LIITE 1.2 DNRO X/ LUONNOS - HAMINA KOTKA NOPEAN ERILLINEN LIIKENNÖINTISOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 1.2 DNRO X/2015 - LUONNOS - HAMINA KOTKA NOPEAN ERILLINEN LIIKENNÖINTISOPIMUS"

Transkriptio

1 LIITE 1.2 DNRO X/ LUONNOS - HAMINA KOTKA NOPEAN ERILLINEN LIIKENNÖINTISOPIMUS

2 HAMINA KOTKA NOPEAN ERILLINEN LIIKENNÖINTISOPIMUS Päivämäärä Laatija Mika Piipponen Hyväksyjä Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö Kotkantie Kotka

3 LIIKENNÖINTISOPIMUS SISÄLTÖ 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Liikennöitsijä: Yhteyshenkilöiden tehtävät 1 2. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö 1 3. Sopimuksen kohde Kohde Sopimuskausi Koeaika 2 5. Asiakirjojen noudattamisjärjestys 2 6. Sopijapuolten keskeiset vastuut Tilaajan vastuut Liikennöitsijän vastuut 3 7. Liikennöinti 4 8. Liikennöintikorvaus Noudatettavat laskutushinnat 4 9. Korvauksen vähentäminen Ajamattomat vuorot Kaluston laatu Korvauksen pidättäminen ja kuittaus Matkaliput, tariffit ja rahastusjärjetelmä Lipputulo ja tilitykset Maksaneisuuden tarkastus Maksuehto ja laskutus Korvaustason tarkistaminen Henkilökunta Palveluntuottajalla olevat luvat Toimitusvarmuus Kalusto ja kuljetuspalvelun laatu Liikennöintivelvollisuus Asiakaspalvelu Häiriötilanteet Kalustovaatimukset Kuljettajan toiminnalle asetettavat vaatimukset Varakalusto Liikennöinnin valvonta, seuranta ja koulutus Valvonta ja seuranta Valvonta ja raportointi Tutkimukset Kuljetuskalustoa koskevat vaatimukset Palvelua suorittavia kuljettajia koskevat vaatimukset Palvelun raportointi Sopimuksen purkaminen Tilaajan oikeus sopimuksen purkamiseen Liikennöitsijän oikeus sopimuksen purkamiseen Molempien osapuolten oikeus sopimuksen purkamiseen Sopimuksen irtisanominen muuttuneiden olosuhteiden johdosta Vahingonkorvausvelvollisuus 13

4 LIIKENNÖINTISOPIMUS 29. Salassapito Ylivoimainen este Sopimusmuutokset Sopimuksen siirtäminen Muut ehdot Sovellettava laki ja erimielisyydet Allekirjoitukset 15 SOPIMUKSEN LIITTEET 16

5 LIIKENNÖINTISOPIMUS 1 1. SOPIJAOSAPUOLET 1.1 Tilaaja: Tilaajaorganisaatio: Osoite: Puhelin: Sähköposti: www: Kotkan kaupunki / Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yhteyshenkilö: Nimi: Puhelin: Sähköposti: 1.2 Liikennöitsijä: Liikennöitsijä: Osoite: Puhelin: www: Yhteyshenkilö: Nimi: Puhelin: Sähköposti: Liikenteestä vastaava henkilö: Nimi: Puhelin: Sähköposti: 1.3 Yhteyshenkilöiden tehtävät Yhteyshenkilöiden tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja tiedottaa siitä oman organisaationsa sisällä ja toiselle sopijapuolelle. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on heti ilmoitettava toisen sopijapuolen yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilön vaihtumisessa ei ole kyse varsinaisesta sopimuksen muutoksesta. 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ Tällä sopimuksella Tilaaja hankkii tarjouskilpailussa valitulta Liikennöitsijältä kuljetuspalvelua, jonka järjestämiseen Liikennöitsijä on tarjouksen tehdessään sitoutunut tarjouskilpailuasiakirjoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Palvelun on oltava sopimuksen mukainen ja toimittava sovitulla tavalla. Liikennöitsijä vastaa siitä, että palvelu täyttää tässä sopimuksessa ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa yksilöidyt vaatimukset ja yhteisesti kirjallisesti sovitut määritykset. Palvelun on koko sopimuskaudella täytettävä vaatimukset, jotka perustuvat lakiin tai sen nojalla annettuun asetukseen tai viranomaismääräykseen ja jotka ovat voimassa sopimuksen tekohetkellä tai jotka ovat silloin julkaistu ja säädetty tulemaan voimaan sopimuskauden aikana. Liikennöitsijä sitoutuu ammattimaiseen töiden järjestelyyn ja toimintansa kehittämiseen. Sopijapuolet pyrkivät kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristön sekä esteettömyyden huomioonottavaan yhteistyöhön. Tämä edellyttää sopijapuolilta avoimuutta, luottamusta ja vuorovaikutusta sopimuksen toimivuuden kehittämiseksi. Hankintasopimus perustuu Tilaajan järjestämään tarjouskilpailuun ja siitä tehtyyn hankintapäätökseen xx.x.2015 xx.

6 LIIKENNÖINTISOPIMUS 2 3. SOPIMUKSEN KOHDE Sopimus koskee seuraavaa tarjouspyynnössä tarkoitettua kohdetta: 3.1 Kohde 4 Erilliskohde: M-P, kouluvuoden aikana 7:05 Hamina, linja-autoasema 7:20 Rantahaka 7:30 Karhula, linja-autoasema 7:40 Norskankatu Yksityiskohtainen kuvaus kohteesta on liitteessä SOPIMUSKAUSI Sopimus syntyy sen allekirjoittamisella. Sopimuksen mukainen liikenne aloitetaan ja se päättyy Kotkan peruskoulujen kevätlukukauden 2021 päättymispäivänä. Määräaikaisena sopimus päättyy ilman irtisanomisaikaa. Sopimusta voidaan molempien osapuolten suostumuksella jatkaa enintään kahdella vuodella Kotkan peruskoulujen kevätlukukauden 2023 päättymispäivään. Päätös optiovuosien käytöstä tulee tehdä viimeistään yhdeksän (9) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. 4.1 Koeaika Kohteeseen sisältyy koeaika välisenä aikana, jonka kuluessa tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään Kotkan peruskoulujen kevätlukukauden päättymispäivään 2017, mikäli matkustajamäärän keskiarvo Hamina Rantahaka välillä on alle 10,0 matkustajaa. 5. ASIAKIRJOJEN NOUDATTAMISJÄRJESTYS Jos tämän sopimuksen ja siinä mainittujen muiden asiakirjojen sisällöt ovat keskenään ristiriidassa, on asiakirjojen noudattamisjärjestys seuraava: 1) Tämä sopimus liitteineen 2) Hankintapäätös xx.x.2015 xxx 3) Tarjouspyyntö liitteineen 4) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot, JYSE 2014 PALVELUT 5) Liikennöitsijän tarjous x.x SOPIJAPUOLTEN KESKEISET VASTUUT 6.1 Tilaajan vastuut Tilaaja vastaa

7 LIIKENNÖINTISOPIMUS 3 1) sopimuksenmukaisten velvollisuuksiensa täyttämisestä. Tilaaja on velvollinen korvaamaan Liikennöitsijälle vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että Tilaaja on rikkonut sopimusta. 2) siitä, että Liikennöitsijälle maksetaan ostoliikennesopimuksen mukainen korvaus sisältäen kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. 3) Ajamatta jääneestä liikenteestä ei makseta korvausta. Ajamattomaksi vuoroksi ei kuitenkaan lasketa vuoroja, joilla vuoron ajaminen keskeytyy tai lähtö myöhästyy Liikennöitsijästä riippumattomasta syystä kuten esimerkiksi jatkoyhteyksiä turvattaessa, taikka jos sen keskeytyksestä tai lähdön myöhästymisestä huolimatta voidaan katsoa olennaisilta osin täyttäneen alkuperäisen tarkoituksensa matkustajille annettuna palveluna. 4) linja-autoihin tai kuljettajiin kohdistuneen palautteen ja muiden toiminnassa ilmenneiden puutteiden ilmoittamisesta Liikennöitsijälle viivytyksettä (Liikennöitsijä puuttuu ongelmakohtiin välittömästi ja tiedottaa toimenpiteistä Tilaajalle) 5) huolehtii liikenteen yleismarkkinoinnista ja yleisestä tiedottamisesta sekä aikataulutiedotuksesta 6) siitä, että Tilaaja ei suorita suoraan tai välillisesti mitään maksua suoraan yksittäiselle Liikennöitsijän työntekijälle. 6.2 Liikennöitsijän vastuut Liikennöitsijä vastaa: 1) tilaajalle ostoliikennesopimuksessa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa asetettujen velvollisuuksiensa täyttämisestä ja annettavien tietojen oikeellisuudesta sekä myös ulkopuolisille aiheuttamistaan vahingoista. 2) työnantajana ostoliikennettä palvelevan henkilökuntansa töistä ja toimenpiteistä niin Tilaajalle kuin myös ulkopuolisille. Liikennöitsijä ei kuitenkaan vastaa niistä vahingoista, jotka aiheutuvat Tilaajalle siitä, ettei liikennettä voida hoitaa sodan, liikekannallepanon, poikkeuksellisten luonnonvoimien tai vaikutuksiltaan niihin verrattavan Liikennöitsijästä riippumattoman ylivoimaisen esteen johdosta taikka, jos liikennöinti estyy Liikennöitsijää koskevan lakon, työsulun tai muun niihin verrattavan työtaistelutoimenpiteen johdosta. 3) siitä, että Liikennöitsijä sitoutuu noudattamaan tarjouksessa ilmoittamiaan hintoja sekä vastaa tarjouksessaan ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta 4) itsenäisenä liikenteenharjoittajana sopimuksessa ja siihen liitetyissä asiakirjoissa määritellyn liikenteen hoitamisesta, joka tapahtuu aikataulujen mukaisesti kiinnittäen erityistä huomiota matkustajapalveluun ja muuhun palvelun laatuun 5) vastuuhenkilön nimeämisestä, jolle Tilaaja tai hänen edustajansa voi antaa sopimustehtävien hoitoon liittyviä ohjeita tai huomautuksia yhtä pätevästi kuin ne olisi annettu suoraan Liikennöitsijälle 6) liikenteessä käytettävien linja-autojen turvallisuudesta, hyväkuntoisuudesta ja siisteydestä sekä että ko. linja-autot täyttävät ominaisuuksiltaan ja tyypiltään tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetut vaatimukset (ominaisuuksiltaan ja tyypiltään muunlaisia linja-autoja saadaan käyttää ainoastaan poikkeuksellisesti ja Tilaajan suostumuksella silloin, kun linja-autoja ei ole välttämättömien korjaustöiden, varaosien saantivaikeuksien tai valmistajan toimitusvaikeuksien vuoksi taikka jostakin muusta Liikennöitsijästä riippumattomasta syystä käytettävissä). Tämän vaikutuksesta Liikennöitsijälle maksettavaan korvaukseen on määrätty näiden ehtojen kohdassa 8 7) siitä, että linja-autoissa käytetään ympäristön kannalta mahdollisimman hyvää polttoainetta. Dieselbusseissa on käytettävä tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvaa rikitöntä dieselöljyä, jonka rikkipitoisuus on enintään 10 milligrammaa kiloa kohden (nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 1471/1994 muutoksineen 2 :n 6 kohta). Mikäli ko. polttoainetta koskeva lainsäädäntö tai viranomaismääräykset tiukentuvat, tämä vaatimus tiukentuu vastaavasti 8) siitä, ettei liikenteessä käytettävien autojen keski-ikä ylitä tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyä kohdekohtaista vaatimusta (linja-auton iän ja keski-iän laskentatapa on esitetty tarjouspyynnössä linja-autokalustoa koskevissa vaatimuksissa) 9) liikennöimänsä liikenteen aikataulujen jakelusta ja myynnistä linja-autoissa Tilaajan erikseen antamien ohjeiden mukaisesti 10) siitä, että linja-autoissa on kohtuullisesti maksutonta sisätilaa (vähintään yksi A3-kokoa oleva tiedotekehikko) Tilaajan joukkoliikenteen tiedotuksille sekä huolehtii näiden tiedotusten kiinnittämisestä ja poistamisesta

8 LIIKENNÖINTISOPIMUS 4 11) siitä, että linja-autoissa ei ole hyvien tapojen vastaisia mainoksia eikä julkisen liikenteen käyttöä heikentäviä mainoksia 12) siitä, että noudattaa liikennöintitoiminnassaan kulloinkin voimassa olevia lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä 13) siitä, että Liikennöitsijän omiin mainostauluihin on haettu ja saatu tilaajan hyväksyntä 14) alalla tavanomaisten vakuutusten voimassa pitämisestä 15) siitä, että ongelmakohtiin puututaan välittömästi ja toimenpiteistä tiedotetaan kirjallisesti Tilaajan yhteyshenkilölle 16) kestävän kehityksen, ympäristöasioiden ja esteettömyyden huomioimisesta toiminnassaan. 17) Tilaajan ja liikennöitsijän yhdessä sopimien vaihtoyhteyksien luotettavuudesta sovittujen periaatteiden (odotusajat jne.) mukaisesti. 7. LIIKENNÖINTI Liikennöitsijän velvollisuutena on hoitaa kohteen liikennöinti tämän sopimuksen ja sen liiteasiakirjojen mukaisesti. Ennen sopimuksen allekirjoittamista Tilaaja ja Liikennöitsijä ovat käyneet tarjouspyynnön liitteenä olleet reitit ja aikataulut läpi ja Liikennöitsijä on hyväksynyt ne. Sovittuaan Liikennöitsijän kanssa Tilaaja voi tehdä vähäisiä muutoksia liikenteen sopimuksen mukaiseen reittiin ja/tai aikatauluun, mikäli olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista hoitaa sovitulla tavalla. Muutoksen vaikutus (lisäys tai vähennys) viikoittaiseen ajotuntien / kilometrien määrään saa olla enintään 15 %. Liikennöinnissä tapahtuneiden muutosten vaikutus liikennöintikorvaukseen lasketaan kohdassa 8 määritellyn hinnan perusteella. Liikennöitsijä ei voi kieltäytyä muutoksista jos ne ovat teknisesti toteutettavissa. 8. LIIKENNÖINTIKORVAUS Tilaaja maksaa sopimuksen mukaisesta liikenteen hoidosta Liikennöitsijälle korvauksen, joka lasketaan kuukausittain vahvistetun päivähinnan mukaan. Korvaus maksetaan toteutuneiden ajosuoritteiden perusteella. Linja-auton sisä- ja ulkopinnoilla mahdollisesti olevista mainoksista saatava tulo kuuluu Liikennöitsijälle ja hän vastaa mainostilan myynnistä, laskutuksesta sekä siitä, että mainokset ovat tämän sopimuksen ehtojen mukaisia. Kaupunki ei maksa Liikennöitsijälle tämän sopimuksen kohdan 6.2; 10) mukaisista tiedotteista erillistä korvausta. 8.1 Noudatettavat laskutushinnat Sopimuskauden alkaessa voimassa olevat laskutushinnat ovat tämän sopimuksen liitteinä. (Liite 2). Yksikköhintoja voidaan muuttaa sopimuskauden aikana tämän sopimuksen kohdan 15. mukaisin perustein. Liikennöitsijä ja Tilaaja vahvistavat muutokset allekirjoituksillaan. Ajamatta jääneitä vuoroja ei korvata. Hyvitys lasketaan kyseisen linjan keskimääräisellä vuorokustannuksella. Kouluvuodella tarkoitetaan Kotkan kaupungin peruskoulujen syyslukukauden alkamispäivän ja kevätlukukauden päättymispäivän välistä aikaa.

9 LIIKENNÖINTISOPIMUS 5 9. KORVAUKSEN VÄHENTÄMINEN 9.1 Ajamattomat vuorot Ajamatta jääneestä liikenteestä ei makseta korvausta. Ajamatta jääneen vuoron vuoksi kokonaiskorvausta pienennetään ajamatta jääneen vuoron linjatuntien ja linjakilometrien määrällä. Ajamatta jääneiden lähtöjen linjakilometreihin ja linja-tunteihin sisällytetään myös lähtöihin liittyvät siirtoajojen suoritteet. Autopäivä vähennetään mikäli ajamaton osuus vähentää kohteen ajokaavioista laskettua suurinta samanaikaisesti tarvittavaa automäärää. Vuoro katsotaan ajamattomaksi myös, jos linja-auton lähtö viivästyy vähintään viisitoista (15) minuuttia taikka, jos linja-auto lähtee pääte- tai kääntöpysäkiltä etuajassa. Edellä mainittua vähennystä ei tehdä siltä osin, kuin ajamattomuus on aiheutunut ylivoimaisesta esteestä, johon Liikennöitsijä ei ole voinut vaikuttaa. 9.2 Kaluston laatu Korvauksen määrää vähennetään jos käytettyjen linja-autojen keski-ikä ylittää tarjouspyynnön vaatimukset. Mikäli keski-ikä ylittyy 0 0,5 vuodella, alennetaan sopimuksen perusteella kilpailukohteesta kuukausittain maksettavaa korvausta 3 %:lla. Mikäli keski-ikä ylittyy 0,6 1,0 vuodella, alennetaan korvausta vastaavasti 6 %:lla. Tätä suuremman ylityksen osalta jokaiselta alkavalta 0,1 vuodelta korvausta vähennetään 0,5 %:lla. Mikäli uusien autojen toimitus siirtyy liikennöinnin aloittamispäivän jälkeen, vähennetään sopimuksen perusteella kilpailukohteesta kuukausittain maksettavaa korvausta 5 %:lla näille linja-autoille suunnitellun liikenteen osalta. Mikäli uusien autojen toimittaminen viivästyy tarjouksessa ilmoitetun ja/tai sopimusneuvotteluissa sovitun siirtymäajan jälkeen, alennetaan korvausta näille autoille suunnitellun liikenteen osalta 10 %:lla. Korvauksen alennusta laskettaessa uusilla autoilla oletetaan ajettavan ne kalustokierrot, joissa syntyy suurimmat vuotuiset ajosuoritteet. Jos tilapäisesti käytettävien linja-autojen ominaisuudet ovat huonommat kuin tarjouksessa on esitetty, vähennetään sopimuksen perusteella kilpailukohteesta kuukausittain maksettavaa korvausta näiden linja-autojen liikenteen osalta 15 %:lla. 10. KORVAUKSEN PIDÄTTÄMINEN JA KUITTAUS Tilaajalla on oikeus Liikennöitsijää enempi kuulematta pidättää Liikennöitsijän saatava kokonaan tai osaksi ja käyttää sitä saataviensa kuittaamiseen riippumatta saatavan syntyperusteesta. 11. MATKALIPUT, TARIFFIT JA RAHASTUSJÄRJETELMÄ Liikenteessä noudatetaan Tilaajan määräämää tariffia ja käytetään tilaajan vahvistamia lipputuotteita. Kotkan paikallis- ja seutuliikenteessä otetaan käyttöön valtakunnallinen toimivaltaisten viranomaisten Waltti-järjestelmä (TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n järjestelmä). Järjestelmä edellyttää, että linja-autot on varustettu TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n määritysten mukaisella tekniikalla. Rahastuslaitteen tulee kaikilta osin soveltua TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n taustajärjestelmään. Liikennöitsijä vastaa mahdollisista lisätöistä ja lisäkustannuksista. Lisäksi rahastusjärjestelmästä saatavan tiedon kulku on hoidettava Tilaajalle TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n määritysten mukaisesti.

10 LIIKENNÖINTISOPIMUS 6 Mikäli TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n järjestelmä ei ole hyväksytysti vastaanotettu ennen tämän sopimuksen mukaisen liikenteen alkamista, Tilaaja ja Liikennöitsijä sopivat siirtymäaikana käytettävästä järjestelmästä. Lippu- ja tariffijärjestelmän kuvaus on tämän sopimuksen liitteenä (Liite 3). Liikennöitsijä tuottaa Waltti-järjestelmän tarvitsemat pysäkkikohtaiset saapumis/lähtöajat (arvioajat) Waltin edellyttämässä muodossa. 12. LIPPUTULO JA TILITYKSET Liikennöitsijä on velvollinen myymään Kotkan paikallisliikenteeseen ja Hamina-Kotka-Pyhtää seudun liikenteeseen kuuluvia lippuja ja lisälataamaan asiakkaiden matkakortteja Tilaajan hyväksymällä tavalla. Liikennöitsijä vastaa rahastuslaitteista ja kortin lukulaitteista sekä niiden normaalista huollosta. Lipputulot, samoin kuin matkakorttien lisälatauksesta asiakkaalta bussissa perityt maksut, ovat Tilaajan ennakkomaksua Liikennöitsijälle, ja ne ovat heti Liikennöitsijän käytettävissä. Liikennöitsijän on raportoitava Tilaajalle kaikki Kotkan paikallis- ja kaupunkiliikenteeseen kuuluvien lippujen myynnistä saamansa tulot kuukausittain seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä, samaan aikaan, kun Liikennöitsijä esittää laskun liikennöintikorvauksista. Tilaajan määrittämän rahastusjärjestelmän tai muun vastaavan tietojärjestelmän antamaa tietoa pidetään luotettavana selvityksenä lipputulojen oikeasta määrästä, ellei Liikennöitsijä tai tilaaja pysty luotettavasti osoittamaan siinä ilmeistä virhettä. Lipputulojen määrittämistä varten Liikennöitsijän on huolehdittava siitä, että kaikkien linja-autojen osalta rahastustiedot on siirretty Tilaajalle kuukauden viimeisen päivän liikennöinnin jälkeen. Tilaaja vähentää ennakkomaksun (liikennöinnin lipputulot) liikennöintikorvauslaskusta. Liikennöitsijä raportoi Tilaajalle tilityskohtaisesti käteismatkustuksen kappale- ja euromäärät alennusryhmittäin Liikennöitsijän autoissa tai muussa pisteessä myytyjen alennuslippujen kappale- ja euromäärät lippulajeittain. Liikennöitsijä vastaa siitä, että rahasuoritus ja raportin loppusumma täsmäävät. Pankin tai luottokorttiyhtiöiden perimät palkkiot kuuluvat Liikennöitsijän maksettaviksi. Tilaaja vastaa Waltti tariffi- ja lippujärjestelmän ylläpitäjän perimistä kustannuksista, Liikennöitsijä Matkahuollon perimistä clearingmaksuista siirtymäaikana, jolloin autoissa hyväksytään Waltin lisäksi vielä voimassa olevia Matkahuollon lipputuotteita. Mikäli henkilökuljetuksista maksettava arvonlisävero muuttuu sopimuskauden aikana, muutetaan korvauksia vastaavasti. Mikäli valtakunnallisen TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n järjestelmän määritystyön ja ohjelmistokehityksen kautta tulee rahastus- tai varikkolaitteiden toimintaan tai edellä kuvattuun tilitysprosessiin muutoksia, muutetaan tätä sopimuskohtaa vastaamaan TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n järjestelmän vaatimuksia. 13. MAKSANEISUUDEN TARKASTUS Linja-autonkuljettajat huolehtivat siitä, että kaikilla matkustajilla on linja-autossa matkustaessaan voimassaoleva matkalippu. Lisäksi Tilaaja huolehtii matkalippujen

11 LIIKENNÖINTISOPIMUS 7 tarkastuksesta. Tilaajan tarkastajalla on oikeus tarkistaa linja-autoissa olevien rahastuslaitteiden oikeellisuus. Tilaajalla on oikeus myös salaiseen linjatarkastukseen, jossa tarkkaillaan kuljettajan matkalippujen myyntiä ja lippujen voimassaolon tarkastusta. 14. MAKSUEHTO JA LASKUTUS Liikennöitsijä laskuttaa sopimuksen mukaisen korvauksen kalenterikuukausittain jälkikäteen Tilaajalta. Palvelurikemaksut peritään kuukausittain. Lasku lähetetään Tilaajalle osoitteeseen: LASKUJEN VASTAANOTTAJA Verkkolaskuosoite Osoite paperilaskuille Kotkan kaupunki Verkkolaskutusoperaattori: Tieto Oyj Välittäjätunnus: / OKOYFIHH Kotkan kaupunki / OVT-tunnus: TE Kotkan kaupunki Sarjanumero PL SSC Maksut maksetaan laskun perusteella. Lasku erääntyy maksettavaksi neljäntoista (14) päivän kuluttua hyväksyttävän laskun saapumisesta. Laskutuslisiä ei peritä. Viivästyskorko on enintään kulloinkin voimassa olevan korkolain 4 :n 1 mom. mukainen. 15. KORVAUSTASON TARKISTAMINEN Tähän sopimukseen ei sovelleta indeksiehdon käytön rajoittamisesta annettua lakia (1195/2000 muutoksineen) lain 2 :n 12 kohdan nojalla. Tilaaja maksaa liikennöintivelvoitteen hoitamisesta liikenteenharjoittajalle korvausta. Liikennöintisopimuksen mukaisen korvauksen määrää (autopäivä, tunti ja km) tarkistetaan kahdesti vuodessa soveltaen Tilastokeskuksen linja-autoliikenteen kaupunkiliikenteen kustannusindeksiä (2010=100). Tarkistusajankohdat ovat maaliskuun alku (heinä-joulukuun keskiarvo) ja syyskuun alku (tammi-kesäkuun keskiarvo). Tarkastelujakson kuukausi-indeksien keskiarvoa verrataan lähtötason kustannusindeksiin (heinä-joulukuun 2015 keskiarvo) ja korvausta muutetaan vastaamaan täysimääräisesti indeksin muutosta. Ensimmäinen tarkistus tehdään tammi-kesäkuun 2016 indeksien keskiarvosta syyskuun 2016 alussa. HUOM! Tässä käytetty esimerkkinä 5/2015 indeksiä 110,6, mutta allekirjoitettavassa sopimuksessa käytetään 07-12/2015 indeksilukua, joka vastaa parhaiten tarjouksen jättämisajankohdan kustannustasoa. jossa uuuuuuuu kkkkkkkkkkkkkk = tttttttttttttttttttttttttttttttt iiiiiiiiiiiiiiiiii kkkkkkkkkkkkkkkkkk 110,6 xx llähttötttttttttt kkkkkkkkkkkkkk uusi korvaus = tarkistusajankohdasta alkavan puolivuotiskauden aikana maksettavat autopäivä, tunti ja km-korvaukset

12 LIIKENNÖINTISOPIMUS 8 tarkastelujakson indeksien keskiarvo = tarkistusajankohtaa edeltäneen puolivuotiskauden tammikesäkuu tai heinä-joulukuu kaupunkiliikenteen kuukausi-indeksien keskiarvo 110,6 = lähtötason 5/2015 kaupunkiliikenteen indeksin arvo lähtötason korvaus = kuukausittainen korvaus, joka on määritetty sopimuskauden alussa hintatasossa 5/2015. Korvaustason tarkistamisessa käytetään yksikköhintoja, jotka eivät sisällä arvonlisäveroa. Mikäli henkilökuljetuspalveluille määrätty arvonlisävero muuttuu joko säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen vuoksi, palvelujen hinnat muuttuvat vastaavasti. Mikäli vuotuinen ajokilometrien määrä muuttuu sopimuskauden aikana yli 20 % taikka Tilaajan asettamat kalustovaatimukset muuttuvat olennaisesti, voidaan sopimushintaa tarkistaa sopimuskauden aikana. Sopimushinnan tarkistusehdotus on annettava riittävän ajoissa kirjallisesti Tilaajalle. Tarkistuksen huomioonottamisen edellytyksenä on, että sen peruste on syntynyt sopimukseen johtaneen tarjouksen antamisen jälkeen Tilaajan aloitteesta, ja että se on sopimuksen suoritukseen välittömästi ja olennaisesti vaikuttava. Ellei Tilaaja hyväksy hinnantarkistusta, sen tulee kuukauden kuluessa tarkistusilmoituksesta ilmoittaa asiasta kirjallisesti Liikennöitsijälle, minkä jälkeen tulee välittömästi käynnistää neuvottelut. Ellei hinnasta päästä sopimukseen, on Tilaajalla ja Liikennöitsijällä oikeus irtisanoa sopimus 12 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. 16. HENKILÖKUNTA Liikennöitsijä vastaa työnantajana liikennettä palvelevasta henkilökunnastaan ja, että henkilökunta noudattaa liitteenä olevia laatuvaatimuksia ja että ostoliikennesopimusten tarkoittamassa liikenteessä noudatetaan voimassaolevia yleissitovia työmarkkinasopimuksia. Mikäli tämän sopimuksen mukaisen liikenteen liikennöitsijä vaihtuu, noudatetaan Autoliikenteen työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry:n välistä Linja-autoliikenteen kilpailuttamistilanteissa noudatettavat työsuhteen ehdot ja menettelytavat sopimusta. Lisäksi Liikennöitsijä vastaa työvälineistä ja vaatetuksesta työn johtamisesta ja työn valvonnasta kuljettajien palvelussuhteen ehdoista, työsopimuksen solmimisesta ja palkanmaksusta sekä kaikkien lakisääteisten työnantajamaksujen suorittamisesta lomakorvaukset mukaan lukien siitä, että kuljettajilla on tehtävän edellyttämä riittävä kokemus ja osaaminen työntekijöiden perehdyttämisestä ja tarpeelliseksi katsottavan lisäkoulutuksen järjestämisestä siitä, että kuljettaja kohtelee matkustajia asiallisesti ja kohteliaasti ja ottaa huomioon kunkin matkustajan erityiset tarpeet sen varmistamisesta, että kuljettajana ei ole henkilö, jolta sairauden, vian, vamman tai väsymyksen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä puuttuvat siihen tarvittavat edellytykset sen varmistamisesta, että kuljettaja noudattaa liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi sijaisjärjestelyistä mahdollisten sairaustapausten tai muiden yllättävien poissaolojen varalle työntekijänsä puolesta Tilaajalle aiheutetuista vahingoista.

13 LIIKENNÖINTISOPIMUS PALVELUNTUOTTAJALLA OLEVAT LUVAT Liikennöitsijällä on koko sopimuskauden ajan voimassa oleva joukkoliikennelupa henkilöliikenteen harjoittamiseen (sopimuksen tekohetkellä Joukkoliikennelaki /1219), sekä kaikki muut lakien, asetusten ja alempien säädösten edellyttämät luvat, joita tämän sopimuksen mukaisiin palveluihin edellytetään. 18. TOIMITUSVARMUUS Liikennöitsijä vastaa täysin siitä, että kuljetukset suoritetaan aikataulun ja sovitun mukaisesti. Liikennöitsijän tulee varautua mahdollisiin auton rikkoutumisiin, kuljettajan sairastumiseen / loukkaantumiseen ym. vastaaviin riskeihin. 19. KALUSTO JA KULJETUSPALVELUN LAATU 19.1 Liikennöintivelvollisuus Liikennöitsijä on velvollinen hoitamaan ostoliikennesopimuksessa ja siihen liitetyissä asiakirjoissa määritellyn liikenteen. Vuorojen jäädessä ajamatta Tilaaja voi vähentää liikennöintikorvauksen määrän, joka vastaa ajamattomien vuorojen laskennallista osuutta korvauksesta. Vuoro katsotaan ajamattomaksi myös, jos liikennöinnissä on käytetty tässä sopimuksessa määritellystä merkittävästi poikkeavaa kalustoa, liikennöinnissä rikotaan liikenne- ja viestintäministeriön päätöstä koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä tai jos lähtö myöhästyy vähintään viisitoista (15) minuuttia tai jos auto lähtee etuajassa. Kaluston poikkeavuutta arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseen. Liikennöinnissä tulee noudattaa sovittuja aikatauluja. Mikäli Liikennöitsijä on tarjouksessaan esittänyt kohteen aikatauluun muutoksia ja Tilaaja on ne hyväksynyt, tulee muutettu aikataulu ottaa kokonaisuudessaan ostoliikennesopimuksen liitteeksi. Liikennepalvelun tulee täyttää sovitut laatuvaatimukset Asiakaspalvelu Tilaaja ja Liikennöitsijä sitoutuvat kiinnittämään huomiota palvelun laatuun. Tavoitteena on varmistaa asiakkaan tyytyväisyys. Asiakaspalvelun sekä asiakkaiden kohtelun tulee olla ystävällistä ja asiallista. Matkustajia tulee tarvittaessa neuvoa matkustamiseen liittyvissä asioissa. Vammaisten, vanhusten ja lasten erityistarpeet tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon. Kuljettajan tulee kertoa tarvittaessa, mistä matkustaja voi saada lisätietoja matkustamiseen liittyvistä asioista. Kuljettajan on välitettävä matkustajien antama palaute Liikennöitsijälle, joka välittää sen Tilaajalle Häiriötilanteet Kuljettajan on tiedotettava matkustajille häiriöstä ja aiheutuneen viivästyksen kestosta.

14 LIIKENNÖINTISOPIMUS 10 Matkustajien aiheuttamat häiriötilanteet kuljettajan on pyrittävä ensisijaisesti ratkaisemaan keskustelemalla häiriön aiheuttajan kanssa. Mikäli häiriön aiheuttaja kuljettajan kehotuksesta huolimatta jatkaa häiritsevää käyttäytymistään, on kuljettajalla harkintansa mukaan oikeus poistaa häiriötä aiheuttavat matkustajat autosta, kuitenkin niin, ettei syyllistytä heitteillejättöön. Tilaaja ei vastaa matkustajien mahdollisesti aiheuttamista henkilövahingoista tai vahingoista Liikennöitsijän kalustolle tai muulle omaisuudelle Kalustovaatimukset Liikenteessä käytettävien autojen tulee täyttää Yksityiskohtaiset kuvaukset sopimuksen kohteista (Liite 1) mukaiset vaatimukset. Auton ikä lasketaan käyttöönottokuukaudesta lukien. Mikäli peruskorjatulle alustalle rakennetaan uusi kori, lasketaan ikä korjauskuukaudesta lukien lisäämällä ikään 24 kuukautta. Erityisestä syystä liikenteessä voidaan käyttää häiriöttömän liikennöinnin turvaamiseksi tilapäisesti myös sovitusta poikkeavaa autokalustoa. Tästä tulee kuitenkin viivytyksettä ilmoittaa Tilaajalle, jos tällaisia autoja käytetään pitempään kuin kahtena perättäisenä päivänä. Mikäli sopimuksesta poikkeavan kaluston käyttö on toistuvaa tai se kestää pitempään kuin viikon, Tilaajalla on oikeus pienentää kuukausittaista liikennöintikorvausta siinä suhteessa kuin liikennöintipalvelujen katsotaan huonontuneen, enintään kuitenkin 20 % maksamastaan kuukausittaisesta liikennöintikorvauksesta. Mikäli sopimuksesta poikkeavan kaluston käyttö on usein toistuvaa tai se voidaan katsoa jatkuvaksi, Tilaajalla on lisäksi oikeus purkaa sopimus Kuljettajan toiminnalle asetettavat vaatimukset Kuljettajan/kuljettajien tulee täyttää Yksityiskohtaiset kuvaukset sopimuksen kohteista (Liite 1) mukaiset vaatimukset. Liikennöitsijä tai hänen palveluksessaan oleva ei saa oikeudettomasti ilmaista eikä käyttää omaksi tai toisen hyödyksi taikka toista vahingoittaakseen, mitä hän tässä tehtävässään on saanut tietää Tilaajan liike- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisyyteen kuuluvista seikoista, jollei laissa muuta säädetä. Salassapitovelvollisuus säilyy liikenteenharjoittamisen tai kuljettajana toimimisen päätyttyä Varakalusto Varakaluston tulee täyttää Yksityiskohtaiset kuvaukset sopimuksen kohteista (Liite 1) mukaiset vaatimukset. 20. LIIKENNÖINNIN VALVONTA, SEURANTA JA KOULUTUS 20.1 Valvonta ja seuranta Tilaaja valvoo ostoliikenteen toimivuutta sekä kalustoa ja palvelutasoa koskevien määräysten noudattamista. Tilaajalla on oikeus tarkastaa ostoliikenteestä saatavia tuloja koskevia ja autojen käyttöön liittyviä asiakirjoja ja saada nähdäkseen niistä tietokannoissa olevia tietoja sekä ottaa niistä jäljennöksiä ja otteita tutustua Liikennöitsijän autoihin.

15 LIIKENNÖINTISOPIMUS 11 Kuljettaja ja Liikennöitsijä ovat velvollisia raportoimaan saamastaan asiakaspalautteesta Tilaajalle ja Tilaaja voi kerätä asiakaspalautetta myös esim. asiakaskyselyillä tai puhelinhaastatteluilla. Liikennöitsijän henkilökunnan tulee tarvittaessa avustaa seurantatutkimusten teossa ja asiakaspalautteen keräämisessä. 21. VALVONTA JA RAPORTOINTI Tilaajalla on oikeus 1) tarkastaa lippujen myyntiä sekä Liikennöitsijän lippukirjanpitoon, ajosuoritteisiin ja linjaautojen käyttöön liittyviä asiakirjoja 2) valvoa reittien ja aikataulujen sekä linja-autokalustoa ja palvelutasoa koskevien määräysten noudattamista. Liikennöitsijä toimittaa Tilaajalle tämän sopimuksen liitteen 6 mukaiset kuukausi-, puolivuosi- ja vuosiraportit. Lisäksi Tilaajalla on oikeus saada pyytäessään Liikennöitsijältä kaikki tarvitsemansa tiedot liittyen tämän sopimuksen mukaiseen liikenteeseen. Liikennöitsijä valvoo linjojensa liikennöintiä ja toimittaa Tilaajan yhteyshenkilölle seuraavat seurantaraportit ja asiakirjat: Kirjallinen yhteenveto ylimääräisistä, ajamattomista ja myöhästyneistä vuoroista seuraavan kuukauden neljänteen arkipäivään mennessä sekä suullinen tai kirjallinen ilmoitus ajamattomista vuoroista seuraavaan arkipäivään klo mennessä. Kirjallinen ilmoitus niistä vuoroista, jotka on ajettu muilla kuin sopimusasiakirjoissa määritellyillä linja-autoilla seuraavan kuukauden neljänteen arkipäivään mennessä. Henkilökunnan koulutusohjelma ja yhteenveto toteutuneesta koulutuksesta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Liikennöitsijän tilinpäätösasiakirjat kahden (2) kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Verottajan todistus siitä, että Liikennöitsijällä ei ole vastuullaan verovelkaa vuosittain seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Vakuutusyhtiön ilmoitus siitä, että työntekijöiden eläkevakuutusmaksut on maksettu vuosittain seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. 22. TUTKIMUKSET Tilaaja suorittaa kustannuksellaan palvelutasoon, linjastoon ja liikenteen suunnitteluun tarvittavat tutkimukset. Liikennöitsijän henkilökunta avustaa tutkimusten teossa. Tästä ei makseta erillistä korvausta. 23. KULJETUSKALUSTOA KOSKEVAT VAATIMUKSET Palveluun käytettävän kuljetuskaluston on oltava ominaisuuksiltaan, kunnoltaan ja varustukseltaan asianmukainen sekä tämän sopimuksen liitteenä Yksityiskohtaiset kuvaukset sopimuksen kohteista (Liite 1) asiakirjassa kuvatun mukainen. Palveluun käytettävän kuljetuskaluston tulee täyttää vähintään tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitetut kriteerit koko sopimuskauden ajan.

16 LIIKENNÖINTISOPIMUS PALVELUA SUORITTAVIA KULJETTAJIA KOSKEVAT VAATIMUKSET Kuljettajalla tulee olla kuljettamansa ajoneuvon luokkaa vastaava ajo-oikeus kuljettajalla tulee olla vähintään suomen kielen suullinen taito kuljettajan pukeutumisen on oltava asianmukaista kuljettaja noudattaa liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi kuljettajana ei saa toimia henkilö, jolta sairauden, vian, vamman tai väsymyksen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä puuttuvat siihen tarvittavat edellytykset. Tilaajalla on oikeus vaatia kuljettajan vaihtamista perustellusta syystä. 25. PALVELUN RAPORTOINTI Liikennöitsijän tulee dokumentoida kaikki Tilaajalta tulleet huomautukset palvelun tai kaluston laadusta sekä vastata reklamaatioon Tilaajan määrittelemässä kohtuullisessa ajassa sekä ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin virheen korjaamiseksi. 26. SOPIMUKSEN PURKAMINEN 26.1 Tilaajan oikeus sopimuksen purkamiseen Tilaajalla on oikeus purkaa tämä sopimus päättymään välittömästi, mikäli Liikennöitsijää koskeva konkurssi-, akordi- tai yrityssaneeraushakemus on saatettu vireille, Liikennöitsijä on asetettu selvitystilaan, Liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa päättyy kesken sopimuskauden Liikennöitsijä on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä, Liikennöitsijä on laiminlyönyt verojen ja lakisääteisten sosiaali- ja vakuutusmaksujen suorittamisen siten, ettei laiminlyöntiä ole pidettävä merkitykseltään vähäisenä, Liikennöitsijä olennaiselta osin laiminlyö liikenteen säännöllisyyttä, palvelun laatua tai autokalustoa koskevia määräyksiä taikka muutoin oleellisesti rikkoessa sopimusta, tulee Tilaajan antaa tästä kirjallinen huomautus. Ellei Liikennöitsijä kirjallisen huomautuksen saatuaan viivytyksettä korjaa laiminlyöntiään tai hän uusii laiminlyöntinsä, Tilaajalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus. Liikennöitsijä muutoin rikkoo tätä sopimusta eikä Liikennöitsijä viivytyksettä korjaa laiminlyöntiään saatuaan siitä Tilaajalta kirjallisen huomautuksen. jos Liikennöitsijä jättää olennaisilta osin noudattamatta nk. tilaajavastuulaissa (1233/2006 muutoksineen) tarkoitettuja lakisääteisiä velvoitteita taikka ei viivytyksettä anna tilaajalle asian selvittämiseksi tarpeellisia ja riittäviä selvityksiä tai tietoja. Mikäli sopimusrikkomus on korjattavissa, sopijapuoli voi purkaa sopimuksen vain, mikäli sopimusrikkomukseen syyllistynyt sopijapuoli ei ole korjannut sopimusrikkomustaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun sopijapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta; Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään aina seuraavia seikkoja: Liikennöitsijän kuljetuskalusto on siinä ilmenneiden virheiden tai niiden korjaamista koskevien odotus- tai korjausaikojen perusteella osoittautunut niin huonolaatuiseksi tai virheelliseksi, että sitä ei sopimuskaudella voida kokonaisuudessaan tai olennaisilta osiltaan käyttää sovitussa käytössä Liikennöitsijä ei täytä sopimusta sovitussa määräajassa eikä näytä toteen, että sopimuksen täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä tai Tilaajasta johtuvasta syystä

17 LIIKENNÖINTISOPIMUS 13 Liikennöitsijän liikenteestä vastaava henkilö on menettänyt kokonaan tai joiltain osin hänelle ko. säädöksissä asetetut edellytykset, eikä hänen tilalleen aseteta kohtuullisessa ajassa ao. edellytykset täyttävää henkilöä Liikennöitsijän oikeus sopimuksen purkamiseen Liikennöitsijällä on oikeus purkaa tämä sopimus päättymään välittömästi, mikäli Tilaaja laiminlyö tämän sopimuksen mukaisen maksuvelvollisuutensa tai Tilaaja muutoin olennaisesti rikkoo tätä sopimusta, eikä Tilaaja korjaa laiminlyöntiään saatuaan siitä Liikennöitsijältä kirjallisen huomautuksen Molempien osapuolten oikeus sopimuksen purkamiseen Kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa tämä sopimus päättymään välittömästi, Sopijapuoli saa purkaa sopimuksen kokonaan tai osittain seuraavissa tapauksissa: mikäli Tilaajan päätös hankkia kuljetuspalvelut Liikennöitsijältä valituksen tai hakemuksen johdosta kumotaan ja päätöksen täytäntöönpano on tämän vuoksi keskeytettävä, sopimus voidaan purkaa välittömästi sopimuksen saa purkaa kokonaan, jos sopimuksen tarkoitus jää loukkauksen johdosta olennaisesti saavuttamatta taikka jos toinen sopijapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan sopimuksen täyttäminen todetun ylivoimaisen esteen jatkumisen vuoksi viivästyy yli neljä (4) kuukautta. Kirjallinen purkuilmoitus, jossa mainitaan purkuperuste ja sopimuksen päättymispäivä, on lähettävä toisen sopijapuolen kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Sopijapuolella ei ole kuitenkaan oikeutta purkaa sopimusta mikäli toinen sopijapuoli näyttää toteen, että sopimuksen täyttämättä jättäminen johtuu kohdan 36 (force majeure) mukaisesta vapauttamisperusteesta. 27. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN MUUTTUNEIDEN OLOSUHTEIDEN JOHDOSTA Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli Liikennöitsijän olosuhteissa, kuten esimerkiksi tarjouspyynnössä asetetuissa kelpoisuusehtojen täyttämisessä, on tapahtunut olennainen muutos ja Tilaaja osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta Liikennöitsijän kanssa, mikäli kyseinen olosuhteiden muutos olisi ollut Tilaajan tiedossa sopimuksentekohetkellä. Tällöin Liikennöitsijällä on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen päättymishetkeen mennessä tehdystä työstä, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen irtisanomisen johdosta. 28. VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvausta Liikennöitsijän sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta sekä menetetyistä lipputuloista siltä osin kuin vahingon määrä ylittää maksettavan sopimussakon ja palveluista sovitut sanktiot. Liikennöitsijällä on oikeus saada vahingonkorvausta tilaajan sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta. Korvauksen enimmäismäärä on palvelun laskennallinen 12 kuukauden hinta. Liikennöitsijällä ei ole oikeutta saada korvausta välillisistä vahingoista. Näiden ehtojen mukaiset vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset eivät koske tapausta, jossa sopijapuoli on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

18 LIIKENNÖINTISOPIMUS SALASSAPITO Tilaaja noudattaa julkisyhteisönä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa lainsäädännössä olevia salassapitoa ja julkisuutta koskevia säännöksiä. Sopijapuolet pitävät toisiltaan saamansa luottamukselliseksi merkityn tai muuten luottamukselliseksi tai liikesalaisuudeksi katsottavan aineiston salassa eivätkä käytä tietoja muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Tilaajalla on kuitenkin velvollisuus noudattaa julkisuus- ja salassapitolainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Sopijapuolet vastaavat, että kaikki heidän palveluksessaan olevat samoin kuin alihankkijat noudattavat tätä määräystä. Tämä määräys on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Salassapitovelvollisuus ei koske tietoa, joka on yleisesti saatavilla tai julkista tai jonka sopijapuoli on saanut laillisesti haltuunsa muuten kuin toiselta sopijapuolelta. Sopijapuolet huolehtivat omilla vastuualueillaan, että tietosuojaa ja salassapitoa koskevat säädökset ja viranomaisten antamat määräykset otetaan huomioon. Jos sopimus päättyy tai purkautuu, sopijapuoli palauttaa tai toisen sopijapuolen suostumuksella hävittää toisen sopijapuolen luottamuksellisen aineiston. Aineistoa ei saa hävittää, mikäli laki tai viranomaisten määräykset vaativat säilyttämistä. Sopijapuolella on oikeus käyttää toimituksen yhteydessä hankkimaansa ammattitaitoa ja kokemusta. Tämä sopimus on julkinen. 30. YLIVOIMAINEN ESTE Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopijapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehdessään, joka on sopijapuolista riippumaton ja jonka seuraamuksia ei voida estää ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla poikkeuksellisen vaikea työvoimatilanne, sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy. Jos sopimusvelvoitteen viivästyminen johtuu tällaisesta ylivoimaisesta esteestä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena. Sopijapuolten on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle samoin kuin esteen lakkaamisesta. Vapauttamisperusteeksi katsotaan myös sopijapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta. 31. SOPIMUSMUUTOKSET Mikäli tähän sopimukseen vaikuttavat pakottavat säädökset muuttuvat niin, että sillä on pakottavia vaikutuksia tämän sopimuksen sisältöön, tämä sopimus muuttuu vastaavasti. Muutoin sopimusosapuolet voivat muuttaa tätä sopimusta kirjallisesti, muut muutokset ovat mitättömiä. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat sopimusosapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja allekirjoittaneet sopimusosapuolten toimivaltaisten edustajien toimesta. 32. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN Mikäli joukkoliikennelain mukaisten toimivaltaisten viranomaisten toimivalta-alueet muuttuvat ja tämän sopimuksen mukainen liikenne siirtyy toisen joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen toimialueeseen, voidaan sopimus näine ehtoineen siirtää kyseiselle viranomaiselle. Siirrosta on ilmoitettava Liikennöitsijälle etukäteen kirjallisesti. Muunlainen sopimuksen siirto on sallittu vain kummankin sopijapuolen allekirjoittamalla siirtosopimuksella.

19 LIIKENNÖINTISOPIMUS 15 Sopijapuolen mahdollinen sulautuminen kolmannen osapuolen kanssa ei vaikuta sopimuksen voimassaoloon tai ehtoihin. Sopijapuolia koskeva osakeyhtiölain mukainen jakautuminen ei vaikuta sopimuksen voimassaoloon tai ehtoihin, vaan sopimus siirtyy sellaisenaan uuden yhtiön vastattavaksi. Tilaajalla on kuitenkin jakautumisen yhteydessä halutessaan oikeus irtisanoa sopimus neljän (4) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Sopijapuolet sitoutuvat tiedottamaan toiselle sopijapuolelle hyvissä ajoin mahdollisista sulautumis- ja jakautumissuunnitelmistaan. 33. MUUT EHDOT Tilaajalla on oikeus asettaa tämän sopimuksen mukaisia aikataulu-, pysäkki- ja bussin sijaintitietoja omien määritystensä mukaisesti ns. avoimeksi dataksi hallinnoimalleen alustalle. Datan käyttösopimuksen tehneillä yrityksillä on oikeus kehittää joukkoliikennettä tukevia, tätä avointa dataa hyödyntäviä sovellutuksia omissa palvelukonsepteissaan. Palveluntuottaja vahvistaa tämän sopimuksen allekirjoituksella, ettei se ole tämän sopimuksen tarjouskilpailun aikana tai sopimuksentekohetkellä syyllistynyt kilpailulain tarkoittamaan keskenään kilpailevien elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin) kyseistä palvelua koskevilla markkinoilla tilaajan toiminta-alueella. Mikäli palveluntuottajan todetaan lainvoimaisella päätöksellä syyllistyneen edellä mainittuun kilpailulain tarkoittamaan elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin), palveluntuottaja on velvollinen suorittamaan tilaajalle sopimussakkona 20 % suoritetun ja maksetun palvelun kokonaisarvosta korkoineen vaatimuspäivästä lukien ja korvaamaan sopimussakon määrän ylittävät tilaajalle aiheutuneet vahingot. Näiden lisäksi palveluntuottajan on korvattava asian selvittämisestä aiheutuneet kustannukset ja oikeudenkäyntikulut korkoineen. Mikäli palveluntuottaja paljastaa kartellin ja vapautetaan kilpailulain 14 :n ( /948) perusteella kokonaan seuraamusmaksusta, palveluntuottaja vapautuu tämän ehdon mukaisen sopimussakon maksamisesta. 34. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET Tähän sopimukseen sovelletaan sopimuksen tekohetkellä Suomessa voimassa olevaan lakia. Tämän sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat erimielisyydet, joita sopijapuolet eivät voi keskenään sopia, jätetään Kymenlaakson käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 35. ALLEKIRJOITUKSET Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi (1) tilaajalle ja yksi (1) Liikennöitsijälle. Kotkassa xx. päivänä xxxxkuuta 2015 KOTKAN KAUPUNKI/ KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS LIIKENNÖITSIJÄ......

20 LIIKENNÖINTISOPIMUS 16 SOPIMUKSEN LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Yksityiskohtaiset kuvaukset sopimuksen kohteista Laskutushinnat sopimuskauden alkaessa Lippu- ja tariffijärjestelmän kuvaus Liikennöitsijän tarjous liitteineen

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle.

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle. Akaan kaupungin kuljetuksia koskeva tarjouspyyntö 23.1.2015 Liite 4 OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULUKULJETUKSET LINJA-AUTOLLA Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE 1. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista.

KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE 1. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. 1 (6) KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE 1 OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön liite 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS. 1. Sopijapuolet. Ostaja: Kunta: Mäntyharjun kunta. Yhteystiedot: Ostajan edustaja:

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön liite 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS. 1. Sopijapuolet. Ostaja: Kunta: Mäntyharjun kunta. Yhteystiedot: Ostajan edustaja: 1 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön liite 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta: Mäntyharjun kunta Yhteystiedot: Ostajan edustaja: Liikennöitsijä: Nimi: Yhteystiedot: 2. Sopimuksen tarkoitus

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Ostoliikennesopimuksen liite 1. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista.

Ostoliikennesopimuksen liite 1. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULUKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita, yhteydenotot on osoitettava

Lisätiedot

LIITE 1 DNRO X/2015 PYHTÄÄN ALUEEN JA PYHTÄÄ-KOTKAN LIIKENNÖINTISOPIMUS

LIITE 1 DNRO X/2015 PYHTÄÄN ALUEEN JA PYHTÄÄ-KOTKAN LIIKENNÖINTISOPIMUS LIITE 1 DNRO X/2015 PYHTÄÄN ALUEEN JA PYHTÄÄ-KOTKAN LIIKENNÖINTISOPIMUS PYHTÄÄN ALUEEN JA PYHTÄÄ-KOTKAN LIIKENNÖINTISOPIMUS Päivämäärä 16.9.2015 Laatija Mika Piipponen Hyväksyjä Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSKILPAILU- ASIAKIRJA N:O 3 HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS 2 OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN VPL JA SHL KULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS

SODANKYLÄN KUNNAN VPL JA SHL KULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS SODANKYLÄN KUNNAN VPL JA SHL KULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 3

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

ORAJÄRVEN OPISKELIJA- JA TYÖMATKA- LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS

ORAJÄRVEN OPISKELIJA- JA TYÖMATKA- LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS ORAJÄRVEN OPISKELIJA- JA TYÖMATKA- LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 4 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 4 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh.

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh. OSTOPALVELUSOPIMUSLUONNOS ERITYISOPPILAIDEN KULJETUKSET 1. Sopijapuolet Ostaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Ytunnus 2220682-7 Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE N:O 3 TUUSULAN JÄRVENPÄÄ-KELLOKOSKI-LINJA- MÄKI-PUROLA-JÄRVENPÄÄ - JOUKKOLIIKENNELINJAN 65 HANKINTA

TARJOUSPYYNNÖN LIITE N:O 3 TUUSULAN JÄRVENPÄÄ-KELLOKOSKI-LINJA- MÄKI-PUROLA-JÄRVENPÄÄ - JOUKKOLIIKENNELINJAN 65 HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN LIITE N:O 3 TUUSULAN JÄRVENPÄÄ-KELLOKOSKI-LINJA- MÄKI-PUROLA-JÄRVENPÄÄ - JOUKKOLIIKENNELINJAN 65 HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS, LUONNOS 21.6.2016 2 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 4 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 3 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMAN KULJETUKSEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS

KUNNAN OSTAMAN KULJETUKSEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS KUNNAN OSTAMAN KULJETUKSEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 4 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 3 SOPIMUKSEN KOHDE...

Lisätiedot

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS 2 Tarjouskilpailuasiakirja nro 4 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 3 SOPIMUKSEN KOHDE...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Liite 4

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Liite 4 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Liite 4 OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA Liite 2 1 (6)

RUOKOLAHDEN KUNTA Liite 2 1 (6) RUOKOLAHDEN KUNTA Liite 2 1 (6) Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa ole erikseen toisin

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVAN PALVELULIIKENTEEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVAN PALVELULIIKENTEEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVAN PALVELULIIKENTEEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 4 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 4 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS SODANKYLÄN KUNTA Sivistyspalvelut LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 4 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIJAOSAPUOLET... 3 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 4

OSTOLIIKENTEEN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 4 OSTOLIIKENTEEN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 4 Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostosopimusta. Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on mahdollisuuksien mukaan osoitettava

Lisätiedot

Liite 3 OSTOSOPIMUKSEN EHDOT PALVELULINJA. Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostosopimusta.

Liite 3 OSTOSOPIMUKSEN EHDOT PALVELULINJA. Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostosopimusta. Liite 3 OSTOSOPIMUKSEN EHDOT PALVELULINJA Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostosopimusta. Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on mahdollisuuksien mukaan osoitettava

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN KULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 4 - OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS

ENONTEKIÖN KUNNAN KULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 4 - OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 1(11) ENONTEKIÖN KUNNAN KULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 4 - OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 2(11) SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIJAOSAPUOLET... 3 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS (MALLI) 1 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 3 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Akaan kaupungin kuljetuksia koskeva tarjouspyyntö 23.1.2015 Liite 3

Akaan kaupungin kuljetuksia koskeva tarjouspyyntö 23.1.2015 Liite 3 Akaan kaupungin kuljetuksia koskeva tarjouspyyntö 23.1.2015 Liite 3 OSTOLIIKENTEEN EHDOT PALVELULINJA Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostosopimusta. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä,

Lisätiedot

Tarjouspyyntöasiakirja nro 5 PYHÄNNÄN KUNTA ESI- JA PERUSOPETUKSEN KULJETUKSET 2014-2016 OSTOLIIKENNESOPIMUS

Tarjouspyyntöasiakirja nro 5 PYHÄNNÄN KUNTA ESI- JA PERUSOPETUKSEN KULJETUKSET 2014-2016 OSTOLIIKENNESOPIMUS PYHÄNNÄN KUNTA ESI- JA PERUSOPETUKSEN KULJETUKSET 2014-2016 OSTOLIIKENNESOPIMUS OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 3 SOPIMUKSEN KOHDE...

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012 SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) Oulun kaupunki/ Palveluntuottaja Oy Pohjoissuomalaisten kirjastojen kirjastoaineiston kuljetuspalvelun hankinta ajalle 1.1.2013-31.12.2014 ja mahdollisena optiona ajalle 1.1.2015-31.12.2015

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 3 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X)

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X) Urjalan kunta Tarjouspyynnön liite 1 D/52/08.01.01.02/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1: HANKINTASOPIMUS, luonnos 19.1.2016 Urjalan kunnan torikuljetusten hankinta ajalla 1.4.2016 31.3.2019 + 1 + 1 optiovuotta

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT YLEISESSÄ JOUKKOLIIKENTEESSÄ, PAL- VELULIIKENTEESSÄ JA KOULULAISLIIKENTEESSÄ 2016-2018

OSTOLIIKENTEEN EHDOT YLEISESSÄ JOUKKOLIIKENTEESSÄ, PAL- VELULIIKENTEESSÄ JA KOULULAISLIIKENTEESSÄ 2016-2018 KIURUVEDEN KAUPUNKI KILPAILUASIAKIRJA NO 5 1 Z:\TEKSTIT2010OPETUS\LIIKENNEKILPAILUTUS2016\kesäkuun kilpailutus\ostoliikenteen ehdot.doc 26.5.2016 OSTOLIIKENTEEN EHDOT YLEISESSÄ JOUKKOLIIKENTEESSÄ, PAL-

Lisätiedot

LIITE 1.1 DNRO X/X/2015 - LUONNOS - KOTKAN PAIKALLISLIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS

LIITE 1.1 DNRO X/X/2015 - LUONNOS - KOTKAN PAIKALLISLIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS LIITE 1.1 DNRO X/X/2015 - LUONNOS - KOTKAN PAIKALLISLIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS KOTKAN PAIKALLISLIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS Päivämäärä 12.8.2015 Laatija Mika Piipponen Hyväksyjä Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Ostaja ja liikennöitsijä sitoutuvat keskinäiseen yhteydenpitoon. Yhteistyön päätavoitteena on varmistaa asiakkaiden hyvä palvelu.

Ostaja ja liikennöitsijä sitoutuvat keskinäiseen yhteydenpitoon. Yhteistyön päätavoitteena on varmistaa asiakkaiden hyvä palvelu. Ostoliikennesopimuksen LIITE 4 OSTOLIIKENTEEN EHDOT oppilaskuljetukset/asiointiliikenne Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista.

Lisätiedot

1 (7) OSTOSOPIMUKSEN EHDOT PALVELULIIKENNE. Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostosopimusta.

1 (7) OSTOSOPIMUKSEN EHDOT PALVELULIIKENNE. Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostosopimusta. 1 (7) OSTOSOPIMUKSEN EHDOT PALVELULIIKENNE Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostosopimusta. Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on mahdollisuuksien mukaan osoitettava

Lisätiedot

Edellytämme, että tarjoaja sitoutuu solmimaan mallin mukaisen sopimuksen.

Edellytämme, että tarjoaja sitoutuu solmimaan mallin mukaisen sopimuksen. ISONKYRÖN KUNTA Edellytämme, että tarjoaja sitoutuu solmimaan mallin mukaisen sopimuksen.. OSTOSOPIMUS JA OSTOSOPIMUKSEN EHDOT - Perusturvatoimen kuljetuspalvelut Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä

Lisätiedot

PERTUNMAAN KUNTA 25.11.2015

PERTUNMAAN KUNTA 25.11.2015 OSTOLIIKENTEEN EHDOT LIITE 5 Sivu 1/7 Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan koulukuljetuksen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa ole erikseen

Lisätiedot

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS Tampereen liikenteen tilannekuva Puitesopimus LUONNOS 29.6.2015 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi... 3 4 Sopimuksen irtisanominen...

Lisätiedot

SALLAN KUNNAN KULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 4 - OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS

SALLAN KUNNAN KULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 4 - OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 1(11) SALLAN KUNNAN KULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 4 - OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 2(11) SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIJAOSAPUOLET... 3 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Edellytämme, että tarjoaja sitoutuu solmimaan mallin mukaisen sopimuksen.

Edellytämme, että tarjoaja sitoutuu solmimaan mallin mukaisen sopimuksen. ISONKYRÖN KUNTA Edellytämme, että tarjoaja sitoutuu solmimaan mallin mukaisen sopimuksen.. OSTOSOPIMUS JA OSTOSOPIMUKSEN EHDOT - Perusturvatoimen kuljetuspalvelut Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA Tarjouskilpailuasiakirja no 3 PALVELULINJA OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN EHDOT. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen.

HAUSJÄRVEN KUNTA Tarjouskilpailuasiakirja no 3 PALVELULINJA OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN EHDOT. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. HAUSJÄRVEN KUNTA Tarjouskilpailuasiakirja no 3 PALVELULINJA OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA 1. Liikennöintivelvollisuus 2. Liikennöitsijän

Lisätiedot

Paimion kaupunki OSTOSOPIMUS, liite 5 Koulutuslautakunta PL 50 21531 Paimio

Paimion kaupunki OSTOSOPIMUS, liite 5 Koulutuslautakunta PL 50 21531 Paimio Paimion kaupunki OSTOSOPIMUS, liite 5 Koulutuslautakunta PL 50 21531 Paimio 1 (7) Koulukuljetusten ostosopimus kaudelle 01.01.2015 31.12.2017 ja optio vuosista 2018 ja 2019 1. Sopijapuolet Tilaaja: Paimion

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

KOULULAISLIIKENTEEN OSTOSOPIMUKSEN EHDOT

KOULULAISLIIKENTEEN OSTOSOPIMUKSEN EHDOT Liite 2 KOULULAISLIIKENTEEN OSTOSOPIMUKSEN EHDOT Sisällysluettelo: YHTEISTYÖN PERIAATE 1. Yhteistyösitoumus LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA 2. Liikennöitsijän vastuu 3. Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 4. Liikenteestä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

PERTUNMAAN KUNTA 8.4.2016

PERTUNMAAN KUNTA 8.4.2016 OSTOLIIKENTEEN EHDOT LIITE 5 Sivu 1/8 Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan kuljetusten järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa ole erikseen toisin

Lisätiedot

LIITE 8 BRUTTOSOPIMUS(MALLI) LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA Riihimäen paikallisliikenne

LIITE 8 BRUTTOSOPIMUS(MALLI) LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA Riihimäen paikallisliikenne LIITE 8 BRUTTOSOPIMUS(MALLI) LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA Riihimäen paikallisliikenne 1. Sopijapuolet... 2 2. Sopimuksen kohde... 2 3. Sopimusasiakirjat... 2 4. Liikennöintikorvaus ja lipputulojen

Lisätiedot

LIITE 3. Tämän sopimuskokonaisuuden muodostavia asiakirjoja ovat. 4) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE2009PALVELUT)

LIITE 3. Tämän sopimuskokonaisuuden muodostavia asiakirjoja ovat. 4) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE2009PALVELUT) Sopimusluonnos LIITE 3 Jäljempänä mainittavat sopijaosapuolet ovat sopineet seuraavaa Sopijaosapuolet Tilaaja: Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut Yhteystiedot: PL 20, 02401 KIRKKONUMMI Ostajan edustaja:

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS (NRO 4)

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS (NRO 4) KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS (NRO 4) 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 4 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 4 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 4 3 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sopimus (luonnos) 1 (7) Palvelusopimus koululaiskuljetusten suorittamisesta lukuvuosina 2014-2015 ja 2015-2016 1. Sopijapuolet Tilaaja: Uudenkaupungin kaupunki, Y-tunnus: 0144036-6 Osoite:, 23500 Uusikaupunki

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 4 - OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 1(12)

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 4 - OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 1(12) TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 1(12) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 4 - OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIJAOSAPUOLET... 3 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

O S T O L I I K E N N E S O P I M U S

O S T O L I I K E N N E S O P I M U S LIITE 3 O S T O L I I K E N N E S O P I M U S 1. Sopijaosapuolet Ostaja: RANUAN KUNTA Aapiskuja 6 B 97700 RANUA Ytunnus: 01919748 Ostajan edustajat: Koulukuljetukset sivistystoimenjohtaja Outi Lohi Perusturvan

Lisätiedot

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS (MALLI) 1 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 3 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

SOPIMUS luonnos 1 (5).18.2015

SOPIMUS luonnos 1 (5).18.2015 SOPIMUS luonnos 1 (5) Turku Touring Oy:n opastetut kiertoajelut Koiramäen lasten kaupunkikerros ja Turku sightseeing 1. Sopijapuolet Palveluntuottaja: Osoite Y-tunnus: Yhteyshenkilö: ja Tilaaja: Turku

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana.

NURMEKSEN KAUPUNKI. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana. NURMEKSEN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUN EHDOT VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Alihankinta 3. Yhteenliittymä 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö oppilaskuljetuksista Paraisten kunta-alueella Tarjouspyynnön liite nro 4

Tarjouspyyntö oppilaskuljetuksista Paraisten kunta-alueella Tarjouspyynnön liite nro 4 1 / 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT Ostoliikennesopimuksen liite nro 1 Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Näitä ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa ole

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

LIITE 12 SOPIMUSMALLI KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut

LIITE 12 SOPIMUSMALLI KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 12 SOPIMUSMALLI Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi PL 1097 (Suokatu 42) PL 3016 *017 185 111 017

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA Liite 5 Sopimusmalli (Kalusteet) TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Kemin kaupunki Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto 2 (8) Sisältö 1 SOPIJAPUOLET 4 1.1 Tilaaja 4 1.2 Toimittaja 4 2 SOPIMUKSEN KOHDE 4 3 ASIAKIRJAT 4 4 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA KAUSI 5 5 ALIHANKKIJAT 5 6 PALVELUNTUOTTAJALLE MAKSETTAAVAT KORVAUKSET 5 7.1.

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT. Sisällysluettelo: Asiakirja päivätty 1.10.2015

OSTOLIIKENTEEN EHDOT. Sisällysluettelo: Asiakirja päivätty 1.10.2015 OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista, mikäli poikkeamasta on sovittu ostajan ja liikennöitsijän välillä. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1)

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN

Lisätiedot

Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta

Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta Dnro Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta 1. Sopijapuolet Liikenteen turvallisuusvirasto (jäljempänä Trafi) PL 320, 00101 Helsinki, ja [yritys] (jäljempänä Ennakkoilmoittaja), Y-tunnus [Y-tunnus]

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin: Fax: Pankkiyhteys: Liikenteestä vastaava yhteyshenkilö: Yhteyshenkilön puh. ja sähköpostiosoite:

Nimi: Osoite: Puhelin: Fax: Pankkiyhteys: Liikenteestä vastaava yhteyshenkilö: Yhteyshenkilön puh. ja sähköpostiosoite: TARJOUSASIAKIRJA (Valpperin asiointiliikenne, liite nro 1) Tarjous tehdään tällä asiakirjalla sekä tämän asiakirjan liitteillä 2 ja 3. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa tarjouspyynnössä määritellyt muut

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ POHJANLINNUN KOULUKULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ POHJANLINNUN KOULUKULJETUKSISTA SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 TARJOUSPYYNTÖ POHJANLINNUN KOULUKULJETUKSISTA Pyydämme tarjoustanne Pohjanlinnun koulukuljetusten hoitamisesta. Kyse on Savonlinnan kaupungin vammaishuollon erityisoppilaista.

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 LUONNOS 6.8.2015 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Liikennöinnissä tulee noudattaa sovittuja aikatauluja.

Liikennöinnissä tulee noudattaa sovittuja aikatauluja. TILAUSLIIKENTEEN EHDOT KIRKKONUMMEN KUNNAN KOULUTOIMISTON TILAUSLIIKENTEEN HOITAMISESSA LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA Liikennöintivelvollisuus Liikennöinnissä tulee noudattaa sovittuja aikatauluja. Oppilaat tulee

Lisätiedot

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KALUSTOLLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

Sopijaosapuolten vastuut Palveluntuottaja vastaa siitä, että tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja kriteerit täyttyvät.

Sopijaosapuolten vastuut Palveluntuottaja vastaa siitä, että tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja kriteerit täyttyvät. 1 (5) LUONNOS SOPIMUS KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUISTA Sopijaosapuolet Mikkelin kaupunki, jäljempänä kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Maaherrankatu 9 11 50100 Mikkeli Y-tunnus 0165116-3 Kaupungin

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT Tarjouspyynnön liite 5

OSTOLIIKENTEEN EHDOT Tarjouspyynnön liite 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT Tarjouspyynnön liite 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostosopimusta. Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on mahdollisuuksien

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Alihankinta 3. Yhteenliittymä 4. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi)

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi) SOPIMUSLUONNOS 1(5) LIITE 7 HANKINTASOPIMUS / KÄSIPYYHEAUTOMAATTI-, KÄSIPYYHERULLA- JA VAIHTOMATTOPALVELUT 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus Y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

Imatran paikallisliikenteen ostoliikennesopimus (Bruttosopimus)

Imatran paikallisliikenteen ostoliikennesopimus (Bruttosopimus) Tarjouspyynnön liite 1 Imatran paikallisliikenteen ostoliikennesopimus (Bruttosopimus) XX.X.201X SOPIMUS 2(17) SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIJAPUOLET... 3 2. SOPIMUKSEN KOHDE JA TAVOITTEET... 3 3. SOPIMUSKAUSI...

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO

KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTO SISALLYSLUETTELO 1 OSTAJA 3 2 HANKINTAMENETTELY 3 3 TARJOUSPYYNNON KOHDE 3 4 KALUSTOLLE

Lisätiedot

UNARINPERÄN KOULULAISKULJETUKSEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

UNARINPERÄN KOULULAISKULJETUKSEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ SODANKYLÄN KUNTA Sivistyspalvelut 16.6.2010 UNARINPERÄN KOULULAISKULJETUKSEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. OSTAJA... 3 2. HANKINTAMENETTELY...

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot