REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 2005/2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 2005/2"

Transkriptio

1 REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 2005/2 Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK) Maatalouskemian osasto

2 Jakelu ja myynti: KTTK Maatalouskemian osasto / kirjasto PL 83, Vantaa Puhelin , telekopio Sähköposti: Raportin hinta: 50 + ALV 22

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO RAPORTIN SISÄLTÖ ANALYSOINTIPERIAATTEISTA JA ANALYYSITULOSTEN ILMOITTAMISESTA REHU- JA LANNOITEVALMISTEITA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET SALLITUT ENIMMÄISPOIKKEAMAT TUOTESELOSTEESSA ILMOITETUISTA ARVOISTA REHUAINEET REHUSEOKSET Muut kuin lemmikkieläinten rehuseokset Lemmikkieläinten rehuseokset LANNOITEVALMISTEET Lannoitteet Muut lannoitevalmisteet REHU- JA LANNOITEVALMISTEIDEN NÄYTEMÄÄRÄT KIELLETYT VALMISTUS- JA TUONTIERÄT MAAHANTUONNIN NÄYTTEET KOTIMAISEN VALMISTUKSEN VALVONTANÄYTTEET MARKKINAVALVONTANÄYTTEET TOIMENPIDEKOODIT ANALYYSITULOKSET AJANJAKSOLTA SALMONELLARAPORTIT REHUVALMISTEIDEN ANALYYSITULOSRAPORTIT Rehuaineet Rehuseokset LANNOITEVALMISTEIDEN ANALYYSITULOSRAPORTIT Lannoitteet Kalkitusaineet ja sellaisena käytettävät sivutuotteet Maanparannusaineet Lannoitetut kasvualustat REHUJEN MUUNTOGEENISYYDEN VALVONTA Yleistä Näytteenotto ja analysointi Tulokset ja toimenpiteet Analyysitulosraportit AAKKOSELLISET LUETTELOT ANALYSOIDUISTA TUOTTEISTA REHUAINEET REHUSEOKSET JA LISÄAINEVALMISTEET LANNOITTEET KALKITUSAINEET (KALKIT, KUONAT JA SIVUTUOTTEET) MAANPARANNUSAINEET (KOMPOSTIT, LANTASEOKSET JA MAANPARANNUSTURPEET) LANNOITETUT KASVUALUSTAT

4

5 5 REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET JOHDANTO Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) rehuvalmisteiden valvonnan järjestämisestä (138/1998, muut. MMMa 63/2002) ja lannoitevalmisteiden valvonnasta (47/1994) antamien päätösten mukaan Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen (KTTK) on julkaistava valvonnan kannalta olennaiset tulokset valmistaja- ja maahantuojakohtaisesti. Tässä raportissa julkaistaan niiden valvontasuunnitelmien mukaan otettujen näytteiden analyysitulokset, jotka ovat valmistuneet ajanjaksona Alkuvuoden aikana valmistuneiden näytteiden analyysitulokset on julkaistu raportissa 2005/1 syyskuussa Vuodesta 2003 lähtien valvontanäytteiden analyysitulokset on julkaistu puolivuosittain. Vuosien 2001 ja 2002 aikana valmistuneiden valvontanäytteiden analyysitulokset on julkaistu koko vuoden analyysitulokset sisältäneinä raportteina. Vuoteen 2000 saakka tulokset julkaistiin neljännesvuosiraportteina. KTTK:n maatalouskemian osasto käynnisti muuntogeenisten organismien jäljitettävyyteen ja merkitsemiseen liittyvän valvonnan vuonna Analyysitulosraporteissa julkaistaan myös tähän valvontaan liittyvien rehunäytteiden analyysitulokset Raportin sisältö Rehuvalmistenäytteiden analyysitulokset on raportissa esitetty erikseen rehuaineille sekä rehuseoksille ja lisäainevalmisteille. Muuntogeenisten rehujen valvontaan liittyvien näytteiden analyysitulokset on esitetty erillisissä raporteissa. Lannoitevalmistenäytteiden analyysitulokset on esitetty seuraavalla ryhmittelyllä: lannoitteet (yksi- ja moniravinteiset sekä hivenravinteita sisältävät lannoitteet), kalkitusaineet (kalkit ja kuonat sekä tuhkat), maanparannusaineet (maanparannuskompostit ja lantaseokset sekä maanparannusturpeet) ja lannoitetut kasvualustat. Raportissa analyysitulokset on esitetty siten, että rehuaineet ovat tuoteryhmän mukaisessa järjestyksessä ja rehuseokset ja lisäainevalmisteet sekä lannoitevalmisteet valmistajan tai myyjän nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Julkaisun lopussa on aakkosellinen luettelo analysoiduista tuotteista.

6 1.2. Analysointiperiaatteista ja analyysitulosten ilmoittamisesta 6 Rehu- ja lannoitevalmisteiden valvontanäytteiden oton suorittavat KTTK:n maatalouskemian osaston (MKO) valtuuttamat näytteenottajat ja tarkastajat valvonnan laatimien näytteenotto-ohjelmien mukaisesti. Näytteenottajat ja tarkastajat toimittavat näytteet MKO:n laboratorioon. Analysoinnin jälkeen säilytyksen kestävä tai uudelleen analysoitavissa oleva näyte säilytetään vähintään kolme kuukautta. Tämän jälkeen näyte hävitetään. Pilaantuvat näytteet hävitetään heti analysoinnin jälkeen. Laboratorioon toimitetut näytteet analysoidaan käyttäen virallisia analyysimenetelmiä. Kemialliset analyysit tehdään pääsääntöisesti kahtena rinnakkaisena määrityksinä. Näytteiden analysoinnin laadunvarmistus tapahtuu analyysikohtaisesti perustuen sekä sisäiseen että ulkoiseen laadunvarmistukseen. Kemiallisille, akkreditoiduille analyysituloksille annetaan myös epävarmuusarvio, jonka mukaan analyysitulos on 95 :n todennäköisyyllä annetulla tulosvälillä. Annettu epävarmuusarvio ei sisällä näytteenotosta aiheutuvaa epävarmuutta. Epävarmuusarviot eivät sisälly tämän julkaisun analyysitulosraportteihin. Analyysituloksen ilmoitustarkkuudessa huomioidaan analyysimenetelmän epävarmuus, matriisin vaikutus sekä lainsäädännön vaatimukset. Kvalitatiivisilla eli laadullisilla menetelmillä saatu analyysitulos ilmoitetaan joko Ei todettu tai Todettu sekä mahdollinen lisätarkennus. Mikroskooppisten analyysien tulosten ilmoittamisessa käytetään lisäksi ilmoitustapaa Ei huom. ja Huomautus sekä lisätarkennus sen mukaan ylittyykö haitallisen ainesosan suurin sallittu pitoisuus. Kvantitatiivisilla eli määrällisillä menetelmillä saadun analyysituloksen yhteydessä käytetyt ilmoitustavat merkitsevät seuraavaa: Tulos ilmoitettu: Tuloksen merkitys: Ei todettu analyysitulos alle toteamisrajan < a [yksikkö] rehun orgaaniset lisäaineet (esim. kokkidiostaatit ja kasvunedisteet) ja haitalliset orgaaniset aineet (esim. aflatoksiini): tulos on alle määritysrajan (a), mutta yli toteamisrajan raskasmetallit: tulos on alle valvonnan kanssa sovitun/valvonnan määrittelemän rajan mikrobiologinen menetelmä: tulos on alle määritysrajan (a) Rehu- ja lannoitevalmistenäytteiden analyysituloksia verrataan näytteen edustamasta tuotteesta annettuun tuoteselosteeseen. Mikäli näytteen yksittäiselle analyysitulokselle on annettu huomautus, huomautuksen saanut analyysitulos on raportissa esitetty lihavoituna. Mikäli huomautus on annettu koko näytteelle, kyseisen tuotteen nimi ja näytenumero on esitetty raportissa lihavoituna. Tavanomaisin syy koko näytteen saamaan huomautukseen on, että näytteen edustaman tuotteen tuoteseloste on puutteellinen tai tuoteseloste puuttuu kokonaan. Raportin luvussa 4 on esitetty näytteiden analysointitulosten perusteella kielletyt valmistus- ja maahantuontierät.

7 1.3. Rehuja ja lannoitevalmisteita koskevat säädökset 7 Rehut: voimassa olleet säädökset Kansalliset säädökset Voimaantulo Rehulaki 396/ Muutokset: L 228/ L 889/ L 636/ L 689/ MMMp rehuaineista 40/ Muutokset: MMMp 164/ MMMa 4/ MMMa 8/ MMMa 19/ MMMa 57/ MMMp rehuista 180/1994, 5 Muutokset: MMMp 779/ MMMa rehun lisäaineista 43/ MMMp tuoreen rehukasvin säilöntäaineista 48/ Muutokset: MMMa 49/ MMMa 37/ MMMa 32/ MMMa 54/ MMMa 44/ MMMp rehuseoksista 41/ Muutokset: MMMp 162/ MMMa 64/ MMMa 5/ MMMa 18/ MMMa 48/ MMMa 91/ MMMa 33/ MMMp tietyistä eläinten ruokintaan käytettävistä tuotteista 183/ Muutokset: MMMp 22/ MMMp 144/ MMMa 52/ Päätös kumottu muutoksineen MMM:n asetuksen 60/05 voimaantulolla. MMMa eläinten ruokintaan käytettävistä tuotteista 60/ MMMp haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä rehuissa 163/ Muutos: MMMa 56/ MMMa 80/

8 8 Rehut (jatko): Kansalliset säädökset Voimaantulo MMMp haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä rehuissa 163/ Muutos: MMMa 56/ MMMa 80/ MMMp rehuvalmisteiden valvonnan järjestämisestä 138/ Muutokset: MMMp 57/ MMMa 86/ MMMa 27/ MMMa 63/ MMMa 19/ MMMa 56/ MMMa 49/ MMMa rehualan toiminnanharjoittamisesta 20/ Muutokset: MMMa 93/ MMMa 73/ MMMa 23/ MMMp erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista 57/ Muutokset: MMMa 89/ MMMa eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla 655/ MMMa eläinproteiineista ja niitä sisältävistä rehuvalmisteista 1239/ Muutokset: MMMa 229/ MMMa 569/ MMMa 468/ MMMa eläinjätteen käsittelystä 1022/ Asetus kumottu MMM:n asetuksen 850/2005 voimaantulolla MMMa TSE-riskiaineksen käsittelystä 799/ Asetus kumottu MMM:n asetuksen 850/2005 voimaantulolla Turkiseläinten rehun eläintauti ja hygieniavaatimukset 34/EEO/ Asetus kumottu MMM:n asetuksen 850/2005 voimaantulolla MMMa eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä 850/ Lääkerehupäätös 13/EEO/ Laki hukkakauran torjunnasta 185/

9 9 Rehut (jatko): EY-säädöksiä, jotka voimassa sellaisenaan ilman kansallista voimaansaattamista: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 7 artikla: Eläinten ruokintaa koskevat kiellot Voimaantulo (Soveltaminen alk.) ( ) Komission asetus (EY) N:o 1234/2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden I, IV ja XI ja (EY) N:o 1236/2001 muuttamisesta tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ja eläinten ruokkimisen osalta: Liite IV Eläinten ruokinta Komission asetus (EY) N:o 1292/2005, annettu 5 päivänä elokuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteeen IV muuttamisesta eläinten ruokinnan osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1774/2002, annettu 3 päivänä lokakuuta 2002, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä (ns. sivutuoteasetus) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1831/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista Komission asetus (EY) N:o 65/2004, annettu 14 päivänä tammikuuta 2004, järjestelmän perustamisesta yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille Komission asetus (EY) N:o 641/2004, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1829/2003 koskevista täytäntöönpanosäännöistä, joita sovelletaan uusia muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskeviin lupahakemuksiin, olemassa olevia tuotteita koskeviin ilmoituksiin sekä sellaisiin muuntogeenisiin aineksiin, joiden esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää ja joiden riskinarvioinnin tulokset ovat myönteiset ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

10 10 Rehut (jatko): EY-säädöksiä, jotka voimassa sellaisenaan ilman kansallista voimaansaattamista: Komission päätös (2004/217/EY), tehty 1 maaliskuuta 2004, luettelon vahvistamisesta niistä aineksista, joiden markkinoille saattaminen ja käyttö eläinten ravinnoksi on kielletty. Päätös korvaa aikaisemmin kansallisessa lainsäädännössä (MMMp 41/1999, liite 1) annetun luettelon kielletyistä aineista (Liite kumottu MMM:n asetuksella 33/2004) Voimaantulo (Soveltaminen alk.) Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29. päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 183/2005, annettu 12. päivänä tammikuuta 2005, rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista ( ) ) ( ) 1) Asetuksen 27 ja 28 artiklaa sovelletaan alkaen

11 Lannoitevalmisteet: voimassa olleet säädökset 11 Kansalliset säädökset Voimaantulo Lannoitelaki 232/ Muutokset: L 514/ L 668/ L 888/ MMMp lannoitteista 45/ Muutokset: MMMp 60/ MMMp 67/ MMMp 1008/ MMMp 80/ MMMp 56/ MMMp 160/ MMMp 169/ MMMp eräistä lannoitevalmisteista 46/ MMMp lannoitevalmisteiden valvonnasta 47/ Muutokset: MMMp 61/ MMMp 123/ MMMp 160/ MMMa 195/2004 eläinperäinperäisten sivutuotteiden käsittelystä biokaasuja kompostointilaitoksissa sekä lannan käsittelystä teknisissä laitoksissa EY-säädöksiä, jotka voimassa sellaisenaan ilman kansallista voimaansaattamista: Voimaantulo (Soveltaminen alk.) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1774/2002, annettu 3 päivänä lokakuuta 2002, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä (ns. sivutuoteasetus) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, lannoitteista Komission asetus (EY) N:o 808/2003, annettu 12 päivänä toukokuuta 2003, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 muuttamisesta Komission asetus (EY) N:o 809/2003, annettu 12 päivänä toukokuuta 2003, kompostointilaitoksissa käytettävän luokkaan 3 kuuluvan aineksen ja lannan käsittelyvaatimuksia koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisista siirtymäkauden toimenpiteistä Komission asetus (EY) N:o 810/2003, annettu 12 päivänä toukokuuta 2003, biokaasulaitoksissa käytettävän luokkaan 3 kuuluvan aineksen ja lannan käsittelyvaatimuksia koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisista siirtymäkauden toimenpiteistä ( ) ( ) ( ) ( )

12 12 Lannoitevalmisteet (jatko): EY-säädöksiä, jotka voimassa sellaisenaan ilman kansallista voimaansaattamista: Voimaantulo (Soveltaminen alk.) Komission asetus (EY) N:o 813/2003, annettu 12 päivänä toukokuuta 2003, entisten elintarvikkeiden keräämistä, kuljetusta ja hävittämistä koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisista siirtymäkauden toimenpiteistä ( ) Komission päätös, tehty 12 päivänä toukokuuta 2003, lannan lämpökäsittelyprosessia koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisista siirtymäkauden toimenpiteistä ( ) Komission asetus (EY) N:o 12/2005, annettu 6 päivänä tammikuuta 2005, asetusten (EY) N:o 809/2003 ja (EY) 810/2003 muuttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisten biokaasu- ja kompostointilaitoksia koskevien siirtymäkauden toimenpiteiden voimassaolon pidentämisen osalta ( ) Komission asetus (EY) N:o 93/2005, annettu 19 päivänä tammikuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 muuttamisesta kalaperäisten eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelyn sekä eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljetuksessa vaadittavien kaupallisten asiakirjojen osalta ( )

13 13 2. SALLITUT ENIMMÄISPOIKKEAMAT TUOTESELOSTEESSA ILMOITE- TUISTA ARVOISTA 2.1. Rehuaineet Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suorittamissa tarkastuksissa todetut pitoisuudet saavat poiketa tuoteselosteessa ilmoitetuista arvoista korkeintaan seuraavasti (MMMp 138/1998, liite 2): Sellaisenaan käytettävät rehut: Ilmoitettu pitoisuus tai (arvoluku) Suurin sallittu poikkeama yksikköä tai ilmoitetusta pitoisuudesta (1) Raakavalkuainen >20 2 yksikköä <10 1 yksikkö Kokonaissokeri, pelkistävät sokerit, sakkaroosi, laktoosi ja glukoosi (dekstroosi) >20 2 yksikköä <5 0,5 yksikköä Tärkkelys ja inuliini >30 3 yksikköä <10 1 yksikkö Raakarasva >15 1,8 yksikköä <5 0,6 yksikköä Raakakuitu >14 2,1 yksikköä <6 0,9 yksikköä Kosteus ja hehkutusjäännös >10 1 yksikkö <5 0,5 yksikköä Kokonaisfosfori, natrium, kalsiumkarbonaatti, >15 (15) 1,5 yksikköä kalsium, magnesium, happoluku ja 2-15 (2-15) 10 petrolieetteriin liukenematon aines <2 (2) 0,2 yksikköä Hehkutusjäännös (suolahappoonliukenamaton) 3 10 ja NaCl:na ilmoitettu kloridi <3 0,3 yksikköä Karoteeni, A-vitamiini ja ksantofylli Metioniini, lysiini ja haihtuvat typpipitoiset emäkset 30 ilmoitetusta pitoisuudesta 20 ilmoitetusta pitoisuudesta

14 Rehuseokset Muut kuin lemmikkieläinten rehuseokset Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suorittamissa tarkastuksissa todetut pitoisuudet saavat poiketa tuoteselosteessa ilmoitetuista arvoista korkeintaan seuraavasti (MMMp 138/1998, liite 3, osa A; muut. MMMa 63/2002): Ilmoitettu pitoisuus Poikkeama alaspäin, yksikköä tai ilmoitetusta pitoisuudesta Poikkeama ylöspäin, yksikköä tai ilmoitetusta pitoisuudesta Raakavalkuainen >20 2 yksikköä 4 yksikköä <10 1 yksikkö 2 yksikköä Kokonaissokeri >20 2 yksikköä 4 yksikköä <10 1 yksikkö 2 yksikköä Tärkkelys >25 2,5 yksikköä 5 yksikköä <10 1 yksikkö 2 yksikköä Kokonaissokerien ja tärkkelyksen yhteismäärä >25 2,5 yksikköä <10 1 yksikkö Raakarasva >15 1,5 yksikköä 3 yksikköä <8 0,8 yksikköä 1,6 yksikköä Natrium, kalium ja magnesium >15 1,5 yksikköä 4,5 yksikköä 7, ,5 0,75 yksikköä 2,25 yksikköä 0, <0,7 0,1 0,3 yksikköä Kokonaisfosfori ja >16 1,2 yksikköä 3,6 yksikköä kalsium ,5 22, ,9 yksikköä 2,7 yksikköä <1,0 0,15 0,45 yksikköä paitsi kokonaisfosfori kalanrehuissa 20 Metioniini, lysiini ja treoniini 15 Kystiini ja tryptofaani 20 (Taulukko jatkuu)

15 15 (Muut kuin lemmikkieläinten rehuseokset) Ilmoitettu pitoisuus Poikkeama alaspäin, yksikköä tai ilmoitetusta pitoisuudesta Poikkeama ylöspäin, yksikköä tai ilmoitetusta pitoisuudesta Kosteus >10 1 yksikkö (Hyvin kosteuspitoiselle rehulle laskettava suhteessa 12 :n kosteuden omaavaan rehuun) <5 0,5 Hehkutusjäännös >10 3 yksikköä 1 yksikkö <5 1,5 yksikköä 0,5 yksikköä Raakakuitu >12 5,4 yksikköä 1,8 yksikköä <6 2,7 yksikköä 0,9 yksikköä Hehkutusjäännös >10 1 yksikkö (suolahappoon liukenematon) <4 0,4 yksikköä Energia märehtijät, sika, hevonen 2 siipikarja 0,4 MJ/kg Valkuaisarvo, OIV 1 märehtijät 3 Väriaineet A-, D- ja E-vitamiinit *) Muut vitamiinit 30 Hivenaineet *) Antibiootit, kasvunedisteet ja kokkidiostaatit 30 *) *) ei kuitenkaan yli maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä lisäaineista määriteltyjen enimmäispitoisuuksien 1 MMMa 63/2002

16 Lemmikkieläinten rehuseokset Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suorittamissa tarkastuksissa todetut pitoisuudet saavat poiketa tuoteselosteessa ilmoitetuista arvoista korkeintaan seuraavasti (MMMp 138/1998, liite 3, osa B): Ilmoitettu pitoisuus Poikkeama alaspäin, yksikköä tai ilmoitetusta pitoisuudesta Poikkeama ylöspäin, yksikköä tai ilmoitetusta pitoisuudesta Raakavalkuainen >20 3,2 yksikköä 6,4 yksikköä 12, <12,5 2 yksikköä 4 yksikköä Raakarasva 2,5 yksikköä 2,5 yksikköä Kosteus >40 3 yksikköä ,5 <20 1,5 yksikköä Hehkutusjäännös 4,5 yksikköä 1,5 yksikköä Raakakuitu 3 yksikköä 1 yksikkö A-, D- ja E-vitamiinit Kalsium ja fosfori < 1,0 0,15 0, Lannoitevalmisteet Lannoitteet Lannoitteiden ravinnepitoisuuksien enimmäispoikkeamat on esitetty lannoiteluettelossa kunkin lannoitteen yhteydessä (MMMp 60/94, liite 1 ja MMMp 67/94, liite 1) Muut lannoitevalmisteet Maanparannusaineiden, lannoitettujen kasvualustojen, kompostointivalmisteiden ja sellaisena käytettäväksi kelpaavien sivutuotteiden sekä typpibakteerivalmisteiden tarkastuksessa todetut ominaisuudet saavat poiketa tuoteselosteessa ilmoitetuista arvoista seuraavasti 2 (MMMp 46/94, liite 4): 2 Sallitut poikkeamat eivät koske MMMp 46/94 liitteessä 2 mainittuja vähimmäis- ja enimmäisrajoja. Jos tuoteselosteessa mainitut arvot ilmoitetaan vaihteluvälinä, niihin ei sovelleta tässä liitteessä määrättyjä poikkeamia

17 17 1. Maanparannusaineet 1.1. Kalkitusaineet Ainesosa Ilmoitettu Suurin sallittu poikkeama pitoisuus alaspäin ylöspäin Neutraloiva kyky (Ca) -2,0 -yksikköä ei ylärajaa Kalsium (Ca) -2,0 -yksikköä ei ylärajaa Magnesium (Mg) -1,0 -yksikköä ei ylärajaa Muut ravinteet vähintään 1-10 ei ylärajaa alle 1-30 ei ylärajaa Hienousaste (hiukkaskoko) -10 ei ylärajaa 1.2. Muut maanparannusaineet Ainesosa alaspäin Suurin sallittu poikkeama ylöspäin Irtotiheys, tilavuuspaino Johtoluku ph -1-yksikköä +1-yksikköä Humuspitoisuus Pääravinteet Sivu- ja hivenravinteet Kosteus Lannoitetut kasvualustat Ainesosa alaspäin Suurin sallittu poikkeama ylöspäin Irtotiheys Irtotilavuus -20 ei ylärajaa Johtokyky, johtoluku ph -0,5-yksikköä +1,0-yksikköä Pääravinteet Sivu- ja hivenravinteet Kosteus Kompostointi- ja typpibakteerivalmisteet Ainesosa alaspäin Suurin sallittu poikkeama ylöspäin Ravinteet Mikro-organismien lukumäärä -50 ei ylärajaa

18 4. Lannoitevalmisteina käytettäväksi kelpaavat sivutuotteet 18 Sivutuotteiden ominaisuuksia tarkasteltaessa sovelletaan vastaaville valmisteille määrättyjä poikkeamia.

19 3. REHU- JA LANNOITEVALMISTEIDEN NÄYTEMÄÄRÄT 3 19 Maatalouskemian osaston näytetietojärjestelmään kirjattuja näytteitä, joiden analyysitulokset ovat valmistuneet välisenä aika, oli rehuvalmisteiden valvontaan liittyen yhteensä kpl ja lannoitevalmisteiden valvontaan liittyen 291 kpl (kuviot 1 2). Kuvioissa rehu- ja lannoitevalmistenäytteiden määrät on esitetty jaoteltuna sekä valvonta- että valmistetyypin mukaisesti. Taulukossa 1 on esitetty näytteiden kokonaismäärät vuosina Näytteet valvontatyypeittäin: Markkinavalvonta EU-tuonti Valmistus Maahantuonti Gmo-valvonta Näytteet rehuvalmisteittain: Kasviper. rehuaineet 161 Eläinper. rehuaineet Rehuseokset Kivennäisrehut Rehun lisäaineet Kuvio 1. Rehuvalmistenäytteiden lukumäärä valvonta- ja valmistetyypeittäin (kts. alaviite 3). 3 Näytetietojärjestelmään kirjatut näytteet, joiden analyysitulokset ovat valmistuneet välisenä aikana.

20 20 Näytteet valvontatyypeittäin: Markkinavalvonta EU-tuonti Valmistus Maahantuonti Näytteet lannoitevalmisteittain: Lannoitteet Kalkitusaineet Maanpar.aineet Kasvualustat Muut* 8 * Kompostointi- ja typpibakteerivalmisteet sekä raaka-ainenäytteet Kuvio 2. Lannoitevalmistenäytteiden lukumäärä valvonta- ja valmistetyypeittäin (kts. alaviite 3 edell. sivulla).

21 Taulukko 1. Kalenterivuoden aikana valmistuneiden valvontanäytteiden kokonaismäärät vuosina , kpl ) Rehunäytteet yhteensä Valvontatyypeittäin: markkinavalvonta EU-tuonnin valvonta valmistuksen valvonta maahantuontivalvonta gmo-valvonta Rehuvalmistetyypeittäin: kasviperäiset rehuaineet eläinperäiset rehuaineet rehuseokset kivennäisrehuaineet ja seokset rehun lisäaineet ja lisäainevalmisteet Lannoitevalmistenäytteet yhteensä Valvontatyypeittäin: markkinavalvontanta EU-tuonnin valvonta valmistuksen valvonta maahantuontivalvonta Lannoitevalmistetyypeittäin: lannoitteet kalkitusaineet maanparannusaineet lannoitetut kasvualustat kompostointi- ja typpibakteerivalm raaka-aineet ) Vuoden 2001 näytemäärään eivät sisälly ne valmistuneet näytteet, jotka saapuivat analysoitavaksi vuoden 2000 puolella

22 22 4. KIELLETYT VALMISTUS- JA TUONTIERÄT Maahantuonnin näytteet (EU- ja 3. maatuonti) Tuote Alkuperä- Saap. pvm Kielletty Näyte- Tutkittuja Toimenmaa määrä numero näytteitä pide kg kielletyssä koodi 1) erässä Näytteet, joissa todettu salmonellaa Rehunäytteet: Luomu Rypsipuriste Alankomaat V0003 Rapsirouhe, keskirasvainen Saksa V0003 Soijarouhe, keskirasvainen Alankomaat V0003 Alankomaat V0003 Alankomaat V0003 Alankomaat V0003 Alankomaat V0003 Saksa V0003 Näytteet, joissa todettu eläviä tuhohyönteisiä Rehunäytteet: Auringonkukansiemenet Bulgaria V0003 1) Kts. luku 4.4. Toimenpidekoodit

23 Kotimaisen valmistuksen näytteet Tuote numero näytteitä kielletyssä erässä Valmistaja Saap. pvm Kielletty määrä Näyte- Tutkittuja Toimen- pidekoodi 1) Näytteet, joissa todettu salmonellaa Rehunäytteet: Kalajoen Jäähdyttämö Oy Turkiseläinrehu, tuore tn V0011 Oulaisten Jäähdyttämö Turkiseläinrehu, tuore tn V0011 Prior Oy Ab Turkiseläinrehu, tuore tn V0011 Terjärv Frys Ab Oy Turkiseläinrehu, tuore tn V0011 Lannoitevalmistenäytteet: Andelslaget Socklot Biocompost Rekisteröimätön maanparannusaine m V0033 Helsingin Vesi Metsäpirtin Nurmikkomulta m V0033 P.-Satakunnan Jätteidenkäsitte Maan Paras musta komposti m V0033 Pirkanmaan Jätehuolto Oy Biokompostimulta m V0033 Soraliike Lehtovaara Oy Yleismulta V0033 Näytteet, joissa todettu kadmiumia yli sallitun Lannoitevalmistenäytteet: Finnforest Oyj Rekisteröimätön kalkitusaine V0018 Vapo Oy Lentotuhka V0018 1) Kts. luku 4.4. Toimenpidekoodit

24 Markkinavalvontanäytteet Tuote numero näytteitä kielletyssä erässä Valmistaja/maahantuoja Saap. pvm Näyte- Tutkittuja Toimen- pidekoodi 1) Näytteet, joissa todettu salmonellaa Rehunäytteet: Etelä-Pohjanmaan Minkinrehu Oy Ketunrehu, tuore V0011 Merito Oy Ami karjunkorva V0003 Prima Pet Premium Oy Hau-Hau Champion kuivattu maha V0003 Wipet Oy Lampaanjalka V0003 Näytteet, joissa todettu eläviä tuhohyönteisiä Rehunäytteet: ABN-Trading Ky Auringonkukansiemenet V0003 Auran Jakelutukku Oy Auringonkukansiemenet V0003 Euro Tukatti Oy Auringonkukansiemenet V0003 S.G Nieminen Oy Auringonkukansiemenet V0003 Topfree Oy Auringonkukansiemenet V V0003 VPG Finland Oy Auringonkukansiemenet V0003 Best Friend Nature V0003 Näytteet, joissa todettu hukkakauraa Rehunäytteet: Pick-Import Finland Oy Ltd Auringonkukansiemenet V0031 Näytteet, joissa todettu laatupoikkeama Lannoitevalmistenäytteet: Bröderna Nelsons Frö Ab POKON Supergödning för rosor V0033 1) Kts. luku 4.4. Toimenpidekoodit

25 Toimenpidekoodit Koodi Toimenpide V0003 V0011 V0018 V0031 V0033 KTTK kieltää rehulain 396/98, 36 :n perusteella näytteen/ näytteiden edustaman tuotteen liikkeeseen laskemisen Suomessa. Kielto on voimassa, kunnes sen perusteena oleva laatupoikkeama on poistettu. KTTK kieltää rehulain 396/98, 36 :n perusteella näytteen/ näytteiden edustaman tuotteen käytön eläinten ruokinnassa. Kielto on voimassa, kunnes sen perusteena oleva laatupoikkeama on poistettu. Näytteen/näytteiden edustaman tuotteen Cd-pitoisuus ylittää MMM:n päätöksen 46/94 salliman enimmäispitoisuuden. KTTK kieltää kyseisen lannoitevalmisteen pelto- ja puutarhakäytön. KTTK kieltää lain N:o 185/2002, 8 :n (laki hukkakauran torjunnasta) perusteella näytteen/ näytteiden edustaman tuotteen maahantuonnin / liikkeeseen laskemisen. KTTK kieltää lannoitelain 232/93, 19 :n perusteella näytteen/näytteiden edustaman tuotteen/ tuotantoerän markkinoinnin. Kielto on voimassa, kunnes sen perusteena oleva laatupoikkeama on korjattu.

26 5. ANALYYSITULOKSET AJANJAKSOLTA Alla olevassa asetelmassa on luettelo rehu- ja lannoitevalmisteiden valvonnan analyysitulosraporteista. Mikäli tiettyyn raporttiin kuuluvia analyysejä ei ole valmistunut aikavälillä , kyseinen raportti ei ole mukana julkaisussa. Analyysituloksia on verrattu näytteen edustamasta tavarasta annettuun tuoteselosteeseen. Mikäli jokin näytteen yksittäiselle analyysitulokselle on annettu huomautus, huomautuksen saanut tulos on raportissa esitetty lihavoituna. Mikäli huomautus on annettu koko näytteelle, kyseisen tuotteen nimi ja näytenumero on esitetty raportissa lihavoituna. Tavanomaisin syy koko näytteen saamaan huomautukseen on, että näytteen edustaman tuotteen tuoteseloste on puutteellinen tai tuoteseloste puuttuu kokonaan. Luettelo analyysitulosraporteista: Salmonellaraportit Raportin nro Rehuaineet Rehuseokset ja lisäainevalmisteet Lannoitevalmisteet 5.2. Rehuvalmisteiden analyysitulosraportit Rehuaineet Raportin nro Analyysitulokset Haitalliset aineet Muut mikro-organismit Kasviperäiset epäpuhtaudet, aitous ja hyönteiset Lihajauhon/lihaluujauhon, kalajauhon toteaminen ja maitojauheen kielletyt rehuaineet sekä maaeläinperäisen aineksen toteaminen Pääravintoaineet Aminohapot Sokerit, tärkkelys ja hera Energia-arvot Kivennäisaineet Hivenaineet A-, E- ja C-vitamiinit B-vitamiinit Kokkidiostaatit, antibiootit ja muut lääkkeenkaltaiset aineet Muut analyysit (liukenematon jäännös, haihtuvat typpipitoiset emäkset (TVN), vapaat rasvahapot, peroksidiluku, HCl-liukenematon tuhka) Muut analyysit (muurahaishappo, maitohappobakteerit, etikkahappo, propionihappo) Rehuseokset ja lisäainevalmisteet Haitalliset aineet Muut mikro-organismit Kasviperäiset epäpuhtaudet, aitous ja hyönteiset Lihajauhon/lihaluujauhon, kalajauhon toteaminen ja maitojauheen kielletyt rehuaineet sekä maaeläinperäisen aineksen toteaminen Pääravintoaineet Aminohapot Sokerit, tärkkelys ja hera Energia-arvot Kivennäisaineet Hivenaineet

27 Raportin nro Analyysitulokset A-, E- ja C-vitamiinit B-vitamiinit Kokkidiostaatit, antibiootit ja muut lääkkeenkaltaiset aineet (I) b Kokkidiostaatit, antibiootit ja muut lääkkeenkaltaiset aineet (II) c Lääkerehut Muut analyysit (liukenematon jäännös, haihtuvat typpipitoiset emäkset (TVN), vapaat rasvahapot, peroksidiluku, HCl-liukenematon tuhka) Muut analyysit (muurahaishappo, maitohappobakteerit, etikkahappo, propionihappo) 5.3. Lannoitevalmisteiden analyysitulosraportit Lannoitteet Raportin nro Analyysitulokset Typen eri muodot Fosfori- ja kaliumpitoisuudet Kalsium-, magnesium-, rikki- ja natriumpitoisuudet Hivenravinteet Hivenravinteet, liukoiset Seleeni, kloori ja kadmium Raskasmetallipitoisuudet Hygieenisyys Kalkitusaineet ja sellaisena käytettävät sivutuotteet Neutraloiva kyky, nopeavaikutteinen neutraloiva kyky, kosteuspitoisuus ja seulontatulokset Ravinteet Raskasmetallipitoisuudet I ja boori Raskasmetallipitoisuudet II Maanparannusaineet - kompostit ja lantaseokset Hygieenisyys ja fytotoksisuus Pääravinteet N, P ja K Kosteus, orgaanisen aineksen pitoisuus, tilavuuspaino, ph ja johtokyky (1+5) sekä haju Raskasmetallipitoisuudet b Raskasmetallipitoisuudet II - maanparannusturpeet Kosteus, orgaanisen aineksen pitoisus, irtotiheys, ph ja johtokyky (puristenesteestä) Raskasmetallipitoisuudet (kadmium, arseeni, kupari, sinkki, nikkeli, lyijy ja elophopea) b Raskasmetallipitoisuudet (kromi ja vanadiini) Lannoitetut kasvualustat Hygieenisyys ja taimikasvatuskokeet (kiinankaalin taimettuminen, taimien kuivapaino ja klorofyllipitoisuus verrokista) Liukoiset pääravinteet N, P ja K - joko maa-analyysimenetelmällä tai puristenesteestä mitattu Kosteus, orgaanisen aineksen pitoisuus, tilavuuspaino, ph ja johtokyky (1+5 -menetelmällä tai puristenesteestä) Raskasmetallipitoisuudet (kadmium, arseeni, kupari, sinkki, nikkeli, lyijy ja elophopea) b Raskasmetallipitoisuudet (kromi ja vanadiini) 5.4. Muuntogeenisten rehujen valvonta Raportin nro Analyysitulokset Rehuaineet Rehuseokset 27

28 28 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet : rehuaineet Hygienia Salmonella Tuotteen nimi Tutkittuja näytteitä kpl Saastuneita näytteitä kpl Salmonella tyypit Viljankuorilese 1 - Kaura 1 - Kaurarehujauho 1 - Kaurankuorijauho 3 - Kaurankuori jauhamaton 1 - Kaura, kuorittu, lämpökäsittelemätön 1 - Ohravalkuaisrehu, tuore 1 - Ohrasuurimo 1 - Vehnälese 3 - Vehnägluteeni 1 - Gluvital 38 - Vehnäleserehujauho 1 - Eroterehu (vilja pelletti) 1 - Maissigluteeni 14 - Mäski, tuore 6 - Mäski, kuivattu 69 - Panimo-hiivaliemi 15 - Maissirankki

29 29 Tuotteen nimi Tutkittuja näytteitä kpl Saastuneita näytteitä kpl Salmonella tyypit Etanolirankki, kuivattu 70 - Maapähkinä (kokonainen) 2 - Maapähkinärouhe kuorituista pähkinöistä 1 - Rapsipuriste Rapsirouhe, keskirasvainen Rypsipuriste 99 - Luomu-Virgino-Rypsipuriste 1 - BG Rypsipuriste 4 - Luomu Rypsipuriste Luomu Rypsipuriste 1 - Rypsirouhe Rypsirouhe, keskirasvainen 1 - Palmurouhe 55 - Soijarouhe, keskirasvainen Soijapuriste 11 - Rypsiöljy 1 - Pellavansiemenöljy 2 - Auringonkukansiemenet 31 - Pellavansiemenet 9 - S. Tennessee S. Umbilo S. Stanleyville S. ssp S. Mbandaka S. Tennessee Salmonella ryhmä B 4,12:d:-. Salmonella ryhmä E4; 1,3,19: - :

30 30 Tuotteen nimi Tutkittuja näytteitä kpl Saastuneita näytteitä kpl Salmonella tyypit Pellavansiemenrouhe 11 - Pellavansiemenpuriste 2 - Rypsipuriste Öpex 6 - Tuoreleike 1 - Melassileike Seosmelassi 8 - Perunarehu 1 - Perunaproteiini 1 - Viherjauho 1 - Heinäjauho, pelletöity 24 - Hillohuuhde 2 - Maitojauhe, rasvaton 2 - Rehumaitojauhe 1 - Maitohuuhde Juustoraaste 1 - Pastöroitu huuhde 1 - Piimä (kirnupiimä) 1 - Piimä 1 - Piimähuuhde 3 - Hera, tuore 3 - Hera 3 - Herajauhe 2 - Rehuheratiiviste 10 - Maitohuuhde 1 - Lihaluujauho 59 - Lihahöyhenjauho III 6 - Teurasjäte

31 31 Tuotteen nimi Tutkittuja näytteitä kpl Saastuneita näytteitä kpl Salmonella tyypit Broilerin siipi 1 - Hydrolysoitu höyhenjauho 1 - Broilerteurasjäte 3 - Kanateurasrehu 1 - Sianteurasjäte 1 - Sika-nauta teurasjäte 1 - Turkiseläinjauho 2 - Ketunruhojauho 1 - Kalajauho 28 - Kalajäte 3 - Rehusilakka 1 - Yhteensä

32 32 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet, rehuseokset ja lisäainevalmisteet Hygienia Salmonella Tuoteryhmä Tutkittuja näytteitä kpl Saastuneita näytteitä kpl SIIPIKARJA 95 - SIAT VASIKAT, MULLIT 36 - LYPSYKARJA KALAT 0 - Salmonellatyypit TURKISELÄIMET 85 6 S. Agona HEVOSET 25 - LAMPAAT 0 - POROT 7 - KISSAT 0 - KOIRAT 58 - S. Kentucky S. Mbandaka S. Poona S. Typhimurium KOIRAN PURULUUT, SIANKORVAT YM S. Anatum MUUT REHUSEOKSET 40 - KIVENNÄISREHUSEOKSET 16 - REHUN LISÄAINEET 1 - REHUN LISÄAINEVALMISTEET 95 - S. Derby S. Weltevreden

33 33 Tuoteryhmä Tutkittuja näytteitä kpl Saastuneita näytteitä kpl Yhteensä Salmonellatyypit

34 34 ANALYYSIEN TULOKSET Lannoitevalmisteet Salmonellan esiintyminen Tuoteryhmä Tutkittuja näytteitä kpl Saastuneita näytteitä kpl ORGAANISET LANNOITTEET 5 - ORGAANISET KIVENNÄISLANNOITTEET 3 - Salmonellatyypit MAANPARANNUSKOMPOSTIT 39 1 S. Typhimurium LANTASEOKSET 6 - MUUT ORGAANISET MAANPARANNUSAINEET 6 MULTAPOHJAISET KASVUALUSTAT 37 3 S. Mbandaka KOMPOSTOINTIVALMISTEET 2 0 Yhteensä 98 4 S. Typhimurium

35 35 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuaineet Haitalliset aineet (12:lle kosteudelle laskettuna). Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Elohopea (Hg) mg/kg aflatoksiinit Ohra Ei tod Ei tod. Feedex Oy Ab Ei tod Ei tod. Suomen Rehu Oy Ei tod. Tila Ei tod. Tyngän Myllyosuuskunta Ei tod. Ohra-Kaura seos Feedex Oy Ab Ei tod. Ohra, kypsennetty Feedex Oy Ab Ei tod. Maissigluteeni Cerestar Scandinavia Ei tod. Maapähkinärouhe kuorituista pähkinöistä Prodrman SA Ei tod. Soijarouhe, keskirasvainen Feedex Oy Ab Ei tod. Kalajauho Nowea Systems Ab ,11 Ferrosulfaatti Kemira Pigments Oy <0,

36 36 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuaineet Hygienia Muut mikro-organismit Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Campylobacter Klostridit Enterobakteerit Mikroskooppinen tark C. perfringens pmy/g pmy/g pmy/g Rypsirouhe Oelmuhle Hamburg AG Ei huom Ei huom Ei huom Ei huom. Soijarouhe, keskirasvainen Cargill B.V Ei huom Ei huom Ei huom Ei huom Ei huom Ei huom. Denofa AS Ei huom Ei huom Ei huom. Oelmuhle Hamburg AG Ei huom Ei huom Ei huom Ei huom. Pellavansiemenrouhe Kalmarsands Oljefabrik Ei huom. Lihaluujauho Findest Protein Oy <10 < <10 < <10 <

37 37 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Campylobacter Klostridit Enterobakteerit Mikroskooppinen tark C. perfringens pmy/g pmy/g pmy/g Lihaluujauho Findest Protein Oy <10 < <10 < <10 Ei huom. <1 Honkajoki Oy <10 Ei huom. < <10 < <10 < <10 < <10 Ei huom. < <10 < <10 Ei huom. < <10 < <10 < <10 < <10 Ei huom. < <10 Ei huom. < <10 < <10 < <10 Ei huom. < <10 < <10 Ei huom. < <10 Ei huom. < <10 Ei huom. < <10 < <10 Ei huom. < <10 < <10 Ei huom. < <10 Ei huom. <

38 38 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Campylobacter Klostridit Enterobakteerit Mikroskooppinen tark C. perfringens pmy/g pmy/g pmy/g Lihaluujauho Honkajoki Oy <10 Ei huom. < <10 < <10 < <10 < <10 Ei huom. < <10 < <10 Ei huom. < <10 Ei huon. < <10 Ei huom. < <10 < <10 < <10 Ei huom. < <10 < <10 < <10 Ei huom. < <10 < <10 < <10 Ei tod. < <10 < <10 < <10 < <10 Ei huom. < <10 Ei huom. < <10 Ei huom. < <10 < <10 < <10 <

39 39 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Campylobacter Klostridit Enterobakteerit Mikroskooppinen tark C. perfringens pmy/g pmy/g pmy/g Lihaluujauho Honkajoki Oy <10 < <10 <1 Lihahöyhenjauho III Findest Protein Oy <10 < <10 Ei huom. < <10 Ei huom. < <10 < <10 Ei huom. <1 Teurasjäte HK-Ruokatalo Ei tod <10 HK-Ruokatalo Oy Ei tod Maxmo Foder Ab Ei tod <10 Oulunseudun Teurastamopalvelut Ei tod Ylä-Karjalan Rehu Oy Tod <10 Broilerin siipi Murren Murkina Ei tod. Hydrolysoitu höyhenjauho Henry Teirs Oy Ltd <10 <1 Broilerteurasjäte Atria Oy / Nurmo Ei tod <10 Suomen Rehu Oy Ei tod < Ei tod <10 Kanateurasrehu Atria Oy / Nurmo Ei tod <10 Sianteurasjäte Liha-Pouttu Oy Ei tod <10 Sika-nauta teurasjäte Liha-Pouttu Oy Ei tod <10 Turkiseläinjauho Findest Protein Oy <10 Ei huom. < <10 <1 Kalajäte Monäs Feed Oy Ei tod. <10 <10 Nä-Rö Oy Ab Ei tod. <10 <10 Rauno Pernu & Timo Manninen Ei tod. < Rehusilakka Molpe Frys Ab Ei tod

40 40 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuaineet Visuaaliset ja mikroskooppiset analyysit Kasviperäiset epäpuhtaudet, aitous ja hyönteiset Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Visuaalinen tarkast. Tuhohyönteiset Kaura Tila Huomautus Huomautus Maapähkinärouhe kuorituista pähkinöistä Prodrman SA Ei tod. Rypsipuriste Pohjolan Luomu Finland Oy Ei huom. Ei tod. Soijarouhe, keskirasvainen Cargill B.V Huomautus Ei huom. Auringonkukansiemenet Todettu ABN-Trading Ky Todettu Auran Jakelutukku Oy Todettu Euro Tukatti Oy Todettu Kaikenkarvaiset Oy Ei huom Ei tod. Merito Oy Todettu Nelsons Oy Upptäckt S.G Nieminen Oy Todettu SNI-Commerce Ei tod. Topfree Oy Todettu Todettu Ei tod Ei tod. Vega Trade Oy Ei huom. VPG Finland Oy Todettu

41 41 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Visuaalinen tarkast. Tuhohyönteiset Auringonkukansiemenet Yngve Johansson OY AB Ei tod

42 42 ANALYYSIEN TULOKSET Rehuvalmisteet: rehuaineet Visuaaliset ja mikroskooppiset analyysit Lihajauhon/lihaluujauhon, kalajauhon toteaminen ja maitojauheen kielletyt rehuaineet sekä maaeläinperäisen aineksen toteaminen Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Kalajauhon määritys Yksikkö Kielletyt rehuaineet Yksikkö Maaeläinper. aines Kaura Tila Ei tod. <0, <0, Ei tod. Ei tod Ei tod Ei tod. Kaura-vehnä Tila Ei tod. Ohra Tila Ei tod. Ei tod Ei tod. Ohra-Kaura seos Tila Ei tod. Ei tod. Vehnä Tila Ei tod. Ei tod. Maissigluteeni Cerestar Scandinavia Ei tod. Ei tod. Rapsipuriste Avena Nordic Grain Oy Ei tod. Ei tod. Emmeleve A/S Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Oelmuhle Hamburg AG Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Top Agri S.p.a Ei tod. Ei tod. Werol Tehased AS Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Yksikkö

43 43 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Kalajauhon määritys Yksikkö Kielletyt rehuaineet Yksikkö Maaeläinper. aines Rapsirouhe, keskirasvainen Emmeleve A/S Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Karlshamns Oljefabriker Ab Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Oelmuhle Hamburg AG Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Rypsipuriste Avena Nordic Grain Oy Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Emmeleve A/S Ei tod. Ei tod. Pohjolan Luomu Finland Oy Ei tod. Ei tod. Luomu Rypsipuriste Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Luomu Rypsipuriste Ikonen Juha Ei tod. Ei tod. Rypsirouhe Avena Nordic Grain Oy Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Yksikkö

44 44 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Kalajauhon määritys Yksikkö Kielletyt rehuaineet Yksikkö Maaeläinper. aines Rypsirouhe Avena Nordic Grain Oy EI tod. Ei tod. Oelmuhle Hamburg AG Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Ravintoraisio Oy Ei tod. Ei tod. Soijarouhe, keskirasvainen A-Rehu Oy Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Cargill B.V Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Yksikkö

45 45 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Kalajauhon määritys Yksikkö Kielletyt rehuaineet Yksikkö Maaeläinper. aines Soijarouhe, keskirasvainen Cargill B.V Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Yksikkö

46 46 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Kalajauhon määritys Yksikkö Kielletyt rehuaineet Yksikkö Maaeläinper. aines Soijarouhe, keskirasvainen Cargill B.V Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Denofa AS Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Oelmuhle Hamburg AG Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Yksikkö

47 47 Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen Lims-Nro Kalajauhon määritys Yksikkö Kielletyt rehuaineet Yksikkö Maaeläinper. aines Soijarouhe, keskirasvainen Oelmuhle Hamburg AG Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Pellavansiemenrouhe Kalmarsands Oljefabrik Ei tod. Ei tod. Tuoreleike Sucros Oy Ei tod. Tuoreleike Sucros Oy Ei tod. Melassileike Danisco Sugar GMBH Ei tod. Ei tod. Feedimpex B.V Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Nordzucker AG Ei tod. Ei tod. Sucros Oy Ei tod. Ei tod. Kuivaleike Sucros Oy Ei tod Ei tod. Sokerijuurikasmelassi Nordzucker AG Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod. Maito, rasvaton (EU-tuki) Valio Oy Ei huom Ei huom. Maitojauhe, rasvaton Valio Oy Ei tod. Ei tod. Maitojauhe, rasvaton (EU-tuki) Valio Oy Ei huom Ei tod. Ei huom. Ei tod Ei tod. Ei huom. Ei tod Ei tod. Ei huom. Ei tod Ei tod. Ei huom. Ei tod Ei tod. Ei huom. Ei tod Ei tod. Ei huom. Ei tod Ei tod. Ei huom. Ei tod. Kalajauho A-Rehu Oy Ei tod. Yksikkö

REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 2003/1

REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 2003/1 REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 2003/1 Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK) Maatalouskemian osasto 8.9.2003 Jakelu ja myynti: KTTK Maatalouskemian osasto / kirjasto PL 83, 01301 Vantaa Puhelin

Lisätiedot

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2007

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2007 Eviran julkaisuja 26/2007 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 26/2007 REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 1/2007 Helsinki

Lisätiedot

Rehuvalvonnan analyysitulokset 2011

Rehuvalvonnan analyysitulokset 2011 Eviran julkaisuja 11/2012 Rehuvalvonnan analyysitulokset 2011 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kuvailulehti Julkaisija Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Julkaisun nimi Rehuvalvonnan analyysitulokset

Lisätiedot

Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2014

Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2014 Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2014 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2014 Dnro 4283/0411/2015 Eviran raportti Hyväksymispäivä

Lisätiedot

Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2012

Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2012 Eviran julkaisuja 10/2013 Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2012 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2012 Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä helmikuuta 2008 annetun rehulain (86/2008) nojalla: 1 luku

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 Pvm Dnro 31.3.2004 1608/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 14.4.2004 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 9 ja 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 12/07 Päivämäärä Dnro 13.2.2007 656/01/2007 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.3.2007 toistaiseksi Kumoaa / Muuttaa MMMp lannoitteista (45/1994) MMMp eräistä lannoitevalmisteista

Lisätiedot

HYGIENIALAIN MUKAISET LAITOKSET JA KALASTUSALUKSET

HYGIENIALAIN MUKAISET LAITOKSET JA KALASTUSALUKSET sivu 1/7 SIVUTUOTEASETUKSEN SOVELTAMISOPAS II HYGIENIALAIN MUKAISET LAITOKSET JA KALASTUSALUKSET Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvikevirasto 5.4.2005 Tämä opas on tarkoitettu EY-asetuksen sovellusohjeeksi

Lisätiedot

Puhdistamolietteen. käyttö maataloudessa. Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa

Puhdistamolietteen. käyttö maataloudessa. Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa 1 Sisältö Esipuhe 3 1 2 3 4 5 6 Mitä puhdistamoliete on? 4 Arja Vuorinen, Evira Puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden soveltuminen viljelyyn 6 Tiina Tontti,

Lisätiedot

Puhdistamolietteen. käyttö maataloudessa. Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa

Puhdistamolietteen. käyttö maataloudessa. Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa 1 Sisältö Esipuhe 3 1 2 3 4 5 6 Mitä puhdistamoliete on? 4 Arja Vuorinen, Evira Puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden soveltuminen viljelyyn 6 Tiina Tontti,

Lisätiedot

Uudistuva sivutuotelainsäädäntö ja valvonta

Uudistuva sivutuotelainsäädäntö ja valvonta Uudistuva sivutuotelainsäädäntö ja valvonta TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRIPÄIVÄT 18.2.2011 Evira Nina Kaario, ylitarkastaja, ELL Ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Lisätiedot

Asetuksella kumottaisiin rehualan toiminnanharjoittamisesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (712/2008).

Asetuksella kumottaisiin rehualan toiminnanharjoittamisesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (712/2008). Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto PERUSTELUMUISTIO 15.4.2010 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS REHUALAN TOIMINNAN- HARJOITTAMISESTA Asetuksen yleisperustelut Asetuksella kumottaisiin

Lisätiedot

Ravintoarvomerkintäopas

Ravintoarvomerkintäopas Eviran ohje17030/1 Ravintoarvomerkintäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Ravintoarvomerkintäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Eviran ohje 17030/1 Eviran

Lisätiedot

Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa

Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa AVI-EVIRA NEUVOTTELUPÄIVÄT Evira Nina Kaario, ylitarkastaja, ELL Ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valvontaosasto/Hygieniayksikkö/Laitosjaosto

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen:

Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen: 4 Rehut Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen: jätteet, vaaralliset aineet, kasvinsuojeluaineet, biosidit, siemenet, lannoitteet ja lääkerehut on varastoitu

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0272/1999 29/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 15 päivänä marraskuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o /1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 Eviran ohje 18222/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 Elintarvikkeet Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18222/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 Elintarvikkeet 2009 Eviran ohje 18222/1

Lisätiedot

Vierasainevalvonta OSA: 5. Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2013

Vierasainevalvonta OSA: 5. Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2013 Vierasainevalvonta OSA: 5 Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2013 Evira/843/0411/2014 2 Eviran raportti Hyväksymispäivä 20.5.2014 Rehu ja lannoitevalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 A6-0407/2008 15.10.2008 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä (KOM(2008)0124

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE ILMOITUS REKISTERÖINTIÄ VARTEN (Lomake A) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE. Yleistä

TÄYTTÖOHJE ILMOITUS REKISTERÖINTIÄ VARTEN (Lomake A) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE. Yleistä 1 (5) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE Yleistä Viranomaisen velvollisuus pitää rekisteriä rehualan toimijoista perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen 183/2005 rehuhygieniasta. Rehulain

Lisätiedot

Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi

Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi Eviran julkaisuja 1/2012 Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi Elintarviketurvallisuusvirasto

Lisätiedot

30.12.2006 Euroopan unionin virallinen lehti L 401/1. (Säädökset, jotka on julkaistava)

30.12.2006 Euroopan unionin virallinen lehti L 401/1. (Säädökset, jotka on julkaistava) 30.12.2006 Euroopan unionin virallinen lehti L 401/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION DIREKTIIVI 2006/141/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista

Lisätiedot

Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi

Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi Eviran julkaisuja 2/2010 Uusittu painos 2010 Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi Elintarviketurvallisuusvirasto

Lisätiedot

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON OHJEET - ELÄINTUOTANTO. sovelletaan 01.01.2005 lähtien

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON OHJEET - ELÄINTUOTANTO. sovelletaan 01.01.2005 lähtien KTTK:n julkaisuja B2 Luomutuotanto 2/2005 LUONNONMUKAISEN TUOTANNON OHJEET - ELÄINTUOTANTO sovelletaan 01.01.2005 lähtien Loimaa 2005 ISSN 1455-4496 Jakelu: Kasvintuotannon tarkastuskeskus Siementarkastusosasto

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2004R0882 FI 01.01.2007 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 882/2004, annettu

Lisätiedot

Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset

Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset Biohiilestä lisätienestiä seminaari 6.6.2013 Olli Venelampi Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Lannoitevalmiste Lannoitevalmisteita ovat lannoitteet,

Lisätiedot

OPAS PIENTEURASTAMON SIVUTUOTTEIDEN HYÖDYNTÄMISESTÄ JA HÄVITTÄMISESTÄ Marja Lehto, Pirjo Salminen, Heidi Valtari, Olli Venelampi (toim.

OPAS PIENTEURASTAMON SIVUTUOTTEIDEN HYÖDYNTÄMISESTÄ JA HÄVITTÄMISESTÄ Marja Lehto, Pirjo Salminen, Heidi Valtari, Olli Venelampi (toim. Kuva Pia Nordlander Kuva Pia Nordlander OPAS PIENTEURASTAMON SIVUTUOTTEIDEN HYÖDYNTÄMISESTÄ JA HÄVITTÄMISESTÄ Marja Lehto, Pirjo Salminen, Heidi Valtari, Olli Venelampi (toim.) Ruoka-Suomi teemaryhmän

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 13/07 muuttamisesta... 3979.

SISÄLLYS. koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 13/07 muuttamisesta... 3979. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 2009 N:o 585 590 SISÄLLYS N:o Sivu 585 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta... 3965 586 Laki arvopaperimarkkinalain 2 luvun muuttamisesta...

Lisätiedot

Eviran ohje 16034/2. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti

Eviran ohje 16034/2. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Eviran ohje 16034/2 Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Vastuuhenkilö Taina Lehdonkivi Sivu/sivut 1 / 27 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa

Lisätiedot