OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE. Lausunto Tekijänoikeuspolitiikka 2012 keskustelumuistiosta. KOPIOSTON KESKEISET HUOMIOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE. Lausunto Tekijänoikeuspolitiikka 2012 keskustelumuistiosta. KOPIOSTON KESKEISET HUOMIOT"

Transkriptio

1 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto Tekijänoikeuspolitiikka 2012 keskustelumuistiosta. KOPIOSTON KESKEISET HUOMIOT Tekijänoikeudellinen järjestelmä on keskeinen keino parantaa luovan työn ja talouden elinehtoja ja kehittää näin informaatioyhteiskunnasta aito tieto- ja kulttuuriyhteiskunta. Tämän tulee näkyä tekijänoikeuspoliittisessa linjauksessa edelleen. Suomessa oikeuksien yhteishallinto on toimivaa, kustannustehokasta ja läpinäkyvää. Myös tekijänoikeuspolitiikassa on tärkeää tutkia oikeuksien yhteishallinnoinnin tarjoamia vaihtoehtoja teosten käyttämisessä ja lisensioinnissa. Teosten käyttöä ei saa edistää lisäämällä rajoituksia - tämän kehityksen pysäyttämisen on oltava tekijänoikeuspolitiikan ytimessä. Eri oppilaitosten asema teosten digitaalisten käyttöoikeuksien suhteen vaatii valtiolta aktiivisempaa otetta, jotta opetuksen tasa-arvoisuus eripuolella Suomea toteutuu. Valtio on viime vuosina luopunut aikaisemmasta käytännöstä hankkia perusopetukseen laajoja teosten käyttölupia tekijänoikeusjärjestöiltä. Yksityiseen kopiointiin liittyvällä hyvitysmaksujärjestelmällä ei voida ratkaista ammattimaisesti harjoitetun teosten verkkovälitys- ja tallennuspalveluiden tekijänoikeuskysymyksiä. Tällainen ratkaisu aiheuttaisi merkittäviä häiriöitä teosten digitaalisilla primäärimarkkinoilla ja olisi myös kansainvälisten tekijänoikeuskonventioiden vastainen. Televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluja tarjoavien yritysten kopiointi- ja välityspalvelut eivät ole tekijänoikeuslain tarkoittamaa yksityistä kopiointia vaan ne ovat tilauspalveluja, joissa käytetään tekijänoikeudella suojattua aineistoa ansiotarkoitukseen. Kopioston näkemyksen mukaan on pikaisesti selvitettävä, miten verkkotallennuspalveluiden kollektiivinen lisensiointi olisi järjestettävissä. Tässä yhteydessä on selvitettävä myös sopimuslisenssin käyttökelpoisuus ratkaisuvaihtoehtona. Hyvitysmaksujärjestelmän kehittäminen ja korvaustason korottaminen tulee ottaa selvästi esiin keskeisenä tekijänoikeuspoliittisena päämääränä. Hyvitysmaksujärjestelmää tulee uudistaa niin, että se toteuttaa direktiivin edellyttämän kohtuullisen hyvityksen oikeudenhaltijoille, ottaa huomioon 1/10

2 tutkimusten osoittaman yksityisen kopioinnin voimakkaan kasvun ja tekee tämän mukaiset korjaukset hyvitysmaksun tasoon. Hyvitysmaksun piiriin kuuluvaa laitekantaa tulee laajentaa kattamaan kaikki kopiointivälineet. Laitekantaa koskeva laajennus tulee toteuttaa pikimmiten, riippumatta järjestelmän kehittämisen muusta aikataulusta. Hyvitysmaksu tulisi avata myös uusille tekijä- ja teosryhmille. Tämä ei kuitenkaan saa tapahtua pienentämällä nykyisin hyvitysmaksun saajina olevien oikeudenhaltijoiden korvauksia. Tekijänoikeuslaista on poistettu kansainvälisten tekijänoikeussopimusten ja EU direktiivien vastaisesti tekijöiden, esittäjien ja äänitetuottajien ns. must carry - korvausoikeus. Tekijöiden, esittäjien ja äänitetuottajien korvausoikeus tulee palauttaa tekijänoikeuslakiin välittömästi. Suomessa tulee tarkasti seurata pohjoismaisia kokemuksia uudesta yleisestä sopimuslisenssisäännöksestä ja tarvittaessa harkita vastaavan säädöksen säätämistä tekijänoikeuslakiin. Piratismi on sisältöteollisuuden ja luovan alan tulevaisuuden suurin yksittäinen uhka. Sen kitkemisen tulee nousta tekijänoikeuspolitiikan keskiöön. Valtionvallan on taattava oikeudenhaltijoille riittävät ja tehokkaat keinot luvattoman verkkoaineiston poistamiseksi. LAUSUNTO Kopiosto ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Yleistä Tekijänoikeudellinen järjestelmä on keskeinen keino parantaa luovan työn ja talouden elinehtoja ja kehittää näin informaatioyhteiskunnasta aito tieto- ja kulttuuriyhteiskunta. Kuluttajien ja tiedonvälitystekniikkaa edustavien intressipiirien edut eivät voi olla tekijänoikeuspolitiikassa ensisijaisia siten, että tekijöiden ja muiden oikeudenhaltijoiden mahdollisuudet hyötyä työnsä ja taloudellisten investointiensa tuloksista vaarantuvat. Harhakäsityksiä ja tiedon puutetta tekijänoikeuksista esiintyy edelleen runsaasti eikä tekijänoikeuksien luonnetta perustuslain suojaamana omistusoikeuden muotona usein ymmärretä. Näistä syistä valtion tukema ja järjestämä tiedotustoiminta ja koulutus ovat tarpeen ja tulee olla esillä myös tekijänoikeuspoliittisessa linjauksessa. Sopimusvapaus on kaiken toiminnan lähtökohta tekijänoikeuksien kuten muidenkin omistusoikeuksien alueella. Sitä voidaan rajoittaa vain erittäin painavista syistä ja tällöin tulee kiinnittää erityistä huomiota eri osapuolten perusoikeuksien tasapainoiseen toteutumiseen. 2/10

3 Tekijänoikeuksiin kohdistuvat monet yksinoikeuden rajoitukset on siirretty sellaisenaan tai jopa laajennettuina aikaisemmasta analogisesta toimintaympäristöstä uuteen digitaaliseen mediamaisemaan. Analogiseen toimintaympäristöön säädettyjen yksinoikeuden rajoituksien soveltaminen sellaisenaan digitaaliseen mediaympäristöön ovat laajentaneet räjähdysmäisesti teosten käyttöä siten, ettei sen paremmin tekijöiden kuin muidenkaan oikeudenhaltijoiden omistusoikeuden suoja enää riittävästi toteudu. Teosten käyttöä ei saa edistää lisäämällä rajoituksia ja nykyisten rajoitusten tarpeellisuutta muuttuneessa toimintaympäristössä on arvioitava uudelleen - tämän kehityksen pysäyttämisen on oltava tekijänoikeuspolitiikan ytimessä. Muussa tapauksessa rikas kansallinen mediamaisemamme kuihtuu ja aavikoituu. Keskustelumuistion sivulla 9 esitetty näkemys valtionvallan roolista vastaa myös Kopioston näkemystä. Valtion tulisi toimia ensisijaisesti välittäjänä ja katalysaattorina ratkaisujen aikaansaamiseksi ja markkinoihin puuttuminen lainsäädännöllä tai muilla pakottavilla ohjausmekanismeilla tulisi olla vasta viimekätinen ratkaisu. Huomioita kansallisiin tekijänoikeuskysymyksiin 1. Opetusta ja tutkimusta koskevat säännökset (s.18) Kopioston näkemyksen mukaan nykyiset tekijänoikeuslain säännökset vastaavat hyvin käytännön tilanteita eikä erityisiä harmaita alueita synny. Jo nykyisten sopimuslisenssisäännösten nojalla voidaan joustavasti laatia luparatkaisuja opetuksen ja tutkimuksen käytännön tilanteisiin. Tekijänoikeuspolitiikan tulee olla tältä osin erityisen varovaista. Opetusalalle on kehittymässä sekä graafisella että av-alalla uusia digitaalisia sisältömarkkinoita, joille yksittäiset toimijat luovat uutta aineistoa. Olisi haitallista puuttua näihin kehittyviin markkinoihin uusilla tai laajennetuilla rajoitussäännöksillä. Tämä heikentäisi erityisesti kotimaisten sisällöntuottajien toimintaa ja vähentäisi investointeja näille uusille markkinoille. Kopioston näkemyksen mukaan julkisen esittämisen rajoitussäännöksen muutokseen ei ole perustetta. Elokuvien julkisen esittämisen alueella on syntynyt uusia, oppilaitoksille suunnattuja palveluja, eikä niiden kehitystä pidä vaarantaa. Etä- ja verkko-opetuksen järjestämiseksi on jo olemassa sekä lain erityissäännös (TekL 14 ) että sen nojalla kehitetty, Kopioston ja oppilaitosten välinen luparatkaisu, nk. digilupa. Tehokkain keino etä- ja verkko-opetuksen edistämiseksi on kehittää tätä luparatkaisua vastaamaan käytännön tarpeita. Erilaisten aineiston käytettävyyden parantamiseksi opetuksessa olisi tärkeintä, että valtio varaisi lupiin riittävän määrärahan. Tämä ei ole toteutunut esimerkiksi peruskoulujen ja lukioiden kohdalla. Valtion tulisi olla aktiivisempi, jotta opetuksen tasa-arvoisuus eripuolella Suomea toteutuisi paremmin oppilaitosten tekijänoikeuslupien kohdalla. Tämä tulee olla keskeisessä asemassa tekijänoikeuspoliittisessa linjauksessa. Valtio on jättänyt 3/10

4 mielestämme perusteetta nk. digiluvan hankkimatta peruskouluille ja lukioille, vaikka yliopistoille ja korkeakouluille se hankittiin keskitetysti. 2. Rajoitussäännösten selvennystarpeita? (s. 18) Emme näe perusteita rajoitussäännösten laajentamiselle tai uusien säätämiselle, pikemmin olisi syytä harkita niiden kaventamista. Nykyiset rajoitussäännökset ovat suurelta osin peräisin analogisen median kaudelta. Digitaaliseen mediaan suoraan sovellettuina rajoitussäännösten tarjoamat teosten käyttömahdollisuudet ja tosiasiallinen käyttö ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Samaan aikaan tekijöiden ja muiden oikeudenhaltijoiden on yhä vaikeampaa saada työlleen ja investoinneilleen katetta. Esimerkiksi digitaalisen kehityksen myötä yksityisen kopioinnin mahdollisuudet ovat muuttuneet merkittävästi siitä toimintaympäristöstä, mihin ko. rajoitussäännös on säädetty. Rajoitukset merkitsevät aina tekijänoikeudenhaltijoiden omaisuudensuojaan puuttumista. Sopimusvapaus ja tekijänoikeuslain sopimuslisenssisäännökset tarjoavat tehokkaat keinot ratkaista käyttölupakysymykset. 3. Yksityinen ja julkinen - yksityinen kopiointi (s ) Uusien tekniikoiden syntyminen, esimerkiksi tehokkaampi ja nopeampi yksityisten välinen viestintä, ei ole peruste rajoittaa jotain toista perusoikeutta. Sosiaalisesta mediasta ei saa muodostua tekijänoikeusvapaata aluetta toiminnan yksityisyyteen vedoten. Käsitys, että aina kun toiminta on ei-ammattimaista, se olisi yksityistä tai muulla tavoin tekijänoikeudellisesti epärelevanttia, on virheellinen. Yksityisen kopioinnin alan tulee rajoittua omaan perheeseen ja lähipiiriin. Lähipiirinä ei voida pitää teosten vertaisverkkojakeluun osallistuvien piiriä, joka voi olla huomattavan laaja, koostuen tuhansista toisilleen päivittäin kommunikoivista ihmisistä eri puolilla maailmaa. Yksityisen kopioinnin käsite syntyi analogisessa maailmassa, jossa teoskopioiden tekninen laatu ja mahdollisuudet kopioida suuria määriä teoksia olivat huomattavasti rajallisempaa kuin digitaalisessa verkkoympäristössä. Olisi syytä päivittää yksityisen kopioinnin käsitettä ja tarkastella sen alaa siten, että se paremmin vastaisi käsitteen alkuperäistä tarkoitusta. Nykyisin yksityisen kopioinnin aiheuttama välillinen vaikutus teosten primäärimarkkinoille on huomattavasti suurempi kuin analogisessa ympäristössä. Yksityiseen kopiointiin liittyvällä hyvitysmaksujärjestelmällä ei voida ratkaista ammattimaisesti harjoitetun teosten välitys- ja kopiointipalveluiden tekijänoikeuskysymyksiä. Tällainen ratkaisu aiheuttaisi merkittäviä häiriöitä teosten digitaalisilla markkinoilla ja olisi myös kansainvälisten tekijänoikeuskonventioiden vastainen. Lisäksi hyvitysmaksujärjestelmä ja sen kotimaiset ja kansainväliset perustelut jouduttaisiin uusimaan perin pohjin. Oikeudenomistajien yksinoikeutta tulee vahvistaa ja yksityisen kopioinnin säännös palauttaa sen alkuperäiseen tarkoitukseensa koskemaan yksittäisten kansalaisten itse harjoittamaa kopiointia. 4/10

5 4. Lainauskorvaus määrärahan korottaminen, opetus- ja tutkimuskirjastot (s. 19) Valtio hankkii tekijänoikeuslupia monille oppilaitoksille sekä valtionhallinnolle. Valtio myös huolehtii kuntien velvoitteesta maksaa lainauskorvausta. Kopioston näkemyksen mukaan tekijänoikeuspolitiikan tulisi valtion roolin osalta olla systemaattinen, läpinäkyvä ja tasapuolinen. Lainauskorvausmäärärahan korottaminen on kannatettavaa, mutta sitä ei saa toteuttaa alentamalla nykyisiä määrärahoja, joilla hankitaan valtion toimesta tekijänoikeuslupia oppilaitoksille. Lähtökohtana tulee olla, että lain määrittelemät kollektiivikorvaukset kuten lainauskorvaus kohtelevat kaikkia teoslajeja ja oikeudenhaltijaryhmiä samalla tavoin. Tämä ei toteudu riittävästi kauno- ja tietokirjallisuuden eikä valokuvien ja teosvalokuvien kohdalla lainauskorvauksessa. Tältä osin on tarpeen korjata tilanne tarvittavilla lainsäädännöllisillä muutoksilla. 5. Kulttuuriperinnön säilyttäminen ja saatavilla pito KDK (s. 19) Kopiostolla ja kansalliskirjastolla on pitkäaikainen yhteistyö kulttuuriperinnön saataville saattamiseksi digitaalisessa muodossa. Hankkeiden edistymisen suurimpana esteenä on se, ettei tekijänoikeusratkaisujen tueksi ole löytynyt mitään julkisia varoja. Valtion tulisi vähintäänkin tukea pilottihankkeiden perustamista ja käynnistystä. Mahdollisuuksia yhteispohjoismaisiin järjestelyihin voitaisiin valtion puolelta parantaa, esimerkiksi tukemalla yhteispohjoismaista kokoelmien yli rajojen toteutettavaa lisensiointia. Myös Pohjoismaiden Neuvostolla voisi olla rooli tällaisten hankkeiden edistämisessä. 6. Rajat ylittävä lisensiointi (s. 19) Rajat ylittävässä lisensioinnissa sopimusvapauden tulee olla ensisijainen ratkaisu ja muut vaihtoehdot voivat tulla kyseeseen vain sellaisissa massakäyttötilanteissa, joissa suorien valtuuksien hankkiminen ei ole mahdollista. Suomen valtion tulee tukea sopimuslisenssiä kansainvälisellä tasolla eräänä rajat ylittävän lisensoinnin vaihtoehtona. Nykyiset sopimuslisenssisäännökset eivät mahdollista rajat ylittävää lisensiointia. Kopioston näkemyksen mukaan valtionvalta voisi tukea käytännön yhteispohjoismaisia lisensiointihankkeita, jotka toteutettaisiin sopimuslisenssin avulla, esimerkiksi Kansallisen digitaalisen kirjaston kautta yhteistyössä pohjoismaisten kansalliskirjastojen kanssa. 7. Televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelut (s ) Televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluja tarjoavien yritysten kopiointi- ja välityspalvelut eivät ole tekijänoikeuslain tarkoittamaa yksityistä kopiointia vaan tekijänoikeudella suojatun aineiston käyttöä ansiotarkoitukseen. Kyse on tilauspalvelusta (on demand), jossa syntyy teoskopioita ja jossa tilaaja saa palveluntarjoajan tarjoamasta ohjelmakokonaisuudesta haluamansa teoksen katseltavakseen haluamassaan paikassa haluamanaan aikana. Tällainen teosten käyttö 5/10

6 kuuluu tekijän yksinoikeuden piiriin ja käytön salliminen voi tapahtua vain tekijänoikeudenhaltijoiden nimenomaisella suostumuksella. Tällä hetkellä lähes kaikki teleoperaattorit tarjoavat kaupallisesti kyseisiä palveluita. Ne perustuvat tekijänoikeudella suojattujen aineistojen tallentamiseen ja yleisölle välittämiseen. Verkkotallennuspalveluissa on kyse av-teosten massakäytöstä eivätkä yksittäiset tekijät tai oikeudenhaltijat voi lisensioida sitä tehokkaasti ja kattavasti. Tekijänoikeuslain 12 :n mukainen yksinoikeuden rajoitus laajennettuna koskemaan myös verkkotallennuspalveluita ei täyttäisi Bernin konvention kolmen kohdan testin edellytyksiä. Tästäkään syystä televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelut eivät voi olla tekijänoikeuslain nojalla yksityistä kopiointia. Uusien sisältöpalveluiden kehittämisessä ja kuluttajien saataville saattamisessa tuleekin noudattaa tekijänoikeuden pääperiaatetta: käyttöluvista tulee sopia oikeudenhaltijoiden kanssa. Nykyisissä, kokonaisia televisio-kanavia hyödyntävissä verkkotallennuspalveluissa on kyse teosten massakäytöstä. Palveluissa käytetään erittäin laajoja sisältökokonaisuuksia ja suuria teosmääriä. Kopioston näkemyksen mukaan kysymystä verkkotallennuspalveluiden tekijänoikeudellisesta asemasta ei voitane ratkaista kaikilta osin osapuolten yksilöllisin toimin, minkä vuoksi olisi syytä harkita kollektiivista lisensiointiratkaisua. Kopioston näkemyksen mukaan on pikaisesti selvitettävä, miten verkkotallennuspalveluiden kollektiivinen lisensiointi olisi järjestettävissä. Tässä yhteydessä on selvitettävä myös sopimuslisenssin käyttökelpoisuus eräänä ratkaisuvaihtoehtona. 8. Televisio-ohjelmien jakeluvelvoite (Must carry) (s. 20) Tekijänoikeuslaista on poistettu kansainvälisten tekijänoikeussopimusten ja EU direktiivien vastaisesti tekijöiden, esittäjien ja äänitetuottajien ns. must carry - korvausoikeus. Se tulee palauttaa tekijänoikeuslakiin välittömästi. Teknologinen ja mediamarkkinoiden kehitys ovat muuttaneet olosuhteita niin, ettei siirtovelvoitteelle ole enää löydettävissä juurikaan kestäviä, yleispalveludirektiivin ja perustuslain takaaman omaisuudensuojan mukaisia perusteita. Tekijänoikeuslain 25 i :n mukainen tekijänoikeuden täysrajoitus on virheellinen mm. seuraavin perustein: - EU:n tietoyhteiskuntadirektiivin 3 artiklassa tekijöille säädetty yksinoikeus yleisölle välittämiseen puuttuu siirtovelvoitteen alaisen jakelun osalta. - Vuokraus- ja lainausdirektiivin 8(2) artiklassa esittäjille ja äänitetuottajille säädetty korvausoikeus puuttuu siirtovelvoitteen alaisen jakelun osalta. Siirtovelvoitteen laajuus määrittää tekijänoikeuskorvauksettoman jakelun laajuuden, siirtovelvoite tulee pitää joka tapauksessa mahdollisimman suppeana. Esimerkiksi Ruotsissa siirtovelvoite koskee tällä hetkellä ainoastaan Ruotsin yleisradioyhtiön (SVT) kanavia ja kaupallisten kanavien edelleen lähettämisestä kaapeliverkoissa on sovittu osapuolten kesken. Kaupallisten kanavien siirtovelvoitteelle ei ole perusteita ja ne tulee jättää pois siirtovelvoitteen piiristä. 6/10

7 9. Sopimuslisenssijärjestelmän kehittäminen ja laajentaminen uusille käyttöalueille (s. 20) Sopimuslisenssi mahdollistaa massakäyttötilanteet, joissa oikeuksien hallinnointi muulla tavoin olisi hankalaa, jopa mahdotonta. Vaihtoehtona käyttäjille olisi, että lupia teosten käyttöön ei olisi käytännössä lainkaan saatavissa. Toimintokohtaisten sopimuslisenssisäännösten kohdalla on kuitenkin epävarmaa, syntyykö juuri säännöksessä kuvatulla toiminta-alueella lopulta tarvetta kollektiiviseen sopimiseen. Tällainen ennakointi on nopeasti muuttuvassa sähköisen median kentässä erittäin vaikeaa. Lainsäädösteknisestä näkökulmasta yleinen sopimuslisenssisäännös saattaisi olla perusteltu. Näin voitaisiin välttää liian kapea-alainen sääntely ja mahdollistaa tarpeen mukaan oikeudenhaltijoiden nopea lisensiointitoiminta muuttuvissa olosuhteissa. Tanskassa yleinen sopimuslisenssisäännös on toiminut joustavasti erilaisissa uusissa massakäyttötilanteissa. Tarve yksittäisiin lainsäädäntöhankkeisiin sopimuslisenssin alueella on vähentynyt ja käyttäjien ja oikeudenomistajien välisiä lupatoiveita on onnistuttu toteuttamaan nopeasti ja joustavasti. Kopioston näkemyksen mukaan Suomessa tulee tarkasti seurata pohjoismaisia kokemuksia uudesta lainsäännöksestä ja tarvittaessa harkita yleisen sopimuslisenssisäädöksen säätämistä tekijänoikeuslakiin. Yleisen sopimuslisenssin sijasta osuvampi suomenkielinen termi tosin voisi olla erityinen sopimuslisenssi (Ruotsissa särskild avtalslicens ), koska säännöstä voidaan soveltaa vain yksittäisiin ja tarkoin rajattuihin massakäyttötapauksiin. Arkistoidun sanoma- ja aikakauslehden uudelleen käyttö Kannatamme tekijänoikeustoimikunnan ehdotusta TekL 25 g :n laajentamiseksi koskemaan myös lehtikustantajien arkistoja. Lehtikustantajilla on arkistoissaan runsaasti sellaista vanhaa aineistoa, jota he eivät pysty hyödyntämään uudelleen, koska oikeuksien selvittäminen on käytännössä mahdotonta. Kirjastojen, arkistojen ja museoiden kokoelmissa olevien vanhojen lehtien digitoiminen ja yleisölle välittäminen on tehty 16 d :n sopimuslisenssisäännöksen avulla kirjastoille, arkistoille ja museoille mahdolliseksi. On tärkeää, että myös aineiston tuottamiseen ja markkinointiin sijoittaneilla lehtikustantajilla on samanlainen mahdollisuus digitoida omat arkistonsa ja tarjota niiden sisältöjä eri jakelukanavien välityksellä yleisön saataville. Kopioston näkemyksen mukaan ehdotettu sanoma- ja aikakauslehden uudelleen käyttöä koskeva sopimuslisenssisäännös yhdenvertaistaa lehtikustantajien asemaa suhteessa 16 d :n mukaisiin laitoksiin sekä edistää kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden aineistojen saatavuutta. On toivottavaa, että lainsäädäntöhanketta edistetään nopeasti. 7/10

8 10. Linkittäminen ja hakukoneet (s ) Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi harkita kaupallisen linkittämisen oikeudellisen tilan selventämistä esimerkiksi tekijänoikeuslakia tarkentamalla. Olisi tärkeä erottaa tilanteet, joissa linkki toimii vain jonkin aineiston sijaintiin viittaavana, palveluista, jotka rakentuvat toisten tekemän aineiston/sisällön systemaattiseen linkittämiseen. On ilmeistä, että hakupalveluita tarjoavat saavat merkittäviä mainostuloja toiminnoistaan, jotka hyödyntävät toisten oikeudenhaltijoiden teoksia. Tekijänoikeuspolitiikassa on syytä tarkoin seurata tällaisten epätasapainoisten tilanteiden kehitystä ja pohtia, olisiko kohtuullista, että tekijänoikeudenhaltijat voisivat saada osuuden tästä tulovirrasta. Myös hakukoneiden oikeudellinen asema saattaa kaivata tarkennusta. 11. Piratismi (s. 21) Piratismi on sisältöteollisuuden ja luovan alan tulevaisuuden suurin yksittäinen uhka. Sen kitkemisen tulee entistä vahvemmin nousta tekijänoikeuspolitiikan keskiöön. Valtionvallan on taattava oikeudenhaltijoille riittävät ja tehokkaat keinot luvattoman verkkoaineiston poistamiseksi ja järjestettävä verkkoympäristöön turvallinen toimintaympäristö, joka voi mahdollistaa uuteen kotimaiseen sisältötuotantoon investoimisen pitkällä tähtäimellä. Tämä on paras tapa turvata Suomen ja kansallisen ammattimaisen sisältötuotannon tulevaisuus. Tältä osin yhdymme Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen (TTVK) lausuntoon. 12. Lupaolettama (implied license), verkkoympäristö (s. 21) Lupaolettama ei sisälly Suomen tekijänoikeuslakiin. Lupaolettama on toimijoiden itsensä sopima, heidän keskinäinen rakenne tai toimintaohje, ei yleinen ja yhtäläinen tekijänoikeudellinen lähtökohta, eikä sitä tule sellaiseksi säätää. Tekijänoikeuslaki ei aseta minkäänlaisia esteitä sille, että oikeudenhaltijat voivat niin halutessaan laittaa aineistonsa vapaasti kaikkien käyttöön verkkoon. Tällaisen toiminnan järjestämiseksi on olemassa vakiintuneita toimintamuotoja (esim. creative commons lisenssit). Vastustamme kaikkea lainsäädäntöä, joka kaventaa oikeudenhaltijoiden mahdollisuuksia päättää aineistonsa käytöstä verkkoympäristössä. On tärkeää hyväksyä verkkoon ja sen käyttöön liittyvä monimuotoisuus, eikä ole perusteltua koettaa puristaa tätä yhteen lainsäädäntömuotoon. Lupaolettama heikentäisi perusteettomasti oikeudenhaltijoiden lähtökohtatilannetta. Tätä asiaa ei tule ottaa tekijänoikeuspolitiikan asialistalle. 13. Hyvitysmaksu (s. 22) EU:n tietoyhteiskuntadirektiivin (2001/29/EY) mukaan jäsenvaltioilla on mahdollisuus sallia yksityinen kopiointi sillä edellytyksellä, että siitä järjestetään oikeudenhaltijoille kohtuullinen hyvitys. Kohtuullinen hyvitys on ehdoton edellytys, että jäsenvaltio voi sallia yksityisen kopioinnin sisältämän tekijänoikeuden rajoituksen 8/10

9 ja täten puuttua tekijänoikeudenhaltijoiden omaisuuden suojaan. Suomen tekijänoikeuslaissa yksityinen kopiointi on sallittu. Tämä on merkittävä etu kuluttajalle, koska se tarjoaa hänelle laajan vapauden käyttää laillisesti hankkimiaan sisältötuotteita sekä mahdollisuuden kopioida niitä itselleen ja lähipiirilleen. Hyvitysmaksun neuvottelukunnan ja Teoston hyvitysmaksuyksikön teettämien selvitysten mukaan suomalaiset kopioivat laillisesti mittavan määrän suojattuja teoksia vuodessa: noin 500 miljoonaa musiikkitiedostoa ja noin 150 miljoonaa videotiedostoa. Viime vuoden hyvitysmaksukertymä oli 6,3, miljoonaa euroa noin 1,16 euroa/kansalainen. Hyvitysmaksukertymä on suhteettoman pieni, kun sitä verrataan näihin todellisiin kopiointimääriin ja kopioinnin kuluttajille tuomaan hyötyyn ja siitä maksettavaan hintaan. Hyvitysmaksujärjestelmä tulee uudistaa siten, että se takaa oikeudenhaltijoille direktiivin edellyttämän kohtuullisen korvauksen. Tutkimusten osoittama käytön määrä tulee ottaa aidosti huomioon korvauksen määrään vaikuttavana perusteena. Suomen tekijänoikeuspolitiikka on tältä osin viime vuosina epäonnistunut pahasti. Kopioston näkemyksen mukaan hyvitysmaksun laitekantaa tulee laajentaa siten, että hyvitysmaksu kattaa kaikki merkittävät kopiointivälineet. Mitä laajempi on hyvitysmaksun alaisten laitetyyppien valikoima, sitä vähemmän hyvitysmaksu keskimäärin vaikuttaa kuluttajahintoihin, markkinoihin ja eri laitetyyppien kilpailutilanteeseen. Tämä poistaisi myös erilaisten laitetyyppien eriarvoisen kohtelun (esim. Iphone vrt. Ipod ja ulkoinen kovalevy/suurimuistinen USB-tikku) sekä eri teoslajien eriarvoisen kohtelun. Tällaista laajentamista tukee myös EU-tuomioistuimen antama ns. Padawan -päätös. Kyseisen ratkaisun perusteluista ilmenee, että pelkkä laitteiden tai koneiden kappaleenvalmistamisominaisuus riittää perusteeksi yksityistä kopiointia koskevan maksun perimiseksi. Kopioston näkemyksen mukaan hyvitysmaksu tulisi laajentaa koskemaan uusia teosja tekijäryhmiä. Hyvitysmaksun laajentaminen uusiin teos- ja tekijäryhmiin (kirjat, lehdet, kuvat) ei voi tapahtua pienentämällä entisestään nykyisin hyvitysmaksun saajina olevien oikeudenhaltijoiden korvauksia. Uudet teoslajit on käsiteltävä tutkimusten perusteella erillisenä asiana ja hyvitysmaksun määrää on lisättävä kompensoimaan nimenomaan uusien teoslajien yksityistä kopiointia. Viime vuosina jyrkästi laskenut hyvitysmaksukertymä on yksityisestä kopioinnista saatuun hyötyyn ja käyttöön verrattuna suhteettoman pieni. Tältä osin valtio ei ole huolehtinut tietoyhteiskuntadirektiivin edellyttämistä velvoitteistaan oikeudenhaltijoita kohtaan ja valtiolla on vastuu järjestää hyvitysmaksukertymä direktiivin edellyttämälle kohtuulliselle tasolle. 14. Rajatut vapaat käyttöalueet (ns. aidatut puutarhat) (s. 22) Emme näe tarvetta uusille rajoitussäännöksille. Oikeudenhaltijat ovat aina valmiita keskustelemaan tasapainoisista ja oikeudenmukaisista ratkaisuista, mutta kulttuurin tai teosten saatavuuden edistäminen ei voi tapahtua oikeudenhaltijoiden kustannuksella. Aidattuja puutarhoja on mahdollista muodostaa sopimusvapauden puitteissa. 9/10

10 Helsingissä, syyskuun 6. päivänä 2012 Kopiosto ry Pekka Rislakki toimitusjohtaja Kopiosto ry on tekijöitä, esittäviä taiteilijoita ja kustantajia edustava tekijänoikeusjärjestö. Kopiosto edustaa erillisillä valtakirjoilla yli kotimaista oikeudenomistajaa sekä vastavuoroisuussopimuksien perusteella ulkomaisia oikeudenomistajia. Kopiosto edistää ja valvoo tekijänoikeuslainsäädännön tarkoittamien oikeuksien haltijoiden yhteistä etua oikeuksien käyttöä koskevissa asioissa. Kopioston tehtäviin kuuluu muun muassa myöntää käyttölupia valokopiointiin, teosten digitaaliseen kopiointiin ja välittämiseen oppilaitoksissa ja tieteellisessä tutkimuksessa, opetustallennukseen sekä radio- ja televisio-ohjelmien edelleen lähettämiseen kaapeliverkossa ja yhteisantennijärjestelmissä. 10/10

Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet

Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet Museoiden KDK-ajankohtaispäivä 29.4.2010 Jorma Waldén Opetusministeriö 1 KDK-hankkeen tekijänoikeuskysymyksistä Tavoitteena edistää arkistojen, kirjastojen

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallisen digitaalisen kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset,

Lisätiedot

Opetusministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO. Lausuntopyyntönne 14.8.2008 Dnro OPM2008-00228

Opetusministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO. Lausuntopyyntönne 14.8.2008 Dnro OPM2008-00228 Opetusministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntönne 14.8.2008 Dnro OPM2008-00228 Asia: EU: Tekijänoikeus osaamistaloudessa, vihreä kirja, 16.7.2008 Lausunnon antajasta Kopiosto ry on tekijöitä,

Lisätiedot

Asia: Lausunto ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan (10.5.2012) esityksestä Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle

Asia: Lausunto ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan (10.5.2012) esityksestä Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan (10.5.2012) esityksestä Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle Kopiosto ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas 29.9.2016 Lähtötilanne: mission impossible Tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa saa käyttää, jos sopii käytöstä aineiston kaikkien oikeudenhaltijoiden kanssa

Lisätiedot

Asia: Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta tekijänoikeuslain muuttamisesta ja laiksi orpoteosten käyttämisestä (OKM/5/010/2013)

Asia: Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta tekijänoikeuslain muuttamisesta ja laiksi orpoteosten käyttämisestä (OKM/5/010/2013) OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta tekijänoikeuslain muuttamisesta ja laiksi orpoteosten käyttämisestä (OKM/5/010/2013) KESKEISET HUOMIOT Hallituksenesitys

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

Tekijänoikeuslain muutostarpeet seuraavan muutosvaiheen asioita. Tekijänoikeusfoorumi 28.10.2013

Tekijänoikeuslain muutostarpeet seuraavan muutosvaiheen asioita. Tekijänoikeusfoorumi 28.10.2013 Tekijänoikeuslain muutostarpeet seuraavan muutosvaiheen asioita Tekijänoikeusfoorumi 28.10.2013 Tv-ohjelmien verkkotallennuspalvelut Kysymys palveluiden lainmukaisuudesta ja sen varmistamisesta Keskeiset

Lisätiedot

Valmistautuminen EU:n digitaalista sisämarkkinaa koskevaan strategiaan. Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan kokous 13.4.2015

Valmistautuminen EU:n digitaalista sisämarkkinaa koskevaan strategiaan. Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan kokous 13.4.2015 Valmistautuminen EU:n digitaalista sisämarkkinaa koskevaan strategiaan Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan kokous 13.4.2015 Lausuntoyhteenveto Lausuntopyyntö neuvottelukunnalle 8.3.2015 DL 26.3., lisäaikaa

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

Virallinen huomautus on ensimmäinen vaihe komission rikkomusmenettelyssä. Määräaika Suomen vastauksen antamiselle päättyy 21.4.2014.

Virallinen huomautus on ensimmäinen vaihe komission rikkomusmenettelyssä. Määräaika Suomen vastauksen antamiselle päättyy 21.4.2014. Ulkoasiainministeriö TUOMIOISTUINMUISTIO UM2014-00407 OIK-30 08.04.2014 EU-ministerivaliokunta 11.4.2014 Viite Asia KOMISSION VIRALLINEN HUOMAUTUS 2012/4097; tekijänoikeuskorvauksien maksaminen jakeluvelvoitteen

Lisätiedot

Valokopiointija digiluvat

Valokopiointija digiluvat Valokopiointija digiluvat Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: digilupa, valokopiointi, digitaalisten aineistojen kopiointi, Kopioston luvat, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet,

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS

VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS SISÄLLYS 1. Ratkaisun tavoitteet 2. Oikeudenhaltijan näkökulma 3. Lähettäjäyrityksen näkökulma 4. Verkkotallennuksen tarjoajan

Lisätiedot

KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE

KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE YLIOPISTOJEN JA AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOPIOINTILUPA Tekijänoikeuden suojaaman aineiston kopiointiin opetuksessa, tutkimuksessa ja organisaation hallinnollisessa

Lisätiedot

Tuotoksen lausunto koskien tekijänoikeusjärjestelmän arviointia ja lainsäädännön kehittämistä Lausuntopyyntönne 1.3.2007, Dnro 4/670/2007

Tuotoksen lausunto koskien tekijänoikeusjärjestelmän arviointia ja lainsäädännön kehittämistä Lausuntopyyntönne 1.3.2007, Dnro 4/670/2007 Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto anna.vuopala@minedu.fi Tuotoksen lausunto koskien tekijänoikeusjärjestelmän arviointia ja lainsäädännön kehittämistä Lausuntopyyntönne 1.3.2007, Dnro 4/670/2007

Lisätiedot

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas 8.11.2016 Tekijänoikeudet Oikeus valmistaa kappaleita teoksesta Oikeus saattaa teos yleisön saataviin Tekijän isyysoikeus nimen mainitseminen

Lisätiedot

Vihreä kirja audiovisuaalisten teosten verkkolevityksestä KOM(2011) 427 lopullinen

Vihreä kirja audiovisuaalisten teosten verkkolevityksestä KOM(2011) 427 lopullinen European Commission Internal Market markt-d1@ec.europa.eu 15.11.2011 Asia: Vihreä kirja audiovisuaalisten teosten verkkolevityksestä KOM(2011) 427 lopullinen Kopiosto kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu

Lisätiedot

Pidämme erityisen tärkeänä valtioneuvoston kannassa esiin tuotua näkökulmaa, että direktiivissä

Pidämme erityisen tärkeänä valtioneuvoston kannassa esiin tuotua näkökulmaa, että direktiivissä 8.12.2016 EDUSKUNNAN LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNALLE Kopiosto ry:n kirjallinen asiantuntijalausunto Valtioneuvoston kirjelmä (U 63/2016 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat

Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry Turku 11.10.2014 Juha Kallanranta 2003 Tekijänoikeuden sisältö Tekijänoikeuden

Lisätiedot

MUSIIKKITUOTTAJIEN LAUSUNTO KOSKIEN EU:N KOMISSION TIEDONANTOA DIGITAALISTEN SISÄMARKKINOIDEN STRATEGIA EUROOPALLE

MUSIIKKITUOTTAJIEN LAUSUNTO KOSKIEN EU:N KOMISSION TIEDONANTOA DIGITAALISTEN SISÄMARKKINOIDEN STRATEGIA EUROOPALLE 1 Opetus- ja kulttuuriministeriölle MUSIIKKITUOTTAJIEN LAUSUNTO KOSKIEN EU:N KOMISSION TIEDONANTOA DIGITAALISTEN SISÄMARKKINOIDEN STRATEGIA EUROOPALLE Helsinki 22. toukokuuta 2015 YHTEENVETO Musiikki-ala

Lisätiedot

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä Tekijänoikeus opetuksessa Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä 23.11.2016 Tekijänoikeuden perusteet Syntyy, kun ihminen itsenäisillä luovilla valinnoillaan saa aikaan jotain ilmaisumuodoltaan

Lisätiedot

SANASTO RY, SANASTO RF LAUSUNTO Annankatu 29 A, 7. krs 00100 Helsinki Puh. (09) 5629 3300 25.3.2015 info@sanasto.fi

SANASTO RY, SANASTO RF LAUSUNTO Annankatu 29 A, 7. krs 00100 Helsinki Puh. (09) 5629 3300 25.3.2015 info@sanasto.fi SANASTO RY, SANASTO RF LAUSUNTO Annankatu 29 A, 7. krs 00100 Helsinki Puh. (09) 5629 3300 25.3.2015 info@sanasto.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö copyright@minedu.fi; anna.vuopala@minedu.fi ASIA: Valmistautuminen

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM

Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM 10.10.2014 Musiikkiteosten verkko-oikeuksia koskevan riidanratkaisujärjestelmän kehittämistarpeet Martti Kivistö Teosto ry Kysymykset Mitä direktiivi

Lisätiedot

Lausunto tekijänoikeuden suuntaviivoja koskevasta keskustelumuistiosta

Lausunto tekijänoikeuden suuntaviivoja koskevasta keskustelumuistiosta Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto cc: anna.vuopala@minedu.fi Helsinki 31.5.2007 Lausunto tekijänoikeuden suuntaviivoja koskevasta keskustelumuistiosta Opetusministeriön työryhmämuistioita ja

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Kuvat, oikeudet ja sopimukset

Kuvat, oikeudet ja sopimukset Kuvat, oikeudet ja sopimukset - Mitä tiedekustantajan tulisi huomioida kuvien käytössä Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 24.9 Mikko Raito, Kuvasto ry Esityksen rakenne 1) Kuvatyypit 2) Kuvien käyttö

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

Tekijänoikeuslakiin ehdotetaan lisättäväksi televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluita koskeva sopimuslisenssisäännös.

Tekijänoikeuslakiin ehdotetaan lisättäväksi televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluita koskeva sopimuslisenssisäännös. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta LUONNOS 7.4.2014 (tv-ohjelmien verkkotallennuspalvelu) ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tekijänoikeuslakiin ehdotetaan lisättäväksi

Lisätiedot

TV-kanavien jakeluoikeuksien soveltaminen suljetussa laajakaistaisessa IP-jakeluverkossa

TV-kanavien jakeluoikeuksien soveltaminen suljetussa laajakaistaisessa IP-jakeluverkossa TV-kanavien jakeluoikeuksien soveltaminen suljetussa laajakaistaisessa IP-jakeluverkossa Diplomityöseminaari / Hanna-Riina Korhonen 2.6.2005 1 Agenda Työn tausta ja tavoitteet Termejä Jakeluoikeuksiin

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA: TEKIJÄNOIKEUSLAKI MUUTTUU

AJANKOHTAISTA: TEKIJÄNOIKEUSLAKI MUUTTUU ELORE (ISSN 1456-3010), vol. 12 2/2005. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. Taitto: Jukka Talve ja Outi Fingerroos. [http://cc.joensuu.fi/~loristi/2_05/sor2_05.pdf] AJANKOHTAISTA: TEKIJÄNOIKEUSLAKI

Lisätiedot

Lausunto valtioneuvoston selvityksistä E 158/2009 vp ja E 1/2010 vp

Lausunto valtioneuvoston selvityksistä E 158/2009 vp ja E 1/2010 vp Helsinki 9.3.2010 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Lausunto valtioneuvoston selvityksistä E 158/2009 vp ja E 1/2010 vp Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto E-kirjelmistä, jotka

Lisätiedot

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto KOPIOSTO on tekijöiden, esittävien taiteilijoiden ja kustantajien yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Se mahdollistaa julkaisujen ja av-teosten

Lisätiedot

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta 10/2013 Kopiosto ry Arttu Juselius Tekijänoikeuden syntyminen Tekijänoikeuden suoja syntyy heti kun teos on luotu Automaattisesti. Ei vaadi merkkiä.

Lisätiedot

Muistio 18.3.2016. YLE TV1, YLE TV2, YLE Fem ja YLE Teema sekä vapaasti vastaanotettavat yleisen edun kanavat MTV3 ja Nelonen.

Muistio 18.3.2016. YLE TV1, YLE TV2, YLE Fem ja YLE Teema sekä vapaasti vastaanotettavat yleisen edun kanavat MTV3 ja Nelonen. Muistio 1(6) 18.3.2016 LVM/571/03/2016 Televisio- ja radio-ohjelmien siirtovelvoite 1 Yleistä Televisio- ja radio-ohjelmien siirtovelvoite eli niin kutsuttu must carry -velvoite tarkoittaa sitä, että verkkopalvelua

Lisätiedot

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA Tekijänoikeusjärjestö on tekijöiden, esittävien taiteilijoiden ja kustantajien yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Se mahdollistaa julkaisujen ja av- vaivattoman käytön ja varmistaa,

Lisätiedot

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä Mari Lampenius Asianajaja 23.5.2011 Teoksen tekijänoikeus Tekijänoikeuslain mukaan sillä joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen on tekijänoikeus

Lisätiedot

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Lausunto hallituksen esityksestä tietoyhteiskuntakaareksi HE 221/2013 vp

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Lausunto hallituksen esityksestä tietoyhteiskuntakaareksi HE 221/2013 vp LYHTY Luovan työn tekijät ja yrittäjät Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Lausunto hallituksen esityksestä tietoyhteiskuntakaareksi HE 221/2013 vp Kiitämme mahdollisuudesta lausua asiasta ja esitämme kantanamme

Lisätiedot

on luonteeltaan minimi-implementointi, pitäytyy direktiivin välttämättömissä vaatimuksissa

on luonteeltaan minimi-implementointi, pitäytyy direktiivin välttämättömissä vaatimuksissa 11.10.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Re: lausuntopyyntö Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 119/2016 vp) Teema:

Lisätiedot

Tekijänoikeudellisten riitojen ratkaisu Suomessa: nykytilanne. OKM:n kuulemistilaisuus 10.10.2014 2 Kristiina Harenko

Tekijänoikeudellisten riitojen ratkaisu Suomessa: nykytilanne. OKM:n kuulemistilaisuus 10.10.2014 2 Kristiina Harenko Tekijänoikeudellisten riitojen ratkaisu Suomessa: nykytilanne OKM:n kuulemistilaisuus 10.10.2014 Kristiina Harenko 2 Kristiina Harenko KÄSITTEISTÄ Vaihtoehtoisen riidanratkaisun käsite kattaa kaikki tuomioistuinkäsittelyn

Lisätiedot

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Valtteri Niiranen 27.4.2004 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Hallituksen esitys (HE 28/2004) eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta TIIVISTELMÄ ehdotuksista 13 a : Sisäinen

Lisätiedot

Se ei synny itsestään, jokaisella levyllä on monien ihmisten. Työstä kuuluu saada palkka: kun käyttää toisen työn ja

Se ei synny itsestään, jokaisella levyllä on monien ihmisten. Työstä kuuluu saada palkka: kun käyttää toisen työn ja Suomen suurin musiikin tekijänoikeusjärjestö Jotta musiikki soi huomennakin Reilu peli: palkkaa työstä tä Musiikissa on taikaa, se saa ihmiset ja asiakkaat viihtymään Se ei synny itsestään, jokaisella

Lisätiedot

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA TEKIJÄNOIKEUSLAIN MUKAISET OIKEUDET AV-TEOKSEEN Tekijänoikeuslain esimerkkiluettelossa ja poikkeussäännöksissä puhutaan elokuvateoksesta,

Lisätiedot

Digitaalisten sanomalehtiarkistojen avaaminen lehden lukijoille. Jukka-Pekka Timonen

Digitaalisten sanomalehtiarkistojen avaaminen lehden lukijoille. Jukka-Pekka Timonen Digitaalisten sanomalehtiarkistojen avaaminen lehden lukijoille Jukka-Pekka Timonen 28.9.2016 Lehtikustantajat avaavat arkistonsa lukijoiden käyttöön sopimuslisenssin avulla Sopimuslisenssisäännös TekL

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, kirjasto A Annettu 3.1.1990 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oppilaitoskirjaston materiaalihankintaa, materiaalin käsittelyä

Lisätiedot

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Kopioston oppilaitosluvat TEKIJÄNOIKEUS LYHYESTI Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle kuuluva yksinoikeus. Tekijänoikeuden suojan kohteena on kirjallinen, suullinen

Lisätiedot

Lausunto tekijänoikeuslainsäädännön ja tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisestä (Tekijänoikeuden suuntaviivoja)

Lausunto tekijänoikeuslainsäädännön ja tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisestä (Tekijänoikeuden suuntaviivoja) OPETUSMINISTERIÖLLE ASIA Lausunto tekijänoikeuslainsäädännön ja tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisestä (Tekijänoikeuden suuntaviivoja) LAUSUNNON ANTAJA Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL ry

Lisätiedot

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Ira Helkamäki Mediatekniikan seminaari 24.1.2012 Sisältö Kuvaaminen Julkisella paikalla ja muualla Tekijänoikeudet Valokuvat, musiikki, elokuvat Tekijänoikeusrikkomus Tekijänoikeusyhdistykset

Lisätiedot

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen T.E.H.D.A.S. Arkisto Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista Juha Mehtäläinen Miksi arkistoida? Koska arkistoitavaa materiaalia on Performanssitaidetta halutaan kuvata - uutta aineistoa syntyy koko

Lisätiedot

Teosto Julkinen 1 (5) Edunvalvonta

Teosto Julkinen 1 (5) Edunvalvonta Teosto Julkinen 1 (5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE Sähköposti: TaV@eduskunta.fi Valtioneuvoston selvitys komission tiedonannosta Tavoitteena nykyaikainen, eurooppalaisempi tekijänoikeusjärjestelmä (E

Lisätiedot

Kopiosto ry:n huomiot käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen tietoyhteiskuntakaareksi (HE 221/2013 vp)

Kopiosto ry:n huomiot käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen tietoyhteiskuntakaareksi (HE 221/2013 vp) Perustuslakivaliokunnalle Kopiosto ry:n huomiot käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen tietoyhteiskuntakaareksi (HE 221/2013 vp) Kopiosto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä HE

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Kopioston oppilaitosluvat TEKIJÄNOIKEUS LYHYESTI Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle kuuluva yksinoikeus. Tekijänoikeuden suojan kohteena on kirjallinen, suullinen

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013 Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma Jorma Waldén 6.5.2013 Yleiskuva Säilytysvelvollisuus laitoksen tehtävien ja toiminnan kautta sisältää pitkäaikaissäilytyksen kulttuuri- ja tiedepoliittiset linjaukset,

Lisätiedot

Sisällys. I tekijänoikeuspolitiikka

Sisällys. I tekijänoikeuspolitiikka Sisällys Alkusanat v Sisällys vii I tekijänoikeuspolitiikka Tekijänoikeus, kuluttaja ja Lex Karpela Rainer Oesch 1. Luovan talouden etutahot ja niiden hahmottaminen digitaalisessa ympäristössä..............................................

Lisätiedot

Musiikin esittäminen tapahtumassa

Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tilaisuuksissa ja tapahtumissa edellyttää usein sekä Teosto (tekijäkorvaukset) että Gramex (esittäjäkorvaukset) -korvausten maksamista. Teosto r.y.

Lisätiedot

E-KIRJAT SÄÄNTELYN KEHITTÄMISTARPEITA. 28 10 2011 28.10.2011 Pekka Heikkinen

E-KIRJAT SÄÄNTELYN KEHITTÄMISTARPEITA. 28 10 2011 28.10.2011 Pekka Heikkinen E-KIRJAT SÄÄNTELYN KEHITTÄMISTARPEITA 28 10 2011 28.10.2011 Pekka Heikkinen RUNKO I. Painettu aineisto: nykyinen sääntely II.e-aineiston mukanaan tuomat haasteet III.Eri ratkaisumallit: punnintaa TEKIJÄN

Lisätiedot

Tekijänoikeus kopiosto ry lyhyesti

Tekijänoikeus kopiosto ry lyhyesti Tekijänoikeus lyhyesti 1 Kopiosto ry Tekijänoikeus syntyy, kun teos tehdään, ilman erityistä rekisteröintiä. Tekijänä on aina luonnollinen henkilö, ei koskaan yhteisö tai yritys. Teos on itsenäinen ja

Lisätiedot

KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN UUSI VAPAAKAPPALELAINSÄÄDÄNTÖ HE 68/2007

KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN UUSI VAPAAKAPPALELAINSÄÄDÄNTÖ HE 68/2007 KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN UUSI VAPAAKAPPALELAINSÄÄDÄNTÖ HE 68/2007 Kulttuuriaineistojen tallettaminen ja säilyttäminen Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä

Lisätiedot

Lausunto Euroopan yhteisöjen tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädäntökehyksen arvioinnista (SEK(2004) 995 final, jäljempänä asiakirja)

Lausunto Euroopan yhteisöjen tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädäntökehyksen arvioinnista (SEK(2004) 995 final, jäljempänä asiakirja) Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Helsinki 18.10.2004 Viite: Lausuntopyyntö 10.9.2004 Dnro 14/670/2004 Lausunto Euroopan yhteisöjen tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädäntökehyksen

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

Tekijänoikeusfoorum luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet 28.10.2013

Tekijänoikeusfoorum luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet 28.10.2013 Tekijänoikeusfoorum luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet 28.10.2013 Yhteenveto Kuluttajille on tarjolla runsaasti uusia digitaalisia sisältöpalveluita Laillisten palveluiden käyttö kasvaa Laittomat

Lisätiedot

SANASTO RY, SANASTO RF Annankatu 29 A, 7. krs 00100 Helsinki Puh. (09) 5629 3300 7.10.2014 info@sanasto.fi

SANASTO RY, SANASTO RF Annankatu 29 A, 7. krs 00100 Helsinki Puh. (09) 5629 3300 7.10.2014 info@sanasto.fi SANASTO RY, SANASTO RF LAUSUNTO Annankatu 29 A, 7. krs 00100 Helsinki Puh. (09) 5629 3300 7.10.2014 info@sanasto.fi EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNNALLE ASIA: HE 131/2014 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSPOLITIIKAN LINJAUKSET Lausuntokierroksen painotukset ja jatkotyö

TEKIJÄNOIKEUSPOLITIIKAN LINJAUKSET Lausuntokierroksen painotukset ja jatkotyö TEKIJÄNOIKEUSPOLITIIKAN LINJAUKSET Lausuntokierroksen painotukset ja jatkotyö Taustaa ja aikataulua Kesäkuussa Tekijänoikeuspolitiikka 2012 keskustelumuisto lausuntokierroksella 31.8 asti 85 lausuntoa

Lisätiedot

Open access -julkaiseminen Oikeudellinen tausta ja tekijänoikeudet

Open access -julkaiseminen Oikeudellinen tausta ja tekijänoikeudet Open access -julkaiseminen Oikeudellinen tausta ja tekijänoikeudet Professori Juha Karhu Lapin yliopisto ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta 31.8.2005 Open access idea Tutkimus on kenen tahansa luettavissa

Lisätiedot

Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen

Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen LAUSUNTO Helsinki 25.5.2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi copyright@minedu.fi Kommenttipyyntö 10.5.2012, diaarinumero 28/040/2012 Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen

Lisätiedot

Kopiosto ry:n huomiot käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen tietoyhteiskuntakaareksi (HE 221/2013 vp) Pääviestit. I: EU-oikeudellinen tausta

Kopiosto ry:n huomiot käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen tietoyhteiskuntakaareksi (HE 221/2013 vp) Pääviestit. I: EU-oikeudellinen tausta Liikenne- ja viestintävaliokunnalle Kopiosto ry:n huomiot käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen tietoyhteiskuntakaareksi (HE 221/2013 vp) Kopiosto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä

Lisätiedot

Mitä tekijänoikeus on? Tekijänoikeuden ABC. Mitä tekijänoikeus ei suojaa? Mitä tekijänoikeus suojaa?

Mitä tekijänoikeus on? Tekijänoikeuden ABC. Mitä tekijänoikeus ei suojaa? Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeuden Tekijänoikeuden ABC Tässä esitteessä annetaan perustietoja tekijänoikeuksista. Esitteestä löytyy myös vastauksia ajankohtaisiin koulumaailman tekijänoikeuskysymyksiin. Kopiraitti on tekijänoikeusjärjestö

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSLAIN 26 A :N MUKAISEN YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYSMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN 1.1.2011 ALKAEN

TEKIJÄNOIKEUSLAIN 26 A :N MUKAISEN YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYSMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN 1.1.2011 ALKAEN KUV/8427/48/2010 7.10.2010 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle TEKIJÄNOIKEUSLAIN 26 A :N MUKAISEN YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYSMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN 1.1.2011 ALKAEN Asia Kuluttajavirasto on tekijänoikeuslain

Lisätiedot

JULKINEN DATA AVOIN DATA? Tieteiden talo 22.1.2014 Pekka Heikkinen

JULKINEN DATA AVOIN DATA? Tieteiden talo 22.1.2014 Pekka Heikkinen JULKINEN DATA AVOIN DATA? Tieteiden talo 22.1.2014 Pekka Heikkinen Pääsy informaatioon? -ennen 1990-lukua keskeinen juridinen kysymys kirjastoissa koski kappaleenvalmistusta ja sen sallittavuutta (valokopiointi)

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:9. Internetpalvelusta tallennettujen musiikkitiedostojen julkinen esittäminen

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:9. Internetpalvelusta tallennettujen musiikkitiedostojen julkinen esittäminen TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:9 Asia Hakija Internetpalvelusta tallennettujen musiikkitiedostojen julkinen esittäminen A Annettu 14.4.2009 Tiivistelmä Musiikkitiedostojen tallentaminen internetpalvelusta

Lisätiedot

KAUKOPALVELU: JURIDISIA KYSYMYKSIÄ 2.11.2011. Pekka Heikkinen

KAUKOPALVELU: JURIDISIA KYSYMYKSIÄ 2.11.2011. Pekka Heikkinen KAUKOPALVELU: JURIDISIA KYSYMYKSIÄ 2.11.2011 Pekka Heikkinen Sisältö 1. Tietopalvelun juridiikkaa 2. Käsitteitä: laina, kaukolaina, dokumenttien välitys 3. Mikä ainakin on sallittua? 4. Keskustelua lausunnosta

Lisätiedot

Kenen oppimateriaalit? Educa 25.1.2014. Olavi Arra & Sanna Haanpää erityisasiantuntija työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Kenen oppimateriaalit? Educa 25.1.2014. Olavi Arra & Sanna Haanpää erityisasiantuntija työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Kenen oppimateriaalit? Educa 25.1.2014 Olavi Arra & Sanna Haanpää erityisasiantuntija työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Oppimateriaalit muutoksessa Lainsäädäntö ja opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

SANASTO RY, SANASTO RF Annankatu 29 A, 7. krs 00100 Helsinki Puh. (09) 5629 3300 14.10.2014 info@sanasto.fi

SANASTO RY, SANASTO RF Annankatu 29 A, 7. krs 00100 Helsinki Puh. (09) 5629 3300 14.10.2014 info@sanasto.fi SANASTO RY, SANASTO RF LAUSUNTO Annankatu 29 A, 7. krs 00100 Helsinki Puh. (09) 5629 3300 14.10.2014 info@sanasto.fi EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNNALLE ASIA: HE 131/2014 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi

Lisätiedot

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 1. Lakiehdotusten perustelut. 1.1. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta. 2. Taloudelliset oikeudet.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 1. Lakiehdotusten perustelut. 1.1. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta. 2. Taloudelliset oikeudet. YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 1. Lakiehdotusten perustelut 1.1. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta 2. Taloudelliset oikeudet. Pykälän edelle lisätään sen sisältöä kuvaava väliotsikko. Pykälään ehdotettavat

Lisätiedot

Tekijänoikeus ja piratismi

Tekijänoikeus ja piratismi Tekijänoikeus ja piratismi Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta. YK:n

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus. Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus. Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Hallitusohjelma: Kirjastoja kehitetään vastaamaan

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu. OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu. OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo Vaihtoehtoinen riidanratkaisu OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo Muuttuva tuomioistuinkulttuuri Taustaa: - Siviilijuttujen määrä käräjäoikeuksisissa ja ylemmissä tuomioistuimissa laskee -

Lisätiedot

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa Projektityön tekeminen Mitä on hyvä muistaa Aineistojen hyödyntäminen Kuvat, kartat, kirjat, lehtiartikkelit, musiikki ja videot ovat tekijänoikeuden suojaamia Toisen tekemän työn kopioimiseen ja liittämiseen

Lisätiedot

TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa.

TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa. TEKIJÄNOIKEUDET 1) Mitä on tekijänoikeus? TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa. Tekijänoikeus sisältää ns. taloudellisen oikeuden

Lisätiedot

Mikä tekijänoikeus? 1/10. Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä.

Mikä tekijänoikeus? 1/10. Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä. Mikä tekijänoikeus? 1/10 Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä. Tekijänoikeus ja piratismi toinen oppitunti Mikä tekijänoikeus? 1/10 Tekijänoikeus ja piratismi Jokaisella

Lisätiedot

Esitysmateriaalit ja luentotallenteet

Esitysmateriaalit ja luentotallenteet Esitysmateriaalit ja luentotallenteet Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: esitysmateriaali, luentotallenne, avoimet aineistot, CC, Creative Commons, jakaminen, OER, tekijänoikeus

Lisätiedot

Operight-tietoisku. Luentorunko. Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Kenelle tekijänoikeus syntyy? Opettajan luoma materiaali

Operight-tietoisku. Luentorunko. Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Kenelle tekijänoikeus syntyy? Opettajan luoma materiaali Operight-tietoisku Luentorunko Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeus on luovuuden ja investointien suojaa. Tekijänoikeuslain tarkoituksena on tasapainoilla tekijän oikeuksien

Lisätiedot

Mitä tekijänoikeus on? Tekijänoikeuden ABC. Lisätietoja tekijänoikeusjärjestö. tekijänoikeusluvista www.kopiosto.fi

Mitä tekijänoikeus on? Tekijänoikeuden ABC. Lisätietoja tekijänoikeusjärjestö. tekijänoikeusluvista www.kopiosto.fi Tekijänoikeuden Tekijänoikeuden ABC Tässä esitteessä annetaan perustietoja tekijänoikeuksista. Esitteestä löytyy myös vastauksia ajankohtaisiin koulumaailman tekijänoikeuskysymyksiin. Kopiraitti on tekijänoikeusjärjestö

Lisätiedot

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään?

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Educa 27.1.2012 Hannu Laukkanen 1 Aiheitamme tänään Tieto ja viestintätekniikka - TVT- koulussa ja opetuksessa Sosiaalinen media mahdollisuuksien media Tekijänoikeudet

Lisätiedot

Opetusministeriön mallisopimushankkeen esittely TieVie-kouluttajakoulutus Dipoli 21.8.2002 Kristiina Harenko Varatuomari

Opetusministeriön mallisopimushankkeen esittely TieVie-kouluttajakoulutus Dipoli 21.8.2002 Kristiina Harenko Varatuomari Tekijänoikeudet virtuaaliyliopistohankkeissa Esityksen sisältö Opetusministeriön mallisopimushankkeen esittely TieVie-kouluttajakoulutus Dipoli 21.8.2002 Kristiina Harenko Varatuomari Sopimustarpeiden

Lisätiedot

FinELibin verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen. STKS:n Tietoaineistoseminaari 15.10.2010 Arja Tuuliniemi, FinELib

FinELibin verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen. STKS:n Tietoaineistoseminaari 15.10.2010 Arja Tuuliniemi, FinELib FinELibin verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen STKS:n Tietoaineistoseminaari 15.10.2010 Arja Tuuliniemi, FinELib FinELib-konsortio ja Kansallinen konsortio palveluyksikkö jäseninä

Lisätiedot

Tietoisku tekijänoikeudesta

Tietoisku tekijänoikeudesta Tietoisku tekijänoikeudesta Duodecimin seminaari 9.5.2007 Satu Kangas Viestinnän Keskusliitto 1 Verkkojulkaisemisen ABC A: Tietoverkoissa pätevät samat tekijänoikeussäännöt kuin perinteisessä julkaisemisessa

Lisätiedot

5/8/2016 The Copyright Law 1

5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 2 Yleistä Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos. Suojan saadakseen teoksen tulee ylittää ns. teoskynnys. Suojattu teos on

Lisätiedot

Uudistuva mediaympäristö ja digitaalisuus

Uudistuva mediaympäristö ja digitaalisuus Uudistuva mediaympäristö ja digitaalisuus Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Tarttuva 3.0 Muokkaamaton -lisenssi. Iltapäivän aikataulu 14.00-14.15: Opettaja ja tekijänoikeus:

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9. Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.2011 Antti Kosonen 6.10.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

Tekijänoikeudet verkossa

Tekijänoikeudet verkossa Tekijänoikeudet verkossa Janne Murto Rehtori, Pop & Jazz Konservatorio Puheenjohtaja, Suomen konservatorioliitto SML:n ja Konservatorioliiton syyspäivät Kokkolassa 16.-17.11.2016 Aiheet Tekijänoikeuden

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

Tuotos valmistautuu digiaikakauden haasteisiin

Tuotos valmistautuu digiaikakauden haasteisiin Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry Vuosikertomus 2006 Tuotos valmistautuu digiaikakauden haasteisiin Yleiskatsaus Nopea tekninen kehitys on av-tuottajille sekä haaste että mahdollisuus. Suomalaiset

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Tekijänoikeuden suuntaviivoja: Keskustelumuistio politiikan muodostamisesta ja järjestelmän kehittämisestä

Tekijänoikeuden suuntaviivoja: Keskustelumuistio politiikan muodostamisesta ja järjestelmän kehittämisestä Opetusministeriö Kirjaamo PL 29 00023 Valtioneuvosto Tekijänoikeuden suuntaviivoja: Keskustelumuistio politiikan muodostamisesta ja järjestelmän kehittämisestä Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä

Lisätiedot

Lausunto komission tiedonannosta Tekijänoikeus osaamistaloudessa

Lausunto komission tiedonannosta Tekijänoikeus osaamistaloudessa Helsinki 11.12.2009 Opetusministeriö Marjo Hellström PL 29 00023 Valtioneuvosto cc laura.makela@minedu.fi jorma.walden@minedu.fi Viite: Lausuntopyyntö 20.11.2009 Lausunto komission tiedonannosta Tekijänoikeus

Lisätiedot