SUOMI TOISENA KIELENÄ, S2 VUOSILUOKAT 1 9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMI TOISENA KIELENÄ, S2 VUOSILUOKAT 1 9"

Transkriptio

1 SUOMI TOISENA KIELENÄ, S2 VUOSILUOKAT 1 9 Oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, opetetaan suomea toisena kielenä joko kokonaan tai osittain äidinkielen ja kirjallisuuden suomi äidinkielenä -oppimäärän sijaan. Yleiset tavoitteet Suomi toisena kielenä -opetuksen päämääränä on, että oppilas saavuttaa sellaiset suomen kielen perustaidot, että hän pystyy seuraamaan suomenkielistä opetusta ymmärtämään eri oppiaineiden keskeisiä sisältöjä tuottamaan selkeää ja ymmärrettävää, tarkoituksen mukaista tekstiä sekä suullisesti että kirjallisesti Tavoitteena on kielenkäytön harjoittaminen ja kielellisen tietoisuuden lisääminen kaikilla kielenkäytön osa-alueilla. Perusopetuksen aikana oppilasta tulee ohjata myös käyttämään suomen kieltä käsitteelliseen ajatteluun sekä tiedolliseen ja teoreettiseen toimintaan. Suomi toisena kielenä -opetus vaatii kaikilla luokkatasoilla yhteissuunnittelua eri opettajaryhmien kesken. Yleiset sisällöt S2-opetuksen sisältöjä määritettäessä on otettava huomioon kunkin oppilaan kohdalla aikaisemmat tiedot ja taidot kielen opiskelussa sekä se, millainen on hänen osaamisensa omassa äidinkielessään. Jos oppilas hallitsee hyvin oman äidinkielen, saavuttaa hän helpommin myös uuden kielen akateemisen kielitaidon. S2-opetuksen tarpeen määrittelyssä ja tavoitteiden asettamisessa otetaan huomioon myös oppilaan ikä ja kouluhistoria. Opiskelun aluksi vahvistetaan oppilaan suullista ilmaisutaitoa ja myöhemmin keskitytään parantamaan oppilaan valmiuksia ilmaista itseään myös kirjallisesti. Sanavaraston laajentaminen on keskeinen osa suomi toisena kielenä -opetusta. Opetusmenetelmät ja työtavat tulee valita niin, että oppilas saa malleja sellaisista oppimisstrategioista, joita hän pystyy aktiivisesti hyödyntämään muillakin oppitunneilla ja yhtälailla koulun ulkopuolella. Kielenopiskelutaidot Keskeiset sisällöt - kehittämään kielellistä tietoisuuttaan ja kielentuntemustaan - käyttämään erilaisia kielenopiskelussa tehokkaiksi todettuja työtapoja - tunnistamaan omia oppimisstrategioitaan ja tarvittaessa muuttamaan niitä tarkoituksenmukaisemmiksi - arvioimaan oman kielitaitonsa kehittymistä - kehittämään kielitaitoaan myös muiden oppiaineiden tunneilla sekä luokkahuoneen ja koulun ulkopuolella - oppikirjan ja sanakirjan käyttö - uusien sanojen ja rakenteiden käyttö omissa tuotoksissa - merkityksen päättely asiayhteydestä - suomen kielen vertaaminen omaan äidinkieleen - oman tuotoksen tarkkaileminen ja korjaaminen

2 Esimerkkejä mahdollisista työtavoista - oman kielitaidon realistinen arvioiminen - pari- ja pienryhmäkeskustelut - suulliset ja kirjalliset sanastoharjoitukset - sanakirjaharjoitukset - kuvien avulla oppiminen - sanaston opiskelu muiden oppiaineiden tekstien avulla Tekstinymmärtäminen, kirjallisuus ja kulttuuri Keskeiset sisällöt Esimerkkejä - ymmärtämään eri oppiaineita sekä yleisiä aihepiirejä käsittelevää tekstiä - lukemaan itsenäisesti ja valitsemaan tarkoitukseensa sopivaa kirjallisuutta sekä kehittämään sen avulla sanastoaan ja ymmärtämystään ja löytämään kirjallisuudesta elämyksiä - mekaaninen, sujuva ja ymmärtävä lukutaito - lukutaidon strategioita, kuten ennakointi, päättely sekä pääasioiden ja tukisanojen etsiminen tekstistä - ikäkauden ja kielitaidon mukaisesti sadut, lorut, kertomukset, runot, arvoitukset, sananlaskut, kaunokirjalliset otteet ja kokonaisteokset - keskeiset kirjailijat ja heidän teoksensa sekä Kalevala ja Suomen kirjallisuuden päävaiheet - mediatekstit, kuvalukutaidon alkeet, elokuva, teatteri - kirjaston käyttö, tieto- ja viestintätekniikka, televisio, radio, lehdistö, mainonta - tiedonhankinta eri lähteistä - juhlapäivät, kansanperinne, tapakulttuuri, leikit; suomalaiset merkkihenkilöt ja -tapahtumat; arjen perinne ja elämänmuoto - selkokieliset asiatekstit ja kaunokirjalliset teokset - kuvan avulla oppiminen - internet-harjoituksia ja tehtäviä tiedonhausta - tiivistelmä, käsitekartta - suomalaiseen kirjallisuuteen tutustuminen erilaisten ryhmätöiden avulla - kirjallisuudesta kirjoittaminen ja puhuminen yksin ja pienryhmässä Rakenteet ja kielitieto Keskeiset sisällöt - kehittämään kielellistä tietoisuuttaan ja kielentuntemustaan - käyttämään erilaisia kielenopetuksessa tehokkaiksi todettuja työtapoja, tunnistamaan omia oppimisstrategioitaan sekä tarvittaessa muuttamaan niitä tarkoituksenmukaisemmiksi - arvioimaan kielitaitonsa kehittymistä - kehittämään kielitaitoaan myös muiden oppiaineiden tunneilla ja luokkahuoneen sekä koulun ulkopuolella - äänteiden, rytmin, painotuksen ja intonaation tunnistaminen ja tuottaminen; kirjoitus- ja äännejärjestelmä ja niiden erityispiirteet - kielen rakenteista keskeisimmät: sanaluokat ja niiden taivuttaminen, verbityypit ja tärkeimmät nominityypit, sija-, persoona- ja aikamuodot, modukset pääpiirteissään, lauseenjäsenten tunnistaminen, nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden tunnistaminen, lausetyypit, sanojen johtamisen periaatteet, välimerkit ja oikeinkirjoitus

3 Esimerkkejä - sana, lause, virke; sidoksisuus; erilaisten tekstilajien päätyypit - puhutun ja kirjoitetun kielen ero; puhutun kielen vaihtelu - suomi maailman kielten joukossa - eri oppiaineiden sanasto: sanavaraston laajentaminen ja morfologia, ylä- ja alakäsitteet - erilaiset kirjoitelmat ja suulliset esitykset - ryhmätyöt - sanastoharjoitukset - eri tekstilajien tunnistaminen esim. selkokielisistä teksteistä - internetin käyttö viestimenä (sähköposti) - esitelmä itse valitsemasta aiheesta, käyttösanaston kehittäminen Kirjoittaminen - kirjoittamaan yksityisiä ja opetukseen liittyviä tekstejä - esittämään ajatuksiaan kirjallisesti yhtenäisinä kokonaisuuksina - käyttämään kirjoittaessaan kirjoitetun kielen rekisteriä Keskeiset sisällöt - suomen kielen kirjoitusjärjestelmä - kirjain-äänne-vastaavuus - tavutus - pien- ja suuraakkoset - tyyppikirjaimet Esimerkkejä Vuorovaikutustaidot ja puheviestintä - tekstilajit ja kirjoittaminen erilaisiin tarkoituksiin - oman tekstin tuottamista eri tekstilajeissa (kaunokirjallinen ja asiateksti) - oman tekstin suunnittelu (miellekartat, kappalesuunnitelma) - kirjoitetun ja puhutun kielen erojen tarkastelua esim. oman puheen kirjoittamista - oman tekstin tarkastaminen ja hiominen - kielenhuoltoharjoituksia - muiden oppiaineiden tehtävien kirjoitusasun tarkastelua, koevastaus Keskeiset sisällöt - ymmärtämään normaalitempoista kasvokkaista puhetta, keskustelemaan yleisistä aihepiireistä ja saamaan hyvin selvää opettajan puheesta eri aineiden tunneilla sekä radio- ja televisio-ohjelmista, jos aihepiiri on tuttu - selviämään käytännön puhetilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella ja tekemään eron keskeisten puherekisterien välillä - vertailemaan omaa ja suomalaista kulttuuria sekä viestimään ja toimimaan suomalaisessa kulttuurissa, ymmärtämään oman ja suomalaisen kulttuurin juuria ja arvostamaan molempia kulttuureja. - Tilanteet ja aihepiirit, joista oppilaan tulee pystyä kommunikoimaan: - henkilökohtainen elämä, perhe, suku, ystävät; vuoden- ja vuorokaudenajat sekä sää; koti ja asuminen; koulu fyysisenä ympäristönä, oppitunnit, koulukaverit, opettajat ja muu henkilökunta; ruokailu ja puhtaus; ihmisen keho ja vaatetus; julkiset tilat ja palvelut, kauppa, liikenne ja terveydenhoito; maaseutu- ja kaupunki; luonto, vapaaaika, kulttuuri ja urheilu, matkailu; tiedotusvälineet - eri oppiaineiden sanasto: sanavaraston laajentaminen ja morfologia,

4 Esimerkkejä ylä- ja alakäsitteet - juhlapäivät, kansanperinne, tapakulttuuri, leikit; suomalaiset merkkihenkilöt ja -tapahtumat; arjen perinne ja elämänmuoto - Puheviestintätaidot: - puheviestinnän strategiat, kuten keskustelun aloittaminen, ylläpitäminen ja päättäminen - mielipiteen ilmaiseminen - kuulijan huomioon ottaminen - kuuntelijan palautekäyttäytyminen - Kulttuurisidonnaisuus: - tervehtiminen - puhutteleminen - esittäytyminen - kiittäminen - anteeksipyytäminen - puhelinkäyttäytyminen - omien tunteiden, tarpeiden, tietojen ja mielipiteen ilmaiseminen ja perusteleminen - puutteellisen kielitaidon kompensoiminen esimerkiksi käyttämällä lähikäsitettä tai selittämällä - neuvottelutaitojen kehittäminen ja rakentava keskustelu - pienryhmä- ja luokkakeskustelut - pienoisdraamat - ohjattu ja tavoitteellinen keskustelu - suulliset esitykset Arviointi Maahanmuuttaja- ja S2-oppilaan arvioinnissa tulee huomioida oppilaan sen hetkinen tilanne kielenoppimisessa. Oppilaan suomen kielen arviointi perustuu kielen opetuksen ja oppimisen yleiseurooppalaisen viitekehyksen suomalaiseen sovellukseen ja jakaantuu arviointiin perusopetuksen aikana sekä päättöarviointiin. Oppilaan arvioinnissa perusopetuksen aikana tarkastellaan osaamisen tason lisäksi edistymistä ja asennetta kielen opiskelemiseen sekä opiskelu- ja kulttuuritaitoja. Arvioinnin tulee antaa sekä oppilaalle että hänen huoltajalleen realistinen kuva oppilaan osaamisesta ja kehittymisestä. Arvioinnin tulee olla oikeudenmukaista, monipuolista, jatkuvaa ja yksilöllistä. Siinä huomioidaan oppilaan tausta ja vähitellen kehittyvä kielitaito syvällinen kielenoppiminen on vuosia kestävä prosessi ja oppilaan kielitaitoprofiili voi olla hyvinkin epätasainen. Arvioinnissa tulee käyttää myös oppilaan itsearviointia. Suomi toisena kielenä -opetusta tarvitseva oppilas arvioidaan aina S2-oppimäärän mukaan, vaikka hänelle ei olisi tätä opetusta erikseen järjestetty ja hän opiskelisi S2-oppiainetta pääosin äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tunneilla. Arviointi voi olla sanallista koko perusopetuksen ajan lukuun ottamatta päättöarviointia. Arvion antava opettaja/opettajat voivat päättää, milloin on oppilaan kohdalla aika siirtyä numeroarviointiin.

5 Arvioinnin kriteerit ennen päättöarviointia: yksilöllisen edistymisen arviointi Erinomainen (arvosana 10) Oppilaan kielitaito kehittyy hyvin nopeasti ja hän osaa erinomaisesti opetetut asiat. Oppilas on omaaloitteinen kielenoppija. Hän kehittää kielitaitoaan myös oppituntien ulkopuolellla ja ottaa vastuuta omasta oppimisestaan. Oppilas pystyy arvioimaan ja analysoimaan omaa oppimistaan kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Hän hallitsee erinomaisesti kaikki kielitaidon osa-alueet. Kiitettävä (arvosana 9) Oppilaan kielitaito kehittyy nopeasti ja oppilas osaa kiitettävästi opetetut asiat. Oppilas on yleensä oma-aloitteinen kielenoppija. Hän pyrkii kehittämään kielitaitoaan myös oppituntien ulkopuolellla ja ottaa vastuuta omasta oppimisestaan. Oppilas pystyy arvioimaan omaa oppimistaan kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Hän hallitsee kiitettävästi kaikki kielitaidon osa-alueet. Hyvä (arvosana 8) Oppilaan kielitaito kehittyy hyvin ja oppilas osaa opetetut asiat hyvin. Hän suhtautuu myönteisesti suomen kielen oppimiseen sekä pyrkii kehittämään kielitaitoaan myös oppituntien ulkopuolella. Oppilas pyrkii ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja pystyy ainakin pääpiirteissään arvioimaan omaa oppimistaan ja kielitaitoaan. Oppilaan osaamisessa voi olla hajontaa kielitaidon eri osa-alueilla. Tyydyttävä (arvosana 7) Oppilaan kielitaito kehittyy. Hän osaa tyydyttävästi opetetut asiat ja suhtautuu myönteisesti kielenoppimiseen. Oppilaan osaamisessa on hajontaa kielitaidon eri osa-alueilla. Kohtalainen (arvosana 6) Oppilaan kielitaito kehittyy hitaasti ja hän osaa kohtalaisesti opetetut asiat. Asenne kielenoppimiseen ja kehittämiseen on heikko. Oppilaan osaamisessa on hajontaa kielitaidon eri osa-alueilla. Välttävä (arvosana 5) Oppilaan kielitaidon kehityksessä on ongelmia. Oppilas osaa välttävästi opetetut asiat eikä osoita kiinnostusta kielenoppimista kohtaan. Oppilaan osaamisessa on selkeää hajontaa kielitaidon eri osaalueilla. Hylätty (arvosana 4) Oppilaan kielitaito ei juuri kehity. Hän ei hallitse opetettuja asioita eikä osoita kiinnostusta kielenoppimista kohtaan.

6 Päättöarviointi Päättöarvioinnin tulee olla valtakunnallisesti vertailukelpoista ja sen tulee kohdella oppilasta tasavertaisesti. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Päättöarvioinnissa oppilaalle tulee antaa numeroarvosana, ja oppilaan kielitaitoa arvioidaan kielitaidon tasojen kuvausasteikon mukaan. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille erinomainen ja kiitettävä (10 9) Kielitaidon tasojen kuvausasteikon taso C2 B2.1 Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle hyvä (8) Kielitaidon tasojen kuvausasteikon taso B1.1 B1.2 Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle tyydyttävä (7) Kielitaidon tasojen kuvausasteikon taso A2.2 B1.1 Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle kohtalainen (6) Kielitaidon tasojen kuvausasteikon taso A2.1 Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle välttävä (5) Kielitaidon tasojen kuvausasteikon taso A1.3 Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle heikko (4) Kielitaidon tasojen kuvausasteikon taso A1.1 A1.2 Kielitaidon tasojen kuvausasteikko on opetussuunnitelmassa liitteenä ja se löytyy kokonaisuudessaan myös internet-osoitteesta Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle hyvä (8) Päättöarvioinnissa on huomioitava, että oppilaan kielitaitoprofiili voi olla hyvinkin epätasainen: vaikka oppilas saattaa joissakin oppisisällöissä selvästi alittaa ja joissakin selvästi ylittää arvosanan kriteerit, voi hän silti saada arvosanan 8. Kielen lisäksi arvioidaan oppilaan kulttuuri- ja opiskelutaitoja. Kulttuuritaidot Oppilas tuntee suomalaista yhteiskuntaa, kulttuuria ja suomalaisia tapoja ymmärtää monikielisyyden ja monikulttuurisuuden merkityksen ja arvostaa sitä ymmärtää ja osaa suhteuttaa suomalaisen kulttuurin arvoja omaan arvomaailmaansa. Kielenopiskelutaidot Oppilas on tottunut säännöllisesti käyttämään kielten opiskelussa tehokkaiksi todettuja työtapoja. Kielitaito Kielen osaamisen taso päättöarvioinnissa arvioidaan kielitaidon tasojen kuvausasteikon mukaan: B1.1 B1.2.

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Kieltenopetus TuKi:ssa

Kieltenopetus TuKi:ssa Kieltenopetus TuKi:ssa K E U D A T U U S U L A, H Y V I N V O I N T I A L A T K A I J A KOÇ AK, 2 0 1 1-12 AMIS tai LUKIO tai molemmat Miksi sinä valitsit ammattiopiston? Onko ammattiopistossa pätevää

Lisätiedot

Oma kieli kullan kallis

Oma kieli kullan kallis Oma kieli kullan kallis Opas oman äidinkielen opetukseen Sirkku Latomaa (toim.) Opetushallitus ja tekijät Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 978-952-13-3234-0 (nid.) ISBN 978-952-13-3235-7

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6

YHTEISKUNTAOPPI. Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6 YHTEISKUNTAOPPI Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ on tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi, vastuuntuntoiseksi ja yritteliääksi toimijaksi ohjata oppilasta toimimaan erilaisuutta

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

TOP JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

TOP JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET TOP JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET TOP-sarja toteuttaa valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita, ja niiden perustana olevaa oppimiskäsitystä: oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 2010 SISÄLTÖ 3... Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö 4... Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohdat 5... Perhe maahanmuuttajataustaisen koululaisen tukena

Lisätiedot

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE.

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? Vinkkejä elinikäisen kielenoppimisen matkalle. KeVät

Lisätiedot

7.3.8 Terveystieto. Terveystieto ja aihekokonaisuudet

7.3.8 Terveystieto. Terveystieto ja aihekokonaisuudet 127 7.3.8 Terveystieto Terveyskasvatus kuuluu luontevana osana kaikkeen koulun opetukseen. Terveystiedon opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä niin, että hän ymmärtää erilaisten

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen ja Autokoululiiton tilaamaan tutkimukseen Turun yliopiston

Lisätiedot

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain.

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain. LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAASASSA 1. Lisäopetuksen järjestäminen 1.1. Lisäopetuksen järjestäminen ja tehtävä Lisäopetus eli kymppiluokka on tarkoitettu perusopetuksen oppimäärän samana tai

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot