ehkä Lahti Helsinki-Vantaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ehkä Lahti Helsinki-Vantaan"

Transkriptio

1 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ KS liitto / /204 KeskiSuomen liitto Pvm junayhteys Jyväskylä Jämsä Yliopisto pitää tärkeänä, että strategiatavoitteeksi kirjataan alle kahden tunnin suora Lahti HelsinkiVantaan lentokenttä Aluetalous ja saavutettavuus ehdotuksia strategiaan valituille tulevaisuuden avainaloille: Lausuntopyynnön mukaisesti yliopisto esittää seuraavia kommentteja ja kehittämis on näiden alueiden vahva tutkimukseen perustuva osaaminen. käytännössä kaikkien strategiassa esitettyjen avainalueiden tavoitteita. Yliopistossa Yliopisto arvioi, että sillä on erinomaiset edellytykset olla mukana toteuttamassa alalle). näkemys tulevaisuuden mahdollisista avaintekijöistä KeskiSuomen kannalta. On luonnoksessa tehty. Bio, digi ja osaamistalouden valintaa KeskiSuomen alueelli louksien keskeiset kilpailukykytekijät on luonnoksessa huomioitu hyvin (osaaminen, innovointi, saavutettavuus, keskittäminen ehkä hyvä, että visio on asetettu tarpeeksi kauas vuoteen 2040, koska siten voidaan arvioida vapaammin muun muassa liikenneyhteyksiin liittyviä tarpeita, kuten nyt on sen kehityksen perustaksi yliopisto pitää onnistuneena ja hyvin perusteltuna. Alueta viimeisen jäädessä kuitenkin taka Yliopisto katsoo, että KeskiSuomen strategian luonnos on hyvin laadittu ja pohdittu seuraavaa: Lausuntonaan luonnoksesta KeskiSuomen strategiaksi Jyväskylän yliopisto esittää Jyväskylän yliopiston lausunto luonnoksesta KeskiSuomen strategiaksi Asia: Helsinki Pos!a addrdss: P3 Box 35. H4X4 Uiversity ot Jyväskji Fn!aid Puh[F&: 435$(O)42$O 2 Fax 358(O426OO2 7WW JYUi jsir:ess TcoGe Fh) Pososo4e PL Jiskyän yiopisto kansallisen että kansainvälisen saavutettavuuden varmistamiseksi. sekä.. I JYVASKYLAN YLIOPISTO

2 tia, tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja maatiloja. Viimeaikaiset projektit ovat liittyneet energiatalouteen ja politiikkaan. Yliopiston tutkimusprojekteissa on mukana kun hyödyntämi5tä joka suuntautuu joko energiateknologiaani kestävä bioenergiaan tai energiantu0tafl0n asiantuntijoita edistämään kestävää paikallisten energialähteiden tukee suoraan strategian tavoitteita. Yliopisto kouluttaa uusiutuvan ja hajautetun nen monitieteisesti uusiutuvaan energiaan keskittyvä ohjelma, jonka asiantuntemus Yliopiston uusiutuvan energian tutkimus ja koulutusohjelma on Suomen ensimmäi 2 Biotalous KeskiSuomesta rakennetaan kuvan mukainen palveluväyläkokonaisufls. telmä/ict infra. Tietojärjestelmän avulla voidaan sitten taas analysoida ja kuvata miten toiminta itse asiassa toteutuu/on toteutunut sekä sen perusteella tehdä muutok toteutuneet. voidaan taas seuraavassa vaiheessa paljastaa miten palveluprosessit ja toiminta ovat sia toimintaan ja toiminnan kehittämisen perusteella ict infraan, ja järjestelmistä jonka perusteella voidaan suunnitella ja toteuttaa täysin toimintoja tukeva tietojärjes Palveluväylähanke mahdollistaa maakuntaan uudenlaisten toimintamallien ja palve luprosessien rakentamisen: prosessien kautta tietojärjestelmiin ja tietojärjestelmien laan tarkkaan. Tämä luo puitteet tarvittavalle tiedon tallentamiselle ja hallinnalle, kautta prosesseihin. Kehittämistyön aluksi keskeiset prosessit ja toiminta suunnitel velujen sekä sotejärjestelmän uudistamiselle. ja järjestelmien kautta. Suoraan strategian tavoitteisiin liittyy myös valmisteilla oleva vää palveluväylää uuteen tekniikkaan perustuvien innovatiivisten palveluprosessien arvioidaan KeskiSuomen alueella hyödyntä Tällä hetkellä yliopistossa on muun muassa valmisteilla Tekesin strategiseen tutkimusavaushakuun palveluväylähankei jossa konseptoidaan, testataan, pilotoidaan ja Uuden Sukupolven Koulu konseptin kaupallistamishanke kansainvälisille markki noille. Uudenlaiset datan analysointimenetelmät tarjoavat myös keinot julkisten pal Yliopisto toimii maakunnan digitalousavainalu keskiössä. Kyberturvallisuude INKA hanke vahvistaa entisestään yliopiston roolia alueella. 3 Digitalous teknologian, ekotoksikologian sekä ympäristövaikutu5te arvioinnin koulutus ja tut giaan. Myös yliopiston ekologian, akvaattisten tieteiden, ympäristötieteen ja biomassan pienpolttotekn0l0giaan aurinkoenergiajärje5telm ja biokaasuteknolo kimusosaaminen perustelevat biotalouden valintaa strategian avainalueeksi. 2(6)

3 3(6) Kuntien Koulu Sote Kulttuuri Valtion Valtori SADe Vero Yritysten Internet Kunta Julkisten palveluiden sisäinen intranet Yritys Kuva : KeskiSuomen valokuitulaajakaistaverkkoon pohjautuva palvelukokonaisuus Tutkimus ja kehittämistyön sekä alan asiantuntijakoulutuksen lisäksi yliopisto edis tää kansalaisten ITCtaitojen kehittämistä tukemalla kasvatusalan ammattilaisia ITC taitojen osaamisessa ja opettamisessa (tulevien opettajien ja lastentarhanopettajien digi ja mediakasvatusosaaminen, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen digitaaliset oppimisympäristöt). Käynnissä olevia hankkeita ovat luokanopettajaopiskelijoiden Opetpilvissä hanke; yliopistotasoinen eeducation hanke, varhaiskasvatuksen Hipsuhanke (ipadit päiväkodin lapsiryhmissä oppimisen tukena). Lisäksi Jyväsky län yliopiston Normaalikoulun on tehnyt mittavat panostukset uuden ITC teknologian opetuksessa. e 4 Osaamistalous Yliopiston laaja kansainvälinen toiminta levittää kumppanuuksia KeskiSuomen ja Suomen ulkopuolelle. Yliopisto on vahva koulutusviejä. Yliopiston oppimiseen, ope tukseen ja koulutukseen keskittyvä laadukas tutkimus pyrkii takaamaan sen, että Suomen menestys Pisaarvioinneissa pysyy erinomaisena ja suomalaiset korkeakou lututkinnot ja suomalainen koulutusosaaminen varhaiskasvatuksesta aikuiskasva tukseen kiinnostaa kansainvälisesti ja tukee KeskiSuomen osaamistaloutta. Lisäksi yritysosaamista on mahdollista tukea myös koulutuksen ja kasvatuksen alueella. Osaamistalouden vahvistamiseksi tulisi maakuntaan rakentaa digitalouskohdassa esitettyä palveluväylää hyödyntävä koulutusympäristö koskien kaikkia koulutusas teita.

4 4(6) ENI4TER*MLIKE$KLJS t: kirptaitikklit L nw(iic:*d,i ) L unhin K%i!, Lntcr r prk Kuva 2: Laajakaista, julkiset ja yksityiset, kansalainen ja oppimisympäristö. 5 Hyvinvointi Hyvinvointiosaamisen alueella erityisesti liikuntatieteiden tiedekunnan osaaminen kohdistuu suoraan strategian hyvinvointipalveluiden avainalueelle. Myös muissa tiedekunnissa on alueen vahvaa osaamista, ja muun muassa yliopiston useiden tiedekuntien sekä Jyväskylän kaupungin yhteistyönä KeskiSuomeen rakennetaan hy vinvointioppimisen ja lasten hyvinvoinnin tukemisen mallia, joka lähtee neuvoloista ja jatkuu varhaiskasvatus ja opetuspalveluiden ja niiden toimintojen rakenteellisena kehittämisenä. Yliopistossa toteutettava tutkimus on tukemassa sellaisten rakentei den ja käytäntöjen kehittämistä, jotka mahdollistavat lasten ja nuorten mielipiteiden kuulemisen ja heidän osallisuutensa lisääntymisen päätöksenteossa. Tutkimuksen avulla pyritään ennaltaehkäisemään syrjäytymistä muun muassa tukemalla lasten ja nuorten oppimismotivaatiota ja minäpystyvyyttä sekä terveellisiä liikuntatottumuk sia. Lisäksi kehitetään näyttöön perustuvia interventioita muun muassa lukemisvai

5 5(6) keuksien ja tarkkaavuuden ongelmien voittamiseksi ja pyritään tunnistamaan riskikäyttäytymistä vähentäviä yksilöllisiä ja ympäristöllisiä tekijöitä. Yliopisto on lisännyt aloituspaikkoja erityisopettajien, luokanopettajien ja lastentar hanopettajien koulutuksissa, joka tukee henkilöstön saatavuutta näillä tärkeillä aloil la. Hyvinvointipalveluiden vahvistamiseksi tulisi maakuntaan rakentaa digitalouskoh dassa esitettyä palveluväylää hyödyntävä jalusta eterveyskeskukselle ja e omahoidolle...,,.,i, j: :J t II: Vaftion.II Yritysten... ;. ji H,:: ; : ii i: :!: :. omahoita..:. : : :is Kuva 3: Laajakaistaverkkoon pohjautuva palveluväylä = Jalusta eterveyskeskukselle ja e omahoidolle. Lopuksi Yliopisto esittää vielä strategiatekstin yksityiskohtiin liittyvät seuraavat kommentit: Luetaanko metalliteollisuus strategiassa osaksi biotalousklusteria? Jos näin on, sen voisi mainita jossain kohdassa strategiaa. Nyt näyttää, että ilmeisen tietoisena valin tana on ollut jättää strategiassa takaalalle tämä alueen keskeinen toimiala. Kaiketi ajatuksena on kuitenkin, että edelleenkin KeskiSuomen hyvinvointia rakennetaan sen varaan. Osaamistalouden yhtenä tavoitteena luvussa 3.4 todetaan, että aloitetaan tutkintojen aktiivinen myynti. Kuka aloittaa ja mitä? Toimintaa on yliopistovetoisesti harjoitettu KeskiSuomessa jotakuinkin siinä laajuudessa, mitä lainsäädäntö tällä hetkellä sallii. Tutkintojen myynnissä tulee myös vastaan kova kansainvälinen kilpailu, sillä liik keellä ovat jo pitkään olleet koulutusalan vahvat ammattilaiset, isot organisaatiot Englannista, Australiasta ja Yhdysvalloista. Uusien yritysten synnyttäminen nostetaan luonnoksessa keskeiseksi teemaksi, mutta yliopiston mielestä vielä tärkeämpää olisi kasvuyrittäjyyden edellytysten mahdollis

6 6(6) tammen. Alueen hyvinvointi ei tule siitä, että jokainen on oma yrittäjänsä, vaan siitä että asioita tehdään yhdessä, resursseja keskittäen ja tuottavuusetuja hakien. Tähän myös liittyy selkeä työnjako yrittäjyyden ja palkkatyön välillä. Alueellisen kilpailukyvyn kehittämisessä keskittäminen on oleellista. Yritystehdas on hyvä aloite uusien yritysten tukemiseksi. Resurssitehokkuudesta, suunnittelun ja prosessien tehostamisesta puhuttaessa on hyvä todeta yliopiston optimointiosaaminen jota maakunnassa ei vielä ole hyödynnetty. Yliopisto odottaa, että sen merkitys monialaisena, korkeatasoisena ja kansainvälisenä yliopistona näyttäytyisi strategiassa voimakkaammin. Yliopiston kautta myös maakunnan tarpeita tukeva tutkimus saa merkittävää kansainvälistä vahvistusta ja näkö kulmaa. Yliopistoa ei tule pitää liian itsestään selvänä maakunnan menestymiselle ja olemassaololle. Yliopiston merkityksestä omalla tavallaan kertoo muun muassa se, että 85 % KeskiSuomen ICTammattilaisista on koulutettu yliopistossa. Rehtori 4_ Matti Manninen

Keski-Suomen Strategia

Keski-Suomen Strategia Keski-Suomen Strategia - Maakuntasuunnitelma 2040 - Maakuntaohjelma 2014 2017 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 756 0200 / vaihde Julkaisu: A37 978-951-594-464-1

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN STRATEGIA

KESKI-SUOMEN STRATEGIA Luonnos 21.2.2014 KESKI-SUOMEN STRATEGIA Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 SISÄLTÖ: LUKIJALLE 1. KESKI-SUOMEN VISIO 2040 2. KESKI-SUOMEN TULEVAISUUDEN AVAINALAT 2.1. Aluerakenne ja saavutettavuus

Lisätiedot

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 292/2012 Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa 10 Mari

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Innovatiivisuuden edistäminen ja innovaatioiden hyödyntäminen ovat Suomen menestyksen ja kilpailukyvyn, yhteiskunnan uudistumisen sekä

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Selvitys teknologian hyödyntämisestä ja yhteistyön mahdollisuuksista TEKIJÄ: JUKKA LIDMAN, SOSIAALIKEHITYS OY Selvitys on teetetty osana Hämeen liiton

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö 12.12.2012 2 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTOLLE Tutkimus- ja

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

ICT-alan kehittäminen Keski-Suomessa selvitys ICT-alan yrityksille Keski-Suomessa

ICT-alan kehittäminen Keski-Suomessa selvitys ICT-alan yrityksille Keski-Suomessa Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja No. 16/2014 Martti Lehto, Pekka Neittaanmäki Petri Neittaanmäki ICT-alan kehittäminen Keski-Suomessa selvitys ICT-alan yrityksille Keski-Suomessa Informaatioteknologian

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Huhtikuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - ICT-ALAN INNOVATIIVINEN KEHITTÄJÄ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - ICT-ALAN INNOVATIIVINEN KEHITTÄJÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - ICT-ALAN INNOVATIIVINEN KEHITTÄJÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2014 SISÄLLYS ESIPUHE... 4 1 INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSEN JA OPETUKSEN

Lisätiedot

Digitaalinen Keski-Suomi

Digitaalinen Keski-Suomi Digitaalinen Keski-Suomi Digitalouden toimenpiteiden konseptointi sekä toimenpiteiden käynnistäminen Valmisteluraportti 20150519 Jukka Valkonen 1 SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIKUVAUS OSA A: tiivistelmä ja johtopäätökset

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN Esipuhe n kaupungin hakemus INKA Innovatiiviset kaupungit 2014 2020 -ohjelmaan syntyi avoimessa, noin vuoden mittaisessa kehittämisprosessissa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 LUONNOS, LUONNOS, LUONNOS, LUONNOS 19.9.2014 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Sisältö: 1. JOHDANTO 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET 3. ALUEELLISESTI MERKITTÄVÄT VALTION

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMINEN VUOSINA 2016 2017 - toimeenpanosuunnitelman tarkistus

MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMINEN VUOSINA 2016 2017 - toimeenpanosuunnitelman tarkistus LUONNOS 22.9.2015 MH ja MYR 2.10.2010 MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMINEN VUOSINA 2016 2017 - toimeenpanosuunnitelman tarkistus Sisältö: 1. JOHDANTO 2. KESKI-SUOMEN NÄKYMÄT JA TAVOITTEET 3. OHJELMAKAUDEN ENSIMMÄISEN

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Marraskuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

ESITYS HALLITUSOHJELMAAN. Väestölähtöinen budjetointi ja vaikutusten arviointi Lasten ja nuorten palvelut

ESITYS HALLITUSOHJELMAAN. Väestölähtöinen budjetointi ja vaikutusten arviointi Lasten ja nuorten palvelut 17.12.2014 ESITYS HALLITUSOHJELMAAN Väestölähtöinen budjetointi ja vaikutusten arviointi Lasten ja nuorten palvelut Lapsiasianeuvottelukunnan lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudjetoinnin työryhmä Lapsivaikutusten

Lisätiedot

Huippuostajan työkirja. Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla.

Huippuostajan työkirja. Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla. Huippuostajan työkirja Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla. Hankinta Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on innovaatiorahoittaja. Rahoitamme kasvuun ja uuteen liiketoimintaan

Lisätiedot

Hyvinvointiyrittäjyyden edistäminen Itä-Suomessa

Hyvinvointiyrittäjyyden edistäminen Itä-Suomessa M 12 LOPPURAPORTTI Euroopan aluekehitysrahasto Hyvinvointiyrittäjyyden edistäminen Itä-Suomessa Toimenpideohjelma Ylä-Savon Kehitys Oy Sari Andersson 31.12.2006 Itä-Suomi ohjelman Makrohanke M 12, Hyvinvointiyrittäjyyden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

Jyväskylän pelialan tilannekatsaus

Jyväskylän pelialan tilannekatsaus Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja No. 10/2014 Jonne Harja, Laura Mononen, Pekka Neittaanmäki Peliteollisuus perustuu aina yksittäisten yritysten vahvaan ydinosaamiseen, luovuuteen ja innovatiivisuuteen,

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot