Doka-pilarimuotti Alu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Doka-pilarimuotti Alu"

Transkriptio

1 03/2010 Käyttäjätietoa fi sennus- ja käyttöohje oka-pilarimuotti lu

2 Johdanto Käyttäjätietoa oka-pilarimuotti lu danto Joh- by oka Industrie GmbH, mstetten 2

3 Sisällysluettelo Johdanto 4 Johdanto 4 Periaatteelliset turvallisuusohjeet 6 urokoodit okalla 8 8 Tuotteen kuvaus 9 Käyttöalueet 11 Tuenta ja suoristus 12 Muotin asentaminen 13 Muotitus, muottien irrottaminen 14 oka-pilarimuotin työtaso 150/90cm 17 Työtason valmistus Framaxtyötasokonsolilla Tuoteluettelo 3

4 Johdanto Periaatteelliset turvallisuusohjeet Johdanto Käyttäjätietoa oka-pilarimuotti lu Käyttäjäryhmät Tämä käyttäjätieto (asennus- ja käyttöohje) on tarkoitettu henkilöille jotka käyttävät ohessa kuvattua oka-tuotetta/järjestelmää ja se sisältää kuvatun järjestelmän asennusta ja asianmukaista käyttöä koskevat ohjeet. Kaikkien tuotetta käyttävien henkilöiden on tunnettava tämä aineisto ja sen sisältämät turvallisuusohjeet. siakkaan tulee erikseen opettaa ja ohjata laitteen käyttö henkilöille, jotka eivät osaa tai osaavat vain huonosti lukea tai ymmärtää tätä aineistoa. siakkaan tulee varmistaa, että okan toimittamat tiedot (käyttäjätieto, asennus- ja käyttöohjeet, suunnitelmat jne.) on saatu, ne on annettu tiedoksi ja että ne ovat käyttöpaikalla jokaisen käyttäjän luettavissa. okan tekninen dokumentaatio ja siihen liittyvät muottisuunnitelmat sisältävät tietoa työturvallisuustoimenpiteistä oka tuotteiden turvalliseen käyttöön kulloinkin kysymyksessä olevassa käyttötilanteessa. Käyttäjän velvollisuutena on joka tapauksessa huolehtia maakohtaisten, työntekijöitä koskevien turvallisuusmääräysten noudattamisesta koko projektin ajan ja tarvittaessa suorittaa asianmukaiset lisätoimenpiteet ja muita työturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Vaarallisuuden arviointi siakkaan velvollisuutena on määritellä, dokumentoida, toimeenpanna ja tarkastaa vaarallisuusarviointi jokaisella rakennustyömaalla. Laaditun arvioinnin perusteella määritellään rakennustyömaakohtainen vaarallisuustaso ja annetaan käyttäjille ohjeet järjestelmän varustelua ja käyttöä varten kyseisellä työmaalla. rviointi ei kuitenkaan korvaa ohjeita. Tätä dokumentaatiota koskevia huomautuksia Tätä käyttäjätietoa voidaan käyttää myös yleisesti pätevänä asennus- ja käyttöohjeena, tai se voidaan yhdistää rakennuskohtaiseen asennus- ja käyttöohjeeseen. Tässä aineistossa näytetään malliesimerkkejä, joten ne eivät siksi aina ole turvallisuusteknisesti täydellisiä. Muut turvallisuusohjeet ja erilliset varoitukset on annettu vastaavissa luvuissa! Suunnittelu Varmista työpaikkojen turvallisuus muotteja käsiteltäessä (esim. asennettaessa, purettaessa, muutettaessa ja siirrettäessä, jne). Työpaikalle pääsyn tulee olla turvallista! Ohjeista poikkeavaan tai muuhun kuin ohjeiden mukaiseen käyttöön tarvitaan erillinen lujuuslaskelma ja täydentävät asennusohjeet. Käytön kaikissa vaiheissa pätee siakkaan tulee varmistaa, että tuotteen asentamista ja purkamista, sen siirtämistä ja tarkoituksenmukaista käyttöä ohjaa ja valvoo ammattitaitoinen ja toimivaltainen henkilökunta. Näiden henkilöiden toimintakyky ei saa olla rajoitettu esimerkiksi alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden käytön seurauksena. oka-tuotteet ovat teknisiä työvälineitä, jotka on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön kulloinkin pätevien oka-käyttäjätietojen tai muiden okan laatimien teknisten dokumentaatioiden mukaisesti. Kaikkien rakenteiden ja osien stabiilisuus on varmistettava rakennustyön jokaisessa vaiheessa! Teknistä toimintaa koskevat ohjeet samoin kuin turvallisuusohjeet ja kuormitusta koskevat tiedot on luettava huolellisesti ja niitä on noudatettava. Huomiottajättäminen voi aiheuttaa onnettomuuksia ja vakavia loukkaantumisia (hengenvaara) sekä huomattavia aineellisia vahinkoja. Tulilähteet ovat kiellettyjä muottien alueella. Lämmityslaitteet ovat sallittuja vain asianmukaisesti käytettyinä ja riittävällä etäisyydellä muoteista. Työt on sovitettava sääolosuhteisiin (huomaa esim. liukastumisvaara). Vaikeissa ilmastollisissa olosuhteissa tulee suorittaa ennaltaehkäisevät toimenpiteet laitteiden ja ympäröivien alueiden suojaamiseksi sekä henkilökunnan turvallisuuden varmistamiseksi. Kaikkien liitosten pitävyys ja toiminta on tarkastettava säännöllisin väliajoin. rityisen tärkeää on tarkastaa ruuvi- ja kiilaliitokset rakennuksen etenemistä vastaavasti ja etenkin poikkeuksellisten tapahtumien (esim. myrskyn) jälkeen ja kiristää tarvittaessa. 4

5 Johdanto sennus siakkaan tulee tarkastaa materiaalin/järjestelmän moitteeton kunto ennen käyttöönottoa. Viallisia, muotonsa muuttaneita, kuluneita, korroosion tai syöpymisen heikentämiä osia ei saa käyttää. Muottijärjestelmiemme yhdistely muiden vamistajien järjestelmiin voi olla vaarallista ja voi aiheuttaa loukkaantumisia ja aineellisia vahinkoja, ja vaatii sen vuoksi erillisen tarkastuksen. sennuksen saa suorittaa vain riittävän ammattitaidon omaava asiakkaan henkilökunta. Muutosten teko oka-tuotteisiin on kielletty, muutokset vaarantavat turvallisuutta. Muotitus oka tuotteet/järjestelmät on asennettava niin, että kaikki niihin vaikuttavat kuormat johdetaan pois turvallisesti! Betonointi Noudata sallittuja valupaineita. Liian nopea betonointi ylikuormittaa muotit, minkä johdosta ne taipuvat liikaa ja voivat murtua. Muottien poistaminen Muotit saa purkaa vasta kun betoni on riittävän lujaa ja vastuussa oleva henkilö on antanut määräyksen poistaa muotit! Muottia poistettaessa sitä ei saa repäistä irti nosturilla. Käytä sopivaa työkalua, kuten esimerkiksi puukiiloja, suoristustyökaluja tai järjestelmävarusteita kuten esim. Framax-irrotussisäkulmia. Rakenteen, telineiden ja muotin osien stabiilisuutta ei saa vaarantaa muotteja poistettaessa! Kuljetus, pinoaminen ja varastointi Noudata kaikkia voimassaolevia muottien ja telineiden kuljetusohjeita. Kuljetukseen saa käyttää ainoastaan okan nostovälineitä. Poista irralliset osat tai varmista ne liikkumiselta tai putoamiselta! Varastoi kaikki osat turvallisesti, noudattaen kaikkia tämän käyttäjätiedon antamia varastointia koskevia ohjeita asiaa koskevasta luvusta! Määräykset / Työsuojelu Tuotteidemme turvallisuustekninen käyttö edellyttää kunkin valtion ja maan asettamien työturvallisuusmääräysten ja muiden turvallisuusmääräysten noudattamista kulloinkin voimassaolevassa muodossa. Huomaa N 13374:n sisältämät ohjeet Jos henkilö on kaatunut tai jokin esine on pudonnut suojakaiteeseen tai sitä vasten tai sen lisävarusteisiin, ei suojakaiderakennetta saa käyttää ennen kuin asiantunteva henkilö on tarkastanut sen. Huolto Varaosina saa käyttää ainoastaan okan alkuperäisvaraosia. Symbolit Tässä käyttöohjeessa on käytetty seuraavia symboleja: Tärkeä huomautus Huomiottajättäminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai aineellisia vahinkoja. VRO / VROITUS / VKV VR Huomiottajättäminen voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja ja pahimmassa tapauksessa vakavia loukkaantumisia (hengenvaara). Ohje Tämä merkki osoittaa, että käyttäjän on suoritettava tietyt toimenpiteet. Silmämääräinen tarkastus Osoittaa, että suoritetut toimenpiteet vaativat silmämääräisen tarkastuksen. Vihje Hyödyllinen ohje. Viite Viittaa muuhun käytettävissä olevaan ohjeaineistoon. Muuta Mahdollisuus teknisiin muutoksiin pidätetään. 5

6 Johdanto urokoodit okalla Käyttäjätietoa oka-pilarimuotti lu Kantavien rakenteiden suunnitteluun tarkoitetut urokoodit () otettiin uroopassa käyttöön vuoden 2007 lopussa. urokoodeja käytetään uroopan laajuisesti tuote-erittelyjen, tarjousten ja tarkastuslaskelmien valmisteluun. urokoodisarja sisältää maailmanlaajuisesti laajimmalti kehitetyt rakennusalan standardit. oka-ryhmässä urokoodeja aletaan soveltaa käytäntöön vuoden 2008 lopussa. Samalla tullaan luopumaan IN-normien käytöstä oka-standardeina tuotteiden suunnittelussa. Laajalti käytetty "σ sallittu konsepti" (jolla verrataan voimassaolevia jännityksiä sallittuihin jännityksiin) on urokoodeissa korvattu uudella turvallisuuskonseptilla. urokoodeissa verrataan toisiinsa vaikutusta (kuormat) ja kestävyyttä (kantavuus). Tähänastinen varmuuskerroin sallituissa jännityksissä on nyt jaettu useampiin osavarmuuslukuihin.varmuustaso pysyy muuttumattomana! d R d d F d F k γ F Kuormien vaikutusten mitoitusarvo (... effect; d... design) Vastusvoimat kuormasta F d (V d, N d, M d ) Kuorman mitoitusarvo R d Kestävyyden mitoitusarvo (R... resistance; d... design) Poikkileikkauksen kestävyyden mitoitusarvo (V Rd, N Rd, M Rd ) Teräs: R d = R k Puu: R d = k mod Rk F d = γ F F k γ M γ M (F... force) Kuorman ominaisarvo R k Kestävyyden ominaisarvo "todellinen kuorma", käyttökuorma esim. momenttikestävyys myötölujuutta vastaan (k... characteristic) esim. oma paino, hyötykuorma, betonipaine, tuuli Kuormien osavarmuusluvut (kuorman perusteella; F... force) esim. oma paino, hyötykuorma, betonipaine, tuuli rvot N standardista γ M k mod Materiaaliominaisuuden osavarmuusluku (materiaalin perusteella; M...material) esim. teräkselle tai puulle rvot N standardista Muunnostekijä (koskee vain puuta kosteuden ja kuormituksen kestoajan huomioon ottamista varten) esim oka-palkki H20 rvot N ja N mukaan Turvallisuuskonseptien vertailu (simerkki) σ sallittu konsepti /IN-konsepti [kn] 60<70 [kn] 60 [kn] F yield ~ 1.65 F sallittu F actual R [kn] k R 90<105 [kn] d M = [kn] d F = oka-julkaisuissa käytetyt "sallitut arvot" (esim.: Q sall. = 70 kn) eivät vastaa mitoitusarvoja (esim.: V Rd = 105 kn)! Vältä ehdottomasti näiden käsitteiden sekaantumista! Meidän julkaisumme tulevat myös jatkossa sisältämään sallitut arvot. Seuraavat osavarmuusluvut on otettu huomioon: γ F = 1,5 γ M, Puu = 1,3 γ M, Teräs = 1,1 k mod = 0,9 Niiden avulla voidaan määritellä kaikki urokoodi-laskelmaan tarvittavat mitoitusarvot sallituista arvoista. F actual F sallittu Käyttösuhde d R d 6

7 Johdanto 7

8 Tuotteen kuvaus oka-pilarimuotilla lu valmistetaan virheettömät betonipinnat, ilman häiritseviä levyjen liitoskohtia, ilman ruuvien tai naulojen painallusjälkiä. Mikä tahansa muottipinta soveltuu käytettäväksi myös lautakuviointi. Muotit ovat äärimmäisen kestäviä ja siitä huolimatta erityisen kevyitä ja helposti käsiteltäviä. Täydellinen kulmaliitos mahdollistaa portaattomasti suorakulmaiset tai nelinkulmaiset pilarit 20 cm:stä 60 cm:iin tai 80 cm:stä 130 cm:iin. Pilarimuotti lu toimii tehokkaana tukipilarina myös myös teidän rakennuksellanne. Tuotteen kuvaus Korkeussäätö: Pilarimuottien korkeudet 270, 120 ja 90 cm. Yhdisteltävissä 30 cm:n välein. Muottipinta voi tällöin ulottua jopa 20 cm kehän yli. Tuloksena on käytännöllisesti katsoen portaaton korkeussovitus Pilarimuottien portaattomat kulmaliitokset mahdollistavat nopean ja helpon sovituksen pilarien erisuuruisiin poikkileikkauksiin Muottia siirrettäessä pilariruuvi voidaan kiinnittää lujasti valmiiseen kiinnityskohtaan. Tukeva lu-kehä. lu-kehät on suojattu korkealuokkaisella jauhepinnoitteella. Se estää tehokkaasti betonin kiinnittymistä. Betonimuottilevyt voidaan kiinnittää joko takaa ruuvaamalla tai edestä lankanauloilla. Pilarimuotti lu mahdollistaa mitä erilaisimpien betonimuottilevyjen käytön, kuten oka 3-SO, tai okaplex-21 mm myös ilman kulmalistaa teräville kulmille. Korotetuissa pilarimuoteissa muottipinta voidaan asentaa myös yhtäjaksoisesti muottiliitoksen päälle. Sallittu valupaine: 90 kn/m 2 8

9 Käyttöalueet Pilarin poikkileikkaukset cm Nelinkulmaiset tai suorakulmaiset pilarin poikkileikkaukset säädettävissä portaattomasti, jopa 60 x 60 cm. sentaminen Pilarin poikkileikkaukset cm (ilman muottipintaa) Muotin korkeus [m] Pilarimuotti lu 2,70m Pilarimuotti lu 1,20m Pilarimuotti lu 0,90m 1) llei pilarimuotin työtasoa 150/90 cm käytetä, ei tarvita adapteria pilarimuotin työtasolle lu. Framax pikaliitin RU dapteri pilarimuotin työtasolle lu 1) Vinotuki 340 Vinotuki 540 0,90 4 1,20 4 1, , , , , , , , , , , , , , , , , simerkkejä Pilari 20 x 20 cm Pilari 60 x 60 cm Pilari 20 x 60 cm

10 Pilarin poikkileikkaukset cm Yhdistämällä 2 pilarimuottia voidaan muotittaa pilarit sivupituuksilla cm (lisäankkuroinnilla). simerkkejä Pilari 100 x 100 cm suorakulmainen pilari 30 x 100 cm B F sentaminen Nelinkulmaiset palkin poikkileikkaukset cm (ilman muottipintaa) Yksityiskohta muottiliitoksesta Ruuvi pilarimuottiin lu B Mutteri pilarimuottiin lu Yksityiskohta Framax-jäykistinpalkin 0,90m liitännästä Framax jäykistinpalkki 0,90m Pilarimuotti lu Palkinpidin, pilarimuotti lu F Super-mutteri 15,0 B F Muotin korkeus [m] Pilarimuotti lu 2,70m Pilarimuotti lu 1,20m Pilarimuotti lu 0,90m Framax pikaliitin RU Palkinpidin, pilarimuotti lu 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , nkkuritangon pituus = pilarin leveys + 2x muottipinnan paksuus + 66 cm Huom: Suorakulmaisten pilareiden materiaalin tarve saadaan yhdistelemällä sivuilla 9 ja 10 esitettyjen taulukoiden sisältämät tiedot. Lyhyt sivu: Puolita materiaalin tarve enint. 60 cm:n pilareille. Pitkä sivu: Puolita materiaalin tarve enint. 130 cm:n pilareille. Framax jäykistinpalkki 0,90m Super-mutteri 15,0 Vinotuki 340 Vinotuki 540 nkkuritanko 15,0 10

11 Tuenta ja suoristus Vinotuet Vinotuki 340 () ja vinotuki 540 (B) tekevät muotista tukevan tuulikuormaa vastaan ja suoristavat muotin. Kiinnitys lattiaan nkkuroi vinotuki veto- ja painokuormia vastaan! Porareiät vinotuen aluslevyssä: a b B a... Ø 26 mm b... Ø 18 mm nkkurointi lattiaan oka-pika-ankkuria voidaan käyttää useita kertoja - työkaluksi riittää vasara f Tuotteen kuvaus: karkea säätö 8 cm:n välein hienosäätö kierteellä osat eivät katoa myös teleskooppiputki varmistettu Tärkeä huomautus: Muottien on oltava joka työvaiheessa tukevasti pystytettynä! Huomaa voimassaolevat turvallisuusmääräykset! Katso lisätietoja (tuulikuormat jne.) luvusta "pysty- ja vaakakuormat" oka-mittausohjeista. Kiinnittäminen muottiin Työnnä vinotuen vasarapää () muotissa oleviin kiinnityskohtiin, kierrä 90 oikealle ja kiristä tähtimutterilla (B). oka pika-ankkuri 16x125mm B oka-jousi 16mm TR Vaadittava betonin kuutiopuristuslujuus (f ck,cube ): min. 25 N/mm 2 tai 250 kg/cm 2 (betoni 20/25) B Noudata asennusohjeita! Vaihtoehtoisten tulppien vaadittava kuormitettavuus: R d 20,3 kn (F sall 13,5 kn) Noudata valmistajan voimassaolevia asennusohjeita. B

12 Muotin asentaminen Muottipinnan leikkaus S Muotin sivujen yhdistäminen seta molemmat valmiiksi asennetut muotin sivut päällekkäin ja yhdistä mutterilla pilarimuotille lu (), pultilla () ja ruuvilla pilarimuotille lu (F). siasenna muotin toinen sivu vastaavalla tavalla a b Yksityiskohta kulmaliitoksesta a = Pilarin sivunpituus + muottipinnan paksuus b Muottipinta F S Muottipinnan vaste Muottipinnan kiinnitys Ruuvaus takaa Naulaus edestä sennus simerkki muottipinnan kiinnittämisestä takaa Muottipinnan asentaminen seta leikattu muottipinnan kappale () asennuspukeille. seta vaadittavat pilarimuotit lu (B) muottipinnalle ja suorista muottipinnan vaste (S) Mikäli muotteja korotetaan, tarvitaan kiinnittämiseen 2 pikaliitintä RU () liitosta kohti. Kiinnitä muottipinta esim. Framax-ruuveilla 7x22 (tuotenro ). siasenna muotin toinen sivu vastaavalla tavalla. B Varustelu oka-pilarimuotin työtasoa 150/90 cm varten Työnnä adapteri pilarimuotin työtasolle lu (G) muotin yhden puoliskon elementeille. Kierrä kuusiomutterit 15,0 (H) aluslaatan kanssa paikalleen ja kiristä. Varmista jousisokilla (I). B G I Kulmien viistoaminen Framax-kulmalistalla 2,70 m (tai vaihtoehtoisesti kulmalistalla jonka naulauslevyn paksuus on enint. 1 mm). H

13 Muotitus, muottien irrottaminen Muotitus Puhdistus ja hoito Levitä ennen jokaista betonointikertaa betonin irrotusainetta ohuelti muotin pinnalle ja päätyosiin. siasennettujen muotin puoliskojen paikalleenasettaminen: Pystytä ensimmäinen muotin puolikas nosturia apuna käyttäen. Muotin puoliskon varmistaminen: Varmista muotin puolikas 3 vinotuella kaatumiselta, irrota nosturista vasta sen jälkeen (kiinnitys katso luku "Tuki- ja säätöosat"). Muotin puolikkaiden yhdistäminen: Tehdään samalla tavoin kuin yksittäisten osien asentaminen muotin puolikkaiksi. Muottien irrottaminen ja siirto nsimmäinen muotin puolisko: Kiinnitä nosturin koukut vielä pystyssä olevaan, tuettuun muotin puoliskoon. Irrota muotin puolikkaiden kulmaliitokset. seta nosturilla kuljetettu muotin puolikas maahan puhdistusta varten Betonoinnin jälkeen: Puhdista muotin takasivulle jäänyt betoni välittömästi vedellä (ilman veteen lisättävää hiekkaa). Toinen muotin puolisko Kiinnitä nosturin ripustin vielä pystyssä olevaan, tuettuun muotin puoliskoon. Irrota vinotukien ankkurointi maasta. seta nosturilla siirretty muotin puolisko maahan puhdistamista varten ja varmista. Muotin puolikkaan siirto työtason kanssa katso luku "oka-pilarimuotin työtaso 150/90cm". Heti muotin poistamisen jälkeen: tai ennen jokaista betonointikertaa levitetään betonin irrotusainetta ohuelti muotin pinnalle ja päätyosiin. 13

14 oka-pilarimuotin työtaso 150/90cm Tuotteen kuvaus sennus Käännä sivukaide ylös. B 150 cm cm Kaide lukkiutuu automaattisesti paikalleen. Käännä takakaide ylös. Takakaide B Sivukaide Nosturin ripustuskohta takana Varmistuskoukku (sininen) = nosturin ripustuskohta edessä Ylimääräinen ripustuskohta (punainen) parkkiasennossa Sall. hyötykuorma: 1,5 kn/m 2 (150 kg/m 2 ) Kuormaluokka 2 N :2003 mukaan Tärkeimmät ominaisuudet: sivalmistettu, nopeasti käyttövalmis työtaso mahdollistaa turvallisen työskentelyn pilaria valettaessa sen sivumitoista riippumatta. Helppo ja nopea kuljetus tasoon upotettujen nosturin kiinnityskohtien avulla. Pilaria kohti voidaan käyttää kulloinkin vain yhtä pilarityötasoa. Nopeasti ripustettava työtaso siirtyy kätevästi muotista muottiin. Näin yksi työtaso riittää useammalle pilarimuotille. Käännettävät sivukaiteet helpottavat sisääntuloa. Molemmat sivukaiteet voidaan lukita avoimeen ja suljettuun asentoon. oka-nousujärjestelmä XS yhdistettynä pilarimuotin työtasoon 150/90cm on turvallinen nousutie pilarimuotteille. Kaide lukkiutuu automaattisesti paikalleen. Pilarimuotin työtaso on nyt käyttövalmis. Huom: Kokoon taitettaessa käännä ensin takakaide, sen jälkeen sivukaide. 14

15 Työtason siirtäminen Kiinnitä nosturi kuvan osoittamiin kohtiin. Pilarimuotin työtason ripustamisen jälkeen irrotetaan 4-haara nostoraksit Nosturin kiinnityskohta takana Nosturin kiinnityskohta edessä Ripusta työtaso esiasennettuun adapteriin pilarimuotin työtasolle lu Varmistuskoukku () putoaa alas lähtöasentoon ja varmistaa samalla työtason automaattisesti vahingoissa tapahtuvalta irtoamiselta. Kun työtasoa nostetaan 4-haara rakseilla varmistuskoukusta () työtason lukitus aukeaa automaattisesti Huomaa käyttöohje "oka-4-haara nostoraksit 3,20m"! Ripustaminen käy huomattavasti helpommin ohjausköysillä. 15

16 Muotin ja työtason siirto yhtenä kappaleena Nosturin työaikaa voidaan lyhentää siirtämällä okapilarimuotin työtaso yhdessä muotin kanssa: Ripusta työtaso muottiin (katso työn kulku kohdasta "Työtason siirtäminen") Siirrä nosturin lisäkiinnityskohta () parkkiasennosta käyttöasentoon. Oikea asento = kallistettuna eteenpäin muotin suuntaan Lukitse nosturin lisäkiinnityskohta tason alapinnalla olevalla liukukappaleella (F). F Työtaso voi olla koko toimenpiteen ajan kiinnitettynä muottiin. Työtason irrottaminen muotista Lukitse liukukappale (F) taka-asentoon ja siirrä nosturin lisäkiinnityskohta parkkiasentoon. Kiinnitä nosturi luvussa "Työtason siirtäminen" osoitettuihin kohtiin Varmista, että liukukappale asettuu varmasti etuasentoon. Varmista muotin puolikas ilman työtasoa erillisillä vinotuilla. Nosturiin ripustaminen. Kun muotti ja taso siirretään yhdessä, käytetään nosturin lisäkiinnityskohtaa () Nosturin kiinnityskohta takana Nosturin lisäkiinnityskohta 16

17 Työtason valmistus Framax-työtasokonsolilla 90 Framax työtasokonsolilla 90 voidaan kätevästi rakentaa 90 cm leveä betonointitaso. Ripustaminen liitosprofiiliin S Sall. hyötykuorma: 1,5 kn/m 2 (150 kg/m 2 ) Kuormaluokka 2 N :2003 mukaan Maks. vaikutusleveys: 2,00 m Lukitse konsoli muottiin jousisokalla, ettei se pääse irtoamaan. Lattialankut ja kaidelaudat: Juoksumetriä kohti tarvitaan 0,9 m 2 lattialankkua ja 0,6 m 2 kaidelautaa (työmaa toimittaa ). nintään 2,5 m:n jännevälin ainevahvuudet: Kansilankut min. 20/5 cm Kaidelaudat min. 20/3 cm B F Huom: nnetut palkki- ja lautapaksuudet on mitoitettu 24, N 338 mukaan. Saksassa tulee puisissa telinerakenteissa olla Ü-merkintä. sennus Ripusta Framax-työtasokonsoli 90 () pilarimuotin lu liitosprofiiliin S (B) tai päätyprofiiliin (G). Varmista Framax-työtasokonsoli 90 jousisokalla () nostamiselta. Ruuvaa lattialaudat (). 5 kpl. ruuveja M10x120 konsolia kohti ei sisälly toimitukseen. Kiinnitä kaidelaudat (F) nauloilla 28x65. Valmista päätypuolen sivusuoja esim. kaidekonsolilla S () ja kaidelaudoilla Yksityiskohta ripustuksesta B Ripustaminen päätyprofiiliin F G Yksityiskohta ripustuksesta G

18 Tuoteluettelo Käyttäjätietoa oka-pilarimuotti lu [kg] Tuote-nro. [kg] Tuote-nro. Tuoteluettelo oka-seinämuotit Pilarimuotti lu Pilarimuotti lu 2,70m 53, Pilarimuotti lu 1,20m 25, Pilarimuotti lu 0,90m 23, Stützenelement lu maalattu Palkinpidin, pilarimuotti lu 0, Riegelhalter für Stützenschalung lu pituus: 28 cm Vinotuki , lementstütze 340 sisältää osat: () Vinotuen muottipää 3, Kpl pituus: 40,8 cm leveys: 11,8 cm korkeus: 17,6 cm (B) Vinotuen alatassu 2, pituus: 20 cm leveys: 11 cm korkeus: 10 cm () Säätöyläosa , pituus: cm () Säätöalaosa 120 7, pituus: cm Toimitustila: Koottuna Framax pikaliitin RU 3, Framax-Schnellspanner RU pituus: 20 cm Framax jäykistinpalkki 0,90m 10, Framax-Klemmschiene 0,90m maalattu siniseksi Super-mutteri 15,0 0, Superplatte 15,0 korkeus: 6 cm Halkaisija: 12 cm avainväli: 27 mm oka pika-ankkuri 16x125mm 0, oka-xpressanker 16x125mm pituus: 18 cm Noudata asennusohjeita! Vinotuki , lementstütze 540 sisältää osat: () Vinotuen muottipää 3, Kpl pituus: 40,8 cm leveys: 11,8 cm korkeus: 17,6 cm (B) Vinotuen alatassu 2, pituus: 20 cm leveys: 11 cm korkeus: 10 cm () Säätöyläosa , pituus: cm () Säätöalaosa , pituus: cm Toimitustila: Koottuna oka jousi 16mm 0, oka-oil 16mm Halkaisija: 1,6 cm 18

19 Tuoteluettelo [kg] Tuote-nro. [kg] Tuote-nro. Framax työtasokonsoli 90 12, Framax-Konsole 90 leveys: 103 cm korkeus: 185 cm Toimitustila: Kaide sisältyy toimitukseen Liitin XS pilarimuotin työtasolle 10, nschluss XS Stützenbühne pituus: 123 cm Tikas XS 4,40m 33, System-Leiter XS 4,40m oka pilarimuotin työtaso 150/90cm 211, oka-stützenbühne 150/90cm pituus: 173 cm leveys: 173 cm korkeus: 130 cm Toimitustila: Koottuna dapteri pilarimuotin työtasolle lu 14, Bühnenanschluss für Stützenschalung lu pituus: 93 cm Tikkaan jatke XS 2,30m 19, Leiternverlängerung XS 2,30m Kaidekonsoli S 11, Schutzgeländerzwinge S korkeus: cm Portti XS 4, Sicherungsschranke XS pituus: 80 cm Framax nostotarrain 10, Framax-Umsetzbügel korkeus: 22 cm Noudata käyttöohjetta! Putoamissuoja XS tikkaalla 1,00m 16, Putoamissuoja XS tikkaalla 0,25m 10, Rückenschutz XS Framax kulmalista 2,70m 0, Framax-reikantleiste 2,70m Tikasjärjestelmä XS Putoamissuoja XS tikkaalla yläosa 17, Rückenschutz-usstieg XS korkeus: 132 cm Liitin XS Framax/lu-Framax 11, nschluss XS Framax/lu-Framax pituus: 115 cm 19

20 Monipuolisella oka-pilarimuotilla lu aina huipputuloksiin. Tällä muotilla joustavasti mikä tahansa haluttu betonipinta myös lautakuviointi. Portaaton sovitus pilarin poikkileikkaukseen täydellisesti toimivalla korkeusasteikolla. Teitä lähinnä sijaitseva oka-toimipiste esittelee mielellään tämän järjestelmämuotin yksityiskohtaisesti. Parhaiten puhelimitse! oka-ryhmän päätuotantolaitos mstetten. Kansainvälinen oka oka GmbH Josef Umdasch Platz mstetten/itävalta puhelin: +43 (0) telefax: +43 (0) Mail: Internet: oka yhtiöt ja maahantuojat: Suomi: oka Finland Oy Selintie 542 FIN Selki puhelin: telefax: Mail: lankomaat lgeria Bahrain Belgia Brasilia Bulgaria hile spanja telä-frikka Guatemala Intia Iran Irlanti Islanti Iso-Britannia Israel Italia Japani Jordania Kanada Kazakhstan Kiina Kreikka Kroatia Korea Kuwait Latvia Libanon Liettua Luxemburg Marokko Meksiko Norja Panama Portugali Puola Quatar Ranska Romania Ruotsi Saksa Saudi rabia Senegal Serbia Singapore Slovakia Slovenia Sveitsi Taiwan Tanska Thaimaa Tsekin Tasavalta Tunisia Turkki Ukraina Unkari US Uusi Seelanti Valko-Venäjä Venäjä Vietnam Viro Y

Doka-pilarimuotti RS

Doka-pilarimuotti RS 09/2009 Käyttäjätietoa 999747011 FIN sennus- ja käyttöohje oka-pilarimuotti RS 9747-216-01 by oka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999747011-09/2009 Sisältö Sivu Periaatteelliset turvallisuusohjeet...

Lisätiedot

Doka-järjestelmämuotti Framax Xlife

Doka-järjestelmämuotti Framax Xlife 10/2008 Ü Käyttäjätietoa 999764011 FIN sennus- ja käyttöohje oka-järjestelmämuotti Framax Xlife 9764-277-01 Muottimestarit Johdanto Käyttäjätietoa oka-järjestelmämuotti Framax Xlife Johdanto by oka Industrie

Lisätiedot

Doka-Kaarimuotti H 20

Doka-Kaarimuotti H 20 05/2008 Käyttäjätietoa 999705011 FIN Doka-Kaarimuotti H 20 9705-201-01 Muottimestarit Johdanto Käyttäjätietoa Doka-Kaarimuotti H 20 by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 Muottimestarit 999705011-05/2008

Lisätiedot

Pilarimuotti KS Xlife

Pilarimuotti KS Xlife 999746011-03/2014 fi Muottimestarit. Pilarimuotti KS Xlife Käyttäjätietoa Asennus- ja käyttöohje 9746-300-01 Johdanto Käyttäjätietoa Pilarimuotti KS Xlife danto Joh- by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten

Lisätiedot

Doka-porrastorni 250

Doka-porrastorni 250 09/2008 Käyttäjätietoa 999718011 FIN Doka-porrastorni 250 9718-238-01 Muottimestarit by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten Muottimestarit 2 999718011-09/2008 Sisältö Sivu Periaatteelliset turvallisuusohjeet...

Lisätiedot

Doka reunamuotin kiinnike

Doka reunamuotin kiinnike 999802311-04/2014 fi Muottimestarit. Doka reunamuotin kiinnike Käyttäjätietoa Asennus- ja käyttöohje Johdanto Käyttäjätietoa Doka reunamuotin kiinnike Johdanto by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten

Lisätiedot

Framax Xlife muotti 2,70x2,70m 416,0 588109500 Framax Xlife-Element 2,70x2,70m

Framax Xlife muotti 2,70x2,70m 416,0 588109500 Framax Xlife-Element 2,70x2,70m Doka Järjestelmämuotti Seinämuottijärjestelmä Framax Xlife Framax Xlife muotti 1,35x2,70m 210,0 588100500 Framax Xlife muotti 0,90x2,70m 126,5 588102500 Framax Xlife muotti 0,60x2,70m 91,5 588104500 Framax

Lisätiedot

Eurex 60 550. Käyttäjätietoa Asennus- ja käyttöohje. Muottimestarit. 999745011-07/2015 fi. by Doka GmbH, A-3300 Amstetten 98003-314-01

Eurex 60 550. Käyttäjätietoa Asennus- ja käyttöohje. Muottimestarit. 999745011-07/2015 fi. by Doka GmbH, A-3300 Amstetten 98003-314-01 999745011-07/2015 fi Muottimestarit. Eurex 60 550 Käyttäjätietoa sennus- ja käyttöohje by Doka GmbH, -3300 mstetten 98003-314-01 by Doka GmbH, -3300 mstetten Käyttäjätietoa Eurex 60 550 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Doka-järjestelmämuotti Frami 270

Doka-järjestelmämuotti Frami 270 01/2008 Käyttäjätietoa 999754011 FIN sennus- ja käyttöohje Doka-järjestelmämuotti Frami 270 Muottimestarit Johdanto Käyttäjätietoa Doka-järjestelmämuotti Frami 270 by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten

Lisätiedot

Doka-Koottava suurmuotti Top 50

Doka-Koottava suurmuotti Top 50 08/2008 Käyttäjätietoa 999732011 FIN Doka-Koottava suurmuotti Top 50 Muottimestarit Johdanto Käyttäjätietoa Doka-Koottava suurmuotti Top 50 by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 Muottimestarit 999732011-08/2008

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Asennusohje 08/2011. Kallioankkuri 15,0. Tuote-nro 581120000. Muottimestarit

Asennusohje 08/2011. Kallioankkuri 15,0. Tuote-nro 581120000. Muottimestarit 08/2011 sennusohje 999415011 fi Kallioankkuri 15,0 Tuote-nro 581120000 sennusohje Kallioankkuri 15,0 Tuotteen kuvaus Kallioankkuri 15,0 on tarkoitettu käytettäväksi muotin yksipuoliseen ankkurointiin betonissa.

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

Suojakaidejärjestelmä XP

Suojakaidejärjestelmä XP 999803111-07/2013 fi Muottimestarit. Suojakaidejärjestelmä XP Käyttäjätietoa sennus- ja käyttöohje BU 10273 geprüfte Sicherheit 98031-256-01 Johdanto Käyttäjätietoa Suojakaidejärjestelmä XP Johdanto by

Lisätiedot

Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje. Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi

Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje. Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi Yleisesti Sääsuoja on tilapäiseen suojaukseen tehty rakenne, jota ei ole mitoitettu täysille tuuli ja lumikuormille.

Lisätiedot

Muurauspukin käyttöohje

Muurauspukin käyttöohje Muurauspukin käyttöohje Muurauspukin käyttöohje SISÄLTÖ 1. Alkusanat ja ehdot. 2. Turvallisuus vaatimukset. 3. Muurauspukin pystytys. 4. Korotuskehän asennus. 5. Alumiinitason asennus. 6. Seinäkiinnikkeen

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon!

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon! Tervetuloa taloon! Perehdytyksellä hyvä startti työuralle! ISS Perehdytyskäytäntöihin sisältyvät: Perehdytyskortin käyttöönotto Tervetuloa Taloon -perehdytys tai -verkkokurssi Tehtäväkohtainen perehdytys

Lisätiedot

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011)

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) A Member of Constructor Group G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) Constructor Finland Oy Puh. (019) 36251 myynti@kasten.fi Kasteninkatu 1, Pl 100 Faksi (019) 3625 333 www.kasten.fi 08150 Lohja Til.nro.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly Omega Asennustyökalut mm kuusiohylsyt 6 mm kuusiohylsyt 7 mm kuusiohylsyt 8 mm kuusiohylsyt 9 mm kuusiohylsyt (pylvässuojat, törmäyssuoja) 6 mm kuusiokärjet (pylvässuojat,

Lisätiedot

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Sisällysluettelo Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi 13 % Kuva 1: Matkojen määrien muutokset kymmeneen suosituimpaan kohdemaahan 2012 2013 Taulukko 2:

Lisätiedot

Käyttäjätietoa 02/2012. Asennus- ja käyttöohje. Tukitorni Staxo 100 98003-287-01. Muottimestarit

Käyttäjätietoa 02/2012. Asennus- ja käyttöohje. Tukitorni Staxo 100 98003-287-01. Muottimestarit 02/2012 Käyttäjätietoa 999804311 fi sennus- ja käyttöohje Tukitorni Staxo 100 98003-287-01 Johdanto Käyttäjätietoa Tukitorni Staxo 100 Johdanto by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 Käyttäjätietoa Tukitorni

Lisätiedot

Lufthansa Private Jet

Lufthansa Private Jet Lufthansa 2006 enemmän vaihtoehtoja 1 Lufthansalta yksityiskoneet tarpeen mukaan 2 Lufthansan räätälöidyt liikelennot; Mobility a la Carte 3 tarjoaa enemmän vaihtoehtoja on Lufthansa huipputuote, joka

Lisätiedot

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI Korotus Mantokasettimuoteilla haluttuun korkeuteen Turvaketju Telinekannatin Sähköohjauskeskus Tikkaat Säilytyskotelo kierrekiristintangoille muttereille Myrskyketju

Lisätiedot

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Instant Span 300 7,9 m korkeasta alumiinitelineestä, joka on valmiiksi

Lisätiedot

ALD Automotive PALAUTUSTARKASTUSOPAS

ALD Automotive PALAUTUSTARKASTUSOPAS ALD Automotive PALAUTUSTARKASTUSOPAS REILUA alusta loppuun Palautustarkastuksemme suorittaa riippumaton ulkopuolinen yritys. Kaikkien palautuvien leasingautojen palautustarkastukset suoritetaan saman prosessin

Lisätiedot

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET Allround-silta LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ ARS-asennusohje RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET 1 1. JOHDANTO Asennuksessa on käytettävä ainoastaan Layherin alkuperäisosia. Ennen asennusta tarkasta huolella

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

ASC-Alumiinitelineet

ASC-Alumiinitelineet ASC-Alumiinitelineet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ALUMIINITELINEILLE MALLIT: ASC JA EURO VAROITUS! Tämä ohje opastaa ASC-alumiinitelineiden oikeaan ja turvalliseen asennukseen. Käyttäjä on vastuussa ohjekirjan

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi)

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi) Asennusja käyttöohje Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835 408110 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - maaliskuussa 2007

Käyttötilastot www.vaalit.fi - maaliskuussa 2007 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: maaliskuussa 2007 Luotu 01-Apr-2007 03:12 EEST [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

YL-RAPPU! A - O T S A I N A U T A I M D A J E O U S R J U O A I H H K N K O

YL-RAPPU! A - O T S A I N A U T A I M D A J E O U S R J U O A I H H K N K O ! YL-RAPPU NOUDATA KASAUS- OHJEITA HUOMIO KIRJAN YL-RAPPU KASAUSKIRJA R Fox1-Teline On Suomalainen tuote joka on rakennettu ja suunniteltu EU-Normin EN1004:2004 mukaiseksi. R Johdanto 1.Yleistä YL-RAPPU

Lisätiedot

ALD Automotive PALAUTUSTARKASTUSOPAS Hyötyajoneuvoille

ALD Automotive PALAUTUSTARKASTUSOPAS Hyötyajoneuvoille ALD Automotive PALAUTUSTARKASTUSOPAS Hyötyajoneuvoille REILUA alusta loppuun Palautustarkastuksemme suorittaa riippumaton ulkopuolinen yritys. Kaikkien palautuvien leasingautojen palautustarkastukset suoritetaan

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: toukokuussa 2007 Luotu 01-Jun-2007 03:54 EEST [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Työvoimakustannukset EU-maissa 2005 Teollisuuden työntekijät Tanska Saksa Belgia Suomi Alankomaat Ruotsi Itävalta

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK Työaika Suomessa ja muissa maissa Joulukuu 2010 EK Säännöllisen vuosityöajan pituus 1910-2010 Teollisuuden työntekijät päivätyössä 3000 2800 2600 2400 2200 Tuntia vuodessa Vuosityöajan pituus: vuonna 1920

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - lokakuussa 2008

Käyttötilastot www.vaalit.fi - lokakuussa 2008 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: lokakuussa 2008 Luotu 01-Nov-2008 02:37 EET [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2008

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2008 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: toukokuussa 2008 Luotu 01-Jun-2008 02:14 EEST [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

Frami säädettäväkulma I 1,20m 33, Frami säädettäväkulma I 1,50m 40, Frami-Scharnierecke I siniseksi maalattu

Frami säädettäväkulma I 1,20m 33, Frami säädettäväkulma I 1,50m 40, Frami-Scharnierecke I siniseksi maalattu Doka Järjestelmämuotti Seinämuottijärjestelmä Frami Xlife Frami Xlife muotti 0,30x1,20m 19,5 588405500 Frami Xlife muotti 0,45x1,20m 24,0 588404500 Frami Xlife muotti 0,60x1,20m 29,5 588463500 Frami Xlife

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Kotimaista laatua rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Machinery ja Vepe ovat solmineet yhteistyösopimuksen Vepe-tuotteiden myynnistä. Machinery

Lisätiedot

Automatkailututkimuksen tuloksia 2008

Automatkailututkimuksen tuloksia 2008 Automatkailututkimuksen tuloksia 2008 Matkustus kuukausi sekä matkan pituuden (km) jakautuma kuukausille kaikki alle 2000 2001-4000 4001-6000 6001-8000 yli 8000 toukokuu 16 17 29 28 20 6 kesäkuu 41 20

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

999776011-06/2014 fi. Muottimestarit. Dokaflex 1-2-4. Käyttäjätietoa Asennus- ja käyttöohje 9720-337-01

999776011-06/2014 fi. Muottimestarit. Dokaflex 1-2-4. Käyttäjätietoa Asennus- ja käyttöohje 9720-337-01 999776011-06/2014 fi Muottimestarit. Dokaflex 1-2-4 Käyttäjätietoa sennus- ja käyttöohje 9720-337-01 Johdanto Käyttäjätietoa Dokaflex 1-2-4 danto Joh- by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776011-06/2014

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ TIILIMUURAUSKANNAKKEET

SEMTUN JVA+ TIILIMUURAUSKANNAKKEET SEMTUN JVA+ TIILIMUURAUSKANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 10.11.2010 - 2-1 YLEISTÄ JVA+ tiilimuurauskannakkeet on tarkoitettu tiilimuurauksen kannatukseen kantavasta betoniseinästä. Kiinnitys betoniseinään

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 23.3.2016 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 19.5.2016 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... - 2-1.1 Yleiskuvaus... - 2-1.2 Toimintatapa... - 3-1 MITAT JA MATERIAALIT... - 4-2.1 Kannaketyypit...

Lisätiedot

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto 1. Toyota Prius takuutiedot Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto Asiakkaat ovat aina olleet Toyotalle kaikkein tärkeimpiä. Toivottavasti Toyota Prius muodostuu tärkeäksi osaksi jokapäiväistä

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

Valmis telinepaketti omakotityömaalle

Valmis telinepaketti omakotityömaalle Valmis telinepaketti omakotityömaalle Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Layher alumiinitelineistä, jotka ovat valmiiksi pakattu peräkärryyn.

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

Tuoteluettelo Kehäteline"Frame" 2009

Tuoteluettelo KehätelineFrame 2009 Tuoteluettelo Kehäteline"Frame" 2009 Scaffolds Ställningar Gerüste Echafaudages Impalcature Andamios Σκαλωσιές 4 Korkea laatu joustavat ratkaisut kilpailukykyisin hinnoin Kehäteline Frame eli Kehäteline

Lisätiedot

Nostoapuvälineet ja putoamissuojaimet Pumppaamot

Nostoapuvälineet ja putoamissuojaimet Pumppaamot Nostoapuvälineet ja putoamissuojaimet Pumppaamot Haponkestävät pumppukettingit HAPONKESTÄVÄ Työkuorma 200 12 000 kg. pewagin PCWI-pumppukettinkejä voidaan käyttää uppopumppujen ja suodattimien nostoon

Lisätiedot

3-15 / 10.4.2015. Weber anturamuotti- järjestelmä. www.e-weber.fi www.wepro.fi. * Välitämme

3-15 / 10.4.2015. Weber anturamuotti- järjestelmä. www.e-weber.fi www.wepro.fi. * Välitämme * Välitämme 3-15 / 10.4.2015 Weber anturamuotti- www.e-weber.fi www.wepro.fi järjestelmä Weber anturamuottijärjestelmä Weber anturamuottijärjestelmä koostuu 600 mm leveästä, 5000 mm pitkästä ja 250 mm

Lisätiedot

Käyttäjätietoa 03/2010. Asennus- ja käyttöohje. Tukitorni Aluxo 9703-203-01. Muottimestarit

Käyttäjätietoa 03/2010. Asennus- ja käyttöohje. Tukitorni Aluxo 9703-203-01. Muottimestarit 03/2010 Käyttäjätietoa 999703011 fi sennus- ja käyttöohje Tukitorni luxo 9703-203-01 by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999703011-03/2010 Sisältö Sivu Periaatteelliset turvallisuusohjeet... 4 Järjestelmän

Lisätiedot

Siirreltävä teline. Zifa/Uniroll käyttöohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET

Siirreltävä teline. Zifa/Uniroll käyttöohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET Siirreltävä teline LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ Zifa/Uniroll käyttöohje RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET . JOHDANTO Siirreltävät Layher-telineet asennetaan ja puretaan turvallisesti, nopeasti ja yksinkertaisesti.

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2012 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 24.10.2012 Aarre Peltola Puun tuonti 10,5 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa.

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa. KÄYTTÖOHJE RenOvi Pölynhallintaovi (EAN 6420281020773) Tekniset tiedot: Laite on suunniteltu käytettäväksi 600~1000 mm aukoissa Laiterunko Al, korkeus 200 mm, leveys 800 mm, syvyys 70 mm Muovilamellit

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

UKM- Raudoituskorokkeet. rakennustarvikkeet. UK-Muovi Oy

UKM- Raudoituskorokkeet. rakennustarvikkeet. UK-Muovi Oy UKM- Raudoituskorokkeet ja rakennustarvikkeet Kuva: Tecnomedia Jaana Pesonen Valmistamme raudoituskorokkeita, erilaisia kiinnitystarvikkeita sekä valukartioita käytettäväksi rakentamiseen. Kätevillä tuotteillamme

Lisätiedot

Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 "10 kärjessä", teollisuuden työntekijät, euroa/tunti

Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 10 kärjessä, teollisuuden työntekijät, euroa/tunti Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 "10 kärjessä", teollisuuden työntekijät, euroa/tunti Norja Saksa (länsi) Tanska Sveitsi Belgia Alankomaat Itävalta Ruotsi Yhdysvallat 28,56 28,39 26,72 25,03 24,50

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2013 21.11.2014 Aarre Peltola Puuta tuotiin 11 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteita

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Käytön aloittaminen. Pro Focus UltraView. Tämä opas on ladattavissa BK Medicalin verkkosivustosta useilla eri kielillä.

Käytön aloittaminen. Pro Focus UltraView. Tämä opas on ladattavissa BK Medicalin verkkosivustosta useilla eri kielillä. Käytön aloittaminen Pro Focus UltraView Tämä opas on ladattavissa BK Medicalin verkkosivustosta useilla eri kielillä. Osoite: www.bkmed.com/customer service/user manuals Ennen kuin käytät ultraäänilaitetta,

Lisätiedot

menestykseen Sakari Tamminen 31.3.2009

menestykseen Sakari Tamminen 31.3.2009 Rakennusaineet Lisää tähän otsikkonousuun ja yritysten menestykseen Sakari Tamminen 31.3.2009 Maailmantalouden kriisi leviää aaltoina Suomeen Suhdannekuva yhä synkkä Maailmantalouden kriisi jatkuu Raju

Lisätiedot

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS Asennusohje 1 (6) ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa kerros kerrallaan asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa

Lisätiedot

Takaovellisen lasikuitukuomun asennusohje

Takaovellisen lasikuitukuomun asennusohje Takaovellisen lasikuitukuomun asennusohje Versio 1.2 28.02.2011 S i v u 2 Sisältö Kuomun asennus perävaunuun... 3 1. Reikien poraaminen laitaan... 5 2. Vivuston kiinnitys kuomuun... 6 3. Koukkusalpojen,

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

NOPEA ASENNUS SÄÄDETTÄVÄ LIITOS. AKK kerrospilarikengässä yhdistyy kolme elementtipilarin raudoitustuotetta; kenkäliitos, pääteräs ja jatkospultti.

NOPEA ASENNUS SÄÄDETTÄVÄ LIITOS. AKK kerrospilarikengässä yhdistyy kolme elementtipilarin raudoitustuotetta; kenkäliitos, pääteräs ja jatkospultti. PILARIKENGÄT sivu 1 / 5 Pilarikenkiä käytetään betonielementtipilareiden kiinnittämiseen ja kuormien siirtämiseen. Pilarielementtiin sijoitetut kengät liitetään vastakkaisessa rakenteessa oleviin pultteihin.

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat J uhana B rotherus Ekonomis ti 26.11.2014 Talouskasvu jäänyt odotuksista 2 USA kohti kestävää kasvua Yritykset optimistisia Kuluttajat luottavaisia 3 Laskeva öljyn hinta

Lisätiedot

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2004 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 8.7.2005 781 Puun tuonti paisui

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 8 % Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 7 Suomi 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15 15

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Verkkolaskun hyödyntäminen myyntilaskuissa. Basware Experience - Käyttäjäpäivät 20. -21.9.2012

Verkkolaskun hyödyntäminen myyntilaskuissa. Basware Experience - Käyttäjäpäivät 20. -21.9.2012 Verkkolaskun hyödyntäminen myyntilaskuissa Basware Experience - Käyttäjäpäivät 20. -21.9.2012 Parhaat tuotteet ja kokonaisratkaisut Keskitymme kiinteistön ylläpitoon, siivoukseen, turvallisuus- ja ruokailupalveluihin

Lisätiedot

amo prorakennustelineen

amo prorakennustelineen Amo Pro rakennustelinejärjestelmä on modulaarinen telinejärjestelmä joka koostuu eri komponenteista. Asennus on nopeaa ja joustavaa. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut on tyyppihyväksynyt rakennustelinejärjestelmän

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

järjestys järjestys matkustajia osuus matkustajia osuus 2014 2013 2014 2013

järjestys järjestys matkustajia osuus matkustajia osuus 2014 2013 2014 2013 Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN MATKAKOHDEALUEET SUOMESTA VUOSINA 2014 ja 2013 perustuu SMALin vuositilastoon; lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 29.3.216 Tilasto- ja tietovarastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 215 1 Milj. euroa (vuoden 215 rahana)

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Painekyllästetty puu... 9 Puinen veräjä, tasapitkät pielet... 9. Kevytveräjä, YLEISMALLI... 10 Kevytveräjä, VERKKOTÄYTTEINEN...

SISÄLLYSLUETTELO. Painekyllästetty puu... 9 Puinen veräjä, tasapitkät pielet... 9. Kevytveräjä, YLEISMALLI... 10 Kevytveräjä, VERKKOTÄYTTEINEN... SISÄLLYSLUETTELO Porttitarvikkeet... Tolppa, FSC -merkittyä kovapuuta... Nostosalpa RAUTAVERÄJIIN... Yläsarana, kaksinkertainen, PUUVERÄJIIN... 2 Nostosalpa, 2, lukittaviin PUUVERÄJIIN... 2 Jousilukon

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot