Doka-pilarimuotti Alu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Doka-pilarimuotti Alu"

Transkriptio

1 03/2010 Käyttäjätietoa fi sennus- ja käyttöohje oka-pilarimuotti lu

2 Johdanto Käyttäjätietoa oka-pilarimuotti lu danto Joh- by oka Industrie GmbH, mstetten 2

3 Sisällysluettelo Johdanto 4 Johdanto 4 Periaatteelliset turvallisuusohjeet 6 urokoodit okalla 8 8 Tuotteen kuvaus 9 Käyttöalueet 11 Tuenta ja suoristus 12 Muotin asentaminen 13 Muotitus, muottien irrottaminen 14 oka-pilarimuotin työtaso 150/90cm 17 Työtason valmistus Framaxtyötasokonsolilla Tuoteluettelo 3

4 Johdanto Periaatteelliset turvallisuusohjeet Johdanto Käyttäjätietoa oka-pilarimuotti lu Käyttäjäryhmät Tämä käyttäjätieto (asennus- ja käyttöohje) on tarkoitettu henkilöille jotka käyttävät ohessa kuvattua oka-tuotetta/järjestelmää ja se sisältää kuvatun järjestelmän asennusta ja asianmukaista käyttöä koskevat ohjeet. Kaikkien tuotetta käyttävien henkilöiden on tunnettava tämä aineisto ja sen sisältämät turvallisuusohjeet. siakkaan tulee erikseen opettaa ja ohjata laitteen käyttö henkilöille, jotka eivät osaa tai osaavat vain huonosti lukea tai ymmärtää tätä aineistoa. siakkaan tulee varmistaa, että okan toimittamat tiedot (käyttäjätieto, asennus- ja käyttöohjeet, suunnitelmat jne.) on saatu, ne on annettu tiedoksi ja että ne ovat käyttöpaikalla jokaisen käyttäjän luettavissa. okan tekninen dokumentaatio ja siihen liittyvät muottisuunnitelmat sisältävät tietoa työturvallisuustoimenpiteistä oka tuotteiden turvalliseen käyttöön kulloinkin kysymyksessä olevassa käyttötilanteessa. Käyttäjän velvollisuutena on joka tapauksessa huolehtia maakohtaisten, työntekijöitä koskevien turvallisuusmääräysten noudattamisesta koko projektin ajan ja tarvittaessa suorittaa asianmukaiset lisätoimenpiteet ja muita työturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Vaarallisuuden arviointi siakkaan velvollisuutena on määritellä, dokumentoida, toimeenpanna ja tarkastaa vaarallisuusarviointi jokaisella rakennustyömaalla. Laaditun arvioinnin perusteella määritellään rakennustyömaakohtainen vaarallisuustaso ja annetaan käyttäjille ohjeet järjestelmän varustelua ja käyttöä varten kyseisellä työmaalla. rviointi ei kuitenkaan korvaa ohjeita. Tätä dokumentaatiota koskevia huomautuksia Tätä käyttäjätietoa voidaan käyttää myös yleisesti pätevänä asennus- ja käyttöohjeena, tai se voidaan yhdistää rakennuskohtaiseen asennus- ja käyttöohjeeseen. Tässä aineistossa näytetään malliesimerkkejä, joten ne eivät siksi aina ole turvallisuusteknisesti täydellisiä. Muut turvallisuusohjeet ja erilliset varoitukset on annettu vastaavissa luvuissa! Suunnittelu Varmista työpaikkojen turvallisuus muotteja käsiteltäessä (esim. asennettaessa, purettaessa, muutettaessa ja siirrettäessä, jne). Työpaikalle pääsyn tulee olla turvallista! Ohjeista poikkeavaan tai muuhun kuin ohjeiden mukaiseen käyttöön tarvitaan erillinen lujuuslaskelma ja täydentävät asennusohjeet. Käytön kaikissa vaiheissa pätee siakkaan tulee varmistaa, että tuotteen asentamista ja purkamista, sen siirtämistä ja tarkoituksenmukaista käyttöä ohjaa ja valvoo ammattitaitoinen ja toimivaltainen henkilökunta. Näiden henkilöiden toimintakyky ei saa olla rajoitettu esimerkiksi alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden käytön seurauksena. oka-tuotteet ovat teknisiä työvälineitä, jotka on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön kulloinkin pätevien oka-käyttäjätietojen tai muiden okan laatimien teknisten dokumentaatioiden mukaisesti. Kaikkien rakenteiden ja osien stabiilisuus on varmistettava rakennustyön jokaisessa vaiheessa! Teknistä toimintaa koskevat ohjeet samoin kuin turvallisuusohjeet ja kuormitusta koskevat tiedot on luettava huolellisesti ja niitä on noudatettava. Huomiottajättäminen voi aiheuttaa onnettomuuksia ja vakavia loukkaantumisia (hengenvaara) sekä huomattavia aineellisia vahinkoja. Tulilähteet ovat kiellettyjä muottien alueella. Lämmityslaitteet ovat sallittuja vain asianmukaisesti käytettyinä ja riittävällä etäisyydellä muoteista. Työt on sovitettava sääolosuhteisiin (huomaa esim. liukastumisvaara). Vaikeissa ilmastollisissa olosuhteissa tulee suorittaa ennaltaehkäisevät toimenpiteet laitteiden ja ympäröivien alueiden suojaamiseksi sekä henkilökunnan turvallisuuden varmistamiseksi. Kaikkien liitosten pitävyys ja toiminta on tarkastettava säännöllisin väliajoin. rityisen tärkeää on tarkastaa ruuvi- ja kiilaliitokset rakennuksen etenemistä vastaavasti ja etenkin poikkeuksellisten tapahtumien (esim. myrskyn) jälkeen ja kiristää tarvittaessa. 4

5 Johdanto sennus siakkaan tulee tarkastaa materiaalin/järjestelmän moitteeton kunto ennen käyttöönottoa. Viallisia, muotonsa muuttaneita, kuluneita, korroosion tai syöpymisen heikentämiä osia ei saa käyttää. Muottijärjestelmiemme yhdistely muiden vamistajien järjestelmiin voi olla vaarallista ja voi aiheuttaa loukkaantumisia ja aineellisia vahinkoja, ja vaatii sen vuoksi erillisen tarkastuksen. sennuksen saa suorittaa vain riittävän ammattitaidon omaava asiakkaan henkilökunta. Muutosten teko oka-tuotteisiin on kielletty, muutokset vaarantavat turvallisuutta. Muotitus oka tuotteet/järjestelmät on asennettava niin, että kaikki niihin vaikuttavat kuormat johdetaan pois turvallisesti! Betonointi Noudata sallittuja valupaineita. Liian nopea betonointi ylikuormittaa muotit, minkä johdosta ne taipuvat liikaa ja voivat murtua. Muottien poistaminen Muotit saa purkaa vasta kun betoni on riittävän lujaa ja vastuussa oleva henkilö on antanut määräyksen poistaa muotit! Muottia poistettaessa sitä ei saa repäistä irti nosturilla. Käytä sopivaa työkalua, kuten esimerkiksi puukiiloja, suoristustyökaluja tai järjestelmävarusteita kuten esim. Framax-irrotussisäkulmia. Rakenteen, telineiden ja muotin osien stabiilisuutta ei saa vaarantaa muotteja poistettaessa! Kuljetus, pinoaminen ja varastointi Noudata kaikkia voimassaolevia muottien ja telineiden kuljetusohjeita. Kuljetukseen saa käyttää ainoastaan okan nostovälineitä. Poista irralliset osat tai varmista ne liikkumiselta tai putoamiselta! Varastoi kaikki osat turvallisesti, noudattaen kaikkia tämän käyttäjätiedon antamia varastointia koskevia ohjeita asiaa koskevasta luvusta! Määräykset / Työsuojelu Tuotteidemme turvallisuustekninen käyttö edellyttää kunkin valtion ja maan asettamien työturvallisuusmääräysten ja muiden turvallisuusmääräysten noudattamista kulloinkin voimassaolevassa muodossa. Huomaa N 13374:n sisältämät ohjeet Jos henkilö on kaatunut tai jokin esine on pudonnut suojakaiteeseen tai sitä vasten tai sen lisävarusteisiin, ei suojakaiderakennetta saa käyttää ennen kuin asiantunteva henkilö on tarkastanut sen. Huolto Varaosina saa käyttää ainoastaan okan alkuperäisvaraosia. Symbolit Tässä käyttöohjeessa on käytetty seuraavia symboleja: Tärkeä huomautus Huomiottajättäminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai aineellisia vahinkoja. VRO / VROITUS / VKV VR Huomiottajättäminen voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja ja pahimmassa tapauksessa vakavia loukkaantumisia (hengenvaara). Ohje Tämä merkki osoittaa, että käyttäjän on suoritettava tietyt toimenpiteet. Silmämääräinen tarkastus Osoittaa, että suoritetut toimenpiteet vaativat silmämääräisen tarkastuksen. Vihje Hyödyllinen ohje. Viite Viittaa muuhun käytettävissä olevaan ohjeaineistoon. Muuta Mahdollisuus teknisiin muutoksiin pidätetään. 5

6 Johdanto urokoodit okalla Käyttäjätietoa oka-pilarimuotti lu Kantavien rakenteiden suunnitteluun tarkoitetut urokoodit () otettiin uroopassa käyttöön vuoden 2007 lopussa. urokoodeja käytetään uroopan laajuisesti tuote-erittelyjen, tarjousten ja tarkastuslaskelmien valmisteluun. urokoodisarja sisältää maailmanlaajuisesti laajimmalti kehitetyt rakennusalan standardit. oka-ryhmässä urokoodeja aletaan soveltaa käytäntöön vuoden 2008 lopussa. Samalla tullaan luopumaan IN-normien käytöstä oka-standardeina tuotteiden suunnittelussa. Laajalti käytetty "σ sallittu konsepti" (jolla verrataan voimassaolevia jännityksiä sallittuihin jännityksiin) on urokoodeissa korvattu uudella turvallisuuskonseptilla. urokoodeissa verrataan toisiinsa vaikutusta (kuormat) ja kestävyyttä (kantavuus). Tähänastinen varmuuskerroin sallituissa jännityksissä on nyt jaettu useampiin osavarmuuslukuihin.varmuustaso pysyy muuttumattomana! d R d d F d F k γ F Kuormien vaikutusten mitoitusarvo (... effect; d... design) Vastusvoimat kuormasta F d (V d, N d, M d ) Kuorman mitoitusarvo R d Kestävyyden mitoitusarvo (R... resistance; d... design) Poikkileikkauksen kestävyyden mitoitusarvo (V Rd, N Rd, M Rd ) Teräs: R d = R k Puu: R d = k mod Rk F d = γ F F k γ M γ M (F... force) Kuorman ominaisarvo R k Kestävyyden ominaisarvo "todellinen kuorma", käyttökuorma esim. momenttikestävyys myötölujuutta vastaan (k... characteristic) esim. oma paino, hyötykuorma, betonipaine, tuuli Kuormien osavarmuusluvut (kuorman perusteella; F... force) esim. oma paino, hyötykuorma, betonipaine, tuuli rvot N standardista γ M k mod Materiaaliominaisuuden osavarmuusluku (materiaalin perusteella; M...material) esim. teräkselle tai puulle rvot N standardista Muunnostekijä (koskee vain puuta kosteuden ja kuormituksen kestoajan huomioon ottamista varten) esim oka-palkki H20 rvot N ja N mukaan Turvallisuuskonseptien vertailu (simerkki) σ sallittu konsepti /IN-konsepti [kn] 60<70 [kn] 60 [kn] F yield ~ 1.65 F sallittu F actual R [kn] k R 90<105 [kn] d M = [kn] d F = oka-julkaisuissa käytetyt "sallitut arvot" (esim.: Q sall. = 70 kn) eivät vastaa mitoitusarvoja (esim.: V Rd = 105 kn)! Vältä ehdottomasti näiden käsitteiden sekaantumista! Meidän julkaisumme tulevat myös jatkossa sisältämään sallitut arvot. Seuraavat osavarmuusluvut on otettu huomioon: γ F = 1,5 γ M, Puu = 1,3 γ M, Teräs = 1,1 k mod = 0,9 Niiden avulla voidaan määritellä kaikki urokoodi-laskelmaan tarvittavat mitoitusarvot sallituista arvoista. F actual F sallittu Käyttösuhde d R d 6

7 Johdanto 7

8 Tuotteen kuvaus oka-pilarimuotilla lu valmistetaan virheettömät betonipinnat, ilman häiritseviä levyjen liitoskohtia, ilman ruuvien tai naulojen painallusjälkiä. Mikä tahansa muottipinta soveltuu käytettäväksi myös lautakuviointi. Muotit ovat äärimmäisen kestäviä ja siitä huolimatta erityisen kevyitä ja helposti käsiteltäviä. Täydellinen kulmaliitos mahdollistaa portaattomasti suorakulmaiset tai nelinkulmaiset pilarit 20 cm:stä 60 cm:iin tai 80 cm:stä 130 cm:iin. Pilarimuotti lu toimii tehokkaana tukipilarina myös myös teidän rakennuksellanne. Tuotteen kuvaus Korkeussäätö: Pilarimuottien korkeudet 270, 120 ja 90 cm. Yhdisteltävissä 30 cm:n välein. Muottipinta voi tällöin ulottua jopa 20 cm kehän yli. Tuloksena on käytännöllisesti katsoen portaaton korkeussovitus Pilarimuottien portaattomat kulmaliitokset mahdollistavat nopean ja helpon sovituksen pilarien erisuuruisiin poikkileikkauksiin Muottia siirrettäessä pilariruuvi voidaan kiinnittää lujasti valmiiseen kiinnityskohtaan. Tukeva lu-kehä. lu-kehät on suojattu korkealuokkaisella jauhepinnoitteella. Se estää tehokkaasti betonin kiinnittymistä. Betonimuottilevyt voidaan kiinnittää joko takaa ruuvaamalla tai edestä lankanauloilla. Pilarimuotti lu mahdollistaa mitä erilaisimpien betonimuottilevyjen käytön, kuten oka 3-SO, tai okaplex-21 mm myös ilman kulmalistaa teräville kulmille. Korotetuissa pilarimuoteissa muottipinta voidaan asentaa myös yhtäjaksoisesti muottiliitoksen päälle. Sallittu valupaine: 90 kn/m 2 8

9 Käyttöalueet Pilarin poikkileikkaukset cm Nelinkulmaiset tai suorakulmaiset pilarin poikkileikkaukset säädettävissä portaattomasti, jopa 60 x 60 cm. sentaminen Pilarin poikkileikkaukset cm (ilman muottipintaa) Muotin korkeus [m] Pilarimuotti lu 2,70m Pilarimuotti lu 1,20m Pilarimuotti lu 0,90m 1) llei pilarimuotin työtasoa 150/90 cm käytetä, ei tarvita adapteria pilarimuotin työtasolle lu. Framax pikaliitin RU dapteri pilarimuotin työtasolle lu 1) Vinotuki 340 Vinotuki 540 0,90 4 1,20 4 1, , , , , , , , , , , , , , , , , simerkkejä Pilari 20 x 20 cm Pilari 60 x 60 cm Pilari 20 x 60 cm

10 Pilarin poikkileikkaukset cm Yhdistämällä 2 pilarimuottia voidaan muotittaa pilarit sivupituuksilla cm (lisäankkuroinnilla). simerkkejä Pilari 100 x 100 cm suorakulmainen pilari 30 x 100 cm B F sentaminen Nelinkulmaiset palkin poikkileikkaukset cm (ilman muottipintaa) Yksityiskohta muottiliitoksesta Ruuvi pilarimuottiin lu B Mutteri pilarimuottiin lu Yksityiskohta Framax-jäykistinpalkin 0,90m liitännästä Framax jäykistinpalkki 0,90m Pilarimuotti lu Palkinpidin, pilarimuotti lu F Super-mutteri 15,0 B F Muotin korkeus [m] Pilarimuotti lu 2,70m Pilarimuotti lu 1,20m Pilarimuotti lu 0,90m Framax pikaliitin RU Palkinpidin, pilarimuotti lu 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , nkkuritangon pituus = pilarin leveys + 2x muottipinnan paksuus + 66 cm Huom: Suorakulmaisten pilareiden materiaalin tarve saadaan yhdistelemällä sivuilla 9 ja 10 esitettyjen taulukoiden sisältämät tiedot. Lyhyt sivu: Puolita materiaalin tarve enint. 60 cm:n pilareille. Pitkä sivu: Puolita materiaalin tarve enint. 130 cm:n pilareille. Framax jäykistinpalkki 0,90m Super-mutteri 15,0 Vinotuki 340 Vinotuki 540 nkkuritanko 15,0 10

11 Tuenta ja suoristus Vinotuet Vinotuki 340 () ja vinotuki 540 (B) tekevät muotista tukevan tuulikuormaa vastaan ja suoristavat muotin. Kiinnitys lattiaan nkkuroi vinotuki veto- ja painokuormia vastaan! Porareiät vinotuen aluslevyssä: a b B a... Ø 26 mm b... Ø 18 mm nkkurointi lattiaan oka-pika-ankkuria voidaan käyttää useita kertoja - työkaluksi riittää vasara f Tuotteen kuvaus: karkea säätö 8 cm:n välein hienosäätö kierteellä osat eivät katoa myös teleskooppiputki varmistettu Tärkeä huomautus: Muottien on oltava joka työvaiheessa tukevasti pystytettynä! Huomaa voimassaolevat turvallisuusmääräykset! Katso lisätietoja (tuulikuormat jne.) luvusta "pysty- ja vaakakuormat" oka-mittausohjeista. Kiinnittäminen muottiin Työnnä vinotuen vasarapää () muotissa oleviin kiinnityskohtiin, kierrä 90 oikealle ja kiristä tähtimutterilla (B). oka pika-ankkuri 16x125mm B oka-jousi 16mm TR Vaadittava betonin kuutiopuristuslujuus (f ck,cube ): min. 25 N/mm 2 tai 250 kg/cm 2 (betoni 20/25) B Noudata asennusohjeita! Vaihtoehtoisten tulppien vaadittava kuormitettavuus: R d 20,3 kn (F sall 13,5 kn) Noudata valmistajan voimassaolevia asennusohjeita. B

12 Muotin asentaminen Muottipinnan leikkaus S Muotin sivujen yhdistäminen seta molemmat valmiiksi asennetut muotin sivut päällekkäin ja yhdistä mutterilla pilarimuotille lu (), pultilla () ja ruuvilla pilarimuotille lu (F). siasenna muotin toinen sivu vastaavalla tavalla a b Yksityiskohta kulmaliitoksesta a = Pilarin sivunpituus + muottipinnan paksuus b Muottipinta F S Muottipinnan vaste Muottipinnan kiinnitys Ruuvaus takaa Naulaus edestä sennus simerkki muottipinnan kiinnittämisestä takaa Muottipinnan asentaminen seta leikattu muottipinnan kappale () asennuspukeille. seta vaadittavat pilarimuotit lu (B) muottipinnalle ja suorista muottipinnan vaste (S) Mikäli muotteja korotetaan, tarvitaan kiinnittämiseen 2 pikaliitintä RU () liitosta kohti. Kiinnitä muottipinta esim. Framax-ruuveilla 7x22 (tuotenro ). siasenna muotin toinen sivu vastaavalla tavalla. B Varustelu oka-pilarimuotin työtasoa 150/90 cm varten Työnnä adapteri pilarimuotin työtasolle lu (G) muotin yhden puoliskon elementeille. Kierrä kuusiomutterit 15,0 (H) aluslaatan kanssa paikalleen ja kiristä. Varmista jousisokilla (I). B G I Kulmien viistoaminen Framax-kulmalistalla 2,70 m (tai vaihtoehtoisesti kulmalistalla jonka naulauslevyn paksuus on enint. 1 mm). H

13 Muotitus, muottien irrottaminen Muotitus Puhdistus ja hoito Levitä ennen jokaista betonointikertaa betonin irrotusainetta ohuelti muotin pinnalle ja päätyosiin. siasennettujen muotin puoliskojen paikalleenasettaminen: Pystytä ensimmäinen muotin puolikas nosturia apuna käyttäen. Muotin puoliskon varmistaminen: Varmista muotin puolikas 3 vinotuella kaatumiselta, irrota nosturista vasta sen jälkeen (kiinnitys katso luku "Tuki- ja säätöosat"). Muotin puolikkaiden yhdistäminen: Tehdään samalla tavoin kuin yksittäisten osien asentaminen muotin puolikkaiksi. Muottien irrottaminen ja siirto nsimmäinen muotin puolisko: Kiinnitä nosturin koukut vielä pystyssä olevaan, tuettuun muotin puoliskoon. Irrota muotin puolikkaiden kulmaliitokset. seta nosturilla kuljetettu muotin puolikas maahan puhdistusta varten Betonoinnin jälkeen: Puhdista muotin takasivulle jäänyt betoni välittömästi vedellä (ilman veteen lisättävää hiekkaa). Toinen muotin puolisko Kiinnitä nosturin ripustin vielä pystyssä olevaan, tuettuun muotin puoliskoon. Irrota vinotukien ankkurointi maasta. seta nosturilla siirretty muotin puolisko maahan puhdistamista varten ja varmista. Muotin puolikkaan siirto työtason kanssa katso luku "oka-pilarimuotin työtaso 150/90cm". Heti muotin poistamisen jälkeen: tai ennen jokaista betonointikertaa levitetään betonin irrotusainetta ohuelti muotin pinnalle ja päätyosiin. 13

14 oka-pilarimuotin työtaso 150/90cm Tuotteen kuvaus sennus Käännä sivukaide ylös. B 150 cm cm Kaide lukkiutuu automaattisesti paikalleen. Käännä takakaide ylös. Takakaide B Sivukaide Nosturin ripustuskohta takana Varmistuskoukku (sininen) = nosturin ripustuskohta edessä Ylimääräinen ripustuskohta (punainen) parkkiasennossa Sall. hyötykuorma: 1,5 kn/m 2 (150 kg/m 2 ) Kuormaluokka 2 N :2003 mukaan Tärkeimmät ominaisuudet: sivalmistettu, nopeasti käyttövalmis työtaso mahdollistaa turvallisen työskentelyn pilaria valettaessa sen sivumitoista riippumatta. Helppo ja nopea kuljetus tasoon upotettujen nosturin kiinnityskohtien avulla. Pilaria kohti voidaan käyttää kulloinkin vain yhtä pilarityötasoa. Nopeasti ripustettava työtaso siirtyy kätevästi muotista muottiin. Näin yksi työtaso riittää useammalle pilarimuotille. Käännettävät sivukaiteet helpottavat sisääntuloa. Molemmat sivukaiteet voidaan lukita avoimeen ja suljettuun asentoon. oka-nousujärjestelmä XS yhdistettynä pilarimuotin työtasoon 150/90cm on turvallinen nousutie pilarimuotteille. Kaide lukkiutuu automaattisesti paikalleen. Pilarimuotin työtaso on nyt käyttövalmis. Huom: Kokoon taitettaessa käännä ensin takakaide, sen jälkeen sivukaide. 14

15 Työtason siirtäminen Kiinnitä nosturi kuvan osoittamiin kohtiin. Pilarimuotin työtason ripustamisen jälkeen irrotetaan 4-haara nostoraksit Nosturin kiinnityskohta takana Nosturin kiinnityskohta edessä Ripusta työtaso esiasennettuun adapteriin pilarimuotin työtasolle lu Varmistuskoukku () putoaa alas lähtöasentoon ja varmistaa samalla työtason automaattisesti vahingoissa tapahtuvalta irtoamiselta. Kun työtasoa nostetaan 4-haara rakseilla varmistuskoukusta () työtason lukitus aukeaa automaattisesti Huomaa käyttöohje "oka-4-haara nostoraksit 3,20m"! Ripustaminen käy huomattavasti helpommin ohjausköysillä. 15

16 Muotin ja työtason siirto yhtenä kappaleena Nosturin työaikaa voidaan lyhentää siirtämällä okapilarimuotin työtaso yhdessä muotin kanssa: Ripusta työtaso muottiin (katso työn kulku kohdasta "Työtason siirtäminen") Siirrä nosturin lisäkiinnityskohta () parkkiasennosta käyttöasentoon. Oikea asento = kallistettuna eteenpäin muotin suuntaan Lukitse nosturin lisäkiinnityskohta tason alapinnalla olevalla liukukappaleella (F). F Työtaso voi olla koko toimenpiteen ajan kiinnitettynä muottiin. Työtason irrottaminen muotista Lukitse liukukappale (F) taka-asentoon ja siirrä nosturin lisäkiinnityskohta parkkiasentoon. Kiinnitä nosturi luvussa "Työtason siirtäminen" osoitettuihin kohtiin Varmista, että liukukappale asettuu varmasti etuasentoon. Varmista muotin puolikas ilman työtasoa erillisillä vinotuilla. Nosturiin ripustaminen. Kun muotti ja taso siirretään yhdessä, käytetään nosturin lisäkiinnityskohtaa () Nosturin kiinnityskohta takana Nosturin lisäkiinnityskohta 16

17 Työtason valmistus Framax-työtasokonsolilla 90 Framax työtasokonsolilla 90 voidaan kätevästi rakentaa 90 cm leveä betonointitaso. Ripustaminen liitosprofiiliin S Sall. hyötykuorma: 1,5 kn/m 2 (150 kg/m 2 ) Kuormaluokka 2 N :2003 mukaan Maks. vaikutusleveys: 2,00 m Lukitse konsoli muottiin jousisokalla, ettei se pääse irtoamaan. Lattialankut ja kaidelaudat: Juoksumetriä kohti tarvitaan 0,9 m 2 lattialankkua ja 0,6 m 2 kaidelautaa (työmaa toimittaa ). nintään 2,5 m:n jännevälin ainevahvuudet: Kansilankut min. 20/5 cm Kaidelaudat min. 20/3 cm B F Huom: nnetut palkki- ja lautapaksuudet on mitoitettu 24, N 338 mukaan. Saksassa tulee puisissa telinerakenteissa olla Ü-merkintä. sennus Ripusta Framax-työtasokonsoli 90 () pilarimuotin lu liitosprofiiliin S (B) tai päätyprofiiliin (G). Varmista Framax-työtasokonsoli 90 jousisokalla () nostamiselta. Ruuvaa lattialaudat (). 5 kpl. ruuveja M10x120 konsolia kohti ei sisälly toimitukseen. Kiinnitä kaidelaudat (F) nauloilla 28x65. Valmista päätypuolen sivusuoja esim. kaidekonsolilla S () ja kaidelaudoilla Yksityiskohta ripustuksesta B Ripustaminen päätyprofiiliin F G Yksityiskohta ripustuksesta G

18 Tuoteluettelo Käyttäjätietoa oka-pilarimuotti lu [kg] Tuote-nro. [kg] Tuote-nro. Tuoteluettelo oka-seinämuotit Pilarimuotti lu Pilarimuotti lu 2,70m 53, Pilarimuotti lu 1,20m 25, Pilarimuotti lu 0,90m 23, Stützenelement lu maalattu Palkinpidin, pilarimuotti lu 0, Riegelhalter für Stützenschalung lu pituus: 28 cm Vinotuki , lementstütze 340 sisältää osat: () Vinotuen muottipää 3, Kpl pituus: 40,8 cm leveys: 11,8 cm korkeus: 17,6 cm (B) Vinotuen alatassu 2, pituus: 20 cm leveys: 11 cm korkeus: 10 cm () Säätöyläosa , pituus: cm () Säätöalaosa 120 7, pituus: cm Toimitustila: Koottuna Framax pikaliitin RU 3, Framax-Schnellspanner RU pituus: 20 cm Framax jäykistinpalkki 0,90m 10, Framax-Klemmschiene 0,90m maalattu siniseksi Super-mutteri 15,0 0, Superplatte 15,0 korkeus: 6 cm Halkaisija: 12 cm avainväli: 27 mm oka pika-ankkuri 16x125mm 0, oka-xpressanker 16x125mm pituus: 18 cm Noudata asennusohjeita! Vinotuki , lementstütze 540 sisältää osat: () Vinotuen muottipää 3, Kpl pituus: 40,8 cm leveys: 11,8 cm korkeus: 17,6 cm (B) Vinotuen alatassu 2, pituus: 20 cm leveys: 11 cm korkeus: 10 cm () Säätöyläosa , pituus: cm () Säätöalaosa , pituus: cm Toimitustila: Koottuna oka jousi 16mm 0, oka-oil 16mm Halkaisija: 1,6 cm 18

19 Tuoteluettelo [kg] Tuote-nro. [kg] Tuote-nro. Framax työtasokonsoli 90 12, Framax-Konsole 90 leveys: 103 cm korkeus: 185 cm Toimitustila: Kaide sisältyy toimitukseen Liitin XS pilarimuotin työtasolle 10, nschluss XS Stützenbühne pituus: 123 cm Tikas XS 4,40m 33, System-Leiter XS 4,40m oka pilarimuotin työtaso 150/90cm 211, oka-stützenbühne 150/90cm pituus: 173 cm leveys: 173 cm korkeus: 130 cm Toimitustila: Koottuna dapteri pilarimuotin työtasolle lu 14, Bühnenanschluss für Stützenschalung lu pituus: 93 cm Tikkaan jatke XS 2,30m 19, Leiternverlängerung XS 2,30m Kaidekonsoli S 11, Schutzgeländerzwinge S korkeus: cm Portti XS 4, Sicherungsschranke XS pituus: 80 cm Framax nostotarrain 10, Framax-Umsetzbügel korkeus: 22 cm Noudata käyttöohjetta! Putoamissuoja XS tikkaalla 1,00m 16, Putoamissuoja XS tikkaalla 0,25m 10, Rückenschutz XS Framax kulmalista 2,70m 0, Framax-reikantleiste 2,70m Tikasjärjestelmä XS Putoamissuoja XS tikkaalla yläosa 17, Rückenschutz-usstieg XS korkeus: 132 cm Liitin XS Framax/lu-Framax 11, nschluss XS Framax/lu-Framax pituus: 115 cm 19

20 Monipuolisella oka-pilarimuotilla lu aina huipputuloksiin. Tällä muotilla joustavasti mikä tahansa haluttu betonipinta myös lautakuviointi. Portaaton sovitus pilarin poikkileikkaukseen täydellisesti toimivalla korkeusasteikolla. Teitä lähinnä sijaitseva oka-toimipiste esittelee mielellään tämän järjestelmämuotin yksityiskohtaisesti. Parhaiten puhelimitse! oka-ryhmän päätuotantolaitos mstetten. Kansainvälinen oka oka GmbH Josef Umdasch Platz mstetten/itävalta puhelin: +43 (0) telefax: +43 (0) Mail: Internet: oka yhtiöt ja maahantuojat: Suomi: oka Finland Oy Selintie 542 FIN Selki puhelin: telefax: Mail: lankomaat lgeria Bahrain Belgia Brasilia Bulgaria hile spanja telä-frikka Guatemala Intia Iran Irlanti Islanti Iso-Britannia Israel Italia Japani Jordania Kanada Kazakhstan Kiina Kreikka Kroatia Korea Kuwait Latvia Libanon Liettua Luxemburg Marokko Meksiko Norja Panama Portugali Puola Quatar Ranska Romania Ruotsi Saksa Saudi rabia Senegal Serbia Singapore Slovakia Slovenia Sveitsi Taiwan Tanska Thaimaa Tsekin Tasavalta Tunisia Turkki Ukraina Unkari US Uusi Seelanti Valko-Venäjä Venäjä Vietnam Viro Y

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

Kokoamis- ja käyttöohje. belluno

Kokoamis- ja käyttöohje. belluno Kokoamis- ja käyttöohje belluno Hyvä asiakkaamme, Ostaessanne Bock hoitosängyn, olette hankkineet erittäin turvallisen ja toiminnoiltaan monipuolisen tuotteen, jonka käyttöikä on pitkä. Sähkösäätöiset

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR SC1809 12 EN 1298 - IM - fi TURVALLISUUTTA JOKA ASKELEELLA wibeladders.fi

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 1 (62) KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE DRYREX Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10 20 kv Sisällys Soveltamisala... 2

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE

FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE Johdanto Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut yrityksemme tuotteen. Tämä käyttöohje on laadittu yksinomaan asiakkaitamme varten. Tästä käsikirjasta löydät tiedot,

Lisätiedot

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa.

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Hyvä matkailuvaunuilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, vaikka olisitkin

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

ja yllät muita ylemmäksi!

ja yllät muita ylemmäksi! ja yllät muita ylemmäksi! Yhdystie 40, 62800 Vimpeli Puh 0207 609 250 Fax 0207 609 251 email. etunimi.sukunimi@tikli.com www.tikli.com Turvallisesti 2 Tasotikkaat 3 Ammattitikkaat 4 Niveltikkaat 5 Jatkotikkaat

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön

Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön Ohjeet kuormalavahyllystön tarkastamiseen!!! Turvallisuutta, taloudellisuutta ja toimintavarmuutta Saatteeksi Tämä opas on suunnattu varastoissa toimiville

Lisätiedot

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä.

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä. FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT Me liikutamme ihmisiä. 2 Sisältö Johdanto... 5 Hyvä tietää:...5 Yleisiä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje

Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mover SE R / TE R Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia Sisällysluettelo Käytetyt

Lisätiedot

ROTEX 40210 FI 1/22 19. KTR-N Lehti: Painos: ROTEX Käyttö-/asennusohje

ROTEX 40210 FI 1/22 19. KTR-N Lehti: Painos: ROTEX Käyttö-/asennusohje /22 Vääntöjoustavat sakarakytkimet, rakenteet nro 00 akselikytkin, nro 08 DKM, kartiokiristysholkillinen rakenne sekä näiden yhdistelmät direktiivin 94/9/EY (ATEX 95) vaatimusten mukaisesti valmisporatuille

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01 DX462 CM/HM Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning en fr nl da no sv ar 1 H R X 9-8 7 7 08 64 7.1 7.4 X-HM 8.3 X-CM X-HM 7.2 8.4

Lisätiedot

MAXIMO Kasettimuotti MX-sidepultilla, joka asennetaan yhdeltä puolelta

MAXIMO Kasettimuotti MX-sidepultilla, joka asennetaan yhdeltä puolelta MAXIMO Kasettimuotti MX-sidepultilla, joka asennetaan yhdeltä puolelta PERI MX -sidepultti Painos 11/2010 PERI GmbH Formwork Scaffolding Engineering P.O. Box 1264 89259 Weissenhorn Germany Tel. +49 (0)7309.950-0

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Oman turvallisuutesi vuoksi ja jotta saisit kaiken hyödyn

Lisätiedot

Liikennemerkkien rakenne ja pystytys

Liikennemerkkien rakenne ja pystytys 20 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikennemerkkien rakenne ja pystytys RAKENTEITA JA LAATUA KOSKEVAT VAATIMUKSET 18.6.2013 Liikennemerkkien rakenne ja pystytys Rakenteita ja laatua koskevat vaatimukset

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT 2 Julkaisija: Betoniteollisuus ry Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Copyright: Betoniteollisuus ry Suomen Rakennusmedia Oy ISBN: 978-952-5785-75-3 ISBN (pdf):

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA www.termopanels.fi SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA Sisällysluettelo Johdanto 3 Seinäelementit PUR/PIR PolTherma DS PolTherma PS PolTherma

Lisätiedot