HAUSJÄRVEN KUNTA Tarjouskilpailuasiakirja no 3 PALVELULINJA OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN EHDOT. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAUSJÄRVEN KUNTA Tarjouskilpailuasiakirja no 3 PALVELULINJA OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN EHDOT. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen."

Transkriptio

1 HAUSJÄRVEN KUNTA Tarjouskilpailuasiakirja no 3 PALVELULINJA OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA 1. Liikennöintivelvollisuus 2. Liikennöitsijän vastuu 3. Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 4. Liikenteestä vastaava henkilö 5. Alihankkijan käyttäminen 6. Autokaluston ja palvelun laatu OSTAJAN ASEMA 7. Ostajan asema 8. Liikennöintikorvaus ja sen muuttaminen 9. Liikennöintikorvauksen pidättäminen ja kuittaaminen 10. Ostajalle annettava vakuus SOPIMUKSEN PURKAMINEN 11. Ostajan oikeus sopimuksen purkamiseen 12. Liikennöitsijän oikeus sopimuksen purkamiseen 13. Olosuhteiden muutos SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JA ERIMIELISYYDET 14. Sopimuksen siirtäminen 15. Erimielisyyksien ratkaiseminen LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA 1. Liikennöintivelvollisuus Liikennöitsijä on velvollinen hoitamaan ostosopimuksessa ja siihen liitetyissä asiakirjoissa määritellyn liikenteen sopimuksen mukaisesti. Liikennöinnissä tulee noudattaa sovittuja aikatauluja ja reittejä sekä tarvittaessa tehdä muutosehdotuksia. Muutokset tulee hyväksyttää ostajalla. Aikataulutuksen ja reitityksen suunnittelee liikennöitsijä yhteistyössä ostajan kanssa ostajan antamien perustietojen mukaan. Liikennöitsijä on velvollinen asettamaan liikenteeseen tilapäisesti vara-autoja, jos matkustajamäärä sitä edellyttää. Vara-autojen käytöstä ei makseta erillistä korvausta, ellei niiden käyttö jatku yhtäjaksoisesti yli kahta viikkoa. Vara-autojen käytön kustannuksista sovitaan ostajan ja liikennöitsijän välillä tapauskohtaisesti erikseen. Ostajalla on oikeus valvoa liikennöintivelvoitteen täyttymistä. Liikennöinnissä noudatetaan liikenne- ja viestintäministeriön päätöstä Kouluja päivähoidonkuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä ( ja muutos ). 1

2 Asiakaspalvelun tulee olla ystävällistä ja asiallista sekä asiakasryhmittäin yksilöllistä. Autojen tulee olla säännöllisesti huollettuja, katsastettuja sekä siistejä. Ostajalla on oikeus pyytää liikennöitsijää toimittamaan reklamaatioista kirjalliset selvitykset tarpeen niin vaatiessa. Liikennöitsijän tulee tallettaa kirjalliset reklamaatiot ja säilyttää niitä koko sopimuskauden ajan. 2. Liikennöitsijän vastuu Liikennöitsijä vastaa ostajalle ostosopimuksessa ja siihen liitetyissä asiakirjoissa asetettujen velvollisuuksiensa täyttämisestä ja antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Liikennöitsijä on velvollinen antamaan ostajalle tämän tarvitsemat ajoreitteihin ja autojen käyttöön liittyvät seurantatiedot. Ellei matkustusta ja lipputuloja koskevia tietoja saada suoraan maksujärjestelmästä, tekee liikennöitsijä tarvittavat matkustajalaskennat ja muut matkustajatutkimukset ilman eri korvausta. Liikennöitsijä toimittaa ostajalle kuukausittaiset matkustajatiedot erillisenä asiakirjana kolme kertaa vuodessa. Liikennöitsijä on velvollinen korvaamaan velvoitteiden laiminlyönnillä tai sopimuksen rikkomisella ostajalle aiheuttamansa vahingot. Liikennöitsijä vastaa myös kuljetettaville tai ulkopuolisille aiheuttamistaan vahingoista. Yhteenliittymä osakkaat ovat yhteisvastuussa liikennöintivelvoitteen ja muiden sopimusehtojen noudattamisesta. Liikennöitsijä sisällyttää ajettavan liikenteen omiin aikatauluihinsa ja asiakastiedotteisiinsa sekä vastaa tietojen välittämisestä valtakunnalliseen aikataulurekisteriin. Aikataulujen tulee olla selkeästi toteutetut ja ne tehdään tarvittaessa yhteistyössä ostajan kanssa. 3. Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen Liikennöitsijä ei kuitenkaan vastaa niistä vahingoista, jotka aiheutuvat ostajalle siitä, ettei liikennettä voida hoitaa liikennöitsijästä riippumattoman ylivoimaisen esteen johdosta (esimerkiksi lakko, saarto, työsulku, yleisen energiajakelun keskeytyminen tai jokin muu näihin verrattava syy). 4. Liikenteestä vastaava henkilö Liikennöitsijän tulee heti ilmoittaa ostajalle, jos ostoliikennesopimuksessa mainittu liikenteestä vastaava henkilö vaihtuu kesken sopimuskauden. 5. Alihankkijan käyttäminen Liikennöitsijällä on oikeus käyttää vakituisesti ostosopimuksessa mainittua alihankkijaa. Liikennöitsijä voi kesken sopimuskauden ottaa vakituisen alihankkijan tai vaihtaa sovittua alihankkijaa vain tilaajan suostumuksella. Häiriöttömän liikenteenhoidon turvaamiseksi liikennöitsijä voi tilapäisesti 2

3 käyttää muutakin kuin sopimuksessa mainittua alihankkijaa. Tästä on kuitenkin ilmoitettava ostajalle. Liikennöitsijä vastaa alihankkijan toiminnasta kuten omastaan. Ostajan antama suostumus alihankkijan käyttämiseen ei vähennä liikennöitsijän vastuuta. Alihankkijasta saadut kirjalliset palautteet tulee myös säilyttää koko sopimuskauden ajan ja liikennöitsijä on velvollinen vaatimaan alihankkijaltaan kirjallista selvitystä ongelmatilanteissa. 6. Autokaluston ja palvelun laatu OSTAJAN ASEMA 7. Ostajan vastuu Autokaluston tulee täyttää tarjouspyynnössä tarjouksessa ja ostosopimuksessa sovitut vähimmäisvaatimukset. Häiriöttömän liikenteenhoidon turvaamiseksi liikennöitsijä voi tilapäisesti käyttää muutakin kuin asiakirjoissa mainittua autokalustoa. Tästä on ilmoitettava ostajalle. Autojen tulee olla säännöllisesti huollettuja, katsastettuja sekä siistejä sekä kuljetettaville asiakasryhmille soveltuvia. Koululaisten kuljettamisessa on noudatettava siitä annettuja erityismääräyksiä. Kuljettajien on oltava vastuuntuntoisia, koululaisten ja eritysryhmien kuljettamiseen soveltuvia ammattilaisia. Asiakaspalvelun tulee olla ystävällistä ja asiallista. Autossa tulee olla hands free -laitteella varustettu puhelin. Tilaajalla on oikeus valvoa autokaluston ja palvelun laatua. Ostaja vastaa ostoliikenteeseen liittyvästä yleisestä tiedottamisesta yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa. Ostaja vastaa ostosopimuksessa ja siihen liitetyissä asiakirjoissa asetettujen velvollisuuksiensa täyttämisestä. Ostaja on velvollinen korvaamaan velvoitteiden laiminlyönnillä tai sopimuksen rikkomisella liikennöitsijälle aiheuttamansa vahingot. Ostaja ei kuitenkaan ole vastuussa liikennöitsijälle aiheutuneista vahingoista, jos syynä on ostajasta riippumaton ylivoimainen este. 8. Liikennöintikorvaus Ostaja maksaa korvauksen laskua vastaan liikennöitsijän ilmoittamalle tilille. Korvaus maksetaan viimeistään 14 päivän kuluessa laskun esittämisestä. Viivästyskorko on korkolain mukainen enimmäisviivästyskorko. Jos korvauksen maksaminen viivästyy ostajasta riippumattomasta syystä, esimerkiksi työtaistelutoimenpiteen takia, ei viivästyskorkoa peritä eikä liikennöitsijälle mahdollisesti aiheutuvia kuluja korvata. Ostosopimuksen mukaisen korvauksen arvonlisäverotonta määrää tarkistetaan puolivuosittain helmikuun ja elokuun indeksilukujen mukaisesti, soveltaen Tilastokeskuksen linja-autoliikenteen kustannusindeksin muutosta täysimääräisesti. 3

4 Tavanomaisten koululiikunnassa tarvittavien urheiluvälineiden samoin kuin asiointiliikenteessä matkustavien asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden esimerkiksi pyörätuolien tai lastenvaunujen kuljetukset sisältyvät kokonaiskorvaukseen. Lipputulot jäävät liikennöitsijälle. Ajamatta jääneestä liikenteestä ei makseta korvausta. Ostajalla on oikeus vähentää ajamatta jäänyttä liikennettä vastaava osuus maksettavasta korvauserästä. Liikennöintikorvausta voidaan muuttaa, jos ajettavaan liikenteeseen tehdään muutoksia. Muutoksista sovitaan yhteisesti ja laskettaessa muutosten vaikutusta korvaukseen käytetään perusteena ostosopimuksessa ja siihen liitetyissä asiakirjoissa sovittuja ajokilometrihintoja. 9. Liikennöintikorvauksen pidättäminen ja kuittaaminen Ostajalla on saataviensa turvaamiseksi oikeus pidättää erääntyneen korvauserän maksaminen joko kokonaan tai osaksi, jos liikennöitsijä on laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa. Ostajalla on myös oikeus käyttää erääntynyttä korvauserää ostosopimuksen perusteella syntyneiden saataviensa kuittaamiseen. 10. Ostajalle annettava vakuus Ostajalla on oikeus vaatia liikennöitsijältä sopimuksenvastaisesta menettelystä tai velvollisuuksien laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa vastaava vakuus. Vakuus on annettava 30 päivän kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Vakuudeksi hyväksytään ostajan nimiin rahalaitokseen tehty rahatalletus, raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus tai muu ostajan hyväksymä vakuus. Vaadittavan vakuuden arvo on enintään 5 % vuotuisesta kokonaiskorvauksesta. SOPIMUKSEN PURKAMINEN 11. Ostajan oikeus sopimuksen purkamiseen Ostajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos; 1. liikennöitsijä ei ole määräajan kuluessa antanut ostajan vaatimaa ja hyväksymää vakuutta 2. vireille on saatettu liikennöitsijää koskeva konkurssi-, akordi-, velkajärjestely- tai yrityssaneeraushakemus tai liikennöitsijä on asetettu selvitystilaan 3. liikennöitsijä on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä 4

5 4. liikennöitsijä on laiminlyönyt verojen ja lakisääteisten sosiaali- ja vakuutusmaksujen suorittamisen siten, ettei laiminlyöntiä ole pidettävä merkitykseltään vähäisenä 5. liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikenne- tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden eikä lupaa uudisteta tai lupaan ei myönnetä liikennöitsijän liikenteen hoidon edellyttämää automäärän lisäystä 6. ostajana toimineen kunnan viranomaisen päätös tehdyn oikaisuvaatimuksen tai valituksen johdosta kumotaan ja päätöksen täytäntöönpano tästä syystä on keskeytettävä 7. liikennöitsijä toistuvasti laiminlyö liikenteen säännöllisyyttä tai palvelun laatua taikka muutoin oleellisesti rikkoo sopimusta, eikä hän, saatuaan tästä kirjallisen huomautuksen, viivytyksettä korjaa laiminlyöntiään tai hän uusii laiminlyöntinsä, ostajalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus. Jos sopimus purkautuu tässä mainitulla 6) alakohdan perusteella, kummallakaan sopijaosapuolella ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen. 12. Liikennöitsijän oikeus sopimuksen purkamiseen Liikennöitsijällä on oikeus välittömästi purkaa sopimus, jos ostaja laiminlyö edellä kohdissa 7 ja 8. mainitun maksuvelvollisuutensa tai muutoin oleellisesti rikkoo ostosopimusta eikä ostaja saatuaan siitä liikennöitsijältä kirjallisen huomautuksen viivytyksettä korjaa laiminlyöntiään. 13. Olosuhteiden muutos Kummallakin osapuolella on oikeus vaatia neuvotteluja sopimuksen muuttamisesta tai purkamisesta, jos ne ostosopimuksen syntymisen aikana vallinneet olosuhteet, jotka keskeisesti ovat vaikuttaneet liikennöinnin järjestämistarpeisiin tai -tapoihin, ovat olennaisesti muuttuneet. Halukkuudesta neuvottelujen käynnistämiseen on kirjallisesti ilmoitettava toiselle osapuolelle. Jos neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen sopimussuhteen jatkamisen edellytyksistä kahdessa viikossa, on kummallakin osapuolella oikeus kirjallisesti ilmoittaa neuvottelujen päättämisestä ja purkaa sopimus. Sopimus purkautuu kuukauden kuluttua purkuilmoituksen tekemisestä. Kummallakaan osapuolella ei tässä tapauksessa ole oikeutta vahingonkorvaukseen. 5

6 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JA ERIMIELISYYDET 14. Sopimuksen siirtäminen Kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta. 15. Erimielisyyksien ratkaiseminen Sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat erimielisyydet, joita sopijaosapuolet eivät keskenään voi sopia, jätetään Hyvinkään käräjäoikeuden ratkaistaviksi. 6

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE ASETETTU JULKISEN PALVELUN VELVOITE HELSINGIN JA SAVONLINNAN

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot

Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot Lempäälän Lämpö Oy 15.6.2005 MAAKAASUN LIITTYMISEHDOT 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä maakaasun liittymisehtoja

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita.

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita. 1(8) Alan yleiset sopimusehdot YSE KL2004 Tilityy - Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu -alla tarjottaviin palveluihin, tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja palveluiden toimitussopimuksiin sovelletaan

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT 1. Lämpösopimuksen tekeminen 1.1 Lämmönmyyjä ja asiakas tekevät kirjallisen lämpösopimuksen lämmönkäyttöpaikan liittämisestä kaukolämpöverkkoon ja lämmön toimittamisesta

Lisätiedot

Kaluston on täytettävä vähintään Euro III -luokan päästötasot. Kaluston ikä saa olla sopimuskauden ajan enintään 15 vuotta.

Kaluston on täytettävä vähintään Euro III -luokan päästötasot. Kaluston ikä saa olla sopimuskauden ajan enintään 15 vuotta. LIITE 1A HANKINNAN KOHDE OPPILAS- JA PALVELUKULJETUKSET 1. LÄHTÖTILANNE Tilaaja järjestää oppilaskuljetukset ensisijaisesti olemassa olevaa linjaliikennettä käyttäen. Lisäksi tilaaja voi järjestää oppilaskuljetukset

Lisätiedot

Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ

Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Netplaza Oy:n (yhtiö) palveluiden toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (asiakas). Lisäksi sovelletaan

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot 2011 SISÄLTÖ: I KAUKOLÄMMÖN SOPIMUSEHDOT 1 Lämpösopimuksen tekeminen 2 Lämmön siirtäminen asiakkaalle

Lisätiedot

SIIRTYMÄAJAN LIIKENNÖINTISOPIMUS LINJASTA LAPPEENRANTA- YLÄMAA-LAPPEENRANTA

SIIRTYMÄAJAN LIIKENNÖINTISOPIMUS LINJASTA LAPPEENRANTA- YLÄMAA-LAPPEENRANTA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 1 (5) SIIRTYMÄAJAN LIIKENNÖINTISOPIMUS LINJASTA LAPPEENRANTA- YLÄMAA-LAPPEENRANTA Sopimuksen numero : Lappeenrannan tekninen lautakunta 11.1.2012/ 1. Sopijapuolet Liikenteenharjoittaja

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 10 Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 4 JÄTTEENKULJETUSSOPIMUSMALLI Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Sisältö Sopijapuolet Noudatettavat asiakirjat Sopimusehdot Sopimusalue Kuljetettavat

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1 (6) Liite 4 HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Liite 3 SOPIMUSLUONNOS Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen pensaiden alasleikkauksesta ja kuorikatteen levityspalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot