Vanhustyön koulutusmuodot Eri vaihtoehdot:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanhustyön koulutusmuodot Eri vaihtoehdot:"

Transkriptio

1 Vanhustyön koulutusmuodot Eri vaihtoehdot: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 120 ov...2 Kotityöpalvelun ammattitutkinto...3 Vanhustyön erikoisammattitutkinto...4 Sosiaalialan koulutusohjelma 140 ov: Sosionomi (AMK)...5 Hoitotyön koulutusohjelma, 140 ov: Sairaanhoitaja (AMK)...7 Hoitotyön koulutusohjelma, 160 ov: Terveydenhoitaja (AMK)...9 Vanhustyön koulutusohjelma 140 ov...11 Ammattikorkeakoulun erikoistumisopinnot, 20 tai 40 ov...12 Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto- opinnot, 60 ov (kokeilu)...13 TtM, vanhustyön asiantuntijakoulutus 160 ov...14 Avoin yliopisto, arvosanaopetus...15 päivitetty 03/2004

2 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 120 ov Lähihoitaja Koulutusta tarjoavat toisen asteen ammatilliset oppilaitokset. Koulutukseen hakeudutaan peruskoulun jälkeen. Koulutus on mahdollista suorittaa nuorten tai aikuisten tutkintoon johtavassa koulutuksessa, näyttötutkinnolla tai oppisopimuksella. Lähde: Ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteet, Sosiaalija terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, Vanhustyön koulutusohjelma. Opetushallitus Ov Yhteiset opinnot 20 Pakolliset yhteiset opinnot, 16 ov Valinnaiset yhteiset opinnot, 4 ov Ammatilliset opinnot 90 Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot, 50 ov Kasvun tukeminen ja ohjaus Hoito ja huolenpito Kuntoutumisen tukeminen Koulutusohjelmittain eriytyvät ammatilliset opinnot, 40 ov Esimerkiksi Vanhustyön koulutusohjelma Vanhustyön etiikka ja asema yhteiskunnassa Vanhuksen kohtaaminen Yksilöllinen vanhustyö Vapaasti valittavat opinnot 10 Yhteensä 120 Opintoihin voi sisältyä 40 ov vanhustyön opintoja edellyttäen, että opiskelija valitsee ne eriytyviksi opinnoikseen. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalle kehittyy seuraavia, kaikilla aloilla tarvittavia valmiuksia: oppimistaidot, ongelmanratkaisutaidot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, yhteistyötaidot sekä eettiset ja esteettiset taidot. Koulutusohjelmakohtaiset tavoitteet löytyvät opetussuunnitelman perusteista.

3 Kotityöpalvelun ammattitutkinto Ammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona. Tutkintonimike on hyväksytty tammikuussa Tutkinnon perusteita tehdään, ne valmistunevat vuoden 2005 alkuun mennessä. Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Koulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa hankittua osaamista käsitellään yhtenä kokonaisuutena siten, että osaaminen voidaan hyödyntää tutkinnoissa vaaditun ammattitaidon näytöissä. Aikuisten näyttötutkinnosta: Aikuiset voivat osoittaa näyttötutkinnolla ammattitaitonsa ja saada osaamisestaan virallisen tunnustuksen - tutkintotodistuksen. Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumaton, tutkintotoimikuntien ja Opetushallituksen valvoma menettely. Tutkinnon suorittajat osallistuvat tavallisesti myös tutkintoon valmistavaan koulutukseen. Koulutuksen sisältö ja kesto määritellään silloin aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella henkilökohtaisessa opiskeluohjelmassa (HOPS). Opetusjärjestelyt pyritään myös sovittamaan tutkintoa suorittavan elämäntilanteeseen. Näyttötutkinnon ja siihen valmistavan koulutuksen voi siis suorittaa myös työn ohella.

4 Vanhustyön erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona. Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Koulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa hankittua osaamista käsitellään yhtenä kokonaisuutena siten, että osaaminen voidaan hyödyntää tutkinnoissa vaaditun ammattitaidon näytöissä. Tutkinnon pakolliset osat: 1. Vanhusten palvelujärjestelmässä ja työyhteisössä toimiminen 2. Asiantuntijana vanhustyössä Tutkinnon valinnaiset osat: 3. Virike- ja virkistystoiminta vanhustyössä 4. Dementoituneiden vanhusten kuntouttava hoito- ja huolenpitotyö 5. Vanhusten mielenterveyttä edistävä hoito- ja huolenpitotyö 6. Validaatiomenetelmä vanhustyössä 7. Itsenäinen ammatinharjoittaminen Lähde: Opetushallitus (2002) Vanhustyön erikoisammattitutkinto, Tutkinnon perusteet.

5 Sosiaalialan koulutusohjelma 140 ov: Sosionomi (AMK) Sosionomin tutkinto on ammattikorkeakoulun perustutkinto. Opintoihin voi hakeutua ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon (3 v. esim. lähihoitaja) jälkeen. Opetussuunnitelmasta päättää jokainen ammattikorkeakoulu erikseen. Seuraavista kahdesta esimerkistä toinen on Oulun seudun ammattikorkeakoulusta ja toinen Satakunnan ammattikorkeakoulusta. Esimerkki 1: Oulun seudun ammattikorkeakoulu (www.oamk.fi) Perusopinnot 33 Ammattiopinnot 26 Sosiaalilainsäädäntö, 4 ov Psykososiaalinen toimintakyky, 4 ov Sosiaalityön metodinen kehitys, 2 ov Taide ja taidekasvatus sosiaalialan työssä, 3 ov Johtaminen ja työn kehittäminen, 5 ov Vaihtoehtoiset ammattiopinnot, 8 ov Suuntautumisvaihtoehto-opinnot 31 Varhaiskasvatus, lastensuojelu ja sosiaalinen nuorisotyö tai Vanhustyö - Ikääntyminen ja ikääntymisen haasteet, 5 ov - Ikäihmisten asema, vanhuspolitiikka ja vanhustyö, 5 ov - Vanhustyön palvelukulttuuri ja ikäihmisen tukeminen - Vanhustyön työmuodot ja -menetelmät - Vanhustyön palveluohjaus, -koordinointi ja kehittäminen, 4 ov - Moniammatillinen projektityö, 7 ov tai Vammaistyö ja erityiskasvatus tai Päihde- ja mielenterveystyö tai Sosiaalivakuutus Harjoittelu 30 Opinnäytetyö 10 Vapaasti valittavat opinnot 10 YHTEENSÄ 140 Opintoihin sisältyy 31 ov vanhustyön opintoja edellyttäen, että opiskelija ne valitsee. Lisäksi opiskelijan on mahdollista tehdä ikääntymiseen tai vanhustyöhön liittyvä opinnäytetyö. Lisäksi opiskelijan on mahdollista tehdä ikääntymiseen tai vanhustyöhön liittyvä opinnäytetyö. Tavoitteena on kouluttaa sosiaalialan asiantuntijoita toteuttamaan, ohjaamaan ja kehittämään sosiaalialan työtä sekä edistämään asiakkaiden toimintakykyä ja sosiaalista turvallisuutta erilaisissa toimintaympäristöissä. Koulutuksen johtavia periaatteita ovat teorian ja käytännön yhteys, tutkimus- ja kehittämissuuntautuneisuus, kokemuksellisuus, yhteistoiminnallisuus ja asiakaslähtöinen vuorovaikutus.

6 Vanhustyön opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää vanhustyön ammatillista kokonaisuutta, jäsentää vanhustyön perusteita ja asiakkuutta, tukea ja vahvistaa asiakkaan yksilöllisiä ja yhteisöllisiä voimavaroja sekä syventää ammatilliseen kehittymiseen ja vanhustyön kehittämiseen liittyviä näkökulmia. Opiskelijat sijoittuvat huolenpitotehtäviin, palvelujen ohjaus-, neuvonta- ja koordinointitehtäviin sekä kehittämis- ja hallintotehtäviin vanhustyössä, eri yksiköissä, asumis- ja laitospalveluissa Esimerkki 2: Satakunnan ammattikorkeakoulu (www.samk.fi) Ov YHTEISET PERUS- AMMATTIOPINNOT 53 I TEEMA: YHTEISKUNTA JA KULTTUURI II TEEMA: FILOSOFINEN AJATTELU JA ETIIKKA III TEEMA: VUOROVAIKUTUS JA VIESTINTÄ IV TEEMA: KASVU JA KEHITYS V TEEMA: TERVEYSALAN OPINNOT VI TEEMA TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 AMMATTIOPINNOT 57 TEEMA: SOSIAALIPALVELUJEN OHJAUS TEEMA: TALOUS- JA SOSIAALIPOLITIIKKA TEEMA: SOSIAALIALAN TYÖ VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT 20 A VAIHTOEHTO: IKÄÄNTYMINEN JA SOSIAALIPALVELUT 20 ov Ikääntymisen sosiaaligerontologinen näkökulma 3 ov Kotipalvelujärjestelmä ja asiakastyö 2 ov Harjoittelu: avohuolto 6 ov Ikääntyvien laitoshoito 3 ov Harjoittelu: laitoshoito 6 ov B VAIHTOEHTO: PÄIHDE- JA KRIISITYÖ 20 ov KAIKKI OPINNOT YHTEENSÄ 140 Opintoihin sisältyy 20 ov vanhustyön opintoja edellyttäen, että opiskelija ne valitsee. Lisäksi opiskelijan on mahdollista tehdä ikääntymiseen tai vanhustyöhön liittyvä opinnäytetyö.

7 Hoitotyön koulutusohjelma, 140 ov: Sairaanhoitaja (AMK) Sairaanhoitajan tutkinto on ammattikorkeakoulun perustutkinto. Opintoihin voi hakeutua ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon (3 v. esim. lähihoitaja) jälkeen. Opetussuunnitelmasta päättää jokainen ammattikorkeakoulu erikseen. Seuraavat kaksi esimerkkiä ovat Oulun seudun ammattikorkeakoulusta ja Satakunnan ammattikorkeakoulusta. Esimerkki 1: Oulun seudun ammattikorkeakoulu/oulainen (www.oamk.fi) Perusopinnot 40 Ammattiopinnot 33 Hoitotyön tieteellinen perusta, 2 ov Asiakkaan elämäntilanteen kartoittaminen ja elämisen toiminnot, 5 ov Asiakkaan terveyden edistäminen, moniammatillinen yhteistyö ja kuntoutus, 5 ov Hoitotyön auttamismenetelmät, 6 ov Naisen hoi nuoren terveyttä edistävä hoitotyö, 3 ov Hoito totyö, 5 ov Lapsen ja työ lapsen ja nuoren terveydentilan muutoksissa, 5 ov Pitkäaikaisesti sairaan aikuisen hoitotyö, 28 ov Äkillisesti ja kriittisesti sairaan potilaan hoitotyö 9 ov Kuolevan potilaan hoitotyö, 1 ov Hoitotyö mielenterveyden muutoksissa, 8 ov Vanhuksen hoitotyö, 7 ov Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 18 Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen, 5 ov Terveystaloustieto ja yritystoiminta, 2 ov Sairaanhoitotyö, 11 ov tai Mielenterveystyö, 11 ov tai Vanhustyö, 11 ov Opinnäytetyö 10 Vapaasti valittavat opinnot 10 YHTEENSÄ 140 Opinnoissa on vanhusten hoitotyötä 7 ov. Lisäksi opiskelija voi valita vanhustyön opintoja 11 ov. Lisäksi opiskelijan on mahdollista tehdä ikääntymiseen tai vanhustyöhön liittyvä opinnäytetyö. Sairaanhoitaja työskentelee mm. terveyskeskuksissa, sairaaloiden osastoilla ja poliklinikoilla, palvelu- ja hoitokodeissa, ihmisten kotona sekä erilaisissa järjestöissä. Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija sairauksien ehkäisemisessä, sairaiden hoidossa ja kuntoutuksessa. Hän vastaa hoitotyön laadusta ja kehittämisestä sekä omalta osaltaan lääkärin määräämään lääketieteellisen hoidon toteuttamisesta.

8 Esimerkki 2: Satakunnan ammattikorkeakoulu (www.samk.fi) Ov PERUSOPINNOT 31 SAMK:n yhteiset perusopinnot 12 ov Sosiaali- ja terveysalan yhteiset perusopinnot 10 ov Hoitotyön koulutusohjelman opinnot 9 ov AMMATTIOPINNOT 89 Eettinen ja arvo-osaaminen Opetus- ja ohjausosaaminen Yhteistyöosaaminen Yhteiskunnallinen osaaminen Monikulttuurinen osaaminen Terveyden edistämisen osaaminen (sis mm Ikäihmisten terveyden edistäminen 3 ov) Hoitotyön teoreettinen ja kliininen osaaminen Hoitotyön tutkimus- ja kehittämisosaaminen Johtamisosaaminen Harjoittelu 33 ov VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT 10 Esimerkiksi Vanhusten hoitotyö 10 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 YHTEENSÄ 140 Opinnoissa on 3 ov ikääntymiseen liittyviä opintoja. Lisäksi opiskelija voi valita vanhustyön opintoja 10 ov. Lisäksi opiskelijan on mahdollista tehdä ikääntymiseen tai vanhustyöhön liittyvä opinnäytetyö.

9 Hoitotyön koulutusohjelma, 160 ov: Terveydenhoitaja (AMK) Terveydenhoitajan tutkinto on ammattikorkeakoulun perustutkinto. Opintoihin voi hakeutua ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon (3 v. esim. lähihoitaja) jälkeen. Opetussuunnitelmasta päättää jokainen ammattikorkeakoulu erikseen. Seuraavat kaksi esimerkkiä ovat oulun seudun ammattikorkeakoulusta ja Satakunnan ammattikorkeakoulusta. Esimerkki 1: Oulun seudun ammattikorkeakoulu (www.oamk.fi) Perusopinnot 20 Ammattiopinnot 80 Ravitsemus, 1 ov Etiikka, 1ov Mikrobiologian perusteet, 1 ov Ensiapu ja turvallisuuskasvatus, 1 ov Anatomia ja fysiologia, 3 ov Patologian perusteet, 1 ov Yleisfarmakologia ja toksikologia, 1 ov Yksilön toiminta ja persoonallisuuden kehitys, 2 ov Sosiaalinen vuorovaikutus ja ryhmän toiminta, 1 ov Hoitotieteen perusta, 1 ov Sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet 1 ov Sosiaalinen turvallisuus osana hyvinvointia ja terveyttä, 1 ov Asiakas oppijana, 1 ov Hoitotyön perusteet I, 5 ov Hoitotyön perusteet II, 5 ov Lääkehoito, 2 ov Kliininen hoitotyö, 17 ov Mielenterveys- ja päihdetyö 8 ov Perheen hoitotyö, 15 ov Työikäinen terveydenhuollon asiakkaana, 6 ov Ikääntynyt asiakkaana, 6 ov Terveydenhoitajantutkintoon johtavat ammattiopinnot 40 Kansanterveystyö, 6 ov Terveydenhoitotyö elämänkulun eri vaiheissa, 25 ov Terveydenhoitotyön johtaminen ja kehittäminen, 7 ov Terveydenhoitotyö eri toimintaympäristöissä, 2 ov Opinnäytetyö 10 Vapaasti valittavat opinnot 10 YHTEENSÄ 160 Opintoihin kuuluu 6 ov ikääntynyttä asiakasta koskevia opintoja. Lisäksi opiskelijan on mahdollista tehdä ikääntymiseen tai vanhustyöhön liittyvä opinnäytetyö.

10 Terveydenhoitaja työskentelee neuvoloissa, koulu-, opiskelija- la työterveyshuollossa sekä perusterveyden huollon sairaanhoitotyössä. Terveydenhoitaja on kansanterveystyön, terveyden edistämisen ja terveydenhoitotyön asiantuntija. Terveydenhoitajan työ on eri ikäisten ihmisten, perheiden, väestön ja ympäristön terveyttä edistävää ja ylläpitävää hoitotyötä. Terveydenhoitotyön pyrkimyksenä on vahvistaa asiakkaiden voimavaroja ja itsehoitoa. Esimerkki 2: Satakunnan ammattikorkeakoulu (www.samk.fi) Ov PERUSOPINNOT 31 SAMK:n yhteiset perusopinnot 12 ov Sosiaali- ja terveysalan yhteiset perusopinnot 10 ov Hoitotyön koulutusohjelman opinnot 9 ov AMMATTIOPINNOT 89 Eettinen ja arvo-osaaminen Opetus- ja ohjausosaaminen Yhteistyöosaaminen Yhteiskunnallinen osaaminen Monikulttuurinen osaaminen Terveyden edistämisen osaaminen (sis mm Ikäihmisten terveyden edistäminen 3 ov) Hoitotyön teoreettinen ja kliininen osaaminen Hoitotyön tutkimus- ja kehittämisosaaminen Johtamisosaaminen Harjoittelu 33 ov Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 10 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 TERVEYDENHOITOTYÖN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO 20 YHTEENSÄ 160 Ohjelma sisältää 3 ov ikääntyvää asiakasta koskevia opintoja. Lisäksi opiskelijan on mahdollista tehdä ikääntymiseen tai vanhustyöhön liittyvä opinnäytetyö.

11 Vanhustyön koulutusohjelma 140 ov Geronomi (AMK) Esimerkki Seinäjoelta (www.seamk.fi) Geronomin tutkinto on ammattikorkeakoulun perustutkinto. Opintoihin voi hakeutua ylioppilastutskinnon tai ammatillisen perustutkinnon (3v, esim lähihoitaja) jälkeen. Ov PERUSOPINNOT 20 Ammattikorkeakouluopiskelu ja opiskelutaidot, 4 ov Tieteellisen toiminnan perusteet, 3,5 ov Kieliopinnot, 6 ov Tiedepohjaiset perusopinnot, 6,5 ov AMMATTIOPINNOT 70 Hoitotyön ja sosiaalityön tietoperusta, 10,5 ov Suomalainen yhteiskunta ja sosiaali- ja terveyspalvelut, 6,5 ov Ammatin analyysi ja ammatillinen kasvu I, 2 ov Vanhuus ja vanhuksen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, 22 Vanhustyön tietoperustan ja menetelmien syventäminen I, 14 ov Ammatillinen analyysi ja ammatillinen kasvu II, 2 ov Vanhustyön tietoperustan ja menetelmien syventäminen II, 7 ov Dementoituvan vanhuksen hoito ja kuntoutus, 6 ov SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 30 Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen, 29 ov Ammattianalyysi ja ammatillinen kasvu III, 1 ov OPINNÄYTETYÖ JA KYPSYYSNÄYTE 10 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 YHTEENSÄ 140 Ohjelma sisältää 78 ov ikääntymistä ja vanhuspalveluja koskevia opintoja. Lisäksi opinnäytetyö käsittelee ikääntymistä tai vanhustyötä. Geronomi on sosiaali- ja terveysalan vanhustyön asiantuntija, jonka tehtävänä yhteiskunnassa on edistää vanhusten hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja sosiaalista osallisuutta. Geronomi on eettisesti sitoiutunut vanhuksen hyvän edistämiseen palvelujärjestelmän kaikilla tasoilla. Geronomin toimintaa ohjaavat hoitotyön ja sosiaalityön eettiset periaatteet sekä vanhusten hyvän hoidon ja kohtelun periaatteet.

12 Ammattikorkeakoulun erikoistumisopinnot, 20 tai 40 ov Esimerkkinä Satakunnan ammattikorkeakoulun Gerontologian ammatilliset erikoistumisopinnot, 20 ov Ammattikorkeakoulun erikoistumisopinnot on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille (esimerkiksi sairaanhoitaja AMK, terveydenhoitaja AMK, fysioterapeutti AMK, sosionomi AMK), jotka haluavat syventää vanhustyön asiantuntemustaan. Opiskelu toteutetaan yleensä työn ohessa. Opiskelijoiden työpaikat ovat yleensä vanhusten palvelujärjestelmässä. Laajuus ov Tutkiva oppiminen 1 Biologinen vanheneminen 2 Geriatria 2 Sosiaalinen vanheneminen 4 Psyykkinen vanheneminen 3 Ikääntyvän ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen 3 Auttava vuorovaikutus ja ohjaus gerontologisessa hoito- ja sosiaalipalvelutössä 2 Hyvä vanheneminen (soveltava tehtävä) 3 Yhteensä 20 Opinnot ovat ensimmäistä opintojaksoa (Tutkiva oppiminen) lukuunottamatta sisällöltään gerontologisia, 12 ov käsittelee vanhenemisen perusprosesseja, 2 ov sairauksia ja 5 ov gerontologista hoito- ja sosiaalipalvelutyötä. Gerontologian alaan liittyviä opintoja on yhteensä 19 ov. Soveltavaan tehtävän liittyy myös harjoittelua.

13 Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto- opinnot, 60 ov (kokeilu) Ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon koulutusohjelma Koulutukseen voivat hakeutua henkilöt, jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakoulu-tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus sosiaali- tai terveysalalta, ko. tutkinnon suorittamisen jälkeen. Opinnot voi suorittaa työn ohessa. Opintojen laajuus on 60 ov. Se jakaantuu syventäviin opintoihin (40 ov) ja opinnäytetyöhön (20 ov). Opetussuunnitelman sisällöistä päättää ammattikorkeakoulu. Seuraavat kaksi esimerkkiä ovat Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta ja Satakunnan ammattikorkeakoulusta. Esimerkki 1: Pirkanmaan ammattikorkeakoulu (www.piramk.fi) Koulutusohjelma koostuu kuudesta opintokokonaisuudesta: Ikääntyvä ja pitkäaikaispotilas yksilönä ja yhteiskunnassa, 12 ov Pitkäaikaissairaudet ja niiden hoito yksilön ja kansanterveyden näkökulmista, 5 ov Ympäristön suunnittelu ja kuntouttava vanhustyö, 10 ov Sosiaali- ja terveysalan talous, 3 ov Hyvinvointialan johtaminen ja kehittäminen, 10 ov Hyvinvointialan kehittäminen käytännössä, 20 ov Esimerkki 2: Satakunnan ammattikorkeakoulu Laajuus ov SYVENTÄVÄT OPINNOT Tutkiva oppiminen 1 Vanhustyön johtaminen 8 Ohjaus ja opetus vanhustyössä 3 Vanhenemisen perusprosessit 11 Biologinen vanheneminen, 2 ov Sosiaalinen vanheneminen, 4 ov Psyykkinen vanheneminen, 3 ov Hyvä vanheneminen, soveltava tehtävä, 2 ov Vanhenevan ihmisen sairaudet 3 Hyvän vanhenemisen tukeminen 11 Gerontologinen hoitotyö, 6 ov Geronteknologia, 4 ov Kansainvälinen vanhustyö, 1 ov Gerontologisen hoitotyön tutkimus ja kehittäminen 3 OPINNÄYTETYÖ Opintojen sisältö jakautuu vanhustyön ammatillisen erityisosaamisen, johtamisen ja työn tutkivan kehittämisen kesken.

14 TtM, vanhustyön asiantuntijakoulutus 160 ov Esimerkkinä Turun yliopiston ohjelma (www.utu.fi) Vanhustyön asiantuntijakoulutusta tarjoaa yliopisto. Opinnot on suunniteltu toteutettaviksi ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon (3v) pohjalta suoritettaviksi. Laajuus ov YLEISOPINNOT 8 PÄÄAINEOPINNOT Hoitotieteen perusopinnot, 15 ov 15 Hoidon ja hoitotieteen filosofia I (5 ov) Hoitotieteen teoria I (5 ov) Hoitotieteellinen tutkiusmetodiikka I (5 ov) Hoitotieteen aineopinot, 33 ov 33 Hoidon ja hoitotieteen filosofia II (5 ov) Hoitotieteen teoria II (5 ov) Hoitotieteen tutkimusmetodiikka II (5 ov) Tutkimuksen tekemisen taidot (8 ov) Kandidaattitutkielma (10 ov) Hoitotieteen syventävät opinnot, 35 ov 35 Hoidon ja hoitotieteen filosofia III (5 ov) Tutkimusseminaari I (2 ov) Tutkimusseminaari II (3 ov) Progradu-tutkielma (15 ov) Hoitotieteen teoria III (5 ov) Hoitotieteellinen tutkimusmetodiikka III (5 ov) SIVUAINEOPINNOT 35 Kliinisen hoitotieteen ja johtamisen opinnot: Terveydenhuollon hallinto ja hoitotyön johtaminen (8 ov) Kliinisen hoitotyön kehittäminen ja johtaminen (3ov + 4 harjoittelua) Vanhus hoitotyön asiakkaana (4 ov) Arkipäivän kulttuuri vanhusten hoidossa (3 ov) Vanhuspolitiikka ja vanhuspalvelut (3 ov) Vanhustutkimus (4 ov) Monimuotoiset opetus- ja tietojenkäsittelymenetelmät (7 ov) VAIHTOEHTOISET OPINNOT 34 a) Kliinisen hoitotyön asiakkaan terveysongelmat ja niiden arviointi b) Kliinisen hoitotyön interventiot VAPAAVALINTAISET OPINNOT 160 Selkeästi vanhustyöhön eriytyviä pakollisia opintoja on yhteensä 14 ov. Sen lisäksi opiskelija voi tehdä kandidaattitutkielmansa ja progradunsa (yht 25 ov) vanhustyön alalta sekä toteuttaa kliinisen hoitotyön kehittämistehtävänsä vanhustyön harjoittelussa (4 ov). Vanhustyöhön eriytyviä opintoja kertyy tällä tavalla laskien yhteensä 43 ov, josta enin osa tutkimustyötä

15 Avoin yliopisto, arvosanaopetus Esimerkkinä Jyväskylän yliopiston Gerontologian opinnot 15 ov + 35 ov (www.avoinyliopisto.fi) Avoimeen yliopisto-opetukseen voi hakeutua kuka tahaansa. Laajuus ov Gerontologian monitieteinen opintokokonaisuus 15 Terveysgerontologian perusteet, 4 ov Sosiaaligerontologia, 5 ov Psykogerontologia, 3 ov Koulutusgerontologia, 3 ov Gerontologian monitieteiset aineopinnot 35 Tietotekniikka ja tiedon hankinta, 1 ov Tutkimuksen suunnittelu ja aineiston hankinta, 3 ov Koulutusgerontologia, 5 ov Psykogerontologia 7 ov Sosiaaligerontologia, 5 ov Terveysgerontologia, 5 ov Valinnaiset, 9 ov (?) Opinnot ovat tietotekniikkaa ja tiedon hankintaa (1 ov) lukuunottamatta gerontologisia. Terveysgerontologia on uudehko käsite. Sen piiriin lukeutuu tässä biogerontologinen vanheneminen, vanhenevan ihmisen toimintakyky ja terveys sekä gerontologinen hoitotyö, jonka laajuus on 2 ov.

Hoitotyön koulutusohjelma

Hoitotyön koulutusohjelma 5.10 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet Hoitotyön koulutusohjelma vastaa muuttuviin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2 3 JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET SEKÄ KURINPITOVAATIMUKSET...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA Fysioterapian koulutusohjelma 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2012 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA Yhtymähallitus 31.08.2010 Sisällysluettelo 1.... JOHDANTO... 1 2.... SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIALAN KUVAUS

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2014 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Ensihoidon koulutusohjelma, Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten- ja nuorten hoidon koulutusohjelma,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET JA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Hyväksytty 23.9.2011 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon voi suorittaa joko ammatillisena peruskoulutuksena,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Hyväksytty tutkintotiimissä 13.5.15 Hyväksytty työelämätiimissä 18.5.15 Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN AMMATILLISET

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja Ensihoidon osaamisala Kuntoutuksen osaamisala Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

JOHDANTO 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN

JOHDANTO 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN... 2 1.1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA SEKÄ PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2

Lisätiedot

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet 5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet Hoitotyön koulutusohjelma vastaa muuttuviin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Puhelin 020 783 5100 Faksi 020 783 5500 Sähköposti hakutoimisto@metropolia.fi Käyntiosoite Postiosoite Bulevardi 29, 00180 Helsinki PL 4011, 00079 Metropolia

Lisätiedot

LÄHIHOITAJAT 2020 - sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavan koulutuksen kehittämisstrategian taustaselvitys

LÄHIHOITAJAT 2020 - sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavan koulutuksen kehittämisstrategian taustaselvitys LÄHIHOITAJAT 2020 - sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavan koulutuksen kehittämisstrategian taustaselvitys Raili Hakala Sirpa Tahvanainen syyskuu 2009 Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. SELVITYKSEN

Lisätiedot

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto 2 3 Sisällys 1. VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA AIKUISKOULUTUS Tutkinto Sosiaali-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN KÄYTÄNNÖN OPETUKSEN TOIMINTATAVAT POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN VARHAISKASVATUSTA ANTAVISSA OPPILAITOKSISSA

VARHAISKASVATUKSEN KÄYTÄNNÖN OPETUKSEN TOIMINTATAVAT POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN VARHAISKASVATUSTA ANTAVISSA OPPILAITOKSISSA VARHAISKASVATUKSEN KÄYTÄNNÖN OPETUKSEN TOIMINTATAVAT POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN VARHAISKASVATUSTA ANTAVISSA OPPILAITOKSISSA Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/poske Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö

Lisätiedot

Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14

Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 1 Sisällys Tutkinnon kuvaus ja rakenne... 3 Opinnoissa kehittyvä osaaminen... 4 Opiskelun toteuttaminen... 5 Ohjaus... 6 Arviointi... 6 Toimintaterapeuttikoulutus

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015

Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015 Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015 Kevään 2015 yhteishaku 7. 27.1. Kevään yhteishaun ensimmäinen hakuaika, englanninkielinen koulutus 17.3. 9.4. Kevään yhteishaun toinen hakuaika, suomenkielinen

Lisätiedot

Lääkettä ammatinvalintaan SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lääkettä ammatinvalintaan SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lääkettä ammatinvalintaan SOTE Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Sosiaali- ja terveysalan koulutus alueen hyvinvointia tukemassa Opisto tarjoaa mahdollisuuden hankkia ammatin tai vahvistaa osaamista

Lisätiedot