EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2003) 125 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE UUDEN TIETOKONEAVUSTEISEN PASSITUSJÄRJESTELMÄN (ncts) KÄYTTÖÖNOTTO

2 Sisällys 1. Yhteenveto ja tärkeimmät päätelmät Johdanto Historiallista taustaa NCTS ja taloudelliset toimijat NCTS:n tulevaisuus NCTS-hanke ja sen käyttöönotto EU:n jäsenvaltioissa NCTS-hankkeen kehitys NCTS:n käyttöönotto EU:n jäsenvaltioissa Arvio NCTS:n käyttöönottotilanne muissa maissa Yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolina olevissa maissa NCTS:n käyttöönotto muissa maissa Arvio Päätelmät

3 1. YHTEENVETO JA TÄRKEIMMÄT PÄÄTELMÄT Uuden tietokoneavusteisen passitusjärjestelmän (NCTS) täysimääräistä käyttöönottoa viimeistään 30. kesäkuuta 2003 edellytettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston 17. joulukuuta 1999 tekemässä päätöksessä N:o 105/2000/EY 1. Saman päätöksen 1 artiklan 3 kohdan b kohdassa komissiota pyydettiin ilmoittamaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle mahdollisista viivytyksistä NCTS:n käyttöönotossa. Tässä tiedonannossa ei vain täytetä edellä mainittuja vaatimuksia, vaan se sisältää myös kattavan yhteenvedon NCTS:n käyttöönoton tämänhetkisestä tilanteesta sekä EU:n jäsenvaltioissa että yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolina olevissa maissa ja muissa ehdokasmaissa. Siinä tunnustetaan myös se keskeinen panos, jonka neljä maata (Espanja, Italia, Saksa ja Sveitsi) antoivat NCTS:n käynnistämiseen 10. toukokuuta 2000 kehittämällä omia sovelluksiaan ja aloittamalla kansainvälisen sanomaliikenteen. Yhteisön tasolla kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet noudattamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asettamaa määräaikaa. Komissio toteaa kuitenkin, että Belgian, Suomen, Ranskan, Irlannin ja Portugalin suunnitelmissa asetetaan tiukat aikataulut määräajan noudattamiseksi, ja komissio tuntee erityistä huolta NCTS:n täytäntöönpanosta Italiassa, Kreikassa ja Luxemburgissa ottaen huomioon ne tehtävät, jotka näillä hallinnoilla on vielä suoritettavanaan. Yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen puitteissa myös Norja ja Sveitsi ovat liittäneet kaikki tullitoimipaikkansa NCTS:ään, ja Tšekin kaikki tullitoimipaikat liitetään mukaan maaliskuun 2003 loppuun mennessä. Todennäköistä on, että myös Unkari ja Slovakia aloittavat toimintansa ennen liittymistään Euroopan unioniin. Sen sijaan komissio on huolissaan NCTS:n käyttöönotosta Puolassa. Muiden ehdokasmaiden, jotka eivät ole sopimuspuolina yhteistä passitusmenettelyä koskevassa yleissopimuksessa, on täytettävä unionin laajentumisen asettamat edellytykset. Tässä erityisesti Latvian tilanne vaatii tarkempaa seurantaa. 1 EYVL L13, , s. 1. 3

4 2. JOHDANTO 2.1. Historiallista taustaa Joulukuussa 1995 Euroopan parlamentti päätti täysistunnossaan puheenjohtajakokouksen ehdotuksen pohjalta perustaa väliaikaisen tutkintavaliokunnan tutkimaan yhteisön passitusmenettelyn yhteydessä tapahtuneita väitettyjä rikkomuksia tai väärinkäytöksiä 2. Julkaisemassaan päätöksessä 210/97/EY 3, 19. joulukuuta 1996, Euroopan parlamentti ja neuvosto vaativat nimenomaisesti yhteisön passitusmenettelyn tietokoneistamista ja määräsivät vuoden 1998 tietokoneavusteisen järjestelmän käyttöönoton takarajaksi. Väliaikainen tutkintavaliokunta antoi raporttinsa ja suosituksensa 20. helmikuuta 1997 (PE /lopullinen). Tutkittuaan komission NCTS-hankkeen perusteet (asiakirja DGXXI/2128/95 korj. 2) väliaikaisen tutkintavaliokunnan jäsenet korostivat suosituksissaan, että NCTSjärjestelmän toteuttaminen on välttämätöntä yhteisön/yhteisen passitusmenettelyn saamiseksi valvontaan, ja totesivat johtopäätöksenään, että järjestelmä olisi otettava käyttöön viipymättä. Näin ollen 17. joulukuuta 1999 tekemässään päätöksessä N:o 105/2000/EY 4, jolla muutettiin päätöstä N:o 210/97/EY, Euroopan parlamentti ja neuvosto mainitsivat nimenomaan NCTS-järjestelmän ja todettuaan viivästymiset järjestelmän tietokoneistamisessa ne vahvistivat sen täytäntöönpanon uudeksi määräajaksi 30. kesäkuuta Passitusmenettelyn tietokoneistamisen lisäksi väliaikainen tutkintavaliokunta antoi suosituksia yhteisön/yhteistä passitusmenettelyä koskevan lainsäädännön parantamisesta ja yksinkertaistamisesta. Tällaista taustaa vasten yhteisön sisäistä passitusta (komission asetus (EY) N:o 2787/ ) ja yhteistä passitusta (EY-EFTA-sekakomitean päätös N:o 1/ ) koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus tuli voimaan 1. tammikuuta Passitusta koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksessa uudistettiin täysin oikeusperustan rakenne, yhdenmukaistettiin yhteisön sisäistä ja yhteistä passitusmenettelyä keskenään sekä muokattiin vakuusjärjestelmää. Kaikki kokonaisuudistuksen mukanaan tuomat muutokset on myös toteutettu NCTSjärjestelmän määrityksissä. 2 EYVL C 7, , s EYVL L33, , s EYVL L13, , s EYVL L330, ,s EYVL L9, , s. 1. 4

5 2.2. NCTS ja taloudelliset toimijat Edellä mainitun yhteisön/yhteisen passitusmenettelyn kokonaisuudistuksen ja komission asetuksen (EY) N:o 993/ mukaisesti valtuutettujen elinkeinonharjoittajien 8 on liityttävä sähköisesti NCTS:ään viimeistään 31. maaliskuuta Tämän lainsäädännön vaatimuksen odotetaan johtavan siihen, että elinkeinonharjoittajat liitetään järjestelmään mahdollisimman pian. Brysselissä 13. joulukuuta 2002 pidetyssä tullilaitosten ja operaattoreiden edustajista koostuvan passitusta käsittelevän yhteysryhmän (Transit Contact Group) yhdeksännessä kokouksessa yleisölle esiteltiin NCTS:n toimintaa, sellaisena kuin se on kuvattu FTSS-asiakirjassa, ja sitä havainnollistettiin käytännön esimerkein tavaroiden liikkumisesta passitusmenettelyissä. Esityksen tarkoituksena oli muistuttaa kauppiasjärjestöjen edustajia NCTS:n tarjoamista laajoista mahdollisuuksista ja tuoda esille niitä etuja, joita elinkeinoelämä voi saavuttaa liittymällä tietokoneavusteiseen passitusjärjestelmään. Elinkeinonharjoittajat vahvistivat yksimielisesti, että FTSS-asiakirja täyttää täysin heidän vaatimuksensa. He kuitenkin korostivat, että koska NCTS:n käyttöönotosta kansallisella tasolla vastaavat jäsenvaltioiden tullihallinnot, tullin ja elinkeinonharjoittajien välinen liitäntä on erilainen eri maissa NCTS:n tulevaisuus Alun perin NCTS-hanke rajoittui passitusmenettelyihin. Koska järjestelmä kuitenkin tarjoaa niin hyvät mahdollisuudet eri maiden tulliviranomaisten väliseen tietojenvaihtoon ja koska viennin valvontaa koskevat vaatimukset, Yhdysvaltojen "konttiturvallisuusaloite", tarve valmisteveron alaisten tavaroiden liikkeiden seurantaan sekä komission suunnitelma "sähköinen tullaus" -hankkeen luomiseksi kehittyivät kukin tahollaan, NCTS:stä on tullut kaikkien näiden hankkeiden tukiranka. Itse asiassa NCTS:n toimintaperiaatteet, sitä varten kehitetyt rakenteet ja viranomaisten välisen tietojenvaihdon muodot ovat perustana kaikissa näissä hankkeissa. Oikeastaan NCTS pohjustaa tietä Euroopan tulliviranomaisten uudenlaiselle yhteistyölle. 7 EYVL L141, , s Valtuutettuja vastaanottajia koskeva oikaisu asetukseen (EY) N:o 993/

6 3. NCTS-HANKE JA SEN KÄYTTÖÖNOTTO EU:N JÄSENVALTIOISSA 3.1. NCTS-hankkeen kehitys NCTS-hanke kattaa yhtenäisellä hallinnollisella asiakirjalla (SAD) annettavan ilmoituksen perusteella toteutettavat passitusmenettelyt - riippumatta käytetystä kuljetusmuodosta - mukaan luettuna lähtö- ja määrätullitoimipaikoissa sovelletut yksinkertaistetut menettelyt. Tämä merkitsee sitä, että toistaiseksi NCTS-hanke koskee pääasiassa maantiekuljetuksia. Itse asiassa muihin kuljetusmuotoihin (rautatiekuljetus, kuljetukset suurkonteissa, ilma- ja merikuljetukset ja kuljetukset putkijohtoja pitkin) sovelletaan erilaisia erityismenettelyitä, jotka eivät perustus SAD:hen. Niiden yhteensopivuus NCTS-ympäristön kanssa arvioidaan myöhemmin. Komissio on ohjannut NCTS-hanketta ja seurannut tarkasti sen käyttöönottoa: perustamalla tarvittavat valiokunnat päätöksentekoa ja käytännön toimintaa varten ehdottamalla tarvittavia oikeudellisia ja hallinnollisia parannuksia laatimalla järjestelmän toiminnalliset eritelmät organisoimalla hankkeen eri osapuolten välistä yhteydenpitoa (tukikeskus, konferenssit, työpajat) laatimalla tullitoimipaikkaluettelon ja huolehtimalla sen toiminnasta; testaamalla työkaluja kansallisten viranomaisten käyttöön huolehtimalla teknisestä yhteensovittamisesta ja kehittämällä NCTS-passituksen perussovelluksen (Minimal Common Core, MCC) ja koordinoimalla ja tukemalla hankkeeseen osallistuvien maiden toimintaa. Sen jälkeen, kun NCTS oli otettu käyttöön aluksi vain muutamissa tullitoimipaikoissa ja rajoitetuilla toiminnoilla (neljä maata, Saksa, Italia, Espanja ja Sveitsi, aloittivat 10. toukokuuta ja Alankomaat, Norja ja Tšekki liittyivät järjestelmään myöhemmin vuosina 2000 ja 2001), sen toimintoja monipuolistettiin ja maantieteellistä kattavuutta laajennettiin 3. joulukuuta 2001 alkaen. Tähän mennessä järjestelmässä on käsitelty noin :ta passitusta, ja viime aikoina viikoittainen keskiarvo on ollut 7500 passitusta. Tällä hetkellä NCTS:ään liitettynä on 868 tullitoimipaikkaa (27 prosenttia kaikista tullitoimipaikoista). Komission jäsenvaltioiden tullihallinnoille vuoden 2001 toisella vuosipuoliskolla tekemä kysely osoitti, että puolet EU:n jäsenvaltioiden tullihallinnoista edistyy hyvin NCTS:n käyttöönotossa, kun taas toisten hankesuunnitelmat osoittavat niiden olevan merkittävästi jäljessä aikataulusta. Estääkseen lisäviivytykset NCTS:n käyttöönotossa komissio: kirjoitti jäsenvaltioiden valtionvarainministereille 28. helmikuuta 2002 ilmaistakseen huolensa siitä, etteivät jäsenvaltiot pysty saamaan NCTS:ää täyteen toimintakuntoon annettuun määräaikaan eli vuoden 2003 puoliväliin mennessä, 6

7 käytti sisämarkkinaneuvostossa 1. maaliskuuta 2002 puheenvuoron, jossa toisti vakavan huolensa siitä, että muutamissa jäsenvaltioissa ei vielä ole edes NCTS:n käyttöönottoon tarvittavia rakenteita, kirjoitti Euroopan parlamentin puhemiehelle ja talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtajalle 12. huhtikuuta 2002 kiinnittääkseen heidän huomionsa NCTS:n käyttöönoton suunnittelussa ilmenneisiin viivytyksiin joissakin jäsenvaltioissa. Vuoden 2002 toisella vuosipuoliskolla tilanne on parantunut. NCTS:n käyttöönotossa tällä hetkellä, tammikuussa 2003, vallitsevaa tilannetta EU:n jäsenvaltioissa kuvataan seuraavassa kappaleessa NCTS:n käyttöönotto EU:n jäsenvaltioissa NCTS:n ohjauskomitean viimeisimpään kokoukseen 6. joulukuuta 2002 osallistuneiden edustajien antamien raporttien, elinkeinonharjoittajien viimeisimmässä passitusta käsittelevän yhteysryhmän kokouksessa 13. joulukuuta 2002 ilmaisemien näkemysten sekä komission käytettävänä olevien tietojen perusteella tilanne EU:n jäsenvaltioissa näyttää seuraavanlaiselta: ITÄVALTA On kehittänyt oman sovelluksensa. Ohjelmisto on valmis ja sitä testataan parhaillaan. Itävalta liittää ensimmäisen tullitoimipaikkansa järjestelmään vuoden 2003 toisen vuosineljänneksen aikana, ja kaikki tullitoimipaikat, myös ne, joihin laajentuminen vaikuttaa, liitetään mukaan viimeistään 30. kesäkuuta Suureen osaan Itävallan tullitoimipaikoista vaikuttaa Tšekin, Slovakian, Unkarin ja Slovenian liittyminen Euroopan unioniin. Tuolloin noin 1300 kilometriä Itävallan nykyistä näiden maiden vastaista ulkorajaa muuttuu EU:n sisärajaksi 1. toukokuuta 2004 lähtien, ja useimmat tällä rajalla sijaitsevista tullitoimipaikoista voitaisiin sulkea. Elinkeinonharjoittajat: Itävallan tullihallinnolla ja elinkeinonharjoittajilla on hyvä yhteistyösuhde eikä NCTS:n käyttöönoton ole ilmoitettu aiheuttaneen merkittäviä ongelmia. Pienyritykset ovat kuitenkin ilmoittaneet useammin laajentumiseen liittyvistä ongelmista. BELGIA On ottanut käyttöön MCC:n. Tarkoituksena on liittää Antwerpenin tullitoimipaikka ensimmäisenä järjestelmään vuoden 2003 alussa ja, kaikki muut tullitoimipaikat Antwerpenin tullialueella on tarkoitus liittää mukaan maaliskuun loppuun mennessä. Loput tullitoimipaikat liitetään järjestelmään toukokuun 2003 loppuun mennessä. Elinkeinonharjoittajat: Nykyistä tullausjärjestelmää on tarkoitus muuttaa niin, että se tukee NCTS:ää ja tarjoaa elinkeinoelämälle yhden tulokohdan kaikkiin sovelluksiin. Parhaillaan on valmisteilla laki, joka velvoittaa elinkeinonharjoittajat käyttämään sähköisiä passitusmenettelyjä 1. heinäkuuta 2003 lähtien. TANSKA On ottanut käyttöön MCC:n. Tanska aloitti toiminnan 2. joulukuuta 2002 kaikissa niissä tullitoimipaikoissa, jotka toimivat pääasiassa määrätoimipaikkoina. Passitusten määrä näissä toimipaikoissa kasvaa jatkuvasti. 7

8 Elinkeinonharjoittajat: Joukko tanskalaisia elinkeinonharjoittajia on nyt mukana järjestelmässä, ja Tanskan tullihallinto pyrkii kannustamaan lisää elinkeinonharjoittajia liittymään NCTS-järjestelmään. SUOMI On kehittänyt oman sovelluksensa. Ohjelmisto on valmis ja sitä testataan parhaillaan. Tullitoimipaikkojen liittäminen järjestelmään aloitetaan lähiaikoina ja on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2003 puoliväliin mennessä. Elinkeinonharjoittajat: Suomi on ilmoittanut suhteiden elinkeinoelämään olevan kunnossa. Elinkeinonharjoittajille tarjottavan ohjelmiston testauksen odotetaan käynnistyvän kesäkuussa RANSKA On kehittänyt oman sovelluksensa. Ohjelmisto on valmis, sitä testataan parhaillaan ja se on tarkoitus ottaa käyttöön kaikissa tullitoimipaikoissa touko kesäkuussa Ranskan tullihallinto uskoo saavansa kaikki tullitoimipaikat liitettyä järjestelmään annetussa määräajassa, eli kesäkuun 2003 loppuun mennessä. Elinkeinonharjoittajat: Ranska on ilmoittanut yhteistyön elinkeinoelämän kanssa sujuvan hyvin ja aikoo avata elinkeinonharjoittajille pääsyn NCTS-järjestelmään toukokuun 2003 lopusta lähtien. Eri palveluntarjoajat muokkaavat järjestelmiään yhteensopiviksi NCTS:n kanssa, ja tämän pitäisi olla valmiina viimeistään vuoden 2003 toisella vuosineljänneksellä. SAKSA On kehittänyt oman sovelluksensa. Tällä hetkellä 111 tullitoimipaikkaa on liitetty NCTS:ään. Vuoden 2003 ensimmäisellä vuosipuoliskolla joka kuukausi järjestelmään on tarkoitus liittää 60 uutta tullitoimipaikkaa, niin että kesäkuun puoliväliin mennessä Saksan kaikki tullitoimipaikat on liitetty NCTS:ään. Saksa oli yksi neljästä ensimmäisestä maasta, jotka aloittivat toiminnan 10. kesäkuuta 2000, ja sillä on ollut tärkeä rooli NCTS-hankkeessa ja ensimmäisen kansainvälisen testivaiheen aikana. Elinkeinonharjoittajat: Useat ohjelmistovalmistajat ovat sertifioineet passitukseen tarkoitettuja sovelluksiaan. Useiden valtuutettujen lähettäjien ja vastaanottajien odotetaan liittyvän NCTS-järjestelmään lähiaikoina. KREIKKA Kehittää omaa sovellustaan. Kreikan tullihallinto on parhaillaan tietokoneistamassa kaikkia passitusmenettelyjään ja tullitoimipaikkojaan, ja integroidun passitusjärjestelmän on tarkoitus olla täydessä toimintavalmiudessa vuoden 2003 loppuun mennessä. NCTS:n käyttöönottoon tarvittavan sovelluksen kehittäminen aloitettiin vuoden 2002 toisella vuosipuoliskolla ja tullihallinnon mukaan testaaminen aloitetaan maaliskuussa 2003 ja kaikki Kreikan tullitoimipaikat liitetään mukaan määräaikaan eli vuoden 2003 puoliväliin mennessä. Suunnitelma on hyvin kunnianhimoinen, koska aikaa sen toteuttamiseen on vähän, ja siksi riskit ovat suuret. Elinkeinonharjoittajat: Kreikan tullihallinto suunnittelee parhaillaan elinkeinonharjoittajille tarjottavaa yhteyttä, joka on tarkoitus ottaa käyttöön viimeistään vuoden 2004 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. IRLANTI On ottanut käyttöön MCC:n. Irlannin ensimmäinen tullitoimipaikka liitetään NCTS:ään maaliskuussa 2003 ja vähitellen kaikki loputkin 40 tullitoimipaikkaa liitetään mukaan ennen määräaikaa, joka päättyy 30. kesäkuuta

9 Elinkeinonharjoittajat: Koska nykyinen tulli-ilmoitusjärjestelmä ei sovellu yhteen NCTS:n kanssa, Irlannin tullihallinto on aloittanut uuden elinkeinonharjoittajille tarjottavan liitännän kehittämisen tammikuussa Elinkeinonharjoittajat ovat suhtautuneet tähän myönteisesti. ITALIA On kehittänyt oman sovelluksensa. Kaikki Italian tullitoimipaikat on liitetty NCTS:ään. Italia oli yksi neljästä ensimmäisestä maasta, jotka aloittivat toiminnan 10. kesäkuuta 2000, ja sillä on ollut tärkeä rooli NCTS-hankkeen kehittämisessä. Tällä hetkellä se vastaa suurimmasta osasta käynnissä olevia passituksia (yhteensä 40 prosenttia). Elinkeinonharjoittajilla (jotka eivät käytä yksinkertaistettua menettelyä) on ollut mahdollisuus jättää passitusilmoitus sähköisessä muodossa heinäkuusta 2002 lähtien. Parhaillaan testataan valtuutetuille lähettäjille ja vastaanottajille tarkoitettua sovellusta, joka on tarkoitus saada käyttöön huhtikuun 2003 loppuun mennessä. LUXEMBURG Belgia ja Luxemburg aikovat käyttää yhteistä MCC-sovellusta. Luxemburg tutkii parhaillaan tätä ratkaisuvaihtoehtoa komission avustuksella. Luxemburgin pitäisi suunnitelmansa mukaan liittää kaikki tullitoimipaikkansa NCTS-järjestelmään huhtikuun ja kesäkuun 2003 välisenä aikana. Suunnitelman toteuttaminen näyttää yhä vaikeammalta. Elinkeinonharjoittajat liitetään NCTS:ään nykyisen tullijärjestelmän välityksellä. ALANKOMAAT On ottanut käyttöön MCC:n. Alankomaissa järjestelmä on ollut toiminnassa vuoden 2000 lopusta lähtien, mutta toistaiseksi passitustapahtumia on ollut vähän, noin 1,4 prosenttia kokonaismäärästä. Lukuun ottamatta Rotterdamin yhdeksää tullitoimipaikkaa, jotka liitetään mukaan maaliskuussa 2003, kaikki Alankomaiden tullitoimipaikat on liitetty NCTS:ään. Elinkeinonharjoittajat: NCTS-järjestelmään on tällä hetkellä liittyneenä viisi elinkeinonharjoittajaa, ja kuusi ohjelmistotaloa on kehittänyt NCTS-sovelluksia, jotka ovat nyt markkinoilla. Siksi järjestelmään liittyvien elinkeinonharjoittajien määrän odotetaankin kasvavan nopeasti lähitulevaisuudessa. PORTUGALI On ottanut käyttöön MCC:n ja kouluttaa parhaillaan henkilökuntaansa. Kansallisen suunnitelman mukaan ensimmäiset tullitoimipaikat on tarkoitus liittää NCTS:ään 1. huhtikuuta 2003 ja loput tullitoimipaikat asteittain kesäkuun 2003 loppuun mennessä. Elinkeinonharjoittajat: Tullihallinto pyrkii tukemaan elinkeinonharjoittajia passitusilmoitusten jättämisessä erilaisilla teknisillä välineillä. RUOTSI On ottanut käyttöön MCC:n. Kaikki Ruotsin tullitoimipaikat liitettiin NCTS:ään 2. tammikuuta Elinkeinonharjoittajat: Kaupan, huolitsijoiden ja ohjelmistoyritysten kanssa tehdään läheistä yhteistyötä, ja ensimmäinen EDI-sanoma lähetetään maaliskuussa Vuoden 2003 loppuun mennessä suuri osa passitusilmoituksista on määrä antaa EDIsanomina. ESPANJA On kehittänyt oman sovelluksensa. Kaikki Espanjan tullitoimipaikat on liitetty NCTS:ään. Espanja on ollut edelläkävijä koko NCTS-järjestelmän käyttöönoton ajan, ja se on vaikuttanut merkittävästi hankkeen onnistumiseen. Tällä 9

10 hetkellä suurin osa järjestelmässä käsiteltävistä passitustapahtumista tulee Espanjasta (40 prosenttia kokonaismäärästä). Elinkeinonharjoittajat: Kaikki espanjalaiset valtuutetut lähettäjät ja vastaanottajat on liitetty NCTS:ään. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA On ottanut käyttöön MCC:n. Kuusi tullitoimipaikkaa liitettiin 6. tammikuuta 2003, ja loput tullitoimipaikat on tarkoitus liittää mukaan kesäkuun 2003 loppuun mennessä. Elinkeinonharjoittajat voivat olla yhteydessä NCTS-järjestelmään sähköpostin välityksellä huhtikuusta 2003 lähtien Arvio Yleistä: Kuten edellä todettiin, Belgialla, Irlannlla, Ranskalla, Suomella ja Portugalilla on tarkistetuissa suunnitelmissaan tiukat aikataulut, mikäli ne aikovat ottaa NCTSjärjestelmän täydellisesti käyttöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asettamassa määräajassa. Asianomaisten jäsenvaltioiden tullihallinnot ovat täysin tietoisia tilanteesta ja ovat ilmoittaneet ryhtyneensä tarvittaviin toimiin ehtiäkseen valmiiksi määräajassa. Kreikka: Kreikka on sitoutunut noudattamaan määräpäivää 30. kesäkuuta Hankkeen strategiaan ja hallinnointiin tehtyjen lukuisten muutosten vuoksi Kreikka ei pystynyt aloittamaan passitukseen käytettävän sovelluksensa kehittämistä ennen kuin vuoden 2002 toisella vuosipuoliskolla. Tästä syystä komissio epäilee Kreikan NCTS:n käyttöönottoa koskevien suunnitelmien toteutumismahdollisuuksia. Kreikan kansallinen suunnitelma, jonka mukaan ensimmäinen tullitoimipaikka on tarkoitus liittää järjestelmään 30. toukokuuta 2003 ja loput kuukautta myöhemmin, näyttää erityisen optimistiselta, etenkin kun sovellus ei vieläkään ole täysin valmis. Kreikan suunnitelma näyttää erittäin vaikealta toteuttaa, kun otetaan huomioon, kuinka paljon aikaa tarvitaan siihen, että sovellus kehitetään valmiiksi, se testataan, henkilökunta koulutetaan ja sovellus asennetaan yksittäisissä tullitoimipaikoissa. Itävalta: Itävalta on sitoutunut noudattamaan määräpäivää 30. kesäkuuta 2003 kaikkien tullitoimipaikkojensa osalta, mukaan luettuna ne, joihin laajentuminen vaikuttaa. Toimintasuunnitelma tämän tavoitteen saavuttamiseksi on kuitenkin erittäin tiukka ottaen huomioon vielä jäljellä olevan työn, eikä siihen sisälly mitään suunnitelmia odottamattomien tapahtumien varalta. Luxembourg: Luxembourg ilmoitti myös sitoutuneensa noudattamaan määräpäivää 30. kesäkuuta 2003 ja tutkii parhaillaan keinoja tämän määräajan noudattamiseksi. Aikataulu on kuitenkin erittäin tiukka ottaen huomioon jäljellä olevat toiminnot, jotka on saatava valmiiksi viimeistään kesäkuussa Tämä merkitsee hyvin todennäköisesti Belgian NCTS-ympäristön laajentamista. Lisäksi Luxemburgin aikatauluun kuuluu 10

11 hyvin vähän tai ei lainkaan suunitelmia siltä varalta, että maan NCTS-järjestelmän laatimisessa syntyy odottamattomia vaikeuksia. 11

12 4. NCTS:N KÄYTTÖÖNOTTOTILANNE MUISSA MAISSA 4.1. Yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolina olevissa maissa NCTS-järjestelmän käyttöönottotilanne yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolina olevissa maissa voidaan tiivistää seuraavasti: SVEITSI On kehittänyt oman sovelluksensa. Kaikki Sveitsin tullitoimipaikat on liitetty NCTS:ään. Useat elinkeinonharjoittajat ovat liittyneet NCTS:ään ja määrän odotetaan kasvavan, koska useita ohjelmistopaketteja on sertifioitu ja tuotu markkinoille. Raportissaan väliaikainen tutkintavaliokunta kiinnitti huomiota vaikeuksiin hallinnollisessa yhteistyössä Sveitsin kanssa ja pyysi komissiota raportoimaan tilanteesta. Sveitsillä on ollut tärkeä rooli NCTS-hankkeen luonnosteluvaiheessa ja NCTS:n käyttöönotossa. Se on tehnyt hyvin läheistä yhteistyötä komission ja muiden kansallisten tullihallintojen kanssa NCTS:n käyttöön ottamiseksi lyhyessä ajassa ja parhaissa olosuhteissa. Sveitsi oli ensimmäisiä maita, jotka aloittivat toiminnan 10. kesäkuuta Lisäksi Sveitsi on antanut arvokasta tukea hankkeen koordinoinnista vastaavalle ryhmälle osallistumalla aktiivisesti kansainväliseen testausvaiheeseen sekä järjestämällä tuloksekkaan arviointityöpajan. Se on myös osallistunut aktiivisesti kaikkiin kokouksiin ja arviointipalavereihin, joita NCTS:n puitteissa on järjestetty. Lisäksi Sveitsin tullihallinto ilmoitti äskettäin EU:n ja Sveitsin sekakomitean osanottajille (Chiassossa, lokakuussa 2002) suunnitelmistaan kehittää tullin infrastruktuuria Chiassossa (Sveitsin ja Italian välisellä rajalla), niin että käytössä olevien kaistojen määrää lisätään ja NCTS-järjestelmän tietoja hyödynnetään mahdollisimman hyvin, jolloin tullin resurssit saadaan käytettyä mahdollisimman tehokkaasti. Suunnitelma nopeuttaisi päivässä noin 5000 rekan tulliselvitystä ja poistaisi näin yhden pullonkaulan pohjois-etelä-suunnan liikenteestä Euroopassa. NORJA On ottanut käyttöön MCC:n. Kaikki Norjan tullitoimipaikat on liitetty NCTS:ään ja suurin osa norjalaisista elinkeinonharjoittajista on myös liittynyt mukaan. Norjan tulli on käyttänyt MCC:tä kansallisissa passitusmenettelyissään ja käsitellyt kymmeniä tuhansia passitustapahtumia vaikeuksitta. ISLANTI Islannilla on vähäinen rooli passituksessa. Itse asiassa Islanti on määrätoimipaikkana vain hyvin harvoissa passitustapahtumissa. Toistaiseksi Islanti ei ole toimittanut suunnitelmaansa NCTS:n käyttöönotosta. Epävirallisten tietojen mukaan Islanti kuitenkin aikoo liittää harvat tullitoimipaikkansa Norjan NCTS-järjestelmään. TŠEKKI On kehittänyt oman sovelluksensa. Tällä hetkellä yhdeksän tullitoimipaikkaa on liitettynä NCTS:ään ja loput on tarkoitus liittää vähitellen vuoden 2003 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. 12

13 Elinkeinonharjoittajat: Markkinoilla on pian tarjolla seitsemän ohjelmistopakettia. Tšekin tullihallinto on päättänyt tehdä NCTS:n käytöstä pakollista kaikissa valtuutettujen elinkeinonharjoittajien suorittamissa passituksissa 1. heinäkuuta 2003 lähtien. UNKARI Aikoo ottaa käyttöön MCC:n. Laitteisto ja ohjelmisto on tarkoitus asentaa kaikkiin tullitoimipaikkoihin viimeistään helmikuussa CCN/CSIyhdyskäytävän asentaminen Unkariin tapahtuu kesäkuussa Tullitoimipaikkojen liittäminen järjestelmään on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2003 puolivälissä. Elinkeinonharjoittajat: EDI-sanomamääritykset toimitettiin elinkeinonharjoittajille marraskuussa Valtuutettujen lähettäjien on liityttävä NCTS:ään viimeistään kesäkuussa 2003 ja muiden elinkeinonharjoittajien maaliskuun 2004 loppuun mennessä. PUOLA Aikoo ottaa käyttöön MCC:n. CCN/CSI-yhdyskäytävä on tarkoitus asentaa viimeistään kesäkuussa Puola on äskettäin ilmoittanut viivytyksistä hankkeen toteuttamisessa. Näin ollen järjestelmä ei ole toiminnassa viimeistään vuoden 2003 puolivälissä, vaan myöhemmin vuoden aikana. Kansallisen hankesuunnitelman mukaan kaikki Puolan tullitoimipaikat liitetään NCTS:ään unioniin liittymiseen mennessä. Elinkeinonharjoittajat: Puolalla ei tällä hetkellä ole olemassa konkreettista suunnitelmaa elinkeinonharjoittajien liittämiseksi mukaan järjestelmään. Hankesuunnitelman mukaan elinkeinonharjoittajat on kuitenkin määrä liittää NCTS:ään unioniin liittymiseen mennessä. SLOVAKIA Kehittää parhaillaan omaa sovellustaan, joka sisältää muitakin toimintoja kuin passituksen. Sovelluksen testaaminen alkaa heti, kun CCN/CSIyhdyskäytävä on asennettu, tämänhetkisten suunnitelmien mukaan kesäkuussa Kansallisen suunnitelman mukaan kaikki tullitoimipaikat on tarkoitus liittää NCTS:ään vuoden 2003 puoliväliin mennessä. Elinkeinonharjoittajat: Kaksi ohjelmistotoimittajaa kehittää parhaillaan ohjelmistosovelluksia elinkeinonharjoittajille tarjottavaa käyttöliittymää varten, ja niiden pitäisi olla saatavilla toukokuusta 2003 lähtien NCTS:n käyttöönotto muissa maissa KYPROS Suunnittelee MCC:n asentamista yhteydettömänä erillisratkaisuna. CCN/CSI-yhdyskäytävän asentaminen tapahtuu syyskuussa Kyproksen viranomaiset uskovat, että NCTS on täydessä toiminnassa unioniin liittymiseen mennessä. Elinkeinonharjoittajat: Kypros ei liitä elinkeinonharjoittajia NCTS:ään, koska passitusten vuosittainen määrä on niin vähäinen. VIRO Viron tullihallinto kehittää kansallista sovellusta ja asentaa MCC:n varajärjestelmäksi. CCN/CSI-yhdyskäytävä asennetaan kesäkuussa Kaikki Viron tullitoimipaikat tietokoneistetaan ja liitetään kansalliseen verkkoon. Järjestelmän passitusmoduulia kehitetään parhaillaan ja sen pitäisi olla valmis testattavaksi vuoden 2003 viimeisellä vuosineljänneksellä. Viron tulliviranomaiset uskovat passitusmoduulin olevan käyttövalmis Viron liittyessä Euroopan unioniin. 13

14 Elinkeinonharjoittajat: Elinkeinonharjoittajille tarkoitetun järjestelmän tekniset yksityiskohdat on määrä julkistaa toukokuussa Elinkeinonharjoittajat on tarkoitus liittää järjestelmään unioniin liittymiseen mennessä. LATVIA Hankkeen strategioita on muutettu moneen kertaan. Latvia päättää toukokuussa 2003, kehittääkö se oman kansallisen sovelluksensa passitusta varten vai käyttääkö se MCC:tä. Toimittamansa suunnitelman mukaan Latvia aikoo liittää kaikki tullitoimipaikat mukaan järjestelmään unioniin liittymiseen mennessä. LIETTUA Aikoo ottaa käyttöön MCC:n. Liettua valmistelee parhaillaan toiminnallisia ja teknisiä yksityiskohtia ennen sen käyttöönottoa. Liettuan viranomaiset uskovat, että NCTS on täysin käyttövalmis Liettuan liittyessä Euroopan unioniin. Mikäli liittymisen yhteydessä tulee ongelmia, NCTS-sovellusta voidaan käyttää (tilapäisesti) yhteydettömänä erillisratkaisuna. MALTA Unioniin liittymiseen mennessä Maltan tullihallinto ottaa käyttöön uuden integroidun tullausjärjestelmän, joka sisältää NCTS:n (MCC:hen perustuva moduuli). SLOVENIA Aikoo ottaa käyttöön MCC:n. Käytännön tasolla tullihallinto on luonut tarvittavan organisaation yhteisen passitusmenettelyn hallinnointia varten. Kaikki Slovenian tullitoimipaikat liitetään mukaan järjestelmään unioniin liittymiseen mennessä. Slovenia on sitoutunut liittämään myös elinkeinonharjoittajat mukaan järjestelmään ennen liittymistään Euroopan unioniin. BULGARIA, ROMANIA ja TURKKI osallistuvat NCTS-työpajoihin tarkkailijoina ja valmistautuvat ottamaan NCTS:n käyttöön myöhemmässä vaiheessa Arvio Ehdokasmaihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Onhan NCTS:n täysimääräinen käyttöönotto osana yhteisön säännöstöä liittymisehtona ehdokasmaille. NCTS-hankkeen alkuvaiheessa päätettiin, että ehdokasmaiden on otettava NCTS käyttöön ja liityttävä yhteistä passitusmenettelyä koskevaan yleissopimukseen vuotta ennen liittymistään Euroopan unioniin. Koska sekä NCTS:n täysimääräinen käyttöönotto EU:n jäsenvaltioissa että liittymisen aikataulu ovat muuttuneet sen jälkeen, ehdokasmaille asetettuja vaatimuksia on myös muutettu. Niiltä edellytetään nyt, että unioniin liittymiseen mennessä niissä on: NCTS otettu käyttöön kaikki tullitoimipaikat liitetty järjestelmään kaikki valtuutetut elinkeinonharjoittajat liitetty järjestelmään Kymmenestä ehdokasmaasta, joista neljä on sopimuspuolena yhteistä passitusmenettelyä koskevassa yleissopimuksessa, Tšekki on jo aloittanut toiminnan yhdeksässä tullitoimipaikassa. Unkari ja Slovakia ottavat NCTS:n täysimääräisesti käyttöön unioniin liittymiseen mennessä. Loppujen seitsemän ehdokasmaan tilanteesta on todettava seuraavaa: 14

15 Puola Puolan tullihallinnossa ja erityisesti NCTS-hankkeesta vastaavissa yksiköissä on tehty lukuisia organisaatiomuutoksia. NCTS-hankkeen kehittämisen todellisesta tilanteesta on vaikea saada tarkkaa kuvaa. Komissio seuraa tarkasti tilanteen kehittymistä. Latvia Hankkeen strategioita on muutettu moneen kertaan. Kun Latvia päättää toukokuussa 2003, aikooko se kehittää kansallisen sovelluksensa passitusta varten vai käyttää MCC:tä, odotettavissa on, että se valitsee MCC:n. Sattuneiden viivytysten ja saadun kokemuksen perusteella näyttäisi hyvin todennäköiseltä, että Latvia ei saa järjestelmiään käyttökuntoon unioniin liittymiseen mennessä. 15

16 5. PÄÄTELMÄT Kolmen toimielimen neuvoston, parlamentin ja komission yhteisten ponnistelujen ansiosta EU:n jäsenvaltiot ovat ryhtyneet tarvittaviin toimiin täyttääkseen velvoitteensa, ja tilanne vaikuttaa tyydyttävältä edellyttäen että Itävalta, Kreikka ja Luxemburg toteuttavat niiltä edellytettävät keskeiset toimenpiteet, jotta ne olisivat valmiit ajoissa. Komissio suosittelee, että Itävallan, Kreikan ja Luxemburgin tilanteen kehittymistä seurataan tarkasti ja elinkeinonharjoittajia kannustetaan liittymään tietokoneavusteiseen passitusjärjestelmään. Yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolista Sveitsin ja Norjan osalta ei ole odotettavissa mitään ongelmia, koska niiden kaikki tullitoimipaikat on liitetty NCTS:ään. Ongelmia ei ole odotettavissa myöskään Tšekissä, koska kaikki sen tullitoimipaikat on tarkoitus liittää järjestelmään lyhyen ajan kuluessa, eikä Islannissa, koska sillä on vain vähän vaikutusta passitukseen. Näyttää todennäköiseltä, että Slovakia ja Unkari käynnistävät toimintansa ennen liittymistään Euroopan unioniin. Puolan osalta sen sijaan mahdolliset vaikeudet ovat jo nähtävissä ja niitä on seurattava tarkasti. Muiden ehdokasmaiden, vaikka ne eivät olisikaan sopimuspuolina yhteistä passitusmenettelyä koskevassa yleissopimuksessa, on täytettävä laajentumisen asettamat edellytykset. Näin ollen komissio aikoo seurata tarkasti niiden toimia NCTS:n käyttöön ottamiseksi. Erityisesti Latvian tilanne vaatii seurantaa. Lopuksi, jotta NCTS:n edut voitaisiin säilyttää täysin toimintakykyisten tullihallintojen ja elinkeinonharjoittajien hyväksi, komission tarkoituksena on tarvittaessa kehottaa niitä tullihallintoja, jotka eivät vielä ole täysin toimintakykyisiä, ottamaan käyttöön väliaikaisia toimenpiteitä siten, että NCTS-järjestelmän perusteella aloitetut passitukset viedään viipymättä päätökseen, vaikka passitus päättyisi tullitoimipaikassa, jota ei ole liitetty NCTS-järjestelmään. 16

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/BG/RO/fi 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 25.

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 33 finnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA Sopimuspuolet korostavat olevan tärkeää, että nykyiset sopimuspuolet ja uudet

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2008 (OR. en) 694/08 VISA 380 COMIX 859 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 3 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen,

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

LIITTEET EU-perusmuistio VM , KOM(2007) 309 lopullinen (FI ja SV)

LIITTEET EU-perusmuistio VM , KOM(2007) 309 lopullinen (FI ja SV) Valtiovarainministeriö E-KIRJELMÄ VM2007-00440 VO Vuojela Hanna 09.08.2007 JULKINEN EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Viite Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan talousyhteisön ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2014 COM(2014) 268 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyllä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2014 COM(2014) 274 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisellä vakautus-

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson Finanssipolitiikka EU:ssa Finanssineuvos Marketta Henriksson Perussopimus asettaa rajat Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmea prosenttia Julkisen velan suhde

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

NYKYISTEN SOPIMUSPUOLTEN JA UUSIEN SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET JA LAUSUMAT

NYKYISTEN SOPIMUSPUOLTEN JA UUSIEN SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET JA LAUSUMAT NYKYISTEN SOPIMUSPUOLTEN JA UUSIEN SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET JA LAUSUMAT AF/EEE/BG/RO/DC/fi 1 YHTEINEN JULISTUS BULGARIAN TASAVALLAN JA ROMANIAN EUROOPAN TALOUSALUEESEEN OSALLISTUMISTA KOSKEVAN

Lisätiedot

6020/17 team/sj/hmu 1 DG D 1 A

6020/17 team/sj/hmu 1 DG D 1 A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0014 (NLE) 6020/17 SCH-EVAL 52 FRONT 48 COMIX 95 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2016 COM(2016) 120 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Etenemissuunnitelma Schengen-järjestelmän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC)

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) FI FI 1.

Lisätiedot

5750/1/17 REV 1 rir/msu/pt 1 DG D 1 A. Euroopan unionin. Neuvosto. Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5750/1/17 REV 1

5750/1/17 REV 1 rir/msu/pt 1 DG D 1 A. Euroopan unionin. Neuvosto. Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5750/1/17 REV 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0014 (NLE) 5750/1/17 REV 1 SCH-EVAL 35 FRONT 37 COMIX 70 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2014 COM(2014) 290 final ANNEX 1 LIITE Sopimus Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden täyttämiseen yhteisesti Kioton pöytäkirjan

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2016) XXX draft ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Marshallinsaarten tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen

Lisätiedot

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa Ajoneuvotekniikka Tiedote 2/2007 katsastajille 24.1.2007 ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistuksen vaatiminen rekisteröintikatsastuksessa Muutos voimaan 1.2.2007 1.2.2007 alkaen tulee asiakkaan

Lisätiedot

LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 26.10.2012 LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) budjettivaliokunnalta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen

Lisätiedot

Portugalin tasavallan aloite neuvoston päätökseksi Schengenin konsultointiverkoston (tekniset eritelmät) osan 1 muuttamisesta

Portugalin tasavallan aloite neuvoston päätökseksi Schengenin konsultointiverkoston (tekniset eritelmät) osan 1 muuttamisesta Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. lokakuuta 2007 (07.11) (OR. en) PUBLIC 14215/07 LIMITE VISA 334 COMIX 924 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Puheenjohtajavaltio Viisumityöryhmä

Lisätiedot

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset 1.1.2017 alkaen Kaksi 1.1.2017 voimaan astuvaa lakimuutosta helpottaa pankkipalvelujen tarjoamista oleskeluluvan saaneille. Henkilökorttilaki Ulkomaalaisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6976/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 3. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: AGRI 119 AGRIFIN 26 AGRIORG 28 DELACT 43 Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2015 COM(2015) 545 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.4.2003 KOM(2003) 209 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan

Lisätiedot

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Kauppa 2010 -päivä Päivittäistavarakaupan aamupäivä 30.9.2009 Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Hanna Karikallio Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

11552/08 VHK/phk DG B III

11552/08 VHK/phk DG B III EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2008 (OR. fr) 11552/08 PECHE 187 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON ASETUS asetusten (EY) N:o 2015/2006 ja (EY) N:o 40/2008 muuttamisesta eräiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

7103/15 AJL/phk DGD 1

7103/15 AJL/phk DGD 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. huhtikuuta 2015 (OR. en) 7103/15 Toimielinten välinen asia: 2015/0046 (NLE) VISA 83 COMEM 54 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. elokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. elokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0248 (NLE) 11723/16 TRANS 324 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0040 (NLE) 6396/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: COEST 48 UD 33 WTO 40 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9771/15 CDR 45 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Islannin välisen sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0328 (NLE) 5882/17 UD 17 SPG 8 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Sveitsin,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

III EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

III EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET L 348/130 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 III (Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset) EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 19. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2015 (OR. en) 8739/15 MAR 63 TRANS 160 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 11. toukokuuta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Puolan tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Bryssel 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 9 LIITE. asiakirjaan

Bryssel 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 9 LIITE. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.2.216 COM(216) 85 final ANNEX 9 LIITE asiakirjaan Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle Tilannekatsaus Euroopan muuttoliikeagendaan sisältyvien ensisijaisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0092(NLE) 9.9.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja

Lisätiedot

(Ainoastaan italian-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Ainoastaan italian-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 171/18 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1056, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2015, tiettyjen Sveitsin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 mukaisesti esittämiin kansallisiin

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot