Tyttöjen Talon toiminta on matalankynnyksen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tyttöjen Talon toiminta on matalankynnyksen"

Transkriptio

1 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012, 2011 Lapset ja nuorisotyö - Sukupuolisensitiivinen tyttö- ja poikatyö Kalliolan Nuoret ry

2 2012 Tyttöjen Talo Tyttöjen Talon toiminta on matalankynnyksen tukea pääkaupunkiseudulla eläville vuotiaille tytöille ja nuorille naisille. Perustehtävänä on tukea tyttöjen ja nuorten naisten kasvua kohti oman itsensä näköistä naiseutta naistietoisessa ja yhteisöllisessä ilmapiirissä. Tyttöjen Talon toimintamuotoja ovat avoin ja ryhmätoiminta, monikulttuurinen tyttötyö, seksuaalikasvatus ja - neuvonta, nuoret äidit- toiminta ja seksuaalinen väkivaltatyö. Tyttöjen Talon toimintaa rahoittivat vuonna 2012 Raha-automaattiyhdistys, Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskus, Helsingin Sosiaalivirasto ja Terveyskeskus sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö ja THL. Ryhmät saivat rahoitusta mm. sosiaalivirastolta, Ely-keskukselta, Zonta-järjestöiltä ja Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöltä. Lisäksi mm Tyttöjen Kymppi, Kallion Rotaryt, Kallion Seurakunta, Naisten kulttuurirahasto sekä yksittäiset lahjoittajat tukivat Tyttöjen Talon toimintaa pienemmillä lahjoituksilla. Tyttöjen Talolla työskenteli vuonna kokopäiväistä työntekijää. Lisäksi Tyttöjen Talolla oli 20 tuntityöntekijää ohjaamassa ryhmiä sekä 14 naista vapaaehtoistoimijana ja opiskelijoita työharjoittelussa. TYTTÖJEN TALO TARJOAA TARPEENMUKAISTA TUKEA ERILAISISSA ELÄMÄNTILANTEISSA OLEVILLE VUOTIAILLE TYTÖILLE JA NUORILLE NAISILLE. Tyttöjen Talon sosiaalisiin tavoitteisiin liittyvä asiakaskyselyn 2012 vastaajamäärä oli 75. Kyselyä toteutettiin keväällä ja syksyllä kuukauden ajan ja kyselyä tarjottiin noina aikoina vastattavaksi 150 tytölle ja nuorelle naiselle, jotka kävivät eri työmuotojen ryhmissä, yksilötapaamisissa tai avoimessa toiminnassa. Perusjoukkoa on vaikea määritellä toiminnan luonteen vuoksi. Kyselyn vastausprosentti oli 50 %. OSATAVOITTEET JA TAVOITEMITTARIT TULOKSET Tyttöjen Talossa toteutuu naistietoinen työote tavaramerkki-sopimuksen mukaisesti. Työmuodot perustuvat tyttö- ja naiserityisyydelle eri kehitysvaiheet huomioiden. työntekijän kuvaus: Tyttöjen Talon toimintaan, jokaiseen toimintamuotoon, tytöt voivat tulla sellaisena kuin ovat. Toisen kunnioitus, joka jo talon arvojenkin mukaan ohjaa toimintaamme takaa jokaiselle yhtäläisen oikeuden ilmentää tyttöyttä ja naiseutta omalla tavalla. Laaja ikäskaala mahdollistaa kävijöille myös näköalapaikan tutkiskella, pohtia ja nähdä tytöstä naiseksi kasvun eri vaiheita. Tyttöjen Talon aikuiset tarjoavat turvallista naiskuvaa ja kosketus pintaa siihen miten erilaisia naisia on. Näin on mahdollisuus oivaltaa oman sukupuolensa erityslaatuisuutta, arvostaa sitä sekä tuntea vastuuta siitä ja liittyä toisiin. Tyttöjen Talossa monipuolistetaan ja rikastutetaan perinteistä naiskuvaa ja luodaan kulttuuria, jossa kaikenlainen tyttöys ja naiseus saa kukoistaa. Tyttöjen Talolla tyttöys ja naiseus näkyvät moninaisuuden ymmärtämisenä, jossa ei tunnusteta stereotypiaan sidottua tyttöyttä vaan tuodaan näkyväksi sukupuolen sisällä oleva moninaisuus ja oma kokemuksellinen sukupuoli. Tyttöjen Talo tarjoaa työntekijöille, ryhmänohjaajille ja vapaaehtoisille mahdollisuuden syventää ymmärrystä omasta sukupuolesta monella tasolla, esimerkiksi työntekijöiden ja ryhmänohjaajien naistietoisuusryhmässä ja vapaaehtoisten koulutuksessa. Näin on mahdollista olla kiinnostunut ja tutkia omaa historiaa tyttönä, naiseksi kasvun polkua, voimavaroja naisena kuten myös omia naiseuden kipukohtia. On olennaista, että oma historia, roolit ja asenteet naisena ovat tällöin jatkuvan prosessoinnin alla. Tuemme tyttöjen kasvua ryhmätoiminnan yksilötuen ja avoimen toiminnan keinoin. Vuonna 2012 toteutuu 57 ryhmää, jotka jakautuvat seuraavasti: Avoimia ryhmiä:10 Harrastusryhmät: 8 Nuorten äitien ryhmät: 6 Seksuaalista väkivaltaa kokeneiden ryhmät: 6 Monikulttuuriset ryhmät: 6 Muut suljetut ryhmät: 12 Lyhyet Mun voimaa -ryhmät: 10 Vuonna 2012 Tyttöjen Talolla toteutui 62 ryhmää, jotka jakautuivat seuraavasti: Avoimia ryhmiä: 14 Harrastusryhmät: 8 Nuorten äitien ryhmät: 11 Seksuaalista väkivaltaa kokeneiden ryhmät: 5 Monikulttuuriset ryhmät: 6 Muut suljetut ryhmät: 13 Lyhytkestoiset Mun voimaa -ryhmät: 5 KALLIOLAN NUORET RY VUOSIKERTOMUS

3 Tytöt saavat tukea Tyttöjen Talon ryhmätoiminnasta Kolme poimittua kuvausta Tyttöjen Talon asiakaskyselystä 2012 (N=75). Avoin kysymys: Koetko saaneesi tukea ryhmätoiminnan kautta? Millaista tukea olet saanut? Kävin kehoryhmässä, joka oli aivan mahtava. Ryhmän jäsenet tukivat toisiaan ja uskalsivat avautua, joka loi tunteen yhteenkuuluvuudesta ja hyväksymisestä. Ohjaajat olivat todella hyviä, ja kiitän heitä heidän ammattitaidostaan. Koin saavani tukea ryhmältä ja ohjaajilta hieman enemmän kuin uskalsin pyytää, joten iso kiitos tästä. Toivottavasti mahdollisimman monelle tarjoutuisi mahdollisuus osallistua tällaiseen ryhmään! Olen saanut tukea. Tärkeää on ollut lähinnä hauska ja mukava tekeminen jolloin huolet ja murheet arjen keskellä ovat unohtuneet. Kun asioista on puhunut ja kuunnellut muita niin kyllä se on auttanut paremmin ymmärtämään, että samankaltaisia asioita tapahtuu myös muille eikä ole ainut joka pohdiskelee vaikeita asioita. 85 % prosenttia Tyttöjen Talon kyselyyn vastanneista tytöistä kokee saaneensa tukea johonkin seuraavista asioista; itsetuntemus, itsetunto, sosiaaliset suhteet, perhesuhteet, oma vanhemmuus, tunteet, opiskelu ja työ, elämänhallinta, uudet näkökulmat, toiveikkuus tulevaisuutta kohtaan, seksuaalisuus, seksuaalisen väkivallan kokemukset, omat rajat, tyttöys ja naiseus 68/75 = 91 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista tytöistä koki saaneensa tukea joihinkin seuraavista; itsetuntemus, itsetunto, sosiaaliset suhteet, perhesuhteet, oma vanhemmuus, tunteet, opiskelu ja työ, elämänhallinta, uudet näkökulmat, toiveikkuus tulevaisuutta kohtaan, seksuaalisuus, seksuaalisen väkivallan kokemukset, omat rajat, tyttöys ja naiseus. Tukea oli saatu eniten sosiaalisiin suhteisiin, tunteisiin ja uusiin näkökulmiin elämässä. OLEN SAANUT TYTTÖJEN TALOLTA TUKEA JOIHINKIN SEURAAVISTA ASIOISTA. (voit valita useamman vaihtoehdon) Itsetuntemukseen Itsetunto Sosiaaliset suhteet Perhesuhteet Oma vanhemmuus Tunteet Opiskelu ja työ Elämänhallinta Uudet näkökulmat Toiveikkuus tulevaisuutta kohtaan Seksuaalisuus Seksuaalisen väkivallan ja kaltoinkohtelun kokemukset Omat rajat Tyttöys ja naiseus En koe saaneeni tukea Johonkin muuhun, mihin? Tyttöjen Talon tuella on ollut merkitystä oman elämän kannalta. Tyttöjen Talosta saa monipuolista tukea. Kuvaus nuorten äitien toimintaan osallistuvalta asiakkaalta: Olen ollut tyttöjentalon asiakkaana alkuvuodesta Kuulin Tyttöjen Talosta äitiysneuvolassa raskaana ollessani. Kiinnostuin toiminnasta, sillä halusin saada vertaistukea raskauteen ja perheen perustamiseen liittyvistä asioista. Toivoin myös löytäväni uusia ystäviä, mikä onkin toteutunut. Olen osallistunut Tyttöjen Talolla nuorten äitien toimintaan suljetun odottajien ja myöhemmin äitivauvaryhmän sekä avoimen äitiryhmän ja kesäretken muodossa. Olimme puolisoni kanssa mukana myös syksyllä 2012 järjestetyllä perhe leirillä, joka oli mielestämme erittäin onnistunut ja miellyttävä kokemus. Olemme käyneet puolisoni kanssa myös paritapaamisissa. Tyttöjen Talolta saamani tuki on ollut monipuolista. Olen saanut vertaistukea, uusia lapsiperhekontakteja ja ystäviä. Myös ryhmänvetäjien ammattitaitoisuus ja tietämys vauvaperheen arjesta ja ongelmatilanteista on ollut suuri apu perheellemme. 16 KALLIOLAN NUORET RY VUOSIKERTOMUS 2012

4 Poikien Talo Poikien Talo on vuonna 2011 alkanut Kalliolan Nuoret ry:n nelivuotinen kehittämishanke, jonka kohderyhmänä ovat vuotiaat pojat ja nuoret miehet. Poikien Talon matalan kynnyksen yksilö- ja ryhmätason toimintojen avulla tuetaan poikien ja nuorten miesten psykososiaalista kasvua ja kokonaisvaltaisen sukupuoli-identiteetin kehittymistä. Poikien Talon palvelut on kohdennettu erityisessä syrjäytymisvaarassa oleville pojille ja nuorille miehille. Vuonna 2012 hanketta on rahoittanut Raha-automaattiyhdistyksen lisäksi Helsingin Terveyskeskus (seksuaalineuvonta ja kasvatus) ja Helsingin sosiaalivirasto (monikulttuurinen poikatyö) sekä THL osana Poikien Talon toimintaa toteutetaan Aino & Ilmari hanketta, joka tarjoaa tukipalveluita seksuaalista kaltoinkohtelua ja väkivaltaa kokeneille nuorille sekä heidän perheen jäsenilleen. Poikien Talolla työskentelee 3 kokopäiväistä ja kaksi osa-aikaista työntekijää ja lisäksi neljä ryhmänohjaajaa. Poikien Talon sosiaalisia tavoitteita ja tuloksia vuodelta 2012: POIKIEN TALO TARJOAA TUKEA VUOTIAILLE POJILLE JA NUORILLE MIEHILLE OSATAVOITTEET JA TAVOITEMITTARIT TULOKSET Poikien Talon toiminta on sosiaalisesti vahvistavaa. Pojat kokevat, että Poikien Talon toiminta on vaikuttanut myönteisesti joihinkin heidän elämänsä osa-alueisiin. 13 /14 poikaa koki myönteisiä vaikutuksia edellä mainituissa teemoissa. Myönteisimpiä vaikutuksia koettiin osa-alueilla; kyky olla kontaktissa itseen ja muihin on lisääntynyt, uskallan olla oma itseni ja uskallus hakea apua aikuiselta on lisääntynyt. POIKIEN TALON TOIMINTA ON VAIKUTTANUT MYÖNTEISESTI JOIHINKIN SEURAAVISTA ASIOISTA ELÄMÄSSÄNI. Voit valita alla olevista vaihtoehdoista yhden tai useamman väitteen, jonka kanssa olet samaa. Kyky olla kontaktissa itseeni ja myös muihin on lisääntynyt (8) Tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen on helpompaa (5) Tunteiden ilmaiseminen on helpompaa, esimerkiksi kiukku, pettymys, tykkääminen (6) Itsensä kanssa on helpompi olla (6) Uskallan olla oma itseni (8) Itsetuntoni on vahvistunut (7) Asioista on helpompi puhua (7) Suhteet kavereihin ovat parantuneet (3) Kavereiden kanssa oleminen on helpompaa (5) Yksinäisyyden tunne on vähentynyt (6) Uskallus hakea tukea aikuiselta tai kavereilta on lisääntynyt (8) Jokin muu, mikä (3) KALLIOLAN NUORET RY VUOSIKERTOMUS

5 Asiantuntijaryhmä kokee, että Poikien Talon toiminta on sosiaalisesti vahvistavaa Poikien vanhemmat kokevat, että Poikien Talon toiminta on vaikuttanut heidän lapsensa elämään myönteisesti. 72 % Poikien Talon asiantuntijaryhmän kyselyyn vastanneista oli sitä että Poikien Talon toiminta on sosiaalisesti vahvistavaa. Kysely asiaintuntijaryhmälle (N=7) [Poikien Talon toiminta on mielestäni sosiaalisesti vahvistavaa.] Kysely lähetettiin Kalliolan nuoret ry:n ulkopuolisille ohjausryhmän jäsenille. Kyselyyn vastasi 7/8 asiantuntijaryhmän jäsentä. Vastausten keskiarvo oli 5 = samaa väittämän kanssa. Lisäksi Poikien Talon sosiaalisen vahvistamisen näkymistä toiminnassa kuvattiin asiantuntijaryhmän toimesta näin: Pojat otetaan vastaan ihmisinä ja yksilöinä. Kohtaaminen perustuu kokonaisvaltaisuuteen, kiireettömyyteen ja toiminnan tavoitteellisuuteen. kahden vanhemman kuvaukset: Huomasin että tapaamiset olivat pojalleni tärkeitä ja mielestäni ne ovat auttaneet häntä jotenkin hyväksymään ja näkemään tilanteen ja mikä tärkeintä sen, että hänessä itsessään ei vikaa ole. Itsetunto oli välillä niin alhaalla, mutta siihen on kyllä tullut parannus tapaamisista. Minulla on sellainen tunne, että poikani ei pysty avautumaan vielä Poikien Talolla isäsuhteesta - ei minullekaan täysin. Pitää sitä niin syvällä itsessään! Luulen että on niin vaikea ja kipeä asia, että välttelee sitä tunteenpurkausta. Vaikka sen kun saisi purkautumaan, niin auttaisi. Jotenkin se siellä sisällä on, sen jotenkin huomaa kuitenkin. Muuten on kyllä iloisempi ja reippaampi kuin viime keväänä. 26 KALLIOLAN NUORET RY VUOSIKERTOMUS 2012

6 2 Päätavoite TYTTÖJEN TALO TARJOAA TARPEENMUKAISTA TUKEA VUOTIAILLE TYTÖILLE JA NUORILLE NAISILLE jakautuu 5 osatavoitteeseen Osatavoite: Tavoitamme tuen tarpeessa olevia tyttöjä ja nuoria naisia Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Vuoden 2011 aikana Tyttöjen Talolla tuetaan 1120 tyttöä ja nuorta naista yksilöllisesti ja ryhmätoiminnan kautta; 6 harrastusryhmää 10 avointa ryhmää 22 suljettua ryhmää Tyttöjen Talon tunnusluvut/toimintatilastot Tulos: Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnan kautta tuettiin vuonna 2011 Tyttöjen Talolla 980 tyttöä ja nuorta naista Tyttöjen Talon ryhmätoiminta 2011: 6 harrastusryhmää 12 avointa ryhmää ja 27 suljettua ryhmää 2. Tavoitemittari: Vuonna 2011 on suunnitelmallisen tuen piirissä 350 tyttöä Tyttöjen Talon tunnusluvut Tulos: Suunnitelmallisen tuen piirissä oli vuonna tyttöä ja nuorta naista 3. Tavoitemittari: Tyttöjen Talon tytöt kokevat saavansa tukea Tyttöjen Talolta Tyttöjen Talon tyttöjen kuvaukset asiakaskyselyn avoimista vastauksista Kuvaus 1: Esimerkit poimittu kysymyksestä: Minkälaista tukea saat juuri Tyttöjen Talolta? Onko Tyttöjen Talolta saamasi tuki sellaista mitä et saisi jostakin toisaalta? Tyttöjen Talon tuki on (aikuisen) ohjaajan läsnäoloa avoimessa toiminnassa ja kuuntelua ja yhdessä tekemistä ja olemista. Olen saanut paljon tukea myös yksilötapaamisissa. Aina välillä pääsee juttelemaan kahden kesken ohjaajan kanssa, vaikka ei etukäteen olisikaan sovittu yksilötapaamista ja se on positiivinen asia, eikä siihen oikein ole tilaisuutta muualla. Muutenkin koen että Tyttöjen Talon toiminta ja tuki on sellaista että ihan sellaista tukea ei oikein monesta paikasta saa, jota täällä Tyttöjen talossa on, ja siksi täällä Tyttöjen Talossa käyn ja arvostan tämän toimintaa. Kuvaus 2: Millaista yksilöllistä ja juuri sinun tarpeitasi vastaavaa tukea koet saaneesi Tyttöjen Talolta? Tyttöjen Talolla niin ryhmässä kuin yksilötapaamisissa on saanut olla oma itsensä eikä ole pakotettu tekemään tai sanomaan mitään sellaista, mitä ei olisi itse halunnut tehdä. Ongelmien kanssa ei ole jätetty yksin ja on ohjattu ja neuvottu tarvittaessa uusien apuväylien pariin.

7 4. Tavoitemittari: Tyttöjen Talon työntekijät kartoittavat tyttöjen tuen tarpeen heidän hakeutuessaan toiminnan piiriin Tyttöjen Talon työntekijän kuvaus: Tyttöjen Talon avoimen toiminnan perustehtävän mukaisesti ohjaajat ottavat jokaisen tytön vastaan häntä kuullen ja hänen olonsa kaikin puolin tervetulleeksi tehden. Joku tyttö osaa jo talolle ensimmäistä kertaa tullessaan ilmaista tuen tarpeensa ja toiveensa. Toisten kanssa luottamuksen herättämiseen käytetään enemmän aikaa ja erilaisia menetelmiä keskusteluista toiminnallisiin menetelmiin; yksilötapaamisissa, vuorovaikutteisissa keskusteluryhmissä tai avoimissa ryhmissä, jolloin tuen tarve ilmenee vähitellen luottamuksen herätessä ja vuorovaikutuksen lisääntyessä. Tytöistä keskustellaan työryhmän kanssa luottamuksellisissa kokouksissa, joiden tarkoituksena on saada kokonaiskuva tytön tilanteesta ja tehdä tavoitteellinen suunnitelma riittävän tuen takaamiseksi tytön elämäntilanteessa. 2. Osatavoite: Tyttöjen Taloon on matala kynnys tulla Osatavoitetta on mitattu 5 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 75 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista on vahvasti samaa tai samaa väittämän Koen, että Tyttöjen Talon ilmapiiri on sellainen, että sinne on helppo tulla. kanssa. (0%) (2%) (0%) (2%) vahvasti eri (21%) (21%) (54%) eri melko eri ei samaa melko samaa Samaa eikä eri vahvasti samaa kysymykseen vastanneet: 47/82 kpl (57,3%) Vastausten keskiarvo 6,2 Kyselyyn vastasi 48 henkilöä, joista 1 jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Tulos: 75 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista on vahvasti samaa tai samaa väittämän Koen, että Tyttöjen Talon ilmapiiri on sellainen, että sinne on helppo tulla. kanssa.

8 2. Tavoitemittari: 75 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista ovat vahvasti samaa tai samaa väittämän Tyttöjen Talo on mielestäni kaikenlaisille tytöille avoin paikka kanssa. (0%) (2%) (0%) (6%) (4%) (25%) (63%) melko eri ei samaa eri melko samaa Samaa eikä eri vahvasti eri vahvasti samaa kysymykseen vastanneet: 48/82 kpl (58,5%) Kyselyyn vastasi 48 henkilöä, joista kaikki vastasivat tähän kysymykseen. Vastausten keskiarvo 6,4 Tulos: 88 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista tytöistä on vahvasti samaa tai samaa väittämän Tyttöjen Talo on kaikenlaisille tytöille avoin paikka kanssa. 3. Tavoitemittari: 50 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista ovat vahvasti samaa tai samaa väittämän Tyttöjen Talon aukioloajat vastaavat minun tarpeitani ja toiveitani kanssa. (0%) (2%) (6%) (19%) (27%) (21%) (25%) eri melko eri ei samaa melko samaa Samaa eikä eri vahvasti eri vahvasti samaa kysymykseen vastanneet: 48/82 kpl (58,5%) Kyselyyn vastasi 48 henkilöä, joista kaikki vastasivat tähän kysymykseen. Vastausten keskiarvo 5,3 Tulos: 46 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista on vahvasti samaa tai samaa väittämän Tyttöjen Talon aukioloajat vastaavat minun tarpeitani ja toiveitani kanssa. 4. Tavoitemittari: Tyttöjen Talon pop-in seksuaalineuvontavastaanotolle on helppo tulla Tyttöjen Talon pop in -työntekijän kuvaus: Pop in seksuaalineuvontavastaanotto tarjoaa tytöille matalankynnyksen apua ja tukea seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Pop in on avoinna Tyttöjen Talon avoimen toiminnan rinnalla helposti saatavilla epämuodollisesti. Vastaanotolle ei tarvitse varata aikaa ja se on avoinna nuorille ilta-aikaan. Erityisesti nuorille suunnatussa ammatillisessa seksuaalineuvonnassa korostuu kohtaaminen ja keskustelu jossa rohkaistaan, otetaan vakavasti moninaiset teemat ja ilmapiiri on lämmin ja kiireetön. Vastaanotolla on mahdollisuus saada tukea oman seksuaalisuuden pohdintaan, ehkäisyneuvontaan, maksuttomia kondomeja, raskaustestiin, klamydia- ja tippuriseulaan ja jälkiehkäisypillereihin. Toiminta on maksutonta, luottamuksellista ja nuorella on mahdollisuus halutessaan pysyä anonyymina. Teemme moniammatillista yhteistyötä ja ohjaamme tyttöjä tarvittaessa muiden palvelujen piiriin.

9 5. Tavoitemittari: Tyttöjen Talon avoimeen toimintaan on helppo liittyä mukaan Tyttöjen Talon avoimen tiimin työntekijän kuvaus avoimesta toiminnasta: Tyttöjen Talon avoin toiminta mahdollistaa osallistumisen talon toimintaan monella eri tavalla. Matalan kynnyksen toteutumista on mietitty monella tasolla. Aukioloajat ovat iltapainotteiset ja niitä pyritään muuttamaan mahdollisimman vähän. Tyttöjen Taloon voi tulla silloin kuin itselle sopii, aikaa varaamatta tai etukäteen ilmoittamatta. Meillä voi olla myös anonyyminä, nimeään ei tarvitse kertoa, mutta siihen tuetaan. Avoin toiminta kokoaa yhteen erilaisia tyttöjä ja nuoria naisia koko talon ikähaitarilla. Avoin toiminta on maksutonta. Avoimen kaikessa toiminnassa pyritään säilyttämään ajatus yhteisöllisestä hengestä, jossa on hyvä tunnelma ja lämmin vuorovaikutteinen ilmapiiri. Avoin toiminta tarjoaa mahdollisuuksia toimintaan joihin jokainen voi halutessaan osallistua omista lähtökohdistaan. Toiminnassa huomioidaan rento ja hyvä tunnelma sekä lupa vain olla. Tärkeinä elementteinä ovat perinteiset juhlat ja tapahtumat, joihin uusienkin tulijoiden on helppo tulla mukaan ja jotka toisaalta luovat turvallisuutta, perinteitä ja jatkumoa Tyttöjen Talon toimintaan. 3. Osatavoite: Tyttöjen Talon toiminta on asiakaslähtöistä Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 75 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista ovat vahvasti samaa tai samaa väittämän Koen saavani Tyttöjen Talolta sellaista tukea mitä tarvitsen kanssa. (0%) (2%) (0%) (4%) vahvasti eri (17%) (36%) (40%) eri melko eri ei samaa melko samaa Samaa eikä eri vahvasti samaa kysymykseen vastanneet: 47/82 kpl (57,3%) Kyselyyn vastasi 48 henkilöä, joista 1 (21%) jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Vastausten keskiarvo 6,0 Tulos: 76 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista on vahvasti samaa tai samaa väittämän Koen saavani Tyttöjen Talolta sellaista tukea, mitä tarvitsen. kanssa.

10 2. Tavoitemittari: Tyttöjen Talolta saa yksilöllistä tukea oman elämäntilanteen mukaan Kuvaus on saatu kirjallisesta asiakaspalautteesta 2011 Tyttöjen Talon tytön kuvaus: Asuinalueellani (kuten muissakin kaupunginosissa) muut äidit ovat vuotta vanhempia kuin minä. Netin keskustelupalstat yms. eivät ole minua varten, vaan haluan kohdata ihmiset oikeasti ja on mukava vaihtaa ajatuksia joskus myös oman ikäisten äitien kanssa, joiden elämäntilanne on vielä lähempänä omaani. Äidille kuin äidille on varmasti myös mahtava tilaisuus saada neuvoja tutuilta kätilöiltä. Kaiken kaikkiaan Tyttöjen Talon nuori äiti - toiminta on vaikuttanut mitä suurimmassa määrissä siihen miten koen äitiyden. Olen sinut itseni kanssa, minulla on arvokkaita äitikavereita, äitiys on elämäni hienoin asia ja tiedän pärjääväni lasteni kanssa mainiosti. 3. Tavoitemittari: Työntekijät laativat yksilöllisen ja tavoitteellisen tukisuunnitelman tuettaville tytöille Tyttöjen Talon johtajan kuvaus: Tytöt löytävät Tyttöjen Talolle hakemaan apua erilaisissa elämäntilanteissa varsin monia reittejä. Joskus tilanteen kartoittaminen alkaa nettikontaktin kautta, jolloin tyttö/ nuori nainen lähestyy taloa oman kysymyksensä kanssa sähköpostilla. Usein tilannetta kartoitetaan sähköpostikeskusteluilla. Mikäli tarvetta on, tätä kautta usein uskalletaan käymään Tyttöjen Talossa sovitulle ajalle työntekijän kanssa. Kun tuen tarve ilmenee, Tytön kanssa sovitaan yksilötapaamisia, missä lähdetään kartoittamaan tilannetta. 2-3 kerran tapaamisilla selvitetään, onko tarvetta pitempään yksilölliseen tai ryhmämuotoiseen tukeen Tyttöjen Talolla, tai mahdollisesti muualla, jolloin tuetaan kiinnittymisessä toiseen tukimuotoon. Viikoittaisissa niin kutsutuissa tyttökokouksissa pohditaan moniammatillisessa tiimissä tyttöjen tilanteita, mitä tukea Tyttöjen Talo pysty tarjoamaan kunkin elämäntilanteeseen ja minkä asioiden vuoksi ohjataan muun tuen piiriin, kuten lastensuojeluun, psykiatrian poliklinikoille. Nämä kirjataan tytön tukisuunnitelmaan. tukisuunnitelman arviointiin ja päivittämiseen palataan säännöllisin väliajoin niin työryhmän kuin tytönkin kanssa.

11 4. Tavoitemittari: Tyttöjen Talon tyttöjä ohjataan tarvittaessa muun asiantuntija-avun piiriin. 22 kpl (52 %) ei 20 kpl (48 %) kyllä kysymykseen vastanneet: 42/82 kpl (51,2%) Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kyselyyn vastasi 48 henkilöä, joista 6 (13%) jätti vastaamatta tähän kysymykseen. 48 % kysymykseen vastanneista on ohjattu muun tukitahon piiriin. Se tarkoittaa että 20 kyselyyn vastannutta tyttöä tai nuorta naista on ohjattu muun tukitahon piiriin Tyttöjen Talolta vuonna Tyttöjen Talon seksuaalisen väkivaltatyöntekijän kuvaus: Kysymys: Onko Sinua ohjattu Tyttöjen Talolta tarvittaessa muun tukitahon tuen piiriin? Kyselyn lisäksi Tyttöjen Talon työntekijä kirjoitti kuvauksen. Väkivaltatyössä tarvitaan laajaa asiantuntijaverkostoa, jotta seksuaalista väkivaltaa kokeneille tytöille voidaan taata riittävä ja asianmukainen apu sekä tuki. Yhteistyötä tehdään lastensuojelun kanssa aina kun tyttö on alaikäinen ja kokenut väkivaltaa. Lastensuojeluilmoitusten tekemisen lisäksi voidaan konsultoida olemassa olevaa nimettyä henkilöä ja arvioida lastensuojelun kanssa tehtävää yhteistyötä. Väkivaltatyössä tyttöjä autetaan ja tuetaan käytännössä tekemään rikosilmoitus ja siihen tueksi voidaan käyttää asiantuntijaohjausryhmässä olevaa poliisin edustajaa. Kontakteja seksuaalirikosyksikköön pidetään yllä monipuolisesti ja säännöllisesti. Tytöille voidaan etsiä/osoittaa asianajaja rikosprosessiin ja muihin tarvittaviin lakiasioihin, yhteydenpidosta sovitaan aina erikseen. Seksuaalirikosten osalta tuki ja ohjaus terveydenhuollon piiriin on tärkeää ja keskeinen osa väkivallasta selviytymiseen, tyttöjä ohjataan nopeasti ja tukea tarjoamalla sekä sukupuolitautitesteihin että lääkäriin saamaan hoitoa ja apua. Tässä toimitaan julkisen terveydenhuollon resurssien mukaan. Nuoren niin halutessa ja työntekijöiden arvioiden perusteella ohjataan tyttöjä/ nuoria naisia myös psykiatrisen sairaanhoidon piiriin ja tehdä yhteistyötä kaikkien hoitavien tahojen kanssa. Tavoitteena on rakentaa toimivaa ja tukevaa yhteistyötä myös alaikäisten huoltajan kanssa.

12 4. Osatavoite: Tyttöjen Talossa tytöt tulevat kohdatuksi kokonaisvaltaisesti Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 75 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista ovat vahvasti samaa tai samaa väittämän Koen tulevani kohdatuksi ja kuulluksi ainutkertaisena Tyttöjen talon toiminnassa kanssa. (0%) (4%) (0%) (2%) (15%) (21%) (58%) melko eri ei samaa eri melko samaa Samaa eikä eri vahvasti eri vahvasti samaa kysymykseen vastanneet: 48/82 kpl (58,5%) Kyselyyn vastasi 48 henkilöä, joista kaikki vastasivat tähän kysymykseen. Vastausten keskiarvo 6,2 Tulos: 79 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista on vahvasti samaa tai samaa väittämän Koen tulevani kohdatuksi ja kuulluksi ainutkertaisena Tyttöjen talon toiminnassa kanssa. 2. Tavoitemittari: 75 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista ovat vahvasti samaa tai samaa väittämän Tyttöjen Talolle voi tulla juuri sellaisena kuin on. kanssa. (0%) vahvasti eri (0%) (0%) (2%) (9%) (32%) (57%) eri melko eri ei samaa melko samaa Samaa eikä eri vahvasti samaa kysymykseen vastanneet: 47/82 kpl (57,3%) Kyselyyn vastasi 48 henkilöä, joista 1 (2%) jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Vastausten keskiarvo 6,4 Tulos: 89 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista on vahvasti samaa tai samaa väittämän Tyttöjen Talolle voi tulla juuri sellaisena kuin on kanssa.

13 5. Osatavoite: Tuemme tyttöjen kasvua ryhmätuen, yksilötuen ja avoimen toiminnan keinoin Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 75 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista kokee saaneensa tukea joihinkin seuraavista asioista: itsetuntemus, itsetunto, sosiaaliset suhteet, perhesuhteet, tunteet, opiskelu tai työ, elämänhallinta, tyttöys ja naiseus, oma vanhemmuus, omat rajat, seksuaalisuus, uudet näkökulmat ja toiveikkuus Kyselyyn vastasi 48 henkilöä, joista kaikki vastasivat tähän kysymykseen. Kysymys: Olen saanut Tyttöjen Talolta tukea joihinkin seuraavista asioista. (voit valita useamman vaihtoehdon) kpl itsetuntemukseen 15 itsetuntoon 24 sosiaalisiin suhteisiin 30 perhesuhteisiin 13 omaan vanhemmuuteen 9 tunteisiin 26 opiskeluun ja työhön 15 elämänhallintaan 19 uusiin näkökulmiin 27 toiveikkuutta tulevaisuuteen 20 seksuaalisuuteen 13 omiin rajoihini 15 tyttöyteen ja naiseuteen 18 en koe saaneeni tukea 3 Johonkin muuhun, mihin? 1 Tulos: 93,8 % vastaajista (eli 45/48) kokee saneensa tukea joihinkin seuraavista asioista: itsetuntemus, itsetunto, sosiaaliset suhteet, perhesuhteet, tunteet, opiskelu tai työ, elämänhallinta, tyttöys ja naiseus, oma vanhemmuus, omat rajat, seksuaalisuus, uudet näkökulmat ja toiveikkuus tulevaisuuteen. kysymykseen vastanneet: 48/82 kpl (58,5%) 2. Tavoitemittari: Tytöt kokevat että yksilötapaamisissa he saavat yksilöllistä tukea Nuoret äidit toiminnan työntekijä pyysi yksilöasiakastaan kirjoittamaan miten kokee yksilötapaamiset. Tyttö lähetti kuvauksensa sähköpostitse. Tyttöjen Talon Nuoret äidit -toiminnan yksilöasiakkaan kuvaus : Koen, että yksilötapaamisissa voin puhua täysin rehellisesti ja avoimesti asioistani ja tunteistani, enkä oikeastaan muualla niin perin pohjin asioistani ole puhunut. Ehkä siksi koen tapaamiset jollain tapaa puhdistaviksi. Saan tapaamisista virtaa arkeen ja uusia näkökulmia asioihin.

14 Kuvaus on pyydetty tytöltä henkilökohtaisesti. Häntä on pyydetty kirjoittamaan kokemuksestaan Tyttöjen Talolla käymistään yksilötapaamisista. Hän on lähettänyt kuvauksensa sähköpostitse Tyttöjen Talon ohjaajalle. Tyttöjen Talon tytön kuvaus: Kun tulin Talolle ensimmäistä kertaa, minulle annettiin pari vaihtoehtoa, että millä tavoin Talo voisi auttaa minua. Yksi oli ryhmä, ja toisena yksilötapaamiset. Valitsin yksilötapaamisen, sillä se tuntui sopivan minulle paremmin sillä hetkellä ja ajatus ryhmästä jopa pelotti. Meni aika pitkä aika, että saimme aikataulumme sopimaan, ja niitä pohdimme sähköpostin välityksellä. Ongelma taisi olla siinä, että minä en uskaltanut sanoa asiasta vanhemmillenija kaipasin sellaista aikaa, että pystyin menemään ja tulemaan ilman, että siitä kyseltiin. Lopulta saimme sovittua ensimmäisen tapaamisen, ja siitä sitten jatkettiin. Sain mm. rohkeutta kertoa asiasta vanhemmilleni, joten nykyään pääsen tulemaan Talolle juuri silloin kun minulle sopii. Kun yksilötapaamisissa jatkettiin ja mietittiin niiden lopettamista, tuli aiheeksi mahdollisesti aloittava Tunne-ryhmä. Minua pyydettiin mukaan, ja ajatus ryhmästä oli tällä kertaa paljon houkuttelevampi kuin ensimmäisen kerran kuullessani siitä. Yksi syy oli tietenkin se, että yksilötapaamisessa näkemäni ohjaaja tulisi myös ohjaamaan ryhmää toisen ohjaajan kanssa. Suostuin ryhmäideaan, ja se sitten alkoi syksyllä, minun lisäkseni kolmen muun tytön kanssa. 3. Tavoitemittari: Tyttöjä tuetaan Tyttöjen Talon ryhmätoiminnan kautta Työntekijän kuvaus voimauttavasta tyttöryhmästä : Keväällä 2011 Tyttöjen Talolla toimi vuorovaikutteinen tyttöryhmä vuotiaille tytöille, jotka olivat kiinnostuneita syventämään itsetuntemustaan, ilmaisemaan itseään ja jäsentämään elämäänsä luovan liikkeen ja kehollisten menetelmien avulla. Erilaisten kehollisten ja liikkeellisten harjoitusten kautta oli tarkoitus mm. tutustua omaan kehoon ja keho-mieli yhteyteen, opetella armollisempaa suhdetta itseen ja löytää kokemuksia suoritusvapaasta liikkeestä. Ryhmäprosessin edetessä enenevässä määrin riemuittiin myös niistä kokemuksista, kun pystyttiinkin heittäytymään liikkeeseen. Liike vapautui, muuttui spontaanimmaksi ja sai uusia sävyjä ja laatuja. Kertyneiden liikekokemusten ja uudenlaisen liikemateriaalin myötä kerrytettiin itseen uudenlaista asennemaailmaa ja potentiaalia kohdata elämää rohkeammin, rennommin ja luottavaisemmin myös ryhmän ulkopuolella. Liikkeen kautta etsittiin niin ikään sitä, mikä oli kaikkein ominta liikekieltä ( jota ilman en olisi minä ) ja jonka avulla pystyi ankkuroitumaan itseensä parhaiten. Kokemukseni mukaan arvostus ja myötätunto kehoa - ja samalla myös kokonaisvaltaista itseä kohtaan kasvoi, samalla tultiin tietoisemmiksi omista rajoista. Omaa kehoa, sen viestejä ja tarpeita opittiin tiedostamaan paremmin ja keho muuttui itselle turvallisemmaksi paikaksi. Vaikuttaa siltä, että ryhmän aikana tyttöjen suhde liikkumiseen sai uudenlaisen merkityksen, luovuus ja liikkuminen integroituivat ja ulkokohtaisesta suorittavasta liikkeestä tuli enemmän sisältä päin ohjautuvaa.

15 4. Tavoitemittari: Tyttöjen Talon avoimeen toimintaan osallistuminen tukee tyttöjen hyvinvointia. Vastaus kysymykseen: Mikä avoimessa toiminnassa on sinulle tärkeää?. Tulos poimittiin Tyttöjen Talon asiakaskyselyn avoimista kysymyksistä Tulos: Rauhallinen, kiireetön yhdessä oleminen ja kokemusten jakaminen ja yhdessä rentoutuminen ja hiljentyminen. Joskus avoimessa saattaa olla aika vilkasta ja kiireistäkin, mutta onneksi niitä levollisempiakin hetkiä löytyy myös, on ihan kivaa että avoimessa on monenlaisia tunnelmia ja tilanteita. Täällä oppi uusia asioita itsestä ja toisista ja elämästä muutenkin.

16 2. PÄÄTAVOITTEEN ITSEARVIOINTI Arviointi koskee 2. päätavoitetta Tyttöjen Talo tarjoaa tarpeenmukaista tukea vuotiaille tytöille ja nuorille naisille (osatavoitteet 2,1 2,5, tavoitemittarit 2,11 2,54. Tyttöjen Talo on mukana sosiaalisessa tilinpidossa nyt toista vuotta. Tavoitteet toteutuivat hyvin. Vaikka Tyttöjen Talon asiakaskyselyn toteutuksessa oli ongelmia ja vastaamisprosentti jäi 59 %, saimme siitä huolimatta enemmän vastauksia kuin viime vuonna. Kalliolan Nuoret siirtyivät uuteen digiumverkkokyselyohjelmistoon ja sen toteuttamisessa ilmeni pulmia. Kaikki tehdyt kyselyt eivät menneet järjestelmästä läpi. Syitä selvitellessä, ilmeni että korkean tietoturvasuojan vuoksi kyselyiden oli vaikea päästä Kalliolan verkosta läpi. Suurin osa Tyttöjen Talon asiakaskyselyistä tehtiin Tyttöjen Talossa. Kyselyitä läpikäydessä ilmeni, että vastaajat olivat paneutuneet kysymyksiin ja etenkin avoimet vastaukset olivat erittäin informatiivisia ja tytöt olivat hienosti pukeneet kokemuksensa sanoiksi. Tavoitemittareihin saatiinkin poimittua monta hyvää kuvausta asiakaskyselystä. Määrällisin tavoitteisiin päästiin vuonna 2011 odotetusti. Vuoden 2011 määrälliset tavoitteet luotiin vuoden 2010 tulosten pohjalta (2,11 Vuoden aikana tavoitamme 1120 tyttöä ja nuorta naista yksilöllisesti ja ryhmätoiminnan kautta, ryhmien lukumäärät, 6 harrastusryhmää, 10 avointa ryhmää ja 22 suljettua ryhmää ja 2,12 Vuonna 2011 on suunnitelmallisen tuen piirissä 350 tyttöä ja nuorta naista.). Yksilöllisen ja ryhmätoiminnan kautta tuettujen tyttöjen määrä laski vähän, mutta toisaalta suunnitelmallisesti tuettujen tyttöjen määrä nousi. Vuonna 2011 Tyttöjen Talolla tuettiin 214 tyttöä enemmän kuin vuonna Tämä selittynee sillä, että vuoden 2011 Tyttöjen Talon seksuaalinen väkivaltatyö vahvistui niin, että siinä työskentelee nyt kaksi kokopäiväistä työntekijää. Työntekijöiden työnkuvat koostuvat pääasiallisesti suunnitelmallisesti tuettavien tyttöjen kanssa työskentelystä yksilö- ja ryhmämuotoisesti. Suljettujen ryhmien määrä nousi myös edellisestä vuodesta, mikä lisää suunnitelmallisesti tuettujen tyttöjen määrää. Toinen tekijä, joka vaikuttaa määrällisiin tuloksiin, on tyttöjen ja nuorten naisten pahoinvoinnin ja sitä kautta tuen tarpeen lisääntyminen. Pääkaupunkiseudulla on pitkät jonot hoitoon ja psykiatrian hoidon niukat resurssit näkyvät niin, että yhä useampi nuori hakeutuu matalankynnyksen tukipaikkoihin (kuten Tyttöjen Talo) varsin haastavissa elämäntilanteissa tai huonossa psyykkisessä voinnissa. Tyttöjen Talo pyrkii vastaamaan tyttöjen tuen tarpeeseen parhaalla mahdollisella tavalla ja resurssien mukaan. Tytön tilanteen mukaan pyritään löytämään Tyttöjen Talon tuen rinnalle tarvittaessa tarkoituksenmukaisempaa tai tarpeellisempaa tukea. Yhtenä tavoitemittarina olikin 2,34 Tyttöjen Talo tyttöjä ohjataan tarvittaessa muun asiantuntija-avun piiriin. Melkein puolet asiakaskyselyyn vastanneista tytöistä oli ohjattu myös muualle avun piiriin. Yleisimmät tahot, joihin tyttöjä oli ohjattu, oli oma terveysasema, ehkäisyneuvola, psykiatrian poliklinikka ja poliisi. Tyttöjen Talon matalakynnyksisyys haluttiin nostaa (2,2 Tyttöjen Taloon on matala kynnys tulla) yhdeksi sosiaaliseksi tavoitteeksi, koska todellisia matalankynnyksen paikkoja on tarjolla nuorille yhä vähemmän. Tuloksella halutaan nostaa esiin, sitä, miten merkityksellistä nuoren kannalta on luoda mahdollisuus tavata muita nuoria turvallisessa ympäristössä ja saada tukea elämänsä eri tilanteissa. Tavoitemittarilla 2,23 lähdettiin tavoittelemaan 50 % tyytyväisyyttä Tyttöjen Talon aukioloaikoihin. Tavoitteesta jäätiin niukasti (46%). Tavoitetta ei asetettu 50 % korkeammaksi sen vuoksi, että Tyttöjen Talon asiakkaat jatkuvasti toivovat lisää aukioloaikoja esimerkiksi viikonloppuihin. Nyt Tyttöjen Talo on auki maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo ja keskiviikkoisin klo Aukioloaikojen kasvattamiseen ei näillä työntekijäresursseilla ole mahdollisuutta. Toisaalta tämä on hyvä tulos osoittaa rahoittajille, että paineita aukiolojen kasvattamiselle on ja siihen tarvitaan lisää määrärahoja. Henna Lehtinen / Kalliolan Nuoret ry:n sot-tiimi