TAINA MÄNTYRANTA Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö/ Toimiva terveyskeskus -ohjelma. Rajattu lääkkeenmäärääminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAINA MÄNTYRANTA Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö/ Toimiva terveyskeskus -ohjelma. Rajattu lääkkeenmäärääminen"

Transkriptio

1 TAINA MÄNTYRANTA Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö/ Toimiva terveyskeskus -ohjelma Rajattu lääkkeenmäärääminen Rajatun lääkkeenmääräämisen mahdollistavat muutokset lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä ovat astuneet voimaan Lakimuutosta täydentävät uudet asetukset ja muutokset olemassa oleviin asetuksiin käsitellään ennen vuoden vaihdetta. Saamansa kirjallisen määräyksen mukaisesti laillistetulla sairaanhoitajalla sekä sairaanhoitajana laillistetulla tai toimimaan oikeutetulla terveydenhoitajalla ja kätilöllä on rajattu oikeus määrätä apteekista erikseen määriteltyjä hoidossa käytettäviä lääkkeitä terveyskeskuksessa hoitamalleen potilaalle, kun kyseessä on ennalta ehkäisevä hoito tai lääkityksen jatkaminen, lääkäri on tehnyt taudinmäärityksen tai lääkitys perustuu sairaanhoitajan toteamaan hoidon tarpeeseen. Lisäksi jatkossa laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö voi koulutuksensa, kokemuksensa ja tehtäväkuvansa mukaisesti aloittaa hoidon potilaan oireiden ja käytettävissä olevien tietojen sekä tekemänsä hoidon tarpeen arvioinnin perusteella. Säädösmuutosten taustalla ovat : pitkäaikainen suuntaus terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtäväkuvien laajentamiseen, tarve kehittää terveyskeskusten toimintaa: erityisesti hoidon saatavuutta, pitkäaikaissairauksien hoitoa, työn houkuttelevuutta ja kustannusten hallintaa sekä kotimaiset ja ulkomaiset kokemukset Tavoitteena on, että viiden vuoden kuluessa ainakin 200 kunnassa Suomen noin 350 kunnasta työskentelee sairaanhoitajia, joilla on oikeus määrätä lääkkeitä ja että järjestelmään olisi siirrytty kaikissa niissä terveyskeskuksissa, joissa on otettu käyttöön sairaanhoitajan vastaanotto. Ketä ja mitä lääkkeitä rajattu lääkkeenmäärääminen koskee? Laillistettu sairaanhoitaja, sairaanhoitajana laillistettu tai toimimaan oikeutettu terveydenhoitaja ja kätilö on oikeutettu määräämään lääkkeitä apteekista toimitettavaksi saamansa kirjallisen määräyksen mukaisesti. Lisäksi optikko ja itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva suuhygienisti saavat määrätä pro auctore -lääkemääräyksellä joitakin vastaanottotoiminnassa tarvitsemiaan lääkkeitä. Rajattu lääkkeenmäärääminen on maassamme uusi asia. Vaikka siitä on kokemuksia muista maista, Suomessa päädyttiin aloittamaan melko rajatulla määrällä lääkkeitä. Lääkkeet sisältävät pääasiassa terveyskeskuksissa yleisten sairauksien Käypä hoito -suositusten mukaisia ensisijaislääkkeitä, joista yleensä on pitkä käyttökokemus. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa mainitut rajatun lääkkeenmääräämisen lääkkeet on koottu taulukkoon 1. Terveyskeskuksen vastaava lääkäri määrittelee antamassaan määräyksessä kunkin henkilön toimenkuvan perusteella lääkkeet, joita henkilö saa määrätä. Ehkäisyvalmisteiden aloituspakkauksia koskevat käytännöt jatkuvat entisellään. Edellytykset Rajatun lääkkeenmääräämisen edellytyksenä on kirjallinen määräys. Sen antaa vastaava lääkäri siinä terveyskeskuksessa, johon laillistettu sairaanhoitaja, sairaanhoitajana laillistettu 1

2 terveydenhoitaja tai kätilö sekä terveydenhoitaja tai kätilö, jonka Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on oikeuttanut toimimaan sairaanhoitajana, on palvelussuhteessa. Kun sairaanhoitopiiri hoitaa alueensa terveyskeskuksen päivystyspalvelut, määräyksen antaa sairaanhoitopiirin johtava lääkäri, jos sairaanhoitaja on sairaanhoitopiirin palveluksessa. Kirjallisessa määräyksessä todetaan lääkkeet, joita sairaanhoitaja saa määrätä, ja mahdolliset rajoitukset. Vastaava lääkäri siis päättää, kuka saa oikeuden rajattuun lääkkeenmääräämiseen ja mitä lääkkeitä hän saa toimenkuvansa perusteella määrätä. Joskus voi olla perusteltua rajoittaa esimerkiksi tiettyjen antibioottien määräämistä paikallisen resistenssitilanteen vuoksi. Määräyksen antajan tulee toimittaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle jäljennös rajattua lääkkeenmääräämistä koskevasta kirjallisesta määräyksestä ja määräykseen tehdyistä muutoksista. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto antaa määräämiseen oikeutetulle hoitajalle, suuhygienistille ja optikolle yksilöintitunnuksen, jota tämän tulee käyttää laatiessaan lääkemääräyksiä. Voidakseen saada yksilöintitunnuksen henkilöllä on oltava rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämä osaaminen. Erityispätevyys, koulutus ja harjoittelu Rajattua lääkkeenmääräämistä varten on erityispätevyys, jonka voi saada koulutuksen suoritettuaan. Erityispätevyyden edellyttämä koulutus antaa hoitajalle taidon määrätä apteekista hoidossa käytettäviä lääkkeitä hoitamilleen potilaille, seurata ja arvioida hoidon vaikutuksia sekä noudattaa lääkkeen määräämisestä annettuja säännöksiä, potilasturvallisuuden vaatimuksia ja yleisesti hyväksyttyjä hoitokäytäntöjä Lisäksi hänen tulee osata työskennellä moniammatillisessa yhteistyössä sekä arvioida ja kehittää ammatillista osaamistaan ja lääkkeen määräämisen käytäntöjä. Rajatun lääkkeenmääräämisen erityispätevyyden tuottavaan koulutukseen saadaan ottaa laillistettu sairaanhoitaja, sairaanhoitajana laillistettu terveydenhoitaja tai kätilö sekä terveydenhoitaja tai kätilö, jonka Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on oikeuttanut toimimaan sairaanhoitajana. Koulutukseen otettavalla tulee lisäksi olla viimeisten viiden vuoden ajalta vähintään kolmen vuoden työkokemus sillä tehtäväalueella, jolla hän tulee lääkettä määräämään. Rajatun lääkkeenmääräämisen erityispätevyyden saaminen edellyttää suoritettuja 45 opintopisteen laajuisia korkeakouluopintoja, jotka koostuvat tautiopin, kliinisen lääketieteen, kliinisen hoitotyön, farmakologian ja reseptiopin opintokokonaisuuksista siten, että tautiopin, kliinisen lääketieteen, farmakologian ja reseptiopin opintojen määrä on yhteensä vähintään 20 opintopistettä. Teoreettisia opintoja tukee käytännön opiskelu terveydenhuollon toimintayksikössä. Työssä tapahtuvaa oppimista ohjaa lääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutettu laillistettu lääkäri, joka vastaa opiskelijan välittömästä ohjauksesta ja osallistuu työelämässä tapahtuvan näytön arviointiin. Rajatun lääkkeenmääräämisen erityispätevyyden edellyttämä osaaminen osoitetaan näytöllä. Osaamisen näyttöön kuuluvat valtakunnallinen kirjallinen koe ja työelämässä tapahtuva näyttö. Erityispätevyyden tarkempi suunnittelu on aloitettu ja ensimmäiset koulutukset alkavat tammi-helmikuussa 2011 Jyväskylän, Oulun seudun ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakouluissa. Jatkossa koulutusta annetaan myös muissa ammattikorkeakouluissa. Suunnitteilla on myös mahdollisuus yhdistää koulutus pitkäaikaissairauksien asiakasvastaavakoulutukseen (case manager). Koska näissä koulutuksissa on selviä yhteisiä osia, suunnitellaan joustavaa mahdollisuutta suorittaa molemmat. Koulutuksen arvioidut välittömät kustannukset ovat 6000 euroa/ henkilö. Määräaikainen lääkkeenmäärääminen 2

3 Viime talven epidemia osoitti, että poikkeustilanteissa saatetaan tarvita erityisjärjestelyjä koko väestön lääkkeiden saannin turvaamiseksi. Siksi säädöksiin on kirjoitettu mahdollisuus määräaikaiseen lääkkeenmääräämiseen. Sairaanhoitaja voidaan oikeuttaa määräämään määräaikaisesti apteekista tartuntataudin ehkäisyyn ja hoitoon käytettävää, asetuksessa nimettyä lääkettä, kun kyseessä on laajalle levinnyt tartuntatauti ja lääkkeenmäärääminen on tarpeen sairastuneiden hoitamiseksi tai väestön suojaamiseksi taudin leviämiseltä. Määräaikainen lääkkeenmäärääminen voi koskea sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon toimintayksikön palveluksessa olevaa sairaanhoitajaa. Se edellyttää kussakin epidemiatilanteessa uutta, määräaikaista Valtioneuvoston asetusta, joka annetaan enintään kuudeksi kuukaudeksi. Miten käytännössä? Määräyksen saa vastaavalta lääkäriltä omasta terveyskeskuksesta tai yhteispäivystyksessä toimivasta sairaanhoitopiiristä. Erityispätevyyden suorittamisen jälkeen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto antaa hakemuksesta määräämiseen oikeutetulle hoitajalle, suuhygienistille ja optikolle yksilöintitunnuksen. Oikeuden saaneella hoitajalla on aina oltava mahdollisuus konsultoida lääkäriä lääkkeen määräämiseen liittyvissä asioissa. Jos vastaanotolla oleva potilas tarvitsee lääkehoitoa, jota hoitaja ei voi määrätä tai hoitaja toteaa muutoin, että potilaan lääkehoito edellyttää lääkärin arviota, potilaalle on järjestettävä pääsy lääkärin vastaanotolle. Sairaanhoitajan on lääkettä määrätessään noudatettava potilaan kirjallista hoitosuunnitelmaa, terveydenhuollon toimintayksikön työnjakoa ja kansallisia hoitosuosituksia sekä niihin perustuvia toimintayksikön vahvistamia hoito-ohjeita. Vastuun kannalta olennaista on, että hoitaja vastaa omasta toiminnastaan lääkehoitoa aloittaessaan ja jatkaessaan (taulukko 2). Toimintayksikössä on oltava järjestelmä lääkemääräysten seurantaa sekä lääkityspoikkeamien raportoimista ja käsittelyä varten. Pohdintaa Rajattu lääkkeenmäärääminen käynnistyy vähitellen. On tärkeää seurata sen suunniteltuja ja suunnittelemattomia vaikutuksia potilaiden hoitoon ja potilasturvallisuuteen mutta myös moniammatillisen yhteistyön etenemiseen ja hoidon kokonaiskustannuksiin. Parhaimmillaan rajattu lääkkeenmäärääminen voi terveyskeskuksissa tukea pitkäaikaissairaiden entistä parempaa hoitoa, seurantaa ja ohjausta. Se saattaa parantaa hoidon saatavuutta ja lyhentää jonotusaikoja päivystyksessä. Rajattu lääkkeenmäärääminen edellyttää terveyskeskuksissa yhteistä pohdintaa ja yhteisiä päätöksiä mukaan lähtemisestä. Kuvateksti: Mäntyranta.jpg Taina Mäntyranta. Kuva Birgitta Salo-Jokinen Taulukko 1. Lääkityksen aloittaminen ATC-luokka Lääke Tautitila Rajaus NO1BB20 Lidokaiini-prilokaiinilaastari ihon pintapuudutus ja -emulsiovoide JO7BB Influessarokotteet tartuntataudin ennaltaehkäisy JO7BC Hepatiittirokotteet tartuntataudin ennaltaehkäisy JO7BK Vesirokkorokotteet tartuntataudin ennaltaehkäisy JO1CE02 Fenoksimetyylipenisilliini nieluviljelyllä tai StrApikatestillä varmennetun 3

4 nielutulehduksen hoito JO1DB01 Kefaleksiini nieluviljelyllä tai StrA-pikatestillä varmennetun nielutulehduksen hoito, kun potilaalla on penisilliiniallergia JO1CA08 JO1EAO1 R038A01 S01AA01 SO1AA13 G03A G02BA03 G02BB01 Pivmesillinaamihydrokloridi Trimetopriimi Kloramfenikolisilmätipat ja -voide Fusidiinihapposilmätipat Hormonaaliset ehkäisyvalmisteet Itsehoitolääkkeet ei alle 12-vuotiaille lapsille äkillinen, komplisoitumaton alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä naisella äkillinen, komplisoitumaton alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä naisella märkäinen silmän sidekalvon tulehdus märkäinen silmän sidekalvon tulehdus raskauden ehkäisy lääkevalmisteen käyttöaiheen mukaisesti ei raskaana oleville ei miehille ei raskaana oleville ei miehille alle 35-vuotiaalle naiselle Lääkityksen jatkaminen hoitosuunnitelman mukaisesti ATC-luokka Lääke Tautitila Rajaus C03 Diureetit verenpainetaudin hoito C07 Beetasalpaajat verenpainetaudin hoito C09A ACE:n estäjät verenpainetaudin hoito C09BA A10BA02 Metformiini tyypin 2 diabeteksen hoito A10BB Sulfonyyliurea tyypin 2 diabeteksen hoito B01AA03 Varfariini kroonisen eteisvärinän hoito ei tekoläppäpotilaalle C10AA HMG-CoA-reduktaasin estäjät (statiinit) R03BA01 Beklometasoni astman hoito R03BA02 Budesonidi astman hoito R03BA05 Flutikasoni astman hoito R03AC02 Salbutamoli astman hoito R03AC03 Terbutaliini astman hoito G03A G02BA03 G02BB01 Perusvoiteet Hormonaaliset ehkäisyvalmisteet Itsehoitolääkkeet ei alle 12-vuotiaille lapsille dyslipidemian hoito Pitkäaikaisen ihosairauden hoito raskauden ehkäisy lääkevalmisteen käyttöaiheen mukaisesti ei perinnölliseen dyslipidemiaan alle 35-vuotiaalle naiselle Taulukko 2. Vastuut rajatussa lääkkeenmääräämisessä Kuka Vastaa mistä Vastaava Toiminnan yleisestä järjestämisestä, valvonnasta ja ohjauksesta. lääkäri Rajattua lääkkeenmääräämistä koskevasta määräyksestä. Hoitava lääkäri Seurantajärjestelmästä. Potilaan lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja siihen liittyvästä hoidosta. Kirjallisesta hoitosuunnitelmasta, jonka perusteella rajatussa 4

5 Lääkettä määräävä hoitaja lääkkeenmääräämisessä jatketaan lääkehoitoa. Omasta toiminnastaan: oma osuus tapahtuneesta sekä oman osaamisen rajojen ymmärtäminen. Oirekuvan ja hoidontarpeen arvion sekä muiden käytettävissä olevien tietojen perusteella aloittamastaan lääkehoidosta tai hoitosuunnitelman perustella jatkamastaan lääkehoidosta. 5

SISÄLLYS. N:o 1086. Laki. vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1086. Laki. vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1086 1090 SISÄLLYS N:o Sivu 1086 Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 :n

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1086. Laki. vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1086. Laki. vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1086 1090 SISÄLLYS N:o Sivu 1086 Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 :n

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 1 / 9 18.3.2011 22:48 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2010» 1088/2010 1088/2010 Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä

Lisätiedot

HE 283/2009 vp. terveydenhuollon ammattihenkilöiden

HE 283/2009 vp. terveydenhuollon ammattihenkilöiden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esitys on osa terveydenhuollon

Lisätiedot

Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on tarkkaan säännelty. Saadakseen lääkkeen-määräämisoikeuden tulee sairaanhoitajan

Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on tarkkaan säännelty. Saadakseen lääkkeen-määräämisoikeuden tulee sairaanhoitajan SAIRAANHOITAJAN JA TERVEYDENHOITAJAN LAAJENNETTU TYÖNKUVA TERVEYSASEMILLA SALON TERVEYSKESKUKSESSA TAUSTA: Suunniteltaessa Salon terveydenhuoltopalveluiden laajennettua hoitajan työnkuvaa, jossa on mukana

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMINEN. KOULUTUKSEN YHTEISET PERUSTEET 45 op

SAIRAANHOITAJAN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMINEN. KOULUTUKSEN YHTEISET PERUSTEET 45 op SAIRAANHOITAJAN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMINEN KOULUTUKSEN YHTEISET PERUSTEET 45 op SUOSITUS 2013 (korvaa suosituksen 2010) Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutuksen suomalainen korkeakouluverkosto 29.8.2013 2(19)

Lisätiedot

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis.

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. RESEPTIHOITAJA NOPEUTTAA PALVELUA - tutkimus rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneiden hoitajien tehtävistä, työnjaosta lääkäreiden

Lisätiedot

10.6.2013. Kolmannen vuosikurssin hammaslääketieteen opiskelijoiden työskentelystä

10.6.2013. Kolmannen vuosikurssin hammaslääketieteen opiskelijoiden työskentelystä Vastauskirje 1 (7) Kolmannen vuosikurssin hammaslääketieteen opiskelijoiden työskentelystä Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liitto ry:n Valviralle osoittaman kirjelmän mukaan hammaslääketieteen alalla

Lisätiedot

SEMINAARIN TYÖPAPERI 2.6.2006 POTILAAN HOITO SUJUVAKSI TYÖNJAKOA JA YHTEISTYÖTÄ KEHITTÄMÄLLÄ

SEMINAARIN TYÖPAPERI 2.6.2006 POTILAAN HOITO SUJUVAKSI TYÖNJAKOA JA YHTEISTYÖTÄ KEHITTÄMÄLLÄ SEMINAARIN TYÖPAPERI 2.6.2006 POTILAAN HOITO SUJUVAKSI TYÖNJAKOA JA YHTEISTYÖTÄ KEHITTÄMÄLLÄ 1 1 JOHDANTO Valtioneuvosto teki vuonna 2002 periaatepäätöksen terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamisesta.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia. Euroopan unionin

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön työnjako ja osaamisvaatimukset lääkehoidossa - tapaustutkimus Etelä-Karjalassa

Hoitohenkilöstön työnjako ja osaamisvaatimukset lääkehoidossa - tapaustutkimus Etelä-Karjalassa Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja, VSH 18.1.2010 Pia Jaatinen Nona Ruotsi Piia Veijalainen Hoitohenkilöstön työnjako ja osaamisvaatimukset lääkehoidossa - tapaustutkimus

Lisätiedot

Turvallinen lääkehoito

Turvallinen lääkehoito Turvallinen lääkehoito 2 Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32) Johdanto Lähi- ja perushoitajien

Lisätiedot

PROVIISORI. Viitehintojen H-hetki lähestyy. Hoitajaresepti on odotettu uudistus. Ministeri Paula Risikko

PROVIISORI. Viitehintojen H-hetki lähestyy. Hoitajaresepti on odotettu uudistus. Ministeri Paula Risikko E-RESEPTI SIVU 6 APTEEKKIEN VERKKOKAUPPA SIVU 9 TEEMA: RESEPTINKIRJOITUS OIKEUS SIVU 12 PROVIISORIPÄIVÄ SIVU 16 RUOTSIN APTEEKKIUUDISTUS SIVU 24 RESEPTINKIRJOITUS MUISSA MAISSA SIVU 28 VEROSUUNNITTELU

Lisätiedot

19.12.2011 Dnro 3473/03.01.01/2011

19.12.2011 Dnro 3473/03.01.01/2011 Määräys 5/2011 1 (23) 19.12.2011 Dnro 3473/03.01.01/2011 Lääkkeiden toimittaminen Valtuutussäännökset Lääkelaki (395/1987) 57 :n 3 momentti, 57 a, 61 :n 6 momentti ja 65 :n 3 momentti sellaisena kuin 57

Lisätiedot

Työnjakomallit. Laajennetaanko tehtäväkuvaa vai siirretäänkö tehtäviä. Marja Haapa-aho n Marja-Kaarina Koskinen n Irja Kuosmanen F MUUT JULKAISUT

Työnjakomallit. Laajennetaanko tehtäväkuvaa vai siirretäänkö tehtäviä. Marja Haapa-aho n Marja-Kaarina Koskinen n Irja Kuosmanen F MUUT JULKAISUT TEHYN JULKAISUSARJA 3 09 F MUUT JULKAISUT Työnjakomallit Laajennetaanko tehtäväkuvaa vai siirretäänkö tehtäviä Marja Haapa-aho n Marja-Kaarina Koskinen n Irja Kuosmanen Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2.

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Sosiaali- ja terveysministeriö Hallitusneuvos, Riitta Kuusisto riitta.kuusisto@stm.fi Kirjaamo kirjaamo.stm@stm.fi SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Suomen

Lisätiedot

TIETOA POTILAAN OIKEUKSISTA. ennen hoitoa, hoitotilanteessa ja hoidon päättymisen jälkeen

TIETOA POTILAAN OIKEUKSISTA. ennen hoitoa, hoitotilanteessa ja hoidon päättymisen jälkeen TIETOA POTILAAN OIKEUKSISTA ennen hoitoa, hoitotilanteessa ja hoidon päättymisen jälkeen 2010 Sirpa Karstinen Irene Keskihannu Hilkka Manner Pirjo Mäkeläinen Satu Peurasaari Liisa Vilmi-Johansson Päivitetty

Lisätiedot

KENELLÄ VASTUU JA OIKEUDET NÄYTTEIDEN OTTAMISEEN JA VERITESTIEN TEKEMISEEN?

KENELLÄ VASTUU JA OIKEUDET NÄYTTEIDEN OTTAMISEEN JA VERITESTIEN TEKEMISEEN? KENELLÄ VASTUU JA OIKEUDET NÄYTTEIDEN OTTAMISEEN JA VERITESTIEN TEKEMISEEN? Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖTOIMINNAN

Lisätiedot

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty perusturvan johtoryhmässä 26.11.2013 Käsitelty perusturvalautakunnassa 17.12.2013 Täydennetty 26.5.2014 SISÄLLYS Liitteet... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain (559/94) nojalla:

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain (559/94) nojalla: 1 of 8 28/03/2011 11:28 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1994» 28.6.1994/564 28.6.1994/564 Seurattu SDK 239/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

Opinto-opas 2013 2014 ja 2014 2015. Erikoishammaslääkärikoulutus. Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta. Toimittanut Eija Ruottinen

Opinto-opas 2013 2014 ja 2014 2015. Erikoishammaslääkärikoulutus. Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta. Toimittanut Eija Ruottinen Opinto-opas 2013 2014 ja 2014 2015 Erikoishammaslääkärikoulutus Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Toimittanut Eija Ruottinen ISSN 0784-7154 Lukijalle Tämä opinto-opas sisältää erikoishammaslääkäritutkinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2008 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2014 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Osaamisen vajaakäyttö kasvattaa kustannuksia SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 LÄHI- JA PERUSHOITAJAT ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1224 1227. Sairausvakuutuslaki. N:o 1224

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1224 1227. Sairausvakuutuslaki. N:o 1224 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1224 1227 SISÄLLYS N:o Sivu 1224 Sairausvakuutuslaki... 3283 1225 Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon sääntökirja

Suun terveydenhuollon sääntökirja Suun terveydenhuollon sääntökirja Tammikuu 2012 ISBN 978-951-563-830-4 (nid.) ISBN 978-951-563-831-1 (pdf) Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Itämerentori 2, PL 160, 00181 Helsinki Puhelin (09) 618 991,

Lisätiedot