Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yritysten kehittämispalveluprojektin toimintasuunnitelma 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yritysten kehittämispalveluprojektin toimintasuunnitelma 2008"

Transkriptio

1 1/10 Helsingin kaupunginhallitus Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yritysten kehittämispalveluprojektin toimintasuunnitelma 2008 Tavoitteet Projektin päätavoitteena on Helsingin seudun elinkeinoelämän kehittäminen digitaalisten sisältöjen ja palvelujen alueella Forum Virium Helsingin ja innovatiivisten pk-yritysten yhteistyöllä. Projektin roolina on toimia neutraalina, luotettavana kolmantena osapuolena, puhemiehenä, tulkkina ja verkottajana suurten ja pienten yritysten sekä julkisten toimijoiden välillä. Projeti pyrkii varmistamaan kasvukykyisille ja haluisille pk-yrityksille kasvuväylän metropoliseudulta maailmalle. Digitaaliset sisällöt ja palvelut valittiin projektin fokusalueeksi seuraavista syistä: - digitaaliset sisällöt ja palvelut ovat nopeimmin kasvava markkina - se tuottaa tehokkaita välineitä muidenkin toimialojen käyttöön - metropolialueella on valtaosa alan toimijoista, asiakkaista, tutkimuksesta ja kehitystoiminnasta sekä koulutuksesta Elinkeinopoliittisena tavoitteena projektilla on lisäksi testata ja kehittää tällä fokusalueella aktiivista, valikoivaa kasvuyritysten kehittämistoimintaa. Kehitettyjä ja testattuja parhaita käytäntöjä voidaan soveltaa muillakin toimialueilla. Toiminnan painopisteet 2008 Projekti toimii kahta väylää: 1) Forum Virium Helsingin pk-kumppanuusohjelman isäntänä: pk-pooli, pkyritysjäsenyys, verkottaminen 2) Culminatum Oy:n hallinnoiman Uudenmaan Digitaaliset sisällöt osaamiskeskuksen yhteistyökumppanina ja Kasvuvalmennuksen osarahoittajana Molempia väyliä jatketaan vuonna 2008 kehittäen toimintaa mahdollisuuksien mukaan. Erityisiä kehitystavoitteita vuodelle 2008 ovat: - FVH pk-kumppanuusohjelman pk-poolista kytketään innovatiivisia pk-yrityksiä aktiviisesti FVH:n kehitysohjelmiin mm. hankekohtaisten palveluideointikilpailujen kautta - FVH:n kehityshankkeissa kunnostautuneita pk-yrityksiä kehotetaan hakemaan FVH:n pk-yritysjäseniksi. Kolmen syksyllä 2007 valitun pk-yritysjäsenen joukkoa

2 2/10 kasvatetaan korkea laatutaso säilyttäen siten, että vuoden 2008 alusta pkyritysjäseniä olisi viisi ja vuoden 2009 alusta kymmenen. - FVH:n pk-yritysjäsenet verkostetaan kiinteään yhteistyöhön muun jäsenistön kanssa - Kasvuvalmennusta kehitetään siten, että se kattaa metropolialueen lisäksi laajemmin Uudenmaan ja sen rahoitukseen osallistuu Helsingin kaupungin lisäksi muu Uusimaa - Edistetään osaltaan sitä, että kansallinen Digitaaliset sisällöt klusteri järjestää tehokasta kansainvälistymiskoulutusta kasvuyrityksille Uudet avaukset Aktiiviraha ja Aktiivineliöt Projektia suunniteltaessa 2005 päädyttiin siihen, ettei projekti tarjoa pk-yrityksille toimitiloja eikä rahoitusta, vaan keskittyy aineettomiin yrityskehityspalveluihin. Pk-yritysten nopealle kasvulle on useimmiten välttämätöntä riittävän tehokas pääomahuolto eli riskirahoituksen saaminen nopeaan tuotekehitykseen ja tehokkaaseen markkinointiin. Usein pk-yritysten kasvua helpottaisi olennaisesti, jos niille olisi tarjolla myös kunnollinen fyysinen toimintaympäristö. Siksi vuonna 2008 projekti ryhtyy, mikäli siihen saadaan tarvittavat resurssit, erityistoimiin sekä metropolialueen digitaalisten sisältöjen ja palvelujen kasvuyrityksien pääomahuollon että toimintaympäristön kehittämiseen. Aktiiviraha-kampanjassa kehitetään toimialueen kasvuyritysten pääomahuoltoa. Erityisesti pyritään varmistamaan, että riittävään kasvurahoitukseen yhdistyy myös tehokas liiketoiminnan ohjaus ja toimivan johdon sparraus. Tähän edetään sekä valmentamalla yrityksiä pääomahuollossa että ohjaamalla sijoittajia tälle houkuttelevalle kasvualueelle. Erityisesti kehitetään yritysten liiketaloudellista ohjausta välineinä yrityskohtainen valmennus, hallitustyöskentelyn kehittäminen ja mentoreiden hankkiminen toimivan johdon tueksi. Aktiviiraha-kampanja toteutetaan yhteistyössä Culminatumin, Greater Helsinki Promotionin ja julkisten rahoittajien (Finnvera, Vera Ventures, TE-keskus, Tekes, Sitra, Teollisuussijoitus) kanssa. Aktiivineliöt-kampanjassa kehitään kasvuyritysten toimintaympäristöä siten että fyysiseen ympäristöön eli toimitiloihin ja palveluihin yhdistyy toimijoiden verkottaminen ja yrityskehityspalvelut. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä toimialueella FVH:n, yrityshautomoiden ja erilaisten yrityskehityspalvelujen kesken. Tähän liittyen valmistellaan pk-yrityksille yrityshautomo TwinBIC Oy:n sekä Forum Virium Centerin rakennuttaja YESS Oy:n (Sponda Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiö) kanssa Forum Virium Centeriin uudenlaista yrityskehityspalvelua työnimellä Business Studio. Aktiivineliöt-kampaja toteutetaan yhteistyössä Culminatumin, Uudenmaan TE-keskuksen ja yrityshautomoiden kanssa.

3 3/10 Yhteistyön kehittäminen Kasvuvalmennusta suunniteltaessa pyrittiin siihen, että se toimisi luontevana jatkona muihin yrityskehityspalveluihin, joita tarjoavat mm. Uudenmaan TE-keskus, Technopolis Ventures ja yrityshautomot. Kun ktm:n rahoittama Uudenmaan TE-keskuksen hallinnoiman Sisältöliiketoiminnan kehittämishanke Silen Jalostamo-palvelu päättyy huhtikuussa 2008, pyritään varmistamaan, että vastaavaa tarpeelliseksi ja hyväksi havaittua palvelua on saatavilla ja se toimii kiinteässä yhteistyössä Kasvuvalmennuksen kanssa. Jalostamoissa (joita toteuttavat Diges ry, Neogames ry, Musex ry ja TaiK IADE) pk-yrityksille annetaan subventoitua yrityskohtaista valmennusta enintään 5 päivää. Kasvuvalmennuksessa noudatetaan Jalostamon parhaita käytäntöjä ja on pyritty yhdenmukaiseen käytäntöön osallistumismaksujen ja valmennuspalkkioiden suhteen. Kumpikin valitsee osallistujat raadituksen avulla ja kokoaa avoimen tarjouskilpailun avulla poolin, josta valitaan kuhunkin yrityskohtaiseen valmennukseen valmentaja. Kasvuvalmennus on profiloitu soveltuvaksi jatkoksi Jalostamon läpikäynneille ja yrityshautomoissa kasvaneille Helsingin seudun pk-yrityksille, joilla on selkeää tahtoa ja kykyä kasvaa. Kasvuvalmennuksessa kasvuyrityksille annetaan vuonna 2007 enintään 15 päivää yrityskohtaista valmennusta. Jalostamon ja Kasvuvalmennuksen yhteistyötä voitaisiin tehostaa jatkossa seuraavasti: - kootaan avoimella kilpailutuksella yhteinen valmentaja/konsultti-pooli - valitaan osallistujat yhteisellä raadilla tai "sparrausringillä", joka antaa pk-yrityksille suoraa palautetta, arvioi kehittämistarpeet ja ohjaa soveltuvaan kehittämispalveluun: Jalostamon ja Kasvuvalmennuksen, pääomahuoltoon (Vera Ventures, Tekes yms.), muihin yrityskehityspalveluihin (TE-keskuksen yms.). Uudenmaan Digitaaliset sisällöt - osaamiskeskuksella on Kasvuvalmennuksessa koetellut ja kehitetyt prosessit kummankin edellä mainitun tehtävän hallinnointiin: verkkohakua käyttävä haku valmennukseen ja osallistuminen valmennuksen tarjoilukilpailuun, valintaprosessit ja taloushallinto yms. Niinpä olisi kannattavaa yhdistää Silen ja Kasvuvalmennuksen hallinnointi mainituilta osin. Silti mainitut tahot voisivat jatkaa itse Jalostamoina, koska tuntevat parhaiten toimialueensa. Uudenmaan yrityshautomotoiminnan kehittämisessä olisi olennaista yhdistää tilapalveluihin valmennuspalvelut, johon esitetty malli (alkuvaiheessa Jalostamo, jatkona kasvuvaiheessa Kasvuvalmennus) sopii ainakin digitaalisten sisältöjen ja palveluiden alueella - miksei myös laajemmin sisältöliiketoiminnan ja luovan toiminnan alueella.

4 4/10 Hallinto, rahoitus ja yhteistyö Käynnistys Helsingin elinkeinopalvelun projektina Forum Virium Helsingin (FVH) yhteydessä on toiminut kokeiluna alkanut Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yritysten kehittämispalvelu-projekti. Se päädyttiin käynnistämään varsinaisesti vuoden 2006 alussa hallinnollisesti vuoden kestoisena Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun projektina. Helsingin kaupunginhallitus myönsi projektille rahoituksen innovaatiorahastosta euroa vuoden 2006 loppuun. Kaupunginhallitus voi myöntää rahoituksen vain kalenterivuodeksi kerrallaan, mutta on varautunut noin viiden vuoden rahoitukseen. Helsingin kaupunginhallitus myönsi projektille jatkorahoitusta Innovaatiorahastosta vuodelle 2007 hakemuksessa esitetyt euroa. Hankkeen hallinnoija vuonna 2007 on edelleen Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu (innovaatiorahaston vastuualue RI902, hankenumero sittemmin RI914, ARA 99141). Hallinnollisesti kyseessä on itsenäinen projekti (projektipäällikkönä toimii Esa Blomberg, Blomberg Consulting Oy), jolla on oma ohjausryhmänsä (pj. elinkeinopäällikkö Nyrki Tuominen). Toiminnallisesti pyrittiin kuitenkin kiinteäksi osaksi Forum Virium Helsinkiä. FVH:sta itsenäiseen projektiin päädyttiin eri vaihtoehtojen tutkimisen jälkeen, koska: - päätavoitteena on Helsingin seudun elinkeinoelämän kehittäminen fokusalueen pk-yritysten ja FVH:n jäsenistön yhteistyön avulla. Siihen on parhaat mahdollisuudet neutraalilla luotettavalla kolmannella osapuolella. Tämä puhemiehen rooli onkin osoittautunut toimivaksi: se saattaa osapuolet yhteen, mutta ei edusta kumpaakaan. - FVH:n jäsenyritykset eivät halua rahoittaa projektin hallinnointia, mutta tukevat tapauskohtaisesti erilaisia yhteistyötä kehittäviä aktiviteettejä, kuten isännöivät erilaisia tilaisuuksia ja jakavat tietouttaan niissä. - toimintaan voivat osallistua myös FVH:n ulkopuoliset tahot. Projektin neuvottelukuntamaiseen ohjausryhmään ovatkin osallistuneet FVH:n ja sen jäsenten Sitran ja Tekes:n lisäksi Culminatum Oy:n hallinoima Uudenmaan Digitaaliset sisällöt - osaamiskeskus, Finnvera, KTM:n SILE - Sisältöliiketoiminnan kehittäminen projekti, Uudenmaan TE-keskus, Tekel ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu sekä yrityshautomoista HKKK/PYK New Business Center, IADE/Arabus ja TWINBIC Oy. - projektina saadaan mahdollisimman kevyt ja joustava hallinnointi: tarvittavat palvelut hankitaan FVH:lta tai yhteistyökumppaneilta. Näin toimintaa voidaan kehittää helposti tarvittavaan suuntaan.

5 5/10 Yhteistyöhön Uudenmaan Digitaaliset sisällöt osaamiskeskuksen kanssa Culminatum Ltd Oy, jossa Helsingin kaupunki on osakkaana, koordinoi kansallista Digitaaliset sisällöt osaamisklusteria ja hallinnoi sen Uudenmaan osaamiskeskusta. Niiden tehtävänä on edesauttaa digitaalisten sisältötuotteiden ja palvelujen kehittämistä nopeasti kehittyvän osaamisalan ja yhtä nopeasti muuttuvan liiketoimintaympäristön mahdollisuudet ja tarpeet ymmärtäen. Klusterin yhteisiksi teemoiksi on valittu kolme toimialalle tärkeää toimenpidekokonaisuutta: kansainvälistymisen edistäminen, pk-sektorin liiketoimintaosaamisen kasvattaminen ja tutkimus- ja kehitystoiminnan vauhdittaminen sekä toimialatiedon kerääminen. Helsingin kaupunginhallitus totesi elinkeinostrategian linjauksissaan mm., että Helsinki toimii tiiviissä yhteistyössä pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa sitoutuen alkavan osaamiskeskusohjelman toteuttamiseen... Siksi sovittiin alkuvuodesta 2007 kiinteästä yhteistyöstä projektin ja Culminatum Ltd Oy:n kanssa. Culminatum konsultoi sopimuksen mukaisesti projektin toteuttamista omakustannushintaan. Konsultin asiakasvastuullisena konsulttina toimi projektipäällikkö, valtiotieteen maisteri Kaisa Sibelius. Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun projektin ja Culminatum Ltd Oy:n välisestä yhteistyöstä Digitaaliset sisällöt osaamiskeskuksessa solmittiin yhteistyösopimus. Sen mukaan yhteistyössä noudatetaan seuraavia periaatteita: - projekti osallistuu Uudenmaan osaamiskeskuksen toiminnan rahoittamiseen kasvuyritysvalmennuksen osalta. Projekti valitsee valmennukseen osallistuvat yritykset asiantuntijaraadin avulla - projektin projektipäällikkö osallistuu elinkeinopalvelun edustajana kasvuyritysvalmennuksen ohjaukseen sekä osaamiskeskuksen kehittämiseen ja hallinnointiin - projektin projektipäällikkö osallistuu elinkeinopalvelun edustajana kansallisen klusterin kansainvälistymisvalmennuksen suunnitteluun - kansallisen klusterin koordinaattori sekä Uudenmaan osaamiskeskuksen ohjelmajohtaja ja kasvuyritysvalmennuksen tuottaja osallistuvat projektin kehittämiseen Helsingin kaupungin osallistuu Innovaatiorahaston elinkeinopalvelun hallinnoimalla tuella Culminatumin osaamiskeskuksen toteuttaman kasvuyritysvalmennuksen omakustannuksiin sopimuksen mukaan vuonna 2007 osuuden ollessa enintään alv 22%, verollinen hinta yhteensä Tällä tuella hankitaan kilpailuttaen tarvittava valmennus. Näin pystytään Culminatumin vastatessa hallinnoinnista ja käytännön järjestelyistä tarjoamaan enintään 20:lle kasvuyritykselle kullekin enintään 15 päivää yrityskohtaista valmennusta.

6 6/10 FVH pk-kumppanuusohjelmaksi Forum Virium Helsingin pk-yrityksille suunnatut Helsingin kaupungin tuella toteutettavat aktiviteetit koottiin FVH:n uuden strategian mukaan FVH:n ohjausryhmässä esitellyllä tavoin erityiseksi FVH pk-kumppanuusohjelmaksi. Ohjelma toteutetaan Helsingin kaupungin Innovaatiorahaston tuella, jota hallinnoi Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu. Samalla projektin projektipäällikön, jona toimii Esa Blomberg (Blomberg Consulting Oy), nimike muutettiin ohjelmajohtajaksi. Tähän järjestelyyn päädyttiin, koska viestinnän kannalta on selkeämpää liittää Helsingin kaupungin tukemat kyseisen toimialueen pk-yrityksille suunnattuja aktiviteetit FVH:n toimintaan, eikä markkinoida erikseen pk-yritysten kehittämisprojektia. FVH pkkumppanuusohjelman välittävälle roolille pk-yritysten ja FVH:n yritysjäsenistön välillä on kuitenkin olennaista ohjelman itsenäisyys FVH:stä, jonka takaa se, että ohjelmaa hallinnoi Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu innovaatiorahaston rahoituksella. Yhteistyön kehittäminen 2008 Yhteistyön kehittämiseen tarjoutuu mahdollisuuksia erityisesti seuraavilla alueilla mainittujen yhteistyökumppanien kanssa: - kasvuvalmennus: Culminatum/Digibusiness, Uudenmaan TE-keskus, Uudenmaan liitto, Helsingin yrittäjät, Kanssayrittäjät - pääomahuolto: Culminatum/Digibusiness, Greater Helsinki Promotion, Vera Ventures, Finnvera, Tekes, Contact Finland - toimintaympäristö/forum Virium Center: rakennuttaja YESS Oy (Sponda ja Yleisradion eläkesäätiö), TwinBIC yrityshautomo

7 7/10 FORUM VIRIUM HELSINGIN PK-KUMPPANUUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Tavoitteet ja palvelutarjonta FVH pk-kumppanuusohjelman päätavoitteena on Helsingin seudun elinkeinoelämän kehittäminen digitaalisten palvelujen alueella FVH:n ja innovatiivisten pk-yritysten yhteistyöllä. Ohjelman roolina on toimia neutraalina, luotettavana kolmantena osapuolena, puhemiehenä, tulkkina ja verkottajana suurten ja pienten yritysten sekä julkisten toimijoiden välillä. FVH pk-kumppanuusohjelma tarjonta Helsingin seudulla toimiville innovatiivisille digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yrityksille: - PK-pooli: innovatiivisten pk-yritysten ohjausta FVH:n kehityshankkeisiin ja yhteistyöhön suuryritysten kanssa - Yrityskohtaista Kasvuvalmennusta yhteistyössä Culminatumin Uudenmaan Digitaaliset sisällöt -osaamiskeskuksen kanssa - Verkostointi: FVH:n ja yhteistyökumppanien, suurten ja pienten yritysten, julkisten ja kaupallisten toimijoiden yhteisiä - FVH:n pk-yritysjäsenyys: pääsy jäsentilaisuuksiin ja muuhun FVH:n toimintaan, kuten hankkeiden ja muiden aktiviteettien suunnitteluun sekä valmennetut yritysesittelyt FVH:n jäsenistölle ja FVH:n verkkosivuilla. Lisää palveluita kehitään asiakaslähtöisesti jäsenien tarpeiden ja käytettävien resurssien mukaan mm. Forum Virium Centeriin liittyen. Erityisiä kehitystavoitteita vuodelle 2008 ovat: - FVH pk-kumppanuusohjelman pk-poolista kytketään innovatiivisia pk-yrityksiä aktiviisesti FVH:n kehitysohjelmiin mm. hankekohtaisten palveluideointikilpailujen kautta - FVH:n kehityshankkeissa kunnostautuneita pk-yrityksiä kehotetaan hakemaan FVH:n pk-yritysjäseniksi. Kolmen syksyllä 2007 valitun pk-yritysjäsenen joukkoa kasvatetaan korkea laatutaso säilyttäen siten, että vuoden 2008 alusta pkyritysjäseniä olisi viisi ja vuoden 2009 alusta enintään kymmenen. - FVH:n pk-yritysjäsenet verkostetaan kiinteään yhteistyöhön muun jäsenistön kanssa - Yrityskohtaista Kasvuvalmennusta kehitetään siten, että se kattaa metropolialueen lisäksi koko Uudenmaan ja sen rahoitukseen osallistuu Helsingin kaupungin lisäksi laajemmin Uudenmaan muut kaupungit ja kunnat. - Edistetään osaltaan sitä, että kansallinen Digitaaliset sisällöt klusteri järjestää tehokasta kansainvälistymiskoulutusta kasvuyrityksille

8 8/10 FVH pk-pooli FVH pk-kumppanuusohjelmassa etsitään aktiivisesti Helsingin seudulla toimivia innovatiivisia digitaalisten sisältöjen ja palveluiden pk-yrityksiä. Näistä kootaan erityinen FVH pk-pooli, josta kytketään innovatiivisia pk-yrityksiä FVH:n ja muihin soveltuviin hankkeisiin, asiakkuuksiin ja kumppanuuksiin. Helsingin seudulla arvioidaan olevan noin 2000 potentiaalista pk-yritystä digitaalisten sisältöjen ja palvelujen alueella. Näistä on tiedot noin 1400:sta ja yhteydet on noin kahteen sataan yritykseen. Pk-poolista välitetään FVH:n hankkeisiin niiden tarpeiden mukaan pk-yrityksiä. Lisäksi rakennetaan FVH:n jäsenyritysten pyynnöstä näille kontakteja näiden toivomien erityisosaamisalueiden pk-yrityksiin. FVH pk-poolin rakentamista jatketaan 2008 tavoitteena koota FVH:n hankkeisiin, Kasvuvalmennukseen osallistuvista ja muutoin laadukkaaksi osoittautuneista noin 200:n valikoidun pk-yrityksen pooli. Tätä varten edelleen kehitetään syksyllä 2007 käyttöönotettua FileMakerPro-perusteista tietojärjestelmää. Kasvuvalmennus Kasvuvalmennus tarjoaa yrityskohtaisen kehittämisohjelman Helsingin seudulla toimiville kasvuhakuisille ja -kykyisille digitaalisia sisältöjä ja palveluita tuottaville pk-yrityksille. Kasvuvalmennuksen tavoitteena on tukea näiden toimialojen yritysten palvelu- ja tuotekehitystä, nopeuttaa siirtymistä uusille markkinoille tai liiketoiminta-alueille sekä antaa eväitä toiminnan yleiseen kehittämiseen. Yrityskohtaista Kasvuvalmennusta kehitetään siten, että se kattaa metropolialueen lisäksi koko Uudenmaan ja sen rahoitukseen osallistuu Helsingin kaupungin lisäksi laajemmin Uudenmaan muut kaupungit ja kunnat. Kasvuvalmennuksen toteuttamista sovitaan Culminatum Oy:n ja muiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa, kun käytettävistä resursseista on saatu päätökset. Verkostointi Tavoitteena on, että Forum Virium Helsinki ja Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun projekti järjestävät yhdessä yhteiskumppaniensa, erityisesti Uudenmaan Digitaaliset sisällöt osaamiskeskuksen ja Greater Helsinki Promotionin kanssa yhteisiä tilaisuuksia, joissa tarjoutuu tilaisuus verkostoitumiseen.

9 9/10 Forum Virium Helsingin pk-yritysjäsenyys Forum Virium Helsingin pk-yritysjäsenyys korostaa osaltaan FVH:n luonnetta avoimena innovaatioympäristönä, jossa innovatiiviset pk-yritykset ja suuryritykset kehittävät yhteistoiminnallisesti uusia tuotteita ja palveluita. FVH:n pk-yritysjäsenyys on referenssi pk-yritykselle ja suositus FVH:n taholta. FVH ryhtyi ottamaan pk-yritysjäseniä kalenterivuoden 2007 alusta lähtien. Haku on avoin kaikille digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yrityksille, joilla on toimintaa Helsingin seudulla. Pk-yritysjäsenyyttä isännöi ohjelmajohtaja Esa Blomberg Helsingin kaupungin Innovaatiorahaston tuella, jota hallinnoi Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu. Ohjelmajohtaja valmistelee asian FVH:n työvaliokunnalle tarkistaen vaadittujen kriteerien täyttymisen. FVH:n työvaliokunta esittelee asian ohjausryhmälle, joka päättää jäsenyydestä. Pk-yrityksen määrittelyssä käytetään omaa, EU:n komission suosituksesta poikkeavaa määrittelyä: Pk-yritykseksi luetaan yritys, jonka henkilöstön määrä on alle 250 henkeä ja vuotuinen liikevaihto on enintään 50 milj. euroa tai tase enintään 43 milj. euroa laskettuna suosituksen edellyttämällä tavalla. Yritys on aina pk-yritys, kun se täyttää nämä molemmat kynnysarvot ja kun sen pääomasta tai äänimäärästä alle 25 prosenttia on toisen yrityksen tai julkisyhteisön hallussa. Suuren yrityksen 25 prosentin omistus ei automaattisesti johda pk-yritysaseman menettämiseen. Sen sijaan julkisyhteisön vähintään 25 prosentin osuudella omistama yritys ei pääsääntöisesti ole pk-yritys. Pk-yritysjäseneksi valittavalla pk-yrityksellä on oltava näyttöä FVH:n toimialueeseen liittyvästä innovatiivisuudesta ja osaamisesta. Näyttö on voitu hankkia FVH:n kehityshankkeissa tai muissa aktiviteeteissa tai muussa yhteistyössä jonkin FVH:n jäsenen kanssa. Pk-yrityksen on oltava myös FVH:n jäsenyyden merkitsemälle suositukselle kelvollinen, jota varten yrityksen tausta tarkistetaan. Jäsenyyttä hakevan pk-yrityksen on annettava jäsenhakemuksen käsittelyä varten tarvittavat tiedot. Jos yrityksessä on henkilöstöä alle 50 henkeä ja vuotuinen liikevaihto on alle 5 milj. euroa (eli kyseessä on mikroyritys), on jäsenmaksu 2000 euroa ensimmäiseltä kalenterivuodelta, jonka jälkeen jäsenmaksu on 1000 euroa kalenterivuodelta. Jos yrityksessä on henkilöstöä alle 150 henkeä ja vuotuinen liikevaihto on alle 25 milj. euroa (pienyritys), on jäsenmaksu 5000 euroa ensimmäiseltä kalenterivuodelta, jonka jälkeen jäsenmaksu on 2000 euroa kalenterivuodelta Pk-yritysjäsenille tarjoutuu pääsy FVH:n jäsentilaisuuksiin, hankkeiden suunnitteluun, mahdollisuus valmennettuun yritysesittelyyn jäsentilaisuudessa, FVH:n suositus kehityshankkeisiin ja Kasvuvalmennukseen sekä pääsy esittelevään jäsenlistaan.

10 10/10 Jäsenetuisuuksia ja palveluita kehitetään ja tarjotaan jäsenten tarpeiden ja toiveiden mukaan käytettävien resurssien mukaisesti. Pk-yritysjäsenyydessä pyritään määrän sijasta laatuun: pk-jäsenyyttä markkinoidaan suunnatusti FVH:n toimintaan osallistumisen kautta motivoituneiksi ja innovatiivisiksi osoittautuneille pk-yrityksille. Kolmen syksyllä 2007 valitun pk-yritysjäsenen joukkoa kasvatetaan korkea laatutaso säilyttäen siten, että vuoden 2008 alusta pk-yritysjäseniä olisi viisi ja vuoden 2009 alusta enintään kymmenen. Forum Virium Center Pk-yritysten kannalta Forum Virium Center tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden saada Helsinkiin erityisesti yritysten kasvuun, verkostoitumiseen, avoimeen innovaatiotoimintaan ja muuhun yhteistyön soveltuvat fasiliteetit. Siksi Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu antoi projektista vastaavalle ohjelmajohtaja Esa Blombergille toimeksi osallistua elinkeinopalvelun edustajana Forum Virium Centerin suunnitteluun tavoitteena varmistaa tilojen soveltuvuus pk-yritysten kasvukeskuksena. Suunnittelutyön tuloksena syksyllä 2007 valmistuneen FVC:n toimintakonseptin pohjautuen jatketaan valmistelua Ohjelmajohtaja osallistuu FVC:n kehitysryhmään. Erityisesti valmistellaan pk-yrityksille TwinBIC Oy:n ja Sponda Oy:n kanssa Forum Virium Centeriin uudenlaista yrityskehityspalvelua työnimellä Business Studio.

11 FVH:n pk-yritysten kehittämispalvelun taloussuunnitelma 2008 Esa Blomberg /2 Esitys kaupunginhallitukselle Esa Blomberg Helsingin kaupunginhallitus Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yritysten kehittämispalvelu-projektin taloussuunnitelma vuodelle 2008 Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun pk-yritysten kehittämispalvelu Esitys kaupunginhallitukselle BUDJETTI 2008 Huom. ei Alv:ja Esitys Ennuste Budjetti Toteutunut Budjetti Budjetti, euroja TOIMINTAMENOT Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Matkakulut Palvelujen ostot Yleiset palvelut, yhteistyö ja proj.hall Yleiset palvelut, yhteistyö ja proj.hall. ass Yleiset palvelut ja yhteistyö muut Yleiset palvelut, yhteistyö ja proj.hall. yht Johtaminen Valmennuspalvelut muut Konsultointipalvelut Koulutuspalvelut Kasvuvalmennus yht Palvelujen ostot yht Aineet, tarvikkeet ja toimistokulut Avustukset Vuokrat, sähkö, siivous yms Tiedotus ja markkinointi Muut kulut TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ Pk-kumppanuusohjelma SME Partnership Programme Forum Virium Helsinki RTI-talo, Radiokatu 5 D, Helsinki

12 FVH:n pk-yritysten kehittämispalvelun taloussuunnitelma 2008 Esa Blomberg /2 Edellisessä taulukossa on esitetty projektin taloussuunnitelma vuodelle 2008 sekä vertailun vuoksi vuoden 2007 budjetti ja ennuste sen toteutumiselle sekä vuoden 2006 budjetti ja sen toteutuminen. Taloussuunnitelmaan 2008 on esitetty muutoksia vuoteen 2007 nähden seuraavasti: - matkakuluissa varaudutaan kansainvälistymiskoulutuksen suunnitteluun ja muun kansainvälisen ja kansallisen yhteistyön rakentamiseen (projektipäällikkö toimii mm. Uudenmaan Digitaaliset sisällöt osaamiskeskuksen ohjausryhmän puheenjohtajana) - Yleiset palvelut, yhteistyö ja projektin hallinta: budjetissa varaudutaan toimintasuunnitelmassa esitettyihin uusiin avauksiin ja yhteistyön kehittämiseen. Projektipäällikköä tukee aiempien vuosien tapaan yhteistyökumppani Culminatumin konsultti (ostopalveluna n. 10 pv/kuukausi). - Kasvuvalmennuksen hallinnoinnista vastaa yhteistyökumppani Culminatum. Tällöin projektipäällikölle menee aiempia vuosia vähemmän aikaa Kasvuvalmennuksen johtamiseen ja pystyy paremmin keskittymään toimintasuunnitelmassa esitettyihin uusiin avauksiin ja yhteistyön rakentamiseen. - Varoja esitetään lisää Kasvuvalmennuksen konsultointiin: mm. projektikoordinaattoriin (ostopalveluna n. 10 pv/kuukausi), joka tukee vastaavaa tuottajaa valmennusten ohjaamisessa ja kehittämisessä - Kasvuvalmennuksesta jätetään edelleen pois koulutuspalvelut. Syynä ovat vuoden 2006 Kasvuohjelman kokemukset yhteisen koulutuksen järjestämistä: vaikeaa löytää yhteistä aikaa ja tasoa. Lisäksi tarjolla on runsaasti monipuolista liiketoiminnan koulutusta. - Vuonna 2008 ei esitetä jaettavaksi avustuksia Pk-kumppanuusohjelma SME Partnership Programme Forum Virium Helsinki RTI-talo, Radiokatu 5 D, Helsinki

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMINEN 5/2007

PÄÄKAUPUNKISEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMINEN 5/2007 PÄÄKAUPUNKISEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMINEN 5/2007 I Tutkimuksen ja osaamisen kansainvälisen vetovoiman lisääminen Saavutettuja tuloksia EU:n kemikaaliviraston aloittaminen Helsingissä

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM MUUT HALLITUS VÄLI- NE Yritysten rahoitusaseman vahvistaminen KASVURAHOITUS: LISÄPANOSTUS 2016-18 RAHASTOT VÄLI - RAHOITUS

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015 Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes Heli Flink 30.11.2015 Sisältö Juridinen perusta De minimis Hankehakemuksen arviointiperusteet Tukikelpoinen yritys Hankkeissa hyväksyttävät kustannukset Esimerkkejä

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani PIENYRITYSKESKUS 30 vuotta Kauppakorkeakoulun erillislaitos yrittäjyys ja pk-yritysten kehityspalvelut

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu 12.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut ELY-keskus

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Tero Oinonen

Tero Oinonen Tekes ja Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -ohjelma 15.6.2011 Tero Oinonen DM 797721 Tekesin strategia DM 797721 Tekesin strategia Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Tekes rahoittaa

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016 Tekesin rahoituspalveluja yrityksille Anna Alasmaa, 10.5.2016 Yrityksen elinkaari ja Tekesin palvelut - projektikeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen kasvuvisio Tuotteen elinkaari kasvuvisio Alkuvaihe Kasvun

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP. Valtiovarainvaliokunta

ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP. Valtiovarainvaliokunta 1 ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP Valtiovarainvaliokunta 12.4.2016 12/2010 3/2011 6/2011 9/2011 12/2011 3/2012 6/2012 9/2012 12/2012 3/2013 6/2013 9/2013

Lisätiedot

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Alueellinen valmistelurahoitus kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Valmistelurahoitus vuonna 2008 Pk-yritysten innovaatiotoiminnan valmisteluun liittyvät 15 000 euroa ja sitä pienemmät

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ. Teollisuus 2026 Ohjausryhmä

KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ. Teollisuus 2026 Ohjausryhmä KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ Teollisuus 2026 Ohjausryhmä 7.6.2016 TAUSTAA Koko Suomen tuleva BKT-kasvu ja sitä myöten koko hyvinvointimme on lähes täysin Pk-yritysten

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun kehittämisaamu Yritysrahoituksen tietoisku Keski-Suomen ELY-keskus 28.9.2016 Maaseutuohjelman rahoitus yrityksille Rahoitusta vuosille 2014-2020 käytettävissä yhteensä n. 24 milj. Tukea myönnetään

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR)

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) 18.1.2016 Pohjois-Savon liitto Kuopio Neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti Työ- ja elinkeinoministeriö jussi.yli-lahti@tem.fi

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

EU-hankkeet - kehittämisen voimavara. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Laura Ahonen 4.4.2013

EU-hankkeet - kehittämisen voimavara. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Laura Ahonen 4.4.2013 EU-hankkeet - kehittämisen voimavara Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Laura Ahonen 4.4.2013 Jyväskylän kaupunki toteuttaa EU:n politiikkoja omalla alueellaan Jokainen toimiala on velvollinen seuraamaan

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 863/2016 02.05.05 92 VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh.

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Tekesin tunnusluvut DM

Tekesin tunnusluvut DM Tekesin tunnusluvut 2015 2015 DM 1572568 Tunnuslukuja Tekesin rahoituksesta 2015 Rahoitus yrityksille ja tutkimukseen 575 M 2 400 rahoitustunnustelua 3 080 rahoitushakemusta Hakemusten käsittelyaika 54

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Maakuntahallitus 32 14.03.2016

Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Osallistuminen Smart & Clean -projektiin, edustajan nimeäminen sitä toteuttavan säätiön hallintoneuvostoon sekä valtion ja pääkaupunkiseudun välisen kasvusopimuksen 2016

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa

Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa Taustoitusta konsernirakenne ja johtaminen -teemaryhmälle Joulukuu 2016 Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto 2.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Maakuntastrategia

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri syksy Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj

Pk-yritysbarometri syksy Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri syksy 201 Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj 1..201 Keskeisiä havaintoja Näkymät aiempaa positiivisemmat: kasvuhalukkuus odotukset viennin suhteen investoinnit Finnverassa

Lisätiedot

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa matalaenergiarakentamisessa 26.3.2009 matalaenergiarakentamisessa 1 Kestävä Yhdyskunta 2007-2012ohjelma Lähtökohtia

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Kunnan palvelustrategia ohjauksen välineenä - kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Antti Neimala, Suomen Yrittäjien EU-edustaja

Kunnan palvelustrategia ohjauksen välineenä - kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Antti Neimala, Suomen Yrittäjien EU-edustaja Kunnan palvelustrategia ohjauksen välineenä - kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Antti Neimala, Suomen Yrittäjien EU-edustaja 20.12.2012 1 I Direktiivi, strategiat ja pk-yritykset Pikakatsaus direktiiviuudistuksen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje)

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Teemahankkeen seurantatiedot (indikaattoritiedot) tallennetaan

Lisätiedot

Saimaan ammattikorkeakoulu Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen

Saimaan ammattikorkeakoulu Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen Saimaan ammattikorkeakoulu 10.5.2016 Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta - Julkisen tutkimuksen Tekes-hankkeet - Tutkimuksesta uutta tietoa ja liiketoimintaa (Tekes)

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Asetuksista/ hanketoiminta

Asetuksista/ hanketoiminta Leader 2014-2020 Asetuksista/ hanketoiminta Kehittämishankkeet Koulutus, tiedonvälitys, selvitykset, suunnitelmat Palveluiden kehittäminen Kylien kehittäminen, maisemien ja kulttuuri- ja luonnonperinnön

Lisätiedot

Aiesopimus - Future Learning Finland

Aiesopimus - Future Learning Finland Aiesopimus 1 (5) Aiesopimus - Future Learning Finland Future Learning Finland kansalliseen koulutusvientiklusteriin haetaan jäseniksi alan johtavia toimijoita, yrityksiä ja oppilaitoksia, joilla on tuotteita,

Lisätiedot

Haun tausta ja tavoitteet,tekesin rahoitusmahdollisuudet. 4.4.2016 Marko Heikkinen

Haun tausta ja tavoitteet,tekesin rahoitusmahdollisuudet. 4.4.2016 Marko Heikkinen Haun tausta ja tavoitteet,tekesin rahoitusmahdollisuudet 4.4.2016 Marko Heikkinen INKA ja 6Aika -yhteishaku Tekes avaa suomalaisille yrityksille suunnatun rahoitushaun INKA- ja 6Aika-teemojen kehittämiseen

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yleistä huomioitavaa yhteistyöhankkeista Elinkeinojen kehittäminen tapahtuu yhteistyötoimenpiteen 16 alla Vaatii AINA yhteistyökumppanin - Tuensiirto, kirjataan hyrrässä

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Hanketukien tukimuodot ja tasot sekä hakukriteerit

Hanketukien tukimuodot ja tasot sekä hakukriteerit Hanketukien tukimuodot ja tasot sekä hakukriteerit Rahoitusinfo Noormarkun klubi 12.2.2015 Satakunnan ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, Timo Pukkila 11.2.2015 1 Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen

Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen Avustushakemuksen täyttäminen Kirjaudu palveluun http://www.tekes.fi/asiointi/ Uudet asiakkaat rekisteröityvät palvelun käyttäjiksi myös Kirjaudu

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Helsingin kaupunginhallitus Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta rahoitusta InnoSchool-hanketta

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

UUMA2. UUMA2 Satakunta Pori 29.10.2014. Marjo Ronkainen UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen.

UUMA2. UUMA2 Satakunta Pori 29.10.2014. Marjo Ronkainen UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen. UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA Satakunta Pori 29.10.2014 Marjo Ronkainen www.uusiomaarakentaminen.fi koordinaattori: pentti.lahtinen@ramboll.fi marjo.ronkainen@ramboll.fi -organisaatio OHJAUSRYHMÄ

Lisätiedot

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu 14.09.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot