MY SCHENKER -sähköisen palvelun käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot ( Palveluehdot )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MY SCHENKER -sähköisen palvelun käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot ( Palveluehdot )"

Transkriptio

1 MY SCHENKER -sähköisen palvelun käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot ( Palveluehdot ) 1. Palveluehtojen voimassaolo ja soveltaminen Palveluehdot ovat voimassa alkaen ja niitä sovelletaan kaikkeen Palvelun käyttöön tästä päivästä alkaen. Palveluntarjoaja voi muuttaa Palveluehtoja julkaisemalla uuden version ehdoista. Uusittuja Palveluehtoja sovelletaan tällöin Palvelun käyttöön Palveluehdoista ilmenevästä ajankohdasta alkaen. 2. Määritelmät Asiakas = henkilö, joka käyttää Palvelua omaan lukuunsa, jolle on myönnetty Palvelun käyttöoikeus ja jolla on voimassa oleva sopimussuhde Asiakkaaseen tai henkilö, joka muutoin käyttää Palvelua. Kolmas osapuoli = osapuolista riippumaton kolmas osapuoli. Käyttäjä = Palvelua Asiakkaan lukuun käyttävä luonnollinen henkilö, joka on nimetty Käyttäjäksi Asiakkaan puolesta. Käyttäjähallinta = Toimet, joilla avataan Palvelu ja lisätään tai poistetaan Pääkäyttäjä tai Käyttäjiä. Käyttäjätunnus = Pääkäyttäjän ja Asiakkaan Pääkäyttäjän perustaman Käyttäjän käyttäjäkohtainen tunniste. Palvelu = Asiakkaan käytössä oleva MySchenker -palvelu. Palveluehdot = Palvelun käyttöä koskevat ehdot. Palveluntarjoaja = DB Schenker konserniin kuuluva oikeushenkilö, joka vastaa Palvelun ylläpidosta. Pääkäyttäjä = Asiakkaan nimeämä luonnollinen henkilö, joka toimii Asiakkaan puolesta ja lukuun Palvelua koskevissa asioissa, ellei muuta ole sovittu ja, jolla on oikeus nimetä ja avata Käyttäjiä. Salasana = Pääkäyttäjän tai Käyttäjän henkilökohtainen salasana, jolla Pääkäyttäjä tai Käyttäjä varmentaa käyttäjätunnuksensa. 1

2 3. Palvelu Palveluntarjoajalla on käytössään sähköinen Palvelu, jota voidaan käyttää apuvälineenä Palveluntarjoajan tarjoamien kuljetus- tai muiden toimeksiantojen arviointiin, tilaukseen ja seurantaan, ja jota sellainen Palveluntarjoajan Asiakas, joka on hyväksynyt Palveluehdot, ja jolle on sen jälkeen luotu Pääkäyttäjä, voi näiden Palveluehtojen ja Asiakkaalle myönnetyn käyttöoikeuden mukaan käyttää Palvelua tai Asiakas, joka Palveluehdot hyväksyttyään ilman, että hänelle on luotu Pääkäyttäjää käyttää Palvelua. Palvelua tai Palvelusta saatavia tietoja ei ole tarkoitettu Asiakkaan liiketoiminnallisten päätösten pohjaksi, eikä Palvelu tai Palvelun käyttö voi muuttaa voimassa olevia Asiakkaan ja Palveluntarjoajan tai muun DB Schenker konserniin kuuluvan yhtiön kuljetus- ja logistiikkapalvelua koskevia sopimuksia. Palveluun syötetyn oikean, ajantasaisen ja täydellisen tiedon perusteella muodostuvaa lopputulosta voidaan käyttää arviona Palveluntarjoajan ja Asiakkaan toimeksiannosta. Asiakkaan on kuitenkin huomioitava, että Asiakas yksin vastaa Palvelun käytöstä ja sen käytön johdosta tai yhteydessä tekemistään päätöksistä. Palvelun tarjoaja ei vastaa Asiakkaan, Pääkäyttäjän tai Käyttäjän toimenpiteistä Palvelun käytön yhteydessä. 4. Asiakkaan oikeus käyttää Palvelua Palveluntarjoaja voi myöntää sopimuskumppaninaan olevalle asiakkaalleen tai muulle henkilölle oikeuden käyttää Palvelua. Myöntäessään sopimusasiakkaalleen oikeuden Palvelun käyttöön Palveluntarjoaja voi avata tälle Pääkäyttäjän ja määrittää Asiakkaan käyttöoikeuden palveluun. Asiakkaalla on Pääkäyttäjän perustamisen ja Pääkäyttäjää koskevien tietojen Asiakkaalle luovuttamisen jälkeen oikeus käyttää sellaista kulloinkin käytössään olevaa versiota Palvelusta, johon Palveluntarjoajan määrittelemät oikeudet kulloinkin oikeuttavat. Asiakkaan käytössä oleva Palvelu ja oikeus sen käyttöön voivat vaihdella Palveluntarjoajan määrittelemän Asiakkaan profiilin ja luokituksen sekä kulloinkin käytössä olevan My Schenker -palvelun mukaan. Palvelu ja Asiakkaan oikeus Palvelun käyttöön voivat vaihdella käyttöoikeuden voimassa ollessa. Palveluntarjoaja määrittää Asiakkaan profiilin ja luokituksen Asiakkaan kokonaisasiakkuuteen liittyvien seikkojen perusteella. 5. Osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien määräytyminen Palvelun osalta Palvelun käyttöön sovellettavat osapuolten oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät näiden Palveluehtojen mukaan. Näissä Palveluehdoissa määritellään Osapuolten keskinäiset vastuut, velvoitteet ja oikeudet Palvelun osalta. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palveluehtoja, Palvelua sekä Asiakkaan Palvelun käyttöoikeuksia ilmoittamalla tästä Asiakkaalle näiden Palveluehtojen mukaan. 2

3 Palveluntarjoajalla on myös oikeus rajoittaa Palvelua tai sen käyttöä joko tilapäisesti tai pysyvästi Asiakaskohtaisesti tai yleisesti. Varsinaiseen kuljetus- tai muuhun Asiakkaan ja Asiakkaan sopimuskumppanina olevan DB Schenker konserniin kuuluvan yhtiön välisiin oikeustoimiin sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia osapuolten välisiä kuljetuspalvelu- tai muita osapuolten välisiä palvelusopimuksia, joilla Palveluntarjoaja tai muu DB Schenker -konserniin kuuluva yhtiö on sitoutunut myymään palveluitaan Asiakkaalle. 6. Asiakkaan päävelvollisuudet Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua voimassaolevan lain ja hyvien tapojen mukaisesti sekä näiden mukaiseen tarkoitukseen. Palvelua ei saa missään olosuhteissa käyttää näiden vaatimusten vastaisesti. Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä siitä, että Palvelun käyttö on Palveluehtojen mukaista. Asiakkaan vastuulla on huolehtia, että Asiakkaan Palveluun syöttämä tieto on ajantasaista, oikeaa, ja kattavaa ja, että Palvelun käyttö on Palveluehtojen mukaista. Asiakkaan on tarkastettava Pääkäyttäjänsä ja Käyttäjänsä henkilötiedot Palvelua avattaessa ja sen voimassa ollessa ja vahvistettava näitä koskevat tiedot Palveluntarjoajalle pyydettäessä. Asiakas vastaa Pääkäyttäjän ja Käyttäjien Palvelun käytöstä ja Palvelussa suorittamista toimista. Asiakas vastaa Palvelussa tekemistään toimista myös Palvelun voimassaolon päätyttyä. Asiakkaan on tarkastettava Palvelusta saatavan tiedon oikeellisuus viipymättä ja joka tapauksessa ennen tiedon käyttöä ja otettava yhteyttä Palveluntarjoajaan, mikäli tiedoissa on huomautettavaa. Palvelun käyttämiseksi Asiakas nimeää Pääkäyttäjän. Pääkäyttäjä vastaa Asiakkaan vastuulla olevasta Käyttäjähallinnasta. 7. Palveluntarjoajan päävelvollisuudet Palveluntarjoaja ylläpitää Palvelua Palveluntarjoajaa ja sen Asiakkaita varten. Palveluntarjoaja pyrkii tässä tarkoituksessa huolehtimaan siitä, että Palvelu on Asiakkaan käytössä. Palveluntarjoaja kehittää Palvelua tarpeidensa ja Palveluntarjoajan Asiakkaiden yleisten tarpeiden mukaan. Palveluntarjoaja ei anna sitoumusta Palvelun kehittämiseen yksittäisen Asiakkaan tarpeiden mukaan tai pysyvään tai häiriöttömään käyttöön. Palvelu on Asiakkaan käytössä Palveluntarjoajan kulloinkin voimassaolevien määritysten mukaan. Palveluntarjoaja määrittää Palvelun ylläpidon ja kehittämisen osana palvelutarjontaansa. 3

4 8. Pääkäyttäjän ja Käyttäjän päävelvollisuudet Asiakas vastaa Pääkäyttäjän ja Käyttäjän Palvelun käytöstä Palveluehtojen mukaan. Pääkäyttäjä ja Käyttäjä voivat käyttää Palvelua Palvelun ollessa käytettävissä Asiakkaan toimeksiantojen arvioinnissa, tilausten tekemisessä ja toimeksiantojen seurannassa. Asiakkaan Pääkäyttäjä ja Käyttäjä syöttävät Palveluun ainoastaan oikeaa, ajantasaista ja kattavaa tietoa. Väärä tai virheellinen tieto johtaa väärään tai virheelliseen lopputulokseen. Virheellisen tai puutteellisen käytön johdosta Palvelusta saatava tieto ei ole hyödynnettävissä olevaa tietoa eikä Palveluntarjoajalla ole tästä mitään vastuuta. 9. Tiedot Palvelun käytön hyödyt Asiakkaalle riippuvat Palveluun syötettävän tiedon ajantasaisuudesta, kattavuudesta, oikeellisuudesta, paikkansa pitävyydestä sekä täydellisyydestä. Palveluntarjoaja ei tarkista Asiakkaan Palveluun syöttämää tietoa, kuin erikseen sovittaessa. Vastuu Palveluun syötetystä tiedosta on yksin Asiakkaan. Palveluun syötettävän tiedon ajantasaisuus, oikeellisuus ja kattavuus sekä lopputulosten tarkastaminen on tarpeen sekä Palvelun luotettavuuden varmistamiseksi että osapuolten oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Palveluntarjoaja ei tarkista Asiakkaan puolesta Palveluun syötetyn tiedon oikeellisuutta tai lain mukaisuutta. Vastuu tästä on yksin Asiakkaalla, Pääkäyttäjällä ja Käyttäjällä. Asiakas sitoutuu syöttämään järjestelmään mahdollisimman oikeaa ja kattavaa tietoa Palvelun toimivuuden varmistamiseksi. Puutteellinen, epätäydellinen tai todellisen toimeksiannon olosuhteista poikkeava tieto johtaa Palvelun käytön tarkoituksen osalta virheelliseen lopputulokseen. Puutteellinen, epätäydellinen tai todellinen tieto ja sen antaminen Palveluun tapahtuu yksin Asiakkaan vastuulla ja voi johtaa kuljetus- tai muun tilauksen tai toimeksiannon hylkäämiseen, keskeytymiseen, virheelliseen toimintaan ja Asiakkaan vahingonkorvausvastuuseen DB Schenker -konserniin kuuluvia yhtiöitä kohtaan. Virheelliset tiedot voivat johtaa merkittäviin vahinkoihin myös varsinaisen toimeksiannon suorittamisessa tai Asiakkaan omassa toiminnassa. 10. Palvelusta saatavan tiedon käyttäminen Palvelusta saatavaa tietoa voidaan käyttää arviona Asiakkaan omassa sisäisessä toiminnassa ja kuljetus- tai muuta toimeksiantoa koskevan tilauksen tekemisessä. 11. Oikeudet Palveluun ja Palvelusta saataviin tulosteisiin Immateriaalioikeudet Palveluun ovat Palveluntarjoajan tai kolmannen. Asiakkaalla on tämän sopimuksen mukainen käyttöoikeus Palvelusta saataviin tulosteisiin. 4

5 12. Tietojen säilyttäminen Asiakas vastaa tietojensa asianmukaisesta säilyttämisestä ja varmuuskopioinnista. Palvelua ei ole tarkoitettu tietovarastoksi. Palveluntarjoajalla on oikeus hävittää Palvelussa oleva tieto. 13. Palveluntarjoajalle annettavat tiedot Asiakkaan on ilmoitettava Palveluntarjoajalle Palvelun avaamiseksi ja käyttämiseksi tarvittavat tiedot. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Palveluntarjoajalle ilmoittamansa tiedon muuttumisesta. 14. Asiakkaan Pääkäyttäjä Asiakkaan on nimettävä Palvelun käyttämiseksi Pääkäyttäjä. Pääkäyttäjä voi Asiakkaan ja Pääkäyttäjän luokituksesta ja profiilista riippuen avata ja sulkea rajatun määrän Käyttäjiä. Asiakkaalla ja Palveluntarjoajalla on molemmilla erikseen aina oikeus sulkea yksi tai useampi Käyttäjä ilman eri ilmoitusta. Palvelun avoimen version käytössä Pääkäyttäjän nimeämistä ei edellytetä. Asiakkaan Pääkäyttäjä huolehtii Asiakkaan puolesta Palvelun hallinnoinnista, käyttäjätilien avaamisesta ja sulkemisesta sekä siitä, että Käyttäjät käyttävät Palvelua Palveluehtojen mukaan. Pääkäyttäjä vastaa myös siitä, että Käyttäjät ovat ennen Käyttäjän ja Käyttäjää koskevien tietojen rekisteröintiä Palveluun antaneet toimenpiteille tarpeelliset suostumukset ja, että nämä suostumukset ovat voimassa niin kauan kuin luonnollinen henkilö on rekisteröity Käyttäjäksi. Pääkäyttäjän tulee poistaa Palvelusta tarpeettomat Käyttäjät ja huolehtia muutoinkin Palvelussa olevien Asiakasta koskevien tietojen ajantasaisuudesta oikeellisuudesta. 15. Käyttäjätunnus ja salasana Käyttäjätunnus ja salasana ovat Pääkäyttäjän ja Käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja varmenteita ja tunnisteita. Käyttäjätunnuksella ja salasanalla identifioidaan Asiakas ja sen lukuun palvelua käyttävä Pääkäyttäjä ja Käyttäjä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Niitä ei saa luovuttaa tai muutoin antaa toisen käytettäväksi. Asiakas vastaa siitä, että käyttäjätunnukset, salasanat ja muut Asiakkaalle, Pääkäyttäjälle tai Käyttäjälle myönnetyt tunnisteet Palveluun säilytetään huolellisesti. Asiakas vastaa siitä, että niitä ei luovuteta kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole niihin pääsyä. Palveluntarjoaja ei tiedustele Asiakkaalta, Pääkäyttäjältä tai Käyttäjältä näiden käyttäjätunnuksia tai salasanoja kirjallisesti, sähköisesti tai suullisesti. Palveluntarjoajalta on tarvittaessa oikeus hakea ne Palvelusta ja toimittaa ne edelleen Asiakkaalle. 5

6 Palveluntarjoaja ei käytä Asiakkaan käyttäjätunnusta tai salasanaa. Asiakas vastaa sille, mukaan lukien sen Pääkäyttäjälle ja Käyttäjälle myönnetyillä käyttäjätunnuksilla, myönnetyillä käyttäjätunnuksilla Palveluun syötetystä tiedosta sekä Pääkäyttäjän ja Käyttäjien toimista Palvelussa. Käyttäjätunnuksen ja/tai salasanan katoamisesta tai joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon taikka sitä koskevasta epäilystä, on välittömästi ilmoitettava Palveluntarjoajalle Palvelun asiattoman käytön estämiseksi. Ilmoituksen voi tehdä joko kirjallisesti, sähköisesti tai suullisesti Palveluntarjoajan nimetylle yhteyshenkilölle. Asiakas vastaa Palveluntarjoajalle Asiakkaalle avatuilla käyttäjätunnuksilla tehdyistä toimista. 16. Palvelun käytettävyys Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Palvelun Asiakkaidensa käytössä jatkuvasti. Palveluntarjoaja ei takaa Palvelun keskeytymätöntä käytettävyyttä. Palvelun käytettävyys ja toimivuus edellyttävät kuitenkin huolto-, ylläpito ja päivitystoimenpiteitä, joiden yhteydessä Palvelu voidaan joutua sulkemaan joko kokonaan tai osittain. Tällaiset toimenpiteet ja niiden ajoitus määritetään Asiakkaan toimesta. Asiakas pyrkii ilmoittamaan ennakoitavissa olevista käyttökatkoksista mahdollisimman hyvissä ajoin Palvelussa tai muussa sähköisessä järjestelmässään. Palvelussa voi olla käyttökatkoksia myös muista kuin yllä mainituista toimenpiteistä johtuen mm. kolmansista osapuolista johtuvista syistä. Palveluntarjoaja ilmoittaa näistä käyttökatkoksista Palvelussa, sähköisessä järjestelmässään tai muutoin verkkosivustollaan saatuaan tiedon käyttökatkoksesta. Palvelukatkosten yhteydessä Asiakkaan Palveluun syöttämät tiedot voivat kadota. Tällöin Asiakas voi syöttää tiedot Palveluun uudestaan Palvelukatkon ollessa ohi. Palveluntarjoaja ei vastaa käyttökatkoksista tai Palvelusta kadonneesta tiedosta, ellei katoaminen johdu Palveluntarjoajan törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta menettelystä. 17. Vastuu laitteista, ohjelmista ja tietoliikenneyhteyksistä Asiakas vastaa Palvelun käytön edellyttämistä laitteistaan, ohjelmistaan, tietoliikenneyhteyksistään ja tietojärjestelmänsä tietoturvan asianmukaisuudesta. Asiakas vastaa laitteidensa, ohjelmistojensa, tietoliikenneyhteyksien ja tietojärjestelmien hankinnasta, toimivuudesta, turvallisuudesta sekä niiden käyttö -ja ylläpitokustannuksista. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelua voidaan käyttää Asiakkaan laitteilla, ohjelmistoilla, tietoliikenneyhteyksillä, tietojärjestelmillä, liittymillä tai niiden asetuksilla. 6

7 18. Tietoturva Osapuolet huolehtivat kumpikin osaltaan asianmukaisesta tietoturvasta. Palveluntarjoaja ei vastaa yleisessä tietoverkossa eikä Asiakkaan omistamassa, hallitsemassa tai sopimuksen nojalla käyttämässä tietoverkossa tapahtuneesta tiedon häviämisestä tai muuttumisesta. Huolellisesta toiminnasta huolimatta Palveluntarjoajan verkkopalveluissa voi esiintyä häiriöitä, virheitä, viruksia tai muita haitallisia komponentteja, eikä Palveluntarjoaja vastaa niistä. 19. Tekninen tuki Palveluntarjoajalla on ainoastaan erikseen kirjallisesti sovittaessa velvollisuus antaa Asiakkaalle teknistä tukea Palvelun käyttöön. 20. Palveluntarjoajan oikeus keskeyttää Palvelu ja sen käyttö Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu välittömästi, jos Asiakas, Asiakkaan laitteet, laitteilla olevat ohjelmat, järjestelmät tai tietoliikenneyhteydet aiheuttavat häiriötä tai vaarantavat palvelun turvallisuuden tai Asiakas, Pääkäyttäjä tai Käyttäjä käyttää Palvelua väärin tai Palveluntarjoaja epäilee tällaista. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus estää Palvelun käyttö, jos Palvelun käytön turvallisuus on vaarantunut tai on syytä epäillä, että Palvelua käytetään oikeudettomasti, vilpillisesti tai muuhun tarkoitukseen kuin mihin Palvelu on tarkoitettu. 21. Palvelun käyttötietojen käyttäminen Palveluntarjoajalla on oikeus kerätä ja tallettaa tiedot Palvelun käytöstä ja käyttöön liittyvistä toimista sekä käsitellä näitä tietoja lain sallimissa rajoissa tai lain edellyttäessä suostumusta Asiakkaan suostumuksen perusteella. Asiakkaan Palvelussa tekemät oikeustoimet ja muu asiointi voidaan todentaa Palveluntarjoajan tietojärjestelmästä. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa Palvelun käyttöä koskevat tiedot DB Schenker konserniin kuuluvalle yritykselle tai muulle yhteisölle. Palvelun käyttötietoja voidaan käyttää myös muutoin varmentamaan osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia. 7

8 22. Salassapito ja luottamuksellisuus Palvelussa on Palveluntarjoajan liike- ja ammattisalaisuuksia. Asiakas sitoutuu pitämään Palvelusta saatavan tiedon luottamuksellisena, rajoittamaan sen käyttöä ja luovutusta omassa organisaatiossaan sekä olemaan paljastamatta sitä kolmannelle osapuolelle. Asiakas voi syöttää Palveluun Asiakasta koskevia tietoja, jotka ovat luokiteltavissa Asiakkaan liike- ja ammattisalaisuuksiksi tai muuten luottamukselliseksi tai sellaisena pidettäväksi tiedoksi. Palveluntarjoaja voi käyttää Palvelussa olevaa tai sinne syötettyä tietoa omassa toiminnassaan ja asiakassuhteen arvioimiseksi. Palveluntarjoaja voi luovuttaa Palvelussa olevaa tietoa myös muille DB Schenker konserniin kuuluville yhtiöille sikäli, kun se on tarpeen näiden toimeksiantojen hoitamiseksi tai arvioimiseksi tai on muuten perusteltua. 23. Vastuu Palvelua käytettäessä Palvelu on luonteeltaan Asiakkaan apuväline käytettäessä Palveluntarjoajan palveluita. Palvelusta saatavan tiedon oikeellisuus ja hyödynnettävyys riippuu Asiakkaan Palveluun syöttämän tiedon laadusta, sen ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta ja kattavuudesta. Palvelusta saatavan tiedon ja tulosten tarkastaminen ja varmentaminen Asiakkaan toimesta on olennainen osa Palvelun käyttöä. 24. Vastuunrajoitukset Palveluntarjoaja ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten tulonmenetyksestä tai saamatta jääneestä tuotosta, Asiakkaan tuotteiden tai palveluiden hinnoittelusta, vaikka ne aiheutuisivat tai näitä tietoja koskevia tietoja olisi saatu Palvelua käytettäessä. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun mahdollisen häiriön tai virheen aiheuttamista vahingoista, ellei häiriö tai virhe aiheudu Palveluntarjoajan törkeästä huolimattomudesta tai tahallisuudesta. Osapuolet eivät myöskään vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta Osapuolen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta tai estymisestä. Tällainen este voi olla esimerkiksi viranomaisen toimenpide, Palveluntarjoajasta riippumaton häiriö sähköisessä viestinnässä, sähkön saannissa tai työtaistelutoimenpide. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan, Pääkäyttäjän ja Käyttäjän Palvelun käytöstä. Vastuu näistä on yksin Asiakkaan, Pääkäyttäjän ja Käyttäjän. 8

9 25. Palveluehtojen muuttaminen Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palveluehtoja. Palveluntarjoaja ilmoittaa olennaisista Palveluehtojen muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen niiden voimaantuloa Palvelussa. Jos Asiakas ei hyväksy Palveluehtojen muutosta Asiakkaalla on oikeus lopettaa Palvelun käyttö. Palveluntarjoaja ei tällöin veloita Asiakkaalta Palvelun päättämisestä aiheutuneita kustannuksia. 26. Palvelun käyttö Palvelun ja käyttäjätunnusten voimaantulo edellyttävät näiden Palveluehtojen hyväksyntää Asiakkaan toimesta. Palvelun laajamittaisesta käytöstä voidaan tehdä erillinen Palvelusopimus, jonka olennaisen osan muodostavat nämä Palveluehdot. Kaikissa muissa tilanteissa Palveluehdot määrittävät Osapuolten oikeudellisen aseman Palvelun käytön suhteen. 27. Palvelun voimassaolo Palveluntarjoaja ja Asiakas voivat kumpikin kirjallisella ilmoituksellaan päättää Palvelun ja sen käytön. Palveluntarjoajalla on aina oikeus lakkauttaa Palvelu, jos Asiakas ei ole käyttänyt Palvelua kolmeen (3) kuukauteen tai Asiakkaan Pääkäyttäjällä ei ole voimassaolevaa käyttöoikeutta Palveluun. Pääkäyttäjän käyttöoikeus on määräaikainen. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö välittömästi, mikäli Asiakas laiminlyö noudattaa Palveluehtoja tai käyttää Palvelua tai muita DB Schenker konsernin verkkopalveluita tai muita palveluita väärin tai laiminlyö maksujaan Palveluntarjoajalle tai muulle DB Schenker konserniin kuuluvalle yhtiölle. 28. Palvelumaksut Palvelun käytöstä perittävistä palvelumaksuista ilmoitetaan Asiakkaalle erikseen Palvelussa. Peruspalvelusta ei peritä erillistä maksua, ellei erikseen toisin sovita. Palvelun tai sen osan muuttuessa maksulliseksi Asiakkaalle ilmoitetaan tästä erikseen. Palvelumaksua voidaan periä esimerkiksi silloin kun Palvelua räätälöidään Asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. 29. Oikeuksien siirto Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palvelusta johtuvat oikeutensa toiselle DB Schenker konserniin kuuluvalle yritykselle tai muulle yhteisölle. 9

10 30. Tietojen luovuttaminen Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa Asiakasta, Pääkäyttäjää ja Käyttäjää koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 31. Rekisteriseloste Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on saatavissa Palveluntarjoajalta. 32. Sovellettava laki ja oikeuspaikka Palveluun ja sen käyttöön sovelletaan Suomen lakia. Palvelusta ja sen käytöstä aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja sen kieli on suomenkieli. Välimiesmenettelyä koskevaa ehtoa noudatetaan, ellei pakottavasta laista muuta johdu. 10

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS

TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS Suomen Tilaajavastuu Oy 7.7.2014 LUOTTAMUKSELLINEN Vänrikinkuja 2 02600 Espoo TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ) Y-tunnus 2327327-1

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

WebTimmi -varausjärjestelmän käyttöoikeusehdot. 1 Käyttöehdot

WebTimmi -varausjärjestelmän käyttöoikeusehdot. 1 Käyttöehdot WebTimmi -varausjärjestelmän käyttöoikeusehdot 1 Käyttöehdot Ylläpitäjä: Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Palveluntarjoaja: PTTK Oy:n yhteistyökunnat ja -toimijat Ohjelmiston toimittaja: Timmi

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

Itella atarget verkkopalvelun käyttöehdot

Itella atarget verkkopalvelun käyttöehdot Käyttöehdot 1 (6) Itella atarget verkkopalvelun käyttöehdot Käyttöehdot 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Määritelmiä... 3 3 Käyttöehtojen voimaantulo ja voimassaolo... 3 4 Palvelun huomioitavia

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian Oma Fennia -verkkopalvelun sopimusehdot. Voimassa 1.2.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian Oma Fennia -verkkopalvelun sopimusehdot. Voimassa 1.2. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian Oma Fennia -verkkopalvelun sopimusehdot Voimassa 1.2.2014 alkaen 1. Yleistä Nämä sopimusehdot ovat osa sopimusta (jäljempänä verkkopalvelusopimus),

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta LIITE 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt Sisältö 1. Yleistä 2. Käytön periaatteet 3. Käyttäjän asema 4. Käyttäjätunnukset ja salasanat 5. Asianmukainen

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT 1. KÄYTTÖTARKOITUS JA MÄÄRITELMIÄ Näissä yleisissä ehdoissa määrätään ehdoista ja seikoista, joilla HYKSin kliiniset palvelut Oy (jäljempänä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Palvelut / 3

Palvelut / 3 Palvelut 26.9.2016 1 / 3 Kaivulupa.fi -johtoselvityspalvelun käyttöehdot 1. Määritelmät 2. Palvelun tarkoitus Maanalaisilla rakenteilla tarkoitetaan maanalaisia kaapeleita, vesi-, viemäri-, kaukolämpö-,

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Päiväys: 25.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

Sopimus Blogin pitämisestä

Sopimus Blogin pitämisestä Sopimus Blogin pitämisestä 1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Otavamedia Oy:n (jäljempänä Otavamedia ) tuottamaan blogi verkkopalveluun ja verkkopalvelun sisältöihin (jäljempänä Palvelu ). Palvelun käyttö

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa, kilpailu 10.11.2014. 7.12.2014. Palkinto ja sen arvo: Kilpailun pääpalkintona on 1 kpl OBH Nordica

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi 1(5) 1 SOPIJAOSAPUOLET 1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: 0124610-9 Kielotie 28 01300 Vantaa puh. 09-83911 faksi 09-83924359 1.2 Osuuskunta Suomen Asuntomessut (myöhemmin

Lisätiedot

Biopankkien toimintojen yhdistäminen. Lakiperusta

Biopankkien toimintojen yhdistäminen. Lakiperusta Biopankkien toimintojen yhdistäminen Lakiperusta Biopankkilain (688/2012, jatkossa myös BPL ) 10 mahdollistaa biopankkien toimintojen yhdistämisen. Toimintojen hoitamisesta tai yhdistämisestä on sovittava

Lisätiedot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani on osa tilaajavastuu.fi-palveluita, jotka tarjoaa Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ). Luotettava Kumppani palvelu on riskienhallinnan työkalu,

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta Fintech Breakfast 17.3.2017, Technopolis, Oulu Agenda I II Maksupalveludirektiivi (PSD2) mitä uutta? Yleinen tietosuoja-asetus PSD2 3 Maksupalveludirektiivi

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YRITYSPALVELUSETELI - PALVELUNTUOTTAJAAN SOVELLETTAVAT EHDOT

SÄHKÖINEN YRITYSPALVELUSETELI - PALVELUNTUOTTAJAAN SOVELLETTAVAT EHDOT SÄHKÖINEN YRITYSPALVELUSETELI - PALVELUNTUOTTAJAAN SOVELLETTAVAT EHDOT 1. Tausta ja tarkoitus Näitä Käyttöehtoja sovelletaan Palvelusetelijärjestelmän Palveluntuottajiin. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita.

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita. GLOBAALI VERSIO (7 marraskuu 2014) P A L V E L U - E H D O T 1. JOHDANTO VOLVO haluaa tarjota sinulle parhaat mahdolliset Palvelut (jotka on määritelty jäljempänä kohdassa 1), jotta VOLVO-ajokokemuksesi

Lisätiedot

KATTOSOPIMUS. x.x.201 KATTOSOPIMUS ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA KÄYTÖSTÄ

KATTOSOPIMUS. x.x.201 KATTOSOPIMUS ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA KÄYTÖSTÄ Liite 3 KATTOSOPIMUS ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA KÄYTÖSTÄ TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHALULAUTAKUNTA/ TAPATURMA-ASIIDEN MUUTOKSENHALUKALUTAKUNTA JA [TOIMITTAJA] Sivu 1 / 6 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000 1 28.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565 25072

Lisätiedot

Kilpailun järjestää MTV OY (jäljempänä "Järjestäjä"). Yhteistyökumppanina Fazer (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Kilpailun järjestää MTV OY (jäljempänä Järjestäjä). Yhteistyökumppanina Fazer (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Tanssii Tähtien Kanssa Fazer Pure Dark -kilpailun säännöt 1. Kilpailun järjestäjä Kilpailun järjestää MTV OY (jäljempänä "Järjestäjä"). Yhteistyökumppanina Fazer (jäljempänä Yhteistyökumppani ). 2. Kilpailuun

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

ILVES JAKELU OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2016

ILVES JAKELU OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2016 ILVES JAKELU OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2016 1. Yleistä Näitä yleisiä sopimusehtoja noudatetaan Ilves Jakelu Oy:n palveluissa sopimusasiakkaille, ellei sopimuksessa ole toisin ole sovittu Palvelun

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista Versio: 0.7 / 15.1.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Soveltaminen...

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ Liite E Salassapito- ja tietoturvasitoumus 1 (5) VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (5) Salassapito-

Lisätiedot

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600 FinnishBikes oy,n moottori/polku-pyörä ja VÄLINEIDEN VUOKRAUS- JA PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT (yksityishenkilöt) 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Phoenix Transportation co. (FinnishBikes

Lisätiedot

DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003

DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003 1 (5) DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003 1. Yleistä 1.1 Nämä toimitusehdot koskevat DNA Oy:n (jäljempänä DNA) toimittamaa DNA Prepaid -liittymää (jäljempänä Palvelu). Palvelussa DNA luovuttaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

1 YLEISTÄ Tämä sopimus sisältää Someron kaupungin ylläpitämän Tonttipörssin käyttöä koskevat ehdot.

1 YLEISTÄ Tämä sopimus sisältää Someron kaupungin ylläpitämän Tonttipörssin käyttöä koskevat ehdot. 1 YLEISTÄ Tämä sopimus sisältää Someron kaupungin ylläpitämän Tonttipörssin käyttöä koskevat ehdot. 2 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO Maanomistajan taholta sopimus astuu voimaan asiakkaan toimittaessa ilmoitusaineiston

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot