luonnos /mt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "luonnos 25.8.2015 /mt"

Transkriptio

1 SOPIMUS UUDENMAAN KIRJASTOJEN KIRJASTOJÄRJESTELMÄYHTEISTYÖSTÄ luonnos /mt 1. Sopijapuolet 1) Porvoon kaupunki/porvoon kaupunginkirjasto - Uudenmaan maakuntakirjasto, kirjastojärjestelmäyhteistyön vastuukunta 2) Askolan kunta/askolan kunnankirjasto 3) Hangon kaupunki/hangon kaupunginkirjasto 4) Hausjärven kunta/hausjärven kunnankirjasto 5) Hyvinkään kaupunki/hyvinkään kaupunginkirjasto 6) Järvenpään kaupunki/järvenpään kaupunginkirjasto 7) Karkkilan kaupunki/karkkilan kaupunginkirjasto 8) Keravan kaupunki/keravan kaupunginkirjasto 9) Kirkkonummen kunta/kirkkonummen kunnankirjasto 10) Lapinjärven kunta/lapinjärven kunnankirjasto 11) Lohjan kaupunki/lohjan kaupunginkirjasto 12) Loviisan kaupunki/loviisan kaupunginkirjasto 13) Myrskylän kunta/myrskylän kunnankirjasto 14) Mäntsälän kunta/mäntsälän kunnankirjasto 15) Nurmijärven kunta/nurmijärven kunnankirjasto 16) Pornaisten kunta/pornaisten kunnankirjasto 17) Pukkilan kunta/pukkilan kunnankirjasto 18) Riihimäen kaupunki/riihimäen kaupunginkirjasto 19) Sipoon kunta/sipoon kunnankirjasto 20) Siuntion kunta/siuntion kunnankirjasto 21) Tuusulan kunta/tuusulan kunnankirjasto 22) Vihdin kunta/vihdin kunnankirjasto Kirjastojärjestelmän ylläpidosta on tehty (ei ole vielä) erillinen sopimus Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjaston ja Koha-Suomi Oy:n välillä. Lisäksi on tehty erilliset palvelusopimukset (ei ole vielä) Kansalliskirjaston kanssa Finna-asiakasliittymästä. 2. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan Uudenmaan yleisten kirjastojen kirjastojärjestelmäyhteistyöstä, yhteisten tietorekisterien muodostamisesta ja järjestelmän ylläpitoon liittyvien kustannusten jaosta. Sopimus ei vaikuta kuntien ja Koha-Suomi Oy:n välisiin sopimuksiin ja kustannuksiin. 3. Määritelmät Yhteisjärjestelmällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmää Kohaa sekä sen asiakaskäyttöliittymänä käytettävää avoimen lähdekoodin VuFind-järjestelmää (Finna). Tietorekistereitä ovat tässä sopimuksessa kirjastojen yhteinen aineistotietokanta ja asiakasrekisteri.

2 4. Yhteistyön järjestäminen Kirjastojärjestelmäyhteistyöstä ja sen kehittämisestä vastaavat ohjausryhmä ja kehittämisryhmä. Ohjausryhmä toimii sopijapuolten yhteistyöelimenä jäljempänä tarkemmin määritellyillä tavoilla. Kehittämisryhmä huolehtii tietojärjestelmätyön käytännön tehtävistä ja toteuttamisesta jäljempänä sovituin tavoin Ohjausryhmä Sopijapuolten yhteistyöelimenä toimii ohjausryhmä. Jokaisella kirjastolla on ohjausryhmässä yksi edustaja. Kirjaston edustajana toimii kirjastonjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö. Ohjausryhmään voi halutessaan nimetä edustajansa myös Koha-Suomi Oy. Ohjausryhmän kokoonkutsujana ja puheenjohtajana toimii Porvoon kaupunginkirjaston - Uudenmaan maakuntakirjaston kirjastopalveluiden päällikkö tai hänen nimeämänsä henkilö. Ohjausryhmän sihteerinä toimii Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjaston nimeämä henkilö. Ohjausryhmä on päätösvaltainen, kun kokouksessa on edustettuina vähintään puolet ohjausryhmän jäsenistä. Jokaisella sopimuskirjastolla ja Koha-Suomi Oy:llä on yksi ääni. Ohjausryhmä voi tarvittaessa käyttää työssään apuna asiantuntijoita sekä perustaa tarvittavan määrän muita työryhmiä. Ohjausryhmä päättää vuosittaisesta budjetista, tietorekisterien luovuttamisesta, yhteisen kirjastojärjestelmän versiopäivityksistä ja uusista osioista, uusien jäsenten ottamisesta yhteisjärjestelmään tässä sopimuksessa jäljempänä määritellyllä tavalla. Ohjausryhmä valmistelee esitykset kirjastoasiointiin liittyvistä yhteisistä käytännöistä (laina-ajat, maksut) ja niistä päätetään kunkin sopimuskunnan omien johtosääntöjen mukaan. Ohjausryhmä nimeää kehittämisryhmän jäsenet Kehittämisryhmä Järjestelmätyön käytännön tehtävistä ja toteuttamisesta huolehtii kehittämisryhmä. Koha-Suomi Oy nimeää jäsenen kehitysryhmään. Kehittämisryhmän koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii Porvoon kaupunginkirjaston - Uudenmaan maakuntakirjaston nimeämä yhteisjärjestelmän koordinoinnista vastaava henkilö. Kehittämisryhmä huolehtii käytännön tehtävistä kuten kirjastojärjestelmän ja asiakasliittymän maakunnallisesta ylläpidosta mahdollisten yhteistyökumppanien kanssa, näiden kehittämisestä sekä yhteyksistä kansalliseen tai kansainväliseen yhteisöön, järjestelmätoimittajiin sekä varmistaa kehittämistyön ja toimintojen avoimuuden. 5. Porvoon kaupunginkirjaston - Uudenmaan maakuntakirjaston velvollisuudet Porvoon kaupunginkirjaston - Uudenmaan maakuntakirjaston huolehtii yhteisjärjestelmäyhteistyöstä: kutsuu koolle ohjausryhmän vähintään kaksi kertaa vuodessa huolehtii taloushallinnosta ja laatii kustannusarvion ohjausryhmälle hyväksyttäväksi huolehtii Koha-kirjastojärjestelmästä sopijapuolien osalta ja järjestelmän tukipalveluista kehittämisryhmän linjausten mukaan yhdessä kirjastojen pääkäyttäjien ja Koha-Suomi Oy:n kanssa ylläpitää Finna-asiakasliittymää yhdessä sopijakirjastojen ja Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalveluiden kanssa. valmistelee ohjausryhmälle tietorekistereiden ylläpitoon liittyvät ohjeet

3 huolehtii tietorekistereistä ohjausryhmän päätösten mukaan rekrytoi yhteisjärjestelmän ylläpitämiseksi tarvittavan henkilökunnan nimeää henkilökunnastaan henkilön, joka vastaa järjestelmäyhteistyön koordinoinnista ja organisoinnista vastaa yhteydenpidosta Koha-Suomi Oy:n, Koha-kehittäjäyhteisön ja Kansalliskirjaston sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa huolehtia tietojärjestelmien tietosuojasta omalta osaltaan huolehtii kirjastojärjestelmän turvallisuudesta 6. Muiden Sopijapuolien velvollisuudet Muiden sopijapuolien velvollisuutena on: osallistua yhteiseen päätöksentekoon osallistua järjestelmän kehittämistyön suunnitteluun toimittaa sovittuna aikana tarvittavat tiedot, jotka liittyvät yhteisjärjestelmään tai asiakasliittymään noudattaa ohjausryhmän hyväksymiä ohjeita tietorekisterien ylläpidossa osallistua järjestelmän paikallisiin tukipalveluihin 7. Yhteistyön kustannukset Yhteistyön kokonaiskustannukset koostuvat palkkakustannuksista sivukuluineen sekä henkilöstön työtila-, puhelin- IT- ja matkakuluista. Lisäksi tulevat kirjastojärjestelmäyhteistyöhön kohdistuvat muut ylläpito- ja näihin verrattavat kulut. Käyttökustannukset jaetaan kiinteän kuntakohtaisen maksun (sopimuksen tekovaiheessa 2000 e) ja asukaslukuun suhteutetun maksun yhdistelmällä. Kiinteää osuutta voidaan muuttaa yhteistä talousarviota päätettäessä vuosittain. Yhteistyöstä vuosittain aiheutuvat kustannukset, vähennettynä mahdollisilla tuotoilla, jaetaan sopimuksessa mukana olevien kuntien yhteenlasketulla kunkin vuoden alun asukasluvulla ja kunkin sopijapuolen maksuosuus koostuu kiinteästä summasta ja asukaskohtaisesta summasta, joka lasketaan kunnan vuoden alun asukasmäärällä. Sopijapuolien maksuosuus maksetaan kaksi kertaa vuodessa (kesäkuu ja joulukuu). Lopulliset maksuosuudet peritään tai liikaa maksetut osuudet palautetaan viimeistään tilikautta seuraavan vuoden heinäkuussa Porvoon kaupungin hyväksyttyä tilinpäätöksen. Porvoon kaupunginkirjaston - Uudenmaan maakuntakirjasto esittää ohjausryhmälle hyväksyttäväksi laskelman seuraavan vuoden kustannuksista viimeistään 31. päivä elokuuta. 8. Tietorekisterit Kunnat yhdessä kirjastojen kanssa vastaavat yhteisistä tietorekistereistä. Mikäli tietorekisterin luovutuksesta syntyy tuottoa, se käytetään yhteisjärjestelmästä aiheutuvien kulujen kattamiseen. Yhteisten rekisterien tietosisältöjen myynnistä tai luovuttamisesta muiden käyttöön päättää ohjausryhmä. 9. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanoutuminen Sopimus on voimassa toistaiseksi. Tämä sopimus voidaan purkaa ilman irtisanomisaikaa, mikäli kaikki sopijapuolet sitä vaativat. Mikäli sopijaosapuoli haluaa irtautua yhteisjärjestelmäyhteistyöstä, irtautuminen on ilmoitettava ohjausryhmälle irtisanomalla tämä sopimus kuusi kuukautta ennen irtautumispäivämäärää. Irtautumisesta aiheutuvat kulut maksaa yhteisjärjestelmästä irtautuva kirjasto.

4 Mikäli Porvoon kaupunginkirjaston - Uudenmaan maakuntakirjasto haluaa irtautua yhteisjärjestelmäyhteistyöstä, irtisanominen on ilmoitettava muille sopijapuolille 18 kuukautta ennen irtautumispäivämäärää. 10. Sopimuksen muuttaminen Sopimusta voidaan muuttaa sopijapuolien vähintään 4/5 määräenemmistöllä asianmukaisesti allekirjoittamalla asiakirjalla. Yhteisjärjestelmään on mahdollista liittää mukaan uusia kuntia/kirjastoja ohjausryhmän hyväksynnällä. Ohjausryhmä valmistelee ehdot ja toimenpiteet, joilla muut kirjastot voivat liittyä yhteisjärjestelmän jäseneksi sekä tekee tältä pohjalta esityksen uuden jäsenen liittymisestä tähän sopimukseen. Uuden jäsenen tulee hyväksyä tämän sopimuksen ehdot. Ohjausryhmä voi esittää tätä sopimusta tiukempien ehtojen asettamista. Uudet, yhteisjärjestelmään liittyvät kunnat allekirjoittavat sopimuksen, jonka toisena allekirjoittajana on Porvoon kaupunginkirjaston - Uudenmaan maakuntakirjasto. 11. Sopimusehtojen rikkomus Jos sopijapuoli rikkoo olennaisesti sopimusehtoja, toisilla sopijapuolilla on 4/5 määräenemmistön päätöksellä kuuden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen irtisanoa tai rikkomuksen ollessa erittäin vakava purkaa sopimus päättymään välittömästi rikkoneen sopijapuolen osalta. Rikkoneen osapuolen on korvattava muille sopijapuolille rikkomuksesta aiheutuneet vahingot ja maksettava sopimuksen päättymisestä rikkoneen osalta aiheutuneet kulut. 12. Riitaisuudet Kaikki tästä oikeussuhteesta johtuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin ja jos se ei johda tulokseen, asia ratkaistaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. 13. Allekirjoitukset Sopimus tulee osapuolta sitovaksi allekirjoituksella. Tämän sopimuksen alkuperäiset osapuolet allekirjoittavat sopimuksen kukin omalle allekirjoitussivulleen. Porvoon kaupunginkirjaston - Uudenmaan maakuntakirjasto säilyttää osapuolten lukuun alkuperäisen sopimuksen ja alkuperäiset allekirjoitussivut ja toimittaa osapuolille kopion sopimuksesta ja allekirjoitussivuista. Huom. käsitelty kirjastojärjestelmää valmistelevan hankkeen ohjausryhmässä : muutetaan 7 yhteistyön kustannukset: kiinteä osuus muutetaan prosenttiperustaiseksi sovitun suhteen mukaisesti, jotta kiinteää osuutta ei joudu joka vuosi erikseen päättämään ja loput 80 kustannuksista jaetaan asukasluvun suhteessa lisättävä: vastuukunnalla on oikeus tilata palveluita ja tarvikkeita (määriteltävä raja) (ilman jokaisen kunnan valtakirjaa) palvelinratkaisun jälkeen lisätään myös se erillisenä sopimuksena tähän sopimukseen

5 muutosten muotoilu sopimuspaperiin tarkistetaan lakimiehellä

Sopimus seudullisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä 1.1.2014 alkaen

Sopimus seudullisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä 1.1.2014 alkaen Sopimus seudullisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä 1.1.2014 alkaen Hangon kaupunki Lohjan kaupunki Raaseporin kaupunki Inkoon kunta Siuntion kunta Perusturvakuntayhtymä Karviainen 2 Sopimus seudullisen

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat Ehdotus 22.4.2015 Salon kaupunki Saapunut 11.5.2015 1043/00.04.01/2015 1044/00.00.01.01/2015 1 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

Lisätiedot

Sopimus 27.4.2015 SOPIMUS SEUDULLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ KESKI- UDELLAMAALLA

Sopimus 27.4.2015 SOPIMUS SEUDULLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ KESKI- UDELLAMAALLA ARV EN PAA Sopimus 1 (9) SOPIMUS SEUDULLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ KESKI- UDELLAMAALLA 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolia ovat Järvenpään kaupunki (isäntäkunta), Hyvinkään

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA Sopimusluonnos 2.2.2015 1 SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet: Parkanon kaupunki Juupajoen kunta Kihniön kunta Mänttä-Vilppulan kaupunki Sopimusosapuolista

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Hyrynsalmen kunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmon kaupunki,

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011)

YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011) YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011) Sopimuksen kohde Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle (TIPTOP) -projekti (Euroopan sosiaalirahaston hakemus numero 705012)

Lisätiedot

Haka-luottamusverkosto - palvelusopimus Liite 1. Tunnistamispalveluun liittyvät keskeiset käsitteet

Haka-luottamusverkosto - palvelusopimus Liite 1. Tunnistamispalveluun liittyvät keskeiset käsitteet Haka-luottamusverkosto - palvelusopimus Liite 1. Tunnistamispalveluun liittyvät keskeiset käsitteet Autentikointi Attribuutti ARP, Attribute release policy CA DS (engl. authentication) ks. henkilöllisyyden

Lisätiedot

SOPIMUS KOSKIEN KAUNIAISTEN PUJOTTELURINTEEN KÄYTTÖÄ LUONNOS 13.11.2014. 1. Sopimuksen osapuolet ja tarkoitus

SOPIMUS KOSKIEN KAUNIAISTEN PUJOTTELURINTEEN KÄYTTÖÄ LUONNOS 13.11.2014. 1. Sopimuksen osapuolet ja tarkoitus SOPIMUS KOSKIEN KAUNIAISTEN PUJOTTELURINTEEN KÄYTTÖÄ LUONNOS 13.11.2014 1. Sopimuksen osapuolet ja tarkoitus Tämä sopimus on solmittu Kauniaisten kaupungin (jäljempänä kaupunki) ja GrIFK- Alpine r.f:n

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta.

Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta. 1 (8) Eteva kuntayhtymä Voimassa 1.5.2014 alkaen PERUSSOPIMUS 1 Luku KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta.

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KANSAINVÄLISEN IDEAKILPAILUN JÄRJESTÄMISESSÄ

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KANSAINVÄLISEN IDEAKILPAILUN JÄRJESTÄMISESSÄ 1 (6) 9.11.2006 SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KANSAINVÄLISEN IDEAKILPAILUN JÄRJESTÄMISESSÄ 1 Sopijapuolet 2 Sopimuksen tarkoitus ja tavoite Sopimuksen sopijapuolina ovat: Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet

Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet Yhteistyösopimus 1. Osapuolet Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden kaupunki Pirkkalan kunta Tampereen kaupunki Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

Sopimus avointen yliopistojen opetustarjonnan julkaisupalvelusta. Korkeakoulu : Y- tunnus: Osoite: puhelin Sähköposti

Sopimus avointen yliopistojen opetustarjonnan julkaisupalvelusta. Korkeakoulu : Y- tunnus: Osoite: puhelin Sähköposti Liite 1 PALVELUSOPIMUS Sopimus avointen yliopistojen opetustarjonnan julkaisupalvelusta 1. Sopijaosapuolet Korkeakoulu : Y- tunnus: Osoite: Yhteyshenkilö sopimusasioissa: puhelin Sähköposti Laskutuksen

Lisätiedot

Järilä-Kuurolan jätevesiosuuskunta 1 (9) Säännöt 16.6.2010

Järilä-Kuurolan jätevesiosuuskunta 1 (9) Säännöt 16.6.2010 Järilä-Kuurolan jätevesiosuuskunta 1 (9) Säännöt 16.6.2010 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Järilä-Kuurolan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Kokemäki.

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1. Sopimusosapuolet Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki:, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Palkkahallinnon palveluihin sisältyvät muun muassa: sähköisessä muodossa olevien palvelussuhdetietojen käsittely, tarkastus ja korjauspyynnöt

Palkkahallinnon palveluihin sisältyvät muun muassa: sähköisessä muodossa olevien palvelussuhdetietojen käsittely, tarkastus ja korjauspyynnöt LIITE 2 SOPIMUS KANGASALAN, LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN KUNTIEN SEKÄ NOKIAN, ORIVEDEN, YLÖJÄRVEN JA TAMPEREEN KAUPUNKIEN PALKKAHALLINNON PAL VELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ YHTEISTOIMINNASSA 1. Sopimuksen osapuolet

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus

Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus 1 (11) Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Perusturvakuntayhtymä Akseli ja sen kotipaikka on Maskun kunta. 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkunnat

Lisätiedot

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus 18.8.2014 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 3 2 Määritelmät... 3 3 Sopimuksen tausta ja tavoitteet... 6 4 Sopimuksen kohde... 6 5 Toimittajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) Kaupunginhallitus Stj/1 03.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) Kaupunginhallitus Stj/1 03.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) 1347 V Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyö päätti esittää kaupunginvaltuustolle,

Lisätiedot

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 100 euroa.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 100 euroa. NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Nukarin jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Nurmijärvi. Osuuskunnan toimialana on

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo.

Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo. Vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on Sipoon kunnan Spjutsundin

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY... I RAHASTOSOPIMUS... I TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY:N RAHASTOSOPIMUS.....1 1.1 Vastuunalainen Yhtiömies...

Lisätiedot

Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt

Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vuolahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Kaarina. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

Lisätiedot

Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt

Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Linnanrauniontien Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Kaarina. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 12.6.2014, rekisteröity kaupparekisteriin16.7.2014 Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Tuuloksen tietoverkko-osuuskunta ja kotipaikka on Hämeenlinna.

Osuuskunnan toiminimi on Tuuloksen tietoverkko-osuuskunta ja kotipaikka on Hämeenlinna. Osuuskunnan säännöt TUULOKSEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Tuuloksen tietoverkko-osuuskunta ja kotipaikka on Hämeenlinna. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot