KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 176 Työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston muodostaminen Pohjois-Pohjanmaalle / Edustaja johtoryhmään ja työvaliokuntaan 177 Talousjohtajan viran täyttäminen Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Tiedoksi saatettavat asiat Ylimääräinen asia valtuustoon/ Työntekijöiden palkitseminen hyvän vuoden 2014 tilinpäätöksen johdosta. 4 13

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ OSALLISTUJAT Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Myllylä Raili puheenjohtaja Alho Sirkka jäsen Niemelä Kullervo jäsen Pahkala Eija jäsen Puusaari Alpo varapj Rahja Mikko jäsen Saari Hanna jäsen klo Tuliniemi Juha jäsen Untinen Jorma jäsen Märsylä Pekka valt.pj Heikkilä Miika valt. I vpj Arvo Jouko valt. II vpj Tilus Riitta A. valt. III vpj Puoskari Jukka kaupunginjohtaja Juvonen Otso kaupunginsihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Raili Myllylä Puheenjohtaja Otso Juvonen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Pahkala ja ja Alpo Puusaari Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Eija Pahkala, ei 180 Mikko Rahja 180 Alpo Puusaari PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Toimistosihteeri Minna Roiko

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston muodostaminen Pohjois-Pohjanmaalle / Edustaja johtoryhmään ja työvaliokuntaan 115/ /2015 Khall (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, hyvinvointipalvelujohtaja) Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto pyytää lähetetyllä ja saa pu neel la kirjeellä Pohjois-Pohjanmaan kunnilta, Vaalan kunnalta ja Poh jois-poh jan maan Liitolta lausunnot koskien esitystä monialaisesta yhteis pal ve lu ver kos tos ta Pohjois-Pohjanmaalle. Lausunnot tulee antaa mennessä. Te-toimisto on antanut lisäaikaa lausunnon an ta miseen saakka. Laki ja asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014 ja 1377/2014) tulivat voimaan Monialaisella yh teispal ve lul la tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kun nat ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat monialaista yhteispalvelua tar vit se vien työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat monialaista yh teis palve lua tarvitsevien työttömien palvelut työllistymisen kannalta tar koi tuk senmu kai sek si kokonaisuudeksi ja vastaavat yhdessä työttömien työl lis ty mispro ses sin etenemisestä ja seurannasta. Uudistuksen tavoitteena on rakennetyöttömyyden alentaminen, pit kä aikais työt tö myy den vähentäminen, kuntien ja valtion työnjaon selkiyttäminen ja yhteistyön kehittäminen sekä kuntien vaikutusmahdollisuuksien li sää minen pitkäaikaistyöttömien palvelujen järjestämisessä. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto käynnisti neuvottelut lain toimeenpanosta kun tien kanssa yhteisneuvottelussa. TE-toimisto esittää, että yhteispalveluverkoston yhteinen toimipiste on Oulus sa. Toimipisteen kautta ovat saatavilla kaikki TE-palvelut, KELAn pal velut ja kunnalliset palvelut. Toiminnan organisoimisessa ja järjestämisessä hyö dyn ne tään TE-toimiston toimipisteitä Raahessa, Pudasjärvellä, Kuu samos sa, Ylivieskassa ja Haapajärvellä. Yhteispalvelupisteiden ja etä yh teyksien kautta TE-palvelut voidaan toimittaa koko maakuntaan. TE-toimisto asettaa monialaisen yhteispalveluverkoston johtoryhmän kolmek si vuodeksi kerrallaan. Johtoryhmä vastaa yhteispalvelun jär jes tä mises tä. TE-toimisto esittää, että johtoryhmän muodostavat Poh jois-poh janmaan seutukuntien edustajat, TE-toimiston johto, Kelan edustaja sekä Poh jois-poh jan maan ELY-keskuksen edustaja ja että johtoryhmän koko oli si enimmillään 10 henkilöä. Johtoryhmässä edustettuina olevat seu tukun nat nimeävät keskuudestaan johtoryhmän puheenjohtajan ja va ra puheen joh ta jan. Johtoryhmä tekee yhteistyösopimuksen toimialueellaan. Monialaisen yhteispalveluverkoston vastuuhenkilönä toimii johtaja ja hänen

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ va ra joh ta jan sa. Johtajavastaa monialaisen yhteispalvelun operatiivisesta joh ta mi ses ta ja määrärahojen käyttösuunnitelman toteutumisen seu rannas ta. Johtaja valmistelee asiat ja esittelee ne johtoryhmälle. TE-toimisto, kunnat ja Kela vastaavat osallistuvan henkilöstönsä kaikista kus tan nuk sis ta. Yhteisestä toimipisteestä ja toiminnasta aiheutuneet kulut jae taan TE-toimiston ja sen toimialueeseen kuuluvien kuntien kesken osallis tu van henkilöstön määrän mukaisessa suhteessa. Kuntaliitto suosittaa, että kunnille yhteisten kustannusten jakoperusteena käy te tään yli 300 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saanei den määrää tammikuussa tilanteen mukaan, Pohjois-Pohjamaan TE-toi mis ton esitys on, että rahaliikenne hoidetaan kuntien ta lous pal ve lujen toimesta verkoston yhteistyösopimuksessa tarkemmin sovittavalla taval la. Perustelut yhden verkoston mallille: Maakunnallinen monialainen yhteispalveluverkosto on hallinnoltaan kevyt ja kustannustehokas, Yksi verkosto yhden johdon alaisuudessa takaa tasa ver tai set palvelut maakunnan asukkaille. Lausuntopyyntö ja siihen liittyvät asiakirjat ovat oheismateriaalina. Hyvinvointipalvelujohtaja: Kalajoen kaupungin mielestä yhden verkoston malli työllistymistä edis tävän monialaiseen yhteispalveluun on riittävä Pohjois-Pohjanmaan alueella. Maa kun nal li nen monialainen yhteispalveluverkosto on hallinnoltaan kevyem pi ja kustannustehokkaampi kuin monen verkoston malli. Yksi verkos to yhden johdon alaisuudessa takaa tasavertaiset palvelut maakunnan asuk kail le. Myös yhteinen toimipiste Oulussa sopii toteutukseen. Toimintaa organisoitaessa tulee hyödyntää olemassa olevat toimipisteet, ti lat ja resurssit siten, että lisäkustannuksia ei synny. Nykyisen julkisen talou den kestävyysvajetilanteessa ei ole perusteltua tehdä sellaisia or ga nisaa tio muu tok sia, jotka lisäävät hallinnollisia kustannuksia. TE-toimistoilla, KE LA:l la ja kunnilla on käytössä jo tällä hetkellä tila- ja hen ki lös tö re surs seja työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin. Uudistus tulee toteuttaa siten, että ke nel le kään näistä kolmesta tahosta ei aiheudu uudistuksesta li sä kus tannuk sia. Paikallistasolla toiminta olisi järkevä organisoida kuntien palvelutuotannon kaut ta hyödyntämällä sähköisiä palveluja. Kuntien järjestämät palvelujen kaut ta saadaan parhaiten järjestettyä työllistymistä auttava varhainen tuki ja monialainen kokonaispalvelu. Lain (1377/2014) 4 mukaan monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään kuu lu vat kunnat nimeävät monialaisen yhteispalvelun järjestämistä joh tavan henkilön ja tämän varahenkilön enintään johtoryhmän toimikaudeksi (3 vuot ta). Mukana olevien organisaatioiden osalta tulee selvittää mah dol lisuus voidaanko johtamistehtävää hoitaa oman työn ohessa tai liittää teh tävät johonkin olemassa olevaan virkaan. Johtamisjärjestelyistä ei saa syntyä kunnille lisäkustannuksia. Samalla tulee varmistaa, että paikallistasolla on riittävät toimivaltuudet työllisyysasioiden sujumisen hoitamisen var mis-

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ ta mi sek si. Sähköisiä palveluja tulee kehittää edelleen niin, että asiantuntijat voivat osal lis tua tarvittaessa asiakastapaamiseen etäyhteyksillä. Näin säästetään ai kaa ja vältytään pitkiltä matka-ajoilta. Kalajoen kaupunki haluaa etä- tai yh teis pal ve lu pis teen Kalajoen kaupungin alueelle. Tällä hetkellä Himangan kau pun gin osas ta asiointi Ylivieskan TE-toimistoon kestää julkisilla kul ku väli neil lä koko päivän ja pahimmillaan edellyttää yöpymistä Kalajoella. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy hyvinvointipalvelujohtajan esityksen lau sunnok si. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto on päättänyt asettaa Pohjois-Poh jan maal le yhden monialaisen yhteispalveluverkoston alkaen. Pohjois-Pohjanmaan monialaisen yhteispalveluverkoston muodostavat Poh jois-poh jan maan kunnat, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto ja KELA:n La pin, Pohjois-Pohjanmaan ja Oulun vakuutuspiirit. Yhteispalveluverkosto vas taa toiminta-alueellaan kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja ter vey denhuol lon palvelujen, TE-toimiston palvelujen ja Kelan palvelujen tar joa mises ta monialaista yhteispalvelua tarvitseville asiakkailleen. Yh teis pal ve luver kos ton yhteinen toimipiste on Oulussa. Toiminnan organisoimisessa hyö dyn ne tään TE-toimiston toimipisteitä Raahessa, Pudasjärvellä, Kuu samos sa, Ylivieskassa ja Haapajärvellä sekä kuntien yhteispalvelupisteitä ja vi deo yh teyk siä. Pohjois-Pohjanmaan asiakasmäärä yhteispalveluun on tämän het ki sen arvion mukaan noin asiakasta. TE-toimiston tulee asettaa Pohjois-Pohjanmaan monialaiselle yh teis pal velu ver kos tol le johtoryhmä kesäkuun 2015 loppuun mennessä. Monialaisen yh teis pal ve lun johtoryhmän tehtävänä on laatia yhteistyösopimus toi mi alueel laan. Johtoryhmä sopii yhteispalvelun toimipisteet, yhteisissä toi mi pisteis sä työskentelevän henkilöstön määrän, mitkä palvelut ovat tarjolla eri toi mi pis teis sä, sekä sopia monialaisena yhteispalveluna tarjottavien pal velu jen järjestämiseen tarkoitettujen määrärahojen käyttösuunnitelmasta ja aset taa toiminnan tavoitteet sekä seuraa ja arvioi monialaisen yh teis pal velun toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista. TE-toimisto pyytää kirjeellään alueensa kunnilta esitystä edus tajas taan/va ra edus ta jas taan tai useamman kunnan kanssa sovitusta yh teises tä edustajastaan/varaedustajastaan johtoryhmään men nessä. Samalla TE-toimisto pyytää kuntia nimeämään edustajansa monialaisen yh teis pal ve lun työvaliokuntaan, jonka tehtävän on koordinoida, kehittää ja rat kais ta monialaisen yhteispalvelun käytännön toimintaan liittyviä asioita.

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Nimeämisesityksissä pyydetään huomioimaan tasa-arvolain 4 a. TE-toimisto asettaa johtoryhmän saatuaan esitykset kuntien ja Kelan edus ta jis ta. Johtoryhmän kokoonpanoa voidaan muuttaa tarpeen mukaan joh to ryh mä työs ken te lyn käynnistettyä. Johtoryhmä kutsutaan koolle elokuus sa. Esityslistan oheismateriaalina on maakuntahallituksen kannanotto koskien työlistymistä edistävän monialaisen yh teis pal ve lu verkos ton muodostamista Pohjois-Pohjanmaalle. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus nimeää edustajansa ja va ra edus ta jan sa Poh jois-poh janmaan monialaiseen yhteispalveluverkoston joh to ryh mään. Kaupunginhallitus nimeää edustajansa Pohjois-Pohjanmaan monialaisen yh teis pal ve lun työvaliokuntaan. Kaupunginhallituksen jäsen Hanna Saari saapui kokoukseen klo tämän asian käsittelyn aikana. Kaupunginhallitus nimesi edustajaksi Pohjois-Pohjanmaan monialaiseen yh teis pal ve lu ver kos ton johtoryhmään kaupunginhallituksen jäsen Sirkka Al hon ja varaedustajaksi perusturvalautakunnan puheenjohtaja Alpo Murto nie men. Kaupunginhallitus nimesi edustajaksi Pohjois-Pohjanmaan monialaisen yhteis pal ve lun työvaliokuntaan työtoiminnan päällikkö Saija Heikkilän ja va raedus ta jak si hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilammen.

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousjohtajan viran täyttäminen 68/ /2015 Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Kaupunginhallitus on päättänyt, että talousjohtajan virka julis te taan haettavaksi. Kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi kor kea kou lutut kin to sekä kokemusta tuloksellisesta johtamisesta, liiketoiminnan tun temus ta, analyyttistä työotetta ja hyviä ihmissuhdetaitoja. Talousjohtajalta edel ly te tään myös hyviä suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja. Hallintosäännön 47 :n mukaan valtuusto valitsee talousjohtajan. Talousjohtajan tehtäviin kuuluu mm. seuraavat kokonaisuudet: - vastaa kaupungin talouden suunnittelusta, ohjauksesta ja val vonnas ta - vastaa kaupungin talousraportoinnista sekä sen kehittämisestä - vastaa kaupungin talouden ja toiminnan sekä väestö- ja elin kei no raken teen tietohuollosta - seuraa ja valvoo kaupungin keskeisiä tulolähteitä ja tukee kaupungin ylin tä johtoa niitä koskevien ratkaisujen valmistelussa, - valmistelee kaupungin lainarahoituksen hankinnan, - seuraa ja valvoo sijoitusvarallisuuden hoitoa - osallistuu kaupungin muun varallisuuden hoitoon, - huolehtii kaupungin taloudellisten riskien hallinnasta, - huolehtii kaupungin maksuvalmiudesta, - tukee kaupunginvaltuustoa ja -hallitusta sekä kaupunginjohtajaa talou del li ses sa ja strategisessa johtamisessa, - toimii talousohjauksen esimiehenä. Talousjohtajan virka on ollut haettavana klo mennes sä. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin ilmoitustaululla, kuntarekryssä, kau pun gin kotisivuilla, työministeriön sivuilla, Kuntaleh dessä, Hel singin Sano mis sa, Kalevassa sekä Kes ki-poh jan maassa. Talousjohtajan viran haku il moi tus on esityslistan oheis ma te ri aa li na. Yhdistelmä talousjohtajan virkaan hakijoista on esityslistan oheis ma te riaa li na. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää haastatteluun kutsuttavista. Kaupunginhallitus päättää, että haastatteluryhmän muodostavat valtuuston pu heen joh ta ja, hallituksen puheenjohtaja, neljän suurimman val tuus to ryhmien puheenjohtajat sekä kaupunginjohtaja ja henkilöstöjohtaja.

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Khall Kaupunginhallitus päätti kutsua seuraavat henkilöt haastatteluun: Marja Mä ki ta lo, Hannu Haapala, Pirjo Männistö, Jaana Kylmälä ja Virpi Siipo. Kaupunginhallitus päätti, että haastatteluryhmän muodostavat valtuuston pu heen joh ta ja, hallituksen puheenjohtaja, neljän suurimman val tuus to ryhmien eli Keskustan, kokoomuksen, vasemmiston ja pro Kalajoen pu heenjoh ta jat sekä kaupunginjohtaja ja henkilöstöjohtaja. (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Talousjohtajan virkaan kutsutut viisi hakijaa on haastateltu ja Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle 1 että valtuusto valitsee talousjohtajan 2 että valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus ter veyden ti las taan ennen viran vastaanottamista ja virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. 3 että valtuusto delegoi virkavaalin vahvistamisen kau pun gin hal li tukselle. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Talousjohtajan valintaa valmisteleva haastatteluryhmä on valmistellut asiaa. Haastatteluryhmä haastatteli seuraavat viisi hakijaa: dip lo mi-in sinöö ri, kauppatieteiden maisteri Marja Mäkitalon, filosofian maisteri Hannu Haa pa lan, hallintotieteiden maisteri, (kunnallistalous) Pirjo Männistön, kaup pa tie tei den maisteri Jaana Kylmälän ja kauppatieteiden tohtori, ekono mi Vir pi Siipon. Haastatteluryhmä päätyi yksimielisesti siihen, että haastatelluista hakijoista pa ras talousjohtajan virkaan on hallintotieteiden maisteri Pirjo Männistö, ot taen huomioon hänen kou lu tuk sen sa ja työkokemuksensa sekä haas tatte lus sa suoriutuminen. Haastatteluryhmän arviointia on täydennetty soveltuvuusarvioinnilla, johon Pir jo Männistö on osallistunut. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että valtuusto valitsee talousjohtajan virkaan hallintotieteiden maiste ri Pirjo Männistön 2) että valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus ter veyden ti las taan ennen viran vastaanottamista ja virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. 3) että valtuusto delegoi virkavaalin vahvistamisen kau pun gin hal li tuksel le.

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Khall Kaupunginhallitukselle annetaan seuraavat viranhaltijapäätökset tiedoksi: Toimitilasihteeri on tehnyt seuraavan vuokrauspäätöksen/muut tilat: Kalajoentie 5 / Kalajoen Yrityspalvelukeskus / Haa pa veden Opiston kannatusyhdistys ry - luovutettu osoitteessa Kalajoentie 5 sijaitsevan Ka lajoen Yrityspalvelukeskuksen 11,6 m2 huoneen nro 152 käyt tö oi keu den Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry:lle käytettäväksi Monikulttuurinen neuvonta -hankkeen toimistona alkaen toistaiseksi mo lem minpuo li sel la yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Käyttö oi keu den alkaessa arvioitu käyttötarve on 2,5 päivää vii kos sa. Käyttöoikeussopimus korvaa osapuolten vä lisen samaa kohdetta koskevan vuokrasopimuksen. Toimitilasihteeri on tehnyt seuraavan vuokrauspäätöksen/liiketilat: Plassintie 56 / Osa Havulan kartanon pi ha ra ken nuk sesta / Sarma - Kalajoen kyläkulttuuri ry - vuokrattu määräaikaisesti ajalle Sarma - Kalajoen kyläkulttuuri ry:lle Havulan kartanon pi hara ken nuk ses ta n. 80 m2 osan käytettäväksi taide- ja kä si työ tuot tei den näyttely- ja myyntitoimintaan sekä taidepajatoimintaan. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tietoonsa saatetuiksi ja toteaa, että se ei käytä otto-oikeutta. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Tiedoksi saatettavat asiat Khall Seuraavat asiat ovat saapuneet kaupunginhallitukselle tiedoksi: Kirjeet yms. - Opetus- ja kulttuuriministeriö, erityisavustuspäätökset ja erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään koulukäyntiavustajien palkkaamiseen. Oheismateriaalit. - Johtoryhmän lomat tiedoksi: Jukka Puoskari Juhani Yliparkas Anne Mäki-Leppilampi Miia Himanka Esa Siirilä Marko Raiman , Sami Krank , Antti Pulkkinen Mari Saari-Somero Aulis Aho Otso Juvonen Kuntaliiton yleiskirje nro 10/2015 koskien toimivallan pidättämistä kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina Yleiskirjeet löytyy osoitteesta: Pöytäkirjat, esityslistat ym. - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, hallitus nro 6/2015 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Ylimääräinen asia valtuustoon/ Työntekijöiden palkitseminen hyvän vuoden 2014 tilinpäätöksen johdosta. 98/ /2015 Khall Kalajoen kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös oli historiallisen hyvä; paras vii mei sen 20 vuoden aikana. Hyvä tulos on saavutettu onnistuneilla ra kenteel li sil la ratkaisuilla ja pitkäjänteisellä, tavoitteellisella talouden hoidolla. Tu los ta tarkastellessa on syytä nostaa esille myös henkilöstön rooli. Ka lajoen kaupungin henkilöstö on sitoutunut laadukkaaseen työn tekemiseen ja he kokevat työnsä Kalajoen kaupungilla merkitykselliseksi, mikä on osoi tet tu syksyllä 2014 toteutetussa henkilöstökyselyssä. Henkilöstöjaostossa on käyty keskustelua henkilöstön muis tami ses ta hyvän tuloksen johdosta. Henkilöstöjaosto hyväksyi johtoryhmän esi tyk sen, että kaupungin työntekijöille hankitaan lenkkikengät. Asian edelleen valmistelu, mitä tulee muistettavien henkilöiden määrittelyyn ja va ratta vaan määrärahaan, delegoitiin henkilöstöjohtajalle ja johtoryhmälle. Henki lös tö joh ta ja on tehnyt alustavan selvityksen hankinnan kokonaishinnasta ja toteutustavasta. Lopullinen tarjouspyyntö voidaan kuitenkin esittää vasta kun määräraha hankintaa varten on vahvistettu. Kyseessä on kansallisen kyn nys ar von ylittävä hankinta (yli ) ja siitä on ilmoitettava Hilma-pal ve lus sa. Henkilöstöjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle: Kalajoen kaupunki palkitsee hyvän tilinpäätöksen johdosta niitä Kalajoen kau pun gin työntekijöitä, jotka ovat olleet vakinaisessa palvelussuhteessa vuoden 2014 aikana tai ovat olleet määräaikaisessa palvelussuhteessa vähintään 6 kk:n ajan vuoden 2014 aikana ja jotka ovat edelleen palvelussuhteessa Kalajoen kaupunkiin Kyseiset kriteerit täyttäviä henkilöitä on yhteensä noin 870. Hankinta on arvon li sä ve rol li nen ja siihen varattavaksi määrärahaksi esitetään Kuntalain 55 2 mom mukaan kokouskutsussa mainitsemattoman mutta val mis tel lun asian valtuusto voi ottaa käsiteltäväkseen ja ratkaistavakseen yk si ker tai sel la enemmistöllä. Edellytyksenä on asian kiireellisyys, joka yleen sä tarkoittaa, ettei asiaa enää seuraavassa kokouksessa ehditä kä sitel lä tai että käsittelyn siirtäminen joka tapauksessa aiheuttaisi kunnalle mer kit tä viä oikeudellisia, taloudellisia tai muuta haittaa. Käsiteltäväksi ot tami ses ta tehdään erillinen päätös.

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että valtuusto ottaa käsiteltäväksi kiireellisenä kau pun gin hal li tuksen valmisteleman seuraavan asian: Työntekijöiden pal kit se minen hyvän vuoden 2014 tilinpäätöksen johdosta. 2) että Kalajoen kaupunki palkitsee hyvän tilinpäätöksen johdosta nii tä Kalajoen kaupungin työntekijöitä, jotka - ovat olleet vakinaisessa palvelussuhteessa vuoden 2014 ai ka na tai - ovat olleet määräaikaisessa palvelussuhteessa vähintään 6 kk:n ajan vuoden 2014 aikana ja - jotka ovat edelleen palvelussuhteessa Kalajoen kau punkiin Kyseiset kriteerit täyttäviä henkilöitä on yhteensä noin ) että valtuusto varaa talousarvion 2015 muutoksen yhteydessä suuruisen määrärahan työntekijöiden palkitsemista var ten. Lisämääräraha rahoitetaan verorahoituksella. 4) että valtuusto delegoi työntekijöiden palkitsemisen hen ki lös tö johta jal le. Merkittiin, että valtuuston I varapuheenjohtaja Miika Heikkilä, valtuuston II va ra pu heen joh ta ja Jouko Arvo ja kaupunginhallituksen jäsen Eija Pahkala il moit ti vat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian kä sitte lyn ajaksi. Pöytäkirjatarkastajaksi Eija Pahkalan tilalle tämän pykälän käsittelyn ajaksi va lit tiin Mikko Rahja. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mu kaan oikaisu vaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste lua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä valitusta, mutta päätökseen tyyty mätön voi tehdä kuntalain 89 :n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Oikai suvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tie doksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus teluineen ja se on allekirjoitettava. Tarkempi oikaisuvaatimusohje liite tään pöytäkirjanotteeseen. Pykälät: Oikaisuvaatimusviranomainen: Kalajoen kaupunginhallitus Osoite: Kalajoentie 5, KALAJOKI Puh. (08) Telefax: (08) VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista vali tusviranomaiselle. Tarkempi valitusosoitus liitetään pöytäkirjanottee seen. Valitusviranomainen: Pohjois- Suomen hallinto-oi keus Postiosoite: PL 189, OULU Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, OULU Puh. Vaihde Telefax Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Hankintalain mukainen hakemus: Markkinaoikeus Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5 Postiosoite: Helsinki Puh Telefax Sähköpostiosoite:

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 18.05.2015 klo 18:00-20:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 123 Läntisten tuulivoimapuiston

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568 Kaupunginhallitus Aika 07.10.2013 klo 18:00-19:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Lausuntopyyntö sosiaali-

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 372. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 372. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 372 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 18:00-18:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 154 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223 Kaupunginhallitus Aika 07.04.2014 klo 18:00-20:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 95 Kalajoen kaupungin lausunto

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310 Kaupunginhallitus Aika 12.05.2014 klo 16:30-17:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 129 Kaavoitusviranomaisen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 Kaupunginhallitus 51 23.02.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 KH 51 Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu la ki (1369/ 2014) ja siihen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto Aika 26.08.2014 klo 18:30-19:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 229. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 229. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 229 Perusturvalautakunta Aika 14.10.2014 klo 16:00-17:45 Paikka Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 120 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 24.03.2015 klo 18:30-19:45 Paikka Kaupungintalo, valtuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93 Tekninen lautakunta Aika 10.12.2014 klo 19:15-20:25 Paikka Kylpylähotelli Sani, Hiekkakabinetti -kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Vastine Kynätien katusuunnitelman

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 17:30-20:00 PAIKKA Alahärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Lisäys Purmojärven koulun

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot