Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan. toimintakertomus vuodelta 2008 SOMLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan. toimintakertomus vuodelta 2008 SOMLA"

Transkriptio

1 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakertomus vuodelta 2008 SOMLA

2 2 TOIMINTAKERTOMUKSEN SISÄLTÖ 1 Johdon katsaus 2 Toiminnan vaikuttavuus 3 Toiminnallinen tehokkuus 3.1 Toiminnan taloudellisuus 3.2 Toiminnan tuottavuus 4 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet 5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 6 Tilinpäätösanalyysi 7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma 8 Tulevaisuuden näkymiä 9 Allekirjoitukset Liitteet 1 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan jäsenet 2 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan henkilöstö 3 Sovellettava lainsäädäntö 4 Saapuneiden ja ratkaistujen valitusasioiden osuudet 5 Saapuneet ja ratkaistut valitusasiat Kertymätilasto etuusryhmittäin vuodelta Ratkaistujen asioiden hylkäys- ja muutosprosentit 8 Kokonaisratkaisuprosentit 9 Muutosprosentin kehitys etuusryhmittäin Valitusten käsittelyaikatilasto 11 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan menot 12 Henkilöstön ikärakenne 13 Painopistealueet

3 3 1. Johdon katsaus Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annettu laki (1299/2006) tuli voimaan Tarkastuslautakunnan nimi muuttui Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnaksi ja aikaisemmin toimineiden alueellisten sosiaalivakuutuslautakuntien toiminta lakkasi. Lain voimaan tullessa sosiaalivakuutuslautakunnissa ja tarkastuslautakunnassa vireillä olleet asiat siirtyivät käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan. Tarkastuslautakunnan sivutoimiset jäsenet ja varajäsenet jatkavat päättyvän toimikautensa loppuun Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan sivutoimisina jäseninä ja varajäseninä. Muutoksenhakulautakuntaan perustettiin kaksi lisäjaostoa, jolloin jaostojen lukumäärä on kuusi. Tarvittaessa yhdenmukaisen ratkaisukäytännön varmistamiseksi asia voidaan ratkaista vahvennetussa jaostossa. Muutoksenhakulautakunnan hallintoasiat käsitellään hallintojaostossa. Tarkemmat säännökset muutoksenhakulautakunnan virkamiehistä sekä ratkaisujen julkaisemisesta annetaan asetuksella. Työskentelyn järjestämisestä muutoksenhakulautakunnassa määrätään tarkemmin muutoksenhakulautakunnan työjärjestyksessä, jonka muutoksenhakulautakunnan täysistunto vahvistaa. Muutoksenhakulautakunnan täysistunto vahvisti lautakunnalle uuden työjärjestyksen Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan valitusmäärien kasvun ja toiminnan ruuhkaantumisen vuoksi henkilöstöä lisättiin vuoden 2008 toisen vuosipuoliskon aikana 47 työntekijästä 58 työntekijään. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa valitusten käsittely on ruuhkaantunut niin, että vuoden 2007 lopussa käsittelyaika oli 13 kuukautta. Vuonna 2008 uusien vireille tulevien asioiden määrä jatkoi kasvuaan. Vuoden 2008 aikana tehtiin useita merkittäviä toimenpiteitä käsittelyaikojen lyhentämiseksi. Uudistusten toteutuminen jäi kuitenkin loppuvuoteen, joten niiden vaikutukset eivät olleet nähtävissä vielä vuoden 2008 aikana. Tästä syystä asioiden käsittelyaika nousi vuoden 2008 lopussa reiluun 16 kuukauteen. Uudistusten käsittelyaikaa lyhentävä vaikutus näkyy tilastoissa kuitenkin niin, että vuoden ensimmäisen puoliskon aikana saatiin ratkaistua kuukausittain valitus- ja purkuasiaa, kun vuoden viiden viimeisen kuukauden aikana ratkaisumäärät olivat nousseet asiaan kuukaudessa. Merkittävin lautakunnan toimintaan vaikuttava uudistus vuonna 2008 toteutettiin muuttamalla sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia alkaen. Lainmuutoksella lautakunta jaettiin kahteen osastoon, joita johtavat päätoimiset puheenjohtajat. Viisijäsenisessä ratkaisukokoonpanossa käsiteltävien asioiden määrää supistettiin ja uutena menettelynä otettiin käyttöön yhden tuomarin kokoonpano, jossa muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ratkaisee esittelystä yksinkertaisia asioita. Lisäksi lautakunnan notaareille säädettiin mahdollisuus esitellä yksinkertaisia valitusasioita. Muutosten tavoitteena on Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan käsittelyaikojen lyhentäminen ja siten muutoksenhakijoiden oikeusturvan parantaminen. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön tulosohjauksessa. Ministeriön kanssa vuosittain tehtävissä tulossopimuksissa asetetaan tavoitteet seuraavan vuoden toiminnalle. Tavoitteena oli asian käsitteleminen vuoden aikana ja keskimääräisen käsittelyajan lyheneminen kahdeksaan kuukauteen. Näitä tavoitteita ei ole saavutettu, vaan muutoksenhakulautakunnassa oli vireillä

4 4 vuoden 2008 lopussa noin käsittelemätöntä asiaa. Keskimääräinen käsittelyaika vuoden 2008 aikana oli noin 16 kuukautta. Vuoden 2008 aikana ratkaistiin valitusasiaa. Muutoksenhakulautakunta on tehnyt vuoden 2008 aikana 3 kertaa sosiaali- ja terveysministeriölle selvityksen toteutuneesta toiminnastaan. Tämän lisäksi lautakunta on antanut ministeriölle selvityksen käsittelyaikojen lyhentämistä koskevista suunnitelmista ja toimenpiteistä. Valmisteltaessa vuoden 2009 talousarviota ja valtion suosien talousarvion kehyksiä sekä vuoden 2008 lisätalousarviota muutoksenhakulautakunta on esittänyt määrärahoja talousarvioon lisähenkilöstön palkkaamiseksi. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa on selvitetty työtyytyväisyyttä keväällä 2008 työtyytyväisyysbarometrin avulla ja teettämällä syksyllä 2008 työuupumuskysely. Näistä saadut tulokset osoittivat, että työtyytyväisyys lautakunnassa oli selvästi vertailuryhmää huonompi ja työuupumusluvut erittäin korkeat. Työhyvinvoinnin parantamiseksi lautakunta on syksyn 2008 aikana järjestänyt tarjouskilpailun ulkopuolisen konsultin vetämän työhyvinvointiprojektin aloittamiseksi. Lautakunnan uudelleen asettamisen vuoksi palveluntuottajan valinta siirtyi vuoden 2009 puolelle. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta on tyydyttävästi täyttänyt sille asetetut käsittelyaikaa ja ratkaisumäärää koskevat odotukset. Lautakunnassa on ratkaistu vuoden 2008 aikana valitusasiaa eli keskimäärin runsaat l 500 valitusasiaa kuukaudessa. Keskiarvoluvusta ei käy ilmi se, että ratkaistavien asioiden määrä kasvoi vuoden loppua kohti ja esimerkiksi joulukuussa ratkaistiin yli asiaa. Vuonna 2008 lautakunnan toiminnan taloudellisuus parani edellisestä vuodesta, kun valitusratkaisun hinta laski 217 eurosta 189 euroon. Myös työn tuottavuus parani, kun ratkaisuja tehtiin 344 henkilötyövuotta kohden, vuoden 2007 tuottavuusluvun ollessa 282 ratkaisua. 2. Toiminnan vaikuttavuus Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ja sosiaali- ja terveysministeriön tulossopimuksessa on sovittu, että Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan tavoiteasettelussa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kriittisinä menestystekijöinä on kansalaisten oikeusturvan edistäminen toimeentuloa koskevissa asioissa tuottamalla mahdollisimman nopeasti oikeita, yhdenmukaisia ja oikeudenmukaisia yksilöllisesti perusteltuja päätöksiä. Toimivien palveluiden ja kohtuullisen toimeentuloturvan osalta tulostavoitteena on, että valitusten käsittelyajat eivät pitene nykyisestä, oikeusturvan uskottavuutta ja luotettavuutta edistetään ottamalla käyttöön internet-kotisivut vuoden 2008 aikana, valitusten muutosprosentti vakuutusoikeudessa pysyy nykytasolla ja Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toiminnan johdosta tehtyjen kantelujen määrä ei kasva. Käsittelyaika on pidentynyt 13 kuukaudesta noin 16 kuukauteen. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ei kyennyt täyttämään tulossopimuksessa edellytettyä määrän ja käsittelyaikojen tavoitetta henkilöstön riittämättömyyden takia. Internetkotisivut ja siihen liittyvä julkinen oikeustapausrekisteri on otettu käyttöön. Lautakunnan puheenjohtajat ja t ovat seuranneet yhdenmukaisen ratkaisukäytännön toteutumista. Lautakunnassa on laaja ja perusteellinen sisäinen oikeustapausrekisteri, jossa julkaistaan ennakkoluonteisten ja merkittävien ratkaisujen lisäksi lainsoveltamisen ja lautakunnan tulkintakäytäntöjen

5 5 kannalta merkityksellisiä ratkaisuja. Tulostavoitetta ei ole saavutettu tulossopimusvuonna (tyydyttävä). Vakuutusoikeuden ratkaisuissa muutosprosentti oli 15,4, joka on hiukan pienempi kuin vuonna Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti (erinomainen). Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toiminnasta tehtiin 10 kantelua. Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti (hyvä). 3. Toiminnallinen tehokkuus Tulossopimuksessa kohtuulliseksi keskimääräiseksi käsittelyajaksi työkyvyttömyyden arvioimista koskevissa asioissa asetettiin 6 (kuudeksi) kuukaudeksi ja muissa asioissa 8 (kahdeksaksi) kuukaudeksi.. Prosessien ja rakenteiden osalta tulostavoitteena vuonna 2008 on ollut, että työtapoja ja organisointia uudistamalla pyritään siihen, että lautakuntaan saapuvat valitusmäärät pystytään ratkaisemaan siten, että saapuvat valitusasiat pysytään käsittelemään ja keskimääräinen käsittelyaika kääntämään laskuun eli 11 kuukauteen. Tavoitteena on saada käsittelyaika lyhenemään vuoteen 2011 mennessä kuuteen kuukauteen. Työkyvyttömyyseläkkeiden, sairausvakuutuksen päivärahojen, kuntoutus- ja kuntoutusraha-asioiden osalta valitusaikaa pyritään alentamaan alle keskimääräisen ajan. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta on jakautunut valitusasioiden käsittelyä varten jaostoihin. Jaostoja on ollut kuusi ja kussakin jaostossa on ollut kolme eri kokoonpanoa, laaja, suppea lainopillinen ja suppea lääketieteellinen kokoonpano. Viisijäsenisessä ratkaisukokoonpanossa käsiteltävien asioiden määrää supistettiin ja uutena menettelynä otettiin käyttöön yhden tuomarin kokoonpano, jossa muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ratkaisee esittelystä yksinkertaisia asioita. Lisäksi lautakunnan notaareille säädettiin mahdollisuus esitellä yksinkertaisia valitusasioita. Muutosten tavoitteena on Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan käsittelyaikojen lyhentäminen ja siten muutoksenhakijoiden oikeusturvan parantaminen. Suppeissa jaostoissa käsiteltiin valitusasiat, jotka koskivat sotilasavustusta, asumistukea, perhe-eläkettä, lainopillisia kansaneläkeasioita, lääke- ja matkakorvauksia, hammashoitoa, erityishoitorahaa, lasten kotihoidon tukea ja lapsilisää. Muita etuuksia koskevat valitusasiat käsiteltiin laajoissa jaostoissa. Vahvennetut jaostot, joissa käsiteltiin yhdenmukaisen tulkinnan varmistamiseksi siirrettyjä valituksia, kokoontuivat yhteensä 13 kertaa. Valitusasiat jakautuvat jaostoille lääkärijäsenen erikoistumisalan perusteella. Kaikki jaostot ovat käsitelleen kaikkia etuusasioita koskevia valituksia. Lisäksi kesällä 2008 kokoontui kaksi kesäjaostoa. Täysistunto kokoontui yhden kerran, ja siellä vahvistettiin lautakunnan uusi työjärjestys. Jaostotoiminta on vastannut sille asetettuihin tehostamisvaatimuksiin ja samalla kerralla on istuttu sekä laajaan että suppeaan kokoonpanoon kuuluvat asiat. Jaostoilla on ollut istunto keskimäärin kerran viikossa lyhyttä kesätaukoa ja muutaman viikon joulutaukoa lukuun ottamatta. Valitusasioiden hylkäysprosentissa ei ole jaostojen välillä eroja ja se on keskimäärin prosenttia. Keskimääräinen muutosprosentti jaostoilla on 14 prosenttia. Näin ollen merkittävää vaihtelua jaostojen ratkaisutoiminnassa ei ole. Jaostot 1-6 käsittelivät keskimäärin valitusasiaa vuoden aikana. Kesäjaostot käsittelivät yhteensä valitusasiaa. Näin ollen myöskään valitusten käsittelymäärissä ei ole merkittävää eroavaisuutta.

6 6 Valitusten käsittelyaika on ollut vuonna 2008 keskimäärin 16 kuukautta. Tavoitetta keskimääräisestä 11 kuukauden käsittelyajasta ei ole saavutettu eikä valitusten käsittelyaika ole myöskään lyhentynyt, koska henkilöstöresursseja ei ole ollut riittävästi vireillä olevien valitusten määrään nähden. Sairausvakuutus- ja kuntoutusasiat on priorisoitu. Sairausvakuutusasiat on ratkaistu noin 11 kuukaudessa ja kuntoutusasiat noin 12 kuukaudessa, jolloin vastaavasti muiden asioiden käsittelyaika on pidentynyt. Lisäksi valmistelu- ja ratkaisutoiminnalle asetetut laatuvaatimukset vaikuttavat tavoitteen toteutumiseen samoin kuin hallintolainkäyttölain mukainen kuulemisvaatimus pidentää valitusasioiden käsittelyaikaa. Käsittelyaika on kohtuuttoman pitkä kun otetaan huomioon etuuksien merkityksen edunhakijoille. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan työprosesseja on kehitetty vastaamaan tarvetta käsittelyajan lyhentämiseen. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta on antanut tulossopimuksen edellyttämät raportit sosiaali- ja terveysministeriölle , , ja Tulostavoitetta ei ole saavutettu tulossopimusvuonna (tyydyttävä). Saapuneet valitusasiat saapuneet valitukset tulostavoite Ratkaisut ratkaistut valitukset tulostavoite ratkaistut vireille tulleista 77 % 55 % 83 % % vireillä Prosessin toimivuus keskimääräinen käsittelyaika kk/pv 11kk26pv 13kk1pv 16 kk 10pv Tulostavoite kk valitusten muutos% 18,1 16,4 15,4 VAKO:ssa Tulostavoite Kantelujen määrä Tulostavoite 1 2 vähäinen 3.1. Toiminnan taloudellisuus Ratkaisun kustannus euroa/ratkaisu Tulostavoite Ratkaisun kustannus on tavoitetta suurempi, mutta halvempi kuin vuonna Tämä johtuu siitä, että lautakunta ei kyennyt ratkaisemaan valitusasioita riittävästi. Kustannus on kuitenkin kohtuullinen, jos sitä verrataan muiden vastaavien muutoksenhakulautakuntien kustannuksiin ja vuoteen Tulostavoitetta ei ole täysin saavutettu tulossopimusvuonna (tyydyttävä) Toiminnan tuottavuus Tuottavuus ratkaisuja/htv Tulostavoite Tuottavuus toteutui lähes tulostavoitteen mukaisesti ja parani vuodesta 2007 huomattavasti(hyvä). Tavoitteeseen vaikutti lautakunnan organisaatiomuutoksen vakiinnuttaminen, jaostotoiminnan täysitehoinen toiminta, toimintamuotojen kehit-

7 7 täminen ja uusien henkilöiden perehdyttäminen nopeasti. 4. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Vuodelta 2007 siirtyi vuodelle 2008 ratkaistavia valitusasioita Lisäksi vuonna 2008 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan saapui yhteensä valitusasiaa. Vireillä olleista valituksista ratkaistiin valitusasiaa. Näin ollen vireillä olevien valitusten kokonaismäärä lisääntyi ja oli Ratkaistuista asioista jätettiin tutkimatta 4 %, palautettiin Kansaneläkelaitokseen uudelleen käsiteltäväksi 2 % ja valitus raukesi 2 % asioista. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen keskimäärin 78 % valitusasioista ja muutti valituksenalaista päätöstä keskimäärin 14 % valitusasioista. Vuonna 2006 muutosprosentti oli 12 ja vuonna 2007 muutosprosentti oli 14. Vuosittaisessa muutosprosentissa ei ole merkittävää vaihtelua. Vuonna 2008 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ratkaisi vireille tulleista valituksista 83 %. 5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstön uudistumisen ja työkyvyn osalta tulostavoitteena vuonna 2008 on ollut, että jaostotoimintaa tehostetaan työprosesseja kehitetään ja parannetaan edelleen, henkilöstön työtä kehitetään tehtävien vaativuustason sekä työn haasteellisuuden lisäämiseksi, uudistetaan henkilöstörakennetta uusien tehtävien mukaisiksi, henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa ylläpidetään tarkoituksenmukaisella, työhön liittyvällä koulutuksella ja työhön perehdyttämisellä. Työhyvinvoinnin osalta tulostavoitteena vuonna 2008 on ollut, että työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä jatketaan työpaikkaselvityksen mukaisesti yhdessä työterveyshuollon kanssa ja että lautakunta huolehtii henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman laatimisesta. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta pyrkii olemaan kilpailukykyinen työnantaja. Työtyytyväisyyden mittaaminen toteutettiin terveydenhuollon toimesta henkilöstön työyhteisöterveystarkastuksen yhteydessä syksyllä Selvityksen tulosten johdosta aloitettiin toimenpiteet työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja työilmapiirin parantamiseksi. Työterveyshuollon painopistealueina oli myös koko henkilöstön tukeminen muutosvaiheessa. Henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä oli 14,6 päivää henkilötyövuotta kohden. Määrään on vaikuttanut muutaman henkilön pidempi sairauspoissaolo. Henkilöstön omaehtoista fyysisen kunnon ylläpitämistä tuettiin liikuntasetelillä. Henkilöstön virkistyspäivä kesällä suuntautui Oittaan liikuntakeskukseen. Syksyllä henkilöstö kävi tutustumassa Fazerin makeistehtaaseen ja joulun alla vietettiin joulujuhla. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa on jatkettu vuonna 2008 n ja n työn kehittämistä tehtävien vaatimustason sekä työn haasteellisuuden lisäämiseksi. Lisäksi lautakunnan toiminnan johtamista ja lähiesimiesten tukea on kehitetty sekä suunniteltiin lomake johtajuuspalautteen antamista varten. Työyhteisön yhteisiin tavoitteisiin sitouduttiin muun muassa sopimalla yhteiset työn ja toiminnan painopistealueet.

8 8 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan henkilöstön osaamista tuetaan tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisella koulutuksella. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan henkilöstö osallistui vuoden 2008 aikana kaikupäiville, oikeuslaitospäivään, lakimiespäiville, virkamieskoulutukseen, lääkäripäiville, työeläkepäiville, vakuutusoikeuden järjestämään seminaariin sekä Kansaneläkelaitoksen järjestämille kursseille. Koulutusvuorokausia oli 2 henkilötyöpäivää.. Myös valtionhallinnon järjestämiin koulutuksiin palvelukeskuksista ja Tahti, Netra ja Heli ja Rondo palveluista osallistuttiin. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa työskenteli 58 työntekijää, joista 41 oli naisia ja 17 miehiä. Työntekijöistä alle 40- vuotiaita oli 19 ja yli 40-vuotiaita oli 42. Keski-ikä oli 39,5 vuotta. Esittelijöitä oli keskimäärin 23, notaareita 20 ja toimistosihteereitä 10. Uusia esittelijöitä palkattiin vuoden aikana 8 muihin tehtäviin tai virkavapaalle siirtyneiden tilalle. Uusia notaareita palkattiin 12. Uusia toimistosihteereitä otettiin vuoden aikana 3. Henkilöstömäärän kasvu oli 9. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Henkilöstörakenne henkilöstö henkilötyövuodet keski-ikä alle / yli 45 vuotiaat vakinaiset/määräaikaiset kokoaikaiset/osa-aikaiset miehiä/naisia työvoimakustannukset e 49 48,2 39,9 31/18 31/18 47/2 16/ ,5 42/19 32/26 57/1 17/ Työhyvinvointi työtyytyväisyys työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen sairauspoissaolot pv/htv vanhuuseläkkeelle siirtyminen henkilöstön vaihtuvuus työterveyshuollon kustannus E/htv Osaamisen varmentaminen koulutusvuorokaudet/htv Mitattu Ei Mitattu Ei 14,6 1 18% Tulostavoite on osittain toteutunut. 6. Tilinpäätösanalyysi Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot rahoitetaan valtion talousarvion momentilta Toimintamenomääräraha on kahden vuoden siirtomääräraha. Tuloja Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalla ei ole. Toimintamäärärahat (1 000 e) Talousarviotili Tulostavoite toimintamääräraha Käytetty siirtyi seuraavalle vuodelle Vuonna 2008 toimintamenoista palkkiot ja palkkausmenot liitännäiskustannuksineen olivat yhteensä euroa. Vuokrasta, siivouksesta, turvallisuudesta ja sähköstä kertyi euron kustannus. Palveluja ostettiin eurolla. Koneista ja laitteista sekä tietohallinnosta aiheutui euron kustannus. Kalusteisiin investoitiin euroa ja koulutusta hankittiin eurolla. Työterveyshuollon järjestämisestä aiheutui euron kustannus. Muista toimistokuluista aiheutui euron kustannus. Talousarvio on toteutunut kertomusvuonna 2008 kohtuudella. Määrärahaa ei kuitenkaan mitoitettu oikein vireillä olleiden valitusten ratkaisemiseksi. 7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että lautakunnan sisäisessä hallintotoiminnassa noudatetaan hallintoon liittyviä lakeja, alemman asteisia säädöksiä, määräyksiä, sopimuksia sekä annettuja ohjeita ja sovittuja menettelyjä (prosesseja). Siten

9 9 sisäinen valvonta tukee asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Sillä pyritään estämään tavoitteiden toteutumista haittaavien tekijöiden ilmenemistä ja vähentämään niiden vaikutuksia. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan sisäinen valvontaympäristö, tavoitteiden asettaminen, riskien olemassaoloja niiden tunnistaminen, valvontatoimenpiteet, tiedonvälitys, seuranta sekä raportointi on pääosin toteutettu riittävällä tavalla. Valvontaa suoritetaan säännöllisesti eri yhteyksissä ja eri vastuutahojen toimesta, valvonta on pääosin kattavaa. Sisäisessä valvonnassa on kuitenkin ilmennyt myös kehittämistarpeita. Valvontaympäristön ja -toimenpiteiden osalta tulee kehittää valvonnan yleistä organisointia, vastuuttamista ja raportointia. Kehitystarpeita on ilmennyt myös tiedonvälityksen arvioinnissa ja tietojärjestelmän toimivuudessa. 8. Tulevaisuudennäkymiä Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan käsittelemissä valitusasioissa nykyistä noin 16 kuukauden keskimääräistä käsittelyaikaa ei voida pitää kohtuullisena käsittelyaikana. Osassa asioista käsittelyaika on tätä lyhyempi, osassa pitempi. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa uudistetaan työskentelytapoja ja prosesseja, jotta muutoksenhakulautakunnan valitusten käsittelyprosessi ei hidastaisi valitusasioiden mahdollisimman nopeaa käsittelemistä voimaan tulleen lainmuutoksen vaikutukset muutoksenhakulautakunnan käsittelemien valitusasioiden määriin vaikuttavat täysimääräisesti vasta vuonna Esittelijänä toimivien en määrää lisätään yli kymmeneen, jolloin käsiteltävien valitusasioiden määrä kasvaa noin asialla vuodessa. Lisäksi lautakunta on ottanut kaikkiin ammattiryhmiin työelämävalmennettavia, antanut henkilöstölle mahdollisuuden lisätöiden tekemiseen, pannut vierille siviilipalvelusmiesten ja korkeakouluharjoittelijoiden rekrytointiprosessin ja ottanut käyttöön 1, 3 ja 5 tuomarin päätöskokoonpanot voimaan tulleella osastojaolla on tarkoitus myös esittelijöiden ja en ammattitaidon lisääminen, koska käsiteltäviä etuuksia on enää vain noin puolet aikaisemmasta. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan tärkeimmän voimavaran, henkilöstön jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Työtyytyväisyydellä on puolestaan suora yhteys sairaus poissaoloihin ja henkilöstön vaihtuvuuteen. Muutoksenhakulautakunnan selvityksin ja toimenpitein, Valtiokonttorin kautta haettavan Kaiku-rahoituksen turvin vuoden 2009 keväällä toimeenpantavalla työtyytyväisyysprojektilla sekä yhdessä työterveyshuollon kanssa jatketaan henkilöstön jaksamista tukevaa toimintaa. Työtyytyväisyysprojektin toteuttajaksi on valittu FCG Efeko Oy. Lisäksi työilmapiiriä on jo parannettu ja tullaan parantamaan useilla erilaisilla pienemmillä käytännön toimilla, esimerkiksi lisätään työntekijöiden osallistumista käytännön toiminnan ja prosessien suunnitteluun. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan arvioidaan saapuvan runsaat valitusasiaa vuosittain. Valitusasioita olisi ratkaistava saapuvia valitusasioita enemmän, jotta käsittelemättömien valitusasioiden lukumäärä kääntyisi laskuun. Riittäviä henkilöstöresursseja ei kuitenkaan ole jo vireillä olevien noin valitusasian ratkaisemiseksi. Nykyisillä resursseilla muutoksenhakulautakunnassa kyetään ratkaisemaan enimmillään hieman yli valitusasiaa vuodessa. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan tarvitaan henkilöstöresurssinlisäyksiä. Lautakunta on esittänyt jo myönnettyjen lisämäärärahojen lisäksi syksyllä 2008 sosiaali- ja terveysministeriölle myönnettäväksi määrärahan 4 n, 3

10 10 n ja 3 toimistosihteerin palkkaamiseksi. Esitetyillä henkilötyövuosilla (68) pystyttäisiin käsittelemään vuodessa laskennallisesti noin valitusasiaa. 9. Allekirjoitukset Toimintakertomus on käsitelty Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan hallintojaostossa Silja Romo Jukka Lilleberg Maijaliisa Takanen Hannu Hakkola Pekka Järvinen Veikko Liuksia Esa Tarkka

11 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan jäsenet vuonna 2008 Puheenjohtaja I puheenjohtajana varatuomari Pekka Humalto II varapuheenjohtaja oikeustieteen kandidaatti Sinikka Kauppinen III varapuheenjohtaja varatuomari Riitta Korpiluoma IV varapuheenjohtaja oikeustieteen kandidaatti Hannu Hakkola V varapuheenjohtaja varatuomari Pekka Järvinen VI varapuheenjohtaja Oikeustieteen kandidaatti Veikko Liuksia Lakimiesjäsen varatuomari Seppo Savolainen varatuomari Katriina Alaviuhkola varatuomari Maijaliisa Takanen oikeustieteen kandidaatti Pasi Järvinen varatuomari Maritta Hirvi varatuomari Jaakko Hannula Lääkärijäsen Lääketieteen lisensiaatti Johanna Isomäki sisätautien erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Raine Jussila lääketieteen tohtori Juha Nevalainen lääketieteen lisensiaatti Matti Ojala lääketieteen lisenssiaatti Marja Koski lääketieteen lisensiaatti, yleislääkäri Heikki Pärnänen Vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta edustava jäsen valtiotieteen lisensiaatti, varatuomari Christina Nissas-Arhippainen oikeustieteen kandidaatti Johan Åström lakimies Janne Metsämäki toiminnanjohtaja Teuvo Ikonen oikeustieteen kandidaatti Maire Lumiaho projektipäällikkö Ismo Suksi sosiaalipoliittinen sihteeri Mirja Janerus filosofian ylioppilas Suvi Aherto sosionomi Pirjo Väänänen Sairaanhoitaja Ismo Kainulainen varatuomari Ilkka Vainio varatuomari, sosionomi Marjo Tervo Henkilökohtainen varajäsen varatuomari Pirjo Åkesson varatuomari Outi Antila oikeustieteen kandidaatti Martti Huttunen oikeustieteen kandidaatti Ari Pulkkinen oikeustieteen kandidaatti Merja Hirvonen oikeustieteen kandidaatti Anja Laatunen työterveyshuollon erikoislääkäri Ritva Helimäki-Aro yleislääketieteen erikoislääkäri, dosentti Timo Kauppila ortopedi, traumatologian ja kirurgian erikoislääkäri Oliver Michelsson työterveyshuollon erikoislääkäri Tanja Vuorela yleislääketieteen erikoislääkäri Santero Kujala yleislääketieteen erikoislääkäri Mikko Valkonen sosiaalipsykologi Pekka Sormunen hallintotieteen maisteri Vesa Rantahalvari oikeustieteen kandidaatti Matti Koskinen valtiotieteen kandidaatti Klaus Halla oikeustieteen kandidaatti Timo Sipilä toiminnanjohtaja Hannu Partanen valtiotieteen maisteri Ulla-Mari Karhu terveydenhuollon ylioppilas Hanna Laine oikeustieteen kandidaatti, EMA Annika Juurikko HSO-sihteeri Tuula Lampinen valtiotieteiden ylioppilas Sirpa Hartojoki yhteiskuntatieteiden ylioppilas Esa Suominen

12 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan henkilöstö vuonna 2008 puheenjohtaja Pekka Humalto varapuheenjohtaja Sinikka Kauppinen. lautakuntasihteeri Esa Tarkka Harri Lång Marko Repo vv Eliisa Isoaho Jussi Sorjonsalo Teo Suursoho Jarmo Kallio Eva Aalto Heli Laine Hanna-Kaisa Öhman Satu Niemelä-Ahokas, vv Anne Ruisniemi Maarit Linnilä Evelina Karvinen, vv Päivi Siukkola vv Liisa Hämeen-Anttila Jukka Jovila Antti Lohi Eija Toivonen Päivi Tuomela Marko Ahlstedet Satu Kivioja Cecilia Magnusson Milla Kinnunen Hannu Rosokivi Kirsi Pettersson Seppo Ingervo Hanna Tossavainen Laura Lönnberg, vv Tanja Stormbom Pirkko Toivanen Sirkka-Liisa Haakana vv Sari Nordström Senja Palovaara vv Joni Mäki Tiina Kärkkäinen Onerva Sönmez Anne Pynnönen Jani Santanen Juha Pitkäniemi. Elina Tuomaala, vv Soile Kilpeläinen Roberto Talavera Sirpa Kaukanen Terttu Anttila Raisa Leivonen Mikko Hartonen Anna Kasper Mika Koponen Anita Purnomo Tuukka Talonen Ville Karppinen Jussi Olamo kirjaaja Sirpa Malinen tekstinkäsittelijä Seija Koivikko toimistosihteeri Sirpa Aaltonen toimistosihteeri Anne Turtiainen toimistosihteeri Eeva Levola, vv toimistosihteeri Maria Hämäläinen toimistosihteeri Kirsi Saarimäki toimistosihteeri Elina Tervonen toimistosihteeri Anne Kolehmainen toimistosihteeri Päivi Lavaste toimistosihteeri Tarja Värinen toimistosihteeri Heini Meriranta toimistosihteeri Anna-Maija Kangasniemi

13 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa käsitellään valituksia seuraavien lakien nojalla kansaneläkelaki (347/1956) sairausvakuutuslaki (1224/2004) perhe-eläkelaki (38/1969) laki lapsen hoitotuesta (444/1969) asumistukilaki (408/1975) rintamasotilaseläkelaki (11919/77) laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä (988/1988) eläkkeensaajien asumistukilaki (591/1978) vammaistukilaki (124/1988) laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (566/2005) lapsilisälaki (796/1992) äitiysavustuslaki (477/1993) sotilasavustuslaki (781/1993) laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta (1573/1993) laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/1996) laki maahanmuuttajien erityistuesta (1192/2002) laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden eläketuesta (39/2005) EY asetus 1408/71 Suomen solmimat sosiaaliturvasopimukset Menettelyssä Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan hallintolainkäyttölakia

14 RATKAISTUJEN VALITUSASIOIDEN OSUUDET PROSENTTEINA 2008 työkyvyttömyyseläke 8 % 2 % 7 % 16 % yleinen asumistuki eläkkeeensaajan hoitotuki 17 % lapsen hoitotuki vammaistuki muut KEL asiat 27 % 6 % 2 % 6 % 9 % sairausvakuutusasiat kuntoutusasiat Suomessa asuminen muut asiat SAAPUNEIDEN VALITUSASIOIDEN OSUUDET PROSENTTEINA VUONNA 2008 työkyvyttömyyseläke 6 % 2 % 9 % 13 % 13 % yleinen asumistuki eläkkeeensaajan hoitotuki lapsen hoitotuki vammaistuki muut KEL asiat 32 % 7 % 3 % 6 % 9 % sairausvakuutusasiat kuntoutusasiat Suomessa asuminen muut asiat

15 SAAPUNEET JA RATKAISTUT ASIAT saapuneet ratkaistut Saapuneet ja ratkaistut valitusasiat tärkeimmissä asiaryhmissä vuonna Suomessa asuminen kuntoutusasiat sairausvakuutusasiat muut KEL- asiat lapsen hoitotuki eläkkeesaajan hoitotuki yleinen asumistuki saapunut ratkaistu työkyvyttömyyseläke

16 KERTYMÄTILASTO VUODELTA 2008 Asiaryhmä 01. Työkyvyttömyyseläke 02. Sotilasavustus 03. Äitiysavustus 04. Poistohakemus 05. Yleinen asumistuki 06. Eläkkeensaajan hoitotuki 07. Lapsen hoitotuki 08. Perhe-eläke 09. Eläketuki 10. Muut kansaneläkeasiat 11. Sairausvakuutusasiat 12. Työterveyshuoltoasiat 13. Vammaistukiasiat 14. Kuntoutusasiat 15. Kuntoutusraha-asiat 16. Lasten kotihoidon tuki 17. Lapsilisä 18. Suomessa asuminen 19. Maahanmuuttajan erityistuki Yhteensä Saapunut Ratkaistu Muutos vuoden alusta

17 RATKAISTUJEN ASIOIDEN HYLKÄYS- JA MUUTOSPROSENTIT vuonna 2008 Asiaryhmä ei muutosta % muutos % palautus % ei tutkita % rauennut % Työkyvyttömyyseläke Sotilasavustus Äitiysavustus Poistohakemus Yleinen asumistuki Eläkkeensaajan hoitotuki Lapsen hoitotuki Perhe-eläke Eläketuki Muut kansaneläkeasiat Sairausvakuutusasiat Työterveyshuoltoasiat Vammaistukiasiat Kuntoutusasiat Kuntoutusraha-asiat Lasten kotihoidon tuki Lapsilisä Suomessa asuminen Maahanmuuttajan erityistuki Yhteensä Vuonna

18 Kokonaisratkaisuprosentit % 4 % 2 %1 % 79 % ei muutosta muutos tutkimatta palautus rauennut Muutosprosentin kehitys tärkeimmissä asiaryhmissä Kokonaismuutos työkyvyttömyyseläke asumistuki eläkkeensaajan hoitotuki lapsen hoitotuki sairausvakuutusasiat vammaistuki kuntoutus

19 Valitusten käsittelyaikatilasto Ratkaistut (postitetut) 0-6 kk 6-10 kk kk kk kk yhteensä Asiaryhmä kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % kpl päivää 01. Työkyvyttömyyseläke Sotilasavustus Äitiysavustus Poistohakemus Yleinen asumistuki Eläkkeensaajan hoitotuki Lapsen hoitotuki Perhe-eläke Eläketuki Muut kansaneläkeasiat Sairausvakuutusasiat Työterveyshuoltoasiat Vammaistukiasiat Kuntoutusasiat Kuntoutusraha-asiat Lasten kotihoidon tuki Lapsilisä Suomessa asuminen Maahanmuuttajan erityistuki YHTEENSÄ

20 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan menot vuonna % 0 % 4 % 2 % 12 % 8 % 4 % Palkkaus Vuokrat Tietohallinto Ostopalvelut Kalusteet Työterveyshuolto 70 % Muut kulut Siirto2009 Henkilöstön ikärakenne sukupuolen mukaan naisia miehiä

21

22

23

24

1. Johdon katsaus Toiminnan vaikuttavuus 4

1. Johdon katsaus Toiminnan vaikuttavuus 4 2015 Sisältö 1. Johdon katsaus 3 2. Toiminnan vaikuttavuus 4 3. Toiminnallinen tuloksellisuus 5 3.1 Toiminnan tehokkuus 5 3.1.1 Tuottavuus 5 3.1.2 Taloudellisuus 5 3.2 Tuotokset ja laadunhallinta 6 3.2.1

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdon katsaus 3

Sisällys. 1. Johdon katsaus 3 SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNT A SOSIAALITURVAN MUUTOKSEN- HAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällys 1. Johdon katsaus 3 2 2. Toiminnan vaikuttavuus 5 3. Toiminnallinen

Lisätiedot

Muutoksenhakulautakunnissa ratkaistiin vuonna 2012 yli Kelan päätöstä koskevaa valitusasiaa

Muutoksenhakulautakunnissa ratkaistiin vuonna 2012 yli Kelan päätöstä koskevaa valitusasiaa Tilastokatsaus Lisätietoja: 14.03.2013 Johanna Jussila, puh. 020 634 1323, etunimi.sukunimi@kela.fi Muutoksenhakulautakunnissa ratkaistiin vuonna 2012 yli 27 000 Kelan päätöstä koskevaa valitusasiaa Muutoksenhakulautakuntiin

Lisätiedot

VALTION ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

VALTION ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 VALTION ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 1 KERTOMUS VALTION ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2006 1. VALTION ELÄKELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ JA JÄSENET SEKÄ PÄÄTÖSVALTAISUUS Valtion eläkelautakunta

Lisätiedot

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta. Toimintakertomus

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta. Toimintakertomus Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta Toimintakertomus Sisältö 1. Johdon katsaus 3 2. Toiminnan vaikuttavuus 5 3. Toiminnallinen tuloksellisuus 6 3.1 Toiminnan tehokkuus 6 3.1.1 Tuottavuus 6 3.1.2 Taloudellisuus

Lisätiedot

Muutoksenhakuasioiden käsittely nopeutui vuonna 2011

Muutoksenhakuasioiden käsittely nopeutui vuonna 2011 Tilastokatsaus Lisätietoja: 15.03.2012 Terhi Rautesalo, puh. 020 634 1528, etunimi.sukunimi@kela.fi Muutoksenhakuasioiden käsittely nopeutui vuonna 2011 Kelan tekemään päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.

Lisätiedot

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana Tilastokatsaus Lisätietoja: 19.03.2014 Terhi Rautesalo, puh. 020 634 1528, etunimi.sukunimi@kela.fi Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana Muutoksenhakulautakuntiin

Lisätiedot

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on kääntynyt kasvuun

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on kääntynyt kasvuun Tilastokatsaus Lisätietoja: 19.03.2015 Terhi Rautesalo, puh. 020 634 1528, etunimi.sukunimi@kela.fi Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on kääntynyt kasvuun Muutoksenhakulautakuntiin saapui

Lisätiedot

Laki. sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Laki. sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain (1299/2006) 13, muutetaan lain

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TOIMINTAKERTOMUSKANNANOTTO SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTA VUODESTA 2013

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TOIMINTAKERTOMUSKANNANOTTO SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTA VUODESTA 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ LAUSUNTO 1(5) 13.6.2014 STMJ104/2014 Jakelussa mainituille Viite SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TOIMINTAKERTOMUSKANNANOTTO SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTA

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 43/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakia muutettavaksi siten, että sosiaalivakuutuslautakunnat

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Vakuutusoikeus Postiosoite: PL 1005, 00521 Helsinki Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Puhelinnumeroita: Vaihde 029 564 3200 Kirjaamo 029 564 3210 Tiedottajalakimies

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

HE 58/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaaliturvan

HE 58/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaaliturvan Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta

Lisätiedot

laiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta

laiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta EDUSKUNNAN VASTAUS 168/2006 vp Hallituksen esitys laiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö ASIA. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakyky ja oikeusturvan toteutuminen ASIAN TAUSTAA

Sosiaali- ja terveysministeriö ASIA. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakyky ja oikeusturvan toteutuminen ASIAN TAUSTAA PÄÄTÖS 20.04.2010 Dnro OKV/14/50/2009 Sosiaali- ja terveysministeriö 1/16 ASIA Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakyky ja oikeusturvan toteutuminen ASIAN TAUSTAA Tarkastuskäyntiä 13.2.2008

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:9. Kuluttajavalituslautakunta Toimintakertomus 2006

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:9. Kuluttajavalituslautakunta Toimintakertomus 2006 TOIMINTA JA HALLINTO 2007:9 Kuluttajavalituslautakunta Toimintakertomus 2006 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 20.5.2016 - Petteri Immonen - - Erno Kavander - Tuija Lehtimäki - Lauri Lepola - Kaisa Muinonen - Eija Piirilä - Katja Pyykönen - Riikka Rahkola - Taina Rantanen - Sinikka Sarivaara - Päivi Suominen -

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1 TEHTÄVÄT Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on ensimmäisen asteen muutoksenhakuelin, joka käsittelee lakisääteisen tapaturmavakuutuksen

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2006

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2006 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2007 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puh. (09) 680 401 24.1.2007 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 2 1. Johdon katsaus Kuluttajavalituslautakunnan keskeisenä tavoitteena on antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiin

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri 22.10.2015 Inka Hassinen TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN KOKOONPANON MUUTTAMINEN Säädöstausta Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 TEHTÄVÄT Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on ensimmäisen asteen muutoksenhakuelin, joka käsittelee lakisääteisen tapaturmavakuutuksen

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2012 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 1.2.2012 Faksi 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

ELÄKELAUTAKUNNAN toimintakertomus vuodelta 2005

ELÄKELAUTAKUNNAN toimintakertomus vuodelta 2005 ELÄKELAUTAKUNNAN toimintakertomus vuodelta 2005 1 Eläkelautakunnan toimintakertomus vuodelta 2005 Eläkelautakunnan tehtävä ja toimintaa ohjaavat säädökset Eläkelautakunta, jonka nimi muuttui 1.1.2006 lukien

Lisätiedot

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 1 TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan tehtävä ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri 24.4.2015 Inka Hassinen TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN KOKOONPANON MUUTTAMINEN Säädöstausta Tausta Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta

Lisätiedot

SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain (1299/2006 ja 463/2008) 4 :n, 7 :n 13 :n ja 19 :n nojalla Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 200 asiaa vuonna 2010 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 kaikkiaan

Lisätiedot

APULAISOIKEUSKANSLERI Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08

APULAISOIKEUSKANSLERI Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08 APULAISOIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08 Sosiaali- ja terveysministeriö ASIA Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakyky ja oikeusturvan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2014

TYÖTTÖMYYSTURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2014 TYÖTTÖMYYSTURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ 1. TYÖTTÖMYYSTURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 1.1 Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan tehtävä 3 1.2 Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 4.2.2015 Faksi 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri 31.8.2015 Inka Hassinen TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN KOKOONPANON MUUTTAMINEN Säädöstausta Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö ASIA. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakyky ja oikeusturvan toteutuminen ASIAN VIREILLETULO

Sosiaali- ja terveysministeriö ASIA. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakyky ja oikeusturvan toteutuminen ASIAN VIREILLETULO PÄÄTÖS 09.06.2010 Dnro OKV/14/50/2009 Sosiaali- ja terveysministeriö 1/7 ASIA Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakyky ja oikeusturvan toteutuminen ASIAN VIREILLETULO Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,15 24.5.2013 Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013 Varkaus 4 Pirjo Venäläinen Varkaus 16,32

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1 TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 2 TEHTÄVÄT Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on ensimmäisen asteen muutoksenhakuelin, joka käsittelee lakisääteisen

Lisätiedot

Aika klo 9.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

Aika klo 9.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 13.12.2006 klo 9.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine Oikeusministeriö

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen 21.12.2016 TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN ASETTAMINEN TOI- MIKAUDELLE 2017 2021 Lainsäädäntö ja käytäntö Työeläkeasioiden

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 24/2016 1 (9) Aika 21.04.2016, klo 14:05-15:17 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

HE 106/2011 vp. olisi vähintään 22 nykyisen 32 jäsenen sijasta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2012 alusta.

HE 106/2011 vp. olisi vähintään 22 nykyisen 32 jäsenen sijasta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2012 alusta. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia

Lisätiedot

ASETTAMISP ÄÄTÖS 21.12.2011

ASETTAMISP ÄÄTÖS 21.12.2011 Sosiaali- ja terveysministeriö Vakuutusosasto ASETTAMISP ÄÄTÖS 21.12.2011 STM079:00/2011 Asettaminen Valtioneuvosto on tänään tekemällään päätöksellä sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä työeläkeasioiden

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

HE 167/2006 vp. joissa se tällä hetkellä toimii ylimpänä muutoksenhakuasteena. Lisäksi lautakunnalla. päätöksistä tehtyjä poistohakemuksia.

HE 167/2006 vp. joissa se tällä hetkellä toimii ylimpänä muutoksenhakuasteena. Lisäksi lautakunnalla. päätöksistä tehtyjä poistohakemuksia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2013 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 20.2.2013 Faksi 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 21.4.2017 - Petteri Immonen - - Erno Kavander - Tuija Lehtimäki - Lauri Lepola - Kaisa Muinonen - Eija Piirilä - Katja Pyykönen - Riikka Rahkola - Taina Rantanen - Sinikka Sarivaara - Päivi Suominen -

Lisätiedot

OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1.1. LAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ JA TOIMINTA 1 1.2. LAUTAKUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 2. TULOKSELLISUUS 2 2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (9) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoushuone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (9) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoushuone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 11:00-13:20 Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoushuone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Äänestys 42: Esitys kaupunginhallitus = Jaa, Sanna Lundström, tuntikehitys opetuslautakunnalle = Ei. (n) (%) 25 49% JAA 24 47,1% EI 0 0% TYHJÄÄ

Äänestys 42: Esitys kaupunginhallitus = Jaa, Sanna Lundström, tuntikehitys opetuslautakunnalle = Ei. (n) (%) 25 49% JAA 24 47,1% EI 0 0% TYHJÄÄ Salon kaupunginvaltuusto Dnro 621/00.01.01.00/2016 22.5.2017 Äänestysluettelo 42, hallintosäännön hyväksyminen Äänestys 42: Esitys kaupunginhallitus = Jaa, Sanna Lundström, tuntikehitys opetuslautakunnalle

Lisätiedot

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus 94 05.06.2017 Kunnanvaltuusto 49 12.06.2017 Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021 Kh 05.06.2017 94 Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Alla lueteltuja

Lisätiedot

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Kajaanin kaupunginvaltuusto 2017-2021 Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021 valitut. Nimi Ääniä Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Hatva

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Tarkastajat ja toimisto- ja osastosihteerit osallistuvat valitusasioiden selvittämiseen.

Tarkastajat ja toimisto- ja osastosihteerit osallistuvat valitusasioiden selvittämiseen. KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2003 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 3 700 asiaa vuonna 2008 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan

Lisätiedot

SOSIAALITURVA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI

SOSIAALITURVA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI Ylitarkastaja Jukka Lavaste MUISTIO Liite 1 1(8) 5.12.2017 STM106:00/2017 SOSIAALITURVA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 1.1.2018 31.12.2022 Säädöstausta Laki sosiaaliturva-asioiden

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 JOROINEN RANTASALMI ENON- KOSKI SAVONRANTA KERIMÄKI SULKAVA HIRVENSALMI PERTUN- MAA RISTIINA PUUMALA HALLITUS 2016 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hämäläinen Heikki

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017 Kaupunginhallitus 269 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 10 05.06.2017 Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/00.00.01.00/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 269 Valmistelija: kansliapäällikkö Irma Nieminen,

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2014 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 19.2.2014 Faksi 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:55 Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 Ympäristöministeriön raportteja 5 2009 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2009 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,36 25.5.2013 Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 25.5.2013 Raahe 4 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

Erityistuomioistuimet 2008

Erityistuomioistuimet 2008 Oikeus 009 Erityistuomioistuimet 008 Erityistuomioistuimissa ratkaistut asiat vuonna 008 Vuonna 008 vakuutusoikeuteen saapui uutta lainkäyttöasiaa, mikä on 3 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vakuutusoikeus

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä maali 1. Vesa Halonen pj SK PT Yleisseuranta 2. Tommi Sillanpää SK PT Yleisseuranta 3. Kaj Fredriksson SK PT Tulostus 4. Kai Mutka SK PT Videoseuranta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus = JAA Pertti Vallittu, esteellisyydet Lounea= EI. (n) (%) 38 74,5% JAA 4 7,8% EI 5 9,8% TYHJÄÄ 4 7,8% POISSA 51 93% (N / %)

Kaupunginhallitus = JAA Pertti Vallittu, esteellisyydet Lounea= EI. (n) (%) 38 74,5% JAA 4 7,8% EI 5 9,8% TYHJÄÄ 4 7,8% POISSA 51 93% (N / %) Salon kaupunginvaltuusto Dnro 2210/00.01.00/2016 19.12.2016 Äänestysluettelot 111, Osaamiskeskittymän ja siihen liittyvää kiinteistöliiketoimintaa harjoittavan yhtiön perustaminen Saloon Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Rock'n Swing GP-kisat / Lahti Boogie Woogie

Rock'n Swing GP-kisat / Lahti Boogie Woogie Boogie Woogie 10 K Yleinen ABC 23 Juho Päivinen Mari Munne Baunssi 4 Markku Lähdeaho Elina Rantalainen Jam n Roll 10 Jussi Eerola Mari Makkonen Comets 11 Pasi Ojala Hanna Vammeljoki Comets 8 Roope Kangasmäki

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 N:o Laki. N:o 1298

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 N:o Laki. N:o 1298 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1298 1315 SISÄLLYS N:o Sivu 1298 Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta... 3981 1299

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET. Lyöntipeli HCP

1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET. Lyöntipeli HCP 1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET 17.9.2014 Lyöntipeli HCP # Pelaaja Seura OUT IN TOT Slope Tulos CBA +/- 1 Laahanen Reino VG 49 45 94 23 71-0.8 2 Aalto Timo VG 48 39 87 15 72-0.9 3 Martin Tuomo VG 45

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Pöytäkirja 2015 1 Aika 17.11.2015 klo 09:05-11:00 Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 4 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot