KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-19:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 114 Henkilöstöraportti Koulunkäyntiavustajien (3 hlöä) vakinaistaminen Kansainvälisyyskoordinaattorin vakinaistaminen Työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston muodostaminen Pohjois-Pohjanmaalle /lausuntopyyntö 118 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Tiedoksi saatettavat asiat Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n Oulun eteläisen alueella järjestettävän ammattikorkeakouluopetuksen ohjausryhmään Kalajoen edustajan nimeäminen 122 Hyvinvointipalveluissa avautuneiden tehtävien ja sijaisuuksien täyttäminen

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ OSALLISTUJAT Tehtävä LÄSNÄ Myllylä Raili puheenjohtaja Niemelä Kullervo jäsen Pahkala Eija jäsen Puusaari Alpo varapj Saari Hanna jäsen Tuliniemi Juha jäsen Untinen Jorma jäsen Märsylä Pekka valt.pj Heikkilä Miika valt. I vpj Arvo Jouko valt. II vpj Tilus Riitta A. valt. III vpj Puoskari Jukka kaupunginjohtaja Juvonen Otso kaupunginsihteeri Lisätiedot POISSA Alho Sirkka jäsen Rahja Mikko jäsen MUU Mäkitalo Rauli talonrakennuspäällikkö klo LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Raili Myllylä Puheenjohtaja Otso Juvonen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Pahkala ja Alpo Puusaari. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Eija Pahkala Alpo Puusaari PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Toimistosihteeri Minna Roiko

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Henkilöstöraportti / /2014 Khall (Valmistelija: henkilöstöjohtaja Mari Saari-Somero) Kalajoen kaupungin henkilöstöraportti vuodelta 2014 on valmistunut. Esitys lis tan oheismateriaalina on henkilöstöraportti. Henkilöstöjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle 1) että merkitsee henkilöstöraportin vuodelta 2014 tietoon saatetuksi 2) että saattaa henkilöstöraportin valtuustolle tiedoksi yhdessä vuoden 2014 tilinpäätöksen yhteydessä Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöjohtajan esi tyk sen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Koulunkäyntiavustajien (3 hlöä) vakinaistaminen Khall (Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Mari Saari-Somero ) Kouluverkkoratkaisun valmistuttua on tehty laaja arviointi kou lun käyn tiavus ta jien tarpeesta Kalajoen kaupungin perusasteen opetuksessa. Koulun käyn ti avus ta jia on lukuvuonna 2014/2015 ollut yhteensä 38, joista 13 mää rä ai kai sia. Lukuvuonna 2015/2016 koulunkäyntiavustajia tarvitaan 35, jois ta kahdeksaan tehtävään on olemassa peruste määräaikaiselle täyt tämi sel le. Vakinaisessa työsuhteessa olevia on 24, joiden lisäksi va ki nais tamis ta esitetään seuraaville henkilöille alla selostetuilla perusteilla. Tyngän aluekoulun koulunkäyntiavustaja Koulunkäyntiavustaja on työskennellyt vuodesta 2009 lähtien Kalajoen kau pun gil la yhteensä kymmenessä lähes peräkkäisessä määräaikaisessa työ suh tees sa koulukäyntiavustajan tehtävänimikkeellä. Määräaikaisuuden pe rus tee na on ollut mm. palkkatuki eli ulkopuoleinen rahoitus. Tämän lisäk si hänen kanssa on tehty työsopimuksia, joissa määräaikaisuudelle ei ole olemassa työsopimuslain mukaista perusteltua syytä tai sitä ei ole mää ri tel ty riittävällä täsmällisyydellä. Koulunkäyntiavustaja on työskennellyt viimeiset vuodet Raution koululla. Kou lun lakkauttamisen yhteydessä käydyissä yt-neuvotteluissa kou lunkäyn ti avus ta ja on esittänyt toiveen siirtyä Tyngän aluekoululle, jonne kul jetuk ses sa ole vat Raution koulun oppilaat siirtyvät lukuvuoden 2015/2016 alus ta. Tyngän koulun oppilasmäärä kasvaa kouluverkkoratkaisun myötä 25 op pilaal la, mistä seuraa myös pysyvästi lisääntynyt koulunkäyntiavustajien tarve. Koululla tulee olemaan myös suurehko ap/ip-ryhmä jo tulevana lu kuvuon na. Merenojan koulun koulunkäyntiavustaja Koulunkäyntiavustaja on työskennellyt vuodesta 2010 lähtien yhteensä seit se mäs sä pe räk käi ses sä määräaikaisessa työsuhteessa Kalajoen kaupun gil la. Hän on työskennellyt Etelänkylän koululla ja Merenojan koululla. Työ so pi muk sis ta puuttuu pääsääntöisesti määräaikaisuuden peruste. Hän hoi taa täl lä hetkellä määräaikaisesti koulunkäyntiavustajan tehtävää, jossa ai em min työskennellyt henkilö on irtisanoutunut. Yläkoulussa on pysyvä tarve erityisopetuksessa toimivalle avustajalle. Vuon na 2016 voimaan tulevat opetussuunnitelmat eivät tuo muutosta siihen tilanteeseen, että erityisopetusta on edelleen järjestettävä pien luo kissa ja yleisenä tukena yleisopetuksessa. Lähivuosina näyttää, että laaja-alais ta tukea tarvitsee Merenojalla vuosittain noin 50 yläkoululaista ja pien luo kas sa jatkuvasti oppilasta. Pohjankylän koulun koulunkäyntiavustaja Koulunkäyntiavustaja on vuodesta 2010 lähtien seitsemän peräkkäistä mää rä ai kais ta työsuhdetta Kalajoen kaupunkiin. Työsopimuksista puuttuu pää sään töi ses ti määräaikaisuuden peruste. Hän on työskennellyt kou lunkäyn ti avus ta ja na sekä hoitanut koulusihteerin tehtäviä Pohjankylän kou lul-

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ la. Hänen tehtävänkuvansa on ollut viimeisen vuoden aikana siten jous tava, että hän on hoitanut koulun hallinnollisia tehtäviä ja avustanut luo kis sa tai ap/ip-toiminnassa kulloisenkin tarpeen mukaan. Tällä rat kai sul la kou lulle ei ole tarvinnut palkata koulusihteeriä. Henkilöstöjohtaja: Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kolmen kou lun käyn tiavus ta jan työsuhteet vakinaistetaan lähtien. Va ki nais ta mi nen liittyy valtuustossa tehtyyn kou lu verk ko rat kai suun, jonka täy täntöön pa no alkaa lukuvuoden 2015/2016 alusta. Kaikissa ta pauk sis sa on ole mas sa toiminnallinen peruste vakinaistamiselle, minkä li säk si kyseisillä hen ki löil lä on takanaan useita määräaikaisia työsuhteita, joi den perusteet ei vät kaikilta osin täytä työsopimuslain edellytyksiä. Kunkin koulunkäyntiavustajan työskentelypaikka on Kalajoen kaupunki, alku si joi tus paik ka na Tyngän aluekoulu, Me ren ojan koulu ja Pohjankylän kou lu. Henkilöstöjaosto: Henkilöstöjaosto hyväksyi henkilöstöjohtajan esityksen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kansainvälisyyskoordinaattorin vakinaistaminen Khall (Valmistelija: Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari ) Kansaninvälisyyskoordinaattori on ollut työsuhteessa Kalajoen kaupunkiin vuo des ta Hänellä on vuoden 2009 jälkeen ollut viisi peräkkäistä mää rä ai kais ta so pi mus ta. Määräaikaisuuden perusteet on pääosin liitetty kan sain vä lis ten hank kei den hankekauteen. Viimeisimmässä, laa di tus sa työ so pi muk ses sa määräaikaisuuden perusteena on toiminnan uu del leen or ga ni soin ti, jolla viitataan tuolloin vielä suunnitteilla olleen hanke toi mis ton pe rus ta mi seen. Kansaninvälisyyskoordinaattorin työtehtävät ovat koostuneet pääosin si vistys pal ve lui hin suuntautuneiden kansainvälisten projektien suun nit te le mises ta, ha ke mi ses ta, koordinoinnista ja läpiviennistä. Projektien kautta on voi tu myös kat taa hänen palkkauskulujaan. Vuodesta 2009 lähtien hän on toi mi nut opet ta ja na International Studies opintokokonaisuudessa, joista on muo dos tu nut merkittävä lukion vetovoimatekijä. Opinnot aloittaa vuo sittain lukio-opiskelijaa. Näiden tehtävien lisäksi hän on avus ta nut kie litai dol laan ja ammattitaidollaan myös muita palveluita sekä esi mer kik si Kala joen Satamaa. Yhteistyötä on viritelty myös ammattiopisto Ar te man kans sa. Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti Kalajoen kau pun gin hallintopalveluihin on perustettu hanketoimisto, joka on aloit tanut toimintansa Kansaninvälisyyskoordinaattorin työpanos siirtyy han ke toi mis toon, jossa hänen tehtävänään on vastata hankerahoituksen ha ke mi ses ta erityisesti EU:n suorista rahoituslähteistä. Englannin kielen tai to on näis sä tehtävissä välttämätön. Uusien EU:n Erasmus+ hankkeiden myö tä ha ke mus ten teko on muuttunut entistäkin vaativammaksi samalla kun yk sit täis ten hankkeiden kautta saatavan rahoituksen määrä on mer kittä väs ti kas va nut. Hänen työtehtävien pääpaino tulee jatkossakin olemaan perus- ja lukio-ope tuk ses sa mutta kuitenkin niin, että kansainvälisyyskoordinaattorin työ pa nos ta käytetään enenevässä määrin myös muissa palveluissa. Asia ko ros tuu entisestään tuulivoimala- ja ydinvoimalahankkeiden myötä. Ka lajoen lukio on jo omaltaan osaltaan ryhtynyt varautumaan lukion kan sain välis tä mi seen, suunnitellen laajempaa kansainvälisten opintojen ko ko naisuut ta. Tämän toteuttaminen vaatii vakinaista järjestelyä. Kaupunginjohtaja: Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että Kan sanin vä lisyys koordinaat to rin työ suh de Kalajoen kaupungilla vakinaistetaan alkaen. Va ki nais ta mi sel la ei ole vaikutusta talousarvioon eikä palkkaukseen. Hänel lä on lu kui sia peräkkäisiä työsuhteita Kalajoen kaupunkiin yli seitsemän vuo den ajal ta, joista viimeisimmän peruste on toiminnan uudelleen or ga nisoin ti. Han ke toi mis ton aloitettua toimintansa, kyseistä määräaikaisuuden pe rus tet ta ei ole enää olemassa. Toiminnallisesti kan sain vä li syys koor dinaat to rin teh tä vä on vakiintunut ja sille on nähtävissä jatkossa entisestään kas va va tar ve.

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Henkilöjaosto: Henkilöstöjaosto hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston muodostaminen Pohjois-Pohjanmaalle /lausuntopyyntö 115/ /2015 Khall (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, hyvinvointipalvelujohtaja) Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto pyytää lähetetyllä ja saa pu neel la kirjeellä Pohjois-Pohjanmaan kunnilta, Vaalan kunnalta ja Poh jois-poh jan maan Liitolta lausunnot koskien esitystä monialaisesta yhteis pal ve lu ver kos tos ta Pohjois-Pohjanmaalle. Lausunnot tulee antaa mennessä. Te-toimisto on antanut lisäaikaa lausunnon an ta miseen saakka. Laki ja asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014 ja 1377/2014) tulivat voimaan Monialaisella yh teispal ve lul la tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kun nat ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat monialaista yhteispalvelua tar vit se vien työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat monialaista yh teis palve lua tarvitsevien työttömien palvelut työllistymisen kannalta tar koi tuk senmu kai sek si kokonaisuudeksi ja vastaavat yhdessä työttömien työl lis ty mispro ses sin etenemisestä ja seurannasta. Uudistuksen tavoitteena on rakennetyöttömyyden alentaminen, pit kä aikais työt tö myy den vähentäminen, kuntien ja valtion työnjaon selkiyttäminen ja yhteistyön kehittäminen sekä kuntien vaikutusmahdollisuuksien li sää minen pitkäaikaistyöttömien palvelujen järjestämisessä. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto käynnisti neuvottelut lain toimeenpanosta kun tien kanssa yhteisneuvottelussa. TE-toimisto esittää, että yhteispalveluverkoston yhteinen toimipiste on Oulus sa. Toimipisteen kautta ovat saatavilla kaikki TE-palvelut, KELAn pal velut ja kunnalliset palvelut. Toiminnan organisoimisessa ja järjestämisessä hyö dyn ne tään TE-toimiston toimipisteitä Raahessa, Pudasjärvellä, Kuu samos sa, Ylivieskassa ja Haapajärvellä. Yhteispalvelupisteiden ja etä yh teyksien kautta TE-palvelut voidaan toimittaa koko maakuntaan. TE-toimisto asettaa monialaisen yhteispalveluverkoston johtoryhmän kolmek si vuodeksi kerrallaan. Johtoryhmä vastaa yhteispalvelun jär jes tä mises tä. TE-toimisto esittää, että johtoryhmän muodostavat Poh jois-poh janmaan seutukuntien edustajat, TE-toimiston johto, Kelan edustaja sekä Poh jois-poh jan maan ELY-keskuksen edustaja ja että johtoryhmän koko oli si enimmillään 10 henkilöä. Johtoryhmässä edustettuina olevat seu tukun nat nimeävät keskuudestaan johtoryhmän puheenjohtajan ja va ra puheen joh ta jan. Johtoryhmä tekee yhteistyösopimuksen toimialueellaan. Monialaisen yhteispalveluverkoston vastuuhenkilönä toimii johtaja ja hänen va ra joh ta jan sa. Johtajavastaa monialaisen yhteispalvelun operatiivisesta joh ta mi ses ta ja määrärahojen käyttösuunnitelman toteutumisen seu ran-

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ nas ta. Johtaja valmistelee asiat ja esittelee ne johtoryhmälle. TE-toimisto, kunnat ja Kela vastaavat osallistuvan henkilöstönsä kaikista kus tan nuk sis ta. Yhteisestä toimipisteestä ja toiminnasta aiheutuneet kulut jae taan TE-toimiston ja sen toimialueeseen kuuluvien kuntien kesken osallis tu van henkilöstön määrän mukaisessa suhteessa. Kuntaliitto suosittaa, että kunnille yhteisten kustannusten jakoperusteena käy te tään yli 300 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saanei den määrää tammikuussa tilanteen mukaan, Pohjois-Pohjamaan TE-toi mis ton esitys on, että rahaliikenne hoidetaan kuntien ta lous pal ve lujen toimesta verkoston yhteistyösopimuksessa tarkemmin sovittavalla taval la. Perustelut yhden verkoston mallille: Maakunnallinen monialainen yhteispalveluverkosto on hallinnoltaan kevyt ja kustannustehokas, Yksi verkosto yhden johdon alaisuudessa takaa tasa ver tai set palvelut maakunnan asukkaille. Lausuntopyyntö ja siihen liittyvät asiakirjat ovat oheismateriaalina. Hyvinvointipalvelujohtaja: Kalajoen kaupungin mielestä yhden verkoston malli työllistymistä edis tävän monialaiseen yhteispalveluun on riittävä Pohjois-Pohjanmaan alueella. Maa kun nal li nen monialainen yhteispalveluverkosto on hallinnoltaan kevyem pi ja kustannustehokkaampi kuin monen verkoston malli. Yksi verkos to yhden johdon alaisuudessa takaa tasavertaiset palvelut maakunnan asuk kail le. Myös yhteinen toimipiste Oulussa sopii toteutukseen. Toimintaa organisoitaessa tulee hyödyntää olemassa olevat toimipisteet, ti lat ja resurssit siten, että lisäkustannuksia ei synny. Nykyisen julkisen talou den kestävyysvajetilanteessa ei ole perusteltua tehdä sellaisia or ga nisaa tio muu tok sia, jotka lisäävät hallinnollisia kustannuksia. TE-toimistoilla, KE LA:l la ja kunnilla on käytössä jo tällä hetkellä tila- ja hen ki lös tö re surs seja työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin. Uudistus tulee toteuttaa siten, että ke nel le kään näistä kolmesta tahosta ei aiheudu uudistuksesta li sä kus tannuk sia. Paikallistasolla toiminta olisi järkevä organisoida kuntien palvelutuotannon kaut ta hyödyntämällä sähköisiä palveluja. Kuntien järjestämät palvelujen kaut ta saadaan parhaiten järjestettyä työllistymistä auttava varhainen tuki ja monialainen kokonaispalvelu. Lain (1377/2014) 4 mukaan monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään kuu lu vat kunnat nimeävät monialaisen yhteispalvelun järjestämistä joh tavan henkilön ja tämän varahenkilön enintään johtoryhmän toimikaudeksi (3 vuot ta). Mukana olevien organisaatioiden osalta tulee selvittää mah dol lisuus voidaanko johtamistehtävää hoitaa oman työn ohessa tai liittää teh tävät johonkin olemassa olevaan virkaan. Johtamisjärjestelyistä ei saa syntyä kunnille lisäkustannuksia. Samalla tulee varmistaa, että paikallistasolla on riittävät toimivaltuudet työllisyysasioiden sujumisen hoitamisen var mista mi sek si.

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Sähköisiä palveluja tulee kehittää edelleen niin, että asiantuntijat voivat osal lis tua tarvittaessa asiakastapaamiseen etäyhteyksillä. Näin säästetään ai kaa ja vältytään pitkiltä matka-ajoilta. Kalajoen kaupunki haluaa etä- tai yh teis pal ve lu pis teen Kalajoen kaupungin alueelle. Tällä hetkellä Himangan kau pun gin osas ta asiointi Ylivieskan TE-toimistoon kestää julkisilla kul ku väli neil lä koko päivän ja pahimmillaan edellyttää yöpymistä Kalajoella. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy hyvinvointipalvelujohtajan esityksen lau sunnok si. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Kuntalain 23 :n mukaan kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten täy tän töön pa nos ta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan kau pun gin hal li tuk sen on jätettävä päätös täytäntöön panematta, jos kaupun gin hal li tus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjes tyk ses sä taikka, että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen. Tällöin asia on viipymättä saatettava valtuuston uu del leen käsiteltäväksi. Kalajoen valtuusto on kokoontunut: , pöytäkirja nro 3/2015 on ollut yleisesti nähtävillä Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus toteaa Kalajoen valtuuston päätösten olevan laillisia ja päät tää panna ne täytäntöön Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Khall Kaupunginhallitukselle annetaan seuraavat viranhaltijapäätökset tiedoksi: Talousjohtaja on tehnyt seuraavan saatavan poistopäätöksen: Saatavan poistopäätös / vuodeosastomaksun vii väs tyskor ko - postettu viivästyskorkosaatava asiakkaalta 84,10. Perus tee na on korvauskäsittelyn viivästyminen, miltä ajalta ei saada viivästyskorkoa. Elinkeinojohtaja on tehnyt seuraavat hankintapäätökset: Horizon EU-hankevalmisteluun osallistuminen - Kalajoen kaupunki / Yrityspalvelukeskus osallistuu Ho rizon EU-hankevalmisteluun 1/3 hankkeen oma rahoi tuk ses ta eli eurolla Kalajoen kaupungin osallistuminen Elixir-konseptin toteut ta mi seen Kalajoella -Kalajoen kaupunki osallistuu Elixir -konseptin to teu tukseen Kalajoella enintään euron osuudella vuonna 2015, mikäli tarvittava muu rahoitusosuus järjestyy Ka la joen matkailuyrittäjien kautta Vanhan Säästöpankin kiinteistön myynnin edistäminen - Kalajoen kaupunki / Elinkeinopalvelut osallistuu Vanhan Sääs tö pan kin kiinteistön myynnin edistämiseen vas taamal la myynti-ilmoitusten kustannuksista Kes ki poh janmaas sa, Kalajokilaaksossa, Kalajokiseudussa ja Ka levas sa. Em. sanomalehtien ilmoitusten yhteishinta voi olla enin tään euroa (alv 0) Yritystulkin verkkoversion hankkiminen Kalajoelle - Hyväksytään Jadelcons Oy:n tarjous Yritystulkki -verkko ver sion käyttöönotosta ja käytöstä ensimmäisen vuoden kustannusten ollessa 945,50 euroa ja seuraavan vuo den päivitysmaksun ollessa 973,86 euroa. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tietoonsa saatetuiksi ja toteaa, että se ei käytä otto-oikeutta. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Tiedoksi saatettavat asiat Khall Seuraavat asiat ovat saapuneet kaupunginhallitukselle tiedoksi: Kirjeet yms. - Mela, Raportti Kalajoen paikallisyksikköön tehdystä tarkastuksesta Oheismateriaali. Tukes, Kirje uimarantojen ja untipaikkojen turvallisuudesta. Oheis ma te riaa li. - Opetushallitus, valtionavustuksen myöntäminen kerhotoiminnan ke hit tämi seen (75 %), koulutuksen järjestäjän osuus 9333 (25 %) Pöytäkirjat, esityslistat ym. - Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus nro 4/2015, pöytä kir ja löytyy Pohjois-Pohjanmaan liiton nettisivulta: - Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirjat nro 4/2015 ja nro 5/2015 löytyvät nettisivuilta: nas ty pub.kpedu.fi/kokous/ htm ja nas typub.kpedu.fi/kokous/ htm - Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, yhtymävaltuusto nro1/2015 on luettavissa nettisivulta: nas typub.kpedu.fi/kokous/telin-1.htm - Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallitus / Kalajoen Pohjan- ja Vasankarin kylien Osakaskunnan vuosikokous klo Tapion Tupa - Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntavaltuuston pöytäkirja Pöytä kir ja on nähtävillä Keski-Pohjanmaan liitossa ja liiton jäsenkunnissa Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntavaltuusto /2015 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n Oulun eteläisen alueella järjestettävän ammattikorkeakouluopetuksen ohjausryhmään Kalajoen edustajan nimeäminen 9/ /2013 Khall Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan käsitellyt Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n Oulun eteläisen alueel la järjestämää ammattikorkeakouluopetusta. Yhtymähallitus nimesi työryhmän valmistelemaan asiaa. Työryhmään nimet tiin puheenjohtajaksi yhtymävaltuuston puheenjohtaja Kai Perttu, jä senik si yhtymähallituksen puheenjohtaja Kari Valtanen, yhtymähallituksen jäsen Terho Ojanperä ja kuntayhtymän johtaja Keijo Makkonen sekä sih teerik si hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Kallio. Työryhmä päätti kokouksessaan , että asiaan liittyvänä oh jausryh mä nä toimii yhtymähallituksen nimeämän työryhmän lisäksi kunkin jäsen kun nan nimeämä yksi edustaja. Lisäksi työryhmä ja ohjausryhmä kuulee tarvittavia asiantuntijoita. Ensimmäinen ohjausryhmän kokous pidetään ma klo Niva las sa osoitteessa Maliskyläntie 2. Ennen kokousta osallistujilla on mahdol li suus ruokailuun klo alkaen. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen nimeämä työ ryhmä pyytää jäsenkuntia nimeämään yhden edustajansa Cent ria-am mat tikor kea kou lu Oy:n Oulun eteläisen alueella järjestettävän am mat ti kor keakou lu ope tuk sen ohjausryhmään mennessä johdon sihteeri Maarit Ju ti lal le sähköpostiosoitteeseen Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus nimeää edustajan Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n Ou lun eteläisen alueella järjestettävän ammattikorkeakouluopetuksen ohjaus ryh mään. Kaupunginhallitus nimesi edustajakseen Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n Ou lun eteläisen alueella järjestettävän ammattikorkeakouluopetuksen ohjaus ryh mään kaupunginhallituksen puheenjohtajan Raili Myllylän ja va raedus ta jak seen kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin.

16 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Hyvinvointipalveluissa avautuneiden tehtävien ja sijaisuuksien täyttäminen 94/ /2013 Khall Avoimeksi tulevat virat/toimet sekä yli kolme kuukautta kestävät si jai suudet ovat täyttölupamenettelyssä. Täyttöluvan käsittelee kaupunginhallitus pal ve lu vas taa van ja henkilöstöjohtajan esityksestä. Tehtävän avauduttua palvelussa suoritetaan kriittinen arviointi pal ve lu velvoit teen täyttämisen vaihtoehdoista, joiden läpikäynnissä otetaan huo mioon myös muissa palveluissa käytettävissä olevat resurssit. Lisäksi tulee ar vioi da ostopalvelun vaihtoehto, johon kaupungissa toteutettu kus tan nuslas ken ta antaa tukea. Mikäli arvioinnissa päädytään siihen, että ko ko naisuu den (palvelun tarve/laatu/ kustannus) kannalta täyttö on tar koi tuk senmu kai sin vaihtoehto, tehdään siitä esitys kaupunginhallitukselle. Esi tyk sestä tulee ilmetä arvioinnin lopputulos sekä palvelutarpeen edellyttämä henki lö mi toi tus (Talous- ja toimintasuunnitelma 2015 s. 27). Terveystarkastajan virka on avautunut irtisanoutumisen johdosta. Kalajoen kaupunki isäntäkuntana hoitaa Raahen, Siikajoen, Merijärven ja Py hä joen kuntien ympäristöterveydenhuollon järjestämisen ja tuottamisen. Alu eel la toimii yhteensä viisi (5) terveystarkastajaa. Raahen ja Vihannin kun ta lii tok ses sa terveystarkastajaresursseja ei lisätty. Viranhaltija toimii Raa hen toimipisteestä käsin. Terveystarkastajan tehtäviin kuuluvat ensisijaisesti asuntotarkastukset ja si sä il ma on gel mat julkisissa tiloissa. Tehtäviin kuuluu myös muita ter veyden suo je lu lain sekä tupakkalain ja elintarvikelain mukaisia tehtäviä. Viran ko ko ai kai seen hoitamiseen on varattu määräraha talousarviossa. Hyvinvointipalvelujohtaja: Kaupunginhallitus antaa täyttöluvan terveystarkastajan virkaan. Henkilöstöjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy hyvinvointipalvelujohtajan esityksen. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy hyvinvointipalvelujohtajan esityksen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mu kaan oikaisu vaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste lua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 114, 117, 118, 119, 120 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä valitusta, mutta päätökseen tyyty mätön voi tehdä kuntalain 89 :n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Oikai suvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tie doksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus teluineen ja se on allekirjoitettava. Tarkempi oikaisuvaatimusohje liite tään pöytäkirjanotteeseen. Pykälät: 115, 116, 121, 122 Oikaisuvaatimusviranomainen: Kalajoen kaupunginhallitus Osoite: Kalajoentie 5, KALAJOKI Puh. (08) Telefax: (08) VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista vali tusviranomaiselle. Tarkempi valitusosoitus liitetään pöytäkirjanottee seen. Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oi keus Postiosoite: PL 189, OULU Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, OULU Puh. Vaihde Telefax Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Hankintalain mukainen hakemus: Markkinaoikeus Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5 Postiosoite: Helsinki Puh Telefax Sähköpostiosoite:

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 22.06.2015 klo 18:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 176 Työllistämistä edistävän

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170 Kaupunginhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 16:00-18:40 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 23.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84 Lausunto Kirkonseudun asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 372. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 372. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 372 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 18:00-18:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 154 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568 Kaupunginhallitus Aika 07.10.2013 klo 18:00-19:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Lausuntopyyntö sosiaali-

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/2013 770. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/2013 770. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/2013 770 Kaupunginhallitus Aika 02.12.2013 klo 14:00-21:06 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 302 Vattenfall sopimuksen

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223 Kaupunginhallitus Aika 07.04.2014 klo 18:00-20:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 95 Kalajoen kaupungin lausunto

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 17.08.2015 klo 18:00-19:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 190 Keskustan osayleiskaava

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427 Kaupunginhallitus AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PAIKKA Kaupungintalon, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 229 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310 Kaupunginhallitus Aika 12.05.2014 klo 16:30-17:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 129 Kaavoitusviranomaisen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

157 tasa-arvosuunnitelma 88 Hyvinvointikertomuksen raportti 2014-2015 ja suunnitelma

157 tasa-arvosuunnitelma 88 Hyvinvointikertomuksen raportti 2014-2015 ja suunnitelma PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 140 Kaupunginhallitus AIKA 09.03.2015 klo 15:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 79 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 18.05.2015 klo 18:00-20:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 123 Läntisten tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta

Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2014 19 Maakuntahallitus 13 24.02.2014 Maakuntahallitus AIKA 24.02.2014 klo 09:00 PAIKKA Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 16:30-18:29 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 263 Työllistävät Järjestöt

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 229. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 229. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 229 Perusturvalautakunta Aika 14.10.2014 klo 16:00-17:45 Paikka Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 120 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185 Kunnanhallitus Aika 30.03.2015 klo 16:30-16:52 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 90 Vuoden 2014 tilinpäätös 187

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot