Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n toiveet valtion talousarvioon:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n toiveet valtion talousarvioon:"

Transkriptio

1 SUOMEN KULJETUS JA LOGISTIIKKA Valtion talousarvio Arvoisa vastaanottaja Maanteiden tavaraliikenteen yrittäjien ja yritysten edunvalvontajärjestö, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, haluaa ennen budjettiriihtä tuoda tietoonne näkemyksiään valtion ensi vuoden talousarvioon. Sujuva ja luotettava logistiikka on yksi suomalaisen elinkeinoelämän kulmakivistä. Sinivalkoisen kuljetuselinkeinon kansantaloudellinen ja työllistävä vaikutus on merkittävä; kotimainen tavaraliikenne työllistää suoraan noin henkilöä. Toivomme, että ehditte tutustumaan oheiseen materiaaliin ja huomioitte yhteiskunnalle tärkeän toimialan budjettineuvotteluissa. Yhdessä me pidämme pyörät pyörimässä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n toiveet valtion talousarvioon: Elvytystä on jatkettava, verot alas ja harmaa talous kuriin Keskeisinä elvytyskeinoina verotuksen alentaminen ja harmaan kilpailun kitkeminen Valtiovallan on kiirehdittävä keinoja, joilla yritysverotusta kevennetään ja työnantajamaksuja alennetaan sekä lisätään varausten käyttöä Tiemaksut käyttöön Suomen liityttävä vinjettijärjestelmään ja laskettava käyttövoimavero EU:n minimiin Alarajaksi 12 tonnin kokonaispainoraja Muuttopalvelut kotitalousvähennyksen piiriin Vähennyksellä huomattava työllistävä vaikutus kotitaloutta muuttaa vuosittain Alle 15 % muutoista käytetään yritysten tuottamia palveluita Elvytystä väylähankkeilla Eduskunnan liikenne ja viestintävaliokunta esitti keväällä 200 M lisäpanostusta perusväylänpitoon SKAL antaa täyden tukensa valiokunnan kannanotolle, jossa vaaditaan liikenneverkon riittävän kunnon ja tarpeellisen kehittämisen turvaava rahoitus. SKAL on koonnut valtakunnallisen listan raskaalle liikenteelle merkittävistä tiehankkeista. Olemme koonneet liitteeksi lisätietoa edellä mainituista teemoista. Vastaamme myös mielellämme kaikkiin esiin nouseviin kysymyksiin. Kunnioittavasti Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Ahti Myllys puheenjohtaja Iiro Lehtonen toimitusjohtaja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Nuijamiestentie 7, FI Helsinki, puhelin , fax: sähköposti: Y-tunnus

2 LEHDISTÖTIEDOTE SUOMEN KULJETUS JA LOGISTIIKKA Helsinki Kuljetusalan viesti budjettiriiheen: elvytystä jatkettava, verot alas ja harmaa talous kuriin! Tuoreen kyselyn perusteella kuljetus- ja logistiikkayritykset näkevät valtiovallan keskeisinä elvytyskeinoina verotuksen alentamisen ja harmaan kilpailun kitkemisen. Lisäksi kolmasosa kyselyyn vastanneista vaatii lisärahoitusta tiestön parantamiseksi. Kuljetusyritykset edellyttävät verotuksen kehittämistä ja koulutustuen maksamista yrityksille. Käyttövoimaveron alentamisen lisäksi tulee nyt kiirehtiä keinoja, joilla yritysverotusta kevennetään ja työnantajamaksuja alennetaan sekä lisätä varausten käyttöä, toteaa SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen. Omalta asiakaskunnaltaan kuljetusyritykset edellyttävät kotimaisten kuljetuspalveluiden suosimista, pitkäaikaisten asiakassuhteiden ylläpitämistä sekä muiden kuin hintakriteerien painottamista kuljetuspalveluiden valinnassa. Nyt on aika suosia suomalaista!, muistuttaa toimitusjohtaja Lehtonen. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry selvitti kyselyllä jäsenyrittäjiltään talouslaman vaikutuksia myös kuljetusyritysten omaan toimintaan. Noin neljännes vastaajista on joutunut lomauttamaan henkilöstöä, poistamaan kalustoa liikennekäytöstä sekä pyytämään helpotusta maksujärjestelyihin. Myös syksyllä näihin keinoihin jouduttaneen turvautumaan lähes samassa määrin. Lisätietoja: toimitusjohtaja Iiro Lehtonen, puh LIITE: Talouslaman vaikutukset kuljetusyritysten toimintaan kyselyn tulokset Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen edunvalvontajärjestö Suomessa. SKAL:n jäseninä on noin kuljetusja logistiikka-alan yrittäjää. Talouslaman vaikutukset kuljetusyritysten toimintaan -kysely lähetettiin sähköisenä 2 900:lle ja siihen vastasi 923 jäsenyrittäjää. Mikäli haluatte tehdä muutoksia tiedotejakeluumme, lähettäkää viesti osoitteella tai faxilla (09)

3 Toimitusjohtaja JB SUOMEN KULJETUS JA LOGISntKKA SKAL: Liitytaan heti vinjettljarjestelmaanl SKAL kiirehtii tiemaksujen kayttoonottoa Suomessa. Vallioneuvosto kaynnlstl hankkeen viime vuoden elokuussa, asettaen reunaehdoksi sen, ettei kotimaisten kuljetusyritysten kustannusrasite nousisi. Taman jalkeen VM:n ja LVM:n edustajat ovat asiaa valmistelleet. Nyt on hyva hetki liittya Vinjettija~estelmaan. Suomelle on luvattu mahdollisuus liittya jarjestelmaan erityisin ehdo in, jotka suosisivat Suomea, kuten Venajan kauttakulkuliikenteesta kertyvien tulojen pltarnmen ja~estelman ulkopuolella. Lisaksl tarna hetki mahdollistaisi jarjestelrnaan liittymisen nykyisin vlnlettlsaannoin, jolloin mm. alarajana on 12 tannin kokona ispainoraja. Toisin sanoen jarjestelma ei ulottuisi kevyeen kalustoon. Huomioon on otettava rnyos se, etta EU:ssa komission uutta vinjettid irektiivia koskeva n esityksen kasittely on komiss ion omankin ilmoituksen mukaan varmuudella Iykkaantymassa rnyohernpaan ajankohtaan. Kun samalla alennettaisiin kayttovoimavero EU:n minimiin, hyotyjana olisi Suomessa juu ri se sama kohderyhma, johon vinjettimaksut kohdistuisivat. Paatelma : Taman otollisempaa hetkea on vaikea loytaa! Parhain terveis in Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry lira Lehtonen toimitusjohtaja Suomen Kuljetus j a Logistiikka SKAL ry» Finlands Transport och Logistlk SKAL ri «Finnish Transport and Logis tics SKAL ~ Nuijamiestentie 7, Helsinki, FINlAND, puh ( , tax ( , E.mail :

4 SUOMEN KULJETUS JA LOGISTIIKKA Valliovara inminisleri Jyrki Kalainen Elinkeinominisleri Mauri Pekkarinen Tycministeri Tarja Cronberg MUUrrOPALVELUT KOTITALOUSVAHENNYKSEN PIIRIIN - UUSIArvOPAlKKOJA ALALLE VIi suomalaista eli noin kolitaloulla muultaa vuosillain. Alan loimijoiden arvion mukaan aile 15 %:ssa naisla muuloisla kayle18an yrilyslen luollamia muullopalveluja. Valtaosa rnuuttototsta hoidelaan edelleen omato lrnlsestl, lalkooloina lai jolenkin rnuutsn liiaslo ihln lislaulumallomalla lavalla. Kotltaloudet tyolllstlvat muulloalaa vuonna 2008 noin 450 henkilolyovuoden edesta Tama on siis kuilenkin aile 15 % kokonaismarkkinoisla. Talla pohjalla voldaan laskea, ella alalie on mahdoilisla luoda saloja, jopa tuhansia uusia tyopa lkkola, Muulloihin liillyvat asunnossa tehtavat lyol ja nlihin liittyvat muullokuljetukset tulisikln saada kotltalousvahermyksen piiriin mahdoilisimman nopealla aikalaululla. Selkeilla rajauksilla toimivat kaytannot Nykyisen kotitalousvahennyslinjauksen vaililessa on kulullajlen ja alan yrillajienkin vaikeaa ja jopa mahdolonla maarilella rnltka toiminnallisuudet muullopalveluisla kuuluvat kotilalousvahennyksen pliriin ja milka elvat. Muullopalvelul rnlelletaan usein virheellisesli ainoaslaan kuljeluspalveluiksi, vaikka fyysinen kuljelus on ainoaslaan murto-osa loimintakokonaisuudesla. Vaeslon ikaanlyessa kotilalouksien larve monlmuoloiselle muuttopalvelulle kasvaa myos jalkossa ja tama merkilsee kuljeluksen osuuden muullumisla marginaaliseksi. Alia on Iislaus erila isisla kasvavan kysynnan muullopalvelumuodoisla, joiden tullsl olla kotltalousvahennyksen pllrissa. Nalla palveiuita kaylellian rnuulloinkln, kuin varsinaislen muullojen yhleydessa. Muullopalvelumuoloja oval muun muassa: Tavaroiden pakkauspalvelul Kaluslelden, lavaroiden ja huoneistojen suojauspalvelu Kodinkoneiden. taululen, valaisimien ja lekstiilien irrolus ja asennuspalvelul Vilhde-elektroniikka laittelden asennuspalvelut (tv, videot, kotilealleriljne.) Kalusle iden purku-, uudelleenkasaus- ja asennuspalvelu Tavaroiden kanlo! sllrtopalvelul asunlojen sisalla ja pihamaalla. Siivouspalvelu J i j Selkea kokonaisvallainen rajaus tahan epaselvaan kotltalousvahennys liianleeseen saadaan kun vahennyksen piiriin otelaan rnyos muullojen kuorrnaus-, kuijelus ja purkauspalvelul, kun kyse on kokonalsuudesla, johon liillyy edella mainittuja asunnossa lehlavla palvelulla. Suomen Kuljelus Ja Logisliikka SKAL ry Nuijamieslenlie 7, F Helsinki, puhelin , fax: Y-Iunnus

5 Kotltalousvahennyksella on todistetusti tyollistiivii valkutus Tutkimuslen mukaan vereviihennykseliii on alennetlu kolilalouksien hankinlakuslannuksia vahennyksen piiriin kuuluvissa palveluissa. Muuttopalveluiden lilttarnlnen kotitalousvahermyksen piiriin 10151my6s nama viela hieman "Iuksukseksi" mielietyl palvelul paremmin lavallisen kuluttajan saalavllle. Kolilaloustyi:in puolelia nalmrne, mtnkalatsen sysayksen kaytt66n otettu verovahennys tol kyseisla palveluita tarjoavalle alalle. Vahennyksen kaytlajlen maaran nopea kasvu on vaikuttanul suoraan palvelua tarjoavlan yritysten tuolantoon ja ty6l1isyyteen. Muutlopalve lut on varsin nuori toimiala, jolia on paljon kasvupotentiaalia erityisesli kuluttajapuo ielia ja joka painii myi:is harmaan lalouden ongelmien kanssa. Kunnioittavasli Suomen KUljetus ja Logistiikka SKAL ry ~~ AJl: UM--.- lire Lehtonen loimilusjohlaja Antli Kalliomaa aslantunlija ~Ik\maa~~ ja ~opimusliikenteenkuljetusyrittiijat USL ry \ "~~\ johlaja I;; 1 I.,

6 ------~ Valtakunnalliset tiehankkeet SUOMEN KULJETUS JA LOGISTIIKKA Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on laatinut konkreettisen vaylapaketin maantiekuljetusten kannalta tarkeirnrnista tiehankkeista. Hallituksen tammikuussa julkaisema elvytyspaketti kohentaa osaltaan my6s joidenkin raskaalle liikenteelle tarkeiden vayllen kuntoa, mutta on kuitenkin riittamaton, Paketissa olisi tullut Iisata muun muassa keskikaiteita ja ohituskaistoja seka rakentaa kiihdytyskaistoja Iiikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Vuoden 2010 talousarviota laadittaessa on tieverkon kunnossapitoon ja kehittarnlseen panostettava huomattavasti aiempaa enernrnan. Hyvakuntoinen vaylasto takaa seka sujuvan ja turvallisen liikenteen etta elinke inoelaman kuljetusten toimivuuden. Alia olevaan listaan on koottu SKAL:n alueyhdistysten nakernys raskaan liikenteen kanna lta rnerkittavista tiehankkeista. Kyseiset hankkeet ovat nimenomaan elinkelnoetaman ja teollisuuden kuljetusten kannalta aarimmaisen tarkeita. Etela-5uomen Kuljetusyrittajat ry Keha III parantaminen valilla Lentoasemantie - Vantaankoski Keha 1II:lta Porvoon moottoritielle johtava risteys Tie 167 parantaminen valilla Koskenkyla - Orimattila Tie 280 parantaminen valilla vanha 1 tie - laanlnra]a Tie 25 vali Meltola tien risteys Lisiitietoja: Toimitusjohtaja Timo Rantanen, Helsingin KUljetusyrittajat ry Keha I:n vetokyvyn vanmistaminen Keha li:n jatkaminen Turunvaylalta Hameenlinnan vaylalle Kantatie 51 Kivenlahti - Kirkkonummi parantaminen ja muuttaminen nelikaistaiseksi Liittyrna Keha 1II:lta Harneenl innan vaylalle Lisiitietoja: Toimitusjohtaja Jaakko Pajula, Kaakkois-5uomen Kuljetusyrittajat ry Vt 15 Kotkan sisaantulotie. Hyvantuulentie (kustannusarvio 22 M ) Vt 6 Hevossuo - Nappa I Kouvola tien leventarn inen ja radan ylittavan sillan uusim inen (kustannusarvio 5,0 M ) Kt 62 Huuhkaala - Kayhkaa, Puumala ja Ruokolahti, kantatieosuuden leventaminen ja peruskorjaus (kustannusarvio 3,5 M ) Vt 6 Luurnaki - Lappeenranta -valin uudistaminen Lisiitietoja: Toimitusjohtaja Eeva-Maija Koponen, Suomen Kufjetus ja Logisliikka SKAL ry Nuijamiestentie 7, FI Helsinki, puhelin , fax: Y-tunnus

7 Lapin Liikenneyrittajiit ry VI 4 Kemi - Oulu, Maksniemi - Vianlienjoki valitle keskikaileellinen ohiluskaisla ja hirviaidal (kuslannusarvio 17 M ) Vl4 Rovaniemen kohla, Alakorkalo - Keskusla, kehittaminen (kuslannusarvio 50 M ) VI 21 Palojoensuu - Kilpisjarvi lieosuuden paranlaminen ja teventarninen vaslaamaan vallalielle aseletluja vaalimuksia (kuslannusarvio 50 M ) Lisatietoja: Toiminnanjohtaja Kaija Jaatinen, Liinsi-5uomen Kuljetusyrittiijiit ry VI 8 yhleysvalilla Turku - Pori - Soorrnarkku Turun kehatien, E 18/ K140, nelikaislaislaminen valilla VI 1 - VI 10 ja Raisiosta Naantalin satamaan. VI 2 Pori - Mantyluolo perusparannus. Salon itainen ohilus, Kt 52 Vt 9 kehittaminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen Vt 11 jatkaminen suoraan Vt 8:lIe (Porin ohitus) Vt 12 Eura - Raijala KI44 Saslamala (Aelsa) - Kankaanpaa - Kauhajoki Kaarinan lantinen ohiluslie Porin pohjoisen satarnatien (272) ja Reposaaren maanlie (269) paranlaminen Lisatietoja: Toimitu!johtaja Tem Siitonen, Sisii-5uomen Kuljetusyrittiijiit ry VI 2 jalkorakenlaminen (kuslannusarvio 150 M ) VI 12 Lahden etetainen kehatie (kuslannusarvio 156 M ) VI 9 Tampere - Orivesi (kuslannusarvio 80 M ) Vallalie 3 Tampere (Ylojarvi) - Vaasa Iaatutasoltaan yhtenaiseksi (kuslannusarvio 110 M ) Lisatietoja: Toimitusjohtaja Pia Vuori, SKAL Ita-Suomi ry lta-suornen paatieverkon ulkopuolislen paallysteteiden kunnoslaminen (kuslannusarvio 29,4 M ) VI 23 Varkaus - Viinijarvi perusparannus (kuslannusarvio 26,5 M ) VI 5 Mikkeli - Juva perusparannus ja kehittarnmen (kuslannusarvio 18 M ) Lisatietoja: Toiminnanjohtaja Heikki Lappalainen, SKAL Keski-Suomi ry VI 4 Vaajakosken ohiluslie (kuslannusarvio 80 M ) Vl4 Mootlorilieyhleyden jalkaminen Palokka - Aanekoski (kuslannusarvio 110 M ) Kl 56 Jarnsa - Mantla perusparannus (kuslannusarvio 7,1 M ) Lisatietoja: Toiminnanjohtaja Mikko Voutilainen

8 SKAL Oulun laani ry Vt 4 Oulu - Kemi keskikaiteiden ja ohituskaistojen rakentaminen lin ja Kemin valille seka Oulun kohdan mootloritien lisakaistojen rakentaminen (kustannusarvio 113 M ) Vt 4 Jyvaskyla - Oulu, keskikaiteiden ja ohituskaistojen rakentaminen seka eritasoliitlyma valtatien 27 liittyrnaan Pyhajarvella. (kustannusarvio 100 M ) Vt 8 Vaasa - Oulu, H keskikaiteiden ja ohituskaistojen rakentam inen Raahen ja Limingan valilla seka Metalanmaen eritasoliittyman (Vt 8/ kt88) rakentaminen Raahessa. (kustannusarvio 110M ) Vt 22 Oulu - Kajaani, lisakaistojen rakentaminen seka liittymajarjestelyja Oulun kaupungin alueella. l.isaksl keskikaiteiden ja ohituskaistojen rakentamista seka yksitaisten liitlymien toimivuuden ja turvallisuuden parantamista koko yhteysvalilla, (kustannusarvio 37 M ) Lisatietoja: Toiminnanjohtaja Heikki Huhanantti, SKAL POhjanmaa-Osterbotten ry Vt 18 Vaasa - Jyvaskyla yhteysvalin kehittaminen (kustannusarvio 150 M, 1. vaihe 50 M ) Vt 19 Nurmo - Lapua perusparannus ja kehittaminen (kustannusarvio 14,6 M, 1. vaihe 10,2 M ) Kt63 Evijarvi - Kaustinen (Evijarvi, Kruunupyy ja Kaustinen) perusparannus ja kehi ttam inen (kustannusarvio 8,9 M ) Lisatietoja: Toiminnanjohtaja Esko Nummi,

Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004 2013 Ministerityöryhmän mietintö

Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004 2013 Ministerityöryhmän mietintö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 7/2004 Liikenne Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004 2013 Ministerityöryhmän mietintö Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pitäisikö teistä olla huolissaan?

Pitäisikö teistä olla huolissaan? Pitäisikö teistä olla huolissaan? Kulkulaitokset ovat kulttuurin mittapuita; kansat, jotka ovat suurimmassa määrin kyenneet käyttämään niitä hyväkseen, ovat olleet historian eturivin kansoja. Ne kansat

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä, 23.3.2006. Ysiväylä osana valtakunnan tieverkkoa

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä, 23.3.2006. Ysiväylä osana valtakunnan tieverkkoa Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä, 23.3.2006 Ysiväylä osana valtakunnan tieverkkoa Hyvät kuulijat, Kiitokset kutsusta saapua puhumaan tänne ysiväyläseminaariin. Jokainen meistä on jostain kotoisin, ja

Lisätiedot

Kuljetus3/15. maan parhaat voimat. Yrittäjä. Palvelukseen halutaan. Erkki Salminen Oy:ssä käsitellään jätteet uusiokäyttöön

Kuljetus3/15. maan parhaat voimat. Yrittäjä. Palvelukseen halutaan. Erkki Salminen Oy:ssä käsitellään jätteet uusiokäyttöön Kuljetus3/15 Suomen ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenlehti Yrittäjä Palvelukseen halutaan maan parhaat voimat SKAL:n vaalitavoitteet kuljetusyrittäjien arjessa Puolueiden vastaukset vaalikyselyymme Erkki

Lisätiedot

Liittokokousaloitteet 2009 Toimenpiteet 7.12.2009

Liittokokousaloitteet 2009 Toimenpiteet 7.12.2009 Liittokokousaloitteet 2009 Toimenpiteet 7.12.2009 Aloite nro 1 Ajokorttikoulutukseen erikoiskuljetusosio Esitämme jäsenyrityksemme, Huolintalinja Oy:n aloitteesta, että Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL

Lisätiedot

ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009 YRITYSTEN NÄKÖKULMA

ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009 YRITYSTEN NÄKÖKULMA ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009 YRITYSTEN NÄKÖKULMA Julkaistavissa 19.8.2009 klo 10 ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009: Yritysten näkökulma KESKUSKAUPPAKAMARI Elokuu 2009 Keskuskauppakamari, Aleksanterinkatu 17, PL

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko / lausuntoyhteenveto

Liikennepoliittinen selonteko / lausuntoyhteenveto LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Luonnos 6.8.2007 Liikennepoliittinen selonteko / lausuntoyhteenveto Sisältö SAADUT LAUSUNNOT... 2 POLIITTISEN TASON KYSYMYKSET... 5 IHMISTEN JOKAPÄIVÄINEN LIIKKUMINEN...

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 2006 LUONNOS 23.8.2006 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

Aloite nro 1 Tienpidon varmistaminen

Aloite nro 1 Tienpidon varmistaminen Aloite nro 1 Tienpidon varmistaminen Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry esittää Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n liittokokoukselle, että jatketaan toimia seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi: 1)

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 23.03.2007 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

Valtatie 18 yhdistää kolme maakuntaa

Valtatie 18 yhdistää kolme maakuntaa VALTATIE 18 KESKELLÄ SUOMEA YHDISTÄÄ JA KANSAINVÄLISTÄÄ VALTATIE 18 SEURANTATYÖRYHMÄ Keski-Suomen tiepiiri ja Vaasan tiepiiri Keski-Suomen liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan liitto Jyväskylä-Vaasa

Lisätiedot

JUHANI MALINIEMI nousi syvän kuopan pohjalta

JUHANI MALINIEMI nousi syvän kuopan pohjalta T Y Y PPIH Y VÄ KSY N TÄ BA ROM ET R I V I RTA L Ä HTEENÄ JOOGA 1 10 JUHANI MALINIEMI nousi syvän kuopan pohjalta TALOUS ELPYY HITAASTI KULJETUSKUUTIO VANTAAN KAUPUNGILLE PÄÄKIRJOITUS pasi.moisio@skal.fi

Lisätiedot

Seinäjoki Kaskinen-radan parantaminen

Seinäjoki Kaskinen-radan parantaminen Seinäjoki Kaskinen-radan parantaminen Alueellisten vaikutusten ja vaiheittain toteuttamisen selvitys 2012 www.midnordictc.net i ESIPUHE Selvitys on laadittu Kaskinen Seinäjoki-radan vaikutusalueen kuntien,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan pääteiden logistiikka- ja maankäyttöselvitys

Etelä-Pohjanmaan pääteiden logistiikka- ja maankäyttöselvitys 2011 Julkaisu B:42 Etelä-Pohjanmaan pääteiden logistiikka- ja maankäyttöselvitys Loppuraportti Etelä Pohjanmaan pääteiden logistiikka ja maankäyttöselvitys Julkaisu B:42 ISBN: 978 951 766 152 2 ISSN: 1239

Lisätiedot

MERTEN URHO KESÄHERKUTTELUA PUHEOHJAUS TULEE. LIITTOKOKOUS pidettiin Oulussa. MAITOA ja talopaketteja. ILMAAKIN kuljetetaan! NIEMI. muuttaa kaiken!

MERTEN URHO KESÄHERKUTTELUA PUHEOHJAUS TULEE. LIITTOKOKOUS pidettiin Oulussa. MAITOA ja talopaketteja. ILMAAKIN kuljetetaan! NIEMI. muuttaa kaiken! MERTEN URHO KESÄHERKUTTELUA PUHEOHJAUS TULEE 5-6 09 LIITTOKOKOUS pidettiin Oulussa MAITOA ja talopaketteja ILMAAKIN kuljetetaan! NIEMI muuttaa kaiken! PÄÄKIRJOITUS pasi.moisio@skal.fi kuva: Juha Roininen

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi JÄSENKIRJE 2. 2008 18.2.2008 1. Uutisia 2. Kuljetusala.com 3. EK:n uutisia ja Barometri

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi JÄSENKIRJE 3. 2007 19.3.2007 1. Lainsäädäntö 2. Uutisia 3. EK:n PK suhdannebarometri

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi JÄSENKIRJE 4. 2008 21.4.2008 1. Uutisia 2. Kuljetusala.com 3. EK:n uutisia 4. Projektit

Lisätiedot

Kuljetus2/15. HCT-tutkimus on panostus tulevaisuuteen. Yrittäjä. Kuljetusyrittäjä Seppo Ora, Orpe Oy: Telematiikkaa ja automaattista kuormansidontaa

Kuljetus2/15. HCT-tutkimus on panostus tulevaisuuteen. Yrittäjä. Kuljetusyrittäjä Seppo Ora, Orpe Oy: Telematiikkaa ja automaattista kuormansidontaa Kuljetus2/15 Suomen ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenlehti Yrittäjä Kuljetusyrittäjä Seppo Ora, Orpe Oy: HCT-tutkimus on panostus tulevaisuuteen Suomalaisvoimin logistiikkaa tehostamaan Flowertrucks pisti

Lisätiedot

LOGISTIIKKA-ALAN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEET VAKKA-SUOMESSA, RAISIOSSA JA RAUMALLA

LOGISTIIKKA-ALAN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEET VAKKA-SUOMESSA, RAISIOSSA JA RAUMALLA TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 168 2009 LOGISTIIKKA-ALAN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEET

Lisätiedot

Kuljetus. Kuljetusalan Sankari vaalii lasten turvallisuutta. Yrittäjä. Asetusmuutoksen säästöjä saadaan vielä odottaa

Kuljetus. Kuljetusalan Sankari vaalii lasten turvallisuutta. Yrittäjä. Asetusmuutoksen säästöjä saadaan vielä odottaa Kuljetus Yrittäjä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenlehti 9/13 Kuljetusalan Sankari vaalii lasten turvallisuutta Verovähennystä koulutuksesta Tietyöt olisivat tervetulleita Myrskylään Asetusmuutoksen

Lisätiedot

Koulutus on. Yrittäjä. Parhaat kuljettajat perehdyttämällä ja kouluttamalla. SKAL:n Työvoimapankki tulevaisuuden työkalu

Koulutus on. Yrittäjä. Parhaat kuljettajat perehdyttämällä ja kouluttamalla. SKAL:n Työvoimapankki tulevaisuuden työkalu Kuljetus Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenlehti Koulutus on pop! 2/12 Yrittäjä Parhaat kuljettajat perehdyttämällä ja kouluttamalla SKAL:n Työvoimapankki tulevaisuuden työkalu Next Step -messuilla

Lisätiedot

Kasvu johtuu pääosin lisääntyneistä maa-aineskuljetuksista. Muiden kuin maaaineskuljetusten tavaramäärä väheni 5 prosenttia.

Kasvu johtuu pääosin lisääntyneistä maa-aineskuljetuksista. Muiden kuin maaaineskuljetusten tavaramäärä väheni 5 prosenttia. HYVÄ USL-JÄSEN! Jäsentiedote nro 11 OSA A 28.11.2008 YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ - Kaupan ja teollisuuden tavaramäärä kotimaantieliikenteessä väheni heinä-syyskuun aikana - Kustannusindeksi - Erikoiskuljetusten

Lisätiedot

TÄSSÄ NUMEROSSA Polttoaineklausuuli kuljetussopimuksissa Kovilla ollaan. SKAL liittokokous huolestuneissa tunnelmissa Julkilausuma

TÄSSÄ NUMEROSSA Polttoaineklausuuli kuljetussopimuksissa Kovilla ollaan. SKAL liittokokous huolestuneissa tunnelmissa Julkilausuma 1 TÄSSÄ NUMEROSSA Polttoaineklausuuli kuljetussopimuksissa Kovilla ollaan SKAL liittokokous huolestuneissa tunnelmissa Julkilausuma 2 TOIMINNANJOHTAJAN PALSTA Kovilla ollaan Tuskinpa kukaan meistä saattoi

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi JÄSENKIRJE 10. 2007 17.12.2007 1. Lainsäädäntö 2. Uutisia 3. Kuljetusala.com 4.

Lisätiedot

19. Muut veronluonteiset tulot

19. Muut veronluonteiset tulot 19. Muut veronluonteiset tulot 02Lästimaksut Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa. Selvitysosa: Lästimaksu perustuu lakiin (189/1936) ja asetukseen (468/1954) lästimaksusta. Vastaavat menot on

Lisätiedot

Tietoja rataverkosta 31.12.2007

Tietoja rataverkosta 31.12.2007 VUOSIKERTOMUS 2007 Tietoja rataverkosta 31.12.2007 Ensimmäinen rata Raideleveys Ratapituus yhteensä Kaksi- tai useampiraiteista rataa Ratapölkkyjä/km Sähköistettyä rataa Kauko-ohjattua rataa Tunneleita

Lisätiedot

HANKO-HYVINKÄÄ-RADAN SÄHKÖISTÄMISEN AIKAISTAMISEN KEINOT

HANKO-HYVINKÄÄ-RADAN SÄHKÖISTÄMISEN AIKAISTAMISEN KEINOT HANKO-HYVINKÄÄ-RADAN SÄHKÖISTÄMISEN AIKAISTAMISEN KEINOT 1.2.-31.10.2009 tehdyn selvityksen Loppuraportti Länsi-Uudenmaan kauppakamari Riihimäki-Hyvinkää alueen kauppakamari RealCase Oy: Marja Kallio,

Lisätiedot

Kuljetusliikkeen strateginen johtaminen ja kannattavuus

Kuljetusliikkeen strateginen johtaminen ja kannattavuus Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Eeva Virtanen Kuljetusliikkeen strateginen johtaminen ja kannattavuus Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 355 Helsinki 2012

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen kaikkien kustannusten ja polttoainekustannusten vuosimuutokset 1/2007-3/2011, %

Kuorma-autoliikenteen kaikkien kustannusten ja polttoainekustannusten vuosimuutokset 1/2007-3/2011, % Jäsentiedote 4/2011 Helsinki 28.4.2011 HYVÄ SKAL SUORITELALAT JÄSEN OSA A - Tilastokeskuksen kustannusindeksi maaliskuu 2011 - Yhdistyksen varsinainen kokous pe 20.5.2011 Jyväskylä - Tilaajavastuulaki

Lisätiedot