Itsemurhien. Preventing. Globaali A global velvollisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itsemurhien. Preventing. Globaali A global velvollisuus"

Transkriptio

1 Preventing Itsemurhien ehkäisy Globaali A global velvollisuus imperative WHO:n raportti Suomen Mielenterveysseura WHO:n luvalla kääntänyt raportin suomeksi Suomen Mielenterveysseuralla kokaisvastuu käännöksen oikeellisuudesta.

2 Preventing Itsemurhien ehkäisy Globaali A global velvollisuus imperative

3 WHO:n kirst luettelointitiedot WHO Library Cataloguing-in-Publicati Data Itsemurhien ehkäisy: globaali velvollisuus. Preventing : a global imperative. 1. Itsemurhayritys. 2. Itsemurha ehkäisy hallinta Suicide, Itsemurha-atukset. Attempted. 2.Suicide 4. Kansalliset - preventi terveysohjelmat. ctrol. I. Maailman 3.Suicidal terveysjärjestö Ideati. 4.Natial WHO. Health Programs. I.World Health Organizati. ISBN (NLM-luokitus: ISBN HV ) 9 (NLM classificati: HV 6545) Maailman terveysjärjestö 2014 World Health Organizati 2014 Published Kaikki oikeudet by the pidätetään. World Health Maailman Organizati terveysjärjestön in 2014 under the All rights reserved. Publicatis the World Health Organizati are julkaisu title Preventing voi ladata WHO:n Suicide: sivustolta a global (www.who.int), imperative tai available the WHO website (www.who.int) or can be purchased niitä World from voi WHO myös Health Press, ostaa Organizati World osoitteesta 2014 Health Organizati, WHO Press, 20 Avenue World Appia, Health Organizati, 1211 Geneva 27, 20 Switzerl Avenue Appia, (tel.: Geneva ; 27, fax: Switzerl The World Health Organizati has granted translati (puh. 4857; ; faksi: publicati rights for an editi in Finnish to the Finnish Associati 4857; sähköposti: for Mental Health, which is solely respsible for Requests the quality for permissi faithfulness to reproduce or the translate Finnish WHO translati. publicatis In Lupa whether WHO:n event for sale julkaisujen any or for incsistency n-commercial jäljentämiseen between distributi tai kääntämiseen the should English be the addressed joko Finnish myyntitarkoituksessa to editi, WHO Press the through original tai ei-kaupalliseen the English WHO website editi käyttöön shall be the binding pyydetään (www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html). WHO:n authentic kustantamosta editi. WHO:n sivust kautta (www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html). Title The designatis in Finnish: employed Itsemurhien ehkäisy: the presentati globaali the velvollisuus, material in this publicati do not imply the expressi any opini Tässä Finnish julkaisussa Associati käytetyt for nimitykset Mental Health materiaalin 2015 esittely whatsoever the part the World Health Organizati ccerning eivät the legal millään status tavoin any edusta country, Maailman territory, city terveysjärjestön or area or its mielipidettä authorities, or minkään ccerning valti, the delimitati alueen, kaupungin its frtiers tai or pienemmän boundaries. Dotted alueen lines lakisääteisestä maps represent asemasta approximate tai raalueiden lines for which tai rajojen there may määrityksestä. not yet be full Kartoissa agreement. olevat pisteviivat border edustavat likimääräisiä rajo, joista ei välttämättä vallitse vielä täyttä yksimielisyyttä. Tiettyjen yritysten tai tiettyjen valmistajien tuotteiden The menti specific companies or certain manufacturers mainitseminen ei tarkoita, että Maailman terveysjärjestö products does not imply that they are endorsed or recommended by kannattaisi the World Health tai suosittelisi Organizati kyseisten in preference tuotteiden to others käyttöä a similar sellaisten nature that muiden are not mentied. samantyyppisten Errors tuotteiden omissis kustannuksella, excepted, the joita names ei mainita. proprietary Mahdollisia products tahattomia are distinguished virheitä by lukuun initial capital ottamatta letters. patentoitujen tuotteiden nimet kirjoitettu isoilla alkukirimilla. All reasable precautis have been taken by the World Health Maailman Organizati terveysjärjestö to verify the informati tarkistanut ctained kaikkien in this tässä publicati. julkaisussa However, the esitettyjen published material tietojen is paikkansapitävyyden being distributed without warranty any kind, either expressed or implied. The respsibility kohtuulliseksi katsomillaan keinoilla. Julkaistulle aineistolle ei for the interpretati use the material lies with the reader. In kuitenkaan anneta minkäänlaista takuuta, ei nimenomaista no event shall the World Health Organizati be liable for damages eikä oletettua. Vastuu aineist tulkinnasta käytöstä arising from its use. lukilla. Maailman terveysjärjestö ei ole missään tapauksessa vastuussa Printed in Luxembourg materiaalin käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Painettu Luxemburgissa

4 SISÄLTÖ CONTENTS FOREWORD ALKUSANAT PREFACE ESIPUHE ACKNOWLEDGEMENTS KIITOKSET Executive Tiivistelmä summary Introducti Johdanto Global Itsemurhien epidemiology itsemurhayritysten globaali attempts epidemiologia Itsemurhakuolleisuus Suicide mortality Itsemurhayritykset Suicide attempts Risk Riskitekijät protective suoavat factors, tekijät related sekä niihin interventis liittyvät interventiot Terveysjärjestelmään Health system societal liittyvät risk factors yhteiskunnalliset riskitekijät Yhteisöön Community ihmissuhteisiin relatiship risk liittyvät factors riskitekijät Yksilötas Individual risk riskitekijät factors Mikä What suoa protects ihmistä people itsemurhariskiltä? from the risks? The Itsemurhien current situati ehkäisyn in nykytilanne preventi Mitä What tiedetään is known mitä what saavutettu has been achieved Mitä What eri are maissa countries tällä doing hetkellä about tehdään itsemurhien preventi now? ehkäisemiseksi? Itsemurhan Current legal nykyinen status lakisääteinen around tilanne the world maailmanlaajuisesti perspectives for muutosmahdollisuudet change Working Kohti kattavaa towards kansallista a comprehensive itsemurhien natial ehkäisyohjelmaa respse for preventi Miten How maat can countries voivat luoda create kattavan a comprehensive kansallisen natial strategian, strategy mitä why hyötyä is it strategiasta useful?? Miten How kansallisen can progress itsemurhien be tracked when ehkäisystrategian evaluating a natial arvioinnissa voidaan preventi seurata strategy? edistymistä? Itsemurhien The cost ehkäisytoimien cost-effectiveness kustannukset preventi kustannustehokkuus efforts The Kohti way tehokasta forward for itsemurhien preventi ehkäisyä Mitä What voidaan can be tehdä, de keiden who needs oltava to be mukana involved? toiminnassa? Toiminnan Forging a organisointi way forward Miten What nistumista does success voidaan look like? arvioida? Key Ydinviestit messages REFERENCES LÄHTEET ANNEXES LIITTEET Liite Annex 1. Arvioidut 1. Estimated itsemurhaluvut numbers oteltuna rates sukupuolen by sex iän age, mukaan, Liite Annex 2: WHO:n 2: WHO jäsenvaltiot Member States ryhmiteltyinä grouped by WHO-alueiden Regi valtioiden average income keskimääräisen per capitaasukasta kohden lasketun tulotas mukaan 01

5 ALKUSANAT FOREWORD Jokainen itsemurha tragedia. Vuosittain itsemurhaan arvioidaan kuolevan yli ihmistä, jokaista itsemurhaa kohti Every tehdään myös is a tragedy. useita itsemurhayrityksiä. It is estimated that Itsemurhan over vaikutukset people die by itsemurhan tehneen that there henkilön are many perheeseen, ystäviin attempts yhteisöön for ovat each musertavat death. The impact kauaskantoiset. families, friends communities is devastating far-reaching, even lg after Valitettavasti perss dear itsemurhaa to them have ei useinkaan taken their pidetä own lives. merkittävänä kansanterveydellisenä gelmana. Vaikka itsemurhasta Unfortunately, itsemurhien ehkäisystä all too tiedetään ten fails nykyisin to be aikaisempaa prioritized as a enemmän, major public itsemurha health problem. edelleen Despite tabu an increase siihen liittyy in research voimakas leimautuminen. knowledge Tästä about syystä ihmiset its eivät preventi, usein hae the apua taboo vaan jäävät stigma yksin. surrounding Lisäksi vaikka ihmiset persist hakisivat ten apua, people do terveysjärjestelmät not seek help or are left terveyspalvelut ale. And if eivät they do useinkaan seek help, pysty tarjoamaan many health tehokasta systems apua services ajoissa. fail to provide timely effective help. Itsemurhia voidaan kuitenkin ehkäistä. Tämän raportin tehtävä Yet, muistuttaa s are itsemurhien preventable. ehkäisyn This report tärkeydestä encourages riippumatta siitä, countries mitkä to kunkin ctinue maan the nykyiset good work itsemurhaluvut where it is already ovat tai millaisia going ennalta to place ehkäiseviä toimia preventi maassa high jo toteutetaan. the agenda, Jos ehkäisytyö regardless where jo käynnissä, a country raportin sts tarkoitus currently in kannustaa terms tkamaan rate tätä or tärkeää preventi työtä. Itsemurhia activities. itsemurhayrityksiä With timely voidaan effective ehkäistä evidence-based oikea-aikaisten interventis, tehokkaiden treatment näyttöön perustuvien support, both interventioiden, s hoid attempts tuen avulla. can be Itsemurhat eivät prevented. ole ainoastaan The burden terveydenhuoltosektorin does not weigh gelma, solely vaan niiden the health vaikutus sector; ulottuu it has useille multiple eri impacts sektoreille many sectors koko yhteiskuntaan. society as a whole. Näin Thus, ollen nistunut to start a successful itsemurhien ehkäisy journey towards edellyttää the mailta preventi mialaista, lähestymistapaa, countries should jossa itsemurhaa employ a multisectoral käsitellään kokaisvaltaisesti approach that addresses tuodaan yhteen in a eri comprehensive sektoreita eri manner, kteksteissa bringing merkityksellisiä together the different sidosryhmiä. sectors stakeholders most relevant to each ctext. WHO:n mielenterveyden toimintasuunnitelmassa WHO:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet pyrkimään siihen, että itsemurhaluvut In the WHO Mental laskisivat Health maakohtaisesti Acti Plan , kaikkialla WHO 10 Member prosentilla States vuoteen have committed 2020 mennessä. themselves Vuna to work 2008 towards käynnistettiin the global target WHO:n reducing mhgap the (Mental Health rate Gap in countries Acti) by -ohjelma, 10% by jossa WHO s itsemurha Mental luokiteltiin Health yhdeksi Gap Acti tärkeimmistä Programme, gelmista which was launched annettiin in näyttöön 2008, includes perustuvia teknisiä as e ohjeita the itsemurhaa priority cditis koskevien palveluiden provides evidence-based järjestämiseen technical maittain. guidance to exp service provisi in countries. Tähän taustaan perustuen olen ylpeä voidessani esitellä teille It is against tämän raportin this background nimeltä Itsemurhien that I am pleased ehkäisy: to globaali present velvollisuus. Preventing : Raportti a pohutuu global imperative. aikaisemmin This tehtyyn report builds työhön. Siinä previous esitetään work kaksi ctributes osa-aluetta, two jka key pohlta elements maat to moving voivat rakentaa forward: a kehitystyötään: global knowledge itsemurhia base itsemurhayrityksiä koskeva attempts globaali to guide tietokanta governments, työn tueksi policy-makers hallituksille, päättäjille relevant stakeholders, asianmukaisille sidosryhmille actiable steps toteutettavissa for countries based olevat vaiheet their current maille resources perustuen maiden ctexts. nykyisiin In additi, resursseihin it kteksteihin. represents a significant Lisäksi raportti resource for developing a toimii comprehensive arvokkaana multisectoral tietolähteenä strategy luotaessa that laaa, can prevent mialaista strategiaa effectively. itsemurhien tehokkaaseen ehkäisyyn. Jokainen Every single itsemurhan life lost to vuoksi menetetty is e too elämä many. The liikaa. way Yhteistyötä forward is to tekemällä act together, pystymme the ehkäisemään time to act is näitä now. turhia I call kuolemia, up all stakeholders aika toimia to make nyt. Pyydän preventi kaikkia sidosryhmiä an näkemään imperative. itsemurhien ehkäisyn meille kaikille yhteisenä velvollisuutena. Tohtori Dr Margaret Margaret Chan Chan Pääjohta Director-General Maailman World Health terveysjärjestö Organizati 02

6 ESIPUHE PREFACE Itsemurhia Suicides are voidaan preventable. ehkäistä. Even Tästä so, huolimatta every 40 secds itsemurhaan a kuolee pers ihminen dies by joka 40. sekunti somewhere itsemurhayrityksiä in the world tehdään many vielä more useammin. attempt. Itsemurhia Suicides tehdään occur kaikkialla in all regis maailmassa the kaikenikäisten world throughout keskuudessa. the lifespan vuotiaiden Notably, amg keskuudessa young itsemurha people toiseksi years yleisin age, kuolinsyy is maailmanlaajuisesti. the secd leading cause death globally. Itsemurha muodostaa vaaratekijän heikoimmassa asemassa olevien Suicide keskuudessa, impacts the most itsemurhia vulnerable tehdään the erityisen world s runsaasti marginalisoiduissa populatis is highly syrjityissä prevalent yhteiskuntaryhmissä. in already marginalized Itsemurha discriminated ei ole vakava groups kansanterveydellinen society. It is not just gelma a serious ainoastaan public health kehittyneissä problem in maissa, developed vaan countries; itse asiassa in fact, suurin most osa itsemurhista s occur tehdään in low- pieni- middle-income keskituloisissa countries maissa. where Näissä maissa resources riskien varhaista services, tunnistamista if they do exist, tukea are ten tarvitsevien scarce ihmisten limited for hoitoa early koskevat identificati, resurssit treatment palvelut support jos niitä saatavilla people in need. ovat usein These vähäiset striking facts ralliset. the Edellä lack mainittu yhdistettynä implemented oikea-aikaisten timely interventis interventioiden make puuttumiseen a global tekee public itsemurhasta health problem globaalin that needs kansanterveydellisen to be tackled imperatively. gelman, joh puututtava välittömästi. This report is the first WHO publicati its kind brings Tämä together raportti what is alansa known ensimmäinen in a cvenient WHO:n form so julkaisu. that Siinä immediate esitetty actis tämänhetkinen can be taken. tietous The report tiiviissä aims muodossa, to increase jotta the awareness tarvittaviin toimenpiteisiin the public health voidaan significance ryhtyä välittömästi. Raportin tarkoituksena attempts lisätä to make tietoisuutta itsemurhien preventi a itsemurhayritysten higher priority the kansanterveydellisestä global public health merkityksestä agenda. It aims to lisätä encourage itsemurhien support ehkäisylle countries kansallisissa to develop terveysohjelmissa or strengthen annettua comprehensive painoarvoa. Raportin preventi pyrkimyksenä strategies in kannustaa a tukea multisectoral maita luomaan public health kattavia approach. itsemurhien For ehkäisystrategioita a natial preventi vahvistaa strategy, jo käytössä it is olevia essential strategioita that governments mialaisen assume kansanterveydellisen lähestymistavan kautta. Kansallisten itsemurhien ehkäisystrategioiden kannalta ensiarvoisen tärkeää, että hallitukset tunnistavat oman johtan roolinsa, sillä their ne role pystyvät leadership, tuomaan as yhteen they can useita bring eri together sidosryhmiä, a jotka eivät multitude muuten stakeholders välttämättä toimisi who may yhteistyössä. not otherwise Hallituksilla collaborate. Governments myös ainutlaatuinen are also mahdollisuus in a unique positi kehittää to develop vahvistaa seurantatoimia strengthen surveillance tarjota levittää to provide tietoa, jota disseminate toiminnassa data tarvitaan. that are necessary Tässä raportissa to inform acti. esitetty This käytännön report proposes ohjeita strategisista practical guidance toimenpiteistä, strategic joihin actis hallitukset that voivat governments ryhtyä nykyisten can take resurssiensa the basis their käytössä resources olevien itsemurhien existing ehkäisytoimien preventi activities. avulla. In On particular, syytä huomata, there are että evidence-based käytettävissä näyttöön low-cost perustuvia interventis edullisia that are interventioita, effective, even jotka in ovat tehokkaita resource-poor myös settings. kteksteissa, joissa resurssit ovat vähäiset. Tätä This julkaisua publicati ei olisi would pystytty not have laatimaan been possible ilman eri without the puolilla significant maailmaa ctributis toimivien lukuisten experts asiantuntijoiden partners from all over yhteistyökumppaneiden the world. We would like merkittävää to thank them panostusta. for their important Haluamme kiittää work heitä support. kaikkia heidän tärkeästä työstään tuestaan. Tämä The report raportti is intended tarkoitettu to be resurssiksi, a resource jka that will avulla allow päättäjät policy-makers muut sidosryhmät other pystyvät stakeholders tekemään to itsemurhien make ehkäisystä preventi kaikille an imperative. yhteisen Only velvollisuuden. then can countries Näin maat develop pystyvät a kehittämään timely effective oikea-aikaisen natial respse tehokkaan, kansallisen thus, lift ohjelman the burden siten ehkäisemään suffering caused sitä kärsimystä, by jota itsemurhat attempts itsemurhayritykset from individuals, families, yksilöille, communities perheille, yhteisöille society koko as a yhteiskunnalle whole. aiheuttavat. Tohtori Dr Shekhar Shekhar Saxena Saxena Johta Director Mielenterveys- Department Mental päihdegelmien Health Substance osasto Abuse Maailman World Health terveysjärjestö Organizati Tohtori Dr Etienne Etienne Krug Krug Johta Director Väkivallan Department vammojen Violence ehkäisyn Injury osasto Preventi Disability Maailman World Health terveysjärjestö Organizati 03

7 KIITOKSET ACKNOWLEDGEMENTS KONSEPTUALISOINTI CONCEPTUALIZATION JA AND OHJAUS GUIDANCE Shekhar Saxena (WHO), Etienne Krug (WHO), Oleg Chestnov (WHO). PROJEKTIN PROJECT COORDINATION KOORDINOINTI AND JA EDITOINTI EDITING Alexra Fleischmann (WHO), Sutapa Howlader (Australia), Alexra Fleischmann (WHO), Sutapa Howlader (Australia), Lakshmi Viyakumar (India), Alex Butchart (WHO). Lakshmi Viyakumar (Intia), Alex Butchart (WHO). TEKNINEN TYÖPANOS JA ARVIOINTI TECHNICAL CONTRIBUTION AND REVIEW TYÖRYHMÄN WORKING GROUP JÄSENET MEMBERS Työryhmä Working Group 1: 1: Itsemurhien Epidemiology itsemurhayritysten attempts epidemiologia Michael Michael Phillips Phillips (puheenjohta, (Chair, China), Vladeta Kiina), Vladeta Ajdacic-Gross Ajdacic-Gross (Sveitsi), (Switzerl), Vladimir Vladimir Carli (Ruotsi), Carli (Sweden), Paul Corcoran Paul Corcoran (Irlanti), Alex Crosby (Irel), (Yhdysvallat), Alex Crosby Diego (USA), De Diego Leo (Australia), De Leo (Australia), David Gunnell (Yhdistynyt David Gunnell kuningaskunta), (United Kingdom), Thomas Thomas Sim Sim (Yhdysvallat). (USA). Työryhmä Working Group 2: 2: Riskitekijät Risk protective suoavat factors, tekijät related sekä niihin interventis liittyvät interventiot Danuta Wasserman (Chair, Sweden), Alan Apter (Israel), Danuta Annette Wasserman Beautrais (New (puheenjohta, Zeal), Vladimir Ruotsi), Carli Alan (Sweden), Apter (Israel), Annette Gergö Hadlaczky Beautrais (Uusi-Seelanti), (Sweden). Vladimir Carli (Ruotsi), Gergö Hadlaczky (Ruotsi). Working Group 3: Työryhmä Current situati 3: working towards a comprehensive Nykyinen natial respse tilanne for kohti kattavaa preventi kansallista itsemurhien ehkäisyohjelmaa Alan Berman (Chair, USA), Ella Arensman (Irel), Alan Stephanie Berman Burrows (puheenjohta, (South Africa), USA), Brian Ella Arensman Mishara (Canada), (Irlanti), Stephanie Va Scott Burrows (France), (Etelä-Afrikka), Mort Silverman Brian Mishara (USA), Tadashi (Kanada), Va Takeshima Scott (Japan). (Ranska), Mort Silverman (Yhdysvallat), Tadashi Takeshima (Japani). Working Group 4: Työryhmä The way forward 4: Kohti Diego hyviä De Leo lopputuloksia (Chair, Australia), Alex Crosby (USA), Keith Diego Hawt De (United Leo (puheenjohta, Kingdom), Merete Australia), Nordentt Alex Crosby (Denmark), (Yhdysvallat), Thomas Sim Keith (USA). Hawt (Yhdistynyt kuningaskunta), Merete Nordentt (Tanska), Thomas Sim (Yhdysvallat). INTERNATIONAL CONTRIBUTORS KANSAINVÄLISET Guilherme Borges EDISTÄJÄT (Mexico), Robert Bossarte (USA), Guilherme Yoshinori Cho Borges (Japan), (Meksiko), Pamela Robert Collins Bossarte (USA), Margreet (Yhdysvallat), Yoshinori Duetz Schmucki, Cho (Japani), (Switzerl), Pamela Collins Ty Durkee (Yhdysvallat), (Sweden), Margreet Duetz Maiko Schmucki, Fujimori (Japan), (Sveitsi), Ulrich Ty Hegerl Durkee (Germany), (Ruotsi), Maiko Wakako Fujimori Hikiji (Japan), (Japani), Sebastian Ulrich Hegerl Hokby (Saksa), (Sweden), Wakako Masatoshi Inagaki Hikiji (Japan), (Japani), Miriam Sebastian Iosue (Italy), Hokby Elvira (Ruotsi), Keller-Guglielmetti Masatoshi Inagaki (Japani), (Switzerl), Miriam Marla Iosue Israel (Italia), (Canada), Elvira Keller-Guglielmetti Chiaki Kawanishi (Sveitsi), (Japan), Marla Murad Israel Khan (Kanada), (Pakistan), Chiaki Manami Kawanishi Kodaka (Japani), (Japan), Murad Takafumi Khan Kubota (Pakistan), (Japan), Manami Xianyun Kodaka Li (China), (Japani), Shih-Cheng Takafumi Kubota Liao (Chinese (Japani), Taipei), Xianyun Richard Li (Kiina), McKe Shih-Cheng (USA), Winnie Liao (Kiinan Taipei), Mitchell Richard (USA), Anahit McKe Mkrtchian (Yhdysvallat), (Sweden), Winnie Masayuki Mitchell (Yhdysvallat), Morikawa (Japan), Anahit Mihoko Mkrtchian Morley (Ruotsi), (Japan), Masayuki Sheila Morikawa (Japani), Ndyanabangi Mihoko (Uga), Morley (Japani), Etsuji Okamoto Sheila Ndyanabangi (Japan), Kotaro (Uga), Etsuji Okamoto (Japani), Kotaro Otsuka (Japani), Jg-Ik Otsuka (Japan), Park (Etelä-Korea), Jg-Ik Park Jane (Republic Pears (Yhdysvallat), Korea), Jane Alfredo Pears Pemjean (USA), Alfredo (Chile), Pemjean Jane Pirkis (Chile), (Australia), Jane Pirkis Beverly Pringle (Australia), (Yhdysvallat), Beverly Pringle Yukio (USA), Saito (Japani), Yukio Saito Marco (Japan), Marco Sarchiape (Italia), (Italy), Deborah Ste (USA), (Yhdysvallat), Yoshitomo Yoshitomo Takahashi (Japani), (Japan), Osamu Tanaka (Japan), (Japani), Camilla Wasserman (Yhdysvallat), (USA), Barbara Barbara Weil (Switzerl), Weil (Sveitsi), Takashi Yamauchi (Japani). (Japan). ASIANTUNTIJA-ARVIOIJAT EXPERT REVIEWERS Paulo Alterwain (Uruguay), Karl Andriessen (Belgia), (Belgium), Judit Judit Balázs (Unkari), (Hungary), José José M. M. Bertolote (Brasilia), (Brazil), Jafar Bolhari (Iran), Eric Caine (Yhdysvallat, (USA), Erminia Erminia Colucci Colucci (Australia), (Australia), Karen Karen Devries Devries (United(Yhdistynyt Kingdom), kuningaskunta), Michael Dudley Michael (Australia), Dudley Jacqueline (Australia), Garrick Jacqueline (USA), On Garrick Grad (Slovenia), (Yhdysvallat), Ricardo On Grad Gusmão (Slovenia), (Portugal), Ricardo Christina Gusmão Hoven (Portugali), (USA), Hiroto Christina Ito Hoven (Japan), (Yhdysvallat), Jack Jordan Hiroto (USA), Ito Nav (Japani), Kapur Jack (United Jordan Kingdom), (Yhdysvallat), Elisabeth Kohls Nav (Germany), Kapur (Yhdistynyt Frances Law kuningaskunta), (China, Hg Kg Elisabeth SAR), Myf Kohls Maple (Saksa), (Australia), Frances Sean Law McCarthy (Kiina, (Irel), Hgkgin erityishallintoalue), Roberto Mezzina (Italy), Myf Maple James (Australia), Mugisha (Uga), Sean McCarthy Thomas (Irlanti), Niederkrotenthaler Roberto Mezzina (Austria), (Italia), Rory James O`Cnor Mugisha (United (Uga), Thomas Kingdom), Niederkrotenthaler George Patt (Australia), (Itävalta), Rory John O`Cnor Peters (United (Yhdistynyt Kingdom), Steve kuningaskunta), Platt (United George Kingdom), Patt Jerry (Australia), Reed (USA), John Peters Dan Reidenberg (Yhdistynyt (USA), kuningaskunta), Karen Scavacini Steve Platt (Brazil), (Yhdistynyt Jean-Pierre kuningaskunta), Soubrier (France), Jerry Emmanuel Reed (Yhdysvallat), Streel (Belgium), Dan Reidenberg Kanna (Yhdysvallat), Sugiura (Japan), Karen Elizabeth Scavacini Theriault (Brasilia), (Canada), Jean-Pierre Peeter Soubrier Värnik (Ranska), (Estia), Emmanuel Paul Yip (China, Streel Hg (Belgia), Kg Kanna SAR). Sugiura (Japani), Elizabeth Theriault (Kanada), Peeter Värnik (Viro), Paul Yip (Kiina, SURVEY Hgkgin RESPONDENTS erityishallintoalue). Ahmad Abdulbaghi (Iraq), Emad Abdulghani (Iraq), HAASTATTELUTUTKIMUKSEN Francisca Trinidad Acosta (Hduras), VASTAAJAT Ahmed Al-Ansari Ahmad (Bahrain), Abdulbaghi Dora Ninette (Irak), Alburez Emad de Abdulghani v Ahn (Guatemala), (Irak), Francisca Charity Sylvia Trinidad Akotia Acosta (Ghana), (Hduras), Atalay Alem Ahmed (Ethiopia), Al-Ansari (Bahrain), Layachi Anser Dora (Qatar), Ninette Alan Alburez Apter de (Israel), v Ahn Ella (Guatemala), Arensman Charity (Irel), Sylvia Tomas Akotia Baader (Ghana), (Chile), Atalay Hissani Alem Abdou (Etiopia), Bacar Layachi Anser (Comoros), (Qatar), Loraine Alan Apter Barnaby (Israel), (Jamaica), Ella Arensman Annette Beautrais (Irlanti), Tomas (New Zeal), Baader (Chile), Siham Benchekr Hissani Abdou (Morocco), Bacar (Komorit), Eleanor Loraine Bennett Barnaby (Belize), (Jamaika), Julio Bobes Annette (Spain), Beautrais José M Bertolote (Uusi- Seelanti), (Brazil), Dora Siham Caballero Benchekr (Paraguay), (Marokko), Mohamed Eleanor Chakali Bennett (Belize), (Algeria), Julio Kin Sun Bobes Chan (Espan), (China, José Macao M SAR), Bertolote Ana-Maria (Brasilia), Dora Chavez-Hernez Caballero (Paraguay), (Mexico), Mohamed Doina Cozman Chakali (Romania), (Algeria), Kin Diego Sun De Chan Leo (Kiina, (Australia), Maca Remco erityishallintoalue), De Winter (Netherls), Ana-Maria Chavez-Hernez Sounkary Doumbouya (Meksiko), (Guinea), Doina Kari Cozman Dyregrov (Romania), (Norway), Diego Michel De Dzalamou Leo (Australia), (Cgo), Remco Rabih De El Chammay Winter (Alankomaat), (Leban), Sounkary Félix Evangelista Doumbouya (El Salvador), (Guinea), Mohamed Kari Dyregrov Chakali (Nor), (Algeria), Michel Rangiau Dzalamou Fariu (Cook (Kgo), Isls), Rabih Georg El Chammay Fiedler (Germany), (Liban), Félix Gzalo Evangelista Baldomero (El Salvador), Gzalez Henriquez Mohamed (Panama), Chakali (Algeria), Tobi Rangiau Graafsma Fariu (Suriname), (Cooksaaret), On Grad Georg (Slovenia), Fiedler (Saksa), Alenka Gzalo Tancic Baldomero Grum (Slovenia), Gzalez Kyooseob Henriquez Ha (Republic (Panama), Tobi Korea), Graafsma Mitra (Surinam), Hefazi (Iran), On Hilda Grad Ho (Slovenia), (Brunei Darussalam), Alenka Tancic Seyed Grum (Slovenia), Mohammad Kyooseob Hosseini Ha (Iran), (Etelä-Korea), Gerard Hutchins Mitra Hefazi (Trinidad), (Iran), Hilda Tekie Ho Iosefa (Brunei (Tokelau), Darussalam), Zahidul Seyed Islam (Bangladesh), Mohammad Hosseini (Iran), Bhoomikumar Gerard Hutchins Jegannathan (Trinidad), (Cambodia), Tekie Mark Iosefa Jordans (Tokelau), Zahidul (Nepal), Islam Nusa (Bangladesh), Kec Juricic Bhoomikumar (Slovenia), Nestor Jegannathan Kapusta (Kambodža), Mark Jordans (Nepal), Nusa Kec Juricic (Slovenia), Nestor Kapusta (Itävalta), Chiaki 04

8 Kawanishi (Japani), Murad Khan (Pakistan), Brigitte Khoury (Austria), Chiaki Kawanishi (Japan), Murad Khan (Pakistan), (Liban), Michael Lebina (Lesotho), Filifaiésea Lilo (Tga), Brigitte Khoury (Leban), Michael Lebina (Lesotho), Paul Links (Kanada), Nasser Loza (Egypti), Daniella Malulu Filifaiésea Lilo (Tga), Paul Links (Canada), Nasser Loza (Seychellit), T Maniam (Malesia), Sabour A Mansouri (Egypt), Daniella Malulu (Seychelles), T Maniam (Malaysia), (Afganistan), Cardoso Margarida (Kap Verde), Carlos Martinez Sabour A Mansouri (Afghanistan), Cardoso Margarida (Cape (Argentiina), Lars Mehlum (Nor), Naomi Mnthali (Botswana), Verde), Carlos Martinez (Argentina), Lars Mehlum (Norway), Alkhulaidi Mohamed (Jemen), Driss Moussaoui (Marokko), Naomi Mnthali (Botswana), Alkhulaidi Mohamed (Yemen), James Mugisha (Uga), David Ndetei (Kenia), Tharcisse Driss Moussaoui (Morocco), James Mugisha (Uga), Niyzigiye (Burundi), Merete Nordentt (Tanska), Wilhelm David Ndetei (Kenya), Tharcisse Niyzigiye (Burundi), Nordfjord (Islanti), Rory O'Cnor (Yhdistynyt kuningaskunta), Merete Nordentt (Denmark), Wilhelm Nordfjord (Icel), Silvia Peláez (Uruguay), Michael Phillips (Kiina), Alexer Rory O'Cnor (United Kingdom), Silvia Peláez (Uruguay), Pinz (Kolumbia), Maurizio Pompili (Italia), Vita Postuvan Michael Phillips (China), Alexer Pinz (Colombia), (Slovenia), Toms Pulmanis (Latvia), Mbolatiana Soanirina Maurizio Pompili (Italy), Vita Postuvan (Slovenia), Toms Raharinivo (Madagaskar), Lakshmi Ratnayeke (Sri Lanka), Pulmanis (Latvia), Mbolatiana Soanirina Raharinivo Sateesh Babu Ravulapati (Intia), Yury Razvodovsky (Belarus), (Madagascar), Lakshmi Ratnayeke (Sri Lanka), Sateesh Daniel Reidenberg (Yhdysvallat), Saška Roškar (Slovenia), Babu Ravulapati (India), Yury Razvodovsky (Belarus), Daniel Vsevolod Rozanov (Ukraina), Outi Ruishalme (Suomi), Luis Reidenberg (USA), Saška Roškar (Slovenia), Vsevolod Miguel Sanchez-Loyo (Meksiko), Bashir Ahmad Sarwari Rozanov (Ukraine), Outi Ruishalme (Finl), Luis Miguel (Afganistan), Lourens Schlebusch (Etelä-Afrikka), Armin Sanchez-Loyo (Mexico), Bashir Ahmad Sarwari Schmidtke (Saksa), Jozef Sidlo (Slovakia), Chhit Sophal (Afghanistan), Lourens Schlebusch (South Africa), Armin (Kambodža), Jean-Pierre Soubrier (Ranska), Aida Sylla Schmidtke (Germany), Jozef Sidlo (Slovakia), Chhit Sophal (Senegal), Zda Tamás (Unkari), Alexre Teixeira (Cambodia), Jean-Pierre Soubrier (France), Aida Sylla (Portugali), Prakarn Thomyangko (Thaimaa), Edgardo (Senegal), Zda Tamás (Hungary), Alexre Teixeira Juan Tolentino (Filippiinit), Kees Van Heeringen (Belgia), Airi (Portugal), Prakarn Thomyangko (Thail), Edgardo Juan Värnik (Viro), Margda Waern (Ruotsi), Abdirisak Mohamed Tolentino (Philippines), Kees Van Heeringen (Belgium), Airi Warsame (Somalia), Barbara Weil (Sveitsi), Paul Wg (Kiina, Värnik (Estia), Margda Waern (Sweden), Abdirisak Hgkgin erityishallintoalue), Antio Eugenio Zacarias Mohamed Warsame (Somalia), Barbara Weil (Switzerl), (Mosambik), Anka Zavasnik (Slovenia). Paul Wg (China, Hg Kg SAR), Antio Eugenio Zacarias (Mozambique), Anka Zavasnik (Slovenia). WHO:N KESKUSTOIMISTO Katerina Ainali, Richard Brown, Somnath Chatterji, Dan WHO HEADQUARTERS Chisholm, Nicolas Clark, Natalie Drew, Tarun Dua, Jane Katerina Ainali, Richard Brown, Somnath Chatterji, Dan Fergus, Michelle Funk, Claudia Garcia Moreno, Anna Chisholm, Nicolas Clark, Natalie Drew, Tarun Dua, Jane Gruending, Evelyn Kortum, Doris Ma Fat, Wahyu Retno Fergus, Michelle Funk, Claudia Garcia Moreno, Anna Mahanani, Colin Mathers, Mwansa Nkowane, Margaret Gruending, Evelyn Kortum, Doris Ma Fat, Wahyu Retno Peden, Vladimir Poznyak, Gefrey Reed, Dag Rekve, Leanne Mahanani, Colin Mathers, Mwansa Nkowane, Margaret Riley, Florence Rusciano, Chiara Servili, Joanna Tempowski, Peden, Vladimir Poznyak, Gefrey Reed, Dag Rekve, Rebekah Thomas Bosco, Mark van Ommeren, Erica Wheeler, Leanne Riley, Florence Rusciano, Chiara Servili, Joanna Taghi M Yasamy. Tempowski, Rebekah Thomas Bosco, Mark van Ommeren, Erica Wheeler, Taghi M Yasamy. WHO:N ALUETOIMISTOT Sebastiana Da Gama Nkomo, WHO:n Afrikan aluetoimisto; WHO REGIONAL OFFICES Claudina Cayetano, Hugo Cohen, Devora Kestel & Jorge Sebastiana Da Gama Nkomo, WHO Regial Office for Rodriguez, WHO:n Amerikan mantereen aluetoimisto; Nazneen Africa; Claudina Cayetano, Hugo Cohen, Devora Kestel & Anwar, WHO:n Kaakkois-Aasian aluetoimisto; Matthijs Muijen, Jorge Rodriguez, WHO Regial Office for the Americas; WHO:n Euroopan aluetoimisto; Khalid Saeed, WHO:n itäisen Nazneen Anwar, WHO Regial Office for South-East Asia; Välimeren aluetoimisto; Yutaro Setoya & Xiangdg Wang, Matthijs Muijen, WHO Regial Office for Europe; Khalid WHO:n läntisen Tyynenmeren aluetoimisto. Saeed, WHO Regial Office for the Eastern Mediterranean; Yutaro Setoya & Xiangdg Wang, WHO Regial Office for the Western Pacific. HARJOITTELIJAT INTERNS Rhett Corker, Justin Granstein, Henrik Heitmann, Eugenie Ng, Rhett Corker, Justin Granstein, Henrik Heitmann, Eugenie Amrita Parekh, Charlotte Phillips, Verica Pisinger, Tahilia Ng, Amrita Parekh, Charlotte Phillips, Verica Pisinger, Rebello, Nóra Sándor. Tahilia Rebello, Nóra Sándor. HALLINNOLLINEN TUKI ADMINISTRATIVE SUPPORT Adeline Loo (WHO), Grazia Motturi (WHO), Paule Pillard (WHO). Paule Pillard (WHO). TUOTANTOTIIMI PRODUCTION TEAM Editointi: Editing: David Bramley, Switzerl Sveitsi Graafinen Graphic design suunnittelu layout: ulkoasu: Yusuke Yusuke Nakazawa, Nakazawa, JapanJapani WHO haluaa would like kiittää to thank seuraavia the Internatial taho niiden Associati teknisestä for panostuksesta: Suicide Preventi Kansainvälinen (IASP); the WHO itsemurhien Collaborating ehkäisy-yhdistys Centre for IASP; Research WHO:n itsemurhien Training in Suicide ehkäisyn Preventi, tutkimuksen Brisbane, koulutuksen yhteistyökeskus, Australia; the WHO Brisbane, Collaborating Australia; Centre WHO:n for Research itsemurhien ehkäisyn Training in tutkimuksen Suicide Preventi, koulutuksen Beijing, yhteistyökeskus, China; the WHO Peking, Kiina; Collaborating WHO:n itsemurhien Centre for Research, ehkäisyn Methods tutkimuksen, Development menetelmien kehityksen Training in koulutuksen Suicide Preventi, yhteistyökeskus, Stockholm, Tukholma, Sweden; Ruotsi; the itsemurhien Center for Suicide ehkäisyn Preventi, keskus, Japani; Japan; the Centers for tautien Disease torjunnan Ctrol ennaltaehkäisyn Preventi (CDC), keskukset USA; the (CDC), Defense Yhdysvallat; Suicide Preventi Defense Office, Suicide USA; Preventi the Government Office, Yhdysvallat; Japan; Japanin the Government hallitus; Sveitsin Switzerl; hallitus; the Yhdysvaltain Natial Institute kansallinen mielenterveysinstituutti Mental Health (NIHM), USA; NIHM, the Yhdysvallat; Public Health Public Agency Health Agency Canada; the Canada; Substance Substance Abuse Abuse Mental Mental Health Health Services Services Administrati Administrati (SAMHSA), (SAMHSA), USA; Yhdysvallat; the Veterans Veterans Health Health Administrati, Administrati, USA for Yhdysvallat. their technical ctributis. WHO haluaa would like kiittää to thank seuraavia the Centers taho niiden for Disease taloudellisesta Ctrol panostuksesta: Preventi (CDC), tautien USA; torjunnan the Government ennaltaehkäisyn Japan; the keskukset (CDC), Government Yhdysvallat; Switzerl; Japanin hallitus; the Natial Sveitsin hallitus; Institute Yhdysvaltain Mental Health kansallinen (NIHM), USA mielenterveysinstituutti for their financial ctributis; NIHM, Yhdysvallat, Syngenta, sekä Switzerl Syngentaa for Sveitsistä ctributi sen paino to printing. liittyvästä panostuksesta. 05

9 Tiivistelmä Executive summary

10 Johdanto Introducti Toukokuussa 2013 Maailman terveysjärjestö WHO:n 66. yleiskokous otti käyttöön WHO:n ensimmäisen laan In May 2013, the Sixty-sixth World Health Assembly adopted mielenterveyden toimintasuunnitelman. Itsemurhien ehkäisy the first-ever Mental Health Acti Plan the World Health keskeinen osa tätä toimintasuunnitelmaa, tavoitteena Organizati (WHO). Suicide preventi is an integral part laskea maiden itsemurhaluku 10 prosentilla vuoteen 2020 the plan, with the goal reducing the rate in mennessä. Itsemurhaan ei ole olemassa mitään yksittäistä countries by 10% by There is no single explanati syytä. Itsemurha usein impulsiivinen teko, tällöin ihmisen why people die by. However, many s jääminen henkiin voi happen impulsively, in such circumstances, easy riippua siitä, sattuuko tappavia itsemurhavälineitä, kuten access to a means such as pesticides or torjunta-aineita ampuma-aseita, olemaan saatavilla vai ei. firearms can make the difference as to whether a pers lives or dies. Sosiaaliset, psykologiset, kulttuurikohtaiset muut tekijät voivat yhdessä toistensa kanssa johtaa itsetuhoiseen Social, psychological, cultural other factors can interact käytökseen, mutta mielenterveyshäiriöihin itsemurhaan to lead a pers to suicidal behaviour, but the stigma liitetyn leimaamisen vuoksi ihmiset eivät tunne voivansa attached to mental disorders means that many hakea apua. Vaikka olemassa näyttöä siitä, että met people feel unable to seek help. Despite the evidence that kuolemat ovat estettävissä, itsemurhat eivät useinkaan ole many deaths are preventable, is too ten a low hallitusten päättäjien tärkeysjärjestyksessä korkealla. Tämän priority for governments policy-makers. The objective raportin tavoitteena lisätä itsemurhien ehkäisylle annettua this report is to prioritize preventi the global painoarvoa kansanterveyteen vaikuttavissa poliittisissa public health public policy agendas to raise toimissa eri puolilla maailmaa lisätä tietoisuutta siitä, että awareness as a public health issue. The report itsemurha kansanterveydellinen gelma. Tämä raportti was developed through a global csultative process is luotu globaalin neuvotteluprosessin pohlta, se perustuu based systematic reviews data evidence together olemassa olevien tietojen näyttöjen systemaattisiin arvioihin with inputs from partners stakeholders. sekä useiden eri yhteistyökumppaneiden sidosryhmien panostukseen. Itsemurhien itsemurhayritysten globaali Global epidemiologia epidemiology attempts Vuna 2012 tapahtuneiden itsemurhakuolemien lukumääräksi An arvioitu estimated , 000 mikä tarkoittaa deaths sitä, occurred että vuosittainen worldwide in 2012, globaali representing ikävakioitu itsemurhaluku an annual global 11,4 age-stardized laskettuna :ta henkeä rate kohti (miehillä 11.4 per 15, naisilla populati 8,0). Koska (15.0 itsemurha for arkaluteinen 8.0 for fe). aihe However, joissakin since maissa jopa is a sensitive lait teko issue,, itsemurhia even tehdään illegal todennäköisesti in some countries, raportoitua it is very enemmän. likely that it Maissa, is under-reported. joissa käytössä In countries hyvä väestörekisterijärjestelmä, with good vital registrati data, itsemurhia kirtaan may ten usein be virheellisesti misclassified tapaturmaisiksi as an accident or another kuolemiksi cause tai kuolinsyyksi death. Registering merkitään a jokin muu is syy. a complicated Itsemurhan procedure kiraminen involving several mimutkainen different authorities, prosessi, ten including jossa mukana law enforcement. useita eri viranomaisia, And in countries usein without myös reliable registrati lainvalvnan deaths, alalta. Maissa, s joissa simply ei ole die käytössä uncounted. luotettavaa väestörekisterijärjestelmää, itsemurhia ei kirta ylös lainkaan. In richer countries, three times as many men die than Vauraammissa women do, maissa but in lowitsemurhia middle-income tehdään miesten countries the male-to-female keskuudessa kolme ratio kertaa is much useammin lower at 1.5 kuin men naisten, to each mutta woman. pieni- Globally, keskituloisissa s maissa account itsemurhaluvut for 50% all ovat violent miesten deaths keskuudessa in men ainoastaan 71% in 1,5 women. miestä With yhtä regard naista to kohti. age, Globaalilla rates tasolla are highest itsemurha in perss syynä aged 50 prosenttiin 70 years or kaikista over for väkivaltaisista both men kuolemista women in miesten almost keskuudessa all regis the 71 world. In some prosenttiin countries, naisten keskuudessa. rates are Iän highest perusteella amg tarkasteltuna the young, itsemurhaluvut globally ovat korkeimmat is the secd 70-vuotiaiden leading cause sitä death in year-olds. vanhempien keskuudessa The ingesti sekä miesten pesticide, että hanging naisten kohdalla firearms lähes kaikkialla are amg maailmassa. the most Tietyissä comm maissa methods itsemurhaluvut globally, ovat korkeimmat but many nuorten other methods keskuudessa, are used globaalilla with the choice tasolla method itsemurha ten toiseksi varying yleisin according kuolinsyy to populati vuotiaiden group. keskuudessa. Torjunta-aineen nieleminen, hirttäytyminen For itsensä every surmaaminen there ampumalla are many more ovat maailmanlaajuisesti people who attempt tarkasteltuna every yleisimmät year. Significantly, itsemurhamenetelmät, a prior mutta attempt niiden is the single lisäksi most käytössä important useita risk muita factor menetelmiä, for in joissa the general esiintyy populati. väestökohtaista For both vaihtelua. s attempts, improved availability quality data from vital registrati, Jokaista itsemurhaa hospital-based kohti tehdään systems vuosittain surveys useita are required itsemurhayrityksiä. for effective Aikaisempi preventi. itsemurhayritys kin tärkein yksittäinen itsemurhan riskitekijä koko väestön keskuudessa. Restricting Sekä itsemurhien access että to the itsemurhayritysten means osalta is a key luotettavan element tied parempi preventi saatavuus efforts. väestörekisterijärjestelmästä, However, means restricti policies sairaalakohtaisista (such as limiting järjestelmistä access to haastattelututkimuksista pesticides firearms or tarpeen putting tehokkaassa barriers itsemurhien bridges) require ehkäisyssä. an understing the method preferences different groups in society depend Itsemurhavälineiden cooperati saatavuuden collaborati rajoittaminen between keskeinen multiple sectors. osa itsemurhien ehkäisytoimia. Välineiden saatavuuden rajoittaminen (kuten torjunta-aineiden ampuma-aseiden saatavuuden rajoittaminen tai turva-aitojen lisääminen siltoihin) edellyttää, että eri yhteiskuntaryhmien suosimat menetelmät ovat tiedossa. Siihen tarvitaan myös useiden eri sektorien yhteistyötä. 07

11 Riskitekijät suoavat tekijät sekä niihin liittyvät Risk interventiot protective factors, related interventis Useat riskitekijät vaikuttavat usein kumulatiivisesti lisäävät yksilön Frequently, alttiutta several itsetuhoiseen risk factors käytökseen. act cumulatively to increase a pers s vulnerability to suicidal behaviour. Terveysjärjestelmään yhteiskuntaan yleensä liitettyihin riskitekijöihin Risk factors associated kuuluvat hankaluudet with the health terveydenhuoltopalveluiden system society at large hoid include saatavuudessa, difficulties in itsemurhavälineiden accessing health care helppo in saatavuus, receiving the epäasiallinen care needed, raportointi easy availability mediassa, the jossa means for itsemurhista, inappropriate kerrotaan sensaatiohakuisesti media reporting that sensatializes siten lisätään jäljittelyitsemurhien increases eli ns. the copycat -itsemurhien risk copycat s, riskiä, stigma itsetuhoiseen against people käytökseen, who seek mielenterveysgelmiin help for suicidal behaviours, päihteiden or for mental väärinkäyttöön health substance liittyviin gelmiin abuse problems. apua hakevien ihmisten leimaaminen. Risks linked to the community relatiships include war Yhteisöön disaster, ihmissuhteisiin stresses acculturati liittyviin riskeihin (such as kuuluvat amg sota indigenous katastri peoples t, akkulturaatio or displaced perss), liittyvät gelmat discriminati, (esim. a alkuperäiskansojen sense isolati, abuse, tai asuinseudultaan violence cflictual siirtymään relatiships. joutuneiden henkilöiden And risk factors keskuudessa), at the individual syrjintä, level eristyneisyyden include previous tunne, kaltoinkohtelu, attempts, mental väkivalta disorders, vaikeat harmful ihmissuhteet. use alcohol, Yksilötas financial riskitekijöihin loss, chric pain kuuluvat a aikaisemmat family history itsemurhayritykset,. mielenterveyshäiriöt, alkoholin haitallinen käyttö, taloudellinen menetys, Strategies kroinen to counter kipu these risk lähipiirissä factors are tapahtunut three itsemurha. kinds. Universal preventi strategies, which are designed to reach Näiden an entire riskitekijöiden populati, may poistamiseen aim to increase voidaan access käyttää to health kolmentyyppisiä care, promote strategioita. mental Universaalien health, reduce harmful ehkäisy-strategioiden, use alcohol, jotka limit access suunniteltu to the means tavoittamaan for koko or väestö, promote tavoitteena respsible voi olla media terveydenhuoll reporting. Selective palveluiden preventi saatavuuden strategies parantaminen, target mielenterveyden vulnerable groups edistäminen, such as perss alkoholin who haitallisen have suffered käytön trauma vähentäminen, or abuse, those itsemurhavälineiden affected by cflict or saatavuuden disaster, refugees rajoittaminen tai migrants, vastuullisen perss mediaraportoinnin bereaved by edistäminen., by training Selektiiviset ehkäisystrategiat gatekeepers who kohdistuvat assist the vulnerable heikoimmassa asemassa by fering oleviin väestöryhmiin, helping services kuten such henkilöihin, as helplines. jotka Indicated ovat kokeneet strategies trauman, kaltoinkohtelua, target specific vulnerable kfl iktin tai individuals katastri with n, tai community pakolaisiin support, siirtolaisiin follow-up for tai those itsemurhaa leaving yrittäneiden health-care tai facilities, itsemurhan educati tehneiden henkilöiden training for health läheisiin. workers, Näissä strategioissa improved identificati menetelmänä management kouluttaa portinvartijoita, mental substance jotka auttavat use haavoittuvassa disorders. asemassa Preventi olevia can also henkilöitä be strengthened tarjoavat by heille encouraging tukea esimerkiksi kriisipuhelinpalvelun protective factors such muodossa. as strg Indikoidut persal relatiships, strategiat a persal kohdistettu belief tiettyihin system heikoimmassa positive coping asemassa strategies. oleviin yhteisöllisen tuen piirissä oleviin yksilöihin, sairaalahoidosta poistuvien yksilöiden seurantaan, terveydenhuoll työntekijöiden koulutukseen päihdegelmaisten henkilöiden parempaan tunnistukseen hoito. Itsemurhia ehkäiseviä The current situati in preventi toimia voidaan tehostaa myös vahvistamalla suoavia tekijöitä, kuten vahvo ihmissuhteita, henkilökohtaista uskomusjärjestelmää Knowledge about suicidal positiivisia behaviour selviytymisstrategioita. has increased greatly in recent decades. Research, for instance, has shown the importance the interplay between biological, Itsemurhien psychological, social, ehkäisyn envirmental nykytilanne cultural factors in determining suicidal behaviours. At the same time, Itsetuhoisesta epidemiology käyttäytymisestä has helped identify many saatu risk runsaasti protective lisätietoa viime factors vuosikymmeninä. for both Tutkimuksissa in the general populati esimerkiksi in pystytty osoittamaan biologisten, psykologisten, sosiaalisten, ympäristöön liittyvien sekä kulttuurikohtaisten tekijöiden vuorovaikutuksen merkitys itsetuhoisen käytöksen syntymiselle. Epidemiologia puolestaan auttanut tunnistamaan useita riskitekijöitä vulnerable groups. suoavia Cultural tekijöitä variability sekä in koko väestön risk has että also heikoimmassa become apparent, asemassa with culture olevien having ryhmien roles osalta. both in Lisäksi increasing kulttuurikohtaiset risk also in protecti erot itsemurhariskissä from suicidal behaviour. ovat tulleet selkeästi ilmi; kulttuuri vaikuttaa itsetuhoisen käytöksen riskiin sekä nostavasti In terms että policy, laskevasti. 28 countries today are known to have natial preventi strategies, while World Suicide Tällä Preventi hetkellä Day, 28 organized maalla käytössä by the Internatial kansallinen Associati itsemurhien ehkäisystrategia, for Suicide Preventi, kansainvälisen is observed itsemurhien worldwide ehkäisyyhdistyksen September each IASP:n year. järjestämää Additially, kansainvälistä many itsemurhien research 10 ehkäisypäivää units have been vietetään set up vuosittain there are academic courses that 10. focus syyskuuta. Lisäksi its preventi. perustettu useita To provide itsemurhien practical tutkimusyksiköitä help, n-specialized järjestetään health pressials akateemisia are kursse, being used jotka to käsittelevät improve assessment itsemurhaa itsemurhien management ehkäisyä. suicidal Käytännön apua behaviours, tarjotaan self-help ei-erikoistuneiden groups bereaved terveydenhuoll have been ammattilaisten established in many toimesta places, tarkoituksena trained parantaa volunteers itsetuhoisen are käytöksen helping with arviointia line hallintaa. telephe Missa counselling. paikoissa järjestetään itsehoitoryhmiä itsemurhaa yrittäneiden tai itsemurhan tehneiden In the past henkilön half-century, läheisille, many countries koulutetut have vapaaehtoiset decriminalized tarjoavat, making tukea verkko- it much easier puhelinneuvnan for those with kautta. suicidal behaviours to seek help. Viimeksi kuluneen 50 vuoden aikana itsemurha dekriminalisoitu useissa maissa, mikä omalta osaltaan helpottaa avun hakemista itsetuhoisten henkilöiden keskuudessa. Working towards a comprehensive respse for preventi A systematic way developing a natial respse to Kohti kattavaa kansallista itsemurhien is to create a natial preventi strategy. A natial ehkäisyohjelmaa strategy indicates a government s clear commitment to dealing with the issue. Typical natial strategies Yksi comprise systemaattinen a range keino preventi kehittää strategies kansallinen such ohjelma as luoda surveillance, kansallinen means itsemurhien restricti, ehkäisystrategia. media guidelines, Kansallisen stigma strategian reducti avulla raising hallitus public pystyy awareness osoittamaan as selkeästi well as training sitoutumisensa for health workers, itsemurhagelman educators, police ratkaisemiseen. other gatekeepers. Kansalliset strategiat They also koostuvat usually include tyypillisesti crisis interventi useista ehkäisystrategioista, services kuten postventi. seurannasta, välineiden saatavuuden rajoittamisesta, median ohjeistuksesta, leimautumisen vähentämisestä yleisen Key elements tietoisuuden in developing lisäämisestä a natial sekä terveydenhuoll preventi työntekijöiden, strategy are to kouluttajien, make preventi poliisien a multisectoral muiden portinvartijoiden priority that koulutuksesta. involves not ly Lisäksi the health strategioihin sector but kuuluu also yleensä educati, kriisiinterventioita employment, social postventioita. welfare, the judiciary others. The strategy should be tailored to each country s cultural Tärkein social ctext, osa kansallisen establishing itsemurhien best practices ehkäisystrategian kehittämisessä evidence-based interventis tehdä ehkäisystä in a comprehensive mialainen prioriteetti, approach. jossa Resources mukana should terveydenhuoltoalan be allocated for achieving lisäksi toimijoita both esimerkiksi short-to-medium koulutuksen, lg-term työelämän, objectives, sosiaalihuoll there should be oikeuslaitoksen effective planning, alalta. Strategia the strategy aina should räätälöitävä be regularly käyttömaansa evaluated, with kulttuurikohtaiseen evaluati findings feeding sosiaaliseen into future ktekstiin sopivaksi, planning. lisäksi luotava parhaat käytännöt järjestettävä näyttöön perustuvia interventioita. Toimintaan In countries kohdistettava where resursse, a fully-developed jotka mahdollistavat comprehensive natial niin strategy lyhyen, is not keskipitkän yet in place, kuin this pitkän should aikavälin not be tavoitteiden an obstacle to saavuttamisen. implementing targeted Suunnittelun preventi oltava tehokasta, programmes strategiaa since arvioitava säännöllisesti arvioinnin tuloksia hyödynnettävä tulevan toiminnan suunnittelussa. 08

12 Kattavan valmiiksi hiotun kansallisen strategian puuttuminen ei saisi olla este kohdennettujen itsemurhien ehkäisyohjelmien toteuttamiselle, sillä strategioita voidaan hyödyntää kansallisen ohjelman luomisessa. Tämänkaltaisten kohdennettujen ohjelmien these can tavoitteena ctribute to a tunnistaa natial heikoimmassa respse. Such asemassa targeted olevat programmes ryhmät aim parantaa to identify palveluiden groups vulnerable resurssien to the saatavuutta risk näiden ryhmien improve keskuudessa. access to services resources for those groups. Kohti tehokasta itsemurhien ehkäisyä The way forward for preventi Terveysministerit ovat tärkeässä roolissa johtajuuden tarjoamisessa eri sidosryhmien tuomisessa yhteen omassa maassaan. Ministers Maissa, health have joissa an itsemurhien important role ehkäisytoimia in providing ei ole vielä leadership käytössä, toiminnan bringing together painopisteenä stakeholders etsiä from sidosryhmät other sectors kehittää in their toiminto, country. joita In countries tarvitaan where eniten tai joita preventi varten activities jo olemassa have not resursse. yet taken Myös place, seurannan the emphasis tehostaminen is seeking out tärkeää stakeholders tässä vaiheessa. developing Maissa, activities joissa where jo there käytössä is joitakin greatest itsemurhien need or where ehkäisytoimia, resources already tilanneanalyysin exist. It is also avulla voidaan important selvittää, to improve millaisia surveillance toiminto at this stage. jo käytössä In countries millaista with toimintaa some existing tarvitaan lisää. preventi Maissa, activities, joissa a jo situati käytössä analysis suhteellisen can show what kattava is already kansallinen place ohjelma, indicate tulisi keskittyä where there are arviointiin gaps that need kehitykseen, to be filled. päivittää Countries olemassa that already olevia have tieto a uusilla relatively tiedoilla comprehensive painottaa natial tehokkuutta respse tehoa. should focus evaluati improvement, updating their knowledge with Toiminnan new data kehityksessä emphasizing huomioitava effectiveness kaksi efficiency. seikkaa. Ensinnäkin itsemurhien ehkäisytoimet suoritettava samanaikaisesti While moving forward, tiedkeruun two points kanssa. should Toiseksi be csidered. vaikka vaikuttaisikin First, siltä, preventi että maa activities ei ole vielä should valmis be carried kansalliselle out at itsemurhien the same time ehkäisystrategialle, as data collecti. neuvottelu Secd, sidosryhmien even if it is felt that kanssa a country kansallisesta not yet ready ohjelmasta to have synnyttää a natial usein preventi mielenkiintoa strategy, luo muutoksille the process valmiin csulting ilmapiirin. Kansallisen stakeholders ohjelman about a luomisprosessi natial respse saa ten aikaan generates sen, että interest sidosryhmät creates osallistuvat an toimintaan envirment syntyy for change. julkista Through keskustelua the process aiheeseen creating liittyvästä the leimautumisesta. natial respse, Samalla stakeholders voidaan become tunnistaa committed, heikoimmassa public asemassa dialogue olevia stigma ryhmiä, is encouraged, asettaa tutkimukselle vulnerable prioriteette groups are identified, lisätä tietoisuutta research aiheesta priorities sekä are fixed, kansan keskuudessa public että media mediassa. awareness are increased. Strategian Indicators etenemistä that measure voidaan the strategy s arvioida progress mm. seuraavilla can include: indikaattoreilla: a percentage reducti in the rate; itsemurhalukujen the number prosentuaalinen preventi lasku interventis successfully nistuneesti implemented; toteutettujen itsemurhien ehkäisyyn tähtäävien interventioiden a decrease the lukumäärä number hospitalized attempts. sairaalahoito johtaneiden itsemurhayritysten lukumäärän Countries lasku. that are guided by the WHO Mental Health Acti Plan can aim for a 10% reducti in the rate. Many countries will want to reduce the rate further. In the lg-term, importantly, reducing risk will go ly part the way towards reducing. Furtherance protective factors will help build for the future a future in which community organizatis provide support appropriate referrals to those in need assistance, families social circles enhance resilience intervene effectively to help loved es, there is a social climate where help-seeking is no lger taboo public dialogue is encouraged. Maat, jotka noudattavat WHO:n mielenterveyden toimintasuunnitelmaa voivat asettaa tavoitteekseen itsemurhalukujen 10 prosentin laskun. Met maat haluavat kuitenkin laskea itsemurhaluku vielä tätäkin enemmän. Pitkällä Key messages aikavälillä riskin pienentäminen auttaa omalta osaltaan itsemurhien ehkäisyssä. Suoavien tekijöiden edistäminen auttaa Suicides rakentamaan take a high parempaa toll. Over tulevaisuutta, people jossa die yhteisön due to organisaatiot every tukevat year auttavat it is the secd avun tarpeessa leading cause olevia, perheet death in year-olds. sosiaalinen ympäristö There parantavat are indicatis yksilön that sitkeyttä for each (pärjäävyyttä) adult who died auttavat läheisiään there may tehokkaasti, have been eikä more vallitseva than 20 sosiaalinen others attempting ilmapiiri. enää leimaa gelmiinsa apua hakevia henkilöitä, vaan julkiseen keskusteluun kannustetaan. Suicides are preventable. For natial respses to be effective, a comprehensive multisectoral preventi strategy is needed. Ydinviestit Restricting access to the means for works. An Itsemurhien effective strategy luoma for taakka preventing valtava. s Yli ihmistä kuolee attempts vuosittain is to restrict itsemurhan access seurauksena, to the most comm itsemurha means, toiseksi including yleisin pesticides, kuolinsyy firearms vuotiaiden certain keskuudessa. medicatis. Jokaista aikuisen tekemää itsemurhaa kohti arvioidaan tapahtuvan Health-care yli services 20 itsemurhayritystä. need to incorporate preventi as a core compent. Mental disorders harmful use Itsemurhia alcohol ctribute voidaan to ehkäistä. many s Jotta kansalliset around the ohjelmat world. voisivat Early olla identificati tehokkaita, tarvitaan effective kattavaa management mialaista are key itsemurhien to ensuring ehkäisystrategiaa. that people receive the care they need. Itsemurhan Communities mahdollistavien play a critical välineiden role in saatavuuden preventi. They rajoittaminen can provide auttaa. social support Tehokas to strategia vulnerable itsemurhien individuals itsemurhayritysten engage in follow-up ehkäisyyn care, fight stigma rajoittaa yleisimpien support those itsemurhassa bereaved by käytettyjen. välineiden saatavuutta, kuten torjunta-aineiden, ampuma-aseiden tiettyjen lääkkeiden saantia. Itsemurhien ehkäisy otettava kiinteäksi osaksi terveydenhuoltopalveluita. Mielenterveyshäiriöt alkoholin haitallinen käyttö ovat itsemurhien riskitekijöitä kaikkialla maailmassa. Varhainen tunnistaminen tehokas hallinta ovat avainasemassa, kun halutaan taata, että ihmiset saavat tarvitsemansa hoid. Yhteisöjen rooli itsemurhien ehkäisyssä keskeinen. Ne voivat tarjota heikoimmassa asemassa oleville yksilöille sosiaalista tukea olla mukana jälkihoid järjestämisessä, poistaa aiheeseen liittyvää leimautumista tukea itsemurhaa yrittäneiden tai itsemurhan tehneiden henkilöiden läheisiä. 09

13 Johdanto Introducti

14 Itsemurha aina henkilökohtainen tragedia, joka merkitsee ihmisen elämän ennenaikaista päättymistä vaikuttaa dramaattisesti itsemurhan tehneen henkilön perheenjäseniin, ystäviin lähiyhteisöihin. Itsemurhaan kuolee vuosittain yli ihmistä yksi ihminen joka 40. sekunti. Itsemurha kansanterveydellinen gelma, joka vaikuttaa yhteisöihin, maakuntiin Each is kokaisiin a persal maihin. tragedy that prematurely takes the life an individual has a ctinuing ripple effect, Ongelma dramatically affecting erityisen suuri the lives nuorten families, keskuudessa, friends sillä itsemurha communities. tällä Every hetkellä year, more toiseksi than yleisin kuolinsyy people die by vuotiaiden e pers keskuudessa every 40 secds. maailmanlaajuisesti. It is a public Luvut health vaihtelevat issue that affects maittain, communities, mutta itsemurhia provinces tehdään entire eniten countries. pieni- keskituloisissa maissa, joissa tehdään arviolta 75 prosenttia kaikista Young people itsemurhista. are amg those most affected; is now the secd leading cause death for those between the Toukokuussa ages years Maailman globally. terveysjärjestö The numbers WHO:n differ 66. between yleiskokous countries, but otti it virallisesti is the lowkäyttöön middle-income WHO:n ensimmäisen countries that laan bear most mielenterveyden the global toimintasuunnitelman. burden, with an Toimintasuunnitelmassa estimated 75% all s kehotetaan occurring kaikkia in these WHO:n countries. jäsenvaltioita osoittamaan sitoutumisensa mielenterveyden edistämiseen pyrkimällä In May 2013, saavuttamaan the Sixty-sixth yhteisesti World Health asetetut Assembly tavoitteet. formally Itsemurhien adopted the ehkäisy first-ever Mental keskeinen Health osa Acti mielenterveyden Plan the World toimintasuunnitelmaa, Health Organizati (WHO). tavoitteena The acti plan laskea calls maiden all WHO itsemurhaluku Member States to 10 demstrate prosentilla vuoteen their increased 2020 mennessä commitment. to mental health by achieving specific targets. Suicide Mistä preventi itsemurhat is an integral johtuvat? compent Miksi niin met the Mental ihmiset Health riistävät itseltään Acti Plan, hengen? with the Onko goal syynä reducing köyhyys? the Vai rate työttömyys? in Ihmissuhteen countries by 10% katkeaminen? by Vai ko syynä masennus tai jokin muu vakava mielenterveyshäiriö? Ovatko itsemurhat impulsiivisia What causes teko,? vai Why johtuvatko do so many ne alkoholin people tai end huumeiden their lives myötävaikutuksesta? every year? Is it because Kysymyksiä poverty? Unemployment? palj, mutta niihin The ei ole breakdown olemassa yksinkertaisia relatiships? vastauksia. Or is it because Itsemurhaa depressi ei voida or koskaan other serious selittää mental millään disorders? yksittäisellä Are s tekijällä, the sillä result itsetuhoinen an käytös impulsive mimutkainen act, or are they due ilmiö, to joh the disinhibiting vaikuttavat effects useat toisiinsa alcohol or vaikuttavat drugs? There tekijät are many henkilökohtaiset, such questis sosiaaliset, but no simple psykologiset, answers. No single kulttuurikohtaiset, factor is sufficient biologiset to explain ympäristökohtaiset why a pers tekijät. died by : suicidal behaviour is a complex phenomen that is influenced by several interacting factors persal, Vaikka social, psychological, yhteys itsemurhan cultural, mielenterveyshäiriöiden biological envirmental. välillä todistettu kiistattomasti, laajojen yleistysten tekeminen riskitekijöistä While the link ei between ole suositeltavaa. On mental olemassa disorders yhä is well vahvempaa established, näyttöä broad generalizatis siitä, että kteksti risk factors välttämätön are edellytys counterproductive. itsemurhariskin Increasing arvioinnille. evidence Itsemurha shows that usein the impulsiivinen ctext is imperative teko, joka to understing tehdään akuutissa the risk kriisitilanteessa.. Tällöin Many s ihmisen occur jääminen impulsively henkiin in voi moments riippua siitä, crisis sattuuko, in tappavia these circumstances, itsemurhavälineitä, ready access kuten torjunta-aineita to the means ampumaaseita, such as olemaan pesticides saatavilla or firearms vai ei. can Muita determine itsemurhan whether riskitekijöitä a ovat pers ihmisen lives or heikentynyt dies. Other kyky risk selvitä factors akuutista for tai include kroisesta a arkipäivän breakdown stressistä, in the ability jka to deal syynä with saattavat acute or olla chric esimerkiksi life taloudelliset stresses, such gelmat. as financial Lisäksi problems. sukupuoleen In additi, perustuvan cases väkivallan gender-based lasten violence kaltoinkohtelun child abuse todettu are strgly liittyvän kiinteästi itsetuhoiseen associated with käytökseen. suicidal behaviour. Itsemurhaluvuissa Suicide rates lisäksi also vary olemassa within countries, maakohtaista with higher vaihtelua, rates amg luvut those ovat korkeammat who are vähemmistöjen minorities or experience tai syrjintää discriminati. kokeneiden henkilöiden keskuudessa. Stigma, particularly surrounding mental disorders, Erityisesti means many mielenterveyshäiriöihin people are prevented from itsemurhaan seeking help. liitetty Raising leimautuminen community awareness aiheuttaa sen, breaking että met down eivät taboos hae apua are gelmiinsa. important for Yhteisön countries tietoisuuden making efforts lisääminen to prevent tabujen. poistaminen ovat tärkeä osa maiden itsemurhien ehkäisyyn tähtäävää pnistelua. Meillä olemassa ratkaisut miin näistä gelmista, pystymme ryhtymään toimenpiteisiin meillä jo olevien tietojen perusteella. Itsemurhia voidaan ehkäistä We have solutis to a lot these issues, there is a strg Itsemurhia enough ehkäisevä knowledge toiminta base edellyttää to enable koordinointia us to act. yhteistyötä yhteiskunnan useiden eri sektoreiden, sekä julkisten että yksityisten, välillä. Toiminnassa oltava mukana taho niin terveydenhuoltoalalta kuin muilta aloilta, Suicides kuten koulutuksen, are työelämän, preventable maatalouden, liiketoiminnan, oikeustoiminnan, lainsäädännön, maanpuolustuksen, politiikan Suicide median preventi alalta. Näiden efforts require toimien coordinati oltava kattavia, integroitu collaborati synergistisiä, amg sillä multiple niin mimutkaiseen sectors society, both public ilmiöön private, kuin including itsemurhaan both ei health voida vaikuttaa n-health minkään sectors yksittäisen such as lähestymistavan educati, labour, kautta. agriculture, business, justice, law, defence, politics the media. These efforts must be comprehensive, Yksi tunnistettu strategia integrated itsemurhien synergistic, ehkäisyyn as no single approach mielenterveyshäiriöiden can impact ale arviointi an issue hallinta, as complex kuten WHO:n as. mhgap-ohjelmassa (Mental Health Acti Programme) One kuvattu. recognized Ohjelmassa strategy esitetty for the näyttöön preventi perustuvia yksilötas is the assessment strategioita, se management sisältää myös sellaisten mental disorders, henkilöiden as described arvioinnin in hoid, WHO s Mental jotka ovat Health aikaisemmin Gap Acti yrittäneet Programme (mhgap), itsemurhaa. which Väestötasolla identifies evidence-based mhgap-ohjelmassa individual-level kannatetaan strategies, itsensä vahingoittamisen including for the mahdollistavien assessment välineiden management perss saatavuuden who attempted rajoittamista,. sellaisten At the käytäntöjen populati kehittämistä, level, mhgap joilla voidaan advocates vähentää restricting alkoholin access haitallista to the käyttöä means useiden, eri developing toimenpiteiden policies avulla, to reduce rohkaistaan the harmful mediaa use noudattamaan alcohol through vastuullisia a range raportointitapo policy optis, itsemurhista encouraging uutisoidessaan. the media to follow respsible reporting practices. Lisäksi hyödylliseksi todettu ennalta ehkäisevien In interventioiden additi, prioritizing suosiminen preventive esimerkiksi interventis heikoimmassa amg vulnerable asemassa populatis, olevien ryhmien including keskuudessa, those who joihin have kuuluvat previously attempted esimerkiksi, aikaisemmin have also itsemurhaa proved helpful. yrittäneet As henkilöt. a result, Näin postventi ollen postventio has been todettu identified tärkeäksi as an osaksi important itsemurhien compent ehkäisyä, preventi; sillä myös itsemurhan bereaved families tehneiden henkilöiden friends people who perheenjäsenet have died by ystävät also tarvitsevat require hoitoa care tukea. support. Suicide Itsemurhien preventi ehkäisy requires edellyttää a visi, a suunnitelman plan a set strategies. strategioiden These valintaa. efforts Kaikkien must be valintojen informed by oltava data. tieto A guiding cceptual perustuvia. Toimintaa framework ohava must be käsitteellinen created in a viitekehys culturally-specific luotava manner, kulttuurikohtaisesti, even though there koska is no mitkään universal strategiat set strategies eivät toimi that kaikissa will work maissa. in each Johtajuuden every country. Sustained leadership tkuvuus is ensiarvoisen essential since tärkeää, the goals sillä itsemurhien preventi ehkäisyn can tavoitteiden be achieved saavuttaminen ly through edellyttää sustained pitkäjänteistä effort. työtä. In Sosiaalisen order to create muutoksen social aikaansaamiselle change, three important kolme factors edellytystä: are required: tieto (sekä knowledge tieteellinen (both että käytännön scientific tieto), informed julkinen by tuki practice), (poliittinen public tahto) support sekä sosiaalinen (political will), strategia, a kuten social kansallinen strategy such ohjelma as a itsemurhien natial respse ehkäisyn to tavoitteiden accomplish saavuttamiseksi. preventi goals. Raportin tavoitteet Objectives the report Vaikka olemassa näyttöä siitä, että met kuolemat ovat estettävissä usein jopa edullisten interventioiden avulla, Despite itsemurhien the evidence ehkäisy ei that useinkaan many deaths ole hallitusten are preventable, päättäjien ten with low-cost interventis, is too ten a low 11

15 tärkeysjärjestyksessä korkealla. Tämän raportin tavoitteena kasvattaa itsemurhien ehkäisylle annettua painoarvoa kansanterveyteen vaikuttavissa poliittisissa toimissa eri puolilla maailmaa lisätä yleistä tietoisuutta siitä, että itsemurha merkittävä kansanterveydellinen gelma. WHO esittelee tässä raportissa näyttöön perustuvia interventioita priority for governments itsemurhien vähentämiseksi policy-makers worldwide. haastaa The yhteistyökumppaneitaan objective this report is tehostamaan to prioritize itsemurhien preventi ehkäisyyn tähtäävää the global toimintaansa. public health public policy agendas to increase overall awareness as a legitimate public Raportti health issue. pyrkii Through kiinnittämään this report, huomiota WHO gelman presents laajuuteen kuvaamalla evidence-based sekä interventis itsemurhien että for reducing itsemurhayritysten s calls maailmanlaajuista partners to increase tilannetta their preventi seurauksia efforts. hyödyntäen tehokkaasti kaikkea saatavilla olevaa tietoa. Tietyissä raportin osissa The report annetaan draws käytännön attenti to neuvo the magnitude kansanterveydellisistä the problem, lähestymistavoista, describing the status joita maat csequences voivat hyödyntää both itsemurhien ehkäisyssä attempts eri-ikäisten worldwide ihmisten by drawing keskuudessa. all available data. Specific sectis the report fer practical advice Tätä public raporttia health approaches kaavailtu keskeiseksi that countries resurssiksi can adopt itsemurhia to ehkäisevään prevent toimintaan, throughout jossa the life mukana course. ennen kaikkea terveysministeriöitä, suunnittelijoita päättäjiä heidän lisäkseen It envisaged kansalaisjärjestöjä, that this report tutkijoita, will be a terveys- key resource sosiaalialan for those työntekijöitä, engaged in median preventi edustajia efforts, tavallisia including kansalaisia. first foremost ministries health, planners policy-makers, but also ngovernmental organizatis (NGOs), Menetelmä researchers, health community workers, the media the general public. Tämä raportti syntynyt globaalin neuvotteluun pohutuvan prosessin pohlta, se perustuu olemassa olevien tietojen näytön systemaattisiin arvioihin sekä useiden eri yhteistyökumppaneiden Method sidosryhmien panostukseen sekä WHO:n sisällä että sen ulkopuolella. Raportti käsitteineen itsemurhien This report has ehkäisyn been developed johtavien asiantuntijoiden through a global käsialaa. He ovat csultative hyödyntäneet process koko kollektiivista is based asiantuntemustaan systematic reviews ilmiön globaalia existing data kuvaa kartoittaessaan evidence as well itsemurhien as inputs from ehkäisyyn several tarkoitettu different partners ohjeita laatiessaan. stakeholders, both within outside WHO. Sectis have been cceptualized drafted by leading preventi experts who have drawn their Terminologia collective expertise to paint a global picture create a road map for preventi. On syytä tietää, että alla mainittujen, tässä raportissa käytettyjen termien määritelmät herättivät raportin laatimisen aikana runsaasti keskustelua. Näihin termeihin päätyminen ei Terminology missään tapauksessa tarkoita alan termien tkuvan arvioinnin kieltämistä tai sitä, ettei muissa yhteyksissä voitaisi täysin It is important perustellusti to acknowledge käyttää eri termejä. that during Tämä the raportti process ei pyri tarjoamaan putting together kattavia this ratkaisu report, much itsetuhoiseen discussi käytökseen took place liittyviä with termejä regard to tai definitis, niiden määritelmiä with ultimate koskeviin agreement gelmiin. the terms below. This by no means negates the going evoluti Tässä terms in raportissa this field itsemurhalla the use tarkoitetaan different terms tekoa, for jka very good suorittamalla reass elsewhere henkilö in surmaa this sector. itsensä It is tarkoituksellisesti. beyd the scope this report to resolve issues terminology definitis Tässä suicidal raportissa behaviour itsemurhayrityksellä cclusively. tarkoitetaan mitä tahansa ei-kuolemaanjohtavaa itsetuhoista käytöstä, itseaiheutettua For the purpose myrkytystä this report, tai vammaa is tai the muuta act itseaiheutettua deliberately vahingoittamista, killing eself. jka tarkoituksena joko tai ei ole aiheuttaa kuolema. For the purpose this report, attempt is used to mean any n-fatal suicidal behaviour refers to On tärkeää hahmottaa, millaisia mitahoisia vaikutuksia aiheutuu siitä, että itsemurhayrityksen määritelmään sisällytetään itsensä vahingoittaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että ei-kuolemaanjohtava itsensä vahingoittaminen ilman itsemurha-aikomusta sisältyy tämän termin määritelmään, mikä gelmallista johtuen sitä koskevien interventioiden mahdollisista intential self-inflicted variaatioista. poising, Itsemurha-aikomusta injury or self-harm voi kuitenkin which olla may vaikea or may arvioida, not have sillä a fatal siihen intent saattaa or outcome. liittyä epävarmuutta tai se voidaan pyrkiä salaamaan kokaan. It is important to acknowledge the implicatis Lisäksi complexities itsemurhakuolemia including self-harm koskeviin in tilastoihin the definiti saattaa kuulua myös tapaturmaisia attempt. This kuolemia, means jotka that n-fatal ovat aiheutuneet self-harm itsensä without vahingoittamisesta suicidal intent is included ilman itsemurha-aikomusta, under this term, which tai is kuolemaan johtaneita problematic itsemurhayrityksiä, due to the possible joihin variatis alun in perin related liittynyt itsemurha-aikomus, interventis. However, mutta joissa intent henkilö can ei be lopulta difficult ole to halunnut kuolla. assess Koska as it may näiden be surrounded kahden erottaminen by ambivalence hankalaa, or even ei pystytä ccealment. määrittämään, missä teoissa ollut kyse itsensä vahingoittamisesta tappamistarkoituksessa. In additi, cases deaths as a result self-harm without Itsetuhoisella suicidal intent, käyttäytymisellä or attempts viitataan with menlaiseen initial suicidal intent käytökseen, where a pers kuten no itsemurhan lger wishes attelemiseen to die but has (itsemurhaatuksiin), terminal, may itsemurhan be included suunnittelemiseen, in data itsemurhayrityksiin deaths. become sekä Distinguishing varsinaiseen between itsemurhaan. the two is Itsemurha-atusten difficult, so it is not lukemiseen possible to ascertain mukaan itsetuhoiseen what proportis käyttäytymiseen cases are liittyy mia attributable huomioitavia to self-harm seikko, with or asiasta without käydäänkin suicidal intent. tkuvaa akateemista keskustelua. Itsemurha-atukset päätettiin sisällyttää Suicidal behaviour itsetuhoiseen refers käyttäytymiseen to a range behaviours yksinkertaisuuden that vuoksi, include sillä thinking tässä about raportissa käytetyissä (or ideati), lähteissä planning itsemurhaatuksia, attempting ei ole käsitelty yhdenmukaisesti. itself. The inclusi for ideati in suicidal behaviour is a complex issue about which there is meaningful going academic dialogue. The Raportin decisi to include sisältö ideati in suicidal behaviour was made for the purpose simplicity since the diversity research Tämä sources WHO:n included raportti in this report ensimmäinen are not csistent lajissaan, in se their tarjoaa kattavan positis yleiskatsauksen ideati. itsemurhista, itsemurhayrityksistä itsemurhien ehkäisyyn liittyvistä toimista maailmanlaajuisella tasolla. Raportissa esitetään myös näyttöön perustuvia lähestymistapo itsemurhien ehkäisyä koskevaan päätöksenteko Ctents sekä this luodaan report suuntaviivo joustavaan ehkäisyohjelmaan, joka voidaan mukauttaa erilaisiin ympäristöihin This report, the sopivaksi. first WHO Tässä publicati raportissa its tarkastellaan kind, presents a itsemurhien comprehensive ehkäisyä overview kansanterveysmallia, (kuva attempts 1) soveltamalla. preventi Mallin efforts mukaisesti worldwide, itsemurhien identifies ehkäisy alkaa seurannasta, evidence-based jka approaches tavoitteena to policy-making gelman määritteleminen programme sen ymmärtäminen. development Seuraavaksi vuorossa preventi riskitekijöiden that can be adapted suoavien to different tekijöiden settings. ( tehokkaiden The report interventioiden) reflects the public tunnistaminen. health model for Lopuksi vuorossa preventi (Figure toteutus, 1). Following joh these kuuluu steps, interventioiden preventi arviointi begins skaalaus. with surveillance Tämän to jälkeen define the edessä problem uusi seurantavaihe to underst it, sopiviksi followed arvioidut by the seuraavat identificati vaiheet. risk Toimintaa protective ohava factors käsitteellinen (as well as viitekehys effective joka interventis), ihanteellisessa tapauksessa culminates kattava in implementati, kansallinen strategia which includes luotava evaluati kulttuurikohtaisesti scale-up interventis tieto perustuen. Se leads oha to revisiting kehitystä, surveillance toteutusta arviointia the ensuing huomioiden steps. visi, An poliittisen overarching tahd, cceptual johtajuuden, framework sidosryhmien ideally a sitoutumisen comprehen-jsive natial strategy mutta ei must vähäisimpänä be created in itsemurhien a culture-specific ehkäisyn viimeisimpänä rahoittamisen manner informed by data in order to guide development, implementati evaluati with visi, political will, leadership, stakeholder buy-in, last but not least, funding for the preventi. 12

16 Figure Kuva Kansanterveysmalli The public health model 1. Surveillance Seuranta Mikä gelma? What is the problem? Määritä itsetuhoiseen käytökseen johtanut gelma Define the systemaattisen problem suicidal tiedkeruun behaviour avulla. through systematic data collecti Tunnista Identify risk riskitekijät & protective suoavat factors tekijät Mitkä What ovat are syyt, the causes miten & niiden vaikutuksia voidaan what can ehkäistä? buffer their impact? Tutki, Cduct miksi research itsetuhoista to find käytöstä out why esiintyy suicidal keneen behaviour occurs who it affects se vaikuttaa. 4. Toteutus Implementati Tehokkaiden käytäntöjen ohjelmien skaalaus Scaling up effective policies & programmes Tehokkaiden lupaavien interventioiden skaalaus Scale niiden up vaikutuksen effective promising tehokkuuden interventis arviointi. evaluate their impact effectiveness 3. Suunnittele Develop & evaluate interventiot interventis arvioi ne Mikä What toimii works kenelle? & for whom? Interventioiden suunnittelu, toteutus arviointi Design, implement evaluate toimivan interventis vaihtoehd to see what valitsemiseksi. works Vaikka Despite itsemurha being a leading kin yksi cause yleisimpiä death kuolinsyitä worldwide, maailmanlaajuisesti, has remained a low public sille annettu health painotus priority. Suicide kansanterveyden preventi alalla research valitettavasti edelleen have not matala. received Itsemurhien the financial ehkäisyyn or human itsemurhia investment koskevaan they desperately tutkimukseen need. ei ole It kohdistettu hoped that riittäviä this report taloudellisia will serve investointe as a building tai block henkilöresursse, for the development vaikka implementati niiden tarve selkeä. comprehensive Toivomme, että tämä preventi raportti toimii strategies tärkeänä worldwide. osana kehitys- toteutustyötä, jka avulla voidaan luoda kattavat maailmanlaajuiset itsemurhien ehkäisystrategiat. 13

17 Itsemurhien itsemurhayritysten Global globaali epidemiology epidemiologia attempts

18 Itsemurhiin liittyviä myyttejä Myytti: Itsemurhasta puhuminen ei merkitse itsemurha-aikeita. Fakta: Itsemurhasta puhuminen saattaa itse asiassa olla tapa pyytää apua tai tukea. Erittäin met itsemurhaa harkitsevat ihmiset kärsivät ahdistuneisuudesta, masennuksesta tai toivottomuudesta, heistä tuntuu, ettei heillä ole muuta vaihtoehtoa.

19 Map Kartta Age-stardized Ikävakioidut itsemurhaluvut rates (100(per 000:ta 100 henkeä 000 populati), kohti), molemmat, sukupuolet, Suicide Itsemurhaluku rate (per ( :ta henkeä populati) kohti) < Tieto Data not ei available saatavana Ei Not sovellettavissa applicable Kilometres Itsetuhoisen käytöksen yleisyys, ominaisuudet ilmeneminen The prevalence, characteristics methods suicidal vaihtelevat huomattavasti eri yhteisöjen väestöryhmien välillä behaviour vary widely between different communities, in an kuluessa. Tästä syystä itsemurhien itsemurhayritysten different demographic groups over time. Csequently antasainen seuranta välttämätön osa kansallisia up-to-date surveillance s attempts is paikallisia itsemurhien ehkäisytoimia. Missa maissa an essential compent natial local itsemurhaan liittyy leimautuminen (tai itsemurhan tekeminen preventi efforts. Suicide is stigmatized (or illegal) in many laitta). Näin ollen laadukkaan, käyttökelpoisen tied countries. As a result, obtaining high-quality actiable data hankkiminen itsetuhoisesta käytöksestä vaikeaa erityisesti about suicidal behaviour is difficult, particularly in countries maissa, that do not have good vital registrati systems (that register joissa ei ole käytössä luotettavaa väestörekisterijärjestelmää deaths) or good data-collecti systems the (joissa kirtaan myös itsemurhakuolemat) tai luotettavaa provisi hospital services (that register medically treated tiedkeruujärjestelmää sairaalapalveluiden käytöstä (joissa attempts). Developing implementing appropriate kirtaan ylös sairaalahoitoa vaatineet itsemurhayritykset). preventi programmes for a community or country Asianmukaisten itsemurhien ehkäisyohjelmien kehittäminen requires both an understing the limitatis the toteuttaminen yhteisössä tai maassa edellyttää sitä, että available data a commitment to improving data quality to ymmärretään käytettävissä olevien tietojen rajoitukset, sekä more accurately reflect the effectiveness specific sitä, että sitoudutaan parantamaan tiedlaatua siten, että se interventis. heistaa paremmin tiettyjen interventioiden tehokkuutta. Itsemurhakuolleisuus Suicide mortality Tämän The primary luvun data ensisiisena source for tietolähteenä this chapter is the käytetty WHO Global WHO:n Health Estimates. maailmanlaajuisia The estimates terveyskysymyksiä are largely based koskevia the arviointe. WHO mortality Arvioinnit database perustuvat a global pääasiassa vital registrati WHO:n kuolleisuustietokantaan cause--death registry that globaaliin is created väestörekisteriin from data provided to kuolinsyyrekisteriin, WHO by Member States joka (2). koottu A number jäsenvaltioiden statistical WHO:lle toimittamien modelling techniques tietojen perusteella are used to (2). arrive Arvioiden at the tekemisessä estimates. The käytetty methods useita generating these estimates are described in tilastollisia technical documents mallinnustekniikoita. from the WHO Käytetyt Department menetelmät Health kuvattu WHO:n Statistics terveystilastojen Informati Systems tietojärjestelmien (3). This chapter osast presents teknisissä dokumenteissa global regial (3). Tässä results. luvussa In most esitetään cases the sekä reported globaale rates että are age-stardized alueellisia tieto. Useimmissa to the age distributi tapauksissa raportoidut the WHO luvut World Stard ikävakioitu Populati, WHO:n maailman thus allowing stardiväestön for easier ikäkauman comparis across mukaisesti, regis mikä mahdollistaa over time. Country-specific helpomman vertailun estimates alueittain 2012 an mukaan. rates for Valtiokohtaiset 172 Member States arviot with vuoden populatis 2012 itsemurhaluvuista or greater 172 are jäsenvaltiossa, presented in Map joiden 1 väkiluku Annexes vähintään (rates 000, in countries esitetty with kartassa smaller 1 populatis liitteissä 1 are 2 unstable). (pienempien väestöjen arviot ovat epävarmo). Global regial rates Globaalit alueelliset itsemurhaluvut As shown in Table 1, there were an estimated deaths worldwide in This indicates an annual Kuten global taulukossa age-stardized 1 esitetty, itsemurhakuolemien rate 11.4 per maailmanlaajuiseksi populati (15.0 for määräksi vuna 8.0 for 2012 fe). arvioitiin Näin ollen vuotuinen ikävakioitu itsemurhaluku oli 11,4 laskettuna :ta henkeä kohti (miehillä 15,0 naisilla 8,0). 16

20 Taulukko 1. Arvioidut itsemurhaluvut alueittain maailmanlaajuisesti, 2012 Table 1. Estimated numbers rates by regi the world, 2012 Regi Alue % koko global populati väestöstä Number Itsemurhien s, lukumäärä, 2012 (thouss) (tuhatta) % kaikista global s itsemurhista Age-stardized* Ikävakioidut* itsemurhaluvut ( :ta rates henkeä (per 100 kohti), 000), molemmat both sukupuolet sexes fe naiset miehet Miehiä Male:Female suhteessa naisiin ratio agestardized ikävakioiduissa itsemurhaluvuissa, 2012 rates, 2012 Global** Koko maailma** 100.0%, %, 11.4, 8.0, 15.0, 1.9, All Kaikki high-income suurituloiset Member jäsenvaltiot States All Kaikki low- pieni- middle-income keskituloiset (LMIC) jäsenvaltiot Member States 17.9%, %, 12.7, 5.7, 19.9, 3.5, 81.7%, %, 11.2, 8.7, 13.7, 1.6, Pieni- keskituloiset LMICs jäsenvaltiot in Africa Afrikassa 12.6%, %, 10.0, 5.8, 14.4, 2.5, Pieni- keskituloiset LMICs jäsenvaltiot in the Amerikan Americas 8.2%, %, 6.1, 2.7, 9.8, 3.6, mantereella LMICs Pieni- in keskituloiset Eastern Mediterranean jäsenvaltiot Itäisellä välimerellä 8.0%, %, 6.4, 5.2, 7.5, 1.4, Pieni- keskituloiset LMICs jäsenvaltiot in Europe Euroopassa 3.8%, %, 12.0, 4.9, 20.0, 4.1, Pieni- keskituloiset LMICs in South-East Asia 25.9%, %, 17.7, jäsenvaltiot Kaakkois-Aasiassa 13.9, 21.6, 1.6, Pieni- keskituloiset jäsenvaltiot LMICs in Western Pacific 23.1%, %, 7.5, 7.9, 7.2, 0.9, läntisen Tyynenmeren alueella World Maailmanpankin Bank regis** alueet** High-income Suurituloiset 18.3%, %, 12.7, 5.7, 19.9, 3.5, Upper-middle-income Ylemmät keskituloiset 34.3% % Lower-middle-income Alemmat keskituloiset 35.4%, %, 14.1, 10.4, 18.0, 1.7, Low-income Pienituloiset 12.0%, 82 1%, 13.4, 10.0, 17.0, 1.7, LMICs = Pieni- Low- keskituloiset middle-income maatcountries. * Rates Luvut are stardoitu stardized WHO:n to the WHO maailman World stardiväestön Stard Populati, mukaisesti. which Erot adjusts ikärakenteessa for differences in huomioitu age structure, facilitating vertailu voidaan compariss tehdä between eri alueiden regis anksojen over time. perusteella. ** Includes Sisältää tiedot data for kolmelta three territories alueelta, jotka that are eivät not ole Member WHO:n States jäsenvaltioita. WHO. 17

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

WELL-BEING (SWB), ECONOMY AND POLITICS A NECESSARY STEP OR ONE BRIDGE TOO FAR?

WELL-BEING (SWB), ECONOMY AND POLITICS A NECESSARY STEP OR ONE BRIDGE TOO FAR? Juho Saari, Professor, Welfare sociology, Director, The University of Eastern Finland, Tieteiden talo, 22.9.2011 WELL-BEING (SWB), ECONOMY AND POLITICS A NECESSARY STEP OR ONE BRIDGE TOO FAR? The pillars

Lisätiedot

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla Sisällys 1. Energiatehokkuudesta. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla 3. Hiilidioksidipäästöihin vaikuttavia tekijöitä dekompositioanalyysi 4. Päätelmiä Energiatehokkuudesta Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomi on pieni avotalous, joka tarvitsee dynaamisen kilpailukykyisen yrityssektorin ja terveet kotimarkkinat

Lisätiedot

Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa

Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa Labqualityn neuvottelukokous 17.10.2008 Irja Davidkin Tuhkarokko ja sikotauti virusten aiheuttamia lastentauteja, jotka ennen rokotuksia esiintyivät epidemioina

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources Leonardo da Vinci 2009 2011 Kansainvälisyyttä Etelä-Pohjanmaan matkailuun seminaari, Lapua

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA

KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI 9. 10.12.2015 VAASA PÄIVI CASTRÉN WÄRTSILÄ OYJ / 18 KOKO ELINKAAREN KATTAVIA VOIMARATKAISUJA Kansainvälisesti johtava kestävien

Lisätiedot

Globaalit matkavakuutusohjelmat Mahdollisuudet ja haasteet. Ifin matkapäivä 18.10.2012. Heini Heideman Kristian Ignatius

Globaalit matkavakuutusohjelmat Mahdollisuudet ja haasteet. Ifin matkapäivä 18.10.2012. Heini Heideman Kristian Ignatius Globaalit matkavakuutusohjelmat Mahdollisuudet ja haasteet Ifin matkapäivä 18.10.2012 Heini Heideman Kristian Ignatius Esityksen sisältö Matkustamisen riskejä Globaalin matkavakuutusohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Equality of treatment Public Services

Equality of treatment Public Services Equality of treatment Public Services Providing high-quality Public Services in Europe based on the values of Protocol 26 (TFEU), Warsaw 12.10.2012 Kristian Siikavirta, Doctor of Law 18.10.2012 1 University

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2015

Markkinaraportti / toukokuu 2015 Markkinaraportti / toukokuu 2015 Yöpymiset 3,5 % miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä toukokuussa 3,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset vähenivät runsaat viisi prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

for employers Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu

for employers Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu Employer Counselling www.tyomieli.fi Many models focus on rehabilitees We need to take care

Lisätiedot

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon!

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon! Tervetuloa taloon! Perehdytyksellä hyvä startti työuralle! ISS Perehdytyskäytäntöihin sisältyvät: Perehdytyskortin käyttöönotto Tervetuloa Taloon -perehdytys tai -verkkokurssi Tehtäväkohtainen perehdytys

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista VALTIOVARAINMINISTERIÖ 18.12.2003 Eduskunta Suuri Valiokunta Asia Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista Ohessa saatetaan eduskunnan suuren valiokunnan tietoon ehdotus neuvoston

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot

Maksujärjestelmäsimulaattori SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Maksujärjestelmäsimulaattori SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Maksujärjestelmäsimulaattori 10.12.2013 Tatu Laine Sisältö Maksutapahtuma maksujärjestelmässä BoF-PSS2 simulaattorin historia Maksujärjestelmän simulointi Kysymyksiä, joihin maksujärjestelmäsimulaattori

Lisätiedot

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti?

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? For professional use only Not for public distribution Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? 08.02.2012 Jyrki Merjamaa, Head of Asset Management Aberdeen Asset

Lisätiedot

Lihavuuden kustannuksia. Markku Pekurinen, osastojohtaja, tutkimusprofessori

Lihavuuden kustannuksia. Markku Pekurinen, osastojohtaja, tutkimusprofessori Lihavuuden kustannuksia Markku Pekurinen, osastojohtaja, tutkimusprofessori Lihavuus Monien sairauksien riskitekijä Väestötasolla nopeasti yleistyvä ongelma Taloudellisista vaikutuksista lisääntyvästi

Lisätiedot

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 Mikä ihmeen ICES? Mikä on ICES? (International Council for the Exploration of the Sea) (Kansainvälinen

Lisätiedot

Enhancing our Heritage Toolkit. Työkalupakki

Enhancing our Heritage Toolkit. Työkalupakki Enhancing our Heritage Toolkit Työkalupakki Hoito- ja käyttösuunnitelmien i vaikuttavuuden arviointia i EoH yleistä Arviointivälineitä i i i äja prosesseja kehitetty khi kohdevastaavien kanssa (alunperin

Lisätiedot

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Scottish Educational Review, 43 (1), 3-23. Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Pasi Sahlberg ABSTRACT INTRODUCTION 3 term remains controversial. FROM PERIPHERY TO LIMELIGHT 4 entire

Lisätiedot

TTIP-tutkimuksen tulokset: Pohjoismaiden kansalaisten näkemyksiä vapaakaupasta ja TTIP:stä Heinä-elokuu 2015

TTIP-tutkimuksen tulokset: Pohjoismaiden kansalaisten näkemyksiä vapaakaupasta ja TTIP:stä Heinä-elokuu 2015 TTIP-tutkimuksen tulokset: Pohjoismaiden kansalaisten näkemyksiä vapaakaupasta ja TTIP:stä Heinä-elokuu 2015 Tutkimuksen toteutus Tutkimus kattoi 5 Pohjoismaata, joissa haastateltiin yhteensä 4586 yksityishenkilöä

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Yöpymiset + 4 % tammi-heinäkuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.400) lisääntyivät tammi-heinäkuussa 3,9 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Data Quality Master Data Management

Data Quality Master Data Management Data Quality Master Data Management TDWI Finland, 28.1.2011 Johdanto: Petri Hakanen Agenda 08.30-09.00 Coffee 09.00-09.30 Welcome by IBM! Introduction by TDWI 09.30-10.30 Dario Bezzina: The Data Quality

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00 Päivärahat 2016 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä (euro) yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Lisätiedot

PricewaterhouseCoopers alan johtavia asiantuntijoita

PricewaterhouseCoopers alan johtavia asiantuntijoita alan johtavia asiantuntijoita Kolme klusteria läntinen, keskinen, itäinen Keskinen klusteri: 3 550 partneria 77 000 henkilöä 13,6 mrd. dollarin liikevaihto 97 maata Slide 2 PwC globaalisti PwC:n liikevaihdon

Lisätiedot

KUKA HYÖTYY ASIAKAS PALVELUNTUOTTAJA VAI MOLEMMAT? Kari Harno Ylilääkäri LKT, Dosentti HUS

KUKA HYÖTYY ASIAKAS PALVELUNTUOTTAJA VAI MOLEMMAT? Kari Harno Ylilääkäri LKT, Dosentti HUS KUKA HYÖTYY ASIAKAS PALVELUNTUOTTAJA VAI MOLEMMAT? Kari Harno Ylilääkäri LKT, Dosentti HUS SÄHKÖISEN ASIOINNIN TAVOITTEET Serkkola, Ari 2006 Asiakas/potilas parannetaan asiakkaan kokemaa laatua asiakkaalla

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

==>Download: Lakimies PDF ebook By Allan Särkilahti

==>Download: Lakimies PDF ebook By Allan Särkilahti Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook By Allan Särkilahti Lakimies PDF By Allan Särkilahti - Are you searching for Lakimies pdf Books? Now, you will be happy that Lakimies PDF is available at our

Lisätiedot

Sopimusasiakkaan ulkomaanpuheluhinnasto

Sopimusasiakkaan ulkomaanpuheluhinnasto Ulkomaanpuheluhinnasto 01.01.2013 /min + pvm Afganistan 1,33 Alankomaat 0,20 Alankomaat - matkapuhelimet 0,38 Alankomaiden Antillit 1,15 Albania 0,41 Albania - matkapuhelimet 0,57 Algeria 0,41 Algeria

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 views of transport officials and politicians Vilja Varho Introduction Experts have doubts about whether sufficiently effective policies

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle

Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle Oxford Economics yhteenveto Helsinki 2012 To represent, lead and serve the airline industry Lentoliikenne : Taloudellisen kasvun perusta On kustannustehokasta

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras?

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Pekka Ylä-Anttila 20.1.2011 Maailman paras? Evaluation of the Finnish National Innovation System (syksy 2009) Suomessa on edelleen hyvä ja toimiva innovaatiojärjestelmä,

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Työvoimakustannukset EU-maissa 2005 Teollisuuden työntekijät Tanska Saksa Belgia Suomi Alankomaat Ruotsi Itävalta

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

STN-ohjelmat ja haut 2015 SRC Programmes and Calls 2015

STN-ohjelmat ja haut 2015 SRC Programmes and Calls 2015 STN-ohjelmat ja haut 2015 SRC Programmes and Calls 2015 Eemeli Workshop 2.2.2015 Otaniemi Leena Sarvaranta Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy VTT Technical Research Centre of Finland Ltd CONTENTS 1. Why?

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

Koulutus ja viestintä yhteistyön välineinä

Koulutus ja viestintä yhteistyön välineinä Koulutus ja viestintä yhteistyön välineinä Viestintä ja koulutus pohjoinen-etelä kuntayhteistyön välineinä: Tukevat osallistujia ja ohjelmaa kehittävät ohjelmaa vuorovaikutuksen avulla Koulutus Kuntaliiton

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF - Are you searching for Lakimies Books? Now, you will be happy that at this time Lakimies PDF is available at our online library. With our complete

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2010

Markkinaraportti / tammikuu 2010 Markkinaraportti / tammikuu 21 Yöpymisissä pientä laskua edelleen Helsingin majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset vähenivät tammikuussa edelleen jonkin verran (- 6., - 2,7 %). Vuoden 29 tammikuussa

Lisätiedot

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 Esityksen rakenne 1. Venäjän talouden kansallisia erikoispiirteitä 2. Tämän hetken talouskehitys 3.

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansainvälisten vaikutuksien heijastuminen Suomeen

Ilmastonmuutoksen kansainvälisten vaikutuksien heijastuminen Suomeen Ilmastonmuutoksen kansainvälisten vaikutuksien heijastuminen Suomeen SEMINAARI ILMASTONMUUTOKSEN KANSALLISESTA SOPEUTUMISSTRATEGIASTA 10.4 2014 Sirkku Juhola Sisältö Ilmastonmuutoksen vaikutusten määritelmiä

Lisätiedot

Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi. Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft

Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi. Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft 1 Visualisoinnin aamu 8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 8:45 Tiedon visualisointi Ari Suominen, Tuote-

Lisätiedot

Market report / January 2014

Market report / January 2014 Market report / January 214 Overnight stays up 4% in January Overnight stays in Helsinki increased by 4.1% in January. Stays by overseas visitors were up almost 6%, while the domestic segment grew more

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Suomi ja suomalaiset yritykset globaalitaloudessa keiden kanssa kilpailemme tulevaisuudessa?

Suomi ja suomalaiset yritykset globaalitaloudessa keiden kanssa kilpailemme tulevaisuudessa? Suomi ja suomalaiset yritykset globaalitaloudessa keiden kanssa kilpailemme tulevaisuudessa? Pekka Ylä-Anttila ETLA ja Etlatieto Oy ELKOM 07 - ECT Forum 5.9.07 Esityksen teemat Mitä maailmantaloudessa

Lisätiedot

Pandemia, -vaste ja jälkiviisaus

Pandemia, -vaste ja jälkiviisaus Kuolleiden lukumaara 7.5.2010 H1N1 pandemic 2009 Pandemia, -vaste ja jälkiviisaus Pasi Penttinen, European Centre for Disease Prevention and Control 22 April 2010, Helsinki, Suomi Virallisesti ilmoitetut

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot