TULI:sta TUOTEVÄYLÄÄN - Suunnitelma vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa käynnistyvään toimintaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULI:sta TUOTEVÄYLÄÄN - Suunnitelma vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa käynnistyvään toimintaan"

Transkriptio

1 TULI:sta TUOTEVÄYLÄÄN - Suunnitelma vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa käynnistyvään toimintaan 1. Nykytilanne Vuonna 2011 Tekesin Tuli-rahoitusta saa 13 ammattikorkeakoulua. Nykymuotoinen Tuli-rahoitus päättyy ammattikorkeakoulujen osalta vuoden 2011 lopussa. Toiminta on ollut käynnissä vuodesta 2008 lähtien. Enimmillään toimintaan on osallistunut 23 ammattikorkeakoulua. Tekes on ehdottanut, että ammattikorkeakoulujen innovatiivisten ideoiden ja keksintöjen 1 rahoitus siirretään osaksi Keksintösäätiön Tuoteväylä-palvelua. Rahoitus toteutetaan momentin siirtona Tekesiltä Keksintösäätiölle valtion vuoden 2012 budjettiesityksessä. Eduskunta päättää lopullisesti myönnettävästä määrärahasta budjettikäsittelyn yhteydessä. Keksintösäätiössä on aloitettu uuden toiminnan suunnittelu Tekesin tekemän esityksen pohjalta. 2. Työn vaiheet Keksintösäätiössä Toukokuussa laadittiin työsuunnitelma, johon sisältyvät - ammattikorkeakoulujen ja muiden asiaan liittyvien tahojen kuulemiskierros - nykytilanteen selvittäminen ja kuvaus - ammattikorkeakoulujen kokemusten, toiveiden ja kysymysten kokoaminen - uuden toimintamallin työstäminen - mahdollinen toimintamallin pilotointi - viestintä ja markkinointisuunnitelma - toiminnan tulostavoitteiden ja mittareiden määritteleminen Suunnitelmaa varten tarkasteltiin ensin, miten ammattikorkeakouluissa toteutetaan tällä hetkellä innovaatiotoimintaa. Tätä varten haastateltiin laajalti ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja innovaatiopalveluhenkilöstöä. Lisäksi haastateltiin muita asiaan liittyviä henkilöitä. Haastattelujen perusteella innovaatiotoiminta jaoteltiin seuraaviin osiin: a) Aktivointi, miten henkilökuntaa ja opiskelijoita aktivoidaan innovaatiotoimintaan b) Valmistelu ja ensiarviointi, mitä toimenpiteitä tehdään (ammattikorkeakoululla), kun idea löytyy c) Ammattikorkeakoulun oma arviointi, miten ideaa arvioidaan, ketkä osallistuvat d) Tuoteväylä-tiimin käsittely, miten idea etenee tähän vaiheeseen e) Kehittäminen, miten ideaa viedään eteenpäin (Tuoteväylä-palvelussa) Elo-syyskuun vaihteessa pidettiin alueelliset Amk-Tuli konsortioille suunnatut seminaarit Tampereella, Helsingissä ja Joensuussa. Näissä tilaisuuksissa ammattikorkeakoulujen edustajille annettiin mahdollisuus kommentoida siihen mennessä tehtyä suunnittelutyötä. Jäljempänä (Luku 5. Työvaihekohtainen tarkastelu ja ehdotukset) käydään läpi kukin osista (a e) yksityiskohtaisesti, mutta ennen sitä on tarpeen tarkastella yleisemmin yhteistyön järjestämistä saatujen haastattelutietojen pohjalta. 1 Innovatiivisesta ideasta tai keksinnöstä käytetään esityksessä myös nimitystä ehdotus.

2 3. Haastatteluissa esiin tulleita havaintoja Ammattikorkeakouluissa tehdyissä haastatteluissa saatiin nykyisestä Tuli-toiminnasta seuraavia havaintoja: - Aktivointia tehdään vaihtelevasti, toisissa ammattikorkeakouluissa erittäin paljon, kaikissa jotain. - Joissakin ammattikorkeakouluissa on käytetty aktivointiin ulkopuolista markkinointiosaamista. - Osassa ammattikorkeakouluja Tuli-palveluissa on keskitytty vain henkilökunnan ideoihin. - Ammattikorkeakoulut haluavat tehdä itse hankkeiden ensiarviointia. - Monissa ammattikorkeakouluissa omaa innovaatiovastaavaa 2 pidetään tarpeellisena. - Ammattikorkeakoulut haluavat päättää rahan käytöstä itsenäisesti jatkossakin. - Ammattikorkeakoulut haluavat teettää selvityksiä myös omilla osaajillaan, ei aina ulkoa ostettavana palveluna. - Ammattikorkeakoulut eivät halua omistaa keksintöjä. - Nykyistä Tuli-toimintamallia pidetään hyvänä. - Osa haluaa säilyttää Tuli-brändin jossain muodossa, osalle tällä ei ole merkitystä. - Esiin tuli erilaisia kitkatekijöitä: sitoutumattomuus hankkeen edistämiseen, yhteisen toimintatavan puute, oman toimen ohella tekeminen, integroitumattomuus talon muuhun tutkimus- ja kehitystoimintaan - Melko monessa ammattikorkeakoulussa innovaatiovastaavan apuna on oma arviointiraati, mitä pidetään hyvänä. - Keksintö -sanaa vierastetaan etenkin, jos oppilaitoksessa ei ole tekniikan yksikköä. - Osa ammattikorkeakouluista on jatkanut innovaatiotoimintaa, vaikka Tuli-rahoitus on loppunut. - Rahan käytön toivotaan olevan joustavaa. - TKI-toiminnassa innovaatioasioiden osuus on monessa ammattikorkeakoulussa melko vähäistä - Tuli-toiminnassa syntynyttä ammattikorkeakoulujen yhteistyöverkostoa haluttaisiin hyödyntää - Rehtoreiden ja vararehtoreiden informoimista pidetään tärkeänä. - Tarvittavilta osiltaan toivotaan oppimisen ekosysteemien huomiointia. 4. Keksintösäätiön yleislinjaukset yhteistyölle Keksintösäätiö edellyttää, että osallistuvat ammattikorkeakoulut resursoivat innovaatiovastaavan (50-100% työajasta). Tämän henkilön vastuulla on innovaatiotoiminnan hoitaminen. Innovaatiovastaava toimii ammattikorkeakoulunsa yhteyshenkilönä Keksintösäätiöön ja muuhun yhteistoimintaverkostoon päin. Innovaatiovastaava hoitaa käytännössä ehdotusten käsittelyn ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakoululla voi jo nyt olla tällainen henkilö palveluksessaan. Ratkaisevaa ei ole nimike vaan tehtävät. Tehtävä on myös voitu jakaa useammalle henkilölle. Tällöin yhdellä näistä henkilöistä tulisi olla ensisijainen vastuu tehtävien hoitamisesta tässä toimintamallissa jäljempänä esitetyllä tavalla. Ammattikorkeakoulu vastaa aktivoinnista, ehdotusten valmistelusta, ensiarvioinnista ja varsinaisesta arvioinnista. Ennen varsinaista arviointia tapahtuvien tehtävien hoitoon innovaatiovastaava voi käyttää apunaan muita henkilöitä. 2 Innovaatiovastaavalla tarkoitetaan tässä ammattikorkeakoulun palveluksessa olevaa asiantuntijahenkilöä.

3 Ehdotamme, että varsinaista arviointia varten kullekin ammattikorkeakoululle nimetään vähintään kolmihenkinen arviointiraati. Raadissa voisi olla esimerkiksi kolme pysyvää jäsentä ja tapauskohtaisesti myös muita henkilöitä. Arviointiraati voi suositella ehdotusta Tuoteväylä-palveluun, ELY -keskukseen tai ehdotuksen käsittelyn jatkamista ammattikorkeakoulussa. Osa ehdotuksista palautuu takaisin keksijälle uudelleen harkittavaksi. Muodolliset ostopalveluiden hankintapäätökset tehdään ammattikorkeakoulun päätöksenteko-ohjeiden mukaan. Ammattikorkeakoulut voivat tehdä aktivointityötä ja ehdotusten arviointia myös yhteistyönä, esimerkiksi alueella toimivan yliopiston tai nykyisen Tuli-konsortion kanssa. Tuoteväylä-palvelussa voidaan teettää ammattikorkeakoulun arvioimalle ehdotukselle ostopalveluna lisäselvityksiä tai päättää ehdotuksen viemisestä palvelun kehittämisvaiheeseen. Kehittämisvaiheeseen viemisestä sopivat tapauskohtaisesti Keksintösäätiön innovaatioasiantuntija 3 ja ehdotukselle nimetty Keksintösäätiön liiketoiminnan kehittämispäällikkö. Tähän vaiheeseen eteneminen edellyttää ehdotukselta vahvaa liiketoimintapotentiaalia ja mahdollisuutta kasvuyrityksen syntymiseen. Keksintösäätiö määrittelee Tuoteväylä-palveluun esitettävien ehdotusten kriteerit ja tason, jota ehdotukselta edellytetään. Ammattikorkeakoulu sopii kutakin toimintavuotta varten innovaatiotoimintansa tavoitteet ja siihen liittyvän raportoinnin Keksintösäätiön kanssa. Keksintösäätiön avustus ammattikorkeakouluille edellyttänee suunnattua hakua. Keksintösäätiö pyrkii edistämään hyvien käytäntöjen leviämistä ammattikorkeakoulujen innovaatiotoiminnan käyttöön mahdollisuuksiensa mukaan. Keksintösäätiö ei lunasta käsittelyynsä tulevien ehdotusten omistus- eikä hyödyntämisoikeuksia itselleen. Kustannusten jakautuminen Ammattikorkeakoulujen nettokustannusvaikutus tulee uudessa mallissa olemaan lähes sama kuin nykyisessä Tuli-projektissa. Keksintösäätiön rahaa voidaan käyttää ammattikorkeakoulun oman henkilökunnan ja opiskelijoiden esittämien ehdotusten käsittelyyn. Ammattikorkeakoulun ulkopuolelta, esimerkiksi yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä esiin tulevat innovatiiviset ehdotukset voidaan esittää suoraan Tuoteväyläpalveluun. Keksintösäätiö rahoittaa ammattikorkeakoulujen ostopalveluita ja idea- tai keksintöehdotuksille tehtyä asiantuntijatyötä hyväksyttyjen hakemusten perusteella. Rahoitus on jälkirahoitteista ja maksatus tapahtuu esimerkiksi kolme kertaa vuodessa. Kaikkien ammattikorkeakoulujen kanssa toimitaan yhdenmukaisella tavalla. 3 Keksintösäätiön innovaatioasiantuntija toimii alueensa ELY-keskuksessa keksintö- ja innovaatioasioiden neuvojana.

4 Ammattikorkeakoulu vastaa innovaatiovastaavan ja muiden innovaatiotoimintaan osallistuvien työntekijöittensä palkkakustannuksista. Ammattikorkeakoulu voi teettää ehdotukselle asiantuntijatyön omassa organisaatiossa. Työ voi liittyä esimerkiksi teknisen toimivuuden arviointiin, ehdotuksen kaupallistumismahdollisuuksien selvittämiseen, markkinoiden arviointiin tai ehdotuksen uutuuden selvittämiseen. Omalta asiantuntijalta ostettavan työn arvoa laskettaessa käytetään tuntihintana katteetonta työntekijän palkasta ja sivukuluista laskettua tuntihintaa. Maksatusta varten antamassaan raportissa ammattikorkeakoulu erittelee omalta organisaatiolta hankitut palvelut ja ulkopuoliset ostopalvelut. Keksintösäätiö vastaa muista innovaatiotoiminnasta aiheutuvista kustannuksista. Näitä ovat esimerkiksi aktivointiin liittyvät ostopalveluiden ja markkinointimateriaalien kustannukset sekä arviointia varten ostettavat asiantuntijaselvitykset. Keksintösäätiö vastaa kustannuksista kullekin ammattikorkeakoululle myöntämänsä rahoituksen rajoissa.

5 5. Työvaihekohtainen tarkastelu ja ehdotukset Toimintamalli sisältää kuvassa 1 esiteltävät vaiheet, jotka käydään läpi kappaleissa AKTIVOINTI Kuva 1. Toimintamallin vaiheet. 5.1 Aktivointi Aktivoinnilla tarkoitetaan toimia, joiden avulla ammattikorkeakoulun henkilökuntaa ja opiskelijoita kannustetaan keksimään ja tarjoamaan keksintöjään ja innovatiivisia ideoitaan innovaatiovastaavan käsittelyyn. Haastattelujen havaintona on, että ammattikorkeakoulujen aktivointikäytännöt vaihtelevat suuresti. Käytännöistä luettelo suunnitelman liitteessä. (Liite 1.)

6 Toimintamalliehdotus Aktivoinnista vastaa kukin ammattikorkeakoulu. Nimetty innovaatiovastaava vastaa aktivoinnin toteuttamisesta. Ammattikorkeakoulun opettajat edistävät aktiivisesti keksintöjen ja innovatiivisten ideoiden löytämistä. Ammattikorkeakoulu kehittää uusia aktivointitapoja ja hyödyntää muilta saatuja käytäntöjä ja kokemuksia (Liite 1.) Aktivointia voidaan tehdä yhteistyössä toisten korkeakoulujen tai yliopistojen kanssa. Keksintösäätiö auttaa aktivoinnissa, esimerkiksi tarvittavien ostopalveluiden tai materiaalien hankintakustannuksissa sekä kilpailuesitteen ja palkintojen osalta. Lisäksi Keksintösäätiö pyrkii osaltaan kehittämään ammattikorkeakoulujen innovaatiotoimintoja tukemalla ja välittämällä parhaita käytäntöjä sekä osallistumalla mahdollisuuksiensa mukaan oppilaitoksen järjestämiin aktivointitilaisuuksiin. Aktivointiehdotuksia vuodelle 2012 esitetään yksityiskohtaisemmin liitteessä Valmistelu ja ensiarviointi Valmisteluvaiheessa innovaatiovastaava valmistelee ehdotuksen sellaiseksi, että se voidaan esitellä ammattikorkeakoulun arviointiraadille tai omille asiantuntijoille tai ulkopuolisille arvioijille. Toimintamalliehdotus Valmistelusta ja ensiarvioinnista vastaa ammattikorkeakoulun innovaatiovastaava. Hän perehtyy ehdotuksiin ja tekee niihin liittyvää selvitystyötä ja dokumentointia. (Valmisteluun voi kuulua esimerkiksi ehdotuksen tekijän haastattelu ja tarvittavien tietojen kerääminen ja tallentaminen. Lisäksi saaduista ehdotuksista voidaan kirjata seurantajärjestelmään esittäjä, vastaanottaja, tehdyt toimenpiteet ja ehdotukseen liittyvät dokumentit. Huom. Tämä on kuitenkin vain ehdotus innovaatiovastaavan oman työn järjestämiseksi, ei Keksintösäätiötä varten.) Innovaatiovastaava tekee ehdotuksesta oma ensiarviointinsa, esimerkiksi uutuustutkimuksen avulla. Tässä vaiheessa suositellaan täytettäväksi Tuoteväylä-lomake, mikäli ehdotus esitetään seuraaviin vaiheisiin. Innovaatiovastaava pyytää siihen tiedot ja allekirjoituksen asiakkaaltaan. Innovaatiovastaavalle kuuluu myös yhteydenpito idean esittäjään ja palautteen antaminen esimerkiksi omien selvitystensä tuloksista. Innovaatiovastaava huolehtii siitä, että oikeuksien siirtoon liittyvät sopimukset idean esittäjän kanssa ovat kunnossa. Keksintösäätiön rahoitus on yksityishenkilölle suunnattua. Se ei edellytä siirtosopimusta ammattikorkeakoulun suuntaan, ei myöskään ns. rinnakkaisen käyttöoikeuden antamista. Ammattikorkeakoulu voi kuitenkin edellyttää tällaista sopimusta.

7 Keksintösäätiö voi rahoittaa ehdotusta, johon ammattikorkeakoulu on ottanut oikeudet vain, jos ammattikorkeakoulun osuus on alle 25 prosenttia. (Osittaisen osuuden soveltaminen saattaa tulla kysymykseen vain, jos ammattikorkeakoulu on osaomistajana perustettavassa yrityksessä. Mikäli ammattikorkeakoulu ottaa oikeudet patentilla suojattavissa olevaan keksintöön (korkeakoulukeksintölaki), on kysymyksessä yleensä 100 %:n omistus ja tavoitteena on lisenssikauppa.) Mikäli ammattikorkeakoulun omistusoikeus perustettavasta yrityksestä on 25 prosenttia tai yli tai se on ottanut oikeudet patentilla suojattavaan keksintöön, ammattikorkeakoulu maksaa itse tehtävien selvitysten kustannukset. Innovaatiovastaavan toivotaan ylläpitävän toimivaa yhteistyötä oman alueensa Keksintösäätiön innovaatioasiantuntijaan. 5.3 Ammattikorkeakoulun oma arviointi Ammattikorkeakoulun omalla arvioinnilla tarkoitetaan arviointiraadissa tapahtuvaa käsittelyä (a) tai ammattikorkeakoulun omien asiantuntijoiden käyttämistä ilman raatityöskentelyä (b) näkemyksen kirkastamiseksi. a) Ammattikorkeakoulu kokoaa oman arviointiraatinsa haluamistaan asiantuntijoista. Arviointiraatiin kuuluu yhteensä vähintään kolme henkilöä, joista yksi voi olla ammattikorkeakoulun innovaatiovastaava. Arviointiraadin suositellaan kokoontuvan 2-4 viikon välein, jotta ehdotuksen tehnyt ei joudu odottamaan palautetta liian pitkään. Tarvittaessa kokouksia voidaan pitää myös virtuaalikokouksina. Arvioitavien ehdotusten materiaalit on etukäteen tallennettu tietokantaan, josta raadin jäsenet pääsevät tutustumaan niihin ennen kokousta. Ryhmän päätös ehdotetaan kirjattavaksi tietokantaan. Arviointiraati voi valita keskuudestaan puheenjohtajan. Ammattikorkeakoulun oman arvioinnin tuloksena ehdotusta joko suositellaan Tuoteväyläpalveluun tai se ohjataan esimerkiksi ELY -keskuksen käsittelyyn tai sen valmistelua jatketaan ammattikorkeakoulussa. Arviointiraati voi päättää myös lisäselvityksen teettämisestä, mikäli ensiarviointirahaa on vielä käytettävissä. Osalle ehdotuksista ei suositella jatkotoimia. b) Kun arviointiraatia ei ole käytettävissä, ammattikorkeakoulun innovaatiovastaava tekee esitykset tehtävistä selvityksistä. Molemmissa vaihtoehdoissa (a, b) innovaatiovastaava valmistelee tilaukset ostopäätöksille ja hankkii niille oppilaitoksen muodollisen hyväksynnän ennen tilauksen tekemistä. Toimintamalliehdotus Ammattikorkeakoulu voi arviointiraadin ehdotuksesta tai muuten käyttää ehdotusta kohden enintään euroa + alv. Mikäli ehdotuksen arviointi edellyttää yli euron selvityksiä, viedään ehdotus alueellisen Tuoteväylä-tiimin käsittelyyn, joka voi tehdä esityksen enimmillään toisen euron käyttämisestä samalle ehdotukselle. Kriteerit rahoituksen saamiselle ovat samat kuin Tuoteväylä-palvelussa yleensä.

8 Ammattikorkeakoulu huolehtii arviointivaiheen ostopalvelujen kilpailuttamisesta omien hankintaohjeidensa mukaisesti. Jos ehdotus edellyttää ensivaiheen prototyypin teettämistä, arviointiraati voi päättää hankinnasta. (Prototyypillä tai mallikappaleella tarkoitetaan tässä yhteydessä aihioita, jolla voidaan varmistaa teknisen konseptin toimivuus.) Myöhäisemmän vaiheen prototyyppiehdotus viedään Keksintösäätiön innovaatioasiantuntijan päätöksellä Tuoteväylä-palvelun rahoitettavaksi. Ammattikorkeakoulun innovaatiovastaava ilmoittaa arviointiraadin ehdotusta koskevan päätöksen ehdotuksen tekijälle. Ammattikorkeakoulun innovaatiovastaava informoi Keksintösäätiön innovaatioasiantuntijaa hankkeista. Keksintösäätiön innovaatioasiantuntija voidaan tarvittaessa pyytää mukaan arviointiraadin kokouksiin. Keksintösäätiö edellyttää yhteisen tietojärjestelmän käyttöä. Valittava järjestelmä ratkaistaan myöhemmin. 5.4 Tuoteväylä-tiimin käsittely Tuoteväylä-palvelun ensiarviointi tapahtuu kunkin ELY-keskuksen alueella toimivassa Keksintösäätiön Tuoteväylä-tiimissä. Tuoteväylä-tiimin käsittely tarkoittaa ehdotuksen luottamuksellista käsittelyä asiantuntijaryhmässä. Ryhmän kutsuu koolle Keksintösäätiön alueella toimiva innovaatioasiantuntija. Ammattikorkeakoulun arviointiraati tekee esityksen ehdotuksen ohjaamisesta Tuoteväylä-tiimin käsittelyyn. Ammattikorkeakoulun innovaatiovastaava valmistelee hankkeen Tuoteväylä-tiimiä varten ja esittelee sen kokouksessa. Ehdotuksen tekijä voi myös käydä esittelemässä ideansa Tuoteväylä-tiimille. Tuoteväylä-tiimi voi päättää tilata hankkeelle lisäselvityksiä, mikäli katsoo ne tarpeelliseksi. Tuoteväylä-tiimillä on käytettävissä ammattikorkeakoulusta tulevaan ehdotukseen lisäksi oma euron Tuoteväylän ensiarviointiraha. Toimintamalliehdotus Ammattikorkeakoulun innovaatiovastaava on Tuoteväylä-tiimin jäsen 4. Ammattikorkeakoulun ehdotukset tuodaan Tuoteväylä-tiimin käsittelyyn Keksintösäätiön antamien kriteereiden mukaisesti kuvattuina. Esitykset valmistelee ja esittelee ammattikorkeakoulun innovaatiovastaava. Innovaatiovastaava tiedottaa tiimin päätökset ehdotuksen tekijälle. 4 Innovaatiovastaavan toivotaan osallistuvan Tuoteväylä-tiimin työhön vaikka ammattikorkeakoulu ei olisikaan Keksintösäätiön rahoituksessa mukana.

9 5.5 Kehittäminen Jos idealla katsotaan olevan kasvumahdollisuuksia ja kansainvälistä potentiaalia, se voidaan ohjata Keksintösäätiöön Tuoteväylä-palvelun kehittämisvaiheeseen. Keksintösäätiö kokoaa idean esittäjän tueksi asiantuntevan kehittämistiimin, jossa on mukana liiketoiminnan kehittämispäällikkö ja kokenut liiketoimintaosaaja. Tiimi arvioi idean kasvupotentiaalin ensiarviointia syvällisemmin ja varmistaa, että idea on kehittämiskelpoinen ja sen kaupallistamiseen on hyvät lähtökohdat. Kehittämisvaiheessa ehdotukselle voidaan teettää lisää kattavampia selvityksiä ja kartoituksia, jotka liittyvät esimerkiksi IPR -strategiaan, markkinoihin ja prototyypin rakentamiseen. Näiden selvitysten jälkeen Keksintösäätiö voi myöntää keksinnölle tai idealle kehittämisrahaa, joka kohdistuu esimerkiksi patentointiin, teknisen ja kaupallisen toimivuuden testaukseen sekä tuotekehitykseen ja kaupallistamiseen. Kehittämisvaiheessa Keksintösäätiön hankkeelle nimetty liiketoiminnan kehittämispäällikkö (LKP) voi tarvittaessa valmistella asian esiteltäväksi Keksintösäätiön liiketoimintaosaajien verkostolle. Toimintamalliehdotus Ammattikorkeakoulun innovaatiovastaava huolehtii yhdessä Keksintösäätiön innovaatioasiantuntijan kanssa siitä, että LKP saa tarpeelliset tiedot ja aineiston hankkeen esittelyä varten.

10 6. Tavoitteet ja mittarit 6.1 Nykyisen Tuli-toiminnan tuloksia ammattikorkeakouluissa Ammattikorkeakoulujen Tuli-toiminnassa on nähtävissä selkeä kasvusuuntaus vuodesta 2009 vuoteen Vuodesta 2011 näyttäisi numeroiden valossa tulevan toistaiseksi paras vuosi. Liitteessä 4. on esitetty Tuli-toiminnan toteutuma vuosilta Vuoden 2011 osalta luvut koskevat ensimmäistä vuosipuoliskoa. 6.2 Tavoitteet Vuonna 2012 toimintaa on tarkoitus kasvattaa. Keksintösäätiö pyytää haun yhteydessä jokaiselta ammattikorkeakoululta innovaatiotoiminnan tavoitteet. Ammattikorkeakoulut ja Keksintösäätiö sopivat yhteisistä toiminnan tavoitteista ja mittareista. Keksintösäätiö seuraa ja pyytää ammattikorkeakouluilta mm. seuraavia tietoja: - tehdyt aktivointitoimenpiteet (vain luettelona tehdyistä erilaisista toimenpiteistä) - ammattikorkeakoulun vastaanottamat hanke-ehdotukset lukumäärä / vuosi - ammattikorkeakoulun oman arvioinnin läpikäyneet hanke-ehdotukset, lukumäärä - ostopalveluihin käytetty rahamäärä ehdotuksittain ja yhteensä - Tuoteväylä -tiimille esitetyt ehdotukset, lukumäärä - muualle jatkokäsittelyyn viedyt ehdotukset - syntyneiden lisenssisopimusten määrä ja perustettujen yritysten määrä Keksintösäätiö seuraa itse: - Tuoteväylän Kehittämisvaiheeseen edenneet, lukumäärä - Tuoteväylän Kehittämisvaiheeseen edenneet, käytetty rahamäärä euroa / ehdotus - jatkorahoitukseen päässeet, (Tekes, Vigo, Avera tai pääomasijoittaja), lukumäärä 7. Toiminnan rahoitus Toimintaan varattu raha ehdotetaan käytettäväksi niin, että noin kolmannes (1/3) siitä kuluisi aktivointitoimenpiteisiin ja kaksi kolmannesta (2/3) ammattikorkeakoulujen teettämiin arviointeja koskeviin selvityksiin. Vasta toteutunut toiminta näyttää, muodostuuko jakosuhde tällaiseksi.

11 LIITTEET Liite 1. Esimerkkejä aktivointitoimenpiteistä ammattikorkeakouluissa Aktivointi Aktivoinnilla tarkoitetaan toimia, joiden avulla ammattikorkeakoulun henkilökuntaa ja opiskelijoita innostetaan esittämään liiketoiminta- ja tuoteideoitaan innovaatioasiantuntijoitten käsittelyyn. Ammattikorkeakoulujen aktivointikäytännöt vaihtelevat suuresti. Minimitasoa edustaa sähköpostiviestien lähettäminen kerran tai kaksi vuodessa koko amk:lle ja yhteydenottojen odottaminen. Haastatteluilla saatiin toisaalta tietoon runsaasti erilaisia aktivointitapoja, joita nyt on käytössä muutamissa ammattikorkeakouluissa: Yleiseen aktivointiin kuuluvia - aktivointikampanja, jalkauduttiin päiväksi per kampus, rummutettiin etukäteen, oltiin läsnä, valmisteltiin materiaalia ja standi aulassa. - tapahtuma- eli ns. pörinäviikko n. 140:lle opiskelijalle, jossa yrityksiä mukana - yhteyshenkilö kerää ideoita, raati kerran kk:ssa - käydään puhumassa eri tilaisuuksissa - toimialakohtaisia tilaisuuksia - opiskelijoiden yrittäjyyskilpailu, liikeideakilpailu yms. - ideaehdotusten jättömahdollisuus, kiertäminen eri kampuksilla - ostopalveluna ammattilaisilta hankittu aktivointikampanja - henkilön läsnäolo koululla auttoi hankkeiden saamisessa ja tietoisuuden ja toimintakulttuurin kehittymisessä, osoitti lisäksi amk:n sitoutumista ja toiminnan arvostamista - aina, kun kerrotaan yrityshautomosta, kerrotaan myös Tuli-rahasta - klinikka, johon saa tulla asioimaan Opintoihin liittyviä - hautomo-opinnot - kussakin yksikössä on yrityshautomon henkilö - yrittäjyyskurssi - projektitöiden esittely, - innovaatioasiantuntijan luennot - opintosuoritusten/ -pisteiden antaminen oman idean kehitystyöstä - 3. vuoden insinööriopiskelijoiden osuuskunta, jossa mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä - opetukseen liittyviä innovointipäiviä, varaopetussuoritus - yritystalli, johon opiskelijat voivat hakeutua - opiskelijatiimien hyödyntäminen Opettajien aktivointi - opettajamentoreille tilaisuus keväällä ja syksyllä - yrittäjyysopettajaryhmän hyödyntäminen - käynnit koulutusohjelmakokouksissa - henkilökunnan mukaanotto, informointi Opiskelijoiden aktiviteetteihin liittyvää - nimetyt opiskelija-aktivaattorit - pelitapaamiset - mobiilisoftan kehittäjien tapaaminen - robotti- tai elektroniikkakerho - opiskelijoiden vetämä kahvila (kulukorvaukset maksetaan, ei palkkoja)

12 Tiedotus, painettu ja sähköinen media - sähköposti kaikille (koko amk) muutaman kerran vuodessa - urban entrepreneurship portal, jossa esitellään eri tukipalvelut - web-linkit, joiden kautta voi lähettää ideaehdotuksia - julisteet, - talon verkkolehti - opiskelijalehden artikkelit, yksiköissä tapahtuva kampanjointi

13 Liite 2. Aktivointiehdotuksia toimintavuodelle Keksintösäätiö esittää mukaan tuleville ammattikorkeakouluille, että sopivalla liiketoiminta- tai vastaavalla kurssilla teetetään harjoitustyönä oppilaitoskohtaisesti suunnitelma aktivoinnista kevättalvella 2012 keksintöehdotusten löytämiseksi. Oppilastyö olisi siis aktivointitilaisuuden tai - tilaisuuksien suunnittelu ja toteutus, jonka tavoitteena on innostaa opiskelijoita esittämään ideoitaan. Tilaisuuteen voi suunnitella esimerkiksi kotisivut, esitemateriaaleja, ohjelman, markkinoinnin, mainonnan, tarjoilun ja kutsut. Toteutustavat, teemat ja keinot valikoituvat sen mukaan, mikä tuntuu opiskelijoista itsestään kiinnostavalta. Suunnitelman lisäksi työhön kuuluu myös opiskelijoiden tekemä toteutus. Perustelu: on todennäköistä, että oppilaat pystyvät itse parhaiten tavoittamaan ikäryhmänsä edustajat mm. sosiaalisen median, opiskelijajärjestötoiminnan ja vastaavien kautta. Lisäksi suunnittelu antaa mahdollisuuden tehdä harjoitustyö oikeaa tarvetta varten. Opiskelijat myös tuntevat parhaiten oman Amk:nsa toiminnan, alat ja opiskelijat. Säätiö voi levittää parhaita suunnitelmista saatavia käytäntöjä muille ammattikorkeakouluille. - Keksintösäätiö selvittää, onko ammattikorkeakouluilla yhteisiä valtakunnallisia opiskelija- tai henkilökuntakokoontumisia, joissa säätiö voisi olla näkyvästi esillä. - Innovaatiokilpailu. Kilpailun muotoa ja toteutusta tarkennetaan ammattikorkekoulujen kanssa. Ehdotamme järjestettäväksi kansallista ammattikorkeakouluille suunnattua innovaatiokilpailua, jossa palkitaan parhaat ehdotukset ammattikorkeakouluittain ja valtakunnallisesti. Innovaatiokilpailun ensiarviointi ja parhaiden ehdotusten poiminta tehtäisiin kunkin osallistuvan amk:n omana arviointityönä ja jatkoarviointi Keksintösäätiössä. Eräänä toteutustapana voi olla malli, jossa kilpailuun osallistuville esitellään todellinen ongelma, johon kilpailulla haetaan ratkaisua. - Eräissä ammattikorkeakouluissa on käynnistynyt opiskelijoiden vetämä Entrepreneur Society (ES) toiminta. Toimintaa tehdään mm järjestämällä erilaisia informaatiotilaisuuksia yrittäjyydestä. Keksintösäätiö tarjoutuu osallistumaan ES:ien järjestämiin tilaisuuksiin esittelemään Tuoteväyläpalvelua ja yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa.

14 Liite 3. Haastatellut henkilöt ja informoidut työryhmät Miia Fohlin, Keksintösäätiö Anssi Hakala, Keksintösäätiö Manne Hannula, Oulun seudun AMK Kristiina Heiniemi-Pulkkinen, Metropolia AMK Heikki Immonen, Pohjois-Karjalan AMK Jouko Isokangas, Oulun seudun AMK Terho Jylhälehto, Oulun seudun AMK Martti Kemppinen, Mikkelin AMK Matti Kilpiäinen, Mikkelin AMK Risto Kiuru, Savonia AMK Kari Kokkonen, Kymenlaakson AMK Jukka Köngäs, Oulun seudun AMK Pauli Laitinen, Aalto yliopisto Jouko Lehtonen, Turun AMK Jari Luostarinen, Keksintösäätiö Susanna Näreaho, Metropolia AMK Markku Oikarainen, Tampereen AMK Harri Ojansuu, Tekes Seliina Päällysaho, Seinäjoen AMK Jari Räihä, Tekes Tapani Saarenpää, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Antti Soini, Satakunnan AMK Päivi Starckjohann, Lahden AMK Minna Toveri, Satakunnan AMK Päivi Vesala, Oulun seudun AMK Amk-Tuli konsortioille järjestettiin alueelliset seminaarit Länsi-Suomen konsortio Etelä-Suomen konsortio Itä-Suomen Konsortio Lisäksi on informoitu asiasta osallistumalla seuraaviin kokouksiin: Ammattikorkeakoulujen rehtorien neuvoston kesäkokous Ammattikorkeakoulujen AMK-Tutka seminaari Uudenmaan Tuoteväylä ryhmä 1 Uudenmaan Tuoteväylä ryhmä 2 Varsinais-Suomen Tuoteväylä Hämeen Tuoteväylä Pirkanmaan Tuoteväylä Pohjois-Karjalan Tuoteväylä Etelä-Savon Tuoteväylä Etelä-Karjalan Tuoteväylä Kymenlaakson Tuoteväylä Etelä-Suomen Amk-Tuli konsortion työryhmä Länsi-Suomen Amk-Tuli konsortion työryhmä

15 Liite 4. Ammattikorkeakoulujen TULI-toiminta vuosina Vuosi 2011(6kk) kpl kpl kpl Hankeaihiot Tuli henkilöiden työstämät* ,joista amk:n omistamia 10% 16% 31% Tuli -rahoitetut joista amk:n omistamia 26% 21% 16% Tuli-rahoitetut, yli 5000,- eur Patenttihakemukset/patentit Uudet yritykset Lisensiointitulot Keur ,5 3,5 *) ei Tuli-rahoitetut hankkeet (Lähde: TULI-ohjelma / IP Finland Oy)

AMK TULI Länsi Suomi 2010 Loppuraportti

AMK TULI Länsi Suomi 2010 Loppuraportti AMK TULI Länsi Suomi 2010 Loppuraportti Tampereen ammattikorkeakoulu Markku Oikarainen Sisältö 0 Johdanto... 3 1 Organisaation lyhyt esittely... 3 1.1 Kaupallistamishistoria ja tuloksellisuus... 4 1.2

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT

YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT Vastaanottaja Tredea Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO Finland T +358

Lisätiedot

onko sinun keksintösi seuraava menestystarina?

onko sinun keksintösi seuraava menestystarina? onko sinun keksintösi seuraava menestystarina? Tuo keksintösi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen keksintö, josta voisi olla hyötyä monille? Tarjoaako keksimäsi

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

Ideat kasvamaan innovaatioiksi

Ideat kasvamaan innovaatioiksi Ideat kasvamaan innovaatioiksi Ville Valovirta, Olli Oosi, Petri Uusikylä, Markku Maula Teknologiaohjelmaraportti 2/2006 Arviointiraportti Ideat kasvamaan innovaatioiksi Tutkimuksesta liiketoimintaa TULI

Lisätiedot

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Päivitetty 26.9.2008 Tätä koostetta päivitetään viranomaisohjeiden täydentymisen mukaan PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Etelä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

Kehittävä vertaiskäynti työväline laadunhallintaan

Kehittävä vertaiskäynti työväline laadunhallintaan Kristiina Hellstén, Maarit Outinen, Tupu Holma Kehittävä vertaiskäynti työväline laadunhallintaan Aiheita 31/2004 ISBN 951-33-1607-6 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

Living Lab -toiminta Suomessa

Living Lab -toiminta Suomessa Aluekeskusohjelman verkostojulkaisu 3/2009 Living Lab -toiminta Suomessa Janne Orava aluekeskusohjelma innovaatio ja osaaminen -verkosto Living Lab -toiminta Suomessa Joulukuu 2009 Janne Orava, Javaro

Lisätiedot

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Pekka Stenholm, Ulla Hytti Teknologiaohjelmaraportti 12/2006 Arviointiraportti Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Arviointiraportti

Lisätiedot

Petri Peltonen, TEM: Maija Itkonen: "Heikot signaalit ovat kaikki kaikessa" Juha Jutila: Liiketoimintaosaajien verkosto auttaa aloittavia yrityksiä

Petri Peltonen, TEM: Maija Itkonen: Heikot signaalit ovat kaikki kaikessa Juha Jutila: Liiketoimintaosaajien verkosto auttaa aloittavia yrityksiä Keksintösäätiön asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2009 Petri Peltonen, TEM: "Suomalainen innovaatiojärjestelmä uudistuu" Kasvuyrittäjä Maija Itkonen: "Heikot signaalit ovat kaikki kaikessa" Juha Jutila: Liiketoimintaosaajien

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma 20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut Palautepalvelut Esiselvitysraportti 2(23) Versiohistoria versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä 0.1 7.3.2011 Perusversio

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

EURO EURO. reports. reports

EURO EURO. reports. reports r e p o r t s EURO reports EURO reports C I M O 5/2002 ERASMUS-rahoitteiset intensiivikurssit ja opetussuunnitelman kehittämishankkeet Hankkeiden eteneminen, ongelmat ja vaikutukset Irma Garam /2 Kansainvälisen

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO KEKSINTÖOHJE 29.5.2015 TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEN PERIAATTEET 9.3.2015 KEKSINTÖILMOITUSTA 2014

HELSINGIN YLIOPISTO KEKSINTÖOHJE 29.5.2015 TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEN PERIAATTEET 9.3.2015 KEKSINTÖILMOITUSTA 2014 HELSINGIN YLIOPISTO KEKSINTÖOHJE 29.5.2015 TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEN PERIAATTEET 9.3.2015 57 KEKSINTÖILMOITUSTA 2014 HELSINGIN YLIOPISTO KEKSINTÖOHJE 29.5.2015 2 SISÄLLYS KEKSINTÖOHJE 1 KEKSINTÖOHJEEN

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Janne Salminen, Lassi Hurskainen ja Silja Kostia Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat,

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2011 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013 Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi evaluointi Omistajanvaihdospalvelujen

Lisätiedot

TULI-ohjelman väliarviointi

TULI-ohjelman väliarviointi TULI-ohjelman väliarviointi Jari Kuusisto, Soile Kotala, Riikka Kulmala, Anmari Viljamaa ja Sirpa Vinni Teknologiaohjelmaraportti 8/2004 Väliarviointiraportti TULI-ohjelman väliarviointi Väliarviointiraportti

Lisätiedot