2. Miten aiot vaikuttaa maatalouteen kohdistuvan byrokratian purkamiseen?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Miten aiot vaikuttaa maatalouteen kohdistuvan byrokratian purkamiseen?"

Transkriptio

1 Hannakaisa Heikkinen 40 vuotta, maatalousyrittäjä, Suomen Keskusta Varmistan, että Keskustan lupaus byrokratian purkamisesta kirjataan hallitusohjelmaan. Kansanedustajana tuon napakasti esille myös omat kokemukseni byrokratian tuomasta valtavasta lisätyömäärästä ja stressistä, mitä olen kokenut lypsykarjatilallisena. Lupapäätösten käsittelylle on laitettava enimmäiskäsittelyajat, viranomaisten välinen valitusoikeus on poistettava ja asiakkaan pompottelu viranomaisten välillä on saatava loppumaan. Tottakai! Ruoan kotimaisuus ja jäljitettävyys tulee olla niin jalosteille kuin ravintolaruoalle arvonlisä ja laatutakuu. Toivon, että alkuperämerkintöjen laajentaminen elintarviketuotteissa on polku kohti kuluttajien "valaistumista", että mikä merkitys kotimaisella, turvallisella ja puhtaalla ruoalla on. Ammatinharjoittajan verotus on kiristynyt huomattavasti viime vuosina. Maatalouden nettovarallisuutta tulisi varjella kaikin keinoin: muun muassa peltojen, varastojen ja eläinten arvottaminen todellisella arvolla nettovarallisuutta laskettaessa lähentäisi henkilöverotusta osakeyhtiöverotukseen. Tulevan hallituksen on tehtävä periaatepäätös, että painopiste liikenneverkoston rahoituksessa on olemassa olevan tiestön kunnostus eikä uudet infrahankkeet. Rahallinen panostus alemman asteen tieverkoston kunnostamiseen on saatava riittävälle tasolle. Näen myös erittäin tärkeänä alueemme kansanedustajien edunvalvontatyönä sen, että saamme "houkuteltua" mahdollisimman paljon kasvavan biotalouden alan yrittäjyyttä alueellemme: silloin tiestömme on pakko kunnostaa, jotta lisääntyvä raskas liikenne selviytyy teillämme! Lahjaveron poistaminen mahdollistaisi alemmat kauppahinnat ja vaikuttaisi myös mahdollisuuteen tehdä sukupolvenvaihdos oikea-aikaisesti.

2 Aino Kanniainen 53 vuotta, VET Psykoterapeutti, Yrittäjä, Suomen Keskusta Alkutuotannon byrokratiaa on käytävä kohta kohdalta läpi ja otettava maalaisjärki käyttöön turhan säätelyn vähentämiseksi. Viljelijän arkea tulee helpottaa niin, että vapautetaan byrokratiaviidakossa selviytymistaistelusta aikaa itse työntekemiseen. Maatalouden tuki- ja lupaprosessien neuvonta ja muut palvelut on keskitettävä yhdelle luukulle. Tukien valvonnassa päätösten perusteiden on oltava kaikille samanlaiset, ei tarkastajan mielipiteestä riippuvia. Vahvistetaan mieluummin viljelijän tukemista kuin kohtuuttomien sanktioiden pelkoa. Pienteurastamojen toimintaa ja ruuan suoramyyntiä on helpotettava. Kyllä. Kuluttajat ovat valveutuneita ja heillä on oikeus tietää ruuan alkuperä. Tämä tukee myös suomalaisen eettisesti, puhtaasti tuotetun ja ilman antibiootti- ja kasvinsuojeluainejäämiä sisältävän kotimaisen ruuan kysyntää. Merkintöjen tulee olla entistä selkeämpiä. Sekä raaka-aineen että valmistusmaan tietojen on löydyttävä pakkauksesta selkeästi. Maatalouden tuloja täydentävän puukaupan verotus tulee käsitellä progressiivisen verotuksen ei pääomatuloverotuksen, mukaan. Ammatinharjoittajalle on annettava mahdollisuus tehdä tulosta investointivaraus ilman veroja. Mikäli investointi ei toteudukaan, varaus puretaan ja ilmoitetaan verotettavana tulona. Ensimmäisten työntekijöiden palkkaamiseen liittyvien verohuojennusten kehittäminen luo lisää työtä. Kiinteistöveroa ei saa laajentaa kuulumaan maa- ja metsäkiinteistöihin. Pidetään maaseutu elinvoimaisena, hyödynnetään uusiutuvat luonnonvarat ja turvataan kotimainen energia- ja ruoka-omavaraisuus. Näin tieverkon ylläpitäminen on koko yhteiskunnan kannalta kannattavaa. Valtion budjetissa on yhdeksi kärkitavoitteeksi laitettava alemman tieverkoston kunnostaminen. Hyödynnetään metsäyhtiöiden maksamat tuet teiden kunnostukseen täysimääräisinä. Teiden kunnostus on tehtävä kerralla kunnolla, ei vain vähän korjaamalla sieltä ja täältä. On tärkeää saada maa- ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset tapahtumaan ajoissa, jotta tilat siirtyisivät nuorille yhteiskunnan kannalta aktiivisille toimijoille, jotka laittavat rahan kiertämään. Jos sukupolvenvaihdosta ei tehdä ajallaan, ei muualla elämänsä aloittanut nuorempi sukupolvi enää välttämättä halua tulla jatkamaan tilanpitoa, koska he ovat vakiintuneet jo jonnekin muualle. Jos sukupolvenvaihdosta ei tapahdu, ei edellisellä sukupolvella ole enää tarvetta / halua investoida, tuottaa satoa/myydä puuta samalla tavalla kuin nuoremmilla, jolloin ei myöskään työllisty ihmisiä maa- ja metsätalouden liitännäiselinkeinoissa. Viljelijöillä on oltava mahdollisuus varhaiseläkkeeseen (ent. luopumistukijärjestelmä). Verotuksen huojentaminen niiden sukupolvenvaihdosten osalta, joissa maa- ja metsätaloutta jatkaa nuori yrittäjä

3 Elsi Katainen 48 vuotta, kansanedustaja, maatalousyrittäjä, luonnonvara-alan opettaja, Suomen Keskusta Tarvitaan kunnon byrokratian purkutalkoot ja asenne siihen lainsäädännössä ja viranomaispuolella. Purettavaa on sekä kansallisella tasolla omin toimin Suomessa, että EU-tasolla. Ongelma on, että mm. kansallisen tukijärjestelmän yhdistäminen EU-järjestelmien kanssa tuo päällekkäistä normistoa. Toimin tutuissa verkostoissa, joissa kummankin päätöksenteon tasolla asiaan pystyy vaikuttamaan. Politiikan pelisääntöjen vuoksi vaaditaan myös, että oma puolue on keskeisessä asemassa. Työ byrokratian purkamiseksi voi todella käynnistyä, jos Keskusta saa riittävän hyvän vaalituloksen. Maatalousbyrokratiaa on purettava niin, että viranomaiset luottavat viljelijän sanaan ja kantavat itse vastuun omista virheistään ja viljelijöiden oikeusturvaa saadaan kohennettua. On myös tärkeää, että poistamme kaiken sellaisen EU-tukiin liittyvän valvonnan ja byrokratian, jonka olemme itse luoneet ja jota EU ei edes vaadi. Lainsäädäntö ja normit on oltava selkeitä. Jokaista uutta normia kohtaan tulee vähentää kaksi vanhaa. Kyllä! Ruoka on maailmalla iso bisnes ja viime vuosien ruokaskandaalit, kuten hevosenlihakohu ovat osoittaneet, että myös elintarviketeollisuudessa on rikollista toimintaa. Yksi keino sen torjumiseksi olisi pakollisten alkuperämerkintöjen ulottaminen myös jalosteisiin ja ravintolaruokiin. Uskon, että se vahvistaisi turvallisen ja puhtaan suomalaisen ruuan asemaa, sillä meillä elintarvikeketjun jäljitettävyys on jo nyt huippuluokkaa. Vain selkeiden alkuperämerkintöjen avulla asiakas pystyy aidosti tekemään valintoja. Mm. viiden prosentin yrittäjävähennys, investointien poisto-oikeuden kehittäminen, sukupolvenvaihdoksien verokohtelun huojentaminen. Varaamalla vuosittain budjettivaroja n. 2,3 miljardin euron korjausvelan hoitamiseen. Nyt olisi aika perustaa Infra oy, väylärahasto, johon kerätään varoja myös perustienpitoon. Mm. selkeyttämällä tässäkin vaihdokseen liittyvää byrokratiaa, huolehtimalla laadukkaasta kohdennetusta neuvonnasta ja tiedotuksesta, jota myötä vaihdokseen lähdetään valmistautumaan riittävän ajoissa. Parantamalla spv:n verokohtelua, turvaamalla Makera-rahoitus sekä pankkien luottamusta ja kiinnostusta maatalouteen. Turvaamalla luopumistukijärjestelmän tai vastaavan toimivuus sekä huolehtimalla ajanmukaisesta maatalousalan koulutuksesta. Ja tietysti alan kannattavuus tulisi saada kohdalleen.

4 Seppo Kääriäinen 66 vuotta, kansanedustaja, VTT, Suomen Keskusta 2.Miten aiot vaikuttaa maatalouteen kohdistuvan byrokratian purkamiseen? Vaikutan tulevaan strategiseen hallitusohjelmaan niin, että tarpeettoman byrokratian ja normien purkaminen kohdistuu myös maatalouteen. Seuraavassa vaiheessa otan asiat esille oman eduskuntaryhmäni lisäksi uuden maa- ja metsätalousministerin kanssa. Kyllä. Se on omiaan lisäämään suomalaisen ruoan menekkiä, parantamaan työllisyyttä ja antamaan elinvoimaisuutta maaseudulle. Ainoa yksinkertainen vastaus on keventää verotusta, jolloin se tulee tasavertaisemmaksi. Verotusta keventäviä toimenpiteitä ovat henkilöyhtiöiden sekä liikkeen-, ammatin- ja maataloudenharjoittajien verotuksen keventäminen, jakamattoman voiton varausjärjestelmän toteuttaminen sekä sukupolvenvaihdosten helpottaminen perintö- ja lahjaveroa keventämällä. Vain osoittamalla rahaa alempiasteiselle tieverkolle ja yksityisteille. Se on välttämätön strateginen valinta esim. metsäteollisuuden, biotalouden ja maatalouden toimintaedellytyksen varmistamiseksi. Se saattaa vaatia luopumista suurista kehittämishankkeista muutamiksi vuosiksi. Ongelma on kärjistynyt metsätilallisten osalta. Siihen lääkkeenä on perintöveron yhdenmukaistaminen maatalousyritysten kanssa ja/tai laajentamalla metsävähennyksen käyttömahdollisuuksia.

5 Markku Rossi 59 vuotta, kansanedustaja, Suomen keskusta ELY-keskusten tarkastajien ohjeistukset pitää uusia, viljelijöiden kyykyttäminen ja jatkuvasti samojen asioiden uudelleen tarkastaminen pitää lopettaa. Maan hallituksen tulee kantaa vastuunsa maatalouspolitiikan turhien säädösten poistamisesta ja seuraavalla vaalikaudella on tehtävä EU:n maatalouspolitiikan byrokratian purkamiseksi selkeät esitykset, jotka on lähdettävä viemään eteenpäin EU:n maatalouspolitiikan päätöksenteossa. Sama pätee myös maaseudun kehittämishankkeiden byrokratian purkuun. Ruuan alkuperäismerkinnät lisäävät kuluttajan luottamusta ruuan laatuun ja eettisyyteen siksi ne toimivat myös viljelijän työn turvana ja parantavat kannattavuutta. Maatalouden, liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä henkilöyhtiöiden osakkaille on säädettävä vähintään 5 prosentin yrittäjävähennys, joka tehdään yritystulosta. Perusväylänpidon määrärahoja on korotettava parlamentaarisen korjausvelkatyöryhmän esitysten mukaisesti miljoonalla eurolla. Yksityistiemäärärahat on nostettava Vanhasen Ii hallituksen tasolle (20 M, nyt 5 M ). On perustettava Liikennerahasto (Infra Oy), jotta saamme uudet kehittämishankkeet liikkeelle. Infra Oy:n pääomat kootaan valtionyhtiöiden myyntituloista, eläkerahastojen sekä kansalaisten sijoituksista, korvamerkkaamalla pari senttiä polttoaineveron tuotosta rahastoon sekä saattamalla ulkomaisen raskaan liikenteen tientäyttömaksun (Vinjetti) piiriin. Maatilojen sukupolvenvaihdoksia ei tule pitkittää tarpeettomasti.

6 Milka Taivassalo 28 vuotta, AMK-agrologi, kristillisdemokraatit (KD) Pyrkimällä minimoimaan päällekkäistä byrokratiaa, niin että tuottajan ei tarvitsisi asioida niin monen eri viranomaisen kanssa. Tärkeintä päätöksentekoprosessissa on kuunnella aidosti niitä, joita muutokset koskettavat, eli maataloudesta elantonsa saavia. Ehdottomasti, se parantaa myös kuluttajansuojaa. Ammatinharjoittajien verotus voisi olla matalampaa alkuvuosina, ja heidän liiketoimintansa pitäisi vapauttaa alv:n piiristä euron vuosiansioihin saakka. Myös kirjanpitovelvollisuutta voisi jonkin verran keventää ammatinharjoittajilta, joiden liiketoiminta on pienimuotoista. Nostamalla alemman tieverkon ylläpitoon tarkoitettua rahoitusta. Kunnostettavien teiden kiireellisyysluokituksessa tulisi ottaa huomioon paikallisten yritysten ja ammatinharjoittajien tarpeet. Neuvontaa parantamalla, sekä lisäämällä kannusteita, ei pakotteita. Lahja- ja perintöveron poistaminen voisi olla yksi keino.