Yhteenvetona laadittu kokonaiskertomus jäsenvaltioiden vuonna 2002 suorittamien virallisten rehutarkastusten tuloksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenvetona laadittu kokonaiskertomus jäsenvaltioiden vuonna 2002 suorittamien virallisten rehutarkastusten tuloksista"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO TERVEYS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO Linja D Elintarviketurva (tuotanto ja jakeluketju) D1 Eläinten ravinto Yhteenvetona laadittu kokonaiskertomus jäsenvaltioiden vuonna suorittamien virallisten rehutarkastusten tuloksista

2 1. Kansallinen valvonta Neuvoston direktiivissä 95/53/EY 1, joka annettiin 25. lokakuuta 1995, vahvistetaan rehujen virallisen valvonnan järjestämistä koskevat periaatteet. Direktiivin 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden olisi 1. huhtikuuta 2003 mennessä ollut toimitettava komissiolle kaikki tarpeelliset tiedot rehujen alalla toteutetusta valvonnasta eli tiedot, jotka koskevat niiden ohjelmien täytäntöönpanoa, joissa asetetaan vuonna toteutettavat jäsenvaltioiden toimenpiteet, sekä vuotta koskevien yhteensovitettujen tarkastusohjelmien täytäntöönpanoa, kuten 12. maaliskuuta annetussa neuvoston suosituksessa 2 todetaan. Kaikki 15 jäsenvaltiota sekä Norja ja Islanti lähettivät vuosikertomuksensa komissiolle maalis- ja marraskuun 2003 välisenä aikana. Näistä kuitenkin ainoastaan yksi lähetettiin ennen määräaikaa (1. huhtikuuta 2003). Jäsenvaltioiden esittämien vuosikertomusten mallia edellisinä vuosina ollut yhdenmukaistettu, minkä vuoksi niiden toteuttamista toimista oli vaikea esittää yhteenvetoa ja päätelmiä. Komissio katsoi tämän vuoksi olevan ensisijaisen tärkeää luoda yhden malli niille vuosikertomuksille, joissa jäsenvaltiot kertovat rehujen alalla toteuttamansa valvonnan tuloksista. Komissio ehdotti vuonna jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille yhdenmukaistetun raportointimallin templaattia. Asiakirjasta keskusteltiin kyssten viranomaisten kanssa, minkä seurauksena sitä myös paranneltiin. Kaikki osapuolet hyväksyivät lopullisen version 3 ja sopivat ottavansa sen astttain käyttöön. Jotkin jäsenvaltiot tarjoutuivat samalla vapaaehtoisesti aloittamaan mallin käytön välittömästi mikäli mahdollista eli jo vuoden tuloksista raportoitaessa. Toiset maat katsoivat, että siirtyminen uuteen järjestelmään vie kaikkinensa jonkin aikaa osittain ohjelmiston mukauttamisen vuoksi. Käytännössä tämä merkitsee, että templaattia käytettäisiin vasta raportoitaessa seuraavien vuosien tuloksista. Lisäksi hyväksyttiin, että jotkin templaatin osat, joiden soveltamisen katsottiin olevan hankalampaa, voitaisiin ottaa käyttöön vasta myöhemmin. Templaattia on lisäksi tarkistettava sen alustavasta käytöstä saadun kokemuksen pohjalta. Vuosi mallin käyttöönoton jälkeen on nyt siis mahdollista antaa alustava arvio yhdenmukaistetun raportointimallin käytöstä saaduista tuloksista. Vaikka jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat ottaneet mallin vain osittain käyttöön, tuloksia on nyt tämän uuden asiakirjan ansiosta mahdollista analysoida syvällisemmin. Useampien tulosten vertailu on nyt mahdollista, ja ilmoitetut tiedot ovat sellaisessa muodossa, että komissio voi seurata yhtsön lainsäädännön täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. 2. Ylset tulokset Neuvoston direktiivin 95/53/EY 22 artiklan 3 kohdassa säädetään, että komissio esittää joka vuosi ennen 1. päivää lokakuuta yhtsön tasolla tehtyjen tarkastusten tuloksista yhteenvetona laaditun kokonaiskertomuksen, johon liitetään ehdotus suositukseksi seuraavan vuoden yhteensovitetusta tarkastusohjelmasta, joka on hyväksyttävä komiteamenettelyä noudattaen. Tämä kertomus on toimitettava Euroopan parlamentille EYVL L 265, , s. 17. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/46/EY (EYVL L 234, , s. 55). EYVL L 70, 13.3., s. 20. Asiakirja SANCO/1095/2003-rev 1.

3 Vuotta koskeva kertomus käsittää 15:tä jäsenvaltiota sekä Norjaa ja Islantia koskevat tiedot. Tätä yhteenvetona laadittua kokonaiskertomusta voitaisiin käyttää välineenä virallisen rehuvalvonnan suunnitteluun, järjestämiseen ja seuraamiseen yhtsön tasolla, mutta sen tulkinnassa on kuitenkin syytä varovaisuuteen. Usmmilla tämän asiakirjan käsittämillä virallisen rehuvalvonnan piiriin kuuluvilla aloilla nimittäin ole kaikkialla Euroopan unionissa käytössä vertailukelpoiset tai yhtenäiset valvontajärjestelmät. Esitetyt tiedot ovat peräisin kansallisista suunnitelmista, joissa kaikissa välttämättä noudateta samaa toimintamallia rehujen näytteenoton ja rehualan toimijoiden tarkastamisen osalta. Esimerkiksi erilaiset valvonnan prioriteetit ja satunnaisotantaan perustuva ja kohdennettu näytteenotto (olivatpa ne sitten riskianalyysiin perustuvia tahi vät) saattavat tuottaa erilaiset tulokset. Tuloksia näin ollen usnkaan voi suoraan verrata maiden kesken. Seuraavissa taulukoissa on siis tarkoitus esittää ylskatsaus yhtsössä, Norjassa ja Islannissa tehdyistä tarkastuksista. Tarkoituksena ole antaa ymmärtää, että analyysit ja valvonta toistettaisiin joka vuosi kokonaisuudessaan samanlaisena kaikkien tällä kertaa raportoitujen tuottden ja toimijoiden osalta. Jäsenvaltioiden olisi viralliseen valvontaan sisältyvien toimiensa valinnassa nojauduttava ensisijaisesti prioriteetthin, jotka esitetään esimerkiksi kansallisissa valvontaohjelmissa tai yhteensovitetuissa yhtsön ohjelmissa tai vahvistetaan hätätapauksissa 3. Yksityiskohtaiset tulokset Toimivaltaisten viranomaisten toteuttama virallinen rehuvalvonta kattaa rehualan toimijoiden (maatalousyrittäjät mukaan luettuina) tarkastamisen, rehujen testauksen (näytteenotto ja analysointi) sekä pakkausmerkintöjen tarkastukset. Kohdassa 3.4 esitetään yhteenveto jäsenvaltioiden yhteensovitettujen tarkastusohjelmien tuloksista. 3.1 Tarkastustoiminta Taulukossa 1 esitetään jäsenvaltioiden, Norjan ja Islannin raportoimien rehualan toimijoita koskenden tarkastustoimien ylset tulokset. Jotkin maat vät toimittaneet tämäntyyppisiä tietoja, joten todellisesta tilanteesta voidaan katsoa esitetyn liian pieni arvio. Tarkastukset kattavat kaikentyyppisen virallisen valvonnan, jossa toteutetaan ainakin asiakirjojen tarkastus sekä laitosten tai toimijoiden tarkastus tai auditointi. Huomioon otetaan kaikki tarkastuskäynnit olivatpa ne sitten rutiiniluontsia tai seurantatarkastuksia tai muita erityistarkastuksia. Tässä kertomuksessa kuitenkaan pidetä tarkastuskäyntinä sitä, jos rehualan toimijan luona on käyty pelkästään ottamassa näytttä. Rehualan toimijat on jaettu kahdeksaan luokkaan pääasiallisen toimintansa perusteella. Tarkastustulokset on lähinnä esitetty siten, että voidaan tunnistaa neuvoston direktiivin 95/69/EY 4 mukaisesti hyväksyttyjä ja rekisteröityjä laitoksia koskevat tiedot. Jäsenvaltiot, Norja ja Islanti ilmoittivat vuonna tehneensä tarkastuskäyntiä toimijan tiloihin. Tarkastuskäyntien seurauksena ryhdyttiin (hallinnollisiin tai rikosoikeudellisiin) toimiin 508:aa toimijaa vastaan. Toimijoiden ja kotieläintilojen kokonaismäärästä on todennäköisesti esitetty liian pieni arvio joiltakin mailta puuttuvien tietojen vuoksi. 4 EYVL L 332, , s. 15.

4 3.2 Näytteenotto ja analyysit Näytttä otettiin rehuainsta, rehujen lisäainsta, esiseoksista, bioprotinsta 5 ja rehuseoksista. Testejä ilmoitettiin tehdyn näytteelle, joista (12,2 prosenttia) täyttänyt vaatimuksia. Taulukoissa 2 ja 3 annetaan yksityiskohtaisemmat tiedot kustakin rehualan toimijasta ja eri rehutyypstä. Lisäksi esitetään tiedot tehtyjen analyysien määrästä sekä niiden analyysien määrästä, joissa rehu täyttänyt vaatimuksia tutkittavana ollden eri parametrien osalta. Usmmille näistä analyysiparametrsta on yhtsön lainsäädännössä vahvistettu sallitut enimmäismäärät. Tiedot sisältävät sekä valvonnasta että seurannasta saatuja tuloksia. Tulokset sisältävät tarkastukset haitallisten ja säännöstenvastaisten ainden ja tuottden varalta (taulukko 4), rehujen ravitsemuksellisten ainesosien määrät (taulukko 5) ja rehujen sisältämät rehujen lisäaineet ja bioprotinit (taulukko 6). Kun tutkittiin haitallisten ja säännöstenvastaisten ainden ja tuottden esiintymistä rehuissa, täyttymättä jäämisen syynä oli usmmiten säännöstenvastaisten lisäainden löytyminen: niitä löytyi testatuista näytteestä 414:stä (7,9 prosenttia) (kaikki rehutyypit). Käytettävissä olevien tietojen perusteella voida esittää yhteyttä mihinkään tiettyyn rehutyyppiin. Vaatimusten täyttymättä jääminen liittyy rehuseoksissa yleensä ravitsemuksellisiin ainesosiin kä niinkään haitallisiin kä säännöstenvastaisiin ainsiin tai tuottsiin. Vaatimukset alittavia näytttä löytyi lähinnä silloin, kun rehuseos täyttänyt seuraavia ainesosia koskevia lakisäätsiä vaatimuksia: seleeni (29,6 prosenttia), kupari (9,7 prosenttia), magnesium (8,3 prosenttia), hehkutusjäännös (7,6 prosenttia), kalsium (6,3 prosenttia), raakarasva ja -öljyt (5,8 prosenttia), natrium (5,3 prosenttia), metioniini (5,0 prosenttia), raakavalkuainen (4,9 prosenttia), fosfori (3,8 prosenttia) ja lysiini (3,0 prosenttia). Kun tutkittiin rehujen lisäainden esiintymistä rehuseoksissa, tuloksissa ilmeni, että vaatimukset jäivät usmmiten täyttymättä seuraavien ainden osalta: 5,4 8,8 prosenttia antibioottien osalta, jopa 14,0 prosenttia kokkidiostaattien osalta, 5,7 13,9 prosenttia vitamiinien osalta (suurempi prosenttiosuus A-vitamiinin osalta) ja 2,4 34,5 prosenttia hivenainden osalta (suurempi prosenttiosuus raudan osalta). Päätelmiä yhtsössä kaupan pidettävien rehujen mukaisuudesta kuitenkaan pidä suoraan johtaa näistä tuloksista, koska virallinen näytteenotto tapahtuu usn riskiperustsesti tai epäiltäessä, että rehut vät täytä vaatimuksia, kä suinkaan kaupan pidettävien rehujen pistokoeluontsina tarkastuksina. 3.3 Pakkausmerkintöjen tarkastukset Tuottden pakkausmerkintöjen tarkastusten tulokset esitetään taulukossa 7. Luvut ovat liian pieniä arvioita, koska useat maat vät ilmoittaneet tuloksiaan tähän taulukkoon. Ilmoitettujen tietojen perusteella pakkausmerkinnästä (11,3 prosenttia) täyttänyt lakisäätsiä vaatimuksia. 3.4 Yhteensovitettu tarkastusohjelma vuodeksi Yhteensovitettu tarkastusohjelma vuodeksi vahvistettiin komission suosituksessa /214/EY 6. Komissio suosittaa, että jäsenvaltiot tarkastavat rehut tiettyjen vieraiden ainden (dioksiinien, raskasmetallien ja mykotoksiinien ryhmistä) varalta ja seuraavat 5 6 Tietyt rehuina käytetyt tuotteet neuvoston direktiivin 82/471/ETY (EYVL L 213, , s. 8) mukaisesti. EYVL L 70, 13.3., s. 20.

5 eläinperäisten rehuainden tuotanto- ja käyttörajoitusten noudattamista. Tulokset esitetään taulukossa Dioksiinit Dioksiinien (PCDD ja PCDF) varalta testatuista näytteestä 68 (1,6 prosenttia) täyttänyt vaatimuksia. Lisäksi 16 näytteen ( 97 näytteestä) katsottu täyttävän vaatimuksia rehuissa sallittujen dioksiini- tai PCB-määrien osalta. Vaatimusten täyttymättä jääminen oli ylsintä nurmirehun ja karkearehun, kalajauhon, kalaöljyn ja kaloille tarkoitetun rehuseoksen ja seuraavaksi eniten maitotuottden osalta Raskasmetallit Yhteensä näytteestä 89 (1,9 prosenttia) täyttänyt rehun sisältämää arseenia koskevia lakisäätsiä vaatimuksia. Merilevä ylsesti täyttänyt vaatimuksia. Myös kaloille tarkoitetun rehuseoksen osalta vaatimukset jäivät usn täyttymättä. Lainsäädäntöä kuitenkin tarkistettiin näiltä osin vuonna 2003, ja merilevästä saatujen rehuainden ja kaloille tarkoitetun rehuseoksen sisältämiä arseenin sallittuja enimmäismääriä nostettiin, koska arseeni orgaanisissa muodoissaan ole kovin toksista. Yhteensä näytteestä 74:n (1,2 prosenttia) havaittiin sisältävän rehuissa sallittua enimmäismäärää suuremman määrän kadmiumia. Huomattava osa näistä vastaisista näyttstä oli märehtijöille tarkoitetuista rehuseoksista. Yhteensä näytteestä 33 (0,5 prosenttia) sisälsi rehuissa sallittua enimmäismäärää suuremman määrän lyijyä. Vaikka usta enimmäismäärät ylittäviä tapauksia ilmeni kivennäisrehuainssa, korkta lyijypitoisuuksia havaittiin toisinaan myös erityyppisissä rehuseoksissa. Yhteensä näytteestä 20 (0,5 prosenttia) sisälsi sallittua enimmäismäärää suuremman määrän elohopeaa enimmäismäärien ylitykset olivat ylsimpiä kaloille tarkoitetuista rehuseoksista otetuissa näyttssä Mykotoksiinit Yhteensä näytteestä 34:n (0,7 prosenttia) havaittiin sisältävän enemmän aflatoksiini B 1 :tä kuin rehut saavat yhtsön lainsäädännön mukaan sisältää. Öljykasvien siemenet ja öljypitoiset hedelmät havaittiin rehuainsta tältä osin kriittisimmiksi, ja märehtijöille tarkoitetut rehuseokset sisälsivät eniten tätä mykotoksiinia. Vaikka yhtsön tasolla ole vielä vahvistettu sallittuja enimmäismääriä rehujen sisältämille deoksinivalenolille, okratoksiini A:lle kä tsearalenonille, viranomaiset katsoivat, että tiettyjen näiden mykotoksiinien varalta testattujen näyttden pitäisi katsoa täyttävän vaatimuksia. Tämä koski tsearalenonin varalta testatuista 919 näytteestä yhdeksää (1,0 prosentti) ja deoksinivalenolin varalta testatuista 897 näytteestä kolmea (0,3 prosenttia). Kaikki vastaiset näytteet oli otettu rehuainsta, mutta niiden tyyppiä eritelty. Okratoksiini A:n osalta kaikkien testattujen 847 näytteen katsottiin olevan mukaiset Eläinperäisten rehuainden tuotanto- ja käyttörajoitukset Erityyppisiä rehuja, joissa yhtsön nykyisen ruokintakiellon nojalla saa esiintyä prosessoituja eläinperäisiä maaeläimistä (PAP terr ) ja kaloista (PAP fish ) peräisin olevia protineja, testattiin laajalti näiden tuottden varalta. PAP terr -protineja löydettiin 74 näytteestä (0,3 prosenttia), kun näyttden kokonaismäärä oli PAP fish -protineja puolestaan löydettiin 87 näytteestä (0,6 prosenttia), ja näyttden kokonaismäärä oli tällöin Lisäksi näytteestä 46 (0,3 prosenttia) sisälsi tarkemmin erittelemätöntä prosessoitua eläinperäistä protinia.

6 3.5 Rikkomistapauksissa toteutetut toimet Usmmat viranomaiset ilmoittivat toimista, joita toteutettiin rikkomistapauksissa. Näihin toimiin kuuluvat huomautukset, kirjalliset varoitukset, sakot, syytetoimet ja muut aiheellisiksi katsotut seuraamukset. Taulukossa 1 esitetään ylskatsaus niistä rehualan toimijoista, joihin kohdistuu tällaisia toimia. 4. Päätelmät Kaikki jäsenvaltiot toimittivat komissiolle lähettämissään vuosikertomuksissa tiedot kansallisella tasolla vuonna toteutetusta virallisesta rehuvalvonnasta. Usmmat vuosikertomukset lähetettiin määräajan 1. huhtikuuta 2003 jälkeen. Raportointimenetelmissä edistyttiin huomattavasti, koska usmmat jäsenvaltiot noudattivat ainakin osittain yhtsesti sovittua yhdenmukaistettua raportointimallia. Norja ja Islanti omaksuivat saman toimintamallin kuin 15 jäsenvaltiota ja vaikuttivat näin osaltaan tässä kertomuksessa koottuihin tietoihin. Nyt on ensimmäisen kerran mahdollisuus tarkastella varsin yksityiskohtaisesti yhtsönlaajuista, vaikkakin epätäydellistä, ylskatsausta tarkastustoimista ja analyysien tuloksista. Mitä tulee rehujen koostumukseen, analyysien tuloksista käy ilmi, että vaikkakin usmmat rehut vastaavat lakisäätsiä vaatimuksia, vaatimuksista kuitenkin poikettiin joskus. Poikkeamat ilmenivät lähinnä seuraavilla aloilla: - rehuseosten ravitsemuksellinen koostumus, erityisesti tiettyjen hivenainden pitoisuuden osalta - rehuseosten sisältämät rehujen lisäaineet, erityisesti mikrobilääkkeet, tietyt vitamiinit ja tietyt hivenaineet - säännöstenvastaisten lisäainden esiintyminen erityyppisissä rehuissa. Toimivaltaisten viranomaisten olisi edelleen kiinnitettävä erityistä huomiota viralliseen valvontaan näillä kolmella alalla. Säännöstenvastaiset lisäaineet olisi lisäksi poistettava rehuketjusta ja eläinperäisten rehuainden käyttöä rehuissa koskevia rajoituksia olisi valvottava tehokkaasti, minkä vuoksi vuoden 2004 kuluessa olisi otettava käyttöön erityisvalvonta osana komission vuodeksi 2004 antamaa suositusta, joka koskee yhteensovitettua tarkastusohjelmaa rehualalla edellä mainittujen tekijöiden seuraamiseksi. Ylsesti ottaen jäsenvaltiot noudattivat vuodeksi suositeltua yhteensovitettua tarkastusohjelmaa, jossa toimia kohdistettiin tiettyihin huolta aiheuttaviin näkökohtiin. Rikkomuksia varmistui jonkin verran, ja vaikk aina ollutkaan mahdollista tehdä täsmällisiä päätelmiä jäsenvaltioiden tarkastustoimista yhteenvetona laadituista tuloksista, on kuitenkin mahdollista täsmentää kriittiset rehutyypit ja tietyt todennäköisesti riskksi muodostuvat parametrit.

7 5. Liite Taulukko 1: Tarkastustoiminta Rehualan toimijan tyyppi Hyväksytty 7 Toimijoiden määrä Tarkastuskäyntien määrä Tarkastuskäynnin kohteena ollden toimijoiden määrä Rekisteröity 7 Muu tai eritelty YHTEEN- SÄ Hyväksytty 7 Rekisteröity 7 Muu tai eritelty Hyväksytty 7 Rekisteröity 7 Muu tai eritelty Hyväksytty 7 Rekisteröity 7 Toimijat, joihin on kohdistettu (hallinnollisia tai rikosoikeudellisia) seuraamuksia Muu tai eritelty Rehuainden tuottajat Rehuainden varastot Lisäainden, bioprotinien ja esiseosten valmistajat Rehuseosten valmistajat Maahantuojat ja kolmansien maiden laitosten edustajat Välittäjät, jakelijat ja vähittäismyyjät Karjatilat Muut rehualan toimijat Ei eritelty Taulukko 2: Näyttden lukumäärä rehualan toimijaa kohden hyväksytyiltä toimijoilta 7 rekisteröidyiltä toimijoilta 7 muilta toimijoilta tai eritelty Rehualan toimijan tyyppi testattu testattu testattu testattu Rehuainden tuottajat Rehuainden varastot Lisäainden, bioprotinien ja esiseosten valmistajat Rehuseosten valmistajat Maahantuojat ja kolmansien maiden laitosten edustajat Välittäjät, jakelijat ja vähittäismyyjät Karjatilat Muut rehualan toimijat Ei eritelty Taulukko 3: Näyttden lukumäärä rehuluokkaa kohden Näyttden määrä Tuotetyyppi testattu Rehuaineet Rehujen lisäaineet Bioprotinit 59 7 Esiseokset Rehuseokset Muut Ei eritelty Neuvoston direktiivin 95/69/EY mukaan.

8 Taulukko 4: Rehuissa olevat haitalliset ja säännöstenvastaiset aineet (analyysien määrä) REHUAINEET Viljanjyvät ja niistä Öljykasvien siemenet, öljypitoiset hedelmät ja niistä saatavat tuotteet ja Palkokasvien siemenet ja niistä saatavat tuotteet ja Juurimukulat ja juurekset ja niistä Muut siemenet ja hedelmät ja niistä Nurmirehut ja karkearehut Muut kasvit ja niistä Maitotuotteet Maaeläimistä saatavat tuotteet Kalat ja muut merieläimet sekä niistä Kivennäiset Muut Ei eritelty (rehuaineet) Raskasmetallit Muut alkuaineet ja ionit Dioksiinit ja PCB:t Tuholaismyrkyt Mykotoksiinit Kasvitieteelliset epäpuhtaudet Muut haitalliset aineet ja tuotteet Mikro-organismit Analyysityyppi Arseeni Kadmium Lyijy Elohopea Kromi Nikkeli Fluori Nitriitit Dioksiinit (PCDD+PCDF) Dioksiininkaltaiset PCB:t Muut kuin dioksiininkaltaiset PCB:t Erittelemättömät dioksiinit +PCB Haitalliset tuholaismyrkyt Muut tuholaismyrkyt Aflatoksiini B Torajyväalkaloidit 2 2 Deoksinivalenoli Okratoksiini A Tsearalenoni Fumonisiinit 3 3 Muut mykotoksiinit Kaikki kasvitieteelliset epäpuhtaudet Vapaa gossypoli Syaanivetyhappo Teobromiini Muut haitalliset aineet Salmonella Kampylobakteeri Clostridium Enterobakteerit Muut mikro-organismit PAP maaeläimistä PAP kaloista Prosessoidut eläinperäiset protinit (PAP) Erittelemätön PAP Muut säännöstenvastaiset aineet ja tuotteet Kierrätetyt rasvat ja öljyt Eläinrasvat ja -öljyt Hormonit Säännöstenvastaiset lisäaineet Nitrofeeni MPA Kloramfenikoli

9 Muut säännöstenvastaiset aineet ja tuotteet

10 Taulukko 4 (jatkoa): Rehuissa olevat haitalliset ja säännöstenvastaiset aineet (analyysien määrä) REHUSEOKSET REHUN LISÄ- AINEET ESI- SEOKSET märehtijöille sioille hevoseläimille kaniinlle siipikarjalle kaloille muille elintarviketuotantoon käytettäville eläimille lemmikkien ruoka muille kuin elintarviketuotantoeläimille, lemmikkien ruoka eritelty (rehuseokset) MUUT ERITTELE- MÄTTÖMÄT REHUT (kaikki rehut) Analyysityyppi Arseeni Kadmium Raskasmetallit Lyijy Elohopea Kromi Nikkeli 1 11 Muut alkuaineet Fluori ja ionit Nitriitit Dioksiinit (PCDD+PCDF) Dioksiininkaltaiset Dioksiinit ja PCB:t PCB:t Muut kuin dioksiininkaltaiset PCB:t Erittelemättömät dioksiinit +PCB Haitalliset Tuholaismyrkyt tuholaismyrkyt Muut tuholaismyrkyt Aflatoksiini B Torajyväalkaloidit 2 Deoksinivalenoli Mykotoksiinit Okratoksiini A Tsearalenoni Fumonisiinit 3 Muut mykotoksiinit Kasvitieteelliset Kaikki kasvitieteelliset 93 epäpuhtaudet epäpuhtaudet Vapaa gossypoli Muut haitalliset Syaanivetyhappo aineet ja tuotteet Teobromiini Muut haitalliset aineet Salmonella Kampylobakteeri 21 1 Mikro-organismit Clostridium 32 Enterobakteerit Muut mikro-organismit Prosessoidut PAP maaeläimistä eläinperäiset PAP kaloista protinit (PAP) Erittelemätön PAP Muut Kierrätetyt rasvat ja säännöstenvastaiset öljyt aineet Eläinrasvat ja -öljyt ja tuotteet Hormonit Säännöstenvastaiset lisäaineet Nitrofeeni MPA

11 Kloramfenikoli Muut säännöstenvastaiset aineet ja tuotteet Taulukko 5: Rehuista analysoitavat ainesosat (analyysien lukumäärä) REHUAINEET Viljanjyvät ja niistä Öljykasvien siemenet, öljypitoiset hedelmät ja niistä Palkokasvien siemenet ja niistä Juurimukulat ja juurekset ja niistä Muut siemenet ja hedelmät ja niistä Nurmirehut ja karkearehut Muut kasvit ja niistä saatavat tuotteet ja Maitotuotteet Maaeläimistä saatavat tuotteet Kalat ja muut merieläimet sekä niistä Kivennäiset Muut Ei eritelty (rehuaineet) Analyysien ja tarkastusten tyyppi Yhteensä energia-arvo kosteus raakavalkuainen metioniini lysiini treoniini kystiini tryptofaani haihtuvat typpipitoiset emäkset raakarasvat ja -öljyt kokonaissokerit pelkistävät sokerit sakkaroosi 7 7 laktoosi glukoosi tärkkelys inuliini raakaselluloosa hehkutusjäännös suolahappoon liukenematon hehkutusjäännös natriumkloridina ilmoitettavat kloridit natrium kalium magnesium kalsiumkarbonaatti kalsium fosfori rauta kupari 2 2 seleeni koboltti mangaani sinkki happoluku petrolieetteriin liukenematon aines kasvitieteellinen puhtaus virtsa-aine (urea) nitraatit rikki kuiva herajuoksete vapaat rasvahapot peroksidiluku

12 Taulukko 5 (jatkoa): Rehuista analysoitavat ainesosat (analyysien lukumäärä) REHUSEOKSET ESI- SEOKSET märehtijöille sioille hevoseläimille kaniinlle siipikarjalle kaloille muille elintarviketuotantoon käytettäville eläimille lemmikkien ruoka muille kuin elintarviketuotantoeläimille, lemmikkien ruoka eritelty (rehuseokset) MUUT ERITTELEMÄT- TÖMÄT REHUT (kaikki rehut) Analyysien ja tarkastusten tyyppi energia-arvo kosteus raakavalkuainen metioniini lysiini treoniini kystiini tryptofaani haihtuvat typpipitoiset emäkset raakarasvat ja -öljyt kokonaissokerit pelkistävät sokerit sakkaroosi 7 laktoosi glukoosi 5 tärkkelys inuliini raakaselluloosa hehkutusjäännös suolahappoon liukenematon hehkutusjäännös natriumkloridina ilmoitettavat kloridit 13 1 natrium kalium magnesium kalsiumkarbonaatti kalsium fosfori rauta kupari seleeni koboltti mangaani sinkki happoluku petrolieetteriin liukenematon aines 12 kasvitieteellinen puhtaus virtsa-aine (urea) nitraatit rikki 4 1 kuiva herajuoksete 11 vapaat rasvahapot 21 peroksidiluku 21

13 Taulukko 6: Rehuissa olevat rehujen lisäaineet ja bioprotinit (analyysien lukumäärä) REHUAINEET Viljanjyvät ja niistä Öljykasvien siemenet, öljypitoiset hedelmät ja niistä Palkokasvien siemenet ja niistä Juurimukulat ja juurekset ja niistä Muut siemenet ja hedelmät ja niistä Nurmirehut ja karkearehut Muut kasvit ja niistä Maitotuotteet Maaeläimistä saatavat tuotteet Kalat ja muut merieläimet sekä niistä Kivennäiset Muut Ei eritelty (rehuaineet) Analyysityyppi antibiootit kokkidiostaatit + muut lääkeaineet avilamysiini flavofosfolipoli monensiininatrium salinomysiininatrium dekokinaatti diklatsuriili halofuginoni lasalosidinatrium maduramisiini narasiini nikarbatsiini robenidiini monensiininatrium salinomysiininatrium semduramisiininatrium muu kasvunedistäjät kaliumdiformiaatti antioksidantit arominvahventeet emulgointi-, stabilointi-, kiinteyttämis- ja hyytelöimisaineet väriaineet, myös pigmentit säilöntäaineet vitamiinit + provitamiinit + A-vitamiini muut samoin vaikuttavat D-vitamiini aineet muut vitamiinit koboltti kupari jodi rauta hivenaineet mangaani molybdeeni seleeni sinkki muut hivenaineet sidonta-, paakkuuntumisenesto- ja sakeuttamisaineet happamuudensäätöaineet entsyymit mikro-organismit radionuklideja sitovat aineet muut lisäaineet bioprotinit 1 2 3

14 Taulukko 6 (jatkoa): Rehuissa olevat rehujen lisäaineet ja bioprotinit (analyysien lukumäärä) REHUSEOKSET REHUN LISÄAINEET ESISEOKSET märehtijöille sioille hevoseläimille kaniinlle siipikarjalle kaloille muille elintarviketuotantoon käytettäville eläimille lemmikkien ruoka muille kuin elintarviketuotantoeläimille, lemmikkien ruoka eritelty (rehuseokset) MUUT ERITTELEMÄTTÖMÄT REHUT (kaikki rehut) Analyysityyppi antibiootit kokkidiostaatit + muut lääkeaineet avilamysiini flavofosfolipoli monensiininatrium salinomysiininatrium dekokinaatti diklatsuriili halofuginoni lasalosidinatrium maduramisiini narasiini nikarbatsiini robenidiini monensiininatrium salinomysiininatrium semduramisiininatrium muu kasvunedistäjät kaliumdiformiaatti antioksidantit arominvahventeet 3 3 emulgointi-, stabilointi-, kiinteyttämis- ja hyytelöimisaineet väriaineet, myös pigmentit säilöntäaineet vitamiinit + provitamiinit + A-vitamiini muut samoin vaikuttavat D-vitamiini aineet muut vitamiinit koboltti kupari jodi rauta hivenaineet mangaani molybdeeni seleeni sinkki muut hivenaineet sidonta-, paakkuuntumisenesto- ja sakeuttamisaineet happamuudensäätöaineet entsyymit mikro-organismit radionuklideja sitovat aineet muut lisäaineet bioprotinit

15 Taulukko 7: Pakkausmerkintätarkastusten lukumäärä Kansallinen tuotanto Tuonti kolmansista maista Vastaanotettu muista jäsenvaltioista Ei eritelty Tuotetyyppi Rehuaineet Rehuseokset Lisäaineet ja esiseokset Erityisravinnoksi tarkoitetut rehut Lääkktä sisältävät rehut Ei eritelty

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 11/09 Päivämäärä Dnro 16.6.2009 945/14/2009 Voimaantuloaika 1.7.2009 Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus 3/06 Valtuutussäännökset Rehulaki 86/2008 Vastaavat

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 Pvm Dnro 29.11.2002 1355/00/2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.12.2002 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 49/04. Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.7.2004 - toistaiseksi

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 49/04. Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.7.2004 - toistaiseksi MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 49/04 Pvm Dnro 23.6.2004 2917/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.7.2004 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Rehulain (396/1998) 26 Vastaavat EY-säädökset

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 Pvm Dnro 31.3.2004 1608/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 14.4.2004 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 9 ja 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista N:o L 55/22 \ FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6. 3. 96 KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Rehuseosten valvonta

Rehuseosten valvonta Rehuseosten valvonta Biokeskus 2 Viikinkaari 5 Viikki Merja Manninen Eviran rehujaosto, tehtävät Rehujen virallinen valvonta on a) toimijoiden valvontaa (alkutuotanto, valmistus, koko ketju) ja b) tuotteiden

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 91/2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 91/2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 91/2002 Pvm Dnro 26.11.2002 1743/00/2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2003 alkaen - toistaiseksi Valtuutussäännökset Rehulaki (396/1998) 10 ja 20 Vastaavat

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1994D0360 FI 31.01.1996 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 20 päivänä toukokuuta 1994, tiettyjen kolmansista

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Lainsäädännön taustaa

Lainsäädännön taustaa Viranomaisen näkökulma rehuista annettaviin tietoihin Eeva Saarisalo Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Kasvintuotanto ja eläinravitsemusyksikkö eeva.saarisalo@mmm.fi Lainsäädännön

Lisätiedot

KASVISTEN ENERGIAPITOISUUDET

KASVISTEN ENERGIAPITOISUUDET LIITE 1. VIHANNEKSIEN RAVINTOKOOSTUMUS KASVISTEN ENERGIAPITOISUUDET Taulukko 1. Lehtivihannesten, sipulien, juuresten, palkokasvien ja mukulakasvien energiapitoisuudet. KASVISTEN ENERGIA KJ Kcal PITOISUUDET

Lisätiedot

Rehun lisäaineita koskeva yhteisön rekisteri asetuksen (EY) N:o 1831/2003 nojalla

Rehun lisäaineita koskeva yhteisön rekisteri asetuksen (EY) N:o 1831/2003 nojalla Rehun lisäaineita koskeva yhteisön rekisteri asetuksen (EY) N:o 1831/2003 nojalla Selittävät huomautukset (Tila: Julkaistu Marraskuussa 2006) [Rev 6 ] Linja D Eläinten terveys ja hyvinvointi Yksikkö D2

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 129/28 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/819, annettu 22 päivänä toukokuuta 2015, neuvoston direktiivin 64/432/ETY liitteen F muuttamisesta siltä osin kuin on kyse terveystodistusten malleista

Lisätiedot

Lastenruokien vierasaineet

Lastenruokien vierasaineet Lastenruokien vierasaineet Liisa Rajakangas Elintarvikeylitarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Asetus Asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muutokset Julkaistu virallisessa lehdessä Koskee (EY) N:o 1126/2007

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI N:o L 237/39

EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI N:o L 237/39 118 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 03/Nide 27 388L0483 27.8.88 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI L 237/39 KOMISSION DIREKTIIVI, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1988, eläinten ruokinnassa käytettävistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Maittavan lihaisat. Jahti&Vahti -koiranruoat

Maittavan lihaisat. Jahti&Vahti -koiranruoat Maittavan lihaisat Jahti&Vahti -koiranruoat Täysravinto paljon liikkuville koirille 32% Premium-luokan ruokaa koirallesi Suositut, nyt koostumukseltaan entistäkin lihaisemmat, Jahti&Vahti -koiranruoat

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Sikojen Ruokintasuositukset 2014

Sikojen Ruokintasuositukset 2014 Sikojen Ruokintasuositukset 2014 Hilkka Siljander-Rasi Soile Kyntäjä MTT Kotieläintuotannon tutkimus Rehuarvoseminaari Helsinki 15.5.2014 20.5.2014 Sikojen ruokintasuositusten päivittäminen Vertailu uusimpiin

Lisätiedot

Herne-viljasäilörehu lehmien ruokinnassa. Jarmo Uusitalo

Herne-viljasäilörehu lehmien ruokinnassa. Jarmo Uusitalo Herne-viljasäilörehu lehmien ruokinnassa Jarmo Uusitalo Herne-viljasäilörehu seosrehun raaka-aineena - lisää kuiva-aineen syöntiä yli 2 kg verrattuna yksinomaan nurmirehua karkearehuna käytettäessä - palkokasvit

Lisätiedot

Sikojen uusi energia- ja valkuaisarvojärjestelmä

Sikojen uusi energia- ja valkuaisarvojärjestelmä Sikojen uusi energia- ja valkuaisarvojärjestelmä Hilkka Siljander-Rasi MTT Kotieläintuotannon tutkimus Rehuarvoseminaari Helsinki 15.5.2014 20.5.2014 Nykyisessä sikojen energia-arvojärjestelmässä puutteita

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 9 :n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 9 :n nojalla: Sivu 1/6 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 588/2009 elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain

Lisätiedot

Lihaisaa laatua koirallesi. Premium-luokan koiranruokasarja

Lihaisaa laatua koirallesi. Premium-luokan koiranruokasarja TM Lihaisaa laatua koirallesi. Premium-luokan koiranruokasarja Suomen suosituin premium-koiranruoka. Koiran elämänlaatu, terveys ja pitkä ikä ovat vaalimisen arvoisia asioita. Siksi ravinnon korkea laatu

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 56/03

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 56/03 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 56/03 Pvm Dnro 24.7.2003 3334/01/2003 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.8.2003 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Rehulain (396/1998) 26 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. heinäkuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/0073(COD) LAUSUNTOLUONNOS ympäristöasioiden, kansanterveyden ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Kokkidiostaattien jäämien valvonnasta

Kokkidiostaattien jäämien valvonnasta ETT seminaari 30.3.2012 Kokkidiostaattien jäämien valvonnasta Evira rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Riitta Rannikko Kokkidiostaatit, eläimet ja rehut Kokkidiostaatteja lisätään siipikarjan rehuihin ehkäisemään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Terra - täysin uusi sarja pieneläimille

Terra - täysin uusi sarja pieneläimille Terra - täysin uusi sarja pieneläimille Terra sisältää parhaat luonnon raaka-aineet kunnioittaen eläimen luonnollisia syömistapoja. Terra täyttää eläimen ruokinnalliset tarpeet. KOOSTUMUS: Kasvisperäiset

Lisätiedot

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010 Kyösti Siponen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Suomen elintarvikeviennin osuus = 0,16 % koko maailman elintarvikkeiden viennistä World Trade

Lisätiedot

Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sääntelyä Rehulaki EY asetukset Sääntelyllä pyritään varmistamaan ihmisten terveys eläinten terveys ja hyvinvointi ympäristön, rehun käyttäjien

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 SeiLab Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio Vaasantie 1 C 60100 SEINÄJOKI Puh. 06 425 5701 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr NMKL 86:2006

Lisätiedot

Premium-luokan koiranruokasarja D

Premium-luokan koiranruokasarja D Premium-luokan koiranruokasarja D TM Lihaisaa laatua koirallesi. Laaturuokaa koirallesi Jahti&Vahti! Haluamme koirasi elämänlaadun pysyvän korkeana ja kauan. Siksi ruokien huippulaatu on meille aidosti

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011. 1352/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011. 1352/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011 1352/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista Annettu Helsingissä 15 päivänä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2014 (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 9. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D032598/06 Asia: Uwe

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2013

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2013 S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2013 17.1.2013 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy laboratorioiden yhteystiedot: Kuopion laboratorio Yrittäjäntie

Lisätiedot

VESILIUKOISET VITAMIINIT

VESILIUKOISET VITAMIINIT SUOJARAVINTOAINEET ENERGIAN LISÄKSI TARVITSEMME RAVINTOAINEITA ELINTOIMINTOJEMME YLLÄPITÄMISEEN JA SÄÄTELYTEHTÄVIIN SUOJARAVINTOAINEET VITAMIINIT KIVENNÄISAINEET eli mineraalit VESILIUKOISET VITAMIINIT

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015 S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015 30.1.2015 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy laboratorioiden yhteystiedot Kuopion laboratorio Yrittäjäntie

Lisätiedot

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010 Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009 Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 10.6.2010 Valvontaosasto Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Maria Teirikko Kaija-Leena Saraste Eviran vierasainevalvonnan

Lisätiedot

NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä

NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä 15/Nide 07 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 127 386L0278 N:o L 181 /6 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 4.7.86 NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän,

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date Aerobiset mikro-organismit akkr ISO :2013 Myös rohdosvalmisteet ja ravintolisät. Sisäinen menetelmä, OES

Pvm/Datum/Date Aerobiset mikro-organismit akkr ISO :2013 Myös rohdosvalmisteet ja ravintolisät. Sisäinen menetelmä, OES 1 Novalab Oy, Kemian ja mikrobiologian osastot Lepolantie 9 03600 KARKKILA Puh. 09 2252860 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO 4833-1:2013 Myös rohdosvalmisteet

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 1. maaliskuuta 2001 LOPULLINEN EHDOTUS 2000/0068(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö 23.8.2010 6842/961/2006 Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy, Kuopio Elintarvikeyksikkö Yrittäjäntie 24 70150 KUOPIO EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Sikojen Rehutaulukko 2014. Soile Kyntäjä MTT Kotieläintuotannon tutkimus Viikki 15.5.2014

Sikojen Rehutaulukko 2014. Soile Kyntäjä MTT Kotieläintuotannon tutkimus Viikki 15.5.2014 Sikojen Rehutaulukko 2014 Soile Kyntäjä MTT Kotieläintuotannon tutkimus Viikki 15.5.2014 20.5.2014 Uusi sikojen rehutaulukko netissä 15.5.2014 Käyttöperiaatteet netissä samanlaiset kuin aikaisemmin Voit

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/13 Päivämäärä Dnro 27.03.2013 731/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.04.2013 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) liitettä I ja II,

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava)

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) L 321/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2375/2001, annettu 29 päivänä marraskuuta 2001, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien vahvistamisesta

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

RAAKA-AINEIDEN ASEMA RUOKINNASSA. Marika Karulinna

RAAKA-AINEIDEN ASEMA RUOKINNASSA. Marika Karulinna RAAKA-AINEIDEN ASEMA RUOKINNASSA Marika Karulinna LIHA Koira on lihansyöjä, joten sen ravinnon perustana kuuluu olla liha Punaisesta lihasta saa rautaa Vaaleat lihat ovat usein rasvattomampia poikkeuksiakin

Lisätiedot

Lainsäädännön vaatimukset rehuille ja rehualan toiminnalle

Lainsäädännön vaatimukset rehuille ja rehualan toiminnalle Lainsäädännön vaatimukset rehuille ja rehualan toiminnalle Eviran rehujaosto Laura Blomqvist SivuHyöty-Hankeen ideointityöpaja Jokioisilla 8.4.2015 1 Sisältö Rehun määritelmät Rehualan toiminta Vaatimukset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE ILMOITUS REKISTERÖINTIÄ VARTEN (Lomake A) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE. Yleistä

TÄYTTÖOHJE ILMOITUS REKISTERÖINTIÄ VARTEN (Lomake A) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE. Yleistä 1 (5) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE Yleistä Viranomaisen velvollisuus pitää rekisteriä rehualan toimijoista perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen 183/2005 rehuhygieniasta. Rehulain

Lisätiedot

Uudistuva lannoitelainsäädäntö. Titta Suoniitty, Evira

Uudistuva lannoitelainsäädäntö. Titta Suoniitty, Evira Uudistuva lannoitelainsäädäntö, Evira Nykyinen lainsäädäntö Lannoitevalmistelaki 539/2006 mmm:n asetukset 24/11 ja 11/12 EY-asetus N:o 2003/2003 koskee epäorgaanisia lannoitteita ja kalkitusaineita EY-asetus

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Jyväskylän ympäristölaboratorio Eeronkatu 10 40720 JYVÄSKYLÄ Puh. 014 626650 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit) akkr

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Valtuutussäännökset Rehulaki (396/1998) 10 ja 20

Valtuutussäännökset Rehulaki (396/1998) 10 ja 20 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ PÄÄTÖS Nro 41/1999 Pvm Dnro 14.4.1999 1295/563/99 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 21.4.1999 alkaen - toistaiseksi Valtuutussäännökset Rehulaki (396/1998) 10 ja 20 Vastaavat

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2012 KOM(2012) 17 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE IONISOIVALLA SÄTEILYLLÄ KÄSITELLYISTÄ ELINTARVIKKEISTA JA ELINTARVIKKEIDEN AINESOSISTA

Lisätiedot

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3

Lisätiedot

Sikojen ruokintasuositukset 2014

Sikojen ruokintasuositukset 2014 MTT Kotieläintuotannon tutkimus 10.6.2015 Sikojen ruokintasuositukset 2014 Sikojen energiaruokintasuositukset on annettu megajouleina (MJ) nettoenergiaa (NE) päivässä, MJ NE/d. NE-arvo on laskettu EvaPig

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014. 960/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014. 960/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014 960/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010 Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan Anne Junttonen 22.11.2010 Taustaa direktiivimuutokselle Lääkeväärennöksiä löytynyt laillisesta jakeluketjusta

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 33101 Tampere EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT Matriisi elintarvikkeet Menetelmän nimi Akkr/Arv Standardi Elohopea akkr Sisäinen menetelmä

Lisätiedot

(2002/813/EY) 1 artikla

(2002/813/EY) 1 artikla L 280/62 18.10.2002 NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 3 päivänä lokakuuta 2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellista levittämistä

Lisätiedot

Rehujen koostumustietojen ja ruokintasuositusten päivitystarpeet. Hilkka Siljander-Rasi MTT Kotieläintuotannon tutkimus

Rehujen koostumustietojen ja ruokintasuositusten päivitystarpeet. Hilkka Siljander-Rasi MTT Kotieläintuotannon tutkimus Rehujen koostumustietojen ja ruokintasuositusten päivitystarpeet Hilkka Siljander-Rasi MTT Kotieläintuotannon tutkimus 4.4.2013 Sikojen rehutaulukoiden ja ruokintasuositusten päivitys ja uudistaminen Tavoitteet

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan 1 kohdan, ottavat huomioon komission ehdotukset ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan 1 kohdan, ottavat huomioon komission ehdotukset ( 1 ), L 268/24 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista

Lisätiedot

Viljan rehuarvo sikojen uudessa rehuarvojärjestelmässä. Hilkka Siljander-Rasi MTT Kotieläintuotannon tutkimus

Viljan rehuarvo sikojen uudessa rehuarvojärjestelmässä. Hilkka Siljander-Rasi MTT Kotieläintuotannon tutkimus Viljan rehuarvo sikojen uudessa rehuarvojärjestelmässä Hilkka Siljander-Rasi MTT Kotieläintuotannon tutkimus 12.11.2013 Sika on laarista kotoisin Sika saa viljasta tavanomaisilla ruokinnoilla Noin 80 %

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 ADD 1 REV 1 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

Luomuruokinnan erot tavanomaiseen ruokintaan

Luomuruokinnan erot tavanomaiseen ruokintaan ruokinnan erot tavanomaiseen ruokintaan Kehityspäällikkö Eija Valkonen Hankkija Oy Rehuliiketoiminta rehujen valmistuksen yleiset tuotantosäännöt 1. Luonnonmukaisten rehujen valmistus on pidettävä ajallisesti

Lisätiedot

Ruokintasuositus Paino kg Gr/päivä 1-3 50-100 3-5 135-180 +5 130-200

Ruokintasuositus Paino kg Gr/päivä 1-3 50-100 3-5 135-180 +5 130-200 1100 J&H RABBIT MIX 10kg Ruokinta-ammattilaisten suunnittelema, korkealaatuinen täysrehu kaneille. Sisältää optimaalisessa suhteessa kanisi tarvitsemat luonnolliset ravintoaineet (aminohapot, vitamiinit,

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 22 päivänä marraskuuta 1996, Krimin/Kongon verenvuotokuumetta koskevista suojatoimenpiteistä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkerehuista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkerehuista MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 10/EEO/2008 Päivämäärä Dnro 16.12.2008 2844/01/2008 Voimaantulo 1.1.2009 Kumoaa Lääkerehuista 8 päivänä syyskuuta 1998 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista MMM /RO/ETU Luettelo 15.11.2016 mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista Asetukset muodostavat kolme kokonaisuutta: 1) perusasetus:

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), aktiivikeräys akkr ISO

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 15/09 Päivämäärä Dnro 16.6.2009 1517/14/2009 Voimaantuloaika 1.7.2009 Muuttaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus (10/08) liite 1 Valtuutussäännökset Rehulaki

Lisätiedot

Ajankohtaista rehulainsäädännöstä

Ajankohtaista rehulainsäädännöstä Ajankohtaista rehulainsäädännöstä Marita Aalto / MMM ELO Luonnos uudesta rehualan toiminnanharjoittamista koskevasta asetuksesta Komission asetus (225/2012) dioksiinimonitoroinnista 30.3.2012 1 Toiminnanharjoittaja-asetus

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

Vierasainevalvonta OSA: 5. Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2013

Vierasainevalvonta OSA: 5. Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2013 Vierasainevalvonta OSA: 5 Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2013 Evira/843/0411/2014 2 Eviran raportti Hyväksymispäivä 20.5.2014 Rehu ja lannoitevalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Kymen Ympäristölaboratorio Oy. Patosillantie KUUSANKOSKI Puh.

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Kymen Ympäristölaboratorio Oy. Patosillantie KUUSANKOSKI Puh. 1 Kymen Ympäristö Oy Patosillantie 2 45700 KUUSANKOSKI Puh. 05 5443300 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit 30 C akkr NMKL 86:2013 Anaerobiset sulfiittia pelkistävät

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Viljavalmisteiden valvonta ja vaatimukset rehunäkökulmasta Marja Turunen. VYR-kurssi HACCP ja omavalvonta viljan käsittelyssä 15.5.

Viljavalmisteiden valvonta ja vaatimukset rehunäkökulmasta Marja Turunen. VYR-kurssi HACCP ja omavalvonta viljan käsittelyssä 15.5. Viljavalmisteiden valvonta ja vaatimukset rehunäkökulmasta Marja Turunen VYR-kurssi HACCP ja omavalvonta viljan käsittelyssä 15.5.2012 1 Esityksen sisällöstä Rehulainsäädäntö Vaatimukset rehulle Vaatimukset

Lisätiedot

Tullilaboratorion rooli - kolmasmaatuonti, sisämarkkinat ja analyysimenetelmiä Riskinarviointiseminaari

Tullilaboratorion rooli - kolmasmaatuonti, sisämarkkinat ja analyysimenetelmiä Riskinarviointiseminaari Tullilaboratorion rooli - kolmasmaatuonti, sisämarkkinat ja analyysimenetelmiä Riskinarviointiseminaari 6.11.2015 Terhi Andersson Tullilaboratorio Historia Perustettu 1907 Nykyinen rakennus 1979, n. 4200

Lisätiedot

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014 EBA/GL/2014/06 18. heinäkuuta 2014 Ohjeet jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita 1 EPV:n ohjeet elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä eri skenaarioista Ohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot