Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yritysten kehittämispalveluprojektin toimintasuunnitelma 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yritysten kehittämispalveluprojektin toimintasuunnitelma 2008"

Transkriptio

1 1/10 Helsingin kaupunginhallitus Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yritysten kehittämispalveluprojektin toimintasuunnitelma 2008 Tavoitteet Projektin päätavoitteena on Helsingin seudun elinkeinoelämän kehittäminen digitaalisten sisältöjen ja palvelujen alueella Forum Virium Helsingin ja innovatiivisten pk-yritysten yhteistyöllä. Projektin roolina on toimia neutraalina, luotettavana kolmantena osapuolena, puhemiehenä, tulkkina ja verkottajana suurten ja pienten yritysten sekä julkisten toimijoiden välillä. Projeti pyrkii varmistamaan kasvukykyisille ja haluisille pk-yrityksille kasvuväylän metropoliseudulta maailmalle. Digitaaliset sisällöt ja palvelut valittiin projektin fokusalueeksi seuraavista syistä: - digitaaliset sisällöt ja palvelut ovat nopeimmin kasvava markkina - se tuottaa tehokkaita välineitä muidenkin toimialojen käyttöön - metropolialueella on valtaosa alan toimijoista, asiakkaista, tutkimuksesta ja kehitystoiminnasta sekä koulutuksesta Elinkeinopoliittisena tavoitteena projektilla on lisäksi testata ja kehittää tällä fokusalueella aktiivista, valikoivaa kasvuyritysten kehittämistoimintaa. Kehitettyjä ja testattuja parhaita käytäntöjä voidaan soveltaa muillakin toimialueilla. Toiminnan painopisteet 2008 Projekti toimii kahta väylää: 1) Forum Virium Helsingin pk-kumppanuusohjelman isäntänä: pk-pooli, pkyritysjäsenyys, verkottaminen 2) Culminatum Oy:n hallinnoiman Uudenmaan Digitaaliset sisällöt osaamiskeskuksen yhteistyökumppanina ja Kasvuvalmennuksen osarahoittajana Molempia väyliä jatketaan vuonna 2008 kehittäen toimintaa mahdollisuuksien mukaan. Erityisiä kehitystavoitteita vuodelle 2008 ovat: - FVH pk-kumppanuusohjelman pk-poolista kytketään innovatiivisia pk-yrityksiä aktiviisesti FVH:n kehitysohjelmiin mm. hankekohtaisten palveluideointikilpailujen kautta - FVH:n kehityshankkeissa kunnostautuneita pk-yrityksiä kehotetaan hakemaan FVH:n pk-yritysjäseniksi. Kolmen syksyllä 2007 valitun pk-yritysjäsenen joukkoa

2 2/10 kasvatetaan korkea laatutaso säilyttäen siten, että vuoden 2008 alusta pkyritysjäseniä olisi viisi ja vuoden 2009 alusta kymmenen. - FVH:n pk-yritysjäsenet verkostetaan kiinteään yhteistyöhön muun jäsenistön kanssa - Kasvuvalmennusta kehitetään siten, että se kattaa metropolialueen lisäksi laajemmin Uudenmaan ja sen rahoitukseen osallistuu Helsingin kaupungin lisäksi muu Uusimaa - Edistetään osaltaan sitä, että kansallinen Digitaaliset sisällöt klusteri järjestää tehokasta kansainvälistymiskoulutusta kasvuyrityksille Uudet avaukset Aktiiviraha ja Aktiivineliöt Projektia suunniteltaessa 2005 päädyttiin siihen, ettei projekti tarjoa pk-yrityksille toimitiloja eikä rahoitusta, vaan keskittyy aineettomiin yrityskehityspalveluihin. Pk-yritysten nopealle kasvulle on useimmiten välttämätöntä riittävän tehokas pääomahuolto eli riskirahoituksen saaminen nopeaan tuotekehitykseen ja tehokkaaseen markkinointiin. Usein pk-yritysten kasvua helpottaisi olennaisesti, jos niille olisi tarjolla myös kunnollinen fyysinen toimintaympäristö. Siksi vuonna 2008 projekti ryhtyy, mikäli siihen saadaan tarvittavat resurssit, erityistoimiin sekä metropolialueen digitaalisten sisältöjen ja palvelujen kasvuyrityksien pääomahuollon että toimintaympäristön kehittämiseen. Aktiiviraha-kampanjassa kehitetään toimialueen kasvuyritysten pääomahuoltoa. Erityisesti pyritään varmistamaan, että riittävään kasvurahoitukseen yhdistyy myös tehokas liiketoiminnan ohjaus ja toimivan johdon sparraus. Tähän edetään sekä valmentamalla yrityksiä pääomahuollossa että ohjaamalla sijoittajia tälle houkuttelevalle kasvualueelle. Erityisesti kehitetään yritysten liiketaloudellista ohjausta välineinä yrityskohtainen valmennus, hallitustyöskentelyn kehittäminen ja mentoreiden hankkiminen toimivan johdon tueksi. Aktiviiraha-kampanja toteutetaan yhteistyössä Culminatumin, Greater Helsinki Promotionin ja julkisten rahoittajien (Finnvera, Vera Ventures, TE-keskus, Tekes, Sitra, Teollisuussijoitus) kanssa. Aktiivineliöt-kampanjassa kehitään kasvuyritysten toimintaympäristöä siten että fyysiseen ympäristöön eli toimitiloihin ja palveluihin yhdistyy toimijoiden verkottaminen ja yrityskehityspalvelut. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä toimialueella FVH:n, yrityshautomoiden ja erilaisten yrityskehityspalvelujen kesken. Tähän liittyen valmistellaan pk-yrityksille yrityshautomo TwinBIC Oy:n sekä Forum Virium Centerin rakennuttaja YESS Oy:n (Sponda Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiö) kanssa Forum Virium Centeriin uudenlaista yrityskehityspalvelua työnimellä Business Studio. Aktiivineliöt-kampaja toteutetaan yhteistyössä Culminatumin, Uudenmaan TE-keskuksen ja yrityshautomoiden kanssa.

3 3/10 Yhteistyön kehittäminen Kasvuvalmennusta suunniteltaessa pyrittiin siihen, että se toimisi luontevana jatkona muihin yrityskehityspalveluihin, joita tarjoavat mm. Uudenmaan TE-keskus, Technopolis Ventures ja yrityshautomot. Kun ktm:n rahoittama Uudenmaan TE-keskuksen hallinnoiman Sisältöliiketoiminnan kehittämishanke Silen Jalostamo-palvelu päättyy huhtikuussa 2008, pyritään varmistamaan, että vastaavaa tarpeelliseksi ja hyväksi havaittua palvelua on saatavilla ja se toimii kiinteässä yhteistyössä Kasvuvalmennuksen kanssa. Jalostamoissa (joita toteuttavat Diges ry, Neogames ry, Musex ry ja TaiK IADE) pk-yrityksille annetaan subventoitua yrityskohtaista valmennusta enintään 5 päivää. Kasvuvalmennuksessa noudatetaan Jalostamon parhaita käytäntöjä ja on pyritty yhdenmukaiseen käytäntöön osallistumismaksujen ja valmennuspalkkioiden suhteen. Kumpikin valitsee osallistujat raadituksen avulla ja kokoaa avoimen tarjouskilpailun avulla poolin, josta valitaan kuhunkin yrityskohtaiseen valmennukseen valmentaja. Kasvuvalmennus on profiloitu soveltuvaksi jatkoksi Jalostamon läpikäynneille ja yrityshautomoissa kasvaneille Helsingin seudun pk-yrityksille, joilla on selkeää tahtoa ja kykyä kasvaa. Kasvuvalmennuksessa kasvuyrityksille annetaan vuonna 2007 enintään 15 päivää yrityskohtaista valmennusta. Jalostamon ja Kasvuvalmennuksen yhteistyötä voitaisiin tehostaa jatkossa seuraavasti: - kootaan avoimella kilpailutuksella yhteinen valmentaja/konsultti-pooli - valitaan osallistujat yhteisellä raadilla tai "sparrausringillä", joka antaa pk-yrityksille suoraa palautetta, arvioi kehittämistarpeet ja ohjaa soveltuvaan kehittämispalveluun: Jalostamon ja Kasvuvalmennuksen, pääomahuoltoon (Vera Ventures, Tekes yms.), muihin yrityskehityspalveluihin (TE-keskuksen yms.). Uudenmaan Digitaaliset sisällöt - osaamiskeskuksella on Kasvuvalmennuksessa koetellut ja kehitetyt prosessit kummankin edellä mainitun tehtävän hallinnointiin: verkkohakua käyttävä haku valmennukseen ja osallistuminen valmennuksen tarjoilukilpailuun, valintaprosessit ja taloushallinto yms. Niinpä olisi kannattavaa yhdistää Silen ja Kasvuvalmennuksen hallinnointi mainituilta osin. Silti mainitut tahot voisivat jatkaa itse Jalostamoina, koska tuntevat parhaiten toimialueensa. Uudenmaan yrityshautomotoiminnan kehittämisessä olisi olennaista yhdistää tilapalveluihin valmennuspalvelut, johon esitetty malli (alkuvaiheessa Jalostamo, jatkona kasvuvaiheessa Kasvuvalmennus) sopii ainakin digitaalisten sisältöjen ja palveluiden alueella - miksei myös laajemmin sisältöliiketoiminnan ja luovan toiminnan alueella.

4 4/10 Hallinto, rahoitus ja yhteistyö Käynnistys Helsingin elinkeinopalvelun projektina Forum Virium Helsingin (FVH) yhteydessä on toiminut kokeiluna alkanut Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yritysten kehittämispalvelu-projekti. Se päädyttiin käynnistämään varsinaisesti vuoden 2006 alussa hallinnollisesti vuoden kestoisena Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun projektina. Helsingin kaupunginhallitus myönsi projektille rahoituksen innovaatiorahastosta euroa vuoden 2006 loppuun. Kaupunginhallitus voi myöntää rahoituksen vain kalenterivuodeksi kerrallaan, mutta on varautunut noin viiden vuoden rahoitukseen. Helsingin kaupunginhallitus myönsi projektille jatkorahoitusta Innovaatiorahastosta vuodelle 2007 hakemuksessa esitetyt euroa. Hankkeen hallinnoija vuonna 2007 on edelleen Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu (innovaatiorahaston vastuualue RI902, hankenumero sittemmin RI914, ARA 99141). Hallinnollisesti kyseessä on itsenäinen projekti (projektipäällikkönä toimii Esa Blomberg, Blomberg Consulting Oy), jolla on oma ohjausryhmänsä (pj. elinkeinopäällikkö Nyrki Tuominen). Toiminnallisesti pyrittiin kuitenkin kiinteäksi osaksi Forum Virium Helsinkiä. FVH:sta itsenäiseen projektiin päädyttiin eri vaihtoehtojen tutkimisen jälkeen, koska: - päätavoitteena on Helsingin seudun elinkeinoelämän kehittäminen fokusalueen pk-yritysten ja FVH:n jäsenistön yhteistyön avulla. Siihen on parhaat mahdollisuudet neutraalilla luotettavalla kolmannella osapuolella. Tämä puhemiehen rooli onkin osoittautunut toimivaksi: se saattaa osapuolet yhteen, mutta ei edusta kumpaakaan. - FVH:n jäsenyritykset eivät halua rahoittaa projektin hallinnointia, mutta tukevat tapauskohtaisesti erilaisia yhteistyötä kehittäviä aktiviteettejä, kuten isännöivät erilaisia tilaisuuksia ja jakavat tietouttaan niissä. - toimintaan voivat osallistua myös FVH:n ulkopuoliset tahot. Projektin neuvottelukuntamaiseen ohjausryhmään ovatkin osallistuneet FVH:n ja sen jäsenten Sitran ja Tekes:n lisäksi Culminatum Oy:n hallinoima Uudenmaan Digitaaliset sisällöt - osaamiskeskus, Finnvera, KTM:n SILE - Sisältöliiketoiminnan kehittäminen projekti, Uudenmaan TE-keskus, Tekel ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu sekä yrityshautomoista HKKK/PYK New Business Center, IADE/Arabus ja TWINBIC Oy. - projektina saadaan mahdollisimman kevyt ja joustava hallinnointi: tarvittavat palvelut hankitaan FVH:lta tai yhteistyökumppaneilta. Näin toimintaa voidaan kehittää helposti tarvittavaan suuntaan.

5 5/10 Yhteistyöhön Uudenmaan Digitaaliset sisällöt osaamiskeskuksen kanssa Culminatum Ltd Oy, jossa Helsingin kaupunki on osakkaana, koordinoi kansallista Digitaaliset sisällöt osaamisklusteria ja hallinnoi sen Uudenmaan osaamiskeskusta. Niiden tehtävänä on edesauttaa digitaalisten sisältötuotteiden ja palvelujen kehittämistä nopeasti kehittyvän osaamisalan ja yhtä nopeasti muuttuvan liiketoimintaympäristön mahdollisuudet ja tarpeet ymmärtäen. Klusterin yhteisiksi teemoiksi on valittu kolme toimialalle tärkeää toimenpidekokonaisuutta: kansainvälistymisen edistäminen, pk-sektorin liiketoimintaosaamisen kasvattaminen ja tutkimus- ja kehitystoiminnan vauhdittaminen sekä toimialatiedon kerääminen. Helsingin kaupunginhallitus totesi elinkeinostrategian linjauksissaan mm., että Helsinki toimii tiiviissä yhteistyössä pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa sitoutuen alkavan osaamiskeskusohjelman toteuttamiseen... Siksi sovittiin alkuvuodesta 2007 kiinteästä yhteistyöstä projektin ja Culminatum Ltd Oy:n kanssa. Culminatum konsultoi sopimuksen mukaisesti projektin toteuttamista omakustannushintaan. Konsultin asiakasvastuullisena konsulttina toimi projektipäällikkö, valtiotieteen maisteri Kaisa Sibelius. Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun projektin ja Culminatum Ltd Oy:n välisestä yhteistyöstä Digitaaliset sisällöt osaamiskeskuksessa solmittiin yhteistyösopimus. Sen mukaan yhteistyössä noudatetaan seuraavia periaatteita: - projekti osallistuu Uudenmaan osaamiskeskuksen toiminnan rahoittamiseen kasvuyritysvalmennuksen osalta. Projekti valitsee valmennukseen osallistuvat yritykset asiantuntijaraadin avulla - projektin projektipäällikkö osallistuu elinkeinopalvelun edustajana kasvuyritysvalmennuksen ohjaukseen sekä osaamiskeskuksen kehittämiseen ja hallinnointiin - projektin projektipäällikkö osallistuu elinkeinopalvelun edustajana kansallisen klusterin kansainvälistymisvalmennuksen suunnitteluun - kansallisen klusterin koordinaattori sekä Uudenmaan osaamiskeskuksen ohjelmajohtaja ja kasvuyritysvalmennuksen tuottaja osallistuvat projektin kehittämiseen Helsingin kaupungin osallistuu Innovaatiorahaston elinkeinopalvelun hallinnoimalla tuella Culminatumin osaamiskeskuksen toteuttaman kasvuyritysvalmennuksen omakustannuksiin sopimuksen mukaan vuonna 2007 osuuden ollessa enintään alv 22%, verollinen hinta yhteensä Tällä tuella hankitaan kilpailuttaen tarvittava valmennus. Näin pystytään Culminatumin vastatessa hallinnoinnista ja käytännön järjestelyistä tarjoamaan enintään 20:lle kasvuyritykselle kullekin enintään 15 päivää yrityskohtaista valmennusta.

6 6/10 FVH pk-kumppanuusohjelmaksi Forum Virium Helsingin pk-yrityksille suunnatut Helsingin kaupungin tuella toteutettavat aktiviteetit koottiin FVH:n uuden strategian mukaan FVH:n ohjausryhmässä esitellyllä tavoin erityiseksi FVH pk-kumppanuusohjelmaksi. Ohjelma toteutetaan Helsingin kaupungin Innovaatiorahaston tuella, jota hallinnoi Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu. Samalla projektin projektipäällikön, jona toimii Esa Blomberg (Blomberg Consulting Oy), nimike muutettiin ohjelmajohtajaksi. Tähän järjestelyyn päädyttiin, koska viestinnän kannalta on selkeämpää liittää Helsingin kaupungin tukemat kyseisen toimialueen pk-yrityksille suunnattuja aktiviteetit FVH:n toimintaan, eikä markkinoida erikseen pk-yritysten kehittämisprojektia. FVH pkkumppanuusohjelman välittävälle roolille pk-yritysten ja FVH:n yritysjäsenistön välillä on kuitenkin olennaista ohjelman itsenäisyys FVH:stä, jonka takaa se, että ohjelmaa hallinnoi Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu innovaatiorahaston rahoituksella. Yhteistyön kehittäminen 2008 Yhteistyön kehittämiseen tarjoutuu mahdollisuuksia erityisesti seuraavilla alueilla mainittujen yhteistyökumppanien kanssa: - kasvuvalmennus: Culminatum/Digibusiness, Uudenmaan TE-keskus, Uudenmaan liitto, Helsingin yrittäjät, Kanssayrittäjät - pääomahuolto: Culminatum/Digibusiness, Greater Helsinki Promotion, Vera Ventures, Finnvera, Tekes, Contact Finland - toimintaympäristö/forum Virium Center: rakennuttaja YESS Oy (Sponda ja Yleisradion eläkesäätiö), TwinBIC yrityshautomo

7 7/10 FORUM VIRIUM HELSINGIN PK-KUMPPANUUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Tavoitteet ja palvelutarjonta FVH pk-kumppanuusohjelman päätavoitteena on Helsingin seudun elinkeinoelämän kehittäminen digitaalisten palvelujen alueella FVH:n ja innovatiivisten pk-yritysten yhteistyöllä. Ohjelman roolina on toimia neutraalina, luotettavana kolmantena osapuolena, puhemiehenä, tulkkina ja verkottajana suurten ja pienten yritysten sekä julkisten toimijoiden välillä. FVH pk-kumppanuusohjelma tarjonta Helsingin seudulla toimiville innovatiivisille digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yrityksille: - PK-pooli: innovatiivisten pk-yritysten ohjausta FVH:n kehityshankkeisiin ja yhteistyöhön suuryritysten kanssa - Yrityskohtaista Kasvuvalmennusta yhteistyössä Culminatumin Uudenmaan Digitaaliset sisällöt -osaamiskeskuksen kanssa - Verkostointi: FVH:n ja yhteistyökumppanien, suurten ja pienten yritysten, julkisten ja kaupallisten toimijoiden yhteisiä - FVH:n pk-yritysjäsenyys: pääsy jäsentilaisuuksiin ja muuhun FVH:n toimintaan, kuten hankkeiden ja muiden aktiviteettien suunnitteluun sekä valmennetut yritysesittelyt FVH:n jäsenistölle ja FVH:n verkkosivuilla. Lisää palveluita kehitään asiakaslähtöisesti jäsenien tarpeiden ja käytettävien resurssien mukaan mm. Forum Virium Centeriin liittyen. Erityisiä kehitystavoitteita vuodelle 2008 ovat: - FVH pk-kumppanuusohjelman pk-poolista kytketään innovatiivisia pk-yrityksiä aktiviisesti FVH:n kehitysohjelmiin mm. hankekohtaisten palveluideointikilpailujen kautta - FVH:n kehityshankkeissa kunnostautuneita pk-yrityksiä kehotetaan hakemaan FVH:n pk-yritysjäseniksi. Kolmen syksyllä 2007 valitun pk-yritysjäsenen joukkoa kasvatetaan korkea laatutaso säilyttäen siten, että vuoden 2008 alusta pkyritysjäseniä olisi viisi ja vuoden 2009 alusta enintään kymmenen. - FVH:n pk-yritysjäsenet verkostetaan kiinteään yhteistyöhön muun jäsenistön kanssa - Yrityskohtaista Kasvuvalmennusta kehitetään siten, että se kattaa metropolialueen lisäksi koko Uudenmaan ja sen rahoitukseen osallistuu Helsingin kaupungin lisäksi laajemmin Uudenmaan muut kaupungit ja kunnat. - Edistetään osaltaan sitä, että kansallinen Digitaaliset sisällöt klusteri järjestää tehokasta kansainvälistymiskoulutusta kasvuyrityksille

8 8/10 FVH pk-pooli FVH pk-kumppanuusohjelmassa etsitään aktiivisesti Helsingin seudulla toimivia innovatiivisia digitaalisten sisältöjen ja palveluiden pk-yrityksiä. Näistä kootaan erityinen FVH pk-pooli, josta kytketään innovatiivisia pk-yrityksiä FVH:n ja muihin soveltuviin hankkeisiin, asiakkuuksiin ja kumppanuuksiin. Helsingin seudulla arvioidaan olevan noin 2000 potentiaalista pk-yritystä digitaalisten sisältöjen ja palvelujen alueella. Näistä on tiedot noin 1400:sta ja yhteydet on noin kahteen sataan yritykseen. Pk-poolista välitetään FVH:n hankkeisiin niiden tarpeiden mukaan pk-yrityksiä. Lisäksi rakennetaan FVH:n jäsenyritysten pyynnöstä näille kontakteja näiden toivomien erityisosaamisalueiden pk-yrityksiin. FVH pk-poolin rakentamista jatketaan 2008 tavoitteena koota FVH:n hankkeisiin, Kasvuvalmennukseen osallistuvista ja muutoin laadukkaaksi osoittautuneista noin 200:n valikoidun pk-yrityksen pooli. Tätä varten edelleen kehitetään syksyllä 2007 käyttöönotettua FileMakerPro-perusteista tietojärjestelmää. Kasvuvalmennus Kasvuvalmennus tarjoaa yrityskohtaisen kehittämisohjelman Helsingin seudulla toimiville kasvuhakuisille ja -kykyisille digitaalisia sisältöjä ja palveluita tuottaville pk-yrityksille. Kasvuvalmennuksen tavoitteena on tukea näiden toimialojen yritysten palvelu- ja tuotekehitystä, nopeuttaa siirtymistä uusille markkinoille tai liiketoiminta-alueille sekä antaa eväitä toiminnan yleiseen kehittämiseen. Yrityskohtaista Kasvuvalmennusta kehitetään siten, että se kattaa metropolialueen lisäksi koko Uudenmaan ja sen rahoitukseen osallistuu Helsingin kaupungin lisäksi laajemmin Uudenmaan muut kaupungit ja kunnat. Kasvuvalmennuksen toteuttamista sovitaan Culminatum Oy:n ja muiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa, kun käytettävistä resursseista on saatu päätökset. Verkostointi Tavoitteena on, että Forum Virium Helsinki ja Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun projekti järjestävät yhdessä yhteiskumppaniensa, erityisesti Uudenmaan Digitaaliset sisällöt osaamiskeskuksen ja Greater Helsinki Promotionin kanssa yhteisiä tilaisuuksia, joissa tarjoutuu tilaisuus verkostoitumiseen.

9 9/10 Forum Virium Helsingin pk-yritysjäsenyys Forum Virium Helsingin pk-yritysjäsenyys korostaa osaltaan FVH:n luonnetta avoimena innovaatioympäristönä, jossa innovatiiviset pk-yritykset ja suuryritykset kehittävät yhteistoiminnallisesti uusia tuotteita ja palveluita. FVH:n pk-yritysjäsenyys on referenssi pk-yritykselle ja suositus FVH:n taholta. FVH ryhtyi ottamaan pk-yritysjäseniä kalenterivuoden 2007 alusta lähtien. Haku on avoin kaikille digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yrityksille, joilla on toimintaa Helsingin seudulla. Pk-yritysjäsenyyttä isännöi ohjelmajohtaja Esa Blomberg Helsingin kaupungin Innovaatiorahaston tuella, jota hallinnoi Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu. Ohjelmajohtaja valmistelee asian FVH:n työvaliokunnalle tarkistaen vaadittujen kriteerien täyttymisen. FVH:n työvaliokunta esittelee asian ohjausryhmälle, joka päättää jäsenyydestä. Pk-yrityksen määrittelyssä käytetään omaa, EU:n komission suosituksesta poikkeavaa määrittelyä: Pk-yritykseksi luetaan yritys, jonka henkilöstön määrä on alle 250 henkeä ja vuotuinen liikevaihto on enintään 50 milj. euroa tai tase enintään 43 milj. euroa laskettuna suosituksen edellyttämällä tavalla. Yritys on aina pk-yritys, kun se täyttää nämä molemmat kynnysarvot ja kun sen pääomasta tai äänimäärästä alle 25 prosenttia on toisen yrityksen tai julkisyhteisön hallussa. Suuren yrityksen 25 prosentin omistus ei automaattisesti johda pk-yritysaseman menettämiseen. Sen sijaan julkisyhteisön vähintään 25 prosentin osuudella omistama yritys ei pääsääntöisesti ole pk-yritys. Pk-yritysjäseneksi valittavalla pk-yrityksellä on oltava näyttöä FVH:n toimialueeseen liittyvästä innovatiivisuudesta ja osaamisesta. Näyttö on voitu hankkia FVH:n kehityshankkeissa tai muissa aktiviteeteissa tai muussa yhteistyössä jonkin FVH:n jäsenen kanssa. Pk-yrityksen on oltava myös FVH:n jäsenyyden merkitsemälle suositukselle kelvollinen, jota varten yrityksen tausta tarkistetaan. Jäsenyyttä hakevan pk-yrityksen on annettava jäsenhakemuksen käsittelyä varten tarvittavat tiedot. Jos yrityksessä on henkilöstöä alle 50 henkeä ja vuotuinen liikevaihto on alle 5 milj. euroa (eli kyseessä on mikroyritys), on jäsenmaksu 2000 euroa ensimmäiseltä kalenterivuodelta, jonka jälkeen jäsenmaksu on 1000 euroa kalenterivuodelta. Jos yrityksessä on henkilöstöä alle 150 henkeä ja vuotuinen liikevaihto on alle 25 milj. euroa (pienyritys), on jäsenmaksu 5000 euroa ensimmäiseltä kalenterivuodelta, jonka jälkeen jäsenmaksu on 2000 euroa kalenterivuodelta Pk-yritysjäsenille tarjoutuu pääsy FVH:n jäsentilaisuuksiin, hankkeiden suunnitteluun, mahdollisuus valmennettuun yritysesittelyyn jäsentilaisuudessa, FVH:n suositus kehityshankkeisiin ja Kasvuvalmennukseen sekä pääsy esittelevään jäsenlistaan.

10 10/10 Jäsenetuisuuksia ja palveluita kehitetään ja tarjotaan jäsenten tarpeiden ja toiveiden mukaan käytettävien resurssien mukaisesti. Pk-yritysjäsenyydessä pyritään määrän sijasta laatuun: pk-jäsenyyttä markkinoidaan suunnatusti FVH:n toimintaan osallistumisen kautta motivoituneiksi ja innovatiivisiksi osoittautuneille pk-yrityksille. Kolmen syksyllä 2007 valitun pk-yritysjäsenen joukkoa kasvatetaan korkea laatutaso säilyttäen siten, että vuoden 2008 alusta pk-yritysjäseniä olisi viisi ja vuoden 2009 alusta enintään kymmenen. Forum Virium Center Pk-yritysten kannalta Forum Virium Center tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden saada Helsinkiin erityisesti yritysten kasvuun, verkostoitumiseen, avoimeen innovaatiotoimintaan ja muuhun yhteistyön soveltuvat fasiliteetit. Siksi Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu antoi projektista vastaavalle ohjelmajohtaja Esa Blombergille toimeksi osallistua elinkeinopalvelun edustajana Forum Virium Centerin suunnitteluun tavoitteena varmistaa tilojen soveltuvuus pk-yritysten kasvukeskuksena. Suunnittelutyön tuloksena syksyllä 2007 valmistuneen FVC:n toimintakonseptin pohjautuen jatketaan valmistelua Ohjelmajohtaja osallistuu FVC:n kehitysryhmään. Erityisesti valmistellaan pk-yrityksille TwinBIC Oy:n ja Sponda Oy:n kanssa Forum Virium Centeriin uudenlaista yrityskehityspalvelua työnimellä Business Studio.

11 FVH:n pk-yritysten kehittämispalvelun taloussuunnitelma 2008 Esa Blomberg /2 Esitys kaupunginhallitukselle Esa Blomberg Helsingin kaupunginhallitus Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yritysten kehittämispalvelu-projektin taloussuunnitelma vuodelle 2008 Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun pk-yritysten kehittämispalvelu Esitys kaupunginhallitukselle BUDJETTI 2008 Huom. ei Alv:ja Esitys Ennuste Budjetti Toteutunut Budjetti Budjetti, euroja TOIMINTAMENOT Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Matkakulut Palvelujen ostot Yleiset palvelut, yhteistyö ja proj.hall Yleiset palvelut, yhteistyö ja proj.hall. ass Yleiset palvelut ja yhteistyö muut Yleiset palvelut, yhteistyö ja proj.hall. yht Johtaminen Valmennuspalvelut muut Konsultointipalvelut Koulutuspalvelut Kasvuvalmennus yht Palvelujen ostot yht Aineet, tarvikkeet ja toimistokulut Avustukset Vuokrat, sähkö, siivous yms Tiedotus ja markkinointi Muut kulut TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ Pk-kumppanuusohjelma SME Partnership Programme Forum Virium Helsinki RTI-talo, Radiokatu 5 D, Helsinki

12 FVH:n pk-yritysten kehittämispalvelun taloussuunnitelma 2008 Esa Blomberg /2 Edellisessä taulukossa on esitetty projektin taloussuunnitelma vuodelle 2008 sekä vertailun vuoksi vuoden 2007 budjetti ja ennuste sen toteutumiselle sekä vuoden 2006 budjetti ja sen toteutuminen. Taloussuunnitelmaan 2008 on esitetty muutoksia vuoteen 2007 nähden seuraavasti: - matkakuluissa varaudutaan kansainvälistymiskoulutuksen suunnitteluun ja muun kansainvälisen ja kansallisen yhteistyön rakentamiseen (projektipäällikkö toimii mm. Uudenmaan Digitaaliset sisällöt osaamiskeskuksen ohjausryhmän puheenjohtajana) - Yleiset palvelut, yhteistyö ja projektin hallinta: budjetissa varaudutaan toimintasuunnitelmassa esitettyihin uusiin avauksiin ja yhteistyön kehittämiseen. Projektipäällikköä tukee aiempien vuosien tapaan yhteistyökumppani Culminatumin konsultti (ostopalveluna n. 10 pv/kuukausi). - Kasvuvalmennuksen hallinnoinnista vastaa yhteistyökumppani Culminatum. Tällöin projektipäällikölle menee aiempia vuosia vähemmän aikaa Kasvuvalmennuksen johtamiseen ja pystyy paremmin keskittymään toimintasuunnitelmassa esitettyihin uusiin avauksiin ja yhteistyön rakentamiseen. - Varoja esitetään lisää Kasvuvalmennuksen konsultointiin: mm. projektikoordinaattoriin (ostopalveluna n. 10 pv/kuukausi), joka tukee vastaavaa tuottajaa valmennusten ohjaamisessa ja kehittämisessä - Kasvuvalmennuksesta jätetään edelleen pois koulutuspalvelut. Syynä ovat vuoden 2006 Kasvuohjelman kokemukset yhteisen koulutuksen järjestämistä: vaikeaa löytää yhteistä aikaa ja tasoa. Lisäksi tarjolla on runsaasti monipuolista liiketoiminnan koulutusta. - Vuonna 2008 ei esitetä jaettavaksi avustuksia Pk-kumppanuusohjelma SME Partnership Programme Forum Virium Helsinki RTI-talo, Radiokatu 5 D, Helsinki

10.1.2014. Avoin, jatkuva menettely. Tarjouksia voi jättää 30.11.2014 saakka. (Ks. myös kohta Tarjousten voimassaolo ja sopimusaika.

10.1.2014. Avoin, jatkuva menettely. Tarjouksia voi jättää 30.11.2014 saakka. (Ks. myös kohta Tarjousten voimassaolo ja sopimusaika. Sivu 1 (5) 10.1.2014 AVOIN KILPAILUTUS: Asiantuntijapalveluita -hankkeelle vuodelle 2014 * Palveluhankinta perustuen lakiin julkisista hankinnoista 1505/1992 Hankintayksikkö/Asiakas Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekes Tekes Innovaatiorahoituskeskus Tekes Merkittävin julkinen R&D&I rahoittaja

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014 Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus Uusi yritystukilaki L 9/2014 on tullut voimaan 1.7.2014. Lakia on tarkennettu erillisellä asetuksella VnA 716/2014,

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset 25.3.2015 Maija Pirvola, Yrityssalo Yrityssalo Oy 25.3.2015 Tässä esityksessä Yritysten kehittämispalvelut (ELY) Team Finland palvelut verkossa

Lisätiedot

Team Finland LetsGrow

Team Finland LetsGrow Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma Elokuu 2014 Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvuun Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle Suomeen rekisteröidylle pk-yritykselle

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN

ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN Janne Koivisto 1.4.2011 European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network EU:n komission CIP ohjelma 48 maata 600 partneriorganisaatiota

Lisätiedot

www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle

www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle ESR -hanke 2015-2017

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMINEN 5/2007

PÄÄKAUPUNKISEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMINEN 5/2007 PÄÄKAUPUNKISEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMINEN 5/2007 I Tutkimuksen ja osaamisen kansainvälisen vetovoiman lisääminen Saavutettuja tuloksia EU:n kemikaaliviraston aloittaminen Helsingissä

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM MUUT HALLITUS VÄLI- NE Yritysten rahoitusaseman vahvistaminen KASVURAHOITUS: LISÄPANOSTUS 2016-18 RAHASTOT VÄLI - RAHOITUS

Lisätiedot

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat Apua rahoituksen hakuun alkaville pirkanmaalaiselle kasvuyritykselle www.tampereallstars.fi Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat TAUSTAA Tekesin rahoituksesta

Lisätiedot

Matti Nykänen TeamFinland koordinaattori Päijät Häme

Matti Nykänen TeamFinland koordinaattori Päijät Häme Matti Nykänen TeamFinland koordinaattori Päijät Häme Team Finland pähkinänkuoressa Team Finland verkosto kokoaa yhteen yrityksille suunnatut valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut Tarjolla on palveluita

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Sisältö Mitä kansainvälistyminen on? Kansainvälistymisen menestystekijöitä Kansallisen innovaatioympäristön

Lisätiedot

Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Kasvua ja Innovaatioita seminaari

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Päijät-Hämeen Yrityksille Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Jari Turunen ICT -liiketoiminnankehittäjä Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Omistus Lahden kaupunki 74 % Lähikunnat 10 % Yksityiset

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

ESIR:in hyödyntäminen Suomessa

ESIR:in hyödyntäminen Suomessa ESIR:in hyödyntäminen Suomessa Globaali talous- ja finanssikriisi on vähentänyt investointeja Euroopassa: investointitaso on 15 prosenttia matalampi kuin ennen kriisiä. Taloutta uudistavia investointeja

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012 Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta Mika Lautanala 13.12.2012 Finnvera: Rahoitusta investointeihin ja käyttöpääomaan Rahoitus Lainat yrityksen investointiin tai käyttöpääomaan (vain pk yrityksille)

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Kasvusopimusten ja INKAohjelman valmistelutilanne

Kasvusopimusten ja INKAohjelman valmistelutilanne Kasvusopimusten ja INKAohjelman valmistelutilanne Olli T. Alho Alueosasto 16.4.2013 Tausta ja tavoitteet Suurten kaupunkiseutujen kansainvälisen kilpailukyvyn ja veturiroolin vahvistaminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015 Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes Heli Flink 30.11.2015 Sisältö Juridinen perusta De minimis Hankehakemuksen arviointiperusteet Tukikelpoinen yritys Hankkeissa hyväksyttävät kustannukset Esimerkkejä

Lisätiedot

Rahoitusseminaari / Posintra. 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj

Rahoitusseminaari / Posintra. 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj Rahoitusseminaari / Posintra 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Puitteet toiminnalle Lainsäädäntö

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat Apua rahoituksen hakuun alkaville pirkanmaalaiselle kasvuyritykselle www.tampereallstars.fi Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat TAUSTAA Tekesin rahoituksesta

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN.

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Anne Pulkkinen 11.4.2014 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Aura 21.10.2016 Jyrki Isotalo 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Culminatum Innovation Oy Ltd Uudenmaan asumisen oske & Uudenmaan matkailun ja elämystuotannon oske Tuusulanjärvi Tuusulan vetovoiman rakentajana - tilaisuus

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä Hallituspartnerit ry:n toiminta alkoi Tampereella vuonna 2003. Alueellisia yhdistyksiä on sen jälkeen perustettu mm. Turkuun, Ouluun,

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN YRITTÄJYYS 2020 Maaseudun yrittäjyysseminaari Heureka, Tikkurila 18.3.2011 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto

Lisätiedot

Tekes Muotoilun rahoittaja. Antti Salminen Maria 0-1,

Tekes Muotoilun rahoittaja. Antti Salminen Maria 0-1, Tekes Muotoilun rahoittaja Antti Salminen Maria 0-1, 27.4.2017 Hallituksen puoliväliriihen tiedotteen liite 25.4.2017 Hallituksen toimintasuunnitelma vuosille 2017 2019: Uudet avaukset; Luovaa taloutta

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun suunnittelu

Kansainvälisen kasvun suunnittelu Kansainvälisen kasvun suunnittelu PSu 05-2013 Mitä rahoitetaan ja millä kriteereillä? Rahoitus kohdistuu projekteihin (alku, loppu, suunnitelma, budjetti, tulosten systemaattinen hyödyntäminen), arvioinnin

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Tekesin innovaatiorahoitus uutta liiketoimintaa ja kasvua kansainvälisille markkinoille KKS, NIY,

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani PIENYRITYSKESKUS 30 vuotta Kauppakorkeakoulun erillislaitos yrittäjyys ja pk-yritysten kehityspalvelut

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

CreaDemo. Kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitus. Diges ry 11/2011 1

CreaDemo. Kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitus. Diges ry 11/2011 1 CreaDemo Kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitus Diges ry 11/2011 1 CreaDemo on kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitusta Tuetaan luovien alojen ja luovan talouden tuote- ja palvelunkehitystoimintaa

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Yrityksille Joilla Venäjäperusasiat kunnossa

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Satakunnan alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Maailman parhaan koulutuksen viejät ansaitsevat parhaat palvelut

Maailman parhaan koulutuksen viejät ansaitsevat parhaat palvelut EDUCATION FINLAND kasvuohjelma Maailman parhaan koulutuksen viejät ansaitsevat parhaat palvelut Tutkintovientikokeiliujen koordinointihanke VETFI III työpaja, Omnia Ohjelmajohtaja, KTT Lauri Tuomi TAVOITE

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ. Teollisuus 2026 Ohjausryhmä

KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ. Teollisuus 2026 Ohjausryhmä KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ Teollisuus 2026 Ohjausryhmä 7.6.2016 TAUSTAA Koko Suomen tuleva BKT-kasvu ja sitä myöten koko hyvinvointimme on lähes täysin Pk-yritysten

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP. Valtiovarainvaliokunta

ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP. Valtiovarainvaliokunta 1 ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP Valtiovarainvaliokunta 12.4.2016 12/2010 3/2011 6/2011 9/2011 12/2011 3/2012 6/2012 9/2012 12/2012 3/2013 6/2013 9/2013

Lisätiedot

Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt.

Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Koulutuksen tavoitteet: Saada kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016 Tekesin rahoituspalveluja yrityksille Anna Alasmaa, 10.5.2016 Yrityksen elinkaari ja Tekesin palvelut - projektikeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen kasvuvisio Tuotteen elinkaari kasvuvisio Alkuvaihe Kasvun

Lisätiedot

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen Enterprise Europe Networkin esittelyvideo ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota Yli 3000 asiantuntijaa EU:n

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Miten projektoin yrityksen palveluliiketoiminnan kehittämistarpeen?

Miten projektoin yrityksen palveluliiketoiminnan kehittämistarpeen? TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINTA -SEMINAARI 23.5.2013 Savonia-amk Miten projektoin yrityksen palveluliiketoiminnan kehittämistarpeen? Heikki Passiniemi toimialapäällikkö, Ylä-Savon Kehitys Oy 23.5.2013

Lisätiedot

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus TEKES 25.6.2013 Jukka Laakso Arvoverkkohankkeiden erityispiirteet Arvoverkkohankkeiden tavoitteena on laaja kansainvälinen liiketoiminta tai merkittävä kansallinen järjestelmätason muutos. Yleisenä tavoitteena

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 valtakunnallisten hankkeiden tilaisuus Sivu 1 Valtakunnalliset hankkeet

Lisätiedot

Osatoteuttaja vastaa aina lomakkeilla ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta.

Osatoteuttaja vastaa aina lomakkeilla ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta. Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: OSAPROJEKTIN SEURANTATIETOJEN ILMOITTAMINEN (Yhteishankkeen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Alueellinen valmistelurahoitus kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Valmistelurahoitus vuonna 2008 Pk-yritysten innovaatiotoiminnan valmisteluun liittyvät 15 000 euroa ja sitä pienemmät

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Yritysrahoitusstrategia Kalevi Pölönen Yksikön päällikkö Innovaatiot ja yritysrahoitus

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Yritysrahoitusstrategia Kalevi Pölönen Yksikön päällikkö Innovaatiot ja yritysrahoitus Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Yritysrahoitusstrategia 12.3.2013 Kalevi Pölönen Yksikön päällikkö Innovaatiot ja yritysrahoitus Kalevi Pölönen www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala 12.3.2013 1 Taustaa Rahoitusstrategialla

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Pääomasijoitukset. Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013

Pääomasijoitukset. Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013 Pääomasijoitukset Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013 Kalle Lumio Toimitusjohtaja Nordia Management Oy puh. 040 737 1559 kalle.lumio@nordiamanagement.fi 0 Mitä pääomasijoittaminen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot