Erno Lehtinen & Tuire Palonen Oppimistutkimuksen keskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erno Lehtinen & Tuire Palonen Oppimistutkimuksen keskus"

Transkriptio

1 YLIOPISTOLLISEN ASIANTUNTIJAN KEHITTYMINEN JA KOULUTUS, osa 2 Erno Lehtinen & Tuire Palonen Oppimistutkimuksen keskus

2 YLIOPISTOKOULUTUS JA ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTYMINEN Suuri osa yliopistokoulutuksesta on tieteenalaperustaista ilman suoraa kytkentää ammattikäytäntöihin Näillä aloilla välittömin kytkentä liittyy tieteellisen toiminnan asiantuntijuuteen Osa aloista on tiedeperusteista ammattiin tähtäävää koulutusta

3 YLIOPISTOKOULUTUKSEN VAHVUUDET JA HEIKKOUDET ASIANTUNTIJUUSNÄKÖKULMASTA Yliopisto on vahvimmillaan teoreettisen ja käsitteellisen perustan rakentamisessa, jonka varassa dynaaminen asiantuntijuus voi kehittyä Yliopistojen ongelmana teoreettisen tiedon, ammatillisten käytäntöjen ja käytännöllisten toimintaympäristöjen yhdistäminen sekä tähän liittyvä intensiivinen tarkoituksellinen harjaannuttaminen (deliberate practice)

4 MIKÄ ROOLI ON PERUSTUTKINNON JÄLKEISILLÄ MUODOLLISILLA TUTKINNOILLA JA SERTIFIKAATEILLA? Alat, joilla vakiintuneet, arvostetut ja usein kansainvälisesti tunnustetut muodolliset ammatilliset jatkotutkinnot ja erityispätevyydet (esim. erikoislääräri, tilintarkastaja) Alat, joilla jossain määrit villit jatkotutkintomarkkinat ja arvostus riippuvainen tutkinnon antaneen instituution statuksesta (esim. MBA) Alat, joilla ei ole yleisesti tunnustettuja jatkotutkintoja ja erityispätevyyksiä

5 YLIOPISTOJEN ROOLI DYNAAMISEN ASIAN- TUNTIJUUDEN KEHITYKSEN TUKEMISESSA Sulkeutuvan tai valmiin asiantuntijuuden mielikuvan välttäminen peruskoulutuksessa Eksplisiittisesti ilmaistu ajatus siitä, ettei peruskoulutus pyrikään kattamaan kaikkea käytännön työssä tarvittavaa Yliopistojen roolin vahvistaminen ammatillisten jatkotutkintojen ja erityispätevyyksien tuottamisessa Akateemisen asiantuntijuuden kehittymiseen kohdistuvan tutkimuksen vahvistaminen

6 MISSIO! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu kokemus muodostavat sellaisen kokonaisuuden, jonka avulla asiantuntijan oma osaaminen uusiutuu samaa tahtia tai nopeammin kuin häntä ympäröivä maailma muuttuu.

7 Lähtökohdat Työelämässä edellytettävä osaaminen määrittyy käytännöistä käsin. Samalla se rikkoo koulutuselämän kenttiä ja rajoja ja nojaa monialaiseen ja nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön, jossa resurssien puute tai muut paikalliset reunaehdot säätelevät toimintaa. Tällä hetkellä korkeasti koulutetuilla ei ole riittävästi mahdollisuuksia hankkia laaja-alaista uutta osaamista työuran aikana. Yliopistollisen täydennyskoulutuksen ja pitkäkestoisten erikoistumisopintojen tarjonta ja osallistujamäärä ovat laskeneet rajusti koko 2000-luvun. Tarvitaan työelämälähtöisyyttä!

8 Mistä alkuun? Jatkokoulutuksen mallit ovat monimutkaisella tavalla sidoksissa työelämän rakenteisiin. Jos joltain alalta puuttuu jäsentynyt jatkotutkintojen ja sertifikaattien järjestelmä, niin sieltä puuttuu usein myös selkeästi organisoitu asiantuntijuushierarkia. Vaivana on siis muna-kana ongelma prosessia on vaikea saada alkuun: kun ei ole asiantuntemukseen perustuvaa tehtävähierarkiaa, niin puuttuvat insentiivit vaativaan pitkäkestoiseen täydennyskoulutukseen. Toisaalta tunnustettujen erityisasiantuntijoiden puuttuminen rajoittaa tehtävähierarkioiden rakentamista. Monella sellaisella (julkisella) alalla joilla on vakaat virat eikä selkeää erityisasiantuntijuuteen perustuvia tehtävä, eivät työntekijät ehkä tunne kovin vahvaa tarvetta huolehtia osaamisensa päivittämisestä.

9 Bolognan jälkeen tulee mitä? Suomen ohella muutkin eurooppalaiset korkeakoulujärjestelmät ovat voimakkaan murrosvaiheen keskellä. Toisaalta maat ovat korkeakoulujärjestelmiensä kehittämisessä eri vaiheissa ja niissä on päällimmäisinä jossain määrin toisistaan poikkeavia kysymyksiä. Esimerkiksi Hollannissa ja Englannissa on viety läpi isoja korkeakoulutuksen rakenteita ja toimintamalleja muuttaneita uudistuksia jo ennen Bolognan prosessia, mutta esimerkiksi Saksassa eurooppalaisen korkeakoulualueen tuomat uudistukset ovat ehtineet vaikuttaa vasta hetken eivätkä niiden pitkän aikavälin seuraukset ole vielä näkyvillä. Työmarkkinoiden vaste koulutusuudistukselle on vasta edessä.

10 Julkista ja yksityistä sektoria Opetus ja terveydenhuolto ovat aloja, joiden koulutusmalleja kontrolloidaan mutta myös tuetaan yhteiskunnan toimesta. Monet muut alat on usein jätetty yritysten, muiden organisaatioiden ja asiantuntijoiden itsensä vastuulle. Monissa maissa yhteiskunta ei juurikaan rahoita tai järjestä jatkokoulutusta elinkeinoelämää lähellä olevilla toimialoilla. Niille on kuitenkin syntynyt runsaasti yritysten ja ammatillisten järjestöjen järjestämää koulutusta. Osa siitä tapahtuu korkeakoulujen ulkopuolella mutta monet koulutukset on järjestetty korkeakoulujen, yritysten ja ammatillisten organisaatioiden yhteistyönä. Sekä Iso-Britanniassa että Saksassa on malleja, joissa yritykset ovat tehneet sopimuksen tietyn yliopiston kanssa maisteri- tai tohtoritasoisen koulutuksen järjestämisestä työntekijöilleen. Tutkinnot vastaavat perinteisiä tutkintostandardeja mutta ottavat huomioon juuri kyseisen yrityksen kehittämistarpeet.

11 Kokonaisia instituutteja valjastettu uuteen täydennyskouluttautumiseen Euroopassa on myös syntynyt kokonaan jatko- ja erikoistumiskoulutukseen profiloituneita korkeakouluja ja instituutteja. Esimerkiksi Itävallassa Tonavan Krems yliopisto on tällainen monialaiseen ammatillisesti suuntautuneeseen koulutukseen erikoistunut oppilaitos. Oppilaitos toimii sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja sillä on laaja yhteistyöverkosto sekä yritysten että muiden maiden yliopistojen kanssa.

12 Ammatillisia tohtorintutkintoja Yhdysvalloissa, Australiassa ja monissa mannereurooppalaisissa maissa on pyritty vastaamaan korkeimpaan ammatilliseen jatkokoulutuksen tarpeeseen ammatillisilla tohtorintutkinnoilla. Nimikkeet vaihtelevat, mutta yhteistä on ajatus liittää korkeimpaan tieteelliseen tutkintoon ammatillisia sisältöjä ja se että sen voi tehdä muun työn osana. Ohjelmissa on paljon eroja siinä, miten voimakkaasti ammatillinen painotus näkyy tutkintojen sisällössä ja siinä kelpoisuudessa, jonka ne tuottavat. Osa ammatillisista tutkinnoista on selvästi ajateltu tieteellisessä mielessä perinteistä tohtorintutkintoa alemmiksi tutkinnoiksi, kun taas toisissa jopa nimikkeessä on mukana PhD. Osaan liittyy jonkin määritellyn ammatillisen kvalifikaation suorittaminen (esim. erikoispsykologi) kun taas useimmat niistä tarjoavat yleisen jatkokouluttautumisen väylän ilman kytkentää selkeään ammatilliseen nimikkeeseen.

13 erityisesti Britanniassa Erityisesti Iso-Britanniassa ammatilliset tohtoriopinnot voi monella alalla aloittaa varsin joustavasti hyvin erilaisten pohjatutkintojen ja työkokemuksen varassa. Ammatillinen tohtorintutkinto eroaa tieteellisestä tohtoritutkinnosta lähinnä siinä, että kirjallisen työn painoarvo ja osuus on pienempi kuin tieteellisessä tutkinnossa. Se on luonteeltaan modulaarinen ja voidaan siis koostaa useanlaisista osista, jotka tukevat opiskelijan omaa suuntautumista. Tärkeässä roolissa on siitä päättäminen, minkälaista osaamista voidaan lukea hyväksi tutkinnon osaksi. Näin tutkinto tarjoaa periaatteessa joustavan korkeatasoisen ammatillisen jatko- ja erikoistumiskoulutuksen väylän. Ammatillisen tohtoritutkinnon etuna on pidetty sitä, että tohtorinimike antaa ammatillisesti suuntautuneelle jatkotutkinnolle vahvemman statuksen.

14 Tarvitaanko joka alalle täydennyskoulutusta? On erikseen pohdittava, tarvitaanko kaikilla aloilla vahvaa koulutusammattia vai onko olemassa sellaisia aloja jotka saavat riittävän lujittuneen, kansainväliseen toimijakenttää valautuneen käytännön ja yhtenäisen perustan työelämän mekanismien välityksellä eivätkä tarvitse siihen suoraa tukea. Jos tällaisia aloja on, mitä ne ovat ja tarvitaanko niiden tueksi minkäänlaista kontrollijärjestelmää?

15 Erilaisia yhdistelmiä (satoa kv-vertailuista) Teoreettiset opinnot johtavat tutkintoon Erikoispsykologi (Iso-Britannia) Insinööriopinnot (Alankomaat) Teoreettiset opinnot + Työharjoittelu pääosin johtavat tutkintoon Erikoislääkärit (Iso-Britannia ja Alankomaat) Opettajat (Iso-Britannia ja Alankomaat. Huom.: Iso-Britannia: tutkinnon saaminen vaatii myös tentin läpäisyn) Rehtorit (Iso-Britannia > oikeus toimia rehtorina) Notaari (Alankomaat) Asianajajat (Iso-Britannia ja Alankomaat) Teoreettiset opinnot + työharjoittelu joko tutkinto tai sertifikaatti Rahoitusala / vakuutusala / tilintarkistus (Iso-Britannia - tutkinto) European Engineer (EU:n alueen kattava sertifikaatti) Tuomari (Iso-Britannia ja Alankomaat -> oikeus toimia tuomarina) Tilintarkistaja ( Certified Accountant Management Alankomaat - sertifikaatti) Koulutus työn ohessa joko tutkinto tai sertifikaatti Registered Accountant (Alankomaat - tutkinto) European Financial Planner (EU:n alueen kattava sertifikaatti) Insinöörien jatkopätevöitymiset (Iso-Britannia tutkinto tai sertifikaatti) Graduate teacher programme (Iso-Britannia - tutkinto)

16 Summa summarum Kansainväliset mallit viittaavat siihen, että korkeakoulutuksen ja työelämän suhteet ovat eri maissa muotoutuneet hyvin eri tavoin. Mm. siinä, mikä on tosiasiallinen työmarkkinoille johtava perustutkinto ja mitkä korkeakouluopinnot katsotaan tieteellisiksi tai ammatillisiksi jatko-opinnoiksi, on suurta vaihtelua eri maiden välillä. Pitää pohtia, voidaanko korkeasti koulutettujen jatko- ja erikoistumiskoulutusta lainkaan tarkastella erillisenä kysymyksenä vai tulisiko samassa yhteydessä ottaa kantaa koko tutkintojärjestelmän toimintaan. Erityisesti tällöin joudutaan pohtimaan ensimmäisen ja toisen syklin tutkintojen suhdetta työmarkkinoihin sekä jatko- ja erikoistumiskoulutuksena suoritettavien tutkintojen sijoittumista eri tasoille.

KORKEAKOULUTETTUJEN JATKOKOULUTUKSEN HAASTEET JA EHDOTUS JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI

KORKEAKOULUTETTUJEN JATKOKOULUTUKSEN HAASTEET JA EHDOTUS JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI KORKEAKOULUTETTUJEN JATKOKOULUTUKSEN HAASTEET JA EHDOTUS JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI Erno Lehtinen 1), Tuire Palonen 1), Päivi Tynjälä 2), Kirsi Klemelä 1), Satu Merenluoto 1), Kirsi Pohjola 2) ja Koen

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen jatkokoulutuksen haasteet ja ehdotus järjestelmän kehittämiseksi KYTKÖS-hanke

Korkeakoulutettujen jatkokoulutuksen haasteet ja ehdotus järjestelmän kehittämiseksi KYTKÖS-hanke Korkeakoulutettujen jatkokoulutuksen haasteet ja ehdotus järjestelmän kehittämiseksi KYTKÖS-hanke Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:22 Erno Lehtinen, Tuire Palonen, Päivi Tynjälä, Kirsi Klemelä,

Lisätiedot

Selvitys humanistisen ja kasvatusalan. toimialojen osaamis- ja täydennyskoulutustarpeista. Anne Kouvo

Selvitys humanistisen ja kasvatusalan. toimialojen osaamis- ja täydennyskoulutustarpeista. Anne Kouvo 1 Selvitys humanistisen ja kasvatusalan sekä kulttuurialan toimialojen osaamis- ja täydennyskoulutustarpeista KOPSU Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Työssä ja työstä

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tampereen ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opettajankoulutuksen kehittämishanke Insinöörikoulutuksen matematiikan kurssien opetussuunnitelmien vertailua eri maiden välillä Ari Teirilä

Lisätiedot

SUOMALAISEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN HAASTEET

SUOMALAISEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN HAASTEET JULKAISUJA 2/2003 SUOMALAISEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN HAASTEET 2010 UHO VAI TUHO? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 8.10.2003 keskustelutilaisuuden "Suomalaisen

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

ISBN 978-952-5788-13-6 (pdf.) Kiipulasäätiö ja tekijät. Kuvat: Riikka Michelsson, Tomi Lindstén, Kiipulasäätiö ja AMEO-verkosto

ISBN 978-952-5788-13-6 (pdf.) Kiipulasäätiö ja tekijät. Kuvat: Riikka Michelsson, Tomi Lindstén, Kiipulasäätiö ja AMEO-verkosto Esipuhe... 3 Työammatti... 5 Työammattiajattelun keskeiset piirteet... 5 Työammatti koulutuspolitiikassa... 8 Työammattikoulutuksen menetelmät... 10 Työammatti esimerkkejä ammatillisesta erityisopetuksesta...

Lisätiedot

KOHTI UUTTA TÄYDENNYSKOULUTUSMALLIA TAMPEREEN YLIOPISTOSSA

KOHTI UUTTA TÄYDENNYSKOULUTUSMALLIA TAMPEREEN YLIOPISTOSSA KOHTI UUTTA TÄYDENNYSKOULUTUSMALLIA TAMPEREEN YLIOPISTOSSA Niina Hietaniemi-Virtanen Tampereen yliopisto tänään ja huomenna -sarjassa julkaistaan yliopistoa koskevia kehittämisehdotuksia, muistioita, raportteja

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Oppisopimus korkea-asteen koulutukseen Etelä-Savossa

Oppisopimus korkea-asteen koulutukseen Etelä-Savossa Ruralia-instituutti Oppisopimus korkea-asteen koulutukseen Etelä-Savossa alueellinen selvitys elinkeinoelämän valmiuksista korkea-asteen oppisopimuskoulutukseen Hannu Helama Sirkku Piispanen Raportteja

Lisätiedot

Tätä artikkelia kirjoitettaessa. osaamisen tunnistamisen

Tätä artikkelia kirjoitettaessa. osaamisen tunnistamisen Tämän artikkelin kannalta keskeisin kysymys valelääkäritapauksessa liittyy asiantuntemuksen tunnistamisen haasteisiin. Miten on mahdollista, että valelääkärit saattoivat työskennellä ammattiyhteisössä

Lisätiedot

Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet

Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet 1 Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet Uudenmaan liitto 15.2.2013 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Tavoitteet... 3 Syrjäytymisen ehkäiseminen koulutuksen avulla... 3 Yhteiskuntatakuu... 4 Syrjäytyneiden

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JATKOTUTKINNOISTA

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JATKOTUTKINNOISTA SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JATKOTUTKINNOISTA 16.11.2000 KUVAILULEHTI Julkaisija Opetusministeriö Julkaisun päivämäärä 17.11.2000 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi,

Lisätiedot

Näkymättömästä näkyvää

Näkymättömästä näkyvää Verkko-opiskelun kompetenssit, mitoitus ja tilastointi (KoMiTi) -hankkeen esiselvityksellä olemme halunneet tehdä näkymättömästä näkyvää. Verkkoopiskelulla voidaan kehittää kompetensseja, osittain samoja

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Siru Korkala Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Yliopistojen elinikäisen

Lisätiedot

PAKETTI BOLOGNESE II Sisällys: 3 Lukijalle: Ammattikorkeakoulut kansainvälistyvät - ja sinä voit olla vaikuttajana prosessissa! 4 Bolognan tavoitteet 5 Opiskelijoiden osallistuminen on tärkeää 6 Opintopisteet

Lisätiedot

KAKSI TIETÄ ASIANTUNTIJUUTEEN - MIHIN KAHDEN VÄYLÄN KORKEAKOULUTUSTA TARVITAAN?

KAKSI TIETÄ ASIANTUNTIJUUTEEN - MIHIN KAHDEN VÄYLÄN KORKEAKOULUTUSTA TARVITAAN? JULKAISUJA 3/2000 KAKSI TIETÄ ASIANTUNTIJUUTEEN - MIHIN KAHDEN VÄYLÄN KORKEAKOULUTUSTA TARVITAAN? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 17.5.2000 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti 24/2/2015

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti 24/2/2015 Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Loppuraportti 24/2/2015 Sisällysluettelo Toimeksianto... 2 Tiivistelmä... 4 Kauppatieteellistä koulutusta antavat

Lisätiedot

Petri Haltia Raimo Jaakkola (toim.) Näkökulmia tunnistamiseen ja tunnustamiseen

Petri Haltia Raimo Jaakkola (toim.) Näkökulmia tunnistamiseen ja tunnustamiseen Petri Haltia Raimo Jaakkola (toim.) OSAAMINEN ESIIN Näkökulmia tunnistamiseen ja tunnustamiseen HAAGA-HELIA PUHEENVUOROJA 5/2009 Petri Haltia Raimo Jaakkola (toim.) OSAAMINEN ESIIN Näkökulmia tunnistamiseen

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ulkoisen laadunvarmistuksen järjestelmät Ranskassa

Korkeakoulutuksen ulkoisen laadunvarmistuksen järjestelmät Ranskassa Timo Ala-Vähälä Korkeakoulutuksen ulkoisen laadunvarmistuksen järjestelmät Ranskassa KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO ISBN 952-206-009-7 (painettu) ISBN 952-206-010-0 (pdf) ISSN 1457-3121 Julkaisija: Korkeakoulujen

Lisätiedot

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta S. Lahtonen & R. Pyykkö Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO VERKKOJULKAISUJA : ISBN 952-206-021-6 Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Layout:

Lisätiedot

KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA

KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA Julkaisu B 165 ISBN 978-951-594-319-4 ISBN 978-951-594-320-0 sähköinen versio ISSN 0788-7043 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisutiedot Julkaisija:

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Vahvat ja vaikuttavat yhteiskuntatieteelliset yksiköt. Maailma ja yhteiskunta muuttuvat miksi yhteiskuntatieteilijöitä tulevaisuudessa tarvitaan?

Vahvat ja vaikuttavat yhteiskuntatieteelliset yksiköt. Maailma ja yhteiskunta muuttuvat miksi yhteiskuntatieteilijöitä tulevaisuudessa tarvitaan? Koulutuspoliittinen ohjelma 2015 2018 Vahvat ja vaikuttavat yhteiskuntatieteelliset yksiköt Maailma ja yhteiskunta muuttuvat miksi yhteiskuntatieteilijöitä tulevaisuudessa tarvitaan? Tulevaisuudessa perinteisen,

Lisätiedot

Jos haluat korkealle, aloita matalalta; jos haluat kauas, aloita läheltä.

Jos haluat korkealle, aloita matalalta; jos haluat kauas, aloita läheltä. Jos haluat korkealle, aloita matalalta; jos haluat kauas, aloita läheltä. Kiinalainen sananlasku Kirjan nimi: Oppisopimus Osaamista meillä ja muualla Toimittaja: Kari Viinisalo Graafinen suunnittelu,

Lisätiedot

Kiinnostuksesta kysynnäksi ja tuotteiksi

Kiinnostuksesta kysynnäksi ja tuotteiksi Kiinnostuksesta kysynnäksi ja tuotteiksi Suomen koulutusvientistrategia Opetusministeriö Kansainvälisten asiain sihteeristö 2010 Undervisningsministeriet Internationella sekretariatet 2010 Opetusministeriö

Lisätiedot