Asia: Lausunto ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan ( ) esityksestä Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asia: Lausunto ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan (10.5.2012) esityksestä Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle"

Transkriptio

1 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan ( ) esityksestä Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle Kopiosto ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta lausua ratkaisuneuvottelija Leikolan ratkaisumallista yksityisen kopioinnin hyvitysmaksusta ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: KESKEISET HUOMIOT LAUSUNTO Esitetty ratkaisumalli on liian epämääräinen, eikä sen pohjalta ole mahdollista arvioida lopputulosta hyvitysmaksukertymän suhteen. Selvityksen pohjalta ei voida tehdä hallituksen esitystä. Esitettyjen ajatusten ja käytäntöjen analysointi, tarkempi määrittely ja käytännön toimivuuden varmistaminen vaatii esitettyä pidemmän ajanjakson. Hyvitysmaksu on oikeudenhaltijoiden aineistojen käytöstä maksettava kohtuullinen korvaus, jonka sopivuuden arvioinnissa oikeudenhaltijoille mahdollisesti aiheutuva haitta on vain yksi perusteista. Hyvitysmaksun tason tulee perustua tutkimuksilla selville saatuun tietoon yksityisen kopioinnin määrästä. Yleiset huomiot Hyvitysmaksun piiriin kuuluvan laitekannan laajentaminen on hyvä asia. Kopiosto kannattaa hyvitysmaksun avaamista uusille tekijäryhmille. Se ei kuitenkaan saa tapahtua pienentämällä entisestään nykyisin hyvitysmaksun saajina olevien oikeudenhaltijoiden korvauksia. Esityksen mukainen hyvitysmaksun kokonaiskertymä ei täytä direktiivin eikä hallitusohjelman vaatimuksia. Hyvitysmaksu ei ole oikeus, joten sitä ei voi siirtää toiselle. Työsuhdelaitteisiin tulee suhtautua hyvitysmaksun keräämisen suhteen samalla tavalla kuin muihinkin vastaaviin kopiointivälineisiin. Esitetty kollektiivikorvausten määrä on riittämätön. Verkkotallennuspalveluissa ei ole kyse yksityisestä kopioinnista, eikä asia kuulu tämän selvityksen piiriin. Tämä tulee ratkaista erillisenä asiana. Kopiosto pitää hyvänä, että OKM on ryhtynyt valmistelemaan hyvitysmaksun uudistamista. Leikola on lyhyessä aikataulussa tehnyt varsin uudenlaisen avauksen yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun järjestämiseksi. Varmasti osittain tiukan aikataulun vuoksi selvitys on jäänyt hyvin monimutkaiseksi, epäselväksi ja perusteluiltaan pääosin heikoksi. Selvitys sisältää niin paljon uusia ajatuksia ja käytäntöjä, että niiden analysointi, tarkempi määrittely ja käytännön toimivuuden varmistaminen vaatii joka tapauksessa pidemmän ajanjakson kuin nyt esillä ollut aikataulu.

2 Selvityksessä on käytetty laskelmia, jotka ovat näennäisesti tarkkoja suhteessa epävarmoihin lähtöolettamiin. Kertymämallit ovat kuitenkin suurpiirteisiä, minkä vuoksi voi käydä niin, että hyvitysmaksuja kertyisikin esitetyllä kolmipistemallilla vain vähän kokonaisuudessaan tai tiettyjen oikeudenomistajien osalta. Kopioinnin määrän tulisi korreloida kerättävien hyvitysmaksukorvausten määrään, koska kuluttajien saama etukin vastaavasti kasvaa. Av-teoksia kopioidaan Suomessa hyvitysmaksun neuvottelukunnan teettämien tutkimusten mukaan yhä enemmän, joten av-oikeudenomistajien hyvitysmaksukertymän pitäisi tässä tilanteessa myös kasvaa. Vuonna 2010 kerättiin av-puolen tuotteista hyvitysmaksua 3,4 miljoonaa euroa. Esitetyssä kolmipistemallissa nykyisiltä laitteilta kerättävä maksu romahtaisi 0,2-0,55 miljoonaan euroon. Lisäksi muulta tietotekniikalta kerättäisiin uutta laitemaksua 1,16-2,49 miljoonaa euroa. Kaikki muut keräyspisteet olisivatkin hyvin epävarmoja: pilvipalvelut (ulkomaiset toimijat, ei hyvitysmaksua), verkkotallennuspalvelut (ei ratkaistavissa hyvitysmaksujärjestelmällä), matkapuhelimet (jäänyt joka vuosi laiteteollisuuden lobbauksen vuoksi hyvitysmaksun ulkopuolelle) ja kuluttajamaksulliset sisällöt (sekava esitys, jota on vaikea saada hyvitysmaksujärjestelmän piiriin). Näin ollen huonoimmassa, varsin realistisessa, vaihtoehdossa av-puolen tuotteista/palveluista kerättäisiin hyvitysmaksua vain noin miljoona euroa, joka on vain murto-osa vakiintuneesta hyvitysmaksukertymästä, vaikka uudistuksen tarkoitus oli nimenomaan palauttaa hyvitysmaksu vähintään muutaman vuoden takaiselle vakiintuneelle tasolle (kokonaiskertymä MEUR, av-puoli 6-7 MEUR). Tätä ei voida pitää hyväksyttävänä eikä ehdotus siten myöskään täytä hallitusohjelman lupausta hyvitysmaksujärjestelmän uudistamisesta siten, että turvataan alan toiminnan taloudelliset edellytykset nopean teknologisen kehityksen olosuhteissa. Tarkemmat kannanotot 1. Hyvitysmaksun oikeudellinen perusta EU:n tietoyhteiskuntadirektiivin (2001/29/EY) mukaan jäsenvaltioilla on mahdollisuus sallia yksityinen kopiointi sillä edellytyksellä, että siitä järjestetään oikeudenhaltijoille kohtuullinen hyvitys. Kohtuullinen hyvitys on ehdoton edellytys, että jäsenvaltio voi sallia yksityisen kopioinnin. Suomen tekijänoikeuslain mukaan yksityinen kopiointi on sallittu. Tämä on merkittävä etu kuluttajalle, koska se tarjoaa hänelle laajan vapauden käyttää laillisesti hankkimiaan sisältötuotteita sekä mahdollisuuden kloonata niitä itselleen ja lähipiirilleen. Hyvitysmaksukertymä on yksityisestä kopioinnista saatuun hyötyyn ja käyttöön verrattuna suhteettoman pieni. Leikolan esityksessä on menty yksioikoisesti haitta edellä ja sivuutettu kokonaan tämä merkittävä kuluttajien saama hyöty. Tietoyhteiskuntadirektiivin johdantokappaleen 35 mukaisesti oikeudenhaltijoiden olisi saatava sopiva hyvitys suojattujen teostensa tai muun aineistonsa käytön korvaamiseksi. Sopivan hyvityksen muotoa, yksityiskohtaisia järjestelyjä ja mahdollista tasoa määritettäessä olisi otettava huomioon kunkin tapauksen erityisolosuhteet. Johdantokappaleessa nostetaan esille yhtenä mahdollisena käyttökelpoisena perusteena näiden olosuhteiden arvioimiselle kyseisestä toimesta oikeudenhaltijoille mahdollisesti aiheutuva haitta. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että sopivan hyvityksen tason määrittelyn pitäisi perustua vain aiheutuvan haitan arviointiin. Esimerkiksi kuluttajien saama hyöty tulee ottaa arvioinnissa huomioon. Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksussa ei siis tarkkaan ottaen ole kyse oikeudenhaltijoille mahdollisesti aiheutuvan haitan korvaamisesta, vaan korvausta suojattujen aineistojen käytöstä. Esityksessä hyvitysmaksu on kytketty liian 2/6

3 yksioikoisesti vain haittaan ja haitan arviointi perustuu mielivaltaisesti tehtyihin oletuksiin siitä, mikä on arvokkainta sisältöä. Tämä johtaa siihen, että verrattain helposti selvitettävissä oleva teosten yksityisen kopioinnin määrä käytännössä menettää merkityksensä hyvityksen määrään vaikuttavana tekijänä. Ehdotetun menetelmän ydin perustuu lähinnä sivistyneeseen arvailuun, eikä enää kopioinnin mittauksista saatuun tietoon, joka tarjoaa oleellisesti selkeämmän pohjan hyvitysmaksun kehittämiselle. Tätä ei voida pitää onnistuneena suuntana. Mainittakoon lisäksi, että EU-tuomioistuin on tuonut Padawan-päätöksen ( ) perusteluissaan esille merkittävän tulkinnan direktiivistä. Tuomiossaan EU-tuomioistuin on todennut, että hyvitysmaksun kerääminen ei edellytä sitä, että tietyllä laitetyypillä yksityistä kopiointi todella tehtäisiin. Näin ollen pelkästään se, että kopiointiominaisuuden omaavia laitteita on saatettu kuluttajien saataville riittää oikeuttamaan yksityistä kopiointia koskevan maksun keräämiseen kyseisten laitteiden hinnassa. Esityksessä ei oteta millään tavalla huomioon tämän merkittävän EUtuomioistuimen päätöksen vaikutuksia. 2. Hyvitysmaksu Suomessa Hyvitysmaksun neuvottelukunnan ja Teoston hyvitysmaksuyksikön teettämien selvitysten mukaan suomalaiset kopioivat laillisesti mittavan määrän suojattuja teoksia vuodessa: noin 500 miljoonaa musiikkitiedostoa ja noin 150 miljoonaa videotiedostoa. Hyvitysmaksukertymä on aina ollut suhteettoman pieni, kun sitä verrataan näihin todellisiin kopiointimääriin ja kopioinnin kuluttajille tuomaan hyötyyn. Kopiointi ei ole vähentynyt, mutta kuluttajien laiteostot suuntautuvat nykyisin uuden sukupolven kopiointivälineisiin. Kun aiemmin hyvitysmaksua kerättiin liki 100 prosentista kuluttajille myytyjen muistillisten kopiointivälineiden kaupasta, nyt sitä kerätään vain noin 6 prosentista tästä kaupasta. Silti tutkimusten mukaan merkittävä määrä suojattuja teoksia kopioidaan uusilla, hyvitysmaksun ulkopuolelle jätetyillä, laitteilla. Tilanne on kestämätön. Olennaista on, että uudistamisessa otettaisiin paremmin huomioon yksityisen kopioinnin määrä, joka puolestaan vaikuttaisi hyvitysmaksun kertymän suuruuteen. Nyt hyvitysmaksun kertymä on perustunut tiettyjen laitteiden myyntimääriin. Kuluttajien hankinnat suuntautuvat nykyisin sellaisiin uuden sukupolven kopiointivälineisiin sekä tallennus- ja pilvipalveluihin, jotka eivät ole hyvitysmaksun alaisia. Hyvitysmaksun kohteena olevan laitekannan päivittämisen laiminlyönti usean vuoden ajan on johtanut siihen, että hyvitysmaksukertymä on merkittävästi laskenut, eikä siten enää korreloi todellisuudessa tapahtuvan yksityisen kopioinnin määrää. Odotamme, että uudistus tuo kertymään selvän korjauksen ottaen paremmin huomioon tutkimusten perusteella saadun tiedon yksityisen kopioinnin määrästä. 3. Hyvitysmaksun laajentaminen Leikola esittää hyvitysmaksun merkittävää laajentamista uusiin laitteisiin. Kopiosto kannattaa lähtökohtaisesti esitystä hyvitysmaksun laitekannan laajentamisesta kattamaan kaikki kopiointivälineet. Mitä laajempi on hyvitysmaksun alaisten laitetyyppien valikoima, sitä vähemmän hyvitysmaksu keskimäärin vaikuttaa kuluttajahintoihin, markkinoihin ja eri laitetyyppien kilpailutilanteeseen. Tämä poistaisi myös erilaisten laitetyyppien eriarvoisen kohtelun (esim. Iphone vrt. Ipod ja ulkoinen kovalevy/suurimuistinen USB-tikku). 3/6

4 Tällaista laajentamista tukee myös EU-tuomioistuimen antama ns. Padawan -päätös. Ratkaisun perusteluista ilmenee, että pelkkä laitteiden tai koneiden kappaleenvalmistamisominaisuus riittää perusteeksi yksityistä kopiointia koskevan maksun perimiseksi. Huomioita graafisten oikeudenomistajien kannalta On hyvitysmaksun kehittämisen kannalta myös erittäin tervetullutta, että Leikola ottaa esille sen direktiivistäkin ilmenevän lähtökohdan, että kaikkia teoslajeja on tarkasteltava hyvitysmaksun suhteen tasavertaisesta näkökulmasta. Tämä on erityisen merkittävää eri teoslajien siirtyessä yhä suuremmalta määrin verkkoon ja sähköiseen muotoon. Kopioston teettämästä julkaisujen valokopiointia koskevista tutkimuksista ilmenee, että painettuja kirjoja ja lehtiä valokopioidaan yksityiseen käyttöön vähintään 30 miljoonaa sivua vuodessa pelkästään niillä koneilla, joiden päätarkoitus on muu kuin yksityinen kopiointi. Jo yksinomaan opiskelijoiden harjoittama julkaisujen yksityinen kopiointi opiskelutarkoituksiin, mikä on yksityistä käyttöä, on erittäin yleistä. Oikeudenhaltijat eivät saa mitään korvausta tästä huomattavasta yksityishenkilöiden saamasta hyödystä. Keski-Euroopan maissa valokopiointilaitteisiin, tulostimiin ja skannereihin on jo vuosia kohdistunut laitemaksu ja osa tietokoneisiin kohdistuvista maksuista osoitetaan kirjallisten ja taiteellisten teosten oikeudenhaltijoille. Kopiosto kannattaa hyvitysmaksun laajentamista uusille teoslajeille. On kuitenkin huomattava, että hyvitysmaksun määrä nykyiselläänkin on todella pieni. Hyvitysmaksun laajentaminen uusiin teoslajeihin (kirjat, lehdet, kuvat) ei voi tapahtua pienentämällä entisestään nykyisin hyvitysmaksun saajina olevien oikeudenhaltijoiden korvauksia. Uudet teoslajit on käsiteltävä uutena erillisenä asiana ja hyvitysmaksun määrää on lisättävä kompensoimaan nimenomaan uusien teoslajien yksityistä kopiointia. Todettakoon, että toisin kuin selvityksessä esitetään todellisuudessa aikakauslehdillä on maksullista sähköistä sisältöä ja paperikirjoja ja lehtiä kopioidaan yksityiseen käyttöön runsaasti. 4. Prosenttiosuusmalli Selvityksessä on esitetty nykyisen hyvitysmaksumallin tilalle yksinkertaisempaa mallia, jossa hyvitysmaksu olisi kiinteä prosenttiosuus hyvitysmaksullisten laitteiden ja palveluiden hinnasta. Selvää on, että mahdollisimman tarkkaan kopiointiin kohdentuvat ja siten mahdollisimman legitiimit mallit ovat aina kaikille tahoille työläämpiä, summaariset mallit kevyempiä. Yksittäisen laitteen muistikapasiteettiin ja kunkin laitetyypin tutkittuun käyttöön perustuva maksu kohdentuu tarkemmin kuin tasasuuri prosenttiosuus liikevaihdosta. Esimerkiksi vain yksityiseen kopiointiin tarkoitettujen laitteiden, kuten tallentavien digiboksien, hyvitysmaksun tulee olla suurempi kuin laitteiden, joita käytetään paljon myös muuhun kuin vain kopiointiin. Hallinnollisesti liikevaihto-osuus olisi kuitenkin luultavasti helpompi yrityksille, koska siinä ei edellyttäisi menemistä yksittäisten laitteiden tasolle. Pidämme varsin kummallisena sitä, että esityksessä tavoitellaan Euroopan alhaisinta hyvitysmaksutasoa. Pienellä markkina-alueella oman kulttuurin puolustaminen on hankalaa ilman tätä eriskummallista tavoitettakin. 4/6

5 Prosenttiosuusmallia voisi Kopioston mielestä kehittää siten, että prosenttiosuus olisi porrastettu eri laitetyypeillä. Sellaisille laitetyypeille, joita käytetään paljon yksityiseen kopiointiin, tulisi asettaa isompi prosenttiosuus kuin laitteille, joita käytetään vain harvoin yksityiseen kopiointiin. Esimerkiksi tallentavia digibokseja käytetään paljon ainoastaan televisio-ohjelmien tallentamiseen, minkä vuoksi hyvitysmaksun korkeampi prosenttiosuus näille laitteille on perusteltua. Kopioston mielestä voitaisiin selvittää, olisiko maksun keruutavan yksinkertaistaminen (prosenttiosuusmalli) yhdistettynä maksupohjan laajentamiseen laitealan kannalta järkevä kompromissi. 5. Hyvitysmaksu ei ole siirrettävissä Hyvitysmaksu ei ole oikeus, joten sitä ei voi myöskään siirtää toiselle. Kautta linjan Leikolan esityksestä paistaa läpi oletus siitä, että monet tekijät ovat siirtäneet sen työnantajalleen, joka on taas edelleen luovuttanut sen edelleen arvoketjussa eteenpäin. Tosiasiassa tällainen siirto ei ole mahdollinen. 6. Työsuhdelaitteet erotettava ammattikäytöstä Leikola esittää, että yritysten omistamat matkapuhelimet jäisivät hyvityksen ulkopuolelle. Hyvitysmaksun ulkopuolelle jäisivät ilmeisesti myös tavalliset työsuhdepuhelimet. Työntekijät voivat saada työnantajalta erilaisia työsuhde-etuja. Jos mitä tahansa työsuhdevälinettä voi ja saa käyttää yksityiseen kopiointiin, siihen tulee suhtautua hyvityksen keräämisen suhteen samalla tavalla kuin muihinkin vastaaviin kopiointivälineisiin. Tutkimukset osoittavat, että tietokoneelle ja matkapuhelimelle kopioidaan suojattuja teoksia riippumatta siitä kuka laitteen omistaa. Ajatus siitä, että työsuhde-etuna saatu kopiointiväline vapautettaisiin hyvitysmaksusta, ei ole myöskään sopusoinnussa EU-direktiivin kanssa. Järjestelmän legitimiteetin kannalta jako ammattikäyttöön ja yksityiseen käyttöön kopioinnista on relevantti; sen sijaan sillä ei ole merkitystä käyttääkö kuluttaja kopiointiinsa ostettua, lainattua, vuokrattua tai työsuhde-etuna saatua välinettä. 7. Edistämiskeskukset ja kollektiivikorvaukset Selvityksessä on virheellisesti todettu, että kollektiivikorvaukset ovat se osa korvauksista, joita ei voida jäljittää individuaalikorvauksiin. OKM on 80-luvulla järjestelmää luotaessa päättänyt, että osa korvauksista tilitetään kollektiivisin perustein. Kollektiivikorvausten siirtäminen verovaroista maksettavaksi on riskialtista, varsinkin kun Leikola tyytyy vain viittaamaan kulttuurin tukirahoituksen kokonaisremonttiin, jolloin eri kulttuurirahojen väliset suhteet on määrä miettiä uusiksi. Kulttuurin budjettirahoitus tuskin muuttuu tulevaisuudessa nykyistä helpommaksi. Ehdotettu 2,5 miljoonan euron taso kollektiivikorvauksille on liian vähän. Jos uusia sisältöjä tulee hyvitysmaksun piiriin, tämä ei saa vähentää nykyisten saajien korvausmääriä. Esitetty väite, että suurin osa kollektiivikorvausten tuotosta jaetaan apurahoina, on väärä. AVEKin tuista suurin osa myönnetään tuotantotukena, joka siis ei ole apurahaa, vaan vastaavaa tukea kuin Suomen elokuvasäätiö myöntää. AVEKin osuus av-puolen 5/6

6 hyvitysmaksun kollektiiviosasta on n. 70%. Tuotantotuella on myös tärkeä merkitys uuden av-tuotannon rahoittamisessa. Koko keskustelu edistämiskeskuksista on selvityksessä ohitettu muutamalla lauseella. Leikola ei tuo esille lainkaan edistämiskeskusten hyvää ja tehokasta toimintaa, vaan esittää yksioikoisesti kollektiivikorvausten siirtämisen hyvitysmaksun ulkopuolelle. Edistämiskeskuksilla on suuri merkitys maamme av- ja musiikkikulttuurin monipuolistajina ja järjestlmä on Euroopan mittakaavassa toimivin. 8. Verkkotallennuspalvelut Verkkotallennuspalveluissa ei ole kyse yksityisestä kopioinnista, minkä vuoksi asiaa ei voida ratkaista Leikolan selvityksen yhteydessä, eikä se kuulu Leikolan toimeksiantoon. Kysymystä ei ole myöskään tarkoituksenmukaista kytkeä mekaanisesti hyvitysmaksuesitykseen, koska näiden kysymysten ratkaisuaikataulu ei ole sama. Kansallisella lainsäätäjällä on verraten suuri liikkumavapaus hyvitysmaksun kohdalla, toisin kuin verkkotallennuskysymyksen osalta, jossa liikkumavara on kansainvälisen ulottuvuuden vuoksi huomattavasti pienempi. Korostettakoon, että asiaa koskevassa esittelyssä on selkeitä puutteita ja virheitä. Tvyhtiöillä on ainoastaan signaalioikeus ja mahdollisesti joitakin siirtyneitä oikeuksia. Operaattoreilla ei ole mitään oikeuksia. Tästä huolimatta esitys jättää kokonaan ottamatta huomioon oikeudenhaltijat eli tekijät, esittäjät ja tuottajat. Tämä kysymys ei ole ratkaistavissa tv-yhtiöiden ja operaattoreiden välisillä neuvotteluilla. Verkkotallennusasia täytyy ratkaista kokonaan omana asianaan. Kopioston mielestä on aiheellista ryhtyä välittömästi selvittämään, voitaisiinko verkkotallennusproblematiikka ratkaista sopimuslisenssillä. Helsingissä, toukokuun 25. päivänä 2012 Kopiosto ry Pekka Rislakki toimitusjohtaja Kopiosto ry on tekijöitä, esittäviä taiteilijoita ja kustantajia edustava tekijänoikeusjärjestö. Kopiosto edustaa erillisillä valtakirjoilla yli kotimaista oikeudenomistajaa sekä vastavuoroisuussopimuksien perusteella ulkomaisia oikeudenomistajia. Kopiosto edistää ja valvoo tekijänoikeuslainsäädännön tarkoittamien oikeuksien haltijoiden yhteistä etua oikeuksien käyttöä koskevissa asioissa. Kopiosto myöntää käyttölupia muun muassa valokopiointiin, teosten digitaaliseen kopiointiin ja välittämiseen oppilaitoksissa ja tieteellisessä tutkimuksessa, opetustallennukseen sekä radio- ja televisio-ohjelmien edelleen lähettämiseen kaapeliverkossa ja yhteisantennijärjestelmissä. 6/6

TEKIJÄNOIKEUSLAIN 26 A :N MUKAISEN YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYSMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN 1.1.2011 ALKAEN

TEKIJÄNOIKEUSLAIN 26 A :N MUKAISEN YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYSMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN 1.1.2011 ALKAEN KUV/8427/48/2010 7.10.2010 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle TEKIJÄNOIKEUSLAIN 26 A :N MUKAISEN YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYSMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN 1.1.2011 ALKAEN Asia Kuluttajavirasto on tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Luovan työn tekijät ja yrittäjät (LYHTY) Valtuuskunta

Luovan työn tekijät ja yrittäjät (LYHTY) Valtuuskunta Luovan työn tekijät ja yrittäjät (LYHTY) Valtuuskunta Helsingissä 15.12..2009 TUTKIMUSTULOKSET JA TASAPUOLISUUS EDELLYTTÄVÄT HYVITYSMAKSUA MUSIIKKIPUHELINTEN KALTAISIIN MONITOIMILAITTEISIIN Arvoisat tekijänoikeuspoliittisen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE. Lausunto Tekijänoikeuspolitiikka 2012 keskustelumuistiosta. KOPIOSTON KESKEISET HUOMIOT

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE. Lausunto Tekijänoikeuspolitiikka 2012 keskustelumuistiosta. KOPIOSTON KESKEISET HUOMIOT OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto Tekijänoikeuspolitiikka 2012 keskustelumuistiosta. KOPIOSTON KESKEISET HUOMIOT Tekijänoikeudellinen järjestelmä on keskeinen keino parantaa luovan työn

Lisätiedot

Asia: Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta tekijänoikeuslain muuttamisesta ja laiksi orpoteosten käyttämisestä (OKM/5/010/2013)

Asia: Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta tekijänoikeuslain muuttamisesta ja laiksi orpoteosten käyttämisestä (OKM/5/010/2013) OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta tekijänoikeuslain muuttamisesta ja laiksi orpoteosten käyttämisestä (OKM/5/010/2013) KESKEISET HUOMIOT Hallituksenesitys

Lisätiedot

Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen

Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen LAUSUNTO Helsinki 25.5.2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi copyright@minedu.fi Kommenttipyyntö 10.5.2012, diaarinumero 28/040/2012 Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen

Lisätiedot

Verkkotallennuspalvelut

Verkkotallennuspalvelut Verkkotallennuspalvelut PIDÄ KIINNI LOMPAKOSTASI! Infotilaisuus av-tekijöille 23.3.2017 Rainer Vallius & Sami Kokljuschkin Verkkotallennuspalvelut mitä ne ovat? Uusi helppo tapa kuluttajille tallentaa

Lisätiedot

Opetusministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO. Lausuntopyyntönne 14.8.2008 Dnro OPM2008-00228

Opetusministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO. Lausuntopyyntönne 14.8.2008 Dnro OPM2008-00228 Opetusministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntönne 14.8.2008 Dnro OPM2008-00228 Asia: EU: Tekijänoikeus osaamistaloudessa, vihreä kirja, 16.7.2008 Lausunnon antajasta Kopiosto ry on tekijöitä,

Lisätiedot

KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE

KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE YLIOPISTOJEN JA AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOPIOINTILUPA Tekijänoikeuden suojaaman aineiston kopiointiin opetuksessa, tutkimuksessa ja organisaation hallinnollisessa

Lisätiedot

Tekijänoikeuslain muutostarpeet seuraavan muutosvaiheen asioita. Tekijänoikeusfoorumi 28.10.2013

Tekijänoikeuslain muutostarpeet seuraavan muutosvaiheen asioita. Tekijänoikeusfoorumi 28.10.2013 Tekijänoikeuslain muutostarpeet seuraavan muutosvaiheen asioita Tekijänoikeusfoorumi 28.10.2013 Tv-ohjelmien verkkotallennuspalvelut Kysymys palveluiden lainmukaisuudesta ja sen varmistamisesta Keskeiset

Lisätiedot

50 miljoonaa euroa tuottoja. 36 miljoonaa euroa oikeudenomistajille ja tukia av-kulttuurille. 45 jäsenjärjestöä. 44 työntekijää.

50 miljoonaa euroa tuottoja. 36 miljoonaa euroa oikeudenomistajille ja tukia av-kulttuurille. 45 jäsenjärjestöä. 44 työntekijää. KOPIOSTO LYHYESTI Kopiosto ry on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Vuonna 1978 perustettuun Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä.

Lisätiedot

Se ei synny itsestään, jokaisella levyllä on monien ihmisten. Työstä kuuluu saada palkka: kun käyttää toisen työn ja

Se ei synny itsestään, jokaisella levyllä on monien ihmisten. Työstä kuuluu saada palkka: kun käyttää toisen työn ja Suomen suurin musiikin tekijänoikeusjärjestö Jotta musiikki soi huomennakin Reilu peli: palkkaa työstä tä Musiikissa on taikaa, se saa ihmiset ja asiakkaat viihtymään Se ei synny itsestään, jokaisella

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

Hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen - Ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan esitys Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle

Hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen - Ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan esitys Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle 25.5.2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi, copyright@minedu.fi Hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen - Ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan esitys Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

Musiikin esittäminen tapahtumassa

Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tilaisuuksissa ja tapahtumissa edellyttää usein sekä Teosto (tekijäkorvaukset) että Gramex (esittäjäkorvaukset) -korvausten maksamista. Teosto r.y.

Lisätiedot

Vihreä kirja audiovisuaalisten teosten verkkolevityksestä KOM(2011) 427 lopullinen

Vihreä kirja audiovisuaalisten teosten verkkolevityksestä KOM(2011) 427 lopullinen European Commission Internal Market markt-d1@ec.europa.eu 15.11.2011 Asia: Vihreä kirja audiovisuaalisten teosten verkkolevityksestä KOM(2011) 427 lopullinen Kopiosto kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Valokopiointija digiluvat

Valokopiointija digiluvat Valokopiointija digiluvat Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: digilupa, valokopiointi, digitaalisten aineistojen kopiointi, Kopioston luvat, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet,

Lisätiedot

on luonteeltaan minimi-implementointi, pitäytyy direktiivin välttämättömissä vaatimuksissa

on luonteeltaan minimi-implementointi, pitäytyy direktiivin välttämättömissä vaatimuksissa 11.10.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Re: lausuntopyyntö Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 119/2016 vp) Teema:

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUS EU:n DIGITAALISILLA SISÄMARKKINOILLA (U63)

TEKIJÄNOIKEUS EU:n DIGITAALISILLA SISÄMARKKINOILLA (U63) TEKIJÄNOIKEUS EU:n DIGITAALISILLA SISÄMARKKINOILLA (U63) Kolme asiaa Kotimaisten luovien alojen yhteinen edunvalvontaorganisaatio on ottanut kantaa kolmeen kohtaan ja muilta osin viittaamme jäsenjärjestöjemme

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM

Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM 10.10.2014 Musiikkiteosten verkko-oikeuksia koskevan riidanratkaisujärjestelmän kehittämistarpeet Martti Kivistö Teosto ry Kysymykset Mitä direktiivi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 85/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 45 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakiin tehtäviksi tekijänoikeuslain muutoksista johtuvat muutokset. Sopimuslisenssin

Lisätiedot

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto KOPIOSTO on tekijöiden, esittävien taiteilijoiden ja kustantajien yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Se mahdollistaa julkaisujen ja av-teosten

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:7. Asuntohotellin yhteydessä tapahtuvaan Internet-kahvila -toimintaan liittyvät tekijänoikeuskysymykset

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:7. Asuntohotellin yhteydessä tapahtuvaan Internet-kahvila -toimintaan liittyvät tekijänoikeuskysymykset TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:7 Asia Hakija Asuntohotellin yhteydessä tapahtuvaan Internet-kahvila -toimintaan liittyvät tekijänoikeuskysymykset M K Oy:stä Annettu 04.03.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ M Majatalo

Lisätiedot

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas 29.9.2016 Lähtötilanne: mission impossible Tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa saa käyttää, jos sopii käytöstä aineiston kaikkien oikeudenhaltijoiden kanssa

Lisätiedot

Ehdotettu opetusta koskeva rajoitus kaventaisi vakavalla tavalla digitaalisen oppimateriaalituotannon oikeudellisia perusedellytyksiä.

Ehdotettu opetusta koskeva rajoitus kaventaisi vakavalla tavalla digitaalisen oppimateriaalituotannon oikeudellisia perusedellytyksiä. 17.10.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Kopioston lausunto koskien ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla, COM(2016) 593 Yleistä

Lisätiedot

KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE

KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE T E K I J Ä N O I K E U S J Ä R J E S T Ö U P P H O V S R Ä T T S O R G A N I S A T I O N 1/6 KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE 1. LUVAN HAKIJA (Yritys / henkilö, joka suorittaa kopioimisen) Yritys: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA Tekijänoikeusjärjestö on tekijöiden, esittävien taiteilijoiden ja kustantajien yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Se mahdollistaa julkaisujen ja av- vaivattoman käytön ja varmistaa,

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Kopioston oppilaitosluvat TEKIJÄNOIKEUS LYHYESTI Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle kuuluva yksinoikeus. Tekijänoikeuden suojan kohteena on kirjallinen, suullinen

Lisätiedot

Tekijänoikeus kopiosto ry lyhyesti

Tekijänoikeus kopiosto ry lyhyesti Tekijänoikeus lyhyesti 1 Kopiosto ry Tekijänoikeus syntyy, kun teos tehdään, ilman erityistä rekisteröintiä. Tekijänä on aina luonnollinen henkilö, ei koskaan yhteisö tai yritys. Teos on itsenäinen ja

Lisätiedot

Asia: Sanaston lausunto komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi COM(2016)595 sekä direktiiviksi COM(2016)596.

Asia: Sanaston lausunto komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi COM(2016)595 sekä direktiiviksi COM(2016)596. 1 Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriö EU-jakelut.OKM_STM@vnk.fi copyright@minedu.fi Asia: Sanaston lausunto komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi COM(2016)595 sekä direktiiviksi

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, kirjasto A Annettu 3.1.1990 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oppilaitoskirjaston materiaalihankintaa, materiaalin käsittelyä

Lisätiedot

VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS

VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS SISÄLLYS 1. Ratkaisun tavoitteet 2. Oikeudenhaltijan näkökulma 3. Lähettäjäyrityksen näkökulma 4. Verkkotallennuksen tarjoajan

Lisätiedot

KUV/8757/48/ TEKIJÄNOIKEUDELLISEN HYVITYSMAKSUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEN SUUNTA

KUV/8757/48/ TEKIJÄNOIKEUDELLISEN HYVITYSMAKSUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEN SUUNTA KUV/8757/48/2009 9.11.2009 Lausunto opetusministeriölle TEKIJÄNOIKEUDELLISEN HYVITYSMAKSUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEN SUUNTA Asia Opetusministeriössä 19.10.2009 pidetyssä tilaisuudessa keskusteltiin valtiosihteeri

Lisätiedot

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä Tekijänoikeus opetuksessa Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä 23.11.2016 Tekijänoikeuden perusteet Syntyy, kun ihminen itsenäisillä luovilla valinnoillaan saa aikaan jotain ilmaisumuodoltaan

Lisätiedot

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas 8.11.2016 Tekijänoikeudet Oikeus valmistaa kappaleita teoksesta Oikeus saattaa teos yleisön saataviin Tekijän isyysoikeus nimen mainitseminen

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Kopioston oppilaitosluvat TEKIJÄNOIKEUS LYHYESTI Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle kuuluva yksinoikeus. Tekijänoikeuden suojan kohteena on kirjallinen, suullinen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE Seuraa Kuvastoa: www.fb.com/kuvasto www.twitter.com/kuvasto www.kuvasto.fi Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä Kuvat: Sanna Peurakoski TAIDETEOSTEN KÄYTTÖ NÄYTTELYIDEN

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Vuoden 2012 hyvitysmaksun suuruutta koskeva neuvottelu

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Vuoden 2012 hyvitysmaksun suuruutta koskeva neuvottelu OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ MUISTIO 27.9.2011 Vuoden 2012 hyvitysmaksun suuruutta koskeva neuvottelu 27.9.2011 Läsnä: Riikka Tähtivuori, EK Riitta Raatikainen, Elektroniikan Tukkukauppiaat ry (ETK)

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

Musiikkialan talous Suomessa 2013

Musiikkialan talous Suomessa 2013 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 7 Musiikkialan talous Suomessa 2013 Eero Tolppanen Lokakuu 2014 MUSIIKKIALAN TALOUS SUOMESSA 2013 Johdanto Musiikkialan talouden rahallinen kokonaisarvo Suomessa on vuonna 2013

Lisätiedot

Kopioston korvausten jaossa noudatettavat yleiset periaatteet

Kopioston korvausten jaossa noudatettavat yleiset periaatteet Kopioston korvausten jaossa noudatettavat yleiset periaatteet 1 Johdanto Kopiosto myöntää oikeudenhaltijoiden puolesta käyttölupia tekijänoikeuden suojaamien teosten käyttöön, kerää korvauksia ja jakaa

Lisätiedot

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle. Sähköposti:

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle. Sähköposti: Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Sähköposti: SiV@eduskunta.fi HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI TEKIJÄNOIKEUDEN YHTEISHALLINNOINNISTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 119/2016 VP) Suomen

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN RATKAISUNEUOVTTELIJAN RATKAISUMALLISTA YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYSMAKSULLE

DNA OY:N LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN RATKAISUNEUOVTTELIJAN RATKAISUMALLISTA YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYSMAKSULLE 1 (6) Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi copyright@minedu.fi Viite: KOMMENTOINTIPYYNTÖ: Hyvitysmaksun uudistaminen - kommentit Leikolan selvityksestä 10.5.2012 dnro 28/040/2012 DNA OY:N

Lisätiedot

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta 10/2013 Kopiosto ry Arttu Juselius Tekijänoikeuden syntyminen Tekijänoikeuden suoja syntyy heti kun teos on luotu Automaattisesti. Ei vaadi merkkiä.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TOIMINTAKERTOMUS 2016 Vuonna 2012 perustettu Filmex on näyttelijöiden oma tekijänoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on näyttelijöiden tekijänoikeudellisen tilanteen parantaminen. Filmex neuvottelee näyttelijöiden

Lisätiedot

Electronic Frontier Finland ry

Electronic Frontier Finland ry Lausunto ns. Leikolan paperista. 28.5.2012 Electronic Frontier Finland ry riisto.effi.org Electronic Frontier Finland ry (Effi) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto asiasta. Yleisellä tasolla järjestö

Lisätiedot

U 63/2016 vp Sivistysvaliokunta. Satu Kangas

U 63/2016 vp Sivistysvaliokunta. Satu Kangas U 63/2016 vp Sivistysvaliokunta Satu Kangas 16.2.2017 Mikä U-kirjelmässä tekijänoikeudesta on tärkeää 1. Lehtijulkaisujen suoja - tukeeko Suomi kotimaista mediaa vai yhdysvaltalaisia teknojättejä 2. Tekijänoikeuden

Lisätiedot

MUSIIKKITUOTTAJIEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA - TEKIJÄNOIKEUDEN YHTEISHALLINNOINTI (OKM/35/010/2014)

MUSIIKKITUOTTAJIEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA - TEKIJÄNOIKEUDEN YHTEISHALLINNOINTI (OKM/35/010/2014) 1 Opetus- ja kulttuuriministeriölle MUSIIKKITUOTTAJIEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA - TEKIJÄNOIKEUDEN YHTEISHALLINNOINTI (OKM/35/010/2014) Helsinki 11. syyskuuta 2015 (Musiikkituottajat)

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

Tuotoksen lausunto koskien tekijänoikeusjärjestelmän arviointia ja lainsäädännön kehittämistä Lausuntopyyntönne 1.3.2007, Dnro 4/670/2007

Tuotoksen lausunto koskien tekijänoikeusjärjestelmän arviointia ja lainsäädännön kehittämistä Lausuntopyyntönne 1.3.2007, Dnro 4/670/2007 Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto anna.vuopala@minedu.fi Tuotoksen lausunto koskien tekijänoikeusjärjestelmän arviointia ja lainsäädännön kehittämistä Lausuntopyyntönne 1.3.2007, Dnro 4/670/2007

Lisätiedot

DSM-direktiiviehdotus - keskeiset asiat

DSM-direktiiviehdotus - keskeiset asiat DSM-direktiiviehdotus - keskeiset asiat 11.12.2017 Ehdotuksen käsittelyvaihe Neuvoston pj:n konsolidoitu kompromissiesitys 30.10.2017 Käsittely jatkuu neuvoston työryhmässä Bulgarian pj-kaudella Keskeiset

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2016/0280(COD) 2.3.2017 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Electronic Frontier Finland ry

Electronic Frontier Finland ry Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta 9.12.2005 Electronic Frontier Finland ry www.effi.org 1. Yleistä Electronic

Lisätiedot

GRAMEX- OIKEUKSIEN SIIRTO

GRAMEX- OIKEUKSIEN SIIRTO GRAMEX- OIKEUKSIEN SIIRTO SOPIMUS ÄÄNITTEEN TUOTTAJAN GRAMEX-OIKEUKSIEN SIIRROSTA I Sopimuksen tausta Tällä sopimuksella sovitaan äänitteen tuottajalle kuuluvien Gramex-oikeuksien siirrosta äänitekohtaisesti

Lisätiedot

A7-0114/1. Euroopan parlamentin päätöslauselma yksityisen kopioinnin maksuista

A7-0114/1. Euroopan parlamentin päätöslauselma yksityisen kopioinnin maksuista 19.2.2014 A7-0114/1 Tarkistus 1 Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta Mietintö Françoise Castex Yksityisen kopioinnin maksut (2013/2114(INI)) A7-0114/2014 Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen

Lisätiedot

Luovien sisältöjen käyttö verkossa

Luovien sisältöjen käyttö verkossa Luovien sisältöjen käyttö verkossa Arvonsiirrosta oikeudenmukaiseen toimintaympäristöön Mikä on muuttunut Mitä muutos tarkoittaa Ongelma Ratkaisu Alustapalvelut hallitsevat luovien sisältöjen verkkomarkkinoita

Lisätiedot

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16 Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut Teosto Musiikinesitysoikeussopimus Sopimusnumero 125 21991, voimassa 31.12.2016 asti Teosto on säveltäjien,

Lisätiedot

sivu 1/5. Lausunto OKM Katri Olmo

sivu 1/5. Lausunto OKM Katri Olmo sivu 1/5 Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

Lisätiedot

OPPILAITOSTEN KOPIOINTI- JA TALLENNUSLUPA

OPPILAITOSTEN KOPIOINTI- JA TALLENNUSLUPA OPPILAITOSTEN KOPIOINTI- JA TALLENNUSLUPA PERUSKOULUT, LUKIOT JA AMMATILLISET OPPILAITOKSET Digitoimalla ja verkosta lisämateriaalia opetukseen Opetushallitus on hankkinut peruskouluille, lukioille ja

Lisätiedot

E-KIRJAT SÄÄNTELYN KEHITTÄMISTARPEITA. 28 10 2011 28.10.2011 Pekka Heikkinen

E-KIRJAT SÄÄNTELYN KEHITTÄMISTARPEITA. 28 10 2011 28.10.2011 Pekka Heikkinen E-KIRJAT SÄÄNTELYN KEHITTÄMISTARPEITA 28 10 2011 28.10.2011 Pekka Heikkinen RUNKO I. Painettu aineisto: nykyinen sääntely II.e-aineiston mukanaan tuomat haasteet III.Eri ratkaisumallit: punnintaa TEKIJÄN

Lisätiedot

Lausunto valtioneuvoston selvityksistä E 158/2009 vp ja E 1/2010 vp

Lausunto valtioneuvoston selvityksistä E 158/2009 vp ja E 1/2010 vp Helsinki 9.3.2010 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Lausunto valtioneuvoston selvityksistä E 158/2009 vp ja E 1/2010 vp Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto E-kirjelmistä, jotka

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Tekijänoikeusneuvos Viveca Still. Sähköposti: copyright@minedu.fi GRAMEX RY:N LAUSUNTO

Opetus- ja kulttuuriministeriö Tekijänoikeusneuvos Viveca Still. Sähköposti: copyright@minedu.fi GRAMEX RY:N LAUSUNTO 1 Opetus- ja kulttuuriministeriö Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Sähköposti: copyright@minedu.fi GRAMEX RY:N LAUSUNTO Asia: Lausuntopyyntö Euroopan komission ehdotuksesta direktiiviksi tekijänoikeuksien

Lisätiedot

Virallinen huomautus on ensimmäinen vaihe komission rikkomusmenettelyssä. Määräaika Suomen vastauksen antamiselle päättyy 21.4.2014.

Virallinen huomautus on ensimmäinen vaihe komission rikkomusmenettelyssä. Määräaika Suomen vastauksen antamiselle päättyy 21.4.2014. Ulkoasiainministeriö TUOMIOISTUINMUISTIO UM2014-00407 OIK-30 08.04.2014 EU-ministerivaliokunta 11.4.2014 Viite Asia KOMISSION VIRALLINEN HUOMAUTUS 2012/4097; tekijänoikeuskorvauksien maksaminen jakeluvelvoitteen

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA

KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA PERUSKOULUT JA LUKIOT Opetus yli ainerajojen ja monimuotoinen verkko-opetus Opetushallitus on hankkinut peruskouluille ja lukioille kopiointiluvan painettujen jen osittaiseen

Lisätiedot

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen ja Marjut Salokannel Esittely julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnalle (JUHTA) 11.12.2014 Valtioneuvoston periaatepäätös (3.3.2011)

Lisätiedot

Tuotos valmistautuu digiaikakauden haasteisiin

Tuotos valmistautuu digiaikakauden haasteisiin Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry Vuosikertomus 2006 Tuotos valmistautuu digiaikakauden haasteisiin Yleiskatsaus Nopea tekninen kehitys on av-tuottajille sekä haaste että mahdollisuus. Suomalaiset

Lisätiedot

KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA

KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA KOPIOSTON KOPIOINTI- LUPA AMMATILLISET OPPILAITOKSET Opetus yli ainerajojen ja monimuotoinen verkko-opetus Opetushallitus on hankkinut ammatillisille oppi laitoksille perustutkintoon johtavaan koulutukseen

Lisätiedot

Pidämme tärkeänä, että kirjallisuuden ja kulttuurin saavutettavuutta näkövammaisille ja muille lukemisesteisille edistetään.

Pidämme tärkeänä, että kirjallisuuden ja kulttuurin saavutettavuutta näkövammaisille ja muille lukemisesteisille edistetään. 1 Lausunto Eduskunnan sivistysvaliokunnalle SiV@eduskunta.fi Asia: Sanaston lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle (teosten saatavuuden parantaminen näkövammaisten ja lukemisesteisten hyväksi)

Lisätiedot

Valtioneuvoston kirjelmä U 63/2016 vp Direktiiviehdotus tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. Liikenne- ja viestintävaliokunta 9.12.

Valtioneuvoston kirjelmä U 63/2016 vp Direktiiviehdotus tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. Liikenne- ja viestintävaliokunta 9.12. Valtioneuvoston kirjelmä U 63/2016 vp Direktiiviehdotus tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla Liikenne- ja viestintävaliokunta 9.12.2016 Toiminnanjohtaja Antti Kotilainen Lainsäädännön lähtötilanne

Lisätiedot

Pidämme erityisen tärkeänä valtioneuvoston kannassa esiin tuotua näkökulmaa, että direktiivissä

Pidämme erityisen tärkeänä valtioneuvoston kannassa esiin tuotua näkökulmaa, että direktiivissä 8.12.2016 EDUSKUNNAN LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNALLE Kopiosto ry:n kirjallinen asiantuntijalausunto Valtioneuvoston kirjelmä (U 63/2016 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2008/0157(COD) 5.11.2008 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

1994 vp - HE 54 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 54 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 54 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lukiolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan otettavaksi lukiolakiin säännökset ylioppilastutkintolautakunnasta

Lisätiedot

Gramex ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Gramex ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Gramex ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Gramex kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio 15.11.2010. Esitys koskien vuoden 2012 hyvitysmaksun soveltamisalaa ja suuruutta

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio 15.11.2010. Esitys koskien vuoden 2012 hyvitysmaksun soveltamisalaa ja suuruutta OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio 15.11.2010 Esitys koskien vuoden 2012 hyvitysmaksun soveltamisalaa ja suuruutta 1. Säädösperusta - maksun soveltamisala ja suuruus säädetään valtioneuvoston asetuksella

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 17.11.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta Tekijänoikeuslakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että hyvitys teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

LAKIESITYS TEKIJÄNOIKEUDEN YHTEISHALLINNOINNISTA (HE 119/2016 VP)

LAKIESITYS TEKIJÄNOIKEUDEN YHTEISHALLINNOINNISTA (HE 119/2016 VP) LAKIESITYS TEKIJÄNOIKEUDEN YHTEISHALLINNOINNISTA (HE 119/2016 VP) Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausunto Eduskunnan talousvaliokunnalle 23.9.2016 TEKIJÄNOIKEUKSIEN KÄYTTÄJIEN NEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.

Lisätiedot

Teosto. Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

Teosto. Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry Teosto Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry 1 Mikä Teosto on? Musiikin tekijöiden järjestö Aatteellinen voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka säveltäjät ja musiikinkustantajat perustivat vuonna

Lisätiedot

OPETTAJAN TEKIJÄNOIKEUSOPAS

OPETTAJAN TEKIJÄNOIKEUSOPAS OPETTAJAN TEKIJÄNOIKEUSOPAS TEOS JA TEKIJÄ Tekijänoikeus on osa immateriaalioikeuksia. Immateriaalioikeuksiin lukeutuvat myös esimerkiksi patentit ja tavaramerkit, joiden merkitys korostuu yritystoiminnassa.

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Kopioston oppilaitosluvat TEKIJÄNOIKEUS LYHYESTI Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle kuuluva yksinoikeus. Tekijänoikeuden suojan kohteena on kirjallinen, suullinen

Lisätiedot

Sopimus televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäytöstä

Sopimus televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäytöstä 9/650/2013 Sopimus televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäytöstä I LUKU. SOPIMUKSEN YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuspuolet 1. Opetus- ja kulttuuriministeriö, jäljempänä myös "valtio" 2. Kopiosto ry (y-tunnus:

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Opetusministeriön hankkimat luvat

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Opetusministeriön hankkimat luvat LISÄTIETOJA KOPIOSTO Hietaniemenkatu 2 00100 Helsinki (09) 431 521 kopiosto@kopiosto.fi www.kopiosto.fi www.kopiraitti.fi OPETUSMINISTERIÖ PL 29 00023 Valtioneuvosto (09) 16 004 opmkirjaamo@minedu.fi www.minedu.fi

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 120/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja orpoteosten käyttämisestä.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 120/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja orpoteosten käyttämisestä. EDUSKUNNAN VASTAUS 120/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja orpoteosten käyttämisestä Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tekijänoikeuslain

Lisätiedot

SUOMALAINEN MUSIIKKI VALTAVA KASVUN MAHDOLLISUUS

SUOMALAINEN MUSIIKKI VALTAVA KASVUN MAHDOLLISUUS SUOMALAINEN MUSIIKKI VALTAVA KASVUN MAHDOLLISUUS SUOMALAINEN MUSIIKKI ON EKOLOGINEN (VOIDAAN VALMISTAA ETÄTYÖNÄ. EI TOIMITUSKULUJA) JOKAISEEN MAKUUN AINA TUORETTA (EI PARASTA ENNEN -PÄIVÄÄ) EHTYMÄTÖN LUONNONVARA

Lisätiedot

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Valtakunnallisten eettisten toimikuntien seminaari, säätytalo 24.9.2009 Professori Niklas Bruun IPR University Center, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10 Asia Hakija Tekijänoikeuskorvaukset Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto Annettu 22.5.1991 Tiivistelmä Yleisradiolähetykseen sisältyvän teoksen tai esittävän

Lisätiedot

Nollatuntisopimusten kieltäminen. Heikki Pursiainen, VTT, toiminnanjohtaja

Nollatuntisopimusten kieltäminen. Heikki Pursiainen, VTT, toiminnanjohtaja Nollatuntisopimusten kieltäminen Heikki Pursiainen, VTT, toiminnanjohtaja 1 / 12 Johtopäätökset Nollatuntisopimusten kieltämisen vaikutukset ovat epäselviä talousteorian perusteella. Empiiristä tutkimusta

Lisätiedot

HE 118/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

HE 118/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kalastuslakia. Kalenterivuotta koskevaa kalastonhoitomaksua korotettaisiin

Lisätiedot

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto 24.9.2010 Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO 1 Tekijänoikeus syntyy henkilölle siirtyy kustantajalle vain sopimuksella

Lisätiedot

Mikä tekijänoikeus? 1/10. Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä.

Mikä tekijänoikeus? 1/10. Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä. Mikä tekijänoikeus? 1/10 Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä. Tekijänoikeus ja piratismi toinen oppitunti Mikä tekijänoikeus? 1/10 Tekijänoikeus ja piratismi Jokaisella

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta Tekijänoikeuslakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että hyvitys teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön maksetaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan lausunto 20.5.2013 Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta Seura- ja harrastuseläinten

Lisätiedot

On tehokas ja ketterä tekijänoikeusjärjestö. TUOTOS. Osallistuu aktiivisesti av-alan toimintaedellytysten

On tehokas ja ketterä tekijänoikeusjärjestö. TUOTOS. Osallistuu aktiivisesti av-alan toimintaedellytysten VUOSIKERTOMUS 2013 TUOTOS PÄHKINÄNKUORESSA Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry hallinnoi elokuva- ja av-tuotantoyhtiöiden sille valtuuttamia tekijänoikeuksia. Tuotos on yleishyödyllinen yhdistys,

Lisätiedot