KUHMO. STM:n lausuntopyyntö STM022:00/2013 KUHMON KAUPUNGIN LAUSUNTO SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMO. STM:n lausuntopyyntö STM022:00/2013 KUHMON KAUPUNGIN LAUSUNTO SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTISTA"

Transkriptio

1 1 KUHMO Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveysministeriö PL VALTIONEUVOSTO Kuhmo STM:n lausuntopyyntö STM022:00/2013 KUHMON KAUPUNGIN LAUSUNTO SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTISTA Kuhmon kaupunginhallitus on käsitellyt tämän lausunnon kokouksessaan ja esittää pyydettynä lausuntonaan seuraavaa: Sosiaali- ja terveydenhuoltoa tulee kehittää johdonmukaisesti ja kokonaisuus, palvelutarpeet, palvelutuotannon ja -tarpeiden alueelliset erot ja niiden rahoitus huomioon ottaen. Julkisten palvelujen kestävyysvajetta ei saada ratkaistuksi, ellei sosiaali- ja terveydenhuollossa ja niiden rahoituksessa tehdä suuria rakenteellisia muutoksia. Muutoksissa tulee ehdottomasti taata maan kaikkien osien asukkaiden palvelut. Suomen perustuslain 6 mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä ja 9 mukaan jokaisella Suomen kansalaisella on oikeus valita asuinpaikkansa. Perustuslain 19 mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Perustuslain toteuttamiseksi myös harvaanasutun, pitkien etäisyyksien pohjoisessa Suomessa tulee taata kansalaisten yhdenvertaisuus riittävien terveyspalvelujen saannissa. Kuhmon kaupungin kokemuksen mukaan kunnilta on kyllä kysytty näkemyksiä, mutta kuntien tai muidenkaan asiantuntijatahojen esittämiä asioita ei ole riittävästi otettu huomioon kuntarakenne- tai sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Uudistusten henki on ollut passivoiva, joustamaton ja saneleva, mikä ei vastaa Kuhmon kaupungin näkemystä julkisten palvelujen demokraattisesta kehittämisestä.

2 2 1. Palvelut Kuhmon kaupungin näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen perusteena tulee olla perustuslain mukainen lähtökohta eli riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen koko väestölle. Koko uudistus tulisikin tehdä asiakas- ja palvelutarpeiden mukaan, ei väkinäisten ja selvitys selvitykseltä muuttuvien väestöpohja- ja kuntarakenneajatelmien mukaan. Kuhmon kaupunki on vuodesta 2005, PARAS-hankkeesta alkaen antamissaan lausunnoissa tuonut esille asiakas-, ei hallintolähtöisyyttä julkisten palvelujen kehittämisessä. Ensin tulisi käydä läpi se palvelupaletti, mikä voidaan luvata koko maan asukkaille, ja sen jälkeen pohtia, mitä rahoitusjärjestelmälle tulisi tehdä. Vasta tämän jälkeen voidaan rakentaa riittävän suuret sosiaalija terveydenhuollon tuottamisalueet. Kuntien palveluja pohtiva työryhmä on vasta aloittanut työnsä. Mietinnön mallit, eri väestömääriin perustuvat rajaukset, vastuukunta- ja sote-aluevaihtoehdot, eivät avaudu helposti kansalaisille eivätkä riittävästi tuo esille asiakaspalvelua palvelujen mallintamisen perustana. Mietinnössä on tuotu esille, että varhaiskasvatus liittyy tulevassa laissa sivistyspalveluihin, mikä on järkevää. Raportissa ei käsitellä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon palvelun nykyistä eikä tulevaa integraatiota. Nykyään kilpailutetaan monia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, ja kilpailuttamisen pelinsäännöt hakevat vielä muotoaan. Voi vain toivoa, että Euroopan Unionin parhaillaan uudistettavat hankintadirektiivit selkiyttävät tilannetta. Kilpailutus on johtanut turvattomuuden lisääntymiseen sekä asukkaiden että henkilöstön keskuudessa. Muotoja tulisi kehittää, ja yksityisen ja julkisen palveluntarjonnan yhteistyötä parantaa, saattaa pitkäaikaisemmaksi ja asukasystävällisemmäksi kokeilujen avulla. Harvaanasutulla, pitkien etäisyyksien alueella tulisi siis selvittää perusterveydenhuollon, erityisesti vanhustenhuollon yksityisen palvelutarjonnan joustavia, myös liikkuvia ja kustannustehokkaita tuottamismuotoja. Vanhusten kotona asumisen tukemiseksi tarvitaan edelleen palveluseteleitä, joita vanhukset käyttävät paikallisten hoiva-alan yrittäjien palvelujen käytössä.

3 Mietinnössä ei oteta kantaa yksityisen palvelusektorin ja julkisten sote-palveluihin yhteistyöhön tai ongelmiin, vaikka ne ovat esimerkiksi Kuhmossa arkipäivää. Suomessa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö on kehittymättömämpää kuin toisissa Skandinavian ja Euroopan unionin jäsenmaissa. Tätä sektoria tutkimalla saatetaan saavuttaa nykykäytänteitä kustannustehokkaampia perustason palvelujen ratkaisuja. Esimerkiksi Ruotsissa on päädytty maakunnalliseen palvelutuotantoon, missä perustason palveluita tuottaa julkisten terveysasemien lisäksi tihentyvä yksityisten terveysasemien verkosto. Kuhmon kaupunki ehdottaa, että työryhmä paneutuisi jatkotyössään huomattavasti tarkemmin yksityisen ja julkisen palvelutuotannon nykykäytäntöihin, ongelmakohtiin ja mahdollisesti kokonaan uusiin toimintamalleihin. Kuhmon kaupunki on vuoden 2013 alusta ollut jäsenenä seitsemän Kainuun kunnan perustamassa sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä, joka perustettiin Kainuun hallintokokeilun päätyttyä. Kuhmon kaupunki haluaa jatkaa tätä yhteistyötä palvelujen pitkäjänteisen ja tasapuolisen kehittämisen turvaamiseksi. Kuhmon kaupunki ehdottaa harkittavaksi, että koko maassa siirryttäisiin kuntarakenteesta riippumattomiin, maantieteellisesti yhtenäisiin, mahdollisesti maakunnallisiin sote-alueisiin ja vastuukuntamallista luovuttaisiin. 2. Rahoitus Nyt ovat vireillä kuntarakennelain uudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistus. Ennakkotietoja valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta piti saataman syyskuun 2013 kuluessa, mutta tähän päivään mennessä sitä ei ole käytettävissä. Rahoitus on kuntarakenteita huomattavasti vaikuttavampi tekijä. Koska valtionosuusjärjestelmästä ei ole tietoa, lopullisia näkemyksiä vireillä olevasta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta on vaikea esittää. Tämän väliraportin ilmestymisen jälkeen, VM:n ja STM:n muutosseminaarissa Helsingissä saatiin suullinen tieto siitä, että rahoituksen monikanavaisuus otetaan tarkasteluun. Se tulee ehdottomasti tehdä ennen kuin sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteista päätetään. Käytännössä voi olla järkevää avata Kansaneläkelaitoksen kautta kulkeva rahoitus ja osoittaa osa siitä syntyville sote-alueille. 3

4 Perustettavien ja jo toimivien sote-alueiden kuntien välinen rahoitus (s.38) ei ole helposti ratkaistava ongelma. Kaatuihan Kainuun hallintokokeilun jatko nimenomaan rahoitusta koskeviin erilaisiin näkemyksiin. Mietinnössä lueteltavat periaatteet ovat kannatettavia, mutta käytännössä vaikeasti toteuttavissa. Kapitaatiomalli on ennustettavuuden kannalta houkuttelevin, mutta sekään ei sopine kaikille osakkaille. Ruotsissa rahoituksessa on päädytty maakuntamalliin, ja palvelujen tuottajalle on myös annettu verotusoikeus. 4 Kuhmon kaupunki ehdottaa harkittavaksi, että mietinnön linjauksista poiketen kaikille suomalaisille annettaisiin mahdollisuus tukeutua yksityisiin palveluntuottajiin perusterveydenhuollon palveluissa. 3. Rakenteet Kuhmon kaupungin näkemyksen mukaan vastuukuntamalli tuottaa lähtökohtaisesti ongelmia asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien ja palvelutuotannon tasapuolisuuden näkökulmasta, joten se on peruslähtökohtana huono. Kainuun hallintokokeilusta saatujen kokemusten mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut kannattaa tuottaa kustannusten osaoptimoinnin välttämiseksi mahdollisimman suurilla alueilla, mikä takaa myös riittävän osaamisen tason. Tämä ei kuitenkaan saa merkitä syrjäseutujen väestön terveyden kannalta välttämättömän perusterveydenhuollon verkoston purkua vaan pikemminkin parempaa resurssointia, sillä puutteellinen perusterveydenhuolto kasvattaa vääjäämättä erityissairaanhoidon kustannuksia. Palvelurakenteista on vallinnut valitettava eripura valtioneuvoston ja toisaalta eri osissa maata sijaitsevien kuntien, asiantuntijoiden, tutkijoiden ja järjestöjen kesken. Kuntarakenneuudistuksen liepeillä on ollut useita hankkeita palvelurakenteiden kehittämiseksi. Tarve-, asukas- ja voimavaralähtöisyys ovat niissä vaihdelleet. Kuntien roolia ja vastuita liioitellaan ja vähätellään, ja kuntien erilaisuus, etäisyydet, harva asutus ja erityisesti asukkaiden tasa-arvo maan eri osissa eivät ole saaneet tarvitsemaansa huomiota. Uudistusten tulee nojautua perustuslakiin. On syytä todeta, että Suomen kaltainen, laaja, harvaanasuttu maa tarvinnee ainakin kaksi ratkaisua palvelurakenteeseen: pinta-alaltaan suurin osa maasta pärjännee suuralueilla, Helsingin, Oulun, Jyväskylän ja Tampereen kaltaiset kasvukeskukset tarvinnevat oman mallinsa.

5 5 4. Voimavaroja lisättävä Pitkien etäisyyksien alueella yöpäivystysten keskittäminen sadan kilometrin, käytännössä Kuhmon oloissa 150 kilometrinkin päähän tuottaa kokemuksen eriarvoisuudesta. Vuosi vuodelta sosiaali- ja terveydenhuollon menot ovat kasvaneet jopa 7-8 % vuodessa. Esimerkiksi Kuhmon kaupungin sivistyspalvelujen kustannukset kohosivat Kainuun hallintokokeilun aikana ainoastaan prosentilla, sote-menot vuosittain keskimäärin 5 %. Valtionosuudet, verotulot ja asiakaspalvelumaksut eivät pysty nykytilanteessa kattamaan sote-menojen jatkuvaa kasvua. Perusterveydenhuoltoon tulee kohdentaa voimakas resurssien lisäys. Kuhmon kaupunki vaatii, että voimavarojen lisäys tulee hoitaa rahoituskanavien avaamisella ja yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä parantamalla, ei esimerkiksi kuntien perusopetuksen kustannuksella. Rahoituspohja tulee uskaltaa avata. KUHMON KAUPUNGINHALLITUS Eila Valtanen kaupunginjohtaja Juhana Juntunen hallintojohtaja TIEDOKSI: Valtiovarainministeriön kuntaosasto Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun kunnat

6 6

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

Kuntanäkökulmia muutokselle Sosiaali- ja terveysvaliokunta 27.2.2015 Kaupunginjohtaja Kari Nenonen

Kuntanäkökulmia muutokselle Sosiaali- ja terveysvaliokunta 27.2.2015 Kaupunginjohtaja Kari Nenonen Kuntanäkökulmia muutokselle Sosiaali- ja terveysvaliokunta 27.2.2015 Kaupunginjohtaja Kari Nenonen Rahoitus ja toiminnanohjaus Erot rahoituspohjassa alueiden välillä merkittäviä Haitallista kilpailua alueiden

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

THL. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta

THL. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta THL Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta Lähetämme ohessa ylijohtaja Marina Eholan ja johtaja Markku Pekurisen viime torstaina 26.2.2015 valiokuntakuulemisessa esittämää THL:n lausuntoa täydentävää

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista 1 Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Suomen Yrittäjät 27.3.2015 2 Esimerkkilaskelma palvelusetelin

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja yksityinen palvelukysyntä sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013 Pekka Lith, Lith Consulting Group 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen Marraskuu 2014 ESIPUHE Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Laukaa Hankasalmi. Jyväskylä. Muurame. Toivakka. Joutsa Luhanka

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Laukaa Hankasalmi. Jyväskylä. Muurame. Toivakka. Joutsa Luhanka ainen Laukaa Hankasalmi Jyväskylä Muurame Toivakka Joutsa Luhanka 1 Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjät: Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari, Jouko Luukkonen Kannen kuvat vasemmalta

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOPYYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA 1 Perhon kunta 10.4.2012 Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki 00023 Valtioneuvosto Viite: Asia: LAUSUNTOPYYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu 33014 Tampereen yliopisto. UNIVERSITY OF TAMPERE Management School FIN-33014 University of Tampere

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu 33014 Tampereen yliopisto. UNIVERSITY OF TAMPERE Management School FIN-33014 University of Tampere 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu 33014 Tampereen yliopisto UNIVERSITY OF TAMPERE Management School FIN-33014 University of Tampere Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Limingan kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Irma Toivanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä.

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä. Sitran selvityksiä 92 Huomisen sote Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään meidän tulisi pyrkiä ja miten se tehdään Huhtikuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 92 ISBN 978-951-563-913-4 (nid.)

Lisätiedot

Sote -uudistus ja vaikutukset kuntoutukseen 13.11.2013. Kirsi Varhila Osastopäällikkö, ylijohtaja

Sote -uudistus ja vaikutukset kuntoutukseen 13.11.2013. Kirsi Varhila Osastopäällikkö, ylijohtaja Sote -uudistus ja vaikutukset kuntoutukseen 13.11.2013 Kirsi Varhila Osastopäällikkö, ylijohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen

Lisätiedot

LAUSUNTO 14.10.2014. Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö (STM090:00/2013)

LAUSUNTO 14.10.2014. Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö (STM090:00/2013) 1 (5) LAUSUNTO 14.10.2014 Sosiaali - ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö (STM090:00/2013) Lausunto sosiaali - ja terveydenhuollon järjestämislain

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämisen uudistamisen suuntaviivat

Terveydenhuollon järjestämisen uudistamisen suuntaviivat MUI MUISTIO 1 (6) 16.2.2012 Terveydenhuollon järjestämisen uudistamisen suuntaviivat Suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän uudistaminen on välttämätöntä erityisesti perusterveydenhuollon pelastamiseksi.

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys THL 1 THL 2 Sisällysluettelo 1. SELVITYSTEHTÄVÄ... 5 1.1. TAUSTAA... 5 1.2. TOIMEKSIANTO... 6 1.3. SELVITYSTYÖN TAVOITE... 7 2. SELVITYSTYÖN TOTEUTUS...

Lisätiedot

SOTE viidelle alueelle

SOTE viidelle alueelle PÄÄTÖSTEN TUEKSI 1 2014 SOTE viidelle alueelle vaikutusten ennakkoarviointi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (sote-laki) tarkoituksena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä,

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Inga Minkkinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN SOTE-KUNTAKOKOUS

POHJOIS-SUOMEN SOTE-KUNTAKOKOUS Ff1. /hs/ silti hrd; å J W N N 3 w p P p h, O N 5 POHJOIS-SUOMEN SOTE-KUNTAKOKOUS Aika: Torstai 5.2.2015 klo 12.00-16.45 Paikka: Oulun Musiikkikeskuksen Madetojan Sali, Leevi Madetojan katu 1-3, Oulu Osallistujat

Lisätiedot

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys Sisältö 1 TOIMEKSIANTO... 4 2 TAUSTAA JA TAVOITTEITA... 4 2.1 HYVINVOINTIALAN TYÖ- JA ELINKEINOPOLIITTISET KEHITTÄMISTAVOITTEET... 4 2.2 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUSUOSITUKSIA...

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI

EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:7 Selvityshenkilötyöryhmän EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Helsinki 2013 2 KUVAILULEHTI Julkaisija

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiosta 2013:15 Sosiaali - ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI ESOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2013 2 Sosiaali-

Lisätiedot

1(16) Lausuntopyyntökysely

1(16) Lausuntopyyntökysely 1(16) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava-painikkeita. Kyselyssä on mahdollista edetä vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

ESITYS PERUSTEISTA MUODOSTAA LÄNSI-POHJAAN SOTE-ALUE

ESITYS PERUSTEISTA MUODOSTAA LÄNSI-POHJAAN SOTE-ALUE ESITYS PERUSTEISTA MUODOSTAA LÄNSI-POHJAAN SOTE-ALUE Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus Seutuvaltuusto 23.10.2013 2 Sisällys 1 ALUEEN TAHTOTILA... 3 1.1 Kuntien vastaukset lausuntopyyntöön sosiaali- ja

Lisätiedot

Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä

Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä Timo Aronkytö, Aatos Hallipelto, Aki Kangasharju Päiväys 01.06.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 Terveysmenot kasvussa

Lisätiedot