PUOLUEBAROMETRI MARRASKUUSSA 2010: TUTKIMUSTIIVISTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUOLUEBAROMETRI MARRASKUUSSA 2010: TUTKIMUSTIIVISTELMÄ"

Transkriptio

1 PUOLUEBAROMETRI MARRASKUUSSA : TUTKIMUSTIIVISTELMÄ JOHDANTO Seuraavassa esitetään yhteenveto tutkimuksesta, jonka tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten käsityksiä hallituksen toiminnasta, puolueista ja politiikasta. TNS Gallup Oy on toteuttanut tutkimuksen.-.. päivien välisenä aikana. Tutkimus on toteutettu Gallupkanavalla. Tutkimuksen näyte edustaa maan - vuotta täyttänyttä väestöä. Äänestämistä koskevat kysymyksenasettelut esitettiin äänestysikäisille. Haastattelujen kokonaismäärä on.. Tutkimuksen toteuttamiseen osallistuivat Keskusta, Kokoomus, SDP, Vasemmistoliitto ja Vihreä Liitto. YLEISARVIO HALLITUKSEN ONNISTUMISESTA TEHTÄVISSÄÄN Tutkimuksen yksi kysymyksenasettelu koski hallituksen onnistumisessa tehtävissään. Vastaajan tehtävänä oli arvioida sitä, miten eduskuntavaalien jälkeen muodostettu hallitus on onnistunut tehtävissään. Reilu kolmasosa väestöstä antaa hallitukselle hyvän arvosanan Väestöstä reilu kolmannes ( %) antaa hallitukselle hyvän arvosanan. Puolet ( %) on tyytymätön maan hallituksen toimintaan. Hallituksen yleisarvosana on samaa tasoa kuin viime keväänä. Tällä kertaa löytyy kuitenkin hieman enemmän niitä, jotka antavat huonoja arvosanoja. Hallituksen yleisarvosana on hieman pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Puoluekanta selittää asenteita hyvin. Keskustan ja Kokoomuksen kannattajien luottamus hallitukseen on edelleen suurta. Valtaosa SDP:n, Vasemmistoliiton ja Perussuomalaisten kannattajista antaa huonon arvosanan. Heikon puolelle painuvat myös Vihreiden kannattajien arviot. Keskimäärää selvästi tyytyväisempiä hallitukseen ovat yli -vuotiaat, korkeasti koulutetut, johtajat ja ylemmät toimihenkilöt. Eniten tyytymättömyyttä ilmenee heikommin koulutettujen, eläkeikää lähestyvien (--vuotiaiden), alempien toimihenkilöiden ja SAK:n jäsenten keskuudessa. Nykyinen hallitus on viidestä hallituksesta kolmanneksi suosituin Hallitusten saamia arvosanoja on mahdollista tarkastella pitkällä aikavälillä myös siten, että lasketaan kullekin hallitukselle mittausten keskimääräiset arvosanajakaumat. Tällä tavalla tarkasteltuna parhaimmat arvosanat kansalaisilta ovat saaneet Vanhasen ykkös- ja Lipposen kakkoshallitus. Heikoiten kansalaisten keskuudessa on menestynyt Ahon hallitus. Nykyinen hallituspohja (Vanhanen II / Kiviniemi) asettuu tarkastelussa kolmannelle sijalle. YLEISSUHTAUTUMINEN PUOLUEISIIN Eri puolueisiin myönteisesti suhtautuvien osuus vaihtelee neljänneksestä vajaaseen kahteen viidesosaan Tutkimuksessa vastaajilta tiedusteltiin, miten myönteisesti tai kielteisesti he suhtautuvat eri puolueisiin maassamme. Mikäli tarkastelussa otetaan huomioon niiden osuus, jotka suhtautuvat myönteisesti, ykköspaikalle asettuvat Perussuomalaiset ja Kokoomus. Kansalaisista prosenttia suhtautuu näihin puolueisiin vähintäänkin melko myönteisesti. TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja B, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-, Fax int+-()-

2 Kolmannes arvioi SDP:tä myönteisessä valossa ( %). Vajaa kolmannes suhtautuu Vihreisiin ( %) ja Keskustaan ( %) myönteisesti. Vasemmistoliitto jää myönteisyysarvioissa prosenttiin. Oppositiopuolueisiin suhtaudutaan aiempaa myönteisemmin Mielikuvissa on tapahtunut muutoksia viime keväästä. SDP ja Vasemmistoliitto ovat parantaneet asemiaan. SDP:n myönteisyysluku on noussut viidellä ja Vasemmistoliiton neljällä prosenttiyksiköllä. Perussuomalaisilla ei ole aiempaa mittaustulosta tällä kysymyksenasettelulla. Keskustan, Kokoomuksen ja vihreiden myönteisyyslukemat ovat kutakuinkin ennallaan. Sensijaan kielteiset näkemykset ao. puolueista ovat jonkin verran lisääntyneet aiemmasta ja epätietoisten osuus pienentynyt. HOUKUTUS ÄÄNESTÄÄ ERI PUOLUEITA Äänestäminen ei ole vielä kovin houkuttelevaa Puolueiden vetovoimaa äänestäjäkunnan keskuudessa mitattiin yleismiellyttävyyden lisäksi äänestämismahdollisuuden näkökulmasta. Vastaajan tuli jokaisen arvioitavana olleen puolueen kohdalla erikseen ilmaista, kuinka houkuttelevaa äänestäminen olisi, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Kysymys ei mittaa puolueiden kannatusta vaan vetovoimaa. Kysymys esitettiin vain äänestysikäisille vastaajille. Äänestysikäisistä kansalaisista kolmannes ( %) sanoo, että Perussuomalaisten äänestäminen olisi melko tai erittäin houkuttelevaa. Kokoomuksen lukema on vajaan kolmanneksen tasoa ( %). Näiden kahden puolueen takana kisaavat SDP ( %), Keskusta ( %) ja vihreät ( %). Vasemmistoliitto houkuttaa kuudesosaa väestöstä ( %). Perussuomalaisiin kohdentuva kiinnostus äänestää on lisääntynyt viime keväästä kaksitoista prosenttiyksikköä. Muiden puolueiden kohdalla muutokset ovat varsin vähäisiä. KUINKA RIITTÄVÄSTI POLITIIKASSA KIINNITETÄÄN HUOMIOTA ERI ASIOIHIN? Köyhyys, rikollisuus ja työttömyys huolettavat kansalaisia eniten Tutkimuksessa selvitettiin laajalla kysymyksenasettelulla mielipiteitä, kuinka riittävästi politiikassa kiinnitetään huomiota eri tavoitteisiin ja keinoihin. Kysymyksenasettelu mittaa väestön odotuksia ja huolenaiheita. Valtaosa väestöstä sanoo, että moniin asioihin kiinnitetään politiikassa aivan liian vähän tai jonkin verran liian vähän huomiota. Tällaisia kärkitavoitteita, joihin kohdentuu paljon odotuksia, ovat köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen ( %), rikollisuuden ja väkivallan torjunta ( %), työttömyyden vähentäminen ( %), kunnallisten palveluiden turvaaminen ( %) ja sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen ( %). Monen mielestä työurien pidentämisestä ja ulkomaalaisten työvoiman määrän lisäämisestä puhutaan liikaa Tutkimuksessa ei ole paljon asioita, joihin väestön mielestä kiinnitetään liian paljon huomiota. Kuitenkin enemmän kuin kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että suomalaisten työurien pidentäminen on asia, johon kiinnitetään huomiota liiankin kanssa. Myös ulkomaalaisten työvoiman määrän lisääminen on tavoite, joka ärsyttää kahta kansalaista viidestä ( %). Suomen mahdollinen liittyminen Naton jäseneksi on tavoite, johon reilu kolmannes ( %) väestöstä sanoo kiinnitetyn liikaakin huomiota. Reilu kolmannes ( %) ilmoittaa myös, että vähemmistöjen oikeuksien laajentaminen on ollut liiaksi politiikan huomion kohteena. Puheet EU:sta ja sen toimintatavoista ärsyttää myös huomattavaa osa kansasta ( %).

3 Aiempaa useampi odottaa pontevia toimia valtion velan vähentämiseksi Mielipiteet ovat hieman muuttuneet viime keväästä. Kansalaiset odottavat aiempaa pontevampia ehdotuksia ja toimia valtion velan vähentämiseksi, tuloverotuksen alentamiseksi, kohtuuhintaisen asuntotarjonnan lisäämiseksi ja tasapainoisen aluekehityksen turvaamiseksi. Yritysten kilpailukyvyn parantamiseen kohdentuu aiempaa vähemmän vaatimuksia ja odotuksia. Vertailukohtana voidaan käyttää myös vuonna syksyllä, ennen eduskuntavaaleja, tehtyä vastaavaa tutkimusta. Näin tarkasteltuna aiempaa enemmän odotuksia kohdentuu maan taloudellisen tilan parantamiseen, verotulojen riittävyyden turvaamiseen ja julkisten menojen vähentämiseen. Aiempaa vähemmän kiinnostusta kohdentuu ilmaston muutoksen torjuntaan, energian saannin turvaamiseen sekä ulkomaisen työvoiman määrän lisäämiseen. ÄÄNESTYSVARMUUS Vajaat kaksi kolmesta varma, että äänestäisi eduskuntavaaleissa Tutkimuksessa selvitettiin myös äänestämisen varmuutta eduskuntavaaleissa. Äänestämisen varmuutta lähestyttiin seuraavalla kysymyksellä. Ajatellaan, että nyt järjestettäisiin eduskuntavaalit. Kuinka todennäköistä tai epätodennäköistä olisi se, että kävisit äänestämässä? Vajaat kaksi kolmasosaa ( %) on täysin varma, että kävisi äänestämässä eduskuntavaaleissa. Lukema on sama kuin syksyllä toteutetussa vastaavassa tutkimuksessa. Eri puolueiden kannattajien välillä on jonkin verran eroja. Keskustan kannattajat ovat ainakin tässä vaiheessa varmempia äänestämässä käymisestään kuin muiden puolueiden tukijat. Keskustan kannattajista % on täysin varma, että äänestäisi. Kokoomuksen ( %), SDP:n ( %) ja Vasemmistoliiton ( %) kannattajien varmuus on myös korkeata tasoa. Eniten epävarmuutta eri puolueiden kannattajista ilmenee vihreiden ( %) ja perussuomalaisten ( %) kannattajien keskuudessa. Nuorten, työntekijöiden, työttömien ja itäsuomalaisten äänestysinto on kateissa Tuloksista käy ilmi se, että ylemmät toimihenkilöt, akavalaiset, korkeasti koulutetut ja eläkeläiset ovat muita varmempia. Työntekijät, opiskelijat, työttömät ja SAK:n jäsenet ovat vähemmän varmoja äänestämässä käymisestään. Myös ikä on yhteydessä näkemyksiin äänestämässä käymisestä. Nuorista vain joka toinen on varma kun varttuneimmista kolme neljästä. Äänestysvarmuus on korkeata Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla. Itä-Suomessa äänestysinto on kateissa. Lisätietoja toimialajohtaja Juhani Pehkonen puh..

4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ARVIOT HALLITUKSEN ONNISTUMISESTA TEH- TÄVISSÄÄN (%). HY- VIN HYVIN EI OSAA HUO- NOSTI HUONOSTI Kuvio t. TNS Gallup Oy / PGraphics Puoluebarometri Syksy

5 Puoluebarometri Syksy Kuvio p. ARVIOT HALLITUKSEN ONNISTUMISESTA: VUOSIEN - HALLITUSTEN 'PAREMMUUSJÄRJESTYS' (%). HY- VIN HYVIN EI OSAA HUONOSTI HUO- NOSTI Vanhanen I Lipponen II Vanhanen II/Kiviniemi Lipponen I Aho,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, TNS Gallup Oy / PGraphics * Vertailtavat kokonaisarvosanat ilmaisevat kunkin hallituksen toiminta-aikana toteutettujen mittausten keskimääräisen arvosanajakauman. Luvut ovat täten prosenttilukujen keskiarvoja.

6 Puoluebarometri Syksy Kuvio e. ARVIOT HALLITUKSEN ONNISTUMISESTA TEHTÄVIS- SÄÄN (%). HY- VIN HYVIN EI OSAA HUONOSTI HUO- NOSTI Kaikki Nainen Mies Alle vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Ei amm. koulutusta Ammattikoulu/-tutkinto Opistoasteen ammatill. Amkk/ylempi opistot. Akateeminen Johtavassa asemassa Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Yrittäjä/ammatinh. Opiskelija Eläkeläinen Työtön SAK AKAVA STTK Pääkaupunkiseutu Muu kaupunki Maaseutu Uusimaa Etelä-Suomi Itä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois-Suomi KESK KOK SDP VASL VIHR PS Ei äänestäisi TNS Gallup Oy / PGraphics

7 Puoluebarometri Syksy Kuvio. SUHTAUTUMINEN KUUTEEN PUOLUEESEEN (%). ERITTÄIN MYÖNTEI- SESTI MYÖNTEI- SESTI EI OSAA KIELTEI- SESTI ERITTÄIN KIELTEI- SESTI PS KOK SDP VIHR KESK VASL TNS Gallup Oy / PGraphics

8 Puoluebarometri Syksy Kuvio. KUINKA HOUKUTTELEVALTA TUNTUISI ÄÄNES- TÄÄ ERI PUOLUEITA, JOS EDUSKUNTAVAALIT JÄRJESTETTÄISIIN NYT (%). ERITTÄIN HOUKUT- TELEVALTA HOUKUT- TELEV. EI OSAA EI KOVIN- KAAN HOU- KUTTEL. EI LAIN- KAAN HOU- KUTTELEV. PS KOK SDP KESK VIHR VASL KD RKP TNS Gallup Oy / PGraphics

9 Puoluebarometri Syksy Kuvio. MIHIN TAVOITTEISIIN JA KEINOIHIN KIINNITETÄÄN POLITIIKASSA LIIAN PAL- JON HUOMIOTA JA MIHIN LIIAN VÄHÄN (%). AIVAN LIIAN PALJON JONKINV. LIIAN PALJON SOPI- VAS- TI EI OSAA JONKINV. LIIAN VÄHÄN AIVAN LIIAN VÄHÄN Köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen Rikollisuuden ja väkivallan torjuminen Työttömyyden vähentäminen Kunnallisten palveluiden turvaaminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen parantaminen Työllisyyden parantaminen Työelämän epävarmuuden vähentäminen Työhyvinvoinnin parantaminen (työssäjaks. ed.) Tuloerojen kaventaminen Sosiaalietuuksien väärinkäytön ehkäiseminen Väestön ikääntymiseen varautuminen Kaupunkien sosiaalisten ongelm. vähentäminen Hintojen nousun hillitseminen, inflaation torjunta Kohtuuhintaisen asuntotarjonnan lisääminen Julkisen liikenteen turvaaminen ja edistäminen Alkoholihaittojen ja sos. häiriökäyttäyt. ehkäisy Hyvinvointiyhteiskunnan kehittäminen Maan taloudellisen tilan parantaminen Tasapainoisesta aluekehityksestä huolehtiminen Palkans. sosiaali- ja työsuhdeturvasta huoleht. Valtion velan vähentäminen Verotulojen riittävyyden takaaminen Julkisten menojen vähentäminen Luonnon ja ympäristön suojeleminen Tuloverotuksen alentaminen Sosiaali- ja työttömyysturvan säästöt Koulutuksen tasa-arvoisuuden lisääminen Energian saannin turvaaminen Yritysten kilpailukyvyn parantaminen Ilmastomuutoksen torjuminen Maahanmuuttaj. (..) olosuhteista ja sop. huoleht. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen Rasismin ja maahanmuuttajavastaisuud. vähent. Maanpuolustuskyvystä huolehtiminen Vähemmistöjen (...) oikeuksien laajentaminen Julk. palv. tuotantotapojen uudistaminen (ulkoist.) Suomalaisten työurien pidentäminen EUn laajent. ja toimintamuotojen uusiminen Suomen liittyminen Naton jäseneksi Ulkomaalaisen työvoiman määrän lisääminen TNS Gallup Oy / PGraphics

10 Puoluebarometri Syksy Kuvio. JOS EDUSKUNTAVAALIT JÄRJESTETTÄISIIN NYT, KUINKA TODENNÄKÖISESTI KÄVISI ÄÄ- NESTÄMÄSSÄ ( vuotta täyttäneistä, %). Varmasti kävisi äänestämässä Todennäköisesti kävisi äänest. Todennäköisesti ei kävisi äänest. Varmasti ei kävisi äänestämässä Ei osaa sanoa TNS Gallup Oy / PGraphics

11 Puoluebarometri Syksy Kuvio e. JOS EDUSKUNTAVAALIT JÄRJESTETTÄISIIN NYT, KUINKA TODENNÄKÖISESTI KÄVISI ÄÄNESTÄMÄS- SÄ ( vuotta täyttäneistä, %). VARMAS- TI KÄVI- SI ÄÄN. TODEN- NÄKÖISES- TI KÄV. EI OSAA TODEN- NÄK. EI KÄVISI VARMAS- TI EI KÄVISI Kaikki Nainen Mies Alle vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Ei amm. koulutusta Ammattikoulu/-tutkinto Opistoasteen ammatill. Amkk/ylempi opistot. Akateeminen Johtavassa asemassa Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Yrittäjä/ammatinh. Opiskelija Eläkeläinen Työtön SAK AKAVA STTK Pääkaupunkiseutu Muu kaupunki Maaseutu Uusimaa Etelä-Suomi Itä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois-Suomi KESK KOK SDP VASL VIHR PS TNS Gallup Oy / PGraphics

Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto. Kevät 2007

Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto. Kevät 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto Kevät ,, Työmarkkinailmastotutkimus SISÄLLYS TYÖMARKKINAPOLIITTINEN MIELIPIDEILMASTO KEVÄT... Tarvitaanko ammatillista järjestäytymistä?... Järjestäytyminen on kansalaisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Julkaistavissa.. klo. Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Suomalaisista noin neljännes ( %) sijoittaa itsensä enemmän tai vähemmän vasemmistoon ja noin kolmannes ( %)

Lisätiedot

Ilmapuntari 2015: Enemmistö valitsee ensin puolueen ja etsii sen listoilta parhaan ehdokkaan

Ilmapuntari 2015: Enemmistö valitsee ensin puolueen ja etsii sen listoilta parhaan ehdokkaan Ilmapuntari 5: Enemmistö valitsee ensin puolueen ja etsii sen listoilta parhaan ehdokkaan Puolue on eduskuntavaaleissa tärkeämpi kuin ehdokas. Enemmistö suomalaisista (6 %) ilmoittaa valinnan tapahtuvan

Lisätiedot

Liikuntatutkimus 2009 2010

Liikuntatutkimus 2009 2010 Liikuntatutkimus 2009 2010 Lapset ja nuoret Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n, Nuori Suomi ry:n, Suomen Kuntoliikuntaliiton, Suomen Olympiakomitean sekä Helsingin kaupungin teettämä liikuntatutkimus

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos Vaalit Eduskuntavaalit, vahvistettu tulos Keskusta vaalien voittaja eduskuntavaaleissa Korjattu 30.4. klo 10:45. Kuvio 2 julkistuksessa korjattu. Keskusta nousi vaalien voittajaksi Sosialidemokraattien,

Lisätiedot

Kansalaismielipide ja kunnat

Kansalaismielipide ja kunnat Kansalaismielipide ja kunnat Kansalaismielipide ja kunnat Ilmapuntari KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ KAKS KANSALAISMIELIPIDE JA KUNNAT Ilmapuntari Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu

Lisätiedot

KEN ON MAASSA JÄMÄKIN?

KEN ON MAASSA JÄMÄKIN? KEN ON MAASSA JÄMÄKIN? EVAn Arvo- ja asennetutkimus 2015 Matti Apunen Ilkka Haavisto Johanna Sipola Sarianna Toivonen EVA Raportti 1/2015 ISSN 2342-8082 (painettu) ISSN 2342-8090 (pdf) Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KULTTUURIVALLANKUMOUS

TYÖELÄMÄN KULTTUURIVALLANKUMOUS TYÖELÄMÄN KULTTUURIVALLANKUMOUS EVAn arvo- ja asennetutkimus 2010 Ilkka Haavisto www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

NELJÄS SUOMI. EVAn arvo- ja asennetutkimus 2014. Ilkka Haavisto

NELJÄS SUOMI. EVAn arvo- ja asennetutkimus 2014. Ilkka Haavisto NELJÄS SUOMI EVAn arvo- ja asennetutkimus 2014 Ilkka Haavisto Kustantaja: Taloustieto Oy Ulkoasu: Monentekijät Oy / Kirsi Sundell Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-603-0 ISBN 978-951-628-604-7

Lisätiedot

Haastattelut tehtiin 21.11. 11.12.2011. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Haastattelut tehtiin 21.11. 11.12.2011. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. 1 SAATTEEKSI Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) haastattelututkimuksessa on selvitetty kansalaisten mielipiteitä Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta sekä puolustusvoimauudistuksesta.

Lisätiedot

tarvitaanko jo kovempia lääkkeitä?

tarvitaanko jo kovempia lääkkeitä? 4 Vai tarvitaanko jo kovempia lääkkeitä? Työn lisääminen on kansan mielestä avain talouden uuteen nousuun Johanna Sipola Kansa on valmis lisäämään tehdyn työn määrää kovinkin keinoin, jotta hyvinvointivaltio

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tutkimuksia MAGDALENA JAAKKOLA. Maahanmuuttajat suomalaisten näkökulmasta. Asennemuutokset 1987 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tutkimuksia MAGDALENA JAAKKOLA. Maahanmuuttajat suomalaisten näkökulmasta. Asennemuutokset 1987 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tutkimuksia 1 MAGDALENA JAAKKOLA Maahanmuuttajat suomalaisten näkökulmasta Asennemuutokset 1987 2007 TIEDUSTELUT FÖRFRÅGNINGAR INQUIRIES Elina Stenvall, p. (09) 310

Lisätiedot

Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma

Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma EVAn Suomi, EU ja maailma -asennetutkimus 2004 Kai Torvi www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Alkoholin käyttöön liittyviä mielipiteitä TNS Gallup Oy Sakari Nurmela

Alkoholin käyttöön liittyviä mielipiteitä TNS Gallup Oy Sakari Nurmela Alkoholin käyttöön liittyviä mielipiteitä TNS Gallup Oy Sakari Nurmela Johdanto Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta, jossa selvitettiin kansalaisten alkoholin käyttöä ja kohtuullista juomista.

Lisätiedot

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 34 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Suomalaiset ja vapaa-aika

Suomalaiset ja vapaa-aika Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tuomas Zacheus Suomalaiset ja vapaa-aika Raportti ISSP Suomen aineistosta Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja, Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja

Lisätiedot

Hallitus on aina oikeassa (väärässä). Eriarvoisuus 2000-luvun välikysymyskeskusteluissa

Hallitus on aina oikeassa (väärässä). Eriarvoisuus 2000-luvun välikysymyskeskusteluissa Hallitus on aina oikeassa (väärässä). Eriarvoisuus 2000-luvun välikysymyskeskusteluissa Juho Saari: VTT, professori, johtaja KWRC, Yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus juho.saari@uef.fi

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013

Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013 SAMI MYLLYNIEMI Vaikuttava osa Nuorisobarometri 2013 VAIKUTTAVA OSA Nuorisobarometri 2013 SAMI MYLLYNIEMI Sami Myllyniemi Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö Nuorisoasiain

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Sami Myllyniemi Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92 Nuorisoasiain

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Työ, muutos ja jaksaminen

Työ, muutos ja jaksaminen Työ, muutos ja jaksaminen YHL:n jäsenkysely 2014 Työ, muutos ja jaksaminen. YHL:n jäsenkysely 2014 Satu Henttonen, Saija Kyllönen, Tomi Rosti & Antti Sadinmaa Taitto & kannen kuva: Antti Sadinmaa Yliopistojen

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2011, vahvistettu tulos

Eduskuntavaalit 2011, vahvistettu tulos Vaalit 2011 Eduskuntavaalit 2011, vahvistettu tulos Perussuomalaiset vaalien suurvoittaja, Kokoomus nousi suurimmaksi puolueeksi eduskuntavaaleissa 2011 Perussuomalaiset nousi vaalien voittajaksi, kun

Lisätiedot