Itsemurhien. Preventing. Globaali A global velvollisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itsemurhien. Preventing. Globaali A global velvollisuus"

Transkriptio

1 Preventing Itsemurhien ehkäisy Globaali A global velvollisuus imperative WHO:n raportti Suomen Mielenterveysseura WHO:n luvalla kääntänyt raportin suomeksi Suomen Mielenterveysseuralla kokaisvastuu käännöksen oikeellisuudesta.

2 Preventing Itsemurhien ehkäisy Globaali A global velvollisuus imperative

3 WHO:n kirst luettelointitiedot WHO Library Cataloguing-in-Publicati Data Itsemurhien ehkäisy: globaali velvollisuus. Preventing : a global imperative. 1. Itsemurhayritys. 2. Itsemurha ehkäisy hallinta Suicide, Itsemurha-atukset. Attempted. 2.Suicide 4. Kansalliset - preventi terveysohjelmat. ctrol. I. Maailman 3.Suicidal terveysjärjestö Ideati. 4.Natial WHO. Health Programs. I.World Health Organizati. ISBN (NLM-luokitus: ISBN HV ) 9 (NLM classificati: HV 6545) Maailman terveysjärjestö 2014 World Health Organizati 2014 Published Kaikki oikeudet by the pidätetään. World Health Maailman Organizati terveysjärjestön in 2014 under the All rights reserved. Publicatis the World Health Organizati are julkaisu title Preventing voi ladata WHO:n Suicide: sivustolta a global (www.who.int), imperative tai available the WHO website (www.who.int) or can be purchased niitä World from voi WHO myös Health Press, ostaa Organizati World osoitteesta 2014 Health Organizati, WHO Press, 20 Avenue World Appia, Health Organizati, 1211 Geneva 27, 20 Switzerl Avenue Appia, (tel.: Geneva ; 27, fax: Switzerl The World Health Organizati has granted translati (puh. 4857; ; faksi: publicati rights for an editi in Finnish to the Finnish Associati 4857; sähköposti: for Mental Health, which is solely respsible for Requests the quality for permissi faithfulness to reproduce or the translate Finnish WHO translati. publicatis In Lupa whether WHO:n event for sale julkaisujen any or for incsistency n-commercial jäljentämiseen between distributi tai kääntämiseen the should English be the addressed joko Finnish myyntitarkoituksessa to editi, WHO Press the through original tai ei-kaupalliseen the English WHO website editi käyttöön shall be the binding pyydetään (www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html). WHO:n authentic kustantamosta editi. WHO:n sivust kautta (www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html). Title The designatis in Finnish: employed Itsemurhien ehkäisy: the presentati globaali the velvollisuus, material in this publicati do not imply the expressi any opini Tässä Finnish julkaisussa Associati käytetyt for nimitykset Mental Health materiaalin 2015 esittely whatsoever the part the World Health Organizati ccerning eivät the legal millään status tavoin any edusta country, Maailman territory, city terveysjärjestön or area or its mielipidettä authorities, or minkään ccerning valti, the delimitati alueen, kaupungin its frtiers tai or pienemmän boundaries. Dotted alueen lines lakisääteisestä maps represent asemasta approximate tai raalueiden lines for which tai rajojen there may määrityksestä. not yet be full Kartoissa agreement. olevat pisteviivat border edustavat likimääräisiä rajo, joista ei välttämättä vallitse vielä täyttä yksimielisyyttä. Tiettyjen yritysten tai tiettyjen valmistajien tuotteiden The menti specific companies or certain manufacturers mainitseminen ei tarkoita, että Maailman terveysjärjestö products does not imply that they are endorsed or recommended by kannattaisi the World Health tai suosittelisi Organizati kyseisten in preference tuotteiden to others käyttöä a similar sellaisten nature that muiden are not mentied. samantyyppisten Errors tuotteiden omissis kustannuksella, excepted, the joita names ei mainita. proprietary Mahdollisia products tahattomia are distinguished virheitä by lukuun initial capital ottamatta letters. patentoitujen tuotteiden nimet kirjoitettu isoilla alkukirimilla. All reasable precautis have been taken by the World Health Maailman Organizati terveysjärjestö to verify the informati tarkistanut ctained kaikkien in this tässä publicati. julkaisussa However, the esitettyjen published material tietojen is paikkansapitävyyden being distributed without warranty any kind, either expressed or implied. The respsibility kohtuulliseksi katsomillaan keinoilla. Julkaistulle aineistolle ei for the interpretati use the material lies with the reader. In kuitenkaan anneta minkäänlaista takuuta, ei nimenomaista no event shall the World Health Organizati be liable for damages eikä oletettua. Vastuu aineist tulkinnasta käytöstä arising from its use. lukilla. Maailman terveysjärjestö ei ole missään tapauksessa vastuussa Printed in Luxembourg materiaalin käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Painettu Luxemburgissa

4 SISÄLTÖ CONTENTS FOREWORD ALKUSANAT PREFACE ESIPUHE ACKNOWLEDGEMENTS KIITOKSET Executive Tiivistelmä summary Introducti Johdanto Global Itsemurhien epidemiology itsemurhayritysten globaali attempts epidemiologia Itsemurhakuolleisuus Suicide mortality Itsemurhayritykset Suicide attempts Risk Riskitekijät protective suoavat factors, tekijät related sekä niihin interventis liittyvät interventiot Terveysjärjestelmään Health system societal liittyvät risk factors yhteiskunnalliset riskitekijät Yhteisöön Community ihmissuhteisiin relatiship risk liittyvät factors riskitekijät Yksilötas Individual risk riskitekijät factors Mikä What suoa protects ihmistä people itsemurhariskiltä? from the risks? The Itsemurhien current situati ehkäisyn in nykytilanne preventi Mitä What tiedetään is known mitä what saavutettu has been achieved Mitä What eri are maissa countries tällä doing hetkellä about tehdään itsemurhien preventi now? ehkäisemiseksi? Itsemurhan Current legal nykyinen status lakisääteinen around tilanne the world maailmanlaajuisesti perspectives for muutosmahdollisuudet change Working Kohti kattavaa towards kansallista a comprehensive itsemurhien natial ehkäisyohjelmaa respse for preventi Miten How maat can countries voivat luoda create kattavan a comprehensive kansallisen natial strategian, strategy mitä why hyötyä is it strategiasta useful?? Miten How kansallisen can progress itsemurhien be tracked when ehkäisystrategian evaluating a natial arvioinnissa voidaan preventi seurata strategy? edistymistä? Itsemurhien The cost ehkäisytoimien cost-effectiveness kustannukset preventi kustannustehokkuus efforts The Kohti way tehokasta forward for itsemurhien preventi ehkäisyä Mitä What voidaan can be tehdä, de keiden who needs oltava to be mukana involved? toiminnassa? Toiminnan Forging a organisointi way forward Miten What nistumista does success voidaan look like? arvioida? Key Ydinviestit messages REFERENCES LÄHTEET ANNEXES LIITTEET Liite Annex 1. Arvioidut 1. Estimated itsemurhaluvut numbers oteltuna rates sukupuolen by sex iän age, mukaan, Liite Annex 2: WHO:n 2: WHO jäsenvaltiot Member States ryhmiteltyinä grouped by WHO-alueiden Regi valtioiden average income keskimääräisen per capitaasukasta kohden lasketun tulotas mukaan 01

5 ALKUSANAT FOREWORD Jokainen itsemurha tragedia. Vuosittain itsemurhaan arvioidaan kuolevan yli ihmistä, jokaista itsemurhaa kohti Every tehdään myös is a tragedy. useita itsemurhayrityksiä. It is estimated that Itsemurhan over vaikutukset people die by itsemurhan tehneen that there henkilön are many perheeseen, ystäviin attempts yhteisöön for ovat each musertavat death. The impact kauaskantoiset. families, friends communities is devastating far-reaching, even lg after Valitettavasti perss dear itsemurhaa to them have ei useinkaan taken their pidetä own lives. merkittävänä kansanterveydellisenä gelmana. Vaikka itsemurhasta Unfortunately, itsemurhien ehkäisystä all too tiedetään ten fails nykyisin to be aikaisempaa prioritized as a enemmän, major public itsemurha health problem. edelleen Despite tabu an increase siihen liittyy in research voimakas leimautuminen. knowledge Tästä about syystä ihmiset its eivät preventi, usein hae the apua taboo vaan jäävät stigma yksin. surrounding Lisäksi vaikka ihmiset persist hakisivat ten apua, people do terveysjärjestelmät not seek help or are left terveyspalvelut ale. And if eivät they do useinkaan seek help, pysty tarjoamaan many health tehokasta systems apua services ajoissa. fail to provide timely effective help. Itsemurhia voidaan kuitenkin ehkäistä. Tämän raportin tehtävä Yet, muistuttaa s are itsemurhien preventable. ehkäisyn This report tärkeydestä encourages riippumatta siitä, countries mitkä to kunkin ctinue maan the nykyiset good work itsemurhaluvut where it is already ovat tai millaisia going ennalta to place ehkäiseviä toimia preventi maassa high jo toteutetaan. the agenda, Jos ehkäisytyö regardless where jo käynnissä, a country raportin sts tarkoitus currently in kannustaa terms tkamaan rate tätä or tärkeää preventi työtä. Itsemurhia activities. itsemurhayrityksiä With timely voidaan effective ehkäistä evidence-based oikea-aikaisten interventis, tehokkaiden treatment näyttöön perustuvien support, both interventioiden, s hoid attempts tuen avulla. can be Itsemurhat eivät prevented. ole ainoastaan The burden terveydenhuoltosektorin does not weigh gelma, solely vaan niiden the health vaikutus sector; ulottuu it has useille multiple eri impacts sektoreille many sectors koko yhteiskuntaan. society as a whole. Näin Thus, ollen nistunut to start a successful itsemurhien ehkäisy journey towards edellyttää the mailta preventi mialaista, lähestymistapaa, countries should jossa itsemurhaa employ a multisectoral käsitellään kokaisvaltaisesti approach that addresses tuodaan yhteen in a eri comprehensive sektoreita eri manner, kteksteissa bringing merkityksellisiä together the different sidosryhmiä. sectors stakeholders most relevant to each ctext. WHO:n mielenterveyden toimintasuunnitelmassa WHO:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet pyrkimään siihen, että itsemurhaluvut In the WHO Mental laskisivat Health maakohtaisesti Acti Plan , kaikkialla WHO 10 Member prosentilla States vuoteen have committed 2020 mennessä. themselves Vuna to work 2008 towards käynnistettiin the global target WHO:n reducing mhgap the (Mental Health rate Gap in countries Acti) by -ohjelma, 10% by jossa WHO s itsemurha Mental luokiteltiin Health yhdeksi Gap Acti tärkeimmistä Programme, gelmista which was launched annettiin in näyttöön 2008, includes perustuvia teknisiä as e ohjeita the itsemurhaa priority cditis koskevien palveluiden provides evidence-based järjestämiseen technical maittain. guidance to exp service provisi in countries. Tähän taustaan perustuen olen ylpeä voidessani esitellä teille It is against tämän raportin this background nimeltä Itsemurhien that I am pleased ehkäisy: to globaali present velvollisuus. Preventing : Raportti a pohutuu global imperative. aikaisemmin This tehtyyn report builds työhön. Siinä previous esitetään work kaksi ctributes osa-aluetta, two jka key pohlta elements maat to moving voivat rakentaa forward: a kehitystyötään: global knowledge itsemurhia base itsemurhayrityksiä koskeva attempts globaali to guide tietokanta governments, työn tueksi policy-makers hallituksille, päättäjille relevant stakeholders, asianmukaisille sidosryhmille actiable steps toteutettavissa for countries based olevat vaiheet their current maille resources perustuen maiden ctexts. nykyisiin In additi, resursseihin it kteksteihin. represents a significant Lisäksi raportti resource for developing a toimii comprehensive arvokkaana multisectoral tietolähteenä strategy luotaessa that laaa, can prevent mialaista strategiaa effectively. itsemurhien tehokkaaseen ehkäisyyn. Jokainen Every single itsemurhan life lost to vuoksi menetetty is e too elämä many. The liikaa. way Yhteistyötä forward is to tekemällä act together, pystymme the ehkäisemään time to act is näitä now. turhia I call kuolemia, up all stakeholders aika toimia to make nyt. Pyydän preventi kaikkia sidosryhmiä an näkemään imperative. itsemurhien ehkäisyn meille kaikille yhteisenä velvollisuutena. Tohtori Dr Margaret Margaret Chan Chan Pääjohta Director-General Maailman World Health terveysjärjestö Organizati 02

6 ESIPUHE PREFACE Itsemurhia Suicides are voidaan preventable. ehkäistä. Even Tästä so, huolimatta every 40 secds itsemurhaan a kuolee pers ihminen dies by joka 40. sekunti somewhere itsemurhayrityksiä in the world tehdään many vielä more useammin. attempt. Itsemurhia Suicides tehdään occur kaikkialla in all regis maailmassa the kaikenikäisten world throughout keskuudessa. the lifespan vuotiaiden Notably, amg keskuudessa young itsemurha people toiseksi years yleisin age, kuolinsyy is maailmanlaajuisesti. the secd leading cause death globally. Itsemurha muodostaa vaaratekijän heikoimmassa asemassa olevien Suicide keskuudessa, impacts the most itsemurhia vulnerable tehdään the erityisen world s runsaasti marginalisoiduissa populatis is highly syrjityissä prevalent yhteiskuntaryhmissä. in already marginalized Itsemurha discriminated ei ole vakava groups kansanterveydellinen society. It is not just gelma a serious ainoastaan public health kehittyneissä problem in maissa, developed vaan countries; itse asiassa in fact, suurin most osa itsemurhista s occur tehdään in low- pieni- middle-income keskituloisissa countries maissa. where Näissä maissa resources riskien varhaista services, tunnistamista if they do exist, tukea are ten tarvitsevien scarce ihmisten limited for hoitoa early koskevat identificati, resurssit treatment palvelut support jos niitä saatavilla people in need. ovat usein These vähäiset striking facts ralliset. the Edellä lack mainittu yhdistettynä implemented oikea-aikaisten timely interventis interventioiden make puuttumiseen a global tekee public itsemurhasta health problem globaalin that needs kansanterveydellisen to be tackled imperatively. gelman, joh puututtava välittömästi. This report is the first WHO publicati its kind brings Tämä together raportti what is alansa known ensimmäinen in a cvenient WHO:n form so julkaisu. that Siinä immediate esitetty actis tämänhetkinen can be taken. tietous The report tiiviissä aims muodossa, to increase jotta the awareness tarvittaviin toimenpiteisiin the public health voidaan significance ryhtyä välittömästi. Raportin tarkoituksena attempts lisätä to make tietoisuutta itsemurhien preventi a itsemurhayritysten higher priority the kansanterveydellisestä global public health merkityksestä agenda. It aims to lisätä encourage itsemurhien support ehkäisylle countries kansallisissa to develop terveysohjelmissa or strengthen annettua comprehensive painoarvoa. Raportin preventi pyrkimyksenä strategies in kannustaa a tukea multisectoral maita luomaan public health kattavia approach. itsemurhien For ehkäisystrategioita a natial preventi vahvistaa strategy, jo käytössä it is olevia essential strategioita that governments mialaisen assume kansanterveydellisen lähestymistavan kautta. Kansallisten itsemurhien ehkäisystrategioiden kannalta ensiarvoisen tärkeää, että hallitukset tunnistavat oman johtan roolinsa, sillä their ne role pystyvät leadership, tuomaan as yhteen they can useita bring eri together sidosryhmiä, a jotka eivät multitude muuten stakeholders välttämättä toimisi who may yhteistyössä. not otherwise Hallituksilla collaborate. Governments myös ainutlaatuinen are also mahdollisuus in a unique positi kehittää to develop vahvistaa seurantatoimia strengthen surveillance tarjota levittää to provide tietoa, jota disseminate toiminnassa data tarvitaan. that are necessary Tässä raportissa to inform acti. esitetty This käytännön report proposes ohjeita strategisista practical guidance toimenpiteistä, strategic joihin actis hallitukset that voivat governments ryhtyä nykyisten can take resurssiensa the basis their käytössä resources olevien itsemurhien existing ehkäisytoimien preventi activities. avulla. In On particular, syytä huomata, there are että evidence-based käytettävissä näyttöön low-cost perustuvia interventis edullisia that are interventioita, effective, even jotka in ovat tehokkaita resource-poor myös settings. kteksteissa, joissa resurssit ovat vähäiset. Tätä This julkaisua publicati ei olisi would pystytty not have laatimaan been possible ilman eri without the puolilla significant maailmaa ctributis toimivien lukuisten experts asiantuntijoiden partners from all over yhteistyökumppaneiden the world. We would like merkittävää to thank them panostusta. for their important Haluamme kiittää work heitä support. kaikkia heidän tärkeästä työstään tuestaan. Tämä The report raportti is intended tarkoitettu to be resurssiksi, a resource jka that will avulla allow päättäjät policy-makers muut sidosryhmät other pystyvät stakeholders tekemään to itsemurhien make ehkäisystä preventi kaikille an imperative. yhteisen Only velvollisuuden. then can countries Näin maat develop pystyvät a kehittämään timely effective oikea-aikaisen natial respse tehokkaan, kansallisen thus, lift ohjelman the burden siten ehkäisemään suffering caused sitä kärsimystä, by jota itsemurhat attempts itsemurhayritykset from individuals, families, yksilöille, communities perheille, yhteisöille society koko as a yhteiskunnalle whole. aiheuttavat. Tohtori Dr Shekhar Shekhar Saxena Saxena Johta Director Mielenterveys- Department Mental päihdegelmien Health Substance osasto Abuse Maailman World Health terveysjärjestö Organizati Tohtori Dr Etienne Etienne Krug Krug Johta Director Väkivallan Department vammojen Violence ehkäisyn Injury osasto Preventi Disability Maailman World Health terveysjärjestö Organizati 03

7 KIITOKSET ACKNOWLEDGEMENTS KONSEPTUALISOINTI CONCEPTUALIZATION JA AND OHJAUS GUIDANCE Shekhar Saxena (WHO), Etienne Krug (WHO), Oleg Chestnov (WHO). PROJEKTIN PROJECT COORDINATION KOORDINOINTI AND JA EDITOINTI EDITING Alexra Fleischmann (WHO), Sutapa Howlader (Australia), Alexra Fleischmann (WHO), Sutapa Howlader (Australia), Lakshmi Viyakumar (India), Alex Butchart (WHO). Lakshmi Viyakumar (Intia), Alex Butchart (WHO). TEKNINEN TYÖPANOS JA ARVIOINTI TECHNICAL CONTRIBUTION AND REVIEW TYÖRYHMÄN WORKING GROUP JÄSENET MEMBERS Työryhmä Working Group 1: 1: Itsemurhien Epidemiology itsemurhayritysten attempts epidemiologia Michael Michael Phillips Phillips (puheenjohta, (Chair, China), Vladeta Kiina), Vladeta Ajdacic-Gross Ajdacic-Gross (Sveitsi), (Switzerl), Vladimir Vladimir Carli (Ruotsi), Carli (Sweden), Paul Corcoran Paul Corcoran (Irlanti), Alex Crosby (Irel), (Yhdysvallat), Alex Crosby Diego (USA), De Diego Leo (Australia), De Leo (Australia), David Gunnell (Yhdistynyt David Gunnell kuningaskunta), (United Kingdom), Thomas Thomas Sim Sim (Yhdysvallat). (USA). Työryhmä Working Group 2: 2: Riskitekijät Risk protective suoavat factors, tekijät related sekä niihin interventis liittyvät interventiot Danuta Wasserman (Chair, Sweden), Alan Apter (Israel), Danuta Annette Wasserman Beautrais (New (puheenjohta, Zeal), Vladimir Ruotsi), Carli Alan (Sweden), Apter (Israel), Annette Gergö Hadlaczky Beautrais (Uusi-Seelanti), (Sweden). Vladimir Carli (Ruotsi), Gergö Hadlaczky (Ruotsi). Working Group 3: Työryhmä Current situati 3: working towards a comprehensive Nykyinen natial respse tilanne for kohti kattavaa preventi kansallista itsemurhien ehkäisyohjelmaa Alan Berman (Chair, USA), Ella Arensman (Irel), Alan Stephanie Berman Burrows (puheenjohta, (South Africa), USA), Brian Ella Arensman Mishara (Canada), (Irlanti), Stephanie Va Scott Burrows (France), (Etelä-Afrikka), Mort Silverman Brian Mishara (USA), Tadashi (Kanada), Va Takeshima Scott (Japan). (Ranska), Mort Silverman (Yhdysvallat), Tadashi Takeshima (Japani). Working Group 4: Työryhmä The way forward 4: Kohti Diego hyviä De Leo lopputuloksia (Chair, Australia), Alex Crosby (USA), Keith Diego Hawt De (United Leo (puheenjohta, Kingdom), Merete Australia), Nordentt Alex Crosby (Denmark), (Yhdysvallat), Thomas Sim Keith (USA). Hawt (Yhdistynyt kuningaskunta), Merete Nordentt (Tanska), Thomas Sim (Yhdysvallat). INTERNATIONAL CONTRIBUTORS KANSAINVÄLISET Guilherme Borges EDISTÄJÄT (Mexico), Robert Bossarte (USA), Guilherme Yoshinori Cho Borges (Japan), (Meksiko), Pamela Robert Collins Bossarte (USA), Margreet (Yhdysvallat), Yoshinori Duetz Schmucki, Cho (Japani), (Switzerl), Pamela Collins Ty Durkee (Yhdysvallat), (Sweden), Margreet Duetz Maiko Schmucki, Fujimori (Japan), (Sveitsi), Ulrich Ty Hegerl Durkee (Germany), (Ruotsi), Maiko Wakako Fujimori Hikiji (Japan), (Japani), Sebastian Ulrich Hegerl Hokby (Saksa), (Sweden), Wakako Masatoshi Inagaki Hikiji (Japan), (Japani), Miriam Sebastian Iosue (Italy), Hokby Elvira (Ruotsi), Keller-Guglielmetti Masatoshi Inagaki (Japani), (Switzerl), Miriam Marla Iosue Israel (Italia), (Canada), Elvira Keller-Guglielmetti Chiaki Kawanishi (Sveitsi), (Japan), Marla Murad Israel Khan (Kanada), (Pakistan), Chiaki Manami Kawanishi Kodaka (Japani), (Japan), Murad Takafumi Khan Kubota (Pakistan), (Japan), Manami Xianyun Kodaka Li (China), (Japani), Shih-Cheng Takafumi Kubota Liao (Chinese (Japani), Taipei), Xianyun Richard Li (Kiina), McKe Shih-Cheng (USA), Winnie Liao (Kiinan Taipei), Mitchell Richard (USA), Anahit McKe Mkrtchian (Yhdysvallat), (Sweden), Winnie Masayuki Mitchell (Yhdysvallat), Morikawa (Japan), Anahit Mihoko Mkrtchian Morley (Ruotsi), (Japan), Masayuki Sheila Morikawa (Japani), Ndyanabangi Mihoko (Uga), Morley (Japani), Etsuji Okamoto Sheila Ndyanabangi (Japan), Kotaro (Uga), Etsuji Okamoto (Japani), Kotaro Otsuka (Japani), Jg-Ik Otsuka (Japan), Park (Etelä-Korea), Jg-Ik Park Jane (Republic Pears (Yhdysvallat), Korea), Jane Alfredo Pears Pemjean (USA), Alfredo (Chile), Pemjean Jane Pirkis (Chile), (Australia), Jane Pirkis Beverly Pringle (Australia), (Yhdysvallat), Beverly Pringle Yukio (USA), Saito (Japani), Yukio Saito Marco (Japan), Marco Sarchiape (Italia), (Italy), Deborah Ste (USA), (Yhdysvallat), Yoshitomo Yoshitomo Takahashi (Japani), (Japan), Osamu Tanaka (Japan), (Japani), Camilla Wasserman (Yhdysvallat), (USA), Barbara Barbara Weil (Switzerl), Weil (Sveitsi), Takashi Yamauchi (Japani). (Japan). ASIANTUNTIJA-ARVIOIJAT EXPERT REVIEWERS Paulo Alterwain (Uruguay), Karl Andriessen (Belgia), (Belgium), Judit Judit Balázs (Unkari), (Hungary), José José M. M. Bertolote (Brasilia), (Brazil), Jafar Bolhari (Iran), Eric Caine (Yhdysvallat, (USA), Erminia Erminia Colucci Colucci (Australia), (Australia), Karen Karen Devries Devries (United(Yhdistynyt Kingdom), kuningaskunta), Michael Dudley Michael (Australia), Dudley Jacqueline (Australia), Garrick Jacqueline (USA), On Garrick Grad (Slovenia), (Yhdysvallat), Ricardo On Grad Gusmão (Slovenia), (Portugal), Ricardo Christina Gusmão Hoven (Portugali), (USA), Hiroto Christina Ito Hoven (Japan), (Yhdysvallat), Jack Jordan Hiroto (USA), Ito Nav (Japani), Kapur Jack (United Jordan Kingdom), (Yhdysvallat), Elisabeth Kohls Nav (Germany), Kapur (Yhdistynyt Frances Law kuningaskunta), (China, Hg Kg Elisabeth SAR), Myf Kohls Maple (Saksa), (Australia), Frances Sean Law McCarthy (Kiina, (Irel), Hgkgin erityishallintoalue), Roberto Mezzina (Italy), Myf Maple James (Australia), Mugisha (Uga), Sean McCarthy Thomas (Irlanti), Niederkrotenthaler Roberto Mezzina (Austria), (Italia), Rory James O`Cnor Mugisha (United (Uga), Thomas Kingdom), Niederkrotenthaler George Patt (Australia), (Itävalta), Rory John O`Cnor Peters (United (Yhdistynyt Kingdom), Steve kuningaskunta), Platt (United George Kingdom), Patt Jerry (Australia), Reed (USA), John Peters Dan Reidenberg (Yhdistynyt (USA), kuningaskunta), Karen Scavacini Steve Platt (Brazil), (Yhdistynyt Jean-Pierre kuningaskunta), Soubrier (France), Jerry Emmanuel Reed (Yhdysvallat), Streel (Belgium), Dan Reidenberg Kanna (Yhdysvallat), Sugiura (Japan), Karen Elizabeth Scavacini Theriault (Brasilia), (Canada), Jean-Pierre Peeter Soubrier Värnik (Ranska), (Estia), Emmanuel Paul Yip (China, Streel Hg (Belgia), Kg Kanna SAR). Sugiura (Japani), Elizabeth Theriault (Kanada), Peeter Värnik (Viro), Paul Yip (Kiina, SURVEY Hgkgin RESPONDENTS erityishallintoalue). Ahmad Abdulbaghi (Iraq), Emad Abdulghani (Iraq), HAASTATTELUTUTKIMUKSEN Francisca Trinidad Acosta (Hduras), VASTAAJAT Ahmed Al-Ansari Ahmad (Bahrain), Abdulbaghi Dora Ninette (Irak), Alburez Emad de Abdulghani v Ahn (Guatemala), (Irak), Francisca Charity Sylvia Trinidad Akotia Acosta (Ghana), (Hduras), Atalay Alem Ahmed (Ethiopia), Al-Ansari (Bahrain), Layachi Anser Dora (Qatar), Ninette Alan Alburez Apter de (Israel), v Ahn Ella (Guatemala), Arensman Charity (Irel), Sylvia Tomas Akotia Baader (Ghana), (Chile), Atalay Hissani Alem Abdou (Etiopia), Bacar Layachi Anser (Comoros), (Qatar), Loraine Alan Apter Barnaby (Israel), (Jamaica), Ella Arensman Annette Beautrais (Irlanti), Tomas (New Zeal), Baader (Chile), Siham Benchekr Hissani Abdou (Morocco), Bacar (Komorit), Eleanor Loraine Bennett Barnaby (Belize), (Jamaika), Julio Bobes Annette (Spain), Beautrais José M Bertolote (Uusi- Seelanti), (Brazil), Dora Siham Caballero Benchekr (Paraguay), (Marokko), Mohamed Eleanor Chakali Bennett (Belize), (Algeria), Julio Kin Sun Bobes Chan (Espan), (China, José Macao M SAR), Bertolote Ana-Maria (Brasilia), Dora Chavez-Hernez Caballero (Paraguay), (Mexico), Mohamed Doina Cozman Chakali (Romania), (Algeria), Kin Diego Sun De Chan Leo (Kiina, (Australia), Maca Remco erityishallintoalue), De Winter (Netherls), Ana-Maria Chavez-Hernez Sounkary Doumbouya (Meksiko), (Guinea), Doina Kari Cozman Dyregrov (Romania), (Norway), Diego Michel De Dzalamou Leo (Australia), (Cgo), Remco Rabih De El Chammay Winter (Alankomaat), (Leban), Sounkary Félix Evangelista Doumbouya (El Salvador), (Guinea), Mohamed Kari Dyregrov Chakali (Nor), (Algeria), Michel Rangiau Dzalamou Fariu (Cook (Kgo), Isls), Rabih Georg El Chammay Fiedler (Germany), (Liban), Félix Gzalo Evangelista Baldomero (El Salvador), Gzalez Henriquez Mohamed (Panama), Chakali (Algeria), Tobi Rangiau Graafsma Fariu (Suriname), (Cooksaaret), On Grad Georg (Slovenia), Fiedler (Saksa), Alenka Gzalo Tancic Baldomero Grum (Slovenia), Gzalez Kyooseob Henriquez Ha (Republic (Panama), Tobi Korea), Graafsma Mitra (Surinam), Hefazi (Iran), On Hilda Grad Ho (Slovenia), (Brunei Darussalam), Alenka Tancic Seyed Grum (Slovenia), Mohammad Kyooseob Hosseini Ha (Iran), (Etelä-Korea), Gerard Hutchins Mitra Hefazi (Trinidad), (Iran), Hilda Tekie Ho Iosefa (Brunei (Tokelau), Darussalam), Zahidul Seyed Islam (Bangladesh), Mohammad Hosseini (Iran), Bhoomikumar Gerard Hutchins Jegannathan (Trinidad), (Cambodia), Tekie Mark Iosefa Jordans (Tokelau), Zahidul (Nepal), Islam Nusa (Bangladesh), Kec Juricic Bhoomikumar (Slovenia), Nestor Jegannathan Kapusta (Kambodža), Mark Jordans (Nepal), Nusa Kec Juricic (Slovenia), Nestor Kapusta (Itävalta), Chiaki 04

8 Kawanishi (Japani), Murad Khan (Pakistan), Brigitte Khoury (Austria), Chiaki Kawanishi (Japan), Murad Khan (Pakistan), (Liban), Michael Lebina (Lesotho), Filifaiésea Lilo (Tga), Brigitte Khoury (Leban), Michael Lebina (Lesotho), Paul Links (Kanada), Nasser Loza (Egypti), Daniella Malulu Filifaiésea Lilo (Tga), Paul Links (Canada), Nasser Loza (Seychellit), T Maniam (Malesia), Sabour A Mansouri (Egypt), Daniella Malulu (Seychelles), T Maniam (Malaysia), (Afganistan), Cardoso Margarida (Kap Verde), Carlos Martinez Sabour A Mansouri (Afghanistan), Cardoso Margarida (Cape (Argentiina), Lars Mehlum (Nor), Naomi Mnthali (Botswana), Verde), Carlos Martinez (Argentina), Lars Mehlum (Norway), Alkhulaidi Mohamed (Jemen), Driss Moussaoui (Marokko), Naomi Mnthali (Botswana), Alkhulaidi Mohamed (Yemen), James Mugisha (Uga), David Ndetei (Kenia), Tharcisse Driss Moussaoui (Morocco), James Mugisha (Uga), Niyzigiye (Burundi), Merete Nordentt (Tanska), Wilhelm David Ndetei (Kenya), Tharcisse Niyzigiye (Burundi), Nordfjord (Islanti), Rory O'Cnor (Yhdistynyt kuningaskunta), Merete Nordentt (Denmark), Wilhelm Nordfjord (Icel), Silvia Peláez (Uruguay), Michael Phillips (Kiina), Alexer Rory O'Cnor (United Kingdom), Silvia Peláez (Uruguay), Pinz (Kolumbia), Maurizio Pompili (Italia), Vita Postuvan Michael Phillips (China), Alexer Pinz (Colombia), (Slovenia), Toms Pulmanis (Latvia), Mbolatiana Soanirina Maurizio Pompili (Italy), Vita Postuvan (Slovenia), Toms Raharinivo (Madagaskar), Lakshmi Ratnayeke (Sri Lanka), Pulmanis (Latvia), Mbolatiana Soanirina Raharinivo Sateesh Babu Ravulapati (Intia), Yury Razvodovsky (Belarus), (Madagascar), Lakshmi Ratnayeke (Sri Lanka), Sateesh Daniel Reidenberg (Yhdysvallat), Saška Roškar (Slovenia), Babu Ravulapati (India), Yury Razvodovsky (Belarus), Daniel Vsevolod Rozanov (Ukraina), Outi Ruishalme (Suomi), Luis Reidenberg (USA), Saška Roškar (Slovenia), Vsevolod Miguel Sanchez-Loyo (Meksiko), Bashir Ahmad Sarwari Rozanov (Ukraine), Outi Ruishalme (Finl), Luis Miguel (Afganistan), Lourens Schlebusch (Etelä-Afrikka), Armin Sanchez-Loyo (Mexico), Bashir Ahmad Sarwari Schmidtke (Saksa), Jozef Sidlo (Slovakia), Chhit Sophal (Afghanistan), Lourens Schlebusch (South Africa), Armin (Kambodža), Jean-Pierre Soubrier (Ranska), Aida Sylla Schmidtke (Germany), Jozef Sidlo (Slovakia), Chhit Sophal (Senegal), Zda Tamás (Unkari), Alexre Teixeira (Cambodia), Jean-Pierre Soubrier (France), Aida Sylla (Portugali), Prakarn Thomyangko (Thaimaa), Edgardo (Senegal), Zda Tamás (Hungary), Alexre Teixeira Juan Tolentino (Filippiinit), Kees Van Heeringen (Belgia), Airi (Portugal), Prakarn Thomyangko (Thail), Edgardo Juan Värnik (Viro), Margda Waern (Ruotsi), Abdirisak Mohamed Tolentino (Philippines), Kees Van Heeringen (Belgium), Airi Warsame (Somalia), Barbara Weil (Sveitsi), Paul Wg (Kiina, Värnik (Estia), Margda Waern (Sweden), Abdirisak Hgkgin erityishallintoalue), Antio Eugenio Zacarias Mohamed Warsame (Somalia), Barbara Weil (Switzerl), (Mosambik), Anka Zavasnik (Slovenia). Paul Wg (China, Hg Kg SAR), Antio Eugenio Zacarias (Mozambique), Anka Zavasnik (Slovenia). WHO:N KESKUSTOIMISTO Katerina Ainali, Richard Brown, Somnath Chatterji, Dan WHO HEADQUARTERS Chisholm, Nicolas Clark, Natalie Drew, Tarun Dua, Jane Katerina Ainali, Richard Brown, Somnath Chatterji, Dan Fergus, Michelle Funk, Claudia Garcia Moreno, Anna Chisholm, Nicolas Clark, Natalie Drew, Tarun Dua, Jane Gruending, Evelyn Kortum, Doris Ma Fat, Wahyu Retno Fergus, Michelle Funk, Claudia Garcia Moreno, Anna Mahanani, Colin Mathers, Mwansa Nkowane, Margaret Gruending, Evelyn Kortum, Doris Ma Fat, Wahyu Retno Peden, Vladimir Poznyak, Gefrey Reed, Dag Rekve, Leanne Mahanani, Colin Mathers, Mwansa Nkowane, Margaret Riley, Florence Rusciano, Chiara Servili, Joanna Tempowski, Peden, Vladimir Poznyak, Gefrey Reed, Dag Rekve, Rebekah Thomas Bosco, Mark van Ommeren, Erica Wheeler, Leanne Riley, Florence Rusciano, Chiara Servili, Joanna Taghi M Yasamy. Tempowski, Rebekah Thomas Bosco, Mark van Ommeren, Erica Wheeler, Taghi M Yasamy. WHO:N ALUETOIMISTOT Sebastiana Da Gama Nkomo, WHO:n Afrikan aluetoimisto; WHO REGIONAL OFFICES Claudina Cayetano, Hugo Cohen, Devora Kestel & Jorge Sebastiana Da Gama Nkomo, WHO Regial Office for Rodriguez, WHO:n Amerikan mantereen aluetoimisto; Nazneen Africa; Claudina Cayetano, Hugo Cohen, Devora Kestel & Anwar, WHO:n Kaakkois-Aasian aluetoimisto; Matthijs Muijen, Jorge Rodriguez, WHO Regial Office for the Americas; WHO:n Euroopan aluetoimisto; Khalid Saeed, WHO:n itäisen Nazneen Anwar, WHO Regial Office for South-East Asia; Välimeren aluetoimisto; Yutaro Setoya & Xiangdg Wang, Matthijs Muijen, WHO Regial Office for Europe; Khalid WHO:n läntisen Tyynenmeren aluetoimisto. Saeed, WHO Regial Office for the Eastern Mediterranean; Yutaro Setoya & Xiangdg Wang, WHO Regial Office for the Western Pacific. HARJOITTELIJAT INTERNS Rhett Corker, Justin Granstein, Henrik Heitmann, Eugenie Ng, Rhett Corker, Justin Granstein, Henrik Heitmann, Eugenie Amrita Parekh, Charlotte Phillips, Verica Pisinger, Tahilia Ng, Amrita Parekh, Charlotte Phillips, Verica Pisinger, Rebello, Nóra Sándor. Tahilia Rebello, Nóra Sándor. HALLINNOLLINEN TUKI ADMINISTRATIVE SUPPORT Adeline Loo (WHO), Grazia Motturi (WHO), Paule Pillard (WHO). Paule Pillard (WHO). TUOTANTOTIIMI PRODUCTION TEAM Editointi: Editing: David Bramley, Switzerl Sveitsi Graafinen Graphic design suunnittelu layout: ulkoasu: Yusuke Yusuke Nakazawa, Nakazawa, JapanJapani WHO haluaa would like kiittää to thank seuraavia the Internatial taho niiden Associati teknisestä for panostuksesta: Suicide Preventi Kansainvälinen (IASP); the WHO itsemurhien Collaborating ehkäisy-yhdistys Centre for IASP; Research WHO:n itsemurhien Training in Suicide ehkäisyn Preventi, tutkimuksen Brisbane, koulutuksen yhteistyökeskus, Australia; the WHO Brisbane, Collaborating Australia; Centre WHO:n for Research itsemurhien ehkäisyn Training in tutkimuksen Suicide Preventi, koulutuksen Beijing, yhteistyökeskus, China; the WHO Peking, Kiina; Collaborating WHO:n itsemurhien Centre for Research, ehkäisyn Methods tutkimuksen, Development menetelmien kehityksen Training in koulutuksen Suicide Preventi, yhteistyökeskus, Stockholm, Tukholma, Sweden; Ruotsi; the itsemurhien Center for Suicide ehkäisyn Preventi, keskus, Japani; Japan; the Centers for tautien Disease torjunnan Ctrol ennaltaehkäisyn Preventi (CDC), keskukset USA; the (CDC), Defense Yhdysvallat; Suicide Preventi Defense Office, Suicide USA; Preventi the Government Office, Yhdysvallat; Japan; Japanin the Government hallitus; Sveitsin Switzerl; hallitus; the Yhdysvaltain Natial Institute kansallinen mielenterveysinstituutti Mental Health (NIHM), USA; NIHM, the Yhdysvallat; Public Health Public Agency Health Agency Canada; the Canada; Substance Substance Abuse Abuse Mental Mental Health Health Services Services Administrati Administrati (SAMHSA), (SAMHSA), USA; Yhdysvallat; the Veterans Veterans Health Health Administrati, Administrati, USA for Yhdysvallat. their technical ctributis. WHO haluaa would like kiittää to thank seuraavia the Centers taho niiden for Disease taloudellisesta Ctrol panostuksesta: Preventi (CDC), tautien USA; torjunnan the Government ennaltaehkäisyn Japan; the keskukset (CDC), Government Yhdysvallat; Switzerl; Japanin hallitus; the Natial Sveitsin hallitus; Institute Yhdysvaltain Mental Health kansallinen (NIHM), USA mielenterveysinstituutti for their financial ctributis; NIHM, Yhdysvallat, Syngenta, sekä Switzerl Syngentaa for Sveitsistä ctributi sen paino to printing. liittyvästä panostuksesta. 05

9 Tiivistelmä Executive summary

10 Johdanto Introducti Toukokuussa 2013 Maailman terveysjärjestö WHO:n 66. yleiskokous otti käyttöön WHO:n ensimmäisen laan In May 2013, the Sixty-sixth World Health Assembly adopted mielenterveyden toimintasuunnitelman. Itsemurhien ehkäisy the first-ever Mental Health Acti Plan the World Health keskeinen osa tätä toimintasuunnitelmaa, tavoitteena Organizati (WHO). Suicide preventi is an integral part laskea maiden itsemurhaluku 10 prosentilla vuoteen 2020 the plan, with the goal reducing the rate in mennessä. Itsemurhaan ei ole olemassa mitään yksittäistä countries by 10% by There is no single explanati syytä. Itsemurha usein impulsiivinen teko, tällöin ihmisen why people die by. However, many s jääminen henkiin voi happen impulsively, in such circumstances, easy riippua siitä, sattuuko tappavia itsemurhavälineitä, kuten access to a means such as pesticides or torjunta-aineita ampuma-aseita, olemaan saatavilla vai ei. firearms can make the difference as to whether a pers lives or dies. Sosiaaliset, psykologiset, kulttuurikohtaiset muut tekijät voivat yhdessä toistensa kanssa johtaa itsetuhoiseen Social, psychological, cultural other factors can interact käytökseen, mutta mielenterveyshäiriöihin itsemurhaan to lead a pers to suicidal behaviour, but the stigma liitetyn leimaamisen vuoksi ihmiset eivät tunne voivansa attached to mental disorders means that many hakea apua. Vaikka olemassa näyttöä siitä, että met people feel unable to seek help. Despite the evidence that kuolemat ovat estettävissä, itsemurhat eivät useinkaan ole many deaths are preventable, is too ten a low hallitusten päättäjien tärkeysjärjestyksessä korkealla. Tämän priority for governments policy-makers. The objective raportin tavoitteena lisätä itsemurhien ehkäisylle annettua this report is to prioritize preventi the global painoarvoa kansanterveyteen vaikuttavissa poliittisissa public health public policy agendas to raise toimissa eri puolilla maailmaa lisätä tietoisuutta siitä, että awareness as a public health issue. The report itsemurha kansanterveydellinen gelma. Tämä raportti was developed through a global csultative process is luotu globaalin neuvotteluprosessin pohlta, se perustuu based systematic reviews data evidence together olemassa olevien tietojen näyttöjen systemaattisiin arvioihin with inputs from partners stakeholders. sekä useiden eri yhteistyökumppaneiden sidosryhmien panostukseen. Itsemurhien itsemurhayritysten globaali Global epidemiologia epidemiology attempts Vuna 2012 tapahtuneiden itsemurhakuolemien lukumääräksi An arvioitu estimated , 000 mikä tarkoittaa deaths sitä, occurred että vuosittainen worldwide in 2012, globaali representing ikävakioitu itsemurhaluku an annual global 11,4 age-stardized laskettuna :ta henkeä rate kohti (miehillä 11.4 per 15, naisilla populati 8,0). Koska (15.0 itsemurha for arkaluteinen 8.0 for fe). aihe However, joissakin since maissa jopa is a sensitive lait teko issue,, itsemurhia even tehdään illegal todennäköisesti in some countries, raportoitua it is very enemmän. likely that it Maissa, is under-reported. joissa käytössä In countries hyvä väestörekisterijärjestelmä, with good vital registrati data, itsemurhia kirtaan may ten usein be virheellisesti misclassified tapaturmaisiksi as an accident or another kuolemiksi cause tai kuolinsyyksi death. Registering merkitään a jokin muu is syy. a complicated Itsemurhan procedure kiraminen involving several mimutkainen different authorities, prosessi, ten including jossa mukana law enforcement. useita eri viranomaisia, And in countries usein without myös reliable registrati lainvalvnan deaths, alalta. Maissa, s joissa simply ei ole die käytössä uncounted. luotettavaa väestörekisterijärjestelmää, itsemurhia ei kirta ylös lainkaan. In richer countries, three times as many men die than Vauraammissa women do, maissa but in lowitsemurhia middle-income tehdään miesten countries the male-to-female keskuudessa kolme ratio kertaa is much useammin lower at 1.5 kuin men naisten, to each mutta woman. pieni- Globally, keskituloisissa s maissa account itsemurhaluvut for 50% all ovat violent miesten deaths keskuudessa in men ainoastaan 71% in 1,5 women. miestä With yhtä regard naista to kohti. age, Globaalilla rates tasolla are highest itsemurha in perss syynä aged 50 prosenttiin 70 years or kaikista over for väkivaltaisista both men kuolemista women in miesten almost keskuudessa all regis the 71 world. In some prosenttiin countries, naisten keskuudessa. rates are Iän highest perusteella amg tarkasteltuna the young, itsemurhaluvut globally ovat korkeimmat is the secd 70-vuotiaiden leading cause sitä death in year-olds. vanhempien keskuudessa The ingesti sekä miesten pesticide, että hanging naisten kohdalla firearms lähes kaikkialla are amg maailmassa. the most Tietyissä comm maissa methods itsemurhaluvut globally, ovat korkeimmat but many nuorten other methods keskuudessa, are used globaalilla with the choice tasolla method itsemurha ten toiseksi varying yleisin according kuolinsyy to populati vuotiaiden group. keskuudessa. Torjunta-aineen nieleminen, hirttäytyminen For itsensä every surmaaminen there ampumalla are many more ovat maailmanlaajuisesti people who attempt tarkasteltuna every yleisimmät year. Significantly, itsemurhamenetelmät, a prior mutta attempt niiden is the single lisäksi most käytössä important useita risk muita factor menetelmiä, for in joissa the general esiintyy populati. väestökohtaista For both vaihtelua. s attempts, improved availability quality data from vital registrati, Jokaista itsemurhaa hospital-based kohti tehdään systems vuosittain surveys useita are required itsemurhayrityksiä. for effective Aikaisempi preventi. itsemurhayritys kin tärkein yksittäinen itsemurhan riskitekijä koko väestön keskuudessa. Restricting Sekä itsemurhien access että to the itsemurhayritysten means osalta is a key luotettavan element tied parempi preventi saatavuus efforts. väestörekisterijärjestelmästä, However, means restricti policies sairaalakohtaisista (such as limiting järjestelmistä access to haastattelututkimuksista pesticides firearms or tarpeen putting tehokkaassa barriers itsemurhien bridges) require ehkäisyssä. an understing the method preferences different groups in society depend Itsemurhavälineiden cooperati saatavuuden collaborati rajoittaminen between keskeinen multiple sectors. osa itsemurhien ehkäisytoimia. Välineiden saatavuuden rajoittaminen (kuten torjunta-aineiden ampuma-aseiden saatavuuden rajoittaminen tai turva-aitojen lisääminen siltoihin) edellyttää, että eri yhteiskuntaryhmien suosimat menetelmät ovat tiedossa. Siihen tarvitaan myös useiden eri sektorien yhteistyötä. 07

11 Riskitekijät suoavat tekijät sekä niihin liittyvät Risk interventiot protective factors, related interventis Useat riskitekijät vaikuttavat usein kumulatiivisesti lisäävät yksilön Frequently, alttiutta several itsetuhoiseen risk factors käytökseen. act cumulatively to increase a pers s vulnerability to suicidal behaviour. Terveysjärjestelmään yhteiskuntaan yleensä liitettyihin riskitekijöihin Risk factors associated kuuluvat hankaluudet with the health terveydenhuoltopalveluiden system society at large hoid include saatavuudessa, difficulties in itsemurhavälineiden accessing health care helppo in saatavuus, receiving the epäasiallinen care needed, raportointi easy availability mediassa, the jossa means for itsemurhista, inappropriate kerrotaan sensaatiohakuisesti media reporting that sensatializes siten lisätään jäljittelyitsemurhien increases eli ns. the copycat -itsemurhien risk copycat s, riskiä, stigma itsetuhoiseen against people käytökseen, who seek mielenterveysgelmiin help for suicidal behaviours, päihteiden or for mental väärinkäyttöön health substance liittyviin gelmiin abuse problems. apua hakevien ihmisten leimaaminen. Risks linked to the community relatiships include war Yhteisöön disaster, ihmissuhteisiin stresses acculturati liittyviin riskeihin (such as kuuluvat amg sota indigenous katastri peoples t, akkulturaatio or displaced perss), liittyvät gelmat discriminati, (esim. a alkuperäiskansojen sense isolati, abuse, tai asuinseudultaan violence cflictual siirtymään relatiships. joutuneiden henkilöiden And risk factors keskuudessa), at the individual syrjintä, level eristyneisyyden include previous tunne, kaltoinkohtelu, attempts, mental väkivalta disorders, vaikeat harmful ihmissuhteet. use alcohol, Yksilötas financial riskitekijöihin loss, chric pain kuuluvat a aikaisemmat family history itsemurhayritykset,. mielenterveyshäiriöt, alkoholin haitallinen käyttö, taloudellinen menetys, Strategies kroinen to counter kipu these risk lähipiirissä factors are tapahtunut three itsemurha. kinds. Universal preventi strategies, which are designed to reach Näiden an entire riskitekijöiden populati, may poistamiseen aim to increase voidaan access käyttää to health kolmentyyppisiä care, promote strategioita. mental Universaalien health, reduce harmful ehkäisy-strategioiden, use alcohol, jotka limit access suunniteltu to the means tavoittamaan for koko or väestö, promote tavoitteena respsible voi olla media terveydenhuoll reporting. Selective palveluiden preventi saatavuuden strategies parantaminen, target mielenterveyden vulnerable groups edistäminen, such as perss alkoholin who haitallisen have suffered käytön trauma vähentäminen, or abuse, those itsemurhavälineiden affected by cflict or saatavuuden disaster, refugees rajoittaminen tai migrants, vastuullisen perss mediaraportoinnin bereaved by edistäminen., by training Selektiiviset ehkäisystrategiat gatekeepers who kohdistuvat assist the vulnerable heikoimmassa asemassa by fering oleviin väestöryhmiin, helping services kuten such henkilöihin, as helplines. jotka Indicated ovat kokeneet strategies trauman, kaltoinkohtelua, target specific vulnerable kfl iktin tai individuals katastri with n, tai community pakolaisiin support, siirtolaisiin follow-up for tai those itsemurhaa leaving yrittäneiden health-care tai facilities, itsemurhan educati tehneiden henkilöiden training for health läheisiin. workers, Näissä strategioissa improved identificati menetelmänä management kouluttaa portinvartijoita, mental substance jotka auttavat use haavoittuvassa disorders. asemassa Preventi olevia can also henkilöitä be strengthened tarjoavat by heille encouraging tukea esimerkiksi kriisipuhelinpalvelun protective factors such muodossa. as strg Indikoidut persal relatiships, strategiat a persal kohdistettu belief tiettyihin system heikoimmassa positive coping asemassa strategies. oleviin yhteisöllisen tuen piirissä oleviin yksilöihin, sairaalahoidosta poistuvien yksilöiden seurantaan, terveydenhuoll työntekijöiden koulutukseen päihdegelmaisten henkilöiden parempaan tunnistukseen hoito. Itsemurhia ehkäiseviä The current situati in preventi toimia voidaan tehostaa myös vahvistamalla suoavia tekijöitä, kuten vahvo ihmissuhteita, henkilökohtaista uskomusjärjestelmää Knowledge about suicidal positiivisia behaviour selviytymisstrategioita. has increased greatly in recent decades. Research, for instance, has shown the importance the interplay between biological, Itsemurhien psychological, social, ehkäisyn envirmental nykytilanne cultural factors in determining suicidal behaviours. At the same time, Itsetuhoisesta epidemiology käyttäytymisestä has helped identify many saatu risk runsaasti protective lisätietoa viime factors vuosikymmeninä. for both Tutkimuksissa in the general populati esimerkiksi in pystytty osoittamaan biologisten, psykologisten, sosiaalisten, ympäristöön liittyvien sekä kulttuurikohtaisten tekijöiden vuorovaikutuksen merkitys itsetuhoisen käytöksen syntymiselle. Epidemiologia puolestaan auttanut tunnistamaan useita riskitekijöitä vulnerable groups. suoavia Cultural tekijöitä variability sekä in koko väestön risk has että also heikoimmassa become apparent, asemassa with culture olevien having ryhmien roles osalta. both in Lisäksi increasing kulttuurikohtaiset risk also in protecti erot itsemurhariskissä from suicidal behaviour. ovat tulleet selkeästi ilmi; kulttuuri vaikuttaa itsetuhoisen käytöksen riskiin sekä nostavasti In terms että policy, laskevasti. 28 countries today are known to have natial preventi strategies, while World Suicide Tällä Preventi hetkellä Day, 28 organized maalla käytössä by the Internatial kansallinen Associati itsemurhien ehkäisystrategia, for Suicide Preventi, kansainvälisen is observed itsemurhien worldwide ehkäisyyhdistyksen September each IASP:n year. järjestämää Additially, kansainvälistä many itsemurhien research 10 ehkäisypäivää units have been vietetään set up vuosittain there are academic courses that 10. focus syyskuuta. Lisäksi its preventi. perustettu useita To provide itsemurhien practical tutkimusyksiköitä help, n-specialized järjestetään health pressials akateemisia are kursse, being used jotka to käsittelevät improve assessment itsemurhaa itsemurhien management ehkäisyä. suicidal Käytännön apua behaviours, tarjotaan self-help ei-erikoistuneiden groups bereaved terveydenhuoll have been ammattilaisten established in many toimesta places, tarkoituksena trained parantaa volunteers itsetuhoisen are käytöksen helping with arviointia line hallintaa. telephe Missa counselling. paikoissa järjestetään itsehoitoryhmiä itsemurhaa yrittäneiden tai itsemurhan tehneiden In the past henkilön half-century, läheisille, many countries koulutetut have vapaaehtoiset decriminalized tarjoavat, making tukea verkko- it much easier puhelinneuvnan for those with kautta. suicidal behaviours to seek help. Viimeksi kuluneen 50 vuoden aikana itsemurha dekriminalisoitu useissa maissa, mikä omalta osaltaan helpottaa avun hakemista itsetuhoisten henkilöiden keskuudessa. Working towards a comprehensive respse for preventi A systematic way developing a natial respse to Kohti kattavaa kansallista itsemurhien is to create a natial preventi strategy. A natial ehkäisyohjelmaa strategy indicates a government s clear commitment to dealing with the issue. Typical natial strategies Yksi comprise systemaattinen a range keino preventi kehittää strategies kansallinen such ohjelma as luoda surveillance, kansallinen means itsemurhien restricti, ehkäisystrategia. media guidelines, Kansallisen stigma strategian reducti avulla raising hallitus public pystyy awareness osoittamaan as selkeästi well as training sitoutumisensa for health workers, itsemurhagelman educators, police ratkaisemiseen. other gatekeepers. Kansalliset strategiat They also koostuvat usually include tyypillisesti crisis interventi useista ehkäisystrategioista, services kuten postventi. seurannasta, välineiden saatavuuden rajoittamisesta, median ohjeistuksesta, leimautumisen vähentämisestä yleisen Key elements tietoisuuden in developing lisäämisestä a natial sekä terveydenhuoll preventi työntekijöiden, strategy are to kouluttajien, make preventi poliisien a multisectoral muiden portinvartijoiden priority that koulutuksesta. involves not ly Lisäksi the health strategioihin sector but kuuluu also yleensä educati, kriisiinterventioita employment, social postventioita. welfare, the judiciary others. The strategy should be tailored to each country s cultural Tärkein social ctext, osa kansallisen establishing itsemurhien best practices ehkäisystrategian kehittämisessä evidence-based interventis tehdä ehkäisystä in a comprehensive mialainen prioriteetti, approach. jossa Resources mukana should terveydenhuoltoalan be allocated for achieving lisäksi toimijoita both esimerkiksi short-to-medium koulutuksen, lg-term työelämän, objectives, sosiaalihuoll there should be oikeuslaitoksen effective planning, alalta. Strategia the strategy aina should räätälöitävä be regularly käyttömaansa evaluated, with kulttuurikohtaiseen evaluati findings feeding sosiaaliseen into future ktekstiin sopivaksi, planning. lisäksi luotava parhaat käytännöt järjestettävä näyttöön perustuvia interventioita. Toimintaan In countries kohdistettava where resursse, a fully-developed jotka mahdollistavat comprehensive natial niin strategy lyhyen, is not keskipitkän yet in place, kuin this pitkän should aikavälin not be tavoitteiden an obstacle to saavuttamisen. implementing targeted Suunnittelun preventi oltava tehokasta, programmes strategiaa since arvioitava säännöllisesti arvioinnin tuloksia hyödynnettävä tulevan toiminnan suunnittelussa. 08

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2005 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2005 N:o 26 27 SISÄLLYS N:o Sivu 26 Laki tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.11.2007 KOM(2007) 708 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO. aiheesta. (oma-aloitteinen lausunto)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO. aiheesta. (oma-aloitteinen lausunto) Euroopan talous- ja sosiaalikomitea SOC/371 Työntekijöiden rahoitusosakkuus Euroopassa Bryssel 21. lokakuuta 2010 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO aiheesta Työntekijöiden rahoitusosakkuus

Lisätiedot

Vastine rahalle kannanottoja terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuteen

Vastine rahalle kannanottoja terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuteen Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry) Julkaisu 7/2010 Vastine rahalle kannanottoja terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuteen Value for Money The Cost-Effectiveness of Health Promotion Toimittaneet:

Lisätiedot

Päihteiden ja pelaamisen hurma pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa Charm of Substances and Gambling in Nordic Welfare States

Päihteiden ja pelaamisen hurma pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa Charm of Substances and Gambling in Nordic Welfare States Nimi Titteli Organisaatio Sähköposti Ahokas Hanna Aluejohtaja Hämeenlinnan A-klinikkatoimi hanna.ahokas@a-klinikka.fi Alho Leena Erityissuunnittelija Helsingin kaupungin sosiaalivirasto leena.alho@hel.fi

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

Sisältö Contents. pekka kokkonen, afghanistan, 2007

Sisältö Contents. pekka kokkonen, afghanistan, 2007 Vuosikertomus Annual Report III Vuosijuhla Third year anniversary ETUKANSI FRONT cover RISTO LUTTINEN, PAKISTAN, 2010 takakansi BACK cover pekka kokkonen, afghanistan, 2007 Kriisinhallintakeskus juhli

Lisätiedot

Kela. Anthony B. Atkinson The Future of Social Protection in a Unifying Europe. Sosiaaliturvan tulevaisuus yhdentyvässä Euroopassa

Kela. Anthony B. Atkinson The Future of Social Protection in a Unifying Europe. Sosiaaliturvan tulevaisuus yhdentyvässä Euroopassa Anthony B. Atkinson The Future of Social Protection in a Unifying Europe Sosiaaliturvan tulevaisuus yhdentyvässä Euroopassa 44/2005 Social Security and Health Research: Working Papers Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS ANNUAL REPORT

VUOSIKERTOMUS ANNUAL REPORT 2009 VUOSIKERTOMUS ANNUAL REPORT II VUOSIJUHLA SECOND YEAR ANNIVERSARY KRIISINHALLINTAKESKUS JUHLISTI TOISTA TOIMINTA- VUOTTAAN vuosijuhlalla maanantaina 2. helmikuuta 2009 Hotelli Atlaksen ravintolasalissa,

Lisätiedot

Final report of the working group on health expenditure and financing accounting

Final report of the working group on health expenditure and financing accounting Nina Haapanen Terveydenhuollon kustannus- ja rahoitustilastotyöryhmän loppuraportti Final report of the working group on health expenditure and financing accounting Aiheita 11/2003 ISBN 951-33-1334-4 ISSN

Lisätiedot

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi RAPORTTI 4/2013 Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo 10 Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo Energiatutkimusta

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION Publisher: Finnish Venture Capital Association Layout: Mainostoimisto Synergia

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

Siirtolaisuus Migration 4/2008

Siirtolaisuus Migration 4/2008 Siirtolaisuus Migration 4/2008 Siirtolaisuus Migration 4/2008 35. vuosikerta / 35th year ISSN 0355-3779 Julkaisija / Publisher Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet The Institute of Migration Eerikinkatu

Lisätiedot

Digitaalisen median teknologiaohjelmat

Digitaalisen median teknologiaohjelmat Digitaalisen median teknologiaohjelmat 1996 1999 Ulf Lindqvist, Petri Rouvinen, Timo Siivonen, Pekka Ylä-Anttila Teknologiaohjelmaraportti 21/2000 Arviointiraportti Digitaalisen median teknologiaohjelmat

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 Tämä kysymyslomake on osa vuosittaista ohjelmistoliiketoiminnan kartoitusta. Tulokset julkaistaan tilastoyhteenvetona ja taulukoina, joista ei voi tunnistaa

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

Siirtolaisuus Migration 4/2011. Sisältö Contents. Ismo Söderling Pääkirjoitus: Lehtikirjoittelua rasismista ja amerikansuomalaista horioppia

Siirtolaisuus Migration 4/2011. Sisältö Contents. Ismo Söderling Pääkirjoitus: Lehtikirjoittelua rasismista ja amerikansuomalaista horioppia Siirtolaisuus Migration 4/2011 38. vuosikerta / 38th year ISSN 0355-3779 (painettu) ISSN 1799-6406 (verkkojulkaisu) Julkaisija / Publisher Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet The Institute of

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA Julkaisija Kasvatustieteen laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta PL 39 00014 Helsingin yliopisto sähköposti ktl-publications@helsinki.fi Internet www.helsinki.fi/ktl/

Lisätiedot

U.S. Schooling and Health Care Revisited:

U.S. Schooling and Health Care Revisited: Pääkirjoitus 1 2 U.S. Schooling and Health Care Revisited: Assaying Uses of Gross Domestic Product Arthur Melmed & Jean H.P. Paelinck In an exploratory study of certain aspects of the troubled U.S. schooling

Lisätiedot

Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit

Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit RAPORTTI 3/2013 Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit Mikko Valtakari, Toni Riipinen ja Olli Voutilainen 10 Mikko Valtakari, Toni Riipinen ja Olli

Lisätiedot

The Olympics was greeted with some scepticism

The Olympics was greeted with some scepticism The London 2012 Olympic Games is being seen by many within the project management community in the UK as a landmark programme for the profession. In recent decades, project management in the UK as in many

Lisätiedot

Finnish Journal of Ethnicity and Migration

Finnish Journal of Ethnicity and Migration Finnish Journal of Ethnicity and Migration Vol. 3, No. 1 / 2008 www.etmu.fi Publisher The Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration (ETMU) This journal is available online at

Lisätiedot

AIVOT JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN:

AIVOT JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN: AIVOT JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN: Neurotiede kohtaa koulutuksen LIFELONG LEARNING AND THE BRAIN: Neuroscience meets Education Brain developm Sisällysluettelo Contents CICERO Learning -verkoston puheenjohtajan

Lisätiedot

LAYOUT2012. Jäljitettävyyttä. JT sai uuden graafisen ilmeen. Bayer sähköisti tilaukset. Raision pakkaukset ovat klassikkoja.

LAYOUT2012. Jäljitettävyyttä. JT sai uuden graafisen ilmeen. Bayer sähköisti tilaukset. Raision pakkaukset ovat klassikkoja. LAYOUT2012 Bayer sähköisti tilaukset Raision pakkaukset ovat klassikkoja JT sai uuden graafisen ilmeen»» & Painotalo taistelee lääkeväärennöksiä vastaan Turvallisuutta Pages in English Jäljitettävyyttä

Lisätiedot

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen TYÖ TULEVAISUUDESSA Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen Suomen uhat ja mahdollisuudet - politiikan keinot uudistaa työn, opiskelun ja muun toiminnan ajoittumista joustavasti ja

Lisätiedot

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish English Term English Description Translated term Translated description accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having

Lisätiedot