TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI."

Transkriptio

1 TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, asianajajaan, kirjanpitäjään tai muuhun ammattimaiseen neuvonantajaan. ishares IV Public Limited Company (Irlantiin rekisteröity vaihtuvapääomainen sateenvarjotyyppinen sijoitusyhtiö, jonka rahastojen vastuut on eriytetty) Ehdotus kansainvälisen arvopaperikeskusmallin soveltamisesta arvopaperien selvitykseen Ehdotettu Virallisjärjestely Kutsu Tuomioistuimen Määräämään Kokoukseen Kutsu Ylimääräiseen Yhtiökokoukseen 18. toukokuuta 2015 Jos olet myynyt tai muuten siirtänyt omistamasi Yhtiön osuudet, toimita tämä asiakirja viipymättä osuuksien ostajalle tai siirronsaajalle tai sille pörssivälittäjälle, pankille tai muulle asiamiehelle, jonka välityksellä osto tai siirto toteutettiin, jotta asiakirja voidaan välittää mahdollisimman pian osuuksien ostajalle tai siirronsaajalle. Rekisteröity toimipaikka: JPMorgan House, I.F.S.C., Dublin 1, Irlanti. Yhtiön rekisteröintinumero: Hallitus: Paul McNaughton; Paul McGowan; Barry O Dwyer; Karen Prooth (brittiläinen); Cora O Donohoe (irlantilainen; asuinpaikka Yhdistyneessä kuningaskunnassa)

2 Sisällys Sivu Määritelmät 3 Osa 1 Hallituksen puheenjohtajan kirje 5 Osa 2 Virallisjärjestely 17 Osa 3 Virallisjärjestelyn ehdot 21 Osa 4 Kutsu Tuomioistuimen Määräämään Kokoukseen 22 Osa 5 Kutsu Ylimääräiseen Yhtiökokoukseen 24 Valtakirja Tuomioistuimen Määräämään Kokoukseen Valtakirja Ylimääräiseen Yhtiökokoukseen 2

3 MÄÄRITELMÄT Citivic CREST-järjestelmä Citivic Nominees Limited. Euroclear UK & Irelandin omistama ja ylläpitämä selvitysjärjestelmä. CREST-talletustodistus Englannin lain mukainen, Euroclear UK & Irelandin (tytäryhtiön välityksellä) liikkeeseen laskema arvopaperi, joka on todistus CRESTjäsenen oikeudesta tiettyyn arvopaperiin. ICSD-mallissa CRESTtalletustodistus edustaa asianomaisen Rahaston Osuutta, jota hallitaan Euroclear Bank S.A./N.V:n välityksellä. Hallitus High Court -tuomioistuin ICSD-malli Yhtiön hallituksen kulloisetkin jäsenet. Irlannin High Court -tuomioistuin. Yhtiölle arvopaperien selvitystä varten käyttöön otettavaksi ehdotettu malli, jossa käytetään kansainvälistä arvopaperikeskusta (international central securities depositary, ICSD) ja joka on kuvattu tämän Kirjeen osassa 1. Irlannin Normaaliaika Vuoden 1971 Standard Time (Amendment) Act -laissa ja vuoden 1925 Summer Time Act -laissa määritelty Irlannin normaaliaika. Kansainväliset Arvopaperikeskukset Kansallinen Arvopaperikeskus Kirje Laki Muu Rahasto Nykyinen Malli Osakasluettelo Osuudenomistajat Pankkipäivä Poissuljetut Osuudet Rahasto Säilytyskeskus Euroclear Bank S.A./N.V. ja/tai Clearstream Banking S.A., Luxembourg. Kansalliset arvopaperikeskukset ICSD:tä lukuun ottamatta (esimerkiksi CREST, Euroclear Netherlands, Clearstream Banking AG, Frankfurt/Main, SIS SegaIntersettle AG ja Monte Titoli). Tämä päivätty asiakirja. Irlannin vuoden 1963 osakeyhtiölaki muutoksineen. Rahasto, joka ei toimi ICSD-mallin mukaisesti (ja kaikki Rahaston erilajiset Osuudet riippumatta siitä, ovatko ne liikkeessä tämän Kirjeen päiväyshetkellä vai lasketaanko ne liikkeeseen sen jälkeen). Nykyinen Muiden Rahastojen käyttämä selvitysmalli, jossa selvitys tapahtuu useissa kansallisissa arvopaperikeskuksissa, mikäli Muu Rahasto on listattu ja kaupankäynnin kohteena useissa eri pörsseissä. Kansallisia arvopaperikeskuksia ovat esimerkiksi CREST, Euroclear Netherlands, Clearstream Banking AG, Frankfurt/Main, SIS SegaIntersettle AG ja Monte Titoli. Osakasluettelo tarkoittaa Yhtiön yhteydessä Yhtiön osakasluetteloa (register of members), joka kattaa kaikki Rahastot. Voitto-osuuksien omistajat. Päivä (muu kuin lauantai, sunnuntai tai Irlannin virallinen pyhäpäivä), jona Irlannin pankit ovat avoinna yleisiä pankkipalveluita varten. Kaikki (i) ishares MSCI China A UCITS ETF -rahaston Voitto-osuudet tai (ii) muun ICSD-mallin mukaan toimivan Rahaston Voitto-osuudet markkinoille tulosta alkaen riippumatta siitä, olivatko ne liikkeessä ennen tämän Kirjeen päiväystä, sen päivämääränä tai sen jälkeen. Yhtiön alarahasto (joka sisältää kaikki alarahaston Osuuksien lajit). Citibank Europe plc. 3

4 Tuomioistuimen Määräämä Kokous Tuomioistuimen Päätös Tuomioistuinkäsittely Valtakirjat Valtuutettu Osapuoli Voimaantulopäivä Voitto-osuudet tai Osuudet Virallisjärjestely Virallisjärjestelyyn Kuuluvat Osuudet Virallisjärjestelyn piiriin kuuluvien Osuudenomistajien kokous (ja mahdollinen siirretty kokous), joka kutsutaan koolle High Court -tuomioistuimen määräyksestä Lain 201 :n mukaisesti ja jonka tarkoituksena on harkita Virallisjärjestelyä ja mahdollisesti hyväksyä se (sellaisenaan tai muutoksin). High Court -tuomioistuimen päätös, jolla Virallisjärjestely hyväksytään Lain 201 :n nojalla. High Court -tuomioistuimen käsittely, jonka tarkoituksena on harkita Virallisjärjestelyä ja mahdollisesti hyväksyä se. Valtakirja Tuomioistuimen Määräämää Kokousta varten tai valtakirja Ylimääräistä Yhtiökokousta varten. Markkinatakaaja tai välittäjä, joka on rekisteröity Yhtiön valtuutetuksi osapuoleksi ja joka näin ollen voi suoraan merkitä tai lunastaa Yhtiöltä Osuuksia Rahastosta (ensimarkkinoilla). Päivä ja kellonaika, jona Virallisjärjestely tulee voimaan Virallisjärjestelyn ehtojen mukaisesti. Voitto-osuuteen oikeuttavat osuudet (participating shares), joilla ei ole nimellisarvoa Yhtiön pääomassa. Tämän Kirjeen osassa 2 kuvattu, Lain 201 :n mukainen ehdotettu virallisjärjestely mahdollisine muutoksineen, lisäyksineen tai ehtoineen, jotka High Court -tuomioistuin on hyväksynyt tai määrännyt ja jotka Yhtiö ja Citivic ovat hyväksyneet. (i) tämän Kirjeen julkaisuhetkellä liikkeessä olevat Voitto-osuudet (ii) Voitto-osuudet, jotka lasketaan liikkeeseen tämän Kirjeen päivämäärän jälkeen ja ennen Äänioikeuden Rekisteröintihetkeä (iii) Voitto-osuudet, jotka lasketaan liikkeeseen Äänioikeuden Rekisteröintihetkellä tai sen jälkeen ja ennen Voimaantulopäivää lukuun ottamatta Poissuljettuja Osuuksia. Virallisjärjestelyn Piiriin Kuuluvat Osuudenomistajat Yhteistodistus Yhtiö Ylimääräinen Yhtiökokous Äänioikeuden Rekisteröintihetki Virallisjärjestelyyn Kuuluvien Osuuksien omistajat. Todistus haltijan oikeudesta ICSD-mallin mukaisesti toimivan Rahaston Osuuksiin (global share certificate). Todistus lasketaan liikkeeseen Yhtiön perustamiskirjan, yhtiöjärjestyksen ja rahastoesitteen mukaisesti. ishares IV public limited company. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous (ja mahdollinen siirretty kokous), joka kutsutaan koolle Virallisjärjestelyä varten ja joka on tarkoitus pitää heti, kun sitä edeltävä Tuomioistuimen Määräämä Kokous on päättynyt tai sitä on siirretty klo 7.00 (Irlannin Normaaliaikaa) tai, jos Tuomioistuimen Määräämää Kokousta ja/tai Ylimääräistä Yhtiökokousta siirretään, klo 7.00 (Irlannin Normaaliaikaa) siirrettyä kokousta tai siirrettyjä kokouksia edeltävänä päivänä. 4

5 OSA 1 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KIRJE ishares IV PUBLIC LIMITED COMPANY 18. toukokuuta 2015 Hyvä Osuudenomistaja Hallitus tiedottaa tällä kirjeellä ehdotuksesta keskittää kaikkien Rahastojen Osuuksilla käytävien kauppojen selvitys Kansainvälisen Arvopaperikeskuksen (International Central Securities Depositary, ICSD) järjestelmään (ICSD-malli). Tämän kirjeen päivämääränä Rahastoista ainoastaan ishares MSCI China A UCITS ETF toimii ICSD-mallin mukaisesti. ICSD-mallin tärkeimpänä etuna on, että sen avulla eri pörsseissä tehdyt kaupat voidaan selvittää keskitetysti Euroclear Bank S.A./N.V -arvopaperikeskuksessa ( Euroclear ) ja Clearstream Banking S.A., Luxembourg -arvopaperikeskuksessa ( Clearstream ) (Kansainväliset Arvopaperikeskukset). Tämän arvioidaan lisäävän likviditeettiä sijoittajien kannalta ja samalla vähentävän likviditeetin pirstoutumista (liquidity fragmentation). ICSD-mallin arvioidaan myös parantavan selvitysaikoja, sillä kun pörssinoteeratut rahastot (ETF-rahastot) kootaan ICSD-rakenteeseen, kauppojen selvitykseen on käytettävissä pidempi aikaväli ja tarve siirtää Osuuksia manuaalisesti Kansallisten Arvopaperikeskusten välillä minimoituu. Taustaa Rahastot ovat pörssinoteerattuja rahastoja, ja niiden Osuudet ovat tällä hetkellä listattuina Euroopan eri pörsseihin. Useimmilla pörsseillä on oma Kansallinen Arvopaperikeskus. Kaupankäynti Osuuksilla ja kauppojen selvitys monissa eri pörsseissä eri puolilla Eurooppaa edellyttää Osuuksien siirtoja Kansallisten Arvopaperikeskusten välillä ja on monimutkaista, kallista ja hidasta. Muissa Rahastoissa on lisäksi tällä hetkellä käytössä useita eri selvitysmenetelmiä (esim. yhden ISIN-tunnuksen menetelmä ja kahden ISIN-tunnuksen menetelmä). Hallitus katsoo, että ICSD-malli tarjoaa tehokkaamman keskitetyn selvitysrakenteen, jonka Hallitus arvioi lisäävän likviditeettiä sijoittajien kannalta, kasvattavan osto- ja myyntihinnan eroa (spread) ja vähentävän selvitysprosessin riskejä. Kun ICSD-malli otetaan käyttöön Muissa Rahastoissa, kaikissa Rahastoissa käytetään samaa selvitysmenetelmää, minkä arvioidaan helpottavan Rahastojen selvitysmenetelmien yhteensovittamista. ishares MSCI China A UCITS ETF -rahaston lisäksi ICSD-malli on käytössä myös ishares II plc:n alarahastoissa ishares EURO STOXX 50 ex-financials UCITS ETF, ishares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF, ishares JPX Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF ja ishares US Aggregate Bond CHF Hedged UCITS ETF, ishares plc:n alarahastossa ishares $ Corporate Bond CHF Hedged UCITS ETF ja ishares VII plc:n alarahastossa ishares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF sekä muissa pörssinoteeratuissa rahastoissa. Ehdotus Ehdotamme, että Yhtiö ottaa käyttöön Nykyisen Mallin sijasta ICSD-mallin Laissa tarkoitetun virallisjärjestelyn mukaisesti ( Virallisjärjestely ; Virallisjärjestely on esitetty yksityiskohtaisesti tämän Kirjeen osassa 2). Virallisjärjestelyn arvioidaan tulevan voimaan syys joulukuussa 2015 High Court -tuomioistuimen määräämänä päivänä. Virallisjärjestelyn voimaantulopäivä ilmoitetaan jäljempänä olevan Äänestystuloksen julkistaminen -osion mukaisesti. ICSD-mallin käyttöönotto (eli Virallisjärjestelyn voimaantulo) johtaa myös Yhtiön oikeudellisen omistusrakenteen muutokseen. Sijoittajilla, joilla on tosiasiallinen omistusoikeus (beneficial interest) Osuuksiin, on ICDS-mallin käyttöönoton jälkeen edelleen tosiasiallinen omistusoikeus samaan määrään Osuuksia samassa Rahastossa tai samoissa Rahastoissa. ICSD-mallin käyttöönotto ei vaikuta Rahastojen salkunhoitoon. 5

6 ICSD-mallin ja Nykyisen Mallin väliset erot Muiden Rahastojen sijoittajista tällä hetkellä vain ne, joilla on tili Euroclear UK & Irelandin hoitamassa CREST-järjestelmässä tai Kansallisessa Arvopaperikeskuksessa (esim. Clearstream Banking AG:n, Frankfurt/Main), voivat olla Yhtiön Osakasluetteloon merkittyjä Osuudenomistajia. Tästä syystä Yhtiön Osakasluetteloon merkittyjen, Muihin Rahastoihin sijoittaneiden Osuudenomistajien joukossa on toisaalta Valtuutettujen Osapuolten nominee-edustajia ja muita Euroclear UK & Irelandin (CRESTjärjestelmän) nominee-edustajia (ensisijaisesti edustajayhtiöitä ja säilyttäjäpankkeja sekä joitakin yksityishenkilöitä) ja toisaalta Kansallisten Arvopaperikeskusten nominee-edustajia ( Nykyinen Malli ). Useimmat sijoittajat, joilla ei ole tiliä Euroclear UK & Irelandissa (CREST-järjestelmässä) ja jotka eivät ole Kansallisia Arvopaperikeskuksia, omistavat Rahastojen Osuuksia nominee-edustajien ja muiden välittäjien kautta. Näin ollen useimmat sijoittajat ovat tosiasiallisia omistajia, joilla ei ole muodollista oikeudellista omistusoikeutta (legal title) Osuuksiin. ICSD-mallissa todistuksena Osuuksista on Yhteistodistus. Kaikki osuudet rekisteröidään Yhtiön Osakasluetteloon yhden Osuudenomistajan nimiin, joka on Citivic (Säilytyskeskuksen eli Citibank Europe plc:n nominee-edustaja). Citivic saa rekisteröidyn Osuudenomistajan oikeudet mutta siirtää oikeuksien tuottamat edut Säilytyskeskukselle. Citivic siis toimittaa Säilytyskeskukselle kutsut Yhtiön Yhtiökokouksiin, Yhtiön lähettämät kirjeet ja Yhtiön jakaman tuoton ja käyttää hallussaan oleviin Osuuksiin liittyviä äänioikeuksia Säilytyskeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti. Säilytyskeskus siirtää edelleen kyseisten oikeuksien tuottamat edut asianomaiselle Kansainväliselle Arvopaperikeskukselle. Kansainvälinen Arvopaperikeskus taas siirtää kyseisiin oikeuksiin liittyvät edut osapuolilleen niiden kanssa tekemiensä sopimusten mukaisesti. ICSD-mallissa sijoittajien, jotka eivät ole Kansainvälisen Arvopaperikeskuksen osapuolia, on käytettävä kaupankäyntiin Osuuksilla ja kauppojen selvitykseen pörssimeklaria, nominee-edustajaa, säilytyspankkia tai muuta välittäjää, joka on Kansainvälisen Arvopaperikeskuksen osapuoli. Vastaavasti Nykyisessä Mallissa sijoittajat käyttävät meklaria tai muuta välittäjää, joka on osapuolena Kansallisessa Arvopaperikeskuksessa niillä markkinoilla, joilla sijoittaja aikoo käydä kauppaa ja selvittää kauppoja. ICSD-mallissa tosiasiallisen omistuksen rakenne vastaa näin ollen Nykyisen Mallin nominee-edustajarakennetta. Jatkossa nykyisillä Osuudenomistajilla, jotka on merkitty Yhtiön Osakasluetteloon, ei enää ole nykyisiin Osuuksiinsa muodollista oikeudellista omistusoikeutta vaan tosiasiallinen omistusoikeus Säilytyskeskuksen nominee-edustajan välityksellä, kuten edellä on esitetty. Sijoittaja voi halutessaan siirtää Euroclear UK & Irelandin (CREST-järjestelmässä) säilyttämänsä Osuudet Kansainväliseen Arvopaperikeskukseen (Eurocleariin tai Clearstreamiin), jos hänellä on tili tai hän avaa tilin Kansainvälisessä Arvopaperikeskuksessa. Sijoittaja voi myös edelleen säilyttää tosiasiallisesti omistamiaan Osuuksia CREST-järjestelmässä Euroclear UK & Irelandin välityksellä (CRESTosuustodistuksen muodossa), sillä Euroclear UK & Irelandilla on tällä hetkellä tili Kansainvälisessä Arvopaperikeskuksessa. Jos sijoittajaa ei ole merkitty Osuudenomistajaksi Yhtiön Osakasluetteloon mutta hänellä on tosiasiallinen omistusoikeus Osuuksiin, hänellä on myös ICSD-mallin käyttöönoton jälkeen edelleen tosiasiallinen omistusoikeus samaan määrään saman Rahaston Osuuksia. ICSD-mallissa Valtuutetut Osapuolet käyvät edelleen kauppaa suoraan Yhtiön kanssa ja antavat kaupankäyntitoimeksiantoja suoraan Yhtiölle (samalla tavoin kuin Nykyisessä Mallissa). Yhtiön kannalta Nykyisen Mallin ja ICSD-Mallin välinen tärkein ero liittyy siihen, miten ne Osuudenomistajat, joiden nimissä Osuudet ovat, merkitään Yhtiön Osakasluetteloon. Nykyisessä Mallissa Yhtiön Osakasluetteloon on merkitty Osuudenomistajiksi useita Valtuutettujen Osapuolten nominee-edustajia ja muita Euroclear UK & Irelandin (CREST-järjestelmän) tilinhaltijoita sekä Kansallisten Arvopaperikeskusten nominee-edustajia. ICSD-mallissa kaikkia sijoittajia edustaa Säilytyskeskus. Rahaston Osuuksien ainoa muodollinen oikeudellinen omistaja on Säilytyskeskuksen nominee-edustaja Citivic. Kansainvälinen Arvopaperikeskus nimittää Säilytyskeskuksen, ja sen säilyttämät omistukset edustavat sijoittajien omistuksia Kansainvälisen Arvopaperikeskuksen kautta. Jos Virallisjärjestely tulee voimaan, Yhtiön rahastoesitteessä ilmoitetaan yksityiskohtaiset tiedot ICSDmallin mukaisesta selvityksestä sekä yhteenveto Säilytyskeskuksen ja sijoittajien välisistä toimenpiteistä. Vastaavat tiedot on annettu tämän Kirjeen liitteessä A. 6

7 ICSD-mallin edut Edellä esitettyjen tärkeimpien etujen (kuten paremman likviditeetin) lisäksi ICSD-malliin liittyy useita muita toiminnallisia etuja. Osuuksien kaupat voidaan esimerkiksi selvittää nopeammin. Selvitysprosessin tehostaminen on erityisen tärkeää, koska Euroopassa on siirrytty T+3-selvityksestä T+2-selvitykseen. ICSD-mallin avulla T+2-selvitys on helpompi toteuttaa, sillä Kansainvälisen Arvopaperikeskuksen aukioloajat ovat pidemmät, jolloin kauppojen täsmäyttämiseen ja selvitykseen on käytettävissä enemmän aikaa. ICSD-mallissa on myös yksinkertaisempaa toimia kuin Nykyisessä Mallissa, jossa Osuuksia on siirrettävä Arvopaperikeskuksesta toiseen, mikä on monimutkaista, kallista ja hidasta. ICSD-mallin odotetaan myös vähentävän kaupankäyntivaraston tarvetta samoin kuin markkinatakaajien ja välittäjien pääoma- ja yleiskustannuksia, mikä saattaa viime kädessä vähentää loppusijoittajien kaupankäyntikustannuksia. Muita ICSD-mallin etuja ovat täsmäytyspäiväkäytäntöjen yhtenäistäminen Euroopan laajuisesti ja osingonmaksuun liittyvien valuuttajärjestelyjen tehostuminen. ICSD-mallin ennakoidaan myös edistävän Rahastojen Osuuksiin liittyvien tehokkaampien arvopaperilainausmarkkinoiden syntymistä. Virallisjärjestely Ehdotamme, että Yhtiö ottaa ICSD-mallin käyttöön Laissa tarkoitetun virallisjärjestelyn mukaisesti ( Virallisjärjestely ; Virallisjärjestely on esitetty yksityiskohtaisesti tämän Kirjeen osassa 2) ja siirtää kaikkien Muiden Rahastojen Osuuksien juridisen omistusoikeuden (mutta ei tosiasiallista omistusoikeutta) Citivicille. Virallisjärjestely edellyttää Virallisjärjestelyn Piiriin Kuuluvien Osuudenomistajien hyväksyntää Tuomioistuimen Määräämässä Kokouksessa. Osuudenomistajien on lisäksi hyväksyttävä Virallisjärjestelyn toteuttaminen Ylimääräisessä Yhtiökokouksessa. Virallisjärjestelyn on myös saatava High Court -tuomioistuimen hyväksyntä Tuomioistuinkäsittelyssä. Lisätietoja Tuomioistuimen Määräämästä Kokouksesta ja Ylimääräisestä Yhtiökokouksesta sekä niiltä tarvittavista hyväksynnöistä on jäljempänä. Virallisjärjestelyn Piiriin Kuuluvilla Osuudenomistajilla on oikeus osallistua Tuomioistuinkäsittelyyn henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana (omalla kustannuksellaan) ja puoltaa tai vastustaa Virallisjärjestelyn hyväksymistä. ICSD-mallin käyttöönotto ja Virallisjärjestelyn toteuttaminen Yhtiössä edellyttää useiden ehtojen täyttymistä (tiivistelmä ehdoista on esitetty jäljempänä). Mikäli ehdot täyttyvät ja High Court -tuomioistuin hyväksyy Virallisjärjestelyn, Virallisjärjestely tulee voimaan Tuomioistuimen Päätöksessä määrättynä päivänä, todennäköisesti syyskuun ja joulukuun 2015 välisenä aikana (ellei Virallisjärjestelyn kohdista ja muuta johdu). Mikäli Virallisjärjestely tulee voimaan, sen ehdot sitovat kaikkia Virallisjärjestelyn Piiriin Kuuluvia Osuudenomistajia riippumatta siitä, osallistuivatko he Tuomioistuimen Määräämään Kokoukseen ja kuinka he äänestivät (tai äänestivätkö lainkaan). Ehdot ICSD-mallin käyttöönoton edellytyksenä on, että Virallisjärjestely tulee voimaan. Virallisjärjestelyn toteuttaminen edellyttää seuraavaa: Virallisjärjestelyä puoltaa Tuomioistuimen Määräämässä Kokouksessa (tai mahdollisessa siirretyssä kokouksessa) Virallisjärjestelyn Piiriin Kuuluvien Osuudenomistajien määräenemmistö, joka edustaa vähintään kolmea neljäsosaa (75:tä prosenttia) niiden Virallisjärjestelyyn Kuuluvien Osuuksien arvosta, joiden omistajat osallistuvat Tuomioistuimen Määräämään Kokoukseen ja käyttävät äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai valtakirjan nojalla. Ylimääräisen Yhtiökokouksen kokouskutsussa esitetty päätösehdotus hyväksytään Ylimääräisessä Yhtiökokouksessa (tai mahdollisessa siirretyssä kokouksessa) vaaditulla enemmistöllä. High Court -tuomioistuin hyväksyy Virallisjärjestelyn, Tuomioistuimen Päätöksen oikeaksi todistettu jäljennös toimitetaan Irlannin yritysrekisteriin (Registrar of Companies) ja yritysrekisteri rekisteröi Tuomioistuimen Päätöksen ennen Voimaantulopäivää. 7

8 Hallitus ei hylkää, keskeytä ja/tai peruuta Virallisjärjestelyä ennen Tuomioistuinkäsittelyä. Suostumukset ja kokoukset Virallisjärjestely edellyttää Virallisjärjestelyn Piiriin Kuuluvien Osuudenomistajien (eli Äänioikeuden Rekisteröintihetkellä rekisteröityneiden Muiden Rahastojen Osuudenomistajien) hyväksyntää Tuomioistuimen Määräämässä Kokouksessa. Virallisjärjestelyn toteuttaminen vaatii lisäksi Yhtiön osuudenomistajien (eli myös Äänioikeuden Rekisteröintihetkellä rekisteröityneiden kaikkien Rahastojen Osuudenomistajien) hyväksyntää erillisessä Ylimääräisessä Yhtiökokouksessa. Tuomioistuimen Määräämä Kokous Tuomioistuimen Määräämä Kokous on kutsuttu koolle klo (Irlannin Normaaliaikaa). Kokouksessa Virallisjärjestelyn Piiriin Kuuluvat Osuudenomistajat harkitsevat Virallisjärjestelyä ja mahdollisesti hyväksyvät sen. Tuomioistuimen Määräämässä Kokouksessa äänestetään kirjallisesti (ei käsiäänestyksenä), ja jokaisella joko henkilökohtaisesti läsnä tai valtakirjalla edustettuna olevalla Virallisjärjestelyn Piiriin Kuuluvalla Osuudenomistajalla on yksi ääni jokaista omistamaansa Virallisjärjestelyyn Kuuluvaa Osuutta kohti. Virallisjärjestelyn hyväksyntä Tuomioistuimen Määräämässä Kokouksessa edellyttää, että Virallisjärjestelyä puoltaa yksinkertainen määräenemmistö henkilökohtaisesti tai valtakirjalla kokoukseen osallistuvista ja äänioikeuttaan käyttävistä Virallisjärjestelyn Piiriin Kuuluvista Osuudenomistajista, joka edustaa myös kolmea neljäsosaa (75:tä prosenttia) näiden Virallisjärjestelyn Piiriin Kuuluvien Osuudenomistajien omistamien Virallisjärjestelyyn Kuuluvien Osuuksien arvosta. Kutsu Tuomioistuimen Määräämään Kokoukseen ja kokouksen Valtakirja sisältyvät tämän Kirjeen osaan 4. Oikeus osallistua Tuomioistuimen Määräämään Kokoukseen ja käyttää siinä äänioikeutta sekä kokouksessa käytettävissä olevien äänien lukumäärä määräytyvät Osakasluettelon perusteella Äänioikeuden Rekisteröintihetkellä, joka on klo 7.00 (Irlannin Normaaliaikaa) tai, jos Tuomioistuimen Määräämää Kokousta siirretään, siirrettyä kokousta edeltävänä päivänä klo 7.00 (Irlannin Normaaliaikaa). Edellä mainitun äänikynnyksen määrittelyssä käytetään Virallisjärjestelyyn Kuuluvan Osuuden arvona sen nettoarvoa (määritelty Yhtiön rahastoesitteessä) Äänioikeuden Rekisteröintihetkellä. Ylimääräinen Yhtiökokous Ylimääräinen Yhtiökokous on kutsuttu koolle klo (Irlannin Normaaliaikaa) (heti sen jälkeen, kun Tuomioistuimen Määräämä Kokous on päättynyt tai sitä on siirretty). Ylimääräinen Yhtiökokous harkitsee seuraavaa päätösehdotusta ja mahdollisesti hyväksyy sen (hyväksymisen edellytyksenä on, että päätöstä puoltaa yli 50 prosentin enemmistö Ylimääräisessä Yhtiökokouksessa annetuista äänistä): Edellyttäen, että Virallisjärjestely (määritelty Yhtiön osuudenomistajille lähetetyssä kirjeessä ( Kirje )) hyväksytään Tuomioistuimen Määräämässä Kokouksessa (määritelty Kirjeessä) vaadituilla enemmistöillä, Ylimääräinen Yhtiökokous hyväksyy Virallisjärjestelyn (Virallisjärjestely on esitetty kokoukselle tulosteena, jonka kokouksen puheenjohtaja on allekirjoituksellaan vahvistanut) alkuperäisessä muodossaan tai mahdollisine muutoksineen, lisäyksineen tai ehtoineen, jotka High Court -tuomioistuin on hyväksynyt tai määrännyt, ja valtuuttaa Yhtiön hallituksen ryhtymään kaikkiin toimenpiteisiin, joita se pitää tarpeellisina tai asianmukaisina Virallisjärjestelyn voimaan saattamiseksi. Ylimääräisen Yhtiökokouksen kutsu ja Valtakirja sisältyvät tämän Kirjeen osaan 5. Oikeus osallistua Ylimääräiseen Yhtiökokoukseen ja käyttää siinä äänioikeutta samoin kuin kokouksessa käytettävissä olevien äänten lukumäärä määräytyvät Osakasluettelon perusteella Äänioikeuden Rekisteröintihetkellä. 8

9 Tuomioistuinkäsittely Tuomioistuinkäsittely pidetään arviolta Lakisääteinen ilmoitus Tuomioistuinkäsittelyn päivämäärästä annetaan myöhemmin. Kullakin Virallisjärjestelyn Piirissä Olevalla Osuudenomistajalla on oikeus osallistua Tuomioistuinkäsittelyyn henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana (omalla kustannuksellaan) ja puoltaa tai vastustaa Virallisjärjestelyn hyväksymistä. Tärkeitä asiakirjoja Tämän Kirjeen muissa osissa on lisätietoja Virallisjärjestelystä: Osa 2 Virallisjärjestely Osa 3 Virallisjärjestelyn ehdot Osa 4 Kutsu Tuomioistuimen Määräämään Kokoukseen Osa 5 Kutsu Ylimääräiseen Yhtiökokoukseen Tämän Kirjeen lopussa on Valtakirja niitä Virallisjärjestelyn Piiriin Kuuluvia Osuudenomistajia ja muita osuudenomistajia varten, jotka eivät itse pääse Tuomioistuimen Määräämään Kokoukseen ja/tai Ylimääräiseen Yhtiökokoukseen (tai mahdolliseen siirrettyyn kokoukseen) mutta haluavat käyttää äänioikeuttaan Tuomioistuimen Määräämässä Kokouksessa ja/tai Ylimääräisessä Yhtiökokouksessa. Tuomioistuimen Määräämään Kokoukseen voivat osallistua ja siinä voivat äänestää vain Äänioikeuden Rekisteröintihetkellä rekisteröidyt Virallisjärjestelyn Piiriin Kuuluvat Osuudenomistajat. Ylimääräiseen Yhtiökokoukseen voivat osallistua ja siinä voivat äänestää vain Äänioikeuden Rekisteröintihetkellä rekisteröidyt Yhtiön osuudenomistajat. Osuudenomistajia, jotka ovat sijoittaneet Yhtiöön arvopaperinvälittäjän, meklarin tai muun välittäjän kautta, kehotetaan ottamaan yhteyttä välittäjään äänioikeutensa vahvistamiseksi. ishares MSCI China A UCITS ETF -rahaston osuudenomistajien tulisi ottaa huomioon, etteivät he voi äänestää Tuomioistuimen Määräämässä Kokouksessa, koska ICSD-malli on jo käytössä kyseisessä Rahastossa. Ylimääräisessä Yhtiökokouksessa voivat kuitenkin äänestää kaikkien Rahastojen Osuudenomistajat, ishares MSCI China A UCITS ETF -rahaston Osuudenomistajat mukaan luettuina. Hallituksen jäsenet ja Virallisjärjestelyn vaikutus heidän etuihinsa Nykyiset Hallituksen jäsenet on lueteltu alla. Kaikkien alla lueteltujen henkilöiden osoite on c/o ishares IV plc, JPMorgan House, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland. Nimi Paul McNaughton Paul McGowan Barry O Dwyer Cora O Donoghue Karen Prooth Kenelläkään nykyisistä Hallituksen jäsenistä tai heidän edustajistaan ei ole osuutta Yhtiön pääomasta. Hallituksen jäsenten toimisopimukset tai nimittämiskirjeet eivät sisällä määräyksiä, joiden nojalla he hyötyisivät Virallisjärjestelyn toteuttamisesta tai ICSD-mallin hyväksymisestä. Kulut BlackRock Asset Management Ireland Limited vastaa Virallisjärjestelystä Yhtiölle välittömästi aiheutuvista kuluista mukaan luettuina Virallisjärjestelyn valmistelusta, hyväksymisestä ja toteuttamisesta aiheutuvat kulut. Veroseuraamukset Tässä Kirjeessä annetut tiedot Virallisjärjestelyn veroseuraamuksista eivät ole tyhjentäviä, eikä niitä tule tulkita oikeudelliseksi neuvonnaksi tai veroneuvonnaksi. Virallisjärjestelyn veroseuraamukset voivat vaihdella osuudenomistajan verovelvollisuuden ja osuudenomistajan 9

10 koti- tai oleskelumaan verolakien mukaan. Osuudenomistajan osuuksien lunastus voi vaikuttaa osuudenomistajan verotukselliseen asemaan. Sijoittajien tulisi pyytää omilta ammattimaisilta neuvonantajiltaan neuvoja Virallisjärjestelyn vaikutuksista sekä Osuuksien merkinnän, oston, omistuksen, vaihdon ja luovutuksen vaikutuksista niiden maiden lainsäädännön nojalla, joissa sijoittaja saattaa olla verovelvollinen. Liite B sisältää lyhyen yhteenvedon tietyistä sijoitusten verotusta koskevan lainsäädännön ja verotuskäytännön näkökohdista eräissä maissa, joihin Rahastot on rekisteröity ja/tai joissa ne on listattu. Yhteenveto perustuu tämän Kirjeen päivämääränä voimassa oleviin lakeihin, käytäntöihin ja viranomaisten tulkintoihin, jotka saattavat muuttua. Suositus Hallitus katsoo, että Tuomioistuimen Määräämälle Kokoukselle ja Ylimääräiselle Yhtiökokoukselle esitettävät päätösehdotukset ovat kokonaisuudessaan Yhtiön ja Osuudenomistajien etujen mukaisia. Näin ollen Hallitus suosittelee painokkaasti, että Osuudenomistajat äänestävät Tuomioistuimen Määräämässä Kokouksessa ja Ylimääräisessä Yhtiökokouksessa päätösehdotusten puolesta. Äänestystuloksen julkistaminen Tuomioistuimen Määräämän Kokouksen ja Ylimääräisen Yhtiökokouksen (tai mahdollisten siirrettyjen kokousten) äänestystulokset ilmoitetaan Lontoon pörssin verkkosivustolla toimivan viranomaisuutispalvelun kautta, ja ne julkistetaan asianmukaisesti kaikissa muissa maissa, joissa Osuudet on listattu pörssiin. Äänestystulokset (samoin kuin tieto mahdollisesta jatkokokouksesta) ovat saatavilla myös osoitteesta tai numerosta (Yhdistynyt kuningaskunta; kansainväliset numerot on ilmoitettu edellä mainitulla sivustolla) kokouksia (tai siirrettyjä kokouksia) seuraavana arkipäivänä. Siinä tapauksessa, että High Court -tuomioistuin myöhemmin hyväksyy Virallisjärjestelyn, tieto hyväksymisestä ja Virallisjärjestelyn voimaantulopäivä (todennäköisesti syyskuun ja joulukuun 2015 välisenä aikana) ilmoitetaan ja julkistetaan samalla tavalla. Mikäli Virallisjärjestelyn arvioitu voimaantulopäivä muuttuu, uusi päivämäärä ilmoitetaan ja julkistetaan samalla tavalla. Mikäli päätösehdotukset hyväksytään Tuomioistuimen Määräämässä Kokouksessa ja Ylimääräisessä Yhtiökokouksessa ja High Court -tuomioistuin hyväksyy Virallisjärjestelyn, Yhtiön Rahastoesitettä päivitetään ja muutetaan, ja muutokset tulevat voimaan Virallisjärjestelyn voimaantulopäivänä. Ystävällisin terveisin Paul McNaughton Puheenjohtaja 10

11 Liite A GLOBAALI SELVITYS JA TOIMITUS Hallitus on päättänyt, ettei Rahastojen Osuuksia toistaiseksi lasketa liikkeeseen aineettomassa (paperittomassa) muodossa eikä väliaikaisia omistusoikeutta osoittavia asiakirjoja tai osuustodistuksia anneta Kansainvälisten Arvopaperikeskusten vaatimaa Yhteistodistusta 1 lukuun ottamatta. (Kansainväliset Arvopaperikeskukset toimivat Tunnustettuina Selvitysjärjestelminä 2, joiden kautta Rahaston Osuudet selvitetään.) Rahastot hakevat selvitys- ja toimitusjärjestelmään pääsyä asianomaisen Kansainvälisen Arvopaperikeskuksen kautta. Rahastojen nykyiset Kansainväliset Arvopaperikeskukset ovat Euroclear ja Clearstream, ja kunkin sijoittajan Kansainvälinen Arvopaperikeskus riippuu markkinoista, joilla Osuuksia vaihdetaan. Kaikkien Rahastojen sijoittajien Osuudet selvitetään viime kädessä Kansainvälisessä Arvopaperikeskuksessa, mutta heidän sijoituksiaan saatetaan säilyttää Kansallisissa Arvopaperikeskuksissa 3. Yhteistodistusta säilytetään Säilytyskeskuksessa (jonka Kansainväliset Arvopaperikeskukset ovat nimenneet säilyttämään Yhteistodistusta), ja se rekisteröidään Säilytyskeskuksen nominee-edustajan ( Säilytyskeskuksen Nominee-edustaja ) nimiin, joka on Säilytyskeskuksen Nominee-edustajaksi nimetty taho ja toimii tässä ominaisuudessa Rahaston Osuuksien rekisteröitynä omistajana. Säilytyskeskuksen Nominee-edustaja on tällä hetkellä Euroclearin ja Clearstreamin puolesta toimiva Citivic Nominees Limited (Säilytyskeskuksen nimittämä Rahaston Osuuksien rekisteröity omistaja), jonka Euroclear ja Clearstream ovat hyväksyneet selvittäjäksi. Yhteistodistuksen edustamat oikeudet Osuuksiin voidaan siirtää soveltuvien lakien ja mahdollisten Kansainvälisten Arvopaperikeskusten sääntöjen ja menettelyohjeiden mukaisesti. Rahastojen Osuuksien juridinen omistaja on Säilytyskeskuksen Nominee-edustaja. Osuuksiin oikeuttavien oikeuksien ostajaa ei rekisteröidä Yhtiön Osuudenomistajaksi, mutta ostaja saa Osuuksiin välillisen tosiasiallisen omistusoikeuden (indirect beneficial interest). Jos sijoittajat ovat Osapuolia 4, heidän oikeuksiinsa sovelletaan Kansainvälisen Arvopaperikeskuksen kanssa tehtyä sopimusta, ja muussa tapauksessa sijoittajan ja nominee-edustajan, arvopaperinvälittäjän tai Kansallisen Arvopaperikeskuksen välistä järjestelyä. Kaikki tämän asiakirjan viittaukset Yhteistodistuksen haltijoiden toimiin viittaavat Säilytyskeskuksen Nominee-edustajan toimiin rekisteröitynä Osuudenomistajana asianomaisen Kansainvälisen Arvopaperikeskuksen Osapuoliltaan saamiin ohjeisiin perustuvien määräysten mukaisesti. Kaikki tässä mainitut kyseiselle Osuudenomistajalle osoitetut ilmoitukset, raportit ja tiedotteet lähetetään Osapuolille asianomaisen Kansainvälisen Arvopaperikeskuksen menettelyohjeiden mukaisesti. Kansainväliset Arvopaperikeskukset Kaikkia liikkeessä olevia Osuuksia edustaa Yhteistodistus, joka on Säilytyskeskuksen hallussa ja rekisteröity Kansainvälisen Arvopaperikeskuksen puolesta toimivan Säilytyskeskuksen Nomineeedustajan nimiin. Näiden Osuuksien tosiasiallinen omistusoikeus voidaan siirtää vain asianomaisen Kansainvälisen Arvopaperikeskuksen kulloinkin voimassa olevien sääntöjen ja menettelyohjeiden mukaisesti. Kukin Osapuoli voi nojautua ainoastaan oman Kansainvälisen Arvopaperikeskuksensa tietoihin hallitsemiensa Osuuksien määrän todistamiseksi. Asianomaisen Kansainvälisen Arvopaperikeskuksen laatima todistus tai muu asiakirja, jossa todetaan henkilön tilillä olevien Osuuksien määrä, katsotaan sitovaksi ja todistusvoimaiseksi näytöksi kyseisistä tiedoista. Kunkin Osapuolen tulee aina varmistaa omasta Kansainvälisestä Arvopaperikeskuksestaan osuutensa kustakin maksusta tai tuotonjaosta, jonka Yhtiö suorittaa Säilytyskeskuksen Nominee- 1 Kansainväliset Arvopaperikeskukset, sellaisten Rahastojen käyttämät Tunnustetut Selvitysjärjestelmät, jotka laskevat liikkeeseen Osuuksia useisiin kansallisiin markkinoihin yhteydessä olevan kansainvälisen arvopaperiselvitysjärjestelmän (ICSD) kautta. 2 Tunnustettu Selvitysjärjestelmä, Irlannin veroviranomaisen tunnustama selvitysjärjestelmä (esim. CREST tai Euroclear). 3 Kansalliset Arvopaperikeskukset, eri kansallisten markkinoiden kansalliset, Tunnustetut Selvitysjärjestelmät. Kansalliset Arvopaperikeskukset ovat Osapuolina Kansainvälisissä Arvopaperikeskuksissa. 4 Osapuolet ovat Kansainvälisen Arvopaperikeskuksen tilinhaltijoita. Osapuolia voivat olla Valtuutetut Osapuolet, näiden nominee-edustajat tai asiamiehet, joilla on asianomaisen Kansainvälisen Arvopaperikeskuksen kautta selvitettyihin ja/tai toimitettuihin Osuuksiin liittyviä oikeuksia. 11

12 edustajalle tai tämän ohjeiden perusteella, sekä kaikkien muiden Yhteistodistuksesta johtuvien oikeuksien yhteydessä. Se, missä määrin ja millä tavoin Osapuolet voivat käyttää Yhteistodistuksesta johtuvia oikeuksiaan, määräytyy Osapuolen Kansainvälisen Arvopaperikeskuksen sääntöjen ja menettelyohjeiden perusteella. Osapuolet eivät voi esittää suoraan Yhtiölle, Maksuasiamiehelle tai muulle henkilölle (Kansainvälistä Arvopaperikeskusta lukuun ottamatta) vaatimuksia, jotka koskevat Yhteistodistukseen liittyviä maksuja tai tuotonjakoa, jonka Yhtiö suorittaa Säilytyskeskuksen Nomineeedustajalle tai tämän ohjeiden perusteella, ja Yhtiö vapautetaan täten kyseisistä velvollisuuksista. Kansainvälinen Arvopaperikeskus ei voi esittää mitään vaatimuksia suoraan Yhtiölle, Maksuasiamiehelle 5 tai muulle henkilölle (Säilytyskeskusta lukuun ottamatta). Yhtiö tai sen valtuutettu asiamies voi aika ajoin pyytää sijoittajia toimittamaan (a) tietoja siitä, missä ominaisuudessa sijoittajilla on Osuuksia koskevia oikeuksia, (b) tietoja Osuuksia koskevia oikeuksia sillä hetkellä omistavien tai aikaisemmin omistaneiden muiden henkilöiden henkilöllisyydestä, (c) tietoja tällaisten oikeuksien luonteesta ja (d) tietoja mistä tahansa muusta asiasta, joka Yhtiön on ilmoitettava täyttääkseen sovellettavan lain tai Yhtiön perustamisasiakirjojen vaatimukset. Yhtiö tai sen valtuutettu asiamies voi aika ajoin pyytää asianomaista Kansainvälistä Arvopaperikeskusta toimittamaan Yhtiölle tiettyjä tietoja Osapuolista, jotka hallitsevat kunkin Rahaston Osuuksiin liittyviä oikeuksia. Tällaisia tietoja voivat olla muun muassa ISIN-tunnus, Kansainvälisen Arvopaperikeskuksen Osapuolen nimi, Kansainvälisen Arvopaperikeskuksen Osapuolen tyyppi (esim. rahasto/pankki/yksityishenkilö), Kansainvälisen Arvopaperikeskuksen Osapuolen asuinpaikka, pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) osuuksien lukumäärä ja tarvittaessa tiedot Osapuolen Euroclearissä ja Clearstreamissä hallinnoimasta varallisuudesta, kuten tieto Rahastoista, Osuuksien tyypistä ja kunkin Osapuolen tosiasiallisesti hallitsemien Osuuksien määrästä. Osuuksiin liittyviä oikeuksia omistavat Euroclearin ja Clearstreamin Osapuolet ja kyseisten omistajien puolesta toimivat välittäjät hyväksyvät, että Euroclear ja Clearstream luovuttavat kyseiset tiedot Yhtiölle tai sen valtuutetulle asiamiehelle Euroclearin ja Clearstreamin asiaa koskevien sääntöjen ja menettelyohjeiden mukaisesti. Samalla tavoin Yhtiö tai sen valtuutettu asiamies voi aika ajoin pyytää mitä tahansa Kansallista Arvopaperikeskusta toimittamaan Yhtiölle tietoja kyseisen Kansallisen Arvopaperikeskuksen säilyttämistä Rahastojen Osuuksista tai Rahastojen Osuuksia koskevista oikeuksista sekä tietoja kyseisten Osuuksien ja Osuuksia koskevien oikeuksien haltijoista mukaan lukien (muun muassa) tietoja oikeudenhaltijan tyypistä, asuinpaikasta sekä omistusten lukumäärästä ja tyypistä. Osuuksia sekä Osuuksia koskevia oikeuksia Kansallisessa Arvopaperikeskuksessa omistavat henkilöt sekä kyseisten omistajien välittäjät hyväksyvät, että Kansallinen Arvopaperikeskus (mukaan lukien Euroclear UK & Ireland (CREST-järjestelmä), SIS SegaIntersettle AG ja Monte Titoli) luovuttaa kyseiset tiedot Yhtiölle tai sen valtuutetulle asiamiehelle kyseisen Kansallisen Arvopaperikeskuksen sääntöjen ja menettelyohjeiden mukaisesti. Sijoittajia voidaan pyytää toimittamaan viipymättä Yhtiön tai sen valtuutetun asiamiehen vaatimat tiedot, ja sijoittajat hyväksyvät, että asianomainen Kansainvälinen Arvopaperikeskus toimittaa Yhtiölle tai sen valtuutetulle asiamiehelle niiden pyynnöstä kyseisen Osapuolen tai sijoittajan henkilöllisyyttä koskevat tiedot. Yhtiö toimittaa yhtiökokouskutsut ja niihin liittyvät asiakirjat Yhteistodistuksen rekisteröidylle omistajalle eli Säilytyskeskuksen Nominee-edustajalle. Kukin Osapuoli voi käyttää tähän tarkoitukseen ainoastaan Kansainvälistä Arvopaperikeskustaan noudattaen asianomaisen Kansainvälisen Arvopaperikeskuksen kulloinkin voimassa olevia sääntöjä ja menettelyohjeita, joissa määrätään kyseisten kutsujen toimittamisesta ja äänioikeuksien käyttämisestä. Siinä tapauksessa, että sijoittajat eivät ole Osapuolia, kutsujen toimittamiseen ja äänioikeuden käyttämiseen sovelletaan sijoittajan ja Kansainvälisen Arvopaperikeskuksen Osapuolen (esimerkiksi sijoittajan nominee-edustajan, arvopaperinvälittäjän tai Kansallisen Arvopaperikeskuksen) välisiä sopimuksia. VASTAPUOLIRISKIT Säilytyskeskuksen ja/tai Kansainvälisen Arvopaperikeskuksen passiivisuus Sijoittajia, joiden Osuudet on selvitetty tai toimitettu Kansainvälisen Arvopaperikeskuksen kautta, ei rekisteröidä Yhtiön Osuudenomistajaksi, vaan sijoittajat saavat Osuuksiin välillisen tosiasiallisen omistusoikeuden. Jos sijoittajat ovat Osapuolia, heidän oikeuksiinsa sovelletaan kyseisen Kansainvälisen Arvopaperikeskuksen kanssa tehtyä sopimusta, ja muussa tapauksessa sijoittajan ja Kansainvälisen Arvopaperikeskuksen Osapuolen (esimerkiksi sijoittajan nominee-edustajan, 5 Maksuasiamies, Rahastojen maksuasiamieheksi nimetty taho. 12

13 arvopaperinvälittäjän tai Kansallisen Arvopaperikeskuksen) välistä sopimusta. Yhtiö toimittaa kaikki kutsut ja niihin liittyvät asiakirjat Yhteistodistuksen rekisteröidylle omistajalle eli Säilytyskeskuksen Nominee-edustajalle samalla tavoin kuin Yhtiö normaalisti tekisi kutsuessaan koolle yhtiökokouksen. Hallitus katsoo, että Säilytyskeskuksen Nominee-edustajalla on sopimusperusteinen velvollisuus välittää kaikki vastaanottamansa kutsut asianomaiselle Kansainväliselle Arvopaperikeskukselle asianomaisen Kansainvälisen Arvopaperikeskuksen antamassa toimeksiannossa asetettujen ehtojen mukaisesti. Kukin Kansainvälinen Arvopaperikeskus välittää puolestaan Säilytyskeskukselta vastaanottamansa kutsut Osapuolilleen sääntöjensä ja menettelyohjeidensa mukaisesti. Hallitus katsoo, että Säilytyskeskuksella on sopimusperusteinen velvollisuus koota kaikki Kansainvälisiltä Arvopaperikeskuksilta vastaanottamansa äänet (jotka vastaavat kyseisten Kansainvälisten Arvopaperikeskusten Osapuolilta vastaanottamia ääniä) ja että Säilytyskeskuksen Nominee-edustajan on äänestettävä näiden ohjeiden mukaisesti. Yhtiöllä ei ole valtuuksia varmistaa, että Säilytyskeskus välittää äänestysilmoitukset annettujen ohjeiden mukaisesti. Yhtiö ei voi vastaanottaa äänestysohjeita muilta tahoilta kuin Säilytyskeskuksen Nominee-edustajalta. Maksut Yhtiö tai sen valtuutettu asiamies maksaa lunastustuotot ja mahdolliset ilmoitetut osingot Säilytyskeskuksen Nominee-edustajalta saadun toimeksiannon mukaisesti asianomaiselle Kansainväliselle Arvopaperikeskukselle. Jos sijoittajat ovat Osapuolia, heidän tulee aina olla yhteydessä omaan Kansainväliseen Arvopaperikeskukseensa saadakseen lunastustuottonsa tai osuutensa kustakin Yhtiön jakamasta osingosta; muussa tapauksessa sijoittajan tulee olla yhteydessä Kansainvälisen Arvopaperikeskuksen Osapuoleen (esimerkiksi sijoittajan nominee-edustajaan, arvonpaperinvälittäjään tai Kansalliseen Arvopaperikeskukseen) saadakseen sijoitustaan koskevan lunastustuottonsa tai osuutensa kustakin Yhtiön jakamasta osingosta. Sijoittajat eivät voi esittää suoraan Yhtiölle mitään vaatimuksia, jotka koskevat Yhteistodistuksen edustamiin Osuuksiin liittyviä lunastustuottoja tai osinkoja, ja Yhtiö vapautuu velvollisuuksistaan maksulla, jonka se suorittaa asianomaiselle Kansainväliselle Arvopaperikeskukselle Säilytyskeskuksen Nominee-edustajalta saadun toimeksiannon mukaisesti. 13

14 Liite B Tässä ilmoituksessa annetut tiedot Virallisjärjestelyn veroseuraamuksista eivät ole tyhjentäviä, eikä niitä tule tulkita oikeudelliseksi neuvonnaksi tai veroneuvonnaksi. Virallisjärjestelyn veroseuraamukset voivat vaihdella osuudenomistajan verovelvollisuuden ja osuudenomistajan koti- tai oleskelumaan verolakien mukaan. Osuudenomistajan osuuksien lunastus voi vaikuttaa osuudenomistajan verotukselliseen asemaan. Sijoittajien tulisi pyytää omilta ammattimaisilta neuvonantajiltaan neuvoja Virallisjärjestelyn vaikutuksista sekä Osuuksien merkinnän, oston, omistuksen, vaihdon ja luovutuksen vaikutuksista niiden maiden lainsäädännön nojalla, joissa sijoittaja saattaa olla verovelvollinen. Alla esitetyt tiedot vastaavat nykyistä näkemystämme sovellettavista verolaeista. Jos näkemyksemme muuttuvat oleellisesti, pyrimme tiedottamaan asiasta Osuudenomistajille asianomaisilla maasivuilla. Tässä osiossa ei käsitellä veroseuraamuksia sellaisten pörssivälittäjien ja muiden sijoittajien kannalta, jotka saattavat omistaa Osuuksia osana liiketoimintaansa tai ammattinsa harjoittamista. Osiossa ei myöskään käsitellä veroseuraamuksia Yhtiöön sijoittaneiden henkivakuutusyhtiöiden kannalta. Alankomaat Alankomaissa Virallisjärjestelyn ei pitäisi aiheuttaa muutoksia Osuuksien taloudelliseen omistajuuteen verotuksen näkökulmasta. Virallisjärjestelystä ei siten sellaisenaan pitäisi aiheutua veroseuraamuksia Alankomaissa. Belgia Belgiassa Virallisjärjestelyn ei pitäisi verotuksen näkökulmasta aiheuttaa muutoksia Osuuksien juridiseen omistajuuteen (Belgian laissa tarkoitetussa merkityksessä), koska Citivic hallitsee Osuuksia sijoittajien puolesta ja heidän nimissään. Virallisjärjestelystä ei siten sellaisenaan pitäisi aiheutua veroseuraamuksia Belgiassa. Espanja Espanjassa Virallisjärjestelyn ei lähtökohtaisesti pitäisi aiheuttaa muutoksia Osuuksien tosiasialliseen omistajuuteen verotuksen näkökulmasta. Virallisjärjestelystä ei siten sellaisenaan pitäisi aiheutua veroseuraamuksia Espanjassa. Irlanti Koska sijoittajille ei Virallisjärjestelyn mukaan makseta rahallista vastiketta, Virallisjärjestelystä ei sellaisenaan pitäisi aiheutua Irlannin myyntivoittoveroa. Virallisjärjestelystä ei pitäisi aiheutua Irlannin leimaveroja. Islanti Koska Virallisjärjestelyn ei pitäisi aiheuttaa muutoksia Rahastojen Osuuksien tunnisteeseen ja nimellisarvoon, islantilaisten sijoittajien, jotka omistavat oikeuksia Osuuksiin suoraan (sisältäen nominee-edustajien tai muiden välittäjien kautta omistetut Osuudet), vuotuiseen veroilmoitukseen annettavat tiedot eivät muutu. Näin ollen Islannin verotuksessa ei pitäisi aiheutua veroseuraamuksia. Virallisjärjestelystä ei pitäisi aiheutua Islannin leimaveroja. Italia Italiassa Virallisjärjestelyn ei pitäisi aiheuttaa muutoksia Osuuksien tosiasialliseen omistajuuteen verotuksen näkökulmasta. Virallisjärjestelystä ei siten sellaisenaan pitäisi aiheutua veroseuraamuksia Italiassa. Itävalta Itävallassa Virallisjärjestelyn ei pitäisi aiheuttaa muutoksia Virallisjärjestelyyn Kuuluvien Osuuksien tosiasialliseen omistajuuteen verotuksen näkökulmasta. Virallisjärjestelystä ei sellaisenaan pitäisi aiheutua veroseuraamuksia Itävallassa. Luxemburg Luxemburgissa Virallisjärjestelyn ei pitäisi aiheuttaa muutoksia Osuuksien tosiasialliseen omistajuuteen verotuksen näkökulmasta. Virallisjärjestelystä ei siten sellaisenaan pitäisi aiheutua veroseuraamuksia Luxemburgissa. 14

15 Norja Koska sijoittajien Osuuksiin liittyvät oikeudet ja asema niiden edunsaajana eivät oletettavasti muutu Virallisjärjestelyn myötä, Virallisjärjestelystä ei sellaisenaan pitäisi aiheutua veroseuraamuksia Norjassa. Portugali Jos portugalilainen sijoittaja omistaa Osuuksia nominee-edustajan, varainhoitajan ( trustee ) tai muun välittäjän kautta, sijoittajan omistukseen ei pitäisi aiheutua muutoksia Virallisjärjestelyn seurauksena. Tämän mukaisesti Virallisjärjestelystä ei sellaisenaan pitäisi aiheutua veroseuraamuksia Portugalissa tällaisille sijoittajille. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että portugalilainen sijoittaja on merkitty Osakasluetteloon (eli portugalilaiset sijoittajat, joilla on Nykyisessä Mallissa Euroclear UK & Ireland -tilejä (CRESTjärjestelmä)), Virallisjärjestely aiheuttaa juridisen omistajuuden siirtymisen, josta portugalilainen sijoittaja saattaa olla velvollinen ilmoittamaan Portugalin veroviranomaisille. Tämä saattaa johtaa verotettavaan tapahtumaan portugalilaisten sijoittajien osalta. Ranska Veroseuraamuksia ei pitäisi aiheutua sellaisille ranskalaisille sijoittajille, jotka omistavat Virallisjärjestelyyn Kuuluvat Osuudet nominee-edustajan tai muun välittäjän välityksellä, koska heidän kyseiselle välittäjälle antamansa toimeksiannon pitäisi pysyä muuttumattomana. Osakasluetteloon merkittyjen ranskalaisten sijoittajien (eli niiden ranskalaisten sijoittajien, joilla on Nykyisessä Mallissa Euroclear UK & Ireland -tilejä (CREST-järjestelmä)) pitäisi verotuksen näkökulmasta katsoa laajentaneen antamaansa toimeksiantoa koskemaan myös Citiviciä niin, että Citivic omistaa Osuudet sijoittajien asiamiehenä. Ranskassa veroseuraamuksia ei siis pitäisi aiheutua sillä perusteella, että Citivic toimii verotuksen näkökulmasta kyseisten sijoittajien nimissä ja heidän puolestaan. Virallisjärjestelystä ei pitäisi aiheutua Ranskan finanssitransaktioveroa. Ruotsi Koska Virallisjärjestely ainoastaan lisää omistusjärjestelyihin uuden nominee-edustajasuhteen, Virallisjärjestelystä ei sellaisenaan pitäisi aiheutua veroseuraamuksia Ruotsissa. Saksa On odotettavissa, että niille saksalaisille sijoittajille, jotka omistavat Virallisjärjestelyyn kuuluvia osuuksia nominee-edustajien tai muiden välittäjien kautta, tai oikeuden Globaaliin Haltijavelkakirjaan ( Global Bearer Certificate ) (jolla on saksalainen ISIN-tunnus), jota säilytetään Frankfurt am Mainin Clearstream Banking AG:ssa, Virallisjärjestelystä ei sellaisenaan pitäisi aiheutua myyntivoittoverovelvollisuutta. Virallisjärjestelystä ei pitäisi aiheutua leimaveroja tai muita varainsiirtoveroja Saksassa. Suomi Suomessa Kansallisen Arvopaperikeskuksen vaihto pitäisi rinnastaa verotuksen näkökulmasta säilytysyhteisön muutokseen eikä juridisen omistusoikeuden siirtoon. Virallisjärjestelystä ei siten sellaisenaan pitäisi aiheutua veroseuraamuksia Suomessa. Sveitsi Sveitsissä Virallisjärjestelyn ei pitäisi merkitä Osuuksien luovutusta sveitsiläisille sijoittajille verotuksen näkökulmasta. Virallisjärjestelystä ei siten sellaisenaan pitäisi aiheutua veroseuraamuksia Sveitsissä. Tanska Tanskassa Virallisjärjestelyn ei pitäisi aiheuttaa muutoksia Rahastojen verotukselliseen asemaan, joten tanskalaisten sijoittajien verotuksessa ei pitäisi tapahtua muutoksia. Tanskalaisia sijoittajia verotetaan vuosittain käyvän arvon perusteella, joten Virallisjärjestelyn ei pitäisi aiheuttaa verotettavia voittoja, joita ei jo olisi otettu huomioon tanskalaisten sijoittajien verotuksessa. Virallisjärjestelystä ei pitäisi aiheutua Tanskan varainsiirtoveroja. 15

16 Yhdistynyt kuningaskunta Yhdistyneessä kuningaskunnassa Virallisjärjestelyn ei pitäisi merkitä verotettavaa Osuuksien luovutusta, koska Virallisjärjestelystä ei aiheudu muutoksia Osuuksien tosiasialliseen omistajuuteen verotuksen näkökulmasta. Virallisjärjestelystä ei pitäisi aiheutua leimaveroa eikä Yhdistyneen kuningaskunnan stamp duty reserve tax -veroa. 16

17 OSA 2 VIRALLISJÄRJESTELY HIGH COURT -TUOMIOISTUIN ishares IV PUBLIC LIMITED COMPANYN OSAKEYHTIÖLAIN (MUUTOKSINEEN ) MUKAINEN VIRALLISJÄRJESTELY (VUODEN 1963 OSAKEYHTIÖLAIN 201 ) OSAPUOLET ishares IV PUBLIC LIMITED COMPANY JA JOHDANTO: VIRALLISJÄRJESTELYYN KUULUVIEN OSUUKSIEN OMISTAJAT (MÄÄRITELTY JÄLJEMPÄNÄ) A. Yhtiö on vaihtuvapääomainen sateenvarjotyyppinen sijoitusyhtiö, jonka rahastojen vastuut on eriytetty, joka on rekisteröity Irlannissa osakeyhtiöksi rekisterinumerolla ja jolle Irlannin keskuspankki on myöntänyt toimiluvan European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations säädöksen mukaisesti. B. Yhtiön enimmäisosakepääoma tämän Virallisjärjestelyn päivämääränä on 2,00 Englannin puntaa jaettuna kahteen 1,00 Englannin punnan arvoiseen Subscriber Share -osuuteen ja Voitto-osuuteen, joilla ei ole nimellisarvoa. Voitto-osuuksia oli laskettu liikkeeseen kappaletta, jotka oli merkitty kokonaisuudessaan maksetuiksi. C. Virallisjärjestelyn tarkoituksena on siirtää Virallisjärjestelyyn Kuuluvien Osuuksien muodollinen oikeudellinen omistusoikeus (muttei tosiasiallista omistusoikeutta) Citivicille vastikkeeksi siitä, että Citivic sitoutuu hallitsemaan Virallisjärjestelyyn Kuuluvia Osuuksia Säilytyskeskuksen nominee-edustajana ja Kansainvälisten Arvopaperikeskusten puolesta. D. Citivic ja Säilytyskeskus ovat sitoutuneet osallistumaan asiamiestensä välityksellä Yhtiön Virallisjärjestelyn hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittelyyn ja noudattamaan Virallisjärjestelyä. Citivic ja Säilytyskeskus ovat ilmoittaneet High Court -tuomioistuimelle sitoutuvansa Tuomioistuinkäsittelyssä noudattamaan kaikkia asiakirjoja, allekirjoittamaan kaikki asiakirjat ja toteuttamaan kaikki toimenpiteet, joiden allekirjoittaminen tai toteuttaminen on tarpeellista tai toivottavaa Virallisjärjestelyn voimaan saattamiseksi, ja huolehtimaan siitä, että Citivic ja Säilytyskeskus noudattavat tällaisia asiakirjoja, allekirjoittavat tällaiset asiakirjat ja toteuttavat tällaiset toimenpiteet. 1. Määritelmät VIRALLISJÄRJESTELY Seuraavilla ilmaisuilla on tässä Virallisjärjestelyssä seuraava merkitys, jollei merkitys ole ristiriidassa aiheen tai asiayhteyden kanssa: Citivic Nominees Limited: Englannin ja Walesin lakien mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö, jonka rekisteröintinumero on ja jonka rekisteröity toimipaikka on Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, Yhdistynyt kuningaskunta. High Court -tuomioistuin: Irlannin High Court -tuomioistuin. 17

Afarak Group Oyj. Ehdotettu listasegmentin vaihtaminen Premiumista Standardiin Lontoon pörssissä

Afarak Group Oyj. Ehdotettu listasegmentin vaihtaminen Premiumista Standardiin Lontoon pörssissä TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTASI. Mikäli olet epävarma toimista, joihin sinun tulisi ryhtyä, neuvomme sinua pyytämään henkilökohtaista taloudellista neuvontaa omalta pörssivälittäjältäsi,

Lisätiedot

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 3.11.2014.

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 3.11.2014. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF -rahaston osuudenomistajille

ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF -rahaston osuudenomistajille TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA Société Généralen Warranttiohjelman listalleottoesite koostuu tästä Listalleottoesitteen perusosasta ( Listalleottoesitteen perusosa ), sen

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA Société Généralen Warranttiohjelman listalleottoesite koostuu tästä Listalleottoesitteen perusosasta ( Listalleottoesitteen perusosa ), sen

Lisätiedot

JPMorgan Funds JF India Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds JF India Fund ( alarahasto ) JPMorgan s JF India ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto ) JPMorgan s JF Japan Alpha Plus ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

LIITE 7 RUUKKI GROUP OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 10 TOUKOKUUTA 2012 KIRJE OSAKKEENOMISTAJILLE TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTASI. Mikäli olet epävarma toimista, joihin sinun tulisi

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2)

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) TÄMÄ ASIAKIRJA JA SEN LIITTEENÄ OLEVA VALTAKIRJA JA REKISTERÖINTILOMAKE OVAT TÄRKEITÄ JA EDELLYTTÄVÄT VÄLITÖNTÄ HUOMIOTA. Tämä asiakirja sisältää Päätökset, joista äänestetään Talvivaaran Kaivososakeyhtiö

Lisätiedot

JPMorgan Funds EU Government Bond Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds EU Government Bond Fund ( alarahasto ) JPMorgan s EU Government Bond ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund ( Alarahasto )

JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund ( Alarahasto ) JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund ( Alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite huhtikuu 2010 JPMorgan Investment Fundsin ( Rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan

Lisätiedot

OM AB (publ):n tarjous HEX Oyj:n osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille ja listalleottoesite

OM AB (publ):n tarjous HEX Oyj:n osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille ja listalleottoesite OM AB (publ):n tarjous HEX Oyj:n osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille ja listalleottoesite 3. heinäkuuta 2003 OM AB (publ) on laatinut tämän asiakirjan ( Listalleottoesite ) käytettäväksi

Lisätiedot

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto )

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto ) JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite huhtikuu 2010 JPMorgan Investment Fundsin ( Rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan

Lisätiedot

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Freedom ja Presto 1. Helmikuuta 2015 1. Sisällys 1. Tärkeää tietoa... 3 1.1. Valvova viranomainen...

Lisätiedot

RAHASTOESITE JA SÄÄNNÖT ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY

RAHASTOESITE JA SÄÄNNÖT ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE JA SÄÄNNÖT ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Dynamic Enhanced, Freedom ja Presto Heinäkuu 2015 1. Tärkeää tietoa... 3 1.1.

Lisätiedot

ALFRED BERG. Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto. Varsinainen rahastoesite

ALFRED BERG. Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto. Varsinainen rahastoesite ALFRED BERG Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto Varsinainen rahastoesite HELMIKUU 2010 LISÄTIETOJA: ALFRED BERG 46, avenue J.F. Kennedy L-1855 LUXEMBOURG HUOMAUTUS Varsinaista rahastoesitettä

Lisätiedot

VELKAKIRJOJEN EHDOT. 1 Muoto, Nimellisarvo, Omistusoikeus ja Status

VELKAKIRJOJEN EHDOT. 1 Muoto, Nimellisarvo, Omistusoikeus ja Status VELKAKIRJOJEN EHDOT Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ( Liikkeeseenlaskija ) laski liikkeeseen hallituksen 15.12.2010 tekemän päätöksen perusteella 225.000.000 euron suuruisen vuonna 2015 erääntyvän 4,00

Lisätiedot

SSAB:n vaihtotarjous kaikista Rautaruukin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista alkaa 14.4.

SSAB:n vaihtotarjous kaikista Rautaruukin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista alkaa 14.4. Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003 CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista Cidron Capital Oy Ab ( Tarjouksen tekijä tai Cidron Capital ) tarjoutuu tämän yhdistetyn

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

NOKIAN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2013 YHTIÖKOKOUSMATERIAALI

NOKIAN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2013 YHTIÖKOKOUSMATERIAALI NOKIAN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2013 YHTIÖKOKOUSMATERIAALI 18. syyskuuta 2013 Nokia Oyj:n osakkeenomistajat Aihe: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Hyvä osakkeenomistaja, Kutsumme teidät ystävällisesti

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 10.1.2003. GENERAL ELECTRIC FINLAND OY:n. julkinen ostotarjous. INSTRUMENTARIUM OYJ:n. kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

TARJOUSASIAKIRJA 10.1.2003. GENERAL ELECTRIC FINLAND OY:n. julkinen ostotarjous. INSTRUMENTARIUM OYJ:n. kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 10.1.2003 GENERAL ELECTRIC FINLAND OY:n julkinen ostotarjous INSTRUMENTARIUM OYJ:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista General Electric Finland Oy ( Ostotarjouksen tekijä ) tarjoutuu

Lisätiedot

TT INTERNATIONAL FUNDS PLC. Tietoja rahastoyhtiön sijoittajille Suomessa. Tammikuu 2012

TT INTERNATIONAL FUNDS PLC. Tietoja rahastoyhtiön sijoittajille Suomessa. Tammikuu 2012 TT INTERNATIONAL FUNDS PLC Tietoja rahastoyhtiön sijoittajille Suomessa Tammikuu 2012 Tämä asiakirja on yleiskuvaus markkinointijärjestelyistä sekä pääasiallisista ehdoista, jotka koskevat sijoittamista

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 2006 N:o 624 651

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 2006 N:o 624 651 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 2006 N:o 624 651 SISÄLLYS N:o Sivu 624 Osakeyhtiölaki... 1898 625 Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta... 1964 626 Laki avoimesta yhtiöstä

Lisätiedot

Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ

Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ Kone Oyj:n ( Yhtiö tai Jakautuva Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt 1.11.2004 jakautumissuunnitelman ( Jakautumissuunnitelma ), jonka mukaan Kone Oyj jakautuu

Lisätiedot

Tarjous TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajille

Tarjous TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajille Tärkeää! Koska tarjous myydä osakkeita TeliaSoneralle tehdään korkeampaan hintaan kuin mitä osakkeista maksetaan tällä hetkellä pörssissä, menetät syntyvän taloudellisen edun, jos et käytä jompaakumpaa

Lisätiedot

HE 287/2009 vp. on luotettava, hyvämaineinen ja ammattitaitoinen.

HE 287/2009 vp. on luotettava, hyvämaineinen ja ammattitaitoinen. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sijoitusrahastolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan sijoitusrahastolakia täydennettäväksi säännöksillä rahastoosuuden hoitajan hallinnoimista ulkomaisen rahasto-osuudenomistajan

Lisätiedot

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 1 of 77 19.6.2008 13:53 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 21.7.2006/624 21.7.2006/624 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

Tarjous OMX AB:n (publ) osakkeenomistajille. Lisäosa suomalaisille osakkeenomistajille

Tarjous OMX AB:n (publ) osakkeenomistajille. Lisäosa suomalaisille osakkeenomistajille Tarjous OMX AB:n (publ) osakkeenomistajille Lisäosa suomalaisille osakkeenomistajille sisällys Johdanto... 2 Tarjous... 3 Tarjouksen ehdot ja ohjeet suomeksi... 5 Verokysymyksiä... 10 Lisätietoa hyväksymismenettelystä

Lisätiedot