MY SCHENKER -sähköisen palvelun käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot ( Palveluehdot )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MY SCHENKER -sähköisen palvelun käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot ( Palveluehdot )"

Transkriptio

1 MY SCHENKER -sähköisen palvelun käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot ( Palveluehdot ) 1. Palveluehtojen voimassaolo ja soveltaminen Palveluehdot ovat voimassa alkaen ja niitä sovelletaan kaikkeen Palvelun käyttöön tästä päivästä alkaen. Palveluntarjoaja voi muuttaa Palveluehtoja julkaisemalla uuden version ehdoista. Uusittuja Palveluehtoja sovelletaan tällöin Palvelun käyttöön Palveluehdoista ilmenevästä ajankohdasta alkaen. 2. Määritelmät Asiakas = henkilö, joka käyttää Palvelua omaan lukuunsa, jolle on myönnetty Palvelun käyttöoikeus ja jolla on voimassa oleva sopimussuhde Asiakkaaseen tai henkilö, joka muutoin käyttää Palvelua. Kolmas osapuoli = osapuolista riippumaton kolmas osapuoli. Käyttäjä = Palvelua Asiakkaan lukuun käyttävä luonnollinen henkilö, joka on nimetty Käyttäjäksi Asiakkaan puolesta. Käyttäjähallinta = Toimet, joilla avataan Palvelu ja lisätään tai poistetaan Pääkäyttäjä tai Käyttäjiä. Käyttäjätunnus = Pääkäyttäjän ja Asiakkaan Pääkäyttäjän perustaman Käyttäjän käyttäjäkohtainen tunniste. Palvelu = Asiakkaan käytössä oleva MySchenker -palvelu. Palveluehdot = Palvelun käyttöä koskevat ehdot. Palveluntarjoaja = DB Schenker konserniin kuuluva oikeushenkilö, joka vastaa Palvelun ylläpidosta. Pääkäyttäjä = Asiakkaan nimeämä luonnollinen henkilö, joka toimii Asiakkaan puolesta ja lukuun Palvelua koskevissa asioissa, ellei muuta ole sovittu ja, jolla on oikeus nimetä ja avata Käyttäjiä. Salasana = Pääkäyttäjän tai Käyttäjän henkilökohtainen salasana, jolla Pääkäyttäjä tai Käyttäjä varmentaa käyttäjätunnuksensa. 1

2 3. Palvelu Palveluntarjoajalla on käytössään sähköinen Palvelu, jota voidaan käyttää apuvälineenä Palveluntarjoajan tarjoamien kuljetus- tai muiden toimeksiantojen arviointiin, tilaukseen ja seurantaan, ja jota sellainen Palveluntarjoajan Asiakas, joka on hyväksynyt Palveluehdot, ja jolle on sen jälkeen luotu Pääkäyttäjä, voi näiden Palveluehtojen ja Asiakkaalle myönnetyn käyttöoikeuden mukaan käyttää Palvelua tai Asiakas, joka Palveluehdot hyväksyttyään ilman, että hänelle on luotu Pääkäyttäjää käyttää Palvelua. Palvelua tai Palvelusta saatavia tietoja ei ole tarkoitettu Asiakkaan liiketoiminnallisten päätösten pohjaksi, eikä Palvelu tai Palvelun käyttö voi muuttaa voimassa olevia Asiakkaan ja Palveluntarjoajan tai muun DB Schenker konserniin kuuluvan yhtiön kuljetus- ja logistiikkapalvelua koskevia sopimuksia. Palveluun syötetyn oikean, ajantasaisen ja täydellisen tiedon perusteella muodostuvaa lopputulosta voidaan käyttää arviona Palveluntarjoajan ja Asiakkaan toimeksiannosta. Asiakkaan on kuitenkin huomioitava, että Asiakas yksin vastaa Palvelun käytöstä ja sen käytön johdosta tai yhteydessä tekemistään päätöksistä. Palvelun tarjoaja ei vastaa Asiakkaan, Pääkäyttäjän tai Käyttäjän toimenpiteistä Palvelun käytön yhteydessä. 4. Asiakkaan oikeus käyttää Palvelua Palveluntarjoaja voi myöntää sopimuskumppaninaan olevalle asiakkaalleen tai muulle henkilölle oikeuden käyttää Palvelua. Myöntäessään sopimusasiakkaalleen oikeuden Palvelun käyttöön Palveluntarjoaja voi avata tälle Pääkäyttäjän ja määrittää Asiakkaan käyttöoikeuden palveluun. Asiakkaalla on Pääkäyttäjän perustamisen ja Pääkäyttäjää koskevien tietojen Asiakkaalle luovuttamisen jälkeen oikeus käyttää sellaista kulloinkin käytössään olevaa versiota Palvelusta, johon Palveluntarjoajan määrittelemät oikeudet kulloinkin oikeuttavat. Asiakkaan käytössä oleva Palvelu ja oikeus sen käyttöön voivat vaihdella Palveluntarjoajan määrittelemän Asiakkaan profiilin ja luokituksen sekä kulloinkin käytössä olevan My Schenker -palvelun mukaan. Palvelu ja Asiakkaan oikeus Palvelun käyttöön voivat vaihdella käyttöoikeuden voimassa ollessa. Palveluntarjoaja määrittää Asiakkaan profiilin ja luokituksen Asiakkaan kokonaisasiakkuuteen liittyvien seikkojen perusteella. 5. Osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien määräytyminen Palvelun osalta Palvelun käyttöön sovellettavat osapuolten oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät näiden Palveluehtojen mukaan. Näissä Palveluehdoissa määritellään Osapuolten keskinäiset vastuut, velvoitteet ja oikeudet Palvelun osalta. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palveluehtoja, Palvelua sekä Asiakkaan Palvelun käyttöoikeuksia ilmoittamalla tästä Asiakkaalle näiden Palveluehtojen mukaan. 2

3 Palveluntarjoajalla on myös oikeus rajoittaa Palvelua tai sen käyttöä joko tilapäisesti tai pysyvästi Asiakaskohtaisesti tai yleisesti. Varsinaiseen kuljetus- tai muuhun Asiakkaan ja Asiakkaan sopimuskumppanina olevan DB Schenker konserniin kuuluvan yhtiön välisiin oikeustoimiin sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia osapuolten välisiä kuljetuspalvelu- tai muita osapuolten välisiä palvelusopimuksia, joilla Palveluntarjoaja tai muu DB Schenker -konserniin kuuluva yhtiö on sitoutunut myymään palveluitaan Asiakkaalle. 6. Asiakkaan päävelvollisuudet Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua voimassaolevan lain ja hyvien tapojen mukaisesti sekä näiden mukaiseen tarkoitukseen. Palvelua ei saa missään olosuhteissa käyttää näiden vaatimusten vastaisesti. Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä siitä, että Palvelun käyttö on Palveluehtojen mukaista. Asiakkaan vastuulla on huolehtia, että Asiakkaan Palveluun syöttämä tieto on ajantasaista, oikeaa, ja kattavaa ja, että Palvelun käyttö on Palveluehtojen mukaista. Asiakkaan on tarkastettava Pääkäyttäjänsä ja Käyttäjänsä henkilötiedot Palvelua avattaessa ja sen voimassa ollessa ja vahvistettava näitä koskevat tiedot Palveluntarjoajalle pyydettäessä. Asiakas vastaa Pääkäyttäjän ja Käyttäjien Palvelun käytöstä ja Palvelussa suorittamista toimista. Asiakas vastaa Palvelussa tekemistään toimista myös Palvelun voimassaolon päätyttyä. Asiakkaan on tarkastettava Palvelusta saatavan tiedon oikeellisuus viipymättä ja joka tapauksessa ennen tiedon käyttöä ja otettava yhteyttä Palveluntarjoajaan, mikäli tiedoissa on huomautettavaa. Palvelun käyttämiseksi Asiakas nimeää Pääkäyttäjän. Pääkäyttäjä vastaa Asiakkaan vastuulla olevasta Käyttäjähallinnasta. 7. Palveluntarjoajan päävelvollisuudet Palveluntarjoaja ylläpitää Palvelua Palveluntarjoajaa ja sen Asiakkaita varten. Palveluntarjoaja pyrkii tässä tarkoituksessa huolehtimaan siitä, että Palvelu on Asiakkaan käytössä. Palveluntarjoaja kehittää Palvelua tarpeidensa ja Palveluntarjoajan Asiakkaiden yleisten tarpeiden mukaan. Palveluntarjoaja ei anna sitoumusta Palvelun kehittämiseen yksittäisen Asiakkaan tarpeiden mukaan tai pysyvään tai häiriöttömään käyttöön. Palvelu on Asiakkaan käytössä Palveluntarjoajan kulloinkin voimassaolevien määritysten mukaan. Palveluntarjoaja määrittää Palvelun ylläpidon ja kehittämisen osana palvelutarjontaansa. 3

4 8. Pääkäyttäjän ja Käyttäjän päävelvollisuudet Asiakas vastaa Pääkäyttäjän ja Käyttäjän Palvelun käytöstä Palveluehtojen mukaan. Pääkäyttäjä ja Käyttäjä voivat käyttää Palvelua Palvelun ollessa käytettävissä Asiakkaan toimeksiantojen arvioinnissa, tilausten tekemisessä ja toimeksiantojen seurannassa. Asiakkaan Pääkäyttäjä ja Käyttäjä syöttävät Palveluun ainoastaan oikeaa, ajantasaista ja kattavaa tietoa. Väärä tai virheellinen tieto johtaa väärään tai virheelliseen lopputulokseen. Virheellisen tai puutteellisen käytön johdosta Palvelusta saatava tieto ei ole hyödynnettävissä olevaa tietoa eikä Palveluntarjoajalla ole tästä mitään vastuuta. 9. Tiedot Palvelun käytön hyödyt Asiakkaalle riippuvat Palveluun syötettävän tiedon ajantasaisuudesta, kattavuudesta, oikeellisuudesta, paikkansa pitävyydestä sekä täydellisyydestä. Palveluntarjoaja ei tarkista Asiakkaan Palveluun syöttämää tietoa, kuin erikseen sovittaessa. Vastuu Palveluun syötetystä tiedosta on yksin Asiakkaan. Palveluun syötettävän tiedon ajantasaisuus, oikeellisuus ja kattavuus sekä lopputulosten tarkastaminen on tarpeen sekä Palvelun luotettavuuden varmistamiseksi että osapuolten oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Palveluntarjoaja ei tarkista Asiakkaan puolesta Palveluun syötetyn tiedon oikeellisuutta tai lain mukaisuutta. Vastuu tästä on yksin Asiakkaalla, Pääkäyttäjällä ja Käyttäjällä. Asiakas sitoutuu syöttämään järjestelmään mahdollisimman oikeaa ja kattavaa tietoa Palvelun toimivuuden varmistamiseksi. Puutteellinen, epätäydellinen tai todellisen toimeksiannon olosuhteista poikkeava tieto johtaa Palvelun käytön tarkoituksen osalta virheelliseen lopputulokseen. Puutteellinen, epätäydellinen tai todellinen tieto ja sen antaminen Palveluun tapahtuu yksin Asiakkaan vastuulla ja voi johtaa kuljetus- tai muun tilauksen tai toimeksiannon hylkäämiseen, keskeytymiseen, virheelliseen toimintaan ja Asiakkaan vahingonkorvausvastuuseen DB Schenker -konserniin kuuluvia yhtiöitä kohtaan. Virheelliset tiedot voivat johtaa merkittäviin vahinkoihin myös varsinaisen toimeksiannon suorittamisessa tai Asiakkaan omassa toiminnassa. 10. Palvelusta saatavan tiedon käyttäminen Palvelusta saatavaa tietoa voidaan käyttää arviona Asiakkaan omassa sisäisessä toiminnassa ja kuljetus- tai muuta toimeksiantoa koskevan tilauksen tekemisessä. 11. Oikeudet Palveluun ja Palvelusta saataviin tulosteisiin Immateriaalioikeudet Palveluun ovat Palveluntarjoajan tai kolmannen. Asiakkaalla on tämän sopimuksen mukainen käyttöoikeus Palvelusta saataviin tulosteisiin. 4

5 12. Tietojen säilyttäminen Asiakas vastaa tietojensa asianmukaisesta säilyttämisestä ja varmuuskopioinnista. Palvelua ei ole tarkoitettu tietovarastoksi. Palveluntarjoajalla on oikeus hävittää Palvelussa oleva tieto. 13. Palveluntarjoajalle annettavat tiedot Asiakkaan on ilmoitettava Palveluntarjoajalle Palvelun avaamiseksi ja käyttämiseksi tarvittavat tiedot. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Palveluntarjoajalle ilmoittamansa tiedon muuttumisesta. 14. Asiakkaan Pääkäyttäjä Asiakkaan on nimettävä Palvelun käyttämiseksi Pääkäyttäjä. Pääkäyttäjä voi Asiakkaan ja Pääkäyttäjän luokituksesta ja profiilista riippuen avata ja sulkea rajatun määrän Käyttäjiä. Asiakkaalla ja Palveluntarjoajalla on molemmilla erikseen aina oikeus sulkea yksi tai useampi Käyttäjä ilman eri ilmoitusta. Palvelun avoimen version käytössä Pääkäyttäjän nimeämistä ei edellytetä. Asiakkaan Pääkäyttäjä huolehtii Asiakkaan puolesta Palvelun hallinnoinnista, käyttäjätilien avaamisesta ja sulkemisesta sekä siitä, että Käyttäjät käyttävät Palvelua Palveluehtojen mukaan. Pääkäyttäjä vastaa myös siitä, että Käyttäjät ovat ennen Käyttäjän ja Käyttäjää koskevien tietojen rekisteröintiä Palveluun antaneet toimenpiteille tarpeelliset suostumukset ja, että nämä suostumukset ovat voimassa niin kauan kuin luonnollinen henkilö on rekisteröity Käyttäjäksi. Pääkäyttäjän tulee poistaa Palvelusta tarpeettomat Käyttäjät ja huolehtia muutoinkin Palvelussa olevien Asiakasta koskevien tietojen ajantasaisuudesta oikeellisuudesta. 15. Käyttäjätunnus ja salasana Käyttäjätunnus ja salasana ovat Pääkäyttäjän ja Käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja varmenteita ja tunnisteita. Käyttäjätunnuksella ja salasanalla identifioidaan Asiakas ja sen lukuun palvelua käyttävä Pääkäyttäjä ja Käyttäjä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Niitä ei saa luovuttaa tai muutoin antaa toisen käytettäväksi. Asiakas vastaa siitä, että käyttäjätunnukset, salasanat ja muut Asiakkaalle, Pääkäyttäjälle tai Käyttäjälle myönnetyt tunnisteet Palveluun säilytetään huolellisesti. Asiakas vastaa siitä, että niitä ei luovuteta kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole niihin pääsyä. Palveluntarjoaja ei tiedustele Asiakkaalta, Pääkäyttäjältä tai Käyttäjältä näiden käyttäjätunnuksia tai salasanoja kirjallisesti, sähköisesti tai suullisesti. Palveluntarjoajalta on tarvittaessa oikeus hakea ne Palvelusta ja toimittaa ne edelleen Asiakkaalle. 5

6 Palveluntarjoaja ei käytä Asiakkaan käyttäjätunnusta tai salasanaa. Asiakas vastaa sille, mukaan lukien sen Pääkäyttäjälle ja Käyttäjälle myönnetyillä käyttäjätunnuksilla, myönnetyillä käyttäjätunnuksilla Palveluun syötetystä tiedosta sekä Pääkäyttäjän ja Käyttäjien toimista Palvelussa. Käyttäjätunnuksen ja/tai salasanan katoamisesta tai joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon taikka sitä koskevasta epäilystä, on välittömästi ilmoitettava Palveluntarjoajalle Palvelun asiattoman käytön estämiseksi. Ilmoituksen voi tehdä joko kirjallisesti, sähköisesti tai suullisesti Palveluntarjoajan nimetylle yhteyshenkilölle. Asiakas vastaa Palveluntarjoajalle Asiakkaalle avatuilla käyttäjätunnuksilla tehdyistä toimista. 16. Palvelun käytettävyys Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Palvelun Asiakkaidensa käytössä jatkuvasti. Palveluntarjoaja ei takaa Palvelun keskeytymätöntä käytettävyyttä. Palvelun käytettävyys ja toimivuus edellyttävät kuitenkin huolto-, ylläpito ja päivitystoimenpiteitä, joiden yhteydessä Palvelu voidaan joutua sulkemaan joko kokonaan tai osittain. Tällaiset toimenpiteet ja niiden ajoitus määritetään Asiakkaan toimesta. Asiakas pyrkii ilmoittamaan ennakoitavissa olevista käyttökatkoksista mahdollisimman hyvissä ajoin Palvelussa tai muussa sähköisessä järjestelmässään. Palvelussa voi olla käyttökatkoksia myös muista kuin yllä mainituista toimenpiteistä johtuen mm. kolmansista osapuolista johtuvista syistä. Palveluntarjoaja ilmoittaa näistä käyttökatkoksista Palvelussa, sähköisessä järjestelmässään tai muutoin verkkosivustollaan saatuaan tiedon käyttökatkoksesta. Palvelukatkosten yhteydessä Asiakkaan Palveluun syöttämät tiedot voivat kadota. Tällöin Asiakas voi syöttää tiedot Palveluun uudestaan Palvelukatkon ollessa ohi. Palveluntarjoaja ei vastaa käyttökatkoksista tai Palvelusta kadonneesta tiedosta, ellei katoaminen johdu Palveluntarjoajan törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta menettelystä. 17. Vastuu laitteista, ohjelmista ja tietoliikenneyhteyksistä Asiakas vastaa Palvelun käytön edellyttämistä laitteistaan, ohjelmistaan, tietoliikenneyhteyksistään ja tietojärjestelmänsä tietoturvan asianmukaisuudesta. Asiakas vastaa laitteidensa, ohjelmistojensa, tietoliikenneyhteyksien ja tietojärjestelmien hankinnasta, toimivuudesta, turvallisuudesta sekä niiden käyttö -ja ylläpitokustannuksista. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelua voidaan käyttää Asiakkaan laitteilla, ohjelmistoilla, tietoliikenneyhteyksillä, tietojärjestelmillä, liittymillä tai niiden asetuksilla. 6

7 18. Tietoturva Osapuolet huolehtivat kumpikin osaltaan asianmukaisesta tietoturvasta. Palveluntarjoaja ei vastaa yleisessä tietoverkossa eikä Asiakkaan omistamassa, hallitsemassa tai sopimuksen nojalla käyttämässä tietoverkossa tapahtuneesta tiedon häviämisestä tai muuttumisesta. Huolellisesta toiminnasta huolimatta Palveluntarjoajan verkkopalveluissa voi esiintyä häiriöitä, virheitä, viruksia tai muita haitallisia komponentteja, eikä Palveluntarjoaja vastaa niistä. 19. Tekninen tuki Palveluntarjoajalla on ainoastaan erikseen kirjallisesti sovittaessa velvollisuus antaa Asiakkaalle teknistä tukea Palvelun käyttöön. 20. Palveluntarjoajan oikeus keskeyttää Palvelu ja sen käyttö Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu välittömästi, jos Asiakas, Asiakkaan laitteet, laitteilla olevat ohjelmat, järjestelmät tai tietoliikenneyhteydet aiheuttavat häiriötä tai vaarantavat palvelun turvallisuuden tai Asiakas, Pääkäyttäjä tai Käyttäjä käyttää Palvelua väärin tai Palveluntarjoaja epäilee tällaista. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus estää Palvelun käyttö, jos Palvelun käytön turvallisuus on vaarantunut tai on syytä epäillä, että Palvelua käytetään oikeudettomasti, vilpillisesti tai muuhun tarkoitukseen kuin mihin Palvelu on tarkoitettu. 21. Palvelun käyttötietojen käyttäminen Palveluntarjoajalla on oikeus kerätä ja tallettaa tiedot Palvelun käytöstä ja käyttöön liittyvistä toimista sekä käsitellä näitä tietoja lain sallimissa rajoissa tai lain edellyttäessä suostumusta Asiakkaan suostumuksen perusteella. Asiakkaan Palvelussa tekemät oikeustoimet ja muu asiointi voidaan todentaa Palveluntarjoajan tietojärjestelmästä. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa Palvelun käyttöä koskevat tiedot DB Schenker konserniin kuuluvalle yritykselle tai muulle yhteisölle. Palvelun käyttötietoja voidaan käyttää myös muutoin varmentamaan osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia. 7

8 22. Salassapito ja luottamuksellisuus Palvelussa on Palveluntarjoajan liike- ja ammattisalaisuuksia. Asiakas sitoutuu pitämään Palvelusta saatavan tiedon luottamuksellisena, rajoittamaan sen käyttöä ja luovutusta omassa organisaatiossaan sekä olemaan paljastamatta sitä kolmannelle osapuolelle. Asiakas voi syöttää Palveluun Asiakasta koskevia tietoja, jotka ovat luokiteltavissa Asiakkaan liike- ja ammattisalaisuuksiksi tai muuten luottamukselliseksi tai sellaisena pidettäväksi tiedoksi. Palveluntarjoaja voi käyttää Palvelussa olevaa tai sinne syötettyä tietoa omassa toiminnassaan ja asiakassuhteen arvioimiseksi. Palveluntarjoaja voi luovuttaa Palvelussa olevaa tietoa myös muille DB Schenker konserniin kuuluville yhtiöille sikäli, kun se on tarpeen näiden toimeksiantojen hoitamiseksi tai arvioimiseksi tai on muuten perusteltua. 23. Vastuu Palvelua käytettäessä Palvelu on luonteeltaan Asiakkaan apuväline käytettäessä Palveluntarjoajan palveluita. Palvelusta saatavan tiedon oikeellisuus ja hyödynnettävyys riippuu Asiakkaan Palveluun syöttämän tiedon laadusta, sen ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta ja kattavuudesta. Palvelusta saatavan tiedon ja tulosten tarkastaminen ja varmentaminen Asiakkaan toimesta on olennainen osa Palvelun käyttöä. 24. Vastuunrajoitukset Palveluntarjoaja ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten tulonmenetyksestä tai saamatta jääneestä tuotosta, Asiakkaan tuotteiden tai palveluiden hinnoittelusta, vaikka ne aiheutuisivat tai näitä tietoja koskevia tietoja olisi saatu Palvelua käytettäessä. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun mahdollisen häiriön tai virheen aiheuttamista vahingoista, ellei häiriö tai virhe aiheudu Palveluntarjoajan törkeästä huolimattomudesta tai tahallisuudesta. Osapuolet eivät myöskään vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta Osapuolen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta tai estymisestä. Tällainen este voi olla esimerkiksi viranomaisen toimenpide, Palveluntarjoajasta riippumaton häiriö sähköisessä viestinnässä, sähkön saannissa tai työtaistelutoimenpide. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan, Pääkäyttäjän ja Käyttäjän Palvelun käytöstä. Vastuu näistä on yksin Asiakkaan, Pääkäyttäjän ja Käyttäjän. 8

9 25. Palveluehtojen muuttaminen Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palveluehtoja. Palveluntarjoaja ilmoittaa olennaisista Palveluehtojen muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen niiden voimaantuloa Palvelussa. Jos Asiakas ei hyväksy Palveluehtojen muutosta Asiakkaalla on oikeus lopettaa Palvelun käyttö. Palveluntarjoaja ei tällöin veloita Asiakkaalta Palvelun päättämisestä aiheutuneita kustannuksia. 26. Palvelun käyttö Palvelun ja käyttäjätunnusten voimaantulo edellyttävät näiden Palveluehtojen hyväksyntää Asiakkaan toimesta. Palvelun laajamittaisesta käytöstä voidaan tehdä erillinen Palvelusopimus, jonka olennaisen osan muodostavat nämä Palveluehdot. Kaikissa muissa tilanteissa Palveluehdot määrittävät Osapuolten oikeudellisen aseman Palvelun käytön suhteen. 27. Palvelun voimassaolo Palveluntarjoaja ja Asiakas voivat kumpikin kirjallisella ilmoituksellaan päättää Palvelun ja sen käytön. Palveluntarjoajalla on aina oikeus lakkauttaa Palvelu, jos Asiakas ei ole käyttänyt Palvelua kolmeen (3) kuukauteen tai Asiakkaan Pääkäyttäjällä ei ole voimassaolevaa käyttöoikeutta Palveluun. Pääkäyttäjän käyttöoikeus on määräaikainen. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö välittömästi, mikäli Asiakas laiminlyö noudattaa Palveluehtoja tai käyttää Palvelua tai muita DB Schenker konsernin verkkopalveluita tai muita palveluita väärin tai laiminlyö maksujaan Palveluntarjoajalle tai muulle DB Schenker konserniin kuuluvalle yhtiölle. 28. Palvelumaksut Palvelun käytöstä perittävistä palvelumaksuista ilmoitetaan Asiakkaalle erikseen Palvelussa. Peruspalvelusta ei peritä erillistä maksua, ellei erikseen toisin sovita. Palvelun tai sen osan muuttuessa maksulliseksi Asiakkaalle ilmoitetaan tästä erikseen. Palvelumaksua voidaan periä esimerkiksi silloin kun Palvelua räätälöidään Asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. 29. Oikeuksien siirto Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palvelusta johtuvat oikeutensa toiselle DB Schenker konserniin kuuluvalle yritykselle tai muulle yhteisölle. 9

10 30. Tietojen luovuttaminen Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa Asiakasta, Pääkäyttäjää ja Käyttäjää koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 31. Rekisteriseloste Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on saatavissa Palveluntarjoajalta. 32. Sovellettava laki ja oikeuspaikka Palveluun ja sen käyttöön sovelletaan Suomen lakia. Palvelusta ja sen käytöstä aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja sen kieli on suomenkieli. Välimiesmenettelyä koskevaa ehtoa noudatetaan, ellei pakottavasta laista muuta johdu. 10

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012 Oma Reittiopas Palvelun käyttöehdot Laadittu 30.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö...

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot Oma matkakortti Palvelun käyttöehdot 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö... 3 5 Palveluun

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. YLEISTÄ Tervetuloa Sito-yhtiöiden (jäljempänä Sito ) Kaiku-palveluun (jäljempänä Palvelu ). Palvelun käyttöä koskevat seuraavat sopimusehdot (jäljempänä Sopimusehdot

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot 1. Yleistä 1.1. Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "sopimus") sovelletaan sanomalehti Hämeen Sanomien tarjoamaan,

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

Verkkopalvelun järjestää ja ylläpitää Folksam Vahinkovakuutus Oy ja siellä käytettäviä palveluja tarjoaa Folksam.

Verkkopalvelun järjestää ja ylläpitää Folksam Vahinkovakuutus Oy ja siellä käytettäviä palveluja tarjoaa Folksam. 1 (5) Folksamin Asiakasportaali henkilöasiakkaille Sopimusehdot 16.9.2014 1 Yleistä Folksam Vahinkovakuutus Oy:n (jäljempänä Folksam tai Palveluntarjoaja) verkkopalvelu henkilöasiakkaalle (Asiakasportaali)

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS Toimi näin: 1. Tulosta tämä sivu ja liitteenä oleva sopimus. Hyväksy palvelun ehdot täyttämällä tyhjät kohdat ja allekirjoittamalla sopimus. 2.

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori Palvelusopimus 1 / 6 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Punkalaitumen kunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi VALTORI Palvelusopimus

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010

IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010 IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010 1 Soveltaminen 1.1 Näitä käyttöehtoja (jäljempänä lisenssiehdot ) sovelletaan IT2010-sopimusehtojen (jäljempänä IT2010-sopimusehdot ) käyttämiseen. 1.2 IT2010-sopimusehtojen

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS

TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS Suomen Tilaajavastuu Oy 7.7.2014 LUOTTAMUKSELLINEN Vänrikinkuja 2 02600 Espoo TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ) Y-tunnus 2327327-1

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Asiakkaan ja Rajataide ry:n välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja.

Asiakkaan ja Rajataide ry:n välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. ½-lehti Puolilehti.fi käyttöehdot 1/5 Rajataide ry Hämeenpuisto 10 33210 Tampere rajataide.fi ½-lehti 35800 Mänttä puolilehti.fi PUOLILEHTI.FI KÄYTTÖEHDOT Nämä ehdot tulevat voimaan 15.11.2013 ja ovat

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

Yleiset myynti- ja sopimusehdot 02.04.2013

Yleiset myynti- ja sopimusehdot 02.04.2013 1. Yleistä Näitä yleisiä myynti- ja sopimusehtoja (jäljempänä Ehdot ) sovelletaan kaikkiin Eneron Oy:n (jäljempänä Eneron ) kulloinkin tarjoamiin Eneron Online - palvelukokonaisuuteen sisältyviin palveluihin

Lisätiedot

Verkkopalvelu ja sen perusteella käytettävissä olevat palvelut ovat saatavissa ruotsin- ja suomenkielisenä.

Verkkopalvelu ja sen perusteella käytettävissä olevat palvelut ovat saatavissa ruotsin- ja suomenkielisenä. 1 Yleistä Folksam Vahinkovakuutus Oy:n (jäljempänä Folksam tai Palveluntarjoaja) verkkopalvelu yrityksille (Folksam Yritysportaali) on tunnistetun asiakkaan sähköisten palvelujen kokonaisuus, johon voi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 13.11.2012 HELMI-EXTRANET-KÄYTTÖPOLITIIKKA SISÄLTÖ 1 Extranet-tunnuksen käyttöpolitiikka 2 Käyttäjätunnusten myöntöperusteet 3 Salasanat Käyttäjätunnuksen hyväksyttävä

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot

PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE

PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE 1. YLEISTÄ Palvelukaista on tarkoitettu tehostamaan kotimaisten pienyritysten lähimarkkinointia yhteisösponsoroinnin avulla. Yhteisösponsorointi

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon.

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon. 1. Järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) Elisa Yrityskaista 4.4.2013 Yritysasiakkaat versio 2.1. Elisa Yrityskaista

Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) Elisa Yrityskaista 4.4.2013 Yritysasiakkaat versio 2.1. Elisa Yrityskaista Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) -palvelu liittää yrityksen yhden toimipisteen Internetiin. sisältää reitittimen ja Internet-yhteyden sekä näiden ylläpidon ja huoltopalvelut. Palvelu tarjoaa kiinteän kaksisuuntaisen

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian Oma Fennia -verkkopalvelun sopimusehdot. Voimassa 1.2.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian Oma Fennia -verkkopalvelun sopimusehdot. Voimassa 1.2. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian Oma Fennia -verkkopalvelun sopimusehdot Voimassa 1.2.2014 alkaen 1. Yleistä Nämä sopimusehdot ovat osa sopimusta (jäljempänä verkkopalvelusopimus),

Lisätiedot

Palveluntarjoaja tai Palveluntarjoajan partner-yritys voi käyttää tätä palvelua referenssinä, ellei Asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä.

Palveluntarjoaja tai Palveluntarjoajan partner-yritys voi käyttää tätä palvelua referenssinä, ellei Asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä. 1 Kä yttä jä ehdot Käyttäjäehdot voimassa 1.1.2013 alkaen. Rekisteröitymällä hyväksyt palvelun käyttöehdot. Samalla rekisteröity yritys ja henkilö antaa nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn

Lisätiedot

2.1 Sopimuksen syntyminen. Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun Viope on hyväksynyt Asiakkaan tilauksen.

2.1 Sopimuksen syntyminen. Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun Viope on hyväksynyt Asiakkaan tilauksen. 1 (6) Viopen Palveluiden yleiset toimitusehdot Kuluttaja-asiakkaalle 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan Viope Solutions Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Parik säätiön tietosuojaseloste

Parik säätiön tietosuojaseloste Parik säätiön tietosuojaseloste Sisällysluettelo 1. Rekisterin nimi... 2 2. Rekisterinpitäjä... 2 3. Rekisterin vastuuhenkilö... 2 4. Rekisteriasioita hoitava(t) henkilö(t)... 2 5. Rekisterin käyttötarkoitus...

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Parempi ruoka syyskuun kilpailu Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Parempi ruoka syyskuun arvonta, kilpailu 1.9.2014. 30.9.2014. Palkinto ja sen arvo:3 kpl smoothie-tuotepakettia, arvo noin 45 euroa

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT)

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) Liite 1 31.8.2008 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon tallentaviin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä TREX) Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere Asiakassopimus 8. syyskuuta 2003 1 Sopimuksen osapuolet TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere (jäljempänä "Asiakas") Y-tunnus: osoite: 2

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT 1. KÄYTTÖTARKOITUS JA MÄÄRITELMIÄ Näissä yleisissä ehdoissa määrätään ehdoista ja seikoista, joilla HYKSin kliiniset palvelut Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013

Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lisätiedot

Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste

Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä LUMENE Oy:n kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani")

Lisätiedot

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007)

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) 1 (5) Yleistä Tämän dokumentin numerointi noudattaa JIT 2007 -ehtojen numerointia ja viittaa näin ollen

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 28.6.2011 Oulunkaaren omahoitopalvelu on Oulunkaaren kuntayhtymän (jäljempänä: kuntayhtymä) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa edistävä

Lisätiedot

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Laatimispäivä: 20.2.2009 1. Rekisterinpitäjä MTV Oy (Y-tunnus: 1093944-1) Ilmalantori 2 00240 Helsinki Puhelin 010 300 300 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Lisätiedot

Grillikuume Weber-kilpailu 2015

Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Grillikuume - Weber-kilpailu, 22.4.2015. 1.7.2015. Palkinto ja sen arvo: Viikkokilpailu 1: Weber-grillituotesetti, 105,5 euroa Viikkokilpailu

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

T U O T AN T O S O P I M U S

T U O T AN T O S O P I M U S Luonnos T U O T AN T O S O P I M U S X ja Y ja Z välillä paikka.. 17307 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 1 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 3. Ohjelma... 1 4. Hinta- ja maksuehdot... 2 5. y ja Tuottajan

Lisätiedot

Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Xcore Systems Finland:n antamaa kirjallista suostumusta.

Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Xcore Systems Finland:n antamaa kirjallista suostumusta. 1 PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo SOPIMUSEHDOT Näitä sopimusehtoja sovelletaan Xcore Systems Finland:n asiakkailleen toimittamiin palveluihin. Nämä ehdot

Lisätiedot

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010 1 (5) 1 Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Toimittaja) Wahtikodinvalvontapalvelun toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (jäljempänä Asiakas). Palvelun tarjoaa ja toimittaa,

Lisätiedot

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p.

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p. Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa, kilpailu 10.11.2014. 7.12.2014. Palkinto ja sen arvo: Kilpailun pääpalkintona on 1 kpl OBH Nordica

Lisätiedot

ENERGIALASKENTAOHJELMAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 18.2.2013

ENERGIALASKENTAOHJELMAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 18.2.2013 1. Sopimuksen soveltaminen 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Etlas Oy:n ja yksityishenkilön, yrityksen tai yhteisön (jäljempänä Asiakas ) välisessä suhteessa, joka koskee Etlas Oy:n verkkosivuilla

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

FINNPILOT PILOTAGE OY Luotsauksen palveluehdot 1.1.2015

FINNPILOT PILOTAGE OY Luotsauksen palveluehdot 1.1.2015 FINNPILOT PILOTAGE OY Luotsauksen palveluehdot 1.1.2015 Luotsauspalvelua koskevat yleiset palveluehdot alusliikenteen toimijoille. Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Palveluehtojen soveltaminen ja voimassaolo...

Lisätiedot

Sopimus Blogin pitämisestä

Sopimus Blogin pitämisestä Sopimus Blogin pitämisestä 1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Otavamedia Oy:n (jäljempänä Otavamedia ) tuottamaan blogi verkkopalveluun ja verkkopalvelun sisältöihin (jäljempänä Palvelu ). Palvelun käyttö

Lisätiedot

SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ (raamisopimus) Kirkon keskusrahasto/kirkkohallitus KL-Kuntahankinnat Oy X:n seurakunta tai muu kirkon organisaatio

SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ (raamisopimus) Kirkon keskusrahasto/kirkkohallitus KL-Kuntahankinnat Oy X:n seurakunta tai muu kirkon organisaatio SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ (raamisopimus) Kirkon keskusrahasto/kirkkohallitus KL-Kuntahankinnat Oy X:n seurakunta tai muu kirkon organisaatio 2 1. Osapuolet 1. KL-Kuntahankinnat Oy (Kuntahankinnat) Y

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

SYNKKA LAATU -PALVELUKUVAUS

SYNKKA LAATU -PALVELUKUVAUS Liite 1 SYNKKA LAATU -PALVELUKUVAUS 1. Yleistä Tässä palvelukuvauksessa kerrotaan mihin sääntöihin Synkka Laatu (myöhemmin laadunvarmistuspalvelu) perustuu, mitkä ovat asiakkuuden edellytykset ja kuinka

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

HS-Works Oy:n asiakastietokanta

HS-Works Oy:n asiakastietokanta HS-Works Oy Henkilötietolain (523/1999) 10:n mukainen rekisteriseloste HS-Works Oy:n asiakastietokanta Rekisteriseloste 8.5.2009 Sisällys 1 Rekisterinpitäjä...1 2 Rekisterin pitämisen peruste...1 3 Rekisterin

Lisätiedot

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 1.5.9, 5)

Lisätiedot

CUBECO OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT

CUBECO OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT 1(6) 1. YLEISTÄ Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Cubeco Oy:n (jäljempänä Cubeco) ja sopimuksen solmineen asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) väliseen toimeksiantosopimukseen, joka koskee Cubecon Asiakkaalle

Lisätiedot