Kansainvälisen OPETTAJAVAIHDON STRATEGIA SUOMALAISILLE JA VIROLAISILLE LEMON- HANKKEEN KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälisen OPETTAJAVAIHDON STRATEGIA 2010 2015 SUOMALAISILLE JA VIROLAISILLE LEMON- HANKKEEN KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOILLE"

Transkriptio

1 Kansainvälisen OPETTAJAVAIHDON STRATEGIA SUOMALAISILLE JA VIROLAISILLE LEMON- HANKKEEN KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOILLE

2 ESIPUHE Kansainvälinen hanketoiminta on ollut tärkeä osa kansalais- ja työväenopistojen toimintaa jo usean vuosikymmenen ajan. Hankkeiden kautta on kartutettu niin opetusta ja kurssisisältöjä kuin henkilöstön kansainvälisiä valmiuksiakin. Aktiiviset ja osaavat opettajat ovat luoneet positiivista näkyvyyttä opistoille niin paikallisella, valtakunnallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Viime vuosina opettajat ovat entistä innokkaammin osallistuneet mukaan hanketoimintaan ja saaneet opetukseensa uusia virikkeitä opettajavaihtojen kautta. Muun muassa uusien kansainvälisten vaihto-ohjelmien seurauksena lisääntynyt vaihtotoiminta tarvitsee nyt yhteisiä käytäntöjä ja konkreettista suunnittelua toimiakseen joustavasti ja tehokkaasti. Käsillä oleva strategia pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin. Kansainvälisen opettajavaihdon strategia on laadittu Turun suomenkielisessä työväenopistossa syksyn 2009 ja kevään 2010 aikana. Strategia on osa EU-rahoitteista Learning Communities of Modern Liberal Adult Education (LEMON) -hanketta, jossa on mukana kansalais- ja työväenopistoja Suomesta ja Virosta. Strategian tavoitteena on luoda hankeopistoille yhteinen opettajavaihdon toimintamalli, jonka avulla selkeytetään vaihtokäytänteitä ja vaihtoon hakeutumista. Turussa 18. maaliskuuta 2010 Strategiatyöryhmän puolesta, Ilkka Virta rehtori, KT Turun suomenkielinen työväenopisto

3 SISÄLLYS ESIPUHE 1. JOHDANTO Strategian laadinta Strategiatyön taustalla vaikuttavat valtakunnalliset ja kuntatason strategiat ja ohjeistukset Lemon-hankkeen taustaa Lemon-opistojen kansainvälisen opettajavaihdon visio OPETUSHENKILÖSTÖN TÄHÄNASTISESTA KANSAINVÄLISESTÄ LIIKKUVUU- DESTA LEMON-OPISTOISSA OPETTAJAVAIHTOKYSELYN TULOKSIA Aikaisemmin vaihtoon osallistuneet Kansainvälisen opettajavaihdon hyödyt ja aikaansaannokset Kansainväliseen opettajavaihtoon osallistumista vaikeuttavat tekijät Opetushenkilöstön tulevaisuuden odotukset opettajavaihtoa koskien KUVAUS OPETTAJAVAIHTOON KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA AVUSTUKSISTA JA TUISTA SUOMESSA JA VIROSSA Eu:n aikuiskoulutuksen ohjelma Grundtvig Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelmat Muut rahoitustahot KANSAINVÄLISEN OPETTAJAVAIHDON TOIMINTASUUNNITELMA Vaihtokäytänteiden yhtenäistäminen Lemon-opistoissa Tiedottaminen ja toiminnan näkyvyys Vaihtoportaali Vaihtotoiminnan koordinointi...18 LÄHTEET...19 LIITTEET...20 Liite 1. Lista yhteistyötahoista ja vaihtokohteista Virossa ja Suomessa...20

4 1. JOHDANTO 1.1. STRATEGIAN LAADINTA Turun suomenkielisessä työväenopistossa laaditun kansainvälisen opettajavaihdon strategian lähtökohtana on opetushenkilöstön kansainvälisten ja monikulttuuristen valmiuksien ja osaamisen edistäminen. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön lisääminen nähdään entistä merkittävämpänä osana kansalais- ja työväenopistojen toimintaa. Strategian tavoitteena on huomioida entistä paremmin globaalin yhteiskunnan asettamat vaatimukset vapaan sivistystyön toiminnalle. Osaamisen vahvistaminen nähdään tärkeänä osana opetuksen laadun ja monipuolisuuden kehittämistä sekä opettajien ammatillisen pätevyyden ja työmotivaation edistämistä. Kansainvälisen opettajavaihdon strategia on toteutettu osana Learning Communities of Modern Liberal Adult Education (LEMON) -hanketta, jossa yhteistyökumppaneina on kansalais- ja työväenopistoja Suomesta ja Virosta. Hankkeen tavoitteena on uudistaa kansalais- ja työväenopistoja sekä lisätä yhteistyötä suomalaisten ja virolaisten opistojen välillä. Käsillä oleva kansainvälinen opettajavaihdon strategia käsittelee kansalais- ja työväenopistojen opetushenkilöstön liikkuvuutta ja vaihtotoimintaan osallistumista. Strategiassa tarkastellaan opettajavaihdon nykytilannetta ja kartoitetaan opetushenkilöstön kokemuksia vaihtotoiminnasta. Nykytilanteen kartoittamiseksi Turun suomenkielisessä työväenopistossa toteutettiin kysely kaikkien hankkeessa mukana olevien opistojen opettajille ja rehtoreille. Saatujen vastausten avulla pyritään vähentämään mahdollisia vaihtoon osallistumisen esteitä ja kehittämään vaihtotoimintaa. Opettajavaihdon strategian perustana ovat lisäksi valtakunnalliset ja kuntatason strategiat sekä opetushallituksen raportit ja suositukset. Työryhmä aloitti strategian suunnittelutyön lokakuussa Strategian laadinnassa ovat olleet mukana rehtori Ilkka Virta (Turun suomenkielinen työväenopisto), rehtori Gunnar Nyström (Åbo svenska arbetarinstitut), rehtori Jukka Tamminen (Salon kansalaisopisto), projektikoordinaattori Elena Levantovskaja (Turun suomenkielinen työväenopisto), FM Saila Visti ja KM Annika Nummelin (Turun suomenkielinen työväenopisto) sekä muita Lemon-hankepartnerien edustajia Suomesta ja Virosta. Opettajavaihdon strategia sisältää hankkeessa mukana toimivien kansalais- ja työväenopistojen vaihtotoiminnan nykytilan kartoituksen kyselytulosten ja hanketoiminnan valossa, kansainvälisen opettajavaihdon vision sekä suuntaviivat opistojen yhteisille jatkotoimenpiteille. Strategiassa esitetään seuraavaa: luodaan yhteinen opettajavaihdon toimintamalli opistojen välille nimetään opistoille kansainvälisen vaihdon koordinaattorit toteutetaan verkkoon ajankohtaista tietoa välittävä portaali vaihtotoiminnan tukemiseksi lisätään aktiivisesti tiedottamista vaihtotoiminnasta, käytännön järjestelyistä, sijaistoiminnasta ja rahoitusvaihtoehdoista 1

5 1.2. STRATEGIATYÖN TAUSTALLA VAIKUTTAVAT VALTAKUNNALLISET JA KUNTATASON STRATEGIAT JA OHJEISTUKSET VAPAAN SIVISTYSTYÖN LAKIMUUTOS 1765/2009 Vuonna 1998 annettua lakia vapaasta sivistystyöstä uudistettiin vuoden 2009 lopussa. Muutos astui voimaan 1. tammikuuta Uudistuksen myötä vapaan sivistystyön painopistealueiksi määriteltiin muun muassa globaali ajattelu ja monikulttuurisuus sekä laajentunut yhteistyön ja verkostojen merkitys. Lakimuutoksen taustalla on opetusministeriön asettaman valmisteluryhmän laatima Vapaan sivistystyön kehittämisohjelma Uudistus koskee myös opistojen rahoitusjärjestelmää, joka muodostuu jatkossa asteittain perusrahoituksesta sekä laatu- ja kehittämisrahoituksesta. Perusrahoituksen määräytymisperusteiden uudistamisen tavoitteena on, että huomioidaan entistä paremmin haastavien kohderyhmien erityiskustannukset sekä vapaan sivistystyön tehtävien moninaisuus. Opistoissa vapaan sivistystyön lain muutos merkitsee sekä kansallisen että kansainvälisen yhteistyön ja erityiskohderyhmien huomioimista entistä paremmin, ja sitä kautta myös opetushenkilöstön kansainvälisten ja monikulttuuristen valmiuksien kehittämistä. VARSINAIS-SUOMEN AIKUISKOULUTUSSTRATEGIA Länsi-Suomen lääninhallituksen hankkeena laaditun strategian tavoitteena on luoda yhteinen visio alueen aikuiskoulutuskentän tähtäimeksi. Strategian painopisteinä ovat 1. osaamisen vahvistaminen, 2. koulutuksen laatu ja 3. alueellinen vaikuttaminen. Osaamisen vahvistamisen tavoitetasot ovat osaavan työvoiman ja asukkaiden osaamisen vahvistaminen. Koulutuksen laadun tavoitetasot ovat osaava opetushenkilöstö sekä monipuolinen ja laadukas koulutustarjonta. Alueellisen vaikuttamisen tavoitetasot ovat koulutusorganisaatioiden yhteistyö, resurssit ja hallinto. Tavoitetasoista on johdettu 18 toimenpide-esitystä, joista käsillä olevaan opettajavaihdon strategiaan liittyvät muun muassa seuraavat kohdat: 1. Järjestetään vapaan sivistystyön tapaamisia 2. Lisätään yhteistyönä toteutettavaa opettajien täydennyskoulutusta 3. Varmistetaan aikuiskoulutuksen resurssit - hyödynnetään opettajien ja ohjaajien osaamista kokoamalla aikuiskouluttajien osaamistiedot osaamispankkiin, jonka kautta voidaan vaihtaa tietoa koulutuksen järjestäjien kesken ja lisätä opettajien työnkiertoa myös oppilaitosten välillä - kehittämishankkeiden avulla lisäresursseja Varsinais-Suomeen Valtakunnallisina aikuiskoulutuksen linjauksina strategiassa korostetaan kansainvälistymisen ja opettajien liikkuvuuden edistämistä, tietoverkkopohjaisen opetuksen kehittämistä sekä opettajien osaamisen vahvistamista ja turvaamista. Haasteena nähdään erityisesti tuntiopettajien työn pitkäjänteinen kehittäminen. Opistotoiminnassa Varsinais-Suomen aikuiskoulutusstrategian linjaukset merkitsevät opetushenkilöstön osaamisen vahvistamista sekä oppilaitosyhteistyön edistämistä niin kansainvälisellä, valtakunnallisella kuin maakunnankin tasolla. Osaamisen vahvistamisen osana nähdään muun muassa opettajavaihto- ja hanketoiminta. 2

6 1.3. LEMON-HANKKEEN TAUSTAA LEMON eli Learning Communities of Modern Liberal Adult Education on EU:n aluekehitysrahoitteinen hanke, jossa uudistetaan suomalaisia ja virolaisia kansalais- ja työväenopistoja ja parannetaan niiden mahdollisuuksia vastata muuttuvan yhteiskunnan ja aikuiskoulutuksen haasteisiin niin paikallistasolla kuin tekemällä alueellista ja rajat ylittävää yhteistyötä. Partnereita on Varsinais- Suomesta, Uudeltamaalta sekä Länsi- ja Keski-Virosta, kaikkiaan yhteensä 13. Hanke on osa The Central Baltic Interreg IV A Programme ohjelmaa ja toteutetaan vuosina Hankkeen koordinaattorina toimii Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus. Hankkeen tavoitteena on uudistaa kansalais- ja työväenopistoja, vahvistaa opistojen asemaa yhteiskunnallisina toimijoina ja verkostoitua uusien kumppanien ja kohderyhmien kanssa sekä lisätä yhteistyötä suomalaisten ja virolaisten opistojen välillä. Yhteistyötä myös yritysten ja yhdistysten kanssa pyritään edistämään. Hankkeessa koulutetaan kansalais- ja työväenopistojen henkilökuntaa, ja koulutuksen tulokset puolestaan vaikuttavat positiivisesti esimerkiksi opiskelijoiden ja paikallisyhteisöjen tasolla ja myös laajemmin. Hankkeessa toteutetaan erilaisia pilottikoulutuksia ja kokeillaan uusia toimintamalleja. Esimerkiksi sosiaalinen media antaa mahdollisuuksia opettajien ja opiskelijoiden väliselle yhteistyölle verkkoympäristössä. Kansalais- ja työväenopistot edistävät merkittävästi elinikäistä oppimista ja aktiivista sekä tasa-arvoista yhteiskuntaa. Hankkeessa mukana olevat opistot: Tartu Rahvaülikool Haapsalu Rahvaülikool KG Sihtasutuse allüksus KG Koolituskeskus Osilia Sihtasutus Tuuru Tartu Haritlaste Liit Salon kansalaisopisto Turun suomenkielinen työväenopisto Porvoon kansalaisopisto Vakka-Suomen kansalaisopisto Järvenpään työväenopisto Keravan kansalaisopisto Varsinais-Suomen Viro-keskus Ry 1.4. LEMON-OPISTOJEN KANSAINVÄLISEN OPETTAJAVAIHDON VISIO 2020 Opistojen kansainvälinen opettajavaihtotoiminta on aktiivista ja näkyvää, ja opetushenkilöstöllä on hyvät mahdollisuudet osallistua toiminnan eri muotoihin. Strategian painopistealueina ovat opistojen opetushenkilöstön osaamisen vahvistaminen, opetuksen laadun ja monipuolisuuden edistäminen sekä aktiivisen kansainvälisen yhteistyön ja vaihtotoiminnan kehittäminen. Opettajavaihdon ja kansainvälisen yhteistyön avulla edistetään sekä opettajien että opiskelijoiden kulttuurien tuntemusta, monikulttuurisia valmiuksia sekä elinikäistä oppimista. 3

7 2. OPETUSHENKILÖSTÖN TÄHÄNASTISESTA KANSAINVÄLISESTÄ LIIKKUVUUDESTA LEMON-OPISTOISSA Lemon-hankkeessa mukana olevista kansalais- ja työväenopistoista valtaosassa on ollut kansainvälistä hanketoimintaa ja yhteistyötä jo vuosien ajan. Viime vuosina hanketoiminnassa on yhä enemmän korostettu kansainvälisen liikkuvuuden merkitystä ja opetushenkilöstölle on tarjoutunut mahdollisuuksia tutustua muiden maiden aikuiskoulutusorganisaatioihin ja opetustapoihin. Opettajavaihtoon osallistuminen on toistaiseksi ollut kuitenkin melko vähäistä ja koskenut pientä osaa opistojen opettajista. Vaihtotoiminta on tapahtunut pääosin hankkeiden puitteissa, joiden ulkopuolella opetusvaihtotoiminta on ollut vähäistä. Hankepalautteiden perusteella vaihdossa ollut opetushenkilöstö näkee vaihtotoiminnan mielekkäänä, uusia ideoita ja pedagogisia virikkeitä synnyttävänä opetus- ja oppimistapana. Jotta kynnys vaihtoon lähtemiseen madaltuisi, vaihtojen käytännön järjestelyihin toivottaisiin kuitenkin entistä selkeämpiä toimintasääntöjä ja käytäntöjä. LUOVA KAUPUNKI, AKTIIVINEN KANSALAINEN LOOV LINN, AKTIIVNE LINLANE -hanke Opetushallituksen tukemaa hanketta koordinoi Turun suomenkielinen työväenopisto. Muita hankekumppaneita olivat Tartu Rahvaülikool (Tarton kansalaisopisto), Åbo svenska arbetarinstitut, Varsinais-Suomen Viro-keskus ja Auralan kansalaisopisto. Hankkeen pyrkimyksenä oli luoda paikallisiin oppilaitoksiin aikaisempaa paremmat valmiudet kohdata virolaiset ja inkeriläiset maahanmuuttajat ja näiden kulttuuri opetuksessa, opetustarjonnan suunnittelussa sekä opiskelija- ja opettajarekrytoinnissa. Yhteistyöhön sisältyi opettajavaihtoa sekä Virossa että Suomessa: Virolaiset opettajat Suomessa Tarton kansalaisopiston käsityöopettajat pitivät kädentaito- ja taidekursseja Turun suomenkielisessä työväenopistossa keväällä ja syksyllä Tarton opiskelijat ja opettajat osallistuivat Turun suomenkielisen työväenopiston järjestämään suomenkielen kesäleiriin Ruissalon Tenholassa vuosina 2007 ja Suomalaiset opettajat Virossa Turkulaisten opistojen taideopettajat pitivät taidekursseja Tarton kansalaisopistossa keväällä 2007 sekä taidenäyttelyn Tarton kansallismuseossa syksyllä Käsityöopettajat pitivät Tarton kansalaisopistossa joulupajoja vuonna Turun suomenkielisen työväenopiston käsityöopettajat ja oppilaat osallistuivat keväällä 2008 Tarton kansalaisopiston järjestämälle Kihnun käsityö- ja taideleirille. FinEst LEARNING BRIDGE -hanke 2007 Suomi-Viro-yhteistyötä jatkettiin Fin-Est -hankkeella, jota koordinoi Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus. Hankkeen tavoitteena oli Etelä-Suomen ja Viron kansalaisopistojen yhteistyön ja -toiminnan lisääminen. Turun yliopisto ja Eesti Vabaharidusliit olivat hankkeen pääpartnerit. Suomesta hankepartnereina mukana olivat Salon kansalaisopisto, Turun suomenkielinen työväenopisto, Vakka-opisto ja Varsinais-Suomen Viro-keskus. Virosta oli mukana viisi alueellista kansalaisopis- 4

8 toa Kehra, Kohila, Kuressaari, Kärdla ja Tallinna. Hanke toteutettiin välisenä aikana. Hankkeen osatavoitteina oli kansalaisopistojen rehtorien ja opettajien työtä tukeva verkostoituminen Suomessa ja Virossa, konkreettisten yhteistyömallien kehittäminen ja yhteisen kehittämissuunnitelman luominen sekä koulutuksen toteuttaminen molempien maiden kansalaisopistoissa siten, että opettajat ja käsiteltävät teemat tulevat naapurimaasta. Hankkeen aikana opettajat ja rehtorit vierailivat muissa partneriorganisaatioissa Suomessa ja Virossa. Muun muassa Turun suomenkielisen työväenopiston käsityönopettaja piti kaksi käsityökurssia Kuressaaren Osiliassa virolaisille opiskelijoille ja Vakka-Opiston kaksi opettajaa kävivät tutustumassa kielten opetukseen Rahvaülikoolissa. Hankkeen loppuarvioinnissa opistojen opettajat näkivät kehitettävää muun muassa opettajavaihdon aikataulujen ja käytännön järjestelyjen suunnittelussa. Opettajien kokemusten mukaan aikataulut vaihtoihin olivat hankkeessa erittäin tiukat ja tuntiopettajien vaihtoon lähteminen koettiin haastavaksi. Vierailevien opettajien vastaanotto vei paljon aikaa vastaanottavalta opettajalta sekä toi mukanaan myös kuluja, joita hanke ei rahoittanut. Hankkeeseen osallistuneet opettajat toivoisivat opettajavaihdolta jatkossa suunnitelmallisuutta ja käytännön opastusta järjestelyyn, rahoitukseen ja maksuihin. Hankkeessa opettajat hoitivat itse matkat, majoituksen ja muut liikkumiset, mikä koettiin myös hankalaksi. EXPLORE, CONSERVE AND SHARE YOUR CULTURE -hanke 2007 EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelman Gruntvig-oppimiskumppanuushankkeessa mukana oli osallistujia kolmesta eri maasta: Tartu Rahvaülikool (Viro), Ardahan Public Education Center (Turkki) ja Turun suomenkielinen työväenopisto. Hankkeen tarkoituksena oli jakaa tietoa ja kokemuksia eurooppalaisesta kulttuurista, lujittaa omaa identiteettiä sekä laajentaa maailmankuvaa. Hankkeen aikana opistojen henkilökunta vieraili partneriorganisaatioissa sekä kulttuurialojen organisaatioissa Turkissa, Virossa ja Suomessa. Opettajat työskentelivät yhdessä erilaissa toiminnoissa, muun muassa yhteisnäyttelyn ideoinnissa ja toteutuksessa sekä oppimateriaalien jaon puitteissa. Opistojen taidekursseilla hyödynnettiin muilta hankekumppaneilta saatuja materiaaleja, ja kurssien teokset esiteltiin yhteisnäyttelyssä Turun kulttuurikeskuksessa. Näyttely toteutettiin yhteistyössä kaikkien kolmen hankemaan osallistujien kanssa. Osallistuneiden opettajien kokemukset hankkeen vaihtotoiminnasta olivat erittäin positiivisia. Hankekumppanien erilaiset kulttuuriset taustat loivat myös haasteita yhteiselle toiminnalle, mutta yhteistyö koettiin ennen kaikkea hedelmälliseksi ja uusia ideoita sekä toimintatapoja luovaksi. 5

9 3. OPETTAJAVAIHTOKYSELYN TULOKSIA Osana Lemon-hanketta Turun suomenkielisessä työväenopistossa toteutettiin marras-joulukuussa 2009 opettajavaihtokysely Suomen ja Viron hankeopistojen opettajille ja rehtoreille. Kyselyssä kartoitettiin opetushenkilöstön näkemyksiä ulkomaille suuntautuvan vaihdon hyödyistä, järjestelyistä, rahoituksesta, esteistä ja toimintaideoista. Kysely kohdistettiin sekä niille, jotka ovat jo aikaisemmin osallistuneet opetusvaihtoon että niille, jotka eivät ole osallistuneet. Näin saatiin konkreettista tietoa sekä positiivista vaihtokokemuksista että osallistumisen haasteista ja kehityskohdista AIKAISEMMIN VAIHTOON OSALLISTUNEET Kyselyn vastaajista hieman yli kahdeksan prosenttia oli osallistunut opettajavaihtoon ulkomailla (12/146). Yksikään vastaaja ei ollut osallistunut vaihtoon verkko-opetuksen välityksellä (opettajana toimiminen ulkomailla oleville opiskelijoille internetin kautta). Vaikka verkkojen tarjoamia mahdollisuuksia käytetään jo monessa opistossa osana kurssien opetusta, varsinaisia verkkokursseja kansalaisopistoissa on toistaiseksi ollut vähän. Jatkossa verkkokurssit, -luennot ja -seminaarit voivat tarjota uusia mahdollisuuksia opetusvaihtotoiminnalle fyysisen matkustamisen sijaan ja lisätä opistojen toiminnan näkyvyyttä ja kansainvälisyyttä. Osallistujat Vaihdossa olleista lähes kolme neljästä oli naisia ja he sijoittuivat melko tasaisesti kolmeen ikäryhmään: 40 49, ja yli 60-vuotiaat. Osallistujista noin puolet oli päätoimisia tuntiopettajia (42 %) ja puolet alle 14 tuntia viikossa opettavia tuntiopettajia (50 %). Vaihtoon osallistuneet ovat enimmäkseen opistoissa pitkään toimineita opettajia (50 % yli 15 v. organisaatiossa olleet). Tuntiopettajat, joilla opetusta on 14 viikkotuntia tai enemmän eivät ole tämän kyselyn valossa osallistuneet vaihtotoimintaan. Rahoittajatahot Vastaajia pyydettiin mainitsemaan viime vaihdon päärahoittajataho. Kahdestatoista vaihdossa olleesta neljä oli osallistunut CIMOn rahoittamaan vaihtoon, kolme yhdistyksen tai liiton rahoituksella (VSY, KoL, Tuuru SA), mutta vaihtoon oli osallistuttu myös omalla rahoituksella (1), kaupungin tuella (1), opetusministeriön rahoituksella (1) ja oman oppilaitoksen rahoituksella (1). Luvussa neljä käsitellään tarkemmin Suomessa ja Virossa käytössä olevia vaihdon rahoittajatahoja. Vaihtojaksojen kesto ja ajankohta Opetushenkilöstöltä tiedusteltiin myös koska he ovat viimeksi osallistuneet opetusvaihtoon, ja kuinka pitkä vaihtojakso oli kyseessä. Puolet vaihdossa aikaisemmin olleista vastaajista oli osallistunut 3-7 päivää kestävään vaihtoon. Neljännes oli osallistunut lyhyempään 1-2 päivää kestävään vaihtoon, toinen neljännes oli ollut vaihdossa yhdestä viikosta yhteen kuukauteen ja yksi vastaaja yli kuukauden, mutta alle vuoden kestävässä opetusvaihdossa. Yli puolet vaihtoon osallistuneista opettajista oli ollut vaihdossa viimeisen kahden vuoden aikana. Kuudesosa oli osallistunut vaihtoon viimeksi yli kaksi, mutta alle viisi vuotta sitten, ja neljäsosalla vaihdosta oli kulunut yli kymmenen vuotta. 6

10 Kohdemaat Vastaajat olivat olleet Suomen (2 vastaajaa) ja Viron (4 vastaajaa) lisäksi vaihdossa aikuisopetuksen parissa Turkissa (2), Ruotsissa (1) ja Unkarissa (1). Muut vaihtoon aikaisemmin osallistuneet vastaajat olivat olleet perusopetukseen liittyvässä opetusvaihdossa Italiassa (2), Espanjassa (1), Ranskassa (1) ja Tanskassa (1) KANSAINVÄLISEN OPETTAJAVAIHDON HYÖDYT JA AIKAANSAANNOKSET Kyselyn avulla selvitettiin opetushenkilöstön näkemyksiä opettajavaihdon vaikutuksista. Vastaajilta kysyttiin, mitkä ovat heidän mielestään tärkeimpiä vaihdon hyötyjä. Kysymykseen vastasivat sekä aikaisemmin vaihtoon osallistuneet että ne, jotka eivät ole olleet vaihdossa. Asteikkona käytettiin arvoja 1-5 (1= Ei lainkaan tärkeä, 5= Erittäin tärkeä). Valtaosa vastaajista koki, että opetusvaihdosta on hyötyä sekä opettajan että oppilaitoksen toiminnalle. Opettajan näkökulmasta vaihtoon osallistumisen tärkeimpinä positiivisina vaikutuksina nähtiin uusien ideoiden saaminen omaan opetukseen (87 % vastaajista piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä) ja erilaisiin kulttuureihin tutustuminen (85 % piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä). Tärkeinä pidettiin myös oman ammatillisen osaamisen kasvattamista (83 % piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä), oman alan kollegoihin tutustumista (82 %) sekä uusiin opetus- ja oppimistapoihin tutustumista (81 %). Taulukko 1. 7

11 Ne vastaajista, jotka olivat jo aiemmin osallistuneet vaihtoon, kokivat merkittävimpinä hyötyinä uusiin kulttuureihin tutustumisen (67 % vastaajista piti erittäin tärkeänä), oman alan kollegoihin tutustumisen (58 % piti erittäin tärkeänä) ja uusien verkostojen luomisen (58 % piti erittäin tärkeänä). Yleisesti ottaen vaihdossa olleet kokivat opettajavaihdon hieman hyödyllisempänä kuin ne, jotka eivät ole vaihtoon osallistuneet. Näkemyksiä vaihdon hyödyistä kartoitettiin strukturoitujen kysymysten lisäksi avoimilla kysymyksillä. Avointen kysymysten kautta kartoitettiin mahdollisia muita opetusvaihtotoiminnasta saatavia hyötyjä. Vastauksissa mainitut hyödyt voidaan jakaa kolmeen pääkategoriaan: Kaavio 1. OPETTAJAVAIHDON HYÖDYT 1. Oppilaitoksen toimintaa ja imagoa hyödyttävät tekijät 2. Opetusta ja kurssitarjontaa kehittävät tekijät 3. Opettajien osaamista ja motivaatiota kehittävät tekijät 1. Oppilaitoksen toimintaa ja imagoa hyödyttävät tekijät Opetushenkilökunta näki opettajavaihdon parantavan opiston näkyvyyttä ja kansainvälisen toimijan mainetta. Positiivisena vaikutuksena nähtiin myös opistojen verkostojen ja yhteistyötahojen laajeneminen. 2. Opetusta ja kurssitarjontaa kehittävät tekijät Opetushenkilökunta koki, että opettajavaihdon kautta kurssitarjonta laajentuu verkko-opetuksen ja muiden opistojen oppimateriaalien kautta. Lisäksi vaihdon hyötynä koettiin opetusmenetelmien ja - materiaalien kehittyminen ja monipuolistuminen. Myös opiskelijoiden välisten yhteistyöverkostojen syntyminen koettiin hyödylliseksi. 3. Opettajien osaamista ja motivaatiota kehittävät tekijät Opetushenkilöstöä koskevina hyötyinä vastaajat näkivät edellä esitetyssä Taulukko 1:ssä mainittujen hyötyjen lisäksi palautteen saamisen omasta opetustyöstä ja osaamisen tasosta. Myös avoimissa vastauksissa nostettiin useasti esiin opettajien asiantuntevuuden ja osaamisen kehittyminen sekä opettajien näkemysten avartuminen. Opettajavaihtojen koettiin myös lisäävän opettajan työhön sitoutumista. Opettajat nostivat esiin myös hyvien virikkeiden leviämisen innostuneiden opettajien mukana koko opetusyhteisöön. Useat mainituista hyödyistä lukeutuvat useampaan kuin yhteen kategoriaan kuuluviksi. Yhden osaalueen positiiviset vaikutukset heijastuvat myönteisesti myös opiston muihin toimintoihin ja osaalueisiin. 8

12 3.3. KANSAINVÄLISEEN OPETTAJAVAIHTOON OSALLISTUMISTA VAIKEUTTAVAT TEKIJÄT Opettajavaihtokyselyssä kartoitettiin myös tekijöitä, jotka estävät tai vaikeuttavat vaihtoon osallistumista. Merkittävimpänä esteenä opetushenkilöstö koki tiedon puutteen vaihtomahdollisuuksista jopa 40 prosenttia vastaajista koki tämän esteenä. Kolmannes oli sitä mieltä, että ulkomaiset kontaktiverkostot ovat puutteelliset, neljäsosalla taas ajankäyttö- tai aikatauluesteet rajoittivat osallistumista. Huomionarvoista on myös, että oman uskalluksen puute rajoitti lähes joka neljännen vastaajan osallistumista. Sen sijaan vaihdon rahoitusta ei nähty yhtä merkittävänä ongelmana - vain 14 prosenttia koki sen vaikeuttavan osallistumista. Henkilökohtainen elämäntilanne rajoitti myös vaihtoon lähtemistä perhe, pienet lapset ja muun työn sovittaminen rajoittivat noin viidenneksen osallistumista. Vajaa kolmannes ei ollut kohdannut esteitä lainkaan. Taulukko 2. Myös ne vastaajat, jotka olivat jo aiemmin osallistuneet vaihtoon, kokivat merkittävimpänä esteenä tiedon puutteen vaihtomahdollisuuksista. Sen sijaan oman uskalluksen puute ja muut henkilökohtaiset syyt rajoittivat melko vähän heidän osallistumistaan. Ulkomaiset kontaktiverkostot koettiin puutteellisina ja aikataulujen sopiminen vaikeutti myös heidän osallistumistaan. Rahoitusesteet nähtiin hieman merkittävämpänä esteenä vaihdossa olleiden keskuudessa, kuin mitä muut vastaajat kokivat. Aktiivista tiedottamista opettajavaihtotoiminnasta ei tähän asti ole opistoissa juuri ollut. Toimintaa on alettu viime vuosina kehittää kansallisten ja kv-toimijoiden taholta, ja aikuisopetuksen henkilöstön liikkuvuutta varten on kehitetty vaihto-ohjelmia. Näitä ohjelmia esitellään tarkemmin luvussa neljä. 9

13 3.4. OPETUSHENKILÖSTÖN TULEVAISUUDEN ODOTUKSET OPETTAJA- VAIHTOA KOSKIEN Kyselyssä opettajilta tiedusteltiin myös kiinnostusta opettajavaihtotoimintaan osallistumiseen tulevaisuudessa. Valtaosa oli kiinnostunut osallistumaan toimintaan jossain muodossa: joko matkustamalla eripituisille vaihtojaksoille ulkomaille, osallistumalla vaihtoon internetin kautta tai ottamalla vastaan vierailevia opettajia (ks. taulukot 3 ja 4). Vaihtojaksoista eniten kiinnosti 3-7 päivän pituiseen vaihtoon osallistuminen (41 % vastaajista oli kiinnostunut), mutta myös lyhyemmät, 1-2 päivän pituiset vaihdot kiinnostivat useita (30 %). Yksittäiselle opetuskerralle tai luennolle osallistuminen kiinnosti myös vajaata kolmannesta vastaajista (30 %). Pidemmistä, yli viikon pituisista vaihdoista oli kiinnostunut reilu viidennes opettajista (22 %) ja yli kuukauden mittaisista reilu kymmenesosa (12 %). Etäopetus internetin kautta kiinnosti myös jonkin verran (13 %). Vastaajista 16 % ei ollut kiinnostunut vaihtotoiminnasta. Taulukko 3. Taulukko 4. Tulevaisuuden opettajavaihdon järjestelyitä ajatellen vastaajilta kysyttiin, mitä mieltä he ovat ajatuksesta, että vaihtotoiminta keskitettäisiin opistoissa yhdelle vuosittain järjestettävälle vaihtoviikolle. Vastaajista 58 % piti ajatusta hyvänä (ks. taulukko 5). Perusteluina useat vastaajat mainitsivat, että vaihtoon osallistuminen olisi helpompi järjestää, kun sen voisi suunnitella hyvissä ajoin etukäteen. Vaihtotoiminta olisi vastaajien mielestä myös paremmin nähtävillä vaihtoviikon myötä, ja toiminta voisi näkyä omassa opistossakin vierailevien opettajien määrän kasvuna. Opettajat toivat esiin myös mahdollisuuden järjestää vaihtoja päittäin oppilaitosten välillä. 10

14 Taulukko 5. Vastausten perusteella nähdään, että kansalais- ja työväenopistojen opettajilla on kiinnostusta opettajavaihtoon osallistumiseen. Myös ulkomaisia vierailevia opettajia ja asiantuntijoita oltaisiin valmiita ottamaan mukaan omille kursseille. Opistojen opettajille parhaiten soveltuva vaihtoaika näyttäisi näiden perusteella olevan kestoltaan noin yhden viikon pituinen tai lyhyempi. Enemmistö vastaajista piti vaihtoviikkoajatusta toimivana ideana, ja se voisi lisätä myös kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä sekä opistojen sisällä että niiden ulkopuolella. 11

15 4. KUVAUS OPETTAJAVAIHTOON KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA AVUSTUKSISTA JA TUISTA SUOMESSA JA VIROSSA Opetushenkilöstölle on olemassa useita väyliä opetusvaihtoon sekä ulkomaiden aikuiskoulutusorganisaatioissa vierailemiseen. Aikuiskoulutuksen parissa toimiville tarkoitettuja ulkomaille suuntautuvia vaihtoja ja vierailuja rahoittavat muun muassa EU ja Pohjoismaiden ministerineuvosto, joiden ohjelmia koordinoi Suomessa toimiva Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO (Centre for International Mobility). CIMO on opetusministeriön alaisuudessa toimiva itsenäinen virasto, joka toteuttaa apuraha- ja henkilövaihto-ohjelmia ja vastaa Euroopan unionin koulutus-, kulttuuri- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta. CIMOn kautta haettavissa olevat tuet ovat koulutus- tai apurahoja, liikkuvuuteen suunnattuja tukia tai projektirahoja, ja ne korvaavat muun muassa matka-, majoitus- ja elinkustannuskuluja sekä kurssi- ja seminaarimaksuja EU:N AIKUISKOULUTUKSEN OHJELMA GRUNDTVIG 1 Grundtvig on EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma, joka tarjoaa tukea koulutus- tai työskentelyjaksoja sekä vierailuja varten. Ohjelma tukee opetushenkilöstön liikkuvuutta ja on tarkoitettu kaikille aikuiskoulutuksen parissa työskenteleville. Grundtvig kuuluu EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmaan (Lifelong Learning Programme, LLP). Ohjelmasta myönnetään apurahoja muun muassa seuraaville kohderyhmille: kaikille kansalais- ja työväenopiston opettajille ja muulle opetushenkilöstölle kielten opettajille rehtoreille ja muille koulutuksesta vastaaville muissa asiantuntijatehtävissä työskenteleville aikuiskoulutusorganisaatioille aikuisopiskelijoille (Grundtvig workshopit) Apurahoja on haettavissa muun muassa seuraaviin tarkoituksiin: opetustyöhön tai muuhun työskentelyyn aikuiskoulutusorganisaatiossa ulkomailla (asiantuntijavaihdot-toiminto) täydennyskoulutukseen (täydennyskoulutusapurahat sekä Grundtvig workshopit) vierailuun toisen maan aikuiskoulutusoppilaitoksessa tai muussa organisaatiossa (vierailut ja vaihdot -toiminto sekä valmistelevan vierailun apuraha) toisen maan kollegan työn seuraamiseen (Job shadowing -toiminto) Ohjelmaan osallistuvat maat (kohdemaat): Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Turkki, Unkari ja Viro 1 12

16 Tukea voi hakea pääsääntöisesti matkakuluihin, majoitus- ja elinkustannuksiin sekä kurssi- ja seminaarimaksuihin. Tukea haetaan oman maan kansallisesta toimistosta, Suomessa CIMOsta. Tukea voidaan hakea joko kokopäiväiseen tai osa-aikaiseen työskentelyyn POHJOISMAIDEN MINISTERINEUVOSTON OHJELMAT Nordplus Aikuiskoulutus Nordplus Aikuiskoulutus on Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordplus -puiteohjelman sektoriohjelma. Ohjelma edistää aikuiskoulutuksen pohjoismaista ja balttialaista yhteistyötä, liikkuvuutta, hankkeita ja verkostoja. Nordplus-puiteohjelmaan osallistuvat kaikki pohjoismaat mukaan lukien itsehallintoalueet sekä Baltian maat Viro, Latvia ja Liettua. Ohjelmasta myönnetään liikkuvuustukea aikuisopettajille seuraaviin tarkoituksiin: täydennyskoulutukseen, opinto- tai opetusvierailuihin, jotka suuntautuvat toisen pohjoismaan aikuiskoulutusorganisaatioon. valmisteleviin vierailuihin, joissa suunnitellaan tulevaa hankeyhteistyötä. Hakemuksen tekee oppilaitos, jossa apurahan hakija työskentelee. Ohjelmaan voivat osallistua seuraavat maat: Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro sekä itsehallintoalueet: Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti Pohjoismainen Nordplus kieli- ja kulttuuriohjelma Pohjoismainen Nordplus kieli- ja kulttuuriohjelma edistää kielten opiskelua Pohjoismaissa. Ohjelmasta voivat hakea tukea oppilaitokset kaikilta koulutusasteilta, alan organisaatiot, laitokset, verkostot ja yksittäiset henkilöt. Ohjelmasta myönnetään tukea esimerkiksi: oppilaiden ja opettajien liikkuvuuteen sekä opetusmateriaalin kehittämiseen. Ohjelma tukee vaihtoja, joiden tarkoituksena on vahvistaa oppilaiden ja opetushenkilöstön kieltenymmärrystä, kielitaitoa ja kulttuuritietämystä. Hakemuksen lähettää aina oppilaitos ja sen on pohjauduttava sopimukseen vähintään yhden lähettävän ja yhden vastaanottavan eri maista olevan organisaation välillä. Osallistuvia maita ovat Ruotsi, Tanska, Suomi, Islanti, Norja, itsehallintoalueet Färsaaret, Grönlanti ja Ahvenanmaa sekä saamelainen kielialue. Tuki kattaa matkoista ja asumisesta aiheutuneita kuluja. Nordplus-ohjelmilla on yhteinen hakuaika kerran vuodessa. Vuonna 2010 hakuaika päättyy

17 4.3. MUUT RAHOITUSTAHOT Myös erilaisten järjestöjen, yhdistysten, säätiöiden ja liittojen kautta on mahdollista saada muun muassa opetusministeriön rahoitusta ulkomailla työskentelyyn ja erilaisiin kansainvälisiin seminaareihin ja tapahtumiin osallistumiseen. Alla on listattu tahoja, jotka rahoittavat myös muiden kuin opettajien matkoja ja vierailuja ulkomailla. VAPAAN SIVISTYSTYÖN YHTEISJÄRJESTÖ (VSY) Matka-apuraha pohjoismaiseen ja lähialueyhteistyöhön VSY myöntää matka-apurahoja, joita on mahdollista hakea ympäri vuoden. Apurahoja myönnetään pohjoismaisiin kokouksiin ja seminaareihin osallistuville henkilöille, jotka työskentelevät vapaan sivistystyön oppilaitoksissa tai järjestöissä. Tuki on opetusministeriön rahoittamaa. Avustusta voidaan käyttää Pohjoismaihin ja lähialueelle suuntautuvan matkan kustannuksiin. Tuesta ei myönnetä päivärahoja. Avustusta voidaan myöntää yhden kerran samalle henkilölle kalenterivuoden aikana. Matka-avustuksen suuruus on korkeintaan 420 / henkilö ja se maksetaan jälkikäteen matkalaskua ja kuitteja vastaan. Kyseessä on jatkuva haku. Apurahahakemus tulee jättää hyvissä ajoin ennen matkan alkua. Hakemuksen voi täyttää verkossa VSY:n sivuilla. Matka-apurahaa kansainvälisiin tutkijatapaamisiin VSY tukee vapaan sivistystyön tutkimustoimintaa myöntämällä matka-apurahoja kansainvälisiin tutkijatapaamisiin osallistumiseen jäsenjärjestöjensä toimialoilla työskenteleville. Hakijan ei tarvitse olla tutkija. Hakuaika on jatkuva. Hakemuksen voi täyttää verkossa VSY:n sivuilla. Hakemisen edellytyksenä on, että hakija toimii kansalais- tai työväenopistossa, kansanopistossa, kesäyliopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa, opintokeskuksessa tai vapaan sivistystyön järjestössä ja konferenssi järjestetään vapaan sivistystyön tai aikuiskoulutuksen tutkimusalalla ja hakijan osallistuminen edistää vapaan sivistystyön tutkimuksen verkottumista, tulosten levittämistä ja tutkimuksen tunnetuksi tekemistä. SUOMALAIS-RUOTSALAINEN KULTTUURIRAHASTO Rahasto jakaa projektiapurahoja ja oleskelustipendejä, joita haetaan siinä maassa Suomessa tai Ruotsissa jossa hakija asuu tai toimii. Oleskelustipendit Oleskelustipendiä Suomesta Ruotsiin voivat hakea yksityishenkilöt (ei ryhmät), jotka asuvat tai toimivat Suomessa. Oleskelustipendi voidaan myöntää esimerkiksi tutkimus-, opinto tai reportaasimatkoihin. Stipendi kattaa majoituksen 2, 4, 7 tai 14 vuorokauden pituisen oleskelun ajalta, 14

18 ateria-apurahan (15 euroa/päivä) ja matka-apurahan (125 euroa). Oleskelustipendin saaminen edellyttää kirjallista suunnitelmaa oleskelun tarkoituksesta. Rahastolla on vuosittain kaksi hakuaikaa. Ensimmäinen hakuaika päättyy 15. syyskuuta apurahan käyttöä edeltävänä vuonna. Toinen hakuaika päättyy vuosittain 31. tammikuuta. Hakemuksen voi tehdä verkossa rahaston omilta sivuilta löytyvällä lomakkeella. Sivuilta löytyy myös lisätietoja stipendeistä ja hakuprosessista. POHJOISMAIDEN MINISTERINEUVOSTON KULTTUURIPISTE Pohjoismainen kulttuuripiste on Pohjoismaiden ministerineuvoston kulttuuriohjelmien ja asiantuntijaryhmien sihteeristö, joka tiedottaa ohjelmista ja neuvoo tuenhakijoita. Sen piiriin kuuluu Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelma, joka on käynnissä vuosina Liikkuvuusohjelma Liikkuvuustuki on suunnattu Pohjoismaiden ja Baltian maiden kaikkien taiteen alojen ammattitaiteilijoille ja kulttuurin ammattilaisille. Ohjelmasta voi hakea oleskeluapurahaa toiseen Pohjoismaahan tai Baltian maahan. Ohjelmasta myönnetään rahoitusta: yksityishenkilöiden opintomatkoihin kulttuurialan toimijoiden verkostoitumiseen Oleskeluapuraha kattaa oleskelukustannukset korkeintaan seitsemän päivän ajan. Hakijan ja matkustajan tulee olla sama henkilö. Rahoitusta myönnetään vain yksityishenkilöille, ei ryhmille. Tuki kattaa oleskelupaikkakunnalla kertyvät kustannukset, esim. asumisen, oleskelupaikkakunnalla tehtävät julkisen liikenteen matkat jne. Liikkuvuustuen lisäksi voi hakea matka-avustusta, jos matkustaa Länsi-pohjolaan, eli Islantiin, Färsaarille tai Grönlantiin tai Länsi-pohjolasta muualle. Matkaavustusta voi hakea myös Pohjoismaiden ja Baltian maiden välisiin matkoihin. Ohjelmalla on vuodessa useita hakukierroksia. Vuonna 2010 hakuajat ovat seuraavat: Avautuu Sulkeutuu Pohjoismainen kulttuuripiste käyttää sähköistä hakujärjestelmää. Sähköinen hakulomake julkaistaan hakukierroksen avauduttua osoitteessa Samalta sivulta löytyy myös lisätietoja ohjelmasta ja tuesta. 15

19 TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA (TKT) Matka-avustukset yksityishenkilöille Taiteen keskustoimikunta myöntää avustuksia taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden ulkomaille suuntautuvista matkoista aiheutuviin menoihin. Tukea voi saada esimerkiksi näyttelyn järjestämiseen, esitelmien pitämiseen jne. Tuki suunnataan kattamaan välittömiä matkustuskuluja edullisimman käytettävissä olevan taksan mukaisina (ei majoitusta eikä päivärahoja). Tukea ei ole tarkoitettu opinto-, tutustumis- tms. matkoihin. Matka-avustuksia ei myönnetä myöskään residenssimatkoihin, sillä niitä varten ovat erilliset residenssiavustukset. Hakuaikoja on vuosittain neljä: helmikuun, huhtikuun ja elokuun loppuun mennessä, jolloin haetaan saman vuoden matkoihin ja marraskuun loppuun mennessä, jolloin haetaan seuraavan vuoden matkoihin. Residenssiavustukset yksityishenkilöille Residenssiavustusta myönnetään matka- ja elantokustannuksiin taiteilijoille, jotka on hyväksytty vahvistettuihin, pitkäkestoisiin (pääsääntöisesti vähintään kaksi kuukautta) ulkomailla toimiviin kansainvälisiin taiteilijavierasohjelmiin. Hakuaikoja on vuosittain kaksi: lokakuun loppuun mennessä (seuraavan vuoden residensseihin) ja maaliskuun loppuun mennessä (saman vuoden residensseihin). Hakemuslomake ja lisää tietoja avustuksista löytyy Taiteen keskustoimikunnan verkkosivuilta. 16

20 5. KANSAINVÄLISEN OPETTAJAVAIHDON TOIMINTASUUNNITELMA Vaihtokäytänteiden yhtenäistäminen Lemon-opistoissa Yhtenä Lemon-hankkeen tavoitteena on lisätä yhteistyötä suomalaisten ja virolaisten opistojen välillä. Vaihtotoiminnan käytänteet ovat tähän mennessä vaihdelleet eri opistoissa, mikä vaikeuttaa keskinäisten opettajavaihtojen ja yhteistyön organisoimista. Tästä syystä opistoille kaivataan yhteistä toimintamallia vaihtojen käytännön järjestämiseen, aikataulujen ja rahoituksen organisoimiseen, vaihtomahdollisuuksista ja -kohteista tiedottamiseen sekä yhteisten kurssien järjestämiseen. Vaihtotoiminnan yhtenäistämiseksi ehdotetaan kiinteän vaihtoajanjakson vakiinnuttamisesta osaksi opistojen vuosittaista toimintasuunnitelmaa Tiedottaminen ja toiminnan näkyvyys Opetushenkilöstö koki merkittävimmäksi esteeksi opettajavaihtoon osallistumiseen puutteellisen tiedottamisen vaihtomahdollisuuksista. Tästä syystä erityisesti tiedottamiseen ja toiminnan näkyvyyteen tulee panostaa mahdollisten esteiden vähentämiseksi. Tiedottaminen koskee sekä opistojen sisäisen tiedonjaon tehostamista että opistojen välisen viestinnän lisäämistä. Opettajavaihtoon liittyvän tiedon tulee olla ajantasaista, nopeasti päivitettävissä ja helposti opetushenkilöstön saatavilla. Kansainvälisen toiminnan näkyvyyteen opistojen toimintaympäristössä sekä kohderyhmien keskuudessa panostetaan ensisijaisesti aktiivisella tiedottamisella. Erityisesti vaihtoviikon kautta toiminnalle voidaan saada tunnettuutta sekä oman opiston sisällä että ulkopuolisissa sidosryhmissä. Vierailevat kansainväliset opettajat ja vaihtoihin osallistuva oma henkilökunta luovat oppilaitokselle positiivista näkyvyyttä Vaihtoportaali Vaihtotoiminnan yhtenäistämiseksi opistot tarvitsevat yhteisen tiedonhaun ja -jaon kanavan. Yhteistyökanavaksi ehdotetaan verkkoportaalin perustamista, josta opetushenkilöstön on helposti löydettävissä tiedot yhteistyöopistoista, muista mahdollisista vaihtokohteista sekä vaihdon käytännön järjestelyistä. Portaaliin kirjataan tiedot vaihtokohteessa opettavista oppiaineista, majoitusmahdollisuuksista, mahdollisista vaihtoajoista, yhteyshenkilöistä ja -tiedoista. Verkkoportaali mahdollistaa tietojen reaaliaikaisen päivittämisen ja mahdollisista muutoksista tiedottamisen. Portaalin kautta voidaan toteuttaa myös kiinteän vaihtoajanjakson järjestelyt, kuten opettajavierailut toisen opettajan kursseille tai sijaisopettajan järjestäminen oman vaihtovierailun ajaksi. Sivusto voi sisältää myös keskustelualueen opettajille sekä asiantuntija- ja kohde-esittelyjä. Vaihtoon haluava opettaja voisi halutessaan kirjoittaa kuvauksen opettamastaan aiheesta, josta voisi luennoida, järjestää työpajoja tai muita kurssimuotoja ulkomaisille opiskelijoille. Portaalissa opettajat voisivat jättää myös vaihtopyyntöjä/-kutsuja saadakseen jonkin tietyn alan opettajan/asiantuntijan vierailijaksi omalle kurssilleen. Yhteinen verkkoalusta mahdollistaisi myös yhteisen kurssisuunnittelun ja materiaalin jaon.

21 5.4. Vaihtotoiminnan koordinointi Opettajavaihdon koordinointia ja käytännön järjestelyjä varten nimetään opistoille vastaavat opettajavaihdon koordinaattorit. Koordinaattorit toimivat opistojen sisällä vaihtoon liittyvien asioiden tiedottajana muun opetushenkilöstön suuntaan sekä ylläpitävät portaalia edustamansa opiston osalta. Opettajavaihdon koordinaattori on toiminnan vakiinnuttamisen ja jatkuvuuden kannalta keskeisessä roolissa. Koordinaattori on ajan tasalla mahdollisista vaihto- ja rahoitusohjelmista sekä opistoon tulevista ja vaihtoon lähtevistä opettajista. Koordinaattori vastaa myös vaihtoviikon järjestelyistä. 18

22 LÄHTEET CIMO - Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn Sokrates-ohjelma: CIMOn Sokrates-tilastoja / publications pdf Gruntvig aikuiskoulutushenkilöstön ja aikuisopiskelijoiden liikkuvuus 04_Grundtvig_liikkuvuus_web.pdf LEMON-hankkeen verkkosivut: Nordplus-apurahat Opetusministeriön www-sivut, aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö Pohjoismainen kulttuuripiste, liikkuvuusohjelma: Poikela, Esa; Granö, Matts; Keurulainen, Harri; Kuusipalo, Paula; Silvennoinen, Pentti; Jokinen, Jyrki; Knubb-Manninen, Gunnel; Silvennoinen, Heikki: Vapaan sivistystyön opetushenkilöstön kelpoisuus, osaaminen ja työolot. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 42. Jyväskylä Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, stipendit: Taiteen keskustoimikunnan apurahat: Turun kaupungin henkilöstöstrategia Vapaan sivistystyön lain muutos 1765/2009 Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö VSY, matka-apurahat Varsinais-Suomen aikuiskoulutusstrategia

23 LIITTEET Liite 1. Lista yhteistyötahoista ja vaihtokohteista Virossa ja Suomessa LEMON-hankekumppanit: Virossa: KG SIHTASUTUSE ALLÜKSUS KG KOOLITUSKESKUS OSILIA / KG Foundation's Schooling Centre Osilia HAAPSALU RAHVAÜLIKOOL / Haapsalu Folk School SIHTASUTUS TUURU / Foundation Tuuru TARTU HARITLASTE LIIT / Tartu Intellectuals' Society TARTU RAHVAÜLIKOOL / Tartu Folk High School Suomessa: JÄRVENPÄÄN TYÖVÄENOPISTO / Järvenpää Adult Education Centre KERAVAN KANSALAISOPISTO / Kerava Adult Education Center PORVOON KANSALAISOPISTO / The Civic Institute of Porvoo SALON KANSALAISOPISTO / Adult Education Centre of the city of Salo TURUN SUOMENKIELINEN TYÖVÄENOPISTO / Turku Adult Education Centre TURUN YLIOPISTON KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS / University of Turku Centre for Extension Studies VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTO / Vakka-Suomi Adult Education Institute VARSINAIS-SUOMEN VIRO-KESKUS RY / South Western Finland's Estonia Centre Muita yhteistyötahoja: Åbo svenska arbetarinstitut / Turku Swedish Adult Education Centre

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI ISI I I ENSS RESIDENSS D RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D RESID RESIDENSS D RESID RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D I ID RESID RESI RESID Tekijät ja Suomen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella.

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Erasmus+ Ohjelmaopas Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Versio 3 (2015): 16/12/2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 7 A-OSA: YLEISTÄ TIETOA

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN 3 Ilkka Salomäenpää YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN Selvitys taiteen ja kulttuurin aluekeskusten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kehittämisestä Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2011 4 5 ESIPUHE Yleisen

Lisätiedot

POHJOISMAINEN AIKUISOPETTAJA

POHJOISMAINEN AIKUISOPETTAJA POHJOISMAINEN AIKUISOPETTAJA FOTO:JOHANNES JANSSON, NORDEN.ORG Kartoitus pohjoismaisten aikuisopettajien pätevyysvaatimuksista ja aikuispedagogiikan alan koulutusmahdollisuuksista Tekijät: Maria Marquard

Lisätiedot

Pieni opas kylien kansainvälistymiseen

Pieni opas kylien kansainvälistymiseen Pieni opas kylien kansainvälistymiseen Mitä on kansainvälistyminen? Kansainvälistyminen on oppimista, siirtämistä, ymmärtämistä, verkostoitumista, kauppaa mutta erityisesti kansainvälistyminen on oman

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

MITEN OHJAUS ON KEHITTYNYT?

MITEN OHJAUS ON KEHITTYNYT? Päivi Atjonen, Sanna Mäkinen, Jyri Manninen, Marjatta Vanhalakka-Ruoho MITEN OHJAUS ON KEHITTYNYT? Väliarviointi oppilaanohjauksen 2008 2010 kehittämisestä Raportit ja selvitykset 2010:4 Opetushallitus

Lisätiedot

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:11 Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013

Lisätiedot

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ Maarit Manninen Säätiöt Suomessa Cuporen julkaisuja 7 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) kansainvälisen yhteistyön toimintastrategia 2010 2013 ja maaseutupolitiikan kansainvälisiä toimintatapoja Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta 5.5.2011 Sari Karttunen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2003:1

DEHKO-raportti 2003:1 DEHKO-raportti 2003:1 Täydennyskoulutuksen lisääminen ja kehittäminen vastaus Dehkon haasteisiin? Outi Himanen Pirjo Ilanne-Parikka 1 Täydennyskoulutuksen lisääminen ja kehittäminen vastaus Dehkon haasteisiin?

Lisätiedot

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot