TYÖASIAKIRJA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖASIAKIRJA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 14.2.2012"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta TYÖASIAKIRJA Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen uudistamisesta Talousarvion valvontavaliokunta Esittelijä: Ingeborg Gräßle DT\ doc PE v02-00 Moninaisuudessaan yhtenäinen

2 Keitä ehdotus koskee? 1. EU:n kaikkien toimielinten ja erillisvirastojen virat ja henkilöstöryhmät (vuoden 2011 talousarvio) Palkkaluokat tasot euroina AD/ASTvirkojen määrä AD , , , ,84 79 AD , , , , , AD , , , , , AD , , , , , AD , , , , , AST/AD , , , , , AST/AD , , ,9 9000, , AST/AD , , , , , AST/AD , , , , , AST/AD , , ,9 6214,1 6299, AST/AD , , , , , AST/AD , , , , , AST , , , , , AST , ,5 3689, , , AST , , , , , AST , ,7 2881, ,1 3003, Henkilöstöhallinnon tietojen mukaan taulukossa ei ole mukana unionin toimielimissä myös työskenteleviä sopimussuhteista henkilöä ja 1 508:a parlamentin avustajaa. Lisäksi unionilla on paikalta palkattua henkilöä sen ulkopuolisissa maissa. Joulukuussa 2010 maksettiin eläkettä tai perhe-eläkettä työntekijälle tai heidän omaisilleen. Vuotuiset henkilöstökulut ovat yli 5 miljardia euroa. 2. Taustaa Parlamentin täysistunto vaati komissiota koskevan vuoden 2009 vastuuvapausmenettelyn yhteydessä henkilöstösääntöjen nykyaikaistamista ja niiden mukauttamista muuttuneen työelämään tarpeisiin, koska tätä ei ole tehty Euroopan yhteisöjen perustamisen jälkeen. Henkilöstösäännöt käsittävät edelleen etuja, joista on päätetty 1960-luvulla. päätöslauselman 78 kohta kuuluu seuraavasti: "toteaa, että kansalaisten käsitys unionin virkamieskunnasta vaikuttaa huomattavasti unionin maineeseen; ottaa huomioon, että henkilöstösääntöjä viimeksi tarkistettaessa niitä ei mukautettu muuttuneeseen työympäristöön eikä palkkauspolitiikkaa muutettu siten, että samasta työstä maksettaisiin PE v /9 DT\ doc

3 sama palkka; toteaa, että henkilöstösääntöihin sisältyy vanhentuneita lisäansioita ja etuja; kehottaa komissiota antamaan henkilöstösääntöjen kattavasta nykyaikaistamisesta ehdotuksia, joihin kuuluu myös vanhentuneiden lisäansioiden ja etujen poistaminen". 3. Komission ehdotus Komissio julkisti kesäkuun 2011 lopulla ensimmäisen ehdotuksen henkilöstösääntöjen muuttamiseksi. Sen jälkeen asiasta on neuvoteltu henkilöstön edustajien, jäsenvaltioiden sekä muiden elinten hallinnon kanssa. Joulukuussa 2011 komissio esitti toisen ehdotuksen, jota nyt käsitellään parlamentissa. Asiasta vastaa oikeudellisten asioiden valiokunta, ja siitä on tarkoitus äänestää tässä valiokunnassa huhtikuun lopulla. Lissabonin sopimus vahvistaa parlamentin oikeudellista asemaa: parlamentti osallistuu ensimmäistä kertaa yhteispäätösmenettelyyn. Komission ehdotuksen tärkeimmät kohdat: yhteisvastuumaksun (solidarity levy) korottaminen 5,5 prosentista 6 prosenttiin palkkojen vuotuisen mukauttamisen automaattinen laskeminen kaikkien jäsenvaltioiden (tähän saakka tiettyjen 8 jäsenvaltion) keskiarvojen mukaisesti henkilöstön vähentäminen 5 prosentilla kaikissa toimielimissä vuoteen 2018 mennessä viikoittaisen työajan pidentäminen 37,5 tunnista 40 tuntiin eläkeiän korottaminen 63 vuodesta 65 vuoteen, varhaiseläkeiän korottaminen 55 vuodesta 58 vuoteen sekä mahdollisuus jatkaa työntekoa 67 vuoden ikään saakka uudet urarakenteet: o o o AST: automaattinen yleneminen AST 9:ään asti, ylennykset kahteen korkeimpaan AST-palkkaluokkaan 10 ja 11 (senior assistants) vain virkamiehille, jotka hoitavat merkittäviä tehtäviä sihteerit ja virkailijat: uuden 6 palkkaluokkaa käsittävän AST/SCtehtäväryhmän käyttöönotto sopimussuhteisen henkilöstön työsuhteen enimmäiskeston pidentäminen kolmesta kuuteen vuoteen vuotuisten lähtöpaikkakunnalle matkustamista varten myönnettävien matkapäivien enimmäismäärää vähennetään kuudesta kolmeen DT\ doc 3/9 PE v02-00

4 poistetaan (tällä hetkellä laiton) ylityövapaiden myöntäminen johtavassa asemassa oleville virkamiehille (yksikön päälliköt, johtajat, pääjohtajat). Budjettivaikutukset: Vuosina säästetään noin 1,04 miljardia euroa, mistä 834 miljoonaa euroa saavutetaan vähentämällä henkilöstöä kaiken kaikkiaan 5 prosenttia, 90 miljoonaa euroa muuttamalla AST-ylennysjärjestelmää, 97 miljoonaa euroa ottamalla käyttöön uusi tehtäväryhmä sihteerien ja virkailijoiden tehtävärakenteen muuttamisen yhteydessä ja 18 miljoonaa euroa muiden toimien avulla. Pitkällä aikavälillä säästö on noin miljardi euroa vuodessa. Säästöt ilmenevät kuitenkin vasta 50 vuoden kuluttua, kun eläkevaikutukset olisivat suurimmillaan Esittelijän kanta komission ehdotuksiin Komissio ei ole ehdotuksessaan ottanut huomioon Euroopan parlamentin täysistunnossa esittämiä vaatimuksia henkilöstösääntöjen perustavasta uudistuksesta ja henkilöstöön liittyvien kiireellisten ongelmien ratkaisemisesta. Henkilöstösääntöjä ei uusittu perusteellisesti edellisen, vuonna 2004 tehdyn uudistuksen yhteydessä eikä näin tapahdu nytkään. Henkilöstösääntöjen lukuisia ongelmia kuten byrokratisoitumista 2 tai liian matalia alkupalkkoja joillakin aloilla, ei käsitellä lainkaan. Komission ehdotus perustuu suurelta osin säästötoimiin, jotka toteutetaan henkilöstövähennyksillä ja sihteeristöä koskevilla leikkauksilla. Tehdyt muutokset eivät todellisuudessa ole suuria. Joitakin silmäänpistävimmistä eduista on kuitenkin pienennetty. Esittelijä antaa tälle tunnustuksen todetenkin kuitenkin samalla, että jäsenvaltioiden virkamiehistöä eurokriisin yhteydessä koskeneet vastaavat toimet ovat menneet paljon pidemmälle. Henkilöstösääntöjen rakenteelliset heikkoudet ja ongelmakohdat on poistettava parlamentin ja neuvoston välisissä neuvotteluissa. 5. Yksittäisiä kysymyksiä ja niitä koskevat vaatimukset a) Matkapäivät Henkilöstösääntöjä koskevassa uudessa komission ehdotuksessa vuotuisten matkapäivien määrää on vähennetty enintään kuudesta enintään kolmeen. Korvataan liitteessä V oleva 7 artikla seuraavasti: "Ulkomaankorvaukseen tai maastamuuttokorvaukseen oikeutettujen virkamiesten vuosilomaan lisätään matkapäivät, joiden määrä perustuu asemapaikan ja 1 COM(2011)0890, rahoitusselvitys. 2 Komission henkilöstöosastoilla yli työntekijää hoitaa henkilöstösääntöjen kattamien noin työntekijän hallintoa (Ares (2011)131302, , s. 6); esimerkkinä byrokratiasta voidaan mainita henkilöstösääntöihin sisältyvät lomasääntöjen täytäntöönpanomääräykset, jotka käsittävät yli 50 sivua. PE v /9 DT\ doc

5 lähtöpaikkakunnan väliseen maantieteelliseen etäisyyteen ja jotka lasketaan seuraavasti: kilometriä: yksi matkapäivä, kilometriä: kaksi matkapäivää, yli kilometriä: kolme matkapäivää. " Kolmen matkapäivän myöntäminen ei sekään vastaa nykyaikaisten liikennevälineiden suomia mahdollisuuksia. Kolmansissa maissa toimiville unionin työntekijöille myönnetään kaksi matkapäivää lähtömaahan matkustamista varten. Jos tämä on hyväksyttävää muualla maailmassa työskentelevien kohdalla, sen pitäisi olla hyväksyttävää myös Brysselissä työskenteleville. Vaatimus: enintään kaksi matkapäivää. b) Ylityövapaat Liukuvan työajan ("Flexitime") käyttöönotto 1. huhtikuuta 2007 on mahdollistanut sen, että yli 37,5 tuntia viikossa (komission ehdotuksen mukaan nyt 40 tuntia) työskentelevät voivat "ansaita" kaksi vapaapäivää kuukaudessa. Komission uuden ehdotuksen mukaisesti näitä sääntöjä ei enää sovelleta johtavassa asemassa toimiviin virkamiehiin. Vaatimus: 55 artikla " Kunkin toimielimen nimittävä viranomainen voi ottaa käyttöön joustavia työaikajärjestelyjä. Virkamiehet, joihin sovelletaan 44 artiklan toisen kohdan säännöksiä, järjestävät työaikansa ilman tällaisia järjestelyjä". 44 artiklassa mainitaan vain yksikön päälliköt, johtajat ja pääjohtajat. Ehdotus: Lisätään lause seuraavasti: ylityövapaita ei myönnetä AD/AST 9 -palkkaluokasta alkaen. Perustelu: Palkkaluokasta AD 9 (yksikön päällikkö) alkaen työhön kuuluu johtamistehtäviä. Tästä palkkaluokasta alkaen on katsottava, että palkka kattaa myös ylityöt eikä ylitöitä voida enää korvata muutoin. UUTTA komission ehdotuksessa: Kaikille tätä alemmille palkkaluokille tulee SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN OIKEUS ylityövapaisiin, joka on tähän asti koskenut vain palkkaluokkia AST 1 AST 4. Jos mahdollisuutta ylityötuntien tekemiseen ei rajoiteta, komission ehdotus mahdollistaa jopa lisävapaapäivää vuodessa, mikä vastaisi noin 320 virkaa. DT\ doc 5/9 PE v02-00

6 c) Viralliset vapaapäivät Tällä hetkellä pyhä- ja virallisia vapapäiviä on 18. Vuonna 2012 yhdeksän näistä on muita kuin kirkollisia tai lakisääteisiä vapaapäiviä (Belgiassa): 2.1. uudenvuodenpäivän jälkeinen maanantai 5.4. kiirastorstai 9.5. Eurooppa-päivä Kristuksen taivaanastumisen päivän jälkeinen perjantai pyhäinpäivä 24.12, ja Jokainen näistä EU:n kaikkien toimielinten ylimääräisistä palkallisista vapaapäivistä maksaa yli 24 miljoonaa euroa. Näin vapaapäivien kokonaismäärä on merkittävä: vuosilomapäiviä (virkamiehen iän mukaan) 24 30, virallisia vapaapäiviä, jotka eivät ole pyhäpäiviä 9, ylityövapaita (toistaiseksi vain komissiossa) 24 päivää. Yhteensä vapaapäivä on siis eli jopa 12 viikkoa. Vaatimus: Virallisten vapaapäivien määrää vähennetään: lakisääteisten pyhä- ja virallisten vapaapäivien kokonaismäärä ei saa ylittää 14:ää työpäivää. Näin poistettaisiin neljä palkallista virallista vapaapäivää. d) Automaattiset ylennykset Kussakin AST-palkkaluokassa (1 11) ja AD-palkkaluokassa (5 16) on viisi ikälisätasoa. Virkamiehet siirtyvät kahden vuoden välein automaattisesti seuraavalle tasolle, kunnes heidät joko ylennetään seuraavaan palkkaluokkaan tai he saavuttavat palkkaluokkansa viimeisen tason. Korkeimmassa palkkaluokassa (AD 16) on vain kolme tasoa. Tasojen välinen korotus voi nostaa palkkaa jopa 740 euroa kuussa (katso tämän asiakirjan ensimmäisellä sivulla olevaa taulukkoa). Vaatimukset: poistetaan automaattiset ylennykset tai ainakin pidennetään ylennysten väliä otetaan käyttöön avoin ja ymmärrettävä ylennysjärjestelmä AD 12 -palkkaluokasta (noin euroa) alkaen ylennyksen ehtona pitäisi olla toimiminen johtotehtävissä. PE v /9 DT\ doc

7 e) Liite X: Kolmansissa maissa toimivia virkamiehiä koskevat erityissäännökset Henkilöstön pitkät poissaolot lomasääntöjen johdosta Työaika Euroopan ulkosuhdehallinnossa (EUH) on 37,5 tuntia viikossa kuten kaikissa EU:n toimielimissä. Henkilöstöosaston on annettava etukäteen lupa ylityölle tiukasti sovellettavien tarkkojen sääntöjen mukaisesti 1. Ulkosuhdehallinto toimii tässä henkilöstösääntöjen mukaisesti. Sitä vastoin komissio myöntää myös kolmansissa maissa toimivalle henkilöstölleen ylityövapaata enintään kaksi päivää kuukaudessa. Siksi kolmansissa maissa olevalla henkilöstöllä on pitkiä poissaoloja: Vuosiloma: Iän mukaiset lisälomapäivät: enintään 42 päivää 6 päivää Brysselissä pidettävät viralliset vapaapäivät 2 : 18 (joista 2011 yksikään ei ollut pyhäpäivä) 9 päivää Vuosiloman matkapäivät 2 päivää Yhteensä: enintään (11 12 viikkoa) Ylityövapaita: enintään Yhteensä: 24 päivää päivää (16 17 viikkoa) Ylimääräistä erityislomaa (joka käsittää aina kaksi matkapäivää virkamiehille sekä virkamiehille ja heidän perheilleen ilmaisen matkan business-luokassa Brysseliin tai Phuketiin 3 ) seuraavissa maissa toimiville: enintään 2 x 5 päivää seuraavissa maissa: Burundi, Kongon demokraattinen tasavalta, Djibouti, Guinea, Guinea-Bissau, Indonesia Jakarta, Norsunluurannikko, Laos, Nepal, 1 EEAS, the Chief Operating Officer: Working time policy in the EEAS, s Euroopan komissio, kollegion 11. helmikuuta 2004 tekemä päätös. Sen mukaan Brysselin 18 virallista vapaapäivää koskee myös edustustoja. Edustuston päällikkö sopii näistä vapaapäivistä yhdessä lähetettyjen työntekijöiden kanssa. Näiden päivien tulee käsittää paikalliset vapaapäivät. Paikalta palkatuilla työntekijöillä on oikeus vain paikallisiin vapaapäiviin, ja heillä on useimmissa maissa vähemmän vapaapäiviä kuin Brysselistä lähetetyllä henkilöstöllä artikla, liite X. DT\ doc 7/9 PE v02-00

8 Niger, Nigeria, Salomonsaaret, Sri Lanka, Tadžikistan enintään 3 x 5 päivää seuraavissa maissa: Angola, Bangladesh, Keski-Afrikan tasavalta, Haiti, Pakistan, Papua-Uusi-Guinea, Liberia, Sierra Leone enintään 4 x 5 päivää seuraavissa maissa: Afganistan, Tshad, Sudan, Timor, Jemen enintään 5 x 5 päivää Indonesiassa Banda Aceh, Irak, Etelä-Sudan. Esimerkkejä lomapäivistä ja vertailu Saksan ulkoministeriön vastaaviin lomasääntöihin 1 : Maa EUH/ komissio Saksan ulkoministeriö Sri Lanka/ enintään 93 päivää enintään 46 päivää (69 päivää ilman ylityötä) Vietnam/USA/Kazakstan 83 päivää (59 päivää ilman ylityötä) enintään 49 päivää / 37 päivää / 46 päivää EU:n virkamiesten työhuoneet ovat siis vuosittain tyhjiä monta kuukautta, vaikka virkamiehillä onkin erittäin hyvä nettopalkka ja ilmainen virka-asunto. Kun poissaoloon työpaikalta lisätään vielä jopa kymmenen päivää vuosittaista koulutusta Brysselissä, saadaan kaksi viikkoa lisää. Nämä päivät voidaan myös käyttää osissa, jolloin kullakin kerralla lennetään Brysseliin business-luokassa ja saadaan lisää matkapäiviä. Koulutus on tärkeä asia. Vapaapäiviä, lomia ja koulutusta sekä muita virkamatkoja pitäisi voida yhdistää myös matkakustannusten säästämiseksi. Tällaisilla virkamatkoilla käytetään lentoja business-luokassa. Useimpien jäsenvaltioiden diplomaatit saavat kuitenkin korvauksen vain turistiluokan lennoista. Koska työpaikoilta ollaan paljon poissa vapaapäivien vuoksi, jotkin kolmansissa maissa olevat työpaikat ovat käytännössä puolipäivätöitä, joista maksetaan kokopäivätyön palkka. Nämä tehtävät ovat kuitenkin tähän nähden liian tärkeitä. Esittelijä vaatii painokkaasti muutosten tekemistä niin, että saadaan aikaan tehokas ulkosuhdehallinto. Vaatimus: Vähennetään poissaoloja kolmansissa maissa yhdistämällä koulutusta, virkamatkoja, lomia ja erityislomia, mikä vähentää myös matkakustannuksia. f) Eturistiriidat / pyöröovi-ilmiö: Mahdollisesti esitetään vielä tarkistuksia, jotka koskevat eturistiriitoja (11 a artikla), 1 Yksinkertaisuuden vuoksi vertailukohtana käytetään vain yhtä jäsenvaltiota. Esittelijä esittää jatkossa lisää asiaa koskevia asiakirjoja. Lähteet: Saksan ulkoministeriön ulkomailla toimivien virkamiesten lisälomapäiviä koskevat yleiset säännöt (ZusUrlVV); ulkoministeriötä koskeva laki (GAD); ulkoministeriön kotilomia koskeva asetus (HUrlV), liittovaltion virkamiesten ja tuomareiden virkistyslomia koskeva asetus (EUrlV). PE v /9 DT\ doc

9 pyöröovi-ilmiötä (16 artikla) ja väärinkäytösten ilmiantamista (22 a ja 22 b artikla). g) Erittäin myönteisenä voidaan panna merkille seuraava komission muutos, joka mahdollistaa henkilöstösääntöjen yhdenmukaisen ja avoimen soveltamisen: "Euroopan unionin tuomioistuin hallinnoi rekisteriä säännöistä, jotka kunkin toimielimen nimittävä viranomainen on antanut näiden henkilöstösääntöjen soveltamiseksi... missä määrin ne poikkeavat komission antamista säännöistä... Komissio esittää joka kolmas vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen kunkin toimielimen näiden henkilöstösääntöjen soveltamiseksi antamista säännöistä." 1 1 COM(2011)0890, 110 artiklan 6 kohta. DT\ doc 9/9 PE v02-00

PÄÄTÖS N:o 118/07. sekä katsoo, että on aiheellista antaa seuraavat säännökset neuvoston pääsihteeristössä suoritettavan harjoittelun osalta,

PÄÄTÖS N:o 118/07. sekä katsoo, että on aiheellista antaa seuraavat säännökset neuvoston pääsihteeristössä suoritettavan harjoittelun osalta, EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO PÄÄTÖS N:o 118/07 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON VARAPÄÄSIHTEERI, joka ottaa huomioon neuvoston työjärjestyksen ja erityisesti sen 23 artiklan, sekä katsoo, että on aiheellista antaa

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuus KT ry Eteläranta 10 PL 4 00131 Helsinki Puhelin 09 172 841 Faksi 09 630 225 www.chemind.fi Ylemmät Toimihenkilöt

Lisätiedot

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin Liite Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin 26 päivänä marraskuuta 2014 valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS :n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välinen YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 SISÄLLYS Sivu ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2014 30.11.2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 1. SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLO... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Yleiset ja erityiset sopimukset... 4 1.3

Lisätiedot

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Mihin EU:n rahat käytetään? Mistä rahat tulevat? Miten talousarviosta päätetään? Miten varoja käytetään ja valvotaan? Miten varoista vastataan ja kenelle? EUROOPAN

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET LUKU 6.1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 140 Soveltamisala 1 mom. Seurakunnan viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden työ- ja vapaa-ajasta on voimassa, mitä

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry 1 2014

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), L 345/90 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 3 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin.

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin. TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Soveltamisala 1 Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan

Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto: Yksin ei riitä rahkeet 2. Virvon työsuhde- ja palkanlaskentapalvelut 3. Asiantuntija-artikkeli:

Lisätiedot