EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2003) 125 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE UUDEN TIETOKONEAVUSTEISEN PASSITUSJÄRJESTELMÄN (ncts) KÄYTTÖÖNOTTO

2 Sisällys 1. Yhteenveto ja tärkeimmät päätelmät Johdanto Historiallista taustaa NCTS ja taloudelliset toimijat NCTS:n tulevaisuus NCTS-hanke ja sen käyttöönotto EU:n jäsenvaltioissa NCTS-hankkeen kehitys NCTS:n käyttöönotto EU:n jäsenvaltioissa Arvio NCTS:n käyttöönottotilanne muissa maissa Yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolina olevissa maissa NCTS:n käyttöönotto muissa maissa Arvio Päätelmät

3 1. YHTEENVETO JA TÄRKEIMMÄT PÄÄTELMÄT Uuden tietokoneavusteisen passitusjärjestelmän (NCTS) täysimääräistä käyttöönottoa viimeistään 30. kesäkuuta 2003 edellytettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston 17. joulukuuta 1999 tekemässä päätöksessä N:o 105/2000/EY 1. Saman päätöksen 1 artiklan 3 kohdan b kohdassa komissiota pyydettiin ilmoittamaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle mahdollisista viivytyksistä NCTS:n käyttöönotossa. Tässä tiedonannossa ei vain täytetä edellä mainittuja vaatimuksia, vaan se sisältää myös kattavan yhteenvedon NCTS:n käyttöönoton tämänhetkisestä tilanteesta sekä EU:n jäsenvaltioissa että yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolina olevissa maissa ja muissa ehdokasmaissa. Siinä tunnustetaan myös se keskeinen panos, jonka neljä maata (Espanja, Italia, Saksa ja Sveitsi) antoivat NCTS:n käynnistämiseen 10. toukokuuta 2000 kehittämällä omia sovelluksiaan ja aloittamalla kansainvälisen sanomaliikenteen. Yhteisön tasolla kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet noudattamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asettamaa määräaikaa. Komissio toteaa kuitenkin, että Belgian, Suomen, Ranskan, Irlannin ja Portugalin suunnitelmissa asetetaan tiukat aikataulut määräajan noudattamiseksi, ja komissio tuntee erityistä huolta NCTS:n täytäntöönpanosta Italiassa, Kreikassa ja Luxemburgissa ottaen huomioon ne tehtävät, jotka näillä hallinnoilla on vielä suoritettavanaan. Yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen puitteissa myös Norja ja Sveitsi ovat liittäneet kaikki tullitoimipaikkansa NCTS:ään, ja Tšekin kaikki tullitoimipaikat liitetään mukaan maaliskuun 2003 loppuun mennessä. Todennäköistä on, että myös Unkari ja Slovakia aloittavat toimintansa ennen liittymistään Euroopan unioniin. Sen sijaan komissio on huolissaan NCTS:n käyttöönotosta Puolassa. Muiden ehdokasmaiden, jotka eivät ole sopimuspuolina yhteistä passitusmenettelyä koskevassa yleissopimuksessa, on täytettävä unionin laajentumisen asettamat edellytykset. Tässä erityisesti Latvian tilanne vaatii tarkempaa seurantaa. 1 EYVL L13, , s. 1. 3

4 2. JOHDANTO 2.1. Historiallista taustaa Joulukuussa 1995 Euroopan parlamentti päätti täysistunnossaan puheenjohtajakokouksen ehdotuksen pohjalta perustaa väliaikaisen tutkintavaliokunnan tutkimaan yhteisön passitusmenettelyn yhteydessä tapahtuneita väitettyjä rikkomuksia tai väärinkäytöksiä 2. Julkaisemassaan päätöksessä 210/97/EY 3, 19. joulukuuta 1996, Euroopan parlamentti ja neuvosto vaativat nimenomaisesti yhteisön passitusmenettelyn tietokoneistamista ja määräsivät vuoden 1998 tietokoneavusteisen järjestelmän käyttöönoton takarajaksi. Väliaikainen tutkintavaliokunta antoi raporttinsa ja suosituksensa 20. helmikuuta 1997 (PE /lopullinen). Tutkittuaan komission NCTS-hankkeen perusteet (asiakirja DGXXI/2128/95 korj. 2) väliaikaisen tutkintavaliokunnan jäsenet korostivat suosituksissaan, että NCTSjärjestelmän toteuttaminen on välttämätöntä yhteisön/yhteisen passitusmenettelyn saamiseksi valvontaan, ja totesivat johtopäätöksenään, että järjestelmä olisi otettava käyttöön viipymättä. Näin ollen 17. joulukuuta 1999 tekemässään päätöksessä N:o 105/2000/EY 4, jolla muutettiin päätöstä N:o 210/97/EY, Euroopan parlamentti ja neuvosto mainitsivat nimenomaan NCTS-järjestelmän ja todettuaan viivästymiset järjestelmän tietokoneistamisessa ne vahvistivat sen täytäntöönpanon uudeksi määräajaksi 30. kesäkuuta Passitusmenettelyn tietokoneistamisen lisäksi väliaikainen tutkintavaliokunta antoi suosituksia yhteisön/yhteistä passitusmenettelyä koskevan lainsäädännön parantamisesta ja yksinkertaistamisesta. Tällaista taustaa vasten yhteisön sisäistä passitusta (komission asetus (EY) N:o 2787/ ) ja yhteistä passitusta (EY-EFTA-sekakomitean päätös N:o 1/ ) koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus tuli voimaan 1. tammikuuta Passitusta koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksessa uudistettiin täysin oikeusperustan rakenne, yhdenmukaistettiin yhteisön sisäistä ja yhteistä passitusmenettelyä keskenään sekä muokattiin vakuusjärjestelmää. Kaikki kokonaisuudistuksen mukanaan tuomat muutokset on myös toteutettu NCTSjärjestelmän määrityksissä. 2 EYVL C 7, , s EYVL L33, , s EYVL L13, , s EYVL L330, ,s EYVL L9, , s. 1. 4

5 2.2. NCTS ja taloudelliset toimijat Edellä mainitun yhteisön/yhteisen passitusmenettelyn kokonaisuudistuksen ja komission asetuksen (EY) N:o 993/ mukaisesti valtuutettujen elinkeinonharjoittajien 8 on liityttävä sähköisesti NCTS:ään viimeistään 31. maaliskuuta Tämän lainsäädännön vaatimuksen odotetaan johtavan siihen, että elinkeinonharjoittajat liitetään järjestelmään mahdollisimman pian. Brysselissä 13. joulukuuta 2002 pidetyssä tullilaitosten ja operaattoreiden edustajista koostuvan passitusta käsittelevän yhteysryhmän (Transit Contact Group) yhdeksännessä kokouksessa yleisölle esiteltiin NCTS:n toimintaa, sellaisena kuin se on kuvattu FTSS-asiakirjassa, ja sitä havainnollistettiin käytännön esimerkein tavaroiden liikkumisesta passitusmenettelyissä. Esityksen tarkoituksena oli muistuttaa kauppiasjärjestöjen edustajia NCTS:n tarjoamista laajoista mahdollisuuksista ja tuoda esille niitä etuja, joita elinkeinoelämä voi saavuttaa liittymällä tietokoneavusteiseen passitusjärjestelmään. Elinkeinonharjoittajat vahvistivat yksimielisesti, että FTSS-asiakirja täyttää täysin heidän vaatimuksensa. He kuitenkin korostivat, että koska NCTS:n käyttöönotosta kansallisella tasolla vastaavat jäsenvaltioiden tullihallinnot, tullin ja elinkeinonharjoittajien välinen liitäntä on erilainen eri maissa NCTS:n tulevaisuus Alun perin NCTS-hanke rajoittui passitusmenettelyihin. Koska järjestelmä kuitenkin tarjoaa niin hyvät mahdollisuudet eri maiden tulliviranomaisten väliseen tietojenvaihtoon ja koska viennin valvontaa koskevat vaatimukset, Yhdysvaltojen "konttiturvallisuusaloite", tarve valmisteveron alaisten tavaroiden liikkeiden seurantaan sekä komission suunnitelma "sähköinen tullaus" -hankkeen luomiseksi kehittyivät kukin tahollaan, NCTS:stä on tullut kaikkien näiden hankkeiden tukiranka. Itse asiassa NCTS:n toimintaperiaatteet, sitä varten kehitetyt rakenteet ja viranomaisten välisen tietojenvaihdon muodot ovat perustana kaikissa näissä hankkeissa. Oikeastaan NCTS pohjustaa tietä Euroopan tulliviranomaisten uudenlaiselle yhteistyölle. 7 EYVL L141, , s Valtuutettuja vastaanottajia koskeva oikaisu asetukseen (EY) N:o 993/

6 3. NCTS-HANKE JA SEN KÄYTTÖÖNOTTO EU:N JÄSENVALTIOISSA 3.1. NCTS-hankkeen kehitys NCTS-hanke kattaa yhtenäisellä hallinnollisella asiakirjalla (SAD) annettavan ilmoituksen perusteella toteutettavat passitusmenettelyt - riippumatta käytetystä kuljetusmuodosta - mukaan luettuna lähtö- ja määrätullitoimipaikoissa sovelletut yksinkertaistetut menettelyt. Tämä merkitsee sitä, että toistaiseksi NCTS-hanke koskee pääasiassa maantiekuljetuksia. Itse asiassa muihin kuljetusmuotoihin (rautatiekuljetus, kuljetukset suurkonteissa, ilma- ja merikuljetukset ja kuljetukset putkijohtoja pitkin) sovelletaan erilaisia erityismenettelyitä, jotka eivät perustus SAD:hen. Niiden yhteensopivuus NCTS-ympäristön kanssa arvioidaan myöhemmin. Komissio on ohjannut NCTS-hanketta ja seurannut tarkasti sen käyttöönottoa: perustamalla tarvittavat valiokunnat päätöksentekoa ja käytännön toimintaa varten ehdottamalla tarvittavia oikeudellisia ja hallinnollisia parannuksia laatimalla järjestelmän toiminnalliset eritelmät organisoimalla hankkeen eri osapuolten välistä yhteydenpitoa (tukikeskus, konferenssit, työpajat) laatimalla tullitoimipaikkaluettelon ja huolehtimalla sen toiminnasta; testaamalla työkaluja kansallisten viranomaisten käyttöön huolehtimalla teknisestä yhteensovittamisesta ja kehittämällä NCTS-passituksen perussovelluksen (Minimal Common Core, MCC) ja koordinoimalla ja tukemalla hankkeeseen osallistuvien maiden toimintaa. Sen jälkeen, kun NCTS oli otettu käyttöön aluksi vain muutamissa tullitoimipaikoissa ja rajoitetuilla toiminnoilla (neljä maata, Saksa, Italia, Espanja ja Sveitsi, aloittivat 10. toukokuuta ja Alankomaat, Norja ja Tšekki liittyivät järjestelmään myöhemmin vuosina 2000 ja 2001), sen toimintoja monipuolistettiin ja maantieteellistä kattavuutta laajennettiin 3. joulukuuta 2001 alkaen. Tähän mennessä järjestelmässä on käsitelty noin :ta passitusta, ja viime aikoina viikoittainen keskiarvo on ollut 7500 passitusta. Tällä hetkellä NCTS:ään liitettynä on 868 tullitoimipaikkaa (27 prosenttia kaikista tullitoimipaikoista). Komission jäsenvaltioiden tullihallinnoille vuoden 2001 toisella vuosipuoliskolla tekemä kysely osoitti, että puolet EU:n jäsenvaltioiden tullihallinnoista edistyy hyvin NCTS:n käyttöönotossa, kun taas toisten hankesuunnitelmat osoittavat niiden olevan merkittävästi jäljessä aikataulusta. Estääkseen lisäviivytykset NCTS:n käyttöönotossa komissio: kirjoitti jäsenvaltioiden valtionvarainministereille 28. helmikuuta 2002 ilmaistakseen huolensa siitä, etteivät jäsenvaltiot pysty saamaan NCTS:ää täyteen toimintakuntoon annettuun määräaikaan eli vuoden 2003 puoliväliin mennessä, 6

7 käytti sisämarkkinaneuvostossa 1. maaliskuuta 2002 puheenvuoron, jossa toisti vakavan huolensa siitä, että muutamissa jäsenvaltioissa ei vielä ole edes NCTS:n käyttöönottoon tarvittavia rakenteita, kirjoitti Euroopan parlamentin puhemiehelle ja talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtajalle 12. huhtikuuta 2002 kiinnittääkseen heidän huomionsa NCTS:n käyttöönoton suunnittelussa ilmenneisiin viivytyksiin joissakin jäsenvaltioissa. Vuoden 2002 toisella vuosipuoliskolla tilanne on parantunut. NCTS:n käyttöönotossa tällä hetkellä, tammikuussa 2003, vallitsevaa tilannetta EU:n jäsenvaltioissa kuvataan seuraavassa kappaleessa NCTS:n käyttöönotto EU:n jäsenvaltioissa NCTS:n ohjauskomitean viimeisimpään kokoukseen 6. joulukuuta 2002 osallistuneiden edustajien antamien raporttien, elinkeinonharjoittajien viimeisimmässä passitusta käsittelevän yhteysryhmän kokouksessa 13. joulukuuta 2002 ilmaisemien näkemysten sekä komission käytettävänä olevien tietojen perusteella tilanne EU:n jäsenvaltioissa näyttää seuraavanlaiselta: ITÄVALTA On kehittänyt oman sovelluksensa. Ohjelmisto on valmis ja sitä testataan parhaillaan. Itävalta liittää ensimmäisen tullitoimipaikkansa järjestelmään vuoden 2003 toisen vuosineljänneksen aikana, ja kaikki tullitoimipaikat, myös ne, joihin laajentuminen vaikuttaa, liitetään mukaan viimeistään 30. kesäkuuta Suureen osaan Itävallan tullitoimipaikoista vaikuttaa Tšekin, Slovakian, Unkarin ja Slovenian liittyminen Euroopan unioniin. Tuolloin noin 1300 kilometriä Itävallan nykyistä näiden maiden vastaista ulkorajaa muuttuu EU:n sisärajaksi 1. toukokuuta 2004 lähtien, ja useimmat tällä rajalla sijaitsevista tullitoimipaikoista voitaisiin sulkea. Elinkeinonharjoittajat: Itävallan tullihallinnolla ja elinkeinonharjoittajilla on hyvä yhteistyösuhde eikä NCTS:n käyttöönoton ole ilmoitettu aiheuttaneen merkittäviä ongelmia. Pienyritykset ovat kuitenkin ilmoittaneet useammin laajentumiseen liittyvistä ongelmista. BELGIA On ottanut käyttöön MCC:n. Tarkoituksena on liittää Antwerpenin tullitoimipaikka ensimmäisenä järjestelmään vuoden 2003 alussa ja, kaikki muut tullitoimipaikat Antwerpenin tullialueella on tarkoitus liittää mukaan maaliskuun loppuun mennessä. Loput tullitoimipaikat liitetään järjestelmään toukokuun 2003 loppuun mennessä. Elinkeinonharjoittajat: Nykyistä tullausjärjestelmää on tarkoitus muuttaa niin, että se tukee NCTS:ää ja tarjoaa elinkeinoelämälle yhden tulokohdan kaikkiin sovelluksiin. Parhaillaan on valmisteilla laki, joka velvoittaa elinkeinonharjoittajat käyttämään sähköisiä passitusmenettelyjä 1. heinäkuuta 2003 lähtien. TANSKA On ottanut käyttöön MCC:n. Tanska aloitti toiminnan 2. joulukuuta 2002 kaikissa niissä tullitoimipaikoissa, jotka toimivat pääasiassa määrätoimipaikkoina. Passitusten määrä näissä toimipaikoissa kasvaa jatkuvasti. 7

8 Elinkeinonharjoittajat: Joukko tanskalaisia elinkeinonharjoittajia on nyt mukana järjestelmässä, ja Tanskan tullihallinto pyrkii kannustamaan lisää elinkeinonharjoittajia liittymään NCTS-järjestelmään. SUOMI On kehittänyt oman sovelluksensa. Ohjelmisto on valmis ja sitä testataan parhaillaan. Tullitoimipaikkojen liittäminen järjestelmään aloitetaan lähiaikoina ja on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2003 puoliväliin mennessä. Elinkeinonharjoittajat: Suomi on ilmoittanut suhteiden elinkeinoelämään olevan kunnossa. Elinkeinonharjoittajille tarjottavan ohjelmiston testauksen odotetaan käynnistyvän kesäkuussa RANSKA On kehittänyt oman sovelluksensa. Ohjelmisto on valmis, sitä testataan parhaillaan ja se on tarkoitus ottaa käyttöön kaikissa tullitoimipaikoissa touko kesäkuussa Ranskan tullihallinto uskoo saavansa kaikki tullitoimipaikat liitettyä järjestelmään annetussa määräajassa, eli kesäkuun 2003 loppuun mennessä. Elinkeinonharjoittajat: Ranska on ilmoittanut yhteistyön elinkeinoelämän kanssa sujuvan hyvin ja aikoo avata elinkeinonharjoittajille pääsyn NCTS-järjestelmään toukokuun 2003 lopusta lähtien. Eri palveluntarjoajat muokkaavat järjestelmiään yhteensopiviksi NCTS:n kanssa, ja tämän pitäisi olla valmiina viimeistään vuoden 2003 toisella vuosineljänneksellä. SAKSA On kehittänyt oman sovelluksensa. Tällä hetkellä 111 tullitoimipaikkaa on liitetty NCTS:ään. Vuoden 2003 ensimmäisellä vuosipuoliskolla joka kuukausi järjestelmään on tarkoitus liittää 60 uutta tullitoimipaikkaa, niin että kesäkuun puoliväliin mennessä Saksan kaikki tullitoimipaikat on liitetty NCTS:ään. Saksa oli yksi neljästä ensimmäisestä maasta, jotka aloittivat toiminnan 10. kesäkuuta 2000, ja sillä on ollut tärkeä rooli NCTS-hankkeessa ja ensimmäisen kansainvälisen testivaiheen aikana. Elinkeinonharjoittajat: Useat ohjelmistovalmistajat ovat sertifioineet passitukseen tarkoitettuja sovelluksiaan. Useiden valtuutettujen lähettäjien ja vastaanottajien odotetaan liittyvän NCTS-järjestelmään lähiaikoina. KREIKKA Kehittää omaa sovellustaan. Kreikan tullihallinto on parhaillaan tietokoneistamassa kaikkia passitusmenettelyjään ja tullitoimipaikkojaan, ja integroidun passitusjärjestelmän on tarkoitus olla täydessä toimintavalmiudessa vuoden 2003 loppuun mennessä. NCTS:n käyttöönottoon tarvittavan sovelluksen kehittäminen aloitettiin vuoden 2002 toisella vuosipuoliskolla ja tullihallinnon mukaan testaaminen aloitetaan maaliskuussa 2003 ja kaikki Kreikan tullitoimipaikat liitetään mukaan määräaikaan eli vuoden 2003 puoliväliin mennessä. Suunnitelma on hyvin kunnianhimoinen, koska aikaa sen toteuttamiseen on vähän, ja siksi riskit ovat suuret. Elinkeinonharjoittajat: Kreikan tullihallinto suunnittelee parhaillaan elinkeinonharjoittajille tarjottavaa yhteyttä, joka on tarkoitus ottaa käyttöön viimeistään vuoden 2004 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. IRLANTI On ottanut käyttöön MCC:n. Irlannin ensimmäinen tullitoimipaikka liitetään NCTS:ään maaliskuussa 2003 ja vähitellen kaikki loputkin 40 tullitoimipaikkaa liitetään mukaan ennen määräaikaa, joka päättyy 30. kesäkuuta

9 Elinkeinonharjoittajat: Koska nykyinen tulli-ilmoitusjärjestelmä ei sovellu yhteen NCTS:n kanssa, Irlannin tullihallinto on aloittanut uuden elinkeinonharjoittajille tarjottavan liitännän kehittämisen tammikuussa Elinkeinonharjoittajat ovat suhtautuneet tähän myönteisesti. ITALIA On kehittänyt oman sovelluksensa. Kaikki Italian tullitoimipaikat on liitetty NCTS:ään. Italia oli yksi neljästä ensimmäisestä maasta, jotka aloittivat toiminnan 10. kesäkuuta 2000, ja sillä on ollut tärkeä rooli NCTS-hankkeen kehittämisessä. Tällä hetkellä se vastaa suurimmasta osasta käynnissä olevia passituksia (yhteensä 40 prosenttia). Elinkeinonharjoittajilla (jotka eivät käytä yksinkertaistettua menettelyä) on ollut mahdollisuus jättää passitusilmoitus sähköisessä muodossa heinäkuusta 2002 lähtien. Parhaillaan testataan valtuutetuille lähettäjille ja vastaanottajille tarkoitettua sovellusta, joka on tarkoitus saada käyttöön huhtikuun 2003 loppuun mennessä. LUXEMBURG Belgia ja Luxemburg aikovat käyttää yhteistä MCC-sovellusta. Luxemburg tutkii parhaillaan tätä ratkaisuvaihtoehtoa komission avustuksella. Luxemburgin pitäisi suunnitelmansa mukaan liittää kaikki tullitoimipaikkansa NCTS-järjestelmään huhtikuun ja kesäkuun 2003 välisenä aikana. Suunnitelman toteuttaminen näyttää yhä vaikeammalta. Elinkeinonharjoittajat liitetään NCTS:ään nykyisen tullijärjestelmän välityksellä. ALANKOMAAT On ottanut käyttöön MCC:n. Alankomaissa järjestelmä on ollut toiminnassa vuoden 2000 lopusta lähtien, mutta toistaiseksi passitustapahtumia on ollut vähän, noin 1,4 prosenttia kokonaismäärästä. Lukuun ottamatta Rotterdamin yhdeksää tullitoimipaikkaa, jotka liitetään mukaan maaliskuussa 2003, kaikki Alankomaiden tullitoimipaikat on liitetty NCTS:ään. Elinkeinonharjoittajat: NCTS-järjestelmään on tällä hetkellä liittyneenä viisi elinkeinonharjoittajaa, ja kuusi ohjelmistotaloa on kehittänyt NCTS-sovelluksia, jotka ovat nyt markkinoilla. Siksi järjestelmään liittyvien elinkeinonharjoittajien määrän odotetaankin kasvavan nopeasti lähitulevaisuudessa. PORTUGALI On ottanut käyttöön MCC:n ja kouluttaa parhaillaan henkilökuntaansa. Kansallisen suunnitelman mukaan ensimmäiset tullitoimipaikat on tarkoitus liittää NCTS:ään 1. huhtikuuta 2003 ja loput tullitoimipaikat asteittain kesäkuun 2003 loppuun mennessä. Elinkeinonharjoittajat: Tullihallinto pyrkii tukemaan elinkeinonharjoittajia passitusilmoitusten jättämisessä erilaisilla teknisillä välineillä. RUOTSI On ottanut käyttöön MCC:n. Kaikki Ruotsin tullitoimipaikat liitettiin NCTS:ään 2. tammikuuta Elinkeinonharjoittajat: Kaupan, huolitsijoiden ja ohjelmistoyritysten kanssa tehdään läheistä yhteistyötä, ja ensimmäinen EDI-sanoma lähetetään maaliskuussa Vuoden 2003 loppuun mennessä suuri osa passitusilmoituksista on määrä antaa EDIsanomina. ESPANJA On kehittänyt oman sovelluksensa. Kaikki Espanjan tullitoimipaikat on liitetty NCTS:ään. Espanja on ollut edelläkävijä koko NCTS-järjestelmän käyttöönoton ajan, ja se on vaikuttanut merkittävästi hankkeen onnistumiseen. Tällä 9

10 hetkellä suurin osa järjestelmässä käsiteltävistä passitustapahtumista tulee Espanjasta (40 prosenttia kokonaismäärästä). Elinkeinonharjoittajat: Kaikki espanjalaiset valtuutetut lähettäjät ja vastaanottajat on liitetty NCTS:ään. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA On ottanut käyttöön MCC:n. Kuusi tullitoimipaikkaa liitettiin 6. tammikuuta 2003, ja loput tullitoimipaikat on tarkoitus liittää mukaan kesäkuun 2003 loppuun mennessä. Elinkeinonharjoittajat voivat olla yhteydessä NCTS-järjestelmään sähköpostin välityksellä huhtikuusta 2003 lähtien Arvio Yleistä: Kuten edellä todettiin, Belgialla, Irlannlla, Ranskalla, Suomella ja Portugalilla on tarkistetuissa suunnitelmissaan tiukat aikataulut, mikäli ne aikovat ottaa NCTSjärjestelmän täydellisesti käyttöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asettamassa määräajassa. Asianomaisten jäsenvaltioiden tullihallinnot ovat täysin tietoisia tilanteesta ja ovat ilmoittaneet ryhtyneensä tarvittaviin toimiin ehtiäkseen valmiiksi määräajassa. Kreikka: Kreikka on sitoutunut noudattamaan määräpäivää 30. kesäkuuta Hankkeen strategiaan ja hallinnointiin tehtyjen lukuisten muutosten vuoksi Kreikka ei pystynyt aloittamaan passitukseen käytettävän sovelluksensa kehittämistä ennen kuin vuoden 2002 toisella vuosipuoliskolla. Tästä syystä komissio epäilee Kreikan NCTS:n käyttöönottoa koskevien suunnitelmien toteutumismahdollisuuksia. Kreikan kansallinen suunnitelma, jonka mukaan ensimmäinen tullitoimipaikka on tarkoitus liittää järjestelmään 30. toukokuuta 2003 ja loput kuukautta myöhemmin, näyttää erityisen optimistiselta, etenkin kun sovellus ei vieläkään ole täysin valmis. Kreikan suunnitelma näyttää erittäin vaikealta toteuttaa, kun otetaan huomioon, kuinka paljon aikaa tarvitaan siihen, että sovellus kehitetään valmiiksi, se testataan, henkilökunta koulutetaan ja sovellus asennetaan yksittäisissä tullitoimipaikoissa. Itävalta: Itävalta on sitoutunut noudattamaan määräpäivää 30. kesäkuuta 2003 kaikkien tullitoimipaikkojensa osalta, mukaan luettuna ne, joihin laajentuminen vaikuttaa. Toimintasuunnitelma tämän tavoitteen saavuttamiseksi on kuitenkin erittäin tiukka ottaen huomioon vielä jäljellä olevan työn, eikä siihen sisälly mitään suunnitelmia odottamattomien tapahtumien varalta. Luxembourg: Luxembourg ilmoitti myös sitoutuneensa noudattamaan määräpäivää 30. kesäkuuta 2003 ja tutkii parhaillaan keinoja tämän määräajan noudattamiseksi. Aikataulu on kuitenkin erittäin tiukka ottaen huomioon jäljellä olevat toiminnot, jotka on saatava valmiiksi viimeistään kesäkuussa Tämä merkitsee hyvin todennäköisesti Belgian NCTS-ympäristön laajentamista. Lisäksi Luxemburgin aikatauluun kuuluu 10

11 hyvin vähän tai ei lainkaan suunitelmia siltä varalta, että maan NCTS-järjestelmän laatimisessa syntyy odottamattomia vaikeuksia. 11

12 4. NCTS:N KÄYTTÖÖNOTTOTILANNE MUISSA MAISSA 4.1. Yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolina olevissa maissa NCTS-järjestelmän käyttöönottotilanne yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolina olevissa maissa voidaan tiivistää seuraavasti: SVEITSI On kehittänyt oman sovelluksensa. Kaikki Sveitsin tullitoimipaikat on liitetty NCTS:ään. Useat elinkeinonharjoittajat ovat liittyneet NCTS:ään ja määrän odotetaan kasvavan, koska useita ohjelmistopaketteja on sertifioitu ja tuotu markkinoille. Raportissaan väliaikainen tutkintavaliokunta kiinnitti huomiota vaikeuksiin hallinnollisessa yhteistyössä Sveitsin kanssa ja pyysi komissiota raportoimaan tilanteesta. Sveitsillä on ollut tärkeä rooli NCTS-hankkeen luonnosteluvaiheessa ja NCTS:n käyttöönotossa. Se on tehnyt hyvin läheistä yhteistyötä komission ja muiden kansallisten tullihallintojen kanssa NCTS:n käyttöön ottamiseksi lyhyessä ajassa ja parhaissa olosuhteissa. Sveitsi oli ensimmäisiä maita, jotka aloittivat toiminnan 10. kesäkuuta Lisäksi Sveitsi on antanut arvokasta tukea hankkeen koordinoinnista vastaavalle ryhmälle osallistumalla aktiivisesti kansainväliseen testausvaiheeseen sekä järjestämällä tuloksekkaan arviointityöpajan. Se on myös osallistunut aktiivisesti kaikkiin kokouksiin ja arviointipalavereihin, joita NCTS:n puitteissa on järjestetty. Lisäksi Sveitsin tullihallinto ilmoitti äskettäin EU:n ja Sveitsin sekakomitean osanottajille (Chiassossa, lokakuussa 2002) suunnitelmistaan kehittää tullin infrastruktuuria Chiassossa (Sveitsin ja Italian välisellä rajalla), niin että käytössä olevien kaistojen määrää lisätään ja NCTS-järjestelmän tietoja hyödynnetään mahdollisimman hyvin, jolloin tullin resurssit saadaan käytettyä mahdollisimman tehokkaasti. Suunnitelma nopeuttaisi päivässä noin 5000 rekan tulliselvitystä ja poistaisi näin yhden pullonkaulan pohjois-etelä-suunnan liikenteestä Euroopassa. NORJA On ottanut käyttöön MCC:n. Kaikki Norjan tullitoimipaikat on liitetty NCTS:ään ja suurin osa norjalaisista elinkeinonharjoittajista on myös liittynyt mukaan. Norjan tulli on käyttänyt MCC:tä kansallisissa passitusmenettelyissään ja käsitellyt kymmeniä tuhansia passitustapahtumia vaikeuksitta. ISLANTI Islannilla on vähäinen rooli passituksessa. Itse asiassa Islanti on määrätoimipaikkana vain hyvin harvoissa passitustapahtumissa. Toistaiseksi Islanti ei ole toimittanut suunnitelmaansa NCTS:n käyttöönotosta. Epävirallisten tietojen mukaan Islanti kuitenkin aikoo liittää harvat tullitoimipaikkansa Norjan NCTS-järjestelmään. TŠEKKI On kehittänyt oman sovelluksensa. Tällä hetkellä yhdeksän tullitoimipaikkaa on liitettynä NCTS:ään ja loput on tarkoitus liittää vähitellen vuoden 2003 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. 12

13 Elinkeinonharjoittajat: Markkinoilla on pian tarjolla seitsemän ohjelmistopakettia. Tšekin tullihallinto on päättänyt tehdä NCTS:n käytöstä pakollista kaikissa valtuutettujen elinkeinonharjoittajien suorittamissa passituksissa 1. heinäkuuta 2003 lähtien. UNKARI Aikoo ottaa käyttöön MCC:n. Laitteisto ja ohjelmisto on tarkoitus asentaa kaikkiin tullitoimipaikkoihin viimeistään helmikuussa CCN/CSIyhdyskäytävän asentaminen Unkariin tapahtuu kesäkuussa Tullitoimipaikkojen liittäminen järjestelmään on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2003 puolivälissä. Elinkeinonharjoittajat: EDI-sanomamääritykset toimitettiin elinkeinonharjoittajille marraskuussa Valtuutettujen lähettäjien on liityttävä NCTS:ään viimeistään kesäkuussa 2003 ja muiden elinkeinonharjoittajien maaliskuun 2004 loppuun mennessä. PUOLA Aikoo ottaa käyttöön MCC:n. CCN/CSI-yhdyskäytävä on tarkoitus asentaa viimeistään kesäkuussa Puola on äskettäin ilmoittanut viivytyksistä hankkeen toteuttamisessa. Näin ollen järjestelmä ei ole toiminnassa viimeistään vuoden 2003 puolivälissä, vaan myöhemmin vuoden aikana. Kansallisen hankesuunnitelman mukaan kaikki Puolan tullitoimipaikat liitetään NCTS:ään unioniin liittymiseen mennessä. Elinkeinonharjoittajat: Puolalla ei tällä hetkellä ole olemassa konkreettista suunnitelmaa elinkeinonharjoittajien liittämiseksi mukaan järjestelmään. Hankesuunnitelman mukaan elinkeinonharjoittajat on kuitenkin määrä liittää NCTS:ään unioniin liittymiseen mennessä. SLOVAKIA Kehittää parhaillaan omaa sovellustaan, joka sisältää muitakin toimintoja kuin passituksen. Sovelluksen testaaminen alkaa heti, kun CCN/CSIyhdyskäytävä on asennettu, tämänhetkisten suunnitelmien mukaan kesäkuussa Kansallisen suunnitelman mukaan kaikki tullitoimipaikat on tarkoitus liittää NCTS:ään vuoden 2003 puoliväliin mennessä. Elinkeinonharjoittajat: Kaksi ohjelmistotoimittajaa kehittää parhaillaan ohjelmistosovelluksia elinkeinonharjoittajille tarjottavaa käyttöliittymää varten, ja niiden pitäisi olla saatavilla toukokuusta 2003 lähtien NCTS:n käyttöönotto muissa maissa KYPROS Suunnittelee MCC:n asentamista yhteydettömänä erillisratkaisuna. CCN/CSI-yhdyskäytävän asentaminen tapahtuu syyskuussa Kyproksen viranomaiset uskovat, että NCTS on täydessä toiminnassa unioniin liittymiseen mennessä. Elinkeinonharjoittajat: Kypros ei liitä elinkeinonharjoittajia NCTS:ään, koska passitusten vuosittainen määrä on niin vähäinen. VIRO Viron tullihallinto kehittää kansallista sovellusta ja asentaa MCC:n varajärjestelmäksi. CCN/CSI-yhdyskäytävä asennetaan kesäkuussa Kaikki Viron tullitoimipaikat tietokoneistetaan ja liitetään kansalliseen verkkoon. Järjestelmän passitusmoduulia kehitetään parhaillaan ja sen pitäisi olla valmis testattavaksi vuoden 2003 viimeisellä vuosineljänneksellä. Viron tulliviranomaiset uskovat passitusmoduulin olevan käyttövalmis Viron liittyessä Euroopan unioniin. 13

14 Elinkeinonharjoittajat: Elinkeinonharjoittajille tarkoitetun järjestelmän tekniset yksityiskohdat on määrä julkistaa toukokuussa Elinkeinonharjoittajat on tarkoitus liittää järjestelmään unioniin liittymiseen mennessä. LATVIA Hankkeen strategioita on muutettu moneen kertaan. Latvia päättää toukokuussa 2003, kehittääkö se oman kansallisen sovelluksensa passitusta varten vai käyttääkö se MCC:tä. Toimittamansa suunnitelman mukaan Latvia aikoo liittää kaikki tullitoimipaikat mukaan järjestelmään unioniin liittymiseen mennessä. LIETTUA Aikoo ottaa käyttöön MCC:n. Liettua valmistelee parhaillaan toiminnallisia ja teknisiä yksityiskohtia ennen sen käyttöönottoa. Liettuan viranomaiset uskovat, että NCTS on täysin käyttövalmis Liettuan liittyessä Euroopan unioniin. Mikäli liittymisen yhteydessä tulee ongelmia, NCTS-sovellusta voidaan käyttää (tilapäisesti) yhteydettömänä erillisratkaisuna. MALTA Unioniin liittymiseen mennessä Maltan tullihallinto ottaa käyttöön uuden integroidun tullausjärjestelmän, joka sisältää NCTS:n (MCC:hen perustuva moduuli). SLOVENIA Aikoo ottaa käyttöön MCC:n. Käytännön tasolla tullihallinto on luonut tarvittavan organisaation yhteisen passitusmenettelyn hallinnointia varten. Kaikki Slovenian tullitoimipaikat liitetään mukaan järjestelmään unioniin liittymiseen mennessä. Slovenia on sitoutunut liittämään myös elinkeinonharjoittajat mukaan järjestelmään ennen liittymistään Euroopan unioniin. BULGARIA, ROMANIA ja TURKKI osallistuvat NCTS-työpajoihin tarkkailijoina ja valmistautuvat ottamaan NCTS:n käyttöön myöhemmässä vaiheessa Arvio Ehdokasmaihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Onhan NCTS:n täysimääräinen käyttöönotto osana yhteisön säännöstöä liittymisehtona ehdokasmaille. NCTS-hankkeen alkuvaiheessa päätettiin, että ehdokasmaiden on otettava NCTS käyttöön ja liityttävä yhteistä passitusmenettelyä koskevaan yleissopimukseen vuotta ennen liittymistään Euroopan unioniin. Koska sekä NCTS:n täysimääräinen käyttöönotto EU:n jäsenvaltioissa että liittymisen aikataulu ovat muuttuneet sen jälkeen, ehdokasmaille asetettuja vaatimuksia on myös muutettu. Niiltä edellytetään nyt, että unioniin liittymiseen mennessä niissä on: NCTS otettu käyttöön kaikki tullitoimipaikat liitetty järjestelmään kaikki valtuutetut elinkeinonharjoittajat liitetty järjestelmään Kymmenestä ehdokasmaasta, joista neljä on sopimuspuolena yhteistä passitusmenettelyä koskevassa yleissopimuksessa, Tšekki on jo aloittanut toiminnan yhdeksässä tullitoimipaikassa. Unkari ja Slovakia ottavat NCTS:n täysimääräisesti käyttöön unioniin liittymiseen mennessä. Loppujen seitsemän ehdokasmaan tilanteesta on todettava seuraavaa: 14

15 Puola Puolan tullihallinnossa ja erityisesti NCTS-hankkeesta vastaavissa yksiköissä on tehty lukuisia organisaatiomuutoksia. NCTS-hankkeen kehittämisen todellisesta tilanteesta on vaikea saada tarkkaa kuvaa. Komissio seuraa tarkasti tilanteen kehittymistä. Latvia Hankkeen strategioita on muutettu moneen kertaan. Kun Latvia päättää toukokuussa 2003, aikooko se kehittää kansallisen sovelluksensa passitusta varten vai käyttää MCC:tä, odotettavissa on, että se valitsee MCC:n. Sattuneiden viivytysten ja saadun kokemuksen perusteella näyttäisi hyvin todennäköiseltä, että Latvia ei saa järjestelmiään käyttökuntoon unioniin liittymiseen mennessä. 15

16 5. PÄÄTELMÄT Kolmen toimielimen neuvoston, parlamentin ja komission yhteisten ponnistelujen ansiosta EU:n jäsenvaltiot ovat ryhtyneet tarvittaviin toimiin täyttääkseen velvoitteensa, ja tilanne vaikuttaa tyydyttävältä edellyttäen että Itävalta, Kreikka ja Luxemburg toteuttavat niiltä edellytettävät keskeiset toimenpiteet, jotta ne olisivat valmiit ajoissa. Komissio suosittelee, että Itävallan, Kreikan ja Luxemburgin tilanteen kehittymistä seurataan tarkasti ja elinkeinonharjoittajia kannustetaan liittymään tietokoneavusteiseen passitusjärjestelmään. Yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolista Sveitsin ja Norjan osalta ei ole odotettavissa mitään ongelmia, koska niiden kaikki tullitoimipaikat on liitetty NCTS:ään. Ongelmia ei ole odotettavissa myöskään Tšekissä, koska kaikki sen tullitoimipaikat on tarkoitus liittää järjestelmään lyhyen ajan kuluessa, eikä Islannissa, koska sillä on vain vähän vaikutusta passitukseen. Näyttää todennäköiseltä, että Slovakia ja Unkari käynnistävät toimintansa ennen liittymistään Euroopan unioniin. Puolan osalta sen sijaan mahdolliset vaikeudet ovat jo nähtävissä ja niitä on seurattava tarkasti. Muiden ehdokasmaiden, vaikka ne eivät olisikaan sopimuspuolina yhteistä passitusmenettelyä koskevassa yleissopimuksessa, on täytettävä laajentumisen asettamat edellytykset. Näin ollen komissio aikoo seurata tarkasti niiden toimia NCTS:n käyttöön ottamiseksi. Erityisesti Latvian tilanne vaatii seurantaa. Lopuksi, jotta NCTS:n edut voitaisiin säilyttää täysin toimintakykyisten tullihallintojen ja elinkeinonharjoittajien hyväksi, komission tarkoituksena on tarvittaessa kehottaa niitä tullihallintoja, jotka eivät vielä ole täysin toimintakykyisiä, ottamaan käyttöön väliaikaisia toimenpiteitä siten, että NCTS-järjestelmän perusteella aloitetut passitukset viedään viipymättä päätökseen, vaikka passitus päättyisi tullitoimipaikassa, jota ei ole liitetty NCTS-järjestelmään. 16

FI 2014. Kokemukset toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä Euroopan komissiossa. Erityiskertomus

FI 2014. Kokemukset toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä Euroopan komissiossa. Erityiskertomus FI 2014 NRO 03 Erityiskertomus Kokemukset toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä Euroopan komissiossa EUROOPAN TILINTARKASTUS- TUOMIOISTUIN EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 02.05.2002 KOM(2002) 214 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Kertomus vuorottelu- ja erityisesti oppisopimuskoulutusta koskevien eurooppalaisten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 26.5.2004 KOM(2004) 366 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa Direktiivin 2001/77/EY 3 artiklan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. henkilöiden toimesta tapahtuvaa rajojen ylittämistä koskevasta yhteisön säännöstöstä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. henkilöiden toimesta tapahtuvaa rajojen ylittämistä koskevasta yhteisön säännöstöstä EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.5.2004 KOM(2004) 391 lopullinen 2004/0127 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS henkilöiden toimesta tapahtuvaa rajojen ylittämistä koskevasta yhteisön säännöstöstä. (komission

Lisätiedot

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vuoden 2013 työohjelma 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1. Strategiset

Lisätiedot

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23.

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287 13989/06 (Presse 287) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. lokakuuta 2006 Puheenjohtaja Jan-Erik Enestam Suomen ympäristöministeri

Lisätiedot

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi Suomessa

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi Suomessa YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 7 2012 Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi Suomessa YVA-lain toimivuus kansainvälistä kuulemista koskevien velvoitteiden näkökulmasta Timo Koivurova,

Lisätiedot

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta ISSN 1725-5341 Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta EUMC vuosikertomus 2004/2005 Osa 1 MYYNTI JA TILAUKSET Julkaisutoimiston toimittamat maksulliset julkaisut ovat saatavissa

Lisätiedot

Kansainvälisten opiskelijoiden maahanmuutto Euroopan unioniin

Kansainvälisten opiskelijoiden maahanmuutto Euroopan unioniin Kansainvälisten opiskelijoiden maahanmuutto Euroopan unioniin Euroopan muuttoliikeverkoston tutkimus 2012 Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan unionin osarahoittama 2 3 Kansainvälisten opiskelijoiden

Lisätiedot

,!7IJ2I9-eaiejd! XXX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio

,!7IJ2I9-eaiejd! XXX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio ISSN 1606-2973 1 6 8 KD-36-01-071-FI-C 2000 XXX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus Euroopan komissio XXX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2000 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

27.2.2013 2013-015 SAATE

27.2.2013 2013-015 SAATE Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto 27.2.2013 2013-015 SAATE Lähettäjä Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA FI Runsaasti lisätietoja on saatavissa Internet-sivustoltamme (http://www.cdt.eu.int) Euroopan unionin toimielinten käännöskeskus EUROOPAN

Lisätiedot

Ihmiskaupan uhrien tunnistaminen turvapaikka- ja palauttamisprosesseissa

Ihmiskaupan uhrien tunnistaminen turvapaikka- ja palauttamisprosesseissa Euroopan muuttoliikeverkosto, maaliskuu 2014 Ihmiskaupan uhrien tunnistaminen turvapaikka- ja palauttamisprosesseissa Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan unionin osarahoittama Sisällysluettelo Synteesiraportti

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla Vihreä kirja yhteisön patentista ja Euroopan patenttijärjestelmästä

Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla Vihreä kirja yhteisön patentista ja Euroopan patenttijärjestelmästä Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla Vihreä kirja yhteisön patentista ja Euroopan patenttijärjestelmästä (komission esittämä) Yhteenveto Patentit ovat yleensä keskeisiä innovaatioita suojaavia

Lisätiedot

YK:n Euroopan talouskomissio (UNECE) TIR-käsikirja

YK:n Euroopan talouskomissio (UNECE) TIR-käsikirja ECE/TRANS/TIR/6/Rev.9 YK:n Euroopan talouskomissio (UNECE) TIR-käsikirja TIR-CARNETIN TURVIN TAPAHTUVAA KANSAINVÄLISTÄ TAVARANKULJETUSTA KOSKEVA TULLIYLEISSOPIMUS (VUODEN 1975 TIR-YLEISSOPIMUS) 9. korjattu

Lisätiedot

FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA

FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA Toimintaohjelma 2012 Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. postidirektiivin soveltamisesta (direktiivi 97/67/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. postidirektiivin soveltamisesta (direktiivi 97/67/EY) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.11.2002 KOM(2002) 632 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE postidirektiivin soveltamisesta (direktiivi 97/67/EY) TIIVISTELMÄ Tämän

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 09.11.1999 KOM(1999)569 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE YRITYSPOLITIIKAN ALALLA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta. EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.09.2003 KOM(2003)558 lopullinen 2003/0217 (CNS) 2003/0218 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan kaasujärjestelmän lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan kaasujärjestelmän lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2014) 654 final/2 CORRIGENDUM This document corrects document COM(2014)654 final of 16.10.2014 Concerns all language versions. Factual corrections pertaining to Table

Lisätiedot

Kesäkuun 10 päivänä 1999 hyväksytyn YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 mukaisesti.

Kesäkuun 10 päivänä 1999 hyväksytyn YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 mukaisesti. EUROOPAN YHTEISÖN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN, ALBANIAN TASAVALLAN, BOSNIA JA HERTSEGOVINAN, BULGARIAN TASAVALLAN, ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN, ISLANNIN TASAVALLAN, KROATIAN TASAVALLAN, NORJAN

Lisätiedot

LIITE (Kirjalliset vastaukset)

LIITE (Kirjalliset vastaukset) LIITE (Kirjalliset vastaukset) KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE (Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio vastaa yksin näistä vastauksista.) Kysymyksen nro 10 esittäjä Jacky Henin (H-0093/07) Työterveys ja

Lisätiedot

YK:n Euroopan talouskomissio (UNECE) TIR-käsikirja

YK:n Euroopan talouskomissio (UNECE) TIR-käsikirja ECE/TRANS/TIR/6/Rev.1 YK:n Euroopan talouskomissio (UNECE) TIR-käsikirja YK:n Euroopan talouskomissio (UNECE) TIR-käsikirja TIR-käsikirja ECE/TRANS/TIR/6/Rev.1 TIR-CARNETIN TIR-CARNET N TURVIN TURVIN TAPAHTUVAA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. eläinten suojelusta kuljetuksen aikana.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. eläinten suojelusta kuljetuksen aikana. -tr -k EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.7.2003 KOM(2003) 425 lopullinen 2003/0171 (CNS) KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE eläinten suojelusta kuljetuksen aikana Ehdotus:

Lisätiedot

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.3.2010 KOM(2010) 105 lopullinen 2010/0067 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

Kesäkuun 10 päivänä 1999 hyväksytyn YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 mukaisesti.

Kesäkuun 10 päivänä 1999 hyväksytyn YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 mukaisesti. 1568 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - 9 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 EUROOPAN YHTEISÖN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN, ALBANIAN TASAVALLAN, BOSNIA JA HERTSEGOVINAN, BULGARIAN TASAVALLAN,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN LAAJENTAMINEN

EUROOPAN UNIONIN LAAJENTAMINEN EUROOPAN UNIONIN LAAJENTAMINEN *** SAAVUTUKSET JA HAASTEET Wim Kokin selonteko Euroopan komissiolle Wim Kok syntyi Bergambachtissa vuonna 1938. Ennen poliittista uraansa hän toimi aktiivisesti ammattiyhdistysliikkeessä,

Lisätiedot