Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan. toimintakertomus vuodelta 2008 SOMLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan. toimintakertomus vuodelta 2008 SOMLA"

Transkriptio

1 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakertomus vuodelta 2008 SOMLA

2 2 TOIMINTAKERTOMUKSEN SISÄLTÖ 1 Johdon katsaus 2 Toiminnan vaikuttavuus 3 Toiminnallinen tehokkuus 3.1 Toiminnan taloudellisuus 3.2 Toiminnan tuottavuus 4 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet 5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 6 Tilinpäätösanalyysi 7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma 8 Tulevaisuuden näkymiä 9 Allekirjoitukset Liitteet 1 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan jäsenet 2 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan henkilöstö 3 Sovellettava lainsäädäntö 4 Saapuneiden ja ratkaistujen valitusasioiden osuudet 5 Saapuneet ja ratkaistut valitusasiat Kertymätilasto etuusryhmittäin vuodelta Ratkaistujen asioiden hylkäys- ja muutosprosentit 8 Kokonaisratkaisuprosentit 9 Muutosprosentin kehitys etuusryhmittäin Valitusten käsittelyaikatilasto 11 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan menot 12 Henkilöstön ikärakenne 13 Painopistealueet

3 3 1. Johdon katsaus Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annettu laki (1299/2006) tuli voimaan Tarkastuslautakunnan nimi muuttui Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnaksi ja aikaisemmin toimineiden alueellisten sosiaalivakuutuslautakuntien toiminta lakkasi. Lain voimaan tullessa sosiaalivakuutuslautakunnissa ja tarkastuslautakunnassa vireillä olleet asiat siirtyivät käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan. Tarkastuslautakunnan sivutoimiset jäsenet ja varajäsenet jatkavat päättyvän toimikautensa loppuun Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan sivutoimisina jäseninä ja varajäseninä. Muutoksenhakulautakuntaan perustettiin kaksi lisäjaostoa, jolloin jaostojen lukumäärä on kuusi. Tarvittaessa yhdenmukaisen ratkaisukäytännön varmistamiseksi asia voidaan ratkaista vahvennetussa jaostossa. Muutoksenhakulautakunnan hallintoasiat käsitellään hallintojaostossa. Tarkemmat säännökset muutoksenhakulautakunnan virkamiehistä sekä ratkaisujen julkaisemisesta annetaan asetuksella. Työskentelyn järjestämisestä muutoksenhakulautakunnassa määrätään tarkemmin muutoksenhakulautakunnan työjärjestyksessä, jonka muutoksenhakulautakunnan täysistunto vahvistaa. Muutoksenhakulautakunnan täysistunto vahvisti lautakunnalle uuden työjärjestyksen Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan valitusmäärien kasvun ja toiminnan ruuhkaantumisen vuoksi henkilöstöä lisättiin vuoden 2008 toisen vuosipuoliskon aikana 47 työntekijästä 58 työntekijään. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa valitusten käsittely on ruuhkaantunut niin, että vuoden 2007 lopussa käsittelyaika oli 13 kuukautta. Vuonna 2008 uusien vireille tulevien asioiden määrä jatkoi kasvuaan. Vuoden 2008 aikana tehtiin useita merkittäviä toimenpiteitä käsittelyaikojen lyhentämiseksi. Uudistusten toteutuminen jäi kuitenkin loppuvuoteen, joten niiden vaikutukset eivät olleet nähtävissä vielä vuoden 2008 aikana. Tästä syystä asioiden käsittelyaika nousi vuoden 2008 lopussa reiluun 16 kuukauteen. Uudistusten käsittelyaikaa lyhentävä vaikutus näkyy tilastoissa kuitenkin niin, että vuoden ensimmäisen puoliskon aikana saatiin ratkaistua kuukausittain valitus- ja purkuasiaa, kun vuoden viiden viimeisen kuukauden aikana ratkaisumäärät olivat nousseet asiaan kuukaudessa. Merkittävin lautakunnan toimintaan vaikuttava uudistus vuonna 2008 toteutettiin muuttamalla sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia alkaen. Lainmuutoksella lautakunta jaettiin kahteen osastoon, joita johtavat päätoimiset puheenjohtajat. Viisijäsenisessä ratkaisukokoonpanossa käsiteltävien asioiden määrää supistettiin ja uutena menettelynä otettiin käyttöön yhden tuomarin kokoonpano, jossa muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ratkaisee esittelystä yksinkertaisia asioita. Lisäksi lautakunnan notaareille säädettiin mahdollisuus esitellä yksinkertaisia valitusasioita. Muutosten tavoitteena on Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan käsittelyaikojen lyhentäminen ja siten muutoksenhakijoiden oikeusturvan parantaminen. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön tulosohjauksessa. Ministeriön kanssa vuosittain tehtävissä tulossopimuksissa asetetaan tavoitteet seuraavan vuoden toiminnalle. Tavoitteena oli asian käsitteleminen vuoden aikana ja keskimääräisen käsittelyajan lyheneminen kahdeksaan kuukauteen. Näitä tavoitteita ei ole saavutettu, vaan muutoksenhakulautakunnassa oli vireillä

4 4 vuoden 2008 lopussa noin käsittelemätöntä asiaa. Keskimääräinen käsittelyaika vuoden 2008 aikana oli noin 16 kuukautta. Vuoden 2008 aikana ratkaistiin valitusasiaa. Muutoksenhakulautakunta on tehnyt vuoden 2008 aikana 3 kertaa sosiaali- ja terveysministeriölle selvityksen toteutuneesta toiminnastaan. Tämän lisäksi lautakunta on antanut ministeriölle selvityksen käsittelyaikojen lyhentämistä koskevista suunnitelmista ja toimenpiteistä. Valmisteltaessa vuoden 2009 talousarviota ja valtion suosien talousarvion kehyksiä sekä vuoden 2008 lisätalousarviota muutoksenhakulautakunta on esittänyt määrärahoja talousarvioon lisähenkilöstön palkkaamiseksi. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa on selvitetty työtyytyväisyyttä keväällä 2008 työtyytyväisyysbarometrin avulla ja teettämällä syksyllä 2008 työuupumuskysely. Näistä saadut tulokset osoittivat, että työtyytyväisyys lautakunnassa oli selvästi vertailuryhmää huonompi ja työuupumusluvut erittäin korkeat. Työhyvinvoinnin parantamiseksi lautakunta on syksyn 2008 aikana järjestänyt tarjouskilpailun ulkopuolisen konsultin vetämän työhyvinvointiprojektin aloittamiseksi. Lautakunnan uudelleen asettamisen vuoksi palveluntuottajan valinta siirtyi vuoden 2009 puolelle. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta on tyydyttävästi täyttänyt sille asetetut käsittelyaikaa ja ratkaisumäärää koskevat odotukset. Lautakunnassa on ratkaistu vuoden 2008 aikana valitusasiaa eli keskimäärin runsaat l 500 valitusasiaa kuukaudessa. Keskiarvoluvusta ei käy ilmi se, että ratkaistavien asioiden määrä kasvoi vuoden loppua kohti ja esimerkiksi joulukuussa ratkaistiin yli asiaa. Vuonna 2008 lautakunnan toiminnan taloudellisuus parani edellisestä vuodesta, kun valitusratkaisun hinta laski 217 eurosta 189 euroon. Myös työn tuottavuus parani, kun ratkaisuja tehtiin 344 henkilötyövuotta kohden, vuoden 2007 tuottavuusluvun ollessa 282 ratkaisua. 2. Toiminnan vaikuttavuus Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ja sosiaali- ja terveysministeriön tulossopimuksessa on sovittu, että Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan tavoiteasettelussa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kriittisinä menestystekijöinä on kansalaisten oikeusturvan edistäminen toimeentuloa koskevissa asioissa tuottamalla mahdollisimman nopeasti oikeita, yhdenmukaisia ja oikeudenmukaisia yksilöllisesti perusteltuja päätöksiä. Toimivien palveluiden ja kohtuullisen toimeentuloturvan osalta tulostavoitteena on, että valitusten käsittelyajat eivät pitene nykyisestä, oikeusturvan uskottavuutta ja luotettavuutta edistetään ottamalla käyttöön internet-kotisivut vuoden 2008 aikana, valitusten muutosprosentti vakuutusoikeudessa pysyy nykytasolla ja Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toiminnan johdosta tehtyjen kantelujen määrä ei kasva. Käsittelyaika on pidentynyt 13 kuukaudesta noin 16 kuukauteen. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ei kyennyt täyttämään tulossopimuksessa edellytettyä määrän ja käsittelyaikojen tavoitetta henkilöstön riittämättömyyden takia. Internetkotisivut ja siihen liittyvä julkinen oikeustapausrekisteri on otettu käyttöön. Lautakunnan puheenjohtajat ja t ovat seuranneet yhdenmukaisen ratkaisukäytännön toteutumista. Lautakunnassa on laaja ja perusteellinen sisäinen oikeustapausrekisteri, jossa julkaistaan ennakkoluonteisten ja merkittävien ratkaisujen lisäksi lainsoveltamisen ja lautakunnan tulkintakäytäntöjen

5 5 kannalta merkityksellisiä ratkaisuja. Tulostavoitetta ei ole saavutettu tulossopimusvuonna (tyydyttävä). Vakuutusoikeuden ratkaisuissa muutosprosentti oli 15,4, joka on hiukan pienempi kuin vuonna Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti (erinomainen). Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toiminnasta tehtiin 10 kantelua. Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti (hyvä). 3. Toiminnallinen tehokkuus Tulossopimuksessa kohtuulliseksi keskimääräiseksi käsittelyajaksi työkyvyttömyyden arvioimista koskevissa asioissa asetettiin 6 (kuudeksi) kuukaudeksi ja muissa asioissa 8 (kahdeksaksi) kuukaudeksi.. Prosessien ja rakenteiden osalta tulostavoitteena vuonna 2008 on ollut, että työtapoja ja organisointia uudistamalla pyritään siihen, että lautakuntaan saapuvat valitusmäärät pystytään ratkaisemaan siten, että saapuvat valitusasiat pysytään käsittelemään ja keskimääräinen käsittelyaika kääntämään laskuun eli 11 kuukauteen. Tavoitteena on saada käsittelyaika lyhenemään vuoteen 2011 mennessä kuuteen kuukauteen. Työkyvyttömyyseläkkeiden, sairausvakuutuksen päivärahojen, kuntoutus- ja kuntoutusraha-asioiden osalta valitusaikaa pyritään alentamaan alle keskimääräisen ajan. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta on jakautunut valitusasioiden käsittelyä varten jaostoihin. Jaostoja on ollut kuusi ja kussakin jaostossa on ollut kolme eri kokoonpanoa, laaja, suppea lainopillinen ja suppea lääketieteellinen kokoonpano. Viisijäsenisessä ratkaisukokoonpanossa käsiteltävien asioiden määrää supistettiin ja uutena menettelynä otettiin käyttöön yhden tuomarin kokoonpano, jossa muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ratkaisee esittelystä yksinkertaisia asioita. Lisäksi lautakunnan notaareille säädettiin mahdollisuus esitellä yksinkertaisia valitusasioita. Muutosten tavoitteena on Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan käsittelyaikojen lyhentäminen ja siten muutoksenhakijoiden oikeusturvan parantaminen. Suppeissa jaostoissa käsiteltiin valitusasiat, jotka koskivat sotilasavustusta, asumistukea, perhe-eläkettä, lainopillisia kansaneläkeasioita, lääke- ja matkakorvauksia, hammashoitoa, erityishoitorahaa, lasten kotihoidon tukea ja lapsilisää. Muita etuuksia koskevat valitusasiat käsiteltiin laajoissa jaostoissa. Vahvennetut jaostot, joissa käsiteltiin yhdenmukaisen tulkinnan varmistamiseksi siirrettyjä valituksia, kokoontuivat yhteensä 13 kertaa. Valitusasiat jakautuvat jaostoille lääkärijäsenen erikoistumisalan perusteella. Kaikki jaostot ovat käsitelleen kaikkia etuusasioita koskevia valituksia. Lisäksi kesällä 2008 kokoontui kaksi kesäjaostoa. Täysistunto kokoontui yhden kerran, ja siellä vahvistettiin lautakunnan uusi työjärjestys. Jaostotoiminta on vastannut sille asetettuihin tehostamisvaatimuksiin ja samalla kerralla on istuttu sekä laajaan että suppeaan kokoonpanoon kuuluvat asiat. Jaostoilla on ollut istunto keskimäärin kerran viikossa lyhyttä kesätaukoa ja muutaman viikon joulutaukoa lukuun ottamatta. Valitusasioiden hylkäysprosentissa ei ole jaostojen välillä eroja ja se on keskimäärin prosenttia. Keskimääräinen muutosprosentti jaostoilla on 14 prosenttia. Näin ollen merkittävää vaihtelua jaostojen ratkaisutoiminnassa ei ole. Jaostot 1-6 käsittelivät keskimäärin valitusasiaa vuoden aikana. Kesäjaostot käsittelivät yhteensä valitusasiaa. Näin ollen myöskään valitusten käsittelymäärissä ei ole merkittävää eroavaisuutta.

6 6 Valitusten käsittelyaika on ollut vuonna 2008 keskimäärin 16 kuukautta. Tavoitetta keskimääräisestä 11 kuukauden käsittelyajasta ei ole saavutettu eikä valitusten käsittelyaika ole myöskään lyhentynyt, koska henkilöstöresursseja ei ole ollut riittävästi vireillä olevien valitusten määrään nähden. Sairausvakuutus- ja kuntoutusasiat on priorisoitu. Sairausvakuutusasiat on ratkaistu noin 11 kuukaudessa ja kuntoutusasiat noin 12 kuukaudessa, jolloin vastaavasti muiden asioiden käsittelyaika on pidentynyt. Lisäksi valmistelu- ja ratkaisutoiminnalle asetetut laatuvaatimukset vaikuttavat tavoitteen toteutumiseen samoin kuin hallintolainkäyttölain mukainen kuulemisvaatimus pidentää valitusasioiden käsittelyaikaa. Käsittelyaika on kohtuuttoman pitkä kun otetaan huomioon etuuksien merkityksen edunhakijoille. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan työprosesseja on kehitetty vastaamaan tarvetta käsittelyajan lyhentämiseen. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta on antanut tulossopimuksen edellyttämät raportit sosiaali- ja terveysministeriölle , , ja Tulostavoitetta ei ole saavutettu tulossopimusvuonna (tyydyttävä). Saapuneet valitusasiat saapuneet valitukset tulostavoite Ratkaisut ratkaistut valitukset tulostavoite ratkaistut vireille tulleista 77 % 55 % 83 % % vireillä Prosessin toimivuus keskimääräinen käsittelyaika kk/pv 11kk26pv 13kk1pv 16 kk 10pv Tulostavoite kk valitusten muutos% 18,1 16,4 15,4 VAKO:ssa Tulostavoite Kantelujen määrä Tulostavoite 1 2 vähäinen 3.1. Toiminnan taloudellisuus Ratkaisun kustannus euroa/ratkaisu Tulostavoite Ratkaisun kustannus on tavoitetta suurempi, mutta halvempi kuin vuonna Tämä johtuu siitä, että lautakunta ei kyennyt ratkaisemaan valitusasioita riittävästi. Kustannus on kuitenkin kohtuullinen, jos sitä verrataan muiden vastaavien muutoksenhakulautakuntien kustannuksiin ja vuoteen Tulostavoitetta ei ole täysin saavutettu tulossopimusvuonna (tyydyttävä) Toiminnan tuottavuus Tuottavuus ratkaisuja/htv Tulostavoite Tuottavuus toteutui lähes tulostavoitteen mukaisesti ja parani vuodesta 2007 huomattavasti(hyvä). Tavoitteeseen vaikutti lautakunnan organisaatiomuutoksen vakiinnuttaminen, jaostotoiminnan täysitehoinen toiminta, toimintamuotojen kehit-

7 7 täminen ja uusien henkilöiden perehdyttäminen nopeasti. 4. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Vuodelta 2007 siirtyi vuodelle 2008 ratkaistavia valitusasioita Lisäksi vuonna 2008 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan saapui yhteensä valitusasiaa. Vireillä olleista valituksista ratkaistiin valitusasiaa. Näin ollen vireillä olevien valitusten kokonaismäärä lisääntyi ja oli Ratkaistuista asioista jätettiin tutkimatta 4 %, palautettiin Kansaneläkelaitokseen uudelleen käsiteltäväksi 2 % ja valitus raukesi 2 % asioista. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen keskimäärin 78 % valitusasioista ja muutti valituksenalaista päätöstä keskimäärin 14 % valitusasioista. Vuonna 2006 muutosprosentti oli 12 ja vuonna 2007 muutosprosentti oli 14. Vuosittaisessa muutosprosentissa ei ole merkittävää vaihtelua. Vuonna 2008 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ratkaisi vireille tulleista valituksista 83 %. 5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstön uudistumisen ja työkyvyn osalta tulostavoitteena vuonna 2008 on ollut, että jaostotoimintaa tehostetaan työprosesseja kehitetään ja parannetaan edelleen, henkilöstön työtä kehitetään tehtävien vaativuustason sekä työn haasteellisuuden lisäämiseksi, uudistetaan henkilöstörakennetta uusien tehtävien mukaisiksi, henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa ylläpidetään tarkoituksenmukaisella, työhön liittyvällä koulutuksella ja työhön perehdyttämisellä. Työhyvinvoinnin osalta tulostavoitteena vuonna 2008 on ollut, että työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä jatketaan työpaikkaselvityksen mukaisesti yhdessä työterveyshuollon kanssa ja että lautakunta huolehtii henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman laatimisesta. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta pyrkii olemaan kilpailukykyinen työnantaja. Työtyytyväisyyden mittaaminen toteutettiin terveydenhuollon toimesta henkilöstön työyhteisöterveystarkastuksen yhteydessä syksyllä Selvityksen tulosten johdosta aloitettiin toimenpiteet työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja työilmapiirin parantamiseksi. Työterveyshuollon painopistealueina oli myös koko henkilöstön tukeminen muutosvaiheessa. Henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä oli 14,6 päivää henkilötyövuotta kohden. Määrään on vaikuttanut muutaman henkilön pidempi sairauspoissaolo. Henkilöstön omaehtoista fyysisen kunnon ylläpitämistä tuettiin liikuntasetelillä. Henkilöstön virkistyspäivä kesällä suuntautui Oittaan liikuntakeskukseen. Syksyllä henkilöstö kävi tutustumassa Fazerin makeistehtaaseen ja joulun alla vietettiin joulujuhla. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa on jatkettu vuonna 2008 n ja n työn kehittämistä tehtävien vaatimustason sekä työn haasteellisuuden lisäämiseksi. Lisäksi lautakunnan toiminnan johtamista ja lähiesimiesten tukea on kehitetty sekä suunniteltiin lomake johtajuuspalautteen antamista varten. Työyhteisön yhteisiin tavoitteisiin sitouduttiin muun muassa sopimalla yhteiset työn ja toiminnan painopistealueet.

8 8 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan henkilöstön osaamista tuetaan tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisella koulutuksella. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan henkilöstö osallistui vuoden 2008 aikana kaikupäiville, oikeuslaitospäivään, lakimiespäiville, virkamieskoulutukseen, lääkäripäiville, työeläkepäiville, vakuutusoikeuden järjestämään seminaariin sekä Kansaneläkelaitoksen järjestämille kursseille. Koulutusvuorokausia oli 2 henkilötyöpäivää.. Myös valtionhallinnon järjestämiin koulutuksiin palvelukeskuksista ja Tahti, Netra ja Heli ja Rondo palveluista osallistuttiin. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa työskenteli 58 työntekijää, joista 41 oli naisia ja 17 miehiä. Työntekijöistä alle 40- vuotiaita oli 19 ja yli 40-vuotiaita oli 42. Keski-ikä oli 39,5 vuotta. Esittelijöitä oli keskimäärin 23, notaareita 20 ja toimistosihteereitä 10. Uusia esittelijöitä palkattiin vuoden aikana 8 muihin tehtäviin tai virkavapaalle siirtyneiden tilalle. Uusia notaareita palkattiin 12. Uusia toimistosihteereitä otettiin vuoden aikana 3. Henkilöstömäärän kasvu oli 9. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Henkilöstörakenne henkilöstö henkilötyövuodet keski-ikä alle / yli 45 vuotiaat vakinaiset/määräaikaiset kokoaikaiset/osa-aikaiset miehiä/naisia työvoimakustannukset e 49 48,2 39,9 31/18 31/18 47/2 16/ ,5 42/19 32/26 57/1 17/ Työhyvinvointi työtyytyväisyys työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen sairauspoissaolot pv/htv vanhuuseläkkeelle siirtyminen henkilöstön vaihtuvuus työterveyshuollon kustannus E/htv Osaamisen varmentaminen koulutusvuorokaudet/htv Mitattu Ei Mitattu Ei 14,6 1 18% Tulostavoite on osittain toteutunut. 6. Tilinpäätösanalyysi Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot rahoitetaan valtion talousarvion momentilta Toimintamenomääräraha on kahden vuoden siirtomääräraha. Tuloja Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalla ei ole. Toimintamäärärahat (1 000 e) Talousarviotili Tulostavoite toimintamääräraha Käytetty siirtyi seuraavalle vuodelle Vuonna 2008 toimintamenoista palkkiot ja palkkausmenot liitännäiskustannuksineen olivat yhteensä euroa. Vuokrasta, siivouksesta, turvallisuudesta ja sähköstä kertyi euron kustannus. Palveluja ostettiin eurolla. Koneista ja laitteista sekä tietohallinnosta aiheutui euron kustannus. Kalusteisiin investoitiin euroa ja koulutusta hankittiin eurolla. Työterveyshuollon järjestämisestä aiheutui euron kustannus. Muista toimistokuluista aiheutui euron kustannus. Talousarvio on toteutunut kertomusvuonna 2008 kohtuudella. Määrärahaa ei kuitenkaan mitoitettu oikein vireillä olleiden valitusten ratkaisemiseksi. 7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että lautakunnan sisäisessä hallintotoiminnassa noudatetaan hallintoon liittyviä lakeja, alemman asteisia säädöksiä, määräyksiä, sopimuksia sekä annettuja ohjeita ja sovittuja menettelyjä (prosesseja). Siten

9 9 sisäinen valvonta tukee asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Sillä pyritään estämään tavoitteiden toteutumista haittaavien tekijöiden ilmenemistä ja vähentämään niiden vaikutuksia. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan sisäinen valvontaympäristö, tavoitteiden asettaminen, riskien olemassaoloja niiden tunnistaminen, valvontatoimenpiteet, tiedonvälitys, seuranta sekä raportointi on pääosin toteutettu riittävällä tavalla. Valvontaa suoritetaan säännöllisesti eri yhteyksissä ja eri vastuutahojen toimesta, valvonta on pääosin kattavaa. Sisäisessä valvonnassa on kuitenkin ilmennyt myös kehittämistarpeita. Valvontaympäristön ja -toimenpiteiden osalta tulee kehittää valvonnan yleistä organisointia, vastuuttamista ja raportointia. Kehitystarpeita on ilmennyt myös tiedonvälityksen arvioinnissa ja tietojärjestelmän toimivuudessa. 8. Tulevaisuudennäkymiä Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan käsittelemissä valitusasioissa nykyistä noin 16 kuukauden keskimääräistä käsittelyaikaa ei voida pitää kohtuullisena käsittelyaikana. Osassa asioista käsittelyaika on tätä lyhyempi, osassa pitempi. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa uudistetaan työskentelytapoja ja prosesseja, jotta muutoksenhakulautakunnan valitusten käsittelyprosessi ei hidastaisi valitusasioiden mahdollisimman nopeaa käsittelemistä voimaan tulleen lainmuutoksen vaikutukset muutoksenhakulautakunnan käsittelemien valitusasioiden määriin vaikuttavat täysimääräisesti vasta vuonna Esittelijänä toimivien en määrää lisätään yli kymmeneen, jolloin käsiteltävien valitusasioiden määrä kasvaa noin asialla vuodessa. Lisäksi lautakunta on ottanut kaikkiin ammattiryhmiin työelämävalmennettavia, antanut henkilöstölle mahdollisuuden lisätöiden tekemiseen, pannut vierille siviilipalvelusmiesten ja korkeakouluharjoittelijoiden rekrytointiprosessin ja ottanut käyttöön 1, 3 ja 5 tuomarin päätöskokoonpanot voimaan tulleella osastojaolla on tarkoitus myös esittelijöiden ja en ammattitaidon lisääminen, koska käsiteltäviä etuuksia on enää vain noin puolet aikaisemmasta. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan tärkeimmän voimavaran, henkilöstön jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Työtyytyväisyydellä on puolestaan suora yhteys sairaus poissaoloihin ja henkilöstön vaihtuvuuteen. Muutoksenhakulautakunnan selvityksin ja toimenpitein, Valtiokonttorin kautta haettavan Kaiku-rahoituksen turvin vuoden 2009 keväällä toimeenpantavalla työtyytyväisyysprojektilla sekä yhdessä työterveyshuollon kanssa jatketaan henkilöstön jaksamista tukevaa toimintaa. Työtyytyväisyysprojektin toteuttajaksi on valittu FCG Efeko Oy. Lisäksi työilmapiiriä on jo parannettu ja tullaan parantamaan useilla erilaisilla pienemmillä käytännön toimilla, esimerkiksi lisätään työntekijöiden osallistumista käytännön toiminnan ja prosessien suunnitteluun. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan arvioidaan saapuvan runsaat valitusasiaa vuosittain. Valitusasioita olisi ratkaistava saapuvia valitusasioita enemmän, jotta käsittelemättömien valitusasioiden lukumäärä kääntyisi laskuun. Riittäviä henkilöstöresursseja ei kuitenkaan ole jo vireillä olevien noin valitusasian ratkaisemiseksi. Nykyisillä resursseilla muutoksenhakulautakunnassa kyetään ratkaisemaan enimmillään hieman yli valitusasiaa vuodessa. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan tarvitaan henkilöstöresurssinlisäyksiä. Lautakunta on esittänyt jo myönnettyjen lisämäärärahojen lisäksi syksyllä 2008 sosiaali- ja terveysministeriölle myönnettäväksi määrärahan 4 n, 3

10 10 n ja 3 toimistosihteerin palkkaamiseksi. Esitetyillä henkilötyövuosilla (68) pystyttäisiin käsittelemään vuodessa laskennallisesti noin valitusasiaa. 9. Allekirjoitukset Toimintakertomus on käsitelty Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan hallintojaostossa Silja Romo Jukka Lilleberg Maijaliisa Takanen Hannu Hakkola Pekka Järvinen Veikko Liuksia Esa Tarkka

11 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan jäsenet vuonna 2008 Puheenjohtaja I puheenjohtajana varatuomari Pekka Humalto II varapuheenjohtaja oikeustieteen kandidaatti Sinikka Kauppinen III varapuheenjohtaja varatuomari Riitta Korpiluoma IV varapuheenjohtaja oikeustieteen kandidaatti Hannu Hakkola V varapuheenjohtaja varatuomari Pekka Järvinen VI varapuheenjohtaja Oikeustieteen kandidaatti Veikko Liuksia Lakimiesjäsen varatuomari Seppo Savolainen varatuomari Katriina Alaviuhkola varatuomari Maijaliisa Takanen oikeustieteen kandidaatti Pasi Järvinen varatuomari Maritta Hirvi varatuomari Jaakko Hannula Lääkärijäsen Lääketieteen lisensiaatti Johanna Isomäki sisätautien erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Raine Jussila lääketieteen tohtori Juha Nevalainen lääketieteen lisensiaatti Matti Ojala lääketieteen lisenssiaatti Marja Koski lääketieteen lisensiaatti, yleislääkäri Heikki Pärnänen Vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta edustava jäsen valtiotieteen lisensiaatti, varatuomari Christina Nissas-Arhippainen oikeustieteen kandidaatti Johan Åström lakimies Janne Metsämäki toiminnanjohtaja Teuvo Ikonen oikeustieteen kandidaatti Maire Lumiaho projektipäällikkö Ismo Suksi sosiaalipoliittinen sihteeri Mirja Janerus filosofian ylioppilas Suvi Aherto sosionomi Pirjo Väänänen Sairaanhoitaja Ismo Kainulainen varatuomari Ilkka Vainio varatuomari, sosionomi Marjo Tervo Henkilökohtainen varajäsen varatuomari Pirjo Åkesson varatuomari Outi Antila oikeustieteen kandidaatti Martti Huttunen oikeustieteen kandidaatti Ari Pulkkinen oikeustieteen kandidaatti Merja Hirvonen oikeustieteen kandidaatti Anja Laatunen työterveyshuollon erikoislääkäri Ritva Helimäki-Aro yleislääketieteen erikoislääkäri, dosentti Timo Kauppila ortopedi, traumatologian ja kirurgian erikoislääkäri Oliver Michelsson työterveyshuollon erikoislääkäri Tanja Vuorela yleislääketieteen erikoislääkäri Santero Kujala yleislääketieteen erikoislääkäri Mikko Valkonen sosiaalipsykologi Pekka Sormunen hallintotieteen maisteri Vesa Rantahalvari oikeustieteen kandidaatti Matti Koskinen valtiotieteen kandidaatti Klaus Halla oikeustieteen kandidaatti Timo Sipilä toiminnanjohtaja Hannu Partanen valtiotieteen maisteri Ulla-Mari Karhu terveydenhuollon ylioppilas Hanna Laine oikeustieteen kandidaatti, EMA Annika Juurikko HSO-sihteeri Tuula Lampinen valtiotieteiden ylioppilas Sirpa Hartojoki yhteiskuntatieteiden ylioppilas Esa Suominen

12 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan henkilöstö vuonna 2008 puheenjohtaja Pekka Humalto varapuheenjohtaja Sinikka Kauppinen. lautakuntasihteeri Esa Tarkka Harri Lång Marko Repo vv Eliisa Isoaho Jussi Sorjonsalo Teo Suursoho Jarmo Kallio Eva Aalto Heli Laine Hanna-Kaisa Öhman Satu Niemelä-Ahokas, vv Anne Ruisniemi Maarit Linnilä Evelina Karvinen, vv Päivi Siukkola vv Liisa Hämeen-Anttila Jukka Jovila Antti Lohi Eija Toivonen Päivi Tuomela Marko Ahlstedet Satu Kivioja Cecilia Magnusson Milla Kinnunen Hannu Rosokivi Kirsi Pettersson Seppo Ingervo Hanna Tossavainen Laura Lönnberg, vv Tanja Stormbom Pirkko Toivanen Sirkka-Liisa Haakana vv Sari Nordström Senja Palovaara vv Joni Mäki Tiina Kärkkäinen Onerva Sönmez Anne Pynnönen Jani Santanen Juha Pitkäniemi. Elina Tuomaala, vv Soile Kilpeläinen Roberto Talavera Sirpa Kaukanen Terttu Anttila Raisa Leivonen Mikko Hartonen Anna Kasper Mika Koponen Anita Purnomo Tuukka Talonen Ville Karppinen Jussi Olamo kirjaaja Sirpa Malinen tekstinkäsittelijä Seija Koivikko toimistosihteeri Sirpa Aaltonen toimistosihteeri Anne Turtiainen toimistosihteeri Eeva Levola, vv toimistosihteeri Maria Hämäläinen toimistosihteeri Kirsi Saarimäki toimistosihteeri Elina Tervonen toimistosihteeri Anne Kolehmainen toimistosihteeri Päivi Lavaste toimistosihteeri Tarja Värinen toimistosihteeri Heini Meriranta toimistosihteeri Anna-Maija Kangasniemi

13 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa käsitellään valituksia seuraavien lakien nojalla kansaneläkelaki (347/1956) sairausvakuutuslaki (1224/2004) perhe-eläkelaki (38/1969) laki lapsen hoitotuesta (444/1969) asumistukilaki (408/1975) rintamasotilaseläkelaki (11919/77) laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä (988/1988) eläkkeensaajien asumistukilaki (591/1978) vammaistukilaki (124/1988) laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (566/2005) lapsilisälaki (796/1992) äitiysavustuslaki (477/1993) sotilasavustuslaki (781/1993) laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta (1573/1993) laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/1996) laki maahanmuuttajien erityistuesta (1192/2002) laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden eläketuesta (39/2005) EY asetus 1408/71 Suomen solmimat sosiaaliturvasopimukset Menettelyssä Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan hallintolainkäyttölakia

14 RATKAISTUJEN VALITUSASIOIDEN OSUUDET PROSENTTEINA 2008 työkyvyttömyyseläke 8 % 2 % 7 % 16 % yleinen asumistuki eläkkeeensaajan hoitotuki 17 % lapsen hoitotuki vammaistuki muut KEL asiat 27 % 6 % 2 % 6 % 9 % sairausvakuutusasiat kuntoutusasiat Suomessa asuminen muut asiat SAAPUNEIDEN VALITUSASIOIDEN OSUUDET PROSENTTEINA VUONNA 2008 työkyvyttömyyseläke 6 % 2 % 9 % 13 % 13 % yleinen asumistuki eläkkeeensaajan hoitotuki lapsen hoitotuki vammaistuki muut KEL asiat 32 % 7 % 3 % 6 % 9 % sairausvakuutusasiat kuntoutusasiat Suomessa asuminen muut asiat

15 SAAPUNEET JA RATKAISTUT ASIAT saapuneet ratkaistut Saapuneet ja ratkaistut valitusasiat tärkeimmissä asiaryhmissä vuonna Suomessa asuminen kuntoutusasiat sairausvakuutusasiat muut KEL- asiat lapsen hoitotuki eläkkeesaajan hoitotuki yleinen asumistuki saapunut ratkaistu työkyvyttömyyseläke

16 KERTYMÄTILASTO VUODELTA 2008 Asiaryhmä 01. Työkyvyttömyyseläke 02. Sotilasavustus 03. Äitiysavustus 04. Poistohakemus 05. Yleinen asumistuki 06. Eläkkeensaajan hoitotuki 07. Lapsen hoitotuki 08. Perhe-eläke 09. Eläketuki 10. Muut kansaneläkeasiat 11. Sairausvakuutusasiat 12. Työterveyshuoltoasiat 13. Vammaistukiasiat 14. Kuntoutusasiat 15. Kuntoutusraha-asiat 16. Lasten kotihoidon tuki 17. Lapsilisä 18. Suomessa asuminen 19. Maahanmuuttajan erityistuki Yhteensä Saapunut Ratkaistu Muutos vuoden alusta

17 RATKAISTUJEN ASIOIDEN HYLKÄYS- JA MUUTOSPROSENTIT vuonna 2008 Asiaryhmä ei muutosta % muutos % palautus % ei tutkita % rauennut % Työkyvyttömyyseläke Sotilasavustus Äitiysavustus Poistohakemus Yleinen asumistuki Eläkkeensaajan hoitotuki Lapsen hoitotuki Perhe-eläke Eläketuki Muut kansaneläkeasiat Sairausvakuutusasiat Työterveyshuoltoasiat Vammaistukiasiat Kuntoutusasiat Kuntoutusraha-asiat Lasten kotihoidon tuki Lapsilisä Suomessa asuminen Maahanmuuttajan erityistuki Yhteensä Vuonna

18 Kokonaisratkaisuprosentit % 4 % 2 %1 % 79 % ei muutosta muutos tutkimatta palautus rauennut Muutosprosentin kehitys tärkeimmissä asiaryhmissä Kokonaismuutos työkyvyttömyyseläke asumistuki eläkkeensaajan hoitotuki lapsen hoitotuki sairausvakuutusasiat vammaistuki kuntoutus

19 Valitusten käsittelyaikatilasto Ratkaistut (postitetut) 0-6 kk 6-10 kk kk kk kk yhteensä Asiaryhmä kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % kpl päivää 01. Työkyvyttömyyseläke Sotilasavustus Äitiysavustus Poistohakemus Yleinen asumistuki Eläkkeensaajan hoitotuki Lapsen hoitotuki Perhe-eläke Eläketuki Muut kansaneläkeasiat Sairausvakuutusasiat Työterveyshuoltoasiat Vammaistukiasiat Kuntoutusasiat Kuntoutusraha-asiat Lasten kotihoidon tuki Lapsilisä Suomessa asuminen Maahanmuuttajan erityistuki YHTEENSÄ

20 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan menot vuonna % 0 % 4 % 2 % 12 % 8 % 4 % Palkkaus Vuokrat Tietohallinto Ostopalvelut Kalusteet Työterveyshuolto 70 % Muut kulut Siirto2009 Henkilöstön ikärakenne sukupuolen mukaan naisia miehiä

21

22

23

24

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1 Työntäyteinen toimintavuosi 2008 Suvantovaihe Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan (TELK) toimintavuotta 2008 kuvaavat sanat

Lisätiedot

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Laadun tekijöitä Kulunut vuosi 2010 oli Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa tasaisen ja varsin tehokkaan toiminnan aikaa.

Lisätiedot

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 2 Uusi vuosituhat ja vuosikymmen muutoksia ja mahdollisuuksia Kun kymmenen vuotta sitten katselimme uuden vuoden ja uuden vuosituhannen

Lisätiedot

ELÄKELAUTAKUNNAN toimintakertomus vuodelta 2005

ELÄKELAUTAKUNNAN toimintakertomus vuodelta 2005 ELÄKELAUTAKUNNAN toimintakertomus vuodelta 2005 1 Eläkelautakunnan toimintakertomus vuodelta 2005 Eläkelautakunnan tehtävä ja toimintaa ohjaavat säädökset Eläkelautakunta, jonka nimi muuttui 1.1.2006 lukien

Lisätiedot

APULAISOIKEUSKANSLERI Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08

APULAISOIKEUSKANSLERI Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08 APULAISOIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08 Sosiaali- ja terveysministeriö ASIA Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakyky ja oikeusturvan

Lisätiedot

Sopeuttamisesta. Juha Pystynen ylituomari

Sopeuttamisesta. Juha Pystynen ylituomari VAKUUTUSOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO YLITUOMARIN KATSAUS (Sopeuttamisesta)... 3 VAKUUTUSOIKEUS TOIMEENTULOTURVAN ERITYISTUOMIOISTUIMENA... 4 Vakuutusoikeuden toiminta-ajatus... 4 Vakuutusneuvostosta

Lisätiedot

VAKUUTUSOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2014

VAKUUTUSOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2014 VAKUUTUSOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2014 YLITUOMARIN KATSAUS... 3 VAKUUTUSOIKEUS TOIMEENTULOTURVAN ERITYISTUOMIOISTUIMENA... 4 Vakuutusoikeuden toiminta-ajatus... 4 Vakuutusneuvostosta erityistuomioistuimeksi...

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2009

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2009 Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2009 Turun hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2009 Taitto: Pauliina Ruusu Virpi Viitanen Valokuvat: Pauliina Ruusu s. 21 Päivi Mutanen-Pirttilä,

Lisätiedot

OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 JOHDON KATSAUS VUOTEEN 2014 1 1.2. LAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ JA TOIMINTA 2 1.3. LAUTAKUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 2. TULOKSELLISUUS

Lisätiedot

työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden Toimintakertomus vuodelta 2013 2 työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden toimintakertomus

Lisätiedot

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 1 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS 3

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 1 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS 3 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 1 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS 3 3. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS 4 3.1. Toiminnan tehokkuus 4 Käräjäoikeuksista saapuneiden ratkaisujen

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2013

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2013 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 0 Sisällysluettelo PESIDENTIN KATSAUS.... Hovioikeuden lainkäyttötoiminnasta.... Toimintaympäristö.... Kiitokset... HENKILÖSTÖ.... Organisaatio.... Muutokset

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimitus Pilvi Isotalus, Maria Turkia Valtakunnansyyttäjänvirasto Taitto Taina Ståhl Mainostoimisto Visuviestintä Oy Paino Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino

Lisätiedot

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS 37580 38876 33011 Ratkaistu Saapunut Vireillä 31.12. Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010 HOVIOIKEUS 2 Sisällysluettelo 1 PRESIDENTIN KATSAUS...3 1.1 Lainkäyttötoiminnasta...3 1.2 Ratkaisukokoonpanot...4 1.3 Koulutus ja kehittämistyö...4

Lisätiedot

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2008

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2008 VARASTO K IRJASTO Toim intak e rtom us 2008 Toimintakertomus 2008 Varastokirjasto Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen...

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2014

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2014 Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2014 Kannen kuva: Hovioikeuden tilastointia 1800-luvun puolivälistä Sisällysluettelo 1. Presidentin katsaus...1 2. Hovioikeuden toiminnan vaikuttavuus...3

Lisätiedot

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintakertomus 2008

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintakertomus 2008 Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintakertomus 2008 1 Sisältö 1. Johdon katsaus... 2 2. Toiminnan vaikuttavuus... 3 3. Toiminnallinen tehokkuus... 6 3.1. Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus...

Lisätiedot

Työryhmän ehdotus hallinto-oikeuksien päätösvaltaisten kokoonpanojen uudistamista koskevaksi hallituksen esitykseksi

Työryhmän ehdotus hallinto-oikeuksien päätösvaltaisten kokoonpanojen uudistamista koskevaksi hallituksen esitykseksi Työryhmän ehdotus hallinto-oikeuksien päätösvaltaisten kokoonpanojen uudistamista koskevaksi hallituksen esitykseksi ESITYKSEN KESKEINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hallinto-oikeuslakia.

Lisätiedot

HALLINTOTUOMIOISTUINSEKTORIN TOIMINTAKERTOMUS 2004

HALLINTOTUOMIOISTUINSEKTORIN TOIMINTAKERTOMUS 2004 HALLINTOTUOMIOISTUINSEKTORIN TOIMINTAKERTOMUS Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun hallinto-oikeus Rovaniemen hallinto-oikeus Turun

Lisätiedot

Toimintakertomus. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet. Vakuutusoikeus Markkinaoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin

Toimintakertomus. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet. Vakuutusoikeus Markkinaoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin Toimintakertomus Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Itä-Suomen hallinto-oikeus Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Turun hallinto-oikeus Vaasan

Lisätiedot

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2009 1 Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun hallinto-oikeus Rovaniemen hallinto-oikeus

Lisätiedot

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 Korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien sekä työtuomioistuimen toimintakertomus Kannet ja taiton ohjeistus: Ahoy! Paino: Multiprint

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 Kuluttajavalituslautakunta 1. Johdon katsaus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiin,

Lisätiedot

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO ULOSOTTOLAITOS 2010 sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 4 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet Markkinaoikeus Vakuutusoikeus. 10.3.2014 Korkein hallinto-oikeus

Toimintakertomus 2013. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet Markkinaoikeus Vakuutusoikeus. 10.3.2014 Korkein hallinto-oikeus Toimintakertomus 2013 Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet Markkinaoikeus Vakuutusoikeus 10.3.2014 Korkein hallinto-oikeus Sivu 2 / 46 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 HALLINTOLAINKÄYTTÖ PERUSTOIMINTANA...

Lisätiedot

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2011 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS KUOPION HALLINTO-OIKEUS OULUN HALLINTO-OIKEUS ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS TURUN

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007 TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007

Lisätiedot

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2006

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2006 VARASTO K IRJASTO Toim intak e rtom us 2006 Toimintakertomus 2006 Varastokirjasto Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan...1 2. Vaikuttavuus...2 2.1. Tilan vapauttaminen...2 2.2. Aineiston käsittely ja

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Vaalijalan kuntayhtymä Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto puh. 015 783 111, fax 015 7831 298 etunimi.sukunimi@vaalijala.fi Yhtymäkokous www.vaalijala.fi 10.6.2015

Lisätiedot