OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE. Lausunto Tekijänoikeuspolitiikka 2012 keskustelumuistiosta. KOPIOSTON KESKEISET HUOMIOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE. Lausunto Tekijänoikeuspolitiikka 2012 keskustelumuistiosta. KOPIOSTON KESKEISET HUOMIOT"

Transkriptio

1 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto Tekijänoikeuspolitiikka 2012 keskustelumuistiosta. KOPIOSTON KESKEISET HUOMIOT Tekijänoikeudellinen järjestelmä on keskeinen keino parantaa luovan työn ja talouden elinehtoja ja kehittää näin informaatioyhteiskunnasta aito tieto- ja kulttuuriyhteiskunta. Tämän tulee näkyä tekijänoikeuspoliittisessa linjauksessa edelleen. Suomessa oikeuksien yhteishallinto on toimivaa, kustannustehokasta ja läpinäkyvää. Myös tekijänoikeuspolitiikassa on tärkeää tutkia oikeuksien yhteishallinnoinnin tarjoamia vaihtoehtoja teosten käyttämisessä ja lisensioinnissa. Teosten käyttöä ei saa edistää lisäämällä rajoituksia - tämän kehityksen pysäyttämisen on oltava tekijänoikeuspolitiikan ytimessä. Eri oppilaitosten asema teosten digitaalisten käyttöoikeuksien suhteen vaatii valtiolta aktiivisempaa otetta, jotta opetuksen tasa-arvoisuus eripuolella Suomea toteutuu. Valtio on viime vuosina luopunut aikaisemmasta käytännöstä hankkia perusopetukseen laajoja teosten käyttölupia tekijänoikeusjärjestöiltä. Yksityiseen kopiointiin liittyvällä hyvitysmaksujärjestelmällä ei voida ratkaista ammattimaisesti harjoitetun teosten verkkovälitys- ja tallennuspalveluiden tekijänoikeuskysymyksiä. Tällainen ratkaisu aiheuttaisi merkittäviä häiriöitä teosten digitaalisilla primäärimarkkinoilla ja olisi myös kansainvälisten tekijänoikeuskonventioiden vastainen. Televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluja tarjoavien yritysten kopiointi- ja välityspalvelut eivät ole tekijänoikeuslain tarkoittamaa yksityistä kopiointia vaan ne ovat tilauspalveluja, joissa käytetään tekijänoikeudella suojattua aineistoa ansiotarkoitukseen. Kopioston näkemyksen mukaan on pikaisesti selvitettävä, miten verkkotallennuspalveluiden kollektiivinen lisensiointi olisi järjestettävissä. Tässä yhteydessä on selvitettävä myös sopimuslisenssin käyttökelpoisuus ratkaisuvaihtoehtona. Hyvitysmaksujärjestelmän kehittäminen ja korvaustason korottaminen tulee ottaa selvästi esiin keskeisenä tekijänoikeuspoliittisena päämääränä. Hyvitysmaksujärjestelmää tulee uudistaa niin, että se toteuttaa direktiivin edellyttämän kohtuullisen hyvityksen oikeudenhaltijoille, ottaa huomioon 1/10

2 tutkimusten osoittaman yksityisen kopioinnin voimakkaan kasvun ja tekee tämän mukaiset korjaukset hyvitysmaksun tasoon. Hyvitysmaksun piiriin kuuluvaa laitekantaa tulee laajentaa kattamaan kaikki kopiointivälineet. Laitekantaa koskeva laajennus tulee toteuttaa pikimmiten, riippumatta järjestelmän kehittämisen muusta aikataulusta. Hyvitysmaksu tulisi avata myös uusille tekijä- ja teosryhmille. Tämä ei kuitenkaan saa tapahtua pienentämällä nykyisin hyvitysmaksun saajina olevien oikeudenhaltijoiden korvauksia. Tekijänoikeuslaista on poistettu kansainvälisten tekijänoikeussopimusten ja EU direktiivien vastaisesti tekijöiden, esittäjien ja äänitetuottajien ns. must carry - korvausoikeus. Tekijöiden, esittäjien ja äänitetuottajien korvausoikeus tulee palauttaa tekijänoikeuslakiin välittömästi. Suomessa tulee tarkasti seurata pohjoismaisia kokemuksia uudesta yleisestä sopimuslisenssisäännöksestä ja tarvittaessa harkita vastaavan säädöksen säätämistä tekijänoikeuslakiin. Piratismi on sisältöteollisuuden ja luovan alan tulevaisuuden suurin yksittäinen uhka. Sen kitkemisen tulee nousta tekijänoikeuspolitiikan keskiöön. Valtionvallan on taattava oikeudenhaltijoille riittävät ja tehokkaat keinot luvattoman verkkoaineiston poistamiseksi. LAUSUNTO Kopiosto ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Yleistä Tekijänoikeudellinen järjestelmä on keskeinen keino parantaa luovan työn ja talouden elinehtoja ja kehittää näin informaatioyhteiskunnasta aito tieto- ja kulttuuriyhteiskunta. Kuluttajien ja tiedonvälitystekniikkaa edustavien intressipiirien edut eivät voi olla tekijänoikeuspolitiikassa ensisijaisia siten, että tekijöiden ja muiden oikeudenhaltijoiden mahdollisuudet hyötyä työnsä ja taloudellisten investointiensa tuloksista vaarantuvat. Harhakäsityksiä ja tiedon puutetta tekijänoikeuksista esiintyy edelleen runsaasti eikä tekijänoikeuksien luonnetta perustuslain suojaamana omistusoikeuden muotona usein ymmärretä. Näistä syistä valtion tukema ja järjestämä tiedotustoiminta ja koulutus ovat tarpeen ja tulee olla esillä myös tekijänoikeuspoliittisessa linjauksessa. Sopimusvapaus on kaiken toiminnan lähtökohta tekijänoikeuksien kuten muidenkin omistusoikeuksien alueella. Sitä voidaan rajoittaa vain erittäin painavista syistä ja tällöin tulee kiinnittää erityistä huomiota eri osapuolten perusoikeuksien tasapainoiseen toteutumiseen. 2/10

3 Tekijänoikeuksiin kohdistuvat monet yksinoikeuden rajoitukset on siirretty sellaisenaan tai jopa laajennettuina aikaisemmasta analogisesta toimintaympäristöstä uuteen digitaaliseen mediamaisemaan. Analogiseen toimintaympäristöön säädettyjen yksinoikeuden rajoituksien soveltaminen sellaisenaan digitaaliseen mediaympäristöön ovat laajentaneet räjähdysmäisesti teosten käyttöä siten, ettei sen paremmin tekijöiden kuin muidenkaan oikeudenhaltijoiden omistusoikeuden suoja enää riittävästi toteudu. Teosten käyttöä ei saa edistää lisäämällä rajoituksia ja nykyisten rajoitusten tarpeellisuutta muuttuneessa toimintaympäristössä on arvioitava uudelleen - tämän kehityksen pysäyttämisen on oltava tekijänoikeuspolitiikan ytimessä. Muussa tapauksessa rikas kansallinen mediamaisemamme kuihtuu ja aavikoituu. Keskustelumuistion sivulla 9 esitetty näkemys valtionvallan roolista vastaa myös Kopioston näkemystä. Valtion tulisi toimia ensisijaisesti välittäjänä ja katalysaattorina ratkaisujen aikaansaamiseksi ja markkinoihin puuttuminen lainsäädännöllä tai muilla pakottavilla ohjausmekanismeilla tulisi olla vasta viimekätinen ratkaisu. Huomioita kansallisiin tekijänoikeuskysymyksiin 1. Opetusta ja tutkimusta koskevat säännökset (s.18) Kopioston näkemyksen mukaan nykyiset tekijänoikeuslain säännökset vastaavat hyvin käytännön tilanteita eikä erityisiä harmaita alueita synny. Jo nykyisten sopimuslisenssisäännösten nojalla voidaan joustavasti laatia luparatkaisuja opetuksen ja tutkimuksen käytännön tilanteisiin. Tekijänoikeuspolitiikan tulee olla tältä osin erityisen varovaista. Opetusalalle on kehittymässä sekä graafisella että av-alalla uusia digitaalisia sisältömarkkinoita, joille yksittäiset toimijat luovat uutta aineistoa. Olisi haitallista puuttua näihin kehittyviin markkinoihin uusilla tai laajennetuilla rajoitussäännöksillä. Tämä heikentäisi erityisesti kotimaisten sisällöntuottajien toimintaa ja vähentäisi investointeja näille uusille markkinoille. Kopioston näkemyksen mukaan julkisen esittämisen rajoitussäännöksen muutokseen ei ole perustetta. Elokuvien julkisen esittämisen alueella on syntynyt uusia, oppilaitoksille suunnattuja palveluja, eikä niiden kehitystä pidä vaarantaa. Etä- ja verkko-opetuksen järjestämiseksi on jo olemassa sekä lain erityissäännös (TekL 14 ) että sen nojalla kehitetty, Kopioston ja oppilaitosten välinen luparatkaisu, nk. digilupa. Tehokkain keino etä- ja verkko-opetuksen edistämiseksi on kehittää tätä luparatkaisua vastaamaan käytännön tarpeita. Erilaisten aineiston käytettävyyden parantamiseksi opetuksessa olisi tärkeintä, että valtio varaisi lupiin riittävän määrärahan. Tämä ei ole toteutunut esimerkiksi peruskoulujen ja lukioiden kohdalla. Valtion tulisi olla aktiivisempi, jotta opetuksen tasa-arvoisuus eripuolella Suomea toteutuisi paremmin oppilaitosten tekijänoikeuslupien kohdalla. Tämä tulee olla keskeisessä asemassa tekijänoikeuspoliittisessa linjauksessa. Valtio on jättänyt 3/10

4 mielestämme perusteetta nk. digiluvan hankkimatta peruskouluille ja lukioille, vaikka yliopistoille ja korkeakouluille se hankittiin keskitetysti. 2. Rajoitussäännösten selvennystarpeita? (s. 18) Emme näe perusteita rajoitussäännösten laajentamiselle tai uusien säätämiselle, pikemmin olisi syytä harkita niiden kaventamista. Nykyiset rajoitussäännökset ovat suurelta osin peräisin analogisen median kaudelta. Digitaaliseen mediaan suoraan sovellettuina rajoitussäännösten tarjoamat teosten käyttömahdollisuudet ja tosiasiallinen käyttö ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Samaan aikaan tekijöiden ja muiden oikeudenhaltijoiden on yhä vaikeampaa saada työlleen ja investoinneilleen katetta. Esimerkiksi digitaalisen kehityksen myötä yksityisen kopioinnin mahdollisuudet ovat muuttuneet merkittävästi siitä toimintaympäristöstä, mihin ko. rajoitussäännös on säädetty. Rajoitukset merkitsevät aina tekijänoikeudenhaltijoiden omaisuudensuojaan puuttumista. Sopimusvapaus ja tekijänoikeuslain sopimuslisenssisäännökset tarjoavat tehokkaat keinot ratkaista käyttölupakysymykset. 3. Yksityinen ja julkinen - yksityinen kopiointi (s ) Uusien tekniikoiden syntyminen, esimerkiksi tehokkaampi ja nopeampi yksityisten välinen viestintä, ei ole peruste rajoittaa jotain toista perusoikeutta. Sosiaalisesta mediasta ei saa muodostua tekijänoikeusvapaata aluetta toiminnan yksityisyyteen vedoten. Käsitys, että aina kun toiminta on ei-ammattimaista, se olisi yksityistä tai muulla tavoin tekijänoikeudellisesti epärelevanttia, on virheellinen. Yksityisen kopioinnin alan tulee rajoittua omaan perheeseen ja lähipiiriin. Lähipiirinä ei voida pitää teosten vertaisverkkojakeluun osallistuvien piiriä, joka voi olla huomattavan laaja, koostuen tuhansista toisilleen päivittäin kommunikoivista ihmisistä eri puolilla maailmaa. Yksityisen kopioinnin käsite syntyi analogisessa maailmassa, jossa teoskopioiden tekninen laatu ja mahdollisuudet kopioida suuria määriä teoksia olivat huomattavasti rajallisempaa kuin digitaalisessa verkkoympäristössä. Olisi syytä päivittää yksityisen kopioinnin käsitettä ja tarkastella sen alaa siten, että se paremmin vastaisi käsitteen alkuperäistä tarkoitusta. Nykyisin yksityisen kopioinnin aiheuttama välillinen vaikutus teosten primäärimarkkinoille on huomattavasti suurempi kuin analogisessa ympäristössä. Yksityiseen kopiointiin liittyvällä hyvitysmaksujärjestelmällä ei voida ratkaista ammattimaisesti harjoitetun teosten välitys- ja kopiointipalveluiden tekijänoikeuskysymyksiä. Tällainen ratkaisu aiheuttaisi merkittäviä häiriöitä teosten digitaalisilla markkinoilla ja olisi myös kansainvälisten tekijänoikeuskonventioiden vastainen. Lisäksi hyvitysmaksujärjestelmä ja sen kotimaiset ja kansainväliset perustelut jouduttaisiin uusimaan perin pohjin. Oikeudenomistajien yksinoikeutta tulee vahvistaa ja yksityisen kopioinnin säännös palauttaa sen alkuperäiseen tarkoitukseensa koskemaan yksittäisten kansalaisten itse harjoittamaa kopiointia. 4/10

5 4. Lainauskorvaus määrärahan korottaminen, opetus- ja tutkimuskirjastot (s. 19) Valtio hankkii tekijänoikeuslupia monille oppilaitoksille sekä valtionhallinnolle. Valtio myös huolehtii kuntien velvoitteesta maksaa lainauskorvausta. Kopioston näkemyksen mukaan tekijänoikeuspolitiikan tulisi valtion roolin osalta olla systemaattinen, läpinäkyvä ja tasapuolinen. Lainauskorvausmäärärahan korottaminen on kannatettavaa, mutta sitä ei saa toteuttaa alentamalla nykyisiä määrärahoja, joilla hankitaan valtion toimesta tekijänoikeuslupia oppilaitoksille. Lähtökohtana tulee olla, että lain määrittelemät kollektiivikorvaukset kuten lainauskorvaus kohtelevat kaikkia teoslajeja ja oikeudenhaltijaryhmiä samalla tavoin. Tämä ei toteudu riittävästi kauno- ja tietokirjallisuuden eikä valokuvien ja teosvalokuvien kohdalla lainauskorvauksessa. Tältä osin on tarpeen korjata tilanne tarvittavilla lainsäädännöllisillä muutoksilla. 5. Kulttuuriperinnön säilyttäminen ja saatavilla pito KDK (s. 19) Kopiostolla ja kansalliskirjastolla on pitkäaikainen yhteistyö kulttuuriperinnön saataville saattamiseksi digitaalisessa muodossa. Hankkeiden edistymisen suurimpana esteenä on se, ettei tekijänoikeusratkaisujen tueksi ole löytynyt mitään julkisia varoja. Valtion tulisi vähintäänkin tukea pilottihankkeiden perustamista ja käynnistystä. Mahdollisuuksia yhteispohjoismaisiin järjestelyihin voitaisiin valtion puolelta parantaa, esimerkiksi tukemalla yhteispohjoismaista kokoelmien yli rajojen toteutettavaa lisensiointia. Myös Pohjoismaiden Neuvostolla voisi olla rooli tällaisten hankkeiden edistämisessä. 6. Rajat ylittävä lisensiointi (s. 19) Rajat ylittävässä lisensioinnissa sopimusvapauden tulee olla ensisijainen ratkaisu ja muut vaihtoehdot voivat tulla kyseeseen vain sellaisissa massakäyttötilanteissa, joissa suorien valtuuksien hankkiminen ei ole mahdollista. Suomen valtion tulee tukea sopimuslisenssiä kansainvälisellä tasolla eräänä rajat ylittävän lisensoinnin vaihtoehtona. Nykyiset sopimuslisenssisäännökset eivät mahdollista rajat ylittävää lisensiointia. Kopioston näkemyksen mukaan valtionvalta voisi tukea käytännön yhteispohjoismaisia lisensiointihankkeita, jotka toteutettaisiin sopimuslisenssin avulla, esimerkiksi Kansallisen digitaalisen kirjaston kautta yhteistyössä pohjoismaisten kansalliskirjastojen kanssa. 7. Televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelut (s ) Televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluja tarjoavien yritysten kopiointi- ja välityspalvelut eivät ole tekijänoikeuslain tarkoittamaa yksityistä kopiointia vaan tekijänoikeudella suojatun aineiston käyttöä ansiotarkoitukseen. Kyse on tilauspalvelusta (on demand), jossa syntyy teoskopioita ja jossa tilaaja saa palveluntarjoajan tarjoamasta ohjelmakokonaisuudesta haluamansa teoksen katseltavakseen haluamassaan paikassa haluamanaan aikana. Tällainen teosten käyttö 5/10

6 kuuluu tekijän yksinoikeuden piiriin ja käytön salliminen voi tapahtua vain tekijänoikeudenhaltijoiden nimenomaisella suostumuksella. Tällä hetkellä lähes kaikki teleoperaattorit tarjoavat kaupallisesti kyseisiä palveluita. Ne perustuvat tekijänoikeudella suojattujen aineistojen tallentamiseen ja yleisölle välittämiseen. Verkkotallennuspalveluissa on kyse av-teosten massakäytöstä eivätkä yksittäiset tekijät tai oikeudenhaltijat voi lisensioida sitä tehokkaasti ja kattavasti. Tekijänoikeuslain 12 :n mukainen yksinoikeuden rajoitus laajennettuna koskemaan myös verkkotallennuspalveluita ei täyttäisi Bernin konvention kolmen kohdan testin edellytyksiä. Tästäkään syystä televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelut eivät voi olla tekijänoikeuslain nojalla yksityistä kopiointia. Uusien sisältöpalveluiden kehittämisessä ja kuluttajien saataville saattamisessa tuleekin noudattaa tekijänoikeuden pääperiaatetta: käyttöluvista tulee sopia oikeudenhaltijoiden kanssa. Nykyisissä, kokonaisia televisio-kanavia hyödyntävissä verkkotallennuspalveluissa on kyse teosten massakäytöstä. Palveluissa käytetään erittäin laajoja sisältökokonaisuuksia ja suuria teosmääriä. Kopioston näkemyksen mukaan kysymystä verkkotallennuspalveluiden tekijänoikeudellisesta asemasta ei voitane ratkaista kaikilta osin osapuolten yksilöllisin toimin, minkä vuoksi olisi syytä harkita kollektiivista lisensiointiratkaisua. Kopioston näkemyksen mukaan on pikaisesti selvitettävä, miten verkkotallennuspalveluiden kollektiivinen lisensiointi olisi järjestettävissä. Tässä yhteydessä on selvitettävä myös sopimuslisenssin käyttökelpoisuus eräänä ratkaisuvaihtoehtona. 8. Televisio-ohjelmien jakeluvelvoite (Must carry) (s. 20) Tekijänoikeuslaista on poistettu kansainvälisten tekijänoikeussopimusten ja EU direktiivien vastaisesti tekijöiden, esittäjien ja äänitetuottajien ns. must carry - korvausoikeus. Se tulee palauttaa tekijänoikeuslakiin välittömästi. Teknologinen ja mediamarkkinoiden kehitys ovat muuttaneet olosuhteita niin, ettei siirtovelvoitteelle ole enää löydettävissä juurikaan kestäviä, yleispalveludirektiivin ja perustuslain takaaman omaisuudensuojan mukaisia perusteita. Tekijänoikeuslain 25 i :n mukainen tekijänoikeuden täysrajoitus on virheellinen mm. seuraavin perustein: - EU:n tietoyhteiskuntadirektiivin 3 artiklassa tekijöille säädetty yksinoikeus yleisölle välittämiseen puuttuu siirtovelvoitteen alaisen jakelun osalta. - Vuokraus- ja lainausdirektiivin 8(2) artiklassa esittäjille ja äänitetuottajille säädetty korvausoikeus puuttuu siirtovelvoitteen alaisen jakelun osalta. Siirtovelvoitteen laajuus määrittää tekijänoikeuskorvauksettoman jakelun laajuuden, siirtovelvoite tulee pitää joka tapauksessa mahdollisimman suppeana. Esimerkiksi Ruotsissa siirtovelvoite koskee tällä hetkellä ainoastaan Ruotsin yleisradioyhtiön (SVT) kanavia ja kaupallisten kanavien edelleen lähettämisestä kaapeliverkoissa on sovittu osapuolten kesken. Kaupallisten kanavien siirtovelvoitteelle ei ole perusteita ja ne tulee jättää pois siirtovelvoitteen piiristä. 6/10

7 9. Sopimuslisenssijärjestelmän kehittäminen ja laajentaminen uusille käyttöalueille (s. 20) Sopimuslisenssi mahdollistaa massakäyttötilanteet, joissa oikeuksien hallinnointi muulla tavoin olisi hankalaa, jopa mahdotonta. Vaihtoehtona käyttäjille olisi, että lupia teosten käyttöön ei olisi käytännössä lainkaan saatavissa. Toimintokohtaisten sopimuslisenssisäännösten kohdalla on kuitenkin epävarmaa, syntyykö juuri säännöksessä kuvatulla toiminta-alueella lopulta tarvetta kollektiiviseen sopimiseen. Tällainen ennakointi on nopeasti muuttuvassa sähköisen median kentässä erittäin vaikeaa. Lainsäädösteknisestä näkökulmasta yleinen sopimuslisenssisäännös saattaisi olla perusteltu. Näin voitaisiin välttää liian kapea-alainen sääntely ja mahdollistaa tarpeen mukaan oikeudenhaltijoiden nopea lisensiointitoiminta muuttuvissa olosuhteissa. Tanskassa yleinen sopimuslisenssisäännös on toiminut joustavasti erilaisissa uusissa massakäyttötilanteissa. Tarve yksittäisiin lainsäädäntöhankkeisiin sopimuslisenssin alueella on vähentynyt ja käyttäjien ja oikeudenomistajien välisiä lupatoiveita on onnistuttu toteuttamaan nopeasti ja joustavasti. Kopioston näkemyksen mukaan Suomessa tulee tarkasti seurata pohjoismaisia kokemuksia uudesta lainsäännöksestä ja tarvittaessa harkita yleisen sopimuslisenssisäädöksen säätämistä tekijänoikeuslakiin. Yleisen sopimuslisenssin sijasta osuvampi suomenkielinen termi tosin voisi olla erityinen sopimuslisenssi (Ruotsissa särskild avtalslicens ), koska säännöstä voidaan soveltaa vain yksittäisiin ja tarkoin rajattuihin massakäyttötapauksiin. Arkistoidun sanoma- ja aikakauslehden uudelleen käyttö Kannatamme tekijänoikeustoimikunnan ehdotusta TekL 25 g :n laajentamiseksi koskemaan myös lehtikustantajien arkistoja. Lehtikustantajilla on arkistoissaan runsaasti sellaista vanhaa aineistoa, jota he eivät pysty hyödyntämään uudelleen, koska oikeuksien selvittäminen on käytännössä mahdotonta. Kirjastojen, arkistojen ja museoiden kokoelmissa olevien vanhojen lehtien digitoiminen ja yleisölle välittäminen on tehty 16 d :n sopimuslisenssisäännöksen avulla kirjastoille, arkistoille ja museoille mahdolliseksi. On tärkeää, että myös aineiston tuottamiseen ja markkinointiin sijoittaneilla lehtikustantajilla on samanlainen mahdollisuus digitoida omat arkistonsa ja tarjota niiden sisältöjä eri jakelukanavien välityksellä yleisön saataville. Kopioston näkemyksen mukaan ehdotettu sanoma- ja aikakauslehden uudelleen käyttöä koskeva sopimuslisenssisäännös yhdenvertaistaa lehtikustantajien asemaa suhteessa 16 d :n mukaisiin laitoksiin sekä edistää kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden aineistojen saatavuutta. On toivottavaa, että lainsäädäntöhanketta edistetään nopeasti. 7/10

8 10. Linkittäminen ja hakukoneet (s ) Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi harkita kaupallisen linkittämisen oikeudellisen tilan selventämistä esimerkiksi tekijänoikeuslakia tarkentamalla. Olisi tärkeä erottaa tilanteet, joissa linkki toimii vain jonkin aineiston sijaintiin viittaavana, palveluista, jotka rakentuvat toisten tekemän aineiston/sisällön systemaattiseen linkittämiseen. On ilmeistä, että hakupalveluita tarjoavat saavat merkittäviä mainostuloja toiminnoistaan, jotka hyödyntävät toisten oikeudenhaltijoiden teoksia. Tekijänoikeuspolitiikassa on syytä tarkoin seurata tällaisten epätasapainoisten tilanteiden kehitystä ja pohtia, olisiko kohtuullista, että tekijänoikeudenhaltijat voisivat saada osuuden tästä tulovirrasta. Myös hakukoneiden oikeudellinen asema saattaa kaivata tarkennusta. 11. Piratismi (s. 21) Piratismi on sisältöteollisuuden ja luovan alan tulevaisuuden suurin yksittäinen uhka. Sen kitkemisen tulee entistä vahvemmin nousta tekijänoikeuspolitiikan keskiöön. Valtionvallan on taattava oikeudenhaltijoille riittävät ja tehokkaat keinot luvattoman verkkoaineiston poistamiseksi ja järjestettävä verkkoympäristöön turvallinen toimintaympäristö, joka voi mahdollistaa uuteen kotimaiseen sisältötuotantoon investoimisen pitkällä tähtäimellä. Tämä on paras tapa turvata Suomen ja kansallisen ammattimaisen sisältötuotannon tulevaisuus. Tältä osin yhdymme Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen (TTVK) lausuntoon. 12. Lupaolettama (implied license), verkkoympäristö (s. 21) Lupaolettama ei sisälly Suomen tekijänoikeuslakiin. Lupaolettama on toimijoiden itsensä sopima, heidän keskinäinen rakenne tai toimintaohje, ei yleinen ja yhtäläinen tekijänoikeudellinen lähtökohta, eikä sitä tule sellaiseksi säätää. Tekijänoikeuslaki ei aseta minkäänlaisia esteitä sille, että oikeudenhaltijat voivat niin halutessaan laittaa aineistonsa vapaasti kaikkien käyttöön verkkoon. Tällaisen toiminnan järjestämiseksi on olemassa vakiintuneita toimintamuotoja (esim. creative commons lisenssit). Vastustamme kaikkea lainsäädäntöä, joka kaventaa oikeudenhaltijoiden mahdollisuuksia päättää aineistonsa käytöstä verkkoympäristössä. On tärkeää hyväksyä verkkoon ja sen käyttöön liittyvä monimuotoisuus, eikä ole perusteltua koettaa puristaa tätä yhteen lainsäädäntömuotoon. Lupaolettama heikentäisi perusteettomasti oikeudenhaltijoiden lähtökohtatilannetta. Tätä asiaa ei tule ottaa tekijänoikeuspolitiikan asialistalle. 13. Hyvitysmaksu (s. 22) EU:n tietoyhteiskuntadirektiivin (2001/29/EY) mukaan jäsenvaltioilla on mahdollisuus sallia yksityinen kopiointi sillä edellytyksellä, että siitä järjestetään oikeudenhaltijoille kohtuullinen hyvitys. Kohtuullinen hyvitys on ehdoton edellytys, että jäsenvaltio voi sallia yksityisen kopioinnin sisältämän tekijänoikeuden rajoituksen 8/10

9 ja täten puuttua tekijänoikeudenhaltijoiden omaisuuden suojaan. Suomen tekijänoikeuslaissa yksityinen kopiointi on sallittu. Tämä on merkittävä etu kuluttajalle, koska se tarjoaa hänelle laajan vapauden käyttää laillisesti hankkimiaan sisältötuotteita sekä mahdollisuuden kopioida niitä itselleen ja lähipiirilleen. Hyvitysmaksun neuvottelukunnan ja Teoston hyvitysmaksuyksikön teettämien selvitysten mukaan suomalaiset kopioivat laillisesti mittavan määrän suojattuja teoksia vuodessa: noin 500 miljoonaa musiikkitiedostoa ja noin 150 miljoonaa videotiedostoa. Viime vuoden hyvitysmaksukertymä oli 6,3, miljoonaa euroa noin 1,16 euroa/kansalainen. Hyvitysmaksukertymä on suhteettoman pieni, kun sitä verrataan näihin todellisiin kopiointimääriin ja kopioinnin kuluttajille tuomaan hyötyyn ja siitä maksettavaan hintaan. Hyvitysmaksujärjestelmä tulee uudistaa siten, että se takaa oikeudenhaltijoille direktiivin edellyttämän kohtuullisen korvauksen. Tutkimusten osoittama käytön määrä tulee ottaa aidosti huomioon korvauksen määrään vaikuttavana perusteena. Suomen tekijänoikeuspolitiikka on tältä osin viime vuosina epäonnistunut pahasti. Kopioston näkemyksen mukaan hyvitysmaksun laitekantaa tulee laajentaa siten, että hyvitysmaksu kattaa kaikki merkittävät kopiointivälineet. Mitä laajempi on hyvitysmaksun alaisten laitetyyppien valikoima, sitä vähemmän hyvitysmaksu keskimäärin vaikuttaa kuluttajahintoihin, markkinoihin ja eri laitetyyppien kilpailutilanteeseen. Tämä poistaisi myös erilaisten laitetyyppien eriarvoisen kohtelun (esim. Iphone vrt. Ipod ja ulkoinen kovalevy/suurimuistinen USB-tikku) sekä eri teoslajien eriarvoisen kohtelun. Tällaista laajentamista tukee myös EU-tuomioistuimen antama ns. Padawan -päätös. Kyseisen ratkaisun perusteluista ilmenee, että pelkkä laitteiden tai koneiden kappaleenvalmistamisominaisuus riittää perusteeksi yksityistä kopiointia koskevan maksun perimiseksi. Kopioston näkemyksen mukaan hyvitysmaksu tulisi laajentaa koskemaan uusia teosja tekijäryhmiä. Hyvitysmaksun laajentaminen uusiin teos- ja tekijäryhmiin (kirjat, lehdet, kuvat) ei voi tapahtua pienentämällä entisestään nykyisin hyvitysmaksun saajina olevien oikeudenhaltijoiden korvauksia. Uudet teoslajit on käsiteltävä tutkimusten perusteella erillisenä asiana ja hyvitysmaksun määrää on lisättävä kompensoimaan nimenomaan uusien teoslajien yksityistä kopiointia. Viime vuosina jyrkästi laskenut hyvitysmaksukertymä on yksityisestä kopioinnista saatuun hyötyyn ja käyttöön verrattuna suhteettoman pieni. Tältä osin valtio ei ole huolehtinut tietoyhteiskuntadirektiivin edellyttämistä velvoitteistaan oikeudenhaltijoita kohtaan ja valtiolla on vastuu järjestää hyvitysmaksukertymä direktiivin edellyttämälle kohtuulliselle tasolle. 14. Rajatut vapaat käyttöalueet (ns. aidatut puutarhat) (s. 22) Emme näe tarvetta uusille rajoitussäännöksille. Oikeudenhaltijat ovat aina valmiita keskustelemaan tasapainoisista ja oikeudenmukaisista ratkaisuista, mutta kulttuurin tai teosten saatavuuden edistäminen ei voi tapahtua oikeudenhaltijoiden kustannuksella. Aidattuja puutarhoja on mahdollista muodostaa sopimusvapauden puitteissa. 9/10

10 Helsingissä, syyskuun 6. päivänä 2012 Kopiosto ry Pekka Rislakki toimitusjohtaja Kopiosto ry on tekijöitä, esittäviä taiteilijoita ja kustantajia edustava tekijänoikeusjärjestö. Kopiosto edustaa erillisillä valtakirjoilla yli kotimaista oikeudenomistajaa sekä vastavuoroisuussopimuksien perusteella ulkomaisia oikeudenomistajia. Kopiosto edistää ja valvoo tekijänoikeuslainsäädännön tarkoittamien oikeuksien haltijoiden yhteistä etua oikeuksien käyttöä koskevissa asioissa. Kopioston tehtäviin kuuluu muun muassa myöntää käyttölupia valokopiointiin, teosten digitaaliseen kopiointiin ja välittämiseen oppilaitoksissa ja tieteellisessä tutkimuksessa, opetustallennukseen sekä radio- ja televisio-ohjelmien edelleen lähettämiseen kaapeliverkossa ja yhteisantennijärjestelmissä. 10/10

Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet

Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet Museoiden KDK-ajankohtaispäivä 29.4.2010 Jorma Waldén Opetusministeriö 1 KDK-hankkeen tekijänoikeuskysymyksistä Tavoitteena edistää arkistojen, kirjastojen

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallisen digitaalisen kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset,

Lisätiedot

Opetusministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO. Lausuntopyyntönne 14.8.2008 Dnro OPM2008-00228

Opetusministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO. Lausuntopyyntönne 14.8.2008 Dnro OPM2008-00228 Opetusministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntönne 14.8.2008 Dnro OPM2008-00228 Asia: EU: Tekijänoikeus osaamistaloudessa, vihreä kirja, 16.7.2008 Lausunnon antajasta Kopiosto ry on tekijöitä,

Lisätiedot

Asia: Lausunto ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan (10.5.2012) esityksestä Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle

Asia: Lausunto ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan (10.5.2012) esityksestä Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan (10.5.2012) esityksestä Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle Kopiosto ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä

Lisätiedot

U 63/2016 vp Sivistysvaliokunta. Satu Kangas

U 63/2016 vp Sivistysvaliokunta. Satu Kangas U 63/2016 vp Sivistysvaliokunta Satu Kangas 16.2.2017 Mikä U-kirjelmässä tekijänoikeudesta on tärkeää 1. Lehtijulkaisujen suoja - tukeeko Suomi kotimaista mediaa vai yhdysvaltalaisia teknojättejä 2. Tekijänoikeuden

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

DSM-direktiiviehdotus - keskeiset asiat

DSM-direktiiviehdotus - keskeiset asiat DSM-direktiiviehdotus - keskeiset asiat 11.12.2017 Ehdotuksen käsittelyvaihe Neuvoston pj:n konsolidoitu kompromissiesitys 30.10.2017 Käsittely jatkuu neuvoston työryhmässä Bulgarian pj-kaudella Keskeiset

Lisätiedot

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas 29.9.2016 Lähtötilanne: mission impossible Tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa saa käyttää, jos sopii käytöstä aineiston kaikkien oikeudenhaltijoiden kanssa

Lisätiedot

Asia: Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta tekijänoikeuslain muuttamisesta ja laiksi orpoteosten käyttämisestä (OKM/5/010/2013)

Asia: Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta tekijänoikeuslain muuttamisesta ja laiksi orpoteosten käyttämisestä (OKM/5/010/2013) OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta tekijänoikeuslain muuttamisesta ja laiksi orpoteosten käyttämisestä (OKM/5/010/2013) KESKEISET HUOMIOT Hallituksenesitys

Lisätiedot

Suomen kannan muodostaminen

Suomen kannan muodostaminen Suomen kannan muodostaminen 1 2 3 Tästä on kyse Suomen tavoitteen tulisi olla U-kirjelmä kuvastaa Suomen kantaa komission direktiiviehdotukseen tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. - Kenen

Lisätiedot

Ehdotettu opetusta koskeva rajoitus kaventaisi vakavalla tavalla digitaalisen oppimateriaalituotannon oikeudellisia perusedellytyksiä.

Ehdotettu opetusta koskeva rajoitus kaventaisi vakavalla tavalla digitaalisen oppimateriaalituotannon oikeudellisia perusedellytyksiä. 17.10.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Kopioston lausunto koskien ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla, COM(2016) 593 Yleistä

Lisätiedot

sivu 1/5. Lausunto OKM Katri Olmo

sivu 1/5. Lausunto OKM Katri Olmo sivu 1/5 Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE Seuraa Kuvastoa: www.fb.com/kuvasto www.twitter.com/kuvasto www.kuvasto.fi Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä Kuvat: Sanna Peurakoski TAIDETEOSTEN KÄYTTÖ NÄYTTELYIDEN

Lisätiedot

Valmistautuminen EU:n digitaalista sisämarkkinaa koskevaan strategiaan. Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan kokous 13.4.2015

Valmistautuminen EU:n digitaalista sisämarkkinaa koskevaan strategiaan. Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan kokous 13.4.2015 Valmistautuminen EU:n digitaalista sisämarkkinaa koskevaan strategiaan Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan kokous 13.4.2015 Lausuntoyhteenveto Lausuntopyyntö neuvottelukunnalle 8.3.2015 DL 26.3., lisäaikaa

Lisätiedot

Tekijänoikeuslain muutostarpeet seuraavan muutosvaiheen asioita. Tekijänoikeusfoorumi 28.10.2013

Tekijänoikeuslain muutostarpeet seuraavan muutosvaiheen asioita. Tekijänoikeusfoorumi 28.10.2013 Tekijänoikeuslain muutostarpeet seuraavan muutosvaiheen asioita Tekijänoikeusfoorumi 28.10.2013 Tv-ohjelmien verkkotallennuspalvelut Kysymys palveluiden lainmukaisuudesta ja sen varmistamisesta Keskeiset

Lisätiedot

Valokopiointija digiluvat

Valokopiointija digiluvat Valokopiointija digiluvat Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: digilupa, valokopiointi, digitaalisten aineistojen kopiointi, Kopioston luvat, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet,

Lisätiedot

Tuotoksen lausunto koskien tekijänoikeusjärjestelmän arviointia ja lainsäädännön kehittämistä Lausuntopyyntönne 1.3.2007, Dnro 4/670/2007

Tuotoksen lausunto koskien tekijänoikeusjärjestelmän arviointia ja lainsäädännön kehittämistä Lausuntopyyntönne 1.3.2007, Dnro 4/670/2007 Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto anna.vuopala@minedu.fi Tuotoksen lausunto koskien tekijänoikeusjärjestelmän arviointia ja lainsäädännön kehittämistä Lausuntopyyntönne 1.3.2007, Dnro 4/670/2007

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

Virallinen huomautus on ensimmäinen vaihe komission rikkomusmenettelyssä. Määräaika Suomen vastauksen antamiselle päättyy 21.4.2014.

Virallinen huomautus on ensimmäinen vaihe komission rikkomusmenettelyssä. Määräaika Suomen vastauksen antamiselle päättyy 21.4.2014. Ulkoasiainministeriö TUOMIOISTUINMUISTIO UM2014-00407 OIK-30 08.04.2014 EU-ministerivaliokunta 11.4.2014 Viite Asia KOMISSION VIRALLINEN HUOMAUTUS 2012/4097; tekijänoikeuskorvauksien maksaminen jakeluvelvoitteen

Lisätiedot

Vihreä kirja audiovisuaalisten teosten verkkolevityksestä KOM(2011) 427 lopullinen

Vihreä kirja audiovisuaalisten teosten verkkolevityksestä KOM(2011) 427 lopullinen European Commission Internal Market markt-d1@ec.europa.eu 15.11.2011 Asia: Vihreä kirja audiovisuaalisten teosten verkkolevityksestä KOM(2011) 427 lopullinen Kopiosto kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu

Lisätiedot

Pidämme erityisen tärkeänä valtioneuvoston kannassa esiin tuotua näkökulmaa, että direktiivissä

Pidämme erityisen tärkeänä valtioneuvoston kannassa esiin tuotua näkökulmaa, että direktiivissä 8.12.2016 EDUSKUNNAN LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNALLE Kopiosto ry:n kirjallinen asiantuntijalausunto Valtioneuvoston kirjelmä (U 63/2016 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE

KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE YLIOPISTOJEN JA AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOPIOINTILUPA Tekijänoikeuden suojaaman aineiston kopiointiin opetuksessa, tutkimuksessa ja organisaation hallinnollisessa

Lisätiedot

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto - Teosto ry

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto - Teosto ry Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto - Teosto ry Valtioneuvoston selvitys komission tiedonannosta Tavoitteena nykyaikainen, eurooppalaisempi tekijänoikeusjärjestelmä (E 1/2016) Talousvaliokunta 18.2.2016

Lisätiedot

VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS

VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS SISÄLLYS 1. Ratkaisun tavoitteet 2. Oikeudenhaltijan näkökulma 3. Lähettäjäyrityksen näkökulma 4. Verkkotallennuksen tarjoajan

Lisätiedot

Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat

Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry Turku 11.10.2014 Juha Kallanranta 2003 Tekijänoikeuden sisältö Tekijänoikeuden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 85/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 45 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakiin tehtäviksi tekijänoikeuslain muutoksista johtuvat muutokset. Sopimuslisenssin

Lisätiedot

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä Tekijänoikeus opetuksessa Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä 23.11.2016 Tekijänoikeuden perusteet Syntyy, kun ihminen itsenäisillä luovilla valinnoillaan saa aikaan jotain ilmaisumuodoltaan

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Lausunto tekijänoikeuden suuntaviivoja koskevasta keskustelumuistiosta

Lausunto tekijänoikeuden suuntaviivoja koskevasta keskustelumuistiosta Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto cc: anna.vuopala@minedu.fi Helsinki 31.5.2007 Lausunto tekijänoikeuden suuntaviivoja koskevasta keskustelumuistiosta Opetusministeriön työryhmämuistioita ja

Lisätiedot

SANASTO RY, SANASTO RF LAUSUNTO Annankatu 29 A, 7. krs 00100 Helsinki Puh. (09) 5629 3300 25.3.2015 info@sanasto.fi

SANASTO RY, SANASTO RF LAUSUNTO Annankatu 29 A, 7. krs 00100 Helsinki Puh. (09) 5629 3300 25.3.2015 info@sanasto.fi SANASTO RY, SANASTO RF LAUSUNTO Annankatu 29 A, 7. krs 00100 Helsinki Puh. (09) 5629 3300 25.3.2015 info@sanasto.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö copyright@minedu.fi; anna.vuopala@minedu.fi ASIA: Valmistautuminen

Lisätiedot

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas 8.11.2016 Tekijänoikeudet Oikeus valmistaa kappaleita teoksesta Oikeus saattaa teos yleisön saataviin Tekijän isyysoikeus nimen mainitseminen

Lisätiedot

MUSIIKKITUOTTAJIEN LAUSUNTO KOSKIEN EU:N KOMISSION TIEDONANTOA DIGITAALISTEN SISÄMARKKINOIDEN STRATEGIA EUROOPALLE

MUSIIKKITUOTTAJIEN LAUSUNTO KOSKIEN EU:N KOMISSION TIEDONANTOA DIGITAALISTEN SISÄMARKKINOIDEN STRATEGIA EUROOPALLE 1 Opetus- ja kulttuuriministeriölle MUSIIKKITUOTTAJIEN LAUSUNTO KOSKIEN EU:N KOMISSION TIEDONANTOA DIGITAALISTEN SISÄMARKKINOIDEN STRATEGIA EUROOPALLE Helsinki 22. toukokuuta 2015 YHTEENVETO Musiikki-ala

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM

Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM 10.10.2014 Musiikkiteosten verkko-oikeuksia koskevan riidanratkaisujärjestelmän kehittämistarpeet Martti Kivistö Teosto ry Kysymykset Mitä direktiivi

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10 Asia Hakija Tekijänoikeuskorvaukset Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto Annettu 22.5.1991 Tiivistelmä Yleisradiolähetykseen sisältyvän teoksen tai esittävän

Lisätiedot

Täydennys tekijänoikeuslain muutosesitystä HE 28/2004 koskevaan

Täydennys tekijänoikeuslain muutosesitystä HE 28/2004 koskevaan Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Helsinki 6.4.2005 Täydennys tekijänoikeuslain muutosesitystä HE 28/2004 koskevaan lausuntoon Viestinnän Keskusliitto täydentää sivistysvaliokunnalle 27.4.2004 antamaansa

Lisätiedot

Asia: Sanaston lausunto komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi COM(2016)595 sekä direktiiviksi COM(2016)596.

Asia: Sanaston lausunto komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi COM(2016)595 sekä direktiiviksi COM(2016)596. 1 Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriö EU-jakelut.OKM_STM@vnk.fi copyright@minedu.fi Asia: Sanaston lausunto komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi COM(2016)595 sekä direktiiviksi

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

+ + + Asiantuntijalausunnon sisältö (a) Direktiiviehdotukseen ja valtioneuvoston kantaan sisältyvät tärkeät ja kannatettavat peruslähtökohdat + + +

+ + + Asiantuntijalausunnon sisältö (a) Direktiiviehdotukseen ja valtioneuvoston kantaan sisältyvät tärkeät ja kannatettavat peruslähtökohdat + + + Kopiosto ry on tekijöitä, esittäviä taiteilijoita ja kustantajia edustava tekijänoikeusjärjestö. Kopiosto edustaa erillisillä valtakirjoilla yli 50.000 kotimaista oikeudenomistajaa sekä vastavuoroisuussopimuksien

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUS EU:n DIGITAALISILLA SISÄMARKKINOILLA (U63)

TEKIJÄNOIKEUS EU:n DIGITAALISILLA SISÄMARKKINOILLA (U63) TEKIJÄNOIKEUS EU:n DIGITAALISILLA SISÄMARKKINOILLA (U63) Kolme asiaa Kotimaisten luovien alojen yhteinen edunvalvontaorganisaatio on ottanut kantaa kolmeen kohtaan ja muilta osin viittaamme jäsenjärjestöjemme

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Kuvat, oikeudet ja sopimukset

Kuvat, oikeudet ja sopimukset Kuvat, oikeudet ja sopimukset - Mitä tiedekustantajan tulisi huomioida kuvien käytössä Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 24.9 Mikko Raito, Kuvasto ry Esityksen rakenne 1) Kuvatyypit 2) Kuvien käyttö

Lisätiedot

Lausunto valtioneuvoston selvityksistä E 158/2009 vp ja E 1/2010 vp

Lausunto valtioneuvoston selvityksistä E 158/2009 vp ja E 1/2010 vp Helsinki 9.3.2010 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Lausunto valtioneuvoston selvityksistä E 158/2009 vp ja E 1/2010 vp Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto E-kirjelmistä, jotka

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari, Rovaniemi 7.2.2017 Albert Mäkelä, lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät Riikka Tähtivuori, IPR asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mitä tekijänoikeus

Lisätiedot

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto KOPIOSTO on tekijöiden, esittävien taiteilijoiden ja kustantajien yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Se mahdollistaa julkaisujen ja av-teosten

Lisätiedot

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta 10/2013 Kopiosto ry Arttu Juselius Tekijänoikeuden syntyminen Tekijänoikeuden suoja syntyy heti kun teos on luotu Automaattisesti. Ei vaadi merkkiä.

Lisätiedot

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto 24.9.2010 Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO 1 Tekijänoikeus syntyy henkilölle siirtyy kustantajalle vain sopimuksella

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA: TEKIJÄNOIKEUSLAKI MUUTTUU

AJANKOHTAISTA: TEKIJÄNOIKEUSLAKI MUUTTUU ELORE (ISSN 1456-3010), vol. 12 2/2005. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. Taitto: Jukka Talve ja Outi Fingerroos. [http://cc.joensuu.fi/~loristi/2_05/sor2_05.pdf] AJANKOHTAISTA: TEKIJÄNOIKEUSLAKI

Lisätiedot

Tekijänoikeuslakiin ehdotetaan lisättäväksi televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluita koskeva sopimuslisenssisäännös.

Tekijänoikeuslakiin ehdotetaan lisättäväksi televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluita koskeva sopimuslisenssisäännös. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta LUONNOS 7.4.2014 (tv-ohjelmien verkkotallennuspalvelu) ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tekijänoikeuslakiin ehdotetaan lisättäväksi

Lisätiedot

Tekijänoikeustoimikunnan työ

Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeusfoorumi 14.10.2009 Toimikunnan puheenjohtaja, professori Niklas Bruun Helsingin yliopisto 14/10/2009 1 Tekijänoikeustoimikunta 2008-2009 Opetusministeriö asetti

Lisätiedot

50 miljoonaa euroa tuottoja. 36 miljoonaa euroa oikeudenomistajille ja tukia av-kulttuurille. 45 jäsenjärjestöä. 44 työntekijää.

50 miljoonaa euroa tuottoja. 36 miljoonaa euroa oikeudenomistajille ja tukia av-kulttuurille. 45 jäsenjärjestöä. 44 työntekijää. KOPIOSTO LYHYESTI Kopiosto ry on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Vuonna 1978 perustettuun Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä.

Lisätiedot

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä Mari Lampenius Asianajaja 23.5.2011 Teoksen tekijänoikeus Tekijänoikeuslain mukaan sillä joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen on tekijänoikeus

Lisätiedot

on luonteeltaan minimi-implementointi, pitäytyy direktiivin välttämättömissä vaatimuksissa

on luonteeltaan minimi-implementointi, pitäytyy direktiivin välttämättömissä vaatimuksissa 11.10.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Re: lausuntopyyntö Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 119/2016 vp) Teema:

Lisätiedot

Lausunto tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

Lausunto tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla Lausunto 16.2.2017 Viite: U 63/2016 vp Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Lausunto tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla Medialiitto kiittää mahdollisuudesta kertoa sivistysvaliokunnalle näkemyksensä

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2016/0280(COD) 2.3.2017 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Tekijänoikeudellisten riitojen ratkaisu Suomessa: nykytilanne. OKM:n kuulemistilaisuus 10.10.2014 2 Kristiina Harenko

Tekijänoikeudellisten riitojen ratkaisu Suomessa: nykytilanne. OKM:n kuulemistilaisuus 10.10.2014 2 Kristiina Harenko Tekijänoikeudellisten riitojen ratkaisu Suomessa: nykytilanne OKM:n kuulemistilaisuus 10.10.2014 Kristiina Harenko 2 Kristiina Harenko KÄSITTEISTÄ Vaihtoehtoisen riidanratkaisun käsite kattaa kaikki tuomioistuinkäsittelyn

Lisätiedot

Pidämme tärkeänä, että kirjallisuuden ja kulttuurin saavutettavuutta näkövammaisille ja muille lukemisesteisille edistetään.

Pidämme tärkeänä, että kirjallisuuden ja kulttuurin saavutettavuutta näkövammaisille ja muille lukemisesteisille edistetään. 1 Lausunto Eduskunnan sivistysvaliokunnalle SiV@eduskunta.fi Asia: Sanaston lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle (teosten saatavuuden parantaminen näkövammaisten ja lukemisesteisten hyväksi)

Lisätiedot

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Valtteri Niiranen 27.4.2004 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Hallituksen esitys (HE 28/2004) eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta TIIVISTELMÄ ehdotuksista 13 a : Sisäinen

Lisätiedot

TV-kanavien jakeluoikeuksien soveltaminen suljetussa laajakaistaisessa IP-jakeluverkossa

TV-kanavien jakeluoikeuksien soveltaminen suljetussa laajakaistaisessa IP-jakeluverkossa TV-kanavien jakeluoikeuksien soveltaminen suljetussa laajakaistaisessa IP-jakeluverkossa Diplomityöseminaari / Hanna-Riina Korhonen 2.6.2005 1 Agenda Työn tausta ja tavoitteet Termejä Jakeluoikeuksiin

Lisätiedot

Digitaalisten sanomalehtiarkistojen avaaminen lehden lukijoille. Jukka-Pekka Timonen

Digitaalisten sanomalehtiarkistojen avaaminen lehden lukijoille. Jukka-Pekka Timonen Digitaalisten sanomalehtiarkistojen avaaminen lehden lukijoille Jukka-Pekka Timonen 28.9.2016 Lehtikustantajat avaavat arkistonsa lukijoiden käyttöön sopimuslisenssin avulla Sopimuslisenssisäännös TekL

Lisätiedot

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA Tekijänoikeusjärjestö on tekijöiden, esittävien taiteilijoiden ja kustantajien yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Se mahdollistaa julkaisujen ja av- vaivattoman käytön ja varmistaa,

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, kirjasto A Annettu 3.1.1990 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oppilaitoskirjaston materiaalihankintaa, materiaalin käsittelyä

Lisätiedot

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA TEKIJÄNOIKEUSLAIN MUKAISET OIKEUDET AV-TEOKSEEN Tekijänoikeuslain esimerkkiluettelossa ja poikkeussäännöksissä puhutaan elokuvateoksesta,

Lisätiedot

OPETTAJAN TEKIJÄNOIKEUSOPAS

OPETTAJAN TEKIJÄNOIKEUSOPAS OPETTAJAN TEKIJÄNOIKEUSOPAS TEOS JA TEKIJÄ Tekijänoikeus on osa immateriaalioikeuksia. Immateriaalioikeuksiin lukeutuvat myös esimerkiksi patentit ja tavaramerkit, joiden merkitys korostuu yritystoiminnassa.

Lisätiedot

Se ei synny itsestään, jokaisella levyllä on monien ihmisten. Työstä kuuluu saada palkka: kun käyttää toisen työn ja

Se ei synny itsestään, jokaisella levyllä on monien ihmisten. Työstä kuuluu saada palkka: kun käyttää toisen työn ja Suomen suurin musiikin tekijänoikeusjärjestö Jotta musiikki soi huomennakin Reilu peli: palkkaa työstä tä Musiikissa on taikaa, se saa ihmiset ja asiakkaat viihtymään Se ei synny itsestään, jokaisella

Lisätiedot

Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitesäännöksestä

Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitesäännöksestä Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo PL 31 00230 Valtioneuvosto cc: kirsi.miettinen@mintc.fi Helsinki 13.6.2007 Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitesäännöksestä Viestinnän Keskusliitto ry

Lisätiedot

Muistio 18.3.2016. YLE TV1, YLE TV2, YLE Fem ja YLE Teema sekä vapaasti vastaanotettavat yleisen edun kanavat MTV3 ja Nelonen.

Muistio 18.3.2016. YLE TV1, YLE TV2, YLE Fem ja YLE Teema sekä vapaasti vastaanotettavat yleisen edun kanavat MTV3 ja Nelonen. Muistio 1(6) 18.3.2016 LVM/571/03/2016 Televisio- ja radio-ohjelmien siirtovelvoite 1 Yleistä Televisio- ja radio-ohjelmien siirtovelvoite eli niin kutsuttu must carry -velvoite tarkoittaa sitä, että verkkopalvelua

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Kopioston oppilaitosluvat TEKIJÄNOIKEUS LYHYESTI Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle kuuluva yksinoikeus. Tekijänoikeuden suojan kohteena on kirjallinen, suullinen

Lisätiedot

KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA

KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA AMMATILLISET OPPILAITOKSET Opetus yli ainerajojen ja monimuotoinen verkko-opetus Opetushallitus on hankkinut ammatillisille oppi laitoksille perustutkintoon johtavaan koulutukseen

Lisätiedot

Lausunto tekijänoikeuslainsäädännön ja tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisestä (Tekijänoikeuden suuntaviivoja)

Lausunto tekijänoikeuslainsäädännön ja tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisestä (Tekijänoikeuden suuntaviivoja) OPETUSMINISTERIÖLLE ASIA Lausunto tekijänoikeuslainsäädännön ja tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisestä (Tekijänoikeuden suuntaviivoja) LAUSUNNON ANTAJA Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL ry

Lisätiedot

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.

Lisätiedot

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Ira Helkamäki Mediatekniikan seminaari 24.1.2012 Sisältö Kuvaaminen Julkisella paikalla ja muualla Tekijänoikeudet Valokuvat, musiikki, elokuvat Tekijänoikeusrikkomus Tekijänoikeusyhdistykset

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

1 / EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNNALLE

1 / EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNNALLE 1 / 5 27.2.2017 EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNNALLE Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (U 63/2016 vp)

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

toiminnanjohtaja, varatuomari Antti Kotilainen

toiminnanjohtaja, varatuomari Antti Kotilainen 1 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle ASIA U 3/2016 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävän siirrettävyyden

Lisätiedot

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen T.E.H.D.A.S. Arkisto Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista Juha Mehtäläinen Miksi arkistoida? Koska arkistoitavaa materiaalia on Performanssitaidetta halutaan kuvata - uutta aineistoa syntyy koko

Lisätiedot

Tekijänoikeus kopiosto ry lyhyesti

Tekijänoikeus kopiosto ry lyhyesti Tekijänoikeus lyhyesti 1 Kopiosto ry Tekijänoikeus syntyy, kun teos tehdään, ilman erityistä rekisteröintiä. Tekijänä on aina luonnollinen henkilö, ei koskaan yhteisö tai yritys. Teos on itsenäinen ja

Lisätiedot

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Lausunto hallituksen esityksestä tietoyhteiskuntakaareksi HE 221/2013 vp

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Lausunto hallituksen esityksestä tietoyhteiskuntakaareksi HE 221/2013 vp LYHTY Luovan työn tekijät ja yrittäjät Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Lausunto hallituksen esityksestä tietoyhteiskuntakaareksi HE 221/2013 vp Kiitämme mahdollisuudesta lausua asiasta ja esitämme kantanamme

Lisätiedot

KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA

KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA PERUSKOULUT JA LUKIOT Opetus yli ainerajojen ja monimuotoinen verkko-opetus Opetushallitus on hankkinut peruskouluille ja lukioille kopiointiluvan painettujen jen osittaiseen

Lisätiedot

Kopiosto ry:n huomiot käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen tietoyhteiskuntakaareksi (HE 221/2013 vp)

Kopiosto ry:n huomiot käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen tietoyhteiskuntakaareksi (HE 221/2013 vp) Perustuslakivaliokunnalle Kopiosto ry:n huomiot käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen tietoyhteiskuntakaareksi (HE 221/2013 vp) Kopiosto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä HE

Lisätiedot

OPPILAITOSTEN KOPIOINTI- JA TALLENNUSLUPA

OPPILAITOSTEN KOPIOINTI- JA TALLENNUSLUPA OPPILAITOSTEN KOPIOINTI- JA TALLENNUSLUPA PERUSKOULUT, LUKIOT JA AMMATILLISET OPPILAITOKSET Digitoimalla ja verkosta lisämateriaalia opetukseen Opetushallitus on hankkinut peruskouluille, lukioille ja

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Kopioston oppilaitosluvat TEKIJÄNOIKEUS LYHYESTI Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle kuuluva yksinoikeus. Tekijänoikeuden suojan kohteena on kirjallinen, suullinen

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013 Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma Jorma Waldén 6.5.2013 Yleiskuva Säilytysvelvollisuus laitoksen tehtävien ja toiminnan kautta sisältää pitkäaikaissäilytyksen kulttuuri- ja tiedepoliittiset linjaukset,

Lisätiedot

LAKIESITYS TEKIJÄNOIKEUDEN YHTEISHALLINNOINNISTA (HE 119/2016 VP)

LAKIESITYS TEKIJÄNOIKEUDEN YHTEISHALLINNOINNISTA (HE 119/2016 VP) LAKIESITYS TEKIJÄNOIKEUDEN YHTEISHALLINNOINNISTA (HE 119/2016 VP) Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausunto Eduskunnan talousvaliokunnalle 23.9.2016 TEKIJÄNOIKEUKSIEN KÄYTTÄJIEN NEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

Sisällys. I tekijänoikeuspolitiikka

Sisällys. I tekijänoikeuspolitiikka Sisällys Alkusanat v Sisällys vii I tekijänoikeuspolitiikka Tekijänoikeus, kuluttaja ja Lex Karpela Rainer Oesch 1. Luovan talouden etutahot ja niiden hahmottaminen digitaalisessa ympäristössä..............................................

Lisätiedot

Teosto Julkinen 1 (5) Edunvalvonta

Teosto Julkinen 1 (5) Edunvalvonta Teosto Julkinen 1 (5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE Sähköposti: TaV@eduskunta.fi Valtioneuvoston selvitys komission tiedonannosta Tavoitteena nykyaikainen, eurooppalaisempi tekijänoikeusjärjestelmä (E

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

E-KIRJAT SÄÄNTELYN KEHITTÄMISTARPEITA. 28 10 2011 28.10.2011 Pekka Heikkinen

E-KIRJAT SÄÄNTELYN KEHITTÄMISTARPEITA. 28 10 2011 28.10.2011 Pekka Heikkinen E-KIRJAT SÄÄNTELYN KEHITTÄMISTARPEITA 28 10 2011 28.10.2011 Pekka Heikkinen RUNKO I. Painettu aineisto: nykyinen sääntely II.e-aineiston mukanaan tuomat haasteet III.Eri ratkaisumallit: punnintaa TEKIJÄN

Lisätiedot

KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN UUSI VAPAAKAPPALELAINSÄÄDÄNTÖ HE 68/2007

KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN UUSI VAPAAKAPPALELAINSÄÄDÄNTÖ HE 68/2007 KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN UUSI VAPAAKAPPALELAINSÄÄDÄNTÖ HE 68/2007 Kulttuuriaineistojen tallettaminen ja säilyttäminen Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Kopioston oppilaitosluvat TEKIJÄNOIKEUS LYHYESTI Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle kuuluva yksinoikeus. Tekijänoikeuden suojan kohteena on kirjallinen, suullinen

Lisätiedot

Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausunto tekijänoikeuksien yhteishallinnosta (HE 119/2016 vp)

Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausunto tekijänoikeuksien yhteishallinnosta (HE 119/2016 vp) Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunta Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausunto tekijänoikeuksien yhteishallinnosta (HE 119/2016 vp) Tekijänoikeuksien

Lisätiedot

Musiikin esittäminen tapahtumassa

Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tilaisuuksissa ja tapahtumissa edellyttää usein sekä Teosto (tekijäkorvaukset) että Gramex (esittäjäkorvaukset) -korvausten maksamista. Teosto r.y.

Lisätiedot

Gramex ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Gramex ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Gramex ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Gramex kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

Tekijänoikeusfoorum luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet 28.10.2013

Tekijänoikeusfoorum luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet 28.10.2013 Tekijänoikeusfoorum luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet 28.10.2013 Yhteenveto Kuluttajille on tarjolla runsaasti uusia digitaalisia sisältöpalveluita Laillisten palveluiden käyttö kasvaa Laittomat

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSPOLITIIKAN LINJAUKSET Lausuntokierroksen painotukset ja jatkotyö

TEKIJÄNOIKEUSPOLITIIKAN LINJAUKSET Lausuntokierroksen painotukset ja jatkotyö TEKIJÄNOIKEUSPOLITIIKAN LINJAUKSET Lausuntokierroksen painotukset ja jatkotyö Taustaa ja aikataulua Kesäkuussa Tekijänoikeuspolitiikka 2012 keskustelumuisto lausuntokierroksella 31.8 asti 85 lausuntoa

Lisätiedot

SANASTO RY, SANASTO RF Annankatu 29 A, 7. krs 00100 Helsinki Puh. (09) 5629 3300 7.10.2014 info@sanasto.fi

SANASTO RY, SANASTO RF Annankatu 29 A, 7. krs 00100 Helsinki Puh. (09) 5629 3300 7.10.2014 info@sanasto.fi SANASTO RY, SANASTO RF LAUSUNTO Annankatu 29 A, 7. krs 00100 Helsinki Puh. (09) 5629 3300 7.10.2014 info@sanasto.fi EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNNALLE ASIA: HE 131/2014 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi

Lisätiedot

TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa.

TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa. TEKIJÄNOIKEUDET 1) Mitä on tekijänoikeus? TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa. Tekijänoikeus sisältää ns. taloudellisen oikeuden

Lisätiedot

Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen

Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen LAUSUNTO Helsinki 25.5.2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi copyright@minedu.fi Kommenttipyyntö 10.5.2012, diaarinumero 28/040/2012 Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen

Lisätiedot