TULI:sta TUOTEVÄYLÄÄN - Suunnitelma vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa käynnistyvään toimintaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULI:sta TUOTEVÄYLÄÄN - Suunnitelma vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa käynnistyvään toimintaan"

Transkriptio

1 TULI:sta TUOTEVÄYLÄÄN - Suunnitelma vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa käynnistyvään toimintaan 1. Nykytilanne Vuonna 2011 Tekesin Tuli-rahoitusta saa 13 ammattikorkeakoulua. Nykymuotoinen Tuli-rahoitus päättyy ammattikorkeakoulujen osalta vuoden 2011 lopussa. Toiminta on ollut käynnissä vuodesta 2008 lähtien. Enimmillään toimintaan on osallistunut 23 ammattikorkeakoulua. Tekes on ehdottanut, että ammattikorkeakoulujen innovatiivisten ideoiden ja keksintöjen 1 rahoitus siirretään osaksi Keksintösäätiön Tuoteväylä-palvelua. Rahoitus toteutetaan momentin siirtona Tekesiltä Keksintösäätiölle valtion vuoden 2012 budjettiesityksessä. Eduskunta päättää lopullisesti myönnettävästä määrärahasta budjettikäsittelyn yhteydessä. Keksintösäätiössä on aloitettu uuden toiminnan suunnittelu Tekesin tekemän esityksen pohjalta. 2. Työn vaiheet Keksintösäätiössä Toukokuussa laadittiin työsuunnitelma, johon sisältyvät - ammattikorkeakoulujen ja muiden asiaan liittyvien tahojen kuulemiskierros - nykytilanteen selvittäminen ja kuvaus - ammattikorkeakoulujen kokemusten, toiveiden ja kysymysten kokoaminen - uuden toimintamallin työstäminen - mahdollinen toimintamallin pilotointi - viestintä ja markkinointisuunnitelma - toiminnan tulostavoitteiden ja mittareiden määritteleminen Suunnitelmaa varten tarkasteltiin ensin, miten ammattikorkeakouluissa toteutetaan tällä hetkellä innovaatiotoimintaa. Tätä varten haastateltiin laajalti ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja innovaatiopalveluhenkilöstöä. Lisäksi haastateltiin muita asiaan liittyviä henkilöitä. Haastattelujen perusteella innovaatiotoiminta jaoteltiin seuraaviin osiin: a) Aktivointi, miten henkilökuntaa ja opiskelijoita aktivoidaan innovaatiotoimintaan b) Valmistelu ja ensiarviointi, mitä toimenpiteitä tehdään (ammattikorkeakoululla), kun idea löytyy c) Ammattikorkeakoulun oma arviointi, miten ideaa arvioidaan, ketkä osallistuvat d) Tuoteväylä-tiimin käsittely, miten idea etenee tähän vaiheeseen e) Kehittäminen, miten ideaa viedään eteenpäin (Tuoteväylä-palvelussa) Elo-syyskuun vaihteessa pidettiin alueelliset Amk-Tuli konsortioille suunnatut seminaarit Tampereella, Helsingissä ja Joensuussa. Näissä tilaisuuksissa ammattikorkeakoulujen edustajille annettiin mahdollisuus kommentoida siihen mennessä tehtyä suunnittelutyötä. Jäljempänä (Luku 5. Työvaihekohtainen tarkastelu ja ehdotukset) käydään läpi kukin osista (a e) yksityiskohtaisesti, mutta ennen sitä on tarpeen tarkastella yleisemmin yhteistyön järjestämistä saatujen haastattelutietojen pohjalta. 1 Innovatiivisesta ideasta tai keksinnöstä käytetään esityksessä myös nimitystä ehdotus.

2 3. Haastatteluissa esiin tulleita havaintoja Ammattikorkeakouluissa tehdyissä haastatteluissa saatiin nykyisestä Tuli-toiminnasta seuraavia havaintoja: - Aktivointia tehdään vaihtelevasti, toisissa ammattikorkeakouluissa erittäin paljon, kaikissa jotain. - Joissakin ammattikorkeakouluissa on käytetty aktivointiin ulkopuolista markkinointiosaamista. - Osassa ammattikorkeakouluja Tuli-palveluissa on keskitytty vain henkilökunnan ideoihin. - Ammattikorkeakoulut haluavat tehdä itse hankkeiden ensiarviointia. - Monissa ammattikorkeakouluissa omaa innovaatiovastaavaa 2 pidetään tarpeellisena. - Ammattikorkeakoulut haluavat päättää rahan käytöstä itsenäisesti jatkossakin. - Ammattikorkeakoulut haluavat teettää selvityksiä myös omilla osaajillaan, ei aina ulkoa ostettavana palveluna. - Ammattikorkeakoulut eivät halua omistaa keksintöjä. - Nykyistä Tuli-toimintamallia pidetään hyvänä. - Osa haluaa säilyttää Tuli-brändin jossain muodossa, osalle tällä ei ole merkitystä. - Esiin tuli erilaisia kitkatekijöitä: sitoutumattomuus hankkeen edistämiseen, yhteisen toimintatavan puute, oman toimen ohella tekeminen, integroitumattomuus talon muuhun tutkimus- ja kehitystoimintaan - Melko monessa ammattikorkeakoulussa innovaatiovastaavan apuna on oma arviointiraati, mitä pidetään hyvänä. - Keksintö -sanaa vierastetaan etenkin, jos oppilaitoksessa ei ole tekniikan yksikköä. - Osa ammattikorkeakouluista on jatkanut innovaatiotoimintaa, vaikka Tuli-rahoitus on loppunut. - Rahan käytön toivotaan olevan joustavaa. - TKI-toiminnassa innovaatioasioiden osuus on monessa ammattikorkeakoulussa melko vähäistä - Tuli-toiminnassa syntynyttä ammattikorkeakoulujen yhteistyöverkostoa haluttaisiin hyödyntää - Rehtoreiden ja vararehtoreiden informoimista pidetään tärkeänä. - Tarvittavilta osiltaan toivotaan oppimisen ekosysteemien huomiointia. 4. Keksintösäätiön yleislinjaukset yhteistyölle Keksintösäätiö edellyttää, että osallistuvat ammattikorkeakoulut resursoivat innovaatiovastaavan (50-100% työajasta). Tämän henkilön vastuulla on innovaatiotoiminnan hoitaminen. Innovaatiovastaava toimii ammattikorkeakoulunsa yhteyshenkilönä Keksintösäätiöön ja muuhun yhteistoimintaverkostoon päin. Innovaatiovastaava hoitaa käytännössä ehdotusten käsittelyn ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakoululla voi jo nyt olla tällainen henkilö palveluksessaan. Ratkaisevaa ei ole nimike vaan tehtävät. Tehtävä on myös voitu jakaa useammalle henkilölle. Tällöin yhdellä näistä henkilöistä tulisi olla ensisijainen vastuu tehtävien hoitamisesta tässä toimintamallissa jäljempänä esitetyllä tavalla. Ammattikorkeakoulu vastaa aktivoinnista, ehdotusten valmistelusta, ensiarvioinnista ja varsinaisesta arvioinnista. Ennen varsinaista arviointia tapahtuvien tehtävien hoitoon innovaatiovastaava voi käyttää apunaan muita henkilöitä. 2 Innovaatiovastaavalla tarkoitetaan tässä ammattikorkeakoulun palveluksessa olevaa asiantuntijahenkilöä.

3 Ehdotamme, että varsinaista arviointia varten kullekin ammattikorkeakoululle nimetään vähintään kolmihenkinen arviointiraati. Raadissa voisi olla esimerkiksi kolme pysyvää jäsentä ja tapauskohtaisesti myös muita henkilöitä. Arviointiraati voi suositella ehdotusta Tuoteväylä-palveluun, ELY -keskukseen tai ehdotuksen käsittelyn jatkamista ammattikorkeakoulussa. Osa ehdotuksista palautuu takaisin keksijälle uudelleen harkittavaksi. Muodolliset ostopalveluiden hankintapäätökset tehdään ammattikorkeakoulun päätöksenteko-ohjeiden mukaan. Ammattikorkeakoulut voivat tehdä aktivointityötä ja ehdotusten arviointia myös yhteistyönä, esimerkiksi alueella toimivan yliopiston tai nykyisen Tuli-konsortion kanssa. Tuoteväylä-palvelussa voidaan teettää ammattikorkeakoulun arvioimalle ehdotukselle ostopalveluna lisäselvityksiä tai päättää ehdotuksen viemisestä palvelun kehittämisvaiheeseen. Kehittämisvaiheeseen viemisestä sopivat tapauskohtaisesti Keksintösäätiön innovaatioasiantuntija 3 ja ehdotukselle nimetty Keksintösäätiön liiketoiminnan kehittämispäällikkö. Tähän vaiheeseen eteneminen edellyttää ehdotukselta vahvaa liiketoimintapotentiaalia ja mahdollisuutta kasvuyrityksen syntymiseen. Keksintösäätiö määrittelee Tuoteväylä-palveluun esitettävien ehdotusten kriteerit ja tason, jota ehdotukselta edellytetään. Ammattikorkeakoulu sopii kutakin toimintavuotta varten innovaatiotoimintansa tavoitteet ja siihen liittyvän raportoinnin Keksintösäätiön kanssa. Keksintösäätiön avustus ammattikorkeakouluille edellyttänee suunnattua hakua. Keksintösäätiö pyrkii edistämään hyvien käytäntöjen leviämistä ammattikorkeakoulujen innovaatiotoiminnan käyttöön mahdollisuuksiensa mukaan. Keksintösäätiö ei lunasta käsittelyynsä tulevien ehdotusten omistus- eikä hyödyntämisoikeuksia itselleen. Kustannusten jakautuminen Ammattikorkeakoulujen nettokustannusvaikutus tulee uudessa mallissa olemaan lähes sama kuin nykyisessä Tuli-projektissa. Keksintösäätiön rahaa voidaan käyttää ammattikorkeakoulun oman henkilökunnan ja opiskelijoiden esittämien ehdotusten käsittelyyn. Ammattikorkeakoulun ulkopuolelta, esimerkiksi yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä esiin tulevat innovatiiviset ehdotukset voidaan esittää suoraan Tuoteväyläpalveluun. Keksintösäätiö rahoittaa ammattikorkeakoulujen ostopalveluita ja idea- tai keksintöehdotuksille tehtyä asiantuntijatyötä hyväksyttyjen hakemusten perusteella. Rahoitus on jälkirahoitteista ja maksatus tapahtuu esimerkiksi kolme kertaa vuodessa. Kaikkien ammattikorkeakoulujen kanssa toimitaan yhdenmukaisella tavalla. 3 Keksintösäätiön innovaatioasiantuntija toimii alueensa ELY-keskuksessa keksintö- ja innovaatioasioiden neuvojana.

4 Ammattikorkeakoulu vastaa innovaatiovastaavan ja muiden innovaatiotoimintaan osallistuvien työntekijöittensä palkkakustannuksista. Ammattikorkeakoulu voi teettää ehdotukselle asiantuntijatyön omassa organisaatiossa. Työ voi liittyä esimerkiksi teknisen toimivuuden arviointiin, ehdotuksen kaupallistumismahdollisuuksien selvittämiseen, markkinoiden arviointiin tai ehdotuksen uutuuden selvittämiseen. Omalta asiantuntijalta ostettavan työn arvoa laskettaessa käytetään tuntihintana katteetonta työntekijän palkasta ja sivukuluista laskettua tuntihintaa. Maksatusta varten antamassaan raportissa ammattikorkeakoulu erittelee omalta organisaatiolta hankitut palvelut ja ulkopuoliset ostopalvelut. Keksintösäätiö vastaa muista innovaatiotoiminnasta aiheutuvista kustannuksista. Näitä ovat esimerkiksi aktivointiin liittyvät ostopalveluiden ja markkinointimateriaalien kustannukset sekä arviointia varten ostettavat asiantuntijaselvitykset. Keksintösäätiö vastaa kustannuksista kullekin ammattikorkeakoululle myöntämänsä rahoituksen rajoissa.

5 5. Työvaihekohtainen tarkastelu ja ehdotukset Toimintamalli sisältää kuvassa 1 esiteltävät vaiheet, jotka käydään läpi kappaleissa AKTIVOINTI Kuva 1. Toimintamallin vaiheet. 5.1 Aktivointi Aktivoinnilla tarkoitetaan toimia, joiden avulla ammattikorkeakoulun henkilökuntaa ja opiskelijoita kannustetaan keksimään ja tarjoamaan keksintöjään ja innovatiivisia ideoitaan innovaatiovastaavan käsittelyyn. Haastattelujen havaintona on, että ammattikorkeakoulujen aktivointikäytännöt vaihtelevat suuresti. Käytännöistä luettelo suunnitelman liitteessä. (Liite 1.)

6 Toimintamalliehdotus Aktivoinnista vastaa kukin ammattikorkeakoulu. Nimetty innovaatiovastaava vastaa aktivoinnin toteuttamisesta. Ammattikorkeakoulun opettajat edistävät aktiivisesti keksintöjen ja innovatiivisten ideoiden löytämistä. Ammattikorkeakoulu kehittää uusia aktivointitapoja ja hyödyntää muilta saatuja käytäntöjä ja kokemuksia (Liite 1.) Aktivointia voidaan tehdä yhteistyössä toisten korkeakoulujen tai yliopistojen kanssa. Keksintösäätiö auttaa aktivoinnissa, esimerkiksi tarvittavien ostopalveluiden tai materiaalien hankintakustannuksissa sekä kilpailuesitteen ja palkintojen osalta. Lisäksi Keksintösäätiö pyrkii osaltaan kehittämään ammattikorkeakoulujen innovaatiotoimintoja tukemalla ja välittämällä parhaita käytäntöjä sekä osallistumalla mahdollisuuksiensa mukaan oppilaitoksen järjestämiin aktivointitilaisuuksiin. Aktivointiehdotuksia vuodelle 2012 esitetään yksityiskohtaisemmin liitteessä Valmistelu ja ensiarviointi Valmisteluvaiheessa innovaatiovastaava valmistelee ehdotuksen sellaiseksi, että se voidaan esitellä ammattikorkeakoulun arviointiraadille tai omille asiantuntijoille tai ulkopuolisille arvioijille. Toimintamalliehdotus Valmistelusta ja ensiarvioinnista vastaa ammattikorkeakoulun innovaatiovastaava. Hän perehtyy ehdotuksiin ja tekee niihin liittyvää selvitystyötä ja dokumentointia. (Valmisteluun voi kuulua esimerkiksi ehdotuksen tekijän haastattelu ja tarvittavien tietojen kerääminen ja tallentaminen. Lisäksi saaduista ehdotuksista voidaan kirjata seurantajärjestelmään esittäjä, vastaanottaja, tehdyt toimenpiteet ja ehdotukseen liittyvät dokumentit. Huom. Tämä on kuitenkin vain ehdotus innovaatiovastaavan oman työn järjestämiseksi, ei Keksintösäätiötä varten.) Innovaatiovastaava tekee ehdotuksesta oma ensiarviointinsa, esimerkiksi uutuustutkimuksen avulla. Tässä vaiheessa suositellaan täytettäväksi Tuoteväylä-lomake, mikäli ehdotus esitetään seuraaviin vaiheisiin. Innovaatiovastaava pyytää siihen tiedot ja allekirjoituksen asiakkaaltaan. Innovaatiovastaavalle kuuluu myös yhteydenpito idean esittäjään ja palautteen antaminen esimerkiksi omien selvitystensä tuloksista. Innovaatiovastaava huolehtii siitä, että oikeuksien siirtoon liittyvät sopimukset idean esittäjän kanssa ovat kunnossa. Keksintösäätiön rahoitus on yksityishenkilölle suunnattua. Se ei edellytä siirtosopimusta ammattikorkeakoulun suuntaan, ei myöskään ns. rinnakkaisen käyttöoikeuden antamista. Ammattikorkeakoulu voi kuitenkin edellyttää tällaista sopimusta.

7 Keksintösäätiö voi rahoittaa ehdotusta, johon ammattikorkeakoulu on ottanut oikeudet vain, jos ammattikorkeakoulun osuus on alle 25 prosenttia. (Osittaisen osuuden soveltaminen saattaa tulla kysymykseen vain, jos ammattikorkeakoulu on osaomistajana perustettavassa yrityksessä. Mikäli ammattikorkeakoulu ottaa oikeudet patentilla suojattavissa olevaan keksintöön (korkeakoulukeksintölaki), on kysymyksessä yleensä 100 %:n omistus ja tavoitteena on lisenssikauppa.) Mikäli ammattikorkeakoulun omistusoikeus perustettavasta yrityksestä on 25 prosenttia tai yli tai se on ottanut oikeudet patentilla suojattavaan keksintöön, ammattikorkeakoulu maksaa itse tehtävien selvitysten kustannukset. Innovaatiovastaavan toivotaan ylläpitävän toimivaa yhteistyötä oman alueensa Keksintösäätiön innovaatioasiantuntijaan. 5.3 Ammattikorkeakoulun oma arviointi Ammattikorkeakoulun omalla arvioinnilla tarkoitetaan arviointiraadissa tapahtuvaa käsittelyä (a) tai ammattikorkeakoulun omien asiantuntijoiden käyttämistä ilman raatityöskentelyä (b) näkemyksen kirkastamiseksi. a) Ammattikorkeakoulu kokoaa oman arviointiraatinsa haluamistaan asiantuntijoista. Arviointiraatiin kuuluu yhteensä vähintään kolme henkilöä, joista yksi voi olla ammattikorkeakoulun innovaatiovastaava. Arviointiraadin suositellaan kokoontuvan 2-4 viikon välein, jotta ehdotuksen tehnyt ei joudu odottamaan palautetta liian pitkään. Tarvittaessa kokouksia voidaan pitää myös virtuaalikokouksina. Arvioitavien ehdotusten materiaalit on etukäteen tallennettu tietokantaan, josta raadin jäsenet pääsevät tutustumaan niihin ennen kokousta. Ryhmän päätös ehdotetaan kirjattavaksi tietokantaan. Arviointiraati voi valita keskuudestaan puheenjohtajan. Ammattikorkeakoulun oman arvioinnin tuloksena ehdotusta joko suositellaan Tuoteväyläpalveluun tai se ohjataan esimerkiksi ELY -keskuksen käsittelyyn tai sen valmistelua jatketaan ammattikorkeakoulussa. Arviointiraati voi päättää myös lisäselvityksen teettämisestä, mikäli ensiarviointirahaa on vielä käytettävissä. Osalle ehdotuksista ei suositella jatkotoimia. b) Kun arviointiraatia ei ole käytettävissä, ammattikorkeakoulun innovaatiovastaava tekee esitykset tehtävistä selvityksistä. Molemmissa vaihtoehdoissa (a, b) innovaatiovastaava valmistelee tilaukset ostopäätöksille ja hankkii niille oppilaitoksen muodollisen hyväksynnän ennen tilauksen tekemistä. Toimintamalliehdotus Ammattikorkeakoulu voi arviointiraadin ehdotuksesta tai muuten käyttää ehdotusta kohden enintään euroa + alv. Mikäli ehdotuksen arviointi edellyttää yli euron selvityksiä, viedään ehdotus alueellisen Tuoteväylä-tiimin käsittelyyn, joka voi tehdä esityksen enimmillään toisen euron käyttämisestä samalle ehdotukselle. Kriteerit rahoituksen saamiselle ovat samat kuin Tuoteväylä-palvelussa yleensä.

8 Ammattikorkeakoulu huolehtii arviointivaiheen ostopalvelujen kilpailuttamisesta omien hankintaohjeidensa mukaisesti. Jos ehdotus edellyttää ensivaiheen prototyypin teettämistä, arviointiraati voi päättää hankinnasta. (Prototyypillä tai mallikappaleella tarkoitetaan tässä yhteydessä aihioita, jolla voidaan varmistaa teknisen konseptin toimivuus.) Myöhäisemmän vaiheen prototyyppiehdotus viedään Keksintösäätiön innovaatioasiantuntijan päätöksellä Tuoteväylä-palvelun rahoitettavaksi. Ammattikorkeakoulun innovaatiovastaava ilmoittaa arviointiraadin ehdotusta koskevan päätöksen ehdotuksen tekijälle. Ammattikorkeakoulun innovaatiovastaava informoi Keksintösäätiön innovaatioasiantuntijaa hankkeista. Keksintösäätiön innovaatioasiantuntija voidaan tarvittaessa pyytää mukaan arviointiraadin kokouksiin. Keksintösäätiö edellyttää yhteisen tietojärjestelmän käyttöä. Valittava järjestelmä ratkaistaan myöhemmin. 5.4 Tuoteväylä-tiimin käsittely Tuoteväylä-palvelun ensiarviointi tapahtuu kunkin ELY-keskuksen alueella toimivassa Keksintösäätiön Tuoteväylä-tiimissä. Tuoteväylä-tiimin käsittely tarkoittaa ehdotuksen luottamuksellista käsittelyä asiantuntijaryhmässä. Ryhmän kutsuu koolle Keksintösäätiön alueella toimiva innovaatioasiantuntija. Ammattikorkeakoulun arviointiraati tekee esityksen ehdotuksen ohjaamisesta Tuoteväylä-tiimin käsittelyyn. Ammattikorkeakoulun innovaatiovastaava valmistelee hankkeen Tuoteväylä-tiimiä varten ja esittelee sen kokouksessa. Ehdotuksen tekijä voi myös käydä esittelemässä ideansa Tuoteväylä-tiimille. Tuoteväylä-tiimi voi päättää tilata hankkeelle lisäselvityksiä, mikäli katsoo ne tarpeelliseksi. Tuoteväylä-tiimillä on käytettävissä ammattikorkeakoulusta tulevaan ehdotukseen lisäksi oma euron Tuoteväylän ensiarviointiraha. Toimintamalliehdotus Ammattikorkeakoulun innovaatiovastaava on Tuoteväylä-tiimin jäsen 4. Ammattikorkeakoulun ehdotukset tuodaan Tuoteväylä-tiimin käsittelyyn Keksintösäätiön antamien kriteereiden mukaisesti kuvattuina. Esitykset valmistelee ja esittelee ammattikorkeakoulun innovaatiovastaava. Innovaatiovastaava tiedottaa tiimin päätökset ehdotuksen tekijälle. 4 Innovaatiovastaavan toivotaan osallistuvan Tuoteväylä-tiimin työhön vaikka ammattikorkeakoulu ei olisikaan Keksintösäätiön rahoituksessa mukana.

9 5.5 Kehittäminen Jos idealla katsotaan olevan kasvumahdollisuuksia ja kansainvälistä potentiaalia, se voidaan ohjata Keksintösäätiöön Tuoteväylä-palvelun kehittämisvaiheeseen. Keksintösäätiö kokoaa idean esittäjän tueksi asiantuntevan kehittämistiimin, jossa on mukana liiketoiminnan kehittämispäällikkö ja kokenut liiketoimintaosaaja. Tiimi arvioi idean kasvupotentiaalin ensiarviointia syvällisemmin ja varmistaa, että idea on kehittämiskelpoinen ja sen kaupallistamiseen on hyvät lähtökohdat. Kehittämisvaiheessa ehdotukselle voidaan teettää lisää kattavampia selvityksiä ja kartoituksia, jotka liittyvät esimerkiksi IPR -strategiaan, markkinoihin ja prototyypin rakentamiseen. Näiden selvitysten jälkeen Keksintösäätiö voi myöntää keksinnölle tai idealle kehittämisrahaa, joka kohdistuu esimerkiksi patentointiin, teknisen ja kaupallisen toimivuuden testaukseen sekä tuotekehitykseen ja kaupallistamiseen. Kehittämisvaiheessa Keksintösäätiön hankkeelle nimetty liiketoiminnan kehittämispäällikkö (LKP) voi tarvittaessa valmistella asian esiteltäväksi Keksintösäätiön liiketoimintaosaajien verkostolle. Toimintamalliehdotus Ammattikorkeakoulun innovaatiovastaava huolehtii yhdessä Keksintösäätiön innovaatioasiantuntijan kanssa siitä, että LKP saa tarpeelliset tiedot ja aineiston hankkeen esittelyä varten.

10 6. Tavoitteet ja mittarit 6.1 Nykyisen Tuli-toiminnan tuloksia ammattikorkeakouluissa Ammattikorkeakoulujen Tuli-toiminnassa on nähtävissä selkeä kasvusuuntaus vuodesta 2009 vuoteen Vuodesta 2011 näyttäisi numeroiden valossa tulevan toistaiseksi paras vuosi. Liitteessä 4. on esitetty Tuli-toiminnan toteutuma vuosilta Vuoden 2011 osalta luvut koskevat ensimmäistä vuosipuoliskoa. 6.2 Tavoitteet Vuonna 2012 toimintaa on tarkoitus kasvattaa. Keksintösäätiö pyytää haun yhteydessä jokaiselta ammattikorkeakoululta innovaatiotoiminnan tavoitteet. Ammattikorkeakoulut ja Keksintösäätiö sopivat yhteisistä toiminnan tavoitteista ja mittareista. Keksintösäätiö seuraa ja pyytää ammattikorkeakouluilta mm. seuraavia tietoja: - tehdyt aktivointitoimenpiteet (vain luettelona tehdyistä erilaisista toimenpiteistä) - ammattikorkeakoulun vastaanottamat hanke-ehdotukset lukumäärä / vuosi - ammattikorkeakoulun oman arvioinnin läpikäyneet hanke-ehdotukset, lukumäärä - ostopalveluihin käytetty rahamäärä ehdotuksittain ja yhteensä - Tuoteväylä -tiimille esitetyt ehdotukset, lukumäärä - muualle jatkokäsittelyyn viedyt ehdotukset - syntyneiden lisenssisopimusten määrä ja perustettujen yritysten määrä Keksintösäätiö seuraa itse: - Tuoteväylän Kehittämisvaiheeseen edenneet, lukumäärä - Tuoteväylän Kehittämisvaiheeseen edenneet, käytetty rahamäärä euroa / ehdotus - jatkorahoitukseen päässeet, (Tekes, Vigo, Avera tai pääomasijoittaja), lukumäärä 7. Toiminnan rahoitus Toimintaan varattu raha ehdotetaan käytettäväksi niin, että noin kolmannes (1/3) siitä kuluisi aktivointitoimenpiteisiin ja kaksi kolmannesta (2/3) ammattikorkeakoulujen teettämiin arviointeja koskeviin selvityksiin. Vasta toteutunut toiminta näyttää, muodostuuko jakosuhde tällaiseksi.

11 LIITTEET Liite 1. Esimerkkejä aktivointitoimenpiteistä ammattikorkeakouluissa Aktivointi Aktivoinnilla tarkoitetaan toimia, joiden avulla ammattikorkeakoulun henkilökuntaa ja opiskelijoita innostetaan esittämään liiketoiminta- ja tuoteideoitaan innovaatioasiantuntijoitten käsittelyyn. Ammattikorkeakoulujen aktivointikäytännöt vaihtelevat suuresti. Minimitasoa edustaa sähköpostiviestien lähettäminen kerran tai kaksi vuodessa koko amk:lle ja yhteydenottojen odottaminen. Haastatteluilla saatiin toisaalta tietoon runsaasti erilaisia aktivointitapoja, joita nyt on käytössä muutamissa ammattikorkeakouluissa: Yleiseen aktivointiin kuuluvia - aktivointikampanja, jalkauduttiin päiväksi per kampus, rummutettiin etukäteen, oltiin läsnä, valmisteltiin materiaalia ja standi aulassa. - tapahtuma- eli ns. pörinäviikko n. 140:lle opiskelijalle, jossa yrityksiä mukana - yhteyshenkilö kerää ideoita, raati kerran kk:ssa - käydään puhumassa eri tilaisuuksissa - toimialakohtaisia tilaisuuksia - opiskelijoiden yrittäjyyskilpailu, liikeideakilpailu yms. - ideaehdotusten jättömahdollisuus, kiertäminen eri kampuksilla - ostopalveluna ammattilaisilta hankittu aktivointikampanja - henkilön läsnäolo koululla auttoi hankkeiden saamisessa ja tietoisuuden ja toimintakulttuurin kehittymisessä, osoitti lisäksi amk:n sitoutumista ja toiminnan arvostamista - aina, kun kerrotaan yrityshautomosta, kerrotaan myös Tuli-rahasta - klinikka, johon saa tulla asioimaan Opintoihin liittyviä - hautomo-opinnot - kussakin yksikössä on yrityshautomon henkilö - yrittäjyyskurssi - projektitöiden esittely, - innovaatioasiantuntijan luennot - opintosuoritusten/ -pisteiden antaminen oman idean kehitystyöstä - 3. vuoden insinööriopiskelijoiden osuuskunta, jossa mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä - opetukseen liittyviä innovointipäiviä, varaopetussuoritus - yritystalli, johon opiskelijat voivat hakeutua - opiskelijatiimien hyödyntäminen Opettajien aktivointi - opettajamentoreille tilaisuus keväällä ja syksyllä - yrittäjyysopettajaryhmän hyödyntäminen - käynnit koulutusohjelmakokouksissa - henkilökunnan mukaanotto, informointi Opiskelijoiden aktiviteetteihin liittyvää - nimetyt opiskelija-aktivaattorit - pelitapaamiset - mobiilisoftan kehittäjien tapaaminen - robotti- tai elektroniikkakerho - opiskelijoiden vetämä kahvila (kulukorvaukset maksetaan, ei palkkoja)

12 Tiedotus, painettu ja sähköinen media - sähköposti kaikille (koko amk) muutaman kerran vuodessa - urban entrepreneurship portal, jossa esitellään eri tukipalvelut - web-linkit, joiden kautta voi lähettää ideaehdotuksia - julisteet, - talon verkkolehti - opiskelijalehden artikkelit, yksiköissä tapahtuva kampanjointi

13 Liite 2. Aktivointiehdotuksia toimintavuodelle Keksintösäätiö esittää mukaan tuleville ammattikorkeakouluille, että sopivalla liiketoiminta- tai vastaavalla kurssilla teetetään harjoitustyönä oppilaitoskohtaisesti suunnitelma aktivoinnista kevättalvella 2012 keksintöehdotusten löytämiseksi. Oppilastyö olisi siis aktivointitilaisuuden tai - tilaisuuksien suunnittelu ja toteutus, jonka tavoitteena on innostaa opiskelijoita esittämään ideoitaan. Tilaisuuteen voi suunnitella esimerkiksi kotisivut, esitemateriaaleja, ohjelman, markkinoinnin, mainonnan, tarjoilun ja kutsut. Toteutustavat, teemat ja keinot valikoituvat sen mukaan, mikä tuntuu opiskelijoista itsestään kiinnostavalta. Suunnitelman lisäksi työhön kuuluu myös opiskelijoiden tekemä toteutus. Perustelu: on todennäköistä, että oppilaat pystyvät itse parhaiten tavoittamaan ikäryhmänsä edustajat mm. sosiaalisen median, opiskelijajärjestötoiminnan ja vastaavien kautta. Lisäksi suunnittelu antaa mahdollisuuden tehdä harjoitustyö oikeaa tarvetta varten. Opiskelijat myös tuntevat parhaiten oman Amk:nsa toiminnan, alat ja opiskelijat. Säätiö voi levittää parhaita suunnitelmista saatavia käytäntöjä muille ammattikorkeakouluille. - Keksintösäätiö selvittää, onko ammattikorkeakouluilla yhteisiä valtakunnallisia opiskelija- tai henkilökuntakokoontumisia, joissa säätiö voisi olla näkyvästi esillä. - Innovaatiokilpailu. Kilpailun muotoa ja toteutusta tarkennetaan ammattikorkekoulujen kanssa. Ehdotamme järjestettäväksi kansallista ammattikorkeakouluille suunnattua innovaatiokilpailua, jossa palkitaan parhaat ehdotukset ammattikorkeakouluittain ja valtakunnallisesti. Innovaatiokilpailun ensiarviointi ja parhaiden ehdotusten poiminta tehtäisiin kunkin osallistuvan amk:n omana arviointityönä ja jatkoarviointi Keksintösäätiössä. Eräänä toteutustapana voi olla malli, jossa kilpailuun osallistuville esitellään todellinen ongelma, johon kilpailulla haetaan ratkaisua. - Eräissä ammattikorkeakouluissa on käynnistynyt opiskelijoiden vetämä Entrepreneur Society (ES) toiminta. Toimintaa tehdään mm järjestämällä erilaisia informaatiotilaisuuksia yrittäjyydestä. Keksintösäätiö tarjoutuu osallistumaan ES:ien järjestämiin tilaisuuksiin esittelemään Tuoteväyläpalvelua ja yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa.

14 Liite 3. Haastatellut henkilöt ja informoidut työryhmät Miia Fohlin, Keksintösäätiö Anssi Hakala, Keksintösäätiö Manne Hannula, Oulun seudun AMK Kristiina Heiniemi-Pulkkinen, Metropolia AMK Heikki Immonen, Pohjois-Karjalan AMK Jouko Isokangas, Oulun seudun AMK Terho Jylhälehto, Oulun seudun AMK Martti Kemppinen, Mikkelin AMK Matti Kilpiäinen, Mikkelin AMK Risto Kiuru, Savonia AMK Kari Kokkonen, Kymenlaakson AMK Jukka Köngäs, Oulun seudun AMK Pauli Laitinen, Aalto yliopisto Jouko Lehtonen, Turun AMK Jari Luostarinen, Keksintösäätiö Susanna Näreaho, Metropolia AMK Markku Oikarainen, Tampereen AMK Harri Ojansuu, Tekes Seliina Päällysaho, Seinäjoen AMK Jari Räihä, Tekes Tapani Saarenpää, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Antti Soini, Satakunnan AMK Päivi Starckjohann, Lahden AMK Minna Toveri, Satakunnan AMK Päivi Vesala, Oulun seudun AMK Amk-Tuli konsortioille järjestettiin alueelliset seminaarit Länsi-Suomen konsortio Etelä-Suomen konsortio Itä-Suomen Konsortio Lisäksi on informoitu asiasta osallistumalla seuraaviin kokouksiin: Ammattikorkeakoulujen rehtorien neuvoston kesäkokous Ammattikorkeakoulujen AMK-Tutka seminaari Uudenmaan Tuoteväylä ryhmä 1 Uudenmaan Tuoteväylä ryhmä 2 Varsinais-Suomen Tuoteväylä Hämeen Tuoteväylä Pirkanmaan Tuoteväylä Pohjois-Karjalan Tuoteväylä Etelä-Savon Tuoteväylä Etelä-Karjalan Tuoteväylä Kymenlaakson Tuoteväylä Etelä-Suomen Amk-Tuli konsortion työryhmä Länsi-Suomen Amk-Tuli konsortion työryhmä

15 Liite 4. Ammattikorkeakoulujen TULI-toiminta vuosina Vuosi 2011(6kk) kpl kpl kpl Hankeaihiot Tuli henkilöiden työstämät* ,joista amk:n omistamia 10% 16% 31% Tuli -rahoitetut joista amk:n omistamia 26% 21% 16% Tuli-rahoitetut, yli 5000,- eur Patenttihakemukset/patentit Uudet yritykset Lisensiointitulot Keur ,5 3,5 *) ei Tuli-rahoitetut hankkeet (Lähde: TULI-ohjelma / IP Finland Oy)

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Päivi Vestala Pohjois-Savon ELY-keskus: innovaatioasiantuntija Tuoteväylä-palvelun ensiarviointivaihe Tausta: 13 v. uusien innovatiivisten tuotteiden kehittämisestä, tuotteistamisesta

Lisätiedot

onko sinun keksintösi seuraava menestystarina?

onko sinun keksintösi seuraava menestystarina? onko sinun keksintösi seuraava menestystarina? Tuo keksintösi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen keksintö, josta voisi olla hyötyä monille? Tarjoaako keksimäsi

Lisätiedot

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSINTÖSÄÄTIÖ Perustettu v. 1971 Asiakkaina yksityishenkilöt ja alkavat yritykset

Lisätiedot

risto.lustila@tekes.fi

risto.lustila@tekes.fi risto.lustila@tekes.fi MIKÄ ON TUOTEVÄYLÄ-PALVELU? Tuoteväylä-palvelu on Tekesin ohjaama valtakunnallinen asiantuntijapalvelu, joka auttaa alkavia ja mikroyrityksiä kehittämään kansainvälistä kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot.

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Perustettu vuonna 1971 Yksityinen säätiö; rahoitus työ- ja elinkeinoministeriön budjetista Toimipaikka: Innopoli, Espoo, alueverkosto: Innovaatioasiantuntijat ELY-keskuksissa

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. 17.05.2013 Juha Elf, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus Jani Jokitalo, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. 17.05.2013 Juha Elf, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus Jani Jokitalo, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA 17.05.2013 Juha Elf, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus Jani Jokitalo, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Neuvomme

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Jouni Hynynen Keski-Suomen ELY-keskus: innovaatioasiantuntija Tuoteväylä-palvelun ensiarviointivaihe Pekka Rantala Keksintösäätiö: Liiketoiminnan kehittämispäällikkö Tuoteväylä-palvelun

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Antti Salminen Uudenmaan ELY-keskus: innovaatioasiantuntija Tuoteväylä-palvelun ensiarviointivaihe Jaana Rantanen Keksintösäätiö: kehitysjohtaja Tuoteväylä-palvelun kehittäminen

Lisätiedot

Ideasta innovaatioksi. Panu Kuosmanen Aalto-yliopisto, Innovaatiopalvelut

Ideasta innovaatioksi. Panu Kuosmanen Aalto-yliopisto, Innovaatiopalvelut Ideasta innovaatioksi Panu Kuosmanen Aalto-yliopisto, Innovaatiopalvelut Esittelyä Teknologiansiirtopäällikkö ja johtava innovaatioasiantuntija, Aalto-yliopisto, 2010 IPR Specialist, Outotec Oyj, 2008

Lisätiedot

Luovuudesta liiketoimintaa Tuoteväylä-palvelut. Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä Eino Jokinen 9.12.2010

Luovuudesta liiketoimintaa Tuoteväylä-palvelut. Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä Eino Jokinen 9.12.2010 Luovuudesta liiketoimintaa Tuoteväylä-palvelut Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä Eino Jokinen 9.12.2010 Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Perustettu vuonna 1971 Yksityinen säätiö; rahoitus

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI Tutkimuksesta liiketoimintaa Tutkijoille, tutkijayhteistöille

Lisätiedot

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Tekesin innovaatiorahoitus uutta liiketoimintaa ja kasvua kansainvälisille markkinoille KKS, NIY,

Lisätiedot

Luovuudesta liiketoimintaa. Työvälineenä Tuoteväyläpalvelu

Luovuudesta liiketoimintaa. Työvälineenä Tuoteväyläpalvelu Luovuudesta liiketoimintaa Työvälineenä Tuoteväyläpalvelu Mitä teemme? Luovuudesta liiketoimintaa. Etsimme, arvioimme ja autamme kehittämään keksintöjä ja innovatiivisia ideoita. Tarjoamme yksityishenkilöiden

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Hollola 13.2.2015 Kari Sartamo 18.2.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun suunnittelu

Kansainvälisen kasvun suunnittelu Kansainvälisen kasvun suunnittelu PSu 05-2013 Mitä rahoitetaan ja millä kriteereillä? Rahoitus kohdistuu projekteihin (alku, loppu, suunnitelma, budjetti, tulosten systemaattinen hyödyntäminen), arvioinnin

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti.

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. H A A S T E E N A K A S V U Suomessa syntyy kansainvälisesti katsoen

Lisätiedot

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut 1.1.2018 alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA OECD:n maaraportti 2017: Suomen suurimpia haasteita on tutkimustulosten ja uusien ideoiden muuntaminen innovaatioiksi

Lisätiedot

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Laadittu Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeessa 14.8.2012 1. Tiivistelmä tiedonvälityshankkeen tarkoituksena on auttaa samaan aikaan Pohjois-

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

MILLAINEN ON YRITTÄJYYSTEKO

MILLAINEN ON YRITTÄJYYSTEKO HISTORIA, TAUSTA -Selvitystyö (Esa Pellikainen 31.10.2005) SUOMEN YRITTÄJYYSAKATEMIAN laajentaminen -Akateemisen yrittäjyyden edistämisen kohdalla nousi keskusteluun korkeakoulujen oman toiminnan yrittäjyyden

Lisätiedot

Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa Turvallisuus-ohjelman hakuinfo 14.9.2011

Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa Turvallisuus-ohjelman hakuinfo 14.9.2011 Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa Turvallisuus-ohjelman hakuinfo 14.9.2011 9:30 Johdanto Mikko Utriainen, teknologia-asiantuntija, Tekes 9:40 Uudistuva julkisen tutkimuksen rahoitus Asko

Lisätiedot

Kilpailu on valtakunnallinen ja kattaa seuraavat viisi maantieteellistä aluetta: (Etelä Suomi, Länsi Suomi, Keski Suomi, Itä Suomi, Pohjois Suomi).

Kilpailu on valtakunnallinen ja kattaa seuraavat viisi maantieteellistä aluetta: (Etelä Suomi, Länsi Suomi, Keski Suomi, Itä Suomi, Pohjois Suomi). 1 OLOSUHDETALKOOT 2011 SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUN SÄÄNNÖT 1. Kilpailun järjestäjä Schneider Electric Buildings Finland Oy Kellokukantie 2 PL 250 01300 Vantaa 2. Kilpailu ja sen tausta Schneider Electric

Lisätiedot

Metropolia ammattikorkeakoulun immateriaalioikeuksia koskevat strategiset valinnat ja linjaukset (IPR-strategia)

Metropolia ammattikorkeakoulun immateriaalioikeuksia koskevat strategiset valinnat ja linjaukset (IPR-strategia) Metropolia ammattikorkeakoulun immateriaalioikeuksia koskevat strategiset valinnat ja linjaukset (IPR-strategia) Hyväksytty Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 30.3.2012 Tutkimus-, kehitys-

Lisätiedot

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen EK:n yrittäjävaltuuskunnan kesäkokous 14.8.2009 Valtiosihteeri Riina Nevamäki Työ- ja elinkeinoministeriö Kasvu- ja omistajayrittäjyyden seurantatyöryhmä Asetettu

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus

Tekesin innovaatiorahoitus Tekesin innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot Palveluinnovaatiot Prosessi-

Lisätiedot

Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014

Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014 Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu AMK-KOULUTUKSESTA JA PEDAGOGISESTA KEHITTÄMISESTÄ VASTAAVIEN VARAREHTOREIDEN TYÖPAJA TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014 Työpajan osallistujat

Lisätiedot

Team Finland kansainvälisen kasvun tukena

Team Finland kansainvälisen kasvun tukena Team Finland kansainvälisen kasvun tukena Viennin rahoitusjärjestelyt Oulu, 14.4.2016 Juha Pulkkinen & Pauli Berg Sisältö Team Finland: Mikä, miksi, kenelle Mitä Team Finland tarjoaa viennin tueksi? Yritysten

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Karelian Yrittäjyyspolkukuulumisia. Lappeenranta,

Karelian Yrittäjyyspolkukuulumisia. Lappeenranta, 1 Karelian Yrittäjyyspolkukuulumisia Lappeenranta, 2.11.2017 Tavoite Yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä to imintatapaa tuetaan koko ma akunnan alueella Toimenpiteet Kehitetään työn opinnollistamiseen perustuva

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Tutkimusideasta uutta tietoa ja liiketoimintaa Organisaation tiedot

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

CLINICAL ENTREPRENEUR FINLAND

CLINICAL ENTREPRENEUR FINLAND CLINICAL ENTREPRENEUR FINLAND A T T R A C T I N G FOREIGN DIRECT INVESTMENTS COMPANIES AS CUSTOMERS COMPANIES R&D FUNCTIONS TO FINLAND TERVEYTTÄ BITEISTÄ-OHJELMA PROJEKTIT 2018 BRINGING THE MARKET CLOSE

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskus Rahoituspalvelut. Matti Nykänen Rahoitusasiantuntija

Hämeen ELY-keskus Rahoituspalvelut. Matti Nykänen Rahoitusasiantuntija Hämeen ELY-keskus Rahoituspalvelut Matti Nykänen Rahoitusasiantuntija 1 Esityksen aiheena Yrityksen kehittämisavustus ja rahoituslinjaukset Pikaisessa esittelyssä myös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 1 Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää ja koordinoi Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Haun tausta ja tavoitteet,tekesin rahoitusmahdollisuudet. 4.4.2016 Marko Heikkinen

Haun tausta ja tavoitteet,tekesin rahoitusmahdollisuudet. 4.4.2016 Marko Heikkinen Haun tausta ja tavoitteet,tekesin rahoitusmahdollisuudet 4.4.2016 Marko Heikkinen INKA ja 6Aika -yhteishaku Tekes avaa suomalaisille yrityksille suunnatun rahoitushaun INKA- ja 6Aika-teemojen kehittämiseen

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

Yrittäjyysyhteyshenkilön (YYH) toimintaohjeet

Yrittäjyysyhteyshenkilön (YYH) toimintaohjeet Nevala/ Yrittäjyysyhteyshenkilön (YYH) toimintaohjeet Pikamuistilista: 1. Avaa kierros 25.2., aineisto (ilmoittautumislomake, ohjeet ovat wwwsivuilla (http://ylivieska.centria.fi/yrittajyysfoorumi) Markkinoi

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yritysten IPRkustannuksiin

Tekesin rahoitus yritysten IPRkustannuksiin Tekesin rahoitus yritysten IPRkustannuksiin 2017 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus

Tekesin innovaatiorahoitus Tekesin innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot Palveluinnovaatiot Prosessi-

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus. Anne Turula Palvelupäällikkö

Tekesin innovaatiorahoitus. Anne Turula Palvelupäällikkö Tekesin innovaatiorahoitus Anne Turula Palvelupäällikkö Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot

Lisätiedot

Hankkeen tapahtumat Matti Pihkala 15.6.2010

Hankkeen tapahtumat Matti Pihkala 15.6.2010 Hankkeen tapahtumat Alussa oli suo, kuokka ja. . vuorovaikutuksen puute Paradoksimme Suuri osa henkilökuntaamme on asiakas/potilastyössään vuorovaikutuksen ammattilaisia ja silti Kalliolan sisällä henkilökunnan

Lisätiedot

Please note! This is a self-archived version of the original article. Huom! Tämä on rinnakkaistallenne.

Please note! This is a self-archived version of the original article. Huom! Tämä on rinnakkaistallenne. Please note! This is a self-archived version of the original article. Huom! Tämä on rinnakkaistallenne. To cite this Article / Käytä viittauksessa alkuperäistä lähdettä: Oikarainen, M. 2017. Ideakumppani

Lisätiedot

Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle. Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014

Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle. Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014 Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014 Kasvua uudistumisesta Viestintätoimialan strategiset tavoitteet Asiakasrajapinta- ja jakeluratkaisut

Lisätiedot

Muistio Korkeakoulujen yrittäjyysfoorumin johtoryhmän kokouksesta

Muistio Korkeakoulujen yrittäjyysfoorumin johtoryhmän kokouksesta 1 Muistio Korkeakoulujen yrittäjyysfoorumin johtoryhmän kokouksesta Paikka: Tampere, TAMK Läsnä: Pertti Kinnunen, puheenjohtaja, Peer Haataja, Markus Sjölund, Esa Pellikainen, Sinikka Seppänen, Noora Bergroth-Rantanen,

Lisätiedot

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU KILPAILUOHJE 10.1.2006 PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU Koko kansan tietoyhteiskunta ja pääministerin parhaat käytännöt - palkinto Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteena on koko kansan

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Polina Kiviniemi Vapaa-ajan palvelut ohjelma / FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Karjalan matkailun kehittämispäivä 12.10.2010 Imatra

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen Rahoittajan puheenvuoro REPA- loppuseminaari 1.11.17 Tuomas Lehtinen Miksi Tekes oli mukana? Ideat testiin paremman kaupunkiympäristön puolesta Idea: Ilmanlaadun seuranta, kiertotalous ja älykäs vesi koskettavat

Lisätiedot

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle KIVi Kajaani 29.11.2011 Mikko Kiiskinen Tekesin palveluja yrityksen kansainvälistymispolulla Rahoitus Tekesin T&K&I rahoitus kv. strategia (innovaatiopalveluiden

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo ,

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo , ERASMUS OPISKELIJA-APURAHAT (SMS) 2008-09 170 / vaihtokk, kk Keskim EU lähtijöistä (2v (2v vaihdon 08/09 lähtijöistä 2007-08 EU toteuma) toteuma) kesto, kk 07/08 + OPM 29582 Helsingin kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu,

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu, Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille Juha Pulkkinen Oulu, 16.1.2018 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS

Lisätiedot

Mikä? Valtakunnallinen pk-yritysten ja yksittäisten henkilöiden tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva asiantuntijapalvelu Yritys- tai hankekohta

Mikä? Valtakunnallinen pk-yritysten ja yksittäisten henkilöiden tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva asiantuntijapalvelu Yritys- tai hankekohta Mikä? Valtakunnallinen pk-yritysten ja yksittäisten henkilöiden tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva asiantuntijapalvelu Yritys- tai hankekohtaisesti suoritettava ideoiden kaupallistamisen mahdollisuuksien

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla -projekti Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki Diakin Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Lisätiedot

TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013

TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013 TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013 KUOPIO 22.3.2013 Kari Venäläinen, Tekes teknologia-asiantuntija, Pohjois-Savon ELY-keskus OTO Golden Gavia kv-palvelun

Lisätiedot

Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen ja OKM

Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen ja OKM Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen 2017-2019 ja 2018-2020 OKM 22.8.2017 Erityisavustukset korkeakoulutuksen kehittämishankkeisiin 2017-2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti

Lisätiedot

CreMA - monialahanke. Avustuksen esittely. Tuotantoneuvoja Milla Moilanen

CreMA - monialahanke. Avustuksen esittely. Tuotantoneuvoja Milla Moilanen CreMA - monialahanke Avustuksen esittely Tuotantoneuvoja Milla Moilanen Mikä on CreMA-rahoitus? 3 CreMA on Monialainen Luovan alan yrityksen lisäksi hankkeessa mukana myös perinteisten teollisuus-, palvelu-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS Mikko Ahonen Fasilitaattori 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi Esityksen sisältö 1. Mikä Protomo? 2. Kansallinen Protomo-verkosto 3. Protomo-toiminta Jyväskylässä 4. Protomon

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013 NAPPIPARISTON 31.31 KUUKAUSIKIRJE 9/2013 Nappiparisto on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinointihanke vuosille 2011-2012, ja Nappipariston

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 %

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 % Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan 20 15 10 5 Diakonia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Hlökunnan kv liikkuvuus /päätoim. opettajat ja tki henkilökunta Haaga Helia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Humanistinen

Lisätiedot

Tero Oinonen

Tero Oinonen Tekes ja Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -ohjelma 15.6.2011 Tero Oinonen DM 797721 Tekesin strategia DM 797721 Tekesin strategia Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Tekes rahoittaa

Lisätiedot

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Anne Turula Palvelupäällikkö

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Anne Turula Palvelupäällikkö Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen Anne Turula Palvelupäällikkö Esityksen sisältö - Edelläkävijäyrityksen profilointia - Yrityksen polku Tekesiin - Innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA

GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA 29.9.2016 1 Tavoite Edistää Green Care-toimintaa ja sen toimintaedellytyksiä Etelä-Pohjanmaalla: tukea palveluiden kehittymistä, edistää alan yrittäjyyttä tuoda

Lisätiedot

Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI.

Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI. Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI www.tekes.fi/rahoitus Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI Osta setelillä uutta osaamista käyttöösi! kokeile, selvitä ja valmistele tuote-

Lisätiedot

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö Esityksen sisältö - Edelläkävijäyrityksen profilointia - Yrityksen polku Tekesiin - Innovaatiorahoitus

Lisätiedot

Hevoshankkeet osana maaseudun kehittämisohjelman toteutusta

Hevoshankkeet osana maaseudun kehittämisohjelman toteutusta Hevoshankkeet osana maaseudun kehittämisohjelman toteutusta Ely:n kokemuksia käynnissä olevista hankkeista Uusien hankkeiden suunnitteluun näkemyksiä Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Ypäjä 24.5.2011 Hevosalan

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi Rovaniemi 7.6.2011 Laajakaistahankkeet EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat laajat hajaasutusalueiden laajakaistahankkeet - Pilottihankkeet Pertunmaa

Lisätiedot

Tekes Muotoilun rahoittaja. Risto Lustila Oulu,

Tekes Muotoilun rahoittaja. Risto Lustila Oulu, Tekes Muotoilun rahoittaja Risto Lustila Oulu, 14.9.2017 Milloin Tekesin asiakkaaksi? Näkemys kilpailuedusta, jonka avulla menestytään kv. markkinoilla Kasvuhaluinen ja osaava tiimi Omaa rahaa ja / tai

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot