MY SCHENKER -sähköisen palvelun käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot ( Palveluehdot )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MY SCHENKER -sähköisen palvelun käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot ( Palveluehdot )"

Transkriptio

1 MY SCHENKER -sähköisen palvelun käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot ( Palveluehdot ) 1. Palveluehtojen voimassaolo ja soveltaminen Palveluehdot ovat voimassa alkaen ja niitä sovelletaan kaikkeen Palvelun käyttöön tästä päivästä alkaen. Palveluntarjoaja voi muuttaa Palveluehtoja julkaisemalla uuden version ehdoista. Uusittuja Palveluehtoja sovelletaan tällöin Palvelun käyttöön Palveluehdoista ilmenevästä ajankohdasta alkaen. 2. Määritelmät Asiakas = henkilö, joka käyttää Palvelua omaan lukuunsa, jolle on myönnetty Palvelun käyttöoikeus ja jolla on voimassa oleva sopimussuhde Asiakkaaseen tai henkilö, joka muutoin käyttää Palvelua. Kolmas osapuoli = osapuolista riippumaton kolmas osapuoli. Käyttäjä = Palvelua Asiakkaan lukuun käyttävä luonnollinen henkilö, joka on nimetty Käyttäjäksi Asiakkaan puolesta. Käyttäjähallinta = Toimet, joilla avataan Palvelu ja lisätään tai poistetaan Pääkäyttäjä tai Käyttäjiä. Käyttäjätunnus = Pääkäyttäjän ja Asiakkaan Pääkäyttäjän perustaman Käyttäjän käyttäjäkohtainen tunniste. Palvelu = Asiakkaan käytössä oleva MySchenker -palvelu. Palveluehdot = Palvelun käyttöä koskevat ehdot. Palveluntarjoaja = DB Schenker konserniin kuuluva oikeushenkilö, joka vastaa Palvelun ylläpidosta. Pääkäyttäjä = Asiakkaan nimeämä luonnollinen henkilö, joka toimii Asiakkaan puolesta ja lukuun Palvelua koskevissa asioissa, ellei muuta ole sovittu ja, jolla on oikeus nimetä ja avata Käyttäjiä. Salasana = Pääkäyttäjän tai Käyttäjän henkilökohtainen salasana, jolla Pääkäyttäjä tai Käyttäjä varmentaa käyttäjätunnuksensa. 1

2 3. Palvelu Palveluntarjoajalla on käytössään sähköinen Palvelu, jota voidaan käyttää apuvälineenä Palveluntarjoajan tarjoamien kuljetus- tai muiden toimeksiantojen arviointiin, tilaukseen ja seurantaan, ja jota sellainen Palveluntarjoajan Asiakas, joka on hyväksynyt Palveluehdot, ja jolle on sen jälkeen luotu Pääkäyttäjä, voi näiden Palveluehtojen ja Asiakkaalle myönnetyn käyttöoikeuden mukaan käyttää Palvelua tai Asiakas, joka Palveluehdot hyväksyttyään ilman, että hänelle on luotu Pääkäyttäjää käyttää Palvelua. Palvelua tai Palvelusta saatavia tietoja ei ole tarkoitettu Asiakkaan liiketoiminnallisten päätösten pohjaksi, eikä Palvelu tai Palvelun käyttö voi muuttaa voimassa olevia Asiakkaan ja Palveluntarjoajan tai muun DB Schenker konserniin kuuluvan yhtiön kuljetus- ja logistiikkapalvelua koskevia sopimuksia. Palveluun syötetyn oikean, ajantasaisen ja täydellisen tiedon perusteella muodostuvaa lopputulosta voidaan käyttää arviona Palveluntarjoajan ja Asiakkaan toimeksiannosta. Asiakkaan on kuitenkin huomioitava, että Asiakas yksin vastaa Palvelun käytöstä ja sen käytön johdosta tai yhteydessä tekemistään päätöksistä. Palvelun tarjoaja ei vastaa Asiakkaan, Pääkäyttäjän tai Käyttäjän toimenpiteistä Palvelun käytön yhteydessä. 4. Asiakkaan oikeus käyttää Palvelua Palveluntarjoaja voi myöntää sopimuskumppaninaan olevalle asiakkaalleen tai muulle henkilölle oikeuden käyttää Palvelua. Myöntäessään sopimusasiakkaalleen oikeuden Palvelun käyttöön Palveluntarjoaja voi avata tälle Pääkäyttäjän ja määrittää Asiakkaan käyttöoikeuden palveluun. Asiakkaalla on Pääkäyttäjän perustamisen ja Pääkäyttäjää koskevien tietojen Asiakkaalle luovuttamisen jälkeen oikeus käyttää sellaista kulloinkin käytössään olevaa versiota Palvelusta, johon Palveluntarjoajan määrittelemät oikeudet kulloinkin oikeuttavat. Asiakkaan käytössä oleva Palvelu ja oikeus sen käyttöön voivat vaihdella Palveluntarjoajan määrittelemän Asiakkaan profiilin ja luokituksen sekä kulloinkin käytössä olevan My Schenker -palvelun mukaan. Palvelu ja Asiakkaan oikeus Palvelun käyttöön voivat vaihdella käyttöoikeuden voimassa ollessa. Palveluntarjoaja määrittää Asiakkaan profiilin ja luokituksen Asiakkaan kokonaisasiakkuuteen liittyvien seikkojen perusteella. 5. Osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien määräytyminen Palvelun osalta Palvelun käyttöön sovellettavat osapuolten oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät näiden Palveluehtojen mukaan. Näissä Palveluehdoissa määritellään Osapuolten keskinäiset vastuut, velvoitteet ja oikeudet Palvelun osalta. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palveluehtoja, Palvelua sekä Asiakkaan Palvelun käyttöoikeuksia ilmoittamalla tästä Asiakkaalle näiden Palveluehtojen mukaan. 2

3 Palveluntarjoajalla on myös oikeus rajoittaa Palvelua tai sen käyttöä joko tilapäisesti tai pysyvästi Asiakaskohtaisesti tai yleisesti. Varsinaiseen kuljetus- tai muuhun Asiakkaan ja Asiakkaan sopimuskumppanina olevan DB Schenker konserniin kuuluvan yhtiön välisiin oikeustoimiin sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia osapuolten välisiä kuljetuspalvelu- tai muita osapuolten välisiä palvelusopimuksia, joilla Palveluntarjoaja tai muu DB Schenker -konserniin kuuluva yhtiö on sitoutunut myymään palveluitaan Asiakkaalle. 6. Asiakkaan päävelvollisuudet Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua voimassaolevan lain ja hyvien tapojen mukaisesti sekä näiden mukaiseen tarkoitukseen. Palvelua ei saa missään olosuhteissa käyttää näiden vaatimusten vastaisesti. Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä siitä, että Palvelun käyttö on Palveluehtojen mukaista. Asiakkaan vastuulla on huolehtia, että Asiakkaan Palveluun syöttämä tieto on ajantasaista, oikeaa, ja kattavaa ja, että Palvelun käyttö on Palveluehtojen mukaista. Asiakkaan on tarkastettava Pääkäyttäjänsä ja Käyttäjänsä henkilötiedot Palvelua avattaessa ja sen voimassa ollessa ja vahvistettava näitä koskevat tiedot Palveluntarjoajalle pyydettäessä. Asiakas vastaa Pääkäyttäjän ja Käyttäjien Palvelun käytöstä ja Palvelussa suorittamista toimista. Asiakas vastaa Palvelussa tekemistään toimista myös Palvelun voimassaolon päätyttyä. Asiakkaan on tarkastettava Palvelusta saatavan tiedon oikeellisuus viipymättä ja joka tapauksessa ennen tiedon käyttöä ja otettava yhteyttä Palveluntarjoajaan, mikäli tiedoissa on huomautettavaa. Palvelun käyttämiseksi Asiakas nimeää Pääkäyttäjän. Pääkäyttäjä vastaa Asiakkaan vastuulla olevasta Käyttäjähallinnasta. 7. Palveluntarjoajan päävelvollisuudet Palveluntarjoaja ylläpitää Palvelua Palveluntarjoajaa ja sen Asiakkaita varten. Palveluntarjoaja pyrkii tässä tarkoituksessa huolehtimaan siitä, että Palvelu on Asiakkaan käytössä. Palveluntarjoaja kehittää Palvelua tarpeidensa ja Palveluntarjoajan Asiakkaiden yleisten tarpeiden mukaan. Palveluntarjoaja ei anna sitoumusta Palvelun kehittämiseen yksittäisen Asiakkaan tarpeiden mukaan tai pysyvään tai häiriöttömään käyttöön. Palvelu on Asiakkaan käytössä Palveluntarjoajan kulloinkin voimassaolevien määritysten mukaan. Palveluntarjoaja määrittää Palvelun ylläpidon ja kehittämisen osana palvelutarjontaansa. 3

4 8. Pääkäyttäjän ja Käyttäjän päävelvollisuudet Asiakas vastaa Pääkäyttäjän ja Käyttäjän Palvelun käytöstä Palveluehtojen mukaan. Pääkäyttäjä ja Käyttäjä voivat käyttää Palvelua Palvelun ollessa käytettävissä Asiakkaan toimeksiantojen arvioinnissa, tilausten tekemisessä ja toimeksiantojen seurannassa. Asiakkaan Pääkäyttäjä ja Käyttäjä syöttävät Palveluun ainoastaan oikeaa, ajantasaista ja kattavaa tietoa. Väärä tai virheellinen tieto johtaa väärään tai virheelliseen lopputulokseen. Virheellisen tai puutteellisen käytön johdosta Palvelusta saatava tieto ei ole hyödynnettävissä olevaa tietoa eikä Palveluntarjoajalla ole tästä mitään vastuuta. 9. Tiedot Palvelun käytön hyödyt Asiakkaalle riippuvat Palveluun syötettävän tiedon ajantasaisuudesta, kattavuudesta, oikeellisuudesta, paikkansa pitävyydestä sekä täydellisyydestä. Palveluntarjoaja ei tarkista Asiakkaan Palveluun syöttämää tietoa, kuin erikseen sovittaessa. Vastuu Palveluun syötetystä tiedosta on yksin Asiakkaan. Palveluun syötettävän tiedon ajantasaisuus, oikeellisuus ja kattavuus sekä lopputulosten tarkastaminen on tarpeen sekä Palvelun luotettavuuden varmistamiseksi että osapuolten oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Palveluntarjoaja ei tarkista Asiakkaan puolesta Palveluun syötetyn tiedon oikeellisuutta tai lain mukaisuutta. Vastuu tästä on yksin Asiakkaalla, Pääkäyttäjällä ja Käyttäjällä. Asiakas sitoutuu syöttämään järjestelmään mahdollisimman oikeaa ja kattavaa tietoa Palvelun toimivuuden varmistamiseksi. Puutteellinen, epätäydellinen tai todellisen toimeksiannon olosuhteista poikkeava tieto johtaa Palvelun käytön tarkoituksen osalta virheelliseen lopputulokseen. Puutteellinen, epätäydellinen tai todellinen tieto ja sen antaminen Palveluun tapahtuu yksin Asiakkaan vastuulla ja voi johtaa kuljetus- tai muun tilauksen tai toimeksiannon hylkäämiseen, keskeytymiseen, virheelliseen toimintaan ja Asiakkaan vahingonkorvausvastuuseen DB Schenker -konserniin kuuluvia yhtiöitä kohtaan. Virheelliset tiedot voivat johtaa merkittäviin vahinkoihin myös varsinaisen toimeksiannon suorittamisessa tai Asiakkaan omassa toiminnassa. 10. Palvelusta saatavan tiedon käyttäminen Palvelusta saatavaa tietoa voidaan käyttää arviona Asiakkaan omassa sisäisessä toiminnassa ja kuljetus- tai muuta toimeksiantoa koskevan tilauksen tekemisessä. 11. Oikeudet Palveluun ja Palvelusta saataviin tulosteisiin Immateriaalioikeudet Palveluun ovat Palveluntarjoajan tai kolmannen. Asiakkaalla on tämän sopimuksen mukainen käyttöoikeus Palvelusta saataviin tulosteisiin. 4

5 12. Tietojen säilyttäminen Asiakas vastaa tietojensa asianmukaisesta säilyttämisestä ja varmuuskopioinnista. Palvelua ei ole tarkoitettu tietovarastoksi. Palveluntarjoajalla on oikeus hävittää Palvelussa oleva tieto. 13. Palveluntarjoajalle annettavat tiedot Asiakkaan on ilmoitettava Palveluntarjoajalle Palvelun avaamiseksi ja käyttämiseksi tarvittavat tiedot. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Palveluntarjoajalle ilmoittamansa tiedon muuttumisesta. 14. Asiakkaan Pääkäyttäjä Asiakkaan on nimettävä Palvelun käyttämiseksi Pääkäyttäjä. Pääkäyttäjä voi Asiakkaan ja Pääkäyttäjän luokituksesta ja profiilista riippuen avata ja sulkea rajatun määrän Käyttäjiä. Asiakkaalla ja Palveluntarjoajalla on molemmilla erikseen aina oikeus sulkea yksi tai useampi Käyttäjä ilman eri ilmoitusta. Palvelun avoimen version käytössä Pääkäyttäjän nimeämistä ei edellytetä. Asiakkaan Pääkäyttäjä huolehtii Asiakkaan puolesta Palvelun hallinnoinnista, käyttäjätilien avaamisesta ja sulkemisesta sekä siitä, että Käyttäjät käyttävät Palvelua Palveluehtojen mukaan. Pääkäyttäjä vastaa myös siitä, että Käyttäjät ovat ennen Käyttäjän ja Käyttäjää koskevien tietojen rekisteröintiä Palveluun antaneet toimenpiteille tarpeelliset suostumukset ja, että nämä suostumukset ovat voimassa niin kauan kuin luonnollinen henkilö on rekisteröity Käyttäjäksi. Pääkäyttäjän tulee poistaa Palvelusta tarpeettomat Käyttäjät ja huolehtia muutoinkin Palvelussa olevien Asiakasta koskevien tietojen ajantasaisuudesta oikeellisuudesta. 15. Käyttäjätunnus ja salasana Käyttäjätunnus ja salasana ovat Pääkäyttäjän ja Käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja varmenteita ja tunnisteita. Käyttäjätunnuksella ja salasanalla identifioidaan Asiakas ja sen lukuun palvelua käyttävä Pääkäyttäjä ja Käyttäjä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Niitä ei saa luovuttaa tai muutoin antaa toisen käytettäväksi. Asiakas vastaa siitä, että käyttäjätunnukset, salasanat ja muut Asiakkaalle, Pääkäyttäjälle tai Käyttäjälle myönnetyt tunnisteet Palveluun säilytetään huolellisesti. Asiakas vastaa siitä, että niitä ei luovuteta kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole niihin pääsyä. Palveluntarjoaja ei tiedustele Asiakkaalta, Pääkäyttäjältä tai Käyttäjältä näiden käyttäjätunnuksia tai salasanoja kirjallisesti, sähköisesti tai suullisesti. Palveluntarjoajalta on tarvittaessa oikeus hakea ne Palvelusta ja toimittaa ne edelleen Asiakkaalle. 5

6 Palveluntarjoaja ei käytä Asiakkaan käyttäjätunnusta tai salasanaa. Asiakas vastaa sille, mukaan lukien sen Pääkäyttäjälle ja Käyttäjälle myönnetyillä käyttäjätunnuksilla, myönnetyillä käyttäjätunnuksilla Palveluun syötetystä tiedosta sekä Pääkäyttäjän ja Käyttäjien toimista Palvelussa. Käyttäjätunnuksen ja/tai salasanan katoamisesta tai joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon taikka sitä koskevasta epäilystä, on välittömästi ilmoitettava Palveluntarjoajalle Palvelun asiattoman käytön estämiseksi. Ilmoituksen voi tehdä joko kirjallisesti, sähköisesti tai suullisesti Palveluntarjoajan nimetylle yhteyshenkilölle. Asiakas vastaa Palveluntarjoajalle Asiakkaalle avatuilla käyttäjätunnuksilla tehdyistä toimista. 16. Palvelun käytettävyys Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Palvelun Asiakkaidensa käytössä jatkuvasti. Palveluntarjoaja ei takaa Palvelun keskeytymätöntä käytettävyyttä. Palvelun käytettävyys ja toimivuus edellyttävät kuitenkin huolto-, ylläpito ja päivitystoimenpiteitä, joiden yhteydessä Palvelu voidaan joutua sulkemaan joko kokonaan tai osittain. Tällaiset toimenpiteet ja niiden ajoitus määritetään Asiakkaan toimesta. Asiakas pyrkii ilmoittamaan ennakoitavissa olevista käyttökatkoksista mahdollisimman hyvissä ajoin Palvelussa tai muussa sähköisessä järjestelmässään. Palvelussa voi olla käyttökatkoksia myös muista kuin yllä mainituista toimenpiteistä johtuen mm. kolmansista osapuolista johtuvista syistä. Palveluntarjoaja ilmoittaa näistä käyttökatkoksista Palvelussa, sähköisessä järjestelmässään tai muutoin verkkosivustollaan saatuaan tiedon käyttökatkoksesta. Palvelukatkosten yhteydessä Asiakkaan Palveluun syöttämät tiedot voivat kadota. Tällöin Asiakas voi syöttää tiedot Palveluun uudestaan Palvelukatkon ollessa ohi. Palveluntarjoaja ei vastaa käyttökatkoksista tai Palvelusta kadonneesta tiedosta, ellei katoaminen johdu Palveluntarjoajan törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta menettelystä. 17. Vastuu laitteista, ohjelmista ja tietoliikenneyhteyksistä Asiakas vastaa Palvelun käytön edellyttämistä laitteistaan, ohjelmistaan, tietoliikenneyhteyksistään ja tietojärjestelmänsä tietoturvan asianmukaisuudesta. Asiakas vastaa laitteidensa, ohjelmistojensa, tietoliikenneyhteyksien ja tietojärjestelmien hankinnasta, toimivuudesta, turvallisuudesta sekä niiden käyttö -ja ylläpitokustannuksista. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelua voidaan käyttää Asiakkaan laitteilla, ohjelmistoilla, tietoliikenneyhteyksillä, tietojärjestelmillä, liittymillä tai niiden asetuksilla. 6

7 18. Tietoturva Osapuolet huolehtivat kumpikin osaltaan asianmukaisesta tietoturvasta. Palveluntarjoaja ei vastaa yleisessä tietoverkossa eikä Asiakkaan omistamassa, hallitsemassa tai sopimuksen nojalla käyttämässä tietoverkossa tapahtuneesta tiedon häviämisestä tai muuttumisesta. Huolellisesta toiminnasta huolimatta Palveluntarjoajan verkkopalveluissa voi esiintyä häiriöitä, virheitä, viruksia tai muita haitallisia komponentteja, eikä Palveluntarjoaja vastaa niistä. 19. Tekninen tuki Palveluntarjoajalla on ainoastaan erikseen kirjallisesti sovittaessa velvollisuus antaa Asiakkaalle teknistä tukea Palvelun käyttöön. 20. Palveluntarjoajan oikeus keskeyttää Palvelu ja sen käyttö Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu välittömästi, jos Asiakas, Asiakkaan laitteet, laitteilla olevat ohjelmat, järjestelmät tai tietoliikenneyhteydet aiheuttavat häiriötä tai vaarantavat palvelun turvallisuuden tai Asiakas, Pääkäyttäjä tai Käyttäjä käyttää Palvelua väärin tai Palveluntarjoaja epäilee tällaista. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus estää Palvelun käyttö, jos Palvelun käytön turvallisuus on vaarantunut tai on syytä epäillä, että Palvelua käytetään oikeudettomasti, vilpillisesti tai muuhun tarkoitukseen kuin mihin Palvelu on tarkoitettu. 21. Palvelun käyttötietojen käyttäminen Palveluntarjoajalla on oikeus kerätä ja tallettaa tiedot Palvelun käytöstä ja käyttöön liittyvistä toimista sekä käsitellä näitä tietoja lain sallimissa rajoissa tai lain edellyttäessä suostumusta Asiakkaan suostumuksen perusteella. Asiakkaan Palvelussa tekemät oikeustoimet ja muu asiointi voidaan todentaa Palveluntarjoajan tietojärjestelmästä. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa Palvelun käyttöä koskevat tiedot DB Schenker konserniin kuuluvalle yritykselle tai muulle yhteisölle. Palvelun käyttötietoja voidaan käyttää myös muutoin varmentamaan osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia. 7

8 22. Salassapito ja luottamuksellisuus Palvelussa on Palveluntarjoajan liike- ja ammattisalaisuuksia. Asiakas sitoutuu pitämään Palvelusta saatavan tiedon luottamuksellisena, rajoittamaan sen käyttöä ja luovutusta omassa organisaatiossaan sekä olemaan paljastamatta sitä kolmannelle osapuolelle. Asiakas voi syöttää Palveluun Asiakasta koskevia tietoja, jotka ovat luokiteltavissa Asiakkaan liike- ja ammattisalaisuuksiksi tai muuten luottamukselliseksi tai sellaisena pidettäväksi tiedoksi. Palveluntarjoaja voi käyttää Palvelussa olevaa tai sinne syötettyä tietoa omassa toiminnassaan ja asiakassuhteen arvioimiseksi. Palveluntarjoaja voi luovuttaa Palvelussa olevaa tietoa myös muille DB Schenker konserniin kuuluville yhtiöille sikäli, kun se on tarpeen näiden toimeksiantojen hoitamiseksi tai arvioimiseksi tai on muuten perusteltua. 23. Vastuu Palvelua käytettäessä Palvelu on luonteeltaan Asiakkaan apuväline käytettäessä Palveluntarjoajan palveluita. Palvelusta saatavan tiedon oikeellisuus ja hyödynnettävyys riippuu Asiakkaan Palveluun syöttämän tiedon laadusta, sen ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta ja kattavuudesta. Palvelusta saatavan tiedon ja tulosten tarkastaminen ja varmentaminen Asiakkaan toimesta on olennainen osa Palvelun käyttöä. 24. Vastuunrajoitukset Palveluntarjoaja ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten tulonmenetyksestä tai saamatta jääneestä tuotosta, Asiakkaan tuotteiden tai palveluiden hinnoittelusta, vaikka ne aiheutuisivat tai näitä tietoja koskevia tietoja olisi saatu Palvelua käytettäessä. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun mahdollisen häiriön tai virheen aiheuttamista vahingoista, ellei häiriö tai virhe aiheudu Palveluntarjoajan törkeästä huolimattomudesta tai tahallisuudesta. Osapuolet eivät myöskään vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta Osapuolen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta tai estymisestä. Tällainen este voi olla esimerkiksi viranomaisen toimenpide, Palveluntarjoajasta riippumaton häiriö sähköisessä viestinnässä, sähkön saannissa tai työtaistelutoimenpide. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan, Pääkäyttäjän ja Käyttäjän Palvelun käytöstä. Vastuu näistä on yksin Asiakkaan, Pääkäyttäjän ja Käyttäjän. 8

9 25. Palveluehtojen muuttaminen Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palveluehtoja. Palveluntarjoaja ilmoittaa olennaisista Palveluehtojen muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen niiden voimaantuloa Palvelussa. Jos Asiakas ei hyväksy Palveluehtojen muutosta Asiakkaalla on oikeus lopettaa Palvelun käyttö. Palveluntarjoaja ei tällöin veloita Asiakkaalta Palvelun päättämisestä aiheutuneita kustannuksia. 26. Palvelun käyttö Palvelun ja käyttäjätunnusten voimaantulo edellyttävät näiden Palveluehtojen hyväksyntää Asiakkaan toimesta. Palvelun laajamittaisesta käytöstä voidaan tehdä erillinen Palvelusopimus, jonka olennaisen osan muodostavat nämä Palveluehdot. Kaikissa muissa tilanteissa Palveluehdot määrittävät Osapuolten oikeudellisen aseman Palvelun käytön suhteen. 27. Palvelun voimassaolo Palveluntarjoaja ja Asiakas voivat kumpikin kirjallisella ilmoituksellaan päättää Palvelun ja sen käytön. Palveluntarjoajalla on aina oikeus lakkauttaa Palvelu, jos Asiakas ei ole käyttänyt Palvelua kolmeen (3) kuukauteen tai Asiakkaan Pääkäyttäjällä ei ole voimassaolevaa käyttöoikeutta Palveluun. Pääkäyttäjän käyttöoikeus on määräaikainen. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö välittömästi, mikäli Asiakas laiminlyö noudattaa Palveluehtoja tai käyttää Palvelua tai muita DB Schenker konsernin verkkopalveluita tai muita palveluita väärin tai laiminlyö maksujaan Palveluntarjoajalle tai muulle DB Schenker konserniin kuuluvalle yhtiölle. 28. Palvelumaksut Palvelun käytöstä perittävistä palvelumaksuista ilmoitetaan Asiakkaalle erikseen Palvelussa. Peruspalvelusta ei peritä erillistä maksua, ellei erikseen toisin sovita. Palvelun tai sen osan muuttuessa maksulliseksi Asiakkaalle ilmoitetaan tästä erikseen. Palvelumaksua voidaan periä esimerkiksi silloin kun Palvelua räätälöidään Asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. 29. Oikeuksien siirto Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palvelusta johtuvat oikeutensa toiselle DB Schenker konserniin kuuluvalle yritykselle tai muulle yhteisölle. 9

10 30. Tietojen luovuttaminen Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa Asiakasta, Pääkäyttäjää ja Käyttäjää koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 31. Rekisteriseloste Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on saatavissa Palveluntarjoajalta. 32. Sovellettava laki ja oikeuspaikka Palveluun ja sen käyttöön sovelletaan Suomen lakia. Palvelusta ja sen käytöstä aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja sen kieli on suomenkieli. Välimiesmenettelyä koskevaa ehtoa noudatetaan, ellei pakottavasta laista muuta johdu. 10

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä ovat Vattenfall Oy:n (jäljempänä Vattenfall ) OnLine-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT Tervetuloa Taltionin käyttäjäksi! Näissä käyttöehdoissa sovitaan Taltionialustan ( Taltioni ) käyttöä koskevista ehdoista sekä oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi sen käyttäjänä.

Lisätiedot

OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 28.6.2011 Oulunkaaren omahoitopalvelu on Oulunkaaren kuntayhtymän (jäljempänä: kuntayhtymä) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa edistävä

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (6) KAISANET OY VIESTINTÄPALVELUJEN ERITYISEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä erityisehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

Daisy Net palvelun käyttöehdot

Daisy Net palvelun käyttöehdot Daisy Net palvelun käyttöehdot 1 Daisy Net palvelun käytön osapuolet Daisy Net palvelu on Oulun kaupungin hallinnoima ja ylläpitämä varhaiskasvatuksen palvelu- ja viestintäkanava. Yhteystiedot: Oulun kaupunki

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE

PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE 1. YLEISTÄ Palvelukaista on tarkoitettu tehostamaan kotimaisten pienyritysten lähimarkkinointia yhteisösponsoroinnin avulla. Yhteisösponsorointi

Lisätiedot

8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa. 11.) palvelun käytöt, jossa kyselyitä (HTTP) kirjataan yli 500 000

8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa. 11.) palvelun käytöt, jossa kyselyitä (HTTP) kirjataan yli 500 000 YLEISET EHDOT Yleistä 1.1 Sopimuksen soveltamisala Näitä ehtoja sovelletaan Tmi Suncomet (jäljempänä palveluntarjoaja) asiakkaalle toimittamiin palveluihin. Näitä ehtoja sovelletaan, ellei asiakkaan ja

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen ALSO Toimitusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan ALSO Finland Oy:n (myöh. ALSO) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara)

Lisätiedot

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007).

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007). Korttitapahtumalla maksua tai varojen nostoa, jossa kortti on fyysisesti läsnä tai annetaan kortin tiedot (maksunsaaja-aloitteiset maksut) tapahtuman hyväksymiseksi. Jos korttitietoja käytetään ainoastaan

Lisätiedot

Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut

Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut Varmenteisiin liittyvät 1 (7) Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut Useiden :n (jäljempänä Sonera ) tietoturvapalveluiden yhteydessä käytetään hyväksi Sonera CA:n myöntämiä varmenteita. Asiakas voi

Lisätiedot