Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yritysten kehittämispalveluprojektin toimintasuunnitelma 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yritysten kehittämispalveluprojektin toimintasuunnitelma 2008"

Transkriptio

1 1/10 Helsingin kaupunginhallitus Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yritysten kehittämispalveluprojektin toimintasuunnitelma 2008 Tavoitteet Projektin päätavoitteena on Helsingin seudun elinkeinoelämän kehittäminen digitaalisten sisältöjen ja palvelujen alueella Forum Virium Helsingin ja innovatiivisten pk-yritysten yhteistyöllä. Projektin roolina on toimia neutraalina, luotettavana kolmantena osapuolena, puhemiehenä, tulkkina ja verkottajana suurten ja pienten yritysten sekä julkisten toimijoiden välillä. Projeti pyrkii varmistamaan kasvukykyisille ja haluisille pk-yrityksille kasvuväylän metropoliseudulta maailmalle. Digitaaliset sisällöt ja palvelut valittiin projektin fokusalueeksi seuraavista syistä: - digitaaliset sisällöt ja palvelut ovat nopeimmin kasvava markkina - se tuottaa tehokkaita välineitä muidenkin toimialojen käyttöön - metropolialueella on valtaosa alan toimijoista, asiakkaista, tutkimuksesta ja kehitystoiminnasta sekä koulutuksesta Elinkeinopoliittisena tavoitteena projektilla on lisäksi testata ja kehittää tällä fokusalueella aktiivista, valikoivaa kasvuyritysten kehittämistoimintaa. Kehitettyjä ja testattuja parhaita käytäntöjä voidaan soveltaa muillakin toimialueilla. Toiminnan painopisteet 2008 Projekti toimii kahta väylää: 1) Forum Virium Helsingin pk-kumppanuusohjelman isäntänä: pk-pooli, pkyritysjäsenyys, verkottaminen 2) Culminatum Oy:n hallinnoiman Uudenmaan Digitaaliset sisällöt osaamiskeskuksen yhteistyökumppanina ja Kasvuvalmennuksen osarahoittajana Molempia väyliä jatketaan vuonna 2008 kehittäen toimintaa mahdollisuuksien mukaan. Erityisiä kehitystavoitteita vuodelle 2008 ovat: - FVH pk-kumppanuusohjelman pk-poolista kytketään innovatiivisia pk-yrityksiä aktiviisesti FVH:n kehitysohjelmiin mm. hankekohtaisten palveluideointikilpailujen kautta - FVH:n kehityshankkeissa kunnostautuneita pk-yrityksiä kehotetaan hakemaan FVH:n pk-yritysjäseniksi. Kolmen syksyllä 2007 valitun pk-yritysjäsenen joukkoa

2 2/10 kasvatetaan korkea laatutaso säilyttäen siten, että vuoden 2008 alusta pkyritysjäseniä olisi viisi ja vuoden 2009 alusta kymmenen. - FVH:n pk-yritysjäsenet verkostetaan kiinteään yhteistyöhön muun jäsenistön kanssa - Kasvuvalmennusta kehitetään siten, että se kattaa metropolialueen lisäksi laajemmin Uudenmaan ja sen rahoitukseen osallistuu Helsingin kaupungin lisäksi muu Uusimaa - Edistetään osaltaan sitä, että kansallinen Digitaaliset sisällöt klusteri järjestää tehokasta kansainvälistymiskoulutusta kasvuyrityksille Uudet avaukset Aktiiviraha ja Aktiivineliöt Projektia suunniteltaessa 2005 päädyttiin siihen, ettei projekti tarjoa pk-yrityksille toimitiloja eikä rahoitusta, vaan keskittyy aineettomiin yrityskehityspalveluihin. Pk-yritysten nopealle kasvulle on useimmiten välttämätöntä riittävän tehokas pääomahuolto eli riskirahoituksen saaminen nopeaan tuotekehitykseen ja tehokkaaseen markkinointiin. Usein pk-yritysten kasvua helpottaisi olennaisesti, jos niille olisi tarjolla myös kunnollinen fyysinen toimintaympäristö. Siksi vuonna 2008 projekti ryhtyy, mikäli siihen saadaan tarvittavat resurssit, erityistoimiin sekä metropolialueen digitaalisten sisältöjen ja palvelujen kasvuyrityksien pääomahuollon että toimintaympäristön kehittämiseen. Aktiiviraha-kampanjassa kehitetään toimialueen kasvuyritysten pääomahuoltoa. Erityisesti pyritään varmistamaan, että riittävään kasvurahoitukseen yhdistyy myös tehokas liiketoiminnan ohjaus ja toimivan johdon sparraus. Tähän edetään sekä valmentamalla yrityksiä pääomahuollossa että ohjaamalla sijoittajia tälle houkuttelevalle kasvualueelle. Erityisesti kehitetään yritysten liiketaloudellista ohjausta välineinä yrityskohtainen valmennus, hallitustyöskentelyn kehittäminen ja mentoreiden hankkiminen toimivan johdon tueksi. Aktiviiraha-kampanja toteutetaan yhteistyössä Culminatumin, Greater Helsinki Promotionin ja julkisten rahoittajien (Finnvera, Vera Ventures, TE-keskus, Tekes, Sitra, Teollisuussijoitus) kanssa. Aktiivineliöt-kampanjassa kehitään kasvuyritysten toimintaympäristöä siten että fyysiseen ympäristöön eli toimitiloihin ja palveluihin yhdistyy toimijoiden verkottaminen ja yrityskehityspalvelut. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä toimialueella FVH:n, yrityshautomoiden ja erilaisten yrityskehityspalvelujen kesken. Tähän liittyen valmistellaan pk-yrityksille yrityshautomo TwinBIC Oy:n sekä Forum Virium Centerin rakennuttaja YESS Oy:n (Sponda Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiö) kanssa Forum Virium Centeriin uudenlaista yrityskehityspalvelua työnimellä Business Studio. Aktiivineliöt-kampaja toteutetaan yhteistyössä Culminatumin, Uudenmaan TE-keskuksen ja yrityshautomoiden kanssa.

3 3/10 Yhteistyön kehittäminen Kasvuvalmennusta suunniteltaessa pyrittiin siihen, että se toimisi luontevana jatkona muihin yrityskehityspalveluihin, joita tarjoavat mm. Uudenmaan TE-keskus, Technopolis Ventures ja yrityshautomot. Kun ktm:n rahoittama Uudenmaan TE-keskuksen hallinnoiman Sisältöliiketoiminnan kehittämishanke Silen Jalostamo-palvelu päättyy huhtikuussa 2008, pyritään varmistamaan, että vastaavaa tarpeelliseksi ja hyväksi havaittua palvelua on saatavilla ja se toimii kiinteässä yhteistyössä Kasvuvalmennuksen kanssa. Jalostamoissa (joita toteuttavat Diges ry, Neogames ry, Musex ry ja TaiK IADE) pk-yrityksille annetaan subventoitua yrityskohtaista valmennusta enintään 5 päivää. Kasvuvalmennuksessa noudatetaan Jalostamon parhaita käytäntöjä ja on pyritty yhdenmukaiseen käytäntöön osallistumismaksujen ja valmennuspalkkioiden suhteen. Kumpikin valitsee osallistujat raadituksen avulla ja kokoaa avoimen tarjouskilpailun avulla poolin, josta valitaan kuhunkin yrityskohtaiseen valmennukseen valmentaja. Kasvuvalmennus on profiloitu soveltuvaksi jatkoksi Jalostamon läpikäynneille ja yrityshautomoissa kasvaneille Helsingin seudun pk-yrityksille, joilla on selkeää tahtoa ja kykyä kasvaa. Kasvuvalmennuksessa kasvuyrityksille annetaan vuonna 2007 enintään 15 päivää yrityskohtaista valmennusta. Jalostamon ja Kasvuvalmennuksen yhteistyötä voitaisiin tehostaa jatkossa seuraavasti: - kootaan avoimella kilpailutuksella yhteinen valmentaja/konsultti-pooli - valitaan osallistujat yhteisellä raadilla tai "sparrausringillä", joka antaa pk-yrityksille suoraa palautetta, arvioi kehittämistarpeet ja ohjaa soveltuvaan kehittämispalveluun: Jalostamon ja Kasvuvalmennuksen, pääomahuoltoon (Vera Ventures, Tekes yms.), muihin yrityskehityspalveluihin (TE-keskuksen yms.). Uudenmaan Digitaaliset sisällöt - osaamiskeskuksella on Kasvuvalmennuksessa koetellut ja kehitetyt prosessit kummankin edellä mainitun tehtävän hallinnointiin: verkkohakua käyttävä haku valmennukseen ja osallistuminen valmennuksen tarjoilukilpailuun, valintaprosessit ja taloushallinto yms. Niinpä olisi kannattavaa yhdistää Silen ja Kasvuvalmennuksen hallinnointi mainituilta osin. Silti mainitut tahot voisivat jatkaa itse Jalostamoina, koska tuntevat parhaiten toimialueensa. Uudenmaan yrityshautomotoiminnan kehittämisessä olisi olennaista yhdistää tilapalveluihin valmennuspalvelut, johon esitetty malli (alkuvaiheessa Jalostamo, jatkona kasvuvaiheessa Kasvuvalmennus) sopii ainakin digitaalisten sisältöjen ja palveluiden alueella - miksei myös laajemmin sisältöliiketoiminnan ja luovan toiminnan alueella.

4 4/10 Hallinto, rahoitus ja yhteistyö Käynnistys Helsingin elinkeinopalvelun projektina Forum Virium Helsingin (FVH) yhteydessä on toiminut kokeiluna alkanut Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yritysten kehittämispalvelu-projekti. Se päädyttiin käynnistämään varsinaisesti vuoden 2006 alussa hallinnollisesti vuoden kestoisena Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun projektina. Helsingin kaupunginhallitus myönsi projektille rahoituksen innovaatiorahastosta euroa vuoden 2006 loppuun. Kaupunginhallitus voi myöntää rahoituksen vain kalenterivuodeksi kerrallaan, mutta on varautunut noin viiden vuoden rahoitukseen. Helsingin kaupunginhallitus myönsi projektille jatkorahoitusta Innovaatiorahastosta vuodelle 2007 hakemuksessa esitetyt euroa. Hankkeen hallinnoija vuonna 2007 on edelleen Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu (innovaatiorahaston vastuualue RI902, hankenumero sittemmin RI914, ARA 99141). Hallinnollisesti kyseessä on itsenäinen projekti (projektipäällikkönä toimii Esa Blomberg, Blomberg Consulting Oy), jolla on oma ohjausryhmänsä (pj. elinkeinopäällikkö Nyrki Tuominen). Toiminnallisesti pyrittiin kuitenkin kiinteäksi osaksi Forum Virium Helsinkiä. FVH:sta itsenäiseen projektiin päädyttiin eri vaihtoehtojen tutkimisen jälkeen, koska: - päätavoitteena on Helsingin seudun elinkeinoelämän kehittäminen fokusalueen pk-yritysten ja FVH:n jäsenistön yhteistyön avulla. Siihen on parhaat mahdollisuudet neutraalilla luotettavalla kolmannella osapuolella. Tämä puhemiehen rooli onkin osoittautunut toimivaksi: se saattaa osapuolet yhteen, mutta ei edusta kumpaakaan. - FVH:n jäsenyritykset eivät halua rahoittaa projektin hallinnointia, mutta tukevat tapauskohtaisesti erilaisia yhteistyötä kehittäviä aktiviteettejä, kuten isännöivät erilaisia tilaisuuksia ja jakavat tietouttaan niissä. - toimintaan voivat osallistua myös FVH:n ulkopuoliset tahot. Projektin neuvottelukuntamaiseen ohjausryhmään ovatkin osallistuneet FVH:n ja sen jäsenten Sitran ja Tekes:n lisäksi Culminatum Oy:n hallinoima Uudenmaan Digitaaliset sisällöt - osaamiskeskus, Finnvera, KTM:n SILE - Sisältöliiketoiminnan kehittäminen projekti, Uudenmaan TE-keskus, Tekel ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu sekä yrityshautomoista HKKK/PYK New Business Center, IADE/Arabus ja TWINBIC Oy. - projektina saadaan mahdollisimman kevyt ja joustava hallinnointi: tarvittavat palvelut hankitaan FVH:lta tai yhteistyökumppaneilta. Näin toimintaa voidaan kehittää helposti tarvittavaan suuntaan.

5 5/10 Yhteistyöhön Uudenmaan Digitaaliset sisällöt osaamiskeskuksen kanssa Culminatum Ltd Oy, jossa Helsingin kaupunki on osakkaana, koordinoi kansallista Digitaaliset sisällöt osaamisklusteria ja hallinnoi sen Uudenmaan osaamiskeskusta. Niiden tehtävänä on edesauttaa digitaalisten sisältötuotteiden ja palvelujen kehittämistä nopeasti kehittyvän osaamisalan ja yhtä nopeasti muuttuvan liiketoimintaympäristön mahdollisuudet ja tarpeet ymmärtäen. Klusterin yhteisiksi teemoiksi on valittu kolme toimialalle tärkeää toimenpidekokonaisuutta: kansainvälistymisen edistäminen, pk-sektorin liiketoimintaosaamisen kasvattaminen ja tutkimus- ja kehitystoiminnan vauhdittaminen sekä toimialatiedon kerääminen. Helsingin kaupunginhallitus totesi elinkeinostrategian linjauksissaan mm., että Helsinki toimii tiiviissä yhteistyössä pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa sitoutuen alkavan osaamiskeskusohjelman toteuttamiseen... Siksi sovittiin alkuvuodesta 2007 kiinteästä yhteistyöstä projektin ja Culminatum Ltd Oy:n kanssa. Culminatum konsultoi sopimuksen mukaisesti projektin toteuttamista omakustannushintaan. Konsultin asiakasvastuullisena konsulttina toimi projektipäällikkö, valtiotieteen maisteri Kaisa Sibelius. Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun projektin ja Culminatum Ltd Oy:n välisestä yhteistyöstä Digitaaliset sisällöt osaamiskeskuksessa solmittiin yhteistyösopimus. Sen mukaan yhteistyössä noudatetaan seuraavia periaatteita: - projekti osallistuu Uudenmaan osaamiskeskuksen toiminnan rahoittamiseen kasvuyritysvalmennuksen osalta. Projekti valitsee valmennukseen osallistuvat yritykset asiantuntijaraadin avulla - projektin projektipäällikkö osallistuu elinkeinopalvelun edustajana kasvuyritysvalmennuksen ohjaukseen sekä osaamiskeskuksen kehittämiseen ja hallinnointiin - projektin projektipäällikkö osallistuu elinkeinopalvelun edustajana kansallisen klusterin kansainvälistymisvalmennuksen suunnitteluun - kansallisen klusterin koordinaattori sekä Uudenmaan osaamiskeskuksen ohjelmajohtaja ja kasvuyritysvalmennuksen tuottaja osallistuvat projektin kehittämiseen Helsingin kaupungin osallistuu Innovaatiorahaston elinkeinopalvelun hallinnoimalla tuella Culminatumin osaamiskeskuksen toteuttaman kasvuyritysvalmennuksen omakustannuksiin sopimuksen mukaan vuonna 2007 osuuden ollessa enintään alv 22%, verollinen hinta yhteensä Tällä tuella hankitaan kilpailuttaen tarvittava valmennus. Näin pystytään Culminatumin vastatessa hallinnoinnista ja käytännön järjestelyistä tarjoamaan enintään 20:lle kasvuyritykselle kullekin enintään 15 päivää yrityskohtaista valmennusta.

6 6/10 FVH pk-kumppanuusohjelmaksi Forum Virium Helsingin pk-yrityksille suunnatut Helsingin kaupungin tuella toteutettavat aktiviteetit koottiin FVH:n uuden strategian mukaan FVH:n ohjausryhmässä esitellyllä tavoin erityiseksi FVH pk-kumppanuusohjelmaksi. Ohjelma toteutetaan Helsingin kaupungin Innovaatiorahaston tuella, jota hallinnoi Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu. Samalla projektin projektipäällikön, jona toimii Esa Blomberg (Blomberg Consulting Oy), nimike muutettiin ohjelmajohtajaksi. Tähän järjestelyyn päädyttiin, koska viestinnän kannalta on selkeämpää liittää Helsingin kaupungin tukemat kyseisen toimialueen pk-yrityksille suunnattuja aktiviteetit FVH:n toimintaan, eikä markkinoida erikseen pk-yritysten kehittämisprojektia. FVH pkkumppanuusohjelman välittävälle roolille pk-yritysten ja FVH:n yritysjäsenistön välillä on kuitenkin olennaista ohjelman itsenäisyys FVH:stä, jonka takaa se, että ohjelmaa hallinnoi Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu innovaatiorahaston rahoituksella. Yhteistyön kehittäminen 2008 Yhteistyön kehittämiseen tarjoutuu mahdollisuuksia erityisesti seuraavilla alueilla mainittujen yhteistyökumppanien kanssa: - kasvuvalmennus: Culminatum/Digibusiness, Uudenmaan TE-keskus, Uudenmaan liitto, Helsingin yrittäjät, Kanssayrittäjät - pääomahuolto: Culminatum/Digibusiness, Greater Helsinki Promotion, Vera Ventures, Finnvera, Tekes, Contact Finland - toimintaympäristö/forum Virium Center: rakennuttaja YESS Oy (Sponda ja Yleisradion eläkesäätiö), TwinBIC yrityshautomo

7 7/10 FORUM VIRIUM HELSINGIN PK-KUMPPANUUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Tavoitteet ja palvelutarjonta FVH pk-kumppanuusohjelman päätavoitteena on Helsingin seudun elinkeinoelämän kehittäminen digitaalisten palvelujen alueella FVH:n ja innovatiivisten pk-yritysten yhteistyöllä. Ohjelman roolina on toimia neutraalina, luotettavana kolmantena osapuolena, puhemiehenä, tulkkina ja verkottajana suurten ja pienten yritysten sekä julkisten toimijoiden välillä. FVH pk-kumppanuusohjelma tarjonta Helsingin seudulla toimiville innovatiivisille digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yrityksille: - PK-pooli: innovatiivisten pk-yritysten ohjausta FVH:n kehityshankkeisiin ja yhteistyöhön suuryritysten kanssa - Yrityskohtaista Kasvuvalmennusta yhteistyössä Culminatumin Uudenmaan Digitaaliset sisällöt -osaamiskeskuksen kanssa - Verkostointi: FVH:n ja yhteistyökumppanien, suurten ja pienten yritysten, julkisten ja kaupallisten toimijoiden yhteisiä - FVH:n pk-yritysjäsenyys: pääsy jäsentilaisuuksiin ja muuhun FVH:n toimintaan, kuten hankkeiden ja muiden aktiviteettien suunnitteluun sekä valmennetut yritysesittelyt FVH:n jäsenistölle ja FVH:n verkkosivuilla. Lisää palveluita kehitään asiakaslähtöisesti jäsenien tarpeiden ja käytettävien resurssien mukaan mm. Forum Virium Centeriin liittyen. Erityisiä kehitystavoitteita vuodelle 2008 ovat: - FVH pk-kumppanuusohjelman pk-poolista kytketään innovatiivisia pk-yrityksiä aktiviisesti FVH:n kehitysohjelmiin mm. hankekohtaisten palveluideointikilpailujen kautta - FVH:n kehityshankkeissa kunnostautuneita pk-yrityksiä kehotetaan hakemaan FVH:n pk-yritysjäseniksi. Kolmen syksyllä 2007 valitun pk-yritysjäsenen joukkoa kasvatetaan korkea laatutaso säilyttäen siten, että vuoden 2008 alusta pkyritysjäseniä olisi viisi ja vuoden 2009 alusta enintään kymmenen. - FVH:n pk-yritysjäsenet verkostetaan kiinteään yhteistyöhön muun jäsenistön kanssa - Yrityskohtaista Kasvuvalmennusta kehitetään siten, että se kattaa metropolialueen lisäksi koko Uudenmaan ja sen rahoitukseen osallistuu Helsingin kaupungin lisäksi laajemmin Uudenmaan muut kaupungit ja kunnat. - Edistetään osaltaan sitä, että kansallinen Digitaaliset sisällöt klusteri järjestää tehokasta kansainvälistymiskoulutusta kasvuyrityksille

8 8/10 FVH pk-pooli FVH pk-kumppanuusohjelmassa etsitään aktiivisesti Helsingin seudulla toimivia innovatiivisia digitaalisten sisältöjen ja palveluiden pk-yrityksiä. Näistä kootaan erityinen FVH pk-pooli, josta kytketään innovatiivisia pk-yrityksiä FVH:n ja muihin soveltuviin hankkeisiin, asiakkuuksiin ja kumppanuuksiin. Helsingin seudulla arvioidaan olevan noin 2000 potentiaalista pk-yritystä digitaalisten sisältöjen ja palvelujen alueella. Näistä on tiedot noin 1400:sta ja yhteydet on noin kahteen sataan yritykseen. Pk-poolista välitetään FVH:n hankkeisiin niiden tarpeiden mukaan pk-yrityksiä. Lisäksi rakennetaan FVH:n jäsenyritysten pyynnöstä näille kontakteja näiden toivomien erityisosaamisalueiden pk-yrityksiin. FVH pk-poolin rakentamista jatketaan 2008 tavoitteena koota FVH:n hankkeisiin, Kasvuvalmennukseen osallistuvista ja muutoin laadukkaaksi osoittautuneista noin 200:n valikoidun pk-yrityksen pooli. Tätä varten edelleen kehitetään syksyllä 2007 käyttöönotettua FileMakerPro-perusteista tietojärjestelmää. Kasvuvalmennus Kasvuvalmennus tarjoaa yrityskohtaisen kehittämisohjelman Helsingin seudulla toimiville kasvuhakuisille ja -kykyisille digitaalisia sisältöjä ja palveluita tuottaville pk-yrityksille. Kasvuvalmennuksen tavoitteena on tukea näiden toimialojen yritysten palvelu- ja tuotekehitystä, nopeuttaa siirtymistä uusille markkinoille tai liiketoiminta-alueille sekä antaa eväitä toiminnan yleiseen kehittämiseen. Yrityskohtaista Kasvuvalmennusta kehitetään siten, että se kattaa metropolialueen lisäksi koko Uudenmaan ja sen rahoitukseen osallistuu Helsingin kaupungin lisäksi laajemmin Uudenmaan muut kaupungit ja kunnat. Kasvuvalmennuksen toteuttamista sovitaan Culminatum Oy:n ja muiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa, kun käytettävistä resursseista on saatu päätökset. Verkostointi Tavoitteena on, että Forum Virium Helsinki ja Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun projekti järjestävät yhdessä yhteiskumppaniensa, erityisesti Uudenmaan Digitaaliset sisällöt osaamiskeskuksen ja Greater Helsinki Promotionin kanssa yhteisiä tilaisuuksia, joissa tarjoutuu tilaisuus verkostoitumiseen.

9 9/10 Forum Virium Helsingin pk-yritysjäsenyys Forum Virium Helsingin pk-yritysjäsenyys korostaa osaltaan FVH:n luonnetta avoimena innovaatioympäristönä, jossa innovatiiviset pk-yritykset ja suuryritykset kehittävät yhteistoiminnallisesti uusia tuotteita ja palveluita. FVH:n pk-yritysjäsenyys on referenssi pk-yritykselle ja suositus FVH:n taholta. FVH ryhtyi ottamaan pk-yritysjäseniä kalenterivuoden 2007 alusta lähtien. Haku on avoin kaikille digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yrityksille, joilla on toimintaa Helsingin seudulla. Pk-yritysjäsenyyttä isännöi ohjelmajohtaja Esa Blomberg Helsingin kaupungin Innovaatiorahaston tuella, jota hallinnoi Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu. Ohjelmajohtaja valmistelee asian FVH:n työvaliokunnalle tarkistaen vaadittujen kriteerien täyttymisen. FVH:n työvaliokunta esittelee asian ohjausryhmälle, joka päättää jäsenyydestä. Pk-yrityksen määrittelyssä käytetään omaa, EU:n komission suosituksesta poikkeavaa määrittelyä: Pk-yritykseksi luetaan yritys, jonka henkilöstön määrä on alle 250 henkeä ja vuotuinen liikevaihto on enintään 50 milj. euroa tai tase enintään 43 milj. euroa laskettuna suosituksen edellyttämällä tavalla. Yritys on aina pk-yritys, kun se täyttää nämä molemmat kynnysarvot ja kun sen pääomasta tai äänimäärästä alle 25 prosenttia on toisen yrityksen tai julkisyhteisön hallussa. Suuren yrityksen 25 prosentin omistus ei automaattisesti johda pk-yritysaseman menettämiseen. Sen sijaan julkisyhteisön vähintään 25 prosentin osuudella omistama yritys ei pääsääntöisesti ole pk-yritys. Pk-yritysjäseneksi valittavalla pk-yrityksellä on oltava näyttöä FVH:n toimialueeseen liittyvästä innovatiivisuudesta ja osaamisesta. Näyttö on voitu hankkia FVH:n kehityshankkeissa tai muissa aktiviteeteissa tai muussa yhteistyössä jonkin FVH:n jäsenen kanssa. Pk-yrityksen on oltava myös FVH:n jäsenyyden merkitsemälle suositukselle kelvollinen, jota varten yrityksen tausta tarkistetaan. Jäsenyyttä hakevan pk-yrityksen on annettava jäsenhakemuksen käsittelyä varten tarvittavat tiedot. Jos yrityksessä on henkilöstöä alle 50 henkeä ja vuotuinen liikevaihto on alle 5 milj. euroa (eli kyseessä on mikroyritys), on jäsenmaksu 2000 euroa ensimmäiseltä kalenterivuodelta, jonka jälkeen jäsenmaksu on 1000 euroa kalenterivuodelta. Jos yrityksessä on henkilöstöä alle 150 henkeä ja vuotuinen liikevaihto on alle 25 milj. euroa (pienyritys), on jäsenmaksu 5000 euroa ensimmäiseltä kalenterivuodelta, jonka jälkeen jäsenmaksu on 2000 euroa kalenterivuodelta Pk-yritysjäsenille tarjoutuu pääsy FVH:n jäsentilaisuuksiin, hankkeiden suunnitteluun, mahdollisuus valmennettuun yritysesittelyyn jäsentilaisuudessa, FVH:n suositus kehityshankkeisiin ja Kasvuvalmennukseen sekä pääsy esittelevään jäsenlistaan.

10 10/10 Jäsenetuisuuksia ja palveluita kehitetään ja tarjotaan jäsenten tarpeiden ja toiveiden mukaan käytettävien resurssien mukaisesti. Pk-yritysjäsenyydessä pyritään määrän sijasta laatuun: pk-jäsenyyttä markkinoidaan suunnatusti FVH:n toimintaan osallistumisen kautta motivoituneiksi ja innovatiivisiksi osoittautuneille pk-yrityksille. Kolmen syksyllä 2007 valitun pk-yritysjäsenen joukkoa kasvatetaan korkea laatutaso säilyttäen siten, että vuoden 2008 alusta pk-yritysjäseniä olisi viisi ja vuoden 2009 alusta enintään kymmenen. Forum Virium Center Pk-yritysten kannalta Forum Virium Center tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden saada Helsinkiin erityisesti yritysten kasvuun, verkostoitumiseen, avoimeen innovaatiotoimintaan ja muuhun yhteistyön soveltuvat fasiliteetit. Siksi Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu antoi projektista vastaavalle ohjelmajohtaja Esa Blombergille toimeksi osallistua elinkeinopalvelun edustajana Forum Virium Centerin suunnitteluun tavoitteena varmistaa tilojen soveltuvuus pk-yritysten kasvukeskuksena. Suunnittelutyön tuloksena syksyllä 2007 valmistuneen FVC:n toimintakonseptin pohjautuen jatketaan valmistelua Ohjelmajohtaja osallistuu FVC:n kehitysryhmään. Erityisesti valmistellaan pk-yrityksille TwinBIC Oy:n ja Sponda Oy:n kanssa Forum Virium Centeriin uudenlaista yrityskehityspalvelua työnimellä Business Studio.

11 FVH:n pk-yritysten kehittämispalvelun taloussuunnitelma 2008 Esa Blomberg /2 Esitys kaupunginhallitukselle Esa Blomberg Helsingin kaupunginhallitus Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yritysten kehittämispalvelu-projektin taloussuunnitelma vuodelle 2008 Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun pk-yritysten kehittämispalvelu Esitys kaupunginhallitukselle BUDJETTI 2008 Huom. ei Alv:ja Esitys Ennuste Budjetti Toteutunut Budjetti Budjetti, euroja TOIMINTAMENOT Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Matkakulut Palvelujen ostot Yleiset palvelut, yhteistyö ja proj.hall Yleiset palvelut, yhteistyö ja proj.hall. ass Yleiset palvelut ja yhteistyö muut Yleiset palvelut, yhteistyö ja proj.hall. yht Johtaminen Valmennuspalvelut muut Konsultointipalvelut Koulutuspalvelut Kasvuvalmennus yht Palvelujen ostot yht Aineet, tarvikkeet ja toimistokulut Avustukset Vuokrat, sähkö, siivous yms Tiedotus ja markkinointi Muut kulut TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ Pk-kumppanuusohjelma SME Partnership Programme Forum Virium Helsinki RTI-talo, Radiokatu 5 D, Helsinki

12 FVH:n pk-yritysten kehittämispalvelun taloussuunnitelma 2008 Esa Blomberg /2 Edellisessä taulukossa on esitetty projektin taloussuunnitelma vuodelle 2008 sekä vertailun vuoksi vuoden 2007 budjetti ja ennuste sen toteutumiselle sekä vuoden 2006 budjetti ja sen toteutuminen. Taloussuunnitelmaan 2008 on esitetty muutoksia vuoteen 2007 nähden seuraavasti: - matkakuluissa varaudutaan kansainvälistymiskoulutuksen suunnitteluun ja muun kansainvälisen ja kansallisen yhteistyön rakentamiseen (projektipäällikkö toimii mm. Uudenmaan Digitaaliset sisällöt osaamiskeskuksen ohjausryhmän puheenjohtajana) - Yleiset palvelut, yhteistyö ja projektin hallinta: budjetissa varaudutaan toimintasuunnitelmassa esitettyihin uusiin avauksiin ja yhteistyön kehittämiseen. Projektipäällikköä tukee aiempien vuosien tapaan yhteistyökumppani Culminatumin konsultti (ostopalveluna n. 10 pv/kuukausi). - Kasvuvalmennuksen hallinnoinnista vastaa yhteistyökumppani Culminatum. Tällöin projektipäällikölle menee aiempia vuosia vähemmän aikaa Kasvuvalmennuksen johtamiseen ja pystyy paremmin keskittymään toimintasuunnitelmassa esitettyihin uusiin avauksiin ja yhteistyön rakentamiseen. - Varoja esitetään lisää Kasvuvalmennuksen konsultointiin: mm. projektikoordinaattoriin (ostopalveluna n. 10 pv/kuukausi), joka tukee vastaavaa tuottajaa valmennusten ohjaamisessa ja kehittämisessä - Kasvuvalmennuksesta jätetään edelleen pois koulutuspalvelut. Syynä ovat vuoden 2006 Kasvuohjelman kokemukset yhteisen koulutuksen järjestämistä: vaikeaa löytää yhteistä aikaa ja tasoa. Lisäksi tarjolla on runsaasti monipuolista liiketoiminnan koulutusta. - Vuonna 2008 ei esitetä jaettavaksi avustuksia Pk-kumppanuusohjelma SME Partnership Programme Forum Virium Helsinki RTI-talo, Radiokatu 5 D, Helsinki

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008

Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008 Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008 Teemaohjelman sisältö:. TIIVISTELMÄ...3 2. JOHDANTO...6 2.. Itä-Suomen kehittämisstrategian taustat,

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot