BIOKAASUSEMINAARI - Talous, avustukset ja ympäristöluvat. KEURUU Markku Kallio VTT Technical Research Centre of Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BIOKAASUSEMINAARI - Talous, avustukset ja ympäristöluvat. KEURUU 23.2.2011 Markku Kallio VTT Technical Research Centre of Finland"

Transkriptio

1 BIOKAASUSEMINAARI - Talous, avustukset ja ympäristöluvat KEURUU Markku Kallio VTT Technical Research Centre of Finland

2 2 MMM AVUSTUKSET - Biokaasutuotannon tuet Maatilainvestoinnit Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Bioenergiatuotannon avustus ( ) TEM Energiatuki Syöttötariffi

3 3 AVUSTUKSET - Biokaasuasioiden vastuutahoja MMM:ssä MMM Maatalousosasto (MAO) - Bioenergiatuotannon edistämistoimet (investointi- ja kehittämistuet, tuotantotuet) - Maataloussektorin bioenergiapolitiikan valmistelu - Maatalouden raakaainevarojen käyttöön liittyvä politiikka Yleinen osasto (YLO) Koordinaatiovastuu Ilmasto- ja energiaasioissa MMM:ssä Yhteydet muihin ministeriöihin Elintarvike- ja terveysosasto (ELO) reaktorimädäte lannoitteet lannoitevalmisteet maanparannusaineet

4 4 AVUSTUKSET - Investointituet biokaasulaitoksille MMM Maatilainvestoinnit 2 hakukierrosta käyty, tukea haettu neljään laitokseen, Raaka-aineen oltava pääosin tilalta lähtöisin, Myös pääosa energiasta käytettävä tilalla, Tuki 15 % avustusta ja 20 % korkotukilainaa, Seuraava hakukierros syksyllä 2011? Maaseutuyritykset Jatkuva haku Oltava liiketoimintaa Esim. ulkopuolisen materiaalin käsittely + ja/tai energian myynti Tukiprosentti vaihtelee alueittain ja yrityksen koon mukaan % Myös kehittämis- ja aloitustukia Maatilakokoluokkaa suuremmat biokaasulaitokset Etusijalla laitokset, jotka käyttävät maatilapohjaisia raaka-aineita ja jotka sijaitsevat karjatalousvaltaisilla alueilla Myös TEM rahoittaa suuria laitoksia

5 5 AVUSTUKSET - Bioenergiatuotannon avustukset (MMM) Syksyllä 2008 järjestettiin liittyvä biokaasulaitosten investointitukien haku, joka päättyi Yhteensä 39 hakemusta, joiden yhteenlasketut kustannukset olivat noin 121 miljoonaa euroa. Rahoitus 16 hankkeelle, avustusten kokonaissumma oli noin 8,5 miljoonaa euroa. Tukitaso oli lähes kaikissa hankkeissa 35 %.

6 6 AVUSTUKSET - Bioenergiatuotannon avustukset - haku 2010 Maa- ja metsätalousministeriö käynnisti viikolla 21/2010 biokaasulaitosten investointiavustuksen haun yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille Avustuksen tavoitteena on edistää biomassan käyttöä energian tuotannossa Erityisesti biokaasulaitosten rakentamista halutaan edistää alueilla, joilla on paljon kotieläimiä ja niistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia Etusijalle asetetaan hankkeet, jotka käyttävät pääosin raaka-aineena maataloudesta tai kalataloudesta peräisin olevaa raaka-ainetta, käynnistyvät nopeasti avustuksen myöntämisen jälkeen ja eivät pääse mukaan sähkön syöttötariffijärjestelmään

7 7 AVUSTUKSET - Syöttötariffi biokaasulle, TEM Tariffia maksettaisiin reaktorilaitoksille (ei kaatopaikkakaasulle) Laitoksen raaka-aineita ei rajata Syöttötariffin tavoitehinta olisi 83,5 /MWh + lisätuki 50 /MWh, jos lämmöntuotantoa (hyötysuhde min. 50 %) ja tariffin kesto 12 vuotta Tariffina maksettaisiin tavoitehinnan ja markkina-hinnan erotus (esim. CHP- laitokselle tariffi 83,5 /MWh, jos markkinahinta 50 /MWh) Biokaasusta sähköä tuottavan laitoksen nimellisteho min. 200 kva ( 100 kva?) Tuki tuotetulle sähkölle, Avustuksia saaneet laitokset eivät kuulu tariffin piiriin. Ehdotetulla tariffitasolla, MMM maatilakokoluokan lantaa käsittelevät biokaasulaitokset eivät olisi liiketaloudellisesti kannattavia energiatuotannossa usean maatilan yhteiset biokaasulaitokset tulisivat kannattaviksi, mikäli nämä saisivat jonkun verran porttimaksuja joko muiden tilojen toimittamasta lannasta tai muista biojätevirroista. yhteismädättämöt ja suuret käsittelylaitokset olisivat kannattavia mm. porttimaksuista ja muista tekijöistä riippuen.

8 8 TALOUS - ESIMERKKI

9 9 TALOUS - ESIMERKKI

10 10 TALOUS - KUVITTEELLINEN ESIMERKKI Tulot Kustannukset Sähkön tuotanto omaan käyttöön 0 /v Laitoksen käyttökulut /v Sähkön tuotanto myyntiin /v Sähköntuotannon Lämmön tuotanto omaan käyttöön 0 /v käyttökulut /v Lämmön tuotanto myyntiin 0 /v Muuttuvat kustannukset Porttimaksut, lanta /v yhteensä /v Rejektin myynti 0 /v Tulot yhteensä /v Vuotuinen käyttökate /v Investoinnit Kokonaisinvestointi Järjestelmän elinikä 15 v Lähde: Hagström ym. 2005

11 11 TALOUS - KUVITTEELLINEN ESIMERKKI Kalmari, J., Maatilakohtaisen biokaasulaitosinvestoinnin kannattavuus suomalaisella sikatilalla. Helsinki. Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos. Selvitys nro s liites.

12 12 Maatilakohtaisen biokaasulaitoksen kannattavuus Biokaasulaitoksen vaikutus tilan vuotuiseen energiataseeseen Biokaasun kokonaistuonto m3 TALOUS ESIMERKKI Biokaasuenergian bruttotuotanto kwh Agregaattikäyttö Kaasupolttokäyttö Biokaasusähkön tuotto kwh Biokaasusähkön tuotto kwh 0 Tilan sähköenergian tarve kwh Tilan sähköenergian tarve kwh Biokaasulaitoksen oma sahköntarve kwh Biokaasulaitoksen oma sahköntarve kwh Sähköenergiatase kwh Sähköenergiatase kwh Biokaasulämmön tuotto kwh Biokaasulämmön tuotto kwh Hukkalämpö ja häviöt kwh Hukkalämpö ja häviöt kwh Käytettävissä oleva lämpöenergia kwh Käytettävissä oleva lämpöenergia kwh Tilan lämpöenergian tarve kwh Tilan lämpöenergian tarve kwh Laitoksen oma lämpöenergia kwh laitoksen oma lämpöenergia kwh Lämpötase kwh Lämpötase kwh Taloudelliset muuttujat Sähkön ostohinta /kwh Pääomamuuttujat Lämmön ostohinta /kwh Pääoman korkokanta % 0.06 Sähkön myyntihinta /kwh 0.03 Projektin tekniinen ikä v 25 Sähkövero /kwh Inverstointiavustusten taso % 25 Sähkön tuotannon tuki /kwh Investointkustannus Porttimaksu lisämateriaalille: /m 3 40 Rakennusten osuus Energiantuotannon käyttökustannus tilalla 1000 /v + 1 e/mwh Koneiden ja laitteiden osuus Sähköenergian tuotannon käyttökustannus /Mwh e 15 Avustettu investointikustannus Vuotuisset tuotot ja kustannukset Tuotot Muuttuvat kustannukset Energiatuotannon käyttökustannus 1751 Sähköenergiantuotannon käyttökustannus 3942 Biolaitoksen sähkönkäyttö 677 Biolaitoksen lämmönkäyttö 9035 Biokaasusähkön tuotto Sähkövero 1117 Biokaasulämmön tuotto Kiinteät kustannukset Tulot sähkön myynistä 2420 Huolto ja kunnospito, rakennukset 1153 Porttimaksu Huolto ja kunnospito, koneet ja laitteet 3228 Sähköntuottannon tuki 1104 Vakuutusmaksu 718 Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä Biokaasulaitoksen vuotuinen nettotuotto Investoinnin kannattavuuden tunnusluvut Takaisinmaksuaika -8.6 NPER Nettonykyarvo (NNA) Sisäinen korkokanta (IRR) % RATE Vuotuinen annuiteetti PMT

13 13 YMPÄRISTÖLUVAT - Ympäristölupa ja YVA Jätettä raaka-aineenaan käyttävän biokaasulaitoksen toiminta edellyttää ympäristölupaa. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) edellytetään, jos biokaasulaitos käsittelee vähintään tonnia jätettä vuodessa tai jos alueellinen ympäristökeskus niin päättää. Watrec Oy:n YVA, Pampula

14 14 YMPÄRISTÖLUVAT - Ympäristölupahakemus Viranomainen Kunta, jos < t/a Alueellinen ympäristökeskus, jos > t/a Tiedot hakijasta Toiminta, jota hakemus koskee, Uusi toiminta/muutos tai laajennus, Hakijan nimi ja yhteystiedot, Laitoksen nimi, yhteystiedot ja toimialatunnus, Kiinteistötiedot: nimi, RNro, kunta, kylä tai kiinteistötunnus

15 15 YMPÄRISTÖLUVAT - Sivutuoteasetus Sivutuoteasetus, Miten riskejä hallitaan SIVUTUOTEASETUS (EY) N:o 1774/2002 (H22) Tavoitteena: Eläintautien leviämisriskin vähentäminen Sivutuotteiden turvallinen hyötykäyttö Sivutuotteiden luokittelu riskien mukaan Sivutuotteet jaetaan kolmeen ryhmään niihin liittyvien riskien mukaan Luokan 1 sivutuotteet Luokan 2 sivutuotteet Luokan 3 sivutuotteet Sivutuotteen luokka ja laitoksen varustelutaso määrää sen kohtalon: Hävitykseen vai hyötykäyttöön

16 16 YMPÄRISTÖLUVAT - Sivutuoteasetus Luokan 1 sivutuotteisiin liittyy suurin riski: vain hävitettäväksi, ei rehukäyttöön, lannoitekäyttöön, luokka 1, Honkajoki Oy on tällä hetkellä Suomen ainoa, Itsestään kuolleet eläimet, Liha ja lihatuotteet eläimistä, joille on annettu kiellettyjä aineita tai ympäristösaasteita. Luokan 2 sivutuotteet Lanta, ruuansulatuskanavan sisältö raaka-aineena hyväksytyssä biokaasuja kompostointilaitoksissa tai sellaisenaan käyttö tilalla Käsitellyt (133 ºC, 3 bar, 20 min) luokan 2 sivutuotteet (lihaluujauho) raaka-aineena hyväksytyssä biokaasu- ja kompostointilaitoksissa

17 17 YMPÄRISTÖLUVAT - Sivutuoteasetus Soveltuvin osin luokka 3: käsittely biokaasu- ja kompostointilaitoksessa Teuraseläinten osat, jotka on todettu ihmisravinnoksi kelpaaviksi, mutta joita ei kaupallisista syistä käytetä ihmisravinnoksi Esim. kurkunpää, päänliha, henkitorvi, keuhkot, sydämen kanta, väliliha, maksa, munuainen, veri, rasvat, pötsi, sian korvat ja saparot

18 18 Kiitoksia!

Miten valtio tukee biokaasulaitoksia? Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö

Miten valtio tukee biokaasulaitoksia? Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö Miten valtio tukee biokaasulaitoksia? Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö Biokaasuasioiden vastuutahoja MMM:ssä MMM Maatalousosasto (MAO) - Bioenergiatuotannon edistämistoimet (investointi-

Lisätiedot

Biokaasuteknologian edistäminen Pohjois-Savossa - Kestävä uusiutuvan energian tuotanto ja ravinteiden kierrätys (BIOTILA hanke)

Biokaasuteknologian edistäminen Pohjois-Savossa - Kestävä uusiutuvan energian tuotanto ja ravinteiden kierrätys (BIOTILA hanke) Biokaasuteknologian edistäminen Pohjois-Savossa - Kestävä uusiutuvan energian tuotanto ja ravinteiden kierrätys (BIOTILA hanke) LIIKETOIMINTAOSA-ALUEEN LOPPURAPORTTI Toni Taavitsainen 3.10.2011 1 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Joona Kalmari. Maatilakohtaisen biokaasulaitosinvestoinnin kannattavuus suomalaisella sikatilalla

Joona Kalmari. Maatilakohtaisen biokaasulaitosinvestoinnin kannattavuus suomalaisella sikatilalla Joona Kalmari Maatilakohtaisen biokaasulaitosinvestoinnin kannattavuus suomalaisella sikatilalla Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Selvityksiä nro 42 Maatalousekonomia Helsinki 2006 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

BIOKAASUN MAATILATUOTANNON KANNATTAVUUSSELVITYS

BIOKAASUN MAATILATUOTANNON KANNATTAVUUSSELVITYS BIOKAASUN MAATILATUOTANNON KANNATTAVUUSSELVITYS LOPPURAPORTTI Markku Hagström Eero Vartiainen Juha Vanhanen SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...5 1.1 TAUSTAA...5 1.2 TAVOITTEET...5 1.3 TEHTÄVÄN RAJAUS JA TARKASTELTAVAT

Lisätiedot

Biokaasulla tuotettavan sähkön syöttötariffi Suomessa Perusteita järjestelmän toteuttamiselle. Työryhmän mietintö

Biokaasulla tuotettavan sähkön syöttötariffi Suomessa Perusteita järjestelmän toteuttamiselle. Työryhmän mietintö Biokaasulla tuotettavan sähkön syöttötariffi Suomessa Perusteita järjestelmän toteuttamiselle Työryhmän mietintö 2 Tiivistelmä Kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli laatia

Lisätiedot

Bioenergiaseminaari Pohto 16.12.2011. Biokaasu ja tuet. Kalevi Hiivala Asiantuntija, P-P ELY-keskus

Bioenergiaseminaari Pohto 16.12.2011. Biokaasu ja tuet. Kalevi Hiivala Asiantuntija, P-P ELY-keskus Bioenergiaseminaari Pohto 16.12.2011 Biokaasu ja tuet Kalevi Hiivala Asiantuntija, P-P ELY-keskus Sivu 1 1.6.2011 Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Bioenergian kehittäminen monipuolisesti

Lisätiedot

[KEMIÖNSAARI] Biokaasutekniikan soveltuvuus Kemiönsaaren energiahuoltoon

[KEMIÖNSAARI] Biokaasutekniikan soveltuvuus Kemiönsaaren energiahuoltoon 2012 Saferock IT Solutions Oy Keskustie 1 23310 Taivassalo 0443644655 markku.riihimaki@saferock.fi Markku Riihimäki Katja Mahal [KEMIÖNSAARI] Biokaasutekniikan soveltuvuus Kemiönsaaren energiahuoltoon

Lisätiedot

Biokaasulaskurin esittely

Biokaasulaskurin esittely Biokaasulaskurin esittely Heidi Rintamäki MTT Lannan ravinteet käyttöön -hyötyjä tilan taloudelle ja ympäristönsuojelulle Ylistaro, Esityksen sisältö Biokaasusta yleisesti Kannattavuuteen vaikuttavia asioita

Lisätiedot

BIOKAASULAITOKSEN EDELLYTKSET SAARI- JÄRVEN SEUDULLA

BIOKAASULAITOKSEN EDELLYTKSET SAARI- JÄRVEN SEUDULLA BIOKAASULAITOKSEN EDELLYTKSET SAARI- JÄRVEN SEUDULLA Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen -hanke Jaakko Tukia 1 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 1 JOHDANTO... 2 2 BIOKAASUNTUOTANTOPOTENTIAALI SAARIJÄRVEN SEUDULLA...

Lisätiedot

Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti

Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti Jyväskylä Kesäkuu 2011 Sisältö 1. Lähtökohta... 3 2. Yleistä jätevedenkäsittelystä ja biokaasusta...

Lisätiedot

ESISELVITYS BIOKAASULAITOKSEN SIJOITTUMISESTA KIRKKOKALLION TEOLLISUUSALUEELLE

ESISELVITYS BIOKAASULAITOKSEN SIJOITTUMISESTA KIRKKOKALLION TEOLLISUUSALUEELLE Satafood Kehittämisyhdistys ry, Ympäristöteknologia Risto Rytin katu 70, 32700 Huittinen FT Sanna Marttinen: Puh. (02) 620 6331; GSM 050 550 7970 FM Kalle Maaranen: Puh. (02) 620 6334; GSM 050 405 5606

Lisätiedot

Teknis-taloudellinen selvitys: Biokaasutuotannon kannattavuus Mänttä-Vilppulan alueella Loppuraportti

Teknis-taloudellinen selvitys: Biokaasutuotannon kannattavuus Mänttä-Vilppulan alueella Loppuraportti Teknis-taloudellinen selvitys: Biokaasutuotannon kannattavuus Mänttä-Vilppulan alueella Loppuraportti 18.4.2013 Sisällys 1. Lähtökohta... 3 2. Mänttä-Vilppulan biokaasulaitoshanke lähtötietojen kartoitus

Lisätiedot

Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa

Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 33 2013 Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa Opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto suomalaisessa toimintaympäristössä

Biokaasun tuotanto suomalaisessa toimintaympäristössä SUOMEN YMPÄRISTÖ 24 2009 Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) Biokaasun tuotanto suomalaisessa toimintaympäristössä YMPÄRISTÖN- SUOJELU Markus Latvala Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖ 24 2009

Lisätiedot

BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE.

BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE. Biokaasulaskuri.fi BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE. 2 Tekijät Markku Riihimäki Ukipolis Oy Katja Mahal Maahal-viestintä Jani Suoniemi Satafood ry Juha

Lisätiedot

Biokaasun mahdollisuudet Sysmä 26.1.2009

Biokaasun mahdollisuudet Sysmä 26.1.2009 elintarvike yms. biojätteet MAATILAN BIOKAASULAITOS Ravinteiden täyskierto Energiat talteen sähkönmyynti Maatilan oma käyttö lietelanta Kotieläintalous nautakarja, siat, siipikarja ym. lämpöä sähköä BIOKAASU-

Lisätiedot

Maatilojen biokaasulaitosten kannattavuus ja kasvihuonekaasujen. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 36/2015

Maatilojen biokaasulaitosten kannattavuus ja kasvihuonekaasujen. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 36/2015 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 36/2015 Maatilojen biokaasulaitosten kannattavuus ja kasvihuonekaasujen päästövähennys Erika Winquist, Sari Luostarinen, Pellervo Kässi, Ville Pyykkönen ja Kristiina

Lisätiedot

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia Bioenergiatavoitteet ja kansalliset tukitoimenpiteet

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia Bioenergiatavoitteet ja kansalliset tukitoimenpiteet Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia Bioenergiatavoitteet ja kansalliset tukitoimenpiteet Ylitarkastaja Aimo Aalto Kuopio 30.10.2009 Bioenergia - yksi Itä-Suomen mahdollisuuksista -seminaari CO

Lisätiedot

Suomen kansallinen toimintasuunnitelma. edistämisestä direktiivin 2009/28/EY mukaisesti. Energiaosasto

Suomen kansallinen toimintasuunnitelma. edistämisestä direktiivin 2009/28/EY mukaisesti. Energiaosasto Suomen kansallinen toimintasuunnitelma uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian edistämisestä direktiivin 2009/28/EY mukaisesti Energiaosasto 1 Tiivistelmä uusiutuvaa energiaa koskevasta kansallisesta

Lisätiedot

BIOKAASUTUS LANNANKÄSITTELYN VAIHTOEHTONA

BIOKAASUTUS LANNANKÄSITTELYN VAIHTOEHTONA PTT työpapereita 149 PTT Working Papers 149 BIOKAASUTUS LANNANKÄSITTELYN VAIHTOEHTONA Perttu Pyykkönen Stefan Bäckman Veli-Matti Tuure Markku Lätti Pellervon taloustutkimus PTT kiittää Maatilatalouden

Lisätiedot

OLEMASSA JA SUUNNITTEILLA OLEVAT BIOMASSOJA HYÖDYNTÄVÄT LAITOKSET JA NIIDEN ENERGIATUOTANTOPOTENTIAALI VARSINAIS-SUOMESSA

OLEMASSA JA SUUNNITTEILLA OLEVAT BIOMASSOJA HYÖDYNTÄVÄT LAITOKSET JA NIIDEN ENERGIATUOTANTOPOTENTIAALI VARSINAIS-SUOMESSA Pure Biomass TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Olli Neuvonen, Tuomas Liuksiala, Juha-Matti Välimaa, Tomi Lahtinen, Tommi Heinonen, Olli Suominen OLEMASSA JA SUUNNITTEILLA OLEVAT BIOMASSOJA HYÖDYNTÄVÄT LAITOKSET

Lisätiedot

Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti

Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti 14.2.2013 Sisällys 1. Lähtökohta... 3 2. Katsaus alan lainsäädäntöön... 4 2.1 Jätelaki... 5

Lisätiedot

Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Turun, Salon ja Kymenlaakson seuduilla

Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Turun, Salon ja Kymenlaakson seuduilla 49 Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Turun, Salon ja Kymenlaakson seuduilla Saija Rasi, Eeva Lehtonen, Esa Aro-Heinilä, Jukka Höhn, Hannu Ojanen, Kaisa Manninen, Erja Heino,

Lisätiedot

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi LOPPURAPORTTI 3.10.2014 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Markku Hagström, Ville Karttunen, Lauri Larvus, Laura Hakala, Iivo Vehviläinen

Lisätiedot

Biokaasun tuotannon kannattavuus - Onko biopolttoaineiden kestävä tuotanto ylipäänsä mahdollista?

Biokaasun tuotannon kannattavuus - Onko biopolttoaineiden kestävä tuotanto ylipäänsä mahdollista? Biokaasun tuotannon kannattavuus - Onko biopolttoaineiden kestävä tuotanto ylipäänsä mahdollista? JAMK, Biokaasu-opintomatka 26.9.2014 Erika Winquist & Pellervo Kässi, MTT Biokaasutuotannon vaihtoehdot

Lisätiedot

BIOENERGIAN PILOTTIALUE

BIOENERGIAN PILOTTIALUE KAUSTISEN SEUTUKUNTA REISJÄRVEN KUNTA BIOENERGIAN PILOTTIALUE Työ- ja elinkeinoministeriölle Maa- ja metsätalousministeriölle Viite Jakelu Esittäjät Keskustelu ministeri Anttilan kanssa 9.12.2009 eduskuntatalolla

Lisätiedot

Maatilojen omatoimirakennetut biokaasulaitokset

Maatilojen omatoimirakennetut biokaasulaitokset Maatilojen omatoimirakennetut biokaasulaitokset Tiina Haverinen l2hati00@students.oamk.fi Oulun ammattikorkeakoulu Oy Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö 18.12.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Biokaasun

Lisätiedot

Biokaasua lannasta ja perunankuorista Lammin seudulla 17.12.2014. Toni Taavitsainen Matti Arffman Envitecpolis Oy

Biokaasua lannasta ja perunankuorista Lammin seudulla 17.12.2014. Toni Taavitsainen Matti Arffman Envitecpolis Oy Biokaasua lannasta ja perunankuorista Lammin seudulla 17.12.2014 Toni Taavitsainen Matti Arffman Envitecpolis Oy SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoite... 3 2. Yleistä

Lisätiedot

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus 12.5.2014 Aki Pesola, Laura Hakala, Juha Vanhanen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: UUDELY/0025/05.02.09/2014 Päätöksen päivämäärä:

Lisätiedot

BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Pekka Peura Merja Pakkanen Tuukka Järvinen Alpo Kitinoja BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Biokaasun liikennekäyttö Vaasan seudulla Tiivistelmä 3 1. Tavoitteet ja tarkoitus 5 2. Biokaasun liikennekäytön

Lisätiedot