivuus. n sopivuus 2.1 m 2.5 m 45 dbrw asti * Muunneltavissa * Ilman jäähdytys * Esteetön tila XS S M L XL 1 henkilölle 1-2 henkilölle 1-4 henkilölle 1-6 henkilölle Yli 8 henkilölle Helppo pystyttää Helppo siirtää

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon Digiroad - Kuntaylläpito Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - KUNTAYLLÄPITO Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - YLLÄPITO Digiroad on aineistokokonaisuus, johon kerätään

Lisätiedot

Harjoitus 5 ( )

Harjoitus 5 ( ) Harjoitus 5 (24.4.2014) Tehtävä 1 Kuva 1: Tehtävän 1 sallittu joukko S. Optimointitehtävän sallittu alue S on pisteiden (0, 0), (0, 7), (4, 3), (9, 8) ja (9, 0) määräämä viisikulmio. Kyseinen alue saadaan

Lisätiedot

Scene näyttelyjärjestelmä. Patentoitu kangasjärjestelmä - mitä voit muokata monin tavoin.

Scene näyttelyjärjestelmä. Patentoitu kangasjärjestelmä - mitä voit muokata monin tavoin. Scene näyttelyjärjestelmä Patentoitu kangasjärjestelmä - mitä voit muokata monin tavoin. Scene UltraLight Patentoitu taustakangas - mitä voit muokata monin tavoin Scene UltraLight seinäke on kätevä LaunchPack

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUKSET. 1. Yleistä

ERIKOISKULJETUKSET. 1. Yleistä Liite 4 ERIKOISKULJETUKSET 1. Yleistä 1.1. Ulottumamitat ylittävien, ylimassaisten tai -mittaisten kuormien sekä suurkuormausvaunuissa kuljetettavien kuormien (jäljempänä erikoiskuljetusten ja suurkuormausvaunussa

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

Raskaat taakat helpota käsittelyä WP-nostovaunulla. [65] Nostovaunu. Petteri nostaa joka päivä 1200 litraa keittoa!

Raskaat taakat helpota käsittelyä WP-nostovaunulla. [65] Nostovaunu. Petteri nostaa joka päivä 1200 litraa keittoa! [65] Nostovaunu Petteri nostaa joka päivä 1200 litraa keittoa! Raskaat taakat helpota käsittelyä WP-nostovaunulla WP 65 on suunniteltu taakoille 65 kg saakka. Paino jakautuu tasaisesti neljälle kääntyvälle

Lisätiedot

Teollisuushyllyt ja -kaapit. Tavaralle kuin tavaralle oma paikka. Työvälineiden ikä pitenee. Sovella-säilytysjärjestelmä on monipuolisesti muunneltava

Teollisuushyllyt ja -kaapit. Tavaralle kuin tavaralle oma paikka. Työvälineiden ikä pitenee. Sovella-säilytysjärjestelmä on monipuolisesti muunneltava Tavaralle kuin tavaralle oma paikka Erilaiset hyllyt ja kaapit ovat tarpeen, jotta järjestys säilyy työpaikalla. Valikoimamme on runsas ja monipuolinen, joten esittelemme tällä aukeamalla tuoteperheet

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Kuntien 7. ilmastokonferenssi, 8.5.2014 Jaana Suur-Askola Uponor infra Oy Tuotehallintapäällikkö Hulevesien muodostuminen Hulevesi on erilaisilta pinnoilta valuvaa

Lisätiedot

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS Asennusohje 1 (6) ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa kerros kerrallaan asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa

Lisätiedot

Käsin tehtävä kiristys ja lukitus Paineilmalla toimiva kiristys ja lukitus

Käsin tehtävä kiristys ja lukitus Paineilmalla toimiva kiristys ja lukitus Käsityökalut Teräsvannehtimiseen Käsin tehtävä kiristys ja lukitus Paineilmalla toimiva kiristys ja lukitus Strapexin etuus Käsityökalut, vanne ja huoltopalvelu kokonaispakettina Oikea työkalu Sovellukset

Lisätiedot

S-käyrä. kanavan heittosiirtymä. lindab ilmastointi. Ød1 R 45. Sisäkkäispituus (SIKKI) L = Kanavan pituus. E (Pituudensiirtymä)

S-käyrä. kanavan heittosiirtymä. lindab ilmastointi. Ød1 R 45. Sisäkkäispituus (SIKKI) L = Kanavan pituus. E (Pituudensiirtymä) lindab ilmastointi Ød1 L = Kanavan pituus 45 R Sisäkkäispituus (SIKKI) Sisäkkäispituus (SIKKI) E (Pituudensiirtymä) R 45 Ød1 CC (Keskiönsiirtymä) S-käyrä kanavan heittosiirtymä Tuotealueet Kanavajärjestelmät

Lisätiedot

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Kuljetusvahingot maakuljetuksissa. Kai Kultalahti 12.5.2011

Kuljetusvahingot maakuljetuksissa. Kai Kultalahti 12.5.2011 Kuljetusvahingot maakuljetuksissa Kai Kultalahti 12.5.2011 Sisällysluettelo Kuljetusvahingot maatiekuljetuksissa Mitä kaikkea asiakkaan lähetykselle voi sattua Missä tilanteissa kuljetusvahinkoja sattuu

Lisätiedot

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät Akkutoimiset porraskiipijät ihmiset SANO asettaa etusijalle! LIFTKAR PT PORRASKIIPIJÄT LIFTKAR PT ON TURVALLINEN PORTAISSA JA HELPPOKÄYTTÖINEN. ELÄMÄNLAATU ON ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISTA TÄYSILLÄ JA YHDESSÄ

Lisätiedot

1300 x 3000 mm 1000 kg 12 m 12 m. 1300 x 3000 mm 1200 kg 12 m 12 m. 1390 x 3200 mm 1400 kg 6 m 12 m. 1390 x 3200 mm 2000 kg 4,5 m 9 m

1300 x 3000 mm 1000 kg 12 m 12 m. 1300 x 3000 mm 1200 kg 12 m 12 m. 1390 x 3200 mm 1400 kg 6 m 12 m. 1390 x 3200 mm 2000 kg 4,5 m 9 m Let s solve it OSA, SIVUT 58-71 työlavat, hissit ja nosturit työlavat, hissit ja nosturit henkilötavarahissit u Henkilötavarahissien nostokapasiteetti 1000-000 kg ja henkilökapasiteetti 10-4 henkilöä.

Lisätiedot

Weland-välitasot. 2 www.finnrasti.fi 02-6343 900

Weland-välitasot. 2 www.finnrasti.fi 02-6343 900 Välitasot Lisää lattiapintaa Weland-välitasot Weland-välitasoilla voit hyödyntää tilan koko tilavuuden lattia-alan lisäämiseksi. Yksinkertainen ja kustannustehokas tapa hyödyntää tilojen mahdollisuudet.

Lisätiedot

LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN

LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN Oma tietokone -valintaa klikkaamalla hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä, saadaan näkyviin laitteistokokoonpano Ominaisuudet laitteisto -valinnalla:

Lisätiedot

Spandeck. UpRight INSTANT Zip-Up. telinejärjestelmä. Täyttää korkealla tehtävästä työstä annetun direktiivin vaatimukset

Spandeck. UpRight INSTANT Zip-Up. telinejärjestelmä. Täyttää korkealla tehtävästä työstä annetun direktiivin vaatimukset Spandeck telinejärjestelmä Täyttää korkealla tehtävästä työstä annetun direktiivin vaatimukset UpRight INSTANT Zip-Up SPANDECK Spandeck on kevyt, alumiinista valmistettu kävelysilta, työtaso ja telinejärjestelmä,

Lisätiedot

JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN. Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää.

JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN. Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää. JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää. JITA KOMBI Monissa kiinteistöissä järkevin ja edullisin tapa toteuttaa jätevesien käsittely on erillisviemäröinti. Tämä tosiasia on

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

1. Säilytys, suojaus. Standardihyllyisssä varusteina 5 hyllykerrosta! Pienet astiat - hyllyt vesistöille ja pohjavesille vaarallisille aineille

1. Säilytys, suojaus. Standardihyllyisssä varusteina 5 hyllykerrosta! Pienet astiat - hyllyt vesistöille ja pohjavesille vaarallisille aineille 1. Säilytys, suojaus Eppos Oy, 0405152777 Pienet astiat hyllyt vesistöille ja pohjavesille vaarallisille aineille Vesiä vaurioittavien aineiden varastointiin, allashyllyt jokaisella varastotasolla 2 hyllyleveyttä

Lisätiedot

T740103 Olio-ohjelmointi Osa 5: Periytyminen ja polymorfismi Jukka Jauhiainen OAMK Tekniikan yksikkö 2010

T740103 Olio-ohjelmointi Osa 5: Periytyminen ja polymorfismi Jukka Jauhiainen OAMK Tekniikan yksikkö 2010 12. Periytyminen Johdantoa Käytännössä vähänkään laajemmissa ohjelmissa joudutaan laatimaan useita luokkia, joiden pitäisi pystyä välittämään tietoa toisilleen. Ohjelmien ylläpidon kannalta olisi lisäksi

Lisätiedot

S M ALL. 45 dbrw asti * Korkeus 2.5 m. Muunneltavissa. Ilman jäähdytys * Korkeus 2.2 m. Esteetön tila. Tilan sopivuus. henkilölle. 1-2 henkilölle 1-4

S M ALL. 45 dbrw asti * Korkeus 2.5 m. Muunneltavissa. Ilman jäähdytys * Korkeus 2.2 m. Esteetön tila. Tilan sopivuus. henkilölle. 1-2 henkilölle 1-4 XS SLS MLM L XL GW n sopivuus 2.2 m 2.5 m 45 dbrw asti * Muunneltavissa * Ilman jäähdytys * Esteetön tila XS S M L XL 1 henkilölle 1-2 henkilölle 1-4 henkilölle 1-6 henkilölle Yli 8 henkilölle Helppo pystyttää

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

NOVA PRO SCALA. (ital. suora, suorakulmainen)

NOVA PRO SCALA. (ital. suora, suorakulmainen) NOVA PRO SCALA (ital. suora, suorakulmainen) SELKEÄ. AJATON. Nova Scala on uusi upea laatikostoratkaisu joka on saanut inspiraation suorista kulmista. Nova Pro Scala liukuu äänettömästi, avautuu kevyesti

Lisätiedot

ErgoPack. Ergonominen ja helppokäyttöinen tapa kuormalavojen vanteuttamiseen

ErgoPack. Ergonominen ja helppokäyttöinen tapa kuormalavojen vanteuttamiseen ErgoPack Ergonominen ja helppokäyttöinen tapa kuormalavojen vanteuttamiseen Tuo ErgoPack kuormalavan viereen. Vanteenviejä vie vanteen kormalavan alitse,... ErgoPack-järjestelmä Olkoon kyseessä suuri,

Lisätiedot

13.12.2008 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 336/37

13.12.2008 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 336/37 13.12.2008 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 336/37 OSA 4: SALAATTIEN SEKÄ KÄHÄRÄ- JA SILOENDIIVIEN KAUPAN PITÄMISEN VAATIMUKSET I. TUOTTEEN MÄÄRITELMÄ Nämä vaatimukset koskevat: seuraavien lajien

Lisätiedot

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET Allround-silta LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ ARS-asennusohje RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET 1 1. JOHDANTO Asennuksessa on käytettävä ainoastaan Layherin alkuperäisosia. Ennen asennusta tarkasta huolella

Lisätiedot

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE Kaukora Oy 2014 EW tulisija PAK Asennusohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 4 Tuotekuvaus... 4 Takuu... 4 Kierrätys... 4 3 Putkiliitännät...

Lisätiedot