Autismi- ja Aspergerliitto ry Toimintasuunnitelma 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Autismi- ja Aspergerliitto ry Toimintasuunnitelma 2014"

Transkriptio

1 Autismi- ja Aspergerliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINTA-AJATUS Liiton tarkoituksena on edistää ja valvoa autismin kirjon henkilöiden ja heidän läheistensä etujen ja tasa-arvon toteutumista yhteiskunnassa. VISIO Autismi- ja Aspergerliitto ry on aktiivisesti toimiva kansalaisjärjestö. Liiton toiminta edistää esteettömyyden toteutumista, lisää saavutettavuutta ja mahdollistaa yksilöllistä osallisuutta. Liiton jäseniä ovat eri puolilla Suomea toimivat paikalliset yhdistykset, joita on 27 ja niissä on noin 3600 jäsentä. Raha-automaattiyhdistys tukee liiton toimintaa. Autismi- ja Aspergerliitto ry jatkaa vuonna 2014 toimintaansa vahvana ja vireänä kansalaisjärjestönä. Teema vuonna 2014 on Esteetön osallisuus, joka jatkaa edellisen vuoden teemasta Osallisena kaiken ikää. Liitto haluaa teemallaan kiinnittää huomiota erilaisiin aidon osallisuuden esteisiin niin kommunikoinnissa, liikkumisessa, ympäristöissä kuin kanssakäymisessäkin. Vuoden 2014 aikana laaditaan liiton Esteettömyysohjelma. Liitto haluaa tuoda esille autismin kirjon henkilöiden elämänvaiheiden sisältämiä haasteita ja kehittää projekteillaan uusia toimintatapoja ja yhteistyötä haasteisiin vastaamiseksi. Aktiivinen ikääntyminen autismin kirjolla - projektissa ( ) kehitetään toimintatapoja, joilla edistetään hyvää autismityötä huomioiden ikääntymisen tuomat erityisvaatimukset. Projektissa edistetään myös ikääntyvien autismin kirjon henkilöiden omaisten hyvinvointia etupäässä järjestölähtöisin toimin eli yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa. Liitto hakee vuonna 2014 alkavaksi Arjessa alkuun -projektia, jossa tavoitteena on auttaa perheitä ja autismin kirjon henkilöitä arjessa viranomaistahojen antaman ensitiedon jälkeen. Hanketoimijoina ovat projektityöntekijät, jäsenyhdistykset, perheet, mentori-perheet sekä diagnoosi- ja ensitietotahot. Liitto osallistuu vammaisjärjestöjen yhteiseen Ensitieto-verkostoon, jonka tavoitteena on saada Suomeen ensitiedon antoa varten Käypä hoito -suositukset. EDUNVALVONTA 2014 Liiton edunvalvonnan päätavoite on yhdenvertainen kansalaisuus autismin kirjon henkilöille. Se sisältää kansallisen vammaispolitiikan tavoitekärjet: YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimuksen ratifioinnin valvominen Yhteiskunnan esteettömyyden laaja-alainen lisääminen Erityispalvelujen ja tukitoimien saatavuuden ja laadun parantaminen eri puolilla maata Tietopohjan ja vammaistutkimuksen aseman parantaminen Esteetön tiedon saatavuus, palvelujen laatu kilpailutekijänä sekä perus- ja erityisterveydenhoidon saatavuus myös autismin kirjon henkilöille ovat liiton edunvalvonnantavoitteita. Eri hallinnonalojen yhteistyö on erityisen tärkeää saumattomien palvelujen aikaansaamiseksi; esimerkiksi sosiaalialan, terveysalan ja sivistystoimen yhteistyö ja Sote-uudistus. Vuonna 2014 liitto on Kehitysvammaisten asumisen ohjelman valtakunnallisen toimeenpanon seurantaryhmän jäsen. Liitto osallistuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteiseen edunvalvontaan. Vertaistoiminnansuunnittelija Jan- Mikael Fredriksson toimii Valtakunnallisen vammaisneuvoston puheenjohtajana Liittohallituksen puheenjohtaja Merja Hyytiäinen on Kehitysvammaliiton valtuuston jäsen. Edunvalvontaan Euroopan Unionissa liitto vaikuttaa Autism Europe -järjestön kautta. Puheenjohtaja Hyytiäinen on järjestön valtuuston jäsen. Jäsenlähtöistä edunvalvontaa tukee liiton Empowerment-toiminta erityisesti Empowerment-toimikunnan ja -verkkolehden avulla. JÄSENYHDISTYSTEN TUKEMINEN 2014 Liiton tavoitteena on vahva paikallisyhdistystoiminta. Järjestösuunnittelijat lisäävät yhteydenpitoa jäsenyhdistyksiin tarjoten käytännön apua yhdistyskysymyksissä, toimintaideoita ja edunvalvontaopastusta. Vuorovaikutusta liiton ja yhdistysten välillä lisätään vuonna 2014 seuraavasti: Yhdistyskäynneillä, alueellisilla tapaamisilla toimintojen yhteydessä, tiedotteilla, facebook-ryhmillä ja yhdistysten välistä yhteistoimintaa aktivoimalla. Jäsenyhdistyksiä innostetaan myös mukaan liiton uusiin projekteihin kumppaneiksi asiantuntijoina ja toimijoina. Liitto antaa yhdistyksille toiminta-avustusta perustoimintaa varten (Vuonna 2013 summa oli 300

2 euroa). Liitto tukee yhdistysten omaa kuntoutumiseen ja virkistymiseen tähtäävää toimintaa RAY:n Akavustuksella. Liitto järjestää jäsenyhdistysten kokoontumisen kerran vuodessa. Jäsenyhdistysten vertaistoimintaa kehitetään Ak-avustuksella toimivan suunnittelijan toimesta yhdessä järjestösuunnittelijoiden kanssa. Vertaisryhmien vetäjille järjestetään työnohjauksellinen viikonlopputapaaminen. Liitto jatkaa yhteistyötä Kokemuskouluttaja-verkoston kanssa ja pyrkii saamaan lisää koulutuspaikkoja uusille koulutettaville. Jäsenyhdistysten jäsenet saavat jäsenetuna Autismi-lehden. Jäsenyhdistyksille varataan Autismi-lehteen ½ - sivua ilmaista tilaa omia tapahtumailmoituksia varten. AUTISMITIEDON JAKO Liiton tavoitteena on autismiosaamisen ja tiedon lisääntyminen niin yksilöillä kuin yhteiskunnassa yleensäkin. Liitto kerää autismitietoa ja kehittää projektien avulla autismiosaamista. Tietoa jaetaan palveluneuvonnan kautta, koulutuksissa, messuilla, Autismi-lehdessä, tiedotteissa, esitteissä ja julkaisuissa sekä kirjaston lainatoiminnassa. Tietoa jaetaan kaikissa kontakteissa ja tapaamisissa. Palveluneuvonta Palveluneuvontatiimi vastaa neuvonnasta. Uusina toimintoina on vertaistoimintaan ohjaava vertaisneuvonta ja ulkopuoliselta juristilta ostettava lakineuvonta, joiden kokeilu aloitettiin vuonna Nämä toiminnat tapahtuvat kiinteässä yhteistyössä varsinaisen palveluneuvonnan kanssa. Viestintä Viestinnässä lisätään verkkoviestinnän käyttöä. Nopeaan reagointiin mediassa liitto käyttää mediajakelupalvelua, jonka avulla tärkeä ja ajankohtainen viestimme leviää tehokkaasti. Autismi-lehti ilmestyy neljä kertaa. Liiton kirjastopalvelua ajanmukaistetaan. Esitteitä uudistetaan ja muita julkaisuja tuotetaan yhteistyössä projektien ja sidosryhmien kanssa. Liitto valmistelee tiedottavaa dvd-filmiä, joka sisältää perustietoa autismista. Tiedottavat tapahtumat: Autismin talvipäivät Vaasassa helmikuussa Aivoviikko vko 11 Maailman autismitietoisuuspäivä 2.4. (WAAD) Jäsenyhdistyspäivä ja liittokokous touko- kesäkuussa Maailma kylässä -tapahtuma toukokuussa Autistic Pride Day (APD) kesäkuussa Euroopan autismiviikko lokakuussa AAC-päivä Empowerment-päivät marraskuussa Avoimet ovet -tapahtumat joulukuussa Kuntakampanja yhdessä ADHD-liiton ja Aivoliiton kanssa Medianäkyvyys keskitetään näihin tapahtumiin. Koulutus Liitto jakaa perustietoa autismin kirjosta koulutusyhteistyönä ja järjestää pienimuotoisia koulutuksia jäsenistölle ja sidosryhmille. Liitto julkaisee autismialan koulutuskalenteria verkkosivuilla ja Autismi-lehdessä. Autismin kirjo tutuksi -koulutussarjaa jatketaan vuonna 2014 kolmella paikkakunnalla. Tärkein koulutustapahtuma on Autismin talvipäivät Vaasassa. Lisäksi järjestetään autismin kirjon henkilöiden omavoimaiset Empowerment-päivät marraskuussa Projektit Projektien avulla liitto lisää autismiosaamista keräämällä tietoa ja menetelmiä sekä kehittämällä toimintatapoja, joilla voidaan edistää autismin kirjon henkilöiden ja heidän omaistensa hyvinvointia. Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöprojekti Preronassa jatketaan projektiyhteistyötä SWAC:n koulun kanssa kehittäen työtoimintaa Bangladeshissa. Aktiivinen ikääntyminen autismin kirjolla -projektissa kehitetään autismin kirjon henkilöiden palveluja ikääntymisen tuomiin haasteisiin sekä etsitään keinoja ikääntyneiden omaisten aktiivisen toimintakyvyn ylläpitämiseen järjestölähtöisin keinoin esimerkiksi vertaistoiminnan avulla Arjessa alkuun -projektia haetaan alkavaksi Tavoitteena on kehittää toimintaa, jolla saadaan osaavaa vertaisapua perheelle ja autismin kirjon henkilölle ensitiedon saamisen jälkeen, kun arki on monella tavalla haastavaa. Alkuvaiheessa keskitytään lasten ja nuorten ryhmään. Projektin edetessä tulevat mukaan myös henkilöt, jotka saavat diagnoosin aikuisena tai vasta ikäihmisenä. Vahva liitto Tavoitteena on turvata toimintaedellytykset autismin kirjon henkiöiden etujen ajamiselle. Hyvin hoidettu talous, osaava henkilökunta, toiminnan jatkuva kehittäminen ja aktiivinen yhteistyö ovat toimivan liiton perusta. Liiton strategiaan pohjautuen uudistetaan liiton säännöt ja tarvittaessa pidetään toinen liittokokous syyskaudella.

3 Talous Liiton talous perustuu RAY:n yleisavustukselle. Lisäksi liiton työtä rahoitetaan RAY:n projekti- ja kohdeavustuksilla, Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöavustuksella sekä omarahoituksella (myyntitulot ja koulutustulot). Liitto järjestää keräyksiä ja ottaa vastaan lahjoituksia. Liitto pyrkii lisäämään muita rahoitustapoja kuten haastekeräyksiä ja internet-pohjaisia lahjoituskanavia. Varainhankinta on liitolle iso haaste. Osaava henkilökunta ja toiminnan kehittämien Liiton tavoitteena on olla luotettava, osaamista arvostava ja kehittymistä edistävä työnantaja. Rekrytoinneissa pyritään täydentämään liiton kokonaisosaamista. Tiimien työnohjaus järjestetään vuonna Liitto kannustaa työntekijöitä työtä tukevaan opiskeluun sovituin eduin. Vuonna 2014 liitto varautuu osaamisen siirtämiseen eläköitymisestä johtuvissa henkilöstövaihdoksissa. Vuonna 2014 joudutaan panostamaan asianmukaisiin työvälineisiin, kun vanhat laitteistosopimukset päättyvät. Lisäksi liitto joutuu varautumaan mahdolliseen toimitilavaihdokseen, sillä nykyinen vuokrasopimus umpeutuu vuoden 2014 lopussa. Toiminnan kehittämisen haasteena vuonna 2014 on arvioinnin ja tuloksellisuuden mittaamisen menetelmien kehittäminen; Tavoitteista tuloksiin -menetelmän ja Suunta-arviointityökalun käyttö. Yhteistyö 2014 Järjestöyhteistyö Liiton jäsenten tehokas ja tuloksellinen edunvalvonta vaatii yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Yhteiset lausunnot ja julkilausumat tulevat paremmin kuulluiksi, kun takana on laaja kannatus. Tärkeimmät järjestökumppanit: SOSTE:n kautta laaja järjestökenttä Valtakunnallinen vammaisneuvosto Vammaisfoorumi Neurologisten vammaisjärjestöjen NV-yhteistyö ADHD-liiton ja Aivoliiton kanssa tehtävä kolmikantayhteistyö Suomen Tourette -yhdistys ry Kehitysvammaliitto Kehitysvammaisten tukiliitto Sidosryhmäyhteistyö Autismin kirjon vaikutus yksilön elämään ulottuu laajalle alalle ja tuo monenlaisia haasteita kaikille osapuolille. Useimmissa toimissa tarvitaan monien tahojen yhteistyötä. Tärkeitä sidosryhmiä autismialalla ovat terveydenhoito-, sosiaali- ja sivistystoimen toimijat sekä työllistymiseen, asumiseen ja vapaa-aikaan liittyvät toimijat. Liitto tarvitsee sidosryhmiä myös projektityön kumppaneina. Niissä sidosryhmien osaaminen tuodaan yhteiseen käyttöön ja jäsenistön avuksi. Sidosryhmäkumppanuudet ovat pitkäikäisiä ja ulottuvat moniin yhteisiin toimiin. Vuotuiset Autismin talvipäivät ovat sidosryhmäyhteistyön voimannäyte. Alueelliset sidosryhmät tuovat omaa toimintaansa koko maan käyttöön ja vuorovaikutus tapahtuu monella tasolla suunniteltaessa ja toteutettaessa talvipäiviä. Valtakunnalliset toimijat saavat kosketuksen kenttään ja palvelujen tarvitsijat, tuottajat ja niistä päättävät kohtaavat talvipäivillä. Vuonna 2014 Liitto pyrkii Kaste-hankkeiden piiriin. Kuntayhteistyön tapoja on myös tarpeellista kehittää. Kansainvälinen yhteistyö Autismi- ja Aspergerliitto osallistuu pohjoismaisten autismijärjestöjen yhteistyöhön, jossa ovat mukana myös Viro ja Latvia. Nordic Meeting järjestetään vuosittain. Liitto osallistuu myös Autism Europe -järjestön toimintaan ja on jäsenenä World Autism -järjestössä. TAVOITTEIDEN SEURANTA 2014 Liiton strategia ohjaa toimintaa. Jäsenyhdistysten valitsema liittohallitus ohjaa, seuraa ja arvioi liiton toimintaa. Jäsenet antavat palautetta toiminnasta kyselyissä ja esimerkiksi jäsenyhdistyspäivässä. Seurantajärjestelmää kehitetään myös sosiaalisessa mediassa. Sidosryhmä- ja jäsenpalautetta saadaan sähköisesti kotisivujen, Facebookin ja sähköpostin kautta. Kotisivujen, facebookin ja Youtube-palvelun seurantajärjestelmien avulla tarkastellaan kävijämääriä ja käyntiajankohtia. Palveluneuvonnan määrällistä ja sisällöllistä seurantaa tehdään seurantajaksoittain. Palveluneuvontatiimi käsittelee palautteet ja sopii kehittämistoimenpiteistä. Toimintasuunnitelmaan asetettuja tavoitteita seurataan neljännesvuosittain. Toimintakertomuksessa seurataan vuositasolla toimintasuunnitelman mukaisten tavoitteiden toteutumista ja tehdään arviointia tavoitteiden laadullisesta ja määrällisestä toteutumisesta.

4 Liittokokouksessa kirjatut lisäykset toimintasuunnitelmaan: Keskustelussa esitettiin toiveita, joiden perusteella puheenjohtaja ehdotti, että kirjataan toimintasuunnitelmaan seuraavat lisäykset: 1. Liiton tapahtumista muokataan mahdollisimman esteettömiä. 2. Tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää teknologisia sovelluksia osallistumisessa. 3. Projektien yhteyteen lisätään projektikumppanien nimet. Kyllin hyvä tuettu elämä:projektikumppaneita: Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Seinäjoki) Eteva kuntayhtymä (Mäntsälä) Helsingin kaupunki, vammaistyö (Helsinki) Honkalampi-säätiö (Joensuu) Tays Ta 6/ Kehitysvammahuolto, Ylinen (Ylöjärvi) Rinnekoti-Säätiö (Espoo) Koulutusyhteistyökumppanina toimii Keskuspuiston ammattiopisto ja tutkimusyhteistyökumppaneina Helsingin yliopiston erityispedagogiikan laitos. Prerona-projekti:projektikumppaneita: SWAC Keskuspuisto Vocational Institute University of Oulu Honkalampi-research centre PUITESUUNNITELMA Autismi- ja Aspergerliitto jatkaa työtään autismin kirjon henkilöiden hyvän elämän edistämiseksi. Liitto toimii aktiivisesti autismin kirjon henkilöiden kansallisena edunvalvojana muuttuvassa yhteiskunnassa. Yleismaailmalliset ilmiöt vaikuttavat Suomen yhteiskuntakehitykseen ja näkyvät arkielämässä. Liiton on huolehdittava oman ryhmänsä erityistarpeista yhteiskunnassa. Liitto aktivoi keskustelua jäsenkuntansa kanssa järjestöjen muutostarpeista. Liitto osallistuu aktiivisesti kansainvälisten autismijärjestöjen toimintaan ja seuraa vammaisasioiden kehityslinjoja Euroopan Unionissa. TAVOITTEITA TOIMINTAA Osallisena kaiken ikää Autismin kirjon henkilöiden perusoikeudet kansalaisina toteutuvat koko elämän ajan. Liitto edistää toimintaympäristöjen kehittämistä siten, että osallistuminen on mahdollista. Esimerkiksi Aktiivinen ikääntyminen autismin kirjolla -hanke ja Apua alkuun -hanke. Esteettömyysohjelman käyttöönotto. Itsemääräämisoikeus Mahdollisuus vaikuttaa omaan elämään ja saada oma ääni kuuluville. Yhdenvertainen* asiantuntijuus Autismin kirjon henkilöiden ja heidän läheistensä kokemusosaajuuden sekä ammattilaisten tietotaidon molemminpuolinen tunnistaminen ja hyödyntäminen. *Yhdenvertainen korvataan termillä tasavertainen Liitto pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön; Tuettu päätöksenteko, Henkilökohtainen budjetointi ja Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen lainsäädäntö. Projekteilla liitto kehittää uusia toimintatapoja, jotka tukevat autismin kirjon henkilöiden selviytymistä mahdollisimman itsenäisesti. Liitto jatkaa ammattilais- ja vertaisverkostojen yhteistyön kehittämistä sekä tiedon ja hyvien käytänteiden jakamista. Kokemuskouluttajia koulutetaan ja heidän asiantuntemustaan viedään jäsenyhdistyksiin ja muualle yhteiskuntaan.

5 Hyvä arki Mahdollisuus hyvään elämään autismin kirjon haasteista huolimatta. Arjen sujuvuuden tukeminen ja toimintakyvyn aktivoiminen läpi elämän. Liitto alkaa kehittää uudenlaista sopeutumisvalmennusta vastaamaan arjen yksilöllisiin tarpeisiin eri elämän tilanteissa. Liitto jatkaa järjestölähtöisen auttamisen kehittämistä jäsenyhdistyksissä. Arviointimenetelmien yhtenäistäminen Alueesta ja arvioijatahosta riippumattomien arviointimenetelmien saatavuus ja käyttöönotto. Toimintakyvyn saumaton ylläpito vaatii verrattavissa olevia, yhteismitallisia arviointeja. Arviointimittarit ja -menetelmät kootaan ja niille määritellään jakelukanavat. Jäsenyhdistystoiminnan lujittaminen ja liiton toiminnan vahvistaminen* (Lisäys Liittokokous) Vertaistoiminta (Lisäys Liittokokous) Tiedonsaannin esteettömyys (Lisäys Liittokokous) Liittokokouksessa kirjatut muutokset ja lisäykset puitesuunnitelmaan: Liittohallitus lisäsi puitesuunnitelmaan seuraavat muutokset ja lisäykset: 1. Korvataan käsite yhdenvertainen asiantuntijuus käsitteellä tasavertainen asiantuntijuus. 2. Lisätään Jäsenyhdistystoiminnan lujittaminen ja liiton toiminnan vahvistaminen yhdeksi otsikoksi. Lisäksi vertaistoiminta pitää saada vahvemmin esille puitesuunnitelmaan. Edelleen keskustelussa ehdotettiin, että lisätään Tiedonsaannin esteettömyys yhdeksi puitesuunnitelman otsikoksi. Autismi- ja Aspergerliitto tekee entistä enemmän yhteistyötä samankaltaisia asioita edistävien toimijoiden kanssa. Yhteistyössä vältytään päällekkäisiltä toiminnoilta ja saavutetaan laaja-alainen tuki jäsenistölle. Mirjami Hagman Toiminnanjohtaja Merja Hyytiäinen Puheenjohtaja Autismi- ja Aspergerliitto ry