Eurajoki. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurajoki. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017"

Transkriptio

1 Eurajoki Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Eurajoen kunnanvirasto

2 - 1 - Eurajoen kunnan tasapainoinen talous mahdollistaa vahvan panostuksen palveluverkon kehittämiseen Eurajoella on hyvä toimintamalli. Päätökset tehdään lähellä asukasta, paikalliset olosuhteet huomioiden, kunnan järjestäessä palveluita ja kehittäessään aluettaan. Eurajoen kunta voi laatia tasapainoisen talousarvion ja samalla varautua huoltosuhteen heikkenemisen aiheuttamiin palvelurakenteen muutoksiin. Eurajoen kunnan talouden tasapainon avain on ollut, ettei väliaikaisilla tuloilla ole rakennettu pysyviä menoja. Palveluita on voitu, ja voidaan, kehittää velkaantumatta. Hyvinvointipalvelujen järjestäminen kuntalaisille on vielä kunnan perustehtävä. Talousarviossa on kiinnitetty huomiota siihen kyetäänkö kuntalaisille tarjoamaan palveluja riittävästi, mikä on palveluiden laatutaso, kuinka kaukana palvelut sijaitsevat ja minkälaista asiakasvaikuttavuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta palvelujen avulla saavutetaan. Palvelut pyritään järjestämään lähellä kuntalaisia ja siten vahvistamaan asumisviihtyvyyttä. Lähipalveluissa korostuvat kasvatus-, terveys- ja vanhuspalvelut. Kunnan vahva taloudellinen asema varmistaa sen, että palveluyhteistyö voi perustua tasavertaiseen, pitkäjännitteiseen ja suunnitelmalliseen kumppanuuteen. Yhteistoimintastrategiaksi valittu kumppanuus mahdollistaa verkostokuntana toimimisen. Vahvan taloudellisen aseman turvaa vahva veropohja, mikä puolestaan mahdollistaa kilpailukykyiset veroprosentit ja kunnalliset maksut. Eurajoen tuloveroprosentti 18,00 on Satakunnan alhaisin. Keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2014 on 19,74. Hallituksen tekemät valtionosuusleikkaukset johtavat kuntien tuloveroprosenttien korottamisiin jatkossakin ja pitemmällä aikavälillä tulevat vaarantamaan kuntapalveluiden toimivuuden. Yleiseen ja vakituisen asunnon kiinteistöveroprosenttiin sovelletaan Eurajoella veroprosenttivälin alarajaa. Asumisviihtyvyyttä ja -turvallisuutta parannetaan investoinneilla haja-asutusalueiden vesi- ja jätevesihuoltoon sekä kevyen liikenteen väyliin ja teiden perusparannuksiin, rakentamalla Hirveläntien kunnallistekniikka, parantamalla merkittävästi kirjaston toimintaedellytyksiä sekä saneeraamalla liikuntakeskuksen puistokenttä tekonurmikentäksi. Perheiden palvelut ovat parantuneet merkittävästi Lapijoen päiväkodin valmistumisen myötä. Kattava kouluverkko on varmistettu pitämällä huolta koulurakennusten kunnosta. Yritysten toimintaedellytyksiä on parannettu laajentamalla Köykän teollisuusaluetta ja rakentamalla yhdystie Kirkonkylän ja Lapijoen välille. Eurajokelainen voi olla aktiivinen, hyvinvoiva ja omatoiminen.

3 - 1 - Sisällysluettelo Tekstiosa 1. YLEISPERUSTELUT Yleinen talouskehitys Kunnallistalous KUNNAN STRATEGISET LINJAUKSET Kuntastrategia Kunnan omistajapoliittiset linjaukset Hallintokuntien strategiaesitykset Maaseutulautakunnan toimintaohjelma Sosiaalilautakunnan strategiaesitys Koululautakunnan strategiaesitys Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan strategiaesitys Liikunta- ja nuorisolautakunnan strategiaesitys Teknisen lautakunnan toimintaohjelma ja strategia Ympäristölautakunnan strategiaesitys Henkilöstön tulospalkkiomallin tavoitteet ja mittarit vuodelle Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteet ja mittarit Johtoryhmän tulospalkkiomallin tavoitteet ja mittarit ASUNTO-OHJELMA HENKILÖSTÖOHJELMA Henkilöstöesitykset hallintokunnittain Sosiaalilautakunnan henkilöstöohjelmaesitys Koululautakunnan henkilöstöohjelmaesitys Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan henkilöstöohjelmaesitys Teknisen lautakunnan henkilöstöohjelmaesitys EURAJOEN KUNNAN OPPIMISSUUNNITELMA Toimintaympäristö Kuntastrategian painopisteet Ydinosaamisalueet Osaamisvaatimukset Osaamisen kehittämisen suunnitelma Osaamisen kehittämisen aikataulutus KÄYTTÖTALOUS Aluksi Kunnanhallitus Tehtäväalue 101 Yleishallinto Tehtäväalue 102 Talous- ja henkilöstöhallinto Tehtäväalue 103 Kunnan kehittäminen Tehtäväalue 104 Yhteistoimintaelimet Tehtäväalue 105 Keskitetyt menot Tehtäväalue 106 Pelastustoimi Tarkastuslautakunta Tehtäväalue 111 Tarkastustoimi Keskusvaalilautakunta Tehtäväalue 121 Vaalit Maaseutulautakunta Sosiaalilautakunta Tehtäväalue 202 Vanhustenhuolto Tehtäväalue 203 Muu sosiaalitoimi Tehtäväalue 204 Toimeentuloturva Tehtäväalue 205 Terveydenhuolto Koululautakunta Tehtäväalue 201 Varhaiskasvatus Tehtäväalue 301 Peruskoulutus Tehtäväalue 302 Keskiasteen koulutus Tehtäväalue 303 Aikuiskoulutus... 31

4 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Tehtäväalue 401 Kirjastotoimi Tehtäväalue 402 Kulttuuritoimi Liikunta- ja nuorisolautakunta Tehtäväalue 403 Liikuntatoimi Tehtäväalue 404 Nuorisotoimi Tekninen lautakunta Tehtäväalue 500 Kunnallinen liiketoiminta Tehtäväalue 501 Yhdyskuntatekninen huolto Tehtäväalue 502 Kiinteistöhuolto Tehtäväalue 503 Siivoustoimi ja ruokahuolto Ympäristölautakunta Tehtäväalue 601 Ympäristötoimi INVESTOINNIT Aluksi Kunnanhallituksen investoinnit Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan investoinnit Liikunta- ja nuorisolautakunnan investoinnit Teknisen lautakunnan investoinnit Taulukko-osa Taulukko 1. Eurajoen kunnan talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma toimielimittäin ja tehtäväalueittain Taulukko 2. Eurajoen kunnan talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman tuloslaskelma. 60 Taulukko 3. Eurajoen kunnan talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman investointiohjelma Taulukko 4. Teknisen lautakunnan hankekohtainen investointiohjelma... 67

5 - 1 - Tekstiosa

6 YLEISPERUSTELUT 1.1. Yleinen talouskehitys Suomen bruttokansantuotteen määrä laski viime vuonna 1,2 prosenttia. Useat ennustelaitokset ennakoivat BKT:n painuvan pakkaselle myös tänä vuonna. Toteutuessaan se olisi jo kolmas peräkkäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Kasvuennusteet ensi vuodesta näyttävät hieman paremmilta, mutta vain hieman. Tuoreimpien ennusteiden mukaan ensivuoden kasvuprosentti olisi 0,5-1,5 välissä. Heikko talouskasvu tulee vaikuttamaan kuntien talouteen. Verotulojen kasvu tulee olemaan vaatimattomampaa, kuin mihin olemme tottuneet. Myös valtionosuuksien kova leikkaamistahti ja työttömyysturvalain muutos työmarkkinatuen rahoituksesta kiristävät kuntien taloutta merkittävästi. Työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyys on kasvanut jo kahden vuoden ajan ja sen arvioidaan jatkavan kasvuaan kuluvana vuonna. Ennuste vuoden 2014 työttömyysasteeksi on 8,6 prosenttia ja sen ennustetaan pysyvän vuoteen 2016 saakka yli 8 prosentissa. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia. Kulutusverojen kiristykset nostavat kuluttajahintaindeksiä noin puolella prosentilla Kunnallistalous Kunta-alalla saavutettiin viime vuoden loppupuolella neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille Sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuonna 2015 tulee olemaan 0,6 prosenttia. Kustannustaso kunta-alalla nousi vuonna ,8 prosenttia, kun se sitä edellisenä vuonna nousi 3,4 prosenttia. Tänä vuonna kustannustason nousun arvioidaan olevan noin prosentin luokkaa ja pysyvän vuonna 2015 samalla tasolla. Kuntien verotilitykset kasvoivat viime vuonna peräti 6,8 prosenttia. Kuluvana vuonna verotilitysten määrä hiipuu 1,4 prosenttiin. Vuonna 2015 kunnallisveron kasvun ennakoidaan olevan 1,2 prosenttia. Vuonna 2014 kuntien jako-osuus yhteisöveron tuotosta on 35,56 prosenttia ja sen ennakoidaan kasvavan ensi vuonna 36,36 prosenttiin. Tällöin yhteisövero kasvaisi edelliseen vuoteen verrattuna 5,8 prosenttia. Kuntien viiden prosentin väliaikainen korotus päättyy vuonna Kiinteistöverotilitykset kasvavat kuluvana vuonna reippaasti kiinteistöverouudistuksen myötä. Vuonna 2015 kiinteistöveroa ennakoidaan kertyvän 4 prosenttia tätä vuotta enemmän. Kunnan valtionosuus muodostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta. Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2015 alusta. Valtionosuuden määräytymisen ikäryhmitystä ja määräytymisen kriteeristöä on muutettu olennaisesti. Peruspalvelujen valtionosuuden osana otetaan huomioon myös verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus. Tasausraja on nostettu sataan prosenttiin. Kunnan laskennallisen valtionosuuden määräksi arvioidaan vuonna ,4 milj. euroa. Kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen arvioidaan olevan Eurajoen kunnan osalta 3,7 milj. euroa negatiivinen. Eurajoen kunnan saamien valtionosuuksien arvioidaan kehittyvän seuraavasti: Vuosi Valtionosuus, euroa

7 KUNNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2.1. Kuntastrategia Eurajoen kunnan toiminnan perusta Perustehtävä Edistämme jäsentemme hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellamme, kunnallistalouden tasapainosta huolehtien. Arvot Tuloksellisuus Oikeudenmukaisuus Vastuunkanto Jatkuva kehittäminen Päämäärä Eurajoki on Satakunnan paras paikka asua ja elää. Erottumistekijä Talous, joka mahdollistaa asumisviihtyvyyden ja itsenäisyys, joka mahdollistaa ihmisläheisyyden. Asukaslupaus Tarjoamme kuntamme jäsenille arjen sujumista ja aidosti hyvinvointia tukevia yksilöllisiä palveluja ihmisläheisesti ja joustavasti. 2. Toimintaympäristö Kansantalouden kasvu on hidastunut ja tulee olemaan pitkään hidasta. Kun samanaikaisesti Eurajoen selkeästi suurin ikäryhmä ylittää 65 ikävuoden, se merkitsee sosiaali- ja terveyspalvelutarpeen kasvua ja uhkaa palveluiden rahoituksen kestävyydelle. Yleisen taloustilanteen heikkenemisestä huolimatta kilpailu osaavasta työvoimasta kovenee. Eurajoen väestö kasvaa, mutta maltillisesti. Toimintaympäristön muutoksesta huolimatta kunnan vastuulla on turvaverkon ylläpito, joista tärkeimmät liittyvät sosiaali- ja terveydenhuoltoon, opetus- ja sivistystoimeen sekä tekniseen infrastruktuuriin. Palvelutarpeiden eriytyminen kuitenkin jatkuu. Eurajokelaiset voivat huolehtia aktiivisesti ja omatoimisesti itsestään, mutta kukaan ei jää ilman tukea, jos omat voimat eivät riitä. Kuntien keskinäisten erojen kasvu ja valtion harjoittama kuntapolitiikka ovat kiristäneet kuntien ja valtion välistä suhdetta sekä kuntien keskinäisiä suhteita. Alueiden välinen kilpailu edellyttää huomion kiinnittämistä mielikuviin elinvoimasta, infrastruktuurista, toimivasta kehittäjäverkosta, verkostoihin kuulumisesta sekä asuin- ja yritysympäristön laadusta. Olkiluodossa on edustettuna ydinenergiatuotannon koko kirjo. OL1:stä ja Ol2:sta käytetään ja vuosihuoltojen ansiosta kehitetään. OL3 on rakenteilla ja otetaan käyttöön. OL4:n kilpailutus ja suunnittelu ovat käynnissä. TVO huolehtii matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituksesta sekä käytetyn ydinpolttoaineen välivarastoinnista. Posiva suunnittelee ja rakentaa loppusijoituslaitosta käytetylle ydinpolttoaineelle. Ydinenergiatuotannon osaamiskeskittymä on Eurajoelle mahdollisuus. Suomi on johtavia maita uusiutuvien ja erityisesti bioenergian hyödyntämisessä. Uusiutuvan energian käytön lisäämisellä on aluepoliittisia vaikutuksia. Julkishallinnon toimintaa tukeva ict-ympäristö toimii yhteen entistä paremmin, mikä mahdollistaa toimintatapojen uudistamisen.

8 Eurajoen kunta Arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia tukevien yksilöllisten palvelujen kunta Kunta turvaa hyvinvointipalvelujen saatavuuden nykyisessä laajuudessa. Hyvinvointipalvelujen kehittämisessä korostuu elintapoihin ja ennaltaehkäisevään terveyden edistämiseen vaikuttaminen sekä kuntalaisten vastuun lisääminen. Kunnassa kehitetään palvelumalleja, jotka perustuvat ratkaisun hakemiseen kuntalaisen tarpeisiin asiantuntijuutta hyväksi käyttäen. Toiminnasta otetaan vastaan ja kerätään palautetta, jonka perusteella toimintaa kehitetään. Kehittämisen painopiste on väestöpohjaisissa palvelukokonaisuuksissa ja prosesseissa. Kunnassa on jatkossakin toimiva lähipalveluverkko, jota täydentää keskitetyt- ja sähköiset palvelut. Kunnan omia palveluja täydentää yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut. Kunnan rooli palvelujen järjestäjänä korostuu. Palveluyhteistyö pohjautuu tasavertaiseen ja alueelliset erityispiirteet huomioivaan pitkäjännitteiseen ja suunnitelmalliseen kumppanuuteen. Kumppanuuden tulee perustua yhteiseen päämäärään, vastavuoroisuuteen ja toisen toiminnan tukemiseen Hyvän asumisviihtyvyyden kunta Kunta turvaa edellytykset monimuotoiselle asuntotuotannolle sekä rakennetun ympäristön viihtyisyydelle ja turvallisuudelle. Kehittämisen painopiste on fyysisen kuntakuvan parantamisessa, liikenneyhteyksien turvallisuuden ja sujuvuuden parantamisessa sekä positiivisten elementtien esilletuonnissa Elinvoimainen kunta Kunta toimii elinkeinopoliittisten edellytysten luojana parantamalla yritysten fyysistä ympäristöä, tuotantopanosten saatavuutta, osaamista, palveluja sekä toimintaan liittyviä säännöksiä, käytäntöjä ja yhteistyökulttuuria. Kunnan rooli palvelujen järjestäjänä avaa mahdollisuuksia elinkeinopolitiikan ja yrittäjyyden väliseen vuoropuheluun. Kunta kehittää omaa hankintaosaamistaan. Maakunnan vahvoja osaamisalueita ovat olleet metalli erityisesti meriteknologia kemiallinen metsäteollisuus, kuljetus ja logistiikka ja ydinvoimateknologia. Maakunnan vahvuutena on uudistumiskykyinen ja hakuinen teollisuus, joka muodostaa vahvan teollisen perustan. Elinkeinorakenne on viimeisen 20 vuoden aika monipuolistunut merkittävästi. Maakunnan ja erityisesti Eurajoen kannalta tärkeää on Olkiluodon mahdollisuus kehittyä kansainvälisesti merkittäväksi ydinvoiman osaamiskeskukseksi, jonka johdolla energiateollisuutta tukeva sekä tuotannollinen että palveluyritystoiminta voi kehittyä. Ulkomaisen työvoiman juurruttaminen Eurajoelle on myös merkittävä mahdollisuus Vastuullisen henkilöstöjohtamisen kunta Kunnassa johdetaan, kehitetään ja vapautetaan henkilöstön osaamista ja hyödynnetään sen täysi potentiaali sekä organisaatio- että henkilötasolla. Muutostilanteessa korostuvat johtamisen kehittäminen, kyvykkyyksien hallinta sekä henkilöstösuunnittelu. Henkilöstösuunnittelu edellyttää nykyisten ja tulevien henkilöstötarpeiden analysointia tunnistamalla nykyinen osaaminen ja vertaamalla sitä tarpeisiin.

9 - 4 - Henkilöstön aikaansaantikykyä arvioidaan suhteessa asiakasvaikuttavuuteen, talouteen ja resursseihin sekä prosesseihin ja rakenteisiin. Suorituksiin perustuva tulospalkkaus ohjaa toimintaa ja se koetaan oikeudenmukaiseksi Toimivan demokratian kunta Eurajoella kunnallinen itsehallinto säilytetään. Tehdään edustuksellista demokratiaa paremmin tunnetuksi, mutta poliittisen vaikuttamisen ohella kuntalaisen vaikuttamista palvelujen käyttäjänä korostetaan. Käyttäjien tarpeiden ymmärtäminen ja tavoitteiden konkretisointi kytketään päätöksentekoprosessissa esilletulovaiheeseen, vaihtoehtoiset ratkaisut valmisteluvaiheeseen ja prototyypit sekä pilotointi päätöksentekovaiheeseen. Asiakaslähtöisyyden menetelmät kytketään toimeenpanovaiheen palveluprosesseihin. Tunnistetaan osallistumisen näkökulmasta erilaiset ryhmät (lapset ja nuoret, työikäiset, ikäihmiset). Vuorovaikutteisella viestinnällä parannetaan kunnan yhteyttä asukkaisiin ja sidosryhmiin. Avoin hallinto ja sujuva tiedonkulku kunnan ja sen asukkaitten välillä on toimivan kansalaisdemokratian edellytys Informaatioteknologian edelläkävijäkunta Kunnassa on ict-kokonaisarkkitehtuuri. Kunnan palveluverkko on monikanavainen, toimii kustannustehokkaasti ja kuntalaisen näkökulmasta saumattomasti. Sähköiset asiointipalvelut ja sähköinen verkkoviestintä ovat käytössä kaikissa palvelukokonaisuuksissa. Asiakkuuksien johtamiseen tarvittava tieto on käytettävissä myös asiakasrajapinnassa. Edelläkävijyys merkitsee ennakkoluulottomuutta, nykyisen kyseenalaistamista ja rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla. Edelläkävijyyteen sisältyy tutkimuksen ja kokemuksen hyödyntämistä, kokeiluja ja niihin liittyvien epäonnistumisten sietämistä Kansainvälinen kunta OL3:n myötä Eurajoesta on tullut asukaslukuun suhteutettuna Suomen kansainvälisin kunta. Tulevien investointien edesauttamiseksi kunta pitää huolta osaavan työvoiman palvelutarpeista. Kunta osallistuu aktiivisesti ydinenergia-alalla toimivien yhteisöjen yhteistoimintaan Tasapainoisen talouden kunta Vuosikatteen tulee taata perustehtävän toteuttaminen kilpailukykyisellä verokannalla. Nykyisen kaltaisen verolainsäädännön voimassa ollessa palvelujen nettokustannusten tulee olla verotulojen kanssa tasapainossa. Investointien rahoitukseen käytetään enintään kolmasosa aikaisempien vuosien rahoitusylijäämästä. 4. Strategiasta toteutukseen Strategian ja kehittämistoimintojen toteutuksen välisenä siltana tulevat toimimaan ohjelmat. Ohjelma on strateginen ohjauskeino ja strategian uudistamisen väline. Se on tapa koordinoida useiden eri toimijoiden tavoitteita, resursseja ja osaamista yhteiseksi toteutukseksi yhteisesti valitulla aihealueella. Toteutuksen tarkoituksena on saada aikaan konkreettisia tuloksia. Ohjelmien valinta ja muodostaminen tapahtuu taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä.

10 Kunnan omistajapoliittiset linjaukset Linjausten lähtökohtana ovat kunnan kehittämistavoitteet ja niiden tarkoituksena on tukea yleisen strategian toteutumista. Toimintaympäristön muutoksia arvioitaessa huomionarvoisia asioita ovat muutokset kunnan asukkaiden määrässä, ikä- ja koulutusrakenteessa sekä palvelujen kysynnässä. Arvioitava on myös ulkopuolisten palvelujen tarjonnan kehitys ja yhteistyömahdollisuudet muiden kuntien sekä yksityisten ja kolmannen sektorin kanssa. Toimintaympäristön muutokseen vaikuttaa erityisesti kehitys naapurikunnissa ja koko seudulla. Kunnalla tulee olla käytettävissään oman palvelutuotannon edellyttämä omaisuus ja tuotantovälineet, jotka se voi hankkia omistamalla, hallitsemalla yhdessä muiden toimijoiden kanssa tai vuokraamalla. Jos kunta tuottaa palvelut yhteistyössä muiden kuntien tai yksityisen sektorin kanssa, yhteistyöstä sovittaessa on sovittava myös siitä, kuka omistaa palvelutuotannon edellyttämän käyttöomaisuuden ja miten omaisuudesta aiheutuvat kustannukset jaetaan. Verorahoitteisen toiminnan käytössä olevalle toiminnalle ei aseteta taloudellista tuottovaatimusta. Oman toiminnan kustannuksissa on kuitenkin huomioitava pääoman hinta ja siitä aiheutuvat kustannukset. Tällaisen omaisuuden käytön tehokkuutta arvioidaan edullisuusvertailujen ja erilaisten toimintamallien vaihtoehtoiskustannusten avulla. Maksurahoitteisen palvelutuotannon käytössä olevalle omaisuudelle tuottovaatimus on sitoutuneelle pääomalle saatava korko, joka vastaa riskittömälle pääomalle saatavaa tuottoa. Asuntohankkeiden käynnistämiseksi kunta voi tehdä varauksia ilman pääoman tuottovaatimusta. Omaisuuden arvon säilyttäminen edellyttää arvioita omaisuuserien kunnosta ja peruskorjaus-tarpeesta. Päätösten maaomaisuuden jalostuksesta, rakennusten ja verkostojen peruskorjausinvestoinneista, sijoitussalkun sisällöstä ja omaisuuden muusta hoidosta on perustuttava asiantuntevaan arvioon omaisuuden tehokkaasta hoidosta ja käytöstä. Omaisuuden arvon säilyttäminen edellyttää myös arviota investointien rahoituksen järjestämisestä. Kun kunta luopuu omaisuudestaan tai omistuksistaan, on ratkaisevaa miten luopuminen vaikuttaa kunnan palvelutuotantoon ja miten palvelut turvataan tulevaisuudessa kuntalaisille. Jos omaisuudesta tai omistuksesta luopuminen merkitsee palvelutuotannon siirtymistä kunnalta muille toimijoille, on palvelujen turvaamisen kuntalaisille oltava korostetusti esillä asiaa ratkaistaessa. Omaisuudesta luovuttaessa on lähtökohtana oltava vapautuvan pääoman entistä tehokkaampi käyttö. Myyntitilanteessa on harkittava mahdollisuutta kehittää toimintoja ja tuotantovälineitä mahdollisia ostajia kiinnostavaksi ja näin nostaa niiden arvoa. Yksittäisen merkittävän investointipäätöksen yhteydessä on tehtävä riskikartoitus ja suhteutettava päätökseen sisältyvät riskit hyväksyttävään riskitasoon. Kuntayhteistyössä kunnan omistuksen ja palvelujen käytön tulee olla suhteessa toisiinsa ilman perusteltavissa olevaa syytä. Kunnan pääomasijoitukset, jotka voivat olla rahoitus-, vaihto- tai käyttöomaisuutta, luovutetaan vastikkeellisesti joko oman tai vieraan pääoman ehtoisena tai rahasuoritusta vastaan.

11 Hallintokuntien strategiaesitykset Maaseutulautakunnan toimintaohjelma Maaseutulautakunnan tavoitteena on laatia yhteinen näkemys maaseudun kehittämisestä Eurajoella ja linkittää paikallistason tarpeet valtakunnantason tavoitteisiin. Maaseutulautakunnan kehittämisteemat suunnittelukaudelle: 1. Dynaamisen yrittäjyyden mahdollistaminen 2. Vetovoimainen asuminen ja yhteisöllisyys 3. Energiatuotannon uudet muodot ja lähienergia Maaseutuhallinnon viranomaispalvelut hankitaan yhteistoiminta-aluetta isännöivältä kunnalta Sosiaalilautakunnan strategiaesitys 1. Voi Hyvin Eurajoella -toimintaohjelman jatkaminen 2. Ennaltaehkäisevät, hyvinvointia ja terveyttä edistävät horisontaaliset palvelut 3. Aktiivinen, hyvinvoiva ja omatoiminen kuntalainen 4. Asiakkuuksien johtaminen Koululautakunnan strategiaesitys Eurajoki haluaa olla asukasystävällinen, seutukunnan parhaat palvelut tarjoava itsenäinen kunta, jonne toivotaan uusia asukkaita. Jotta nuoret työikäiset lapsiperheet valitsisivat kotikunnakseen Eurajoen, koululaitoksen on oltava hyvässä kunnossa. Koulutoimi markkinoi itseään kertomalla ajantasaista tietoa itsestään kunnan www-sivuilla. Kunnan koulutoimen visio kuluvalle vuosikymmenelle on seuraava: Eurajoen koulutoimi on taitava, auttava ja välittävä koulutoimi, joka tarjoaa lapsille ja nuorille yhtenäisen opinpolun esiopetuksesta perusopetukseen ja toiselle asteelle tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Koulutoimi luo edellytykset oppimiselle ja kasvulle siten, että koko ikäluokka siirtyy korkea-asteen kynnykselle tai työelämään. Tämä toteutetaan lähikouluperiaatteella. Lähikouluverkko tarkoittaa, että esikoululaiset ja perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 oppilaat voivat käydä koulunsa lähiasuinympäristössä, myös keskustataajaman ulkopuolella luokkien oppilaat ja lukiolaiset voivat käydä koulunsa omassa kunnassa. Koulutoimen strategiat eli toimintalinjaukset vision saavuttamiseksi ovat seuraavat: Asiakaslähtöinen toiminta: Tavoitteena on, että kaikkien oppilaiden motivaatio ja kouluviihtyvyys takaavat mahdollisuuden saavuttaa hyviä oppimistuloksia ja saada päättötodistus. Tavoitteena on, että kodin ja koulun välinen yhteistyö ja viestintä on toimivaa. Menestystekijöinä tärkeitä asioita ovat lähikouluverkko, pienet ryhmäkoot, riittävien resurssien turvaaminen, hyvässä kunnossa olevat koulukiinteistöt, oppimisympäristön fyysinen ja henkinen turvallisuus sekä innostunut ilmapiiri ja hyvä henki kouluissa. Niissä oppilaat tunnetaan henkilökohtaisesti ja heitä tuetaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tämä on mahdollista hyvän oppilastuntemuksen ja pienten ryhmäkokojen avulla. Kodin ja koulun välisen yhteydenpidon helpottamiseksi käytetään Wilma-ohjelmaa sekä tarvittaessa muuta henkilökohtaista viestintää ja huolehditaan koulujen kotisivujen ajantasaisesta päivityksestä. Hallintokuntarajat ylittävä poikkihallinnollinen yhteistyö on asiakkaan kannalta ehdottoman tärkeää tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseksi. Laajennetaan ART- ja Theraplay-toimintamallien käyttöä sekä kehitetään Lasta kannatteleva liittouma toimintamallia. Oppilaskuntatoiminta vakiinnutetaan osaksi kaikkien koulujen toimintaa.

12 - 7 - Tuen kolmiportaisen mallin sekä ennalta ehkäisevän oppilashuoltotyön toteuttamisen vaatimat resurssit on turvattava. Laadukas ja monipuolinen opetusprosessi: Tavoitteena on, että oppilaat saavuttavat opetussuunnitelmissa asetetut tavoitteet. Tavoitteena on opettaa oppilaille erilaisia oppimisstrategioita sekä herättää oppilaassa käsitys itsestään oppijana. Nykyisten oppimiskäsitysten mukaan oppimisen tulisi olla itseohjautuvaa ja oppijalähtöistä. Lapsen tulisi olla itse aktiivisena toimijana joka oppii vastuuntuntoiseksi ja kriittiseksi oppijaksi. Menestystekijöinä tärkeitä asioita ovat opetuksen monipuolisuus, uuden teknologian oppilaslähtöisen käytön vahvistaminen, verkostoituminen yhteistyötahojen kanssa, varhainen puuttuminen ongelmiin, oman paikkakunnan ja naapuripaikkakuntien kulttuuri- ja liikuntamahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen, kansainvälisyystoiminnan edistäminen, kerhotoiminnan edistäminen sekä informaatioteknologisten taitojen opetuksen kehittäminen. Tuodaan maailma kouluun tietoverkkojen avulla. Työ- ja opetustilojen verkkoasemat pidetään ajan tasalla. Lukion opiskelijoilla on oppitunneilla työvälineenä tietokone sekä käytössä sähköiset oppimisympäristöt ja koneet. Peruskoulussa tabletit otetaan käyttöön asteittain kaikille ikäluokille. Koulutoimi pyrkii riittävällä resursoinnilla turvaamaan oppilaille mahdollisuuden koulusta tehtäviin tutustumiskäynteihin ja retkiin. Koulutoimi pyrkii tehostamaan informaatioteknologian käyttöä opetuksessa. Informaatioteknologiset välineet tulee pitää ajantasaisina ja määrältään riittävinä. Koulutoimi on mukana seudullisen TVT-strategian laadinnassa ja käyttöönotossa. Koulutoimi on mukana Historiapäivä-toiminnassa. Koulutoimi on mukana Erasmus- ja muissa kansainvälisyyshankkeissa. Koulutoimi on mukana Kerhotoiminnan kehittämishankkeessa. Sähköisten oppimisympäristöjen ylläpidon edellyttämä tukiresurssi on turvattava. Motivoitunut ja taitava henkilöstö: Tavoitteena on, että koulutoimen henkilökunta on ammattitaitoista, osaavaa ja motivoitunutta, sekä että johtaminen on laadukasta. Menestystekijöinä tärkeitä ovat riittävät asiansa osaavat henkilöstöresurssit. Eurajoen koulutoimi on mukana Osaava Satakunta hankkeessa, johon 14 satakuntalaisen kunnan koulutoimi on sitoutunut. Hankkeen puitteissa järjestetään koulutuksen järjestäjien ja henkilökunnan tarpeesta lähteviä koulutustilaisuuksia alueellisesti. Koulutoimi pyrkii järjestämään henkilöstölle tarpeellista strategian mukaista koulutusta ns. vesokoulutuksena. Koulutoimi järjestää henkilöstölle resurssin tavanomaiseen henkilöstön täydennyskoulutukseen. Koulutus on tärkeää erityisesti uuden teknologian käyttöönotossa. Koulutuksen tulee sisältää Ope.fi taitotasot 1-2: TVT ja Some osaaminen. Henkilöstön motivaatiota lisätään edistämällä uuden teknologian käyttöönottoa opetuksessa. Koulutoimi järjestää esimiehille resurssin johtamisen kannalta tärkeään koulutukseen. Henkilöstön motivaatiota lisätään edistämällä henkilöstön fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä edesauttamalla työyhteisön ilmapiiriä ja yhteishenkeä. Teknisen IT-tuen riittävyys vaikuttaa suoraan henkilöstön jaksamiseen. Vaikuttavuus: Tavoitteena on, että Eurajoella tarjotaan seutukunnan parhaat koulutuspalvelut, joilla oppilaat voivat saavuttaa hyvän yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden. Heistä kasvaa tasapainoi-

13 - 8 - sia yhteiskunnan jäseniä ja osaavia työntekijöitä työelämän tarpeisiin. Tavoitteena on ehkäistä tehokkaasti syrjäytymistä. Menestystekijöitä ovat hyvien tiedollisten ja taidollisten valmiuksien sekä jatkoopintokelpoisuuden saavuttaminen. Koulutoimi arvioi vuosittain oppimistuloksia sekä jatko-opintoihin sijoittumista. Kilpailukykyohjelma: Tavoitteena on, että Eurajoella on jatkossakin lähipalveluna oma lukio, jossa on laadukkaat ja monipuoliset kurssit sisältäen taito- ja taideaineet. lähipalveluna. Lukiossa opiskelijoiden käytössä tulee olla riittävästi tietokoneita sähköisten oppimateriaalien yleistyessä. Menestystekijöitä ovat riittävä opiskelijamäärä, laadukas opetus ja hyvät oppimistulokset. Koulutoimi toimii aktiivisesti saadakseen lukio-opiskelijoita Eurajoen lukioon myös naapurikunnista. Syksyllä 2010 on aloitettu koulumatkojen korvaaminen kuljetusoppilaille ja syksyllä 2013 on aloitettu oppikirjojen korvaaminen lukio-opiskelijoille Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan strategiaesitys Kirjastotoimi: Kirjastopalvelut ovat kunnan peruspalveluja. Vaikka kirjastot toimivatkin jo nyt monipalvelukeskuksina, niiden ensisijainen tehtävä on toimiminen kirjastona ja ydintehtävä on kirjastoosaaminen. Maaseudun elinvoimaisuudelle ja houkuttelevuudelle ajantasaisilla ja monipuolisilla kirjastopalveluilla on ratkaiseva rooli. Kirjastot voivat rakentaa alueiden tulevaisuutta lähipalveluilla, joita mikään muu instituutio ei tuota. Seudulliset verkko- ja mobiilipalvelut täydentävät, mutta eivät korvaa fyysisiä kirjastoja ja tiloja eivätkä kirjastoammatillisen henkilöstön tarvetta. Tavoitteena on, että kansalaiset ovat tasa-arvoisia tiedon, sivistyksen, kulttuurin ja uusien kansalaistaitojen saatavuuden suhteen. Tulevaisuuden tavoitteita ovat ajantasaisuus, kansainvälisyys, monipuolinen aineisto, elinikäisen oppimisen tukeminen, monikanavaiset palvelut ja palvelujen räätälöinti yhdessä asiakkaan kanssa. Tulevaisuuden kirjastotilat tulee rakentaa helposti muunneltaviksi. Kirjaston tehtävänä on lukemisharrastuksen tukeminen, kirjojen ja tallenteiden saatavuudesta huolehtiminen, opintojen ja omatoimisen tiedonhankinnan ja kirjallisuuden harrastuksen tukeminen, syrjäytymisen ehkäiseminen ja yleisen viihtyvyyden edistäminen sekä Internet-yhteyksien tarjoaminen asiakkaille. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. (Kirjastolaki /904, 2 ) Kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen Kunnan tehtävänä on (tässä laissa) tarkoitettujen kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen. Asiakkaiden käytettävissä tulee olla kirjasto- ja tietopalvelualan henkilöstöä sekä uusiutuva kirjastoaineisto ja -välineistö. (Kirjastolaki /904, 3 ) Eurajoen kirjaston tavoitteena on pitää hyvin korkeat lainauslukunsa yhä korkealla ja palvella asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla. Sekä pääkirjaston että kirjastoauton toimintaa kehitetään koko ajan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

14 - 9 - Kulttuuri- ja matkailutoimi: Kulttuuri- ja matkailutoimen lähtökohtana on Eurajoen kunnan toiminnan päämäärä: Eurajoki on seutukunnan paras paikka asua ja elää sekä Eurajoen kuntastrategia ja erityisesti sen hyvää asumisviihtyvyyttä korostava osio. Kulttuuritoimi keskittyy tulevalla kaudella edelleen kulttuuri- ja matkailupalvelujensa kehittämiseen ja saavutettavuuden parantamiseen. Lasten ja nuorten perinneopetusta ja oman historian elävöittämistä jatketaan. Oman historian elävöittämisessä keskitytään museotoiminnan kehittämiseen Liikunta- ja nuorisolautakunnan strategiaesitys Eurajoen liikunta- ja nuorisolautakunta on mukana toteuttamassa kuntastrategiaa 2017, jonka yhtenä lähtökohtana on hyvän asumisviihtyvyyden tarjoaminen kuntalaisille. Liikunta- ja nuorisolautakunta on läheisessä yhteistyössä kolmannen sektorin urheiluseurojen ja nuorisoyhdistysten kanssa, jossa lautakunnan rooli vapaa-aikapalvelujen järjestäjänä korostuu Teknisen lautakunnan toimintaohjelma ja strategia Eurajoki- asumisviihtyisä kunta Tekninen lautakunta tarjoaa kuntalaisille ja kunnan eri hallintokunnille oman toimialansa osalta hyvät toimintaedellytykset asumiseen ja palveluiden tuottamiseen. Tavoitteena on kunnan strategian mukaisesti luoda Eurajoesta seutukunnan paras paikka asua ja yrittää. Tekninen lautakunta vastaa yhdessä teknisen toimiston kanssa kunnan teknisen toimen päävastuualueesta. Päävastuualueen toiminta-ajatuksena on vastata kunnan omasta rakentamisesta ja rakennuttamisesta, kehittää ja ylläpitää yhdyskuntateknistä huoltoa, vastata kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta ja huollosta, vastata kunnan yhdyskuntateknisten laitteiden ja verkostojen kunnossapidosta, huollosta ja käytöstä, vastata kunnan palveluiden edellyttämästä ruokahuollosta sekä ylläpitää kuntalaisten fyysisen ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Eurajoen kunnan asumisviihtyisyyden kehittämistä jatketaan vuonna 2015 rakentamalla yksi monitoimiareena, saneeraamalla yksi leikkikenttä, jatkamalla teiden päällystystä ja uusimalla valaistusta Ympäristölautakunnan strategiaesitys Ympäristösuojelu Muuttuvan toimintaympäristön myötä ympäristöasiat tulevat jatkossa yhä tärkeämmiksi ja merkittävimmiksi laaja-alaisiksi kokonaisuudeksi. Ympäristösuojelua ei ole jatkossa mahdollista, eikä järkevääkään toteuttaa yhden kunnan organisaation puitteissa. Ympäristösuojelun siirtäminen joko alueelliseksi tai maakunnalliseksi kokonaisuudeksi mahdollistaa osaamisen laajentamisen ja syvenemisen hyödyntämisen. Ympäristösuojelun viranomaistehtävät hoidetaan ostopalveluna Porin kaupungin ympäristövirastolta siihen asti, kunnes ympäristötoimi siirtyy ylikunnallisiksi yksiköiksi.

15 Rakennusvalvonta Kunnan strategian mukaan Eurajoki on hyvän asumisviihtyvyyden kunta. Rakennusvalvonta pyrkii päätöksissään ja ratkaisuissaan luomaan ja tukemaan edellytyksiä monimuotoiselle asuntotuotannolle sekä edesauttamaan rakennetun ympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden parantamista. Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa vuonna 2013 päätettiin vahvistaa kuntien rakennusvalvontatoimen asiantuntemusta sekä yhtenäistää toimintatapaa kokoamalla rakennusvalvontoja nykyistä isommiksi ylikunnallisiksi yksiköiksi. Päätöksen taustalla on suuret kuntakohtaiset erot rakennusvalvontatoiminnassa, sen resursoinnissa ja osaamisessa sekä säädösten tulkinnoissa. Myös rakentamisen haasteet tulevat lähitulevaisuudessa vaatimaan rakennusvalvontatoimelta uutta osaamista ja erikoistumista. Lähtökohtana on, että riittävää ja monipuolista asiantuntemusta ja erityisosaamista voidaan tarjota suurempien rakennusvalvontayksiköiden avulla. Samalla riittävä rakentamisen määrä mahdollistaa, että uusimuotoinen toiminta voidaan kattaa lupamaksuilla ja näin saavuttaa myös säästöjä kuntien menoihin. Työ jakaantuu kolmeen vaiheeseen: organisointivaihtoehtojen määrittelyyn, lainvalmistelu- sekä toimeenpanovaiheen. Uudistusta valmistelee työryhmä, joka arvioi eri vaihtoehtoja ja ohjaa varsinaista lainvalmistelutyötä. Varsinainen uudistus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2016 aikana.

16 Henkilöstön tulospalkkiomallin tavoitteet ja mittarit vuodelle 2015 NÄKÖKULMA TAVOITE TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄN MITTARI TAVOITETASO PAINO- ARVO MITTAUSTASO Vaikuta siihen, että Eurajoki on houkutteleva asuinpaikka! Eurajoen kunnan asukaskehitys Asukaskehitys kalenterivuoden aikana on vähintään +20 henkilöä verrattuna edelliseen vuoteen. 20 % KUNTA Vaikuttavuus Näkökulman painoarvo 50 % Kuuntele asiakasta ja kehitä palvelumalleja! Palvelumielikuvan kehitys (asiakastyytyväisyyskysely, mielikuva) Ovatko kunnan palvelut parantuneet kahden viimeisen vuoden aikana? Asiakastyytyväisyys saamastaan palvelusta (asiakastyytyväisyyskysely, kokemus). Riippuen toiminnosta kyselyn kohteena ovat sisäiset/ulkoiset asiakkaat. Asiakastyytyväisyyskyselyssä 50 % vastaajista kokee kunnan palvelujen parantuneen kahden viimeisen vuoden aikana. Asiakastyytyväisyyskyselyssä asiakkaiden kokemus saamastaan palvelusta hallintokunnassa/toiminnossa on tasolla 4, asteikolla % KUNTA 20 % HALLINTOKUNTA/ TOIMINTO Prosessi Näkökulman painoarvo 20 % Palveluprosessit toimivat sujuvasti TAI Uusien menetelmien/työvälineiden tehokas käyttö palveluprosessien sujuvoittamiseksi JOKAISESSA HALLINTOKUNNASSA/TOIMINNOSSA OMA MITTARI. JOKAISESSA HALLINTOKUNNASSA/ TOIMINNOSSA OMA TAVOITETASO. 20 % HALLINTOKUNTA/ TOIMINTO Talous Näkökulman painoarvo 30 % Vaikuta siihen, että toimintatapojen tehokkuutta arvioidaan ja kehitetään! Toimintamenot/asukas koko kunnassa. Toimintamenot/asukas on vähemmän kuin kunnassa edellisenä vuonna. 30 % KUNTA

17 Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteet ja mittarit Hallintokunta-/toimintokohtaiset prosessimittarit 1/ Toiminto Mittari Tavoitetaso Hallinto- ja taloustoimisto Vasteaika palvelupyynnön aloittamiselle. Tavoitetaso vasteajasta palvelupyynnön aloittamiselle on talousasioiden osalta seuraava päivä. It-suunnittelijalle kohdennettujen pyyntöjen osalta tavoitetaso on 3 työpäivää. Muiden palvelupyyntöjen osalta tavoitetaso on 3 päivää. Tavoitetasojen toteutumista seurataan talous- ja it-asioiden osalta sähköisessä palvelupyyntöjärjestelmässä ja muiden palvelupyyntöjen osalta tavoitetasoon pääsemistä mitataan sisäisen kyselyn avulla sisäisiltä asiakkailta. Tavoitteena on, että edellä mainitut vasteajat toteutuvat 90 % palvelupyynnöistä. Vanhustenhuolto Muu sosiaalitoimi Toimeentuloturva Hoito- ja palvelusuunnitelmien kuntouttavien tavoitteiden toteutuminen. Kaksi hoitajaa arvioi parityön kuntouttavien tavoitteiden toteutumisen. Lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille tehdään yhdessä perheen kanssa asiakassuunnitelma, joka tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Lastensuojelun asiakassuunnitelmien toteutuminen. Työttömien toimeentulotukiasiakkaiden aktivointi mitataan työvoimahallinnon aktivointiastemittarilla (1-4/2014 keskiarvo 30,9 %). 95 % hoito- ja palvelusuunnitelmien kuntouttavista tavoitteista tulee toteutua vuonna 2015, jotta tavoitetaso täyttyy. Suunnitelmista 80 % toteutuu. Pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste paranee vuoden 2014 tasosta tavoitteena 32 %. Toimari Yksittäisten asiakkaiden työ- ja päivätoiminnan kartoituksien tekeminen ja niissä pysyminen. Yksilöllisiä työ- ja päivätoiminnan kartoituksia tehdään vuoden aikana vähintään 90 %:lle Toimarin asiakkaita ja 90 % tehdyistä kartoituksista toteutuu.

18 Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteet ja mittarit Hallintokunta-/toimintokohtaiset prosessimittarit 2/ Toiminto Mittari Tavoitetaso Koululautakunta, varhaiskasvatus Vanhempien osallistaminen ja kasvatuskumppanuus. Varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvien kasvatuskeskustelujen Yksi varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvä kasvatuskeskustelu toteutuu vuosittain 99 % lasten vanhempien toteutuminen. kanssa. Koululautakunta, perus- ja keskiasteen opetus Kirjastotoimi Lainausluvut/asukas. Kulttuuri- ja matkailutoimi Sähköisten oppimateriaalien tai opetusvälineiden käyttöönotto. Uusien toimintojen ja tapahtumien osuus sekä toimintojen tekemiseen osallistuvien vapaaehtoisten määrä. Jokaisessa opetusryhmässä tai vuosiluokalla on jossakin aineessa käytössä sähköinen oppimateriaali. Tavoitetaso on, että Eurajoella on vuonna 2015 Satakunnan korkeimmat lainausluvut/asukas. Uusien toimintojen ja ideoiden osuus on vähintään 20 % kokonaistoiminnoista ja toimintojen tekemiseen osallistuvien vapaaehtoisten määrä pysyy edellisen vuoden tasolla. Liikuntatoimi Nuorisotoimi Yhteistyöryhmän perustaminen eri toimijoiden tarpeiden kartoittamiseksi koskien liikuntapaikkojen käyttöä kesän aikana sekä yhteistyöryhmän laatimien tavoitteiden toteutuminen. Työryhmään osallistuu liikuntapaikkojen hoitaja sekä urheiluseurojen ja mahdollisesti muiden toimijoiden edustajia. Uusien toimintojen ja tapahtumien osuus sekä toimintojen tekemiseen osallistuvien vapaaehtoisten määrä. Yhteistyöryhmä kokoontuu keväällä suunnittelemaan kesän toimintoja (urheiluseurojen ja muiden toimijoiden tarpeet koskien liikuntapaikkoja kesällä) ja uudelleen syksyllä arvioimaan, kuinka keväällä sovitut asiat ovat sujuneet. Urheiluseuroilta kysytään, miten keväällä sovitut asiat ovat toteutuneet ja asteikolla 1-5 (1= sovitut asiat ovat toteutuneet erittäin heikosti, 5= sovitut asiat ovat toteutuneet erittäin hyvin) tavoitetasona kyselyn tuloksille on 4. Uusien toimintojen ja ideoiden osuus on vähintään 20 % kokonaistoiminnoista ja toimintojen tekemiseen osallistuvien vapaaehtoisten määrä pysyy edellisen vuoden tasolla.

19 Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteet ja mittarit Hallintokunta-/toimintokohtaiset prosessimittarit 3/ Toiminto Mittari Tavoitetaso Ruokahuolto Perustettava poikkihallinnollinen työryhmä luo toimintamallit ruokahuollon kehittämiseksi työryhmän jäseniltä tulevien palautteiden ja kehittämisehdotusten perusteella. Kouluruokailun työryhmään kuuluvat ruokahuollon edustajat, koulu- Sekä koulujen että vanhustenhuollon työryhmä luo toimintamallit ja toteaa ne käyttöönotetuiksi. toimen edustajat ja koulun oppilaiden edustajat. Vanhustenhuollon ruokapalvelutyöryhmään kuuluvat ruokahuollon edustajat ja sosiaalitoimen edustajat. Siivoustoimi Kiinteistöhuolto Yhdyskuntatekninen huolto Kunnallinen liiketoiminta Ympäristötoimi Puhtauden tason mittaus otetaan käyttöön. Mittaus suoritetaan asiakkaan kanssa. Mittaus perustuu Suomen standardisoimisliiton mittaus- ja arviointijärjestelmään. Vasteaika palvelupyynnön aloittamiselle. Piha-alueiden kunnossapito pidetään tarkoituksenmukaisella tasolla. Ulkopuolinen asiantuntija tekee pistokokein tarkastuksia laaditun arviointikortin mukaan. Huoltovarmuuden tehostaminen Tavoiteajat lupien käsittelyajoille ja katselmusvasteille. Tavoiteajat lupien käsittelyajoille: Rakennustarkastaja, enintään 3 viikkoa, Ympäristölautakunta, enintään 2 kuukautta. Katselmusvasteet, Rakennustarkastaja: enintään 1 viikkoa. Ympäristölautakunta, enintään 1 kuukausi. Mittausmenetelmä otetaan käyttöön asiakkaan kanssa kahdessa kohteessa. Vasteaika palvelupyyntöön reagoimiselle on seuraava työpäivä. Tämä toteutuu 90 %:ssa palvelupyyntöjä. Viisiportaisen arviointikortin arvioinnin tulos on vähintään keskimäärin neljännellä tasolla. Verkostokatkot, sekä yllättävät että suunnitellut, kestävät korkeintaan 5 h. Tämä toteutuu 90 %:ssa katkoja. Tavoiteajat toteutuvat 90 %:ssa tapauksia.

20 2.4.2 Johtoryhmän tulospalkkiomallin tavoitteet ja mittarit NÄKÖKULMA TAVOITE TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄN MITTARI TAVOITETASO PAINO- ARVO MITTAUSTASO Vaikuttavuus Näkökulman painoarvo 30 % Vaikuta siihen, että Eurajoki on houkutteleva asuinpaikka! Kuuntele asiakasta ja kehitä palvelumalleja! Eurajoen kunnan asukaskehitys Palvelumielikuvan kehitys (asiakastyytyväisyyskysely, mielikuva) Ovatko kunnan palvelut parantuneet kahden viimeisen vuoden aikana? Asukaskehitys kalenterivuoden aikana on vähintään +20 henkilöä verrattuna edelliseen vuoteen. Asiakastyytyväisyyskyselyssä 50 % vastaajista kokee kunnan palvelujen parantuneen kahden viimeisen vuoden aikana. 20 % KUNTA 10 % KUNTA Talous Näkökulman painoarvo 30 % Vaikuta siihen, että toimintatapojen tehokkuutta arvioidaan ja kehitetään! Toimintamenot/asukas koko kunnassa. Toimintamenot/asukas on vähemmän kuin kunnassa edellisenä vuonna. 30 % KUNTA Henkilöstö Näkökulman painoarvo 40 % Hyödynnä ja kehitä kunnassa tarvittavaa osaamista! Henkilöstön työhyvinvointikysely: teema johtaminen. Joka neljäs vuosi tehdään laaja työhyvinvointikysely ostopalveluna. (Ensimmäinen kysely vuonna 2015.). Kevyempi kysely välivuosina. Tavoitetasossa on määritelty kysymykset, joita seurataan sekä niiden vastauksissa tavoiteltava taso. Henkilöstön työhyvinvointikysely: teema työolot ja osaaminen. Tavoitetasossa on määritelty kysymykset, joita seurataan sekä niiden vastauksissa tavoiteltava taso. Henkilöstön työhyvinvointikyselystä alla olevat kysymykset ovat vähintään erikseen määritellyillä tavoitetasoilla. Eurajoen kunnan johtoryhmää käsitellään yhtenä ryhmänä, koko kunnan tulokset vaikuttavat kaikkien johtoryhmäläisten tavoitteiden saavuttamiseen. Johtaminen-teema, painoarvo 20 % Onko työllesi sovittu vähintään yksi keskeinen ja seurattava tavoite? Tavoitetaso 95%. Saatko esimieheltäsi informaatiota työyhteisölle tärkeistä asioista? Tavoitetaso 3,9 Työolot ja osaaminen-teema, painoarvo 10 % Arvioidaanko osaamistasi säännöllisesti? Tavoitetaso 3,7 Ovatko työtehtäväsi mielekkäitä? Tavoitetaso 4,1 20 % JOHTORYHMÄ 10 % JOHTORYHMÄ Henkilöstön työhyvinvointikysely: teema työyhteisön toimivuus. Tavoitetasossa on määritelty kysymykset, joita seurataan sekä niiden vastauksissa tavoiteltava taso. Työyhteisön toimivuus-teema, painoarvo 10 % Voitko osallistua työyhteisösi pidemmän aikavälin suunnitteluun? Tavoitetaso 4,0 Voitko vaikuttaa työtäsi koskeviin asioihin? Tavoitetaso 3,9 10 % JOHTORYHMÄ

21 ASUNTO-OHJELMA Eurajoen kunnan omistamien taloyhtiöiden vuokrataloissa on tällä hetkellä yhteensä 172 asuntoa, joista 62 on vanhusten vuokra-asuntoja. Lisäksi Palvelukeskus Jokisimpukassa on tehostetun palveluasumisen yksiköt, joissa on yhteensä 36 vuokra-asuntoa ja joista uusimmat ovat valmistuneet vuonna Uusin vuokratalo valmistui vuonna Vuonna 2013 kunnan vuokra-asuntojen käyttöaste on ollut 80 %. Kunnanhallitus on päättänyt myydä Asunto Oy Eurajoen Vuokratalon sekä Asunto Oy Saukkotien Kunta-asunnot Oy:lle, yhteensä 54 asuntoa. Kunta ei rakennuta uusia vuokrataloja suunnitelmakaudella. Kunta pyrkii kiirehtimään pankkien ja muiden tahojen rakennushankkeiden toteuttamista. mm. ostamalla hankkeista asuntoja. Vuosina kunta on ostanut yhdestätoista rivitalohankkeesta yhden asunnon kustakin sekä kolme kerrostaloasuntoa. Kunnalla on rakentamisvalmiina vapaita omakotitalotontteja 41 kappaletta. Vapaita rivitalotontteja on viisi. Kirkonkylän ja Lapijoen alueella on lisäksi asuntotarkoitukseen kaavoitettua aluetta, joka ei ole kunnallistekniikan piirissä. Kunnan alueella on tällä hetkellä Olkiluodon rakennustyömaan työvoiman asumiseen tarkoitettuja majoituskyliä Kirkonkylässä kolme Lapijoella yksi sekä Olkiluodossa TVO:n majoituskylä. Vuoden 2010 lainvoimaiseksi tulleella kaavalla varaudutaan jatkamaan ja laajentamaan majoitustoimintaa Kirkonkylän alueella.

22 HENKILÖSTÖOHJELMA 4.1. Henkilöstöesitykset hallintokunnittain Sosiaalilautakunnan henkilöstöohjelmaesitys 2015 Kolme hoitajaa kotipalveluun Vanhainkodin sairaanhoitaja-kotiutuskoordinaattorin vakinaistaminen Ehkäisevän vanhustyön toiminnanohjaajan vakinaistaminen Vanhustyön sairaanhoitaja (varahenkilö sairauspoissaoloihin) Fysioterapeutti 2016 Kolme hoitajaa kotipalveluun (Kotokari käyttöön) 2017 Kolme hoitajaa kotipalveluun Muu sosiaalitoimi 2015 Tilapäinen hoitaja Toimariin Tilapäinen lapsiperheiden kotipalvelun hoitaja Tilapäinen sosiaalityöntekijän virka vuodelle 2015 Hyvinvointikoordinaattorin toimi kokoaikaiseksi Kehitysvammaisten kuntoutusohjaajan toimen vakinaistaminen Terveydenhuolto 2015 Vuodeosaston osastosihteeri-hoitajan tilalle kokoaikainen osastosihteeri ja sairaanhoitaja vuosille Koululautakunnan henkilöstöohjelmaesitys 2015 Sivistysjohtaja Varhaiskasvatus 2015 Lastentarhanopettaja (esiopetus ja esiopetusta täydentävä päivähoito, ensisijainen yksikkö päiväkoti Metsätähti) Peruskoulutus 2015 Lapijoen koulun opettaja (asia päätetään keväällä) 2016 Keskustan koulun luokanopettaja Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan henkilöstöohjelmaesitys 2015 Kirjastovirkailija Teknisen lautakunnan henkilöstöohjelmaesitys Siivous- ja ruokahuolto: 2015 Jokisimpukan ruokapalvelutyöntekijä 2016 Kirjaston toimitilahuoltaja

23 EURAJOEN KUNNAN OPPIMISSUUNNITELMA 5.1. Toimintaympäristö Toimintaympäristön kehityssuuntia kunta-alalla ovat rakennemuutokset, kunnan roolin muuttuminen palveluiden tuottajasta palveluiden järjestäjäksi, kuntalaisen poliittisen vaikuttamisen muuttuminen vaikuttamiseen palveluiden käyttäjänä, palveluiden tuotantotapojen muutokset sekä kilpailun kiristyminen osaavasta henkilökunnasta Kuntastrategian painopisteet Kunnan rooli palveluiden järjestäjänä korostuu. Kunnassa kehitetään palvelumalleja, jotka perustuvat ratkaisun hakemiseen asiantuntijuutta hyödyntäen. Kehittämisen painopiste on väestöpohjaisissa palvelukokonaisuuksissa ja prosesseissa. Tuloksellisuus on yksi kunnan arvoista ja tarkoittaa kustannustehokkuuden sekä palvelujen laadun ja vaikuttavuuden tasapainoa. Sähköiset asiointipalvelut ja sähköinen vuorovaikutteinen verkkoviestintä ovat käytössä kaikissa palvelukokonaisuuksissa Ydinosaamisalueet Kuntastrategian mukaiset osaamisen painopistealueet ovat muutoksen strateginen johtaminen, perustehtävän toteuttaminen prosessein, asiakassuhteiden parantaminen, tietojärjestelmät ja tiedon jakaminen sekä kehittämisen systemaattinen johtaminen. Kunnan tasapainoinen kehittäminen edellyttää prosessi- ja projektiosaamista, johtamisosaamista sekä järjestelmäosaamista Osaamisvaatimukset Muutoksen strateginen johtaminen edellyttää kykyä pohtia erilaisten muutostekijöiden vaikutuksia, tunnistaa tavoitteiden hierarkkisuus, ymmärtää ilmiöiden välisiä suhteita ja edistää asetettuja päämääriä. Perustehtävän toteuttaminen prosessein edellyttää ymmärrystä siitä, mitä organisaatiossa kokonaisuudessaan tapahtuu. Prosessiajattelu edellyttää kykyä keskinäiseen vuorovaikutukseen ja kykyä luoda monenlaista yhteistyötä. Prosessien lähtökohtana ovat asiakastarpeet eli pohdinta siitä keitä ovat asiakkaat, mitä palvelutarpeita heillä on ja miten toimintaprosessi kykenee tyydyttämään ne yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta. Kehittämistä tapahtuu, jos kykenemme yhdistämään asioita ja osaamista uudella tavalla. Kehittäminen tapahtuu yleensä yhteistyöverkostojen ponnistelujen tuloksena. Palvelujen kehittäminen edellyttää toimivaa vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Tuottaminen ja käyttöönotto edellyttää prosessien hallinnan lisäksi hanke- ja projektityön toimintatapoja. Kehittäjille on yhteistä asioiden yhdistelykyky, oikeiden kysymysten esittäminen, kriittinen havainnointi, halu kokeilla uutta ja aktiivinen verkostoituminen. Osaamisvaatimukset voidaan tiivistää käsitteelliseen ajattelukykyyn, kokonaisuuksien hallintaan, vuorovaikutustaitoihin, tavoitteelliseen työskentelytapaan sekä uudistumiseen ja muutosten aikaansaamiseen.

24 Osaamisen kehittämisen suunnitelma Keskushallinnon osaamisen kehittämistarpeet liittyvät tietojärjestelmien hallintaan ja tehokkaaseen käyttöön sekä prosessiosaamiseen. Erityisosaaminen etenkin kehittämisen osalta hankitaan organisaation ulkopuolelta. Sosiaalitoimen osaamisen kehittämistarpeet liittyvät prosessijohtamiseen, asiakkuuksien johtamiseen, ongelmanratkaisu- ja innovaatiokykyyn, työyhteisötaitoihin sekä tietojärjestelmiin ja tiedon jakamiseen. Erityisosaaminen hankitaan organisaation ulkopuolelta. Koulutoimen osaamisen kehittämistarpeet liittyvät uudistumiseen ja muutosten aikaansaamiseen, johtamiseen, verkostoitumiseen sekä tietojärjestelmien hallintaan. Vapaa-aikatoimen osaamisen kehittämistarpeet liittyvät verkostoitumiseen. Teknisen toimen osaamisen kehittämistarpeet liittyvät johtamiseen, verkostoitumiseen, prosessimaiseen toimintatapaan sekä tietojärjestelmien hallintaan ja käyttöön, hankintalakiin ja sopimusjuridiikkaan sekä vesihuoltoon liittyvän osaamisen kehittämiseen ja päivittämiseen. Erityisosaaminen hankitaan organisaation ulkopuolelta. Ympäristötoimen osaamisen kehittämistarpeet liittyvät verkostoitumiseen, prosessinhallintaan ja asiakkuuksien johtamiseen sekä rakennus- ja karttaohjelmien hallintaan. Ympäristösuojelun erityisosaaminen ostetaan organisaation ulkopuolelta. Osaamista kehitetään perinteisen koulutuksen lisäksi monimuotoisesti työkierrolla, työssä oppimisella, verkko-oppimisella, kokemuksen ja osaamisen siirrolla, saadun opin jakamisella, mentoroinnilla ja omaehtoisella oppimisella. Henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat laaditaan vuosittain lähiesimiehen kanssa käytävien kehityskeskustelujen yhteydessä Osaamisen kehittämisen aikataulutus Koko työyhteisöä tai henkilöstöryhmiä koskevat koulutukset toteutetaan seuraavasti: Dynasty-asianhallintaohjelman versiopäivityksestä johtuva ohjelmaa ennen käyttäneiden sekä opetustoimen työntekijöiden koulutuspäivät HeTeKa:an liittyvä koko henkilöstön ja kunnanvaltuuston Mikko Nummenmaan osapäiväluento Kestävä muutos Työ- ja virkaehtosopimuskoulutusta esimiehille alkuvuonna Tietoturvaan liittyvä koko henkilöstön osapäiväkoulutus keväällä Uusien sähköposti- ja kalenteriohjelmien käyttöönottokoulutus koko henkilöstölle/hallintokuntien vastuuhenkilöille syksyllä 2015.

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN 1 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNGIN HYVINVOINTIKERTOMUS 1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN Kts. myös Pohjanmaan maakuntaliiton strategia (www.obotnia.fi) Kts. myös Vaasan shp:n järjestämissuunnitelma

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot