TULI:sta TUOTEVÄYLÄÄN - Suunnitelma vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa käynnistyvään toimintaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULI:sta TUOTEVÄYLÄÄN - Suunnitelma vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa käynnistyvään toimintaan"

Transkriptio

1 TULI:sta TUOTEVÄYLÄÄN - Suunnitelma vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa käynnistyvään toimintaan 1. Nykytilanne Vuonna 2011 Tekesin Tuli-rahoitusta saa 13 ammattikorkeakoulua. Nykymuotoinen Tuli-rahoitus päättyy ammattikorkeakoulujen osalta vuoden 2011 lopussa. Toiminta on ollut käynnissä vuodesta 2008 lähtien. Enimmillään toimintaan on osallistunut 23 ammattikorkeakoulua. Tekes on ehdottanut, että ammattikorkeakoulujen innovatiivisten ideoiden ja keksintöjen 1 rahoitus siirretään osaksi Keksintösäätiön Tuoteväylä-palvelua. Rahoitus toteutetaan momentin siirtona Tekesiltä Keksintösäätiölle valtion vuoden 2012 budjettiesityksessä. Eduskunta päättää lopullisesti myönnettävästä määrärahasta budjettikäsittelyn yhteydessä. Keksintösäätiössä on aloitettu uuden toiminnan suunnittelu Tekesin tekemän esityksen pohjalta. 2. Työn vaiheet Keksintösäätiössä Toukokuussa laadittiin työsuunnitelma, johon sisältyvät - ammattikorkeakoulujen ja muiden asiaan liittyvien tahojen kuulemiskierros - nykytilanteen selvittäminen ja kuvaus - ammattikorkeakoulujen kokemusten, toiveiden ja kysymysten kokoaminen - uuden toimintamallin työstäminen - mahdollinen toimintamallin pilotointi - viestintä ja markkinointisuunnitelma - toiminnan tulostavoitteiden ja mittareiden määritteleminen Suunnitelmaa varten tarkasteltiin ensin, miten ammattikorkeakouluissa toteutetaan tällä hetkellä innovaatiotoimintaa. Tätä varten haastateltiin laajalti ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja innovaatiopalveluhenkilöstöä. Lisäksi haastateltiin muita asiaan liittyviä henkilöitä. Haastattelujen perusteella innovaatiotoiminta jaoteltiin seuraaviin osiin: a) Aktivointi, miten henkilökuntaa ja opiskelijoita aktivoidaan innovaatiotoimintaan b) Valmistelu ja ensiarviointi, mitä toimenpiteitä tehdään (ammattikorkeakoululla), kun idea löytyy c) Ammattikorkeakoulun oma arviointi, miten ideaa arvioidaan, ketkä osallistuvat d) Tuoteväylä-tiimin käsittely, miten idea etenee tähän vaiheeseen e) Kehittäminen, miten ideaa viedään eteenpäin (Tuoteväylä-palvelussa) Elo-syyskuun vaihteessa pidettiin alueelliset Amk-Tuli konsortioille suunnatut seminaarit Tampereella, Helsingissä ja Joensuussa. Näissä tilaisuuksissa ammattikorkeakoulujen edustajille annettiin mahdollisuus kommentoida siihen mennessä tehtyä suunnittelutyötä. Jäljempänä (Luku 5. Työvaihekohtainen tarkastelu ja ehdotukset) käydään läpi kukin osista (a e) yksityiskohtaisesti, mutta ennen sitä on tarpeen tarkastella yleisemmin yhteistyön järjestämistä saatujen haastattelutietojen pohjalta. 1 Innovatiivisesta ideasta tai keksinnöstä käytetään esityksessä myös nimitystä ehdotus.

2 3. Haastatteluissa esiin tulleita havaintoja Ammattikorkeakouluissa tehdyissä haastatteluissa saatiin nykyisestä Tuli-toiminnasta seuraavia havaintoja: - Aktivointia tehdään vaihtelevasti, toisissa ammattikorkeakouluissa erittäin paljon, kaikissa jotain. - Joissakin ammattikorkeakouluissa on käytetty aktivointiin ulkopuolista markkinointiosaamista. - Osassa ammattikorkeakouluja Tuli-palveluissa on keskitytty vain henkilökunnan ideoihin. - Ammattikorkeakoulut haluavat tehdä itse hankkeiden ensiarviointia. - Monissa ammattikorkeakouluissa omaa innovaatiovastaavaa 2 pidetään tarpeellisena. - Ammattikorkeakoulut haluavat päättää rahan käytöstä itsenäisesti jatkossakin. - Ammattikorkeakoulut haluavat teettää selvityksiä myös omilla osaajillaan, ei aina ulkoa ostettavana palveluna. - Ammattikorkeakoulut eivät halua omistaa keksintöjä. - Nykyistä Tuli-toimintamallia pidetään hyvänä. - Osa haluaa säilyttää Tuli-brändin jossain muodossa, osalle tällä ei ole merkitystä. - Esiin tuli erilaisia kitkatekijöitä: sitoutumattomuus hankkeen edistämiseen, yhteisen toimintatavan puute, oman toimen ohella tekeminen, integroitumattomuus talon muuhun tutkimus- ja kehitystoimintaan - Melko monessa ammattikorkeakoulussa innovaatiovastaavan apuna on oma arviointiraati, mitä pidetään hyvänä. - Keksintö -sanaa vierastetaan etenkin, jos oppilaitoksessa ei ole tekniikan yksikköä. - Osa ammattikorkeakouluista on jatkanut innovaatiotoimintaa, vaikka Tuli-rahoitus on loppunut. - Rahan käytön toivotaan olevan joustavaa. - TKI-toiminnassa innovaatioasioiden osuus on monessa ammattikorkeakoulussa melko vähäistä - Tuli-toiminnassa syntynyttä ammattikorkeakoulujen yhteistyöverkostoa haluttaisiin hyödyntää - Rehtoreiden ja vararehtoreiden informoimista pidetään tärkeänä. - Tarvittavilta osiltaan toivotaan oppimisen ekosysteemien huomiointia. 4. Keksintösäätiön yleislinjaukset yhteistyölle Keksintösäätiö edellyttää, että osallistuvat ammattikorkeakoulut resursoivat innovaatiovastaavan (50-100% työajasta). Tämän henkilön vastuulla on innovaatiotoiminnan hoitaminen. Innovaatiovastaava toimii ammattikorkeakoulunsa yhteyshenkilönä Keksintösäätiöön ja muuhun yhteistoimintaverkostoon päin. Innovaatiovastaava hoitaa käytännössä ehdotusten käsittelyn ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakoululla voi jo nyt olla tällainen henkilö palveluksessaan. Ratkaisevaa ei ole nimike vaan tehtävät. Tehtävä on myös voitu jakaa useammalle henkilölle. Tällöin yhdellä näistä henkilöistä tulisi olla ensisijainen vastuu tehtävien hoitamisesta tässä toimintamallissa jäljempänä esitetyllä tavalla. Ammattikorkeakoulu vastaa aktivoinnista, ehdotusten valmistelusta, ensiarvioinnista ja varsinaisesta arvioinnista. Ennen varsinaista arviointia tapahtuvien tehtävien hoitoon innovaatiovastaava voi käyttää apunaan muita henkilöitä. 2 Innovaatiovastaavalla tarkoitetaan tässä ammattikorkeakoulun palveluksessa olevaa asiantuntijahenkilöä.

3 Ehdotamme, että varsinaista arviointia varten kullekin ammattikorkeakoululle nimetään vähintään kolmihenkinen arviointiraati. Raadissa voisi olla esimerkiksi kolme pysyvää jäsentä ja tapauskohtaisesti myös muita henkilöitä. Arviointiraati voi suositella ehdotusta Tuoteväylä-palveluun, ELY -keskukseen tai ehdotuksen käsittelyn jatkamista ammattikorkeakoulussa. Osa ehdotuksista palautuu takaisin keksijälle uudelleen harkittavaksi. Muodolliset ostopalveluiden hankintapäätökset tehdään ammattikorkeakoulun päätöksenteko-ohjeiden mukaan. Ammattikorkeakoulut voivat tehdä aktivointityötä ja ehdotusten arviointia myös yhteistyönä, esimerkiksi alueella toimivan yliopiston tai nykyisen Tuli-konsortion kanssa. Tuoteväylä-palvelussa voidaan teettää ammattikorkeakoulun arvioimalle ehdotukselle ostopalveluna lisäselvityksiä tai päättää ehdotuksen viemisestä palvelun kehittämisvaiheeseen. Kehittämisvaiheeseen viemisestä sopivat tapauskohtaisesti Keksintösäätiön innovaatioasiantuntija 3 ja ehdotukselle nimetty Keksintösäätiön liiketoiminnan kehittämispäällikkö. Tähän vaiheeseen eteneminen edellyttää ehdotukselta vahvaa liiketoimintapotentiaalia ja mahdollisuutta kasvuyrityksen syntymiseen. Keksintösäätiö määrittelee Tuoteväylä-palveluun esitettävien ehdotusten kriteerit ja tason, jota ehdotukselta edellytetään. Ammattikorkeakoulu sopii kutakin toimintavuotta varten innovaatiotoimintansa tavoitteet ja siihen liittyvän raportoinnin Keksintösäätiön kanssa. Keksintösäätiön avustus ammattikorkeakouluille edellyttänee suunnattua hakua. Keksintösäätiö pyrkii edistämään hyvien käytäntöjen leviämistä ammattikorkeakoulujen innovaatiotoiminnan käyttöön mahdollisuuksiensa mukaan. Keksintösäätiö ei lunasta käsittelyynsä tulevien ehdotusten omistus- eikä hyödyntämisoikeuksia itselleen. Kustannusten jakautuminen Ammattikorkeakoulujen nettokustannusvaikutus tulee uudessa mallissa olemaan lähes sama kuin nykyisessä Tuli-projektissa. Keksintösäätiön rahaa voidaan käyttää ammattikorkeakoulun oman henkilökunnan ja opiskelijoiden esittämien ehdotusten käsittelyyn. Ammattikorkeakoulun ulkopuolelta, esimerkiksi yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä esiin tulevat innovatiiviset ehdotukset voidaan esittää suoraan Tuoteväyläpalveluun. Keksintösäätiö rahoittaa ammattikorkeakoulujen ostopalveluita ja idea- tai keksintöehdotuksille tehtyä asiantuntijatyötä hyväksyttyjen hakemusten perusteella. Rahoitus on jälkirahoitteista ja maksatus tapahtuu esimerkiksi kolme kertaa vuodessa. Kaikkien ammattikorkeakoulujen kanssa toimitaan yhdenmukaisella tavalla. 3 Keksintösäätiön innovaatioasiantuntija toimii alueensa ELY-keskuksessa keksintö- ja innovaatioasioiden neuvojana.

4 Ammattikorkeakoulu vastaa innovaatiovastaavan ja muiden innovaatiotoimintaan osallistuvien työntekijöittensä palkkakustannuksista. Ammattikorkeakoulu voi teettää ehdotukselle asiantuntijatyön omassa organisaatiossa. Työ voi liittyä esimerkiksi teknisen toimivuuden arviointiin, ehdotuksen kaupallistumismahdollisuuksien selvittämiseen, markkinoiden arviointiin tai ehdotuksen uutuuden selvittämiseen. Omalta asiantuntijalta ostettavan työn arvoa laskettaessa käytetään tuntihintana katteetonta työntekijän palkasta ja sivukuluista laskettua tuntihintaa. Maksatusta varten antamassaan raportissa ammattikorkeakoulu erittelee omalta organisaatiolta hankitut palvelut ja ulkopuoliset ostopalvelut. Keksintösäätiö vastaa muista innovaatiotoiminnasta aiheutuvista kustannuksista. Näitä ovat esimerkiksi aktivointiin liittyvät ostopalveluiden ja markkinointimateriaalien kustannukset sekä arviointia varten ostettavat asiantuntijaselvitykset. Keksintösäätiö vastaa kustannuksista kullekin ammattikorkeakoululle myöntämänsä rahoituksen rajoissa.

5 5. Työvaihekohtainen tarkastelu ja ehdotukset Toimintamalli sisältää kuvassa 1 esiteltävät vaiheet, jotka käydään läpi kappaleissa AKTIVOINTI Kuva 1. Toimintamallin vaiheet. 5.1 Aktivointi Aktivoinnilla tarkoitetaan toimia, joiden avulla ammattikorkeakoulun henkilökuntaa ja opiskelijoita kannustetaan keksimään ja tarjoamaan keksintöjään ja innovatiivisia ideoitaan innovaatiovastaavan käsittelyyn. Haastattelujen havaintona on, että ammattikorkeakoulujen aktivointikäytännöt vaihtelevat suuresti. Käytännöistä luettelo suunnitelman liitteessä. (Liite 1.)

6 Toimintamalliehdotus Aktivoinnista vastaa kukin ammattikorkeakoulu. Nimetty innovaatiovastaava vastaa aktivoinnin toteuttamisesta. Ammattikorkeakoulun opettajat edistävät aktiivisesti keksintöjen ja innovatiivisten ideoiden löytämistä. Ammattikorkeakoulu kehittää uusia aktivointitapoja ja hyödyntää muilta saatuja käytäntöjä ja kokemuksia (Liite 1.) Aktivointia voidaan tehdä yhteistyössä toisten korkeakoulujen tai yliopistojen kanssa. Keksintösäätiö auttaa aktivoinnissa, esimerkiksi tarvittavien ostopalveluiden tai materiaalien hankintakustannuksissa sekä kilpailuesitteen ja palkintojen osalta. Lisäksi Keksintösäätiö pyrkii osaltaan kehittämään ammattikorkeakoulujen innovaatiotoimintoja tukemalla ja välittämällä parhaita käytäntöjä sekä osallistumalla mahdollisuuksiensa mukaan oppilaitoksen järjestämiin aktivointitilaisuuksiin. Aktivointiehdotuksia vuodelle 2012 esitetään yksityiskohtaisemmin liitteessä Valmistelu ja ensiarviointi Valmisteluvaiheessa innovaatiovastaava valmistelee ehdotuksen sellaiseksi, että se voidaan esitellä ammattikorkeakoulun arviointiraadille tai omille asiantuntijoille tai ulkopuolisille arvioijille. Toimintamalliehdotus Valmistelusta ja ensiarvioinnista vastaa ammattikorkeakoulun innovaatiovastaava. Hän perehtyy ehdotuksiin ja tekee niihin liittyvää selvitystyötä ja dokumentointia. (Valmisteluun voi kuulua esimerkiksi ehdotuksen tekijän haastattelu ja tarvittavien tietojen kerääminen ja tallentaminen. Lisäksi saaduista ehdotuksista voidaan kirjata seurantajärjestelmään esittäjä, vastaanottaja, tehdyt toimenpiteet ja ehdotukseen liittyvät dokumentit. Huom. Tämä on kuitenkin vain ehdotus innovaatiovastaavan oman työn järjestämiseksi, ei Keksintösäätiötä varten.) Innovaatiovastaava tekee ehdotuksesta oma ensiarviointinsa, esimerkiksi uutuustutkimuksen avulla. Tässä vaiheessa suositellaan täytettäväksi Tuoteväylä-lomake, mikäli ehdotus esitetään seuraaviin vaiheisiin. Innovaatiovastaava pyytää siihen tiedot ja allekirjoituksen asiakkaaltaan. Innovaatiovastaavalle kuuluu myös yhteydenpito idean esittäjään ja palautteen antaminen esimerkiksi omien selvitystensä tuloksista. Innovaatiovastaava huolehtii siitä, että oikeuksien siirtoon liittyvät sopimukset idean esittäjän kanssa ovat kunnossa. Keksintösäätiön rahoitus on yksityishenkilölle suunnattua. Se ei edellytä siirtosopimusta ammattikorkeakoulun suuntaan, ei myöskään ns. rinnakkaisen käyttöoikeuden antamista. Ammattikorkeakoulu voi kuitenkin edellyttää tällaista sopimusta.

7 Keksintösäätiö voi rahoittaa ehdotusta, johon ammattikorkeakoulu on ottanut oikeudet vain, jos ammattikorkeakoulun osuus on alle 25 prosenttia. (Osittaisen osuuden soveltaminen saattaa tulla kysymykseen vain, jos ammattikorkeakoulu on osaomistajana perustettavassa yrityksessä. Mikäli ammattikorkeakoulu ottaa oikeudet patentilla suojattavissa olevaan keksintöön (korkeakoulukeksintölaki), on kysymyksessä yleensä 100 %:n omistus ja tavoitteena on lisenssikauppa.) Mikäli ammattikorkeakoulun omistusoikeus perustettavasta yrityksestä on 25 prosenttia tai yli tai se on ottanut oikeudet patentilla suojattavaan keksintöön, ammattikorkeakoulu maksaa itse tehtävien selvitysten kustannukset. Innovaatiovastaavan toivotaan ylläpitävän toimivaa yhteistyötä oman alueensa Keksintösäätiön innovaatioasiantuntijaan. 5.3 Ammattikorkeakoulun oma arviointi Ammattikorkeakoulun omalla arvioinnilla tarkoitetaan arviointiraadissa tapahtuvaa käsittelyä (a) tai ammattikorkeakoulun omien asiantuntijoiden käyttämistä ilman raatityöskentelyä (b) näkemyksen kirkastamiseksi. a) Ammattikorkeakoulu kokoaa oman arviointiraatinsa haluamistaan asiantuntijoista. Arviointiraatiin kuuluu yhteensä vähintään kolme henkilöä, joista yksi voi olla ammattikorkeakoulun innovaatiovastaava. Arviointiraadin suositellaan kokoontuvan 2-4 viikon välein, jotta ehdotuksen tehnyt ei joudu odottamaan palautetta liian pitkään. Tarvittaessa kokouksia voidaan pitää myös virtuaalikokouksina. Arvioitavien ehdotusten materiaalit on etukäteen tallennettu tietokantaan, josta raadin jäsenet pääsevät tutustumaan niihin ennen kokousta. Ryhmän päätös ehdotetaan kirjattavaksi tietokantaan. Arviointiraati voi valita keskuudestaan puheenjohtajan. Ammattikorkeakoulun oman arvioinnin tuloksena ehdotusta joko suositellaan Tuoteväyläpalveluun tai se ohjataan esimerkiksi ELY -keskuksen käsittelyyn tai sen valmistelua jatketaan ammattikorkeakoulussa. Arviointiraati voi päättää myös lisäselvityksen teettämisestä, mikäli ensiarviointirahaa on vielä käytettävissä. Osalle ehdotuksista ei suositella jatkotoimia. b) Kun arviointiraatia ei ole käytettävissä, ammattikorkeakoulun innovaatiovastaava tekee esitykset tehtävistä selvityksistä. Molemmissa vaihtoehdoissa (a, b) innovaatiovastaava valmistelee tilaukset ostopäätöksille ja hankkii niille oppilaitoksen muodollisen hyväksynnän ennen tilauksen tekemistä. Toimintamalliehdotus Ammattikorkeakoulu voi arviointiraadin ehdotuksesta tai muuten käyttää ehdotusta kohden enintään euroa + alv. Mikäli ehdotuksen arviointi edellyttää yli euron selvityksiä, viedään ehdotus alueellisen Tuoteväylä-tiimin käsittelyyn, joka voi tehdä esityksen enimmillään toisen euron käyttämisestä samalle ehdotukselle. Kriteerit rahoituksen saamiselle ovat samat kuin Tuoteväylä-palvelussa yleensä.

8 Ammattikorkeakoulu huolehtii arviointivaiheen ostopalvelujen kilpailuttamisesta omien hankintaohjeidensa mukaisesti. Jos ehdotus edellyttää ensivaiheen prototyypin teettämistä, arviointiraati voi päättää hankinnasta. (Prototyypillä tai mallikappaleella tarkoitetaan tässä yhteydessä aihioita, jolla voidaan varmistaa teknisen konseptin toimivuus.) Myöhäisemmän vaiheen prototyyppiehdotus viedään Keksintösäätiön innovaatioasiantuntijan päätöksellä Tuoteväylä-palvelun rahoitettavaksi. Ammattikorkeakoulun innovaatiovastaava ilmoittaa arviointiraadin ehdotusta koskevan päätöksen ehdotuksen tekijälle. Ammattikorkeakoulun innovaatiovastaava informoi Keksintösäätiön innovaatioasiantuntijaa hankkeista. Keksintösäätiön innovaatioasiantuntija voidaan tarvittaessa pyytää mukaan arviointiraadin kokouksiin. Keksintösäätiö edellyttää yhteisen tietojärjestelmän käyttöä. Valittava järjestelmä ratkaistaan myöhemmin. 5.4 Tuoteväylä-tiimin käsittely Tuoteväylä-palvelun ensiarviointi tapahtuu kunkin ELY-keskuksen alueella toimivassa Keksintösäätiön Tuoteväylä-tiimissä. Tuoteväylä-tiimin käsittely tarkoittaa ehdotuksen luottamuksellista käsittelyä asiantuntijaryhmässä. Ryhmän kutsuu koolle Keksintösäätiön alueella toimiva innovaatioasiantuntija. Ammattikorkeakoulun arviointiraati tekee esityksen ehdotuksen ohjaamisesta Tuoteväylä-tiimin käsittelyyn. Ammattikorkeakoulun innovaatiovastaava valmistelee hankkeen Tuoteväylä-tiimiä varten ja esittelee sen kokouksessa. Ehdotuksen tekijä voi myös käydä esittelemässä ideansa Tuoteväylä-tiimille. Tuoteväylä-tiimi voi päättää tilata hankkeelle lisäselvityksiä, mikäli katsoo ne tarpeelliseksi. Tuoteväylä-tiimillä on käytettävissä ammattikorkeakoulusta tulevaan ehdotukseen lisäksi oma euron Tuoteväylän ensiarviointiraha. Toimintamalliehdotus Ammattikorkeakoulun innovaatiovastaava on Tuoteväylä-tiimin jäsen 4. Ammattikorkeakoulun ehdotukset tuodaan Tuoteväylä-tiimin käsittelyyn Keksintösäätiön antamien kriteereiden mukaisesti kuvattuina. Esitykset valmistelee ja esittelee ammattikorkeakoulun innovaatiovastaava. Innovaatiovastaava tiedottaa tiimin päätökset ehdotuksen tekijälle. 4 Innovaatiovastaavan toivotaan osallistuvan Tuoteväylä-tiimin työhön vaikka ammattikorkeakoulu ei olisikaan Keksintösäätiön rahoituksessa mukana.

9 5.5 Kehittäminen Jos idealla katsotaan olevan kasvumahdollisuuksia ja kansainvälistä potentiaalia, se voidaan ohjata Keksintösäätiöön Tuoteväylä-palvelun kehittämisvaiheeseen. Keksintösäätiö kokoaa idean esittäjän tueksi asiantuntevan kehittämistiimin, jossa on mukana liiketoiminnan kehittämispäällikkö ja kokenut liiketoimintaosaaja. Tiimi arvioi idean kasvupotentiaalin ensiarviointia syvällisemmin ja varmistaa, että idea on kehittämiskelpoinen ja sen kaupallistamiseen on hyvät lähtökohdat. Kehittämisvaiheessa ehdotukselle voidaan teettää lisää kattavampia selvityksiä ja kartoituksia, jotka liittyvät esimerkiksi IPR -strategiaan, markkinoihin ja prototyypin rakentamiseen. Näiden selvitysten jälkeen Keksintösäätiö voi myöntää keksinnölle tai idealle kehittämisrahaa, joka kohdistuu esimerkiksi patentointiin, teknisen ja kaupallisen toimivuuden testaukseen sekä tuotekehitykseen ja kaupallistamiseen. Kehittämisvaiheessa Keksintösäätiön hankkeelle nimetty liiketoiminnan kehittämispäällikkö (LKP) voi tarvittaessa valmistella asian esiteltäväksi Keksintösäätiön liiketoimintaosaajien verkostolle. Toimintamalliehdotus Ammattikorkeakoulun innovaatiovastaava huolehtii yhdessä Keksintösäätiön innovaatioasiantuntijan kanssa siitä, että LKP saa tarpeelliset tiedot ja aineiston hankkeen esittelyä varten.

10 6. Tavoitteet ja mittarit 6.1 Nykyisen Tuli-toiminnan tuloksia ammattikorkeakouluissa Ammattikorkeakoulujen Tuli-toiminnassa on nähtävissä selkeä kasvusuuntaus vuodesta 2009 vuoteen Vuodesta 2011 näyttäisi numeroiden valossa tulevan toistaiseksi paras vuosi. Liitteessä 4. on esitetty Tuli-toiminnan toteutuma vuosilta Vuoden 2011 osalta luvut koskevat ensimmäistä vuosipuoliskoa. 6.2 Tavoitteet Vuonna 2012 toimintaa on tarkoitus kasvattaa. Keksintösäätiö pyytää haun yhteydessä jokaiselta ammattikorkeakoululta innovaatiotoiminnan tavoitteet. Ammattikorkeakoulut ja Keksintösäätiö sopivat yhteisistä toiminnan tavoitteista ja mittareista. Keksintösäätiö seuraa ja pyytää ammattikorkeakouluilta mm. seuraavia tietoja: - tehdyt aktivointitoimenpiteet (vain luettelona tehdyistä erilaisista toimenpiteistä) - ammattikorkeakoulun vastaanottamat hanke-ehdotukset lukumäärä / vuosi - ammattikorkeakoulun oman arvioinnin läpikäyneet hanke-ehdotukset, lukumäärä - ostopalveluihin käytetty rahamäärä ehdotuksittain ja yhteensä - Tuoteväylä -tiimille esitetyt ehdotukset, lukumäärä - muualle jatkokäsittelyyn viedyt ehdotukset - syntyneiden lisenssisopimusten määrä ja perustettujen yritysten määrä Keksintösäätiö seuraa itse: - Tuoteväylän Kehittämisvaiheeseen edenneet, lukumäärä - Tuoteväylän Kehittämisvaiheeseen edenneet, käytetty rahamäärä euroa / ehdotus - jatkorahoitukseen päässeet, (Tekes, Vigo, Avera tai pääomasijoittaja), lukumäärä 7. Toiminnan rahoitus Toimintaan varattu raha ehdotetaan käytettäväksi niin, että noin kolmannes (1/3) siitä kuluisi aktivointitoimenpiteisiin ja kaksi kolmannesta (2/3) ammattikorkeakoulujen teettämiin arviointeja koskeviin selvityksiin. Vasta toteutunut toiminta näyttää, muodostuuko jakosuhde tällaiseksi.

11 LIITTEET Liite 1. Esimerkkejä aktivointitoimenpiteistä ammattikorkeakouluissa Aktivointi Aktivoinnilla tarkoitetaan toimia, joiden avulla ammattikorkeakoulun henkilökuntaa ja opiskelijoita innostetaan esittämään liiketoiminta- ja tuoteideoitaan innovaatioasiantuntijoitten käsittelyyn. Ammattikorkeakoulujen aktivointikäytännöt vaihtelevat suuresti. Minimitasoa edustaa sähköpostiviestien lähettäminen kerran tai kaksi vuodessa koko amk:lle ja yhteydenottojen odottaminen. Haastatteluilla saatiin toisaalta tietoon runsaasti erilaisia aktivointitapoja, joita nyt on käytössä muutamissa ammattikorkeakouluissa: Yleiseen aktivointiin kuuluvia - aktivointikampanja, jalkauduttiin päiväksi per kampus, rummutettiin etukäteen, oltiin läsnä, valmisteltiin materiaalia ja standi aulassa. - tapahtuma- eli ns. pörinäviikko n. 140:lle opiskelijalle, jossa yrityksiä mukana - yhteyshenkilö kerää ideoita, raati kerran kk:ssa - käydään puhumassa eri tilaisuuksissa - toimialakohtaisia tilaisuuksia - opiskelijoiden yrittäjyyskilpailu, liikeideakilpailu yms. - ideaehdotusten jättömahdollisuus, kiertäminen eri kampuksilla - ostopalveluna ammattilaisilta hankittu aktivointikampanja - henkilön läsnäolo koululla auttoi hankkeiden saamisessa ja tietoisuuden ja toimintakulttuurin kehittymisessä, osoitti lisäksi amk:n sitoutumista ja toiminnan arvostamista - aina, kun kerrotaan yrityshautomosta, kerrotaan myös Tuli-rahasta - klinikka, johon saa tulla asioimaan Opintoihin liittyviä - hautomo-opinnot - kussakin yksikössä on yrityshautomon henkilö - yrittäjyyskurssi - projektitöiden esittely, - innovaatioasiantuntijan luennot - opintosuoritusten/ -pisteiden antaminen oman idean kehitystyöstä - 3. vuoden insinööriopiskelijoiden osuuskunta, jossa mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä - opetukseen liittyviä innovointipäiviä, varaopetussuoritus - yritystalli, johon opiskelijat voivat hakeutua - opiskelijatiimien hyödyntäminen Opettajien aktivointi - opettajamentoreille tilaisuus keväällä ja syksyllä - yrittäjyysopettajaryhmän hyödyntäminen - käynnit koulutusohjelmakokouksissa - henkilökunnan mukaanotto, informointi Opiskelijoiden aktiviteetteihin liittyvää - nimetyt opiskelija-aktivaattorit - pelitapaamiset - mobiilisoftan kehittäjien tapaaminen - robotti- tai elektroniikkakerho - opiskelijoiden vetämä kahvila (kulukorvaukset maksetaan, ei palkkoja)

12 Tiedotus, painettu ja sähköinen media - sähköposti kaikille (koko amk) muutaman kerran vuodessa - urban entrepreneurship portal, jossa esitellään eri tukipalvelut - web-linkit, joiden kautta voi lähettää ideaehdotuksia - julisteet, - talon verkkolehti - opiskelijalehden artikkelit, yksiköissä tapahtuva kampanjointi

13 Liite 2. Aktivointiehdotuksia toimintavuodelle Keksintösäätiö esittää mukaan tuleville ammattikorkeakouluille, että sopivalla liiketoiminta- tai vastaavalla kurssilla teetetään harjoitustyönä oppilaitoskohtaisesti suunnitelma aktivoinnista kevättalvella 2012 keksintöehdotusten löytämiseksi. Oppilastyö olisi siis aktivointitilaisuuden tai - tilaisuuksien suunnittelu ja toteutus, jonka tavoitteena on innostaa opiskelijoita esittämään ideoitaan. Tilaisuuteen voi suunnitella esimerkiksi kotisivut, esitemateriaaleja, ohjelman, markkinoinnin, mainonnan, tarjoilun ja kutsut. Toteutustavat, teemat ja keinot valikoituvat sen mukaan, mikä tuntuu opiskelijoista itsestään kiinnostavalta. Suunnitelman lisäksi työhön kuuluu myös opiskelijoiden tekemä toteutus. Perustelu: on todennäköistä, että oppilaat pystyvät itse parhaiten tavoittamaan ikäryhmänsä edustajat mm. sosiaalisen median, opiskelijajärjestötoiminnan ja vastaavien kautta. Lisäksi suunnittelu antaa mahdollisuuden tehdä harjoitustyö oikeaa tarvetta varten. Opiskelijat myös tuntevat parhaiten oman Amk:nsa toiminnan, alat ja opiskelijat. Säätiö voi levittää parhaita suunnitelmista saatavia käytäntöjä muille ammattikorkeakouluille. - Keksintösäätiö selvittää, onko ammattikorkeakouluilla yhteisiä valtakunnallisia opiskelija- tai henkilökuntakokoontumisia, joissa säätiö voisi olla näkyvästi esillä. - Innovaatiokilpailu. Kilpailun muotoa ja toteutusta tarkennetaan ammattikorkekoulujen kanssa. Ehdotamme järjestettäväksi kansallista ammattikorkeakouluille suunnattua innovaatiokilpailua, jossa palkitaan parhaat ehdotukset ammattikorkeakouluittain ja valtakunnallisesti. Innovaatiokilpailun ensiarviointi ja parhaiden ehdotusten poiminta tehtäisiin kunkin osallistuvan amk:n omana arviointityönä ja jatkoarviointi Keksintösäätiössä. Eräänä toteutustapana voi olla malli, jossa kilpailuun osallistuville esitellään todellinen ongelma, johon kilpailulla haetaan ratkaisua. - Eräissä ammattikorkeakouluissa on käynnistynyt opiskelijoiden vetämä Entrepreneur Society (ES) toiminta. Toimintaa tehdään mm järjestämällä erilaisia informaatiotilaisuuksia yrittäjyydestä. Keksintösäätiö tarjoutuu osallistumaan ES:ien järjestämiin tilaisuuksiin esittelemään Tuoteväyläpalvelua ja yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa.

14 Liite 3. Haastatellut henkilöt ja informoidut työryhmät Miia Fohlin, Keksintösäätiö Anssi Hakala, Keksintösäätiö Manne Hannula, Oulun seudun AMK Kristiina Heiniemi-Pulkkinen, Metropolia AMK Heikki Immonen, Pohjois-Karjalan AMK Jouko Isokangas, Oulun seudun AMK Terho Jylhälehto, Oulun seudun AMK Martti Kemppinen, Mikkelin AMK Matti Kilpiäinen, Mikkelin AMK Risto Kiuru, Savonia AMK Kari Kokkonen, Kymenlaakson AMK Jukka Köngäs, Oulun seudun AMK Pauli Laitinen, Aalto yliopisto Jouko Lehtonen, Turun AMK Jari Luostarinen, Keksintösäätiö Susanna Näreaho, Metropolia AMK Markku Oikarainen, Tampereen AMK Harri Ojansuu, Tekes Seliina Päällysaho, Seinäjoen AMK Jari Räihä, Tekes Tapani Saarenpää, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Antti Soini, Satakunnan AMK Päivi Starckjohann, Lahden AMK Minna Toveri, Satakunnan AMK Päivi Vesala, Oulun seudun AMK Amk-Tuli konsortioille järjestettiin alueelliset seminaarit Länsi-Suomen konsortio Etelä-Suomen konsortio Itä-Suomen Konsortio Lisäksi on informoitu asiasta osallistumalla seuraaviin kokouksiin: Ammattikorkeakoulujen rehtorien neuvoston kesäkokous Ammattikorkeakoulujen AMK-Tutka seminaari Uudenmaan Tuoteväylä ryhmä 1 Uudenmaan Tuoteväylä ryhmä 2 Varsinais-Suomen Tuoteväylä Hämeen Tuoteväylä Pirkanmaan Tuoteväylä Pohjois-Karjalan Tuoteväylä Etelä-Savon Tuoteväylä Etelä-Karjalan Tuoteväylä Kymenlaakson Tuoteväylä Etelä-Suomen Amk-Tuli konsortion työryhmä Länsi-Suomen Amk-Tuli konsortion työryhmä

15 Liite 4. Ammattikorkeakoulujen TULI-toiminta vuosina Vuosi 2011(6kk) kpl kpl kpl Hankeaihiot Tuli henkilöiden työstämät* ,joista amk:n omistamia 10% 16% 31% Tuli -rahoitetut joista amk:n omistamia 26% 21% 16% Tuli-rahoitetut, yli 5000,- eur Patenttihakemukset/patentit Uudet yritykset Lisensiointitulot Keur ,5 3,5 *) ei Tuli-rahoitetut hankkeet (Lähde: TULI-ohjelma / IP Finland Oy)

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Luovuudesta liiketoimintaa. Työvälineenä Tuoteväyläpalvelu

Luovuudesta liiketoimintaa. Työvälineenä Tuoteväyläpalvelu Luovuudesta liiketoimintaa Työvälineenä Tuoteväyläpalvelu Mitä teemme? Luovuudesta liiketoimintaa. Etsimme, arvioimme ja autamme kehittämään keksintöjä ja innovatiivisia ideoita. Tarjoamme yksityishenkilöiden

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Kilpailu on valtakunnallinen ja kattaa seuraavat viisi maantieteellistä aluetta: (Etelä Suomi, Länsi Suomi, Keski Suomi, Itä Suomi, Pohjois Suomi).

Kilpailu on valtakunnallinen ja kattaa seuraavat viisi maantieteellistä aluetta: (Etelä Suomi, Länsi Suomi, Keski Suomi, Itä Suomi, Pohjois Suomi). 1 OLOSUHDETALKOOT 2011 SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUN SÄÄNNÖT 1. Kilpailun järjestäjä Schneider Electric Buildings Finland Oy Kellokukantie 2 PL 250 01300 Vantaa 2. Kilpailu ja sen tausta Schneider Electric

Lisätiedot

Haun tausta ja tavoitteet,tekesin rahoitusmahdollisuudet. 4.4.2016 Marko Heikkinen

Haun tausta ja tavoitteet,tekesin rahoitusmahdollisuudet. 4.4.2016 Marko Heikkinen Haun tausta ja tavoitteet,tekesin rahoitusmahdollisuudet 4.4.2016 Marko Heikkinen INKA ja 6Aika -yhteishaku Tekes avaa suomalaisille yrityksille suunnatun rahoitushaun INKA- ja 6Aika-teemojen kehittämiseen

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet. Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry. Partneriaamu Hki 1.9.

Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet. Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry. Partneriaamu Hki 1.9. Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry Partneriaamu Hki 1.9.2016 31.8.16 31.8.16 Toiminnan käynnistäminen 2013 Osaava hallitus-

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi Rovaniemi 7.6.2011 Laajakaistahankkeet EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat laajat hajaasutusalueiden laajakaistahankkeet - Pilottihankkeet Pertunmaa

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA

GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA 29.9.2016 1 Tavoite Edistää Green Care-toimintaa ja sen toimintaedellytyksiä Etelä-Pohjanmaalla: tukea palveluiden kehittymistä, edistää alan yrittäjyyttä tuoda

Lisätiedot

CreMA - monialahanke. Avustuksen esittely. Tuotantoneuvoja Milla Moilanen

CreMA - monialahanke. Avustuksen esittely. Tuotantoneuvoja Milla Moilanen CreMA - monialahanke Avustuksen esittely Tuotantoneuvoja Milla Moilanen Mikä on CreMA-rahoitus? 3 CreMA on Monialainen Luovan alan yrityksen lisäksi hankkeessa mukana myös perinteisten teollisuus-, palvelu-

Lisätiedot

Mikä? Valtakunnallinen pk-yritysten ja yksittäisten henkilöiden tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva asiantuntijapalvelu Yritys- tai hankekohta

Mikä? Valtakunnallinen pk-yritysten ja yksittäisten henkilöiden tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva asiantuntijapalvelu Yritys- tai hankekohta Mikä? Valtakunnallinen pk-yritysten ja yksittäisten henkilöiden tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva asiantuntijapalvelu Yritys- tai hankekohtaisesti suoritettava ideoiden kaupallistamisen mahdollisuuksien

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS Mikko Ahonen Fasilitaattori 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi Esityksen sisältö 1. Mikä Protomo? 2. Kansallinen Protomo-verkosto 3. Protomo-toiminta Jyväskylässä 4. Protomon

Lisätiedot

Tero Oinonen

Tero Oinonen Tekes ja Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -ohjelma 15.6.2011 Tero Oinonen DM 797721 Tekesin strategia DM 797721 Tekesin strategia Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Tekes rahoittaa

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa OSAAMISEN TUNNISTAMINEN (muk. Jäntti 2007) OPPIMISTEOT JA OSAAMISTAVOITTEET: OPPIMISTULOKSINA ARVIOINTI opiskelija opettaja arvioija

Lisätiedot

Asiantuntijaliikkuvuus

Asiantuntijaliikkuvuus Asiantuntijaliikkuvuus Leonardo-liikkuvuushankkeiden koulutus 5. ja 12.9.2013 Tuula Hautasaari Ammatillinen koulutus, CIMO CIMOn verkkopalvelut www.maailmalle.net Maailmalle lähtijän muistilista Työssäoppimassa

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ Alueelliset työpajapäivät Tampereella 10.6. Anna Kapanen, jäsenpalvelupäällikkö Valtakunnallinen työpajayhdistys Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (kesäkuu

Lisätiedot

KINO-Metropolia. Innovation Scout seminaari Veikko Koivumaa Metropolia AMK

KINO-Metropolia. Innovation Scout seminaari Veikko Koivumaa Metropolia AMK KINO-Metropolia Innovation Scout seminaari 8.6.2016 Veikko Koivumaa Metropolia AMK Metropolia AMK lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa:

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari Sosiaali- ja terveyspalvelut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen HANKI PAREMMIN Julkiset

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan sosiaalirahasto UJ y C $ J ;aa n:on:o e s I t y sl tan.4lfo7di 3 J Vipuvoimaa EU:[ta aoo7-2013 Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Projektipäällikkö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisen oliivineuvoston jäsenneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta, joka koskee oliiviöljyä

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu 12.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut ELY-keskus

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Vesi ja yhdyskuntien kehitys-seminaari, 17.2.2012, Tampere Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto TkT Riina Liikanen 17.2.2012 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Perustettu v. 2003

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

1 Hakuaika Haku aukeaa ja päättyy

1 Hakuaika Haku aukeaa ja päättyy Tekesin Innovation Scout rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille kansainvälisen innovaatio-osaamisen kehittämiseksi korkeakouluissa ja tutkimusorganisaatioissa (ent. KINO) 1 Hakuaika Haku aukeaa 15.8.2016

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista. Kehittämistyöryhmän kokous

Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista. Kehittämistyöryhmän kokous Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista Kehittämistyöryhmän kokous 13.3.2008 Heli Saarikoski, 13.3.2008 Tarkastelunäkökulma Mitä kehittämistarpeita AMO-prosessissa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS TAMPERE3 Tavoitteena on tieteenalojen rajapinnoista ammentava monialainen, innostava ja globaalisti vetovoimainen tutkimus- ja oppimisympäristö, jolla on vahvaa kansallista ja kansainvälistä painoarvoa

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu 14.09.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

DigiDemo CreaDemo CreMa

DigiDemo CreaDemo CreMa DigiDemo CreaDemo CreMa Tuotantoneuvoja Milla Moilanen Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria tuki on peräisin hyvitysmaksusta, jota peritään

Lisätiedot

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1 YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus YIT Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä Toimikunta ) on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Tekesin rahoitus nuorille yrityksille. Jaana Rantanen

Tekesin rahoitus nuorille yrityksille. Jaana Rantanen Tekesin rahoitus nuorille yrityksille Jaana Rantanen 20.4.2017 Tekesin rahoitus nuorille kasvuyrityksille Tempo Asiakastarve Kohdemarkkina Konseptin testaus Tiimi T&K Tuotteen, palvelun, liiketoimintamallin

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Projektipäällikkö Tampereen yliopisto 5.10.2016 TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja koulutustarjonnan mitoitus sopimuksissa Johtaja Hannu Sirén Opetusministeriö Koulutus-

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen Puu-Hubi toimintamalli Ari Hynynen 09.06.2015 Puurakentamisen innovaatioympäristö puurakentamisen ekosysteemi kunnat SeAMK kaupungit metsäkeskus 2 1 yliopistot maakuntaliitto yksilöt ELY-keskus verkostoituminen

Lisätiedot

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen AROPE Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen 1 Tausta, tavoitteet, arvioijan rooli ja tehtävät tavoitteena kerätä hyviä toimintamalleja

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta. Tehtävän yhteenvetoa

Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta. Tehtävän yhteenvetoa Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta Tehtävän yhteenvetoa Työryhmän tehtävät Asukaslähtöisyys Sote-integraatio Kustannustehokkuus 1. Suunnitelma asukkaiden osallistamisesta, kuulemisesta

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ Hallituksen koko 3 Riippumattomuuden arviointi 3 Hallituksen kokoonpano 3 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 4 2 SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN

Lisätiedot

Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaat Minkälaisena näet TURBO-Turun seudun nuorisotoimen kuntien nuorisotoimesta vastaavien verkoston roolin?voit

Lisätiedot

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Pohjustusta aiheeseen OTK Päivi Siukkola, Pellervo-Seura Työttömyysturvan hakumenettely: asiakkaana TEtoimistossa Oikeustieteen kandidaatti

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016 Tekesin rahoituspalveluja yrityksille Anna Alasmaa, 10.5.2016 Yrityksen elinkaari ja Tekesin palvelut - projektikeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen kasvuvisio Tuotteen elinkaari kasvuvisio Alkuvaihe Kasvun

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 ja 42 :ssa.

Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 ja 42 :ssa. PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 ja 42 :ssa. Kokousaika on ilmoitettu

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Romanitaiteen näkyvyys Taiteen edistämiskeskuksessa

Romanitaiteen näkyvyys Taiteen edistämiskeskuksessa Romanitaiteen näkyvyys Taiteen edistämiskeskuksessa Romaniasiain neuvottelukuntien valtakunnalliset neuvottelupäivät 8.-9-9.2015 Mikkeli Eva-Maria Hakola Kehittämispäällikkö Taiteen edistämiskeskus (TAIKE)

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus 17.4.2015 Johtaja Hannu Sirén Mitä ympärivuotisen opiskelun edistämisellä tarkoitetaan? Korkeakoulupoliittisena tavoitteena ollut jo pitkään, että

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON 2010-2013 1. Tavoitteet Vahvistaa hevosalan kilpailukykyä ja laadukkaita palveluja - Lisäämällä hevosalan yrittäjien osaamista ja vahvistamalla yrittäjyysasennetta - Parantamalla

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Tampere 1.3.2007 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ/ Tarmo Mykkänen/ as /1.3.2007

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pyhännän kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jouko Nissinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

OHJELMA 9.00 Kahvit (SALI) 9.15 Tervetuloa, Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry Liikkuva koulu yhteinen asia, Eino Havas,

OHJELMA 9.00 Kahvit (SALI) 9.15 Tervetuloa, Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry Liikkuva koulu yhteinen asia, Eino Havas, OHJELMA 9.00 Kahvit (SALI) 9.15 Tervetuloa, Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry Liikkuva koulu yhteinen asia, Eino Havas, johtaja, Likes-tutkimuskeskus Tutkittua tietoa liikkuvista

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Innovation Scout -rahoituksen haku julkisille tutkimusorganisaatioille. Kimmo Kanto / Markku Lämsä , Helsinki

Innovation Scout -rahoituksen haku julkisille tutkimusorganisaatioille. Kimmo Kanto / Markku Lämsä , Helsinki Innovation Scout -rahoituksen haku julkisille tutkimusorganisaatioille Kimmo Kanto / Markku Lämsä 21.9.2016, Helsinki Hallituksen kärkihanke 5: Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Merialuesuunnittelun käynnistäminen Merialuesuunnittelun ajankohtaispäivä / Heikki Saarento / Varsinais-Suomen liitto

Merialuesuunnittelun käynnistäminen Merialuesuunnittelun ajankohtaispäivä / Heikki Saarento / Varsinais-Suomen liitto Merialuesuunnittelun käynnistäminen Merialuesuunnittelun ajankohtaispäivä 11.11.2016 / Heikki Saarento / Varsinais-Suomen liitto 1. Lainsäädäntö 2. Kahdeksan maakuntaa kolme suunnitelmaa 3. Organisoituminen

Lisätiedot

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Riittääkö nopat? Haasteena yliopisto-opintojen napakka eteneminen -seminaari 11.3.2013 Lappeenranta Projektipäällikkö Auli Ryhänen

Lisätiedot

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen@vtt.fi) VTT Oy 19.5.2015, Oskari-verkostopäivä Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta? Mikä on avoimen tuotteenhallintamalli?

Lisätiedot

suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara

suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara 3D-tulostaminen ja palvelut suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Uudenmaan ELY-keskus Valvoja: Uudenmaan TE-toimisto Koulutuksen

Lisätiedot

Yrittäjyysyhteyshenkilön (YYH) toimintaohjeet

Yrittäjyysyhteyshenkilön (YYH) toimintaohjeet jn Yrittäjyysyhteyshenkilön (YYH) toimintaohjeet Pikamuistilista: 1. Avaa kierros 1.2., aineisto (ilmoittautumislomake, ohjeet ovat www-sivuilla (http://ylivieska.centria.fi/yrittajyysfoorumi) Markkinoi

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan Rovaniemi

LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan Rovaniemi LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan 23.2.2016 Rovaniemi Koulu liikuttaa ja istuttaa Liikkuva koulu -tutkimuksen tuloksia 2010 2015 Tuija Tammelin, Janne Kulmala, Harto Hakonen

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot