N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S"

Transkriptio

1 Työ nro KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen rajauksella ( BLOM 2014). KÄSITTELYVAIHEET Vireilletulo KrakLK Kaavaehdotus nähtävillä KH KV Lainvoima

2 1 NEPENMÄEN KOULU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Joensuun kaupungin Niinivaaran (5) kaupunginosan virkistysaluetta ja Hukanhaudan (15) kaupunginosan korttelia 1502 ja virkistysaluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu Joensuun kaupungin Niinivaaran (5) kaupunginosan kortteli 5159 ja virkistys- ja katualuetta sekä Hukanhaudan (15) kaupunginosan kortteli 1502 ja virkistys- ja katualuetta. Kaavoitusohjelman työ nro Kuva 1. Nepenmäen koulun sisäpiha keväällä Joensuu Kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen

3 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE JA TAVOITTEET LÄHTÖKOHTA-AINEISTON ANTAMAT TAVOITTEET Kunnan strategioiden asettamat tavoitteet Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet TAVOITTEIDEN TARKENTUMINEN SUUNNITTELUN AIKANA VAIHTOEHDOT ASEMAKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELU KAAVARATKAISUN KUVAUS JA YLEISPERUSTELUT Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset kaupungin ja teknisen toimen strategioihin Vaikutukset aluetta koskeviin suunnitelmiin Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, sosiaalisiin oloihin ja väestörakenteeseen Vaikutukset luontoon, luonnonympäristöön ja -maisemaan ja luonnonvaroihin Yritysvaikutusten arviointi Muut vaikutukset Ympäristön häiriötekijät TOTEUTUS SUUNNITTELUVAIHEET TILASTOLOMAKE HANKEKORTTI LIITTEET 1. Asemakaavan muutoksen ehdotus, päiväys Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päiväys Yhteenveto vireilletulovaiheen lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavoituksen vastineet niihin 4. Ote Nepenmäen koulun tontinkäyttösuunnitelmasta, päiväys Nepenmäen koulun kaavamuutos, puistoalueiden ympäristöselvitys (Vihersuunnittelu Heljä Tolvanen ) 6. Yhteenveto luonnosvaiheen lausunnoista ja kaavoituksen vastineet niihin 7. Ote kaavaluonnoksesta, päiväys

4 3 TIIVISTELMÄ Asemakaavan muutos Asemakaavamuutos on käynnistynyt kaupungin hankkeena kaupungin valtuuston hyväksyessä Nepenmäen koulun hankesuunnitelman helmikuussa Hanke on osa 2013 valmistunutta kouluverkkosuunnitelmaa. Suunnittelualueella on voimassa kaksi eri asemakaavaa vuosilta 1982 ja Kortteli 1502 on osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO). Korttelissa on Nepenmäen koulu. Alueelle on osoitettu tonttitehokkuusluvulla e = 0,30 rakennusoikeutta k-m 2. Muut kaavamuutosalueet ovat erilaisia Nepenmäenpuiston virkistysalueita (VL ja VU) kevyen liikenteen reitteineen. VU-alueelle on rakennettu pysäköimisalue. Kaavamuutosta ohjaavat Nepenmäen uuden koulun hankesuunnitelma ja siihen liittyvät päätökset. Uusi koulu sovitetaan olemassa olevalle korttelialueelle. Koulun laajetessa on tarve lisätä korttelin rakennusoikeutta korottamalla tonttitehokkuus lukuun e = 0,45. Puistoalueita on mukana saattoliikenteen ja pysäköinnin järjestelemiseksi. Kevyen liikenteen yhteyksiin ja Nepenmäenpuiston virkistysmahdollisuuksiin ei tehdä merkittäviä muutoksia. Kaavaprosessi Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukainen ilmoitus vireilletulosta julkaistiin kunnallisissa ilmoituslehdissä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä ja se esiteltiin yleisötilaisuudessa Nepenmäen koululla (os. Kärpänkatu 7). Yleisötilaisuudessa oli paikalla 17 osallista. Saadun palautteen lyhennelmät sekä kaavoituksen vastineet niihin ovat kaavaselostuksen liitteenä 3. Asemamuutoksen luonnos pidettiin nähtävillä ja se esiteltiin yleisötilaisuudessa Nepenmäen koululla. Yleisötilaisuudessa oli paikalla 13 osallista. Saadun palautteen lyhennelmät sekä kaavoituksen vastineet niihin ovat kaavaselostuksen liitteenä 6. Kaavaluonnos valmisteltiin kaavaehdotukseksi suunnittelemalla uudelleen VL-alueella olevat saattoliikenteen ja kevyen liikenteen järjestelyt, pienentämällä koulun korttelialuetta, lisäämällä uusi kaava-määräys nro 1, jolla sallitaan mm. kirjaston rakentaminen koulun tontille ja päivittämällä muita kaavamääräyksiä. Toteuttaminen Nepenmäen uutta yhtenäiskoulua on tarkoitus ryhtyä rakentamaan 2016, ja se valmistuu 2018 keväällä. Kaupunki on rakennuttajana. Saattoliikenteen reittien tulee olla valmiina syksyyn 2018 mennessä oppilaiden saapuessa kouluun.

5 : katu Kä Näädänkatu Tapionkatu M Nepenmäen koulu M M III VII I I / ajo p e=0.45 II KÄRPÄNKATU pp ajo ajo jk 3 1 luo ajo pp pp jk NIINIVAARA 15 HUKANHAUTA ET VL YO LIITE1, Sivu 1/5

6 LIITE1, Sivu 2/5 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET YO VL ET Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue Lähivirkistysalue Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva Kaupungin- tai kunnanosan raja Korttelin, korttelinosan ja alueen raja Osa-alueen raja Ohjeellinen osa-alueen raja HUK 1502 KÄRPÄNKATU II e= Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero Kaupungin- tai kunnanosan numero Kaupungin- tai kunnanosan nimi Korttelin numero Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

7 LIITE1, Sivu 3/ Rakennusala Säilytettävä/istutettava puurivi Katu Ulkoilureitti. ajo jk pp pp p Ajoyhteys Alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, yhteys sitova, sijainti ohjeellinen Pysäköimispaikka Johtoa varten varattu alueen osa. luo Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.

8 LIITE1, Sivu 4/5 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. YO-kortteliin saa sijoittaa lähipalveluita, kuten kirjaston. 2. YO-tontti on aidattava korttelirajoiltaan. Korttelin länsipuoleinen raja on aidattava umpinaisella 150cm korkealla aidalla. 3. Saattoliikenteen alueeseen (merk. ajo) rajoittuvat tontin osat on aidattava. Tonttia saa aidata myös toiminnallisin perustein. Iltaisin, viikonloppuisin ja kesäisin koulun toiminta-ajan ulkopuolella ajo-merkinnällä osoitettu saattoliikenteen ajoyhteys tulee olla suljettuna porteilla siten, että läpiajo estyy. 4. Saattoliikenteen alueelta tulee järjestää turvallinen jalankulun yhteys koulun piha-alueille. 5. YO-tontille on varattava kolme polkupyöräpaikkaa neljää oppilasta kohti ja yksi polkupyöräpaikka neljää työntekijää kohti. Mopoille on varattava 10 paikkaa. AUTOPAIKKAMÄÄRÄYKSET 1. Autopaikkoja ei saa sijoittaa kuutta metriä lähemmäksi katualuetta. 2. Autopaikkoja on toteutettava seuraavasti: - Yksi autopaikka kahta työntekijää kohden. - Yksi autopaikka kutakin alkavaa kirjaston 50 k-m2 kohti.

9 LIITE1, Sivu 5/5 Pohjakartta kaavoitusmittausasetuksen (1284/99) mukainen Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Timo Lajunen kaupungingeodeetti Mikko Kärkkäinen kaupunginlakimies KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU NIINIVAARAN (5) kaupunginosan virkistys- ja katualueen sekä HUKANHAUDAN (15) kaupunginosan korttelin 1502 sekä virkistysja katualueen asemakaavan muutos. Asemakaavan muutoksella muodostuu NIINIVAARAN (5) kaupunginosan kortteli 5159 ja virkistys- ja katualuetta sekä HUKANHAUDAN (15) kaupunginosan kortteli 1502 ja virkistys- ja katualuetta. NEPENMÄEN KOULU KRAKLK KH Asemakaavan voimaantulo Näht KV Pvm Mk 1 : 1000 Arkisto Suunn. Jukka Haltilahti 15/1669 Kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen Piirt. Ritva Eskelinen

10 4 1 LÄHTÖKOHDAT 1.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Kaavamuutosalue on kooltaan noin 4,2 ha ja sijaitsee Joensuun ydinkeskustasta etelään kahden kilometrin etäisyydellä. Kaava-aluetta rajaavat etelässä Kärpänkatu, idässä ja pohjoisessa ovat Nepenmäenpuiston laajat viheralueet ja lännessä asuinalueita ja Tapionkatu. Läheisillä korttelialueilla on pientalojen alueita ja rivi- ja kerrostaloalueita. Korttelissa 1502 on Nepenmäen 350 oppilaan peruskoulu. Tontille ajo ja saattoliikenne toimivat Kärpänkadun kautta. Nepenmäenpuistossa kaavamuutosalueella on läntisin osa merkittävää itä-länsisuuntaista kevyen liikenteen ja ulkoilun reitistöä. Urheilukentän alueella on läheisiä oppilaitoksia ja pallokentän käyttöä palveleva pysäköimisalue. Kuva 2. Nepenmäen koulun sijainti Joensuun keskustan eteläpuolella (sininen ympyrä) ja sijainti Penttilä-Niinivaara-Hukanhauta opetustoiminnan palvelualueen keskellä (punainen ympyrä) Luonnonympäristö Maisemarakenne ja luonnonympäristö Suunnittelualue sijaitsee Nepenmäen lounaisrinteen alaosassa. Viereinen länsipuolen kortteli ja Tapionkatu ovat jo tasaisemmassa maastossa. Maanpinnan korko vaihtelee korttelissa 1502 lounaiskulman lukemasta n. +84,5 +93 mmpy koilliskulmassa. Viheralueiden maanpinnan korko (+83,5 +86,5 mmpy) vaihtelee vähemmän niiden sijoittuessa kaavamuutosalueen alavammalle länsilaidalle.

11 Maisemassa suunnittelualueen rakennettu ympäristö hallitsee hieman alempana olevia asuinalueita, mutta toisaalta sulautuu vasten Nepenmäen korkeaa rinnettä ja muuhun lähialueiden rakennettuun ympäristöön. Nepenmäen puistoalueilla on sekä rakennettuja viheralueita että metsiä virkistysalueita. Kaavamuutosalueen luonnonympäristö on pääosin muokattua tai muuntunutta ympäristöä. 5 Pysäköimisalue Kuva 3. Pysäköimisalue on pallokentän lähellä. Alueella on runsaasti kevyen liikenteen väyliä ja virkistysmahdollisuuksia. Puuttomana linjana näkyy koulun länsipuolella uusittu viemärilinja. Kuva 4. Uusitun viemärilinjan avonaista kohtaa lähellä Kärpänkatua koulun ja asutuksen välissä.

12 Maaperä ja vesistöt sekä hulevedet Vuonna 1984 laaditun yleispiirteisen ja koko kaupunkia koskevan maaperäselvityksen mukaan kaava-alue sijaitsee moreenialueella (mr, III rakennettavuusluokka). GTK:n maaperäaineisto (2007) esittää moreenialueiden lisäksi länsipuolen alimmille alueille karkean hiedan alueen (Ht) ja itäpuolelle kallioisia alueita (Ka). Kortteliin 1502 tehty perustamistapaselvitys maaperäkairauksineen ja maaperänäytteineen (FCG 2013). 6 Kuva 5. Maaperäkartta suunnittelualueelta ( GTK 2006). Karkeaa hietaa sisältävä alue on osoitettu keltaisella värillä ja Ht-merkinnällä. Ruskea pohjaväri on moreenia ja punertava alue on kallioista (Ka). Alueella ei ole avovesiä. Alue ei ole pohjavesialuetta. Hule- ja sadevedet imeytyvät moreenimaahan kohtalaisesti, mutta karkeaan silttiin tätä heikommin. Kallioalueilla imeytyminen on vähäistä. Alueella on viettopintoja, joiden alueilla pintavalumiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Koulun alue on liitetty hulevesiviemäriin. Luonnonsuojelu Kaavamuutosalueella ei ole rekisteröityjä tai voimassa olevassa asemakaavassa osoitettuja luonnonsuojelualueita tai -kohteita. Lähellä ei ole sellaisia kohteita, jotka vaikuttaisivat kaavamuutosalueeseen. Puistoalueille tehdyssä ympäristöselvityksessä ei havaittu erityistä suojelua vaativia kohteita, mutta alueella on lehtomaisemman metsän alue (Vihersuunnittelu Heljä Tolvanen 2014) Rakennettu ympäristö Lähialueet Suunnittelualueen ja sen lähialueiden rakennettu ympäristö on muodostunut osana Nepenmäen ja Hukanhaudan kehittymistä 1960-luvun alusta lähtien. Katuverkosto ja kaupunkirakenne ovat saaneet nykyisen muotonsa alueen ensimmäisten kaavojen mukaisesti Hukanhaudantie jatkui ja liittyi etelään jatkettuun Tapionkatuun 1969 kaavamuutoksessa.

13 7 Lähialueilla on pientaloalueita 1960-luvulta sekä Tapionkadun varrella olevia rivitalo- ja kerrostaloalueita pääosin 1970-luvulta. Länsipuoleinen korttelin tontin 2 rivitaloalue on rakennettu 2000-luvun puolivälissä. Koulun eteläpuolella oleva kortteli 1570 rakennettaneen lähivuosina uudelleen II-kerroksisena rivi- tai kerrostaloalueena. Läheisillä Nepenmäenpuiston viheralueilla on rakennettuja ja hoidettuja puistomaisia alueita kevyen liikenteen reitteineen ja lähiliikuntapaikkoineen. Kaava-alueen rakennettu ympäristö, taajamarakenne Korttelissa 1502 on Nepenmäen koulu. Kortteli oli jo vuoden 1957 Hukanhaudan ensimmäisessä kaavassa osoitettu koulua varten. Nepenmäen/Penttilän oma koulupiiri perustettiin 1958 vastaamaan lisääntyneisiin oppilasmääriin Niinivaaran, Penttilän ja Hukanhaudan alueilla. Koulun vanhemman kolmiosaisen 12 luokkahuoneisen rakennuskokonaisuuden suunnitteli kaupunginarkkitehti Unto Tupala ja koulu valmistui Kouluun sijoitettiin aluksi lähinnä Penttilän alueen oppilaita. Koulun tilat kävivät pian riittämättömiksi. Peruskoulumallin mukaiset uudet kaupungin laatimat laajennussuunnitelmat hyväksyttiin 1975 ja punatiilinen mm. liikuntahallin sisältävä laajennus valmistui Koulun piha on jaettu oleskelupihoihin ja liikunta-alueisiin. Rakennuskanta on Kärpänkadun varrella korkeahkoa mm. liikuntahallista johtuen ja lähialueen muuhun rakennuskantaan verrattuna suurimittakaavaista. Kuva 6. Nepenmäen koulun alue. Vaaleat rakennukset ovat luvulta ja kookas punatiilinen rakennus Kärpänkadun varrella on valmistunut 1978 (kuva BLOM 2009). Liikenne ja reitit Nepenmäen koulu ei sijaitse kokoojakadun varrella, vaan sinne saavutaan eri suunnista tonttikatumaisen Kärpänkadun kautta. Lähellä pääkatuna toimii Hukanhaudantie koululle etelästä saapuville. Tapionkadun eteläpää on kokoojakadun kaltainen. Työpaikka- ja saattoliikenne aiheuttaa nykyisellään alueen pienten katujen kautta läpiajoa ja ajoit-

14 taista ruuhkaisuutta Kärpänkadulla koulun kohdalla, missä saattoliikenteelle on vain pienehkö levennys. Saattoliikenteen määrä oli v mittauksen mukaan aamulla noin 65 autoa ja iltapäivällä noin 50 autoa (yht. 115 ajon./vrk). Saattoliikenteen määrä ei ole tehdyn tiedustelun mukaan juurikaan kasvanut em. lukemista (noin 120 ajon./vrk). Koulun laajetessa saattoliikenteen arvioidaan lisääntyvän vastaavassa suhteessa. Taulukko 1. Työpaikkaliikenteen ja saattoliikenteen määrät ajoneuvoa kpl. vuorokaudessa Nepenmäen koululla ja autoilevan asiakasliikenteen määrä Niinivaaran kirjastolla. Työpaikkaliikenne Saattoliikenne Asiakasliikenne Vuoden 2002 mittaus aamu 65 + ilta 50 = 115 Nykytilanne (arvio) Koulun laajennus (arvio) Yhteensä Kirjaston liikenne arkip. 80 Nykyisellä paikallaan Suvikujalla olevan Niinivaaran kirjaston asiakasmäärät ovat olleet arkivuorokaudessa keskimäärin noin Autoilevien osuutta ei ole mitattu, mutta niitä arvioidaan olevan kolmasosa (noin 80 ajoneuvoa/vrk). Autolla liikkuvien määrän oletetaan hieman lisääntyvän kirjaston siirtyessä Nepenmäen koululle. Koulun iltakäytön ajoneuvoliikennettä ei ole mitattu, mutta sen määrä lienee keskimäärin alle kymmenen ajoneuvon vuorokaudessa. Työpaikkaliikenteen ja lähikatujen ajoneuvoliikenteen määriä on arvioitu vuosittaisena keskivuorokausiliikenteenä tien leikkauspisteessä (kvl). Koulun työpaikkaliikennettä on Kärpänkadulla nykyään noin 50 ajon./vrk ja se lisääntynee kaavamuutoksen myötä n ajon./vrk. (yhteensä 110 ajon./vrk). Liikennemäärät ovat Hukanhaudantiellä alle ajon./vrk vuoden 2004 selvitysten mukaan. Vuodelle 2030 liikenneennusteessa arvioidaan ajoneuvoliikenteen kohoavan noin 2500 ajon./vrk. Tapionkadulla liikennemäärät ovat alle puolet tästä (n ajon./vrk) ja muilla tonttikaduilla liikennemäärät ovat edelleen merkittävästi vähäisemmät. Muun kuin saattoliikenteen liikennemäärien ei myöskään ennusteta lisääntyvän tonttikaduilla oleellisesti. Kokonaisuutena alueen liikennemäärät ovat melko vähäisiä. Ajonopeudet ovat alueella alhaisia. Tapionkadulla on 40 km/h nopeusrajoitus ja muilla tonttikaduilla 30 km/h. Katualueita levennettiin tuleva koulun laajennus huomioiden Näädänkadulla ja Kärpänkadulla sekä Tapionkadun eteläpäässä vuonna 2013 valmistuneessa Hukanhaudan vanhan alueen kaavamuutoksessa. Tällä parannetaan erityisesti alueen kevyen liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Koulu on tavoitettavissa hyvin lukuisten kevyen liikenteen väylien kautta joka suunnasta. Koulun oppilasmäärän kaksinkertaistuessa tulevaisuudessa lisääntynee myös kevyen liikenteen määrä samassa suhteessa. 8

15 9 Koulun tontilla on riittävät pysäköimistilat työntekijöille ja niitä voidaan lisätä koulun laajentuessa. Työntekijöiden ja iltatoiminnan pysäköinti on tontin kaakkoiskulmassa. Kulku sinne on Kärpänkadulta. Tontilla ei ole pysäköimisalueita saattoliikenteelle. Nepenmäenpuiston länsipäähän on osoitettu Tapionkadun varteen pysäköimisalue, mutta sitä ei ole rakennettu ko. paikkaan. Se on rakennettu viereiselle VU-alueelle. Päiväpysäköinti tapahtuu erillisellä luvalla klo Alue on tänä aikana varattu mm. läheisten Peltolan ja Tikkamäen oppilaitosten pysäköintiin. Autopaikkoja on todettu olevan autoilun lisäännyttyä liian vähän lähialueiden tarpeisiin. Tämän johdosta autoja on ollut runsaasti pysäköitynä läheisille tonttikaduille. Alueen asukkailta, koululta ja kadunpidolta on saatu kadunvarsipysäköinnistä negatiivista palautetta. Iltaisin pysäköimisalueen käyttö on vapaata ja palvelee mm. urheilukentän tapahtumia ja Nepenmäenpuistossa kuntoilijoita. Kuva 7. Nepenmäen puiston länsipään pysäköimisalue. Lisäpaikoille on olemassa selkeä tarve. Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä ei ole joukkoliikennettä. Lähimmät pysäkit sijaitsevat lännessä Peltolankadulla (350 m.) ja idässä Suvikadun (400 m.) ja Niinivaarantien (500 m.) varrella, josta pääsee myös mm. Karhunmäen ja Reijolan suuntaan. Liikuntarajoitteiset ja kauempaa tulevat oppilaat kulkevat koulukyydillä koululle saakka. Joensuun päälinja-autoasema ja rautatieasema ovat noin 1,7 kilometrin päässä keskustassa. Kevyen liikenteen väylät ovat mm. Tapionkadulla, Kärpänkadulla ja pohjoisessa Nepenmäenkadulla sekä Nepenmäenpuistossa. Nepenmäenpuiston halki länteen kulkeva kevyen liikenteen pääväylä risteää puistossa olevan pysäköimisalueen ajoyhteyden kanssa. Ratkaisu on riskialtis. Tulevaisuudessa kevyen liikenteen väylä rakennettaneen myös Tapionkadun itälaidalle, Näädänkadun itälaidalle ja Kärpänkadun etelälaidalle jo tehtyjen aluevarausten mukaisesti.

16 10 Kuva 8. Kevyen liikenteen pääreitit. Pyöräilyn pääreitit on esitetty punaisella viivalla ja hiihtoreitit sinisellä. Punaisella pisteviivalla on esitetty suunnitellut uudet kevyen liikenteen väylät Tapionkadulla, Näädänkadulla ja Kärpänkadulla. Väestö, asuminen ja sosiaalinen ympäristö Hukanhaudan kaupunginosassa oli vuoden 2013 lopussa yhteensä 4008 asukasta. Väestömäärä on laskenut hieman viimevuosina. Lähialueen väestönrakenne on monipuolista. Nepenmäen koulun toiminnallinen ja sosiaalinen ympäristö on monipuolinen. Kaavamuutosalueella ei ole asukkaita. Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta Kaavamuutosalueen palvelut muodostuvat Nepenmäen koulun lisäksi sen tarjoamista muista palveluista, kuten mm. koululaisten iltapäiväkerhoista, harrastus- ja vapaa-ajantoiminnoista ja sisä- ja ulkourheilutiloista. Työntekijöitä on noin 40 ja oppilaita noin 350. Koulu sijaitsee palvelualueen keskellä. Välittömässä läheisyydessä on urheilukenttä ja Nepenmäenpuiston muut urheilu- ja virkistysmahdollisuudet. Kaavaalueella ei ole yritystoimintaa. Tekninen huolto ja erityistoiminnat Koulun kiinteistö on liitetty tekniseen huoltoon. Koulun länsipuolelle on uusittu 2013 vesi- ja viemäriverkosto. Hulevesiviemäröinti on Kärpänkadun varrella. Kaavan vaikutusalueella on kaksi sähkömuuntajaa. Muita suoja-alueita tai erityistoimintoja ei ole, mitkä vaikuttaisivat alueen suunnitteluun. Ympäristöhäiriöt Kaava-alueella ei ole erityisiä ympäristöhäiriöitä tuottavia tekijöitä. Länsipuolella olevan rautatien ja ratapihan päiväaikainen melualue ulottuu juuri ja juuri kaava-alueen laidalle, mutta sillä ei ole merkitystä kaavamuutoksen kannalta.

17 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Nepenmäen koulun rakennuksia ei ole suojeltu asemakaavalla tai arvioitu kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi. Alueella ei ole rekisteröityjä muinaismuistoja Maanomistus Kaavamuutosalueen omistaa Joensuun kaupunki. 1.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 1-4 vaiheet Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 1. vaiheessa (2007) suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2. vaiheella (2010), 3. vaiheella (2014) ei esitetä merkintöjä tai varauksia suunnittelualueelle tai sen läheisyyteen. Maakuntakaavan 4. vaiheen ehdotus on nähtävillä Siinä kaavamuutosalue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A) ja Nepenmäenpuistoa pitkin on osoitettu viheryhteystarpeen merkintä. Joensuun seudun yleiskaava 2020 Joensuun seudun yleiskaava 2020 on hyväksytty seutuvaltuustossa Ympäristöministeriö on vahvistanut sen ja yleiskaava on tullut voimaan Kaava on asemakaavan muuttamista ohjaava yleiskaava. Kuva 9. Ote Joensuun seudun yleiskaava 2020:sta kiinteistörajoin. Suunnittelualue on rajattu sinisellä ympyrällä. Suunnittelualueelle kohdistuu seuraavia merkintöjä: Pientalovaltainen asuntoalue (AP). Merkinnällä osoitetaan pääosin asumiskäyttöön varattavat alueet, joiden asuinkerrosalasta pääosa sijoittuu pientaloihin (omakotitalot, paritalot, kytketyt pientalot, rivitalot). AKR ja APmerkinnät voivat sisältää myös asumiselle tarpeellisia julkisia ja yksityi-

18 siä palveluja, alueen sisäisiä liikenneväyliä, pysäköimisalueita, alueen asukkaita palvelevia virkistys- ja puistoalueita sekä yhdyskuntateknisen huollon alueita. Alueelle voi myös sijoittaa sellaisia työpaikkoja, joiden tuottama liikenne, ympäristöhäiriöt ja päästöt vertautuvat alueen asumisen tuottamiin. Alueen yksityiskohtainen maankäyttö on tarkoitus ratkaista asemakaavalla. Koulun tontille on osoitettu ohjeellisen ulkoilureitin merkintä ja pohjoispuolelle on osoitettu ulkoilun runkoreitin ja urheilu- ja virkistyspalvelujen kohde tai lähiliikuntapaikka -merkintä. 12 Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa kolme eri asemakaavaa. Korttelissa 1502 oleva Nepenmäen koulun alue on osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO) vuoden 2002 kaavassa. Korttelin pinta-ala on m 2 ja tonttitehokkuusluku on e = 0,30, osoittaen kortteliin rakennusoikeutta k-m 2. Kerrosluku on II. Tontille on osoitettu erillinen alue urheilukenttää (uk) varten. Siihen rajautuva länsipuolen lähivirkistysalue (VL) kuuluu samaan kaava-alueeseen. Kuva 10. Ote Nepenmäen koulun ja Nepenmäenpuiston ajantasaasemakaavasta. Kuvasta voidaan havaita myös lähiympäristön kaavatilannetta. Pohjoinen urheilu ja virkistysalue (VU) Tapionkadun varrella on vuosien 1982 ja 1990 asemakaavoista. VU-alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 400 k-m 2 ja kerrosluvuksi II. Lisäksi alueelle on osoitettu pysäköimispaikka (p), jota ei ole toteutettu kaavan osoittamaan sijaintiin.

19 13 Rakennusjärjestys Pohjakartta Rakennuskiellot Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen ja se on tullut voimaan Pohjakarttana on käytetty kaupunkirakenneyksikön laatimaa numeerista karttaa. Asemakaava on tulostettu mittakaavaan 1:1000. Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 :n rakennuskieltoa. Päätökset ja maankäyttösopimukset Nepenmäen kouluinvestointi on ollut esillä peruskorjauksen ja laajennuksen osalta ensimmäisen kerran edellisessä palveluverkkosuunnitelmassa (KV ). Joensuun kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutustoimen palveluverkkosuunnitelmassa (varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta ) linjattiin Nepenmäen koulun laajentaminen yhtenäiskouluksi (esiopetus ja luokat 1 9). Koulu tulee palveleman Penttilän, Hukanhaudan, Niinivaaran ja osin myös Karhunmäen kaupunginosien oppilaita. Palveluverkkosuunnitelmaan liittyvä Nepenmäen koulun hankesuunnitelma ja kustannusarvio hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Liiketoiminnan johtokunta on päättänyt luopua Suvikadun kiinteistöstä sen huonokuntoisuudesta johtuen. Kiinteistössä toimii Niinivaaran kirjasto. Kirjastopalveluista vastaava vapaa-aikakeskus on linjannut, että uuden Niinivaaran kirjaston sijaintipaikka on Nepenmäen koulun yhteydessä. Strategiat Joensuun kaupungin strategia (KV ). Kaupunkirakenneohjelma (KV ). Joensuun kaupungin maapoliittinen ohjelma 2013 (KV ). Asumisen strateginen suunnitelma (KV ). Joensuun ilmasto-ohjelma (KV ). Varhaiskasvatus- ja koulutoimen palveluverkkosuunnitelma ( ). Strategiat ja ohjelmat ovat luettavissa Joensuun kaupungin internet - sivuilla: Joensuun kaupunkiseudun rautatiealueiden rataympäristöselvitys (Ratahallintokeskus ja Joensuun seutu. Suunnittelukeskus Oy 2006) Rataympäristöselvityksen mukaan läheiseltä rata-alueelta kaavaalueelle ulottuu päivällä vain enintään db melua Tapionkatuun rajautuen ja sisemmäs db.

20 Nepenmäen koulun kaavamuutos, puistoalueiden ympäristöselvitys (Vihersuunnittelu Heljä Tolvanen ) Nepenmäen puistoalueen ympäristöselvitys on tehty laadittavaan kaavamuutosta varten. Selvitys on kaavaselostuksen liitteenä 5. Alueelta ei löytynyt erityisesti suojeltavia luontoarvoja. Nepenmäenpuistossa on lehtomaisen metsätyypin alue ja joka on laadittavassa kaavassa osoitettu luo-merkinnällä. Joensuun yölaulajat ja metsäindikaattorit, pesimälinnustoselvitys 2010 (Joensuun kaupunki, Kari Lindblom) Kaava-alueella sijaitsee selvityksen Nepenmäenpuiston osa-alue. Alueelle ei ole osoitettu merkittäviä lintuhavaintoja. Muista lähialueista on todettu seuraavaa: Nepenmäenkadun varrella lauloi kesällä 2010 viitakerttunen ja aiempien vuosien havaintoihin kuuluu myös viitasirkkalintu. Nepenmäenpuisto on sekametsää, jossa on yksittäisiä kolo- ja lahopuita tikoille. Kesällä 2010 havaittiin pikkutikka, mustapääkerttu ja muutolla pysähtynyt laulava idänuunilintu. Mainittuja lajeja on tavattu paikalla useina vuosina 2000-luvulla. Kohteella on havaittu myös muutolla pysähtynyt laulava lapinuunilintu. Syys- ja talvikausina on alueella tavattu monesti pohjantikkoja ja pähkinänakkeleita, sekä syksyllä 2010 viitatiainen. Puistossa on havaintoja myös liito-oravista 2000-luvun alkuvuosikymmenen puolivälin tietämiltä (Ari Parviainen). Nepenmäen koulun ja sen lähiympäristön liikennejärjestelyt (Joensuun kaupunki, FCG ) Joensuun kaupungilla on suunnitelmissa laajentaa Nepenmäen koulua oppilaan kouluksi. Nepenmäen koululle tulisi oppilaita nykyistä laajemmalta alueelta ja koululaisten kuljetus sekä kaupungin että huoltajien toimesta kasvaisi merkittävästi koulumatkojen kasvaessa. Kevyen liikenteen reittien ongelmakodat keskittyvät Hukanhaudantielle Tapionkadun ja Näädänkadun liittymien kohdalle. Suunnitelmassa on pohdittu Nepenmäen koulun ja koululaisliikenteen sekä lähiympäristön liikenneturvallisuuden ja katuverkon kehittämistoimia sekä selvitetty niiden kustannuksia. Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaihe, 2011) Selvityksessä ei ole kohteita kaavamuutosalueelta. Joensuun kulttuuriympäristöselvitys 2005 (Outi Suonranta) Kirjassa on inventoitu Joensuun seudun kuntien merkittävät kulttuuriympäristöt ja niiden kohteet Joensuun seudun yleiskaava 2020 varten. Selvityksessä ei ole kohteita kaavamuutosalueelta. Nepenmäen koulu, hankesuunnitelma. Perustamistapalausunto (FCG suunnittelu ja tekniikka ). Nepenmäen koulun alueella on tehty kartoitusmittauksia (18 kpl.) ja muita maalaji- ja pohjatutkimuksia. Näiden perusteella on laadittu perustamistapalausunto uutta koulurakennusta ja piha-alueita varten. Painokairausten ja maanäytteiden perusteella nykyisten koulurakennusten länsipuolen maaperä on pääasiassa hiekka- tai soramoreenia. 14

21 Alueen koillisosassa on porakonekairauksin todettu kalliota. Osassa kairauspisteissä kallio oli pinnassa ja syvimmillään 1,4 m syvyydellä maanpinnasta. Rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti vähintään 300 mm paksun murske- tai sorakerroksen varaan. Rakennusten lattiat voidaan perustaa maanvaraisesti häiriintymättömän maapohjan päälle kerroksittain tiivistetyn täytekerroksen varaan. Kallionpintaa pitkin valuvan veden katkaisemiseksi rakennuksen yläpuolelle on järjestettävä tehokas salaojitus. Piha-alueelta poistetaan humuspitoiset pintamaat ja rakennekerrosten vaatimat massat. Luonnontilainen pohjamaa on routivaa ja se on otettava rakennusten suunnittelussa huomioon. Nepenmäen p-alueiden ja ajoyhteyksien ym. kuntatekniikan suunnitelma (Joensuun kaupunki 2015, nähtäville kaavaehdotusvaiheessa) Kuntatekniikan suunnitelma asetetaan nähtäville internetiin sen valmistuttua, viimeistään kaavaehdotusvaiheessa. Asiakirjassa esitetään mm. suunnitelma saattoliikenteen ajoyhteyden ym. rakentamiseksi Kärpänkadun ja Tapionkadun välille. Kaavaan on tätä varten tehty luonnosvaiheessa aluevarauksia ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE JA TAVOITTEET Asemakaavan muutoksen on aloittanut kaupunki. Kaavamuutoksen lähtökohtaisena perusteena on kaupunginvaltuuston päätös helmikuussa 2014 Nepenmäen koulun laajentamisesta yhtenäiskouluksi. Yleistavoitteena on lisätä korttelin 1502 rakennusoikeutta siten, että hankesuunnitelman mukainen uusi koulu on mahdollista rakentaa nykyiselle korttelialueelle. Lisäksi on tarpeen tutkia saattoliikenteen ja pysäköinnin järjestelyitä. 2.1 LÄHTÖKOHTA-AINEISTON ANTAMAT TAVOITTEET Kunnan strategioiden asettamat tavoitteet Joensuun uusi kaupunkistrategia Rajaton tulevaisuus on laadittu vuosille Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden strategian Joensuu kasvaa ja muuttuu monin tavoin, mutta ihmisen kokoisena. Sujuva arki ja tasapainoinen luontosuhde säilyvät. Kansainvälistyminen ja ympärivuotiset omaleimaiset tapahtumat lisäävät kaupungin mielenkiintoisuutta ja asukkaiden viihtyvyyttä. Symmetrisen kaupungin rakentaminen ja osaamiseen perustuva vihreä kasvu tuovat työpaikkoja ripeästi kasvavalle, runsaan asukkaan ydinkaupunkiseudulle. Kaupunki huomioi kaikessa toiminnassaan yritys- ja ympäristövaikutukset. Strategiaan sisältyy 16 päämäärää, joilla mm. tuetaan kaupungin kasvua ja vetovoimaa, tuetaan asukkaiden hyvinvointia sekä uudistetaan toimintatapoja. Tavoitteena on mm. hyödyntää olemassa olevaa infraa tehokkaasti sekä tavoitellaan tiivistyvää,

22 viihtyisää ja houkuttelevaa kaupunkikeskusta. Kriittisiksi päämääriksi on nimetty mm. hyvinvointia ja terveyttä edistävä ympäristö ja toimintatapojen uusiminen. Maankäytön suunnittelua koskevat lisäksi kaupungin saavutettavuuden ja sijainnin hyödyntämisen, tasapainoisen kaupunkirakenteen ja tarkoituksenmukaisen palveluverkon päämäärät Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Maakuntakaava Maakuntakaavan 1 -vaiheessa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta (A). Maakuntakaavan 2. tai 3. vaiheessa alueelle ei ole osoitettu merkintöjä tai tavoitteita. Maakuntakaavan 4. vaiheen ehdotus on nähtävillä Sen A-alueen merkinnät vastaavat maakuntakaavan 1. vaiheen A-alueen merkintöjä ja suunnittelumääräyksiä. Viheryhteystarpeen merkinnällä osoitetaan Joensuun kaupunkiseutuun liittyviä olemassa olevia tai tavoitteellisia viheryhteyksiä, joilla on merkitystä erityisesti seudullisen virkistysalueverkoston, mutta myös ekologisten yhteyksien kannalta. Kaavamuutoksella ei vaikeuteta maakuntakaavan toteutumista. Kaavamuutos on maakuntakaavan 1 4 -vaiheiden tavoitteiden mukainen. Joensuun seudun yleiskaava 2020 Joensuun seudun yhteisen yleiskaavan laatimisen keskeisenä tavoitteena on ollut suunnitella toiminnallisesti yhtenäisen kaupunkiseudun maankäyttö yleispiirteisellä tasolla yhtenä kokonaisuutena ja siten hallita paremmin seudunkehittymistä vetovoimaiseksi, kilpailukykyiseksi ja yhdyskuntarakenteeltaan tarkoituksenmukaiseksi. Seutuyleiskaavassa on suunnittelualue osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). AKR ja AP-merkinnät voivat sisältää myös mm. asumiselle tarpeellisia julkisia palveluja, alueen sisäisiä liikenneväyliä, pysäköimisalueita, alueen asukkaita palvelevia virkistys- ja puistoalueita. Asemakaava on seutuyleiskaavan mukainen. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Kaavamuutos kohdistuu melko vakiintuneeseen toimintaympäristöön. Kaavamuutoksessa on huomioitava muun muassa: olemassa olevat Nepenmäen koulua koskevat päätökset ja suunnitelmat saattoliikenteen ja pysäköinnin ratkaisut kevyen liikenteen olot alueen virkistysreitit ja virkistysmahdollisuudet.

23 TAVOITTEIDEN TARKENTUMINEN SUUNNITTELUN AIKANA Nepenmäen koulun hankesuunnitelmassa esitetty saattoliikenteen ratkaisu perustui kaavoituksen 2013 tutkimiin eri vaihtoehtoihin ja näistä parhaaksi tulkittuun ratkaisuun. Vireilletulovaiheessa saadun palautteen perusteella kaavoitus tutki saattoliikenteen eri järjestämismahdollisuuksia uudelleen, mutta päätyi edelleen hankesuunnitelman mukaiseen ratkaisuun. Luonnosvaiheessa suunniteltiin Nepenmäen puistossa olevan pysäköimisalueen laajennus ja saattoliikenteen ohjaaminen olemassa olevaan Tapionkadun liittymään. Kärpänkatua levennetään koulun kohdalla. Tällä siirretään uuden koulun sijaintia hieman keskemmäs tonttia ja varataan riittävät lumitilat katualueelle. Kaavaehdotuksessa esitetään uusi kevyen liikenteen yhteys Tapionkadun suunnasta koululle. Sen johdosta saattoliikenteen ajoyhteys siirretään Koski-Jaakonkadun kohdalta etelämmäs kevyen liikenteen ja autoilun erottamiseksi paremmin toisistaan. Koulun korttelialuetta pienennetään luoteiskulmasta, jotta uusi ulkoilureitti voidaan osoittaa olemassa olevan reitin kohdalle metsäisten alueiden säästämiseksi. 3 VAIHTOEHDOT Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta (VARKO) on linjannut palveluverkkosuunnitelmassa Nepenmäen koulun laajentamisen yhtenäiskouluksi. Nepenmäki valittiin, koska sijainti on keskeinen ja Penttilä, Niinivaara ja Karhunmäki ovat voimakkaasti kasvavaa aluetta. Väestöennusteen mukaan alueelle on syntymässä merkittävä alueellinen päivähoito- ja koulupaikkojen tarve. Myös läheisten muiden alueiden lapsimäärien ennustetaan kasvava, jolloin näistä ei ole vapautumassa palvelutarvetta helpottavia korvaavia tiloja. Ennen Nepenmäen uuden kouluhankkeen käynnistämistä tutkittiin useita toteutus- ja sijaintivaihtoehtoja kasvavalle Niinivaara- Nepenmäki-Karhunmäki -alueen oppilasmäärälle tarvittavien koulutilojen järjestämiseksi. Tilakeskus tutki mm.: Niittylahden rannassa olevia Niittylahden opiston koulumaisia tiloja. Ne eivät osoittautuneet tarkoituksenmukaisiksi oppilaiden kannalta tilojen kaukaisen sijainnin vuoksi. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Peltolan aluetta. Ongelmaksi muodostui se, että koulutuskuntayhtymä ei pysty vapauttamaan riittävästi tilaa perusopetuksen käyttöön. Kaikissa vaihtoehdoissa olisi jouduttu paitsi muuttamaan tiloja myös rakentamaan niitä lisää. Erikseen tutkittiin vielä yläkoulun sijoittamista Peltolaan ja alakoulun rakentamista Nepenmäelle. Tehtyjen selvitysten perusteella kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi tulee Nepenmäen yhtenäiskouluhanke kuin Nepenmäen osittainen rakentaminen ja koulutuskuntayhtymän tilojen käyttö Peltolassa.

24 18 Niinivaaran lukion tilat vapautuvat syksyllä 2015 lukion muuttaessa Papinkadun uusiin tiloihin. Lukion tiloja tarvitaan sen jälkeen lisätilana kasvavien oppilasmäärien johdosta. Lisäksi tiloja on suunniteltu käytettävän väistötilana Nepenmäen koulun rakennusinvestoinnin ajan. Lisäksi Niinivaaran lukion ja alakoulun rakennus on tulossa peruskorjausikään ja sen piha-alue on rajallinen. Hankesuunnitelmassa esitetty uuden koulun tontinkäyttösuunnitelma ohjaa kaavamuutosta. Kaavatyön aikaiset vaihtoehdot liittyvät ensisijassa saattoliikenteen ja pysäköinnin järjestelyvaihtoehtoihin. Näitä tutkittiin jo Hukanhaudan vanhan alueen kaavamuutoksen yhteydessä Tontinkäyttösuunnitelmassa esitetyt saattoliikenteen järjestelyt perustuvat tuolloin valittuun ratkaisuun. Kaavaa varten koulun saattoliikenteen alueina on tutkittu seuraavia vaihtoehtoja ja näiden erilaisia muunnoksia: Kärpänkadun olemassa olevan levennyksen pidentäminen. Levikkeen pituus ei ole riittävä, eikä ratkaisu poista läheisten tonttikatujen läpiajoa ja Kärpänkadun ajoittaista ruuhkaantumista. Kohdalle ei voi muodostaa kääntymispaikkaa. Kärpänkadulta koulun tontille rakennettava saattoliikenteen lenkki palaten takaisin Kärpänkadulle. Ratkaisu olisi varannut laajalti koululle tarkoitettua aluetta. Koulun laajennus piha-alueineen ei olisi mahtunut jäljelle jäävälle tontille. Koulun tonttia ei ole mielekästä laajentaa Nepenmäenpuiston alueelle länteen tai koilliseen mm. asutuksen, maaston muodon ja kallioisuuden vuoksi. Tapionkadulta tutkittiin erillistä saattoliikenteen lenkkiä Nepenmäenpuiston alueelle koulun luoteiskulmaukseen saakka palaten takaisin Tapionkadulle. Erilaisissa tutkituissa malleissa ei voitu mielekkäästi ja turvallisesti erottaa toisistaan tarvittavia saattoliikenteen alueita, kevyttä liikennettä ja pysäköimiseen tarkoitettuja alueita. Saattoliikenteen toimivimmaksi ratkaisuksi todettiin yksisuuntainen saattoliikenne, jossa sisäänajo on Kärpänkadulta ja ulosajo puiston kautta Tapionkadulle. Ratkaisu on turvallinen ja ohjaa autoliikenteen leveimmille pääkaduille ja ratkaisee myös lähialueiden pysäköintipaikkojen vajeen. 4 ASEMAKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELU 4.1 KAAVARATKAISUN KUVAUS JA YLEISPERUSTELUT Asemakaavan muutoksen ratkaisu perustuu kohdassa 3 esitettyihin vaihtoehtoihin ja näiden perusteella tehtyyn koulun sijoitusta koskevaan päätökseen (KV ) ja sen perusteluihin. Lisäksi kaavaa ohjaavat kohdassa 2 esitetyt tarpeet ja tavoitteet sekä esille tulleet täsmennykset vireilletulovaiheen jälkeen. Kaavaratkaisun yleisperusteluina ovat mm. Nepenmäen koulun laajentaminen yhtenäiskouluksi hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti

25 (alustava tontinkäyttösuunnitelma on esitetty liitteessä 4) ja siihen liittyvät saattoliikenteen, pysäköinnin ja kevyen liikenteen järjestelyt. Jotta uusi koulu voidaan rakentaa, lisätään korttelin 1502 nykyistä k-m 2 :n rakennusoikeutta k-m 2 :iin tonttitehokkuutta nostamalla lukuun e = 0,45. Korttelialueen pinta-ala pienenee hieman Kärpänkadun puolelta ja puistoa vasten luoteiskulmasta. Asunnon rakentamismahdollisuus mahdollisuus poistetaan tarpeettomana koulun tontilta. Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue (VU) muutetaan sen luonteen mukaisesti lähivirkistysalueeksi (VL) ja sille osoitetaan laajempi osa-alue pysäköimistä varten. Sen kautta osoitetaan koulun saattoliikenteen ajoyhteys. VU-alueella ollut 400 k-m 2 rakennusoikeus poistetaan tarpeettomana. Koulun ja asutuksen välissä oleva VL-alueen laajuus ja käyttötarkoitus säilyvät muuttumattomana. VL-alueelle osoitetaan olemassa olevan pururadan kohdalle virkistysreitti liittyen Nepenmäen muihin virkistysreitteihin. Viheralueella oleva alempi itä-länsisuuntainen kevyen liikenteen väylä muutetaan pysäköintialueelle johtavaksi jalankulun reitiksi. Pysäköimisalueen pohjoispuoleinen reitti riittää kevyen liikenteen yhteydeksi ja se on vain noin 20 metriä pidempi. Viheralueella oleva lehtomainen alue huomioidaan kaavassa Korttelialueet YO Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa kouluja ja muita oppilaitoksia. Korttelin 1502 pinta-ala m 2 pienenee m 2 :iin (katualueeksi muuttuu 248 m 2 ja VL-alueeksi 744 m 2 ). Tonttitehokkuusluku e = 0,30 muutetaan lukuun e = 0,45. Alueen rakennusoikeus lisääntyy k-m 2. Kerrosluku säilyy kahdessa (II) Muut alueet VL Lähivirkistysalue. Merkinnällä osoitetaan virkistys- ja ulkoilukäyttöön tarkoitetut taajamarakenteen sisällä tai välittömään läheisyyteen liittyvät alueet. Alueita ei ole tarkoitus rakentaa puistomaisiksi. Alueella ei ole rakennusoikeutta, mutta tarvittaessa vähäinen virkistystoimintoja palveleva rakentaminen voidaan osoittaa MRA 46 mukaisessa puistosuunnitelmassa. Olemassa oleva VL-alue säilyy ennallaan. VU-alue osoitetaan muun Nepenmäenpuiston mukaisesti VL-alueeksi. VL-aluetta laajennetaan 744 m 2 YO-tontin alueelle ja toisaalta muutetaan Tapionkadun puolelta katualueeksi 328 m 2. ET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. Kortteli 5159 on tarkoitettu olemassa olevalle sähkömuuntajalle.

26 20 Muut varaukset Katualueet: Kärpänkatua levennetään koulun kohdalla enimmillään kuusi metriä. Katualueet lisääntyvät 248 m 2. Ajoyhteys (ajo) ja pysäköimispaikan (p) osa-alue. Nepenmäen koulun saattoliikenteen reitti osoitetaan koulun tontilta VL-alueen kautta ajoyhteytenä Tapionkadulle. Nepenmäenpuistossa oleva pysäköimiseen tarkoitettua aluetta laajennetaan muodostaen noin 35 uutta pysäköimispaikkaa. Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo). Lehtomaisen metsän alue osoitetaan luo-merkinnällä. 4.2 KAAVAN VAIKUTUKSET Kaavaratkaisu toteuttaa aluetta koskevia strategioita ja päätöksiä käytännön tasolla. Kaavalla lisätään koulun YO-korttelin 1502 rakennusoikeutta mahdollistamaan Nepenmäen koulun oppilasmäärän lisäämisen 350 oppilaan peruskoulusta 700 oppilaan yhtenäiskouluksi. Oppilasmäärän kaksinkertaistuessa myös alueen saattoliikenteen ja kevyen liikenteen määrää kaksinkertaistunee. Saattoliikenne osoitetaan Kärpänkadulta kulkemaan koulun tontin laitaa Nepenmäenpuiston viheralueen kautta Tapionkadulle. Kärpänkadulle jää edelleen koulun työpaikkaliikenne ja iltakäytön liikenne sekä kirjaston liikenne, mikäli kirjasto rakennetaan koululle. Kaavassa osoitettujen viheralueiden pinta-ala lisääntyy hieman, mutta vapaiden viheralueiden pinta-ala pienenee em. saattoliikenteen aluevarausten ja laajenevan pysäköimisalueen verran. VU-alueen käyttötarkoitus muutetaan VL-alueeksi sen todellisen luonteen mukaisesti. Virkistysalueelle osoitettu 400 k-m 2 rakennusoikeus poistuu. Viheralueilla olevat kevyen liikenteen ja virkistyksen reittien pääyhteydet eivät muutu. Kaavassa osoitetaan uusi ulkoilureitti ja luo-alue. Kaavamuutoksen toteuttaminen edellyttää tehtäväksi myös kaavaalueen ulkopuolisia kevyen liikenteen yhteyksien parannuksia erityisesti Kärpänkadulla ja Näädänkadulla. Nämä kevyen liikenteen turvallisuutta lisäävät ratkaisut on huomioitu jo vuoden 2013 Hukanhaudan vanhan alueen kaavamuutoksessa Vaikutukset kaupungin ja teknisen toimen strategioihin Kaavahanke edistää uuden kaupunkistrategian toteutumista. Kaavamuutos hyödyntää olemassa olevaa infraa. Suunnittelussa on huomioitu koulun keskeinen sijainti palvelualueen keskellä (Penttilä Niinivaara Hukanhauta Karhunmäki), nykyisen Nepenmäen koulun sijainnin hyödyntäminen, tasapainoinen kaupunkirakenne ja tarkoituksenmukaisen palveluverkon tukeminen, alueen hyvä saavutettavuus erityisesti kevyen liikenteen keinoin ja liikennöitävyyden parantaminen.

27 Vaikutukset aluetta koskeviin suunnitelmiin Kaavahanke on kaavamuutosta ohjaavan Joensuun seudun yleiskaava 2020 pientalovaltaisen asuntoalueen (AP) mukainen. AP-merkintä voi sisältää mm. asumiselle tarpeellisia julkisia ja yksityisiä palveluja sekä ja alueen asukkaita palvelevia virkistys- ja puistoalueita. Kaavamuutos on alueelle sijoitettavaan Nepenmäen uuteen yhtenäiskouluun liittyvien suunnitelmien ja päätösten mukainen Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä palveluihin ja työllisyyteen Kaavamuutos ei muuta alue- ja yhdyskuntarakenteen perusratkaisuja. Korttelin 1502 rakennukset tulevat keskittymään Kärpänkadun varrelle. Koulun laajentaminen lisää oppilaiden määrää noin 350 oppilaalla. Tällä paikataan jo olemassa olevaa alakoulun tilavajetta Nepenmäellä, jossa on mm. käytössä kuusi siirtokoulutilaa. Samalla kaavassa vastataan tulevaan Penttilän ja Karhunmäen alueiden oppilasmäärien kasvuun uusien alueiden tontinluovutuksen j0hdosta. Lähialueilla on myös useita täydennysrakennushankkeita, jotka osaltaan lisäävät alueen oppilasmääriä. Nepenmäen koulun toimintaan liittyvät palvelut uudistuvat ja lisääntyvät. Lisäksi alueelle on mahdollista rakentaa Niinivaaran kirjasto. Niinivaaralla nykyinen kirjaston alue Suvikujalla on muuttumassa palveluiden keskittymästä enemmän asumisen suuntaan ja kirjasto rakennetaan uuteen sijaintiin. Koulun kasvaessa ja rakennusoikeuden lisääntyessä, työllistyy alueelle noin 60 henkeä lisää. Tällöin koulu työllistää yhteensä noin 100 henkeä. Vaikutukset liikenteeseen Asemakaavaratkaisu hyödyntää nykyistä katuverkostoa. Uutta katuverkostoa ei rakenneta, mutta Kärpänkadun aluetta levennetään koulun kohdalta hieman mm. parempien lumitilojen muodostamiseksi. Tapionkatua levennetään, jotta tulevaisuudessa katualueelle voidaan rakentaa kevyen liikenteen väylä aina Hukanhaudantielle saakka. Olemassa oleva ja lisääntyvä saattoliikenne on huomioitu laadittavassa kaavamuutoksessa. Saattoliikenteen oloja ja turvallisuutta parannetaan mahdollistamalla saattoliikenteelle oma jättöalue koulun tontille. Jättöalueelta on suora ja turvallinen yhteys koulun piha-alueille. Saattoliikenne jatkaa pitkin ajoväylää lähivirkistysalueen kautta Tapionkadulle. Leveästä Tapionkadusta muodostuu helpoin reitti koululle etelästä Hukanhaudantien suunnasta. Tällöin nykyistä saattoliikennettä ohjautuu pois mm. Näädänkadulta, Kärpänkadun itäpäästä ja kapeilta Mäyrän- ja Saukonkaduilta. Kevyen liikenteen olojen parantaminen on huomioitu pääasiassa jo vuonna 2013 valmistuneessa Hukanhaudan vanhan alueen kaavamuu-

28 toksessa. Siinä mahdollistettiin kevyen liikenteen väylien lisääminen Tapionkadulle, Näädänkadulle ja Kärpänkadulle. Nyt laadittavalla kaavamuutoksella turvataan pääasiassa saattoliikenteen jättöalueen ja koulun välinen reitti, mutta varaudutaan myös rakentamaan Tapionkadun itäpuolen kevyen liikenteen väylä kaava-alueen kohdalle. Lähialueiden oppilaitoksia ym. sekä urheilua ja virkistystä palveleva laajeneva pysäköimispaikka parantaa alueen pysäköimistilannetta ja vähentää pysäköimistä katujen varsilla. Pysäköimisalueelle johtava liittymä siirretään etelän suuntaan pois vastapäisen kadun liittymän kohdalta selkeyttäen ajoneuvojen väistämistilanteita. Kevyen liikenteen väylä poistetaan pysäköimisalueen laajennuksen kohdalta ja itä länsisuuntainen kevyt liikenne ohjataan välittömästi pysäköimisalueen pohjoispuolella olevalle väylälle. Tällöin autoilu ei enää risteä kevyen liikenteen pääväylän kanssa ja liikkumisen turvallisuus lisääntyy. Nepenmäenpuiston kautta muodostetaan koulun suuntaan uusi kevyen liikenteen reitti koululle Penttilän suunnasta tulijoille. Uusi ulkoilureitti osoitetaan vasten koulun tonttia olemassa olevalle uralle jatkuen Kärpänkadulle saakka. Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä teknisenhuollon verkkoihin Kaavalla mahdollistetaan uuden laajemman yhtenäiskoulun rakentaminen. Kaavaratkaisu hyödyntää nykyistä teknisen huollon verkostoa. Olemassa olevaa infraa hyödynnetään tehokkaammin. Kaavahanke edellyttää mm. pysäköimisalueen laajentamisen, saattoliikenteen ajoyhteyden rakentamisen ja kevyen liikenteen väylien poistamisen ja virkistysreitin rakentamisen. Kaavamuutoksella ei ole lähtökohtaisesti vaikutuksia energiatalouteen, mutta uusi koulu tulee olemaan energiataloudellisempi kuin vanha. Olemassa olevalle sähkömuuntajalle osoitetaan oma korttelialueensa (ET). Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja -maisemaan, kaupunkikuvaan ja rakennettuun kulttuuriperintöön Koulun YO-tontilla rakennusoikeus lisääntyy vajaa k-m 2. Kaavamuutoksella ei muuteta rakennusten kerroslukua (II). Uusi rakentaminen tulee varaamaan tontista suuremman alueen. Muutos rakennetussa ympäristössä on maltillinen koska kyse ei ole uudesta YO-korttelista vaan vanhan koulun korvaamisesta uudella. Maisemallisesti rakentaminen sulautuu edelleen Nepenmäen metsäiseen rinnemaisemaan hyvin. Kaavalla ei ole vaikutusta rakennettuun kulttuuriperintöön. Nepenmäenpuiston laajeneva pysäköintialue ja saattoliikenteen ajoyhteys hyödyntävät puistossa kevyen liikenteen väylän ja vesi- ja viemärilinjan avointa aluetta mahdollisimman paljon. Kookasta puustoa poistetaan hieman, mutta kokonaisuutena maisemallinen muutos on maltillinen. Lisäksi kohde sijaitsee aivan Nepenmäenpuiston länsipäässä, missä maisema ja maankäyttö eivät palvele virkistäytymistä. Koulun osalta muutos tulee näkymään erityisesti Kärpänkadun varrelle missä maankäyttö on muutoinkin muuttumassa AKR-korttelissa

29 Molemmin puolin Kärpänkatua tulee olemaan II -kerroksista uutta rakennuskantaa. 23 Kuva 11. Kuva alueesta, jonne pysäköimisaluetta laajennetaan. Kuvassa oikealle johtaa vesi- ja viemärilinjan avonainen alue jota hyödynnetään koulun saattoliikenteen ajoyhteytenä. Kuvassa näkyvä kevyen liikenteen reitti poistetaan ja kulku ohjataan pysäköimisalueen pohjoispuolitse. Koulun länsipuolella oleva viherkaista säilyy ennallaan. Koulun tontin länsirajalle osoitetaan aita, jolla erotetaan eri maankäyttömuodot toisistaan. Aita suojaa myös viheralueen toisella puolen olevaa korttelia Vaikutukset ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, sosiaalisiin oloihin ja väestörakenteeseen Alueen asukkaat ovat tottuneet Nepenmäen koulun toimintoihin. Koulun koon kasvattaminen suuremmaksi ei siten suoraan lisää vaikutuksia ihmisten elinoloihin tai elinympäristön laatuun. Uudet oppilaat saapuvat kouluun kauempaa kuin nykyiset. Tällöin esim. yleisötilaisuudessa esille tuodut mopoilijoiden koululla aiheuttamat iltahäiriöt eivät lisääntyne samassa suhteessa oppilasmäärän kasvaessa. Tähän liittyen kaavassa määrätään saattoliikenteen reitti iltaisin suljettavaksi, millä pyritään estämään mopoilun ym. ilta-ajon mahdollisia häiriöitä. Kaava mahdollistaa koulun uudisrakentamisen ja laajentamisen. Sillä on myös myönteisiä vaikutuksia. Koulun lisääntyvät harrastusmahdollisuudet, uudet palvelut (mm. kirjasto) ja yhteiset kokoontumistilat ja liikenteelliset ratkaisut parantavat alueen elinoloja ja sosiaalisia oloja. Väestörakenteeseen ei ole odotettavissa muutoksia, mutta uusi koulu voi houkutella lähialueille lisää lapsiperheitä Vaikutukset luontoon, luonnonympäristöön ja -maisemaan ja luonnonvaroihin Kaavamuutos koskee suurelta osalta rakennettua tai muutoin muuntuneita ympäristöjä. Alueella ei ole aitoa luonnontilaista ympäristöä eikä

30 alueelta ole löydetty erityistä suojelua vaativia luontoarvoja. Alueella on kuitenkin lehtomaisen metsän alue, joka on osoitettu säilytettäväksi luo-merkinnällä. Viheralueille osoitetaan lisää pysäköintialuetta ja ajoyhteys. Toisaalta viheralueiden pinta-ala lisääntyy ja VU-alueella ollut 400 k-m 2 rakennusoikeus poistetaan. Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta luonnonvaroihin Yritysvaikutusten arviointi Alueella ei ole yritystoimintaa, eikä kaavamuutoksella sellaista mahdollisteta Muut vaikutukset Niinivaaran kaupunginosaa muutetaan Hukanhaudan kaupunginosaksi Tapionkadulla itään katualueen leventämisen myötä. Kaavalla ei ole muita merkittäviä vaikutuksia Ympäristön häiriötekijät Voimassa olevassa kaavassa tai kaavamuutoksella ei ole osoitettu erityisiä ympäristöhäiriötä tuottavia tekijöitä. Nepenmäen koululla on toisinaan iltaisin kuitenkin ollut ns. moporallia, joka on koettu häiritsevänä. Kaavalla määrätään rakennettavaksi läpiajon iltaisin estävä portti. 5 TOTEUTUS Koulun purkaminen alkanee vuoden 2015 aikana. Uudisrakentaminen aloitetaan vuoden 2016 aikana. Kunnallistekniikka on jo alueella, mutta koulun tontilla se uusitaan rakentamisen yhteydessä. Rakennukset ja päällystetyt pihamaat liitetään hulevesihuoltoon. Koulu ja saattoliikenteen ajoyhteys ovat valmiit 2018 keväällä. Tapionkadun varrella VL-alueella olevat kevyen liikenteen yhteyksien muutokset ja pysäköimisalueen laajennus valmistuvat viimeistään 2018 kesän aikana. 6 SUUNNITTELUVAIHEET Hankkeen lähtökohta Asemakaavan muutos liittyy vuoden 2014 helmikuussa kaupunginvaltuuston tekemään päätökseen, jossa Nepenmäen koulu laajennetaan noin 700 oppilaan yhtenäiskouluksi. Kaavamuutos tarvitaan koska YOtontin rakennusoikeus ei riitä uuden koulun rakentamiseen.

31 Kaavamuutoksen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukainen ilmoitus vireilletulosta julkaistiin kunnallisissa ilmoituslehdissä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä kaupunkirakenneyksikön kaavoituksessa sekä kaupungintalolla ja siitä pyydettiin lausunnot. Kaavahanketta esiteltiin yleisötilaisuudessa Nepenmäen koululla (Kärpänkatu 7). Tilaisuuden järjestämisestä kuulutettiin kaupungin ilmoituslehdissä ja lähialueille jaettiin tiedote. Yleisötilaisuuteen saapui 17 osallistujaa. Kaavamuutoksesta jätettiin 11 lausuntoa ja kaksi mielipidettä. Yhteenveto vireilletulovaiheen lausunnoista ja mielipiteistä ja kaavoituksen vastineet niihin ovat liitteessä Kaavaluonnos Asemakaavaluonnos on laadittu huomioiden saadut mielipiteet ja lausunnot sekä tarkentunut suunnitelma alueen saattoliikenteestä ja pysäköimisjärjestelyistä. Asemakaavaluonnos asiakirjoineen pidettiin nähtävillä edellä mainituissa paikoissa. Asiakirjoista pyydettiin lausunnot. Kaavaluonnos esiteltiin yleisötilaisuudessa Nepenmäen koululla (Kärpänkatu 7). Kaavamuutoksesta jätettiin yhdeksän lausuntoa. Osalliset eivät jättäneet mielipiteitä. Yhteenveto vireilletulovaiheen lausunnoista ja kaavoituksen vastineet niihin ovat liitteessä 6. Kaavaehdotus Kaavaluonnos valmisteltiin kaavaehdotukseksi suunnittelemalla uudelleen VL-alueella olevat saattoliikenteen ja kevyen liikenteen järjestelyt, pienentämällä koulun korttelialuetta, lisäämällä uusi kaava-määräys nro 1, jolla sallitaan mm. kirjaston rakentaminen koulun tontille ja päivittämällä muita kaavamääräyksiä. Kaupunkirakennelautakunta päättää asemakaavaehdotuksen asettamisesta virallisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. Kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi kaavaehdotus tullee keväällä Asemakaava on laadittu kaupunkirakenneyksikön kaavoituksessa yhteistyössä viraston muiden palveluyksiköiden kanssa. Kaavan laatija: Kaava-asiakirjojen laatiminen: Kaavakartta: Jukka Haltilahti Jukka Haltilahti Ritva Eskelinen

32 Asemakaavan seurantalomake Sivu 1/2 Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 167 Joensuu Täyttämispvm Kaavan nimi Nepenmäen koulu Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 4,2436 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 4,2436 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 4, , ,28 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä 2, , ,45-0, C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä 1, ,3 0, R yhteensä L yhteensä 0,0576 1,4 0,0576 E yhteensä 0,0145 0,3 0,0155 S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

33 Alamerkinnät Sivu 2/2 Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 4, , ,28 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä 2, , ,45-0, YO 2, , ,45-0, C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä 1, ,3 0, VL 1, ,0 1,0309 VU -1, R yhteensä L yhteensä 0,0576 1,4 0,0576 Kadut 0, ,0 0,0576 E yhteensä 0,0145 0,3 0,0155 ET 0, ,0 0,0155 S yhteensä M yhteensä W yhteensä

34 NEPENMÄEN KOULUN ASEMAKAAVAN KUNNALLISTEKNIIKAN HANKEKORTTI (asemakaavan muutos, kaavoitusohjelman työ nro 1669) Sijaintikartta Kaavaehdotuskartta Niinivaara Hukanhauta Hankkeen lähtökohdat Kaavamuutoksen käynnistäjä on kaupunki. Muutoksella lisätään YO korttelin 1502 rakennusoikeutta koulun uudisrakentamiseksi ja laajentamiseksi. Koulun tontille ja lähivirkistysalueelle rakennetaan saattoliikenteen ajoyhteys. Olemassa olevaa pysäköintialuetta laajennetaan. Maaperäolosuhteet Alueen maaperä on hyvin rakennettavaa moreenia, joskin kallioisiakin alueita ja karkean hiedan alueita on kaavamuutosalueella. Kortteliin 1502 on tehty maaperäkairaukset ja maaperänäytteet (FCG 2013). Hulevesiä ei imeytetä maahan, vaan ohjataan olemassa olevaan hulevesiviemäriin. Kadut- ja kevyen liikenteenväylät Alueelle johtaa Tapionkatu, Näädänkatu ja Kärpänkatu. Kärpänkadun katualuetta levennetään kaavamuutoksella koulun kohdalta. Muut katualueet ovat jo levennetty kevyen liikenteen olojen parantamiseksi v valmistuneessa Hukanhaudan vanhan alueen kaavassa. Kevyen liikenteen parannustyöt tehdään katujen- ja vesihuollon saneeraustyön yhteydessä. Nepenmäen puiston alueelle osoitetaan uusi yksisuuntainen ajoyhteys ja kevyen liikenteen väylä koulun tontilta Tapionkadulle. Ne rakentaa tilakeskus. Nepenmäenpuistossa on kattava kevyen liikenteen reitistö. Yksi reitin haara muuttuu vain jalankululle tarkoitetuksi ja kohdalle rakennetaan pysäköintialue. Kaavalla osoitetaan uusi ulkoilureitti, josta osa on jo rakennettu. Vesihuolto Hanke ei sisällä uusia vesihuoltotöitä. Nykyinen vesi- ja viemäriverkko säilytetään. Puistot Rakennettavia puistoja ei ole. Puistoalueelle rakennetaan pysäköimisalue. Sähkö- ja telekaapelointi, muut verkot Alueella on rakennettu sähköverkko. Muutostarpeita ei ole. Kustannusarviot Pysäköintialue Nepenmäenpuistoon ja muutokset kevyen liikenteen verkostoon Purupintaisen ulkoilureitin rakentaminen Tilakeskus vastaa koulun tontilla tapahtuvista muutoksista ja ajoyhteydestä ym. Tapionkadulle. Alustava rakentamisaikataulu Muutoksien tulee olla valmiita syksyyn 2018 mennessä, jolloin uusi koulu avataan. Koko kaava-aineisto arkistossa; L:\Tekninen toimiala\cyhteiset\arkistot\kaavoitus\15 Hukanhauta\1669_Nepenmäen_koulu

35 Työ nro LIITE 2, Sivu 1/4 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L MA Asemakaavan muutos koskee Niinivaaran (5) kaupunginosan virkistysaluetta ja Hukanhaudan (15) kaupunginosan korttelia 1502 ja virkistysaluetta. Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus Nepenmäen koulun ja Nepenmäenpuiston ympäristössä. Suunnittelutehtävä Kaavamuutosta valmistellaan kaupungin aloitteesta. Opetustoimintaa palvelevien rakennusten (YO) korttelissa 1502 sijaitsee Nepenmäen noin 350 oppilaan peruskoulu. Kortteli 1502 on pinta-alaltaan noin 2,7 hehtaaria. Tonttitehokkuudella e = 0,3 on tontilla rakennusoikeutta n k-m 2, josta noin 5370 k- m 2 on käytetty. Koulu tullaan laajentamaan yhteensä noin 700 oppilaan ja esikoululaisen yhtenäiskouluksi. Koulun nykyiset rakennukset on rakennettu vuosien välisenä aikana. Rakennusten talotekniikka ja ilmavaihto ovat puutteelliset ja toiminnallisuus ja tilaratkaisut eivät täytä nykyajan vaatimuksia. Tehtyjen kuntoselvitysten perusteella rakennuksia ei myöskään kannata peruskorjata vaan on järkevämpää rakentaa kokonaisuutena uusi rakennus. Kaavamuutos tarvitaan, sillä voimassa olevan asemakaavan rakennusoikeus ei riitä hankesuunnitelman mukaiselle uudisrakennukselle. Lisäksi tavoitteena on muodostaa saattoliikenteelle turvallinen reitti Kärpänkadulta koulun tontin kautta pohjoiseen Tapionkadulle Nepenmäenpuiston kautta.

36 2 Nepenmäen koulun yhtenäiskoulun ja Niinivaaran kirjaston uudisrakennushanke LIITE on suunniteltu 2, Sivu toteutettavaksi vuosina / Suunnittelutilanne Maakuntakaavan I-IV vaiheet Alueella on voimassa Pohjois-Karjalan maakuntakaava, joka on laadittu useassa vaiheessa. Voimassa ovat ja 3. vaiheen maakuntakaavat ja 4. vaiheen maakuntakaava on luonnosvaiheessa. Maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta (A) ja kuuluu kaupunkikeskustan kehittämisen kohdealueen piiriin (kk-1). Joensuun seudun yleiskaava 2020 (YM vahv ) Joensuun seudun yleiskaava 2020:ssa suunnittelualue on pientalovaltaista asuntoalutta (AP). Alueen keskelle on osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti. Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa kolme eri asemakaavaa. Vanhin kaava on vuodelta 1982 ja se koskee rakentamattomana puistona olevaa urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta (VU) korttelin yläpuolella. Sama VU-alue jatkuu pallokentälle saakka v hyväksytyssä kaavassa. Nepenmäen koulun tontti on osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO, kortteli 1502) vuoden 2002 asemakaavalla. Sen tonttitehokkuus on e = 0,3 ja kerrosluku on II. Koulun alueeseen rajautuvat viheralueet ovat lähivirkistysaluetta (VL). Ote suunnittelualueen ajantasakaavasta kaavamuutoksen likimääräisellä aluerajauksella. Suunnitteluun vaikuttavat muut päätökset Liiketoiminnan johtokunta on päättänyt luopua Suvikadun kiinteistöstä sen huonokuntoisuudesta johtuen. Kirjastopalveluista vastaava vapaa-aikakeskus ja keskuksen tilaajajohtaja ovat linjanneet, että uuden Niinivaaran kirjaston paras sijaintipaikka on Nepenmäen koulun yhteydessä. Joensuun kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutustoimen palveluverkkosuunnitelmassa on linjattu Nepenmäen koulun laajentaminen yhtenäiskouluksi.

37 3 Nepenmäen koulun hankesuunnitelma ja kustannusarvio on hyväksytty kaupunginvaltuustossa LIITE 2, Sivu 3/4 20. Arvioitavat vaikutukset Vaikutusten arvioinnissa asetetaan rinnakkain oleva tilanne ja kaavamuutoksen mahdollistama tilanne. Valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavamuutoksen vaikutuksia mm. ympäröiviin alueisiin, kaupunkikuvaan, kulttuuri- ja rakennushistoriallisiin arvoihin, liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin sekä kaupungin ja kaupunkirakenneyksikön strategioihin. Vaikutukset raportoidaan kaavaselostuksessa. Kaavamuutoksen mahdollisesti rakentamiseen tutkittavat alueet tulevat koskemaan pääasiassa nykyisiä katu- ja korttelialueita, mutta mukana on myös puistoalueita. Näiden ympäristön tila ja arvot kartoitetaan kaavaprosessin aikana. Muita lähtökohtaisia selvitystarpeita ei havaita. Osalliset Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: Kaava-alueen ja lähiympäristön kiinteistönomistajat, asukkaat, työntekijät Joensuun kaupungin hallintokunnat ja yhtiöt ja yritykset Teknisten verkkojen haltijat Pohjois-Karjalan ELY-keskus Joensuun seudun luonnonystävät ry Museovirasto Hukanhaudan asukasyhdistys ry, Niinivaara-yhdistys Itä-Suomen poliisilaitos ry Aikataulu, osallistuminen ja vuorovaikutus Nepenmäen koulun kaavamuutoksesta on ilmoitettu ensikerran kaavoituskatsauksessa 2014 (KV ). Kaupunginvaltuusto hyväksyi Nepenmäen koulun hankesuunnitelman helmikuussa 2014, jonka jälkeen kaavamuutos käynnistettiin. Kaavahankkeessa ei ole tarvetta viranomaisneuvottelulle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä alla ilmoitetuissa paikoissa. Yleisötilaisuus järjestetään klo 17:30 Nepenmäen koululla, os. Kärpänkatu 7. Nähtävilläoloajasta ja yleisötilaisuudesta ilmoitetaan kunnallisissa ilmoituslehdissä ja internetissä kaupungin sivuilla ja kaavasta tiedotetaan suoraan kaava-alueen välittömiä naapureita. Asemakaavaluonnos pidetään nähtävillä arviolta syksyllä Nähtävilläoloajasta ja tässä vaiheessa järjestettävästä yleisötilaisuudesta ilmoitetaan kunnallisissa ilmoituslehdissä. Kaupunkirakennelautakunta päättää asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Nähtävilläoloajasta (30 vrk) ilmoitetaan kunnallisissa ilmoituslehdissä. Kaupunginvaltuuston päätettäväksi kaavaehdotus tullee alkuvuodesta Kaavahankkeen asiakirjat ovat edellä kuvatuissa vaiheissa nähtävillä seuraavissa paikoissa: kaupunkirakenneyksikön kaavoitus, Muuntamontie 5 Joensuun kaupungintalo, Rantakatu 20 Internet: Kaikissa edellä kuvatuissa vaiheissa on mahdollisuus lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipide asiasta. Mielipiteet ja ehdotusvaiheessa muistutukset toimitetaan kaupunkirakenneyksikön kaavoitukseen, osoite Muuntamontie 5, Joensuu tai sähköpostitse osoitteeseen Kaupunginvaltuuston kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on mahdollista valittaa Itä-Suomen hallintooikeuteen. Yhteystiedot Kaava laaditaan Joensuun kaupungin kaupunkirakenneyksikön kaavoituksessa, os. Muuntamontie 5.

38 Yhteyshenkilöt: maankäytön suunnittelija Jukka Haltilahti (kaavan laatija) puh , sähköposti suunnitteluavustaja Ritva Eskelinen puh , sähköposti Internet-sivu, josta voi seurata kaavoitusta: LIITE 2, Sivu 4/4 4 Asemakaavaprosessi

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4.

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4. 6:6 : :0 : 6:6 : : : : : :0 : : 6: : : 6: 6: :0 : 6:0 : : : : :6 : : : 6: : : : 6: : 6: :6 : : m....... 6 6 rp rp60 rp 6 60 6 6 6 0 6 6 p 0 0 0 6 0 0 6 6 0 6 6 6 0 60 6 0 6 0 6 6 6 6 0 6 66 0 6 p p p p6

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9.

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9. : : :0 : :9 :0-9- -9- Mujuseniha 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 0 o 9 0 9 0 9 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 9 00 0 0 0 0 0 0 e=0. LAITILANPUISTO NOLJAKANKAARI WALLENKATU sv- sr- sr- sr- 0 00 900

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III 0 0 V V V V V V V V V V V V 9 kt kt 9 0 9 0 00 0 0 0 0 0 0 lt V 00 +0. dba jk- jk- py- 900 00 9900 00 LPA ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET LPA 00000 Autopaikkojen korttelialue. 00000 m kaava-alueen rajan

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

TUOMISENALUE, VIKINKAARI

TUOMISENALUE, VIKINKAARI ORIMATTILAN KAUPUNKI TUOMISENALUE VIKINKAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI 164 TUOMISENALUE, VIKINKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.3.2012

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA KAAVASELOSTUS. Pudasjärven kaupunki

FCG Finnish Consulting Group Oy ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA KAAVASELOSTUS. Pudasjärven kaupunki ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA KAAVASELOSTUS Pudasjärven kaupunki 2.8.2012 2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9 Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 4.042 4.0421 4.043 5.00 Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa, eikä muuta yli 2000 kerrosalaneliömetrin suuruista

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1 P8 P P85 5 P6 57 56 58 50 57 P8 P 5 5 P P0 56 575 58 P 50 P89 577 P9 579 P9 58 P P95 P6 58 5 56 585 587 589 58 59 P8 59 55 595 P99 55 P0 597 556 P0 599 558 605 P 560 60 P0 56 60 56 566 P05 P 6 568 85 570

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot