Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2013"

Transkriptio

1 Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2013 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

2

3 Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2013 Dnro 5711/0411/2014

4 Eviran raportti Hyväksymispäivä Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Mikkola Jaana Ala-Mantila Ossi Root Tarja, O Toole Tiina ja Ala-Mantila Ossi

5 Sisällysluettelo i. Taulukkoluettelo... 5 ii. Kuvioluettelo JOHDANTO Raportin sisältö Analysointiperiaatteista ja analyysitulosten ilmoittamisesta REHUJEN LAATUAATIMUKSISTA Sallitut poikkeamat rehuaineiden ja rehuseosten merkitystä koostumuksesta Haitallisten aineiden, tuotteiden ja eliöiden suurimmat sallitut pitoisuudet rehuissa REHUNÄYTTEIDEN MÄÄRÄ KIELLETYT ALMISTUS- JA TUONTIERÄT ANALYYSITULOKSET Analyysitulosraportit Yhteenveto tuotevalvonnan analyysituloksista Rehujen muuntogeenisyyden valvonta Tulokset ja toimenpiteet Suomeen tuodut muuntogeeniset rehut vuonna Analyysitulosraportit Rehuaineet, rehun lisäaineet ja esiseokset Täysrehut, täydennysrehut, erityisravinnoksi tarkoitetut rehut ja lääkerehut Muut tuotteet Rehuympäristönäytteet Rehujen muuntogeenisyyden valvontanäytteet AAKKOSELLISET LUETTELOT ANALYSOIDUISTA REHUISTA

6 Innehållsförteckning i. Förteckning över tabeller... 5 ii. Förteckning över figurer INLEDNING Rapportens innehåll Om analysprinciper och förklarande av analysresultat KALITETSKRA FÖR FODER Tillåtna toleranser för märkning av foderråvaror och foderblandningar Högsta tillåtna halter av skadliga ämnen, produkter och organismer i foder ANTAL FODERPRO FÖRDJUDNA TILLERKNINGS- OCH IMPORTPARTIER ANALYSRESULTATEN Analysresultatrapporter Sammandrag av produktkontrollens analysresultater Övervakningen av genmodifiering i foder Resultat och åtgärder Import av genmodifierade foder till Finland år Analysresultatrapporter Foderråvaror, fodertillsatser och förblandningar Helfoder, kompletteringsfoder, foder för särskilda näringsbehov och läkemedelsfoder Övriga produkter Fodermiljöprov Kontrollprov på genmodifiering i foder ALFABETISKA FÖRTECKNINGAR ÖER ANALYSERADE FODER

7 i. Taulukkoluettelo almistuneiden valvontanäytteiden kokonaismäärät kalenterivuosina Antalet färdiga kontrollprov under kalenderåren Tuonnin näytteiden (EU- ja 3. maatuonti) perusteella rehuille annetut kiellot På grund av importprov (EG- och 3. landimport) förbuden satts mot foder Kotimaisen valmistuksen näytteiden perusteella rehuille annetut kiellot På grund av prov från inhemska tillverkningen förbuden satts mot foder Markkinavalvontanäytteiden perusteella rehuille annetut kiellot På grund av marknadkontrollprov förbuden satts mot foder Toimenpidekoodit (rehut) Åtgärdkoder (foder) Yhteenveto rehuja koskeneista kieltopäätöksistä vuonna Näytteiden perusteella annetut kiellot. Sammandrag av beslut om förbud mot foder Förbuden som givits på grund av proven. Luettelo rehujen analyysitulosraporteista Förteckningen över analysresultatrapporter av foder och gödselfabrikat Yhteenveto raportoiduista rehunäytteiden analyyseistä vuosina 2013 ja 2012 Sammandrag av rapporterade foderprovanalyser år 2013 och 2012 Toimijalle annettuun huomautukseen, määräykseen, toimenpidekehotukseen tai kieltoon johtaneiden valvontatapahtumien (näyte-erien) lukumäärä ja osuus kaikista valvontatapahtumista (näyte-eristä) vuosina Antalet övervakningshändelser (provpartier) som fått anmärkningen, föreskriften, åtgärdsuppmaningen eller förbudet och deras andel av alla övervakningshändelser (provpartier) åren Merkintähuomautukset tuotevalvonnassa vuosina Antalet anmärkningar på grund av uppteckningar i produktkontrollen åren Rehuaineet, rehun lisäaineet ja esiseokset Foderråvaror, fodertillsatser och förblandningar Rehuaineet, rehun lisäaineet ja esiseokset: Salmonella-analyysit Foderråvaror, fodertillsatser och förblandningar: Salmonellaanalyser Täysrehut, täydennysrehut, erityisravinnoksi tarkoitetut rehut ja lääkerehut Helfoder, kompletteringsfoder, foder avsett för särskilt näringsbehov och läkemedelsfoder Täysrehut, täydennysrehut, erityisravinnoksi tarkoitetut rehut ja lääkerehut: Salmonella-analyysit Helfoder, kompletteringsfoder, foder avsett för särskilt näringsbehov och läkemedelsfoder: Salmonellaanalyser Muut tuotteet (puruluut, yms.) Övriga produkter (tuggben och annat sådant) Rehujen muuntogeenisyyden valvonta Övervakningen av genmodifieringi foder 5

8 ii. Kuvioluettelo Rehunäytteiden lukumäärä valvontalinjoittain ja valmistetyypeittäin Rehunäytteissä eivät ole mukana rehujen muuntogeenisyyden valvontaan liittyneet näytteet. Antalet foderprov enligt övervakningslinjer och fabriktyper Antalet innehåller inte prov som anknyter till övervakningen av genmodifiering i foder almistuneiden rehunäytteiden lukumäärät vuosina Rehunäytteissä eivät ole mukana rehujen muuntogeenisyyden valvontaan liittyneet näytteet. Antalet foderprov år Antalet innehåller inte prov som anknyter till övervakningen av genmodifiering i foder Analyysien määrä (kpl) ja huomautettujen analyysien osuus (%) vuosina Antalet analyser (st) och andel av de analyser som fått anmärkningen (%) år Eri rehuaineryhmien, rehun lisäaineiden ja esiseosten osuudet valvontatapahtumista, joissa analysoitu salmonella vuonna alvontatapahtumia yhteensä 409. Andelar av olika foderråvaragrupper, fodertillsatser och förblandningar av de övervakningshändelser, där salmonella har analyserats år Antalet övervakningshändelser 409. alvontatapahtumien, joissa analysoitu salmonella rehuaineista, rehun lisäaineista ja esiseoksista, jakautuminen eri valvontalinjoille vuonna alvontatapahtumia yhteensä 409. Fördelningen av de övervakningshändelser, där salmonella har analysets från foderråvaror, fodertillsatser och förblandningar, till olika övervakningslinjer år Antalet övervakningshändelser 409. Eri tuotantoeläinrehuseosten osuudet valvontatapahtumista, joissa analysoitu salmonella vuonna alvontatapahtumia yhteensä 356. Andelar av olika foderblandningar för produktionsdjur av de övervakningshändelser, där salmonella har analyserats år Antalet övervakningshändelser 356. alvontatapahtumien, joissa analysoitu salmonella tuotantoeläinten rehuseoksista, jakautuminen eri valvontalinjoille vuonna alvontatapahtumia yhteensä 356. Fördelningen av de övervakningshändelser, där salmonella har analysets från foderblandningar för produktionsdjur, till olika övervakningslinjer år Antalet övervakningshändelser 356. Eri lemmikkieläimille ja luonnoneläimille tarkoitettujen rehujen osuudet valvontatapahtumista, joissa analysoitu salmonella vuonna alvontatapahtumia yhteensä 154. Andelar av olika foder för sällskapsdjur och vilda djur av de övervakningshändelser, där salmonella har analyserats år Antalet övervakningshändelser 154. alvontatapahtumien, joissa analysoitu salmonella lemmikkieläimille ja luonnoneläimilletarkoitetuista rehuista, jakautuminen eri valvontalinjoille vuonna alvontatapahtumia yhteensä 154. Fördelningen av de övervakningshändelser, där salmonella har analysets från foder för för sällskapsdjur och vilda djur, till olika övervakningslinjer år Antalet övervakningshändelser Muuntogeenisen soijan osuus soijan koko tuonnista vuosina Genmodifierad sojas andel av hela sojaimport år

9 1 JOHDANTO Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä antaman asetuksen (11/2009) mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran on julkaistava valvonnan kannalta olennaiset tulokset toimijakohtaisesti. Tässä julkaisussa esitetään niiden valvontasuunnitelman mukaan otettujen rehunäytteiden analyysitulokset, jotka ovat valmistuneet ajanjaksona uodesta 2011 lähtien valmistuneiden valvontanäytteiden analyysitulokset on julkaistu koko vuoden analyysitulokset sisältäneinä raportteina. uosina valvontanäytteiden analyysitulokset on julkaistu puolivuosittain. uosien 2001 ja 2002 aikana valmistuneiden valvontanäytteiden analyysitulokset on julkaistu koko vuoden analyysitulokset sisältäneinä raportteina. uoteen 2000 saakka tulokset julkaistiin neljännesvuosiraportteina. uoden 2003 ja sitä uudemmat raportit on julkaistu myös Eviran kotisivuilla ( ). 1.1 Raportin sisältö Rehunäytteiden analyysitulokset ovat julkaisussa seuraavina raporttikokonaisuuksina: (1) rehuaineet, rehun lisäaineet ja esiseokset, (2) täysrehut, täydennysrehut, erityisravinnoksi tarkoitetut rehut ja lääkerehut sekä (3) muut tuotteet. Omina ryhminään raportissa ovat rehuympäristönäytteet ja rehujen muuntogeenisyyden valvontanäytteet. Julkaisun lopussa ovat aakkoselliset luettelot analysoiduista rehuista. 1.2 Analysointiperiaatteista ja analyysitulosten ilmoittamisesta Evira laatii vuosittain valtakunnallisen rehujen valvontasuunnitelman. alvontasuunnitelma on riskiperusteinen ja siinä määritellään tarkastukset, niiden tiheys ja kohdentaminen. Rehujen viranomaisnäytteet ottavat ELY-keskustarkastajat 1 ja Eviran valtuuttamat tarkastajat näytteenotto-ohjelmien mukaisesti. Tarkastajat toimittavat näytteet laboratorioon. Analysoinnin jälkeen säilytyksen kestävä tai uudelleen analysoitavissa oleva näyte säilytetään vähintään kolme kuukautta. Tämän jälkeen näyte hävitetään. Pilaantuvat näytteet hävitetään heti analysoinnin jälkeen. Laboratorioon toimitetut näytteet analysoidaan käyttäen virallisia analyysimenetelmiä. Kemialliset analyysit tehdään pääsääntöisesti kahtena rinnakkaisena määrityksenä. Näytteiden analysoinnin laadunvarmistus tapahtuu analyysikohtaisesti perustuen sekä sisäiseen että ulkoiseen laadunvarmistukseen. Kemiallisille, akkreditoiduille analyysituloksille annetaan myös epävarmuusarvio, jonka mukaan analyysitulos on 95 %:n todennäköisyydellä annetulla tulosvälillä. Annettu epävarmuusarvio ei sisällä näytteenotosta aiheutuvaa epävarmuutta. Analyysituloksen ilmoitustarkkuudessa huomioidaan analyysimenetelmän epävarmuus, matriisin vaikutus sekä lainsäädännön vaatimukset. Kvalitatiivisilla eli laadullisilla menetelmillä saatu analyysitulos ilmoitetaan joko Ei todettu tai Todettu sekä mahdollinen lisätarkennus. 1 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 7

10 Mikroskooppisten analyysien tulosten ilmoittamisessa käytetään lisäksi ilmoitustapaa Ei huom. ja Huomautus sekä lisätarkennus sen mukaan ylittyykö haitallisen ainesosan suurin sallittu pitoisuus. Kvantitatiivisilla eli määrällisillä menetelmillä saadun analyysituloksen yhteydessä käytetyt ilmoitustavat merkitsevät seuraavaa: Tulos ilmoitettu: Tuloksen merkitys: Ei todettu analyysitulos alle toteamisrajan < a [yksikkö] rehun orgaaniset lisäaineet (esim. kokkidiostaatit ja kasvunedisteet) ja haitalliset orgaaniset aineet (esim. aflatoksiini): tulos on alle määritysrajan (a), mutta yli toteamisrajan haitalliset metallit: tulos on alle valvonnan kanssa sovitun/valvonnan määrittelemän rajan mikrobiologinen menetelmä: tulos on alle määritysrajan (a) Rehunäytteiden analyysituloksia verrataan näytteen mukana tuotteesta saatuun etikettiin. Mikäli näytteen yksittäiselle analyysitulokselle on annettu huomautus, huomautuksen saanut analyysitulos on raportissa esitetty lihavoituna. Mikäli valvonta on antanut näytteen perusteella toimijalle kiellon, huomautuksen, määräyksen tai kehotuksen, kyseisen tuotteen nimi ja näytenumero on esitetty raportissa lihavoituna. Tavanomaisin syy koko näytteen saamaan huomautukseen on, että näytteen edustaman tuotteen merkinnät ovat puutteelliset tai etiketti puuttuu kokonaan. Raportin luvussa 4 on esitetty näytteiden analysointitulosten perusteella kielletyt valmistus- ja tuontierät. 8

11 2 REHUJEN LAATUAATIMUKSISTA 2.1 Sallitut poikkeamat rehuaineiden ja rehuseosten merkitystä koostumuksesta Rehuaineeseen tai rehuseokseen merkittyjen koostumusarvojen ja asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisessa virallisessa valvonnassa määritettyjen arvojen väliset sallitut poikkeamat luetellaan asetuksen (EY) N:o 767/2009 liitteessä I. oimassa oleva liite I on annettu asetuksella (EU) N:o 939/2010: 9

12 2.2 Haitallisten aineiden, tuotteiden ja eliöiden suurimmat sallitut pitoisuudet rehuissa Eläinten rehuissa ei saa esiintyä haitallisia aineita ja tuotteita enempää kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY liitteessä I on säädetty. Salmonellabakteeria ei rehuissa saa esiintyä (MMM:n asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta 548/2012, 14 ). Eläinperäisten rehujen hygieniavaatimuksista säädetään sivutuoteasetuksessa (EY) N:o 1069/2009 ja torjunta-ainejäämien suurimmista sallituista pitoisuuksista rehuissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 396/

13 3 REHUNÄYTTEIDEN MÄÄRÄ Ajanjaksolla hyväksyttyjä, rehujen viralliseen tuotevalvontaan liittyviä valvontatapahtumia on Eviran laboratorio- ja valvontatoimintojen näytetietojärjestelmässä yhteensä Näytteitä näihin valvontatapahtumiin sisältyy yhteensä kpl. Luvussa eivät ole mukana rehujen muuntogeenisyyden valvontaan liittyvät rehunäytteet. Kuviossa 3.1. rehujen näytemäärät on esitetty jaoteltuna sekä valvontalinjan että valmistetyypin mukaisesti. Kalenterivuosittaiset valmistuneiden näytteiden kokonaismäärät on esitetty taulukossa 3.1. Näytteet valvontalinjoittain: Kotimainen valmistus Maahantuonti Markkinavalvonta Sisämarkkinakauppa Tilavalvonta Näytteet rehuryhmittäin: Kasviper. rehuaineet 291 Eläinper. rehuaineet Muut rehuaineet Rehun lisäaineet Esiseokset Rehuseokset Rehuympäristönäytteet Kuvio 3.1. Rehunäytteiden lukumäärä valvontalinjoittain ja rehutyypeittäin Rehunäytteissä eivät ole mukana rehujen muuntogeenisyyden valvontaan liittyneet näytteet. 11

14 Taulukko 3.1. almistuneiden valvontanäytteiden kokonaismäärät 1) kalenterivuosina , kpl Rehunäytteet yhteensä muutos edellisestä vuodesta, % 17,8-13,0-8,2-4,8-44,6 alvontalinjoittain: ) muutos edellisestä vuodesta, % 17,8-14,2-8,3-5,3-43,7 markkinavalvonta sisämarkkinakaupan valvonta ) kotimaisen valmistuksen valvonta 3) maahantuontivalvonta tilavalvonta Rehutyypeittäin: ) kasviperäiset rehuaineet eläinperäiset rehuaineet kivennäisrehuaineet 8 10 muut rehuaineet rehun lisäaineet esiseokset rehuseokset tuotantoeläimille lemmikkieläimille luonnon eläimille kivennäisrehuaineet ja -seokset rehun lisäaineet ja lisäainevalmisteet Rehuympäristönäytteet: ) Kokonaismääriin eivät sisälly gmo-valvontaan liittyvien näytteiden määrät. Rehujen muuntogeenisyyden valvontaan liittyvät analyysitulokset raportoidaan muista valvontanäytteistä poiketen näytteenottovuosittain (kts. luku 5.3). 2) uoden 2013 alusta sisämarkkinoilta tulleita salmonellan suhteen riskialttiita kasviperäisiä rehuaineita ei enää tutkittu virallisena valvontana vaan rehualan toimijat tutkivat rehut osana omavalvontaansa. 3) Ei sisällä valmistuksen valvonnan rehuympäristönäytteitä 4) Näytemäärään sisältyy Rehuraisio Oy:n Raision tehtaan salmonellalöydökseen liittyviä näytteitä kpl. alvontatyypeittäin näytteet sisältyvät markkinavalvontanäytteisiin (1 020 kpl) ja valmistuksen valvontanäytteisiin (194 kpl). Rehutyypeittäin näytteet sisältyvät rehuseoksiin (1 199 näytettä) ja kasviperäisiin rehuaineisiin (15 näytettä) Kuvio 3.2. almistuneiden rehunäytteiden lukumäärät vuosina Rehunäytteissä eivät ole mukana rehujen muuntogeenisyyden valvontaan liittyneet näytteet. 12

15 4 KIELLETYT ALMISTUS- JA TUONTIERÄT 2013 Evira voi kieltää rehun tuotannon, valmistuksen, käsittelyn, markkinoille saattamisen, käytön, kuljetuksen, varastoinnin, sisämarkkinakaupan, maahantuonnin sekä maastaviennin rehulain (86/2008) 41 :n mukaisesti. Kielto voidaan määrätä, jos epäkohdasta voi aiheutua vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle, jos epäkohta jatkuu tai toistuu tai jos se aiheutetaan tahallisesti. Lain mukaan kielto on määrättävä määräaikaisena, jos kiellon perusteena oleva epäkohta on mahdollista poistaa ja kielto on peruutettava, mikäli kiellon perusteena oleva epäkohta on poistettu tai epäkohdalla ei ole enää kiellon määräämisen kannalta merkitystä. Rehuja koskevat, ajanjaksolla hyväksyttyihin valvontatapahtumiin liittyvät kieltopäätökset on esitetty taulukoissa Näytteiden edustamat kiellon saaneet tuotteet on taulukoissa ryhmitelty kiellon perusteen mukaisesti. alvonnan kielletyille tuotteille antama toimenpidemääräys on esitetty toimenpidekoodina. Toimenpidekoodien sisältö on selitetty taulukossa 4.4. Taulukossa 4.5 on yhteenveto vuoden 2013 aikana hyväksytyille valvontatapahtumille annetuista kielloista. Taulukoihin eivät sisälly rehujen muuntogeenisyyden valvontaan liittyvät näytteet. Taulukko 4.1. Tuonnin näytteiden (EU- ja 3. maatuonti) perusteella rehuille annetut kiellot almistaja/maahantuoja Alkuperä- Tuontipvm. Kielletty alvonta- Tutkittuja Toimen- Tuote maa määrä tapahtuman näytteitä pidetn tunnus kielletyssä koodi 1) erässä Näytteet, joissa todettu salmonellaa Molino Oleificio Manzoni Srl Luomu rapsipuriste Italia ET PHR00144 Grenntag Investement Soijarouhe Brasilia ET PHR00147 Soijaproteiini Brasilia ET PHR00147 Ou Everwelle Rapsipuriste alko-enäjä ET PHR00147 Näytteet, joissa todettu maaeläinperäistä ainesta Henry Teirs Oy Ltd Kalajauho Alankomaat ET PHR00145 Kalajauho Alankomaat ET PHR ) Näytteet, joissa todettu tunnistamatonta materiaalia BTG SP Zo.o Kalajauho ET PHR ) Kts. taulukko 4.4. Toimenpidekoodit 2) Käyttö kielletty elintarviketuotantoeläimille 13

16 Taulukko 4.2. Kotimaisen valmistuksen näytteiden perusteella rehuille annetut kiellot almistaja Näytteenotto- Kielletty alvonta- Tutkittuja Toimen Tuote pvm. määrä tn tapahtuman tunnus näytteitä kielletyssä erässä pidekoodi 1) Näytteet, joissa todettu salmonellaa Pohjanmaan Rehujauhatus Oy Rahtiseos tilalta ET PHR00224 Kalajoen Jäähdyttämö Oy Minkinrehu, tuore ,7 ET PHR00145 Näytteet, joissa todettu enterobakteereita enemmän kuin lainsäädäntö sallii Kennelpakaste Oy Sika-nauta jauheliha ET PHR00145 Jauhettu sianliha eläimille ET PHR00145 Naudan jauheliha ET PHR00145 Jauhelihaa eläimille, pakaste ET PHR00145 Jauhelihaa eläimille, pakaste ET PHR00145 Palalihaa eläimille ET PHR00145 Lihaseos eläimille ET PHR00145 Jauhelihaa eläimille, pakaste ET PHR00145 Naudan jauheliha ET PHR00145 Palalihaa eläimille ET PHR00145 Sika-nauta jauheliha ET PHR00145 Lihaseos eläimille ET PHR00145 Jauhettu sianliha eläimille ET PHR00145 Naudan jauheliha ET PHR00145 Kitlax-Tuotteet Oy Sika-nauta jauheliha ET PHR00145 Näytteet, joissa okratoksiinin A:n suositusarvo ylittyy Tila Kaura ,0 ET PHR03208 Näytteet, joissa todettu kokkidiostaattijäämiä tai sallitun määrän ylittäviä pitoisuuksia Raisioagro Oy, Raision rehutehdas Kalkkuna-Herkku 2 CC ET PHR00149 Kalkkunatäys-Herkku ET PHR00149 Broiler-Kunto 3 CC ET PHR ) Kts. taulukko 4.4. Toimenpidekoodit 14

17 Taulukko 4.3. Markkinavalvontanäytteiden perusteella rehuille annetut kiellot almistaja/maahantuoja Näytteenotto- alvonta- Tutkittuja Toimen Tuote pvm. tapahtuman tunnus näytteitä kielletyssä erässä pidekoodi 1) Näytteet, joissa todettu salmonellaa Musti ja Mirri Oy, Logistiikkakeskus Luonnon Oma Naudanruokatorvi ET PHR00145 Näytteet, joissa todettu enterobakteereita enemmän kuin lainsäädäntö sallii Kennelpakaste Oy Lihaseos eläimille ET PHR00145 Naudan paistijauheliha eläimille ET PHR00145 Jauhettu sianliha eläimille ET PHR00145 Naudan paistijauheliha eläimille ET PHR00145 Jauhettu sianliha eläimille ET PHR00145 Lihaseos eläimille ET PHR00145 IPstore Oy Goodiez Snack, kanan rintafilee & porkkana, täydennysrehu koirille ET PHR00144 Näytteet, joissa todettu eläviä tuholaisia Oskutuote Oy Osku Jyrsijän ravintoseos ET PHR00144 Näytteet, joissa todettu hukkakauraa Oskutuote Oy Osku Herkkuruoka jyrsijöille ET PHR00144 Tammer-Tukku Oy Tintti siemenseos ulkolinnuille ET PHR ) Kts. taulukko 4.4. Toimenpidekoodit 15

18 Taulukko 4.4. Toimenpidekoodit (rehut) Koodi Toimenpide PHR00144 PHR00145 PHR00147 PHR00149 PHR00224 PHR03208 Evira kieltää rehulain (86/2008) :n 6 ja 41 perusteella näytteen/ /näytteiden edustaman erän markkinoille saattamisen rehuna. Kielto on voimassa, kunnes sen perusteena oleva laatupoikkeama on poistettu. Evira kieltää rehulain (86/2008) : n 6 ja 41 perusteella näytteen/ näytteiden edustaman tuotteen markkinoille saattamisen rehuna. Evira kieltää rehulain (86/2008) :n 6 ja 41 perusteella näytteen/ näytteiden edustaman rehun maahantuonnin. Kielto on voimassa, kunnes sen perusteena oleva laatupoikkeama on poistettu. Evira asettaa rehulain (86/2008) :n 6 ja 41 perusteella näytteen / näytteiden edustaman rehuerän kieltoon ja takaisinvetoon. Rehualan toimijalta edellytetään kirjallista selvitystä ja välittömiä korjaavia toimenpiteitä kokkidiostaattien / histomonostaattien jäämien saamiseksi hallintaan rehun valmistuksessa. Evira kieltää näytteen/näytteiden edustaman tuotteen markkinoille saattamisen. Kielto on voimassa, kunnes edellä mainitut puutteet on korjattu. Evira kieltää rehulain (86/2008) :n 6 ja 41 perusteella näytteen/ näytteiden edustaman erän käytön rehuna. Taulukko 4.5. Yhteenveto rehuja koskeneista kieltopäätöksistä vuonna irallisten näytteiden perusteella annetut kiellot 1). alvonta Tutkittuja näyte-eriä kpl Kieltopäätöksen saaneet näyte-erät kpl osuus näyte-eristä, % Maahantuonnin valvonta (EU- ja 3.maatuonti) ,2 rehuaineet ,2 rehuseokset 1 Kotimaisen valmistuksen valvonta ,4 rehuaineet ,4 rehuseokset ,5 Markkinavalvonta ,1 rehuaineet ,5 rehuseokset ,4 Tilavalvonta 243 rehuaineet 127 rehuseokset 116 Rehut yhteensä ,1 uosi ,9 uosi ,5 uosi ,4 uosi ,0 uosi ,8 1) Taulukkoon eivät sisälly rehujen muuntogeenisyyden valvontaan liittyvät näytteet, rehuympäristönäytteet eivätkä rehujen sisämarkkinatuontiin liittyen toimijoiden ilmoittamien omavalvontatulosten perusteella annetut kiellot. 16

19 5 ANALYYSITULOKSET 5.1 Analyysitulosraportit Taulukossa 5.1. on luettelo rehujen valvonnan analyysitulosraporteista. Mikäli tiettyyn raporttiin kuuluvia analyysejä ei ole aikavälillä hyväksytyissä valvontatapahtumissa, kyseinen raportti ei ole mukana tässä julkaisussa. Taulukko 5.1. Luettelo rehujen analyysitulosraporteista Raportin nro Rapportens nr 1.001a-c Raportin sisältö Rapportens innehåll Rehuaineet, rehun lisäaineet ja esiseokset Foderråvaror, fodertillsatser och förblandningar Haitalliset aineet Skadliga ämnen 1.002a-e a-c Salmonella Salmonella Muut mikro-organismit Övriga mikroorganismer Kasviperäiset epäpuhtaudet, aitous ja tuholaiset egetabiliska orenheter, äkthet och skadedjur Kalajauhon ja maaeläinperäisen aineksen toteaminen Påvisande av fiskmjöl och beståndsdelar från landlevande djur Pääravintoaineet Huvudnäringämnen Aminohapot Aminosyror Sokerit, tärkkelys ja hera Socker, stärkelse och vassla Energia-arvot Energivärden Kivennäisaineet Mineralämnen Hivenaineet Spårämnen A-, E- ja D-vitamiinit itamin A, E och D B- ja C-vitamiinit itamin B och C Kokkidiostaatit, antibiootit ja muut lääkkeenkaltaiset aineet sekä lääkeaineet Koccidiostatika, antibiotika och andra medicinskt verksamma substancer samt läkemedel Muut analyysit (liukenematon jäännös, haihtuvat typpipitoiset emäkset (TN), vapaat rasvahapot, peroksidiluku, HClliukenematon tuhka) Övriga analyser (olöslig rest, flyktiga kvävehaltiga baser (TN), fria fettsyror, peroxidtal och aska, olöslig i saltsyra) Muut analyysit (muurahaishappo, maitohappobakteerit, etikkahappo, propionihappo) Övriga analyser (myrsura, mjölksurabakterier, ättiksyra, propionsyra) Taulukko 5.1. Jatkuu 17

20 Taulukko 5.1. jatkuu Raportin nro Rapportens nr 2.001a-c Raportin sisältö Rapportens innehåll Täysrehut, täydennysrehut, erityisravinnoksi tarkoitetut rehut ja lääkerehut Helfoder, kompletteringsfoder, foder avsett för särskilda näringsbehov och foderläkemedel Haitalliset aineet Skadliga ämnen 2.002a-e a-c Salmonella Salmonella Muut mikro-organismit Övriga mikroorganismer Kasviperäiset epäpuhtaudet, aitous ja tuholaiset egetabiliska orenheter, äkthet och skadedjur Kalajauhon ja maaeläinperäisen aineksen toteaminen Påvisande av fiskmjöl och beståndsdelar från landlevande djur Pääravintoaineet Huvudnäringämnen Aminohapot Aminosyror Sokerit, tärkkelys ja hera Socker, stärkelse och vassla Energia-arvot Energivärden Kivennäisaineet Mineralämnen Hivenaineet Spårämnen A-, E- ja D-vitamiinit itamin A, E och D B- ja C-vitamiinit itamin B och C Kokkidiostaatit, antibiootit ja muut lääkkeenkaltaiset aineet sekä lääkeaineet Koccidiostatika, antibiotika och andra medicinskt verksamma substancer samt läkemedel Muut analyysit (liukenematon jäännös, haihtuvat typpipitoiset emäkset (TN), vapaat rasvahapot, peroksidiluku, HClliukenematon tuhka) Övriga analyser (olöslig rest, flyktiga kvävehaltiga baser (TN), fria fettsyror, peroxidtal och aska, olöslig i saltsyra) Muut analyysit (muurahaishappo, maitohappobakteerit, etikkahappo, propionihappo) Övriga analyser (myrsura, mjölksurabakterier, ättiksyra, propionsyra) Muut tuotteet (puruluut, yms.) Övriga produkter (tuggben, o.s.v.) Salmonella Salmonella Pääravintoaineet Huvudnäringämnen Kivennäisaineet Mineralämnen Muut mikro-organismit Övriga mikroorganismer Rehuympäristönäytteet Fodermiljöprover Salmonella Salmonella Rehujen muuntogeenisyyden valvonta Tillsyn av genmodifiering i foder Muuntogeeninen aines Genestiskt modifierat material 18

21 5.2 Yhteenveto tuotevalvonnan analyysituloksista 2 Rehujen tuotevalvonnan analyysien kokonaismäärät ja huomautuksen saaneiden analyysien osuus vuosina on esitetty kuviossa 5.1. Yhteenveto ajanjaksolta raportoiduista rehunäytteiden analyysituloksista on esitetty taulukossa 5.2. Taulukossa on esitetty myös tiedot koskien vuotta Kuvioissa on esitetty niiden valvontatapahtumien, joissa on tutkittu rehunäytteistä salmonella, jakautumista eri rehutyypeille ja valvontalinjoille. Jakautuminen on esitetty erikseen rehuaine-, rehulisäaine- ja esiseosnäytteille, tuotantoeläinten rehuseosnäytteille sekä lemmikkieläinten ja luonnoneläinten rehunäytteille. Huomautuksen saaneiden näytteiden lukumäärät ja niiden osuus näytteiden kokonaismäärästä on esitetty taulukossa 5.4. Huomautus on voitu antaa joko koko näytteelle tai yksittäiselle analyysitulokselle. Tavanomaisin syy koko näytteen saamaan huomautukseen on, että näytteen edustaman tuotteen merkinnät ovat puutteelliset tai ne mahdollisesti puuttuvat kokonaan. Merkinnöistä huomauksen saaneiden näytteiden määrät tuoteryhmittäin on esitetty erikseen taulukossa 5.5 kpl % 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Analyysejä yhteensä kpl Huomautettuja % Kuvio 5.1. Analyysien määrä (kpl) ja huomautettujen analyysien osuus (%) vuosina Rehujen muuntogeenisyyden valvontatulosten yhteenveto esitetty luvussa

22 Taulukko 5.2. Yhteenveto raportoiduista rehunäytteiden analyyseistä vuosina 2013 ja ) Raportin nro uosi 2013 Analyysien uosi 2012 Analyysien määrä Huomautetut määrä Huomautetut kpl kpl % kpl kpl % Rehuaineet, rehun lisäaineet ja esiseokset yhteensä , ,7 - ilman salmonella-analyysejä , ,3 Haitalliset aineet: - epäorgaaniset vierasaineet ja typpiyhdisteet 1.001a mykotoksiinit 1.001b , pestisidit 1.001c dioksiinit ja PCB:t 1.001d 27 Hygienia: - salmonella , ,2 - muut mikro-organismit kuin salmonella , ,2 Kasviperäiset epäpuhtaudet, aitous ja tuhohyönteiset , ,1 Kalajauhon toteaminen ,1 77 Maaeläinperäisen aineksen toteaminen ,3 203 Pääravintoaineet , Aminohapot Sokerit, tärkkelys, hera Energia-arvot Kivennäisaineet Hivenaineet A-, E- ja D-vitamiinit B- ja C-vitamiinit Kokkidiostaatit, antibiootit ja muut lääkkeenkaltaiset 1.014a - 014b aineet Lääkeaineet 1.014c Muut analyysit Rehuseokset yhteensä , ,1 - ilman salmonella-analyysejä , ,7 Haitalliset aineet: - epäorgaaniset vierasaineet ja typpiyhdisteet 2.001a , mykotoksiinit 2.001b pestisidit 2.001c dioksiinit ja PCB:t 2.001c 18 Hygienia: - salmonella muut mikro-organismit kuin salmonella , Kasviperäiset epäpuhtaudet, aitous ja tuhohyönteiset , Kalajauhon toteaminen Maaeläinperäisen aineksen toteaminen ,4 257 Pääravintoaineet , Aminohapot Sokerit, tärkkelys, hera Energia-arvot Kivennäisaineet , Hivenaineet , A-, E- ja D-vitamiinit , B- ja C-vitamiinit Kokkidiostaatit, antibiootit ja muut lääkkeenkaltaiset aineet 2.014a 014b , Lääkeaineet 2.014c Muut analyysit Muut tuotteet yhteensä , ilman salmonella-analyysejä ,6 8 0 Hygienia: - salmonella muut mikro-organismit kuin salmonella Muut analyysit ,9 Rehut yhteensä , ,6 Muutos edellisestä vuodesta, % / %-yksikköä -7,8 61,4 1,2-5,8-46,9-1,3 Rehuympäristönäytteet yhteensä ,6 Salmonella ,6 1) Taulukkoon eivät sisälly gmo-valvontaan liittyvät analyysit 20

23 Salmonella-analyysit vuonna 2013: Kuvio 5.2. Rehuaineiden, rehun lisäaineiden ja esiseosten osuudet valvontatapahtumista, joissa analysoitu salmonella vuonna alvontatapahtumia yhteensä 409. Kuvio 5.3. alvontatapahtumien, joissa analysoitu salmonella rehuaineista, rehun lisäaineista ja esiseoksista, jakautuminen eri valvontalinjoille vuonna alvontatapahtumia yhteensä

24 Kuvio 5.4. Eri tuotantoeläinrehuseosten osuudet valvontatapahtumista, joissa analysoitu salmonella vuonna alvontatapahtumia yhteensä 356. Kuvio 5.5. alvontatapahtumien, joissa analysoitu salmonella tuotantoeläinten rehuseoksista, jakautuminen eri valvontalinjoille vuonna alvontatapahtumia yhteensä

25 Kuvio 5.6. Lemmikkieläimille ja luonnoneläimille tarkoitettujen rehujen osuudet valvontatapahtumista, joissa analysoitu salmonella vuonna alvontatapahtumia yhteensä 154. Kuvio 5.7. alvontatapahtumien, joissa analysoitu salmonella lemmikkieläinten ja luonnoneläinten rehuista, jakautuminen eri valvontalinjoille vuonna alvontatapahtumia yhteensä

26 Taulukko 5.3. Toimijalle annettuun kieltoon, huomautukseen, toimenpidemääräykseen tai -kehotukseen johtaneiden tuotevalvontatapahtumien lukumäärä ja osuus kaikista tuotevalvontatapahtumista vuosina ) alvontatapahtumat 2) Kiellon, huomautuksen, toimenpidemääräyksen tai - kehotuksen saaneet valvontatapahtumat alvontatapahtumat kpl kpl % kpl kpl % A. B. C. A. B. C Kiellon, huomautuksen, toimenpidemääräyksen tai - kehotuksen saaneet valvontatapahtumat Rehut yhteensä , ,1 Rehuaineet , ,1 - kasviperäiset , ,7 - eläinperäiset , ,4 - kivennäisrehuaineet muut rehuaineet ,3 Rehun lisäaineet , Esiseokset , ,7 Tuotantoeläinten rehuseokset , ,8 - täysrehut , ,4 - valkuaistäydennysrehut , ,0 - kivennäistäydennysrehut , ,5 - muut rehuseokset 3) , ,9 Lemmikkieläinten rehut , ,3 Luonnoneläinten rehut , , A. B. C. A. B. C. Rehut yhteensä , ,1 Rehuaineet , ,1 Tuotantoeläinten rehuseokset , ,0 Kivennäisrehut , ,3 Lisäainevalmisteet , ,8 Muut rehut tuotantoeläimille , ,5 Kissojen rehut , ,2 Koirien rehut , ,3 Muut lemmikkieläinrehut ja ulkolintujen rehut , ,4 1) alvontatapahtumien ryhmittely rehutyypeittäin vuonna 2012 muuttunut edellisistä vuosista. 2) Tuotevalvontatapahtumat pois lukien rehujen tuotantoympäristön ja muuntogeenisyyden valvontaan liitttyvät valvontatapahtumat 3) Muut täydennysrehut, erikoisravinnoksi tarkoitetut rehut ja lääkerehut 24

27 Taulukko 5.4. Merkintähuomautukset tuotevalvonnassa vuosina ) A. B. A. B. Huomautuksen saaneet valvontatapahtumat 2) Osuus huomautuksista Huomautuksen saaneet valvontatapahtumat Osuus huomautuksista kpl % kpl % Rehut yhteensä , ,0 Rehuaineet 24 13, ,9 - kasviperäiset 14 8,0 6 6,8 - eläinperäiset 10 5,7 8 9,1 - kivennäisrehuaineet - muut rehuaineet Rehun lisäaineet 1 0,6 Esiseokset 1 0,6 1 1,1 Tuotantoeläinten rehuseokset 58 33, ,1 - täysrehut 7 4,0 1 1,1 - valkuaistäydennysrehut 20 11,5 9 10,2 - kivennäistäydennysrehut 12 6,9 6 6,8 - muut rehuseokset 3) 19 10, ,9 Lemmikkieläinten rehut 90 51, ,7 Luonnoneläinten rehut 1 1, A. B. A. B. Rehut yhteensä , ,0 Rehuaineet 25 16,1 19 6,8 Tuotantoeläinten rehuseokset 21 13, ,9 Kivennäisrehut 3 1,9 1 0,4 Lisäainevalmisteet 9 5,8 4 1,4 Muut rehut tuotantoeläimille 0 2 0,7 Kissojen rehut 18 11,6 17 6,1 Koirien rehut 63 40, ,1 Muut lemmikkieläinrehut 13 8,4 21 7,5 Ulkolintujen rehut 3 1,9 6 2,1 1) alvontatapahtumien ryhmittely rehutyypeittäin muuttunut vuodesta 2012 alkaen. 2) Tuotevalvontatapahtumat pois lukien rehujen tuotantoympäristön ja muuntogeenisyyden valvontaan liitttyvät valvontatapahtumat 3) Muut täydennysrehut, erikoisravinnoksi tarkoitetut rehut ja lääkerehut 25

28 5.3 Rehujen muuntogeenisyyden valvonta Muuntogeenisten organismien jäljitettävyyden ja merkintöjen valvonta perustuu asetuksiin (EY) N:o 1829/2003, (EY) N:o1830/2003 ja (EU) N:o 619/2011. Yhdestä rehunäytteestä tehdään useita analyysejä, joten yhdestä rehusta voidaan todeta useampia yhden tai useamman kasvilajin muunnoksia tai niiden yhdistelmiä. Analyysituloksia tulkittaessa tulos, jossa muuntogeenistä soijaa on todettu 1 % tarkoittaa, että näytteen sisältämästä soijasta 1 % on muuntogeenistä soijaa. Analyysimenetelmistä ja analysoinnin laadunvarmistuksesta vastaa Eviran Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö Tulokset ja toimenpiteet Rehujen muuntogeenisyyden valvonnan rehunäytteiden tulokset on esitetty raportissa Rehujen muuntogeenisyyden valvonnassa oli yhteensä 26 valvontatapahtumaa, joista 19 liittyi rehutehtaiden kotimaiseen valmistukseen ja seitsemän markkinavalvontaan. Kaikkiaan näytteistä tehtiin 343 analyysiä. Kotimaisesta valmistuksesta otetuista näytteistä neljä oli luomurehuja tai luomutuotantoon soveltuvia rehuja. Markkinavalvonnassa tutkittiin kuusi kalantäysrehua ja yksi lemmikkieläintenrehu. EU:ssa hyväksymättömiä muuntogeenisiä rehuja ei valvonnassa todettu, mutta kolmesta merkitsemättömästä rehusta todettiin kynnysarvon ylittävä pitoisuus muuntogeenistä ainesta (gm-soijaa). Näytteistä kaksi oli kotimaisesta valmistuksesta ja yksi markkinavalvonnassa otettu marsuille tarkoitettu ulkomainen täydennysrehu. Evira edellytti toimijoita merkitsemään muuntogeenisiä aineksia sisältäneet rehut lainsäädännön mukaisesti. alvontavuoden aikana Evira aloitti toimijoiden kuulemisen kaikissa sellaisissa tapauksissa, joissa rehusta on todettu EU:ssa hyväksyttyä gm-ainesta. Toimijalta saadun selvityksen perusteella Evira päättää, onko rehu merkittävä muuntogeeniseksi vai voidaanko sitä edelleen markkinoida ilman merkintää. Raportissa ei ole esitetty alle määritysrajan olevia muuntogeenisen aineksen pitoisuuksia Suomeen tuodut muuntogeeniset rehut vuonna 2013 Rehualan toimijoiden tulee ilmoittaa Eviralle EU-maista ja EU-maiden ulkopuolelta tuomistaan muuntogeenisistä tuotantoeläinten rehuista, jotka sisältävät soijaa, maissia, rapsia tai riisiä sekä niistä valmistetuista rehuista. Ilmoitusmenettely aloitettiin uonna 2013 Suomeen tuotiin toimijoiden ilmoitusten perusteella 88 tonnia tuotantoeläinten rehuja, jotka sisältävät muuntogeenistä soijaa, maissia, rapsia tai riisiä. Muuntogeenistä soijarouhetta tuotiin Suomeen 71,5 milj. kg. Edeltävään vuoteen verrattuna tuontimäärä kasvoi huomattavasti. Muuntogeenisen soijan osuus soijan kokonaistuontimäärästä oli noin 55 % (kuvio 5.8.). 26

29 Kuvio 5.8. Muuntogeenisen soijan osuus soijan koko tuonnista vuosina

30 5.4 Analyysitulosraportit Rehuaineet, rehun lisäaineet ja esiseokset 1.001a Haitalliset aineet: Epäorgaaniset vierasaineet ja typpiyhdisteet Tuote näytteellä almistaja tai myyjä Tapahtuman tunnus Näytenumero Arseeni (As) Arseeni (As) Elohopea (Hg) Kadmium (Cd) Kadmium (Cd) Koboltti (Co) mg/kg mg/kg ka. mg/kg mg/kg mg/kg ka. mg/kg Merileväjauho Arramera Teoranta ET E ,02 0,32 M MDekstroosi anhydraatti (kidevedetön) Cargill Krefeld B/P ET E <0,05 <0,01 <0,05 Muut kasvit ja levät sekä niistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet Magnesiumoksidi (MgO) Melica Finland Oy, aasa ET E ,8 <0,20 K KGE 100 KO Nordkalk Oyj Abp, Kokkolan tehdas ET E <0,50 <0,01 <0,20 KMCPN Monokalsiumfosfaatti Yara Phosphates Oy, Kokkolan rehufosfaatti ET E ,10 <0,01 0,40 KMCPF Monokalsiumfosfaatti Yara Phosphates Oy, Kokkolan rehufosfaatti ET E ,40 KPolar Ape Kivennäinen Feedex Oy Ab, Rehutehdas ET E <0,05 <0,01 <0,05 42 KRehukalsiitti SMA Mineral Oy, Loukolampi ET E <0,50 <0,20 KKalsiumkloridi Tetra Chemicals Europe Oy, Kalsiumkloriditehdas ET E <1.0 0,001 <0,1 Kivennäisrehuaineet Polyoliliuos Danisco Sweeteners Oy ET E <0,05 <0,05 <0,05 M Muut rehuaineet Karboksimetyyliselluloosa CMC alvontakohde määrittelemätön ET E ,06 <0,01 <0,05 S Rehun lisäaineet: Sakeuttamisaineet a - 1/6 28

31 Rehuaineet, rehun lisäaineet ja esiseokset 1.001a Haitalliset aineet: Epäorgaaniset vierasaineet ja typpiyhdisteet Tuote näytteellä almistaja tai myyjä Tapahtuman tunnus Näytenumero Merileväjauho Arramera Teoranta ET E M MDekstroosi anhydraatti (kidevedetön) Cargill Krefeld B/P ET E Muut kasvit ja levät sekä niistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet 2 2 Magnesiumoksidi (MgO) Melica Finland Oy, aasa ET E K KGE 100 KO Nordkalk Oyj Abp, Kokkolan tehdas ET E KMCPN Monokalsiumfosfaatti Yara Phosphates Oy, Kokkolan rehufosfaatti ET E KMCPF Monokalsiumfosfaatti Yara Phosphates Oy, Kokkolan rehufosfaatti ET E KPolar Ape Kivennäinen Feedex Oy Ab, Rehutehdas ET E KRehukalsiitti SMA Mineral Oy, Loukolampi ET E KKalsiumkloridi Tetra Chemicals Europe Oy, Kalsiumkloriditehdas ET E Kivennäisrehuaineet 7 7 Polyoliliuos Danisco Sweeteners Oy ET E M Muut rehuaineet 1 1 Karboksimetyyliselluloosa CMC alvontakohde määrittelemätön ET E S Rehun lisäaineet: Sakeuttamisaineet a - 2/6 Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2013 Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Melamiini mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ka. mg/kg 0,46 0, ,8 8,1 3,0 3,0 <0, <0,05 <0, , ,15 <0,10 <0, ,

32 Rehuaineet, rehun lisäaineet ja esiseokset 1.001a Haitalliset aineet: Epäorgaaniset vierasaineet ja typpiyhdisteet Tuote näytteellä almistaja tai myyjä Tapahtuman tunnus Näytenumero Arseeni (As) Arseeni (As) Elohopea (Hg) Kadmium (Cd) Kadmium (Cd) Koboltti (Co) mg/kg mg/kg ka. mg/kg mg/kg mg/kg ka. mg/kg Kobolttisulfaatti OMG Kokkola Chemicals Oy ET E <0,50 <0,01 <0,10 H HFerrosulfaatti Sachtleben Pigments Oy, Porin tehdas ET E <0,50 <0,01 <0,20 HKuparisulfaatti pentahydraatti Jsc Elektromed ET E ,4 <0,01 1,2 HRautasulfaatti Precheza a.s. ET E <1,0 <0,01 <0,3 HSinkkioksidi animedica International GmbH ET E ,01 3,1 HSinkkioksidi Algol Chemicals Oy ET E <0,01 0,1 HKobolttisulfaatti Freeport Cobalt Oy ET E <1,0 <0,1 HKobolttiasetaatti Freeport Cobalt Oy ET E <0,01 <0,1 Rehun lisäaineet: Hivenaineyhdisteet L-Metioniini BUCKTON SCOTT DEUTSCHLAND GmbH ET E <0,05 <0,01 <0,05 A Rehun lisäaineet: Aminohapot niiden suolat ja analogit Betafin S 1 Finnfeeds Finland Oy, Naantalin tehdas ET E ,52 <0,05 R RAvizyme 1510 Genencor International Oy, Jämsänkosken tehdas ET E <0,05 <0,05 Ruuan sulatusta edistävät aineet a - 3/6 30

33 Rehuaineet, rehun lisäaineet ja esiseokset 1.001a Haitalliset aineet: Epäorgaaniset vierasaineet ja typpiyhdisteet Tuote näytteellä almistaja tai myyjä Tapahtuman tunnus Näytenumero Kobolttisulfaatti OMG Kokkola Chemicals Oy ET E H HFerrosulfaatti Sachtleben Pigments Oy, Porin tehdas ET E HKuparisulfaatti pentahydraatti Jsc Elektromed ET E HRautasulfaatti Precheza a.s. ET E HSinkkioksidi animedica International GmbH ET E HSinkkioksidi Algol Chemicals Oy ET E HKobolttisulfaatti Freeport Cobalt Oy ET E HKobolttiasetaatti Freeport Cobalt Oy ET E Rehun lisäaineet: Hivenaineyhdisteet 8 8 L-Metioniini BUCKTON SCOTT DEUTSCHLAND GmbH ET E A Rehun lisäaineet: Aminohapot niiden suolat ja analogit 1 1 Betafin S 1 Finnfeeds Finland Oy, Naantalin tehdas ET E R RAvizyme 1510 Genencor International Oy, Jämsänkosken tehdas ET E Ruuan sulatusta edistävät aineet a - 4/6 Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2013 Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Melamiini mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ka. mg/kg 1,0 <2,0 14 <3, , ,55 0,

34 Rehuaineet, rehun lisäaineet ja esiseokset 1.001a Haitalliset aineet: Epäorgaaniset vierasaineet ja typpiyhdisteet Tuote näytteellä almistaja tai myyjä Tapahtuman tunnus Näytenumero Arseeni (As) Arseeni (As) Elohopea (Hg) Kadmium (Cd) Kadmium (Cd) Koboltti (Co) mg/kg mg/kg ka. mg/kg mg/kg mg/kg ka. mg/kg EPremix 9442 Berner Osakeyhtiö, Agentuuriosasto ET E ,6 0,03 0,59 EMelica asklot DAnsk ilomix A/S ET E <0,05 <0,01 <0,05 EES Kanatiiviste Baltic Feed Latvia ET E <0,05 <0,01 <0,05 EES Porsashiven Baltic Feed Latvia ET E <0,05 <0,01 <0,05 EES Nauta Kauno Grudai Ab ET E <0,05 <0,01 <0,05 EEsiseos Sika Kauno Grudai Ab ET E <0,05 <0,01 <0,05 EEsiseos Griollo Top MIAIT GmbH ET E ERetosel 4,5 % Seleeni-esiseos Berner Osakeyhtiö, Agentuuriosasto ET E ,2 <0,01 <0,05 ESeleeniesiseos Natriumseleniitti 0,45 Biofarm Oy ET E <0,05 <0,01 <0,05 % EEsiseos Black Horse Kivennäinen Biofarm Oy ET E ,4 <0,01 <0,05 EES Acetona Dry DAnsk ilomix A/S ET E ,1 <0,01 0,06 EES Porsashiven SIA Baltic feed ET E ,4 <0,01 0,3 Esiseokset rehuseoksiin a Haitalliset aineet a - 5/6 32

35 Rehuaineet, rehun lisäaineet ja esiseokset 1.001a Haitalliset aineet: Epäorgaaniset vierasaineet ja typpiyhdisteet Tuote näytteellä almistaja tai myyjä Tapahtuman tunnus Näytenumero EPremix 9442 Berner Osakeyhtiö, Agentuuriosasto ET E EMelica asklot DAnsk ilomix A/S ET E EES Kanatiiviste Baltic Feed Latvia ET E EES Porsashiven Baltic Feed Latvia ET E EES Nauta Kauno Grudai Ab ET E EEsiseos Sika Kauno Grudai Ab ET E EEsiseos Griollo Top MIAIT GmbH ET E ERetosel 4,5 % Seleeni-esiseos Berner Osakeyhtiö, Agentuuriosasto ET E ESeleeniesiseos Natriumseleniitti 0,45 Biofarm Oy ET E % EEsiseos Black Horse Kivennäinen Biofarm Oy ET E EES Acetona Dry DAnsk ilomix A/S ET E EES Porsashiven SIA Baltic feed ET E Esiseokset rehuseoksiin a Haitalliset aineet a - 6/6 Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2013 Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Melamiini mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ka. mg/kg 25,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 ei todettu 3,6 <0,05 <0,05 <0,

36 Rehuaineet, rehun lisäaineet ja esiseokset 1.001b Haitalliset aineet: Mykotoksiinit iljojen jyvät, niistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet Tuote näytteellä Kaura-vehnä Kaura-Ohra Kaurarehujauho Kaura-Ohra Kaura Kaura Kaura-Ohra Ohra, litistetty Kaura, jyväsäilötty Ohra-Kaura, jyväsäilötty Rehujauho Ohra almistaja tai myyjä Tila Tila Tila Tila Tila Tila Tila Tila Tila Tila Helsingin Mylly Oy Tila Tapahtuman tunnus ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET Näytenumero E E E E E E E E E E E E Aflatoksiinit Aflatoksiini B1 Aflatoksiini B2 Aflatoksiini G1 Aflatoksiini G2 Fumonisiinit Fumonisiini B1 µg/kg ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu Fumonisiini B2 µg/kg ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu OkratoksiiniA Okratoksiini A µg/kg 1.6 ei todettu ei todettu < 0.2 ei todettu 1.7 ei todettu 1 ei todettu Trikotekeeni 3-asetyylideoksiniva µg/kg ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu 30 ei todettu 190 Deoksinivalenoli µg/kg Diasetoksiskirpenoli µg/kg ei todettu ei todettu 70 ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu Fusarenon-X µg/kg ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu HT-2-toksiini µg/kg 25 ei todettu 130 ei todettu ei todettu ei todettu 630 ei todettu ei todettu ei todettu Nivalenoli µg/kg 630 ei todettu ei todettu ei todettu 1000 ei todettu ei todettu 110 ei todettu ei todettu T-2-toksiini µg/kg ei todettu ei todettu 63 ei todettu ei todettu 210 ei todettu ei todettu 120 ei todettu ei todettu ei todettu Zearalenoni Zearalenoni ei todettu ei todettu ei todettu 151 ei todettu ei todettu ei todettu 101 ei todettu 41 iljojen jyvät, niistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet 1.001b - 1/4 34

37 Rehuaineet, rehun lisäaineet ja esiseokset 1.001b Haitalliset aineet: Mykotoksiinit iljojen jyvät, niistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet Tuote näytteellä almistaja tai myyjä Tapahtuman tunnus Näytenumero Aflatoksiinit Aflatoksiini B1 Aflatoksiini B2 Aflatoksiini G1 Aflatoksiini G2 Fumonisiinit Fumonisiini B1 µg/kg Fumonisiini B2 µg/kg OkratoksiiniA Okratoksiini A µg/kg Trikotekeeni 3-asetyylideoksiniva µg/kg Deoksinivalenoli µg/kg Diasetoksiskirpenoli µg/kg Fusarenon-X µg/kg HT-2-toksiini µg/kg Nivalenoli µg/kg T-2-toksiini µg/kg Zearalenoni Zearalenoni iljojen jyvät, niistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet 1.001b - 2/4 Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2013 Ohra Kaura Ohra Kaura Ohra Kaura Kaura Kaura Tila Tila Tila Tila Tila Tila Tila Tila ET ET ET ET ET ET ET ET E E E E E E E E Analyysejä Huomautettuja analyysejä ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu 20 0 ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu 20 0 ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu 0,4 ei todettu 0,3 ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu 20 0 ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu 20 0 ei todettu 190 ei todettu 160 ei todettu ei todettu 20 0 ei todettu ei todettu 86 ei todettu 78 ei todettu ei todettu 46 ei todettu 47 ei todettu ei todettu 20 0 ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu ei todettu

Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2014

Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2014 Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2014 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2014 Dnro 4364/0411/2015 Eviran raportti Hyväksymispäivä 23.6.2015 Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö

Lisätiedot

Rehuvalvonnan analyysitulokset 2011

Rehuvalvonnan analyysitulokset 2011 Eviran julkaisuja 11/2012 Rehuvalvonnan analyysitulokset 2011 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kuvailulehti Julkaisija Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Julkaisun nimi Rehuvalvonnan analyysitulokset

Lisätiedot

Rehuvalvonnan analyysitulokset 2012

Rehuvalvonnan analyysitulokset 2012 Eviran julkaisuja 8/2013 Rehuvalvonnan analyysitulokset 2012 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehuvalvonnan analyysitulokset 2012 Päivitetty versio 21.8.2013 Rehuvalvonnan analyysitulokset 2012 uvailulehti

Lisätiedot

Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2016

Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2016 Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2016 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran raportti Hyväksymispäivä 16.5.2017 Kemiallisen elintarviketurvallisuuden yksikkö, rehujaosto Hyväksyjä Esittelijä

Lisätiedot

Rehuseosten valvonta

Rehuseosten valvonta Rehuseosten valvonta Biokeskus 2 Viikinkaari 5 Viikki Merja Manninen Eviran rehujaosto, tehtävät Rehujen virallinen valvonta on a) toimijoiden valvontaa (alkutuotanto, valmistus, koko ketju) ja b) tuotteiden

Lisätiedot

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2010

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2010 Eviran julkaisuja 6/2011 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2010 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2010 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset

Lisätiedot

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehujen salmonellavalvonta Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Ensisijainen vastuu yrityksellä Yrityksellä on ensisijainen vastuu rehujen turvallisuudesta ja laadusta kaikissa tuotannon,

Lisätiedot

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2008

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2008 Eviran julkaisuja 5/2009 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2008 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2008 1 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 Pvm Dnro 31.3.2004 1608/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 14.4.2004 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 9 ja 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2007

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2007 Eviran julkaisuja 5/2008 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 5/2008 REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 2/2007 Helsinki 2008

Lisätiedot

Tarja Root, Evira, rehujaosto. Rehuseminaari 30.3.2012 Tarja Root/Anna-Kaisa Airaksinen

Tarja Root, Evira, rehujaosto. Rehuseminaari 30.3.2012 Tarja Root/Anna-Kaisa Airaksinen REHUJEN MAAHANTUONNIN JA SISÄMARKKINAKAUPAN VALVONNASTA Rehuseminaari 30.3.2012 Helsinki, Viikki - Tuontivalvonnan tuloksia 2011 - Toiminnanharjoittaja-asetuksen tuomat muutokset Tarja Root, Evira, rehujaosto

Lisätiedot

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2006

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2006 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2006 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 12/2007 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2006 Helsinki 2007 3 Kuvailulehti Julkaisija

Lisätiedot

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2009

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2009 Eviran julkaisuja 10/2009 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2009 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kuvailulehti Julkaisija Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Julkaisun nimi Rehu- ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014. 960/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014. 960/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014 960/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 2005/2

REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 2005/2 REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 2005/2 Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK) Maatalouskemian osasto 29.3.2006 Jakelu ja myynti: KTTK Maatalouskemian osasto / kirjasto PL 83, 01301 Vantaa Puhelin

Lisätiedot

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2006

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2006 Eviran julkaisuja 14/2006 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2006 rehu_ja_lannoitevalvonta06syksypaino.indd 1 9.1.2007 10:56:35 REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 1/2006 Elintarviketurvallisuusvirasto

Lisätiedot

Vierasainevalvonta OSA: 5. Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2013

Vierasainevalvonta OSA: 5. Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2013 Vierasainevalvonta OSA: 5 Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2013 Evira/843/0411/2014 2 Eviran raportti Hyväksymispäivä 20.5.2014 Rehu ja lannoitevalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä

Lisätiedot

Rehut. Yleistä. Rehualan toimijan velvollisuudet vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa. Rehut 1

Rehut. Yleistä. Rehualan toimijan velvollisuudet vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa. Rehut 1 Rehut 1 Rehut Yleistä Rehulainsäädännöllä varmistetaan eläinten terveyden ja niistä saatavien elintarvikkeiden laadun turvaamiseksi rehujen laatua, turvallisuutta, jäljitettävyyttä sekä rehuista annettavien

Lisätiedot

REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 1/2006

REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 1/2006 REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 1/2006 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö 23.11.2006 Jakelu ja myynti: Evira Informaatio- ja virastopalvelut Mustialankatu

Lisätiedot

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2010

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2010 Eviran julkaisuja 17/2010 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2010 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2010 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset

Lisätiedot

Uudistettu EU-näytteenottoasetus ja sen tuomat muutokset rehujen viranomaisnäytteenottoon

Uudistettu EU-näytteenottoasetus ja sen tuomat muutokset rehujen viranomaisnäytteenottoon Eviran valtuutettujen tarkastajien koulutuspäivä 26.1.2010 Ajankohtaista rehujen näytteenotosta Uudistettu EU-näytteenottoasetus ja sen tuomat muutokset rehujen viranomaisnäytteenottoon Komission asetus

Lisätiedot

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2007

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2007 Eviran julkaisuja 26/2007 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 26/2007 REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 1/2007 Helsinki

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta /2011 Laki. rehulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta /2011 Laki. rehulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2011 34/2011 Laki rehulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rehulain

Lisätiedot

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2009

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2009 Eviran julkaisuja 11/2010 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2009 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kuvailulehti Julkaisija Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Julkaisun nimi Rehu- ja

Lisätiedot

Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sääntelyä Rehulaki EY asetukset Sääntelyllä pyritään varmistamaan ihmisten terveys eläinten terveys ja hyvinvointi ympäristön, rehun käyttäjien

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 11/09 Päivämäärä Dnro 16.6.2009 945/14/2009 Voimaantuloaika 1.7.2009 Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus 3/06 Valtuutussäännökset Rehulaki 86/2008 Vastaavat

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 Pvm Dnro 29.11.2002 1355/00/2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.12.2002 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

Eviran raportti. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007-2009

Eviran raportti. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007-2009 Eviran raportti Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007-2009 Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007 2009 Dnro 7171/0749/2010 Eviran

Lisätiedot

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010 Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009 Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 10.6.2010 Valvontaosasto Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Maria Teirikko Kaija-Leena Saraste Eviran vierasainevalvonnan

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE ILMOITUS REKISTERÖINTIÄ VARTEN (Lomake A) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE. Yleistä

TÄYTTÖOHJE ILMOITUS REKISTERÖINTIÄ VARTEN (Lomake A) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE. Yleistä 1 (5) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE Yleistä Viranomaisen velvollisuus pitää rekisteriä rehualan toimijoista perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen 183/2005 rehuhygieniasta. Rehulain

Lisätiedot

Lainsäädännön taustaa

Lainsäädännön taustaa Viranomaisen näkökulma rehuista annettaviin tietoihin Eeva Saarisalo Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Kasvintuotanto ja eläinravitsemusyksikkö eeva.saarisalo@mmm.fi Lainsäädännön

Lisätiedot

Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2011

Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2011 Eviran julkaisuja 9/2012 Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2011 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kuvailulehti Julkaisija Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Julkaisun nimi Lannoitevalmistevalvonnan

Lisätiedot

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2008

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2008 Eviran julkaisuja 9/2008 Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2008 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 9/2008 REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 1/2008 Helsinki 2008

Lisätiedot

Rehuvalvonnan raportti 2013. Evira/843/0411/2014

Rehuvalvonnan raportti 2013. Evira/843/0411/2014 Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä 19.5.2014 Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Jaana Mikkola Tarja Root Lisätietoja Sisällysluettelo 1. ARVIO VALVONNAN VAIKUTTAVUUDEN

Lisätiedot

Kokkidiostaattien jäämien valvonnasta

Kokkidiostaattien jäämien valvonnasta ETT seminaari 30.3.2012 Kokkidiostaattien jäämien valvonnasta Evira rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Riitta Rannikko Kokkidiostaatit, eläimet ja rehut Kokkidiostaatteja lisätään siipikarjan rehuihin ehkäisemään

Lisätiedot

REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 2003/1

REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 2003/1 REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 2003/1 Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK) Maatalouskemian osasto 8.9.2003 Jakelu ja myynti: KTTK Maatalouskemian osasto / kirjasto PL 83, 01301 Vantaa Puhelin

Lisätiedot

Viljavalmisteiden valvonta ja vaatimukset rehunäkökulmasta Marja Turunen. VYR-kurssi HACCP ja omavalvonta viljan käsittelyssä 15.5.

Viljavalmisteiden valvonta ja vaatimukset rehunäkökulmasta Marja Turunen. VYR-kurssi HACCP ja omavalvonta viljan käsittelyssä 15.5. Viljavalmisteiden valvonta ja vaatimukset rehunäkökulmasta Marja Turunen VYR-kurssi HACCP ja omavalvonta viljan käsittelyssä 15.5.2012 1 Esityksen sisällöstä Rehulainsäädäntö Vaatimukset rehulle Vaatimukset

Lisätiedot

Ajankohtaista laboratoriorintamalla Riitta Rannikko EVIRA/ELITA/RETU Rehujen turvallisuus ja laatu

Ajankohtaista laboratoriorintamalla Riitta Rannikko EVIRA/ELITA/RETU Rehujen turvallisuus ja laatu Suurten erien näytteenotosta - rehut Ajankohtaista laboratoriorintamalla 4.10.17 Riitta Rannikko EVIRA/ELITA/RETU Rehujen turvallisuus ja laatu Suurten erien näytteenottoa rehuista tuonnissa Suomeen tuodaan

Lisätiedot

Rehujen markkinavalvonnan suorittaminen

Rehujen markkinavalvonnan suorittaminen Vastuuhenkilö Tarja Root Sivu/sivut 1 / 1 Valvonnan tavoite Valvonnan kohteet Tarkastuskohteet Markkinavalvonnan tavoitteena on varmistaa markkinoille saatettujen rehujen laatu, turvallisuus, jäljitettävyys

Lisätiedot

Luomuruokinnan erot tavanomaiseen ruokintaan

Luomuruokinnan erot tavanomaiseen ruokintaan ruokinnan erot tavanomaiseen ruokintaan Kehityspäällikkö Eija Valkonen Hankkija Oy Rehuliiketoiminta rehujen valmistuksen yleiset tuotantosäännöt 1. Luonnonmukaisten rehujen valmistus on pidettävä ajallisesti

Lisätiedot

REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 2003/2

REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 2003/2 REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET 2003/2 Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK) Maatalouskemian osasto 6.4.2004 Jakelu ja myynti: KTTK Maatalouskemian osasto / kirjasto PL 83, 01301 Vantaa Puhelin

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050799/04.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050799/04. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. elokuuta 2017 (OR. en) 11810/17 AGRILEG 163 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D050799/04 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 21/15 Päivämäärä Dnro 03.11.2015 1668/01.04/2015 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 01.12.2015 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) 8 :n sekä liitteen

Lisätiedot

Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2015

Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2015 Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2015 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2015 Dnro 3467/0411/2016 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.5.2016 Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö

Lisätiedot

Vierasainevalvonta - OSA: 5 Rehujen haitallisten aineiden valvonta. Evira/7307/0411/2010

Vierasainevalvonta - OSA: 5 Rehujen haitallisten aineiden valvonta. Evira/7307/0411/2010 Vierasainevalvonta - OSA: 5 Rehujen haitallisten aineiden valvonta Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 10.6.2010 Maatalouskemian Hyväksyjä Esittelijä Tarja Root Riitta Rannikko Lisätietoja

Lisätiedot

Rehun lisäaineita koskeva yhteisön rekisteri asetuksen (EY) N:o 1831/2003 nojalla

Rehun lisäaineita koskeva yhteisön rekisteri asetuksen (EY) N:o 1831/2003 nojalla Rehun lisäaineita koskeva yhteisön rekisteri asetuksen (EY) N:o 1831/2003 nojalla Selittävät huomautukset (Tila: Julkaistu Marraskuussa 2006) [Rev 6 ] Linja D Eläinten terveys ja hyvinvointi Yksikkö D2

Lisätiedot

Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2012

Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2012 Eviran julkaisuja 10/2013 Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2012 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2012 Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset

Lisätiedot

Ajankohtaista rehulainsäädännöstä

Ajankohtaista rehulainsäädännöstä Ajankohtaista rehulainsäädännöstä Marita Aalto / MMM ELO Luonnos uudesta rehualan toiminnanharjoittamista koskevasta asetuksesta Komission asetus (225/2012) dioksiinimonitoroinnista 30.3.2012 1 Toiminnanharjoittaja-asetus

Lisätiedot

Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2014

Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2014 Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2014 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2014 Dnro 4283/0411/2015 Eviran raportti Hyväksymispäivä

Lisätiedot

Asetuksella kumottaisiin rehualan toiminnanharjoittamisesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (712/2008).

Asetuksella kumottaisiin rehualan toiminnanharjoittamisesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (712/2008). Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto PERUSTELUMUISTIO 15.4.2010 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS REHUALAN TOIMINNAN- HARJOITTAMISESTA Asetuksen yleisperustelut Asetuksella kumottaisiin

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050799/04 LIITE 1 ling corr'.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050799/04 LIITE 1 ling corr'. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. syyskuuta 2017 (OR. en) 11810/17 ADD 1 REV 2 (da, el, es, fi, et, mt, hr) AGRILEG 163 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 22. syyskuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Lastenruokien vierasaineet

Lastenruokien vierasaineet Lastenruokien vierasaineet Liisa Rajakangas Elintarvikeylitarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Asetus Asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muutokset Julkaistu virallisessa lehdessä Koskee (EY) N:o 1126/2007

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 49/04. Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.7.2004 - toistaiseksi

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 49/04. Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.7.2004 - toistaiseksi MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 49/04 Pvm Dnro 23.6.2004 2917/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.7.2004 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Rehulain (396/1998) 26 Vastaavat EY-säädökset

Lisätiedot

Uudistuva lannoitelainsäädäntö. Titta Suoniitty, Evira

Uudistuva lannoitelainsäädäntö. Titta Suoniitty, Evira Uudistuva lannoitelainsäädäntö, Evira Nykyinen lainsäädäntö Lannoitevalmistelaki 539/2006 mmm:n asetukset 24/11 ja 11/12 EY-asetus N:o 2003/2003 koskee epäorgaanisia lannoitteita ja kalkitusaineita EY-asetus

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

VIRANOMAISNÄYTTEIDEN TUTKIMINEN HYVÄKSYTYSSÄ LABORATORIOSSA

VIRANOMAISNÄYTTEIDEN TUTKIMINEN HYVÄKSYTYSSÄ LABORATORIOSSA Sivu/sivut 1 / 9 VIRANOMAISNÄYTTEIDEN TUTKIMINEN HYVÄKSYTYSSÄ LABORATORIOSSA 1 Salmonellan tutkiminen erityisen riskialttiiden rehujen tuontieristä virallisena valvontana Rehujen maahantuonnin yhteydessä

Lisätiedot

Rehualan laitosvalvonnan tuloksista Marja Turunen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Rehuseminaari 30.3.

Rehualan laitosvalvonnan tuloksista Marja Turunen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Rehuseminaari 30.3. Rehualan laitosvalvonnan tuloksista 2011 Marja Turunen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Rehuseminaari 30.3.2012 1 Laitostarkastajat v. 2011 Evira: Laura Blomqvist Arvo

Lisätiedot

Rehuvalvonnan raportti Evira/1454/0411/2016

Rehuvalvonnan raportti Evira/1454/0411/2016 Evira/1454/0411/2016 Eviran raportti Hyväksymispäivä 15.4.2016 Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Sinikka Marmo Tarja Root Lisätietoja Sisällysluettelo 1. ARVIO VALVONNAN VAIKUTTAVUUDEN

Lisätiedot

Kalkitusaineiden tuoteselosteohje

Kalkitusaineiden tuoteselosteohje Esittelijä Suoniitty Sivu/sivut 1 / 8 1 Yleistä Lannoitevalmisteen ostajalle tai käyttäjälle on myynnin tai luovutuksen yhteydessä aina annettava tuoteseloste. Osa kalkitusaineista, kuten kalkkikivi, magnesiumpitoinen

Lisätiedot

Ylitarkastaja Sanna Viljakainen Tuoteturvallisuusyksikkö Valvontaosasto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Ylitarkastaja Sanna Viljakainen Tuoteturvallisuusyksikkö Valvontaosasto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Muuntogeenisten elintarvikkeiden valvonta Ylitarkastaja Tuoteturvallisuusyksikkö Valvontaosasto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Esityksen sisällys Muuntogeenisten elintarvikkeiden valvonta Kuinka

Lisätiedot

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Vastuuhenkilö Lehtolainen Sivu/sivut 1 / 5 SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Seosmullalla tarkoitetaan MMMa 24/11 liitteen I kasvualustojen seosmullat (5A2) ryhmään kuuluvaa lannoitevalmistetta, joka

Lisätiedot

Yhteenvetona laadittu kokonaiskertomus jäsenvaltioiden vuonna 2002 suorittamien virallisten rehutarkastusten tuloksista

Yhteenvetona laadittu kokonaiskertomus jäsenvaltioiden vuonna 2002 suorittamien virallisten rehutarkastusten tuloksista EUROOPAN KOMISSIO TERVEYS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO Linja D Elintarviketurva (tuotanto ja jakeluketju) D1 Eläinten ravinto Yhteenvetona laadittu kokonaiskertomus jäsenvaltioiden vuonna suorittamien

Lisätiedot

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Riskinarviointiseminaari 6.11.2015 Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Kaija-Leena Saraste Evira/Elintarvikehygienia 06.11.2015

Lisätiedot

Eviran raskasmetallianalyysit, erityisesti arseenin määrittäminen. Riskinarviointiseminaari

Eviran raskasmetallianalyysit, erityisesti arseenin määrittäminen. Riskinarviointiseminaari Eviran raskasmetallianalyysit, erityisesti arseenin määrittäminen Eviran raskasmetallitutkimukset Eviran kemian ja toksikologian tutkimusyksikössä tutkitaan raskasmetalleja elintarvikkeiden lisäksi myös

Lisätiedot

LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere. Merja Manninen. Luomujaosto. Luomutuotanto 2. Eläintuotannon ehdot

LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere. Merja Manninen. Luomujaosto. Luomutuotanto 2. Eläintuotannon ehdot LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere Merja Manninen merja.manninen@evira.fi Luomujaosto Luomutuotanto 2 Eläintuotannon ehdot Eviran ohje 18217/4 (ei suuria muutoksia, poistetaan lupien 5 ja 15

Lisätiedot

Elintarvikeketjun turvallisuus kiertotaloudessa lannoitteet. Risto Retkin

Elintarvikeketjun turvallisuus kiertotaloudessa lannoitteet. Risto Retkin Elintarvikeketjun turvallisuus kiertotaloudessa lannoitteet Risto Retkin Eviran tehtävät Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toiminnan päämääränä on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua

Lisätiedot

Sikojen Rehutaulukko 2014. Soile Kyntäjä MTT Kotieläintuotannon tutkimus Viikki 15.5.2014

Sikojen Rehutaulukko 2014. Soile Kyntäjä MTT Kotieläintuotannon tutkimus Viikki 15.5.2014 Sikojen Rehutaulukko 2014 Soile Kyntäjä MTT Kotieläintuotannon tutkimus Viikki 15.5.2014 20.5.2014 Uusi sikojen rehutaulukko netissä 15.5.2014 Käyttöperiaatteet netissä samanlaiset kuin aikaisemmin Voit

Lisätiedot

Rehuvalvonnan raportti Evira/ 2236/0411/2017

Rehuvalvonnan raportti Evira/ 2236/0411/2017 Evira/ 2236/0411/2017 Eviran raportti Hyväksymispäivä 13.4.2017 Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Arja Kaiponen Sinikka Marmo Lisätietoja Sisällysluettelo 1 ARVIO VALVONNAN VAIKUTTAVUUDEN

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Viranomais- ja omavalvonnan rehu-, lannoite- ja sivutuotematriisit. Erityispiirteitä ja Eviran hyväksynnän edellytyksiä.

Viranomais- ja omavalvonnan rehu-, lannoite- ja sivutuotematriisit. Erityispiirteitä ja Eviran hyväksynnän edellytyksiä. Viranomais- ja omavalvonnan rehu-, lannoite- ja sivutuotematriisit. Erityispiirteitä ja Eviran hyväksynnän edellytyksiä. Satu Hakola Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvike- ja rehumikrobiologian

Lisätiedot

Lainsäädännön vaatimukset rehuille ja rehualan toiminnalle

Lainsäädännön vaatimukset rehuille ja rehualan toiminnalle Lainsäädännön vaatimukset rehuille ja rehualan toiminnalle Eviran rehujaosto Laura Blomqvist SivuHyöty-Hankeen ideointityöpaja Jokioisilla 8.4.2015 1 Sisältö Rehun määritelmät Rehualan toiminta Vaatimukset

Lisätiedot

Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset

Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset Biohiilestä lisätienestiä seminaari 6.6.2013 Olli Venelampi Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Lannoitevalmiste Lannoitevalmisteita ovat lannoitteet,

Lisätiedot

Soveltamisala 24.5.2016

Soveltamisala 24.5.2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten 1069/2009 ja 1107/2009 muuttamisesta Pirjo

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 4/06 Päivämäärä Dnro 22.2.2006 121/01/2006 Voimaantulo 3.3.2006 Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus 20/01 Valtuutussäännökset Rehulaki (396/1998) 14-18

Lisätiedot

Koirien ja kissojen eläinperäinen raakaruoka

Koirien ja kissojen eläinperäinen raakaruoka Esittelijä Hanna Laatio Sivu/sivut 1 / 5 1 Johdanto Lemmikkieläinten raakaruokinta eläinperäisillä aineksilla ja sitä kautta raakoja lemmikkieläinten rehuja valmistavien yritysten määrä sekä em. rehujen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkerehuista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkerehuista MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 10/EEO/2008 Päivämäärä Dnro 16.12.2008 2844/01/2008 Voimaantulo 1.1.2009 Kumoaa Lääkerehuista 8 päivänä syyskuuta 1998 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös

Lisätiedot

Salmonellan esiintyminen suomalaisessa sianrehussa. Maria Rönnqvist, Evira

Salmonellan esiintyminen suomalaisessa sianrehussa. Maria Rönnqvist, Evira Salmonellan esiintyminen suomalaisessa sianrehussa Maria Rönnqvist, Evira Esityksen aiheita Riskinarviointi sianrehun salmonellariskistä Salmonella taudinaiheuttajana Salmonella sianlihan tuotannossa Salmonellan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä helmikuuta 2008 annetun rehulain (86/2008) nojalla: 1 luku

Lisätiedot

Käyntiosoite; näytteiden toimitus suoraan Besökadress; leverans av prover direkt. Eviran päätöksen dnro Eviras besluts dnr

Käyntiosoite; näytteiden toimitus suoraan Besökadress; leverans av prover direkt. Eviran päätöksen dnro Eviras besluts dnr Valvontaosasto Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Pvm/Datum/Date Kontrollavdelningen Enheten för foder- och gödselkontroll 9.1.2014 Rehulain 86/2008 mukaisesti hyväksytyt laboratoriot Enligt foderlagen 86/2008

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 91/2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 91/2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 91/2002 Pvm Dnro 26.11.2002 1743/00/2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2003 alkaen - toistaiseksi Valtuutussäännökset Rehulaki (396/1998) 10 ja 20 Vastaavat

Lisätiedot

Resurssiviisaus on bisnestä ja huikeita mahdollisuuksia? Kenneth Ekman CrisolteQ Oy April 2013

Resurssiviisaus on bisnestä ja huikeita mahdollisuuksia? Kenneth Ekman CrisolteQ Oy April 2013 Resurssiviisaus on bisnestä ja huikeita mahdollisuuksia? Kenneth Ekman CrisolteQ Oy April 2013 Resurssiviisaus-Sitra Energia Vesi Ruoka Liikenne Jäte Resurssiviisaus-Sitra Jäte Closed Loop B-to-B toimijat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta /2014 Laki. rehulain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta /2014 Laki. rehulain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2014 502/2014 Laki rehulain muuttamisesta Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rehulain

Lisätiedot

Rehuvalvonnan raportti Evira/2119/0411/2013

Rehuvalvonnan raportti Evira/2119/0411/2013 Evira/2119/0411/2013 Eviran raportti Hyväksymispäivä 17.4.2013 Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Sinikka Marmo Tarja Root Lisätietoja Sisällysluettelo 1. ARVIO VALVONNAN VAIKUTTAVUUDEN

Lisätiedot

Tiukentuneet määräykset

Tiukentuneet määräykset Tiukentuneet määräykset Tiukentuvat ympäristö ja tuoteturvallisuusmääräykset Euroopassa sekä nousevat raaka-ainekustannukset pakottavat Euroopan kemianteollisuutta hakemaan kustannus-säästöjä myös hankintaketjussaan

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Rakastamme eläimiä ja erityisesti koiriamme. Siksi haluamme tarjota niille vain parasta.

Rakastamme eläimiä ja erityisesti koiriamme. Siksi haluamme tarjota niille vain parasta. Rakastamme eläimiä ja erityisesti koiriamme. Siksi haluamme tarjota niille vain parasta. AniPuron makupalat ovat käsintehtyjä, terveellisiä välipaloja koirallesi. Ne eivät sisällä lainkaan viljaa tai gluteiinia

Lisätiedot

Rehuvalvonnan raportti Evira/1570/0411/2015

Rehuvalvonnan raportti Evira/1570/0411/2015 Evira/1570/0411/2015 Eviran raportti Hyväksymispäivä 13.4.2015 Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Sinikka Marmo Tarja Root Lisätietoja Sisällysluettelo 1. ARVIO VALVONNAN VAIKUTTAVUUDEN

Lisätiedot

Rehujen pakkausmerkinnät. Salonpää, Hietanen, Anttila, Mattila Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehujen pakkausmerkinnät. Salonpää, Hietanen, Anttila, Mattila Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehujen pakkausmerkinnät Salonpää, Hietanen, Anttila, Mattila Rovaniemen ammattikorkeakoulu Määritelmiä Merkinnöillä tarkoitetaan rehuun liittyviä ja siihen viittaavia tai sen mukana olevia mainintoja,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2014 1 (5) 31 Päätös elintarvikelain 60 :n mukaisesta Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitetun elintarvike-erän hylkäämisestä ensisaapumispaikassa, Aseanic Trading

Lisätiedot

Kontaminantit kondikseen omavalvonnassa. Marika Jestoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuoteturvallisuusyksikkö

Kontaminantit kondikseen omavalvonnassa. Marika Jestoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuoteturvallisuusyksikkö Kontaminantit kondikseen omavalvonnassa Marika Jestoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuoteturvallisuusyksikkö Evira riisikakkujen arseenista: ei todellakaan ole aihetta paniikkiin (yle.fi 29.9.2015)

Lisätiedot

Sikojen uusi energia- ja valkuaisarvojärjestelmä

Sikojen uusi energia- ja valkuaisarvojärjestelmä Sikojen uusi energia- ja valkuaisarvojärjestelmä Hilkka Siljander-Rasi MTT Kotieläintuotannon tutkimus Rehuarvoseminaari Helsinki 15.5.2014 20.5.2014 Nykyisessä sikojen energia-arvojärjestelmässä puutteita

Lisätiedot

Täydentävät ehdot, eläintilan rehuturvallisuus. Katja Korkalainen Rehujaosto

Täydentävät ehdot, eläintilan rehuturvallisuus. Katja Korkalainen Rehujaosto Täydentävät ehdot, eläintilan rehuturvallisuus Katja Korkalainen Rehujaosto Neuvo 2020 Joulukuu 2014 Yleistä täydentävien ehtojen rehuvalvonnoista eläintiloilla Rehut Eläinten ruokintaan suun kautta tarkoitettuja

Lisätiedot

Sedimenttianalyysin tulokset

Sedimenttianalyysin tulokset Liite 6 Sedimenttianalyysin tulokset Sedimenttinäytteet otettiin kokoomanäytteenä ruopattavista kohdista noin 1,2 metrin syvyyteen saakka. Näytteissä on mukana siis eloperäisen aineksen lisäksi pohjan

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen:

Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen: 4 Rehut Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen: jätteet, vaaralliset aineet, kasvinsuojeluaineet, biosidit, siemenet, lannoitteet ja lääkerehut on varastoitu

Lisätiedot

SALMONELLA SIANREHUTUOTANNOSSA. Riskinarviointiseminaari 2015

SALMONELLA SIANREHUTUOTANNOSSA. Riskinarviointiseminaari 2015 SALMONELLA SIANREHUTUOTANNOSSA Riskinarviointiseminaari 2015, Evira Esityksen kuvat Eviran kuvapankki, http://kuvapankki.evira.local/portal/ sekä Salmonella tautia aiheuttavana bakteerina Euroopassa vuosittain:

Lisätiedot

Viljan laatuhinnoittelu

Viljan laatuhinnoittelu Sivu 1/19 Voimassa 27.10.2015 alkaen Korvaa 01.10.2015 ilmoitetun laatuhinnoittelun Ver. 5/2015 Viljan laatuhinnoittelu Satokausi 2015 / 2016 Voimassa ostoissa rehutehtaille ja varastoihin. Muutoksia kohdissa:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/13 Päivämäärä Dnro 27.03.2013 731/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.04.2013 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) liitettä I ja II,

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2014 (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 9. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D032598/06 Asia: Uwe

Lisätiedot