EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2003) 125 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE UUDEN TIETOKONEAVUSTEISEN PASSITUSJÄRJESTELMÄN (ncts) KÄYTTÖÖNOTTO

2 Sisällys 1. Yhteenveto ja tärkeimmät päätelmät Johdanto Historiallista taustaa NCTS ja taloudelliset toimijat NCTS:n tulevaisuus NCTS-hanke ja sen käyttöönotto EU:n jäsenvaltioissa NCTS-hankkeen kehitys NCTS:n käyttöönotto EU:n jäsenvaltioissa Arvio NCTS:n käyttöönottotilanne muissa maissa Yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolina olevissa maissa NCTS:n käyttöönotto muissa maissa Arvio Päätelmät

3 1. YHTEENVETO JA TÄRKEIMMÄT PÄÄTELMÄT Uuden tietokoneavusteisen passitusjärjestelmän (NCTS) täysimääräistä käyttöönottoa viimeistään 30. kesäkuuta 2003 edellytettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston 17. joulukuuta 1999 tekemässä päätöksessä N:o 105/2000/EY 1. Saman päätöksen 1 artiklan 3 kohdan b kohdassa komissiota pyydettiin ilmoittamaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle mahdollisista viivytyksistä NCTS:n käyttöönotossa. Tässä tiedonannossa ei vain täytetä edellä mainittuja vaatimuksia, vaan se sisältää myös kattavan yhteenvedon NCTS:n käyttöönoton tämänhetkisestä tilanteesta sekä EU:n jäsenvaltioissa että yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolina olevissa maissa ja muissa ehdokasmaissa. Siinä tunnustetaan myös se keskeinen panos, jonka neljä maata (Espanja, Italia, Saksa ja Sveitsi) antoivat NCTS:n käynnistämiseen 10. toukokuuta 2000 kehittämällä omia sovelluksiaan ja aloittamalla kansainvälisen sanomaliikenteen. Yhteisön tasolla kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet noudattamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asettamaa määräaikaa. Komissio toteaa kuitenkin, että Belgian, Suomen, Ranskan, Irlannin ja Portugalin suunnitelmissa asetetaan tiukat aikataulut määräajan noudattamiseksi, ja komissio tuntee erityistä huolta NCTS:n täytäntöönpanosta Italiassa, Kreikassa ja Luxemburgissa ottaen huomioon ne tehtävät, jotka näillä hallinnoilla on vielä suoritettavanaan. Yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen puitteissa myös Norja ja Sveitsi ovat liittäneet kaikki tullitoimipaikkansa NCTS:ään, ja Tšekin kaikki tullitoimipaikat liitetään mukaan maaliskuun 2003 loppuun mennessä. Todennäköistä on, että myös Unkari ja Slovakia aloittavat toimintansa ennen liittymistään Euroopan unioniin. Sen sijaan komissio on huolissaan NCTS:n käyttöönotosta Puolassa. Muiden ehdokasmaiden, jotka eivät ole sopimuspuolina yhteistä passitusmenettelyä koskevassa yleissopimuksessa, on täytettävä unionin laajentumisen asettamat edellytykset. Tässä erityisesti Latvian tilanne vaatii tarkempaa seurantaa. 1 EYVL L13, , s. 1. 3

4 2. JOHDANTO 2.1. Historiallista taustaa Joulukuussa 1995 Euroopan parlamentti päätti täysistunnossaan puheenjohtajakokouksen ehdotuksen pohjalta perustaa väliaikaisen tutkintavaliokunnan tutkimaan yhteisön passitusmenettelyn yhteydessä tapahtuneita väitettyjä rikkomuksia tai väärinkäytöksiä 2. Julkaisemassaan päätöksessä 210/97/EY 3, 19. joulukuuta 1996, Euroopan parlamentti ja neuvosto vaativat nimenomaisesti yhteisön passitusmenettelyn tietokoneistamista ja määräsivät vuoden 1998 tietokoneavusteisen järjestelmän käyttöönoton takarajaksi. Väliaikainen tutkintavaliokunta antoi raporttinsa ja suosituksensa 20. helmikuuta 1997 (PE /lopullinen). Tutkittuaan komission NCTS-hankkeen perusteet (asiakirja DGXXI/2128/95 korj. 2) väliaikaisen tutkintavaliokunnan jäsenet korostivat suosituksissaan, että NCTSjärjestelmän toteuttaminen on välttämätöntä yhteisön/yhteisen passitusmenettelyn saamiseksi valvontaan, ja totesivat johtopäätöksenään, että järjestelmä olisi otettava käyttöön viipymättä. Näin ollen 17. joulukuuta 1999 tekemässään päätöksessä N:o 105/2000/EY 4, jolla muutettiin päätöstä N:o 210/97/EY, Euroopan parlamentti ja neuvosto mainitsivat nimenomaan NCTS-järjestelmän ja todettuaan viivästymiset järjestelmän tietokoneistamisessa ne vahvistivat sen täytäntöönpanon uudeksi määräajaksi 30. kesäkuuta Passitusmenettelyn tietokoneistamisen lisäksi väliaikainen tutkintavaliokunta antoi suosituksia yhteisön/yhteistä passitusmenettelyä koskevan lainsäädännön parantamisesta ja yksinkertaistamisesta. Tällaista taustaa vasten yhteisön sisäistä passitusta (komission asetus (EY) N:o 2787/ ) ja yhteistä passitusta (EY-EFTA-sekakomitean päätös N:o 1/ ) koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus tuli voimaan 1. tammikuuta Passitusta koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksessa uudistettiin täysin oikeusperustan rakenne, yhdenmukaistettiin yhteisön sisäistä ja yhteistä passitusmenettelyä keskenään sekä muokattiin vakuusjärjestelmää. Kaikki kokonaisuudistuksen mukanaan tuomat muutokset on myös toteutettu NCTSjärjestelmän määrityksissä. 2 EYVL C 7, , s EYVL L33, , s EYVL L13, , s EYVL L330, ,s EYVL L9, , s. 1. 4

5 2.2. NCTS ja taloudelliset toimijat Edellä mainitun yhteisön/yhteisen passitusmenettelyn kokonaisuudistuksen ja komission asetuksen (EY) N:o 993/ mukaisesti valtuutettujen elinkeinonharjoittajien 8 on liityttävä sähköisesti NCTS:ään viimeistään 31. maaliskuuta Tämän lainsäädännön vaatimuksen odotetaan johtavan siihen, että elinkeinonharjoittajat liitetään järjestelmään mahdollisimman pian. Brysselissä 13. joulukuuta 2002 pidetyssä tullilaitosten ja operaattoreiden edustajista koostuvan passitusta käsittelevän yhteysryhmän (Transit Contact Group) yhdeksännessä kokouksessa yleisölle esiteltiin NCTS:n toimintaa, sellaisena kuin se on kuvattu FTSS-asiakirjassa, ja sitä havainnollistettiin käytännön esimerkein tavaroiden liikkumisesta passitusmenettelyissä. Esityksen tarkoituksena oli muistuttaa kauppiasjärjestöjen edustajia NCTS:n tarjoamista laajoista mahdollisuuksista ja tuoda esille niitä etuja, joita elinkeinoelämä voi saavuttaa liittymällä tietokoneavusteiseen passitusjärjestelmään. Elinkeinonharjoittajat vahvistivat yksimielisesti, että FTSS-asiakirja täyttää täysin heidän vaatimuksensa. He kuitenkin korostivat, että koska NCTS:n käyttöönotosta kansallisella tasolla vastaavat jäsenvaltioiden tullihallinnot, tullin ja elinkeinonharjoittajien välinen liitäntä on erilainen eri maissa NCTS:n tulevaisuus Alun perin NCTS-hanke rajoittui passitusmenettelyihin. Koska järjestelmä kuitenkin tarjoaa niin hyvät mahdollisuudet eri maiden tulliviranomaisten väliseen tietojenvaihtoon ja koska viennin valvontaa koskevat vaatimukset, Yhdysvaltojen "konttiturvallisuusaloite", tarve valmisteveron alaisten tavaroiden liikkeiden seurantaan sekä komission suunnitelma "sähköinen tullaus" -hankkeen luomiseksi kehittyivät kukin tahollaan, NCTS:stä on tullut kaikkien näiden hankkeiden tukiranka. Itse asiassa NCTS:n toimintaperiaatteet, sitä varten kehitetyt rakenteet ja viranomaisten välisen tietojenvaihdon muodot ovat perustana kaikissa näissä hankkeissa. Oikeastaan NCTS pohjustaa tietä Euroopan tulliviranomaisten uudenlaiselle yhteistyölle. 7 EYVL L141, , s Valtuutettuja vastaanottajia koskeva oikaisu asetukseen (EY) N:o 993/

6 3. NCTS-HANKE JA SEN KÄYTTÖÖNOTTO EU:N JÄSENVALTIOISSA 3.1. NCTS-hankkeen kehitys NCTS-hanke kattaa yhtenäisellä hallinnollisella asiakirjalla (SAD) annettavan ilmoituksen perusteella toteutettavat passitusmenettelyt - riippumatta käytetystä kuljetusmuodosta - mukaan luettuna lähtö- ja määrätullitoimipaikoissa sovelletut yksinkertaistetut menettelyt. Tämä merkitsee sitä, että toistaiseksi NCTS-hanke koskee pääasiassa maantiekuljetuksia. Itse asiassa muihin kuljetusmuotoihin (rautatiekuljetus, kuljetukset suurkonteissa, ilma- ja merikuljetukset ja kuljetukset putkijohtoja pitkin) sovelletaan erilaisia erityismenettelyitä, jotka eivät perustus SAD:hen. Niiden yhteensopivuus NCTS-ympäristön kanssa arvioidaan myöhemmin. Komissio on ohjannut NCTS-hanketta ja seurannut tarkasti sen käyttöönottoa: perustamalla tarvittavat valiokunnat päätöksentekoa ja käytännön toimintaa varten ehdottamalla tarvittavia oikeudellisia ja hallinnollisia parannuksia laatimalla järjestelmän toiminnalliset eritelmät organisoimalla hankkeen eri osapuolten välistä yhteydenpitoa (tukikeskus, konferenssit, työpajat) laatimalla tullitoimipaikkaluettelon ja huolehtimalla sen toiminnasta; testaamalla työkaluja kansallisten viranomaisten käyttöön huolehtimalla teknisestä yhteensovittamisesta ja kehittämällä NCTS-passituksen perussovelluksen (Minimal Common Core, MCC) ja koordinoimalla ja tukemalla hankkeeseen osallistuvien maiden toimintaa. Sen jälkeen, kun NCTS oli otettu käyttöön aluksi vain muutamissa tullitoimipaikoissa ja rajoitetuilla toiminnoilla (neljä maata, Saksa, Italia, Espanja ja Sveitsi, aloittivat 10. toukokuuta ja Alankomaat, Norja ja Tšekki liittyivät järjestelmään myöhemmin vuosina 2000 ja 2001), sen toimintoja monipuolistettiin ja maantieteellistä kattavuutta laajennettiin 3. joulukuuta 2001 alkaen. Tähän mennessä järjestelmässä on käsitelty noin :ta passitusta, ja viime aikoina viikoittainen keskiarvo on ollut 7500 passitusta. Tällä hetkellä NCTS:ään liitettynä on 868 tullitoimipaikkaa (27 prosenttia kaikista tullitoimipaikoista). Komission jäsenvaltioiden tullihallinnoille vuoden 2001 toisella vuosipuoliskolla tekemä kysely osoitti, että puolet EU:n jäsenvaltioiden tullihallinnoista edistyy hyvin NCTS:n käyttöönotossa, kun taas toisten hankesuunnitelmat osoittavat niiden olevan merkittävästi jäljessä aikataulusta. Estääkseen lisäviivytykset NCTS:n käyttöönotossa komissio: kirjoitti jäsenvaltioiden valtionvarainministereille 28. helmikuuta 2002 ilmaistakseen huolensa siitä, etteivät jäsenvaltiot pysty saamaan NCTS:ää täyteen toimintakuntoon annettuun määräaikaan eli vuoden 2003 puoliväliin mennessä, 6

7 käytti sisämarkkinaneuvostossa 1. maaliskuuta 2002 puheenvuoron, jossa toisti vakavan huolensa siitä, että muutamissa jäsenvaltioissa ei vielä ole edes NCTS:n käyttöönottoon tarvittavia rakenteita, kirjoitti Euroopan parlamentin puhemiehelle ja talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtajalle 12. huhtikuuta 2002 kiinnittääkseen heidän huomionsa NCTS:n käyttöönoton suunnittelussa ilmenneisiin viivytyksiin joissakin jäsenvaltioissa. Vuoden 2002 toisella vuosipuoliskolla tilanne on parantunut. NCTS:n käyttöönotossa tällä hetkellä, tammikuussa 2003, vallitsevaa tilannetta EU:n jäsenvaltioissa kuvataan seuraavassa kappaleessa NCTS:n käyttöönotto EU:n jäsenvaltioissa NCTS:n ohjauskomitean viimeisimpään kokoukseen 6. joulukuuta 2002 osallistuneiden edustajien antamien raporttien, elinkeinonharjoittajien viimeisimmässä passitusta käsittelevän yhteysryhmän kokouksessa 13. joulukuuta 2002 ilmaisemien näkemysten sekä komission käytettävänä olevien tietojen perusteella tilanne EU:n jäsenvaltioissa näyttää seuraavanlaiselta: ITÄVALTA On kehittänyt oman sovelluksensa. Ohjelmisto on valmis ja sitä testataan parhaillaan. Itävalta liittää ensimmäisen tullitoimipaikkansa järjestelmään vuoden 2003 toisen vuosineljänneksen aikana, ja kaikki tullitoimipaikat, myös ne, joihin laajentuminen vaikuttaa, liitetään mukaan viimeistään 30. kesäkuuta Suureen osaan Itävallan tullitoimipaikoista vaikuttaa Tšekin, Slovakian, Unkarin ja Slovenian liittyminen Euroopan unioniin. Tuolloin noin 1300 kilometriä Itävallan nykyistä näiden maiden vastaista ulkorajaa muuttuu EU:n sisärajaksi 1. toukokuuta 2004 lähtien, ja useimmat tällä rajalla sijaitsevista tullitoimipaikoista voitaisiin sulkea. Elinkeinonharjoittajat: Itävallan tullihallinnolla ja elinkeinonharjoittajilla on hyvä yhteistyösuhde eikä NCTS:n käyttöönoton ole ilmoitettu aiheuttaneen merkittäviä ongelmia. Pienyritykset ovat kuitenkin ilmoittaneet useammin laajentumiseen liittyvistä ongelmista. BELGIA On ottanut käyttöön MCC:n. Tarkoituksena on liittää Antwerpenin tullitoimipaikka ensimmäisenä järjestelmään vuoden 2003 alussa ja, kaikki muut tullitoimipaikat Antwerpenin tullialueella on tarkoitus liittää mukaan maaliskuun loppuun mennessä. Loput tullitoimipaikat liitetään järjestelmään toukokuun 2003 loppuun mennessä. Elinkeinonharjoittajat: Nykyistä tullausjärjestelmää on tarkoitus muuttaa niin, että se tukee NCTS:ää ja tarjoaa elinkeinoelämälle yhden tulokohdan kaikkiin sovelluksiin. Parhaillaan on valmisteilla laki, joka velvoittaa elinkeinonharjoittajat käyttämään sähköisiä passitusmenettelyjä 1. heinäkuuta 2003 lähtien. TANSKA On ottanut käyttöön MCC:n. Tanska aloitti toiminnan 2. joulukuuta 2002 kaikissa niissä tullitoimipaikoissa, jotka toimivat pääasiassa määrätoimipaikkoina. Passitusten määrä näissä toimipaikoissa kasvaa jatkuvasti. 7

8 Elinkeinonharjoittajat: Joukko tanskalaisia elinkeinonharjoittajia on nyt mukana järjestelmässä, ja Tanskan tullihallinto pyrkii kannustamaan lisää elinkeinonharjoittajia liittymään NCTS-järjestelmään. SUOMI On kehittänyt oman sovelluksensa. Ohjelmisto on valmis ja sitä testataan parhaillaan. Tullitoimipaikkojen liittäminen järjestelmään aloitetaan lähiaikoina ja on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2003 puoliväliin mennessä. Elinkeinonharjoittajat: Suomi on ilmoittanut suhteiden elinkeinoelämään olevan kunnossa. Elinkeinonharjoittajille tarjottavan ohjelmiston testauksen odotetaan käynnistyvän kesäkuussa RANSKA On kehittänyt oman sovelluksensa. Ohjelmisto on valmis, sitä testataan parhaillaan ja se on tarkoitus ottaa käyttöön kaikissa tullitoimipaikoissa touko kesäkuussa Ranskan tullihallinto uskoo saavansa kaikki tullitoimipaikat liitettyä järjestelmään annetussa määräajassa, eli kesäkuun 2003 loppuun mennessä. Elinkeinonharjoittajat: Ranska on ilmoittanut yhteistyön elinkeinoelämän kanssa sujuvan hyvin ja aikoo avata elinkeinonharjoittajille pääsyn NCTS-järjestelmään toukokuun 2003 lopusta lähtien. Eri palveluntarjoajat muokkaavat järjestelmiään yhteensopiviksi NCTS:n kanssa, ja tämän pitäisi olla valmiina viimeistään vuoden 2003 toisella vuosineljänneksellä. SAKSA On kehittänyt oman sovelluksensa. Tällä hetkellä 111 tullitoimipaikkaa on liitetty NCTS:ään. Vuoden 2003 ensimmäisellä vuosipuoliskolla joka kuukausi järjestelmään on tarkoitus liittää 60 uutta tullitoimipaikkaa, niin että kesäkuun puoliväliin mennessä Saksan kaikki tullitoimipaikat on liitetty NCTS:ään. Saksa oli yksi neljästä ensimmäisestä maasta, jotka aloittivat toiminnan 10. kesäkuuta 2000, ja sillä on ollut tärkeä rooli NCTS-hankkeessa ja ensimmäisen kansainvälisen testivaiheen aikana. Elinkeinonharjoittajat: Useat ohjelmistovalmistajat ovat sertifioineet passitukseen tarkoitettuja sovelluksiaan. Useiden valtuutettujen lähettäjien ja vastaanottajien odotetaan liittyvän NCTS-järjestelmään lähiaikoina. KREIKKA Kehittää omaa sovellustaan. Kreikan tullihallinto on parhaillaan tietokoneistamassa kaikkia passitusmenettelyjään ja tullitoimipaikkojaan, ja integroidun passitusjärjestelmän on tarkoitus olla täydessä toimintavalmiudessa vuoden 2003 loppuun mennessä. NCTS:n käyttöönottoon tarvittavan sovelluksen kehittäminen aloitettiin vuoden 2002 toisella vuosipuoliskolla ja tullihallinnon mukaan testaaminen aloitetaan maaliskuussa 2003 ja kaikki Kreikan tullitoimipaikat liitetään mukaan määräaikaan eli vuoden 2003 puoliväliin mennessä. Suunnitelma on hyvin kunnianhimoinen, koska aikaa sen toteuttamiseen on vähän, ja siksi riskit ovat suuret. Elinkeinonharjoittajat: Kreikan tullihallinto suunnittelee parhaillaan elinkeinonharjoittajille tarjottavaa yhteyttä, joka on tarkoitus ottaa käyttöön viimeistään vuoden 2004 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. IRLANTI On ottanut käyttöön MCC:n. Irlannin ensimmäinen tullitoimipaikka liitetään NCTS:ään maaliskuussa 2003 ja vähitellen kaikki loputkin 40 tullitoimipaikkaa liitetään mukaan ennen määräaikaa, joka päättyy 30. kesäkuuta

9 Elinkeinonharjoittajat: Koska nykyinen tulli-ilmoitusjärjestelmä ei sovellu yhteen NCTS:n kanssa, Irlannin tullihallinto on aloittanut uuden elinkeinonharjoittajille tarjottavan liitännän kehittämisen tammikuussa Elinkeinonharjoittajat ovat suhtautuneet tähän myönteisesti. ITALIA On kehittänyt oman sovelluksensa. Kaikki Italian tullitoimipaikat on liitetty NCTS:ään. Italia oli yksi neljästä ensimmäisestä maasta, jotka aloittivat toiminnan 10. kesäkuuta 2000, ja sillä on ollut tärkeä rooli NCTS-hankkeen kehittämisessä. Tällä hetkellä se vastaa suurimmasta osasta käynnissä olevia passituksia (yhteensä 40 prosenttia). Elinkeinonharjoittajilla (jotka eivät käytä yksinkertaistettua menettelyä) on ollut mahdollisuus jättää passitusilmoitus sähköisessä muodossa heinäkuusta 2002 lähtien. Parhaillaan testataan valtuutetuille lähettäjille ja vastaanottajille tarkoitettua sovellusta, joka on tarkoitus saada käyttöön huhtikuun 2003 loppuun mennessä. LUXEMBURG Belgia ja Luxemburg aikovat käyttää yhteistä MCC-sovellusta. Luxemburg tutkii parhaillaan tätä ratkaisuvaihtoehtoa komission avustuksella. Luxemburgin pitäisi suunnitelmansa mukaan liittää kaikki tullitoimipaikkansa NCTS-järjestelmään huhtikuun ja kesäkuun 2003 välisenä aikana. Suunnitelman toteuttaminen näyttää yhä vaikeammalta. Elinkeinonharjoittajat liitetään NCTS:ään nykyisen tullijärjestelmän välityksellä. ALANKOMAAT On ottanut käyttöön MCC:n. Alankomaissa järjestelmä on ollut toiminnassa vuoden 2000 lopusta lähtien, mutta toistaiseksi passitustapahtumia on ollut vähän, noin 1,4 prosenttia kokonaismäärästä. Lukuun ottamatta Rotterdamin yhdeksää tullitoimipaikkaa, jotka liitetään mukaan maaliskuussa 2003, kaikki Alankomaiden tullitoimipaikat on liitetty NCTS:ään. Elinkeinonharjoittajat: NCTS-järjestelmään on tällä hetkellä liittyneenä viisi elinkeinonharjoittajaa, ja kuusi ohjelmistotaloa on kehittänyt NCTS-sovelluksia, jotka ovat nyt markkinoilla. Siksi järjestelmään liittyvien elinkeinonharjoittajien määrän odotetaankin kasvavan nopeasti lähitulevaisuudessa. PORTUGALI On ottanut käyttöön MCC:n ja kouluttaa parhaillaan henkilökuntaansa. Kansallisen suunnitelman mukaan ensimmäiset tullitoimipaikat on tarkoitus liittää NCTS:ään 1. huhtikuuta 2003 ja loput tullitoimipaikat asteittain kesäkuun 2003 loppuun mennessä. Elinkeinonharjoittajat: Tullihallinto pyrkii tukemaan elinkeinonharjoittajia passitusilmoitusten jättämisessä erilaisilla teknisillä välineillä. RUOTSI On ottanut käyttöön MCC:n. Kaikki Ruotsin tullitoimipaikat liitettiin NCTS:ään 2. tammikuuta Elinkeinonharjoittajat: Kaupan, huolitsijoiden ja ohjelmistoyritysten kanssa tehdään läheistä yhteistyötä, ja ensimmäinen EDI-sanoma lähetetään maaliskuussa Vuoden 2003 loppuun mennessä suuri osa passitusilmoituksista on määrä antaa EDIsanomina. ESPANJA On kehittänyt oman sovelluksensa. Kaikki Espanjan tullitoimipaikat on liitetty NCTS:ään. Espanja on ollut edelläkävijä koko NCTS-järjestelmän käyttöönoton ajan, ja se on vaikuttanut merkittävästi hankkeen onnistumiseen. Tällä 9

10 hetkellä suurin osa järjestelmässä käsiteltävistä passitustapahtumista tulee Espanjasta (40 prosenttia kokonaismäärästä). Elinkeinonharjoittajat: Kaikki espanjalaiset valtuutetut lähettäjät ja vastaanottajat on liitetty NCTS:ään. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA On ottanut käyttöön MCC:n. Kuusi tullitoimipaikkaa liitettiin 6. tammikuuta 2003, ja loput tullitoimipaikat on tarkoitus liittää mukaan kesäkuun 2003 loppuun mennessä. Elinkeinonharjoittajat voivat olla yhteydessä NCTS-järjestelmään sähköpostin välityksellä huhtikuusta 2003 lähtien Arvio Yleistä: Kuten edellä todettiin, Belgialla, Irlannlla, Ranskalla, Suomella ja Portugalilla on tarkistetuissa suunnitelmissaan tiukat aikataulut, mikäli ne aikovat ottaa NCTSjärjestelmän täydellisesti käyttöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asettamassa määräajassa. Asianomaisten jäsenvaltioiden tullihallinnot ovat täysin tietoisia tilanteesta ja ovat ilmoittaneet ryhtyneensä tarvittaviin toimiin ehtiäkseen valmiiksi määräajassa. Kreikka: Kreikka on sitoutunut noudattamaan määräpäivää 30. kesäkuuta Hankkeen strategiaan ja hallinnointiin tehtyjen lukuisten muutosten vuoksi Kreikka ei pystynyt aloittamaan passitukseen käytettävän sovelluksensa kehittämistä ennen kuin vuoden 2002 toisella vuosipuoliskolla. Tästä syystä komissio epäilee Kreikan NCTS:n käyttöönottoa koskevien suunnitelmien toteutumismahdollisuuksia. Kreikan kansallinen suunnitelma, jonka mukaan ensimmäinen tullitoimipaikka on tarkoitus liittää järjestelmään 30. toukokuuta 2003 ja loput kuukautta myöhemmin, näyttää erityisen optimistiselta, etenkin kun sovellus ei vieläkään ole täysin valmis. Kreikan suunnitelma näyttää erittäin vaikealta toteuttaa, kun otetaan huomioon, kuinka paljon aikaa tarvitaan siihen, että sovellus kehitetään valmiiksi, se testataan, henkilökunta koulutetaan ja sovellus asennetaan yksittäisissä tullitoimipaikoissa. Itävalta: Itävalta on sitoutunut noudattamaan määräpäivää 30. kesäkuuta 2003 kaikkien tullitoimipaikkojensa osalta, mukaan luettuna ne, joihin laajentuminen vaikuttaa. Toimintasuunnitelma tämän tavoitteen saavuttamiseksi on kuitenkin erittäin tiukka ottaen huomioon vielä jäljellä olevan työn, eikä siihen sisälly mitään suunnitelmia odottamattomien tapahtumien varalta. Luxembourg: Luxembourg ilmoitti myös sitoutuneensa noudattamaan määräpäivää 30. kesäkuuta 2003 ja tutkii parhaillaan keinoja tämän määräajan noudattamiseksi. Aikataulu on kuitenkin erittäin tiukka ottaen huomioon jäljellä olevat toiminnot, jotka on saatava valmiiksi viimeistään kesäkuussa Tämä merkitsee hyvin todennäköisesti Belgian NCTS-ympäristön laajentamista. Lisäksi Luxemburgin aikatauluun kuuluu 10

11 hyvin vähän tai ei lainkaan suunitelmia siltä varalta, että maan NCTS-järjestelmän laatimisessa syntyy odottamattomia vaikeuksia. 11

12 4. NCTS:N KÄYTTÖÖNOTTOTILANNE MUISSA MAISSA 4.1. Yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolina olevissa maissa NCTS-järjestelmän käyttöönottotilanne yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolina olevissa maissa voidaan tiivistää seuraavasti: SVEITSI On kehittänyt oman sovelluksensa. Kaikki Sveitsin tullitoimipaikat on liitetty NCTS:ään. Useat elinkeinonharjoittajat ovat liittyneet NCTS:ään ja määrän odotetaan kasvavan, koska useita ohjelmistopaketteja on sertifioitu ja tuotu markkinoille. Raportissaan väliaikainen tutkintavaliokunta kiinnitti huomiota vaikeuksiin hallinnollisessa yhteistyössä Sveitsin kanssa ja pyysi komissiota raportoimaan tilanteesta. Sveitsillä on ollut tärkeä rooli NCTS-hankkeen luonnosteluvaiheessa ja NCTS:n käyttöönotossa. Se on tehnyt hyvin läheistä yhteistyötä komission ja muiden kansallisten tullihallintojen kanssa NCTS:n käyttöön ottamiseksi lyhyessä ajassa ja parhaissa olosuhteissa. Sveitsi oli ensimmäisiä maita, jotka aloittivat toiminnan 10. kesäkuuta Lisäksi Sveitsi on antanut arvokasta tukea hankkeen koordinoinnista vastaavalle ryhmälle osallistumalla aktiivisesti kansainväliseen testausvaiheeseen sekä järjestämällä tuloksekkaan arviointityöpajan. Se on myös osallistunut aktiivisesti kaikkiin kokouksiin ja arviointipalavereihin, joita NCTS:n puitteissa on järjestetty. Lisäksi Sveitsin tullihallinto ilmoitti äskettäin EU:n ja Sveitsin sekakomitean osanottajille (Chiassossa, lokakuussa 2002) suunnitelmistaan kehittää tullin infrastruktuuria Chiassossa (Sveitsin ja Italian välisellä rajalla), niin että käytössä olevien kaistojen määrää lisätään ja NCTS-järjestelmän tietoja hyödynnetään mahdollisimman hyvin, jolloin tullin resurssit saadaan käytettyä mahdollisimman tehokkaasti. Suunnitelma nopeuttaisi päivässä noin 5000 rekan tulliselvitystä ja poistaisi näin yhden pullonkaulan pohjois-etelä-suunnan liikenteestä Euroopassa. NORJA On ottanut käyttöön MCC:n. Kaikki Norjan tullitoimipaikat on liitetty NCTS:ään ja suurin osa norjalaisista elinkeinonharjoittajista on myös liittynyt mukaan. Norjan tulli on käyttänyt MCC:tä kansallisissa passitusmenettelyissään ja käsitellyt kymmeniä tuhansia passitustapahtumia vaikeuksitta. ISLANTI Islannilla on vähäinen rooli passituksessa. Itse asiassa Islanti on määrätoimipaikkana vain hyvin harvoissa passitustapahtumissa. Toistaiseksi Islanti ei ole toimittanut suunnitelmaansa NCTS:n käyttöönotosta. Epävirallisten tietojen mukaan Islanti kuitenkin aikoo liittää harvat tullitoimipaikkansa Norjan NCTS-järjestelmään. TŠEKKI On kehittänyt oman sovelluksensa. Tällä hetkellä yhdeksän tullitoimipaikkaa on liitettynä NCTS:ään ja loput on tarkoitus liittää vähitellen vuoden 2003 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. 12

13 Elinkeinonharjoittajat: Markkinoilla on pian tarjolla seitsemän ohjelmistopakettia. Tšekin tullihallinto on päättänyt tehdä NCTS:n käytöstä pakollista kaikissa valtuutettujen elinkeinonharjoittajien suorittamissa passituksissa 1. heinäkuuta 2003 lähtien. UNKARI Aikoo ottaa käyttöön MCC:n. Laitteisto ja ohjelmisto on tarkoitus asentaa kaikkiin tullitoimipaikkoihin viimeistään helmikuussa CCN/CSIyhdyskäytävän asentaminen Unkariin tapahtuu kesäkuussa Tullitoimipaikkojen liittäminen järjestelmään on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2003 puolivälissä. Elinkeinonharjoittajat: EDI-sanomamääritykset toimitettiin elinkeinonharjoittajille marraskuussa Valtuutettujen lähettäjien on liityttävä NCTS:ään viimeistään kesäkuussa 2003 ja muiden elinkeinonharjoittajien maaliskuun 2004 loppuun mennessä. PUOLA Aikoo ottaa käyttöön MCC:n. CCN/CSI-yhdyskäytävä on tarkoitus asentaa viimeistään kesäkuussa Puola on äskettäin ilmoittanut viivytyksistä hankkeen toteuttamisessa. Näin ollen järjestelmä ei ole toiminnassa viimeistään vuoden 2003 puolivälissä, vaan myöhemmin vuoden aikana. Kansallisen hankesuunnitelman mukaan kaikki Puolan tullitoimipaikat liitetään NCTS:ään unioniin liittymiseen mennessä. Elinkeinonharjoittajat: Puolalla ei tällä hetkellä ole olemassa konkreettista suunnitelmaa elinkeinonharjoittajien liittämiseksi mukaan järjestelmään. Hankesuunnitelman mukaan elinkeinonharjoittajat on kuitenkin määrä liittää NCTS:ään unioniin liittymiseen mennessä. SLOVAKIA Kehittää parhaillaan omaa sovellustaan, joka sisältää muitakin toimintoja kuin passituksen. Sovelluksen testaaminen alkaa heti, kun CCN/CSIyhdyskäytävä on asennettu, tämänhetkisten suunnitelmien mukaan kesäkuussa Kansallisen suunnitelman mukaan kaikki tullitoimipaikat on tarkoitus liittää NCTS:ään vuoden 2003 puoliväliin mennessä. Elinkeinonharjoittajat: Kaksi ohjelmistotoimittajaa kehittää parhaillaan ohjelmistosovelluksia elinkeinonharjoittajille tarjottavaa käyttöliittymää varten, ja niiden pitäisi olla saatavilla toukokuusta 2003 lähtien NCTS:n käyttöönotto muissa maissa KYPROS Suunnittelee MCC:n asentamista yhteydettömänä erillisratkaisuna. CCN/CSI-yhdyskäytävän asentaminen tapahtuu syyskuussa Kyproksen viranomaiset uskovat, että NCTS on täydessä toiminnassa unioniin liittymiseen mennessä. Elinkeinonharjoittajat: Kypros ei liitä elinkeinonharjoittajia NCTS:ään, koska passitusten vuosittainen määrä on niin vähäinen. VIRO Viron tullihallinto kehittää kansallista sovellusta ja asentaa MCC:n varajärjestelmäksi. CCN/CSI-yhdyskäytävä asennetaan kesäkuussa Kaikki Viron tullitoimipaikat tietokoneistetaan ja liitetään kansalliseen verkkoon. Järjestelmän passitusmoduulia kehitetään parhaillaan ja sen pitäisi olla valmis testattavaksi vuoden 2003 viimeisellä vuosineljänneksellä. Viron tulliviranomaiset uskovat passitusmoduulin olevan käyttövalmis Viron liittyessä Euroopan unioniin. 13

14 Elinkeinonharjoittajat: Elinkeinonharjoittajille tarkoitetun järjestelmän tekniset yksityiskohdat on määrä julkistaa toukokuussa Elinkeinonharjoittajat on tarkoitus liittää järjestelmään unioniin liittymiseen mennessä. LATVIA Hankkeen strategioita on muutettu moneen kertaan. Latvia päättää toukokuussa 2003, kehittääkö se oman kansallisen sovelluksensa passitusta varten vai käyttääkö se MCC:tä. Toimittamansa suunnitelman mukaan Latvia aikoo liittää kaikki tullitoimipaikat mukaan järjestelmään unioniin liittymiseen mennessä. LIETTUA Aikoo ottaa käyttöön MCC:n. Liettua valmistelee parhaillaan toiminnallisia ja teknisiä yksityiskohtia ennen sen käyttöönottoa. Liettuan viranomaiset uskovat, että NCTS on täysin käyttövalmis Liettuan liittyessä Euroopan unioniin. Mikäli liittymisen yhteydessä tulee ongelmia, NCTS-sovellusta voidaan käyttää (tilapäisesti) yhteydettömänä erillisratkaisuna. MALTA Unioniin liittymiseen mennessä Maltan tullihallinto ottaa käyttöön uuden integroidun tullausjärjestelmän, joka sisältää NCTS:n (MCC:hen perustuva moduuli). SLOVENIA Aikoo ottaa käyttöön MCC:n. Käytännön tasolla tullihallinto on luonut tarvittavan organisaation yhteisen passitusmenettelyn hallinnointia varten. Kaikki Slovenian tullitoimipaikat liitetään mukaan järjestelmään unioniin liittymiseen mennessä. Slovenia on sitoutunut liittämään myös elinkeinonharjoittajat mukaan järjestelmään ennen liittymistään Euroopan unioniin. BULGARIA, ROMANIA ja TURKKI osallistuvat NCTS-työpajoihin tarkkailijoina ja valmistautuvat ottamaan NCTS:n käyttöön myöhemmässä vaiheessa Arvio Ehdokasmaihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Onhan NCTS:n täysimääräinen käyttöönotto osana yhteisön säännöstöä liittymisehtona ehdokasmaille. NCTS-hankkeen alkuvaiheessa päätettiin, että ehdokasmaiden on otettava NCTS käyttöön ja liityttävä yhteistä passitusmenettelyä koskevaan yleissopimukseen vuotta ennen liittymistään Euroopan unioniin. Koska sekä NCTS:n täysimääräinen käyttöönotto EU:n jäsenvaltioissa että liittymisen aikataulu ovat muuttuneet sen jälkeen, ehdokasmaille asetettuja vaatimuksia on myös muutettu. Niiltä edellytetään nyt, että unioniin liittymiseen mennessä niissä on: NCTS otettu käyttöön kaikki tullitoimipaikat liitetty järjestelmään kaikki valtuutetut elinkeinonharjoittajat liitetty järjestelmään Kymmenestä ehdokasmaasta, joista neljä on sopimuspuolena yhteistä passitusmenettelyä koskevassa yleissopimuksessa, Tšekki on jo aloittanut toiminnan yhdeksässä tullitoimipaikassa. Unkari ja Slovakia ottavat NCTS:n täysimääräisesti käyttöön unioniin liittymiseen mennessä. Loppujen seitsemän ehdokasmaan tilanteesta on todettava seuraavaa: 14

15 Puola Puolan tullihallinnossa ja erityisesti NCTS-hankkeesta vastaavissa yksiköissä on tehty lukuisia organisaatiomuutoksia. NCTS-hankkeen kehittämisen todellisesta tilanteesta on vaikea saada tarkkaa kuvaa. Komissio seuraa tarkasti tilanteen kehittymistä. Latvia Hankkeen strategioita on muutettu moneen kertaan. Kun Latvia päättää toukokuussa 2003, aikooko se kehittää kansallisen sovelluksensa passitusta varten vai käyttää MCC:tä, odotettavissa on, että se valitsee MCC:n. Sattuneiden viivytysten ja saadun kokemuksen perusteella näyttäisi hyvin todennäköiseltä, että Latvia ei saa järjestelmiään käyttökuntoon unioniin liittymiseen mennessä. 15

16 5. PÄÄTELMÄT Kolmen toimielimen neuvoston, parlamentin ja komission yhteisten ponnistelujen ansiosta EU:n jäsenvaltiot ovat ryhtyneet tarvittaviin toimiin täyttääkseen velvoitteensa, ja tilanne vaikuttaa tyydyttävältä edellyttäen että Itävalta, Kreikka ja Luxemburg toteuttavat niiltä edellytettävät keskeiset toimenpiteet, jotta ne olisivat valmiit ajoissa. Komissio suosittelee, että Itävallan, Kreikan ja Luxemburgin tilanteen kehittymistä seurataan tarkasti ja elinkeinonharjoittajia kannustetaan liittymään tietokoneavusteiseen passitusjärjestelmään. Yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolista Sveitsin ja Norjan osalta ei ole odotettavissa mitään ongelmia, koska niiden kaikki tullitoimipaikat on liitetty NCTS:ään. Ongelmia ei ole odotettavissa myöskään Tšekissä, koska kaikki sen tullitoimipaikat on tarkoitus liittää järjestelmään lyhyen ajan kuluessa, eikä Islannissa, koska sillä on vain vähän vaikutusta passitukseen. Näyttää todennäköiseltä, että Slovakia ja Unkari käynnistävät toimintansa ennen liittymistään Euroopan unioniin. Puolan osalta sen sijaan mahdolliset vaikeudet ovat jo nähtävissä ja niitä on seurattava tarkasti. Muiden ehdokasmaiden, vaikka ne eivät olisikaan sopimuspuolina yhteistä passitusmenettelyä koskevassa yleissopimuksessa, on täytettävä laajentumisen asettamat edellytykset. Näin ollen komissio aikoo seurata tarkasti niiden toimia NCTS:n käyttöön ottamiseksi. Erityisesti Latvian tilanne vaatii seurantaa. Lopuksi, jotta NCTS:n edut voitaisiin säilyttää täysin toimintakykyisten tullihallintojen ja elinkeinonharjoittajien hyväksi, komission tarkoituksena on tarvittaessa kehottaa niitä tullihallintoja, jotka eivät vielä ole täysin toimintakykyisiä, ottamaan käyttöön väliaikaisia toimenpiteitä siten, että NCTS-järjestelmän perusteella aloitetut passitukset viedään viipymättä päätökseen, vaikka passitus päättyisi tullitoimipaikassa, jota ei ole liitetty NCTS-järjestelmään. 16

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Schengen-alueen laajentumisen taustaa

Schengen-alueen laajentumisen taustaa MEMO/07/618 Bryssel 20. joulukuuta 2007 Schengen-alueen laajentumisen taustaa Alankomaiden, Belgian, Luxemburgin, Ranskan ja Saksan hallitukset allekirjoittivat 14. kesäkuuta 1985 luxemburgilaisessa Schengenin

Lisätiedot

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/BG/RO/fi 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 25.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN

YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - finnischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - finnischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - finnischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA MUUTETUT ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT ASIAKIRJAT 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu

Lisätiedot

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA Sopimuspuolet korostavat olevan tärkeää, että nykyiset sopimuspuolet ja uudet

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2008 (OR. en) 694/08 VISA 380 COMIX 859 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖ, BELGIAN KUNINGASKUNTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, HELLEENIEN TASAVALTA, ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

EUROOPAN YHTEISÖ, BELGIAN KUNINGASKUNTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, HELLEENIEN TASAVALTA, ESPANJAN KUNINGASKUNTA, SOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN TASAVALLAN

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.011 KOM(011) 35 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Toinen kertomus vapaaehtoisista maksuttomista

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 3 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen,

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset:

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset: SOPIMUSTA TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 IP/07/584 Bryssel, 27 april 2007 EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 Euroopan komissio käynnisti

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 8 % Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 7 Suomi 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15 15

Lisätiedot

LIITTEET EU-perusmuistio VM , KOM(2007) 309 lopullinen (FI ja SV)

LIITTEET EU-perusmuistio VM , KOM(2007) 309 lopullinen (FI ja SV) Valtiovarainministeriö E-KIRJELMÄ VM2007-00440 VO Vuojela Hanna 09.08.2007 JULKINEN EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Viite Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan talousyhteisön ja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA FA/TR/EU/HR/fi 1 FA/TR/EU/HR/fi 2 I PÄÄTÖSASIAKIRJAN TEKSTI 1. Seuraavien täysivaltaiset edustajat: HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS, BULGARIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI, TŠEKIN TASAVALLAN

Lisätiedot

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto Johdanto Taustaa: Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen

Lisätiedot

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Finnisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Finnisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Finnisch (Normativer Teil) 1 von 23 SOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN,

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011 Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 25.8.2011 Ulkomaantyöskentely lainvalintaa koskevat säännöt EI SOPIMUSTA EU/ETA -MAA SOPIMUSMAA Suomen kansallinen lainsäädäntö ja toisen maan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2014 COM(2014) 268 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyllä

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 31.8.2010 Eläketurvakeskus KOULUTTAA EU/ETA-maat ja Sveitsi 2 EU:n sosiaaliturva-asetukset 883/2004 ja 987/2009: EU: Belgia, Bulgaria, Espanja,

Lisätiedot

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/AL/fi 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/AL/fi 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/AL/fi 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt

Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosaston järjestämä kuuleminen Alkuhuomautus: Sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto on laatinut tämän kyselyn

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA SUOMEKSI TILASTOTIETOJA Virolle 14,1 miljardin kruunun matkailutulot! Matkailu on merkittävä tulonlähde Virolle. Vuonna 2004 Viroon tuli matkailukruunuja 14,1 miljardin kruunun edestä, 15 prosenttia enemmän

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK Työaika Suomessa ja muissa maissa Joulukuu 2010 EK Säännöllisen vuosityöajan pituus 1910-2010 Teollisuuden työntekijät päivätyössä 3000 2800 2600 2400 2200 Tuntia vuodessa Vuosityöajan pituus: vuonna 1920

Lisätiedot

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä.

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä. VUOSIRAPORTIN KYSYMYKSET 1 (5) SE LAITTEIDEN VUOSIRAPORTTI 2009 SE laitteiden vuosiraportointi kuuluu kaikille sähkö ja elektroniikkalaitetuottajille Suomessa toimiva yritys, joka: valmistaa ja myy sähkö

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2016 COM(2016) 120 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Etenemissuunnitelma Schengen-järjestelmän

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ. Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola. emcs@tulli.fi

EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ. Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola. emcs@tulli.fi EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola emcs@tulli.fi Valmisteverolain uudistus EMCS EMCS -hankkeen pohjana on Euroopan Parlamentin ja Neuvoston 16. kesäkuuta 2003 antama päätös N:o 1152/2003/EY,

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.3.2011 KOM(2011) 138 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Toinen kertomus veren

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa Ajoneuvotekniikka Tiedote 2/2007 katsastajille 24.1.2007 ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistuksen vaatiminen rekisteröintikatsastuksessa Muutos voimaan 1.2.2007 1.2.2007 alkaen tulee asiakkaan

Lisätiedot

TALVIRENGASVAATIMUKSET RASKAILLE HYÖTYAJONEUVOILLE EUROOPASSA

TALVIRENGASVAATIMUKSET RASKAILLE HYÖTYAJONEUVOILLE EUROOPASSA TALVIRENGASVAATIMUKSET RASKAILLE HYÖTYAJONEUVOILLE EUROOPASSA Maat, joissa ei ole talvirekaita koskevia vaatimuksia Maat, joissa o talvirekaide/ketjuje käyttöä koskevia paikallisia vaatimuksia Maat, joissa

Lisätiedot

LEHDISTÖ LEHDISTÖTIEDOTE. Yleiset asiat ja ulkosuhteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. 16906/09 (Presse 361) (OR. en) Neuvoston ylimääräinen istunto

LEHDISTÖ LEHDISTÖTIEDOTE. Yleiset asiat ja ulkosuhteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. 16906/09 (Presse 361) (OR. en) Neuvoston ylimääräinen istunto EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 16906/09 (Presse 361) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston ylimääräinen istunto Yleiset asiat ja ulkosuhteet Geneve, 30. marraskuuta 2009 Puheenjohtaja Ewa BJÖRLING Ruotsin kauppaministeri

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W

6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W 0(02 Bryssel 19. marraskuuta 2001 6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W Komissio on teettänyt laajan

Lisätiedot

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee IP/08/1831 Bryssel, 28. marraskuuta 2008 Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee Laajakaistaliittymät Euroopassa yleistyvät edelleen. Euroopan komissio julkaisi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlannin tilanne Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlanti pyysi lainaa rahoitusmarkkinoidensa vakauttamiseksi Irlannin hallitus pyysi eilen Euroopan rahoitusvakausjärjestelyjen

Lisätiedot

Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi

Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat Euroopan komissio 1 Eures Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Eures Euroopan

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 lopull. KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 21/VIII/2007, strategisten suuntaviivojen hyväksymisestä vuosiksi 2007 2013 osana neuvoston päätöksen N:o

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2015 COM(2015) 545 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot