NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET"

Transkriptio

1 Turranlamminn alueen rakennustapaohjeet korttelit Asemakaavan U058 asiakirja

2 NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET SUUNNITTELUOHJEIDEN TARKOITUS Nämä suunnitteluohjeet täydentävät asemakaavaa ja sen määräyksiä ja ovat ohjeena rakentajille ja rakennustarkastukselle pyrittäessä sopusuhtaiseen, viihtyisään sekä yhtenäiseen ja hyvään rakennettuun ympäristöön. Rakennustapaohjeista voidaan vain perustelluista, kunnan virkamiehen hyväksymistä syistä poiketa huomioon ottaen kuitenkin korttelin tai taloryhmän yhteinen yleisvaikutelma. ALUEEN SIJAINTI JA LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ OLEVA RAKENNUSKANTA Asemakaava alue sijaitsee Nastolan Uudessakylässä, Turranlammin alueella. Turranmetsän asuntoalueeseen liittyvä uusi pienehkö asuinalue täydentää yhdyskuntarakennetta ja mahdollistaa asumisen luonnonläheisesti lähellä kunnan keskeisiä julkisia ja yksityisiä palveluja. Uuden asuinalueen lisäksi kaava alueeseen kuuluu Turranlammin ympäristön ulkoilu ja virkistyskäyttöön kaavoitettu ulkoilualue, joka ulottuu Rakokiven urheilukeskukseen asti. Turranmetsän asemakaava alue, johon Turranlammin alue liittyy on rakentunut vähitellen noin 20 vuoden ajan. Tällä ilmeeltään yhtenäisellä alueella on vain pientaloja. Pääasiallisena julkisivumateriaalina on vaalea tiili. 1. YLEISET SUUNNITTELUOHJEET Rakennuttajia kehotetaan käyttämään päteviä ja ammattitaitoisia suunnittelijoita kauniin metsämaiseman huomioon ottamiseksi rakennusten massoittelussa ja pihapiirien suunnittelussa. Rakennuksilta edellytetään korkeatasoista arkkitehtuuria. Rakennustapaohjeiden havainnekuva on ohjeena rakennusten sijoittamiselle tontille. Rakentamisessa tulee ottaa huomioon myös ekologiset arvot, esimerkiksi suosien kotimaisia materiaaleja sekä matalaenergiataloja, joka tulee käyttäjälleenkin edullisemmaksi matalammilla energiakustannuksillaan. 2. RAKENNUSTEN SIJOITUS TONTILLE JA SOVITTAMINEN MAASTOON Rakennuksen sijoituksessa on otettava huomioon kaavamääräykset, maastonmuodot ja tontin eri toimintojen, kuten esimerkiksi ajotien, talouspihan, leikkipaikan ja suojaisen ulko oleskelutilan vaatima tilantarve sekä viereisten tonttien rakennusten sijainti. Kaavassa esitetty harjan suunta koskee asuinrakennuksen päämassaa, joten siihen liittyvien siipiosien, kuistien ja kattolyhtyjen sekä erillisten talousrakennusten harjansuunta voi poiketa kaavassa esitetystä suunnasta. Vähäiset katokset ja rakenteet, kuten vaikkapa leikkimökki ja kasvihuone, voidaan rakentaa rakennusalan ulkopuolelle, kuitenkin vähintään neljän metrin päähän naapurin rajasta.

3 Autotallit ja katokset toteutetaan pääsääntöisesti erillisinä, asuinrakennuksesta irrotettuina rakennuksina. Piharakennusten runkosyvyys on enintään 6,5 m ja ne tulee toteuttaa alisteisina päärakennukselle. Asemapiirroksen suunnittelussa tulee muistaa ilmansuuntien merkitys oleskelupihalle. Tontti tulee huomioida kokonaisuutena siten, että asunnoille muodostuu selkeät oleskelupiha alueet. Suositeltavinta on sijoittaa asuinrakennus siten, että pääasiallinen oleskelupiha avautuu etelä länsisuuntaan. Asuinrakennukset tulee suunnitella kadun, kunnallisteknisten liittymien ja piha alueen suhteen oikeaan lattiatasoon. Lattiapinnan ohjeellinen vähimmäiskorkeus tienpinnasta on 0,5 lukuun ottamatta korttelia 280 ja 281, joissa maasto laskee melko voimakkaasti kadulta tonttialueelle päin. Tontin pinnanmuodostuksen perusolosuhteita ei saa merkittävästi muuttaa. Rakennus tulee sovittaa maastonmuotoihin täyttöjä, pengerryksiä ja liian korkeita sokkeleita välttäen. Rakennuslupapiirustuksissa tulee esittää rakennuksen lattiakorkojen lisäksi myös piha alueen korot. Tonttiliittymän leveys ei saa ylittää 6 metriä. Autoliittymän lisäksi sallitaan erillinen kapea jalankulkuliittymä. Alueella saattaa esiintyä korkeita radonpitoisuuksia, joten perustussuunnittelussa on erityisesti kiinnitettävä huomiota radonkaasun pääsyn estämiseen asuntoihin. Hulevedet, eli sade ja sulamisvesistä aiheutuva pintavalunta, pyritään käsittelemään alueella ekologisesti, eli välttämään niiden nopeaa ja suoraa johtamista vesistöön. Näin voidaan välttää haitallisten aineiden kulkeutuminen lähivesistöihin. Kaavoitusprosessin yhteydessä tutkittiin erilaisia vaihtoehtoja hulevesien ekologiseen käsittelyyn, jonka pohjalta päädyttiin ohjamaan hulevedet läheiseen avo ojaverkostoon. Katualueen reunassa kulkee sadevesiviemärit, joissa hulevedet johtuvat läheiseen avo ojaverkostoon. Avo ojissa hulevesiä imeytyy maaperään ja ojat myös viivyttävät veden kulkua, joten lähivesistöön (Sylvöjärvi) joutuessaan hulevedet ovat puhtaampia kuin suoraan sadevesiviemäristä järveen johdettaessa. Tonteilla tulee pääasiassa suosia imeyttäviä pintamateriaaleja piha alueella, jotta tonttien muut kuivatusvedet voidaan mahdollisuuksien mukaan imeyttää omalla tontilla. Tiiviitä, laajoja kiveyksiä tulee siis välttää. Tontin pintavesiä kannattaa käyttää hyödyksi esimerkiksi kastelussa, joten vesiä voi ohjata kallistuksin ja/tai kouruin/painantein istutusalueille kasvien käyttöön tai sadepuutarhatyyppisille alueille. Mikäli maaperä tontilla on imeyttämiseen sopimaton (turvemainen), kuten Metsänhengentien loppupäässä on, tulee tontin kaikki hulevedet ohjata sadevesi tai salaojaputkin kadun reunassa kulkevaan sadevesiviemäriin. 4. JULKISIVUT 4.1. Katto Asuinrakennusten kattojen tulee olla harjakattoja ja väritykseltään tummia. Materiaalina katoissa tulee käyttää mieluiten tiiltä. Räystäiden tulee olla vähintään 50 cm leveitä ja suojata julkisivua. Kattokaltevuudesta ja harjansuunnasta saa poiketa katon pintaa rikastuttavien yksityiskohtien, siipiosien ja ulokkeiden osalta. Sisäänkäyntien yhteyteen suositellaan rakennettavaksi katoksia, samoin osa ulko oleskelutilasta tulisi kattaa. Kattokaltevuus, katemateriaali ja väritys on esitetty

4 tarkemmin osa aluekohtaisissa rakennustapaohjeissa. Autotalleissa ja piharakennuksissa suositellaan käytettävän samaa tai loivempaa kattokulmaa kuin asuinrakennuksessa. 4.2 Ulkoseinät Alueella tulee säilyä metsälähiön henki, joka tarkoittaa rakennuksissa reiluja materiaaleja ja maanläheisiä, tummiakin värisävyjä. Julkisivuissa tulee suosia suuria yhtenäisiä pintoja. Asuinrakennuksen pääjulkisivumateriaalin tulee olla puu tai rapattu kiviaines. Julkisivuväritys on merkittävin korttelikokonaisuuden muodostaja alueella, joten siinä erityisesti tulee ottaa naapurirakennukset huomioon. Osa aluekohtaisissa rakennustapaohjeissa on esitetty kortteleittain tai taloryhmittäin julkisivujen materiaalit ja väri. 4.3 Sokkeli Sokkelin korkeudessa on otettava huomioon sekä piha alueen että katujen korkeustaso. Yli metrin korkeiden sokkeleiden muodostumista tulee välttää Autotalli ja muut talousrakennukset Autotallit, katokset ja talousrakennukset eivät saa olla liian hallitsevia. Talousrakennuksen tulee olla selvästi pienempi kuin päärakennuksen, ja se saa olla enintään yksikerroksinen, ja sen julkisivut tulee sopia väritykseltään asuinrakennukseen. Autotallien, katosten, talous ja muiden erillisten rakennusten katto saa olla pulpetti tai harjakatto, eikä niiden kattokaltevuuden tarvitse olla sama kuin päärakennuksessa. Jätehuollon tilat tulee osoittaa asemapiirroksessa. Tyhjennettävät jäteastiat tulee sijoittaa lähelle katua jätehuoltomääräyksiä noudattaen. Jätesäiliöt tulee aidata pensain tai puurakenteisin aidoin. 5. PIHA ALUEET, KASVISTO JA ISTUTUKSET Piha alueet muodostavat suuren osan alueen kokonaisilmeestä, joten niiden tulee olla siistit ja hyvin hoidetut. Piha alueiden tulee kuitenkin henkiä alueen luonnonläheistä, metsäistä ilmettä. Kuten itse rakennukset ja niiden sijoittaminen tontille, myös piha alueet tarvitsevat kokonaisvaltaista suunnittelua ja panostusta. Suosituksena on tehdä tontille erillinen pihasuunnitelma alan asiantuntijan avustuksella. Tonteilla tulee käyttää mahdollisuuksien mukaan hyödyksi siellä jo kasvava puusto. Olemassa olevat isommat kivet tulee myös mahdollisuuksien mukaan säilyttää ja käyttää hyväksi piha alueen suunnittelussa esimerkiksi korostamalla niitä istutuksin. Tontin istutusten kasvivalintoja tehtäessä tulee ottaa kasvupaikan ominaisuudet huomioon ja suosia kotimaisia, mieluiten perinteisiä kasvilajeja. Voimakkaasti muotoon leikatut pensasaidat soveltuvat huonosti alueelle. Tonteille tulevat istutukset on jäsenneltävä niin, etteivät puut varjosta naapureiden pihoja, ja että niiden huoltotoimenpiteet voidaan hoitaa omalla pihalla. Ekologisista syistä kannattaa rakennuksen pohjoispuolella suosia havukasveja ja eteläpuolella lehtikasveja. Talvella pohjoispuolen havukasvit suojaavat rakennusta, ja kesällä eteläpuolen lehtikasvillisuus varjostaa rakennusta, mutta toisaalta päästää auringonvalon sisään talvella. Näin on mahdollisuus säästää hieman sähköä lämmitys ja viilennyskustannusten suhteen. 6. TONTIN RAJAAMINEN

5 Pitkät suoraviivaiset aidat ja pensasistutukset tontin reunoilla eivät kuulu Turranlammin metsäkyläympäristöön. Aitaamisessa suositellaan erityyppisiä rajaamistapojaa samanaikaisesti. Koko tontin sivua ei saa rajata yhtenäisellä rakenteellisella aidalla; ; porrastukset tai pensasistutukset ym. ovat suositeltavia. Rakenteellisissa aidoissa tulee t käyttää värisuunnitelman mukaisia värisävyjä. Tontin rakennusten keskinäisellä ryhmittelyllä, lyhyillä rakennuksiin yhdistyvillä katoksilla ja aidoilla sekä s pensasryhmillä on muodostettavissa tontille suojaisia paikkoja. Metsäalueisiin rajautuvia tontinrajoja ei tule aidata, vaann niillä tuleee olla vapaamuotoisempaa kasvillisuutta, kuten puu tai pensasryhmiä, pehmentäen näin rakennetun alueen ja metsän rajaa. Nastolassaa 8. maaliskuuta 2011 NASTOLANN KUNTA Kaavoitus Kaavoitusarkkitehti Katri Kuivalainen

6 Turranlammin alueen rakennustapaohjeet Osa-aluejako ja rakennusten ohjeellinenn sijoittelu tontille

7 Turranlammin alueen rakennustapaohjeet, korttelit OSA-ALUEJAON MUKAISET RAKENNUSTAPAOHJEET Näiden ohjeiden lisäksi on noudatettava rakennustapaohjeiden yleistekstin ohjeita osa alue 1 korttelit / rakennuspaikat 280 / / / 1 3 kerroslukusuositus Asuinrakennuss ½r II tai yksikerroksinenn tontin korkeuseroja hyödyntäen. Autotalli / talousrakennus Asuinrakennuss yksi tai kaksikerroksinen tontin korkeuseroja hyödyntäen. katto (kaltevuus, muoto, väri, materiaali) Kaltevuus 1: 2 1:3 Tiilikate, peltikate tai huopakate Väritys tumma (musta, harmaa) Autotallin / talousrakennuksen katto voi olla joko harjakatto tai pulpettikatto, eikä sen tarvitse noudattaa päärakennuksen kaltevuusohjetta julkisivu (materiaali, väri) Puu tai rappaus Värityksenä maanläheiset, tummahkot sävyt, tehosteena voi käyttää vaaleampia sävyjä. Suositeltavimpia ovat vihertävät ja ruskehtavat sävyt tai lämmin harmaa, alla esimerkkejä (Tikkurilan Talomaali) autosuoja / talousrakennus Autotalli tai katos suositellaan rakennettavaksi erilliseksi rakennukseksi. Julkisivun värityksen ja materiaalin tulee sopia yhteen päärakennuksen kanssa. Autotalli / talousrakennus 283 / / 1 3 Asuinrakennuss kaksikerroksinen. Asuinrakennuksessa voi olla yksikerroksisia osia enintään 30% rakennuksen alasta. Autotalli / talousrakennus

8 2 285 / / / 1 4 Asuinrakennuss yksikerroksinen ja autotalli / talousrakennus Kaltevuus 1: 1,5 1:3 Tiilikate tai peltikate p Väritys tumma (musta, harmaa) Autotallin / talousrakennuksen katto voi olla joko harjakatto tai pulpettikatto, eikä sen tarvitse noudattaa päärakennuksen kaltevuusohjetta Puu tai rappaus Värityksenä maanläheiset, lämpimät sävyt, tehosteena voi käyttää vaaleampia sävyjä. Suositeltavimpia ovat kellertävät ja punertavat sävyt, alla esimerkkejä (Tikkurilan Talomaali). Autotalli tai katos suositellaan rakennettavaksi erilliseksi rakennukseksi Julkisivun värityksen ja materiaalin tulee sopia yhteen päärakennuksen kanssa. 287 / / 1 2 Asuinrakennuss yksi tai kaksikerroksinen. Autotalli / talousrakennus

NASTOLAN VILLÄHTEEN KYYNÄRÄN KORTTELI 246 TONTTIEN 15-18, 29, 30 SEKÄ KORTTELEITA 425 432 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN VILLÄHTEEN KYYNÄRÄN KORTTELI 246 TONTTIEN 15-18, 29, 30 SEKÄ KORTTELEITA 425 432 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET KYYNÄRÄN ALUE RAKENNUSTAPHJEET NASTOLAN LÄHTEEN KYYNÄRÄN KORTTEL TONTTEN -8, 9, 0 SEKÄ KORTTELETA KOSKEVAT RAKENNUSTAPHJEET Ympäristölautakunta 007 8 Ympäristölautakunta 8008, muutos Korjaus osa-aluenumerointiin

Lisätiedot

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET Ak 289 OSA-ALUEJAKO: 1-9 10 11 12 13 14 15 16 17 AO-1 AR AO-1 AO AR AO-1 AO AO-1 AO-1 uusia omakotialueita uusi rivitaloalue uusi omakotialue erillispientaloja uusi rivitaloalue

Lisätiedot

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0 1 (15) IMATRAN KAUPUNKI Hyväksyttyy -.-.2013 -- Rakennusvalvontajaosto RAKENTAMISTAPAOHJE ASEMAKAAVA 1049 MELTOLA ETELÄOSA Rakentamistapaohjeet täydentävät Meltolan asemakaavassaa 1049 esitettyjä erillispientalotontteja

Lisätiedot

LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE

LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE Rakentamistapaohje 1/2009 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.2.2009 LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE Kuva. Havainnepiirros 1. Rakentamistapaohjeen tarkoitus Rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavan määräyksiä

Lisätiedot

Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092. Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola

Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092. Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092 Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014 Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola SISÄLLYS 1. Yleistä... 3 1.1 Rakentaminen lähellä tontin rajaa...

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E MANNISENMÄKI

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E MANNISENMÄKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E ASEMAKAAVAN MUUTOS 29. KAUPUNGINOSAN VIRKISTYSALUEELLE JA 29. KAUPUNGINOSAN LAAJENNUS MANNISENMÄKI KAAVATUNNUS 29:020 KAAVAN PÄIVÄYS 20.01.2012 RAKENTAMISTAPAOHJEIDEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo 14403 LOPEN KUNTA KYYNIÖNRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET 30.9.2003

Sisällysluettelo 14403 LOPEN KUNTA KYYNIÖNRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET 30.9.2003 LOPPI LOPEN KUNTA Kyyniönrinteen asemakaava-alue rakennustapaohjeet 30.9.2003 Lopen kunta RAKENNUSTAPAOHJEET 1 14403 LOPEN KUNTA RAKENNUSTAPAOHJEET 30.9.2003 Sisällysluettelo 1 Rakennustapaohjeiden tavoite

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA NARVAN KAAKKOISEN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET

VESILAHDEN KUNTA NARVAN KAAKKOISEN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET VESILAHDEN KUNTA NARVAN KAAKKOISEN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET NARVAN KAAKKOISEN ASEMAKAAVA ALUE koskee Vesilahden kunnan Narvan kylän tilan 4-74 (Poukka 2) aluetta Karholantien itäpuolella sekä Narvan osakaskunnan

Lisätiedot

ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit

ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit SALMENRANTA KOTOKOLMIO Orimattilan omakotitontit Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan Metsärinteen alueella ja Käkelässä

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJE KAIVOLAN 2. OSA-ALUE

RAKENTAMISOHJE KAIVOLAN 2. OSA-ALUE RAKENTAMISOHJE KAIVOLAN 2. OSA-ALUE HALLINTOKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 29.8.2006 MUUTOS 30.11.2006, 30.11.2009 Rakennusten sijainti tontilla - 3 - Rakennukset sijoitetaan asemakaavan mukaiselle rakennusalalle

Lisätiedot

NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET

NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET 13.6.2013 NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET 6. SAVION KAUPUNGINOSAN KORTTELEILLE 1728, 1729, 1730 JA 1731 YLEISTÄ Asemakaavan ja sitä täydentävien rakentamisohjeiden tavoitteena on laadukas asuinympäristö

Lisätiedot

VENDA- ja JIIPPIVAHE (TUOMONIEMEN HIEKKAKUOPPA) RAKENTAMISTAPAOHJEET

VENDA- ja JIIPPIVAHE (TUOMONIEMEN HIEKKAKUOPPA) RAKENTAMISTAPAOHJEET VENDA- ja JIIPPIVAHE (TUOMONIEMEN HIEKKAKUOPPA) RAKENTAMISTAPAOHJEET 12.3.2015 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT: 1914, 1916, 1928 ja 1929 TONTIT: 19-1914-8 12 19-1916-6 12 19-1928-1 4 19-1929-1 5 Liittyy asemakaavaan

Lisätiedot

HAILUOTO NOKAN ALUEEN ASEMAKAAVA ( MARJANIEMI ) RAKENTAMISTAPAOHJEET

HAILUOTO NOKAN ALUEEN ASEMAKAAVA ( MARJANIEMI ) RAKENTAMISTAPAOHJEET HAILUOTO NOKAN ALUEEN ASEMAKAAVA ( MARJANIEMI ) RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 1 ja 2 05.03.2010 2 NOKAN ALUEEN ( MARJANIEMI ) RAKENTAMISTAPAOHJEET JOHDANTO Rakentamistapaohjeet täydentävät Nokan alueen

Lisätiedot

Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue)

Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue) .0.04 Rakennusvalvonta, p. 588 486 Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue) Erillispientalojen alueet () kortteli 6035 Korttelissa 6035 asemakaavan ja rakentamistapaohjeiden määräykset

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT 11-7, 11-8 JA 17-1. 2.3.2007, sivu 1/7

RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT 11-7, 11-8 JA 17-1. 2.3.2007, sivu 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT -, -8 JA -..00, sivu / ..00, sivu / ALUE ; kortteli / tontti sekä kortteli / tontit ja 8 YLEISTÄ Rakennustapaohje on laadittu noudatettavaksi asemakaavan

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Suunnitteluohjeet. Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki

Ylöjärven kaupunki. Suunnitteluohjeet. Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki Suunnitteluohjeet Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki Ympäristölautakunta 18.10.2011 Teivo 2 / Yritysalue Sijainti Teivo 2 yritysalue (Hiitin asemakaava-alue)

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01 RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 Voimaantulopäivä 3.4.2009 I LUKU YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

kylien OY 17.1.2014 yhteneväistä vaa JOKISILTA ÄNGESLEVÄ- MARKKUU

kylien OY 17.1.2014 yhteneväistä vaa JOKISILTA ÄNGESLEVÄ- MARKKUU SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TYRNÄVÄN KUNTA Ängeslevänjokivarren kylien rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on edistää viihtyisää, yleisilmeeltään yhteneväistä ja Limingan

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

KIRKKOLAHDEN SYVÄSATAMAN RAKENNUSTAPAOHJE

KIRKKOLAHDEN SYVÄSATAMAN RAKENNUSTAPAOHJE KIRKKOLAHDEN SYVÄSATAMAN RAKENNUSTAPAOHJE YLEISTÄ Rakennustapaohjeella pyritään alueen toteutumiseen yhtenäisenä korkeatasoisena asuinalueena, joka soveltuu Heikinpohjan ympäristöön ja kaupunkikeskustaan.

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Ohjeiden tarkoitus ja tavoitteet 1.2 Rakennusalueen sijainti 1.3 Alueen erityispiirteet

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU: Yleistä 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot