Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan. toimintakertomus vuodelta 2008 SOMLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan. toimintakertomus vuodelta 2008 SOMLA"

Transkriptio

1 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakertomus vuodelta 2008 SOMLA

2 2 TOIMINTAKERTOMUKSEN SISÄLTÖ 1 Johdon katsaus 2 Toiminnan vaikuttavuus 3 Toiminnallinen tehokkuus 3.1 Toiminnan taloudellisuus 3.2 Toiminnan tuottavuus 4 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet 5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 6 Tilinpäätösanalyysi 7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma 8 Tulevaisuuden näkymiä 9 Allekirjoitukset Liitteet 1 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan jäsenet 2 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan henkilöstö 3 Sovellettava lainsäädäntö 4 Saapuneiden ja ratkaistujen valitusasioiden osuudet 5 Saapuneet ja ratkaistut valitusasiat Kertymätilasto etuusryhmittäin vuodelta Ratkaistujen asioiden hylkäys- ja muutosprosentit 8 Kokonaisratkaisuprosentit 9 Muutosprosentin kehitys etuusryhmittäin Valitusten käsittelyaikatilasto 11 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan menot 12 Henkilöstön ikärakenne 13 Painopistealueet

3 3 1. Johdon katsaus Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annettu laki (1299/2006) tuli voimaan Tarkastuslautakunnan nimi muuttui Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnaksi ja aikaisemmin toimineiden alueellisten sosiaalivakuutuslautakuntien toiminta lakkasi. Lain voimaan tullessa sosiaalivakuutuslautakunnissa ja tarkastuslautakunnassa vireillä olleet asiat siirtyivät käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan. Tarkastuslautakunnan sivutoimiset jäsenet ja varajäsenet jatkavat päättyvän toimikautensa loppuun Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan sivutoimisina jäseninä ja varajäseninä. Muutoksenhakulautakuntaan perustettiin kaksi lisäjaostoa, jolloin jaostojen lukumäärä on kuusi. Tarvittaessa yhdenmukaisen ratkaisukäytännön varmistamiseksi asia voidaan ratkaista vahvennetussa jaostossa. Muutoksenhakulautakunnan hallintoasiat käsitellään hallintojaostossa. Tarkemmat säännökset muutoksenhakulautakunnan virkamiehistä sekä ratkaisujen julkaisemisesta annetaan asetuksella. Työskentelyn järjestämisestä muutoksenhakulautakunnassa määrätään tarkemmin muutoksenhakulautakunnan työjärjestyksessä, jonka muutoksenhakulautakunnan täysistunto vahvistaa. Muutoksenhakulautakunnan täysistunto vahvisti lautakunnalle uuden työjärjestyksen Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan valitusmäärien kasvun ja toiminnan ruuhkaantumisen vuoksi henkilöstöä lisättiin vuoden 2008 toisen vuosipuoliskon aikana 47 työntekijästä 58 työntekijään. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa valitusten käsittely on ruuhkaantunut niin, että vuoden 2007 lopussa käsittelyaika oli 13 kuukautta. Vuonna 2008 uusien vireille tulevien asioiden määrä jatkoi kasvuaan. Vuoden 2008 aikana tehtiin useita merkittäviä toimenpiteitä käsittelyaikojen lyhentämiseksi. Uudistusten toteutuminen jäi kuitenkin loppuvuoteen, joten niiden vaikutukset eivät olleet nähtävissä vielä vuoden 2008 aikana. Tästä syystä asioiden käsittelyaika nousi vuoden 2008 lopussa reiluun 16 kuukauteen. Uudistusten käsittelyaikaa lyhentävä vaikutus näkyy tilastoissa kuitenkin niin, että vuoden ensimmäisen puoliskon aikana saatiin ratkaistua kuukausittain valitus- ja purkuasiaa, kun vuoden viiden viimeisen kuukauden aikana ratkaisumäärät olivat nousseet asiaan kuukaudessa. Merkittävin lautakunnan toimintaan vaikuttava uudistus vuonna 2008 toteutettiin muuttamalla sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia alkaen. Lainmuutoksella lautakunta jaettiin kahteen osastoon, joita johtavat päätoimiset puheenjohtajat. Viisijäsenisessä ratkaisukokoonpanossa käsiteltävien asioiden määrää supistettiin ja uutena menettelynä otettiin käyttöön yhden tuomarin kokoonpano, jossa muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ratkaisee esittelystä yksinkertaisia asioita. Lisäksi lautakunnan notaareille säädettiin mahdollisuus esitellä yksinkertaisia valitusasioita. Muutosten tavoitteena on Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan käsittelyaikojen lyhentäminen ja siten muutoksenhakijoiden oikeusturvan parantaminen. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön tulosohjauksessa. Ministeriön kanssa vuosittain tehtävissä tulossopimuksissa asetetaan tavoitteet seuraavan vuoden toiminnalle. Tavoitteena oli asian käsitteleminen vuoden aikana ja keskimääräisen käsittelyajan lyheneminen kahdeksaan kuukauteen. Näitä tavoitteita ei ole saavutettu, vaan muutoksenhakulautakunnassa oli vireillä

4 4 vuoden 2008 lopussa noin käsittelemätöntä asiaa. Keskimääräinen käsittelyaika vuoden 2008 aikana oli noin 16 kuukautta. Vuoden 2008 aikana ratkaistiin valitusasiaa. Muutoksenhakulautakunta on tehnyt vuoden 2008 aikana 3 kertaa sosiaali- ja terveysministeriölle selvityksen toteutuneesta toiminnastaan. Tämän lisäksi lautakunta on antanut ministeriölle selvityksen käsittelyaikojen lyhentämistä koskevista suunnitelmista ja toimenpiteistä. Valmisteltaessa vuoden 2009 talousarviota ja valtion suosien talousarvion kehyksiä sekä vuoden 2008 lisätalousarviota muutoksenhakulautakunta on esittänyt määrärahoja talousarvioon lisähenkilöstön palkkaamiseksi. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa on selvitetty työtyytyväisyyttä keväällä 2008 työtyytyväisyysbarometrin avulla ja teettämällä syksyllä 2008 työuupumuskysely. Näistä saadut tulokset osoittivat, että työtyytyväisyys lautakunnassa oli selvästi vertailuryhmää huonompi ja työuupumusluvut erittäin korkeat. Työhyvinvoinnin parantamiseksi lautakunta on syksyn 2008 aikana järjestänyt tarjouskilpailun ulkopuolisen konsultin vetämän työhyvinvointiprojektin aloittamiseksi. Lautakunnan uudelleen asettamisen vuoksi palveluntuottajan valinta siirtyi vuoden 2009 puolelle. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta on tyydyttävästi täyttänyt sille asetetut käsittelyaikaa ja ratkaisumäärää koskevat odotukset. Lautakunnassa on ratkaistu vuoden 2008 aikana valitusasiaa eli keskimäärin runsaat l 500 valitusasiaa kuukaudessa. Keskiarvoluvusta ei käy ilmi se, että ratkaistavien asioiden määrä kasvoi vuoden loppua kohti ja esimerkiksi joulukuussa ratkaistiin yli asiaa. Vuonna 2008 lautakunnan toiminnan taloudellisuus parani edellisestä vuodesta, kun valitusratkaisun hinta laski 217 eurosta 189 euroon. Myös työn tuottavuus parani, kun ratkaisuja tehtiin 344 henkilötyövuotta kohden, vuoden 2007 tuottavuusluvun ollessa 282 ratkaisua. 2. Toiminnan vaikuttavuus Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ja sosiaali- ja terveysministeriön tulossopimuksessa on sovittu, että Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan tavoiteasettelussa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kriittisinä menestystekijöinä on kansalaisten oikeusturvan edistäminen toimeentuloa koskevissa asioissa tuottamalla mahdollisimman nopeasti oikeita, yhdenmukaisia ja oikeudenmukaisia yksilöllisesti perusteltuja päätöksiä. Toimivien palveluiden ja kohtuullisen toimeentuloturvan osalta tulostavoitteena on, että valitusten käsittelyajat eivät pitene nykyisestä, oikeusturvan uskottavuutta ja luotettavuutta edistetään ottamalla käyttöön internet-kotisivut vuoden 2008 aikana, valitusten muutosprosentti vakuutusoikeudessa pysyy nykytasolla ja Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toiminnan johdosta tehtyjen kantelujen määrä ei kasva. Käsittelyaika on pidentynyt 13 kuukaudesta noin 16 kuukauteen. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ei kyennyt täyttämään tulossopimuksessa edellytettyä määrän ja käsittelyaikojen tavoitetta henkilöstön riittämättömyyden takia. Internetkotisivut ja siihen liittyvä julkinen oikeustapausrekisteri on otettu käyttöön. Lautakunnan puheenjohtajat ja t ovat seuranneet yhdenmukaisen ratkaisukäytännön toteutumista. Lautakunnassa on laaja ja perusteellinen sisäinen oikeustapausrekisteri, jossa julkaistaan ennakkoluonteisten ja merkittävien ratkaisujen lisäksi lainsoveltamisen ja lautakunnan tulkintakäytäntöjen

5 5 kannalta merkityksellisiä ratkaisuja. Tulostavoitetta ei ole saavutettu tulossopimusvuonna (tyydyttävä). Vakuutusoikeuden ratkaisuissa muutosprosentti oli 15,4, joka on hiukan pienempi kuin vuonna Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti (erinomainen). Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toiminnasta tehtiin 10 kantelua. Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti (hyvä). 3. Toiminnallinen tehokkuus Tulossopimuksessa kohtuulliseksi keskimääräiseksi käsittelyajaksi työkyvyttömyyden arvioimista koskevissa asioissa asetettiin 6 (kuudeksi) kuukaudeksi ja muissa asioissa 8 (kahdeksaksi) kuukaudeksi.. Prosessien ja rakenteiden osalta tulostavoitteena vuonna 2008 on ollut, että työtapoja ja organisointia uudistamalla pyritään siihen, että lautakuntaan saapuvat valitusmäärät pystytään ratkaisemaan siten, että saapuvat valitusasiat pysytään käsittelemään ja keskimääräinen käsittelyaika kääntämään laskuun eli 11 kuukauteen. Tavoitteena on saada käsittelyaika lyhenemään vuoteen 2011 mennessä kuuteen kuukauteen. Työkyvyttömyyseläkkeiden, sairausvakuutuksen päivärahojen, kuntoutus- ja kuntoutusraha-asioiden osalta valitusaikaa pyritään alentamaan alle keskimääräisen ajan. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta on jakautunut valitusasioiden käsittelyä varten jaostoihin. Jaostoja on ollut kuusi ja kussakin jaostossa on ollut kolme eri kokoonpanoa, laaja, suppea lainopillinen ja suppea lääketieteellinen kokoonpano. Viisijäsenisessä ratkaisukokoonpanossa käsiteltävien asioiden määrää supistettiin ja uutena menettelynä otettiin käyttöön yhden tuomarin kokoonpano, jossa muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ratkaisee esittelystä yksinkertaisia asioita. Lisäksi lautakunnan notaareille säädettiin mahdollisuus esitellä yksinkertaisia valitusasioita. Muutosten tavoitteena on Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan käsittelyaikojen lyhentäminen ja siten muutoksenhakijoiden oikeusturvan parantaminen. Suppeissa jaostoissa käsiteltiin valitusasiat, jotka koskivat sotilasavustusta, asumistukea, perhe-eläkettä, lainopillisia kansaneläkeasioita, lääke- ja matkakorvauksia, hammashoitoa, erityishoitorahaa, lasten kotihoidon tukea ja lapsilisää. Muita etuuksia koskevat valitusasiat käsiteltiin laajoissa jaostoissa. Vahvennetut jaostot, joissa käsiteltiin yhdenmukaisen tulkinnan varmistamiseksi siirrettyjä valituksia, kokoontuivat yhteensä 13 kertaa. Valitusasiat jakautuvat jaostoille lääkärijäsenen erikoistumisalan perusteella. Kaikki jaostot ovat käsitelleen kaikkia etuusasioita koskevia valituksia. Lisäksi kesällä 2008 kokoontui kaksi kesäjaostoa. Täysistunto kokoontui yhden kerran, ja siellä vahvistettiin lautakunnan uusi työjärjestys. Jaostotoiminta on vastannut sille asetettuihin tehostamisvaatimuksiin ja samalla kerralla on istuttu sekä laajaan että suppeaan kokoonpanoon kuuluvat asiat. Jaostoilla on ollut istunto keskimäärin kerran viikossa lyhyttä kesätaukoa ja muutaman viikon joulutaukoa lukuun ottamatta. Valitusasioiden hylkäysprosentissa ei ole jaostojen välillä eroja ja se on keskimäärin prosenttia. Keskimääräinen muutosprosentti jaostoilla on 14 prosenttia. Näin ollen merkittävää vaihtelua jaostojen ratkaisutoiminnassa ei ole. Jaostot 1-6 käsittelivät keskimäärin valitusasiaa vuoden aikana. Kesäjaostot käsittelivät yhteensä valitusasiaa. Näin ollen myöskään valitusten käsittelymäärissä ei ole merkittävää eroavaisuutta.

6 6 Valitusten käsittelyaika on ollut vuonna 2008 keskimäärin 16 kuukautta. Tavoitetta keskimääräisestä 11 kuukauden käsittelyajasta ei ole saavutettu eikä valitusten käsittelyaika ole myöskään lyhentynyt, koska henkilöstöresursseja ei ole ollut riittävästi vireillä olevien valitusten määrään nähden. Sairausvakuutus- ja kuntoutusasiat on priorisoitu. Sairausvakuutusasiat on ratkaistu noin 11 kuukaudessa ja kuntoutusasiat noin 12 kuukaudessa, jolloin vastaavasti muiden asioiden käsittelyaika on pidentynyt. Lisäksi valmistelu- ja ratkaisutoiminnalle asetetut laatuvaatimukset vaikuttavat tavoitteen toteutumiseen samoin kuin hallintolainkäyttölain mukainen kuulemisvaatimus pidentää valitusasioiden käsittelyaikaa. Käsittelyaika on kohtuuttoman pitkä kun otetaan huomioon etuuksien merkityksen edunhakijoille. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan työprosesseja on kehitetty vastaamaan tarvetta käsittelyajan lyhentämiseen. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta on antanut tulossopimuksen edellyttämät raportit sosiaali- ja terveysministeriölle , , ja Tulostavoitetta ei ole saavutettu tulossopimusvuonna (tyydyttävä). Saapuneet valitusasiat saapuneet valitukset tulostavoite Ratkaisut ratkaistut valitukset tulostavoite ratkaistut vireille tulleista 77 % 55 % 83 % % vireillä Prosessin toimivuus keskimääräinen käsittelyaika kk/pv 11kk26pv 13kk1pv 16 kk 10pv Tulostavoite kk valitusten muutos% 18,1 16,4 15,4 VAKO:ssa Tulostavoite Kantelujen määrä Tulostavoite 1 2 vähäinen 3.1. Toiminnan taloudellisuus Ratkaisun kustannus euroa/ratkaisu Tulostavoite Ratkaisun kustannus on tavoitetta suurempi, mutta halvempi kuin vuonna Tämä johtuu siitä, että lautakunta ei kyennyt ratkaisemaan valitusasioita riittävästi. Kustannus on kuitenkin kohtuullinen, jos sitä verrataan muiden vastaavien muutoksenhakulautakuntien kustannuksiin ja vuoteen Tulostavoitetta ei ole täysin saavutettu tulossopimusvuonna (tyydyttävä) Toiminnan tuottavuus Tuottavuus ratkaisuja/htv Tulostavoite Tuottavuus toteutui lähes tulostavoitteen mukaisesti ja parani vuodesta 2007 huomattavasti(hyvä). Tavoitteeseen vaikutti lautakunnan organisaatiomuutoksen vakiinnuttaminen, jaostotoiminnan täysitehoinen toiminta, toimintamuotojen kehit-

7 7 täminen ja uusien henkilöiden perehdyttäminen nopeasti. 4. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Vuodelta 2007 siirtyi vuodelle 2008 ratkaistavia valitusasioita Lisäksi vuonna 2008 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan saapui yhteensä valitusasiaa. Vireillä olleista valituksista ratkaistiin valitusasiaa. Näin ollen vireillä olevien valitusten kokonaismäärä lisääntyi ja oli Ratkaistuista asioista jätettiin tutkimatta 4 %, palautettiin Kansaneläkelaitokseen uudelleen käsiteltäväksi 2 % ja valitus raukesi 2 % asioista. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen keskimäärin 78 % valitusasioista ja muutti valituksenalaista päätöstä keskimäärin 14 % valitusasioista. Vuonna 2006 muutosprosentti oli 12 ja vuonna 2007 muutosprosentti oli 14. Vuosittaisessa muutosprosentissa ei ole merkittävää vaihtelua. Vuonna 2008 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ratkaisi vireille tulleista valituksista 83 %. 5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstön uudistumisen ja työkyvyn osalta tulostavoitteena vuonna 2008 on ollut, että jaostotoimintaa tehostetaan työprosesseja kehitetään ja parannetaan edelleen, henkilöstön työtä kehitetään tehtävien vaativuustason sekä työn haasteellisuuden lisäämiseksi, uudistetaan henkilöstörakennetta uusien tehtävien mukaisiksi, henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa ylläpidetään tarkoituksenmukaisella, työhön liittyvällä koulutuksella ja työhön perehdyttämisellä. Työhyvinvoinnin osalta tulostavoitteena vuonna 2008 on ollut, että työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä jatketaan työpaikkaselvityksen mukaisesti yhdessä työterveyshuollon kanssa ja että lautakunta huolehtii henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman laatimisesta. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta pyrkii olemaan kilpailukykyinen työnantaja. Työtyytyväisyyden mittaaminen toteutettiin terveydenhuollon toimesta henkilöstön työyhteisöterveystarkastuksen yhteydessä syksyllä Selvityksen tulosten johdosta aloitettiin toimenpiteet työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja työilmapiirin parantamiseksi. Työterveyshuollon painopistealueina oli myös koko henkilöstön tukeminen muutosvaiheessa. Henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä oli 14,6 päivää henkilötyövuotta kohden. Määrään on vaikuttanut muutaman henkilön pidempi sairauspoissaolo. Henkilöstön omaehtoista fyysisen kunnon ylläpitämistä tuettiin liikuntasetelillä. Henkilöstön virkistyspäivä kesällä suuntautui Oittaan liikuntakeskukseen. Syksyllä henkilöstö kävi tutustumassa Fazerin makeistehtaaseen ja joulun alla vietettiin joulujuhla. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa on jatkettu vuonna 2008 n ja n työn kehittämistä tehtävien vaatimustason sekä työn haasteellisuuden lisäämiseksi. Lisäksi lautakunnan toiminnan johtamista ja lähiesimiesten tukea on kehitetty sekä suunniteltiin lomake johtajuuspalautteen antamista varten. Työyhteisön yhteisiin tavoitteisiin sitouduttiin muun muassa sopimalla yhteiset työn ja toiminnan painopistealueet.

8 8 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan henkilöstön osaamista tuetaan tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisella koulutuksella. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan henkilöstö osallistui vuoden 2008 aikana kaikupäiville, oikeuslaitospäivään, lakimiespäiville, virkamieskoulutukseen, lääkäripäiville, työeläkepäiville, vakuutusoikeuden järjestämään seminaariin sekä Kansaneläkelaitoksen järjestämille kursseille. Koulutusvuorokausia oli 2 henkilötyöpäivää.. Myös valtionhallinnon järjestämiin koulutuksiin palvelukeskuksista ja Tahti, Netra ja Heli ja Rondo palveluista osallistuttiin. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa työskenteli 58 työntekijää, joista 41 oli naisia ja 17 miehiä. Työntekijöistä alle 40- vuotiaita oli 19 ja yli 40-vuotiaita oli 42. Keski-ikä oli 39,5 vuotta. Esittelijöitä oli keskimäärin 23, notaareita 20 ja toimistosihteereitä 10. Uusia esittelijöitä palkattiin vuoden aikana 8 muihin tehtäviin tai virkavapaalle siirtyneiden tilalle. Uusia notaareita palkattiin 12. Uusia toimistosihteereitä otettiin vuoden aikana 3. Henkilöstömäärän kasvu oli 9. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Henkilöstörakenne henkilöstö henkilötyövuodet keski-ikä alle / yli 45 vuotiaat vakinaiset/määräaikaiset kokoaikaiset/osa-aikaiset miehiä/naisia työvoimakustannukset e 49 48,2 39,9 31/18 31/18 47/2 16/ ,5 42/19 32/26 57/1 17/ Työhyvinvointi työtyytyväisyys työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen sairauspoissaolot pv/htv vanhuuseläkkeelle siirtyminen henkilöstön vaihtuvuus työterveyshuollon kustannus E/htv Osaamisen varmentaminen koulutusvuorokaudet/htv Mitattu Ei Mitattu Ei 14,6 1 18% Tulostavoite on osittain toteutunut. 6. Tilinpäätösanalyysi Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot rahoitetaan valtion talousarvion momentilta Toimintamenomääräraha on kahden vuoden siirtomääräraha. Tuloja Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalla ei ole. Toimintamäärärahat (1 000 e) Talousarviotili Tulostavoite toimintamääräraha Käytetty siirtyi seuraavalle vuodelle Vuonna 2008 toimintamenoista palkkiot ja palkkausmenot liitännäiskustannuksineen olivat yhteensä euroa. Vuokrasta, siivouksesta, turvallisuudesta ja sähköstä kertyi euron kustannus. Palveluja ostettiin eurolla. Koneista ja laitteista sekä tietohallinnosta aiheutui euron kustannus. Kalusteisiin investoitiin euroa ja koulutusta hankittiin eurolla. Työterveyshuollon järjestämisestä aiheutui euron kustannus. Muista toimistokuluista aiheutui euron kustannus. Talousarvio on toteutunut kertomusvuonna 2008 kohtuudella. Määrärahaa ei kuitenkaan mitoitettu oikein vireillä olleiden valitusten ratkaisemiseksi. 7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että lautakunnan sisäisessä hallintotoiminnassa noudatetaan hallintoon liittyviä lakeja, alemman asteisia säädöksiä, määräyksiä, sopimuksia sekä annettuja ohjeita ja sovittuja menettelyjä (prosesseja). Siten

9 9 sisäinen valvonta tukee asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Sillä pyritään estämään tavoitteiden toteutumista haittaavien tekijöiden ilmenemistä ja vähentämään niiden vaikutuksia. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan sisäinen valvontaympäristö, tavoitteiden asettaminen, riskien olemassaoloja niiden tunnistaminen, valvontatoimenpiteet, tiedonvälitys, seuranta sekä raportointi on pääosin toteutettu riittävällä tavalla. Valvontaa suoritetaan säännöllisesti eri yhteyksissä ja eri vastuutahojen toimesta, valvonta on pääosin kattavaa. Sisäisessä valvonnassa on kuitenkin ilmennyt myös kehittämistarpeita. Valvontaympäristön ja -toimenpiteiden osalta tulee kehittää valvonnan yleistä organisointia, vastuuttamista ja raportointia. Kehitystarpeita on ilmennyt myös tiedonvälityksen arvioinnissa ja tietojärjestelmän toimivuudessa. 8. Tulevaisuudennäkymiä Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan käsittelemissä valitusasioissa nykyistä noin 16 kuukauden keskimääräistä käsittelyaikaa ei voida pitää kohtuullisena käsittelyaikana. Osassa asioista käsittelyaika on tätä lyhyempi, osassa pitempi. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa uudistetaan työskentelytapoja ja prosesseja, jotta muutoksenhakulautakunnan valitusten käsittelyprosessi ei hidastaisi valitusasioiden mahdollisimman nopeaa käsittelemistä voimaan tulleen lainmuutoksen vaikutukset muutoksenhakulautakunnan käsittelemien valitusasioiden määriin vaikuttavat täysimääräisesti vasta vuonna Esittelijänä toimivien en määrää lisätään yli kymmeneen, jolloin käsiteltävien valitusasioiden määrä kasvaa noin asialla vuodessa. Lisäksi lautakunta on ottanut kaikkiin ammattiryhmiin työelämävalmennettavia, antanut henkilöstölle mahdollisuuden lisätöiden tekemiseen, pannut vierille siviilipalvelusmiesten ja korkeakouluharjoittelijoiden rekrytointiprosessin ja ottanut käyttöön 1, 3 ja 5 tuomarin päätöskokoonpanot voimaan tulleella osastojaolla on tarkoitus myös esittelijöiden ja en ammattitaidon lisääminen, koska käsiteltäviä etuuksia on enää vain noin puolet aikaisemmasta. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan tärkeimmän voimavaran, henkilöstön jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Työtyytyväisyydellä on puolestaan suora yhteys sairaus poissaoloihin ja henkilöstön vaihtuvuuteen. Muutoksenhakulautakunnan selvityksin ja toimenpitein, Valtiokonttorin kautta haettavan Kaiku-rahoituksen turvin vuoden 2009 keväällä toimeenpantavalla työtyytyväisyysprojektilla sekä yhdessä työterveyshuollon kanssa jatketaan henkilöstön jaksamista tukevaa toimintaa. Työtyytyväisyysprojektin toteuttajaksi on valittu FCG Efeko Oy. Lisäksi työilmapiiriä on jo parannettu ja tullaan parantamaan useilla erilaisilla pienemmillä käytännön toimilla, esimerkiksi lisätään työntekijöiden osallistumista käytännön toiminnan ja prosessien suunnitteluun. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan arvioidaan saapuvan runsaat valitusasiaa vuosittain. Valitusasioita olisi ratkaistava saapuvia valitusasioita enemmän, jotta käsittelemättömien valitusasioiden lukumäärä kääntyisi laskuun. Riittäviä henkilöstöresursseja ei kuitenkaan ole jo vireillä olevien noin valitusasian ratkaisemiseksi. Nykyisillä resursseilla muutoksenhakulautakunnassa kyetään ratkaisemaan enimmillään hieman yli valitusasiaa vuodessa. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan tarvitaan henkilöstöresurssinlisäyksiä. Lautakunta on esittänyt jo myönnettyjen lisämäärärahojen lisäksi syksyllä 2008 sosiaali- ja terveysministeriölle myönnettäväksi määrärahan 4 n, 3

10 10 n ja 3 toimistosihteerin palkkaamiseksi. Esitetyillä henkilötyövuosilla (68) pystyttäisiin käsittelemään vuodessa laskennallisesti noin valitusasiaa. 9. Allekirjoitukset Toimintakertomus on käsitelty Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan hallintojaostossa Silja Romo Jukka Lilleberg Maijaliisa Takanen Hannu Hakkola Pekka Järvinen Veikko Liuksia Esa Tarkka

11 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan jäsenet vuonna 2008 Puheenjohtaja I puheenjohtajana varatuomari Pekka Humalto II varapuheenjohtaja oikeustieteen kandidaatti Sinikka Kauppinen III varapuheenjohtaja varatuomari Riitta Korpiluoma IV varapuheenjohtaja oikeustieteen kandidaatti Hannu Hakkola V varapuheenjohtaja varatuomari Pekka Järvinen VI varapuheenjohtaja Oikeustieteen kandidaatti Veikko Liuksia Lakimiesjäsen varatuomari Seppo Savolainen varatuomari Katriina Alaviuhkola varatuomari Maijaliisa Takanen oikeustieteen kandidaatti Pasi Järvinen varatuomari Maritta Hirvi varatuomari Jaakko Hannula Lääkärijäsen Lääketieteen lisensiaatti Johanna Isomäki sisätautien erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Raine Jussila lääketieteen tohtori Juha Nevalainen lääketieteen lisensiaatti Matti Ojala lääketieteen lisenssiaatti Marja Koski lääketieteen lisensiaatti, yleislääkäri Heikki Pärnänen Vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta edustava jäsen valtiotieteen lisensiaatti, varatuomari Christina Nissas-Arhippainen oikeustieteen kandidaatti Johan Åström lakimies Janne Metsämäki toiminnanjohtaja Teuvo Ikonen oikeustieteen kandidaatti Maire Lumiaho projektipäällikkö Ismo Suksi sosiaalipoliittinen sihteeri Mirja Janerus filosofian ylioppilas Suvi Aherto sosionomi Pirjo Väänänen Sairaanhoitaja Ismo Kainulainen varatuomari Ilkka Vainio varatuomari, sosionomi Marjo Tervo Henkilökohtainen varajäsen varatuomari Pirjo Åkesson varatuomari Outi Antila oikeustieteen kandidaatti Martti Huttunen oikeustieteen kandidaatti Ari Pulkkinen oikeustieteen kandidaatti Merja Hirvonen oikeustieteen kandidaatti Anja Laatunen työterveyshuollon erikoislääkäri Ritva Helimäki-Aro yleislääketieteen erikoislääkäri, dosentti Timo Kauppila ortopedi, traumatologian ja kirurgian erikoislääkäri Oliver Michelsson työterveyshuollon erikoislääkäri Tanja Vuorela yleislääketieteen erikoislääkäri Santero Kujala yleislääketieteen erikoislääkäri Mikko Valkonen sosiaalipsykologi Pekka Sormunen hallintotieteen maisteri Vesa Rantahalvari oikeustieteen kandidaatti Matti Koskinen valtiotieteen kandidaatti Klaus Halla oikeustieteen kandidaatti Timo Sipilä toiminnanjohtaja Hannu Partanen valtiotieteen maisteri Ulla-Mari Karhu terveydenhuollon ylioppilas Hanna Laine oikeustieteen kandidaatti, EMA Annika Juurikko HSO-sihteeri Tuula Lampinen valtiotieteiden ylioppilas Sirpa Hartojoki yhteiskuntatieteiden ylioppilas Esa Suominen

12 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan henkilöstö vuonna 2008 puheenjohtaja Pekka Humalto varapuheenjohtaja Sinikka Kauppinen. lautakuntasihteeri Esa Tarkka Harri Lång Marko Repo vv Eliisa Isoaho Jussi Sorjonsalo Teo Suursoho Jarmo Kallio Eva Aalto Heli Laine Hanna-Kaisa Öhman Satu Niemelä-Ahokas, vv Anne Ruisniemi Maarit Linnilä Evelina Karvinen, vv Päivi Siukkola vv Liisa Hämeen-Anttila Jukka Jovila Antti Lohi Eija Toivonen Päivi Tuomela Marko Ahlstedet Satu Kivioja Cecilia Magnusson Milla Kinnunen Hannu Rosokivi Kirsi Pettersson Seppo Ingervo Hanna Tossavainen Laura Lönnberg, vv Tanja Stormbom Pirkko Toivanen Sirkka-Liisa Haakana vv Sari Nordström Senja Palovaara vv Joni Mäki Tiina Kärkkäinen Onerva Sönmez Anne Pynnönen Jani Santanen Juha Pitkäniemi. Elina Tuomaala, vv Soile Kilpeläinen Roberto Talavera Sirpa Kaukanen Terttu Anttila Raisa Leivonen Mikko Hartonen Anna Kasper Mika Koponen Anita Purnomo Tuukka Talonen Ville Karppinen Jussi Olamo kirjaaja Sirpa Malinen tekstinkäsittelijä Seija Koivikko toimistosihteeri Sirpa Aaltonen toimistosihteeri Anne Turtiainen toimistosihteeri Eeva Levola, vv toimistosihteeri Maria Hämäläinen toimistosihteeri Kirsi Saarimäki toimistosihteeri Elina Tervonen toimistosihteeri Anne Kolehmainen toimistosihteeri Päivi Lavaste toimistosihteeri Tarja Värinen toimistosihteeri Heini Meriranta toimistosihteeri Anna-Maija Kangasniemi

13 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa käsitellään valituksia seuraavien lakien nojalla kansaneläkelaki (347/1956) sairausvakuutuslaki (1224/2004) perhe-eläkelaki (38/1969) laki lapsen hoitotuesta (444/1969) asumistukilaki (408/1975) rintamasotilaseläkelaki (11919/77) laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä (988/1988) eläkkeensaajien asumistukilaki (591/1978) vammaistukilaki (124/1988) laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (566/2005) lapsilisälaki (796/1992) äitiysavustuslaki (477/1993) sotilasavustuslaki (781/1993) laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta (1573/1993) laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/1996) laki maahanmuuttajien erityistuesta (1192/2002) laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden eläketuesta (39/2005) EY asetus 1408/71 Suomen solmimat sosiaaliturvasopimukset Menettelyssä Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan hallintolainkäyttölakia

14 RATKAISTUJEN VALITUSASIOIDEN OSUUDET PROSENTTEINA 2008 työkyvyttömyyseläke 8 % 2 % 7 % 16 % yleinen asumistuki eläkkeeensaajan hoitotuki 17 % lapsen hoitotuki vammaistuki muut KEL asiat 27 % 6 % 2 % 6 % 9 % sairausvakuutusasiat kuntoutusasiat Suomessa asuminen muut asiat SAAPUNEIDEN VALITUSASIOIDEN OSUUDET PROSENTTEINA VUONNA 2008 työkyvyttömyyseläke 6 % 2 % 9 % 13 % 13 % yleinen asumistuki eläkkeeensaajan hoitotuki lapsen hoitotuki vammaistuki muut KEL asiat 32 % 7 % 3 % 6 % 9 % sairausvakuutusasiat kuntoutusasiat Suomessa asuminen muut asiat

15 SAAPUNEET JA RATKAISTUT ASIAT saapuneet ratkaistut Saapuneet ja ratkaistut valitusasiat tärkeimmissä asiaryhmissä vuonna Suomessa asuminen kuntoutusasiat sairausvakuutusasiat muut KEL- asiat lapsen hoitotuki eläkkeesaajan hoitotuki yleinen asumistuki saapunut ratkaistu työkyvyttömyyseläke

16 KERTYMÄTILASTO VUODELTA 2008 Asiaryhmä 01. Työkyvyttömyyseläke 02. Sotilasavustus 03. Äitiysavustus 04. Poistohakemus 05. Yleinen asumistuki 06. Eläkkeensaajan hoitotuki 07. Lapsen hoitotuki 08. Perhe-eläke 09. Eläketuki 10. Muut kansaneläkeasiat 11. Sairausvakuutusasiat 12. Työterveyshuoltoasiat 13. Vammaistukiasiat 14. Kuntoutusasiat 15. Kuntoutusraha-asiat 16. Lasten kotihoidon tuki 17. Lapsilisä 18. Suomessa asuminen 19. Maahanmuuttajan erityistuki Yhteensä Saapunut Ratkaistu Muutos vuoden alusta

17 RATKAISTUJEN ASIOIDEN HYLKÄYS- JA MUUTOSPROSENTIT vuonna 2008 Asiaryhmä ei muutosta % muutos % palautus % ei tutkita % rauennut % Työkyvyttömyyseläke Sotilasavustus Äitiysavustus Poistohakemus Yleinen asumistuki Eläkkeensaajan hoitotuki Lapsen hoitotuki Perhe-eläke Eläketuki Muut kansaneläkeasiat Sairausvakuutusasiat Työterveyshuoltoasiat Vammaistukiasiat Kuntoutusasiat Kuntoutusraha-asiat Lasten kotihoidon tuki Lapsilisä Suomessa asuminen Maahanmuuttajan erityistuki Yhteensä Vuonna

18 Kokonaisratkaisuprosentit % 4 % 2 %1 % 79 % ei muutosta muutos tutkimatta palautus rauennut Muutosprosentin kehitys tärkeimmissä asiaryhmissä Kokonaismuutos työkyvyttömyyseläke asumistuki eläkkeensaajan hoitotuki lapsen hoitotuki sairausvakuutusasiat vammaistuki kuntoutus

19 Valitusten käsittelyaikatilasto Ratkaistut (postitetut) 0-6 kk 6-10 kk kk kk kk yhteensä Asiaryhmä kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % kpl päivää 01. Työkyvyttömyyseläke Sotilasavustus Äitiysavustus Poistohakemus Yleinen asumistuki Eläkkeensaajan hoitotuki Lapsen hoitotuki Perhe-eläke Eläketuki Muut kansaneläkeasiat Sairausvakuutusasiat Työterveyshuoltoasiat Vammaistukiasiat Kuntoutusasiat Kuntoutusraha-asiat Lasten kotihoidon tuki Lapsilisä Suomessa asuminen Maahanmuuttajan erityistuki YHTEENSÄ

20 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan menot vuonna % 0 % 4 % 2 % 12 % 8 % 4 % Palkkaus Vuokrat Tietohallinto Ostopalvelut Kalusteet Työterveyshuolto 70 % Muut kulut Siirto2009 Henkilöstön ikärakenne sukupuolen mukaan naisia miehiä

21

22

23

24

VALTION ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

VALTION ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 VALTION ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 1 KERTOMUS VALTION ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2006 1. VALTION ELÄKELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ JA JÄSENET SEKÄ PÄÄTÖSVALTAISUUS Valtion eläkelautakunta

Lisätiedot

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana Tilastokatsaus Lisätietoja: 19.03.2014 Terhi Rautesalo, puh. 020 634 1528, etunimi.sukunimi@kela.fi Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana Muutoksenhakulautakuntiin

Lisätiedot

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on kääntynyt kasvuun

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on kääntynyt kasvuun Tilastokatsaus Lisätietoja: 19.03.2015 Terhi Rautesalo, puh. 020 634 1528, etunimi.sukunimi@kela.fi Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on kääntynyt kasvuun Muutoksenhakulautakuntiin saapui

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Vakuutusoikeus Postiosoite: PL 1005, 00521 Helsinki Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Puhelinnumeroita: Vaihde 029 564 3200 Kirjaamo 029 564 3210 Tiedottajalakimies

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö ASIA. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakyky ja oikeusturvan toteutuminen ASIAN TAUSTAA

Sosiaali- ja terveysministeriö ASIA. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakyky ja oikeusturvan toteutuminen ASIAN TAUSTAA PÄÄTÖS 20.04.2010 Dnro OKV/14/50/2009 Sosiaali- ja terveysministeriö 1/16 ASIA Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakyky ja oikeusturvan toteutuminen ASIAN TAUSTAA Tarkastuskäyntiä 13.2.2008

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:9. Kuluttajavalituslautakunta Toimintakertomus 2006

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:9. Kuluttajavalituslautakunta Toimintakertomus 2006 TOIMINTA JA HALLINTO 2007:9 Kuluttajavalituslautakunta Toimintakertomus 2006 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen

Lisätiedot

HE 58/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaaliturvan

HE 58/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaaliturvan Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 20.5.2016 - Petteri Immonen - - Erno Kavander - Tuija Lehtimäki - Lauri Lepola - Kaisa Muinonen - Eija Piirilä - Katja Pyykönen - Riikka Rahkola - Taina Rantanen - Sinikka Sarivaara - Päivi Suominen -

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1 TEHTÄVÄT Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on ensimmäisen asteen muutoksenhakuelin, joka käsittelee lakisääteisen tapaturmavakuutuksen

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 2 1. Johdon katsaus Kuluttajavalituslautakunnan keskeisenä tavoitteena on antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiin

Lisätiedot

ELÄKELAUTAKUNNAN toimintakertomus vuodelta 2005

ELÄKELAUTAKUNNAN toimintakertomus vuodelta 2005 ELÄKELAUTAKUNNAN toimintakertomus vuodelta 2005 1 Eläkelautakunnan toimintakertomus vuodelta 2005 Eläkelautakunnan tehtävä ja toimintaa ohjaavat säädökset Eläkelautakunta, jonka nimi muuttui 1.1.2006 lukien

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri 22.10.2015 Inka Hassinen TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN KOKOONPANON MUUTTAMINEN Säädöstausta Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta

Lisätiedot

SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain (1299/2006 ja 463/2008) 4 :n, 7 :n 13 :n ja 19 :n nojalla Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 TEHTÄVÄT Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on ensimmäisen asteen muutoksenhakuelin, joka käsittelee lakisääteisen tapaturmavakuutuksen

Lisätiedot

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 1 TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan tehtävä ja

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2014

TYÖTTÖMYYSTURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2014 TYÖTTÖMYYSTURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ 1. TYÖTTÖMYYSTURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 1.1 Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan tehtävä 3 1.2 Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 200 asiaa vuonna 2010 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 kaikkiaan

Lisätiedot

APULAISOIKEUSKANSLERI Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08

APULAISOIKEUSKANSLERI Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08 APULAISOIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08 Sosiaali- ja terveysministeriö ASIA Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakyky ja oikeusturvan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö ASIA. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakyky ja oikeusturvan toteutuminen ASIAN VIREILLETULO

Sosiaali- ja terveysministeriö ASIA. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakyky ja oikeusturvan toteutuminen ASIAN VIREILLETULO PÄÄTÖS 09.06.2010 Dnro OKV/14/50/2009 Sosiaali- ja terveysministeriö 1/7 ASIA Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakyky ja oikeusturvan toteutuminen ASIAN VIREILLETULO Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1 TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 2 TEHTÄVÄT Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on ensimmäisen asteen muutoksenhakuelin, joka käsittelee lakisääteisen

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri 31.8.2015 Inka Hassinen TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN KOKOONPANON MUUTTAMINEN Säädöstausta Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta

Lisätiedot

HE 106/2011 vp. olisi vähintään 22 nykyisen 32 jäsenen sijasta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2012 alusta.

HE 106/2011 vp. olisi vähintään 22 nykyisen 32 jäsenen sijasta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2012 alusta. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia

Lisätiedot

HE 167/2006 vp. joissa se tällä hetkellä toimii ylimpänä muutoksenhakuasteena. Lisäksi lautakunnalla. päätöksistä tehtyjä poistohakemuksia.

HE 167/2006 vp. joissa se tällä hetkellä toimii ylimpänä muutoksenhakuasteena. Lisäksi lautakunnalla. päätöksistä tehtyjä poistohakemuksia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

ASETTAMISP ÄÄTÖS 21.12.2011

ASETTAMISP ÄÄTÖS 21.12.2011 Sosiaali- ja terveysministeriö Vakuutusosasto ASETTAMISP ÄÄTÖS 21.12.2011 STM079:00/2011 Asettaminen Valtioneuvosto on tänään tekemällään päätöksellä sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä työeläkeasioiden

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2013 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 20.2.2013 Faksi 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Erityistuomioistuimet 2008

Erityistuomioistuimet 2008 Oikeus 009 Erityistuomioistuimet 008 Erityistuomioistuimissa ratkaistut asiat vuonna 008 Vuonna 008 vakuutusoikeuteen saapui uutta lainkäyttöasiaa, mikä on 3 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vakuutusoikeus

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Tarkastajat ja toimisto- ja osastosihteerit osallistuvat valitusasioiden selvittämiseen.

Tarkastajat ja toimisto- ja osastosihteerit osallistuvat valitusasioiden selvittämiseen. KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2003 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1.1. LAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ JA TOIMINTA 1 1.2. LAUTAKUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 2. TULOKSELLISUUS 2 2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 JOROINEN RANTASALMI ENON- KOSKI SAVONRANTA KERIMÄKI SULKAVA HIRVENSALMI PERTUN- MAA RISTIINA PUUMALA HALLITUS 2016 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hämäläinen Heikki

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:55 Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 JOHDON KATSAUS VUOTEEN 2014 1 1.2. LAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ JA TOIMINTA 2 1.3. LAUTAKUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 2. TULOKSELLISUUS

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä maali 1. Vesa Halonen pj SK PT Yleisseuranta 2. Tommi Sillanpää SK PT Yleisseuranta 3. Kaj Fredriksson SK PT Tulostus 4. Kai Mutka SK PT Videoseuranta

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,36 25.5.2013 Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 25.5.2013 Raahe 4 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Rock'n Swing GP-kisat / Lahti Boogie Woogie

Rock'n Swing GP-kisat / Lahti Boogie Woogie Boogie Woogie 10 K Yleinen ABC 23 Juho Päivinen Mari Munne Baunssi 4 Markku Lähdeaho Elina Rantalainen Jam n Roll 10 Jussi Eerola Mari Makkonen Comets 11 Pasi Ojala Hanna Vammeljoki Comets 8 Roope Kangasmäki

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:11. Kuluttajariitalautakunta Toimintakertomus 2007

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:11. Kuluttajariitalautakunta Toimintakertomus 2007 TOIMINTA JA HALLINTO 2008:11 Kuluttajariitalautakunta Toimintakertomus 2007 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:11 Kuluttajariitalautakunta Toimintakertomus 2007 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2008

Lisätiedot

Päätös. Laki. tapaturmavakuutuslain 47 :n muuttamisesta

Päätös. Laki. tapaturmavakuutuslain 47 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden etuuksien ja korvausten maksamista koskevien säännösten muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiden etuuksien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella Perusturvalautakunta 35 10.03.2015 Kaupunginhallitus 119 16.03.2015 Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu Etelä-Savossa 1/37/379/2015 PTL 35 Selostus: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Pöytäkirja 2015 1 Aika 17.11.2015 klo 09:05-11:00 Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 4 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat KESKI-PIRKANMAAN TE- TOIMISTO Asiakaspalvelu klo 9-15.45 poikkeuksena Ikaalisten yhteispalvelupiste, asiakaspalvelu klo 10-12 ja 13-15. HUOM! ks. lounastuntien sulkuajat toimipaikoittain! Virkailijoiden

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

lisätä sosiaalivakuutusjärjestelmän ja siihen liittyvän muutoksenhaun läpinäkyvyyttä

lisätä sosiaalivakuutusjärjestelmän ja siihen liittyvän muutoksenhaun läpinäkyvyyttä Sosiaali- ja terveysministeriö ASETTAMISPÄÄTÖS STM091:00/2012 Vakuutusosasto 20.12.2012 Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävä työryhmä Asettaminen Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään tekemällään päätöksellä

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Isosaari Jouko

Lisätiedot

RS-GP-kilpailut LAHTI TULOSLISTA

RS-GP-kilpailut LAHTI TULOSLISTA BOOGIE WOOGIE D Tommi Koivula Yleinen ABC Semifinaali 1 23 Juho Päivinen Mari Munne Baunssi 1 1 1 1 1 X X X X X 2 11 Pasi Ojala Hanna Vammeljoki Comets 2 2 2 2 2 X X X X X 3 37 Jukka Vaittinen Satu Virtapohja

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

HALLINTO-OIKEUDEN TYÖSKENTELYN JÄRJESTÄMINEN, JOHTAMINEN JA HALLINTO

HALLINTO-OIKEUDEN TYÖSKENTELYN JÄRJESTÄMINEN, JOHTAMINEN JA HALLINTO TURUN HALLINTO-OIKEUS Ylituomarin päätös 1/2017/YT 2.1.2017 TURUN HALLINTO-OIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Tässä työjärjestyksessä määrätään, sen lisäksi mitä tuomioistuinlaissa, hallinto-oikeuslaissa ja hallintolainkäyttölaissa

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut 30. Sairausvakuutus S e l v i t y s o s a : Sairausvakuutus täydentää julkista terveydenhuoltoa korvaamalla väestölle osan avohoidon lääkeja matkakustannuksista sekä turvaamalla väestölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan 67. MKV

Pohjois-Karjalan 67. MKV Pohjois-Karjalan 67. MKV T U L O K S E T Kiteen Urheilijat MKV; MKVA-1; MKVA-2; MKVA-3; MKVA-4; MKVA-5; MKVA-6; MKVA-7; MKV; MKVB-1; MKVB-2; MKVB-3; MKVB-4; MKVB-5; MKVB-6; MKVB-7; MKV A P-K MKV A-sarja

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 03 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDON KATSAUS VUOTEEN 03.. LAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ JA TOIMINTA.3. LAUTAKUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... TULOKSELLISUUS TOIMINNAN

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot