Meneteltiinkö asiassa kunnallisen virkamiesoikeuden mukaan oikein?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Meneteltiinkö asiassa kunnallisen virkamiesoikeuden mukaan oikein?"

Transkriptio

1 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteet/Tarmo Miettinen sl-2010 VIRKAMIESOIKEUDEN HARJOITUSTEHTÄVIÄ Virkasuhde ja viran perustaminen 1. Kunnanhallitukselle kuului toimivalta päättää virkojen nimien muuttamisesta sekä työsuhteisen henkilökunnan ottamisesta. Virkojen lakkauttamisesta ja uusien perustamisesta sekä osastopäälliköiden ja sitä ylempien viranhaltijoiden ottamisesta päätti valtuusto. Kunnanhallitus muutti kahden virkasuhteisen toimistopäällikön palvelussuhdetta niin, että X:n viran nimi muutettiin osastopäälliköksi ja Y otettiin työsuhteiseksi osastopäälliköksi. Palkkaus ja tehtävät muutettiin uusia virka- ja tehtävänimiä vastaaviksi. Meneteltiinkö asiassa kunnallisen virkamiesoikeuden mukaan oikein? Viran haettavaksi julistaminen ja hakeminen 2. Kunta julisti haettavaksi hallintopäällikön viran. Kunnan ilmoitustaululla julkaistun hakuilmoituksen mukaan hallintopäälliköltä edellytetään oikeustieteen kandidaatin tutkintoa. Kunnanhallitukselle osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tuli toimittaa mennessä henkilöstövalintaa hoitavalle Henkilöstövalinta Oy:lle. Kunnan hallintojohtosäännön mukaan hallintopäällikön virkaan vaadittiin oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Oliko hakuilmoitus ja hakumenettely viranhaltijalain mukainen? 3. Kunnan sivistysjohtajan viran hakuaika päättyi sanomalehdissä julkaistun hakukuulutuksen mukaan perjantaina klo Virkaa hakivat A, B, C, D ja E. A lähetti allekirjoittamattoman hakemuksensa liitteineen telekopiona kunnan kirjaamoon, jossa asiakirja-aineiston viimeinen sivu tulostui määräpäivänä B ilmoitti kunnanjohtajalle määräpäivänä klo soittaessaan olevansa valmis vastaanottamaan sivistysjohtajan viran. C lähetti kunnan kirjaamon sähköpostiosoitteeseen määräpäivänä klo viestin valmiudestaan ottaa vastaan virka, mutta ei siinä yhteydessä toimittanut hakukuulutuksessa pyydettyjä työ- ja tutkintotodistuksia. D lähetti määräpäivän aamuna kunnanjohtajan kännykkään tekstiviestin, jossa ilmoitti hakevansa kaikkia kunnan virkasuhteita, joihin ollaan ottamassa henkilöstöä vuosina E oli jättänyt kirjallisen hakemuksensa kunnan kirjaamoon , perunut sitten hakemuksensa , mutta peruuttanut peruutuksen lähettämässään sähköpostiviestissä. Mitkä hakemuksista otetaan virantäytössä huomioon?

2 Virantäyttö 2 4. Kunnan hallintojohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena oli virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon sekä kokemusta johtamistehtävistä. Hakemuksensa olivat toimittaneet määräajassa hakijat A, B ja C. Hakija A oli suorittanut Tampereen yliopistossa hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon vuonna 1975, toiminut verohallinnon verotarkastajana 25 vuotta ja kotikuntansa valtuutettuna 8 vuotta. Hakija B oli suorittanut upseerin tutkinnon vuonna 1985, toiminut puolustusvoimissa upseerin eri tehtävissä 10 vuotta ja konsultoinut 5 vuoden ajan kuntien hallinnonuudistushankkeita. Hakija C oli suorittanut kasvatustieteen tohtorin tutkinnon vuonna 1995, toiminut kunnan kouluviraston suunnittelijana 5 vuotta ja osallistunut useisiin kunta-alan taloudellis-hallinnollisiin täydennyskoulutustilaisuuksiin. Olivatko A, B ja C näiden tietojen perusteella kelpoisia hallintojohtajan virkaan? 5. Peruskoulun kotitalouden lehtorin virkaa hakee kaksi henkilöä. Kasvatustieteen maisteri A:lla oli 75 ov:n opinnot kotitaloudessa erinomaisin tiedoin, hyvä (3/5) opetustaito ja noin vuoden opettajankokemus. Kotitalousopettaja B oli saanut opetustaidosta arvolauseen hyvin hyvä (4/5) ja toiminut noin 10 vuotta kotitalouden opettajana. Molemmat hakijat täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset. A (25 v.) on aloittanut yliopistossa jatko-opinnot ja ilmoittanut, että jos hänet valitaan, hän tulee hakemaan virkavapautta virkakauden alussa yhdeksi lukuvuodeksi jatko-opintojen vuoksi. A oli ilmoittanut harjoittavansa jatkossakin kotitalousalan aktiivista yritystoimintaa ja hänen tiedettiin kuuluvan kunnanvaltuustossa erääseen suureen valtuustoryhmään. B (55 v.) oli puolestaan liittänyt hakemukseensa paikallisen gastronomi-kerhon suosituksen sekä koulun oppilaskunnan esityksestä vuosittain jaetun parhaan opettajan palkinnon. Toisaalta B:llä huhuttiin olevan punaviiniongelman, koska hänet oli tuomittu rattijuopumuksesta sakkoon viisi vuotta sitten. Mikä merkitys hakijoiden tapauksesta ilmeneville tiedoille tulisi ansioituneisuuden arvioinnissa antaa? Määräaikainen virkasuhde 6. A oli otettu yhteensä yhdeksään yhtäjaksoiseen määräaikaiseen virkasuhteeseen väliseksi ajaksi. Kunnanvirastossa oli samaan aikaan vireillä projektiluonteisia tietojärjestelmähankkeita, jotka olivat lisänneet viraston työmäärää tilapäisesti. Projektiluontoisia kehittämistehtäviä olivat hoitaneet viraston vakinaiset viranhaltijat, kun taas määräaikaisiin virkasuhteisiin nimitetty A oli samaan aikaan hoitanut viraston pysyviä perustehtäviä. A:n määräaikaisia virkasuhteita perusteltiin myös valtuuston hyväksymällä tuottavuusohjelmalla ja asettamalla virkojen täyttölupakiellolla. Oliko kunnalla oikeus ottaa A määräaikaisiin virkasuhteisiin tapauksessa mainituilla perusteilla? Oikeudet ja velvollisuudet 7. Kaupungin perhekeskuksen johtava sosiaalityöntekijä A teki kiireellisen lasten huostaanottopäätöksen eräässä lastensuojeluasiassa. Yliopiston hallinto-opin professori B lähetti A:lle sähköpostiviestin, jossa hän kirjoitti muun muassa seuraavasti: "Viitaten päätökseesi lasten kiireellisestä huostaanotosta haluaisin muistuttaa Sinua viranomaisen velvollisuudesta toimia puolueettomasti ja ottaa huomioon kaikki lapsen etua koskevat näkökohdat. Nähdäkseni menettelyäsi voi pitää suoranaisena virkavirheenä tai ainakin äärimmäisen puolueellisena toimintana. Olen todella huolissani että meidän kouluttamamme ihmiset voisivat toimia näin häikäilemättömästi kuin sinä tässä asiassa olet kautta linjan toiminut. Olen ehdottomasti alan professorina sitä mieltä, että et noudata lastensuojelulakia." Professori lähetti edellä mainitun viestin myös sosiaalityöntekijän esimiehelle tämän työsähköpostiosoitteeseen. Viesteissä oli professorin nimi ja sen lopussa hänen yhteystietonsa yliopistolla sekä linkki kotisivuille. Lääninhallitus antoi päätöksen huostaanottoasiaan, jossa arvosteltiin A:n toimintaa asiassa.

3 Miten professorin toimia olisi arvioitava perusoikeuksien ja virkamiehen velvollisuuksien näkökulmasta? 3 8. Rakennustarkastaja toimi kunnan teknisen osaston osastopäällikkönä ja rakennusvalvonnasta vastaavana virkamiehenä. Rakennustarkastaja teki sivutoimi-ilmoituksen, jonka mukaan hän toimi vapaa-ajallaan omistamansa rakennusyhtiön toimitusjohtajana. Tämän rakennusyhtiön toiminta ei sivutoimi-ilmoituksen mukaan olisi erityisen laajamittaista kyseisessä kunnassa, vaan se keskittyisi pikemminkin naapurikuntien rakennushankkeisiin. Rakennustarkastaja piti sivutointa hyödyllisenä ammatillisen kehittymisen kannalta. Jos kunta ei jostakin syystä hyväksyisi toimitusjohtajan sivutointa, rakennustarkastaja ilmoitti toimivansa siinä tapauksessa yhtiönsä konsulttina ja pyysi lupaa antaa yhtiön asiakkaille myös työpaikkansa puhelinnumeron. Miten kunnan tulee suhtautua sivutoimi-ilmoitukseen? Miten tilannetta on arvioitava, jos kunnanhallitus ei ota asiaan kantaa? Virkavastuu 9. P:n kaupungissa järjestettiin kolmipäiväiset messut kaupungin ja messuyhdistyksen yhteistyönä. Kaupunginjohtajan esittelystä kaupunginhallituksen hyväksymän yhteistyösopimuksen mukaan kaupunki luovutti korvauksetta messujen tapahtumapaikaksi kaupungin koulukeskuksen ulko- ja sisätilat. Lisäksi messuyhdistyksen käyttöön osoitettiin kaupungin rakennusmestarin arvioiman 6000 euron kertakorvausta vastaan kaupungin teknisen viraston työvoimaa messujen pystyttämistä, purkamista ja messujen aikaista tilojen käyttöä varten. Onnistuneiden messujen jälkeen messuyhdistys kustansi - yhteensä 20 muun messujen järjestelyihin myötävaikuttaneen henkilön ohella - kaupunginjohtajalle, kaupungin elinkeinoasiamiehelle ja rakennusmestarille viisipäiväisen matkan Istanbuliin. Matkaohjelman mukaan matkaan sisältyy mm. ryhmäkeskusteluja ja -työskentelyä kaupungilla. Kaupunginjohtaja oli matkan aikana vuosilomalla, mutta elinkeinoasiamies ja rakennusmestari olivat saaneet esimieheltään luvan virkamatkaan rinnastuvan matkan tekemiseen. Syyllistyivätkö kaupunginjohtaja, elinkeinoasiamies tai rakennusmestari moitittavaan menettelyyn? Jos, niin mihin ja millaisin seuraamuksin? 10. Kuntaan määräaikaisessa virkasuhteessa oleva sosiaalivirkailija X valmisteli toimeentulotukipäätöstä asuinkumppanilleen Y:lle ja myönteisen päätöksen varmistamiseksi poisti käytössä olleesta tietojärjestelmästä Y:n ansioita koskevia tietoja. Millä eri tavoin kunnan viranomaiset voisivat tilanteessa toimia asiasta tiedon saatuaan? Miten kunnan viranomaisten tulee asiassa toimia? Virkasuhteen päättäminen 11. Kunta oli valinnut henkilöstöpäällikön virkaan X:n lukien ja määrännyt samalla kuuden kuukauden koeajasta. X:n toiminnasta henkilöstöpäällikkönä kantautui hänen esimiehensä korviin kollegoiden ja alaisten esittämiä valituksia: A toi esiin puutteita X:n yhteistyökyvyssä, B moitti X:n ylimielistä ja muita vähättelevää käyttäytymistä ja C kiinnitti huomiota X:n harkitsemattomaan rahankäyttöön hänen sisustaessaan työhuonettaan. Kunta päätti , että X:n virkasuhde puretaan välittömästi. Oliko kunnalla oikeus purkaa henkilöstöpäällikön virkasuhde? Miten purkamisasian käsittelyssä on meneteltävä?

4 12. Kunnan teknisen viraston osastopäällikön tapa johtaa ja jakaa töitä oli ollut epäasiallista. Tämä ilmeni työn johdon ja ohjauksen puutteena, ristiriitaisina työohjeina, pelkoa herättäneinä johtamistapoina, kiroilemisena, ovien paiskomisena. Viraston muut virkamiehet valittivat, että työilmapiiri haittaa työntekoa. Virastopäällikkö katsoi, että osastopäällikkö oli tullut kyvyttömäksi johtamaan työyksikköään ja toimimaan hänen apunaan viraston tehtävien hoidossa. Yhteistyökyvyttömyys oli virastopäällikön arvion mukaan niin olennaista, että hän irtisanoi osastopäällikön kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 35.1 :n perusteella. Oliko virastopäälliköllä perusteet irtisanoa osastopäällikkö? Miten irtisanotun on meneteltävä, jos hän pitää irtisanomista perusteettomana? Kunnan henkilöstömäärä oli vähentynyt ja kunnan keskushallinnon palkanlaskija A oli irtisanottu kunnallisen viranhaltijalain 37 :n mukaisilla taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. Kunnan asuntotoimiston kanslistin virka oli täytetty väliaikaisesti, yleensä vuodeksi kerrallaan aina vuodesta 1995 saakka. Virkaa oli hoitanut B, joka oli sitten otettu virkaan vakinaisesti alkaen. Ala-asteen toimistovirkailija oli puolestaan ollut määräaikaisella eläkkeellä ja oli tämän jälkeen kuntoutuspäivärahalla kalenterivuoden 2003 loppuun. Oliko kunnalla oikeus palkanlaskijan irtisanomiseen? Mitä tapahtuisi, jos irtisanomispäätös kumottaisiin lainvoimaisella päätöksellä? Viranhaltijan oikeusturva 14. Kunnan henkilöstöpäällikkö antaa määräaikaisessa virkasuhteessa olevalle harjoittelijalle kirjallisen huomautuksen virkamiehen työskentelystä saatuun kielteiseen palautteeseen perustuen. Kun tällaisesta huomautuksesta ei säädetä mitään viranhaltijalaissa, asia herättää oikeudellisia kysymyksiä: - onko esimiehellä oikeus antaa alaiselleen suullinen tai kirjallinen huomautus? - onko viranhaltijaa kuultava ennen tällaisen huomautuksen antamista ja jos on, mitä viranhaltijalle on kerrottava saadusta palautteesta? - mitä asioita kirjalliseen huomautukseen on merkittävä? - voiko tällaisesta huomautuksesta valittaa? - voiko huomautuksesta kannella valtioneuvoston oikeuskanslerille? 15. Hall.yo L:lle oli tarjoutunut hyvä tilaisuus perehtyä kunnan sisäiseen revisiotoimeen, kun hänet oli otettu kunnan reviisorin apulaiseksi kolmeksi kesäkuukaudeksi. L oli tyytymätön palkkaansa, koska hänelle ei maksettu kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaista vähimmäispalkkaa (noin 1200 euroa/kk). Miten L saa asiansa oikeudellisesti ratkaistuksi?

5 5 Virkaehtosopimus ja yt-menettely 16. Oppilaitoksen uudet opetussuunnitelmat oli tarkoitus ottaa käyttöön lukuvuoden alussa, kesken virkaehtosopimuskautta. Opettajia edustava ammattijärjestö oli katsonut kunnalliselle työmarkkinalaitokselle ja kunnanhallitukselle jättämissään muistioissa, ettei suunnitelmia saada valmistetuksi, ellei oppilaitokselle myönnetä lisämäärärahoja. Kun asiaan ei saatu ratkaisua, ammattijärjestö kielsi jäseniään tekemästä opetussuunnitelmatyötä. Järjestö katsoi, ettei opetussuunnitelmatyö kuulu opettajien virkatehtäviin. Miten asiaa voidaan arvioida ja miten se tulisi ratkaista virkamiesoikeudellisesti? 17. Kunnan ammattikorkeakoulussa oli ilmennyt keväällä 2008 uuden koulutusjohtaja A:n ja osastopäällikkö B:n välisiä yhteistyöongelmia, joista oli käyty A:n ja B:n välisiä epävirallisia keskusteluja. B oli jäänyt kesäkuun alussa 2008 sairauslomalle ja pitänyt sen jälkeen vuosilomaa ja muita myönnettyjä vapaita syyskuun loppupuolelle 2008 asti. Koulutusjohtaja oli ilmoittanut osastopäällikön sairausloman alettua osaston henkilöstölle, ettei osastopäällikkö enää toimi heidän esimiehenään ja että osastopäällikölle oli otettu vuosilomasijainen. Sama henkilö oli sitten syyskuun alussa otettu hoitamaan osastopäällikön tehtäviä saakka. B:n palattua lomalta syyskuun lopussa hänen kanssaan oli käyty yksilötason yhteistoimintaneuvottelu työtehtävien muuttamisesta. Koulutusjohtaja oli neuvottelun aluksi ilmoittanut, ettei osastopäällikön palaaminen entisiin tehtäviin ollut mahdollista. Työyksikkötason yt-neuvotteluja ei asiassa ollut käyty. Meneteltiinkö asiassa kunnallisen yt-lain mukaisesti?

YLEISHALLINTO-OIKEUDEN HARJOITUSTEHTÄVIÄ

YLEISHALLINTO-OIKEUDEN HARJOITUSTEHTÄVIÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Tarmo Miettinen syyslukukausi 2010 YLEISHALLINTO-OIKEUDEN HARJOITUSTEHTÄVIÄ TEHTÄVÄ 1 A ja B olivat yöpyneet teltassa järven rannalla. Kalastuksenvalvoja oli aamulla käskenyt heitä

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI Henkilöstöhallinto 1 YLEISTÄ 2 (17) Tämä toimintaohje koskee koko kaupungin henkilöstöä. Ensisijaisesti henkilöstöhallinnon päätökset perustuvat asianomaiseen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta MUISTIO Taisto Ahvenainen elokuu 2008 Heikki Harjula Mika Paavilainen Suomen Kuntaliitto HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman

Lisätiedot

U U D E N O P E T T A J A N O P A S

U U D E N O P E T T A J A N O P A S UUDEN OPETTAJAN OPAS Työelämään!... 5 Opettajan työn hakeminen... 6 Opettajan työn hakeminen... 6 Kuka voi saada vakinaisen opettajan paikan?... 8 Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustaminen... 9 Kuinka

Lisätiedot

U U D E N O P E T T A J A N O P A S

U U D E N O P E T T A J A N O P A S UUDEN OPETTAJAN OPAS Työelämään!... 5 Opettajan työn hakeminen... 6 Opettajan työn hakeminen... 6 Kuka voi saada vakinaisen opettajan paikan?... 8 Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustaminen... 9 Kuinka

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

O P. G h N O. ä Ö. 1234 567 890+ - x /!? B UUDEN OPETTAJAN OPAS

O P. G h N O. ä Ö. 1234 567 890+ - x /!? B UUDEN OPETTAJAN OPAS UUDEN OPETTAJAN OPAS a B C D E F G h I KJ l M N O P Q R S UT V w xy z å ä Ö 1234 567 890+ - x /!? B D E G a B C D E F G h I KJ l M N O P Q R S UT z TYÖELÄMÄÄN!... 5 OPETTAJAN TYÖN HAKEMINEN... 6 Opettajan

Lisätiedot

Kunnanjohtajien erorahat ja johtajasopimukset - Tuuli Tarukannel ja Mika Paavilainen 23.2.2010

Kunnanjohtajien erorahat ja johtajasopimukset - Tuuli Tarukannel ja Mika Paavilainen 23.2.2010 1 Kunnanjohtajien erorahat ja johtajasopimukset - Tuuli Tarukannel ja Mika Paavilainen 23.2.2010 Johtajasopimus Kunnan ja kunnanjohtajan väliset johtajasopimukset ovat yleistyneet kunnissa. Kuntaliitto

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 Kunnan toiminta-ajatus.. 3 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio..

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 353 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 Voimaantulo 1.1.2013 KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Pyhtään kunta luo edellytykset hyvälle elämälle toimien tiiviissä vuorovaikutuksessa

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 04.06.2013 klo 17:30-20:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

22.6.2011/1743 KHO:2011:56

22.6.2011/1743 KHO:2011:56 22.6.2011/1743 KHO:2011:56 Kirkollisasia - Uskonnonvapaus - Ihmisoikeus - Perusoikeus - Suhteellisuusperiaate - Naispappi - Nuorisotyönohjaaja - Tasa-arvo - Virkavelvollisuuksien vastainen toiminta - Irtisanominen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.05.2005 KOM(2005) 198 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS AKT EY-suurlähettiläskomiteassa vahvistettavasta maatalouden ja maaseudun teknisen yhteistyön keskuksen

Lisätiedot

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt Muistioon on koottu

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 108/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 54/2009 28.8.2009 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä: A Virasto: Yliopisto Korvausvaatimus Yliopisto tulee määrätä

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

1. Lisätehtävien määrääminen työntekijälle työnantajan direktio-oikeuden perusteella?

1. Lisätehtävien määrääminen työntekijälle työnantajan direktio-oikeuden perusteella? Työoikeus Oikeudenalojen perusteet Tentti 14.1.2015 Kysymyksistä 1-3 vastataan vain kahteen. 1. Lisätehtävien määrääminen työntekijälle työnantajan direktio-oikeuden perusteella? 2. Kilpailevan toiminnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 19 1 (16) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Pentti Anttonen 22.5.2007 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

HELSINGIN KAUPUNKI 19 1 (16) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Pentti Anttonen 22.5.2007 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio HELSINGIN KAUPUNKI 19 1 (16) Jakelussa mainituille SUULLISEN HUOMAUTUKSEN JA KIRJALLISEN VAROITUKSEN ANTAMINEN SEKÄ TYÖSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN SEKÄ VIRKASUHTEEN PÄÄTTÄMINEN 1 Yleistä Tässä

Lisätiedot

Henkilöstöopas Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2006

Henkilöstöopas Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2006 Henkilöstöopas Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2006 S I S Ä L L Y SL U E T T E L O 1 Lukijalle...1 2 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä... 2.1 Seurakuntien alue ja väestö...2 2.2 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 68 1955 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1958 Työväen Kirjapaino, Helsinki 1958. SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3. Palkkalautakunta

Lisätiedot

TIEDOTE UUSILLE VIRKATUTKIJOILLE PALVELUSSUHTEEN ALKAESSA TARVITTAVISTA TIEDOISTA JA PALVELUSSUHTEEN EHDOISTA

TIEDOTE UUSILLE VIRKATUTKIJOILLE PALVELUSSUHTEEN ALKAESSA TARVITTAVISTA TIEDOISTA JA PALVELUSSUHTEEN EHDOISTA SUOMEN AKATEMIA 2.5.2005 Hallintoyksikkö/Katja Majamaa 1 TIEDOTE UUSILLE VIRKATUTKIJOILLE PALVELUSSUHTEEN ALKAESSA TARVITTAVISTA TIEDOISTA JA PALVELUSSUHTEEN EHDOISTA 1. Suomen Akatemian tutkimusvirat

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus 28.11.2013 AIKA 28.11.2013 klo 13:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 235 Kokouksen järjestäytyminen 3 236 Oikaisuvaatimukset/Vastaavan

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013. Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013. Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 Kokousaika 13.6.2013 klo 18.30 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA VIROLAHDEN KUNTA Hallintosääntö

MIEHIKKÄLÄN KUNTA VIROLAHDEN KUNTA Hallintosääntö MIEHIKKÄLÄN KUNTA VIROLAHDEN KUNTA Hallintosääntö Miehikkälän kvalt 16.12.2014 39 Virolahden kvalt 15.12.2014 56 Kaakon kaksikko 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 K A A K O N K A K S I K K O... 4 1 Yleistä...

Lisätiedot

18.12.2009 Dnro 3315/4/08

18.12.2009 Dnro 3315/4/08 EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIES 18.12.2009 Dnro 3315/4/08 Veli-Matti Lammentausta 70150 KUOPIO Tapani Kersalo 70110 KUOPIO Markku Nurminen 70200 KUOPIO PÄÄTÖS KANTELUUN 1 KANTELU Veli-Matti Lammentausta

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.8.2013 1 Henkilöstösäännön soveltaminen Henkilöstösäännössä määrätään päätöksenteosta ja toimivallasta henkilöstöasioissa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA 1-2011 SISÄLTÖ Sivu 1. YLEISTÄ 1 1.1 Henkilökunnan palkkaamisessa huomioon otettavia asioita 1 2. TYÖSOPIMUKSEN/VIRKAMÄÄRÄYKSEN TEKEMINEN JA TYÖAIKA 2 2.1 Tehtävä 2 2.2 Työsuhteen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot