JATKOKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET - täydennys valtiotieteellisen tiedekunnan pysyväismääräyksiin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JATKOKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET - täydennys valtiotieteellisen tiedekunnan pysyväismääräyksiin"

Transkriptio

1 JATKOKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET - täydennys valtiotieteellisen tiedekunnan pysyväismääräyksiin Nämä määräykset koskevat jatkokoulutusta ja jatkotutkintojen arvostelua niiltä osin kuin niistä ei määrätä valtiotieteellisen tiedekunnan pysyväismääräyksissä (hyväksytty tiedekuntaneuvostossa ). Artikkeliväitöskirjan määräyksiä 19 :ssä on täydennetty tiedekuntaneuvostossa. Esitarkastajan mahdollisuus olla vastaväittäjänä 13 :ssä on tarkennettu tiedekuntaneuvostossa. I JATKOTUTKINTOJEN SUORITUSOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN VALTIOTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA 1 Valtiotieteiden jatkotutkintojen suoritusoikeuden myöntäminen Jatko-opinto-oikeuden voi saada ainoastaan valintamenettelyn kautta ja valinnasta päättää tiedekunnan jatko-opiskelijoiden valintalautakunta. Jatko-opinto-oikeus perustuu ylempään korkeakoulututkintoon tai tätä vastaavaan muuhun tutkintoon. Tämän yleisen vaatimuksen lisäksi jatkokoulutuskelpoisuus edellyttää hyväksyttyä tutkimussuunnitelmaa sekä riittävää opintomenestystä aiemmissa opinnoissa. Riittäväksi opintomenestykseksi katsotaan vähintään arvosanalla hyvä suoritetut syventävät opinnot jatkotutkinnon pääaineessa tai pääaineeseen rinnastettavassa oppiaineessa sekä oppiaineittain määritelty pro gradu -tutkielman taso. Oppiaineen vastuuhenkilö tai hänen valtuuttamansa opettaja päättää oppiaineen rinnastamisesta sekä jatko-opintojen aloittamiseen riittävien tietojen osoittamisesta silloin, kun jatko-opinto-oikeuden hakija ei täytä yllä asetettuja ehtoja. Oppiaineen tulee kyetä nimeämään jatko-opiskelijalle ohjaaja ehdotetun tutkimussuunnitelman perusteella. Mikäli oppiaineessa ei ole tutkimusaiheeseen riittävästi perehtynyttä ohjaajaa, voidaan hakemus hylätä tällä perusteella. Oppiaineet voivat myös määritellä lisäehtoja jatko-opiskelijan valinnalle. 2 Oikaisumenettely jatkokoulutuksessa ja jatko-opiskelijavalinnassa Yliopistolain 82 :ssä säädetään opiskelijavalinnoissa, opinto-oikeuden menettämiseen sekä opintosuoritusten arvostelussa ja hyväksiluvussa noudatettavista oikaisumenettelyistä. Tarkempia ohjeita annetaan yliopiston tutkinto- ja oikeusturvaohjesäännön :issä. Valtiotieteellisessä tiedekunnassa jatko-opiskelijavalinnasta tehty vastine osoitetaan valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle.

2 II JATKOTUTKINTOJEN SUORITTAMINEN VALTIOTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA 3 Valtiotieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinnon suorittaminen Jatko-opintojen suorittamiseen (kurssit, tentit, vilppi, oikaisumenettely yksittäisissä suorituksissa) pätevät samat säädökset kuin muihinkin opintosuorituksiin (Tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö: opintosuoritusta koskevat pykälät 32-37; vilppi- ja kurinpitopykälät 51-56; valtiotieteellisen tiedekunnan pysyväismääräykset, hyväksytty tiedekuntaneuvostossa ). Valtiotieteiden lisensiaatin tutkintoa varten vaaditaan 1. syventävät opinnot yhdessä tiedekunnan oppiaineessa, joka on tutkinnon pääaine, tai näihin rinnastettavat opinnot, 2. lisensiaatintutkimus, joka osoittaa kykyä käyttää tieteellisiä tutkimusmenetelmiä ja jonka tiedekunta hyväksyy, sekä 3. jatko-opintoja pääaineessa ja näitä tukevia muita opintoja yhteensä vähintään 60 opintopistettä siten kuin opetussuunnitelmassa määrätään. Kohdan 3. opinnoiksi voidaan hyväksyä aikaisempaan tutkintoon sisältyviä opintosuorituksia, mikäli ne ovat syventäviä opintoja. Erikoistumiskoulutusta sisältäviä lisensiaatin tutkintoja on mahdollista suorittaa määrätyillä sosiaalityön erikoisaloilla sekä digitaalisessa viestinnässä. Erikoistumiskoulutuksella on oma opiskelijavalintansa ja opetussuunnitelmansa, jotka tiedekuntaneuvosto vahvistaa. Erikoistumiskoulutuksen opiskelijavalinnasta päättää jatko-opiskelijavalintalautakunta. Valtiotieteiden tohtorin tutkintoa varten vaaditaan 1. valtiotieteiden lisensiaatin tutkinto tai muu tähän rinnastettava lisensiaatin tutkinto tai lisensiaatin tutkinnon vaatimusten kohta 3. ja 2. väitöskirja, jonka tiedekuntaneuvosto julkisen tarkastuksen jälkeen hyväksyy. 4 Lisensiaatintutkimus Lisensiaatintutkimuksen tulee osoittaa kykyä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa oman alansa tieteellisiä tutkimusmenetelmiä. Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä paitsi yhtenäinen tutkimus myös samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevien tieteellisten julkaisujen ja niistä laaditun yhteenvedon muodostama tutkimuskokonaisuus. Yhteenvedossa on esitettävä lisensiaatintutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus niissä on osoitettavissa. Tutkimuksen tekijä on velvollinen esittämään tiedekunnalle selvityksen yhteisjulkaisuihin sisältyvän työnsä itsenäisestä osuudesta. Hyväksyttävänä selvityksenä pidetään yhteisjulkaisujen muiden tekijöiden allekirjoittamaa selvitystä. Selvitys on annettava samalla, kun tutkimus jätetään tarkastettavaksi. Lisensiaatintutkimuksen arviointia varten tiedekuntaneuvosto nimeää työn ohjaajan ja oppiaineen jatkokoulutuksen vastuuhenkilön ehdotuksesta vähintään kaksi tarkastajaa, joiden tulee olla tohtorin

3 tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet suorittaneita. Tarkastajien on annettava kahden kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta yhdessä tai erikseen perusteltu kirjallinen arvostelulausunto, joka sisältää arvosanaehdotuksen. Tutkimuksen arvostelee tiedekuntaneuvosto. Lisensiaatintutkimuksesta annetaan arvosana samalla, kun se hyväksytään. Hyväksyttävää tutkimusta arvosteltaessa käytetään arvosana-asteikkoa: approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur, laudatur. Erikoistumiskoulutuksen lisensiaatintutkinnon arvostelu sen sijaan arvostellaan arvosanoilla hylätty, hyväksytty tai kiittäen hyväksytty. III VÄITÖSKIRJAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET VALTIOTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA Rehtorin päätös 2012/79 väitöskirjan rakenteesta ja laajuudesta Helsingin yliopistossa 5 Väitöskirjan määritelmä Väitöskirja on tieteellinen, itsenäiseen tutkimukseen perustuva monografia tai artikkeliväitöskirja, jossa esitetään uutta tietoa. Artikkeliväitöskirja koostuu samaa ongelma-aluetta käsittelevistä tieteellisistä osajulkaisuista ja niiden yhteenvedosta. Artikkeliväitöskirjan osajulkaisuista suurimman osan tulee olla julkaistuja tai julkaistavaksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia. Väitöskirjan osajulkaisut voivat olla yhteisjulkaisuja, mikäli väittelijän itsenäinen osuus niissä on riittävä. Väitöskirjan määritelmää sovelletaan tieteenalojen ja oppiaineiden erityispiirteiden mukaan. Väitöskirja tarkastetaan julkisessa väitöstilaisuudessa. 6 Väitöskirjan kieli Väitöskirja voidaan julkaista suomen, ruotsin tai englannin kielellä tai tiedekunnan suostumuksella muulla kielellä. Käsikirjoituksen kielen tulee olla sama kuin väitöskirjan. 7 Väitöskirjan tiivistelmä Väitöskirjaan sisältyy tiivistelmä, ks. erillinen ohje. 8 Väitöskirjan esitarkastus Pyytäessään tiedekunnalta väittelylupaa väitöskirjan tekijän on jätettävä väitöskirjan käsikirjoitus kahtena kappaleena tiedekunnan jatkokoulutussuunnittelijalle. Ohjaaja ja oppiaineen jatkokoulutuksen vastuuhenkilö ehdottavat esitarkastajia tiedekuntaneuvostolle. Tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjan käsikirjoitukselle vähintään kaksi esitarkastajaa, jotka valitaan ensisijassa tiedekunnan ulkopuolelta. Esitarkastajien tulee olla professoreita tai dosentteja tai henkilöitä, joilla on vastaavat tieteelliset ansiot, tai poikkeustapauksessa vähintään tohtoreita. Väitöskirjan ohjaaja ei voi toimia esitarkastajana. Tieto esitarkastajiksi esitetyistä toimitetaan tiedekuntaneuvoston jäsenille ja väitöskirjan tekijälle samanaikaisesti. Mikäli väitöskirjan tekijä on tyytymätön esitykseen, hänen on ilmoitettava tästä siihen

4 kokoukseen mennessä, jossa asiaa käsitellään. Tällöin esitarkastajien valinta siirretään tiedekuntaneuvoston seuraavaan kokoukseen, jota varten väitöskirjan tekijän on kirjallisesti perusteltava tyytymättömyytensä. Tämä kirjallinen vastine tulee jättää tiedekuntaan viikon kuluessa siirtämispäätöksestä. Esitarkastajien tulee antaa perusteltu kirjallinen lausuntonsa väitöskirjan käsikirjoituksesta tiedekuntaneuvostolle kolmen kuukauden kuluessa, ellei väittelijän kanssa ole ajasta muuta sovittu. Lausunnossa voidaan esittää väittelyluvan myöntämistä tai epäämistä, mutta ei ehdollista päätöstä. Esitarkastajalla on oikeus antaa väitöstutkimuksen tekijälle parannus- ja korjausehdotuksia väittelyluvan myöntämisestä riippumatta. Esitarkastaja ei ole kuitenkaan työnohjaajan asemassa. Mikäli esitarkastusta ei joko esitarkastajien välisten näkemyserojen tai työssä havaittujen puutteellisuuksien vuoksi voida määräajassa tai esitarkastajien ja väitöskirjan tekijän välillä sovitun kohtuullisen pituisen lisäajan kuluessa päättää väittelylupaa puoltavaan lausuntoon, esitarkastusmenettely raukeaa, jollei väitöskirjantekijä halua viedä asiaa tiedekuntaneuvoston ratkaistavaksi. Tiedekunnan dekaanille on ilmoitettava esitarkastuksen jatkumisesta yli tiedekuntaneuvoston määräämän ajankohdan. Esitarkastusmenettelyn rauettua väittelijä voi pyytää uutta esitarkastusta, kun väitöskirjakäsikirjoitukseen on tehty hylkäävissä esitarkastuslausunnoissa tarkoitettuja tai muita muutoksia ja työn pääasiallinen ohjaaja tai muu aineen professori puoltaa esitarkastusmenettelyn käynnistämistä. Tiedekunta voi pyytää erillisen lausunnon käsikirjoituksen kieliasusta. 9 Väitöskirjan aineisto Väitöskirjan tekijän tulee pyynnöstä järjestää esitarkastajille tilaisuus perehtyä siihen aineistoon, johon väitöskirjatutkimus perustuu. 10 Väittelyluvan myöntäminen Tiedekuntaneuvosto päättää väittelyluvan myöntämisestä myönteisten esitarkastuslausuntojen perusteella. Esitarkastajien lausunnot väittelyluvan myöntämistä varten toimitetaan tiedekuntaneuvoston jäsenille ja väitöskirjan tekijälle samanaikaisesti. Mikäli väittelijä haluaa antaa vastineen esitarkastajien lausunnosta, väittelyluvan myöntämistä koskeva asia siirtyy tiedekuntaneuvoston seuraavaan kokoukseen. Kirjallinen vastine tulee jättää tiedekuntaan viikon kuluessa siirtämispäätöksestä. 11 Väitöskirjan toimittaminen julkiseen jakeluun Väittelyluvan saatuaan väittelijän on huolehdittava siitä, että väitöskirja, joko painettuna tai muussa muodossa julkaistuna, on julkisesti saatavilla ennen julkista tarkastamista. Väitöskirjaa on pidettävä julkisesti saatavissa vähintään kymmenen päivää ennen julkista

5 tarkastusta. Dekaani voi kirjallisesta hakemuksesta lyhentää tätä aikaa vähintään viiteen päivään. Maksutta yliopistolle luovutettavien väitöskirjan kappaleiden määrä on 84. (Jos väitöskirja julkaistaan myös elektronisesti, luovutettavien painettujen kappaleiden määrä on pienempi. Katso tarkemmin luovutettavia kappaleita koskevaa jakeluohjetta.) 12 Väitöskirjan nimiölehti Väitöskirjan nimiölehdeltä tai nimiölehdeltä ja siihen liitetyltä lisälehdeltä yhteisesti tulee ilmetä bibliografisten tietojen (kirjoittajan nimi, teoksen nimi, kustantaja, painopaikka ja painovuosi) lisäksi, että teos on väitöskirja, sekä väittelyluvan myöntänyt tiedekunta, väitöksen aika, väitöksen paikka ja väittelijän oppiarvo(t). 13 Väitöskirjan julkisen tarkastamisen valmistelu Arvosanalautakuntaan kuuluvat väitöskirjakäsikirjoituksen esitarkastajat, vastaväittäjä, kustos sekä lisäjäsen. Arvosanalautakunnan tehtävänä on tukea arvosanaa ehdottavaa vastaväittäjää siten, että esitys noudattaa tiedekuntaneuvoston hyväksymiä arvostelun periaatteita ja olisi oikeudenmukainen suhteessa muihin samassa oppiaineessa annettuihin arvosanoihin. Ohjaaja ja oppiaineen jatkokoulutuksen vastuuhenkilö ehdottavat vastaväittäjää, kustosta ja arvosanalautakunnan lisäjäsentä tiedekuntaneuvostolle. Tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuteen yhden tai kaksi vastaväittäjää, joilla on professorin tai dosentin pätevyys tai vastaavat tieteelliset ansiot. Vastaväittäjät valitaan ensi sijassa tiedekunnan ulkopuolelta. Oman tiedekunnan ulkopuolinen esitarkastaja voi toimia vastaväittäjänä (muutettu ). Väitöskirjan ohjaaja ei voi toimia vastaväittäjänä. Tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuden kustokseksi jonkun tiedekunnan professorin, jonka oppiaineeseen väitöskirja lähinnä kuuluu. Lisäjäseneksi kutsutaan ensi sijassa oppiainetta hyvin tunteva professori tai väitöskirjan tarkastustehtävissä kokemusta saanut ja kyseisen väitöskirjan aiheeseen perehtynyt dosentti tai yliopistonlehtori. Väitöskirjatutkimusta ohjannut ei voi toimia lisäjäsenenä. Tieto arvosanalautakunnan jäseniksi esitetyistä toimitetaan tiedekuntaneuvoston jäsenille ja väittelijälle samanaikaisesti. Mikäli väittelijä on tyytymätön esitykseen, hänen on ilmoitettava tästä siihen kokoukseen mennessä, jossa asiaa käsitellään. Tällöin arvosanalautakunnan jäsenten valinta siirretään tiedekuntaneuvoston seuraavaan kokoukseen, jota varten väittelijän on kirjallisesti perusteltava tyytymättömyytensä. Tämä kirjallinen vastine tulee jättää tiedekuntaan viikon kuluessa siirtämispäätöksestä. Väittelijä sopii väitöstilaisuuden ajankohdasta kustoksen ja vastaväittäjän kanssa sekä varaa salin. Väittelijän tulee myös antaa yliopistolle väitöstään koskevat tiedot sähköistä lomaketta käyttäen viimeistään kolmea viikkoa ennen väitöstilaisuutta. (Tiedottamisesta tarkemmin Tie tohtoriksi - sivustolla.) 14 Väitöstilaisuuden kieli

6 Kustos määrää etukäteen väitöstilaisuuden kielen kuultuaan asiassa sekä väittelijää että vastaväittäjää. Kielenä tulee olla joko suomi tai ruotsi, taikka se kieli, jolla väitöskirja on laadittu. Väitöstilaisuus voidaan pitää muullakin kielellä, jos väittelijä suostuu siihen. Väittelijä ja vastaväittäjä voivat väitöstilaisuudessa käyttää myös eri kieliä, jos näin sovitaan. 15 Väitöskirjan julkinen tarkastaminen Väitöstilaisuus alkaa väittelijän pitämällä aihetta koskevalla esittelyllä (lectio praecursoria), minkä jälkeen tiedekuntaneuvoston määräämä vastaväittäjä esittää omat huomautuksensa väitöskirjasta. Tämä tarkastus saa kestää enintään neljä tuntia. Sen jälkeen on muidenkin sallittu tehdä muistutuksia väitöstutkimusta vastaan. Väitöstilaisuus saa kestää enintään kuusi tuntia. (Tilaisuutta koskevia muita ohjeita voi katsoa Tie tohtoriksi -sivustolta.) 16 Väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu Vastaväittäjän tulee toimittaa perusteltu arvostelulausunto väitöskirjasta kuukauden kuluessa väitöksestä tiedekuntaneuvostolle. Vastaväittäjän tulee lausunnossaan esittää väitöskirjan hylkäämistä tai hyväksymistä ehdottamallaan arvosanalla. Artikkeliväitöskirjan arvostelussa noudatetaan 19 :ssä annettuja ohjeita. Vastaväittäjä tekee esityksen väitöskirjan arvosanasta neuvoteltuaan siitä väitöstä varten asetetun arvosanalautakunnan kanssa. Väitöskirjan arvostelussa otetaan huomioon myös väittelijän puolustautuminen väitöstilaisuudessa. Kustos vastaa arvosananeuvottelujen järjestämisestä. Hän ja lisäjäsen sopivat keskenään, kumpi toimii neuvottelun puheenjohtajana. Kustos saa osallistua väitöskirjan arvosteluun, mikäli hän ei ole työn ohjaaja. Jos kustos on ohjannut kyseistä väitöskirjatutkimusta, hänen ei tule näissä neuvotteluissa ilmaista kantaansa arvosanasta. Kustos antaa tiedekuntaneuvostolle kirjallisen selvityksen neuvottelusta. Väitöskirjan arvostelee tiedekuntaneuvosto. Jos arvosanalautakunta ei päädy yksimieliseen arvosanaesitykseen, väitöskirjan arvosanan päättää tiedekuntaneuvosto. Vastaväittäjän lausunto väitöskirjasta lähetetään samanaikaisesti tiedekunnan jäsenille ja väittelijälle vähintään viisi päivää ennen asian käsittelyä tai väittelijän suostumuksella myöhemmin. Mikäli lausunto on hylkäävä tai mikäli väittelijä siihen kokoukseen mennessä, jossa asiaa ensi kertaa käsitellään, ilmoittaa tyytymättömyytensä esitettyyn arviointiin, siirtyy väitöskirjan hyväksymistä koskeva asia tiedekuntaneuvoston seuraavaan kokoukseen. Samoin siirretään asian käsittelyä, jos joku tiedekunnan jäsen ehdottaa väitöskirjan hylkäämistä kirjallisesti perustellen. Asian jatkokäsittelyä varten väittelijä on oikeutettu esittämään kirjallisen vastineen, joka tulee jättää tiedekuntaan kahden viikon kuluessa siirtämispäätöksestä. 17 Väitöskirjasta annettavat arvosanat

7 Arvosanoina hyväksytystä väitöskirjasta käytetään seuraavia: approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur, laudatur. Väitöskirjaa arvioidaan seuraavin kriteerein: Tutkimusongelman muotoilu ja perusteleminen Omintakeisuus työn suunnittelussa ja suorituksessa Tutkimusalan hallinta, kirjallisuuden tuntemus ja hyväksikäyttö Tutkimusprosessin valintojen ja ratkaisujen arvioitavuus Väittelijän oman tutkimuspanoksen riittävyys Artikkeliväitöskirjan osajulkaisujen julkaisufoorumi Tutkimustehtävän vaativuus ja työn laajuus (laajuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon, että konsistorin jatkotutkintoja koskevien linjausten mukaan tohtorin tutkinto tulisi voida suorittaa kokopäiväisesti työskennellen neljässä vuodessa) Työn laatu ja huolellisuus, käytettyjen menetelmien soveltuvuus ja hallinta Tulosten johdonmukainen perustaminen käytettyyn aineistoon Tutkimuksen ja tulosten merkitys oman alan tutkimuskentässä (mitä uusia ajatuksia, ongelmien ratkaisuja, oivalluksia ja havaintoja tutkimus sisältää) Tutkimuksen esitystavan johdonmukaisuus Esityksen tyyli ja kieliasu Lisäksi väitöskirjan arvosanaan vaikuttaa väittelijän puolustautuminen väitöstilaisuudessa. Non sine laude approbatur: Työssä on arviointikriteerien valossa ilmeisiä puutteita, joita mahdolliset erityisansiot eivät kompensoi. Lubenter approbatur: Työssä on arviointikriteerien valossa useita huomattavia puutteita, joita mahdolliset erityisansiot eivät kompensoi. Cum laude approbatur: Hyvä, käsitteellisesti ja kielellisesti selkeä työ. Sen tutkimusongelma, metodit ja tulokset ovat perusteltuja ja aineisto asianmukainen. Työn erityisansioilla voidaan kompensoida joidenkin arviointikriteerien valossa ilmeneviä puutteita. Magna cum laude approbatur: Työssä on arviointikriteerien valossa ilmeisiä ansioita, joita mahdolliset puutteet eivät mitätöi. Eximia cum laude approbatur: Työssä on arviointikriteerien valossa useita huomattavia ansioita, joita mahdolliset puutteet eivät mitätöi. Approbatur: Työssä on vakavia puutteita, mutta sen voidaan katsoa täyttävän väitöskirjan vähimmäisvaatimukset. Laudatur: Kaikkien keskeisten arviointikriteerien valossa tavoitteiltaan erityisen kunnianhimoinen ja toteutukseltaan erityisen ansiokas työ.

8 18 Väitöskirjan arvostelun johdosta tehty muistutus Väittelijä, joka on tyytymätön väitöskirjan arvostelua koskevaan tiedekuntaneuvoston päätökseen, voi pyytää siihen oikaisua kirjallisesti oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Lautakunta voi palauttaa arvostelun tiedekuntaneuvostolle uudelleen käsiteltäväksi. 19 Artikkeliväitöskirjaa koskevat erityismääräykset Artikkeliväitöskirjaksi tarkoitettujen osajulkaisujen ja yhteenvedon tulee käsitellä yhtenäistä tieteellistä ongelmakokonaisuutta siten, että väittelijän oma kokonaispanos vastaa väitöskirjan vaatimuksia. Jokaisen osajulkaisun tulee sisältää uusia tuloksia tai näkökohtia. Artikkeliväitöskirjaan hyväksyttävät osajulkaisut voivat kuulua kategorioihin A1-A4 KOTAjulkaisutyyppiluokituksessa ja lisäksi voidaan hyväksyä oppiaineen yksilöimien, hyvätasoisten ja arviointimenettelyä käyttävien työpaperisarjojen julkaisut (lisäys ). Yhteenvedossa on esitettävä ja perusteltava väitöskirjan tieteellinen ongelma ja tutkimuksen tavoitteet sekä eriteltävä ja arvioitava tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä ja aineistoja sekä saatuja tutkimustuloksia. Vaikka osajulkaisujen tulee ensisijaisesti perustua väittelijän omaan tutkimustyöhön, myös yhteisjulkaisut voidaan hyväksyä artikkeliväitöskirjan osiksi, jos väittelijällä on niissä selvästi osoitettu itsenäinen osuus. Tämän toteamiseksi on hänen väittelylupaa pyytäessään esitettävä hyväksyttävä kirjallinen selvitys osuudestaan yhteisjulkaisussa. Väittelylupaa varten väittelijän on esitettävä tiedekunnalle väitöskirjaksi aikomansa osajulkaisut ja niiden yhteenveto kahtena kappaleena. Esitarkastajien tulee lausunnoissaan arvioida, muodostavatko osajulkaisut ja yhteenveto kokonaisuuden, jota voidaan julkisesti puolustaa väitöskirjana, sekä ehdottaa väittelyluvan myöntämistä tai epäämistä. Osajulkaisut tulee arvioida myös sisällöllisesti, vaikka ne olisivat aikaisemmin ilmestyneet arviointimenettelyä noudattavissa tieteellisissä julkaisuissa. Julkista tarkastamista varten artikkeliväitöskirjan artikkeleja sekä yhteenvetoja sidotaan yhteen vähintään 30 kappaletta. Loput yliopistolle luovutettavista 84 kappaleesta voivat olla yhteenvetoja. IIV JATKOTUTKINTOTODISTUKSET 20 Jatkotutkintotodistukset Tiedekunta antaa opiskelijalle hänen suorittamastaan tutkinnosta tutkintotodistuksen sekä erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitetun liitteen. Lisensiaatin tutkinnosta annettavassa todistuksessa mainitaan pääaine, jatko-opintokokonaisuuden laajuus ja arvosana sekä lisensiaatintutkimuksen nimi ja arvosana.

9 Tohtorin tutkinnosta annettavassa todistuksessa mainitaan pääaine, jatko-opintokokonaisuuden laajuus sekä väitöskirjan nimi, arvosana ja hyväksymispäivä.

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa 1 (Alleviivattuna uusittu ehdotus ja lisäykset) Säädökset Tohtorin ja lisensiaatin tutkinnoista säädetään asetuksessa yliopistojen

Lisätiedot

VÄITÖSKIRJA, VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTUS, VÄITÖSKIRJAN JULKINEN TARKASTUS SEKÄ VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU

VÄITÖSKIRJA, VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTUS, VÄITÖSKIRJAN JULKINEN TARKASTUS SEKÄ VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU 1 (7) 14.9.2006 VÄITÖSKIRJA, VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTUS, VÄITÖSKIRJAN JULKINEN TARKASTUS SEKÄ VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU 1. VÄITÖSKIRJA 1.1 Säädökset Filosofian tohtorin tutkinnosta säädetään

Lisätiedot

Jatkotutkintoja koskevia yleisiä määräyksiä

Jatkotutkintoja koskevia yleisiä määräyksiä Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Jatkotutkintoja koskevia yleisiä määräyksiä 2012-2015 Nämä lukuvuosia 2012-2015 koskevat määräykset astuvat voimaan 1.8.2012 ja ovat voimassa 31.7.2015

Lisätiedot

Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon

Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon 1. Esitarkastajien määrääminen Ohjaaja tekee esityksen tiedekunnalle / oppiaineen vastuuhenkilölle väitöskirjatyön esitarkastajista ja vastaväittäjästä.

Lisätiedot

Suositukset väitöskirjatyön tarkastusprosessin etenemisestä Lapin yliopistossa

Suositukset väitöskirjatyön tarkastusprosessin etenemisestä Lapin yliopistossa Suositukset väitöskirjatyön tarkastusprosessin etenemisestä Lapin yliopistossa Väitöskirjat muodostavat tärkeän osan tieteellisestä tutkimuksesta. Opinnäytteinä ne kertovat sekä tutkijan että yliopiston

Lisätiedot

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT 1 Jatkotutkintojen suorittamisoikeus Filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa suorittamaan tiedekunta voi hyväksyä hakijan, joka on suorittanut luonnontieteellisen

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen

Jatkotutkinnon suorittaminen Jatko-opiskelu Jatkotutkinnon suorittaminen 5. Tutkinnon myöntäminen 2. Jatko-opintojen suorittaminen 1. Valinta jatkokoulutukseen Tutkimuksen tekeminen 3. Lisensiaatintutkimuksen tarkastus ja hyväksyntä

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tohtorikoulutuksessa noudatetaan seuraavia yhteisiä määräyksiä.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tohtorikoulutuksessa noudatetaan seuraavia yhteisiä määräyksiä. 1 Tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmat lukuvuodeksi 2017 2018 (Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 13.2.2017; täydennetty dekaanin päätöksellä 15.3.2017; korjattu 10.8.2017) TIEDEKUNNAN MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

OHJEET VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTAJILLE JA VASTAVÄITTÄJILLE

OHJEET VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTAJILLE JA VASTAVÄITTÄJILLE OHJEET VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTAJILLE JA VASTAVÄITTÄJILLE Pikaohje esitarkastajille: Arviointi tulee tehdä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä kun esitarkastaja on saanut käsikirjoituksen. Esitarkastuksessa

Lisätiedot

Humanistisen alan jatkotutkintojen määräykset

Humanistisen alan jatkotutkintojen määräykset Humanistisen alan jatkotutkintojen määräykset Filosofisessa tiedekunnassa suoritettavista humanistisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja opiskelijoista on voimassa, mitä yliopistolaissa

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Ohjeet väitöskirjatyön tarkastusprosessin etenemisestä Lapin yliopistossa

Ohjeet väitöskirjatyön tarkastusprosessin etenemisestä Lapin yliopistossa Ohjeet väitöskirjatyön tarkastusprosessin etenemisestä Lapin yliopistossa Lapin yliopiston tutkijakoulutyöryhmä, jonka tehtävänä on mm. valmistella opetus ja tutkimusneuvoston pyynnöstä tutkijakoulutukseen

Lisätiedot

Hakeutuminen tieteellisiin ja taiteellisiin jatko-opintoihin

Hakeutuminen tieteellisiin ja taiteellisiin jatko-opintoihin 1/5 Viestinnän, median ja teatterin yksikkö Viestinnän, median ja teatterin yksikön keskeiset jatkokoulutukseen liittyvät määräykset (9.6.2011) Hakeutuminen tieteellisiin ja taiteellisiin jatko-opintoihin

Lisätiedot

Tieteellinen jatkokoulutus

Tieteellinen jatkokoulutus Hyväksytty käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 16.2.2016 Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tieteellisiä jatkotutkintoja koskevat pysyväismääräykset

Lisätiedot

Hyväksytty kauppatieteellisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 29.1.2013. Kauppatieteellisen alan jatkotutkintoja koskevat tutkintomääräykset

Hyväksytty kauppatieteellisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 29.1.2013. Kauppatieteellisen alan jatkotutkintoja koskevat tutkintomääräykset 1 Kauppatieteellisen alan jatkotutkintoja koskevat tutkintomääräykset Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKÖN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKÖN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Hyväksytty johtokunnan kokouksessa 19.1.2011 KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKÖN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN Hakemuksen valmistelu Ennen jatkokoulutukseen

Lisätiedot

Tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunnan tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunta. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset

Tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunnan tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunta. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset 91 Hallintotieteiden tiedekunta Tutkintomääräykset Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.5.2006. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT

YHTEISKUNTATIETEIDEN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT YHTEISKUNTATIETEIDEN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT Informaatiotutkimus pääaineena voidaan suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: Yhteiskuntatieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinto (A 245/94). Filosofian

Lisätiedot

JATKOTUTKINNOT Jatko-opintokelpoisuus

JATKOTUTKINNOT Jatko-opintokelpoisuus JATKOTUTKINNOT Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatkotutkintoja ovat valtiotieteiden, psykologian ja filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (1039/2013)

Lisätiedot

Jatkotutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille

Jatkotutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden tieteenalayksikkö Jatkotutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Informaatiotieteiden tiedekunnan tutkinnot, koulutukset ja pääaineet siirtyvät

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 11 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta

Lisätiedot

Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot

Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot Nämä informaatiotieteiden tiedekunnan jatkotutkintoja koskevat määräykset astuvat voimaan 1.8.2005 yhtä aikaa uuden tutkintoasetuksen (794/2004) kanssa. Opiskelija joka

Lisätiedot

Perustutkintokoulutuksen opinnäytetyöt filosofisessa tiedekunnassa

Perustutkintokoulutuksen opinnäytetyöt filosofisessa tiedekunnassa Perustutkintokoulutuksen opinnäytetyöt filosofisessa tiedekunnassa Tämä ohje on hyväksytty filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 21.5.2014. Ohje korvaa muuten kuin arviointikriteerien osalta tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Väitöskirjojen tarkastusprosessi ja julkaiseminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa

Väitöskirjojen tarkastusprosessi ja julkaiseminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa Väitöskirjainfot ohjaajille ja tohtoriopiskelijoille Väitöskirjojen tarkastusprosessi ja julkaiseminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa www.uef.fi/yhka/jatko-opinnaytteet 1 Väitöskirjan

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu VÄITÖSKIRJAOHJE

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu VÄITÖSKIRJAOHJE Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun akateeminen komitea 19.9.2012 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu VÄITÖSKIRJAOHJE Tätä ohjetta noudatetaan Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun

Lisätiedot

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim.

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim. O U L U N Y L I O P I S T O L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a F L - t u t k i n n o n s u o r i t t a m i n e n 1. Opinto-oikeus Jatko-opinto-oikeuden saaminen. Tieteellisen, taiteellisen

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kokous: Keskiviikko 18.5.2016 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 7/2017 Kokous: Keskiviikko 23.8.2017 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

JATKOTUTKINNOT Jatko-opintokelpoisuus Kielitaidon osoittaminen tohtorintutkinnon opinto-oikeutta haettaessa

JATKOTUTKINNOT Jatko-opintokelpoisuus Kielitaidon osoittaminen tohtorintutkinnon opinto-oikeutta haettaessa JATKOTUTKINNOT Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatkotutkintoja ovat valtiotieteiden, psykologian ja filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (1039/2013)

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu VÄITÖSKIRJAOHJE

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu VÄITÖSKIRJAOHJE Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tohtorikoulutusneuvosto 23.5.2017 Voimassa 1.8.2017 alkaen Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu VÄITÖSKIRJAOHJE Tätä ohjetta noudatetaan

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 10/2010 OPINTOASIAT A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN TOHTORIKOULUTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Hyväksytty johtamiskorkeakoulun johtokunnan kokouksessa

JOHTAMISKORKEAKOULUN TOHTORIKOULUTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Hyväksytty johtamiskorkeakoulun johtokunnan kokouksessa JOHTAMISKORKEAKOULUN TOHTORIKOULUTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Hyväksytty johtamiskorkeakoulun johtokunnan kokouksessa 14.5.2012. 1 Jatkotutkintojen suorittamisoikeus Johtamiskorkeakoulu myöntää jatkotutkinto-oikeuden

Lisätiedot

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, ,

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, , JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kokous: Keskiviikko 16.10.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 5 (FL226) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2011 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/004 Aika Tiistaina 16.3.004 klo 1.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö

Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö Tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön alan keskeiset säädökset ovat yliopistolaki (558/2009), valtioneuvoston asetus yliopistoista (770/2009), valtioneuvoston

Lisätiedot

JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 3

JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 3 SISÄLTÖ JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 3 Tieteelliset jatkotutkinnot... 3 Oikeustieteen tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden hakeminen... 3 Tutkimussuunnitelma ja henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokous: Keskiviikko 23.1.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Seuraavat tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat asetuksia ja johtosääntöjä. Nämä määräykset hyväksyy

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN TOHTORIKOULUTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Hyväksytty johtamiskorkeakoulun tiedekuntaneuvoston kokouksessa 27.

JOHTAMISKORKEAKOULUN TOHTORIKOULUTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Hyväksytty johtamiskorkeakoulun tiedekuntaneuvoston kokouksessa 27. JOHTAMISKORKEAKOULUN TOHTORIKOULUTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Hyväksytty johtamiskorkeakoulun tiedekuntaneuvoston kokouksessa 27.11/2017 1 Jatkotutkintojen suorittamisoikeus Johtamiskorkeakoulu myöntää jatkotutkinto-oikeuden

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET ALKAEN

LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET ALKAEN Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 15.6.2017 VIESTINTÄTIETEIDEN TIEDEKUNTA LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2017 ALKAEN Siirtymäaika: Jos väittelylupa myönnetään klk 2017, mutta väitös

Lisätiedot

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT TEKNILLINEN KORKEAKOULU REHTORIN PÄÄTÖS 15.6.2005 VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT Teknillisen korkeakoulun rehtori on tänään tekemällään päätöksellä hyväksynyt liitteenä olevan tutkintorakennetyöryhmän

Lisätiedot

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3.5.2011. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tutkintojen ja opintojen

Lisätiedot

Laitosten jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa.

Laitosten jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. 1 J AT K O T U T K I N N O T 1. Opinto-oikeus Jatko-opinto-oikeuden saaminen. Tieteellisen, taiteellisen ja ammatillisen jatkokoulutuksen pohjana on ylempi korkeakoulututkinto tai sitä tasoltaan vastaava

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Tieteellinen jatkokoulutus Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä Tohtoriopintojen ohjeet

Tieteellinen jatkokoulutus Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä Tohtoriopintojen ohjeet Tieteellinen jatkokoulutus Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä Tohtoriopintojen ohjeet Hyväksytty johtokunnassa 19.3.2014 Filosofian tohtorin ja filosofian lisensiaatin tutkinnot Tampereen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET HELSINGIN YLIOPISTON TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt nämä pysyväismääräykset 31.5.2011. Tiedekuntaneuvoston on tehnyt pysyväismääräyksiin muutoksia seuraavasti:

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvoston 19.5.2005 ( A3) hyväksymä

HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvoston 19.5.2005 ( A3) hyväksymä 1 (7) HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvoston 19.5.2005 ( A3) hyväksymä 5, 13 ja 32 muutokset hyväksytty tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö 1 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa 27.5.2013. Täydennetty 9.9.2013 ja 2.2.2015 1 Yleisiä säännöksiä 1

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö

Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö Tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön alan keskeiset säädökset ovat yliopistolaki (558/2009), valtioneuvoston asetus yliopistoista (770/2009), valtioneuvoston

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa 27.5.2013. Koulutuksen kehittämistyöryhmän tilaisuus 3.6.2013 Marjo Immonen

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 5/2017)

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 5/2017) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MUUTOKSENHAKU- LAUTAKUNTA Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous 4.5.2017 (nro 5/2017) Aika: klo 8.15-9.12 Paikka: Ag B301 Läsnä: Kaisa Aunola, Kaija Collin, Piia Einonen,

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 17.6.2013. (Muutokset 4.11.2013 ja 18.5.2015 mukaan lukien) I Yleisiä säännöksiä 1 Tehtävä Aalto-korkeakoulusäätiön

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET HELSINGIN YLIOPISTON TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Vahvistettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 2011. V luku ja VII luvun 16 vahvistettu Helsingissä 12. päivänä kesäkuuta 2012. I LUKU TEOLOGISEN

Lisätiedot

OHJE SOVELTAJAKOULUTUKSEN OPIN- JA TAIDONNÄYTTEEN ESITARKASTAJILLE 1. SOVELTAJAKOULUTUKSEN LUONNE

OHJE SOVELTAJAKOULUTUKSEN OPIN- JA TAIDONNÄYTTEEN ESITARKASTAJILLE 1. SOVELTAJAKOULUTUKSEN LUONNE OHJE SOVELTAJAKOULUTUKSEN OPIN- JA TAIDONNÄYTTEEN ESITARKASTAJILLE 1. SOVELTAJAKOULUTUKSEN LUONNE Soveltajakoulutuksen mukainen tutkinto on tieteellinen tai taiteellinen. Tutkinnon sisällöllinen ydin on

Lisätiedot

JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tieteelliset jatkotutkinnot... 3

JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tieteelliset jatkotutkinnot... 3 SISÄLTÖ JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 3 Tieteelliset jatkotutkinnot... 3 Oikeustieteen tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden hakeminen... 3 Tutkimussuunnitelma ja henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

TEKNILLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

TEKNILLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TEKNILLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Tohtoriohjelman kuvaus http://www.uva.fi/fi/research/researcher/graduate_school/programmes/technical_sciences/ Opiskelijavalinta

Lisätiedot

Esitarkastuksesta tohtorintutkintoon

Esitarkastuksesta tohtorintutkintoon Esitarkastuksesta tohtorintutkintoon Merja Lyytikäinen 13.9.2017 Valmiina? Kun alat olla. 13.9.2017 2 tapahtuu seuraavaa Ohjaaja tekee esityksen esitarkastajista ja vastaväittäjästä määrää esitarkastajat

Lisätiedot

YLEISET OHJEET Syventävien opintojen opinnäytetyö ( alkaen)

YLEISET OHJEET Syventävien opintojen opinnäytetyö ( alkaen) YLEISET OHJEET Syventävien opintojen opinnäytetyö (1.8.2014 alkaen) Johdanto Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on vahvistanut päätöksellään (3.6.2014) tiedekunnan suositukset koskien ylemmän korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2002 Aika Tiistaina 28.05.2002 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/2016 1 28.09.2016 Aika 28.09.2016, 10:15-10:30 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 Pertti Tikkanen Tiedekuntaneuvosto Kokous 2.6.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 19 A 20 A 19/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 20/2010 2 Ilmoitusasiat OULUN

Lisätiedot

JATKOTUTKINTOJEN YLEISET MÄÄRÄYKSET. Jatkokoulutuksen tavoitteet

JATKOTUTKINTOJEN YLEISET MÄÄRÄYKSET. Jatkokoulutuksen tavoitteet JATKOTUTKINTOJEN YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Jatkokoulutuksen tavoitteet Tutkintoasetuksen (794/2004) mukaan jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen

Lisätiedot

Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö

Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö I Yleisiä määräyksiä Tämä tutkintosääntö koskee kaikkia tiedekunnan opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa 1.8.2005 tai sen jälkeen.

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / A 18/ FT Juha Ridanpään dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / A 18/ FT Juha Ridanpään dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 28.5.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 17 A 18 A 17/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 18/2010 2 FT Juha Ridanpään dosentuuriasia;

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2004 Aika Tiistaina 18.5.2004 klo 12.15 Paikka Kajaanin opettajankoulutusyksikkö Päärakennuksen opettajainhuone

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄ SKYL Ä N YL I OPI STO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 9/2010 Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen / Varajäsen

Lisätiedot

Oikeustieteellisiä jatkotutkintoja ovat oikeustieteen lisensiaatin ja oikeustieteen tohtorin tutkinnot.

Oikeustieteellisiä jatkotutkintoja ovat oikeustieteen lisensiaatin ja oikeustieteen tohtorin tutkinnot. 1 LAPIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 7.6.2017 YLEISTÄ Oikeustieteellisiä jatkotutkintoja ovat oikeustieteen lisensiaatin ja oikeustieteen tohtorin tutkinnot. Jatko-opintojen suorittaminen tiedekunnassa

Lisätiedot

HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS

HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS TOIMITTANUT TERTTU ORPANA SISÄLLYS Lukijalle 1. TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA Filosofian tohtorin

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö

Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö JOHTOSÄÄNTÖ 1(23) Helsingin yliopiston tutkinto- ja Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön alan keskeiset säädökset ovat yliopistolaki (558/2009),

Lisätiedot

(10.5.2005) sekä tuon Opetus- ja tutkimusneuvoston päätöksen muutokset (22.4.2008, 28.10.2008 ja 16.12.2008).

(10.5.2005) sekä tuon Opetus- ja tutkimusneuvoston päätöksen muutokset (22.4.2008, 28.10.2008 ja 16.12.2008). SIBELIUS-AKATEMIAN JATKOTUTKINTO-OHJE Rehtori 20.6.2011 Tämä päätös korvaa Opetus- ja tutkimusneuvoston päätöksen jatkotutkintojen järjestämisestä (10.5.2005) sekä tuon Opetus- ja tutkimusneuvoston päätöksen

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1/2015 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Terhi-Anna Wilska / Professori Jaakko SciI±ula

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJAT Kokous nro 8/2000 tiistaina 26.09.2000 klo 12.15 Läsnä Varsinainen jäsen Fredrikson Maija, dekaani, professori Suortti Juhani,

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA MaC222 KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA MaC222 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2/2010 Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi Anna Wilska Jäsen / Varajäsen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET HELSINGIN YLIOPISTON TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Vahvistettu Helsingissä 30. päivänä toukokuuta 2005. Täydennetty Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta 2007 ja 23. päivänä huhtikuuta 2007 ja

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Tutkinnot suoritetaan siten kuin yliopistojen tutkinnoista 19. päivänä elokuuta

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010 Tiedekuntaneuvosto Kokous 25.8.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 21 A 23 A 21/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 22/2010 2 Ilmoitusasiat A 23/2010 3 Toiminta-

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 16.11.2015 Aika 16.11.2015, 13:00-13:13 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-5

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HAKULOMAKE 2012

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HAKULOMAKE 2012 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi/haku2012) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / A 30/ FT Jyrki Mannisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / A 30/ FT Jyrki Mannisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 1.11.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 29 A 30 A 29/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 30/2010 2 FT Jyrki

Lisätiedot

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tutkintosääntö

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Perustieteiden akateemisessa komiteassa 14. päivänä kesäkuuta 2011. 1 luku Yleisiä määräyksiä 1 Tehtävä Aalto-yliopiston perustieteiden

Lisätiedot

VÄITÖSKIRJAN ARVIOINNIN OHJEET VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTAJILLE JA VASTAVÄITTÄJÄLLE

VÄITÖSKIRJAN ARVIOINNIN OHJEET VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTAJILLE JA VASTAVÄITTÄJÄLLE VÄITÖSKIRJAN ARVIOINNIN OHJEET VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTAJILLE JA VASTAVÄITTÄJÄLLE Terveystieteiden tiedekunnassa on käytössä yhtenäiset arvosteluohjeet väitöskirjan esitarkastajille ja vastaväittäjälle

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS 2009 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN JATKOTUTKINNOT 3 JATKOKOULUTUKSEN TAVOITTEET 4 JATKO-OPISKELUN

Lisätiedot

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan jatko-opintoja koskevat ohjeet Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan jatko-opintoja koskevat ohjeet Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 1/14 Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan jatko-opintoja koskevat ohjeet Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 14.6.2011. TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS Tieteelliseen jatkokoulutukseen ottamisen edellytykset

Lisätiedot

1 LUKU Yleisiä määräyksiä. 1 Tehtävä

1 LUKU Yleisiä määräyksiä. 1 Tehtävä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Hallinto-osasto Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun tutkintosääntö on kumoutunut 1.8.2011 lähtien Insinööritieteiden korkeakoulun, Kemian tekniikan korkeakoulun, Perustieteiden

Lisätiedot

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT 147 FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT Filosofi a, matematiikka, tilastotiede, tietojenkäsittelyoppi tai vuorovaikutteinen teknologia pääaineena voidaan suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: Filosofi

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. syyskuuta 2014 seminaarisalissa 4, Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2.

Lisätiedot

tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset

tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset 1 29.12.2010 tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJA SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN (pääaine

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO Kokous 3/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto Kokous nro 3/2000 tiistaina 21.3.2000 klo 12.15 Läsnä Varsinainen jäsen Fredrikson Maija, dekaani, professori Suortti Juhani,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 7/2009, 26.8.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. FT Osmo Pekosen väitöskirjan arvosteleminen 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan käytät

Lisätiedot