Doka-pilarimuotti Alu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Doka-pilarimuotti Alu"

Transkriptio

1 03/2010 Käyttäjätietoa fi sennus- ja käyttöohje oka-pilarimuotti lu

2 Johdanto Käyttäjätietoa oka-pilarimuotti lu danto Joh- by oka Industrie GmbH, mstetten 2

3 Sisällysluettelo Johdanto 4 Johdanto 4 Periaatteelliset turvallisuusohjeet 6 urokoodit okalla 8 8 Tuotteen kuvaus 9 Käyttöalueet 11 Tuenta ja suoristus 12 Muotin asentaminen 13 Muotitus, muottien irrottaminen 14 oka-pilarimuotin työtaso 150/90cm 17 Työtason valmistus Framaxtyötasokonsolilla Tuoteluettelo 3

4 Johdanto Periaatteelliset turvallisuusohjeet Johdanto Käyttäjätietoa oka-pilarimuotti lu Käyttäjäryhmät Tämä käyttäjätieto (asennus- ja käyttöohje) on tarkoitettu henkilöille jotka käyttävät ohessa kuvattua oka-tuotetta/järjestelmää ja se sisältää kuvatun järjestelmän asennusta ja asianmukaista käyttöä koskevat ohjeet. Kaikkien tuotetta käyttävien henkilöiden on tunnettava tämä aineisto ja sen sisältämät turvallisuusohjeet. siakkaan tulee erikseen opettaa ja ohjata laitteen käyttö henkilöille, jotka eivät osaa tai osaavat vain huonosti lukea tai ymmärtää tätä aineistoa. siakkaan tulee varmistaa, että okan toimittamat tiedot (käyttäjätieto, asennus- ja käyttöohjeet, suunnitelmat jne.) on saatu, ne on annettu tiedoksi ja että ne ovat käyttöpaikalla jokaisen käyttäjän luettavissa. okan tekninen dokumentaatio ja siihen liittyvät muottisuunnitelmat sisältävät tietoa työturvallisuustoimenpiteistä oka tuotteiden turvalliseen käyttöön kulloinkin kysymyksessä olevassa käyttötilanteessa. Käyttäjän velvollisuutena on joka tapauksessa huolehtia maakohtaisten, työntekijöitä koskevien turvallisuusmääräysten noudattamisesta koko projektin ajan ja tarvittaessa suorittaa asianmukaiset lisätoimenpiteet ja muita työturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Vaarallisuuden arviointi siakkaan velvollisuutena on määritellä, dokumentoida, toimeenpanna ja tarkastaa vaarallisuusarviointi jokaisella rakennustyömaalla. Laaditun arvioinnin perusteella määritellään rakennustyömaakohtainen vaarallisuustaso ja annetaan käyttäjille ohjeet järjestelmän varustelua ja käyttöä varten kyseisellä työmaalla. rviointi ei kuitenkaan korvaa ohjeita. Tätä dokumentaatiota koskevia huomautuksia Tätä käyttäjätietoa voidaan käyttää myös yleisesti pätevänä asennus- ja käyttöohjeena, tai se voidaan yhdistää rakennuskohtaiseen asennus- ja käyttöohjeeseen. Tässä aineistossa näytetään malliesimerkkejä, joten ne eivät siksi aina ole turvallisuusteknisesti täydellisiä. Muut turvallisuusohjeet ja erilliset varoitukset on annettu vastaavissa luvuissa! Suunnittelu Varmista työpaikkojen turvallisuus muotteja käsiteltäessä (esim. asennettaessa, purettaessa, muutettaessa ja siirrettäessä, jne). Työpaikalle pääsyn tulee olla turvallista! Ohjeista poikkeavaan tai muuhun kuin ohjeiden mukaiseen käyttöön tarvitaan erillinen lujuuslaskelma ja täydentävät asennusohjeet. Käytön kaikissa vaiheissa pätee siakkaan tulee varmistaa, että tuotteen asentamista ja purkamista, sen siirtämistä ja tarkoituksenmukaista käyttöä ohjaa ja valvoo ammattitaitoinen ja toimivaltainen henkilökunta. Näiden henkilöiden toimintakyky ei saa olla rajoitettu esimerkiksi alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden käytön seurauksena. oka-tuotteet ovat teknisiä työvälineitä, jotka on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön kulloinkin pätevien oka-käyttäjätietojen tai muiden okan laatimien teknisten dokumentaatioiden mukaisesti. Kaikkien rakenteiden ja osien stabiilisuus on varmistettava rakennustyön jokaisessa vaiheessa! Teknistä toimintaa koskevat ohjeet samoin kuin turvallisuusohjeet ja kuormitusta koskevat tiedot on luettava huolellisesti ja niitä on noudatettava. Huomiottajättäminen voi aiheuttaa onnettomuuksia ja vakavia loukkaantumisia (hengenvaara) sekä huomattavia aineellisia vahinkoja. Tulilähteet ovat kiellettyjä muottien alueella. Lämmityslaitteet ovat sallittuja vain asianmukaisesti käytettyinä ja riittävällä etäisyydellä muoteista. Työt on sovitettava sääolosuhteisiin (huomaa esim. liukastumisvaara). Vaikeissa ilmastollisissa olosuhteissa tulee suorittaa ennaltaehkäisevät toimenpiteet laitteiden ja ympäröivien alueiden suojaamiseksi sekä henkilökunnan turvallisuuden varmistamiseksi. Kaikkien liitosten pitävyys ja toiminta on tarkastettava säännöllisin väliajoin. rityisen tärkeää on tarkastaa ruuvi- ja kiilaliitokset rakennuksen etenemistä vastaavasti ja etenkin poikkeuksellisten tapahtumien (esim. myrskyn) jälkeen ja kiristää tarvittaessa. 4

5 Johdanto sennus siakkaan tulee tarkastaa materiaalin/järjestelmän moitteeton kunto ennen käyttöönottoa. Viallisia, muotonsa muuttaneita, kuluneita, korroosion tai syöpymisen heikentämiä osia ei saa käyttää. Muottijärjestelmiemme yhdistely muiden vamistajien järjestelmiin voi olla vaarallista ja voi aiheuttaa loukkaantumisia ja aineellisia vahinkoja, ja vaatii sen vuoksi erillisen tarkastuksen. sennuksen saa suorittaa vain riittävän ammattitaidon omaava asiakkaan henkilökunta. Muutosten teko oka-tuotteisiin on kielletty, muutokset vaarantavat turvallisuutta. Muotitus oka tuotteet/järjestelmät on asennettava niin, että kaikki niihin vaikuttavat kuormat johdetaan pois turvallisesti! Betonointi Noudata sallittuja valupaineita. Liian nopea betonointi ylikuormittaa muotit, minkä johdosta ne taipuvat liikaa ja voivat murtua. Muottien poistaminen Muotit saa purkaa vasta kun betoni on riittävän lujaa ja vastuussa oleva henkilö on antanut määräyksen poistaa muotit! Muottia poistettaessa sitä ei saa repäistä irti nosturilla. Käytä sopivaa työkalua, kuten esimerkiksi puukiiloja, suoristustyökaluja tai järjestelmävarusteita kuten esim. Framax-irrotussisäkulmia. Rakenteen, telineiden ja muotin osien stabiilisuutta ei saa vaarantaa muotteja poistettaessa! Kuljetus, pinoaminen ja varastointi Noudata kaikkia voimassaolevia muottien ja telineiden kuljetusohjeita. Kuljetukseen saa käyttää ainoastaan okan nostovälineitä. Poista irralliset osat tai varmista ne liikkumiselta tai putoamiselta! Varastoi kaikki osat turvallisesti, noudattaen kaikkia tämän käyttäjätiedon antamia varastointia koskevia ohjeita asiaa koskevasta luvusta! Määräykset / Työsuojelu Tuotteidemme turvallisuustekninen käyttö edellyttää kunkin valtion ja maan asettamien työturvallisuusmääräysten ja muiden turvallisuusmääräysten noudattamista kulloinkin voimassaolevassa muodossa. Huomaa N 13374:n sisältämät ohjeet Jos henkilö on kaatunut tai jokin esine on pudonnut suojakaiteeseen tai sitä vasten tai sen lisävarusteisiin, ei suojakaiderakennetta saa käyttää ennen kuin asiantunteva henkilö on tarkastanut sen. Huolto Varaosina saa käyttää ainoastaan okan alkuperäisvaraosia. Symbolit Tässä käyttöohjeessa on käytetty seuraavia symboleja: Tärkeä huomautus Huomiottajättäminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai aineellisia vahinkoja. VRO / VROITUS / VKV VR Huomiottajättäminen voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja ja pahimmassa tapauksessa vakavia loukkaantumisia (hengenvaara). Ohje Tämä merkki osoittaa, että käyttäjän on suoritettava tietyt toimenpiteet. Silmämääräinen tarkastus Osoittaa, että suoritetut toimenpiteet vaativat silmämääräisen tarkastuksen. Vihje Hyödyllinen ohje. Viite Viittaa muuhun käytettävissä olevaan ohjeaineistoon. Muuta Mahdollisuus teknisiin muutoksiin pidätetään. 5

6 Johdanto urokoodit okalla Käyttäjätietoa oka-pilarimuotti lu Kantavien rakenteiden suunnitteluun tarkoitetut urokoodit () otettiin uroopassa käyttöön vuoden 2007 lopussa. urokoodeja käytetään uroopan laajuisesti tuote-erittelyjen, tarjousten ja tarkastuslaskelmien valmisteluun. urokoodisarja sisältää maailmanlaajuisesti laajimmalti kehitetyt rakennusalan standardit. oka-ryhmässä urokoodeja aletaan soveltaa käytäntöön vuoden 2008 lopussa. Samalla tullaan luopumaan IN-normien käytöstä oka-standardeina tuotteiden suunnittelussa. Laajalti käytetty "σ sallittu konsepti" (jolla verrataan voimassaolevia jännityksiä sallittuihin jännityksiin) on urokoodeissa korvattu uudella turvallisuuskonseptilla. urokoodeissa verrataan toisiinsa vaikutusta (kuormat) ja kestävyyttä (kantavuus). Tähänastinen varmuuskerroin sallituissa jännityksissä on nyt jaettu useampiin osavarmuuslukuihin.varmuustaso pysyy muuttumattomana! d R d d F d F k γ F Kuormien vaikutusten mitoitusarvo (... effect; d... design) Vastusvoimat kuormasta F d (V d, N d, M d ) Kuorman mitoitusarvo R d Kestävyyden mitoitusarvo (R... resistance; d... design) Poikkileikkauksen kestävyyden mitoitusarvo (V Rd, N Rd, M Rd ) Teräs: R d = R k Puu: R d = k mod Rk F d = γ F F k γ M γ M (F... force) Kuorman ominaisarvo R k Kestävyyden ominaisarvo "todellinen kuorma", käyttökuorma esim. momenttikestävyys myötölujuutta vastaan (k... characteristic) esim. oma paino, hyötykuorma, betonipaine, tuuli Kuormien osavarmuusluvut (kuorman perusteella; F... force) esim. oma paino, hyötykuorma, betonipaine, tuuli rvot N standardista γ M k mod Materiaaliominaisuuden osavarmuusluku (materiaalin perusteella; M...material) esim. teräkselle tai puulle rvot N standardista Muunnostekijä (koskee vain puuta kosteuden ja kuormituksen kestoajan huomioon ottamista varten) esim oka-palkki H20 rvot N ja N mukaan Turvallisuuskonseptien vertailu (simerkki) σ sallittu konsepti /IN-konsepti [kn] 60<70 [kn] 60 [kn] F yield ~ 1.65 F sallittu F actual R [kn] k R 90<105 [kn] d M = [kn] d F = oka-julkaisuissa käytetyt "sallitut arvot" (esim.: Q sall. = 70 kn) eivät vastaa mitoitusarvoja (esim.: V Rd = 105 kn)! Vältä ehdottomasti näiden käsitteiden sekaantumista! Meidän julkaisumme tulevat myös jatkossa sisältämään sallitut arvot. Seuraavat osavarmuusluvut on otettu huomioon: γ F = 1,5 γ M, Puu = 1,3 γ M, Teräs = 1,1 k mod = 0,9 Niiden avulla voidaan määritellä kaikki urokoodi-laskelmaan tarvittavat mitoitusarvot sallituista arvoista. F actual F sallittu Käyttösuhde d R d 6

7 Johdanto 7

8 Tuotteen kuvaus oka-pilarimuotilla lu valmistetaan virheettömät betonipinnat, ilman häiritseviä levyjen liitoskohtia, ilman ruuvien tai naulojen painallusjälkiä. Mikä tahansa muottipinta soveltuu käytettäväksi myös lautakuviointi. Muotit ovat äärimmäisen kestäviä ja siitä huolimatta erityisen kevyitä ja helposti käsiteltäviä. Täydellinen kulmaliitos mahdollistaa portaattomasti suorakulmaiset tai nelinkulmaiset pilarit 20 cm:stä 60 cm:iin tai 80 cm:stä 130 cm:iin. Pilarimuotti lu toimii tehokkaana tukipilarina myös myös teidän rakennuksellanne. Tuotteen kuvaus Korkeussäätö: Pilarimuottien korkeudet 270, 120 ja 90 cm. Yhdisteltävissä 30 cm:n välein. Muottipinta voi tällöin ulottua jopa 20 cm kehän yli. Tuloksena on käytännöllisesti katsoen portaaton korkeussovitus Pilarimuottien portaattomat kulmaliitokset mahdollistavat nopean ja helpon sovituksen pilarien erisuuruisiin poikkileikkauksiin Muottia siirrettäessä pilariruuvi voidaan kiinnittää lujasti valmiiseen kiinnityskohtaan. Tukeva lu-kehä. lu-kehät on suojattu korkealuokkaisella jauhepinnoitteella. Se estää tehokkaasti betonin kiinnittymistä. Betonimuottilevyt voidaan kiinnittää joko takaa ruuvaamalla tai edestä lankanauloilla. Pilarimuotti lu mahdollistaa mitä erilaisimpien betonimuottilevyjen käytön, kuten oka 3-SO, tai okaplex-21 mm myös ilman kulmalistaa teräville kulmille. Korotetuissa pilarimuoteissa muottipinta voidaan asentaa myös yhtäjaksoisesti muottiliitoksen päälle. Sallittu valupaine: 90 kn/m 2 8

9 Käyttöalueet Pilarin poikkileikkaukset cm Nelinkulmaiset tai suorakulmaiset pilarin poikkileikkaukset säädettävissä portaattomasti, jopa 60 x 60 cm. sentaminen Pilarin poikkileikkaukset cm (ilman muottipintaa) Muotin korkeus [m] Pilarimuotti lu 2,70m Pilarimuotti lu 1,20m Pilarimuotti lu 0,90m 1) llei pilarimuotin työtasoa 150/90 cm käytetä, ei tarvita adapteria pilarimuotin työtasolle lu. Framax pikaliitin RU dapteri pilarimuotin työtasolle lu 1) Vinotuki 340 Vinotuki 540 0,90 4 1,20 4 1, , , , , , , , , , , , , , , , , simerkkejä Pilari 20 x 20 cm Pilari 60 x 60 cm Pilari 20 x 60 cm

10 Pilarin poikkileikkaukset cm Yhdistämällä 2 pilarimuottia voidaan muotittaa pilarit sivupituuksilla cm (lisäankkuroinnilla). simerkkejä Pilari 100 x 100 cm suorakulmainen pilari 30 x 100 cm B F sentaminen Nelinkulmaiset palkin poikkileikkaukset cm (ilman muottipintaa) Yksityiskohta muottiliitoksesta Ruuvi pilarimuottiin lu B Mutteri pilarimuottiin lu Yksityiskohta Framax-jäykistinpalkin 0,90m liitännästä Framax jäykistinpalkki 0,90m Pilarimuotti lu Palkinpidin, pilarimuotti lu F Super-mutteri 15,0 B F Muotin korkeus [m] Pilarimuotti lu 2,70m Pilarimuotti lu 1,20m Pilarimuotti lu 0,90m Framax pikaliitin RU Palkinpidin, pilarimuotti lu 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , nkkuritangon pituus = pilarin leveys + 2x muottipinnan paksuus + 66 cm Huom: Suorakulmaisten pilareiden materiaalin tarve saadaan yhdistelemällä sivuilla 9 ja 10 esitettyjen taulukoiden sisältämät tiedot. Lyhyt sivu: Puolita materiaalin tarve enint. 60 cm:n pilareille. Pitkä sivu: Puolita materiaalin tarve enint. 130 cm:n pilareille. Framax jäykistinpalkki 0,90m Super-mutteri 15,0 Vinotuki 340 Vinotuki 540 nkkuritanko 15,0 10

11 Tuenta ja suoristus Vinotuet Vinotuki 340 () ja vinotuki 540 (B) tekevät muotista tukevan tuulikuormaa vastaan ja suoristavat muotin. Kiinnitys lattiaan nkkuroi vinotuki veto- ja painokuormia vastaan! Porareiät vinotuen aluslevyssä: a b B a... Ø 26 mm b... Ø 18 mm nkkurointi lattiaan oka-pika-ankkuria voidaan käyttää useita kertoja - työkaluksi riittää vasara f Tuotteen kuvaus: karkea säätö 8 cm:n välein hienosäätö kierteellä osat eivät katoa myös teleskooppiputki varmistettu Tärkeä huomautus: Muottien on oltava joka työvaiheessa tukevasti pystytettynä! Huomaa voimassaolevat turvallisuusmääräykset! Katso lisätietoja (tuulikuormat jne.) luvusta "pysty- ja vaakakuormat" oka-mittausohjeista. Kiinnittäminen muottiin Työnnä vinotuen vasarapää () muotissa oleviin kiinnityskohtiin, kierrä 90 oikealle ja kiristä tähtimutterilla (B). oka pika-ankkuri 16x125mm B oka-jousi 16mm TR Vaadittava betonin kuutiopuristuslujuus (f ck,cube ): min. 25 N/mm 2 tai 250 kg/cm 2 (betoni 20/25) B Noudata asennusohjeita! Vaihtoehtoisten tulppien vaadittava kuormitettavuus: R d 20,3 kn (F sall 13,5 kn) Noudata valmistajan voimassaolevia asennusohjeita. B

12 Muotin asentaminen Muottipinnan leikkaus S Muotin sivujen yhdistäminen seta molemmat valmiiksi asennetut muotin sivut päällekkäin ja yhdistä mutterilla pilarimuotille lu (), pultilla () ja ruuvilla pilarimuotille lu (F). siasenna muotin toinen sivu vastaavalla tavalla a b Yksityiskohta kulmaliitoksesta a = Pilarin sivunpituus + muottipinnan paksuus b Muottipinta F S Muottipinnan vaste Muottipinnan kiinnitys Ruuvaus takaa Naulaus edestä sennus simerkki muottipinnan kiinnittämisestä takaa Muottipinnan asentaminen seta leikattu muottipinnan kappale () asennuspukeille. seta vaadittavat pilarimuotit lu (B) muottipinnalle ja suorista muottipinnan vaste (S) Mikäli muotteja korotetaan, tarvitaan kiinnittämiseen 2 pikaliitintä RU () liitosta kohti. Kiinnitä muottipinta esim. Framax-ruuveilla 7x22 (tuotenro ). siasenna muotin toinen sivu vastaavalla tavalla. B Varustelu oka-pilarimuotin työtasoa 150/90 cm varten Työnnä adapteri pilarimuotin työtasolle lu (G) muotin yhden puoliskon elementeille. Kierrä kuusiomutterit 15,0 (H) aluslaatan kanssa paikalleen ja kiristä. Varmista jousisokilla (I). B G I Kulmien viistoaminen Framax-kulmalistalla 2,70 m (tai vaihtoehtoisesti kulmalistalla jonka naulauslevyn paksuus on enint. 1 mm). H

13 Muotitus, muottien irrottaminen Muotitus Puhdistus ja hoito Levitä ennen jokaista betonointikertaa betonin irrotusainetta ohuelti muotin pinnalle ja päätyosiin. siasennettujen muotin puoliskojen paikalleenasettaminen: Pystytä ensimmäinen muotin puolikas nosturia apuna käyttäen. Muotin puoliskon varmistaminen: Varmista muotin puolikas 3 vinotuella kaatumiselta, irrota nosturista vasta sen jälkeen (kiinnitys katso luku "Tuki- ja säätöosat"). Muotin puolikkaiden yhdistäminen: Tehdään samalla tavoin kuin yksittäisten osien asentaminen muotin puolikkaiksi. Muottien irrottaminen ja siirto nsimmäinen muotin puolisko: Kiinnitä nosturin koukut vielä pystyssä olevaan, tuettuun muotin puoliskoon. Irrota muotin puolikkaiden kulmaliitokset. seta nosturilla kuljetettu muotin puolikas maahan puhdistusta varten Betonoinnin jälkeen: Puhdista muotin takasivulle jäänyt betoni välittömästi vedellä (ilman veteen lisättävää hiekkaa). Toinen muotin puolisko Kiinnitä nosturin ripustin vielä pystyssä olevaan, tuettuun muotin puoliskoon. Irrota vinotukien ankkurointi maasta. seta nosturilla siirretty muotin puolisko maahan puhdistamista varten ja varmista. Muotin puolikkaan siirto työtason kanssa katso luku "oka-pilarimuotin työtaso 150/90cm". Heti muotin poistamisen jälkeen: tai ennen jokaista betonointikertaa levitetään betonin irrotusainetta ohuelti muotin pinnalle ja päätyosiin. 13

14 oka-pilarimuotin työtaso 150/90cm Tuotteen kuvaus sennus Käännä sivukaide ylös. B 150 cm cm Kaide lukkiutuu automaattisesti paikalleen. Käännä takakaide ylös. Takakaide B Sivukaide Nosturin ripustuskohta takana Varmistuskoukku (sininen) = nosturin ripustuskohta edessä Ylimääräinen ripustuskohta (punainen) parkkiasennossa Sall. hyötykuorma: 1,5 kn/m 2 (150 kg/m 2 ) Kuormaluokka 2 N :2003 mukaan Tärkeimmät ominaisuudet: sivalmistettu, nopeasti käyttövalmis työtaso mahdollistaa turvallisen työskentelyn pilaria valettaessa sen sivumitoista riippumatta. Helppo ja nopea kuljetus tasoon upotettujen nosturin kiinnityskohtien avulla. Pilaria kohti voidaan käyttää kulloinkin vain yhtä pilarityötasoa. Nopeasti ripustettava työtaso siirtyy kätevästi muotista muottiin. Näin yksi työtaso riittää useammalle pilarimuotille. Käännettävät sivukaiteet helpottavat sisääntuloa. Molemmat sivukaiteet voidaan lukita avoimeen ja suljettuun asentoon. oka-nousujärjestelmä XS yhdistettynä pilarimuotin työtasoon 150/90cm on turvallinen nousutie pilarimuotteille. Kaide lukkiutuu automaattisesti paikalleen. Pilarimuotin työtaso on nyt käyttövalmis. Huom: Kokoon taitettaessa käännä ensin takakaide, sen jälkeen sivukaide. 14

15 Työtason siirtäminen Kiinnitä nosturi kuvan osoittamiin kohtiin. Pilarimuotin työtason ripustamisen jälkeen irrotetaan 4-haara nostoraksit Nosturin kiinnityskohta takana Nosturin kiinnityskohta edessä Ripusta työtaso esiasennettuun adapteriin pilarimuotin työtasolle lu Varmistuskoukku () putoaa alas lähtöasentoon ja varmistaa samalla työtason automaattisesti vahingoissa tapahtuvalta irtoamiselta. Kun työtasoa nostetaan 4-haara rakseilla varmistuskoukusta () työtason lukitus aukeaa automaattisesti Huomaa käyttöohje "oka-4-haara nostoraksit 3,20m"! Ripustaminen käy huomattavasti helpommin ohjausköysillä. 15

16 Muotin ja työtason siirto yhtenä kappaleena Nosturin työaikaa voidaan lyhentää siirtämällä okapilarimuotin työtaso yhdessä muotin kanssa: Ripusta työtaso muottiin (katso työn kulku kohdasta "Työtason siirtäminen") Siirrä nosturin lisäkiinnityskohta () parkkiasennosta käyttöasentoon. Oikea asento = kallistettuna eteenpäin muotin suuntaan Lukitse nosturin lisäkiinnityskohta tason alapinnalla olevalla liukukappaleella (F). F Työtaso voi olla koko toimenpiteen ajan kiinnitettynä muottiin. Työtason irrottaminen muotista Lukitse liukukappale (F) taka-asentoon ja siirrä nosturin lisäkiinnityskohta parkkiasentoon. Kiinnitä nosturi luvussa "Työtason siirtäminen" osoitettuihin kohtiin Varmista, että liukukappale asettuu varmasti etuasentoon. Varmista muotin puolikas ilman työtasoa erillisillä vinotuilla. Nosturiin ripustaminen. Kun muotti ja taso siirretään yhdessä, käytetään nosturin lisäkiinnityskohtaa () Nosturin kiinnityskohta takana Nosturin lisäkiinnityskohta 16

17 Työtason valmistus Framax-työtasokonsolilla 90 Framax työtasokonsolilla 90 voidaan kätevästi rakentaa 90 cm leveä betonointitaso. Ripustaminen liitosprofiiliin S Sall. hyötykuorma: 1,5 kn/m 2 (150 kg/m 2 ) Kuormaluokka 2 N :2003 mukaan Maks. vaikutusleveys: 2,00 m Lukitse konsoli muottiin jousisokalla, ettei se pääse irtoamaan. Lattialankut ja kaidelaudat: Juoksumetriä kohti tarvitaan 0,9 m 2 lattialankkua ja 0,6 m 2 kaidelautaa (työmaa toimittaa ). nintään 2,5 m:n jännevälin ainevahvuudet: Kansilankut min. 20/5 cm Kaidelaudat min. 20/3 cm B F Huom: nnetut palkki- ja lautapaksuudet on mitoitettu 24, N 338 mukaan. Saksassa tulee puisissa telinerakenteissa olla Ü-merkintä. sennus Ripusta Framax-työtasokonsoli 90 () pilarimuotin lu liitosprofiiliin S (B) tai päätyprofiiliin (G). Varmista Framax-työtasokonsoli 90 jousisokalla () nostamiselta. Ruuvaa lattialaudat (). 5 kpl. ruuveja M10x120 konsolia kohti ei sisälly toimitukseen. Kiinnitä kaidelaudat (F) nauloilla 28x65. Valmista päätypuolen sivusuoja esim. kaidekonsolilla S () ja kaidelaudoilla Yksityiskohta ripustuksesta B Ripustaminen päätyprofiiliin F G Yksityiskohta ripustuksesta G

18 Tuoteluettelo Käyttäjätietoa oka-pilarimuotti lu [kg] Tuote-nro. [kg] Tuote-nro. Tuoteluettelo oka-seinämuotit Pilarimuotti lu Pilarimuotti lu 2,70m 53, Pilarimuotti lu 1,20m 25, Pilarimuotti lu 0,90m 23, Stützenelement lu maalattu Palkinpidin, pilarimuotti lu 0, Riegelhalter für Stützenschalung lu pituus: 28 cm Vinotuki , lementstütze 340 sisältää osat: () Vinotuen muottipää 3, Kpl pituus: 40,8 cm leveys: 11,8 cm korkeus: 17,6 cm (B) Vinotuen alatassu 2, pituus: 20 cm leveys: 11 cm korkeus: 10 cm () Säätöyläosa , pituus: cm () Säätöalaosa 120 7, pituus: cm Toimitustila: Koottuna Framax pikaliitin RU 3, Framax-Schnellspanner RU pituus: 20 cm Framax jäykistinpalkki 0,90m 10, Framax-Klemmschiene 0,90m maalattu siniseksi Super-mutteri 15,0 0, Superplatte 15,0 korkeus: 6 cm Halkaisija: 12 cm avainväli: 27 mm oka pika-ankkuri 16x125mm 0, oka-xpressanker 16x125mm pituus: 18 cm Noudata asennusohjeita! Vinotuki , lementstütze 540 sisältää osat: () Vinotuen muottipää 3, Kpl pituus: 40,8 cm leveys: 11,8 cm korkeus: 17,6 cm (B) Vinotuen alatassu 2, pituus: 20 cm leveys: 11 cm korkeus: 10 cm () Säätöyläosa , pituus: cm () Säätöalaosa , pituus: cm Toimitustila: Koottuna oka jousi 16mm 0, oka-oil 16mm Halkaisija: 1,6 cm 18

19 Tuoteluettelo [kg] Tuote-nro. [kg] Tuote-nro. Framax työtasokonsoli 90 12, Framax-Konsole 90 leveys: 103 cm korkeus: 185 cm Toimitustila: Kaide sisältyy toimitukseen Liitin XS pilarimuotin työtasolle 10, nschluss XS Stützenbühne pituus: 123 cm Tikas XS 4,40m 33, System-Leiter XS 4,40m oka pilarimuotin työtaso 150/90cm 211, oka-stützenbühne 150/90cm pituus: 173 cm leveys: 173 cm korkeus: 130 cm Toimitustila: Koottuna dapteri pilarimuotin työtasolle lu 14, Bühnenanschluss für Stützenschalung lu pituus: 93 cm Tikkaan jatke XS 2,30m 19, Leiternverlängerung XS 2,30m Kaidekonsoli S 11, Schutzgeländerzwinge S korkeus: cm Portti XS 4, Sicherungsschranke XS pituus: 80 cm Framax nostotarrain 10, Framax-Umsetzbügel korkeus: 22 cm Noudata käyttöohjetta! Putoamissuoja XS tikkaalla 1,00m 16, Putoamissuoja XS tikkaalla 0,25m 10, Rückenschutz XS Framax kulmalista 2,70m 0, Framax-reikantleiste 2,70m Tikasjärjestelmä XS Putoamissuoja XS tikkaalla yläosa 17, Rückenschutz-usstieg XS korkeus: 132 cm Liitin XS Framax/lu-Framax 11, nschluss XS Framax/lu-Framax pituus: 115 cm 19

20 Monipuolisella oka-pilarimuotilla lu aina huipputuloksiin. Tällä muotilla joustavasti mikä tahansa haluttu betonipinta myös lautakuviointi. Portaaton sovitus pilarin poikkileikkaukseen täydellisesti toimivalla korkeusasteikolla. Teitä lähinnä sijaitseva oka-toimipiste esittelee mielellään tämän järjestelmämuotin yksityiskohtaisesti. Parhaiten puhelimitse! oka-ryhmän päätuotantolaitos mstetten. Kansainvälinen oka oka GmbH Josef Umdasch Platz mstetten/itävalta puhelin: +43 (0) telefax: +43 (0) Mail: Internet: oka yhtiöt ja maahantuojat: Suomi: oka Finland Oy Selintie 542 FIN Selki puhelin: telefax: Mail: lankomaat lgeria Bahrain Belgia Brasilia Bulgaria hile spanja telä-frikka Guatemala Intia Iran Irlanti Islanti Iso-Britannia Israel Italia Japani Jordania Kanada Kazakhstan Kiina Kreikka Kroatia Korea Kuwait Latvia Libanon Liettua Luxemburg Marokko Meksiko Norja Panama Portugali Puola Quatar Ranska Romania Ruotsi Saksa Saudi rabia Senegal Serbia Singapore Slovakia Slovenia Sveitsi Taiwan Tanska Thaimaa Tsekin Tasavalta Tunisia Turkki Ukraina Unkari US Uusi Seelanti Valko-Venäjä Venäjä Vietnam Viro Y

Doka-järjestelmämuotti Framax Xlife

Doka-järjestelmämuotti Framax Xlife 10/2008 Ü Käyttäjätietoa 999764011 FIN sennus- ja käyttöohje oka-järjestelmämuotti Framax Xlife 9764-277-01 Muottimestarit Johdanto Käyttäjätietoa oka-järjestelmämuotti Framax Xlife Johdanto by oka Industrie

Lisätiedot

Kiinnitettävä pyöräsarja B

Kiinnitettävä pyöräsarja B 01/2011 lkuperäinen käyttöohje 999285511 fi Säilyttäkää käyttöohje Kiinnitettävä pyöräsarja B Tuotenro.: 586168000 vuosimallista 2008 lähtien Tuotekuvaus Tuotteen kuvaus Kiinnitettävällä pyöräsarjalla

Lisätiedot

Asennusohje 08/2011. Kallioankkuri 15,0. Tuote-nro 581120000. Muottimestarit

Asennusohje 08/2011. Kallioankkuri 15,0. Tuote-nro 581120000. Muottimestarit 08/2011 sennusohje 999415011 fi Kallioankkuri 15,0 Tuote-nro 581120000 sennusohje Kallioankkuri 15,0 Tuotteen kuvaus Kallioankkuri 15,0 on tarkoitettu käytettäväksi muotin yksipuoliseen ankkurointiin betonissa.

Lisätiedot

FI fi ma PERI GmbH. PERI-vinotuet RS-vinotuki -järjestelmä

FI fi ma PERI GmbH. PERI-vinotuet RS-vinotuki -järjestelmä FI fi 06 2012 2ma 73076 PERI GmbH PERI-vinotuet RS-vinotuki -järjestelmä FI_RS11_00-00.indd 2 15.06.12 10:12 PERI-vinotuki RS RS 210, 260, 300, 450, 650 ja RS 1000, 1400 Uusien PERI RS 210, RS 300, RS

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly Omega Asennustyökalut mm kuusiohylsyt 6 mm kuusiohylsyt 7 mm kuusiohylsyt 8 mm kuusiohylsyt 9 mm kuusiohylsyt (pylvässuojat, törmäyssuoja) 6 mm kuusiokärjet (pylvässuojat,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011)

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) A Member of Constructor Group G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) Constructor Finland Oy Puh. (019) 36251 myynti@kasten.fi Kasteninkatu 1, Pl 100 Faksi (019) 3625 333 www.kasten.fi 08150 Lohja Til.nro.

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI Korotus Mantokasettimuoteilla haluttuun korkeuteen Turvaketju Telinekannatin Sähköohjauskeskus Tikkaat Säilytyskotelo kierrekiristintangoille muttereille Myrskyketju

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: toukokuussa 2007 Luotu 01-Jun-2007 03:54 EEST [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto 1. Toyota Prius takuutiedot Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto Asiakkaat ovat aina olleet Toyotalle kaikkein tärkeimpiä. Toivottavasti Toyota Prius muodostuu tärkeäksi osaksi jokapäiväistä

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 23.3.2016 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Kotimaista laatua rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Machinery ja Vepe ovat solmineet yhteistyösopimuksen Vepe-tuotteiden myynnistä. Machinery

Lisätiedot

Nostoapuvälineet ja putoamissuojaimet Pumppaamot

Nostoapuvälineet ja putoamissuojaimet Pumppaamot Nostoapuvälineet ja putoamissuojaimet Pumppaamot Haponkestävät pumppukettingit HAPONKESTÄVÄ Työkuorma 200 12 000 kg. pewagin PCWI-pumppukettinkejä voidaan käyttää uppopumppujen ja suodattimien nostoon

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Esimerkkejä Euroopasta Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Ruotsi Tanska Slovenia Liettua Hollanti Itävalta Latvia Portugali Ranska Kypros SUOMI Belgia Saksa Bulgaria Viro Puola Luxembourg Tsekin

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 19.5.2016 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... - 2-1.1 Yleiskuvaus... - 2-1.2 Toimintatapa... - 3-1 MITAT JA MATERIAALIT... - 4-2.1 Kannaketyypit...

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Lakiperusta Kansallinen lainsäädäntö Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta (1573/1993)= soveltamisalalaki

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2013 21.11.2014 Aarre Peltola Puuta tuotiin 11 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteita

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 29.3.216 Tilasto- ja tietovarastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 215 1 Milj. euroa (vuoden 215 rahana)

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Takaovellisen lasikuitukuomun asennusohje

Takaovellisen lasikuitukuomun asennusohje Takaovellisen lasikuitukuomun asennusohje Versio 1.2 28.02.2011 S i v u 2 Sisältö Kuomun asennus perävaunuun... 3 1. Reikien poraaminen laitaan... 5 2. Vivuston kiinnitys kuomuun... 6 3. Koukkusalpojen,

Lisätiedot

järjestys järjestys matkustajia osuus matkustajia osuus 2014 2013 2014 2013

järjestys järjestys matkustajia osuus matkustajia osuus 2014 2013 2014 2013 Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN MATKAKOHDEALUEET SUOMESTA VUOSINA 2014 ja 2013 perustuu SMALin vuositilastoon; lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat

Lisätiedot

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2004 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 8.7.2005 781 Puun tuonti paisui

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

Raskas Ulokehylly. Asennus- ja käyttöohje. Pylväs Uloketappi D16x100. M16 mutteri + prikka. Uloke

Raskas Ulokehylly. Asennus- ja käyttöohje. Pylväs Uloketappi D16x100. M16 mutteri + prikka. Uloke Asennus- ja käyttöohje Raskas Ulokehylly Pylväs Uloketappi D16x100 M16 mutteri + prikka Uloke Pultti M16*110 Kiristetään sopivasti, ei liian tiukasti. U-profi ili 2-puoleinen jalka Päätykiinnitys 1-PUOEINEN

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa.

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa. 1 2. JULKISEN SEKTORIN MENOT SUOMESSA JA ERÄISSÄ MUISSA MAISSA (NÄMÄ TIEDOT OVAT TUOMALAN UUDESTA JULKAISEMATTOMASTA KÄSIKIRJOITUKSESTA) EI SAA LEVITTÄÄ ULKOPUIOLELLE LUENTOJEN! Tässä luvussa tarkastelemme

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Frami säädettäväkulma I 1,20m 33, Frami säädettäväkulma I 1,50m 40, Frami-Scharnierecke I siniseksi maalattu

Frami säädettäväkulma I 1,20m 33, Frami säädettäväkulma I 1,50m 40, Frami-Scharnierecke I siniseksi maalattu Doka Järjestelmämuotti Seinämuottijärjestelmä Frami Xlife Frami Xlife muotti 0,30x1,20m 19,5 588405500 Frami Xlife muotti 0,45x1,20m 24,0 588404500 Frami Xlife muotti 0,60x1,20m 29,5 588463500 Frami Xlife

Lisätiedot

UKM- Raudoituskorokkeet. rakennustarvikkeet. UK-Muovi Oy

UKM- Raudoituskorokkeet. rakennustarvikkeet. UK-Muovi Oy UKM- Raudoituskorokkeet ja rakennustarvikkeet Kuva: Tecnomedia Jaana Pesonen Valmistamme raudoituskorokkeita, erilaisia kiinnitystarvikkeita sekä valukartioita käytettäväksi rakentamiseen. Kätevillä tuotteillamme

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle SAVUPIIPPU Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle 1 HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO Hällströms Plåt valmistaa suvunpiippuja huviloihin, omakotitaloihin ja lämpökeskuksiin, yrityksille ja kasvihuoneille.

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät 18.4.2013 Varatoimitusjohtaja Risto Alanko Maailma on muuttunut, muuttuuko Suomen työmarkkinakäytännöt? Taloudet kansainvälistyvät ja yhdentyvät edelleen

Lisätiedot

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje. Polanor Oy

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje. Polanor Oy Liukuovijärjestelmä PLK Asennusohje Polanor Oy Liukuovijärjestelmä PLK on tarkoitettu sisäkäyttöön ja kevyiden liukuvien väliovien ripustukseen. Järjestelmän avulla voidaan korvata levystä tai puusta valmistetut

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

LAATUA JA VAHVUUTTA, JOIHIN VOIT LUOTTAA

LAATUA JA VAHVUUTTA, JOIHIN VOIT LUOTTAA Spandeckkävelysillat ja -työtasojärjestelmät LAATUA JA VAHVUUTTA, JOIHIN VOIT LUOTTAA SPANDECK Spandeck on kevyt, alumiinista valmistettu kävelysilta, työtaso ja telinejärjestelmä, kaikki samassa tuotteessa.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Spandeck. UpRight INSTANT Zip-Up. telinejärjestelmä. Täyttää korkealla tehtävästä työstä annetun direktiivin vaatimukset

Spandeck. UpRight INSTANT Zip-Up. telinejärjestelmä. Täyttää korkealla tehtävästä työstä annetun direktiivin vaatimukset Spandeck telinejärjestelmä Täyttää korkealla tehtävästä työstä annetun direktiivin vaatimukset UpRight INSTANT Zip-Up SPANDECK Spandeck on kevyt, alumiinista valmistettu kävelysilta, työtaso ja telinejärjestelmä,

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly Omega Asennustyökalut mm kuusiohylsyt 6 mm kuusiohylsyt 7 mm kuusiohylsyt 8 mm kuusiohylsyt 9 mm kuusiohylsyt (pylvässuojat, törmäyssuoja) 6 mm kuusiokärjet (pylvässuojat,

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 40/2011 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 10.10.2011 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit)

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit) Suomen matkatoimistoalan liitto ry Association of Finnish Travel Agents Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit) Ero toteutumassa 2012 2011 2012 /

Lisätiedot

EAB Built to last Tarkkuus ja laatu ovat mukana kaikessa toiminnassamme, raakamateriaalin valinnassa,

EAB Built to last Tarkkuus ja laatu ovat mukana kaikessa toiminnassamme, raakamateriaalin valinnassa, KUORMALAVAHYLLY EAB KUORMALAVAHYLLY 1 EAB:n kuormalavahylly kattaa vakiona laajan valikoiman eri levyisiä, syvyisiä ja korkuisia hyllyjä. Monipuolisilla lisävarusteilla rakennetaan tehokas ja toimiva varasto.

Lisätiedot

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway.

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway. Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA www.icsbestway.com www.icsbestway.com 1 Sisältö TURVAOHJEITA 3 SAHAN TEKNIKEN ERITTELY

Lisätiedot

LIITE 6 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan

LIITE 6 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan N:o 318 983 LIITE 6 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan 1) lemmikkieläinrehua täyssäilykkeenä, jonka valmistukseen on voitu käyttää suuririskisestä eläinjätteestä peräisin olevaa eläinproteiinia,

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Lehdistötiedote. Latinalaisen Amerikan korkein silta rakennetaan turvallisesti ja tarkasti PERI:n järjestelmillä. Puente Baluarte, Meksiko

Lehdistötiedote. Latinalaisen Amerikan korkein silta rakennetaan turvallisesti ja tarkasti PERI:n järjestelmillä. Puente Baluarte, Meksiko Latinalaisen Amerikan korkein silta rakennetaan turvallisesti ja tarkasti PERI:n järjestelmillä Puente Baluarte, Meksiko Baluarten silta kuuluu huomattavimpiin infrarakennusprojekteihin, joita Meksikossa

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Teollisuuden / Suomen kilpailukyky 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos: - yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa - vienti kasvaa

Lisätiedot

Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla

Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla NIMIKE: SNAPPY LADDER 300 EN 1004 3 4/4 XXCD CEN-nimike tälle ohjeelle EN 1298 IM en Rev-00 Tämä kokoamisohje on suunniteltu toimimaan vaihe-vaiheelta ohjeena varmistamaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 IP/07/584 Bryssel, 27 april 2007 EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 Euroopan komissio käynnisti

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4 SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Keskikaide SSAB 210x130/4 Sisältö: Sovellusalue...2 Asennus...2 Kaiteiden käsittely...2 Kaiteen rakenne ja osat...3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat...4 Kaiteen

Lisätiedot

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut 33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI 2 Sisällysluettelo 1 ARVOPAPERIKAUPPA... 3 1.1 Toimeksiannot konttoripalveluna Helsingin Pörssiin... 3 1.2 Toimeksiannot muihin pörsseihin... 3 1.3 Internet-arvopaperikaupankäynti

Lisätiedot

BECO-palkkikengän asennus. Tuotteen asennus elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Palkkikenkien asennus

BECO-palkkikengän asennus. Tuotteen asennus elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Palkkikenkien asennus -palkkikengän asennus Tuotteen asennus elementtitehtaalla Tuotteen tunnistaminen -palkkikenkiä valmistetaan vakiomalleina, jotka vastaavat COPRA-ankkurointijatkosten M-kierrekokoja. Palkkikengän malli

Lisätiedot

Varastokehikot ja -häkit. Käyttöohje

Varastokehikot ja -häkit. Käyttöohje Varastokehikot ja -häkit Käyttöohje Painos 20 Varastokehikot ja -häkit Sisältö Yleiskatsaus Yleiskatsaus Johdanto Määräysten mukainen käyttö 4 Turvallisuusnäkökohtia 6 Tarkistukset ja tarkastukset 9 Tuotteet

Lisätiedot

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen:

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

Suomen ottelut arvokisoissa

Suomen ottelut arvokisoissa Suomen ottelut arvokisoissa Miesten MM-kilpailut 1952 NEUVOSTOLIITTO - 11. Alkulohko A 17.08.52 Puola 0-3 Moskova 19.08.52 Bulgaria 0-3 Moskova 20.08.52 Unkari 0-3 Moskova Sijat 7.-11. 23.08.52 Libanon

Lisätiedot

LK Jakotukkikaappi UNI

LK Jakotukkikaappi UNI LK Jakotukkikaappi UNI LK Kaappiläpivienti 25 suojaputkeen, Tuote nro 187 44 83 (Tilattava erikseen) LK Jakotukkikaappi UNI 350, Tuote nro 187 44 77 LK Jakotukkikaappi UNI 550, Tuote nro 187 44 78 LK Jakotukkikaappi

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lighting Systems

ASENNUSOHJE Lighting Systems Suomi ASENNUSOHJE Lighting Systems Sisällys 3 4 6 8 9 10 11 Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet Snep kiskoston osaluettelo Kiskoston asennus Kiskoston seinä- ja kattoasennus Linear L-valaisimen asennusohjeet

Lisätiedot